ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ."

Transcript

1 ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΤΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟΤΡΝΑΡΗ 55, ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : HMEΡOMHNIA : ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ : N 1 HMEΡΟΜΗΝΙΑ : ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ. Σο παπόν ςμπλήπωμα Νο 1 ηηρ απσικήρ Διακήπςξηρ εκδίδεηαι πποκειμένος : α. να ανηικαηαζηήζει ηο ηεύσορ ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών ηηρ Διακήπςξηρ (ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ - ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΦΩΗ) με ηο ζςνημμένο ζηο παπόν ηεύσορ β. να παπαηείνει ηην ημεπομηνία ςποβολήρ ηων πποζθοπών από ηιρ και ώπα 10:00 π.μ. ζηιρ και ώπα 10:00 π.μ. Καηά ηα λοιπά ιζσύει η απσική Διακήπςξη. πλεκκέλα: Σεχρνο «ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ - ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΦΩΗ»

2 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ - ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 2

3 3 1. ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η ΓΔΗ ΑΔ (Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ηιεθηξηζκνχ) (ζην εμήο: ε Αλαζέηνπζα Αξρή) πξνθεξχζζεη αλνηθηφ δηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή θαη πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νίθνπο ή θνηλνπξαμίεο νίθσλ πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο πξνθήξπμεο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Αγνξά 4 Δθηππσηηθψλ πζηεκάησλ, 2 UNWINDERS, 4 FOLDER-STACKER θαη πιήξεο Λνγηζκηθφ ρεδίαζεο Δθαξκνγψλ Γηαρείξηζεο Παξαγσγήο κε χζηεκα Αξρεηνζέηεζεο». 2. ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ηελ ΓΔΗ / Γ.ΠΛΡ / Σ.Δ.Κ. έρεη εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί έλα πιήξεο ζχζηεκα εθηχπσζεο ινγαξηαζκψλ θαη άιισλ εληχπσλ κε ηελ παξαθάησ ζχλζεζε: Έλαο Print Server απνηεινχκελνο απφ 2 Η/Τ κεγάισλ δπλαηνηήησλ επεμεξγαζίαο κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα WINDOWS 2000 SERVER. Σέζζεξηο εθηππσηέο ξνινχ NIPSON ηαρχηεηαο 60 κέηξσλ/ιεπηφ, ζπλδεδεκέλνπο ζηνλ Print Server. Γχν PC γηα ζρεδίαζε θνξκψλ ζπλδεδεκέλν ζηνλ Print Server. ην παξαπάλσ πεξηβάιινλ έρεη εγθαηαζηαζεί θαη εηδηθφ ινγηζκηθφ σο εμήο : Παθέην Λνγηζκηθνχ Open Page γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εθηππσηψλ ξνινχ θαη γηα ηε ζρεδίαζε θνξκψλ πνπ ζα κπνξνχλ λα εθηππψλνληαη ζε απηνχο. Σν ινγηζκηθφ απηφ δειαδή παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο κελ ρξήζηεο λα ζρεδηάδνπλ θφξκεο νη νπνίεο λα εθηππψλνληαη ζηνπο εθηππσηέο ξνινχ NIPSON, ζηνπο δε ρεηξηζηέο ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη ηνπο παξαπάλσ εθηππσηέο ξνινχ. Λνγηζκηθφ πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ πξνκεζεχηξηα Δηαηξεία ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηεο δφζεθαλ, κε ην νπνίν ελνπνηείηαη θαη απινπζηεχεηαη ε φιε δηαδηθαζία ησλ εθηππψζεσλ. Σν ινγηζκηθφ απηφ παξέρεη εηδηθέο εληνιέο ζηνπο ρξήζηεο, ζηνπο ρεηξηζηέο θαη ζηνπο administratrs, κε ηηο νπνίεο ππνβάιινληαη, πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ειέγρνληαη νη πάζεο θχζεσο θεληξηθέο εθηππψζεηο. Σν πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΗ / Γ.ΠΛΡ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ην λέν απηφ εθηππσηηθφ πεξηβάιινλ, αλήθεη ιεηηνπξγηθά ζηηο εμήο θαηεγνξίεο : Υρήστες : Δίλαη εθείλνη πνπ εθδίδνπλ κία αίηεζε (request) γηα εθηχπσζε. Η αίηεζε απηή απνζηέιιεηαη ζηνλ Print Server NIPSON θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ κνλαδηθφ αξηζκφ (request-id) βάζεη ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημή ηεο. Οη ζρεηηθέο εληνιέο πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα «ΔΝΣΟΛΔ ΥΡΗΣΗ». Υειριστές : Δίλαη απηνί πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα ηξέρνληα request-ids ησλ ρξεζηψλ γηα εθηππψζεηο, ζηέιλνληάο ηα ζηνπο δηαζέζηκνπο printers ηνπ NIPSON print

4 4 server. Έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη ηηο αηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαζψο θαη λα επηιέγνπλ ηνπο εθηππσηέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Administratrs : Δίλαη απηνί πνπ δηαρεηξίδνληαη φινπο ηνπο πφξνπο ηνπ εθηππσηηθνχ πεξηβάιινληνο. Η παξαγσγηθή δηαδηθαζία έρεη σο αθνινχζσο: Όια ηα αξρεία ησλ users είλαη απνζεθεπκέλα ζε servers, π.ρ. SNI1, SNI2, IBM. Πάλσ ζε απηνχο ηνπο servers νη πξνγξακκαηηζηέο ηξέρνπλ ηηο εθαξκνγέο ηνπο, δεκηνπξγνχλ θαη απνζεθεχνπλ ηα αξρεία ηνπο (νη servers απηνί είλαη δηαθνξεηηθνί κε ηνλ Print Server NIPSON). Όηαλ ζειήζεη ν user λα εθηππψζεη έλα αξρείν, ζηέιλεη έλα request ζε κία θνλζφια πνπ έρνπλ νη ρεηξηζηέο (θαη ε νπνία είλαη πξννξηζκέλε γηα ηνπο line printers εθηππσηέο γξακκήο). (εκείσζε: ην αξρείν εμαθνινπζεί θαη παξακέλεη ζην server φπνπ είλαη απνζεθεπκέλν). ην request πνπ ζηέιλεη ν user πξνο ηνπο ρεηξηζηέο πεξηγξάθεηαη θαη ην αληίζηνηρν frmcde (ηελ έηνηκε θφξκα) ζηελ νπνία ζα εθηππσζνχλ ηα data *. (Δπίζεο πεξηγξάθεηαη ην κήθνο ηνπ αξρείνπ, ην φλνκά ηνπ, θαη θάπνην ζρφιην ηνπ ρξήζηε πξνο ηνπο ρεηξηζηέο) **. Η θνλζφια απηή έρεη έλα παξάζπξν φπνπ απεηθνλίδνληαη φια ηα requests πνπ έρνπλε ζηαιεί. Ο ρεηξηζηήο έρεη κέζσ εληνιψλ ρεηξηζκνχ ( είηε απφ MENUS είηε απφ cmmand line), ηηο παξαθάησ δπλαηφηεηεο : λα δεηήζεη αθχξσζε εθηχπσζεο, λα ζηακαηήζεη πξνζσξηλά ηελ ηξέρνπζα εθηχπσζε, λα πξνρσξήζεη κπξνζηά ή πίζσ ηελ ηξέρνπζα εθηχπσζε, λα θαζνξίζεη ην frm cde γηα ζπγθεθξηκέλν εθηππσηή γηα ηελ επηινγή ηνπ ζσζηνχ εληχπνπ εθηχπσζεο, αιιά βέβαηα δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνο εθηχπσζε αξρείσλ. Σα πξνο επεμεξγαζία αξρεία πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνλ server είλαη ζε ASCII κνξθή θαη ην prtcl / interface πνπ ιεηηνπξγνχλ ηα εθηππσηηθά κεραλήκαηα είλαη NPP (Nipsn Prprietary Prtcl) θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην SDP Standard Device Prtcl. Έλα pc πνπ ππάξρεη δίπια ζηνλ print server ηεο Nipsn, πεξηέρεη απιά ην ζρεδηαζηηθφ παθέην, φπνπ έρνπλ ζρεδηαζζεί θφξκεο θαη έρνπλ απνζεθεπηεί. Δίλαη ζπλδεδεκέλνο δηθηπαθά κε ηνλ server, αιιά πέξαλ ηνχηνπ δε παίδεη θάπνην ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ φιε εθηππσηηθή δηαδηθαζία. 3. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 3.1 ΓΔΝΙΚΑ Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε νξζή, πιήξεο θαη έγθαηξε εθηχπσζε ησλ Λνγαξηαζκψλ Ηιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο θαη ησλ ινηπψλ εληχπσλ, ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο εθηππψζεσλ ηεο ΓΔΗ / Γ.ΠΛΡ / Σ.Δ.Κ., ε βειηίσζε ηεο εκθάληζεο ησλ εληχπσλ θαη γεληθφηεξα ε αλαβάζκηζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο κε ηνπο πειάηεο ηεο επηρείξηζεο.

5 5 3.2 ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ Σα παξαδνηέα ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη: Η πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηεζζάξσλ (4) εθηππσηψλ ζπλερνχο εληχπνπ, πςειήο ηαρχηεηαο κε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο ηνπιάρηζηνλ 90 κέηξσλ ην ιεπηφ ζε δηάηαμε Α4 tw up, κνλήο φςεο εθηχπσζεο έθαζηνο, πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ ρψξν ησλ Δθηππσηηθψλ πζηεκάησλ ηεο ΓΔΗ / Γ.ΠΛΡ. Θα έρεη δπλαηφηεηα νδήγεζεο pin-feed θαη pin-less ραξηηνχ. Ο εθηππσηήο ζα είλαη ζπλδεδεκέλνο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε εθηχπσζε κνλήο ή δηπιήο φςεο ηνπ εληχπνπ θαη ε άξηηα ιεηηνπξγία θαη ζπκβαηφηεηα κε ηηο ππάξρνπζεο πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο εηζφδνπ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ ζπλέρεηα. Η ηερλνινγία ηεο εθηχπσζεο ζα είλαη Magnetgraphy ή Electrphtgraphy (Laser/LED). Η αλάιπζε ηεο εθηχπσζεο ζηελ έμνδν ζα είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε απφ 600 dpi. Η ηαρχηεηα ηεο εθηχπσζεο ζα είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε απφ 90 κέηξα ην ιεπηφ. Δπίζεο ε ηαρχηεηα ηεο κεραλήο λα έρεη δηάθνξα επίπεδα ηαρπηήησλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ΓΔΗ /Γ.ΠΛΡ ιφγσ εθηχπσζεο εηδηθψλ εληχπσλ (λα έρεη εχξνο κηθξφηεξσλ ηαρπηήησλ απφ κέγηζηε πξνζθεξφκελε ηαρχηεηα). Απηφκαηνο έιεγρνο ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ ηαηξηάζκαηνο ησλ δεδνκέλσλ ηεο εκπξφζζηαο φςεο κε ηελ πίζσ φςε ηεο εθηχπσζεο. Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο. Σν βάξνο ησλ εληχπσλ πνπ ζα εθηππψλνληαη ζα είλαη κεηαμχ 65gr θαη 120gr. Σν εθηππψζηκν πιάηνο ησλ εληχπσλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 450mm. Η είζνδνο ησλ δηαθφξσλ εληχπσλ ζα είλαη απφ ξνιφ κε νπέο (Pin-feed) ή ρσξίο νπέο (Pin-less), ή απφ θηβψηην κε ζπλερέο αλαδηπινχκελν ραξηί (fanfld) θαη κε νπέο (Pin-feed) ή ρσξίο νπέο (Pin-less). Η έμνδνο ηνπ εληχπνπ ζα είλαη θηβψηην κε ζπλερέο αλαδηπινχκελν ραξηί (fanfld) κε νπέο (Pin-feed). Σν πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο κεηαμχ SERVER θαη εθηππσηηθψλ κεραλψλ ζα είλαη ην IPDS. Η ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο ζα γίλεηαη κέζσ TCP/IP Ethernet 100/Gigabit. Σα πιηθά εθηχπσζεο κπνξεί λα είλαη πξνηππσκέλα έληππα, ιεπθά έληππα, απηνθφιιεηεο εηηθέηεο δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ. Ο κέγηζηνο κεληαίνο φγθνο εξγαζίαο ηεο ζπλνιηθήο γξακκήο παξαγσγήο ζα είλαη κέηξα εθηχπσζεο (A4 tw up). Η πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θαηάιιειν γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ηεο εθηππσηηθήο ιχζεο θαη εηδηθψλ ινγηζκηθψλ ην νπνίν ζα απαξηίδεηαη απφ: Print Server(s) κε φκνην ζχζηεκα back-up ζε stand by mde, ηεζζάξσλ (4) Design Statin PC ππνινγηζηψλ κε 22 Οζνλε TFT εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο θνξεηφο κε 17 Οζφλε θαηάιιειν γηα ιεηηνπξγία σο απνκαθξπζκέλνο ζηαζκφο εξγαζίαο. Σν δίθηπν ησλ ππνινγηζηψλ ζα έρεη θαηάιιειν ινγηζκηθφ πξνζηαζίαο ηψλ ή αιισλ απεηιψλ (Antivirus).

6 6 Απνζεθεπηηθφο ρψξνο άλσ ησλ 40ΣΒ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Αξρεηνζέηεζεο, ην νπνίν πξννξίδεηαη λα εμππεξεηήζεη αξρεηνζέηεζε εθαξκνγψλ γηα πεξίνδν 10 εηψλ. Παθέην Λνγηζκηθνχ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εθηππσηψλ ξνινχ θαη ζειίδαο κε ην νπνίν ελνπνηείηαη θαη απινπζηεχεηαη ε φιε δηαδηθαζία ησλ εθηππψζεσλ, αλαιπηηθφηεξα: ρεδηαζκφο & επαλαζρεδηαζκφο ηεο ξνήο ηεο εξγαζίαο. Αλαδξνκνιφγεζε ηεο ξνήο κηάο εξγαζίαο. Γηακνηξαζκφο ηνπ εθηππσηηθνχ φγθνπ ζηελ θαηάιιειε εθηππσηηθή γξακκή. Δπαλεθηχπσζε εθαξκνγψλ ή κέξνο / ηκήκα απηψλ. Παξάιιειε δεκηνπξγία αξρείνπ πξνο εθηχπσζε θαη αξρείνπ PDF πξνο αξρεηζέηεζε κε ηελ δπλαηφηεηα archiving. Να αμηνπνηεί αλαγλσξηζκέλν πξφηππν κνξθνπνίεζεο ψζηε λα επνηθνηλσλεί κε φιεο ηηο παξακέηξνπο κηαο εθηππσηηθήο εξγαζίαο (είδε ραξηηψλ, δηαζηάζεηο, ραξαθηεξηζηηθά εθηχπσζεο θιπ) κεηαμχ ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο δεκηνπξγίαο ησλ αξρείσλ θαη ηεο παξαγσγήο. Να παξαθνινπζεί ηελ θαηάζηαζε ησλ ελεξγψλ ή νινθιεξσκέλσλ εξγαζηψλ. Να ελεκεξψλεη ηνπο ρξήζηεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ εθηππσηηθψλ εξγαζηψλ αλαθέξνληαο ηπρφλ πξνβιήκαηα. ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ λα θαηαγξάθεη αλαιπηηθά ηελ πνξεία ηεο θάζε εξγαζίαο κε αλαιπηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία φπσο ψξα εθθίλεζεο, δηάξθεηα, αξρηθή ζειίδα, ηειηθή ζειίδα, αληίγξαθα θιπ. Να δηαζέηεη εξγαιείν κεηαηξνπήο δηαθφξσλ ηχπσλ αξρείσλ ζε κνξθή PDF. Να επηηξέπεη ηελ ππνβνιή ησλ εθηππσηηθψλ εξγαζηψλ απφ απνκαθξπζκέλν ζηαζκφ εξγαζίαο. Σν εξγαιείν δηαρείξηζεο νπξψλ εθηχπσζεο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηηο αθφινπζεο επηκέξνπο απαηηήζεηο: Γεκηνπξγία θαη δηαρείξεζε πνιιαπιψλ νπξψλ εθηχπσζεο. Γέζκεπζε θαη απειεπζέξσζε εξγαζηψλ θαηά δήηεζε ή πξνθαζνξηζκέλε απειεπζέξσζε ηνπο απφ ηελ νπξά εθηχπσζεο. Πξνζζήθε ή δηαγξαθή ελφο εθηππσηή απφ ηελ νπξά. Απνζήθεπζε Δξγαζηψλ κεηά ηελ εθηχπσζε ηνπο. Παθέην Λνγηζκηθνχ γηα ηε αξρεηνζέηεζε ησλ εθηππψζεσλ κε ην νπνίν ελνπνηείηαη θαη απινπζηεχεηαη ε φιε δηαδηθαζία ηεο θαηαρψξεζεο θαη εχθνιεο αλαδήηεζεο νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ πνπ έρεη ζηαιεί πξνο εθηχπσζε, αλαιπηηθφηεξα: Απνζήθεπζε εγγξάθσλ ζε κνξθή PDF. Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο κέζσ INTRANET. Γηθαηψκαηα ζχλζεηεο πξφζβαζεο (πξφζβαζε ζε πεξηνξηζκέλεο εθαξκνγέο αλάινγα κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ ρξήζηε). Φηιηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο ρξήζηε θαη δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο. Τπνζηήξημε πνιιαπιψλ εθδφζεσλ ηνπ ίδηνπ αξρείνπ. Οξηζκφο απεξηνξίζηνπ αξηζκνχ δπλακηθψλ πεδίσλ (fields) ηνπ PDF ζαλ θιεηδηά αλαδήηεζεο.

7 7 Σκεκαηνπνίεζε ηνπ PDF κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή κφλν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνο αλαδήηεζε ινγαξηαζκνχ. Back-up ζε εκεξήζηα βάζε. Αξηζκφο ρξεζηψλ >= 400 Απνζήθεπζε θαη αλεχξεζε φγθνπ αξρείσλ Λνγαξηαζκψλ θαη ππνινίπσλ Δθηππσηηθψλ Δθαξκνγψλ κηαο δεθαεηίαο κε απνζεθεπηηθφ ρψξν άλσ ησλ 40 ΣΒ. Strage Παθέην Λνγηζκηθνχ γηα ηε ζρεδίαζε θνξκψλ πνπ ζα κπνξνχλ λα εθηππψλνληαη ζηνπο εθηππσηέο ξνινχ θαη ζειίδαο. Σν ινγηζκηθφ απηφ ζα πξέπεη κε ηηο θαηάιιειεο παξακεηξνπνηήζεηο λα πξνζαξκνζηεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ΓΔΗ / Γ.ΠΛΡ. νη νπνίεο είλαη νη εμήο: Δηζαγσγή αξρείνπ ASCII ζε κνξθή ROW DATA ή LINE DATA Η κεηαθνξά ηνπ αξρείνπ ζα γίλεηαη απφ ειεθηξνληθά κέζα ή κέζσ FTP. Απεπζείαο εηζαγσγή γξαθηθψλ frmats (π.ρ. tiff, pcx, bmp) ζε νπνηαδήπνηε θιήζε ρσξίο κεηαηξνπή. Άκεζε ρξήζε, γξαθηθψλ θαη γξακκαηνζεηξψλ ησλ Windws ρσξίο κεηαηξνπή. Η αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ ζρεδίαζεο ησλ εληχπσλ ζα είλαη ηνπ ηχπνπ DRAG & DROP ψζηε λα ζρεδηάδνληαη εχθνια θαη γξήγνξα κε ηε ρξήζε γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηα δεδνκέλα κεηαβιεηά ή ζηαζεξά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ Design Statin λα απεηθνλίδνληαη θαη ζην έληππν κέζνδνο WYSIWYG (What Yu See Is What Yu Get). Να επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ ζρεδίαζεο ησλ εληχπσλ ησλ εξγαζηψλ απφ απνκαθξπζκέλν ζηαζκφ εξγαζίαο. Να έρεη δπλαηφηεηα αθξηβέο απεηθφληζεο ηεο εθηππσηηθήο θφξκαο. Να κπνξεί λα δερηεί Barcde φισλ ησλ γλσζηψλ ηχπσλ, OCR-B. Πεξηζηξνθή ησλ δεδνκέλσλ κεηαβιεηψλ ή ζηαζεξψλ,εηθφλαο ζε δηάθνξεο κνίξεο. Η πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε δχν (2) κεραλψλ εθηχιημεο ραξηηνχ (unwinding) γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ εθηππσηψλ ζπλερνχο εληχπνπ ίδηαο ή κεγαιχηεξεο ηαρχηεηαο κε ηνπο πξνζθεξφκελνπο εθηππσηέο. Η πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηεζζάξσλ (4) κεραλψλ δίπισζεο ραξηηνχ (fanfld) ίδηαο ή κεγαιχηεξεο ηαρχηεηαο κε ηνπο πξνζθεξφκελνπο εθηππσηέο. Σα πξνηεηλφκελα εθηππσηηθά ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηα πθηζηάκελα κεραλήκαηα εηζφδνπ ραξηηνχ ηα νπνία είλαη ηα αθφινπζα: Γχν (2) UNWINDERS HUNKELER UW-6 Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο. Η παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ καδί κε ην πθηζηάκελν εμνπιηζκφ (Service On Site). Η αλάπηπμε πξνζαξκνγή ζην λέν πεξηβάιινλ 3 (ηξηψλ) πθηζηακέλσλ εθαξκνγψλ.

8 8 Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πξνκήζεηαο. Πξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη σο κε απνδεθηέο ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ηα πιαίζηα ησλ ππεξεζηψλ εγθαηάζηαζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη φιν ηνλ πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ θαη ινγηζκηθφ ζην κεραλνγξαθηθφ θέληξν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ έδξα ηεο Γ.ΠΛΡ./Σ.Δ.Κ. φπσο απηφ απεηθνλίδεηαη ζην επηζπλαπηφκελν ζρεδηάγξακκα ζχλζεζεο ησλ εθηππσηηθψλ ζπζηεκάησλ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΣΗ ΓΩΡΔΑΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΓΓΤΗΗ Σελ ζπλνιηθή επζχλε ζπληήξεζεο ζε επίπεδν Hardware θαη Sftware φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ εθηππσηηθψλ (servers, ινγηζκηθφ, εθηππσηέο, κεραλέο εθηχιημεο / δίπισζεο ζπλερνχο εληχπνπ θαζψο θαη ηηο πθηζηάκελεο κεραλέο εθηχιημεο) ηεο ΓΔΗ / Γ.ΠΛΡ, ηελ αλαιακβάλεη εμνινθιήξνπ ν πξνκεζεπηήο ησλ εθηππσηηθψλ ζπζηεκάησλ. Δπίζεο ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, φηη αλαιακβάλεη ηελ ζπληήξεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ (H/W & S/W) γηα ην κεηά ηε ιήμε ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ρξνληθφ δηάζηεκα θαη γηα 10 έηε ηνπιάρηζηνλ κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή (δήισζε θαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή). Η ζπληήξεζε ηερληθή ππνζηήξημε ζα πξέπεη λα καλύπηει: Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε Δπαλνξζσηηθή ζπληήξεζε Πξνζαξκνζηηθή ζπληήξεζε Σερληθή Τπνζηήξημε Νέεο εθδφζεηο βειηηψζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ 4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο, δελ είλαη ζπκβαηφο κε ηνλ εμνπιηζκφ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ ΓΔΗ / Γ.ΠΛΡ., ηφηε ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθέξεη ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο έξγνπ θαη ρσξίο θαλέλα πξφζζεην θφζηνο κέξνο, ή φιν ηνλ εμνπιηζκφ πνπ απαηηείηαη, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ΓΔΗ / Γ.ΠΛΡ.

9 9 ΟΡΙΜΟΙ 1. Βασική Μηνιαία σντήρηση Δίλαη ε ζπληήξεζε φινπ ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ, ηελ αξρηθή νκαιή θαη θαιή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ θαη πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ησλ εξγαηηθψλ θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ απνθαηάζηαζεο βιαβψλ. Δπίζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ηερληθή ππνζηήξημε sftware ζε πεξίπησζε πξνβιεκάησλ ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ε παξάδνζε λέσλ εθδφζεσλ ινγηζκηθνχ. 2. Click Charge all in with black tner Οξίδεηαη σο ε ζπληήξεζε φινπ ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη θαη είλαη αλάινγε κε ηνλ φγθν ησλ εθηππψζεσλ. Δηδηθφηεξα αθνξά ην θφζηνο αλαισζίκσλ αληαιιαθηηθψλ, tner θαη γεληθφηεξα νπνηαδήπνηε επηζθεπή ησλ εθηππσηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε θζεηξφκελα κέξε ηνπο. Η πξνθχπηνπζα δαπάλε ζα εθθξάδεηαη ζε Δπξψ ( ) αλά κέηξν εθηχπσζεο (A4 tw up). Σνλίδεηαη φηη φινη νη εθηππσηέο ππνρξενχληαη λα έρνπλ ςεθηαθνχο κεηξεηέο εθηππσκέλσλ ζειίδσλ ή ηξερφλησλ κέηξσλ. 3. Service n Site Με ηνλ φξν service n site ελλννχκε ηελ ζπλερή θπζηθή παξνπζία πηζηνπνηεκέλνπ ηερληθνχ ηεο Αλαδφρνπ Δηαηξίαο ζηνλ ρψξν ηεο ΓΔΗ / Γ.ΠΛΡ γηα ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ 08:00 16:00, ρσξίο ηελ αλάγθε αλαγγειίαο βιάβεο απφ ηελ πιεπξά ηεο ΓΔΗ / Γ.ΠΛΡ. 4. Γιαθεσιμότητα σστήματος Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνγξάςεη κε ηελ ΓΔΗ / Γ.ΠΛΡ ζπκβφιαην πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ ειάρηζηε απνδεθηή δηαζεζηκφηεηα ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Η δηαζεζηκφηεηα ππνινγίδεηαη γηα έλα εκεξνινγηαθφ κήλα κε 8 ψξεο ιεηηνπξγίαο ηελ εκέξα ( ). Ο ρξφλνο εθηφο ιεηηνπξγίαο ππνινγίδεηαη απφ ηελ ψξα αλαγγειίαο ηεο βιάβεο κέρξη ηελ ψξα απνθαηάζηαζήο ηεο. Η απαηηνχκελε δηαζεζηκφηεηα είλαη 98 % γηα ην sftware θαη 85 % γηα ην hardware. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΔΡΓΑΙΩΝ Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ην έξγν ηεο πξνιεπηηθήο θαη επαλνξζσηηθήο ζπληήξεζεο ζα εθηεινχληαη φπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ:

10 10 1. Προληπτική επιθεώρηση σσντήρηση Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθηειεί πξνιεπηηθή επηζεψξεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα αλειιηπψο. Η εκέξα θαη ε ψξα ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζα πξνζπκθσλείηαη εγθαίξσο κε ηνλ ππεχζπλν ησλ εθηππσηηθψλ ζπζηεκάησλ. Η πξνιεπηηθή ζπληήξεζε απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ επίπεδα (λα αλαθεξζνχλ ν ηξφπνο ηα επίπεδα θαη ε ρξνληθή πεξίνδνο γηα θάζε επίπεδν πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο) Να αλαθεξζνχλ επίζεο νη ελέξγεηεο ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θάζε επηπέδνπ: Α. Β. Γ σντήρηση Η ζπληήξεζε φινπ ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ καδί κε ηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκφ (πθηζηάκελεο κεραλέο εθηχιημεο ) θαζψο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνχ αλαιακβάλεηαη ππεχζπλα απφ ηνλ εξγνιάβν (αλ δελ κπνξεί λα ηνλ ζπληεξήζεη ζα πξέπεη λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη κε αληίζηνηρν άιιν θαηλνχξγην). Η αξρηθή δηαπίζησζε θαη ν θαηά ην δπλαηφλ εληνπηζκφο ηνπ φπνηνπ πξνβιήκαηνο παξνπζηαζηεί, γίλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΗ/Γ.ΠΛΡ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα ζπζηήκαηα, ν δε εξγνιάβνο εηδνπνηείηαη εγγξάθσο απφ ηελ ΓΔΗ/Γ.ΠΛΡ γηα λα επέκβεη. Οη ππεξεζίεο ζπληήξεζεο πξέπεη λα παξέρνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα 40 εξγαζίκσλ σξψλ εβδνκαδηαίσο (Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 08:00 16:00). ε πεξίπησζε πνπ ε φπνηα βιάβε δελ θαηαζηεί δπλαηφλ λα επηζθεπαζηεί επί ηφπνπ απφ ηνλ εξγνιάβν θαη απαηηείηαη ε κεηαθνξά ηνπ εμνπιηζκνχ ζε ζπλεξγείν ηνπ εξγνιάβνπ πξνο επηζθεπή / ζπληήξεζε, ν εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα θαιχπηεη πξνζσξηλά ηνλ εθηφο ιεηηνπξγίαο εμνπιηζκφ κε εθεδξηθφ εμνπιηζκφ πνπ ζα δηαηεξεί πξνο ηνχην ν ίδηνο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ θαη ε απαηηνχκελε δηαζεζηκφηεηά ηνπ, άιισο ζα επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο πνηληθέο ξήηξεο. Ο εξγνιάβνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη επαξθέο απφζεκα αληαιιαθηηθψλ θαηαιιήισλ γηα φιν ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε. Η Γ Δ Η / Γ. Π Λ Ρ ζα δηαζέζνπλ ζηνλ εξγνιάβν θαηάιιειν ρψξν απνζήθεπζεο αληαιιαθηηθψλ, αλαισζίκσλ θαη ρψξν εξγαζηεξίνπ. Οη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ζα ιεηηνπξγεί ν εμνπιηζκφο θαη ν ηξφπνο εθκεηάιιεπζήο ηνπ νθείινπλ λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο. Σα έμνδα κεηάβαζεο θαη δηακνλήο ησλ ηερληθψλ ηνπ εξγνιάβνπ ζηνλ ηφπν πνπ ιεηηνπξγεί ν εμνπιηζκφο επηβαξχλνπλ ηνλ εξγνιάβν.

11 11 ην ρψξν ησλ εθηππσηηθψλ ζπζηεκάησλ ηεξείηαη βηβιίν ζπκβάλησλ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη νη βιάβεο θαη ζην νπνίν ζα ππνγξάθεη ν κεραληθφο ηνπ εξγνιάβνπ κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ. Σπρφλ αληηξξήζεηο ηνπ ηερληθνχ ζα επηζεκαίλνληαη ζηελ νπίζζηα φςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο ηνπ βηβιίνπ ζπκβάλησλ. 3. Αποκατάσταση βλαβών Μεηά απφ εηδνπνίεζε ηεο ΓΔΗ/Γ.ΠΛΡ ν Δξγνιάβνο ζα δίλεη εληνιή ζηνλ ηερληθφ ηνπ ν νπνίνο ζα αλαιακβάλεη εξγαζία ζπληήξεζεο ή απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ηνπ πιηθνχ, δηάγλσζε θαη απνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ ηνπ ινγηζκηθνχ θαη γεληθά απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 4. Xρόνοι Απόκρισης Γηαθξίλνληαη νη παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθνί ρξφλνη: t0: ρξνληθή ζηηγκή εηδνπνίεζεο ηνπ εξγνιάβνπ απφ ηελ ΓΔΗ/Γ.ΠΛΡ Απφ απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή αξρίδεη λα κεηξάεη ε θαηά πεξίπησζε πξνζεζκία αληαπφθξηζεο ηνπ εξγνιάβνπ ή ηεο επηζθεπήο / ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. Η ΓΔΗ/Γ.ΠΛΡ ζα εηδνπνηεί ηνλ εξγνιάβν εληφο ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ ησλ, 8.00 π.κ. έσο 4.00 κ.κ. Δάλ ε εηδνπνίεζε ηεο ΓΔΗ/Γ.ΠΛΡ ζηνλ Δξγνιάβν γίλεη κέρξη ηηο 4.00 κ.κ., ε έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο ζα είλαη άκεζε, άιισο σο έλαξμε ζα ζεσξείηαη ε έλαξμε εξγαζηψλ ηεο επφκελεο εκέξαο. t1: H ρξνληθή ζηηγκή αληαπφθξηζεο κε ηελ παξνπζία ηερληθνχ ηνπ εξγνιάβνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΗ/Γ.ΠΛΡ. Η απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ κπνξεί λα γίλεη είηε κε επί ηφπνπ επηζθεπή ηεο βιάβεο είηε κε πξνζσξηλή αληηθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο. t2: Η ρξνληθή ζηηγκή ζέζεο ζε επηηπρή επαλαιεηηνπξγία ηνπ αληηθαηαζηαζέληνο απφ ηνλ Δξγνιάβν εμνπιηζκνχ ζηελ αξρηθή ζέζε. t3 : Υξνληθή ζηηγκή παξάδνζεο κεραλήο πξνο επηζθεπή. Οη αληίζηνηρεο πξνζεζκίεο είλαη: (t1 t0) = 0 ψξεο (Λφγσ On Site Σερληθνχ) (t2 t0) + (t3 t1) = 8 ψξεο 5. Γιαθεσιμότητα τοσ σσστήματος Ο εξγνιάβνο νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ηελ ειάρηζηε απνδεθηή δηαζεζηκφηεηα ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Η δηαζεζηκφηεηα ππνινγίδεηαη γηα έλα εκεξνινγηαθφ κήλα (8 ψξεο ηελ εκέξα). Ο ρξφλνο εθηφο ιεηηνπξγίαο ππνινγίδεηαη απφ ηελ ψξα αλαγγειίαο ηεο βιάβεο κέρξη ηελ ψξα απνθαηάζηαζήο ηεο. Γελ ππνινγίδεηαη ν ρξφλνο πνπ ν εμνπιηζκφο θαη ην ινγηζκηθφ δελ είλαη δηαζέζηκνο ζηνλ εξγνιάβν απφ ηελ ΓΔΗ/Γ.ΠΛΡ. Η απαηηνχκελε δηαζεζηκφηεηα είλαη 98% γηα ην ειεθηξνληθφ κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη 85% γηα ην κεραληθφ κέξνο απηνχ. Η δηαζεζηκφηεηα ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν:

12 12 Γηαζεζηκφηεηα = Υξφλνο πλερνχο Λεηηνπξγίαο Υ 100 Υξφλνο επηδηφξζσζεο + Υξφλνο πλερνχο Λεηηνπξγίαο Υξφλνο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο = εκέξεο εξγαζίαο Υ 8 ψξεο Υξφλνο επηδηφξζσζεο = (t2 t0) (t3 t1) 6. Περιβαλλοντικές σνθήκες - Ασυάλεια 6.1. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΤΝΘΗΚΔ Οη ππνβάιινληεο πξνζθνξά πξέπεη λα δειψζνπλ, γηα ηνλ πξνηεηλφκελν εμνπιηζκφ, ηε ζεξκνθξαζία, ηελ πγξαζία, ηελ εθπνκπή ζεξκφηεηαο, ηελ θαηαλάισζε ζε ελέξγεηα θ.ιπ... Ο ζφξπβνο πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ πξνηεηλφκελν εμνπιηζκφ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηα θαηψηαηα πηζαλά επίπεδα. Οη ππνβάιινληεο πξνζθνξά πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπλ ην ζφξπβν πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ πξνηεηλφκελν εμνπιηζκφ. Ο πξνηεηλφκελνο εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφο κε ηα πξφηππα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηνπο αλσηέξσ φξνπο θαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά. Οπνηαδήπνηε ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά απφ άιινπο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο νξγαληζκνχο πξέπεη επίζεο λα ππνβιεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά ΚΟΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ Οη πξνηεηλφκελα ζπζηήκαηα ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο θαηάιιεινπο κεραληζκνχο γηα λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηελ εθπνκπή ηεο ζθφλεο. Η εθπνκπή ζθφλεο πξέπεη λα ειέγρεηαη θαη λα είλαη ζε ηέηνηα επίπεδα ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ην πξνζσπηθφ θαη ε απφδνζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πξνηεηλφκελνπ εμνπιηζκνχ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ πνπ κπνξεί λα βξεζεί ζηελ ίδηα αίζνπζα. Οη ππνβάιινληεο πξνζθνξά πξέπεη λα δψζνπλ ηα πιήξε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ζθφλε θαζψο επίζεο θαη νπνηνπζδήπνηε άιινπο ειέγρνπο έρνπλ ή πξνηείλνπλ γηα ηνλ θαπλφ θαη ηε κπξσδηά πνπ πηζαλφλ λα πξνέξρνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηα πξνηεηλφκελα ζπζηήκαηα. Οη ππνβάιινληεο πξνζθνξά ζα δψζνπλ ην πιάλν ηεο ζρεδίαζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εθηππσηηθψλ ζπζηεκάησλ εληφο ηνπ λένπ ρψξνπ πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ηνλ Σ.Δ.Κ., επίζεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε απφ απηνχο ηνπο ειέγρνπο (δει. δηνρεηεχζεηο, εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζηηθέο, απαγσγή ζεξκνθξαζίαο θαη αλαζπκηάζεσλ ηνπ tner) ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ είλαη πξσηεύνλ ζέκα. Οη ππνβάιινληεο πξνζθνξά πξέπεη ζα δηεπθξηλίζνπλ ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ ιακβάλνληαη ζην πξνηεηλόκελν ζύζηεκα θαη λα αλαθέξνπλ αλ απηά είλαη ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα αζθάιεηαο.

13 13 ΚΟΣΗ ΚΑΙ ΥΡΔΩΔΙ 1. Βασική Μηνιαία σντήρηση Να δνζεί ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ην Kφζηνο Eξγαηηθψλ γηα ηελ Eπαλνξζσηηθή πληήξεζε ή Aπνθαηάζηαζε Bιαβψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη πιήξε ιίζηα ησλ αληαιιαθηηθψλ (Spare Parts) κε ην αληίζηνηρν θφζηνο ηνπο. 2. Click Charge (Μεταβλητή Μηνιαία σντήρηση) Να δνζεί ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ην Kφζηνο ηνπ Click Charge πνπ πεξηιακβάλεη ην Kφζηνο Eξγαηηθψλ γηα ηελ Tερληθή Πξνιεπηηθή πληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο ςεθηαθήο εθηππσηηθήο κεραλήο, ην θφζηνο ησλ Φζεηξνκέλσλ Mεξψλ (Usage Parts) θαζψο θαη ην θφζηνο ηνπ Tner γηα θάιπςε 5% αλα ζειίδα Α4. Η Υξέσζε Click Charge ζα ππνινγίδεηαη κε ηνλ αθφινπζν ππνινγηζκφ: Click Charge =(Μεηξεηήο Μεραλήο - Μεηξεηήο Μεραλήο πξνεγνχκελνπ κήλα) x Υξέσζε Click Charge. Να δνζεί θαηάζηαζε ησλ απαηηνπκέλσλ Φζεηξνκέλσλ Mεξψλ (Usage Parts) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ηίκεκα ηνπ click charge. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1. Ο εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξάζρεη ηελ απαηηνχκελε εθπαίδεπζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζε πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΗ/Γ.ΠΛΡ ζηα λέα εθηππσηηθά ζπζηήκαηα. 2. Οη εθπαηδεπηέο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν γηα ην νπνίν ζα γίλεηαη ε εθπαίδεπζε. 3. Η εθπαίδεπζε ζα γίλεηαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ζε ψξεο πνπ ζα επηιέμεη ην Δθηππσηηθφ Κέληξν ηεο ΓΔΗ/Γ.ΠΛΡ θαη έσο 6 δηδαθηηθέο ψξεο αλά εκέξα. 4. Απαξαίηεηε ε παξνρή ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ γηα θάζε αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 5. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θάζε ζεκηλαξίνπ, ε ΓΔΗ/Γ.ΠΛΡ ζα εθηηκήζεη ηα απνηειέζκαηα γηα λα δηαπηζηψζεη αλ ν ζηφρνο έρεη επηηεπρζεί. Σα ζεκηλάξηα πνπ ζα ραξαθηεξηζηνχλ κε ηθαλνπνηεηηθά ζα επαλαιεθζνχλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κε δαπάλε ηνπ εξγνιάβνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ΓΔΗ/Γ.ΠΛΡ ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηηο κεηαβνιέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηα παξαπάλσ ζεκηλάξηα θαη λα εηδνπνηήζεη ηνλ εξγνιάβν κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηε ιήμε ηνπ κε ηθαλνπνηεηηθνχ ζεκηλαξίνπ.

14 14 ΠΑΡΑΓΟΥΔ ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ θαη γηα ράξε ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ πξνζθνξψλ, ε ρακειφηεξε ηηκή ζα ππνινγηζζεί γηα πιήζνο κέηξσλ (A4 tw up) ζηελ επηαεηία κε καχξν tner θάιπςεο 5%. Οη ηηκέο click charge all in with black tner πνπ ζα δψζνπλ νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο αλά κέηξν (A4 tw up), δεζκεχνπλ απηνχο θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ ζπληήξεζεο αλεμάξηεηα απφ ηελ κεληαία παξαγσγή ηεο ΓΔΗ / Γ.ΠΛΡ. Δπίζεο νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζα αλαθέξνπλ ην πιήζνο ζειίδσλ Α4 πνπ ηππψλνληαη κε έλα (1) θηιφ tner κε θάιπςε ζειίδαο 5%. Δπίζεο νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνβνχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε δνθηκήο εθηχπσζεο θαη αξρεηνζέηεζεο αξρείνπ ινγαξηαζκψλ Ηιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζχζηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ θαη ηεο ίδηαο ζχλζεζεο κε απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κε ζθνπφ ηελ επηβεβαίσζε ησλ δεηνχκελσλ πξνδηαγξαθψλ. Η πξψηε θάζε ηεο δνθηκήο εθηχπσζεο θαη αξρεηνζέηεζεο ηνπ αξρείνπ ινγαξηαζκψλ Ηιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο ζα πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε δχν εθηππσηηθψλ κεραλψλ παξάιιεια κεηαμχ ηνπο κε ηηο αληίζηνηρεο κεραλέο εηζφδνπ εμφδνπ φπσο απηέο απεηθνλίδνληαη ζην ζρεδηάγξακκα ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Η δεχηεξε θάζε ηεο δνθηκήο εθηχπσζεο θαη αξρεηνζέηεζεο ηνπ αξρείνπ ινγαξηαζκψλ Ηιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο ζα πεξηιακβάλεη ηελ απνζηνιή ηνπ ελ ιφγσ αξρείνπ θαζψο θαη ηελ γξακκνγξάθεζε ηνπ. Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη εληφο ελφο ρξνληθνχ νξίνπ πνπ ζα ζέζνπλ λα έρνπλ πινπνηήζεη ηελ εθαξκνγή εθηχπσζεο θαη αξρεηνζέηεζεο ηνπ αξρείνπ ινγαξηαζκψλ Ηιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο. Η ηξίηε θάζε ηεο δνθηκήο εθηχπσζεο θαη αξρεηνζέηεζεο ηνπ αξρείνπ ινγαξηαζκψλ Ηιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο είλαη ε επίδεημε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηεο εθηχπσζεο ηνπ αξρείνπ, ηπρφλ αιιαγέο ησλ πεδίσλ ηνπ αξρείνπ ζε δηαθνξεηηθή ζέζε ζην έληππν, θαζψο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο αξρεηνζέηεζεο (αλεχξεζε ζπγθεθξηκέλνπ πειάηε κε έλα ή πεξηζζφηεξα θιεηδηά, πξνζζαθαίξεζε ησλ θιεηδηψλ αλαδήηεζεο, ελνπνίεζε απνηειεζκάησλ ζε έλα εληαίν αξρείν θ.η.ι). Η ηέηαξηε θάζε ηεο δνθηκήο είλαη λα ειεγρζεί ε εθηππσηηθή κεραλή αλ δέρεηαη ραξηί απφ θηβψηην ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη νπνηνδήπνηε πξφβιεκα. Αλ ε δνθηκή εθηχπσζεο θαη αξρεηνζέηεζεο ηνπ αξρείνπ ινγαξηαζκψλ Ηιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο γίλεη ζην εμσηεξηθφ ηα έμνδα δηαθίλεζεο ησλ πιηθψλ θαη ηα έμνδα κεηάβαζεο θαη δηακνλήο ηεο ηξηκειήο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. ε πεξίπησζε πνπ έζησ θαη κία εθ ησλ ππνρξεσηηθψλ πξνδηαγξαθψλ δε επηβεβαησζεί απφ ηελ επίδεημε ιεηηνπξγίαο ε πξνζθνξά απνθιείεηαη απφ ηελ παξαπέξα δηαδηθαζία ηερληθήο αμηνιφγεζεο θαη ραξαθηεξίδεηαη σο ηερληθά κε απνδεθηή.

15 15 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΔ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ην εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνινπζεί πεξηιακβάλεηαη κηα ζεηξά εξσηήζεσλ αλά πξντφλ θαη ππεξεζία πνπ πξνζθέξνληαη. Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα δψζνπλ απαληήζεηο ζε φιεο ηηο πεξηιακβαλφκελεο εξσηήζεηο, είηε πεξηιακβάλνπλ ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο είηε είλαη απιψο εξσηήζεηο. Σν πεξηερφκελν θάζε ζηήιεο είλαη ην αθφινπζν: τήλη ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ηε ζηήιε απηή πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο. τήλη ΑΠΑΙΣΗΗ ηε ζηήιε απηή έρνπλ ζπκπιεξσζεί: Η ιέμε πνπ ζεκαίλεη φηη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή είλαη σποτρεωτική γηα ηνλ πξνκεζεπηή. ε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απαίηεζε δελ θαιχπηεηαη, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο έρεη ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη ηελ πξνζθνξά σο κε απνδερηή. Κελφ αλ ε απαίηεζε είλαη επηζπκεηή θαη φρη ππνρξεσηηθή. Έλαο αξηζκφο πνπ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθφ αξηζκεηηθφ κέγεζνο ηεο πξνδηαγξαθήο. τήλη ΑΠΑΝΣΗΗ ηε ζηήιε απηή ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ έρεη ηελ κνξθή: ή ΟΥΙ εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή φρη απφ ηελ πξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ζηελ πξνζθνξά ή ζπλνπηηθή πεξηγξαθή. τήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ηε ζηήιε απηή αλαγξάθεηαη: Αχμσλ αξηζκφο, ζειίδα θαη ζηίρνο, θεθαιαίνπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή, ηερληθνχ εγρεηξηδίνπ, εγγξάθνπ ή δεκνζηεχκαηνο κε ην νπνίν ηεθκεξηψλνληαη αλαιπηηθά νη πιεξνθνξίεο πνπ δίδνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο ζηήιεο. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα απφ ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ γεληθή (ζεηηθή ή αξλεηηθή) απάληεζε απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε ηεο Παξαπνκπήο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζα ππεξηζρχεη φηη αλαθέξεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο.

16 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΤΝΔΥΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ /CONTINUOUS PAPER PRINTERS Οη απαληήζεηο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο λα είλαη ζαθψο δηαηππσκέλεο, λα αλαθέξεηαη πάληα ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. ε θάζε απάληεζε ηεο εηαηξείαο λα ππάξρεη θαη παξαπνκπή ηεο, ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ λα έρεη εληνπηζζεί ζηα επίζεκα θπιιάδηα ηεο εηαηξείαο, λα έρεη ππνγξακκηζζεί θαη λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηνπ ηερληθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ αλαθέξεηαη. ΠΡΟΟΥΗ ε πεξηγξαθή ησλ πιηθψλ (Hardware) γίλεηαη βάζε ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή. Αλ θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ δελ αλαθέξεηαη ζηα ηερληθά θπιιάδηα λα επηζεκαίλεηαη κε ζρεηηθή βεβαίσζε θαηαζθεπαζηή. Να πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ φηη ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο-ινγηζκηθφ είλαη θαηλνχξηνο θαη αρξεζηκνπνίεηνο θαη δηέπεηαη απφ ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο εξγνλνκίαο θαη αζθάιεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπίζεο ηα πξνζθεξφκελα κνληέια εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη ηα πην πξφζθαηα ηεο θαηεγνξίαο ηνπο (κε εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηνπο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηελ ηειεπηαία 3εηία απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δηαθήξπμεο) θαη ηα πξνζθεξφκελα ινγηζκηθά ζηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπο κε φιεο ηηο άδεηεο ρξήζεο πνπ απαηηνχληαη. Να ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα πξσηφηππα εγρεηξίδηα ρξήζεο (manuals), ηηο πξσηφηππεο δηζθέηεο ή CD (drivers & sftware) θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα θαιψδηα. 3 Σερλνινγία Δθηχπσζεο ΑΠΑΙΣΗΗ 4 Σεμάτια NAI NAI Magnetgraphy ή Electrphtgra phy (Laser/LED) γηα ςεθηαθή εθηχπσζε ΑΠΑΝΣΗ Η ΠΑΡΑΠΟΜ ΠΗ

Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «.Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ» Μέξνο Γ: Τπνδείγκαηα θαη Πίλαθεο πκκφξθσζεο

Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «.Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ» Μέξνο Γ: Τπνδείγκαηα θαη Πίλαθεο πκκφξθσζεο ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «ΟινθιεξσκΫλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγένπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ελίδα από 44 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση Νίκοσ Ανδρουλακάκησ Εντεταλμένοσ Περιφερειακόσ Σύμβουλοσ Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ & Διαφάνειασ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΙΑΓΧΓΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2015

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2015 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΞΗΔΟΗΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ, ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ ΘΑΗ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΑΗΟΔΡΥΛ ΝΟΓΑΛΥΛ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2015 ΔΡΓΟ: Ξξνκήζεηα ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, πεξηθεξεηαθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών

Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών Κεθάλαιο 4 Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών 4.1 Ειζαγωγή Μεηά ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν παξνπζηάδεηαη ε κειέηε πνπ έγηλε πάλσ ζε κία εηαηξία γξαθηθψλ ηερλψλ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ Ρ Γ Ο : «ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΔΗΘΝΛΗΘΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΠΡΖ ΒΝΗΥΡΗΑ: ΚΑΛΡΔΗΝ ΡΟΝΦΥΛΗΝ ΘΑΗ ΚΘΖΛΑΦΘΖ ΘΖΒΑ» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΡΝ ΗΓΟΚΑΡΝΠ ΚΔΗΕΝΛΝΠ ΔΙΙΖΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΦΑΛΔΗΑ Δ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Δπηβέπσλ: θαζ. Γθξίηδαιεο ηέθαλνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γεκηνπξγία κεραλνγξαθεκέλεο εθαξκνγήο, ε νπνία ζα απνηειεί ην εξγαιείν γηα ηνπο Γ/ληεο Σκεκαηάξρεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας.

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Κνζκίδεο Θεόδσξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΓΟΗ 2.6 ΜΑΡΣΙΟ 2009

ΔΚΓΟΗ 2.6 ΜΑΡΣΙΟ 2009 ΔΚΓΟΗ 2.6 ΜΑΡΣΙΟ 2009 Copyright Notice 2009 ΔCDL Hellas. All rights reserved Σν πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ απνηειεί πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηεο ECDL Διιάο Α.Δ. Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, αλαπαξαγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο αμηνιόγεζεο πιεξνθνξηαθνύ δηθηύνπ δηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Anti-Virus 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

Kaspersky Anti-Virus 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ Kaspersky Anti-Virus 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Η Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ο : 9. 0 C R I T I C A L F I X 2 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε απηφ ην έληππν λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πτστιακής εργασίας: Σςγκπιηικά πλεονεκηήμαηα ηηρ μησανοπγάνωζηρ. Η πεπίπηωζη εθαπμογήρ ηηρ ζε λογιζηικό γπαθείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ MOBILE BANKING 2011 Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα Επιβλέποσζα Καθηγήηρια: Σινανιώηη-Μαρούδη Αριζηέα Καθηγήηρια Εμπορικού Δικαίοσ Πανεπιζηήμιο Πειραιώς ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Αζθαιήο δηακνηξαζκόο πόξσλ κε εμαζθάιηζε αλσλπκίαο πξόζβαζεο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ «Παξνρή από ηελ εηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ.)» ηεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο κε ηελ νλνκαζία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Δηθνληθά Μεξηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BUSINESS VALUE ΓΗΟΝΤΗΟΤ ΣΔΦΑΝΗΑ ΚΑΣΡΑΝΣΗΩΣΖ ΔΛΛΖ ΥΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2008 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ... 2 ΥΡΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ Δλζσκάησζεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) ζηε καζεζηαθή θαη δηνηθεηηθή δηαδηθαζία (Αλαζεσξεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα