ΣΥΜΒΑΣΗ Ν ο 05/ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ Ν ο 05/ 2013"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ Ν ο 05/ 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 29 / 07/2013, ηµέρα ευτέρα µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α) Αφενός του Ν.Π... µε την επωνυµία Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22 - Τ.Κ και νόµιµα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. κ. Αντώνη Σελλιανάκη, (στο εξής θα καλείται «Εργοδότης») και Β) Αφετέρου της εταιρείας µε την επωνυµία BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ µε διακριτικό τίτλο «BYTE ABEE», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καλλιρόης 96 & Τριβόλη Τ.Κ , τηλ , ΑΦΜ: , ΟΥ: Μεγάλων Επιχειρήσεων και νόµιµα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο κο Σπυριδογεώργη Βυζάντιο του., κάτοικο.., κάτοχο του υπ αριθµ. Α..Τ. του Α.Τ. σύµφωνα µε το υπ αριθµ. 8394/ Φ.Ε.Κ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και το από 30/06/2009 πρακτικό του.σ., (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος» ή «Προµηθευτής»), συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: Το Ε.Τ.Α.Α., διά του νοµίµου εκπροσώπου του κου Αντώνη Σελλιανάκη, µε την ιδιότητα που του εκτέθηκε πιο πάνω και σύµφωνα µε: Α) Την κατακυρωτική απόφαση επί του 18ου θέµατος της 235ης / συνεδρίασης του.σ. του Ε.Τ.Α.Α., µε την οποία η Επιτροπή των Πρόχειρων ιαγωνισµών του Ε.Τ.Α.Α. που συστάθηκε νόµιµα, µε την µε αριθµ. 189/ Θέµα 49 ο απόφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. διενήργησε τον παραπάνω διαγωνισµό στις 22/05/2013 και πρότεινε την κατακύρωση αυτού στον Ανάδοχο, µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή σε ευρώ. Β) Τις αποφάσεις δέσµευσης πίστωσης των Τοµέων για την πληρωµή της παρούσας δαπάνης, ως εξής: 1. Την υπ αριθµ. 190 µε αρ. πρωτ / και Α..Α. ΒΕΥΖΟΡΕ1-ΟΗ4 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού ,00 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Τοµέας Σύνταξης & Ασφάλισης Υγειονοµικών, οικον. έτους 2013 στον ΚΑΕ: 7123, µε α/α καταχώρησης 293 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµών της Υπηρεσίας. 2. Την υπ αριθµ. 81/ µε Α..Α. ΒΕΤΟΟΡΕ1-7ΛΗ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού ,00 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών, οικον. έτους 2013 στον ΚΑΕ: 7123, µε α/α καταχώρησης 81 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµών της Υπηρεσίας. 3. Την υπ αριθµ. 001/ µε Α..Α. ΒΕ ΙΟΡΕ1-8ΩΡ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 4.250,00 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Τοµέας Υγείας ικηγόρων Επαρχιών, οικον. έτους 2013 στον ΚΑΕ: 7123, µε α/α καταχώρησης 001 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµών της Υπηρεσίας. Γ) Τη διακήρυξη Νο 05/2013 του Ε.Τ.Α.Α., µε την οποία διενήργησε δηµόσιο πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, για την προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής, για τις ανάγκες των Τοµέων Υγειονοµικών, του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών-ΤΕΑ και του Τοµέα Υγείας ικηγόρων Επαρχιών του Ε.Τ.Α.Α., προϋπολογισθείσας δαπάνης έως ,34 πλέον Φ.Π.Α. ή έως

2 66.600,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., όπως περιγράφεται και στο σχετικό κεφάλαιο της ανωτέρω αναφεροµένης διακήρυξης. αναθέτει στον Ανάδοχο (ή Προµηθευτή) και αυτός αναλαµβάνει την προµήθεια σαράντα (40) ηλεκτρονικών υπολογιστών και δώδεκα (12) µεταγωγέων Ethernet των Τοµέων Υγειονοµικών, δεκαέξι (16) ηλεκτρονικών υπολογιστών και πέντε (5) εκτυπωτών Laser του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών-ΤΕΑ, καθώς και τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενός εκτυπωτή Laser του Τοµέα Υγείας ικηγόρων Επαρχιών. Το συνολικό ποσό της σύµβασης αυτής ανέρχεται στα ,04 πλέον ΦΠΑ. Αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης, αποτελεί το σύνολο της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς που υπέβαλε ο Ανάδοχος - Προµηθευτής. ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙ Η ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Ο εξοπλισµός πληροφορικής που θα καλύψει τις ανάγκες του Ε.Τ.Α.Α. περιγράφεται λεπτοµερώς στην µε αρ. πρωτ / διακήρυξη µε αρ 05/2013 Α Α: ΒΕΝΦΟΡΕ1-Μ3Ε και συγκεκριµένα στα παραρτήµατα Α & Β, καθώς και στους λοιπούς όρους της διακήρυξης αυτής, τους οποίους, ο Προµηθευτής αποδέχτηκε ανεπιφύλακτα. Αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης αποτελεί το σύνολο της οικονοµικής προσφοράς και των τεχνικών προδιαγραφών που υπέβαλε ο Προµηθευτής για τη συµµετοχή του στον παρόντα διαγωνισµό και ορίζονται στο Παράρτηµα 1 της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 2. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.1 Η παράδοση του εξοπλισµού από τον προµηθευτή θα γίνει υποχρεωτικά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παράρτηµα Α της διακήρυξης, και συγκεκριµένα 20 ηµέρες (ηµερολογιακές) από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης. Αναλυτικά, οι εγκαταστάσεις στις οποίες θα παραδοθεί ο εξοπλισµός πληροφορικής είναι οι εξής: i. Για τους Τοµείς Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α.: στην οδό Αχαρνών 27 & 29 Τ.Κ Αθήνα και στους χώρους που θα υποδειχτούν από την αρµόδια υπηρεσία. ii. Για τον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών-ΤΕΑ του Ε.Τ.Α.Α.: στην οδό Σωκράτους 53 Τ.Κ Αθήνα και στους χώρους που θα υποδειχθούν από την αρµόδια υπηρεσία. iii. Για τον Τοµέα Υγείας ικηγόρων Επαρχιών του Ε.Τ.Α.Α.: στην οδό Ηπείρου 64 Τ.Κ Αθήνα και στους χώρους που θα υποδειχθούν από την αρµόδια υπηρεσία. 2.2 Ο εξοπλισµός θα πρέπει να παραδοθεί πλήρως συναρµολογηµένος και προελεγµένος, ώστε µε την εγκατάστασή του να τεθεί σε πλήρη και άψογη λειτουργία. Τα προς προµήθεια είδη που αναφέρονται στο Παράρτηµα 1 της παρούσας, θα είναι καινούργια και αµεταχείριστα, σύµφωνα µε την προσφορά του Προµηθευτή και θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης Νο 05/ Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισµό (υλικά, λογισµικό) στις αρµόδιες επιτροπές παραλαβής των εµπλεκοµένων στην παραλαβή Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α., συνεπικουρούµενες από τη ιεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ε.Τ.Α.Α. 2.4 Με αιτιολογηµένη απόφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης του εξοπλισµού µπορεί σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, να παραταθεί µέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα 2

3 παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί ο εξοπλισµός, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 2.5 Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τον Τοµέα του οποίου εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβής του Τοµέα αυτού, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει τον εξοπλισµό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 2.6 Με κάθε παράδοση στην αποθήκη υποδοχής, ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στον αντίστοιχο Τοµέα παραστατικό θεωρηµένο, στο οποίο να αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, ο εξοπλισµός, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. 2.7 Μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο συντάσσεται από τις αρµόδιες επιτροπές παραλαβής των Τοµέων οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης), το οποίο κοινοποιείται στον προµηθευτή. Σε περίπτωση που κάποια επιτροπή παραλαβής απορρίψει τον εξοπλισµό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύµβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωµατεύει αν ο εξοπλισµός µπορεί να χρησιµοποιηθεί. 2.8 Μετά την παράδοση του εξοπλισµού στους Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α., ο προµηθευτής υποχρεούται στην προσκόµιση αντιγράφων των εκδοθέντων τιµολογίων, καθώς και αναλυτικής κατάστασης µε τα παραδοθέντα ανά Τοµέα είδη και τις αντίστοιχες αξίες αυτών, στο Τµήµα Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. ΑΡΘΡΟ 3. ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 3.1 Η αµοιβή του προµηθευτή ανέρχεται στο ποσό των ,04 πλέον Φ.Π.Α. Στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, τα έξοδα για µεταφορά και γενικά κάθε άλλη επιβάρυνση, για παράδοση των ανωτέρω ειδών ελεύθερων (µε ευθύνη και µέριµνα του Προµηθευτή) στους τόπους παράδοσης και στους χώρους που θα υποδειχθούν από το Ε.Τ.Α.Α. 3.2 Η πληρωµή της αξίας του εξοπλισµού στον προµηθευτή θα γίνει σε ΕΥΡΩ, χωριστά από κάθε Τοµέα του Ε.Τ.Α.Α. που παρέλαβε εξοπλισµό πληροφορικής, µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας, µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισµού. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: α. Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής, ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρηµένα αποδεικτικά προσκόµισης του εξοπλισµού στους τόπους εγκατάστασης των Τοµέων και των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. που έχουν υποδειχθεί στον προµηθευτή, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Π.. 118/2007. β. Αποδεικτικό εισαγωγής του εξοπλισµού στην εγκατάσταση κάθε Τοµέα και στις Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. (όπου προβλέπεται). γ. Θεωρηµένο Τιµολόγιο.Α. δ. Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα. ε. Αριθµός Λογαριασµού Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες, που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 3.3 Τα τιµολόγια θα εκδίδονται χωριστά για κάθε Τοµέα, στα στοιχεία που θα υποδειχθούν στον προµηθευτή από τις /νσεις Οικονοµικών Λογιστήρια των Τοµέων και των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. 3

4 3.4 Ο δικαιούχος υπόκειται στις πιο κάτω κρατήσεις: α. Για τον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών (Τ.Α.Ν.) ΤΕΑ : - Για τιµολόγια προµήθειας ειδών: 4,75% επί της καθαρής αξίας (φόρος προµηθευτών 4%, κρατήσεις υπέρ ηµοσίου 0,10% & 0,25%, ΤΕΑ Υ 0,30%, και 0,10% υπέρ Ε.Α.Α. Η.ΣΥ.). - Για τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, φόρος προµηθευτών 8% επί της καθαρής αξίας και 0,10% υπέρ Ε.Α.Α. Η.ΣΥ. β. Για τους υπόλοιπους Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α.: - Για τιµολόγια προµήθειας ειδών: 3% επί της καθαρής αξίας προ ΦΠΑ των τιµολογίων για Μ.Τ.Π.Υ., 2,4% χαρτόσηµο στο ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ., 0,10% υπέρ Ε.Α.Α. Η.ΣΥ. και 4% επί της καθαρής αξίας προ ΦΠΑ και - Για τιµολόγια παροχής υπηρεσιών: 3% επί της καθαρής αξίας προ ΦΠΑ των τιµολογίων για Μ.Τ.Π.Υ., 2,4% χαρτόσηµο στο ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ., 0,10% υπέρ Ε.Α.Α. Η.ΣΥ. και 8% επί της καθαρής αξίας προ ΦΠΑ (φόρος προµηθευτών). 3.5 Τα τιµολόγια θα εκδοθούν στα εξής στοιχεία: 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π... ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 27, ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ Ο.Υ. ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π... ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ Ο.Υ. ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π... ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΠΕΙΡΟΥ 64, ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ Ο.Υ. ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 3.6 Με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί από τον προµηθευτή τα σχετικά τιµολόγια, η αρµόδια Υπηρεσία κάθε Τοµέα υποχρεούται να διαβιβάσει, άµεσα, όλα τα δικαιολογητικά τα σχετιζόµενα µε την πληρωµή, στην αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο. 3.7 Επισηµαίνεται ότι η υποβολή των τιµολογίων πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 3.8 Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. ΑΡΘΡΟ 4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 4.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 4

5 Ο Προµηθευτής, κατέθεσε την µε αριθµό. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύµβασης, ποσού 4.750,00 ευρώ της..τράπεζας υπέρ του Ε.Τ.Α.Α., που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή αυτή ισχύει µέχρι και την και θα επιστραφεί µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισµού και της εγκατάστασης και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους και µόνον αφού ο ανάδοχος καταθέσει την εγγύηση καλής λειτουργίας. Το χρονικό αυτό διάστηµα δεν µπορεί να είναι µικρότερο των έξι (6) µηνών, προκειµένου οι Τοµείς να έχουν το χρόνο για τη διενέργεια δειγµατοληπτικού ποιοτικού ελέγχου του εξοπλισµού που παρέλαβαν. 4.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο προσφερόµενος εξοπλισµός καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών (on site επί τόπου) για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις οθόνες, τους εκτυπωτές, και τους µεταγωγείς Ethernet σύµφωνα µε τους όρους και τους κανόνες των κατασκευαστών. Κατά την περίοδο της εγγύησης, ο Προµηθευτής έχει την ευθύνη της επισκευής του εξοπλισµού που παρουσιάζει προβλήµατα και την υποχρέωση αποκατάστασης όλων των λειτουργικών βλαβών ή προβληµάτων που ενδεχοµένως παρουσιαστούν, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση για εργασία, ανταλλακτικά, έξοδα µεταφοράς και µετακίνησης. Για την καλή λειτουργία του εξοπλισµού, ο προµηθευτής οφείλει να καταθέσει στο Ε.Τ.Α.Α. πριν τη λήξη της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, εγγύηση καλής λειτουργίας, ποσού που αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής συµβατικής αξίας της προµήθειας χωρίς ΦΠΑ και χρονικής διάρκειας ίσης µε το χρόνο της δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας που προσέφερε, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 3 έτη. 4.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και για την καλή εκτέλεση των ζητούµενων υπηρεσιών συντήρησης υποστήριξης, κατόπιν συµφωνίας και των δύο µερών, ο προµηθευτής, εφόσον υπογραφεί σύµβαση συντήρησης υποστήριξης, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Συντήρησης Υποστήριξης αορίστου χρόνου, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% του τιµήµατος της Σύµβασης Συντήρησης µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και η οποία θα αποδεσµεύεται σταδιακά κατ έτος κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία των παρασχεθεισών εργασιών. ΑΡΘΡΟ 5. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ - ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 5.1 O Προµηθευτής που δεν θα προσέλθει µέσα στην προθεσµία που ορίζεται να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. 5.2 Με την ίδια διαδικασία, ο Προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον εκτελεί πληµµελώς τις υποχρεώσεις του ή παραβεί τους όρους της υπογεγραµµένης σύµβασης. Στον υποψήφιο Ανάδοχο/Προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: Α. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης. Β. Ανάθεση του έργου σε βάρος του Αναδόχου, είτε από τους υπολοίπους που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε απευθείας ανάθεση αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Π.. 118/07. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του Ε.Τ.Α.Α. ή τυχόν διαφορά 5

6 που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν θα πραγµατοποιηθεί η νέα προµήθεια, σύµφωνα µε το Π.. 118/2007. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα προµήθεια του εξοπλισµού, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από το σύνολο των προµηθειών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/1995. Ο αποκλεισµός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό. 5.3 Σε περίπτωση που η ανάθεση της προµήθειας σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου, γίνεται µε τροποποίηση όρων ή των προδιαγραφών της κατακύρωσης της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό της διαφοράς σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύψει από τροποποίηση των σχετικών όρων ή των προδιαγραφών της προµήθειας, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό. 5.4 Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν: Α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του Ε.Τ.Α.Α. Β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. ΑΡΘΡΟ 6. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 6.1 Ο προµηθευτής δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούµενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι ο προµηθευτής που πλήττεται από το περιστατικό ανωτέρας βίας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις του γεγονότος ανωτέρας βίας. Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της Σύµβασης. 6.2 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτή βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία και δεδοµένου ότι εντός αυτών των 20 ηµερών κατέβαλε όλες τις απαραίτητες προσπάθειες να αποκαταστήσει µερικώς ή ολικώς την παράλειψη αυτή αλλά αποδεδειγµένα δεν κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στο Ε.Τ.Α.Α. τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 6.3 Σε περίπτωση που ο προµηθευτής µέσα στην ανωτέρω προθεσµία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκοµίσει τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώµατος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. ΑΡΘΡΟ 7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΦΟΡΤΩΣΗ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 7.1 Σε περίπτωση που ο εξοπλισµός φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 6

7 χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Π.. 118/2007, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεποµένων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής: α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του µέγιστου προβλεπόµενου χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα από 1/4 µέχρι το 1/2 του µέγιστου προβλεπόµενου χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη µέρα. γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 7.2 Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας του εκπρόθεσµα παραδοθέντος εξοπλισµού, χωρίς τον ΦΠΑ. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες και οι προθεσµίες χωρίς µεταθέσεις. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 7.3 Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τον εξοπλισµό µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του εις βάρος του προσαρασσόµενου διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% επί της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο χρονικό αυτό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν και τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τον εξοπλισµό, ο εις βάρος του διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα αυτού µαταιώνονται, µε απόφαση του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών. 7.4 Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή αντικατάσταση του εξοπλισµού, µε απόφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α., ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου για τη διενέργεια του διαγωνισµού ή την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και µετατίθεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης παράδοσης. 7.5 Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το λαβείν του προµηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 7.6 Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, το πρόστιµο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης. 7.7 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας του εξοπλισµού, µε απόφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, µπορεί να εγκρίνεται η αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. Εάν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τον εξοπλισµό που απορρίφθηκε µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσµία 20 ηµερών από την κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει µετά την παρέλευση των 5 πρώτων ηµερών, επιβάλλεται πρόστιµο στον προµηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συµβατικής αξίας. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύχθηκε 7

8 έκπτωτος και του χορηγήθηκε δικαίωµα αντικατάστασης, ο απορριφθείς εξοπλισµός δεν επιστρέφεται πριν την παραλαβή των νέων υλικών ή τη λήξη της προθεσµίας για την παράδοση τους. Το παραπάνω πρόστιµο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. ΑΡΘΡΟ 8. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 8.1 Το Ε.Τ.Α.Α. έχει δικαίωµα, µε δική του δαπάνη και ευθύνη, να τροποποιήσει τον εξοπλισµό ή και να προσαρτήσει στον εξοπλισµό οποιοδήποτε εξάρτηµα προσφέρεται από άλλους προµηθευτές, ή να χρησιµοποιήσει άλλο λογισµικό τρίτων στον εξοπλισµό. 8.2 Αν το Ε.Τ.Α.Α. προτίθεται να τροποποιήσει τον εξοπλισµό ή να προσαρτήσει σε αυτόν οποιοδήποτε εξάρτηµα προσφέρουν άλλοι προµηθευτές, θα ειδοποιήσει τον προµηθευτή γραπτά σχετικά µε την πρόθεσή του αυτή. 8.3 Ο προµηθευτής υποχρεούται να ανακοινώσει στο Ε.Τ.Α.Α. µέσα σε τριάντα (30) µέρες κάθε γνωστή δυσµενή συνέπεια της σκοπούµενης τροποποίησης ή προσάρτησης. Σε περίπτωση που δεν απαντήσει εντός της παραπάνω προθεσµίας, τεκµαίρεται ότι δεν υπάρχει καµία δυσµενής συνέπεια από την προσθήκη του νέου εξοπλισµού. 8.4 Ο προµηθευτής υποχρεούται να δώσει κάθε διαθέσιµη πληροφορία για να βοηθήσει το Ε.Τ.Α.Α. στην ασφαλή εκτέλεση της τροποποίησης ή προσάρτησης. ΑΡΘΡΟ 9. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 9.1 Την κύρια ευθύνη υλοποίησης του έργου έχει ο προµηθευτής, τη δε επίβλεψη και τον έλεγχο της σύµβασης και των παραδοτέων έχει το Ε.Τ.Α.Α. Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του Έργου, αρµόδια είναι η ιεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ε.Τ.Α.Α., η οποία παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε όλο το διάστηµα υλοποίησης του Έργου, συντονίζει τις ενέργειες του Ε.Τ.Α.Α. και του προµηθευτή σε συνεργασία µε τις επιτροπές παραλαβής των Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α. Η ιεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ε.Τ.Α.Α. µπορεί επίσης, να διενεργεί απροειδοποίητους δειγµατοληπτικούς ελέγχους κατά την εξέλιξη των εργασιών εντός του χρόνου παράδοσης στον φορέα που δεν µπορεί να είναι µικρότερος από 20 ηµέρες (ηµερολογιακές) από την υπογραφή της σύµβασης του διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 10. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10.1 Μετά το πέρας της εγγύησης καλής λειτουργίας θα παρέχεται η δυνατότητα συµβολαίου συντήρησηςυποστήριξης για τουλάχιστον πέντε (5) έτη, ύστερα από πρόταση της ιεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ε.Τ.Α.Α., η οποία είναι και υπεύθυνη για το συντονισµό και τον έλεγχο του έργου, εκτιµώντας τις τότε διαµορφούµενες ανάγκες του Ταµείου και κατόπιν σχετικής απόφασης του.σ. του Ε.Τ.Α.Α Για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης µετά το πέρας της εγγύησης καλής λειτουργίας θα καταρτιστεί νέα σύµβαση πριν από τη λήξη ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας και ύστερα από σχετική απόφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α Η σύµβαση συντήρησης-υποστήριξης, θα περιλαµβάνει κατ ελάχιστο τις παροχές της εγγύησης καλής λειτουργίας. Μπορεί δε να επεκταθεί µε πρόσθετες υπηρεσίες και παροχές, κατόπιν 8

9 διαπραγµάτευσης και έγκρισής τους από το.σ. του Ε.Τ.Α.Α Οι υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν : α. Προληπτική συντήρηση του εξοπλισµού: Όπως και στο στάδιο της εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προµηθευτής, υποχρεούται και µετά το τέλος της περιόδου εγγύησης, να διενεργεί δύο (2) φορές το χρόνο όλες τις απαραίτητες ρυθµίσεις και εσωτερικούς καθαρισµούς του εξοπλισµού, καθώς και τους κατάλληλους ελέγχους των ευαίσθητων εξαρτηµάτων τους, ώστε να εξασφαλίζεται η χωρίς προβλήµατα λειτουργία τους. β. Αποκατάσταση βλαβών εξοπλισµού: Περιλαµβάνει τις ενέργειες (εργασίες και ανταλλακτικά) που απαιτούνται να εκτελεστούν, προκειµένου να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την οµαλή λειτουργία του εξοπλισµού µετά την εµφάνιση κάποιου προβλήµατος. Αν η πλήρης και οριστική επίλυση του προβλήµατος δεν πραγµατοποιηθεί εντός του προβλεπόµενου χρονικού ορίου που ορίζεται στη συνέχεια, θα επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις. - H αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας µίας µονάδας δεν µπορεί να γίνει σε διάστηµα µεγαλύτερο των 48 συνεχών ωρών από την ώρα που ο προµηθευτής έχει συµβατική υποχρέωση να ανταποκριθεί στην αίτηση επισκευής της. Μετά την πάροδο των 48 συνεχών ωρών και εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία της µονάδας, ο προµηθευτής θα πρέπει να την αντικαταστήσει µε όµοια µονάδα που να λειτουργεί κανονικά. Μέσα στις 48 ώρες δεν υπολογίζονται ώρες Κυριακής και επίσηµων αργιών. - Η ανταπόκριση του προµηθευτή σε περίπτωση βλάβης θα πραγµατοποιείται µέσα σε µία (1) εργάσιµη ηµέρα από τη στιγµή της αναγγελίας της βλάβης, εφόσον η ειδοποίηση προς τον προµηθευτή λάβει χώρα κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (από ευτέρα έως και Παρασκευή) των Τοµέων. γ. Ο προµηθευτής οφείλει να παρέχει: Εγγυηµένο Επίπεδο Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης, µέχρι την οριστική παραλαβή του Έργου, Εγγύηση Καλής Λειτουργίας, καθώς επίσης και Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης Συντήρησης καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης-υποστήριξης. Οι Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης βασίζονται στο πλαίσιο Εγγυηµένου Επιπέδου, το οποίο ο προµηθευτής κατέθεσε στην Προσφορά του και θα αναφέρεται στη Σύµβαση. δ. Εξασφάλιση ανταλλακτικών. Ο προµηθευτής θα πρέπει να εξασφαλίζει όλα τα απαραίτητα καινούρια ανταλλακτικά για την επισκευή και συντήρηση του εξοπλισµού, για χρονικό διάστηµα ίσο µε το χρονικό διάστηµα της εγγύησης καλής λειτουργίας και της συντήρησης-υποστήριξης του εξοπλισµού αυτού. ε. Παροχή νέων εκδόσεων των λογισµικών του συστήµατος για χρονικό διάστηµα ίσο µε το χρονικό διάστηµα της εγγύησης καλής λειτουργίας και της συντήρησης-υποστήριξης του εξοπλισµού αυτού. ΑΡΘΡΟ 11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Οι όροι της διακήρυξης Νο 05/2013 του Ε.Τ.Α.Α. καθώς και της σύµβασης αυτής, είναι ουσιώδεις και δεσµεύουν τον Προµηθευτή και οποιαδήποτε παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσοτέρων όρων, που υπολογίζονται ως ενιαίο σύνολο, θα έχει ως αποτέλεσµα την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής και την κήρυξη του Προµηθευτή έκπτωτου, κατά την απόλυτη κρίση του Ε.Τ.Α.Α. µε απλή εξώδικη δήλωση, που θα του κοινοποιηθεί νόµιµα Αναπόσπαστο µέρος και στοιχεία της παρούσας σύµβασης αποτελούν: α) Η από 10/05/2013 µε αριθ. 05/2013 διακήρυξη του διαγωνισµού του Ε.Τ.Α.Α. β) Η υπ αριθµ / έγγραφη προσφορά του Προµηθευτή γ) Η υπ αριθµ. 235/ θέµα 18 ο απόφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α., τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο µε την παρούσα σύµβαση. Οποιαδήποτε µεταβολή των όρων της παρούσας σύµβασης, θα γίνεται και θα αποδεικνύεται µε έγγραφη συµφωνία, αποκλειοµένου παντός άλλου αποδεικτικού µέσου, ακόµη δε και του όρκου. ΑΡΘΡΟ 12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ ΙΑΙΤΗΣΙΑ 12.1 Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και 9

10 υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συµφωνίας Ο Προµηθευτής δεν µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει µε άλλο τρόπο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου µέρους Σε καµία περίπτωση, η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συµβαλλοµένων µερών να ασκήσουν τα νόµιµα ή συµβατικά δικαιώµατά τους δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώµατα αυτά Η µερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι συµφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν γένει της συµβατικής σχέσεως των συµβαλλοµένων µερών Ο Προµηθευτής και το Ε.Τ.Α.Α. θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύµβασης. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα καθ ύλην αρµόδια ικαστήρια των Αθηνών, εφαρµοστέο δε δίκαιο, είναι πάντοτε το Ελληνικό. Η Σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε κατάλληλα από τους ενδιαφερόµενους και έλαβε ένα (1) ο Προµηθευτής και από ένα (1) κάθε Τοµέας και οι Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑTHN BYTE COMPUTER ABEE Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ ΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ Ελέγχθηκε για τη νοµιµότητα των όρων Ο Νοµικός Σύµβουλος του Ε.Τ.Α.Α. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ 10

11 Ανήκει στη σύµβαση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ A/A ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ OptiPlex DT : Standard Base Desktop Chassis (περιλαµβάνει): Processor : Intel Pentium Processor G2020 (Dual Core, 2.9GHz, 3MB, w/ Integrated HD Graphics) E-Star : No ESTAR Settings Ship Accessory : Greek Docs with European Power Cord Resource DVD : OptiPlex Diagnostics and Drivers Ship Mod : OptiPlex Pentium Dual Core Memory : 2GB (1X2GB) 1600 MHz DDR3 Non-ECC Hard Drive : 250GB 3.5inch Serial ATA III (7.200 Rpm) Hard Drive Secondary Hard Drive : Not Included Windows Live Optical Drive : 16x DVD+/-RW Drive Optical software not required - OS software sufficient Asset Tag - Order Details (system type, barcode, Dell Order #, customer PO, shipping date) Cable and bracket : for primary hard drive 3.5inch Cable and bracket : for no additional hard drive Display : Dell E-series E cm(19") LED monitor VGA,DVI-D (1440x900) Black EUR Intel Integrated Graphics Adapter Card : Parallel Port Adapter (Low Profile) Speakers : Internal Dell Business Audio Speaker Mice : Dell Optical (Not Wireless), Scroll USB (3 buttons scroll) Black Mouse Keyboard : Greek (QWERTY) Dell KB212-B QuietKey USB Keyboard Black Operating System : Windows 7 Professional (64Bit) Greek MS Media : Windows 7 Professional (64Bit) Resource DVD Software: Microsoft Office Home & Business 2013, GR Operating System Recovery Dell Backup and Recovery Manager for Windows 7 Additional Software : Dell Applications for Windows 7 AntiVirus : Not Included No Installation Documentation - Technical Support Details Not Required OptiPlex Order - Greece Base Warranty 3Yr Basic Warranty - Next Business Day OptiPlex DT : Standard Base Desktop Chassis (περιλαµβάνει): Processor : Intel Pentium Processor G2020 (Dual Core, 2.9GHz, 3MB, w/ Integrated HD Graphics) E-Star : No ESTAR Settings ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ( ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ( ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ( ) , , , , , , , ,40

12 A/A ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 3. Ship Accessory : Greek Docs with European Power Cord Resource DVD : OptiPlex Diagnostics and Drivers Ship Mod : OptiPlex Pentium Dual Core Memory : 2GB (1X2GB) 1600 MHz DDR3 Non-ECC Hard Drive : 250GB 3.5inch Serial ATA III (7.200 Rpm) Hard Drive Secondary Hard Drive : Not Included Windows Live Optical Drive : 16x DVD+/-RW Drive Optical software not required - OS software sufficient Asset Tag - Order Details (system type, barcode, Dell Order #, customer PO, shipping date) Cable and bracket : for primary hard drive 3.5inch Cable and bracket : for no additional hard drive Display : Dell E-series E cm(19") LED monitor VGA,DVI-D (1440x900) Black EUR Intel Integrated Graphics Adapter Card : Parallel Port Adapter (Low Profile) Speakers : Internal Dell Business Audio Speaker Mice : Dell Optical (Not Wireless), Scroll USB (3 buttons scroll) Black Mouse Keyboard : Greek (QWERTY) Dell KB212-B QuietKey USB Keyboard Black Operating System : Windows 7 Professional (64Bit) Greek MS Media : Windows 7 Professional (64Bit) Resource DVD Software: Libre Office GR Operating System Recovery Dell Backup and Recovery Manager for Windows 7 Additional Software : Dell Applications for Windows 7 AntiVirus : Not Included No Installation Documentation - Technical Support Details Not Required OptiPlex Order - Greece Base Warranty 3Yr Basic Warranty - Next Business Day ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ( ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ( ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ( ) Panda Security for Enterprise 3 years services 60 23, ,00 321, ,54 4. Printer A4 OKI B401DN + 2x "TONER OKI (1,5K)" 6 169, ,04 233, ,73 12

13 A/A ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ GbE Port Managed L2 Switch 10GbE and Stacking Capable No Redundant Power Supply selected (for PC2xxx, PC3xxx, PC5xxx, PC6xxx, PC7xxx) European - 220V Power cord Optional Installation - not selected (contact sales rep for details) Power Connect Order - Greece Order Identifier PC 55XX Lifetime Limited Hardware Warranty: Basic Hardware Service Parts Only PC 55XX Base Warranty PC 55XX 3Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service INFO Export Compliance Rules must be followed - Freight 1 Unit GbE Port Managed L2 Switch 10GbE and Stacking Capable No Redundant Power Supply selected (for PC2xxx, PC3xxx, PC5xxx, PC6xxx, PC7xxx) European - 220V Power cord Optional Installation - not selected (contact sales rep for details) Power Connect Order - Greece Order Identifier PC 55XX Lifetime Limited Hardware Warranty: Basic Hardware Service Parts Only PC 55XX Base Warranty PC 55XX 3Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service INFO Export Compliance Rules must be followed - Freight 1 Unit ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ( ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ( ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ( ) 7 658, , , , , ,00 897, ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , ,05 13

14 Ανήκει στη σύµβαση ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Σταθµοί Εργασίας Οθόνες Α/Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΕΝΙΚΑ Μοντέλο Αριθµός µονάδων 40, Ο προσφερόµενος σταθµός εργασίας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση µέσα στους τελευταίους 12 µήνες πριν την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς, και να µην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσης του Όλα τα µέρη που συνθέτουν το σύστηµα του Σταθµού Εργασίας (κεντρική µονάδα, πληκτρολόγιο, ποντίκι,οθόνη, µητρική κάρτα) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εµφανώς πάνω σ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασµένα. Να υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης των περιφερειακών από το BIOS ιαγνωστικά προγράµµατα, Πιστοποίηση χρήστη µέσω password σε επίπεδο BIOS Αναβάθµιση BIOS µε Flash C.P.U Να αναφερθεί ο τύπος του επεξεργαστή Να αναφερθεί συχνότητα λειτουργίας του επεξεργαστή (GHz), Dell OptiPlex DT, Ο προσφερόµενος σταθµός εργασίας είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση µέσα στους τελευταίους 12 µήνες πριν την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς, και δεν υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσης του, Όλα τα µέρη που συνθέτουν το σύστηµα του Σταθµού Εργασίας (κεντρική µονάδα, πληκτρολόγιο, ποντίκι,οθόνη, µητρική κάρτα) προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία, που αναγράφεται εµφανώς πάνω σ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασµένα., υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης των περιφερειακών από το BIOS, ιαγνωστικά προγράµµατα, Πιστοποίηση χρήστη µέσω password σε επίπεδο BIOS, Αναβάθµιση BIOS µε Flash, Intel Pentium Processor G2020 (Dual Core, 2.9GHz) >= 2,8 GHz, 2,9 GHz Αριθµός εγκαταστηµένων επεξεργαστών 1, 1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ Τεχνική δήλωση Dell OptiPlex OptiPlex OptiPlex

15 1. Σταθµοί Εργασίας Οθόνες Α/Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ, 2GB (1X2GB) Μέγεθος µνήµης (GΒ) MHz DDR3 >=1 x 2GB (DDR >=1333MHz) Non-ECC MOTHERBOARD OptiPlex Θέσεις για µνήµη 2, Να αναφερθεί το µέγιστο µέγεθος µνήµης που υποστηρίζεται στο motherboard (GB) 15 ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ, 8GB Υποδοχές PCIe 3, 3 (PCIe) Υποδοχές AGP ή PCI Express X 16 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ Ι/Ο ΘΥΡΕΣ α) USB (πίσω πλευρά µονάδας) β) USB (µπροστινή όψη µονάδας) Παράλληλη Θύρα 1 ΜΟΝΑ Α ΣΚΛΗΡΟΥ ΙΣΚΟΥ Συνολικό πλήθος µονάδων 1 6 2, 1 (PCI Express x16), 6 στην πίσω πλευρά & 2 στην µπροστινή όψη, 1 (Adapter Card: Parallel Port Adapter), 1 (250GB 3.5inch Serial ATA III Rpm Hard Drive) Ωφέλιµη χωρητικότητα (GΒ) 160, 250 GΒ Τύπος controller (Να αναφερθεί) >=SATA II, SATA III Ταχύτητα περιστροφής (rpm) 7.200, Ο ΗΓΟΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΙΣΚΟΥ Τύπου DVD-/+RW εσωτερικό ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ, DVD-/+RW εσωτερικό On board, On board ΚΑΡΤΑ ΙΚΤΥΟΥ Ethernet, Fast Ethernet (10/100 Mbps) µε δυνατότητα Network boot, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) µε δυνατότητα Network boot On board, On board ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ On board, On board ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ Τάση λειτουργίας (V) 230 ± 10%, 230 ± 10% (90 264V) Ισχύς (W) 265, 250 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΟΘΟΝΗ Πληκτρολόγιο ενσύρµατο µε µόνιµη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων. NAI, Πληκτρολόγιο ενσύρµατο µε µόνιµη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων [Greek (QWERTY) Dell KB212-B QuietKey USB Keyboard Black] OptiPlex OptiPlex OptiPlex OptiPlex OptiPlex OptiPlex OptiPlex OptiPlex OptiPlex (Technical guidebook) OptiPlex

16 1. Σταθµοί Εργασίας Οθόνες Α/Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Να αναφερθεί το µοντέλο (Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι ο ίδιος µε τον Η/Υ)., Dell E Τύπος TFT/LCD, TFT/LCD E ιαγώνια διάσταση 18,5'', 19'' E Σύνδεση µε Η/Υ µέσω θυρών VGA και DVI-D NAI, VGA και DVI-D E Pixel Pitch 0.284, E Φωτεινότητα >=250 cd/m2, 250 cd/m2 E Τυπική αντίθεση >= 1000:1, 1000:1 E Χρόνος απόκρισης = < 5 ms, 5ms E Γωνία θέασης >= 160/160, 160/170 E MOUSE Εγγύηση 3 χρόνια Next business day από τον κατασκευαστή Πιστοποιήσεις CE, TUV-GS, EPEAT Gold, TCO 5.1 NAI Ενσύρµατο - Οπτικής τεχνολογίας Nα περιλαµβάνει τροχό κύλισης, Εγγύηση 3 χρόνια Next business day από τον κατασκευαστή, Πιστοποιήσεις CE, TUV-GS, EPEAT Gold, TCO 5.1, Ενσύρµατο - Οπτικής τεχνολογίας [Dell Optical, Scroll USB (3 buttons scroll) Black Mouse], περιλαµβάνει τροχό κύλισης USB ή PS2 type, USB ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στα προβλεπόµενα σηµεία Υποστήριξη της παραµετροποίησης (configuration-setup) στα σηµεία λειτουργίας NAI Έλεγχος καλής λειτουργίας Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο συµπληρωµατικό εξοπλισµό και εξαρτήµατα για τη θέση των Σταθερών Σταθµών Εργασίας σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors, κλπ), Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στα προβλεπόµενα σηµεία, Υποστήριξη της παραµετροποίησης (configuration-setup) στα σηµεία λειτουργίας, Έλεγχος καλής λειτουργίας, θα προσφερθεί ο αναγκαίος συµπληρωµατικός εξοπλισµός και εξαρτήµατα για τη θέση των Σταθερών Σταθµών Εργασίας σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors, κλπ) E1913 E1913 Τεχνική προσφορά Τεχνική προσφορά Τεχνική προσφορά Τεχνική προσφορά 16

17 1.2. Λογισµικό Σταθµών Εργασίας Α/Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) µε όλες τις ενηµερώσεις ή νεώτερη έκδοση Να αναφερθεί η άδεια χρήσης του λειτουργικού συστήµατος Το προσφερόµενο λειτουργικό σύστηµα θα πρέπει να προσφερθεί εγκατεστηµένο στους υπό προµήθεια Προσωπικούς Υπολογιστές (work stations) Ελληνικό Microsoft Office µε όλες τις ενηµερώσεις ή νεώτερο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Να προσφερθούν οι άδειες χρήσης για τους εξυπηρετητές και τους σταθµούς εργασίας. Οι άδειες χρήσης να περιλαµβάνουν και τη δυνατότητα συχνής και αυτόµατης επικαιροποίησης της Β ιών του λογισµικού για τρία (3) έτη χωρίς περιορισµό. Να υποστηρίζει συνεχή προστασία κατά τη λειτουργία των servers Να υποστηρίζει έλεγχο δίσκων, αρχείων των serves βάσει χρονοδιαγράµµατος Ποσότητα 40 Ποσότητα 40, 40 (Microsoft Windows 7 Professional (64- bit) µε όλες τις ενηµερώσεις), προεγκατεστηµένο από τον κατασκευαστή (Dell), Το προσφερόµενο λειτουργικό σύστηµα θα προσφερθεί εγκατεστηµένο στους υπό προµήθεια Προσωπικούς Υπολογιστές (work stations), Ελληνικό Microsoft Office Home & Business 2013, Panda Security for Enterprise 3 years services. Προσφέρονται άδειες χρήσης για τους εξυπηρετητές και τους σταθµούς εργασίας. Οι άδειες χρήσης περιλαµβάνουν και τη δυνατότητα συχνής και αυτόµατης επικαιροποίησης της Β ιών του λογισµικού για τρία (3) έτη χωρίς περιορισµό., υποστηρίζει συνεχή προστασία κατά τη λειτουργία των servers, υποστηρίζει έλεγχο δίσκων, αρχείων των serves βάσει χρονοδιαγράµµατος Τεχνική προσφορά ΤΦ Panda Security for Enterprise ΤΦ Panda Security for Enterprise 17

18 Για όλους τους σταθµούς εργασίας θα προσφερθεί λογισµικό AntiVirus µε δυνατότητα για συχνά αυτόµατα updates για τρία χρόνια χωρίς περιορισµό, συνεχή προστασία κατά τη λειτουργία του υπολογιστή και έλεγχο δίσκων, αρχείων βάσει χρονοδιαγράµµατος Το λογισµικό θα παρέχει κονσόλα κεντρικής διαχείρισης και προστασία από Spam, Spyware, Adware, Για όλους τους σταθµούς εργασίας προσφέρεται λογισµικό AntiVirus µε δυνατότητα για συχνά αυτόµατα updates για τρία χρόνια χωρίς περιορισµό, συνεχή προστασία κατά τη λειτουργία του υπολογιστή και έλεγχο δίσκων, αρχείων βάσει χρονοδιαγράµµατος, Το λογισµικό παρέχει κονσόλα κεντρικής διαχείρισης και προστασία από Spam, Spyware, Adware ΤΦ Panda Security for Enterprise ΤΦ Panda Security for Enterprise 18

19 2. Σταθµοί Εργασίας - Οθόνες Α/Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΕΝΙΚΑ Μοντέλο Αριθµός µονάδων 20, Ο προσφερόµενος σταθµός εργασίας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση µέσα στους τελευταίους 12 µήνες πριν την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς, και να µην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσης του Όλα τα µέρη που συνθέτουν το σύστηµα του Σταθµού Εργασίας (κεντρική µονάδα, πληκτρολόγιο, ποντίκι,οθόνη, µητρική κάρτα) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εµφανώς πάνω σ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασµένα. Να υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης των περιφερειακών από το BIOS ιαγνωστικά προγράµµατα, Πιστοποίηση χρήστη µέσω password σε επίπεδο BIOS Αναβάθµιση BIOS µε Flash C.P.U Να αναφερθεί ο τύπος του επεξεργαστή Να αναφερθεί συχνότητα λειτουργίας του επεξεργαστή (GHz), Dell OptiPlex DT, Ο προσφερόµενος σταθµός εργασίας είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση µέσα στους τελευταίους 12 µήνες πριν την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς, και δεν υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσης του, Όλα τα µέρη που συνθέτουν το σύστηµα του Σταθµού Εργασίας (κεντρική µονάδα, πληκτρολόγιο, ποντίκι,οθόνη, µητρική κάρτα) προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία, που αναγράφεται εµφανώς πάνω σ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασµένα., υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης των περιφερειακών από το BIOS, ιαγνωστικά προγράµµατα, Πιστοποίηση χρήστη µέσω password σε επίπεδο BIOS, Αναβάθµιση BIOS µε Flash, Intel Pentium Processor G2020 (Dual Core, 2.9GHz) >= 2,8 GHz, 2,9 GHz Αριθµός εγκαταστηµένων επεξεργαστών 1, 1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ MOTHERBOARD Μέγεθος µνήµης (GΒ) >=1 x 2GB (DDR >=1333MHz), 2GB (1X2GB) 1600 MHz DDR3 Non-ECC Τεχνική δήλωση Dell OptiPlex OptiPlex OptiPlex 19

20 2. Σταθµοί Εργασίας - Οθόνες Α/Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Θέσεις για µνήµη 2, 2 OptiPlex Να αναφερθεί το µέγιστο µέγεθος µνήµης OptiPlex ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ, 8GB που υποστηρίζεται στο motherboard (GB) Υποδοχές PCIe 3, 3 (PCIe) OptiPlex Υποδοχές AGP ή PCI Express X 16, 1 (PCI Express OptiPlex x16) ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ Ι/Ο ΘΥΡΕΣ α) USB (πίσω πλευρά µονάδας) β) USB (µπροστινή όψη µονάδας) Παράλληλη Θύρα 1 ΜΟΝΑ Α ΣΚΛΗΡΟΥ ΙΣΚΟΥ Συνολικό πλήθος µονάδων Ωφέλιµη χωρητικότητα (GΒ) 160, , 6 στην πίσω πλευρά & 2 στην µπροστινή όψη, 1 (Adapter Card: Parallel Port Adapter), 1 (250GB 3.5inch Serial ATA III Rpm Hard Drive) Τύπος controller (Να αναφερθεί) >=SATA II, SATA III Ταχύτητα περιστροφής (rpm) 7.200, Ο ΗΓΟΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΙΣΚΟΥ Τύπου DVD-/+RW εσωτερικό ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ, DVD-/+RW εσωτερικό On board, On board ΚΑΡΤΑ ΙΚΤΥΟΥ Ethernet, Fast Ethernet (10/100 Mbps) µε δυνατότητα Network boot, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) µε δυνατότητα Network boot On board, On board ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ On board, On board ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ Τάση λειτουργίας (V) 230 ± 10%, 230 ± 10% (90 264V) Ισχύς (W) 265, 250 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΟΘΟΝΗ Πληκτρολόγιο ενσύρµατο µε µόνιµη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων. NAI, Πληκτρολόγιο ενσύρµατο µε µόνιµη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων [Greek (QWERTY) Dell KB212-B QuietKey USB Keyboard Black] OptiPlex OptiPlex OptiPlex OptiPlex OptiPlex OptiPlex (Technical guidebook) OptiPlex Να αναφερθεί το µοντέλο (Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι ο ίδιος µε τον Η/Υ)., Dell E Τύπος TFT/LCD, TFT/LCD E1913

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα 03/06/2013, ηµέρα ευτέρα µεταξύ: Α) Του Ν.Π... µε την επωνυµία «Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003584965 2015-12-29

15PROC003584965 2015-12-29 Α ΑΜ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 28.12.2015 Αριθ. Πρωτ.434335/29.12.2015 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ. Α. Α.) ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 8.000 LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα σήµερα, την 11/01/2013 ηµέρα Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ..Α. ΕΤΟΥΣ 2013

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ..Α. ΕΤΟΥΣ 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 15.000 ΤΕΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ..Α. ΕΤΟΥΣ 2013 Στην Αθήνα σήµερα 10/ 04 /2013, ηµέρα Τετάρτη, µεταξύ: Α) Του Ν.Π... µε την επωνυµία «Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 6533/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α. 13-2056125 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑPA ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α. Στην Αθήνα σήμερα την 02/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΑΙΑ, 11.03.2016 «Προμήθεια θραυστού υλικού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Τ.Τ.Π. 19/2015 ΘΕΜΑ:«Προμήθεια υλικών βαφής για την συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ SITE (e ΤΣΜΕ Ε) ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ SITE  (e ΤΣΜΕ Ε) ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ SITE www.tsmede.gr (e ΤΣΜΕ Ε) ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την 30/05/2013, ηµέρα Πέµπτη, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλόµενων: Α) Αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ..Α. Στην Αθήνα σήµερα την 21/11/2012 µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσσαλονίκη, 1032014 Αριθ. Πρωτ.: ΕΕ 157 οικ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: ΕΛΚΕ ΟΑΣΠΙΤΣΑΚ Πληροφορίες: ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα σημερινά σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. T.Τ.Π. 50/2015 ΘΕΜΑ : «Προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων για τις κτιριακες και λοιπες εγκαταστασεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών 1.1 Τα αποτελούμενα τμήματα μητρικής κάρτας, πληκτρολογίου, συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

DDR3L-1333/1600 Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών

DDR3L-1333/1600 Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών 1.1 Τα αποτελούμενα τμήματα μητρικής κάρτας, πληκτρολογίου, συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΑ. 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο ΝΑΙ. 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής ΝΑΙ. 1.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΑ. 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο ΝΑΙ. 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής ΝΑΙ. 1. 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής 1.3 Αριθμός Τεμαχίων 1.4 Ο προσφερόμενος σταθμός εργασίας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 17/07/2014 Αριθμ. Πρωτ. 44762 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Μελέτης: 35/2014 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ & συναφή)» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ». Ν.Π.. ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Αθήνα 27-06-2013 Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών ΑΠ 10793 Πληρ.: Ν.Γρίβας Τηλ. 2106971648 Fax: 2106971501 ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (site Ε.Φ.Ε.Τ.: www.efet.gr) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17-03-2009 & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6431 α/α 03/09 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 110.000 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα 05/09/2013, ηµέρα Πέµπτη µεταξύ: Α) Του

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV002077624 2014-05-29

14SYMV002077624 2014-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002077624 2014-05-29 ΣΥΜΒΑΣΗ 17.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Δ. Τ. Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 18 / 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΨΨΑΥΟΡ1Π-Ω1Φ ΑΔΑΜ: 16PROC005151883 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 14SYMV001875233 2014-02-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ: 22.374,00 Στη Χαλκίδα σήμερα την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 στο δημοτικό κατάστημα οδός Μεγασθένους και Ληλαντίων, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Τ.Α.Α. Αθήνα, 08/03/2011 ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Διακ.: 3/2011 Ε.Τ.Α.Α. Αρ. Πρωτ.: 36383/08-03-2011 ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 27174 15/7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ και Περιφερειακών Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΟΣ 1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ i5... 3 ΕΙΔΟΣ 2. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ i7... 6 ΕΙΔΟΣ 3.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φλώρινα 2-9 - 2015 Αριθµ. Πρωτ: 105291/3417

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12503/749713 ΧΑΙΔΑΡΙ 30/10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 7/7/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 7/7/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 7/7/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13820 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ> με τη συνοπτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 14/11/2014 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222, Βόλος Επιτροπή σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679 Τηλ.: 210-3398270, 271 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΧΡΗΣΗΣ 2011-2012

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΧΡΗΣΗΣ 2011-2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΧΡΗΣΗΣ 2011-2012 Στην Αθήνα σήµερα την 16 Νοεµβρίου 2011 οι συµβαλλόµενοι : Ι. Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών, που ενεργεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ / Τ.Α.Σ. Σύµβαση Λογιστικών Εργασιών ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ / Τ.Α.Σ. Σύµβαση Λογιστικών Εργασιών ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΛΑ ΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση... 2 Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές... 3 Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών Προδιαγραφές... 3 Άρθρο 4 - Προθεσµίες...

Διαβάστε περισσότερα

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.»

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.» ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ Στην Αθήνα σήμερα την 8η του μηνός Ιουλίου τους έτους 2016 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του στην Αθήνα (Ακαδημίας 22), εδρεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης 2/15 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ << ΕΝΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ ΜΕ LASER >> ΤΗΣ 06/03/2015

Αρ. Διακήρυξης 2/15 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ << ΕΝΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ ΜΕ LASER >> ΤΗΣ 06/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η Υ.ΠΕ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Δ.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ: 210 89 23 574-049 FAX : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΘΗΝΑ 04/04/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 6123 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ. Παρασκευοπούλου ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Βενέτη Εύη 2310-996754 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 85041 Θεσσαλονίκη, 11/1/2012 Αρ.Πρωτ.: 2654/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 9-5-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 15301 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: 9-5-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 15301 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 9-5-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 15301 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 4.021,17 4.946,04 924,87. Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.

ΜΕΛΕΤΗ 4.021,17 4.946,04 924,87. Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. Αρ. Μελέτης.: 24 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 4.021,17 924,87 4.946,04 ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ) Δημητριάδος 95 & Π. Μελά 3ος όροφος Τ.Κ. 38333 Βόλος Βόλος, 21-01-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 39/21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ Ε/Κ.Σ.Σ.Υ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 5/2012. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (DATA ENTRY) ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε.

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 5/2012. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (DATA ENTRY) ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 5/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (DATA ENTRY) ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, Τετάρτη 16/05/2012 µεταξύ των πιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /νση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΡ. ΜΕΛ. 1/2013 KA.6673.0001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Μανουέλα Καψετάκη e-mail: kapseta@imbb.forth.gr Τηλ. 2810 391173, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αριθ. µελέτης: 07/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΗ : 40.638,00. ΦΠΑ 23%: 9346,74. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 49.984,74. Αριθ. µελέτης: 07/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Στον Πειραιά σήμερα την 22 η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα μεταξύ: Α. Του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002861880 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002861880 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά, 12-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8112/22-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΔΕ Κ.Υ.Υ. (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ιπποτών Παλαιά Πόλη - 85 100 Ρόδος Πληροφ: Α.Χριστοδουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : 10317 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10 Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την 23 του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2012 µεταξύ των συµβαλλοµένων, αφ ενός του Μαρούσι (Κηφισίας 39 ) εδρεύοντος Ν.Π... µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Α/Α Περιγραφή Ποσ, Τιμή 1 Προδιαγραφές : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ : Αριθμός πυρήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 1 ΚΩΣ,18/03/2015 Αριθ. Αποφ:08/2015 Αριθ. Πρωτ: 2269/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα