Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc."

Transcript

1 Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού USD με Κυμαινόμενο με Κατώτατο όριο Επιτόκιο με λήξη τον Ιανουάριο 2014 με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια του Eνιαίου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Τίτλων και Πιστοποιητικών σε Ευρώ ύψους Δολαρίων Η.Π.Α. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΟΤΙ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ(-Α) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ(-Α) ΔΕΛΤΙΟ(-Α) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ). ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ, ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΑΓΟΡΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΟΥΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ, ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ. Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (WWW.BOURSE.LU) ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟ. Το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο που αναφέρεται κατωτέρω (όπως συμπληρώθηκε με τους παρόντες Τελικούς Όρους) έχει συνταχθεί βάσει της υπόθεσης ότι, με εξαίρεση της υποπαραγράφου (β) παρακάτω, κάθε προσφορά Τίτλων σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που εφαρμόζει την Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου (καθένα το Αρμόδιο Κράτος Μέλος), θα γίνεται σύμφωνα με μια εξαίρεση βάσει της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου, όπως εφαρμόζεται σε εκείνο το Αρμόδιο Κράτος Μέλος, από την απαίτηση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για τις προσφορές των Τίτλων. Αντίστοιχα, κάθε πρόσωπο που προσφέρει ή σκοπεύει να προσφέρει Τίτλους σε αυτό το Αρμόδιο Κράτος Μέλος, μπορεί να το κάνει μόνον: (α) σε περιστάσεις στις οποίες δεν προκύπτει καμία υποχρέωση για τον Εκδότη ή για οποιονδήποτε Διαπραγματευτή να εκδώσει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου ή να συμπληρώσει ένα ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το Άρθρο 16 της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου, σε κάθε περίπτωση, σχετικά με μία τέτοια Προσφορά, ή (β) στη/στις Επικράτεια/Επικράτειες όπου γίνεται Δημόσια Προσφορά που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του Μέρους Β κατωτέρω, υπό τον όρο ότι το πρόσωπο αυτό είναι ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του Μέρους Β κατωτέρω και ότι η προσφορά αυτή γίνεται κατά την Περίοδο Προσφοράς/ Προσφορών που καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην εν λόγω παράγραφο. Ούτε ο Εκδότης, ούτε ο Εγγυητής ή κάποιος Διαπραγματευτής έχει εξουσιοδοτήσει ούτε εξουσιοδοτεί την υποβολή προσφοράς Τίτλων σε οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις. Ο όρος Οδηγία περί ενημερωτικού Δελτίου σημαίνει την Οδηγία 2003/71/ΕΕ (όπως έχει τροποποιηθεί, συμπεριλαμβανομένου της Τροποποιητικής Οδηγίας 2010 ΕΔ, στο βαθμό που αυτή έχει ενσωματωθεί 1

2 στα Σχετικά Κράτη Μέλη) και περιλαμβάνει κάθε σχετικό μέτρο ενσωμάτωσης στο Σχετικό Κράτος Μέλος και ο όρος 2010 Τροποποιητική Οδηγία ΕΔ θα σημαίνει την Οδηγία 2010/73/ΕΕ. Οι Τίτλοι και η Εγγυητική Πράξη δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν πρόκειται να καταχωρηθούν δυνάμει του Νόμου περί κινητών αξιών του 1933 των ΗΠΑ, όπως έχει τροποποιηθεί (ο Νόμος περί κινητών αξιών) ή άλλου ομοσπονδιακού νόμου και απαγορεύεται η προσφορά ή η πώληση εντός των ΗΠΑ προς ή για λογαριασμό ή προς όφελος οποιουδήποτε προσώπου που εδρεύει ή κατοικεί στις ΗΠΑ (όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό S του Νόμου περί κινητών αξιών), πλην δυνάμει της εξαίρεσης από ή σε ορισμένες συναλλαγές που δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις καταχώρησης του Νόμου περί κινητών αξιών και των ισχυόντων ομοσπονδιακών νόμων περί κινητών αξιών. Για μια περιγραφή ορισμένων περιορισμών που ισχύουν αναφορικά με τις προσφορές και τις πωλήσεις Τίτλων, βλ. το ««Κάλυψη και περιορισμοί αγοράς και μεταβίβασης και πωλήσεων των Τίτλων»» του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου. ΜΕΡΟΣ A ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν θεωρείται ότι ορίζονται ως τέτοιοι για τους σκοπούς των Προϋποθέσεων που ορίζονται στο κεφάλαιο με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις των Τίτλων» του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου και των Συμπληρωματικών Ενημερωτικών Δελτίων, που μαζί αποτελούν βασικό ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου. Το έγγραφο αυτό αποτελεί τους Τελικούς Όρους των Τίτλων που περιγράφονται στο παρόν για τους σκοπούς του άρθρου 5.4 της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου και το οποίο πρέπει να αναγιγνώσκεται σε συνδυασμό με το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο, όπως συμπληρώθηκε. Η ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τον Εκδότη, τον Εγγυητή και την προσφορά των Τίτλων είναι διαθέσιμη μόνο βάσει του συνδυασμού αυτών των Τελικών Όρων και του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου, όπως συμπληρώθηκε. Το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και τα Συμπληρωματικά Ενημερωτικά Δελτία είναι διαθέσιμα προς ανάγνωση στο γραφείο των εντεταλμένων οργανισμών πληρωμών και στον δικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (www.bourse.lu). Επιπλέον, οι Τελικοί Όροι ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2011 (οι Αρχικοί Τελικοί Όροι), το Σημείωμα ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2011 και το Σημείωμα ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2011 (τα Σημειώματα) είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (www.bourse.lu). Το παρόν ενοποιεί τις διατάξεις των Αρχικών Τελικών Όρων και των Σημειωμάτων. Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο σημαίνει το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 12 Μαΐου 2011, όπως συμπληρώθηκε από Συμπληρωματικό Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο (Υπ αρ. 1) ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2011, το Συμπληρωματικό Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο (Υπ αρ. 2) ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2011, το Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο (Υπ αρ 3) ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2011 το Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο (Υπ αρ 4) ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2011 και το Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο (Υπ αρ 5) ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2011 (μαζί τα «Συμπληρωματικά Βασικά Ενημερωτικά Δελτία»). 1. (i) Εκδότης: Citigroup Funding Inc. (ii) Εγγυητής: Citigroup Inc. 2. (i) Αριθμός Σειράς: EMTN3181 (ii) Αριθμός Τμήματος Τιτλοποίησης: 1 2

3 3. (i) Καθορισμένο Νόμισμα ή Νομίσματα: Δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών (USD) ή U.S.$ 4. Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο: (i) Σειρά: (ii) Τμήμα Τιτλοποίησης: USD USD Το συνολικό αρχικό κεφάλαιο των Τίτλων που θα εκδοθούν θα καθορίζεται από τον Εκδότη επί τη βάσει των όρων της Αγοράς που θα επικρατούν τότε, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς και της ζήτησης των Τίτλων και άλλων παρόμοιων αξιών. 5. Τιμή Έκδοσης: 100 τοις εκατό του Συνολικού Αρχικού Κεφαλαίου. 6. (i) Καθορισμένες Ονομαστικές Αξίες: USD1.000 (ii) Ποσό Υπολογισμού: USD (i) Ημερομηνία Έκδοσης: 6 Ιανουαρίου 2012 (ii) Ημερομηνία Έναρξης Τοκισμού: Ημερομηνία Έκδοσης 8. Ημερομηνία Λήξης: 6 Ιανουαρίου 2014, Τροποποιημένη Κατόπιν Συμφωνημένης Εργάσιμης Ημέρας 9. Είδη Τίτλων: (i) Τίτλοι Κυμαινόμενου Επιτοκίου (ii) Οι Τίτλοι είναι Τίτλοι Διακανονιζόμενοι τοις Μετρητοίς. 10. Βάση Επιτοκίου: Κυμαινόμενο Επιτόκιο (που υπόκεινται σε Κατώτατο Επιτόκιο όπως ορίζεται υπ αρ. 18 κατωτέρω) αναφορικά με κάθε Περίοδο Καταβολής Τόκων. 11. Βάση Πληρωμής / Εξόφλησης Εξόφληση στην ονομαστική αξία 12. Μεταβολή Επιτοκίου ή της Βάσης Πληρωμής / Εξόφλησης: Δεν εφαρμόζεται 13. Δικαιώματα Εξαγοράς/ Πώλησης : 14. (i) Καθεστώς Τίτλων: Προνομιούχος (ii) Καθεστώς Εγγυητικής Πράξης: Προνομιούχος 15. Μέθοδος διάθεσης: Μη κοινοπρακτική 3

4 ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ TOΥΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ 16. Όροι των Υποκείμενων Συνδεδεμένων Τίτλων Δεν εφαρμόζεται ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ (ΕΑΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ) 17. Όροι Τίτλων Σταθερού Επιτοκίου 18. Όροι Τίτλων Κυμαινόμενου Επιτοκίου Ισχύει (i) Καθορισμένες ημερομηνία(-ες) καταβολής τόκων: 6 Ιανουαρίου, 6 Απριλίου, 6 Ιουλίου και 6 Οκτωβρίου κάθε έτους από (και συµπεριλαµβανοµένης) της 6 ης Απριλίου 2012 (και συµπεριλαµβανοµένης) της 6 ης Ιανουαρίου 2014, τροποποιούµενων σύµφωνα µε τη Συµφωνηµένη Εργάσιµη Ηµέρα όπως καθορίζεται στο άρθρο 18 (iii) κατωτέρω (η καθεµία Ηµεροµηνία Καταβολής Τόκων) (ii) Ημερομηνία(-ες) Λήξης της Περιόδου Εκτοκισμού: 6 Ιανουαρίου, 6 Απριλίου, 6 Ιουλίου και 6 Οκτωβρίου κάθε έτους από (και συμπεριλαμβανομένης της) 6ης Απριλίου 2012 έως (και συμπεριλαμβανομένης της) 6 Ιανουαρίου 2014, χωρίς διόρθωση. (iii) Συμφωνημένη Εργάσιμη Ημέρα Τροποποιούμενη βάσει της Συμφωνημένης Εργάσιμης Ημέρας (iv) Τρόπος υπολογισμού του Επιτοκίου(--ων) (v) To Μέρος που θα είναι υπεύθυνο για τον υπολογισμό του Επιτοκίου (- ων) και/ ή το Ποσό Τόκου (εάν είναι άλλο από το Φορέα Υπολογισμού) Υπολογισμός με βάσει Τιμές Οθόνης Ο Φορέας Υπολογισμού (όπως ορίζεται κατωτέρω) (vi) Καθορισμός βάσει Τιμών Οθόνης Ισχύει - Επιτόκιο Αναφοράς USD LIBOR 3μήνου - Ημερομηνία Καθορισμού Επιτοκίου Η δεύτερη Εργάσιμη Ημέρα Λονδίνου που προηγείται της έναρξης κάθε Περιόδου Εκτοκισμού -Σελίδα (vii) Καθορισμός ISDA (viii) Περιθώριο(-α) (ix) Ελάχιστο Επιτόκιο (x) Mέγιστο Επιτόκιο Oθόνη Reuters USD LIBOR 1,00% επιπλέον ανά έτος 2,50% ανά έτος 4

5 (xi) Κλάσμα Υπολογισμού Ημερών 30/360 (xii) Διατάξεις Υποχώρησης, στρογγυλοποίησης, παρονομαστή και κάθε άλλος όρος σχετικός με τη μέθοδο υπολογισμού επιτοκίου Τίτλων Κυμαινόμενου Επιτοκίου, εάν είναι διαφορετικός από αυτόν που καθορίζεται στους Γενικούς Όρους 19. Όροι Τίτλων Χωρίς Τοκομερίδιο 20. Όροι Τόκου Διπλού Νομίσματος 21. Όροι Τόκου Υποκείμενων Συνδεδεμένων Τίτλων ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 22. Δικαίωμα εξαγοράς του Εκδότη 23. Πώληση επενδυτή 24. Ποσό Εξόφλησης κάθε ποσού υπολογισμού 25. Όροι εξαγοράς Υποκείμενων Συνδεδεμένων Τίτλων USD1.000 ανά Ποσό Υπολογισμού 26. Υποχρεωτικοί πρόωροι όροι εξαγοράς 27. Ποσό Πρόωρης Εξόφλησης (i) Ποσό (-ά) Πρόωρης Εξόφλησης καταβλητέο κατά την εξόφληση για φορολογικούς λόγους ή λόγω παρανομίας (Προϋπόθεση 5(β) των Γενικών Προϋποθέσεων) ή κατά την επέλευση Γεγονότος Υπερημερίας (Προϋπόθεση 9 των Γενικών Προϋποθέσεων) και/ή η μέθοδος υπολογισμού αυτού: (ii) Το Ποσό Πρόωρης Εξόφλησης περιλαμβάνει ποσά από δεδουλευμένους τόκους: USD1.000 ανά Ποσό Υπολογισμού Όχι: μαζί με το Ποσό Πρόωρης Εξόφλησης, ο δεδουλευμένος τόκος επίσης θα καταβάλλεται. 28. Όροι που εφαρμόζονται στη Φυσική Παράδοση 29. Μεταβολή Εκκαθάρισης (ii) Δικαίωμα του Εκδότη μεταβάλλει την εκκαθάριση: 5

6 (iii) Δικαίωμα του Κατόχου μεταβάλλει την εκκαθάριση: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ 30. Μορφή Τίτλων: Τίτλοι εις τον Κομιστή: Προσωρινός Ενιαίος Τίτλος που μπορεί να αντικατασταθεί με Μόνιμο Ενιαίο Τίτλο κατά ή μετά την Ημερομηνία Ανταλλαγής, ο οποίος μπορεί να αντικατασταθεί με Οριστικούς Τίτλους κατά ημερομηνία που απέχει τουλάχιστον 60 ημέρες από την ημέρα παράδοσης της κοινοποίησης του αιτήματος για ανταλλαγή από τον κάτοχο ή το Φορολογικό Γραφείο και κατά την οποία οι τράπεζες είναι ανοικτές για συναλλαγές στο Λονδίνο (πόλη στην οποία βρίσκεται το συγκεκριμένο γραφείο του Φορολογικού Γραφείου), στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο. 31. Νέος Ενιαίος Τίτλος: Όχι 32. Εμπορικά Κέντρα: Λονδίνο και Νέα Υόρκη 33. Δωσιδικία(-ες) Εργάσιμης Ημέρας ή άλλες ειδικές διατάξεις σχετικά με τις ημερομηνίες πληρωμών: 34. Αποκόμματα μελλοντικών Τοκομεριδίων ή Αποδείξεων προς επισύναψη στους Οριστικούς Τίτλους (και ημερομηνίες λήξης αυτών των Αποκομμάτων): 35. Τοκομερίδια που καθίστανται άκυρα κατά τη δήλη ημέρα εξόφλησης των Τίτλων: 36. Λεπτομέρειες σχετικά με Μερικώς Αποπληρωμένους Τίτλους: ποσό κάθε καταβολής που περιλαμβάνει την Τιμή Έκδοσης και την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να γίνει κάθε καταβολή και τις συνέπειες (εάν υφίστανται) της μη καταβολής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος κατάπτωσης υπέρ του Εκδότη των Τίτλων και του τόκου που οφείλεται για την καθυστερημένη καταβολή: 37. Λεπτομέρειες σχετικά με Τίτλους Δόσεων: ποσό κάθε Ποσού Δόσης (συμπεριλαμβανομένου κάθε μέγιστου ή ελάχιστου Ποσού Δόσης), ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να γίνει κάθε Λονδίνο και Νέα Υόρκη Όχι Ναι 6

7 καταβολή: 38. Διατάξεις μεταβολής νομίσματος, ονομαστικής αξίας και συμβατικών όρων: 39. Όροι ενοποίησης: Ισχύουν οι όροι της Προϋπόθεσης 12 των Γενικών Προϋποθέσεων 40. Άλλοι τελικοί όροι: Βλ. το Παράρτημα που επισυνάπτεται στο παρόν 41. Επωνυμία και διεύθυνση του Φορέα Υπολογισμού: Citibank, N.A. Υποκατάστημα Λονδίνου στο Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Λονδίνο E14 5LB, Ηνωμένο Βασίλειο 42. Αποφάσεις: Κάθε ζήτημα που πρέπει να καθορισθεί, εξετασθεί, διαλεγεί, επιλεγεί ή να αποφασισθεί με άλλο τρόπο από τον Εκδότη, τον Φορέα Υπολογισμού ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, θα καθορίζεται, εξετάζεται, εκλέγεται, επιλέγεται ή με άλλο τρόπο θα αποφασίζεται από το εν λόγω πρόσωπο καλεί τη πίστει με τρόπο που είναι εμπορικά εύλογος. ΔΙΑΝΟΜΗ 43 (i) Σε περίπτωση κοινοπρακτικού δανείου, τα ονόματα και οι διευθύνσεις των Μελών του Κοινοπρακτικού Δανείου και οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις: (ii) Ημερομηνία Σύμβασης Προεγγραφής: (iii) Μέλη Σταθεροποίησης (εάν υφίστανται): 44. Σε περίπτωση μη κοινοπρακτικού δανείου, επωνυμία και διεύθυνση του Διαπραγματευτή: Citigroup Global Markets Limited στο Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Λονδίνο E14 5LB, Ηνωμένο Βασίλειο 45. Συνολική προμήθεια και έκπτωση: Aναφορικά με τους Τίτλους που προσφέρονται με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, 1,22% τοις εκατό του Συνολικού Αρχικού Κεφαλαίου αυτών των Τίτλων (USD ) το οποίο περιλαμβάνει την αρχική αμοιβή διανομής που καταβάλλεται από τον Διαπραγματευτή στον/στους Έλληνα (-ες) Διανομέα/Διανομείς, όπως προσδιορίζεται στην Παράγραφο 7 Μέρος Β κατωτέρω. Aναφορικά με τους Τίτλους ιδιωτικής τοποθέτησης, 1,50% τοις εκατό του Συνολικού Αρχικού Κεφαλαίου αυτών των Τίτλων (USD ) το οποίο περιλαμβάνει την αρχική αμοιβή διανομής που καταβάλλεται στην αρμόδια καταναλωτική τράπεζα. 7

8 Aναφορικά με τους Τίτλους ιδιωτικής τοποθέτησης, 1,50% τοις εκατό του Συνολικού Αρχικού Κεφαλαίου αυτών των Τίτλων (USD ) το οποίο περιλαμβάνει την αρχική αμοιβή διανομής που καταβάλλεται στην αρμόδια ιδιωτική τράπεζα. Επιπροσθέτως την ελληνικής Τιμής Προσφοράς, ο Έλληνας Διανομέας(-εις) δύναν(τ)αι να χρεώσει(ουν) τους επενδυτές στην Ελλάδα με μια προμήθεια αρχικής συμμετοχής μέχρι του 2,00% επί του Συνολικού Αρχικού Κεφαλαίου. Οι Επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες επί αυτής της αμοιβής επικοινωνώντας με τον Έλληνα Διανομέα(-εις) στη διεύθυνσης(-εις) που καθορίζεται στην Παράγραφο 7.1 του Μέρους Β κατωτέρω. 46. Περιορισμοί Πώλησης στις ΗΠΑ: Κανονισμός. S Κατηγορία Συμμόρφωσης: TEFRA D 47. Μη Απαλλασσόμενη Προσφορά: Λεπτομέρειες της/των μη απαλλασσόμενης/ απαλλασσομένων Προσφοράς/ Προσφορών περιλαμβάνονται στην Παράγραφο 7 του Μέρους B κατωτέρω. Προσφορές (σε περίπτωση που υπάρχουν) σε οποιαδήποτε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου διάφορη της/των Επικράτειας/ Επικρατειών όπου γίνεται δημόσια προσφορά θα γίνεται μόνο κατόπιν απαλλαγής από την υποχρέωση που προκύπτει από την Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου, όπως αυτή εφαρμόζεται σε αυτές τις χώρες για την έκδοση ενημερωτικού δελτίου. 48. Πρόσθετοι περιορισμοί πώλησης: Δεν Εφαρμόζεται ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 8

9 Οι παρόντες Τελικοί Όροι περιλαμβάνουν τους τελικούς όρους που απαιτούνται για την έκδοση και δημόσια προσφορά στην/στις Επικράτεια/Επικράτειες της Δημόσιας Προσφοράς και την έγκριση εισόδου προς την επίσημη λίστα και προς διαπραγμάτευση στην επίσημη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου των Τίτλων που περιγράφονται σε αυτούς σύμφωνα με το Ενιαίο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Τίτλων και Πιστοποιητικών ύψους δολαρίων ΗΠΑ της Citigroup Funding Inc. ΕΥΘΥΝΗ Ο Εκδότης και ο Εγγυητής αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες Τελικούς Όρους. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο Μέρος Β του παρόντος σχετικά με την περιγραφή των αξιολογήσεων έχουν αντληθεί από την ιστοσελίδα του σχετικού οργανισμού διαβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας. Καθείς εκ των Εκδότη και Εγγυητή επιβεβαιώνει ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί με ακρίβεια και ότι, καθόσον γνωρίζει και μπορεί να διαπιστώσει από τέτοιες πηγές δεν έχουν παραλειφθεί πραγματικά δεδομένα που θα καθιστούσαν τις αναπαραχθείσες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. Για λογαριασμό του Εκδότη: Ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου 2012 Από:... Νομίμως εξουσιοδοτηθέντα 9

10 ΜΕΡΟΣ B ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (i) Εισαγωγή στο χρηματιστήριο Επίσημη Λίστα του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (ii) Έγκριση εισόδου προς διαπραγμάτευση: Έχει υποβληθεί αίτηση από τον Εκδότη (ή εκ μέρους του) για τη χορήγηση άδειας εισόδου προς διαπραγμάτευση στην επίσημη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου με έναρξη από την Ημερομηνία Έκδοσης 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αξιολόγηση: Το μακροπρόθεσμο/βραχυπρόθεσμο κύριο χρέος του Εκδότη αξιολογείται ως εξής: (i) S & P: A-/A-2 (Αρνητική Πρόβλεψη) (ii) Moody's: A3/P-2 (Αρνητική Πρόβλεψη) (iii) Fitch: A/F1 (Σταθερή Πρόβλεψη) βάσει της εγγύησης από τη Citigroup Inc. Η Standard & Poor s Financial Services LLC (S&P) δεν έχει συσταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει εγγραφεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αρ. 1060/2009 (όπως τροποποιήθηκε) (ο Κανονισμός CRA). Η S&P δεν περιλαμβάνεται επομένως στη λίστα με τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τίτλων και Αγορών (ESMA) στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με τον Κανονισμός CRA, εντούτοις έχει επιβεβαιώσει ότι όποιες αξιολογήσεις που εκδίδονται από αυτήν οι οποίες έχουν προσυπογραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσδιορίζονται με σαφήνεια ως τέτοιες. Η Moody s Investors Service, Inc (Moody s) δεν έχει συσταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει υποβάλλει αίτηση για εγγραφή σύμφωνα με τον Κανονισμό CRA. Εντούτοις, στην αίτηση της Moody s Investors Service για καταχώρηση των εταιρειών με έδρα στην ΕΕ υπό τον Κανονισμό CRA ζήτησε άδεια να αποδεχθεί τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 10

11 των μη ευρωπαϊκών εταιρειών της μέσω της Moody s Investors Service Ltd. ή της Moody's Deutschland GmbH, οι οποίες έχουν συσταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν εγγραφεί σύμφωνα με τον Κανονισμό CRA (και ως τέτοιες περιλαμβάνονται στη λίστα των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που δημοσιεύεται από την ESMA στην ιστοσελίδα της σύμφωνα με τον Κανονισμό CRA). Παρόλο που η γνωστοποίηση της αντίστοιχης τελικής απόφασης προσυπογραφής δεν έχει ακόμα χορηγηθεί από την αρμόδια αρχή, η ESMA έχει υποδείξει ότι οι αξιολογήσεις που εκδίδονται σε τρίτες χώρες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τους σχετικούς συμμετέχοντες στις αγορές για μια μεταβατική περίοδο μέχρι η οποία λήγει την 30 η Απριλίου H Fitch, Inc (Fitch) δεν έχει συσταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει υποβάλλει αίτηση για εγγραφή σύμφωνα με τον Κανονισμό CRA. Εντούτοις, στην αίτηση για εγγραφή υπό τον Κανονισμό CRA του ομίλου εταιρειών Fitch Ratings εντός της ΕΕ, η Fitch Ratings Limited, η οποία έχει συσταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει εγγραφεί σύμφωνα με τον Κανονισμό CRA (και ως τέτοια περιλαμβάνεται στη λίστα των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που δημοσιεύεται από την ESMA στην ιστοσελίδα της σύμφωνα με τον Κανονισμό CRA), αποκάλυψε την πρόθεση να αποδεχθεί τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Fitch, Inc. Παρόλο που η γνωστοποίηση της αντίστοιχης τελικής απόφασης προσυπογραφής δεν έχει ακόμα χορηγηθεί από την αρμόδια αρχή, η ESMA έχει υποδείξει ότι οι αξιολογήσεις που εκδίδονται σε τρίτες χώρες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τους σχετικούς συμμετέχοντες στις αγορές για μια μεταβατική περίοδο μέχρι η οποία λήγει την 30 η Απριλίου Οι αξιολογήσεις και οι προβλέψεις υπόκεινται σε αλλαγή κατά την περίοδο ισχύος των Τίτλων. Standard & Poor's Financial Services LLC Μια υποχρέωση που αξιολογείται με βαθμό «Α» από την S&P είναι κατά κάποιο τρόπο περισσότερο εκτεθειμένη στις αρνητικές επιπτώσεις των μεταβολών στις περιστάσεις και τις οικονομικές συνθήκες, περισσότερο από ότι άλλες υποχρεώσεις που ανήκουν σε κατηγορίες ανώτερης βαθμολογίας. Εντούτοις, η ικανότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην οικονομική του δέσμευση από την υποχρέωση παραμένει μεγάλη. Οι αξιολογήσεις μπορεί να τροποποιηθούν με την προσθήκη ενός σημείου συν (+) ή πλην ( ) για να δείξουν 11

12 τη σχετική θέση εντός της κατηγορίας αξιολόγησης Μια βραχυπρόθεσµη υποχρέωση µε την αξιολόγηση 'A-2' από την S&P είναι κατά κάποιο τρόπο περισσότερο εκτεθειµένη στις αρνητικές επιπτώσεις των µεταβολών στις περιστάσεις και τις οικονοµικές συνθήκες, περισσότερο από ότι άλλες υποχρεώσεις που ανήκουν σε κατηγορίες ανώτερης βαθµολογίας. Η ικανότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην οικονοµική του δέσµευση από την υποχρέωση είναι ικανοποιητική. Η πρόβλεψη αξιολόγησης (rating outlook) της S&P αξιολογεί την πιθανή κατεύθυνση μιας μακροπρόθεσμης αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας σε μέσο χρονικό ορίζοντα (συνήθως έξι μηνών έως δύο ετών). Κατά τον προσδιορισμό της πρόβλεψης αξιολόγησης, λαμβάνονται υπόψη τυχόν αλλαγές στις οικονομικές και/ή βασικές επιχειρηματικές συνθήκες. Μια πρόβλεψη δεν αποτελεί απαραιτήτως προαναγγελία μεταβολής της αξιολόγησης ή μελλοντικής δράσης του CreditWatch. Ως «Αρνητική» νοείται μια αξιολόγηση που αναμένεται να υποβαθμιστεί. Moody's Investors Service, Inc Υποχρεώσεις που έχουν αξιολογηθεί ως «A» από τη Moody's θεωρείται πως είναι μέσης υψηλής ποιότητας και εκτίθενται σε χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο. Η Moody's προσαρτά τους αριθμητικούς τροποποιητές 1, 2 και 3 σε κάθε γενική κατηγορία αξιολόγησης από Aa έως Caa. Ο τροποποιητής 1 υποδηλώνει ότι οι υποχρεώσεις κατατάσσονται στο άνω άκρο της ευρύτερης βαθμίδας αξιολόγησης. Ο τροποποιητής 2 υποδηλώνει ότι κατατάσσονται στο μέσο ενώ ο τροποποιητής 3 υποδηλώνει ότι κατατάσσονται στο κατώτερο άκρο της ευρύτερης βαθμίδας αξιολόγησης. Οι εκδότες (ή υποστηρικτικοί φορείς) που αξιολογούνται ως Prime-2 (P-2) από τη Moody's χαρακτηρίζονται από ισχυρή ικανότητα αποπληρωμής βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων. Πρόβλεψη αξιολόγησης της Moody's συνιστά μια γνώμη που αναφέρεται στην πιθανή κατεύθυνση μιας αξιολόγησης σε μέσο χρονικό ορίζοντα. Η εκχώρηση, ή η αλλαγή, σε μια πρόβλεψη δεν αποτελεί πράξη αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας όταν δεν υπάρχει αλλαγή στην αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας. Όταν αποδίδονται, οι προβλέψεις αξιολόγησης εμπίπτουν στις εξής τέσσερις κατηγορίες: Θετική (POS), Αρνητική (NEG), Σταθερή (STA), και Σε Εξέλιξη (DEV εξαρτώμενη από κάποιο γεγονός). Fitch, Inc. 12

13 Οι υποχρεώσεις που αξιολογήθηκαν ως «A» από τη Fitch µαρτυρούν προσδοκίες χαµηλού πιστωτικού κινδύνου. Αυτή η αξιολόγηση φανερώνει ισχυρή ικανότητα πληρωµής των οικονοµικών δεσµεύσεων. Ωστόσο, η ικανότητα αυτή ενδέχεται να είναι περισσότερο ευάλωτη σε µεταβολές ως προς τις περιστάσεις ή τις οικονοµικές συνθήκες, σε σχέση µε ό, τι ισχύει για τις υψηλότερες βαθµολογίες Οι υποχρεώσεις που αξιολογήθηκαν ως «F1» δηλώνουν τη µέγιστη ικανότητα έγκαιρης πληρωµής των οικονοµικών δεσµεύσεων Μια εκτίµηση αξιολόγησης της Fitch υποδεικνύει την κατεύθυνση προς την οποία µια αξιολόγηση είναι πιθανόν να κινηθεί σε µια περίοδο ενός έως δύο ετών. Αντανακλούν οικονοµικές ή άλλες τάσεις οι οποίες δεν έχουν ακόµα φτάσει στα επίπεδα τα οποία θα προκαλούσαν αντίδραση της αξιολόγησης αλλά που ενδέχεται να το κάνουν εάν αυτές οι τάσεις συνεχίσουν. Η πλειονότητα των εκτιµήσεων είναι γενικά «Σταθερές», κάτι το οποίο είναι σύµφωνο µε την παρελθούσα εµπειρία των µεταβολών των αξιολογήσεων για περίοδο ενός µέχρι δύο ετών. «Θετικές» ή «Αρνητικές» εκτιµήσεις δεν σηµαίνει ότι η αλλαγή της αξιολόγησης είναι αναπόφευκτη και, παροµοίως, αξιολογήσεις «Σταθερές» µπορούν να αναβαθµιστούν ή να υποβαθµιστούν χωρίς την προηγούµενη αναθεώρηση της εκτίµησης, εάν οι συνθήκες δικαιολογούν τέτοια ενέργεια. Κατά περίπτωση, όπου η κυρίαρχη τάση έχει ισχυρά, αντικρουόµενα στοιχεία και θετικά και αρνητικά, η εκτίµηση αξιολόγησης µπορεί να περιγραφεί ως «Μεταβαλλόµενη» Μια πιστωτική αξιολόγηση δεν αποτελεί σύσταση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης κινητών αξιών και μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρηθεί ή να αποσυρθεί από τον οργανισμό διαβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας. Κάθε αξιολόγηση πρέπει να εκτιμάται ανεξάρτητα από κάθε άλλη αξιολόγηση. Οι πιστωτικές αξιολογήσεις του Εκδότη αποτελούν μια εκτίμηση της ικανότητας του Εκδότη να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του βάσει των Τίτλων, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας πληρωμών βάσει των Τίτλων. Συνεπώς, οι πραγματικές ή οι αναμενόμενες μεταβολές στις πιστωτικές αξιολογήσεις του Εκδότη μπορούν να επηρεάσουν την αξία διαπραγμάτευσης των Τίτλων. Εντούτοις, επειδή η απόδοση των Τίτλων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες πέραν της ικανότητας του Εκδότη να καταβάλλει τις υποχρεώσεις του από τους Τίτλους, μια βελτίωση των πιστωτικών αξιολογήσεων του Εκδότη δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των λοιπών επενδυτικών κινδύνων που σχετίζονται με τους Τίτλους. 13

14 3. ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ/ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(-ΕΣ) Εκτός από τα αναφερόμενα στο τμήμα «Κάλυψη και περιορισμοί στην αγορά και μεταβίβαση και πώληση των Τίτλων» στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο, εξ όσων γνωρίζει ο Εκδότης, κανένα πρόσωπο εμπλεκόμενο στην προσφορά των Τίτλων δεν έχει ουσιαστικό συμφέρον επί της/των Προσφοράς/Προσφορών. 4. ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(-ΩΝ), ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (i) Λόγοι για την/τις Προσφορά/Προσφορές: Βλέπε «Χρήση Εσόδων» στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο (ii) Εκτιμώμενα καθαρά έσοδα: USD Προς αποφυγή αμφιβολιών, τα εκτιμώμενα καθαρά έσοδα αντικατοπτρίζουν τα έσοδα που θα έχει ο Εκδότης κατά την Ημερομηνία Έκδοσης. Δεν αντανακλούν τις αμοιβές που είναι καταβλητέες από/προς το Διαπραγματευτή και τον/τους Διανομέα/Διανομείς. (iii) Εκτιμώμενα συνολικά έξοδα Περίπου EUR (Τέλη εισαγωγής και νομικά έξοδα) 5. ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Λεπτομέρειες για τις παρελθούσες τιμές επιτοκίου USD LIBOR μπορεί να βρεθούν στη σελίδα reuter s LIBOR01 6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κωδικός ISIN: XS Κοινός Κωδικός : Σύστημα συμψηφισμού εκτός από τα Euroclear Bank S.A./N.V. και Clearstream Banking S.A. και DTC και σχετικοί αριθμοί αναγνώρισης και στοιχεία του αντίστοιχου θεματοφυλακίου, εφόσον ισχύει: Παράδοση: Παράδοση έναντι πληρωμής Ονόματα και διευθύνσεις του αρχικού Εντεταλμένου Οργανισμού (ή των αρχικών Εντεταλμένων Οργανισμών) Πληρωμών: Citibank, N.A., υποκατάστημα Λονδίνου, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Λονδίνο E14 5LB, Ηνωμένο Βασίλειο KBL European Private Bankers S.A. στη διεύθυνση 43, Boulevard Royale, L-2955 Λουξεμβούργο Ονόματα και διευθύνσεις του πρόσθετου Εντεταλμένου Οργανισμού (ή των πρόσθετων 14

15 Εντεταλμένων Οργανισμών) Πληρωμών, εάν υπάρχουν: Επωνυμία και διεύθυνση του Γραμματέα: Επωνυμία και διεύθυνση των Φορέων Μεταβίβασης: Προβλέπεται διακράτηση κατά τρόπο που να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Ευρωσυστήματος: Όχι 7. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 7.1 Όροι και προϋποθέσεις της ελληνικής Προσφοράς Προσφορά (η Ελληνική Προσφορά) των Τίτλων μπορεί Προσφορά μη απαλλαγής: να γίνει διάφορη από αυτή η οποία βασίζεται στο Άρθρο 3(2) της Οδηγίας του Ενημερωτικού Φυλλαδίου στο Ελληνικό Κράτος (Ελλάδα) κατά την περίοδο από (και συμπεριλαμβανομένης) της 30ης Νοεμβρίου 2011 έως (και συμπεριλαμβανομένης) της 21 ης Δεκεμβρίου 2011 (η Περίοδος Ελληνικής Προσφοράς) κατά τη διάρκεια των ωρών στις οποίες οι τράπεζες είναι γενικά ανοιχτές για εμπορικές συναλλαγές Αν ο εκδότης λαμβάνει προεγγραφές για Τίτλους με Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο UD , o Εκδότης μπορεί να κλείσει την Περίοδο Ελληνικής Προσφοράς πριν την 21 η Δεκεμβρίου Ο Εκδότης μπορεί επίσης να απορρίψει αιτήσεις και/ή να αποδεχτεί προεγγραφές οι οποίες θα ξεπερνούν το Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο των USD , όπως αυτό περιγράφεται κατωτέρω. Σε περίπτωση που η Περίοδος Ελληνικής Προσφοράς μειωθεί, όπως περιγράφεται ανωτέρω, ο Εκδότης θα δημοσιεύσει ανακοίνωση στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (www.bourse.lu) Η Commission de Surveillance du Secteur Financier έδωσε στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η αρμόδια υπηρεσία στην Ελλάδα) πιστοποιητικό αποδοχής, πιστοποιώντας ότι το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και το Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την Οδηγία Ενημερωτικού Φυλλαδίου. Τιμή Ελληνικής Προσφοράς: Η τιμή προσφοράς αναφορικά με κάθε Ποσό Υπολογισμού, προσφερόμενη από τον Έλληνα Διανομέα στους Επενδυτές στην Ελλάδα είναι USD1.000 (η Τιμή Ελληνικής Προσφοράς). Επιπρόσθετα της ελληνικής Τιμής Προσφοράς, ο Έλληνας Διανομέας μπορεί να χρεώσει τους επενδυτές στην Ελλάδα με προμήθεια αρχικής συμμετοχής μέχρι 2% επί 15

16 του Συνολικού Αρχικού Κεφαλαίου. Οι Επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες επικοινωνώντας με τον Έλληνα(-ες) Διανομέα(-εις στη διεύθυνση(-εις) που παρατίθενται κατωτέρω. Προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται η Ελληνική Προσφορά: Ο Εκδότης επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ματαιώσει την Ελληνική Προσφορά και την έκδοση Τίτλων ανά πάσα στιγμή πριν την Ημερομηνία Έκδοσης κατ απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Σε τέτοια περίπτωση όλα τα ποσά αιτήσεων σχετικά με αιτήσεις για χορήγηση Τίτλων βάσει της Ελληνικής Προσφοράς θα επιστραφούν (άτοκα) στους αιτούντες με κίνδυνό τους το αργότερο 30 ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία ματαιώθηκε η Ελληνική Προσφορά των Τίτλων. Το ποσό της αίτησης θα επιστρέφεται με επιταγή ταχυδρομικά στη διεύθυνση του αιτούντος όπως αναφέρεται στο έντυπο αίτησης ή μέσω εμβάσματος στον τραπεζικό λογαριασμό όπως αναγράφεται στο έντυπο αίτησης ή με κάθε άλλη μέθοδο που κρίνεται κατάλληλη από τον Εκδότη. Σε περίπτωση ματαίωσης της Ελληνικής Προσφοράς και μη έκδοσης στην Ελλάδα των Τίτλων βάσει των ανωτέρω, ο Εκδότης δημοσιεύει ειδοποίηση στον δικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (www.bourse.lu) Περιγραφή της διαδικασίας υποβολής αίτησης: Αιτήσεις για την αγορά Τίτλων μπορεί να υποβάλλονται από τους υποψήφιους επενδυτές προς τον Έλληνα Διανομέα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ο Εκδότης, ήτοι η Citigroup Global Markets Limited ή οποιοσδήποτε από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της μπορούν να ζητήσουν αποδείξεις σχετικά με κάθε αίτηση για τη χορήγηση Τίτλων, συμπεριλαμβανομένου του περαιτέρω προσδιορισμού της ταυτότητας του (των) αιτούντα (αιτούντων) πριν από την έκδοση τυχόν Τίτλων. Κάθε υποψήφιος επενδυτής στην Ελλάδα οφείλει να πληροφορείται με βεβαιότητα από τον Έλληνα Διανομέα σχετικά με το πότε ο Έλληνας Διανομέας πρόκειται να ζητήσει την είσπραξη των διαθέσιμων κεφαλαίων από αυτόν αναφορικά με την αίτησή του για την αγορά τυχόν Τίτλων και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνει η πληρωμή προς τον Έλληνα Διανομέα. Περιγραφή της δυνατότητας μείωσης των προεγγραφών προς αγορά τίτλων και του τρόπου επιστροφής του επιπλέον ποσού που καταβλήθηκε από τους αιτούντες: Μπορεί να είναι απαραίτητο να μειωθούν οι αιτήσεις στο πλαίσιο της Ελληνικής Προσφοράς. Επομένως ο Εκδότης επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει εν όλω ή εν μέρει μια αίτηση για τη χορήγηση Τίτλων στο πλαίσιο της Ελληνικής Προσφοράς κατά την πλήρη διακριτική του ευχέρεια. Ακολούθως, μπορεί σε 16

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού EUR4.099.000 µε προστασία κεφαλαίου µε Σταθερή Προσαύξηση Εύρους µε λήξη τον Αύγουστο του 2016 Με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή

Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ REGULATION

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ.

ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ REGULATION

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 1(Β) ΚΑΙ 2(Γ) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005 ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Ελλάδα Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Σημείωση... 4 Γλωσσάρι... 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ... 7 I. Σύντομη επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Νοέμβριος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 131(Ι)/2014 131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 954.666.667 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29.04.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ Το ενημερωτικό πακέτο MiFID της «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» ΑΕΠΕΥ, αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα κάθε επιμέρους σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

«SOL GMM BALANCED FUND»

«SOL GMM BALANCED FUND» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «SOL GMM BALANCED FUND» GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd Εταιρία Διαχείρισης EUROBANK CYPRUS Ltd Θεματοφύλακας ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τα περιληπτικά σημειώματα αποτελούνται από απαιτήσεις γνωστοποίησης γνωστές ως "Στοιχεία (Elements)". Αυτά τα Στοιχεία (Elements) απαριθμούνται στις Ενότητες A-E (A.1 E.7). Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 5 Απριλίου 2011 Με βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιριών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιριών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιριών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚ Ι ΟΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 21 Μαΐου 2008 ΜΕ ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2 Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις Copyright. HSBC Bank plc 07//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπεύθυνου της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Copyright. HSBC Bank plc 09//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα, από

Διαβάστε περισσότερα