ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΔΑΡΩΝ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΩΝ ΟΓΚΟΤ ΠΙΔΗ ΣΗ ΜΔΘ ΣΟΤ ΓΝΠΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΔΑΡΩΝ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΩΝ ΟΓΚΟΤ ΠΙΔΗ ΣΗ ΜΔΘ ΣΟΤ ΓΝΠΠ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1η Τ. ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : ΕΤΣ ΟΤΑΝΙΔΗ ΣΗΛ.: ΦΑΞ : Ζκεξνκελία 7/4/2015 Αξ. Πξση. : 4165 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΔΑΡΩΝ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΩΝ ΟΓΚΟΤ ΠΙΔΗ ΣΗ ΜΔΘ ΣΟΤ ΓΝΠΠ Σν ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΠΑΗΓΩΛ ΠΔΛΣΔΙΖ αλαθνηλώλεη ηελ δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθήο δηαβνύιεπζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ηεζζάξσλ αλαπλεπζηήξσλ όγθνπ πίεζεο ηεο ΚΔΘ ηνπ ΓΛΠΠ. 1. Ζ δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε δέθα εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζεο ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ (www.paidon-pentelis.gr/ ΠΡΟΚΖΘΔΗΔ/ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΔΗ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ) ήηνη από την 8 η Απριλίοσ 2015 έως και την 24 η Απριλίοσ ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, σο απνηέιεζκα ηεο δηαβνύιεπζεο, ζα αλαξηεζνύλ νη αλαδηακνξθσκέλεο πξνδηαγξαθέο γηα πέληε επηπιένλ εκέξεο. 2. Οη ελδηαθεξόκελνη αθνύ ιάβνπλ γλώζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ νη νπνίεο έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ, κπνξνύλ λα απνζηείινπλ εκπξόζεζκα ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 3.Σν Λνζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ, εμαζθαιίδνληαο όκσο ηαπηόρξνλα ηελ πνηόηεηα ηεο πξνκήζεηαο. 4.Κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηελ έγθξηζε απηώλ από ηα αξκόδηα όξγαλα (ΔΘΑΠΣΤ) ζα πξνθεξπρζεί κέζσ ΔΖΓΖ αλνηθηόο ειεθηξνληθόο δηαγσληζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδώλ πξνππνινγηζκνύ ,00 θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά. Ο ΑΛΑΠΙΖΡΩΣΖ ΓΗΟΗΘΖΣΖ ΓΛΠΠ ΘΑΘΖΓΖΣΖ ΑΡΗΣΔΗΓΖ Β. ΕΟΤΚΠΟ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8 ΣΚ ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΣΕΛΗ ΦΑΞ

2 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΔΑΡΩΝ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΠΑΙΓΙΩΝ Ο θάζε αλαπλεπζηήξαο όγθνπ πίεζεο λα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά. 1. Να είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε απνδεδεηγκέλε πξώηε εκεξνκελία θπθινθνξίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ εληόο ηεο ηειεπηαίαο δηεηίαο. Η απαίηεζε απηή ζεσξείηαη δεζκεπηηθή θαη απνιύησο απαξαίηεηε γηα λα ππάξρεη δπλαηόηεηα πξνκήζεηαο κειινληηθώλ αλαβαζκίζεσλ ην κέγηζην δπλαηό ρξνληθό δηάζηεκα. Να ειέγρεηαη από κηθξνεπεμεξγαζηέο θαη λα είλαη θαηάιιεινο γηα κεραληθό αεξηζκό καθξάο δηαξθείαο ζε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο κε ηθαλόηεηα κεραληθήο ππνζηήξημεο ηεο αλαπλνήο ζε αζζελείο ζσκαηηθνύ βάξνπο από 3 kgr θαη άλσ. Γειαδή λα είλαη θαηάιιεινο γηα κεραληθό αεξηζκό λενγλώλ, παηδηώλ θαη εθήβσλ. Να απνηειείηαη από: α) Βαζηθή κνλάδα ηνπ αλαπλεπζηήξα κε νζόλε β) Σξνρήιαηε βάζε ηνπ ηδίνπ νίθνπ θαηαζθεπήο κε ηέζζεξηο ηξνρνύο θαη ζύζηεκα θξέλσλ γ) Πνιύζπαζην βξαρίνλα ζηήξημεο ησλ ζσιελώζεσλ αζζελνύο 2. Να δηαζέηεη εηζόδνπο αεξίσλ γηα πεπηεζκέλν αέξα θαη νμπγόλν από 2 έσο 6 bar πεξίπνπ θαη λα δύλαηαη λα ιεηηνπξγεί άκεζα θαη κε έλα αέξην ζε πεξίπησζε πηώζεο ηεο παξνρήο ηνπ άιινπ. Να ζπλνδεύεηαη από ζσιήλεο ηξνθνδνζίαο πεπηεζκέλνπ αέξα θαη Ο2, κε ζπλδεηηθά αληίζηνηρα ηεο ΜΔΘ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί. 3. Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα δηθηύνπ 220V/ 50Ηz θαη κε ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ κηαο ώξαο, ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Γπλαηόηεηα κεγαιύηεξεο απηνλνκίαο ζα εθηηκεζεί. 4. Να δηαζέηεη-ππνρξεσηηθά ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο αεξηζκνύ: α) Διεγρόκελνπ όγθνπ ( V C ). β) Διεγρόκελεο πίεζεο ( P C ). γ) Διεγρόκελν αεξηζκό ζηαζεξνύ όγθνπ κε ηε ρακειόηεξε δπλαηή πίεζε. (PRVC ή ηζνδύλακν). δ) πγρξνληζκέλν δηαιείπνληα ππνρξεσηηθό αεξηζκό ειεγρόκελνπ όγθνπ κε δπλαηόηεηα πξνζζήθεο ππνζηήξημεο πίεζεο. (SIMV VC). ε) πγρξνληζκέλν δηαιείπνληα ππνρξεσηηθό αεξηζκό ειεγρόκελεο πίεζεο κε δπλαηόηεηα πξνζζήθεο ππνζηήξημεο πίεζεο. (SIMV PC). ζη)πγρξνληζκέλν δηαιείπνληα ππνρξεσηηθό αεξηζκό ζηαζεξνύ όγθνπ κε ηε ρακειόηεξε δπλαηή πίεζε κε δπλαηόηεηα πξνζζήθεο ππνζηήξημεο πίεζεο (SIMV PRVC ή ηζνδύλακν). δ) Αεξηζκό ζεηηθήο πίεζεο δύν επηπέδσλ κε δπλαηόηεηα πξνζζήθεο ππνζηήξημεο πίεζεο θαη ζηα δύν επίπεδα πίεζεο (BiPAP ή ηζνδύλακν) ε) Αεξηζκό εθηόλσζεο πίεζεο αεξαγσγώλ (APRV) ζ) Τπνζηήξημεο πίεζεο (Pressure Support) η) Τπνζηήξημεο όγθνπ (Volume Support ). θ) Αεξηζκό ζπλερνύο ζεηηθήο πίεζεο (CPAP) ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8 ΣΚ ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΣΕΛΗ ΦΑΞ

3 5. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα κειινληηθήο αλαβάζκηζεο κε ηελ πξνζζήθε εηδηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ εθαξκνγή κε επεκβαηηθνύ αεξηζκνύ κε κάζθα θαη γηα ηελ εθαξκνγή ξηληθνύ CPAP, κε δπλαηόηεηα απηόκαηεο αλαγλώξηζεο θαη αληηζηάζκηζεο δηαξξνώλ. Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή 6. Θα εθηηκεζεί ε δπλαηόηεηα κειινληηθήο αλαβάζκηζεο γηα ηε ιήςε θαη παξαθνινύζεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ δηαθξάγκαηνο ηνπ αζζελνύο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε πεξηζηαηηθώλ πνπ ππάξρεη αληηθεηκεληθή δπζθνιία ζπγρξνληζκνύ ηνπ αζζελνύο κε ηνλ αλαπλεπζηήξα ηόζν ζηελ έλαξμε, όζν θαη ζηνλ ηεξκαηηζκό ηεο εηζπλνήο, ζα εθηηκεζεί ε δπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο γηα ηε ρνξήγεζε αεξηζκνύ όπνπ ν αλαπλεπζηήξαο ζπγρξνλίδεηαη κε ηε ιακβαλόκελε δξαζηεξηόηεηα ηνπ δηαθξάγκαηνο θαη εληζρύεη αλαινγηθά απηήλ θαη επηινγή ηνπ ρεηξηζηή. 7. Να κεηξά ηελ αληίζηαζε θαη ηελ ελδνηηθόηεηα ηνπ θπθιώκαηνο αζζελνύο θαη λα δηαζέηεη απηόκαηε αληηζηάζκηζε όγθνπ, ιόγσ ηεο κεηξεζείζαο ελδνηηθόηεηαο ηνπ θπθιώκαηνο αζζελνύο. 8. ε πεξίπησζε άπλνηαο λα κεηαπίπηεη απηνκάησο ζε ειεγρόκελν αεξηζκό κε πξνθαζνξηζκέλεο παξακέηξνπο. Να επαλέξρεηαη δε απηόκαηα ζηνλ ππνβνεζνύκελν αεξηζκό όηαλ ν αζζελήο αξρίδεη λα ζθαλδαιίδεη ηνλ αλαπλεπζηήξα. 9. Να δηαζέηεη πεξηζηξεθόκελε, έγρξσκε νζόλε αθήο, δηαγσλίνπ ηνπιάρηζηνλ 15 ηληζώλ κε αληρλεπηή θσηαύγεηαο γηα απηόκαηε ξύζκηζε ηεο θσηεηλόηεηαο αλάινγα κε ηνλ πεξηβάιινληα θσηηζκό. 10. Να απεηθνλίδεη ηαπηόρξνλα ηηο θπκαηνκνξθέο πίεζεο, ξνήο θαη όγθνπ ζε ζρέζε κε ην ρξόλν, ηα θιεηζηά δηαγξάκκαηα όγθνπ/πίεζεο, ξνήο/όγθνπ (loops) θαη όιεο ηηο παξακέηξνπο αεξηζκνύ. 11. Να ξπζκίδεη άκεζα ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο: α) Tidal Volume ζε όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξν εύξνο θαη από 10ml ηνπιάρηζηνλ β) πρλόηεηα αλαπλνώλ ζε όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξν εύξνο θαη νπσζδήπνηε έσο 120 b/min γ) Πίεζεο εηζπλνήο έσο 80cmH2O δ) ρέζε Ι:Δ από 1: 6 έσο 4:1 ε) Υξόλν παύζεο ζη)pressure Support ηνπιάρηζηνλ έσο 50 cm Η2Ο δ) Δπαηζζεζία πίεζεο (pressure trigger) έσο 10cmΗ2Ο θάησ από ην επίπεδν ΡΔΔΡ ε) Δπαηζζεζία ξνήο (flow trigger) από 0,2 lpm ζ) ΡΔΔΡ έσο 50cmH2O η) FiΟ2 από % ηα) Δπαηζζεζία έλαξμεο εθπλνήο σο πνζνζηό ηεο κέγηζηεο ξνήο εηζπλνήο 12. Να έρεη εηδηθό πιήθηξν ρνξήγεζεο 100% Ο2, ρσξίο λα απαηηείηαη ε αιιαγή ζηε ξύζκηζε ηνπ FiO2. Να δηαζέηεη δε απηόκαην πξόγξακκα γηα ηελ αζθαιή ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8 ΣΚ ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΣΕΛΗ ΦΑΞ

4 εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαξξόθεζεο κε θάζεηο πξννμπγόλσζεο/ κεηανμπγόλσζεο θαη απηόκαηε αλίρλεπζε ηεο απνζύλδεζεο/ επαλαζύλδεζεο ηνπ αζζελνύο κε απηόκαηε απελεξγνπνίεζε/ ελεξγνπνίεζε ηνπ αλαπλεπζηήξα. 13. Να έρεη δπλαηόηεηα παξάηαζεο ηεο εηζπλνήο (lnsp. Hold) θαζώο θαη ρεηξνθίλεηεο έλαξμήο ηεο θαηά ηε βνύιεζε ηνπ ρεηξηζηή όπσο επίζεο θαη ηε δπλαηόηεηα παξάηαζεο ηεο εθπλνήο (Δρp. Hold). 14. Να κεηξά θαη λα δηαζέηεη ςεθηαθέο ελδείμεηο γηα ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο: α) πρλόηεηα αλαπλνώλ β) Μέγηζηε, κέζε, ηεινεθπλεπζηηθή πίεζε θαη πίεζε plateau γ) Δηζπλεόκελν όγθν αλαπλνήο δ) Δθπλεόκελν όγθν αλαπλνήο ε) Δηζπλεόκελν θαηά ιεπηό όγθν ζη)δθπλεόκελν θαηά ιεπηό όγθν δ) Υξόλν εηζπλνήο ε) Λόγν Ι:Δ ζ) Πεξηεθηηθόηεηα εηζπλεόκελνπ κίγκαηνο ζε Ο2 από ελζσκαησκέλν αλαιπηή η) Δλδνηηθόηεηα δπλακηθή θαη ζηαηηθή ηα) Αληίζηαζε εηζπλνήο θαη εθπλνήο ηβ) Έξγν αλαπλνήο αζζελνύο θαη αλαπλεπζηήξα ηγ) Ρ0.1 ηδ) ηαζεξά ρξόλνπ Tc ηε) Γείθηε αβαζνύο αλαπλνήο (SBI) ηζη) Δλδνγελή PEEP 15. Να δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθνύο ζπλαγεξκνύο κε ξπζκηδόκελα όξηα γηα ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο : α) Τςειή πίεζε αεξηζκνύ β) Τςειό θαη ρακειό όγθν αλά ιεπηό γ) Τςειή θαη ρακειή ζπγθέληξσζε νμπγόλνπ δ) Τςειή ζπρλόηεηα αλαπλνώλ ε) Άπλνηα ζη)τςειή θαη ρακειή ΡΔΔΡ Δπίζεο λα δηαζέηεη ζπλαγεξκό γηα ρακειή πίεζε αεξίσλ εηζόδνπ, ηερληθό πξόβιεκα ηνπ αλαπλεπζηήξα, δηαθνπή ξεύκαηνο κε ζπλερή ςεθηαθή έλδεημε ζε ιεπηά ηνπ απνκέλνληνο ρξόλνπ απηνλνκίαο. Να δηαζέηεη κλήκε ζηελ νπνία λα απνζεθεύνληαη κε ρξνληθή ζεηξά νη σο άλσ ζπλαγεξκνί γηα κειινληηθή αλαζθόπεζε. 16. Να δηαζέηεη κλήκε (trend) 24σξώλ γηα όιεο ηηο αλαπλεπζηηθέο παξακέηξνπο, κε απεηθόληζε ζε κνξθή γξαθεκάησλ θαη επηινγή ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο απεηθόληζεο από 1 έσο 24 ώξεο. 17. Να δηαζέηεη πιήθηξν απνζήθεπζεο θιεηζηώλ δηαγξακκάησλ αλαθνξάο (reference loops). 18. Να δηαζέηεη πιήθηξν απνζήθεπζεο όισλ ησλ θπκαηνκνξθώλ γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα θαη λα αλαθαιεί απηέο γηα κειινληηθή αλαζθόπεζε ζηελ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8 ΣΚ ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΣΕΛΗ ΦΑΞ

5 νζόλε ηνπ αλαπλεπζηήξα. 19. Να δηαζέηεη κλήκε απνζήθεπζεο ζπκβάλησλ θαη ξπζκίζεσλ ηνπ ηειεπηαίνπ αζζελνύο. Να απνζεθεύεη επίζεο ζηε κλήκε ηνπ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ ηξόπνπ αεξηζκνύ θαη λα επηηξέπεη ηελ επηζηξνθή ζε απηόλ κε ην πάηεκα ελόο πιήθηξνπ. 20. Σν εθπλεπζηηθό ζύζηεκα ηνπ αλαπλεπζηήξα (βαιβίδα εθπλνήο/ ΡΔΔΡ, αηζζεηήξαο ξνήο) λα απνζηεηξώλεηαη ζε θιίβαλν αηκνύ (απηόθαπζην). 21. Με ηελ εθθίλεζε ηνπ αλαπλεπζηήξα λα εθηειείηαη απηνκαηνπνηεκέλνο έιεγρνο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνληθώλ θαη πλεπκαηηθώλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ αλαπλεπζηήξα, ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ λα απνζεθεύνληαη γηα αλάθιεζε θαη κειινληηθή αλαζθόπεζε. 22. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν λεθεινπνηεηή θαξκάθσλ λέαο ηερλνινγίαο (παιιόκελνπ πεηάζκαηνο/ κηθξναληιίαο) πνπ παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λεθεινπνίεζεο θαη θνξηηθνζηεξνεηδώλ κε πςειή ηαρύηεηα λεθεινπνίεζεο ρσξίο λα αιιάδεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ θαξκάθνπ. Η ιεηηνπξγία ηνπ λεθεινπνηεηή λα ειέγρεηαη από ηελ νζόλε ηνπ αλαπλεπζηήξα θαη λα κελ επεξεάδεη ηηο αλαπλεπζηηθέο παξακέηξνπο. 23. Να έρεη δπλαηόηεηα πξναηξεηηθήο πξνζζήθεο απηόκαηνπ ζεξκαηλόκελνπ πγξαληήξα. Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή. Να είλαη ζπκβαηνί κε πγξαληήξεο Fisher Payker MR 850 πνπ ήδε ππάξρνπλ ζηε ΜΔΘ. 24. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα θιεηδώκαηνο ησλ ξπζκίζεσλ ώζηε λα απνθεύγεηαη ν θίλδπλνο ηεο θαηά ιάζνο απνξξύζκηζεο ηνπο. 25. Να θαηαηεζεί κε ηελ πξνζθνξά πιήξεο εγρεηξίδην ρξήζεσο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ζηα ειιεληθά ή αγγιηθά θαη ν αλαπλεπζηήξαο λα δηαζέηεη ειιεληθό ινγηζκηθό ιεηηνπξγίαο. Καηά ηελ παξάδνζε ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί εγρεηξίδην ρξήζεσο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ κεηαθξαζκέλν νπσζδήπνηε ζηα ειιεληθά. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Οη πξνζθνξέο λα ζπλνδεύνληαη κε θύιιν ζπκκόξθσζεο, κε αλαιπηηθέο παξαπνκπέο αλά παξάγξαθν ζε πξσηόηππα ή επίζεκα αληίγξαθα ησλ εληύπσλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. Αζάθεηεο θαη ανξηζηίεο σο πξνο ηηο παξαπνκπέο γηα ηεθκεξίσζε, ζπλεπάγνληαη απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο. Σπρόλ παξαπνκπέο ζε βεβαηώζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ρσξίο πεξαηηέξσ ηεθκεξίσζε, ζα ζεσξνύληαη ανξηζηίεο θαη δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο. 2. Ο πξνζθεξόκελνο αλαπλεπζηήξαο ζα πξέπεη λα θέξεη ζήκαλζε CE ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ θαη ν θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO (λα θαηαηεζνύλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά). ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8 ΣΚ ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΣΕΛΗ ΦΑΞ

6 3. Ο αλαπλεπζηήξαο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα θαιύπηεη ηα θάησζη αλαγλσξηζκέλα δηεζλή πξόηππα: α) IEC :2005 (Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηε βαζηθή αζθάιεηα θαη ηελ απαξαίηεηε απόδνζε Ιαηξνηερλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ) β) ISO :2011 (Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηε βαζηθή αζθάιεηα θαη ηελ απαξαίηεηε απόδνζε Αλαπλεπζηήξσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο) γ) ISO :2011 (Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηε βαζηθή αζθάιεηα θαη ηελ απαξαίηεηε απόδνζε πζθεπώλ Παξαθνινύζεζεο Αλαπλεπζηηθώλ Αεξίσλ) δ) Σαμηλόκεζε IP21 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία από ηελ είζνδν ζηεξεώλ ζσκαηηδίσλ ή πγξώλ. 4. Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα πιεξνί ηηο δηαηάμεηο ηεο Τπνπξγηθήο απόθαζεο ΓΤ8δ//1348/04 «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ» θαη λα έρεη πηζηνπνηεκέλν ζύζηεκα πνηόηεηαο θαηά ISO 9001 ή γηα ηε δηαλνκή θα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε αλαπλεπζηηθώλ ζπζθεπώλ. Γηα ην ιόγσ απηό ζηηο πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζπλεκκέλα έγθπξα πηζηνπνηεηηθά θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνύ από ηα νπνία λα πξνθύπηεη όηη πιεξνύληαη νη όξνη ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ. 5. Ο πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη κόληκα ζηελ Διιάδα ηερληθό πξνζσπηθό γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ πξνζθεξνκέλνπ εμνπιηζκνύ θαζώο θαη εηδηθνύο εθπαηδεπηέο πνπ ζα είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνπο ηαηξνύο θαη λνζειεπηέο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα απαηηεζεί. Η εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ λα βεβαηώλεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν ηνπ εμνπιηζκνύ. 6. Να ζπλππνβιεζεί θαηάινγνο ηνπ δηαηηζέκελνπ εμνπιηζκνύ γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ πξνζθεξνκέλνπ εμνπιηζκνύ κε ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά δηαθξηβώζεσλ απηνύ. 7. Ο πξνκεζεπηήο λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα εηήζην ζπκβόιαην πιήξνπο ζπληήξεζεο κε αληαιιαθηηθά γηα ηα έηε κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο έσο θαη ηε ζπκπιήξσζε δεθαεηίαο από ηελ πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνύ. ην ζπκβόιαην πιήξνπο ζπληήξεζεο ζα πεξηιακβάλεηαη ην θόζηνο εξγαζίαο, πξνιεπηηθήο θαη επαλνξζσηηθήο ζπληήξεζεο θαζώο θαη ην θόζηνο αληαιιαθηηθώλ, αλαιώζηκσλ, επηζθεπώλ θαη πξνιεπηηθώλ ζπληεξήζεσλ (αηζζεηήξεο νμπγόλνπ, service kit, κπαηαξίεο θιπ). 8. Να παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ δύν (2) έηε θαη δέζκεπζε παξνρήο αληαιιαθηηθώλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε, κε έγγξαθε δέζκεπζε από ηνλ θαηαζθεπαζηή. ηελ εγγύεζε πεξηιακβάλνληαη όια ηα αληαιιαθηηθά θαζώο θαη ηα απαηηνύκελα KIT ζπληήξεζεο, νη αηζζεηήξεο Ομπγόλνπ, νη κπαηαξίεο ελαιιαθηηθήο ηξνθνδνζίαο θαη ινηπά αλαιώζηκα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγύεζεο, ην λνζνθνκείν δελ ζα επζύλεηαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ πξνεξρόκελε από ηε ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα επηβαξύλεηαη κε θαλέλα πνζόλ γηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θιπ. έμνδα απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο εμαηξνπκέλσλ ησλ αλαισζίκσλ, ηα νπνία λα πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά. ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8 ΣΚ ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΣΕΛΗ ΦΑΞ

7 9. Να θαηαηεζεί ν επίζεκνο θαηάινγνο αληαιιαθηηθώλ θαη εμαξηεκάησλ πνπ εθδίδεη ν θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο γηα ηνλ πξνζθεξόκελν εμνπιηζκό (spare parts list). Ο θαηάινγνο λα θαηαηεζεί θαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά κε ηηκέο, νη νπνίεο ζα δεζκεύνπλ ηνλ πξνκεζεπηή γηα κηα δεθαεηία ηνπιάρηζηνλ. ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8 ΣΚ ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΣΕΛΗ ΦΑΞ

8 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΟΜΑΓΔ Α. Ομάδα Σεσνικών Πποδιαγπαθών Ποιόηηηαρ και Απόδοζηρ 70% ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ( ) ΒΑΡΤΣΗΣΑ 60% Α/Α Α.1 πκθσλία πξνζθνξάο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο Α.2 Πνηόηεηα θαη απνδνηηθόηεηα ηνπ κεραλήκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο Α.3 Λεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεραλήκαηνο 5% 5% ΤΝΟΛΟ Α ΟΜΑΓΑ 70% ΣΑΘΜΙΜΔΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β. Ομάδα Σεσνικήρ Τποζηήπιξηρ και Κάλςτηρ 30% Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ Β.1 Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 10% Β.2 ηνηρεία ηερληθήο ππνζηήξημεο (παξερόκελν service από ηνλ 15% πξνκεζεπηή, ύπαξμε αληαιιαθηηθώλ) Β.3 Υξόλνο παξάδνζεο 5% ΣΑΘΜΙΜΔΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΝΟΛΟ Β ΟΜΑΓΑ 30% ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Α & Β ΟΜΑΓΑ 100% ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8 ΣΚ ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΣΕΛΗ ΦΑΞ

Διακήρυξη υπ αρίθμ. 20/2015

Διακήρυξη υπ αρίθμ. 20/2015 Διακήρυξη υπ αρίθμ. 20/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.831.3/154/800044/.3925/10Οθη14/ΓΔ/ΓΤΓ/4ν, ηελ δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ (ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ Σν Ννζνθνκείν επηζπκεί λα ηξνθνδνηείηαη κε νμπγόλν γηα ηαηξηθή ρξήζε από κνλάδα παξαγσγήο νμπγόλνπ ηαηξηθήο ρξήζεο ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ζπληεξήζεηο Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηίζεληαη ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ ΝΟΣ.ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Δςπωπαϊκό Σαμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Ε Ι Ο» Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΙΑΓΩΓΗ Η κεηαθνξά βηνινγηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ ANAΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σασ.Γ/νζη : Μαςπιυηίζζηρ Σασ.Κώδικαρ : 52 100 Καζηοπιά Σηλέθυνο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.2397061500 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00 ΜΔΛΔΣΖ "ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ

ΠΕΡΙΛΗΦ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 4 ε Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ ΦΟΡΔΑ: ΠΑΝ.ΓΔΝ.ΝΟ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΗΛ.: 2551353422 FAX : 2551353409 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΚ. Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ. By Alfaphonet Ltd

ΣΔΚ. Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ. By Alfaphonet Ltd ΣΔΚ Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ By Alfaphonet Ltd Απηό ην πξντόλ αλαπηύρζεθε ζύκθσλα κε ηηο απζηεξέο ηερληθέο απαηηήζεηο πξαγκαηηθώλ θαη ελεξγώλ Σηαζκώλ Βάζεο ζηελ Διιάδα. Τν Πξόβιεκα Οη πεξηζζόηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη 1. ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 1.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε έρνπλ:

Γιακήπςξη 1. ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 1.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε έρνπλ: Γιακήπςξη Η Πξνθήξπμε γίλεηαη κε ζηφρν ηην ππομήθεια εξοπλιζμού, ζςνολικού πποϋπολογιζμού 40000,00 συπίρ Φ.Π.Α., γηα ην έξγν «Δικονικό Κοςζείο με ςποζηήπιξη ιζηού αιζθηηήπυν (Virtual Museum over a Sensor

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» Γ/ΝΗ ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 Σ.Κ. 83100 ΑΜΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΗΛ.2273-0-83150 FAX.2273-0-28968 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο»

Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο» Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο» ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΔΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΔΙΣΩΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ Κιάδνη εθαξκνγήο Οη ηνκείο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα