Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Κεφάλαιο R.12: Σύστημα περιγραφικών παραμέτρων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Κεφάλαιο R.12: Σύστημα περιγραφικών παραμέτρων"

Transcript

1 Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Κεφάλαιο R.12: Σύστημα περιγραφικών παραμέτρων χρήσης Έκδοση 2 Μάρτιος 2010

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει καθοδήγηση σχετικά με τον κανονισμό REACH και εξηγεί τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του REACH και τον τρόπο εκπλήρωσης αυτών. Ωστόσο, υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι το κείμενο του κανονισμού REACH αποτελεί τη μόνη αυθεντική νομική βάση και ότι οι πληροφορίες του παρόντος εγγράφου δεν συνιστούν νομική συμβουλή. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ ΑΠΌ ΚΆΘΕ ΕΥΘΎΝΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί μετάφραση εργασίας του πρωτοτύπου που συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα. Το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετέφρασε και έλεγξε την πληρότητα της μετάφρασης. Η επιστημονική/τεχνική διατύπωση θα είναι αντικείμενο αναθεώρησης. Επισημαίνεται ότι μόνο το αγγλικό κείμενο, το οποίο διατίθεται επίσης στον παρόντα δικτυακό τόπο, είναι το πρωτότυπο κείμενο. Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Κεφάλαιο R.12: Σύστημα περιγραφικών παραμέτρων χρήσης Κωδ. αναφοράς: ECHA-2010-G-05-EL Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/03/2010 Γλώσσα: EL European Chemicals Agency, Εξώφυλλο European Chemicals Agency Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με πλήρη αναφορά της πηγής υπό τη μορφή «Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης της υπηρεσίας επικοινωνίας του ECHA Το παρόν έγγραφο διατίθεται στις ακόλουθες 22 γλώσσες: βουλγαρικά, τσεχικά, δανικά, ολλανδικά, αγγλικά, εσθονικά, φινλανδικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, ουγγρικά, ιταλικά, λεττονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, ισπανικά και σουηδικά Ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με το παρόν έγγραφο μπορείτε να αποστέλλετε (αναφέροντας τον κωδικό αναφοράς και την ημερομηνία έκδοσης) χρησιμοποιώντας το έντυπο αίτησης πληροφοριών. Το έντυπο αίτησης πληροφοριών διατίθεται στην ιστοσελίδα «Contact» (Επικοινωνία) του δικτυακού τόπου του ECHA στη διεύθυνση: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων Ταχυδρομική διεύθυνση: P.O. Box 400, FI Helsinki, Finland Διεύθυνση: Annankatu 18, Helsinki, Finland

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι απαιτήσεις πληροφοριών στο πλαίσιο του κανονισμού REACH όσον αφορά τις ιδιότητες, την έκθεση, τις χρήσεις, τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας των ουσιών. Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος μιας σειράς εγγράφων καθοδήγησης των οποίων στόχος είναι να συνδράμουν όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες κατά την προετοιμασία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει του κανονισμού REACH. Τα εν λόγω έγγραφα παρέχουν λεπτομερή καθοδήγηση σχετικά με μια σειρά βασικών διαδικασιών του κανονισμού REACH, καθώς και με ορισμένες ειδικές επιστημονικές και/ή τεχνικές μεθόδους που καλούνται να εφαρμόσουν οι παράγοντες του κλάδου ή οι αρχές στο πλαίσιο του κανονισμού REACH. Τα έγγραφα καθοδήγησης καταρτίστηκαν και εξετάσθηκαν στο πλαίσιο των σχεδίων υλοποίησης του REACH (RIP), υπό την εποπτεία των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων παραγόντων των κρατών μελών, του κλάδου και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Μετά την έγκρισή τους από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, τα έγγραφα καθοδήγησης διαβιβάστηκαν στον ECHA για δημοσίευση και περαιτέρω παρακολούθηση. Τυχόν επικαιροποιήσεις των εγγράφων καθοδήγησης πραγματοποιούνται από τον ECHA και αποτελούν, στη συνέχεια, αντικείμενο διαβούλευσης στην οποία συμμετέχουν ενδιαφερόμενοι παράγοντες από τα κράτη μέλη, φορείς του κλάδου και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διαβούλευσης ανατρέξτε στη διεύθυνση: Τα έγγραφα καθοδήγησης διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων: Στον εν λόγω δικτυακό τόπο δημοσιεύονται περαιτέρω έγγραφα καθοδήγησης, μετά την οριστικοποίηση ή την επικαιροποίησή τους. Το παρόν έγγραφο αφορά τον κανονισμό REACH (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396, ) τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕK) αριθ. 1354/2007 του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2007, για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (ΕΕ L 304, , σ. 1).

4 Ιστορικό εγγράφου Έκδοση Παρατήρηση Ημερομηνία Έκδοση 1 Πρώτη έκδοση Μάιος 2008 Έκδοση 1.1 Έκδοση 1.2 Έκδοση 2 Οι κατηγορίες διαδικασίας (PROC) που αφορούν την επεξεργασία μετάλλων και άλλων ορυκτών συμπεριλήφθηκαν στο σύστημα αρίθμησης PROC Ο τομέας χρήσης SU 10 έχει επαναδιατυπωθεί ελαφρώς Προστέθηκε το «PC 39, προϊόντα ατομικής φροντίδας» Στον SU 6 προστέθηκε ο χαρτοπολτός και δημιουργήθηκε υποδιαίρεση σχετικά με «άλλα» προϊόντα ή «άλλες» υπηρεσίες (0-1 για «άλλες οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με χημικά προϊόντα» και 0-2 για «άλλες οικονομικές δραστηριότητες, μη σχετιζόμενες με χημικά προϊόντα») Το σύστημα αρίθμησης των κατηγοριών αντικειμένων έχει εξορθολογιστεί από τεχνικής άποψης Όλα οι κατηγορίες «άλλο» μετακινήθηκαν από την τελευταία στην πρώτη θέση του καταλόγου επιλογής Διόρθωση στην αρίθμηση από την κατηγορία διαδικασίας (PROC) 22 του προσαρτήματος R Διόρθωση της εσφαλμένης κατάταξης για τις φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες με μεταφορά τους από την κατηγορία αντικειμένων (AC) 9 στην κατηγορία αντικειμένων (AC) 13 του προσαρτήματος R Προσαρμογή του συστήματος αρίθμησης του προσαρτήματος R.12-4 στη δομή των κατηγοριών. Βελτίωση της σαφήνειας και της συνοχής της εισαγωγής όσον αφορά τον σκοπό του συστήματος περιγραφικών παραμέτρων χρήσης. Σαφέστερες παραπομπές της ενότητας R.12.1 στο άρθρο 37 (ο ΜΧ γνωστοποιεί τη χρήση στον προμηθευτή) και στην ενότητα 3.5 του λογισμικού IUCLID Συμπερίληψη επεξηγήσεων και ορισμών στην ενότητα R.12.2 o Εξορθολογισμός της ορολογίας όσον αφορά τα «χημικά προϊόντα» (= οι ουσίες σε καθαρή μορφή και σε μείγματα) και τα αντικείμενα o Τα αφυγρασμένα/σκληρυμένα μείγματα καλύπτονται από τις κατηγορίες αντικειμένων, δεδομένου ότι διαθέτουν καθορισμένο σχήμα και επιφάνεια. Συμπερίληψη επικαιροποιημένων παραδειγμάτων σχετικά με τον τρόπο εργασίας με το σύστημα περιγραφικών παραμέτρων: Βλ. ενότητα R.12.4 και R Εισαγωγή νέου πίνακα R.12.1 με σκοπό την καλύτερη περιγραφή της σχέσης μεταξύ της περιγραφής χρήσης και των εκτιμήσεων έκθεσης βαθμίδας 1. Προσθήκη σύντομης παραγράφου στην ενότητα σχετικά με τους διάφορους παράγοντες στη διάρκεια ζωής μιας ουσίας. Εναρμόνιση της δομής των ενοτήτων έως Ιούλιος 2008 Οκτώβριος 2008 Μάρτιος 2010

5 Έκδοση Παρατήρηση Ημερομηνία συμπερίληψη 3 υποενοτήτων: ορισμός και πεδίο εφαρμογής της περιγραφικής παραμέτρου, καθοδήγηση σχετικά με την απόδοση κατάλληλης κατηγορίας. Σύνδεση με την αξιολόγηση βαθμίδας 1. Διαχωρισμός του καταλόγου περιγραφικών παραμέτρων Τομέα χρήσης σε δύο τύπους πληροφοριών: Κύριες ομάδες χρήσης στη διάρκεια ζωής μιας ουσίας ως βασική περιγραφική παράμετρος (SU 3, 21, 22) και Τομέας τελικής χρήσης (όλες οι καταχωρίσεις) ως συμπληρωματική περιγραφική παράμετρος, βλ. προσάρτημα R Σαφέστερη διάκριση των δύο λειτουργιών της Κατηγορίας χημικού προϊόντος (PC) στην ενότητα R : (i) περιγραφή των τομέων παρασκευή μειγμάτων ανά τύπο μείγματος και (ii) τύποι καταναλωτικού προϊόντος, που μπορούν να αξιολογηθούν βάσει της στοχευμένης εκτίμησης κινδύνου του ECETOC (Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικοτοξικολογίας και Τοξικολογίας Χημικών Ουσιών) για καταναλωτές (βλ. προσάρτημα R ). Σαφέστερη διάκριση μεταξύ των δύο λειτουργιών της Κατηγορίας αντικειμένων (AC) στην ενότητα : (i) Τύπος αντικειμένου που σχετίζεται με τη διάρκεια ζωής και το μετέπειτα στάδιο απόρριψης της ουσίας (χειρισμός αντικειμένου από εργαζόμενους και/ή καταναλωτές) και (ii) τύποι αντικειμένων καταναλωτών που μπορούν να αξιολογηθούν με το TRA. Βλ. προσάρτημα R και R Συμπερίληψη καταλόγου υποκατηγοριών προϊόντων που εξετάζονται στο πλαίσιο της στοχευμένης εκτίμησης κινδύνου (TRA) του ECETOC για καταναλωτές, βλ. προσάρτημα R και προσάρτημα R Επεξήγηση της σχέσης μεταξύ της περιγραφής χρήσης και των εκτιμήσεων έκθεσης βαθμίδας 1 στις ενότητες R και R Κατάργηση της αναφοράς στο βιομηχανικό ή επαγγελματικό περιβάλλον από την πλειονότητα των κατηγοριών διαδικασίας. Η επιλογή μπορεί να πραγματοποιείται στην εκτίμηση έκθεσης. Σε επίπεδο περιγραφής χρήσης, οι τομείς χρήσης SU 3 ή SU 22 υποδεικνύουν το κατά πόσον αναμένεται ότι μια χρήση θα πραγματοποιηθεί σε βιομηχανικό ή μη βιομηχανικό περιβάλλον. Συμπερίληψη στην ενότητα R παραδειγμάτων που σχετίζονται με την επεξεργασία αντικειμένων από εργαζόμενους. Αναδιάρθρωση του καταλόγου AC ώστε να υπάρχουν έγκυροι σύνδεσμοι με το σύστημα TARIC. Κατάργηση των οριστικών υποκατηγοριών στον κατάλογο AC ώστε να επαφίεται στον καταχωρίζοντα και στους μεταγενέστερους χρήστες να προσδιορίζουν τον βαθμό λεπτομέρειας που απαιτείται για την περιγραφή του σταδίου της διάρκειας ζωής της ουσίας. Οι προηγούμενες υποκατηγορίες έχουν μετατραπεί σε παραδείγματα που περιγράφουν το είδος των αντικειμένων που μπορούν να καλύπτονται στο πλαίσιο των ευρειών κατηγοριών. Εισαγωγή της Κατηγορίας Απελευθέρωσης στο Περιβάλλον

6 Έκδοση Παρατήρηση Ημερομηνία (ERC) ως πρόσθετης περιγραφικής παραμέτρου (βλ. ενότητα R ). Διευκρίνιση του ρόλου των SPERC σε αυτό το πλαίσιο. Εισαγωγή νέας κατηγορίας ERC 12 που αφορά την επεξεργασία αντικειμένων από τους εργαζόμενους με λειαντικές τεχνικές σε βιομηχανικό περιβάλλον. Διεύρυνση της ERC 10b/11b για να καλύπτει συν τοις άλλοις την απομάκρυνση ουσιών από επιφάνειες αντικειμένων. Συμπερίληψη καταλόγου κατηγοριών λειτουργιών ουσιών (για την ενότητα 1.2 του esds και αναφορά στο IUCLID) στο Παράρτημα R Ο σκοπός του εν λόγω καταλόγου επεξηγείται σε σύντομη παράγραφο στην ενότητα R Εισαγωγή νέας ενότητας R.12.5 όπου διευκρινίζεται ο τρόπος με τον οποίο το σύστημα περιγραφικών παραμέτρων μπορεί να υποστηρίζει i) τη χαρτογράφηση των χρήσεων ως σημείο εκκίνησης για την AΧΑ, ii) τη διαμόρφωση τίτλων για σενάρια έκθεσης και iii) τη σύνταξη αναφορών για τις προσδιοριζόμενες χρήσεις στην ενότητα 3.5 του IUCLID. Βελτιώσεις στους καταλόγους επιλογής. o Συμπερίληψη i) επιστημονικής έρευνας και ii) ηλεκτρισμού, ατμού, νερού, υδροδότησης και επεξεργασίας λυμάτων στον κατάλογο τομέων χρήσης (SU). o o o o o o Διαχωρισμός υλικών πλήρωσης και στόκων στις κατηγορίες PC 9 και PC 9b Διαχωρισμός της δακτυλομπογιάς στις κατηγορίες PC 9 και PC 9c. Διευκρίνιση του ότι η κατηγορία PC14 αναφέρεται σε ουσίες που αντιδρούν όταν έρχονται σε επαφή με μεταλλικές επιφάνειες Αφαίρεση των προϊόντων φροντίδας αυτοκινήτου (PC6), των υλικών καλλιτεχνών (PC5), των προϊόντων χλοοτάπητα και κήπου (PC22), δεδομένου ότι αλληλοεπικαλύπτονται σε σημαντικό βαθμό με άλλες κατηγορίες Αφαίρεση της κατηγορίας PC10, δεδομένου ότι καλύπτεται από την κατηγορία «άλλα». Διευκρίνιση του ότι η κατηγορία PC20 αναφέρεται σε βοηθήματα μεταποίησης που χρησιμοποιούνται στη χημική βιομηχανία o Συμπερίληψη των λευκαντικών και άλλων βοηθημάτων μεταποίησης στις κατηγορίες PC 26 και PC 34 o o o Συμπερίληψη των μετάλλων και άλλων ορυκτών στις κατηγορίες PROC 21 έως 25, συν προσαρμογή της περιγραφής Διαίρεση της κατηγορίας PROC 8 σε PROC 8a και 8b Εισαγωγή της κατηγορίας PROC 26 και 27a και 27b που αναφέρεται σε διαδικασίες ιδιαίτερα συναφείς με

7 Έκδοση Παρατήρηση Ημερομηνία τη βιομηχανία μετάλλου. o Αφαίρεση της κατηγορίας AC12 από τον κατάλογο AC, δεδομένου ότι έχει ως αποτέλεσμα σοβαρές ανακολουθίες με την κατηγοριοποίηση που βασίζεται στα υλικά και δημιουργεί προβλήματα συμβατότητας με το σύστημα TARIC. - Επεξεργασία του κειμένου για προσαρμογή στις αλλαγές που παρατίθενται ανωτέρω ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Οι περισσότερες επικαιροποιήσεις στο παρόν έγγραφο καθοδήγησης έχουν επεξηγηματικό χαρακτήρα. Επίσης, έχει πραγματοποιηθεί σειρά αλλαγών στους καταλόγους επιλογής που περιέχουν τα διάφορα στοιχεία περιγραφικών παραμέτρων. Στο προσάρτημα R.12.7 παρέχεται σύντομη καθοδήγηση ως βοήθημα για επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε συλλογή δεδομένων σχετικά με τις χρήσεις βάσει των καταλόγων επιλογής περιγραφικών παραμέτρων που περιέχονται σε παλαιότερες εκδόσεις της παρούσας καθοδήγησης. Για καθέναν από τους καταλόγους επιλογής επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο ήδη συλλεχθέντα δεδομένα μπορούν να μετατραπούν σε μορφή που αντιστοιχεί i) στους καταλόγους επιλογής της νέας έκδοσης 2 της καθοδήγησης (η ίδια από τις ) και ii) στις καταχωρίσεις των σχετικών εκτιμήσεων έκθεσης καταναλωτών του TRA. Ο νέος κατάλογος περιγραφικών παραμέτρων για το περιβάλλον (κατηγορίες απελευθέρωσης στο περιβάλλον) δεν υπήρχε στην Έκδοση 1 του εγγράφου καθοδήγησης και, ως εκ τούτου, αυτά τα δεδομένα πρέπει να προστεθούν σε οποιαδήποτε περιγραφή χρήσης πραγματοποιήθηκε πριν από το καλοκαίρι του Σύμβαση όσον αφορά την παράθεση του κανονισμού REACH Όπου παρατίθεται κατά λέξη ο κανονισμός REACH, το σχετικό κείμενο εμφανίζεται με πλάγιους χαρακτήρες και εντός εισαγωγικών. Πίνακας όρων και συντομογραφιών Βλ. Κεφάλαιο R.20 Οδηγός Στην παρακάτω εικόνα υποδεικνύεται η θέση του κεφαλαίου R.12 στο έγγραφο καθοδήγησης

8 R12 Πληροφορίες: διαθέσιμες απαιτούμενες/απαραίτητες Αξιολόγηση επικινδυνότητας (HA) Αξιολόγηση της έκθεσης (AE) Διακοπή Ο Ν Επικίνδυνη ήαβτ; Χαρακτηρισμός κινδύνου (RC) Έγγραφο στην έκθεση χημικής ασφάλειας (EXA) Ν Ελεγχόμενος κίνδυνος; Ο Επανάληψη Κοινοποίηση ΣΕ μέσω esds

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 R.12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ... 1 R Στόχος της παρούσας ενότητας... 1 R.12.2.Το σύστημα περιγραφικών παραμέτρων χρήσης... 2 R Περιγραφή του συστήματος... 2 R Σύνδεση με τα εργαλεία εκτίμησης έκθεσης... 3 R Ορισμός των πέντε καταλόγων περιγραφικών παραμέτρων... 4 R Τομέας χρήσης [SU]... 4 R Κατηγορία χημικού προϊόντος [PC]... 5 R Κατηγορία διαδικασίας [PROC]...6 R Κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον (ERC)... 7 R Κατηγορίες αντικειμένου [AC]... 9 R Καθορισμός της τεχνικής λειτουργίας μιας ουσίας για το δελτίο δεδομένων ασφαλείας R Παραδείγματα R Παραδείγματα για την απόδοση χρήσεων σε κατηγορία του συστήματος περιγραφικών παραμέτρων χρήσης R Παράδειγμα για τη συστηματική περιγραφή των χρήσεων μιας ουσίας R Περιγραφή των προσδιοριζόμενων χρήσεων και διαμόρφωση τίτλων σεναρίων έκθεσης R Χαρτογράφηση των χρήσεων βάσει της διάρθρωσης της διάρκειας ζωής R Διαμόρφωση τίτλων σεναρίων έκθεσης R Περιγραφή προσδιοριζόμενων χρήσεων στο IUCLID Πίνακες Πίνακας R.12-1: Περιγραφή χρήσης και εκτιμήσεις έκθεσης βαθμίδας Πίνακας R.12-2: Παραδείγματα για την απόδοση κατηγοριών σε χρήσεις εργαζόμενων σε εσωτερικούς χώρους Πίνακας R.12-3: Παράδειγμα σύντομης περιγραφής ορισμένων χρήσεων χρωστικής ουσίας Πίνακας R.12-4: Ενότητα τίτλου σεναρίου έκθεσης που αφορά δραστηριότητες εργαζόμενων Πίνακας R.12-5: Πίνακας για την αναφορά των προσδιοριζόμενων χρήσεων που σχετίζονται με τους εργαζόμενους στη βιομηχανία στο IUCLID Εικόνες Εικόνα R.12-1: Προκαθορισμένη διάρθρωση αναπαράστασης των προσδιοριζόμενων χρήσεων υπό μορφή «δέντρου» Εικόνα R.12-2: Παράδειγμα περιγραφής χρήσης σε προβολή της διάρκειας ζωής τύπου «δέντρου» Παραρτήματα Παράρτημα R.12-1: Κατάλογος περιγραφικών παραμέτρων για τομείς χρήσης (SU) Παράρτημα R : Κατάλογος περιγραφικών παραμέτρων για την κατηγορία χημικού προϊόντος (PC).. 22 Προσάρτημα R.12-3: Κατάλογος περιγραφικών παραμέτρων για κατηγορίες διαδικασίας (PROC) Προσάρτημα R : Περιγραφή των κατηγοριών απελευθέρωσης στο περιβάλλον (ERC) Προσάρτημα R : Κατάλογος περιγραφικών παραμέτρων για ουσίες σε αντικείμενα (AC) Παράρτημα R.12-6: Κατάλογος κατηγοριών λειτουργίας (προαιρετικός, εφόσον χρειάζεται)... 41

10 R.12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ R Σκοπός της παρούσας ενότητας Στο πλαίσιο του REACH, κάθε παρασκευαστής και εισαγωγέας ουσιών για τις οποίες απαιτείται αξιολόγηση έκθεσης θα πρέπει να αναπτύσσει, να αξιολογεί και να κοινοποιεί σενάρια έκθεσης, τα οποία καλύπτουν το σύνολο της διάρκειας ζωής της ουσίας. Για τους σκοπούς αυτούς καλείται να χαρτογραφήσει όλες τις χρήσεις της ουσίας του. Αυτού του είδους η χαρτογράφηση των χρήσεων εντός ενός τομέα της αγοράς μπορεί συχνά να επαναχρησιμοποιηθεί για ένα ευρύ φάσμα ουσιών, ή μπορεί ακόμη και να δημιουργηθεί συλλογικά από διάφορους παρασκευαστές/εισαγωγείς. Είναι, συνεπώς, σημαντική η τυποποίηση της χαρτογράφησης των χρήσεων και η δυνατότητα σύνδεσης με τα σενάρια έκθεσης. Τα σενάρια έκθεσης θα κοινοποιούνται στους επόμενους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού μέσω του εκτεταμένου δελτίου δεδομένων ασφαλείας. Όσον αφορά τους μεταγενέστερους χρήστες, είναι απαραίτητο να λαμβάνουν τυποποιημένους σύντομους τίτλους σεναρίων έκθεσης (οι οποίοι προορίζονται για την επισήμανση με ειδική ένδειξη του πεδίου εφαρμογής και της εφαρμοσιμότητας ενός σεναρίου έκθεσης) για τις συναφείς εφαρμογές των ουσιών στον τομέα τους, και όχι ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών σεναρίων από διαφορετικούς προμηθευτές. Η παρούσα καθοδήγηση παρέχει, ως εκ τούτου, ένα σύστημα περιγραφικών παραμέτρων χρήσης για την τυποποίηση της περιγραφής της χρήσης των ουσιών. Αυτό θα διευκολύνει: τον προσδιορισμό των χρήσεων που πρέπει να παρέχεται στους φακέλους καταχώρισης τη διαμόρφωση σεναρίου έκθεσης από τους προμηθευτές, βάσει αμφίδρομης επικοινωνίας στην αλυσίδα εφοδιασμού τη διαμόρφωση σύντομων τίτλων για σενάρια έκθεσης Οι περιγραφικές παράμετροι χρήσης θα βοηθήσουν τους προμηθευτές και τους χρήστες να διαμορφώσουν έναν δομημένο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ τους. Με βάση τους σύντομους τίτλους, ο μεταγενέστερος χρήστης (ΜΧ) θα μπορεί να αποφασίζει γρήγορα εάν το σενάριο έκθεσης που λαμβάνει καλύπτει τις χρήσεις του. Επίσης, αντιστρόφως, οι περιγραφικές παράμετροι χρήσης μπορούν να βοηθήσουν τον μεταγενέστερο χρήστη να περιγράψει με δομημένο τρόπο μια χρήση που επιθυμεί να γνωστοποιήσει στον προμηθευτή (βλ. άρθρο 37 παράγραφος 2). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την εκπόνηση των κατάλληλων σεναρίων έκθεσης, σε πολλές περιπτώσεις ο καταχωρίζων θα χρειαστεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες χρήσης και όχι έναν απλό κατάλογο περιγραφικών παραμέτρων. Κάθε καταχωρίζων είναι επίσης υποχρεωμένος να συμπεριλάβει μια σύντομη γενική περιγραφή όλων των προσδιοριζόμενων χρήσεων στον τεχνικό φάκελό του (βλ. ενότητα 3.5 του IUCLID) 2 και στην ενότητα 2 της ΕΧΑ. Συνιστάται να βασίζετε τη σύντομη γενική περιγραφή χρήσης στο σύστημα περιγραφικών παραμέτρων του παρόντος εγγράφου καθοδήγησης, καθώς και να κάνετε μια αναφορά, στην ενότητα 3.5 του IUCLID, στα σενάρια έκθεσης που περιέχονται στην ΕΧΑ (εφόσον συντρέχει περίπτωση) για να διασφαλίσετε τη συνοχή της περιγραφής των προσδιοριζόμενων χρήσεων, του τίτλου και του περιεχόμενου των σεναρίων έκθεσης. Σημείωση: Η συνοχή μεταξύ της σύντομης γενικής περιγραφής των προσδιοριζόμενων χρήσεων και των σύντομων τίτλων του σεναρίου έκθεσης στην ΕΧΑ αποτελεί νομική απαίτηση που καθορίζεται στην ενότητα του παραρτήματος I του κανονισμού REACH. 2 Βλ. άρθρο 10 στοιχείο α) σημείο iii) του κανονισμού REACH σε σχέση με την ενότητα 3.5 του Παραρτήματος VI 1

11 Ορισμένες από τις περιγραφικές παραμέτρους χρήσης αντικατοπτρίζουν χαρακτηριστικά της χρήσης που σχετίζονται με την έκθεση. Ως εκ τούτου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παράμετροι εισαγωγής πληροφοριών σε ορισμένα από τα υφιστάμενα εργαλεία εκτίμησης έκθεσης. Το παρόν κεφάλαιο στοχεύει στο να επεξηγήσει αναλυτικότερα το γενικό πλαίσιο και την εφαρμογή του συστήματος περιγραφικών παραμέτρων. Οι κατάλογοι επιλογής με τις κατηγορίες για τη σύντομη περιγραφή της χρήσης περιέχονται στο προσάρτημα R.12-1 της ενότητας R R.12.2.Το σύστημα περιγραφικών παραμέτρων χρήσης R Περιγραφή του συστήματος Οι παράγοντες που διαδραματίζουν ρόλο στη διάρκεια ζωής της ουσίας κατηγοριοποιούνται σε επτά κύριες ομάδες: παρασκευαστές και εισαγωγείς των χημικών ουσιών (συμπεριλαμβανομένων των μετάλλων και των ορυκτών), επιχειρήσεις που αναμειγνύουν τα χημικά προϊόντα (τυποποιητές) για να παράγουν μείγματα, διανομείς 3, βιομηχανικοί τελικοί χρήστες, επαγγελματίες τελικοί χρήστες και καταναλωτές. Στο παρόν έγγραφο καθοδήγησης δεν εξετάζονται περαιτέρω οι εισαγωγές και η διανομή. Το σύστημα περιγραφικών παραμέτρων χρήσης βασίζεται σε πέντε χωριστούς καταλόγους περιγραφικών παραμέτρων, οι οποίοι αποτελούν συνδυαστικά μια σύντομη περιγραφή χρήσης ή έναν σύντομο τίτλο σεναρίου έκθεσης: Στην κατηγορία τομέα χρήσης (SU) περιγράφεται ο τομέας της οικονομίας στον οποίο χρησιμοποιείται η ουσία, συμπεριλαμβανομένης της ανάμειξης ή της επανασυσκευασίας ουσιών σε επίπεδο τυποποιητή καθώς και των βιομηχανικών, επαγγελματικών τελικών χρήσεων και των τελικών χρήσεων καταναλωτών 4. Στην κατηγορία χημικού προϊόντος (PC) περιγράφονται οι τύποι των χημικών προϊόντων (= ουσίες σε καθαρή μορφή ή σε μείγματα) 5 στα οποία περιέχεται τελικά η ουσία όταν καταλήγει στις τελικές χρήσεις (από βιομηχανικούς, επαγγελματικούς χρήστες ή καταναλωτές). Στην κατηγορία διαδικασίας (PROC) περιγράφονται οι τεχνικές εφαρμογής ή οι τύποι διαδικασίας από επαγγελματική άποψη. Στην κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον (ERC) περιγράφονται οι ευρείες συνθήκες χρήσης από περιβαλλοντική άποψη. Στην κατηγορία αντικειμένου (AC) περιγράφεται ο τύπος του αντικειμένου στον οποίο περιέχεται τελικά η ουσία μετά από επεξεργασία. Σε αυτήν περιλαμβάνονται επίσης μείγματα σε αφυγρασμένη ή σκληρυμένη μορφή (π.χ. ξηρή εκτυπωτική μελάνη σε εφημερίδες, αφυγρασμένα επιχρίσματα σε διάφορες επιφάνειες). 3 Η διανομή καθαυτή δεν αποτελεί χρήση βάσει του REACH. Ωστόσο, εάν η διανομή περιλαμβάνει μεταφορές ουσιών (π.χ. επαναπλήρωση) αποτελεί χρήση. 4 Η τελική χρήση μιας ουσίας σε καθαρή μορφή ή σε παρασκεύασμα πριν η ουσία καταστεί μέρος της θεμελιώδους μάζας αντικειμένου, αντιδράσει κατά τη χρήση (και, συνεπώς, εξαφανιστεί) και/ή εισέλθει στα απόβλητα, στα λύματα ή στις εκπομπές στον αέρα. Χρήσεις που στοχεύουν αποκλειστικά στο να καταστήσουν την ουσία συστατικό ενός (μείγματος) παρασκευάσματος δεν αποτελούν τελικές χρήσεις. Αυτή η διαφοροποίηση πραγματοποιείται προκειμένου να αποφεύγεται η χωριστή περιγραφή κάθε σταδίου της ανάμειξης στο πλαίσιο μιας μακρύτερης αλυσίδας παρασκευαστών παρασκευασμάτων. 5 Ο όρος χημικό προϊόν καλύπτει τις ουσίες σε καθαρή μορφή ή σε παρασκεύασμα (μείγμα). Κατ αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα περιγραφής τόσο των παρεχόμενων προϊόντων που περιέχουν απλώς μια ουσία σε καθαρή μορφή, καθώς και των προϊόντων που αποτελούν παρασκευάσματα. Στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου καθοδήγησης, ο όρος καλύπτει επίσης τα μέταλλα (συμπεριλαμβανομένων των κραμάτων) στην πρωταρχική τους μορφή (π.χ. ράβδοι, σκόνη). 2

12 Επισημαίνεται ότι για την επίτευξη εναρμόνισης μεταξύ των αγορών, ο αριθμός των κατηγοριών στους 5 καταλόγους περιγραφικών παραμέτρων πρέπει να διατηρηθεί περιορισμένος. Συνιστάται ιδιαιτέρως στους οργανισμούς του τομέα ή σε μεμονωμένους καταχωρίζοντες να καθορίζουν πρόσθετες κατηγορίες μόνο εάν οι υφιστάμενες κατηγορίες πράγματι δεν αντιστοιχούν σε έναν τύπο διαδικασίας, προϊόντος ή τομέα ώστε να τον περιγράψουν εν συντομία. Εάν πρέπει να περιγράφουν περαιτέρω συναφή στοιχεία μιας δραστηριότητας, αυτά μπορούν να καλυφθούν στο ίδιο το σενάριο έκθεσης. R Σύνδεση με τα εργαλεία εκτίμησης έκθεσης Πέραν της περιγραφικής λειτουργίας τους, ορισμένοι από τους καταλόγους περιγραφικών παραμέτρων υποστηρίζουν τη λειτουργία προσδιορισμού της κατάλληλης καταχώρισης εκτίμησης έκθεσης σε ένα από τα διαθέσιμα εργαλεία εκτίμησης έκθεσης βαθμίδας 1 (βλ. ενότητα D.5 του εγγράφου καθοδήγησης, Κεφάλαιο D) 6. Στον πίνακα R.12.1 παρέχεται επισκόπηση των διαφόρων στοιχείων του συστήματος περιγραφικών παραμέτρων χρήσης και της σχέσης τους με τις καταχωρίσεις για εκτιμήσεις έκθεσης βαθμίδας 1. Πίνακας R.12-1: Περιγραφή χρήσης και εκτιμήσεις έκθεσης βαθμίδας 1 SU PC Ονομασία του καταλόγου περιγραφικών παραμέτρων Τομέας κατηγορίας χρήσης Κατηγορία χημικού προϊόντος 7 PROC Κατηγορία διαδικασίας ERC Κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον Περιγραφόμενη πτυχή χρήσης Κατηγορίες που αντιστοιχούν στις καταχωρίσεις ενός από τα διαθέσιμα εργαλεία βαθμίδας 1 για εκτίμηση έκθεσης Τρεις κύριες ομάδες χρηστών (πρώτες Στοχευμένη εκτίμηση κινδύνου για σειρές στο προσάρτημα R.12-1), συναφείς έκθεση εργαζομένων (TRA) για όλες τις χρήσεις της ουσίας. Τομείς χρήσεις βιομηχανίας και υπηρεσιών Τύπος χημικού προϊόντος με τον οποίο παρέχεται η ουσία κατά την τελική χρήση. Αυτές οι κατηγορίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την περιγραφή των τομέων της αγοράς (τομείς τυποποίησης) στους οποίους ο παρασκευαστής προμηθεύει ενδεχομένως την ουσία του. Κατηγορίες προϊόντων καταναλωτών για τις οποίες μπορεί να διαμορφωθεί εκτίμηση έκθεση βαθμίδας 1. Τεχνικές εφαρμογής ή τύποι διαδικασίας από επαγγελματική άποψη Ευρείες συνθήκες χρήσης από περιβαλλοντική άποψη, συναφείς για όλες τις χρήσεις της ουσίας και της TRA για εκτίμηση έκθεσης επιλεγμένων τύπων προϊόντων TRA για εκτίμηση έκθεσης εργαζομένων Κατηγορίες απελευθέρωσης στο περιβάλλον (ERC) 6 Η εκτίμηση έκθεσης βαθμίδας 1 είναι μια μοντελοποιημένη, συντηρητική πρόγνωση έκθεσης, βάσει των ιδιοτήτων της ουσίας και μερικών εύκολα προσβάσιμων και εύκολα ερμηνεύσιμων παραμέτρων εισαγωγής πληροφοριών. Για τη διεξαγωγή τέτοιων εκτιμήσεων υπάρχουν ποικίλα εργαλεία. Ένα από αυτά είναι το εργαλείο Στοχευμένης Εκτίμησης Κινδύνων για επαγγελματική έκθεση και έκθεση καταναλωτών που ανέπτυξε το ECETOC (η επικαιροποίηση δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο 2009, ). Όσον αφορά το περιβάλλον, οι κατηγορίες απελευθέρωσης στο περιβάλλον (ERC) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή εκτίμησης απελευθέρωσης βαθμίδας 1. Οι εν λόγω εκτιμήσεις απελευθέρωσης παρέχουν τη δυνατότητα εκτίμησης έκθεσης βάσει του EUSES. Το δομοστοιχείο υπολογισμού της απελευθέρωσης που απαιτείται για την εν λόγω εκτίμηση θα περιγραφεί στο Κεφάλαιο R.16 του επικαιροποιημένου εγγράφου καθοδήγησης σχετικά με την εκτίμηση της απελευθέρωσης στο περιβάλλον. 7 Η ίδια κατηγορία προϊόντος μπορεί να περιλαμβάνει και τις δύο λειτουργίες PC που περιγράφονται εδώ (για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο R ). 3

13 AC Ονομασία του καταλόγου περιγραφικών παραμέτρων Κατηγορία αντικειμένου Περιγραφόμενη πτυχή χρήσης επακόλουθης διάρκειας ζωής σε αντικείμενα Τύποι αντικειμένου κατά τη μεταγενέστερη διάρκεια ζωής και το στάδιο της απόρριψης, ενδεχομένως συναφείς για τους καταναλωτές, τους εργαζομένους και την έκθεση στο περιβάλλον. Τύποι αντικειμένου καταναλωτών για τους οποίους μπορούν να διαμορφωθούν εκτιμήσεις έκθεσης βαθμίδας 1. Κατηγορίες που αντιστοιχούν στις καταχωρίσεις ενός από τα διαθέσιμα εργαλεία βαθμίδας 1 για εκτίμηση έκθεσης TRA για έκθεση καταναλωτών για επιλεγμένους τύπους αντικειμένων. Σημείωση: Όταν μια συγκεκριμένη κατηγορία περιγραφής χρήσης χρησιμοποιείται ως καταχώριση σε εργαλείο εκτίμησης έκθεσης βαθμίδας 1 (π.χ. PROC για εκτίμηση επαγγελματικής έκθεσης), η εκτίμηση έκθεσης εξαρτάται και από άλλες παραμέτρους που δεν αντικατοπτρίζονται στην ίδια την περιγραφή κατηγορίας (π.χ. διαθεσιμότητα τοπικού συστήματος εξαερισμού, συγκέντρωση ουσίας, διάρκεια χρήσης, χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού). Ως εκ τούτου, μία PROC μπορεί να σχετίζεται με διάφορα σενάρια έκθεσης και τις σχετικές εκτιμήσεις έκθεσης. Το ίδιο ισχύει για τις κατηγορίες μείγματος/αντικειμένου καταναλωτών και τις κατηγορίες απελευθέρωσης στο περιβάλλον. R Ορισμός των πέντε καταλόγων περιγραφικών παραμέτρων R Τομέας χρήσης [SU] Ορισμός και πεδίο εφαρμογής Στο προσάρτημα R.12-1 παρέχεται ένας κατάλογος με τους Τομείς χρήσης. Οι 3 κύριες ομάδες χρηστών που αποτελούν τις κύριες περιγραφικές παραμέτρους παρατίθενται στην κορυφή του πίνακα. Αντιπροσωπεύουν το ελάχιστο επίπεδο πληροφοριών που απαιτούνται από έναν καταχωρίζοντα κατά την περιγραφή του τομέα χρήσης, και είναι σημαντικές για τον αξιολογητή διότι συμβάλλουν στην καθοδήγηση της αξιολόγησης έκθεσης (π.χ. όσον αφορά την επιλογή των κατάλληλων εργαλείων). Η σύνταξη αναφορών σχετικά με τις χρήσεις στο IUCLID και στην ΕΧΑ είναι διαρθρωμένη σύμφωνα με αυτές τις κύριες ομάδες. Στο προσάρτημα R.12-1 περιλαμβάνεται επίσης μια επιλογή διεθνώς εναρμονισμένων κατηγοριών NACE (γενική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες) για την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες. Οι εν λόγω κατηγορίες αποσκοπούν να συνδράμουν έναν παρασκευαστή/εισαγωγέα (Π/Ε) στη χαρτογράφηση της αγοράς του πέραν των άμεσων πελατών του στους τομείς τυποποίησης 8. Ένας τέτοιος χάρτης μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη κατάλληλων σεναρίων έκθεσης που καλύπτουν όλες τις τελικές χρήσεις της ουσίας σε καθαρή μορφή ή σε μείγματα, καθώς και τα επακόλουθα στάδια της διάρκειας ζωής. Μπορεί, για παράδειγμα, να είναι σκόπιμο να επισημανθούν οι τομείς της βιομηχανίας τους οποίους αφορά ένα σενάριο έκθεσης, π.χ. «κλειστή επεξεργασία αερίων στον κλάδο ημιαγωγών» ή «εργασίες εμβάπτισης στο κλωστοϋφαντουργικό φινίρισμα». Η συσχέτιση μιας συγκεκριμένης διαδικασίας εφαρμογής (PROC) ή κατηγορίας απελευθέρωσης στο περιβάλλον (ERC) με ένα συγκεκριμένο τομέα (SU) μπορεί να είναι χρήσιμη ιδίως στις ακόλουθες 8 Οι τομείς που παράγουν (= τυποποιούν = αναμειγνύουν) παρασκευάσματα [= μείγματα = χημικά προϊόντα] μπορούν να περιγραφούν καλύτερα βάσει του τύπου χημικού προϊόντος παρά βάσει του κωδικού NACE, δεδομένου ότι το σύστημα NACE δεν επιτρέπει επαρκή διαφοροποίηση. 4