ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ."

Transcript

1 ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΤΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟΤΡΝΑΡΗ 55, ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : HMEΡOMHNIA : ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ : N 1 HMEΡΟΜΗΝΙΑ : ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ. Σο παπόν ςμπλήπωμα Νο 1 ηηρ απσικήρ Διακήπςξηρ εκδίδεηαι πποκειμένος : α. να ανηικαηαζηήζει ηο ηεύσορ ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών ηηρ Διακήπςξηρ (ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ - ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΦΩΗ) με ηο ζςνημμένο ζηο παπόν ηεύσορ β. να παπαηείνει ηην ημεπομηνία ςποβολήρ ηων πποζθοπών από ηιρ και ώπα 10:00 π.μ. ζηιρ και ώπα 10:00 π.μ. Καηά ηα λοιπά ιζσύει η απσική Διακήπςξη. πλεκκέλα: Σεχρνο «ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ - ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΦΩΗ»

2 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ - ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 2

3 3 1. ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η ΓΔΗ ΑΔ (Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ηιεθηξηζκνχ) (ζην εμήο: ε Αλαζέηνπζα Αξρή) πξνθεξχζζεη αλνηθηφ δηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή θαη πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νίθνπο ή θνηλνπξαμίεο νίθσλ πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο πξνθήξπμεο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Αγνξά 4 Δθηππσηηθψλ πζηεκάησλ, 2 UNWINDERS, 4 FOLDER-STACKER θαη πιήξεο Λνγηζκηθφ ρεδίαζεο Δθαξκνγψλ Γηαρείξηζεο Παξαγσγήο κε χζηεκα Αξρεηνζέηεζεο». 2. ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ηελ ΓΔΗ / Γ.ΠΛΡ / Σ.Δ.Κ. έρεη εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί έλα πιήξεο ζχζηεκα εθηχπσζεο ινγαξηαζκψλ θαη άιισλ εληχπσλ κε ηελ παξαθάησ ζχλζεζε: Έλαο Print Server απνηεινχκελνο απφ 2 Η/Τ κεγάισλ δπλαηνηήησλ επεμεξγαζίαο κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα WINDOWS 2000 SERVER. Σέζζεξηο εθηππσηέο ξνινχ NIPSON ηαρχηεηαο 60 κέηξσλ/ιεπηφ, ζπλδεδεκέλνπο ζηνλ Print Server. Γχν PC γηα ζρεδίαζε θνξκψλ ζπλδεδεκέλν ζηνλ Print Server. ην παξαπάλσ πεξηβάιινλ έρεη εγθαηαζηαζεί θαη εηδηθφ ινγηζκηθφ σο εμήο : Παθέην Λνγηζκηθνχ Open Page γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εθηππσηψλ ξνινχ θαη γηα ηε ζρεδίαζε θνξκψλ πνπ ζα κπνξνχλ λα εθηππψλνληαη ζε απηνχο. Σν ινγηζκηθφ απηφ δειαδή παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο κελ ρξήζηεο λα ζρεδηάδνπλ θφξκεο νη νπνίεο λα εθηππψλνληαη ζηνπο εθηππσηέο ξνινχ NIPSON, ζηνπο δε ρεηξηζηέο ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη ηνπο παξαπάλσ εθηππσηέο ξνινχ. Λνγηζκηθφ πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ πξνκεζεχηξηα Δηαηξεία ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηεο δφζεθαλ, κε ην νπνίν ελνπνηείηαη θαη απινπζηεχεηαη ε φιε δηαδηθαζία ησλ εθηππψζεσλ. Σν ινγηζκηθφ απηφ παξέρεη εηδηθέο εληνιέο ζηνπο ρξήζηεο, ζηνπο ρεηξηζηέο θαη ζηνπο administratrs, κε ηηο νπνίεο ππνβάιινληαη, πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ειέγρνληαη νη πάζεο θχζεσο θεληξηθέο εθηππψζεηο. Σν πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΗ / Γ.ΠΛΡ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ην λέν απηφ εθηππσηηθφ πεξηβάιινλ, αλήθεη ιεηηνπξγηθά ζηηο εμήο θαηεγνξίεο : Υρήστες : Δίλαη εθείλνη πνπ εθδίδνπλ κία αίηεζε (request) γηα εθηχπσζε. Η αίηεζε απηή απνζηέιιεηαη ζηνλ Print Server NIPSON θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ κνλαδηθφ αξηζκφ (request-id) βάζεη ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημή ηεο. Οη ζρεηηθέο εληνιέο πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα «ΔΝΣΟΛΔ ΥΡΗΣΗ». Υειριστές : Δίλαη απηνί πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα ηξέρνληα request-ids ησλ ρξεζηψλ γηα εθηππψζεηο, ζηέιλνληάο ηα ζηνπο δηαζέζηκνπο printers ηνπ NIPSON print

4 4 server. Έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη ηηο αηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαζψο θαη λα επηιέγνπλ ηνπο εθηππσηέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Administratrs : Δίλαη απηνί πνπ δηαρεηξίδνληαη φινπο ηνπο πφξνπο ηνπ εθηππσηηθνχ πεξηβάιινληνο. Η παξαγσγηθή δηαδηθαζία έρεη σο αθνινχζσο: Όια ηα αξρεία ησλ users είλαη απνζεθεπκέλα ζε servers, π.ρ. SNI1, SNI2, IBM. Πάλσ ζε απηνχο ηνπο servers νη πξνγξακκαηηζηέο ηξέρνπλ ηηο εθαξκνγέο ηνπο, δεκηνπξγνχλ θαη απνζεθεχνπλ ηα αξρεία ηνπο (νη servers απηνί είλαη δηαθνξεηηθνί κε ηνλ Print Server NIPSON). Όηαλ ζειήζεη ν user λα εθηππψζεη έλα αξρείν, ζηέιλεη έλα request ζε κία θνλζφια πνπ έρνπλ νη ρεηξηζηέο (θαη ε νπνία είλαη πξννξηζκέλε γηα ηνπο line printers εθηππσηέο γξακκήο). (εκείσζε: ην αξρείν εμαθνινπζεί θαη παξακέλεη ζην server φπνπ είλαη απνζεθεπκέλν). ην request πνπ ζηέιλεη ν user πξνο ηνπο ρεηξηζηέο πεξηγξάθεηαη θαη ην αληίζηνηρν frmcde (ηελ έηνηκε θφξκα) ζηελ νπνία ζα εθηππσζνχλ ηα data *. (Δπίζεο πεξηγξάθεηαη ην κήθνο ηνπ αξρείνπ, ην φλνκά ηνπ, θαη θάπνην ζρφιην ηνπ ρξήζηε πξνο ηνπο ρεηξηζηέο) **. Η θνλζφια απηή έρεη έλα παξάζπξν φπνπ απεηθνλίδνληαη φια ηα requests πνπ έρνπλε ζηαιεί. Ο ρεηξηζηήο έρεη κέζσ εληνιψλ ρεηξηζκνχ ( είηε απφ MENUS είηε απφ cmmand line), ηηο παξαθάησ δπλαηφηεηεο : λα δεηήζεη αθχξσζε εθηχπσζεο, λα ζηακαηήζεη πξνζσξηλά ηελ ηξέρνπζα εθηχπσζε, λα πξνρσξήζεη κπξνζηά ή πίζσ ηελ ηξέρνπζα εθηχπσζε, λα θαζνξίζεη ην frm cde γηα ζπγθεθξηκέλν εθηππσηή γηα ηελ επηινγή ηνπ ζσζηνχ εληχπνπ εθηχπσζεο, αιιά βέβαηα δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνο εθηχπσζε αξρείσλ. Σα πξνο επεμεξγαζία αξρεία πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνλ server είλαη ζε ASCII κνξθή θαη ην prtcl / interface πνπ ιεηηνπξγνχλ ηα εθηππσηηθά κεραλήκαηα είλαη NPP (Nipsn Prprietary Prtcl) θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην SDP Standard Device Prtcl. Έλα pc πνπ ππάξρεη δίπια ζηνλ print server ηεο Nipsn, πεξηέρεη απιά ην ζρεδηαζηηθφ παθέην, φπνπ έρνπλ ζρεδηαζζεί θφξκεο θαη έρνπλ απνζεθεπηεί. Δίλαη ζπλδεδεκέλνο δηθηπαθά κε ηνλ server, αιιά πέξαλ ηνχηνπ δε παίδεη θάπνην ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ φιε εθηππσηηθή δηαδηθαζία. 3. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 3.1 ΓΔΝΙΚΑ Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε νξζή, πιήξεο θαη έγθαηξε εθηχπσζε ησλ Λνγαξηαζκψλ Ηιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο θαη ησλ ινηπψλ εληχπσλ, ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο εθηππψζεσλ ηεο ΓΔΗ / Γ.ΠΛΡ / Σ.Δ.Κ., ε βειηίσζε ηεο εκθάληζεο ησλ εληχπσλ θαη γεληθφηεξα ε αλαβάζκηζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο κε ηνπο πειάηεο ηεο επηρείξηζεο.

5 5 3.2 ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ Σα παξαδνηέα ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη: Η πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηεζζάξσλ (4) εθηππσηψλ ζπλερνχο εληχπνπ, πςειήο ηαρχηεηαο κε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο ηνπιάρηζηνλ 90 κέηξσλ ην ιεπηφ ζε δηάηαμε Α4 tw up, κνλήο φςεο εθηχπσζεο έθαζηνο, πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ ρψξν ησλ Δθηππσηηθψλ πζηεκάησλ ηεο ΓΔΗ / Γ.ΠΛΡ. Θα έρεη δπλαηφηεηα νδήγεζεο pin-feed θαη pin-less ραξηηνχ. Ο εθηππσηήο ζα είλαη ζπλδεδεκέλνο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε εθηχπσζε κνλήο ή δηπιήο φςεο ηνπ εληχπνπ θαη ε άξηηα ιεηηνπξγία θαη ζπκβαηφηεηα κε ηηο ππάξρνπζεο πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο εηζφδνπ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ ζπλέρεηα. Η ηερλνινγία ηεο εθηχπσζεο ζα είλαη Magnetgraphy ή Electrphtgraphy (Laser/LED). Η αλάιπζε ηεο εθηχπσζεο ζηελ έμνδν ζα είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε απφ 600 dpi. Η ηαρχηεηα ηεο εθηχπσζεο ζα είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε απφ 90 κέηξα ην ιεπηφ. Δπίζεο ε ηαρχηεηα ηεο κεραλήο λα έρεη δηάθνξα επίπεδα ηαρπηήησλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ΓΔΗ /Γ.ΠΛΡ ιφγσ εθηχπσζεο εηδηθψλ εληχπσλ (λα έρεη εχξνο κηθξφηεξσλ ηαρπηήησλ απφ κέγηζηε πξνζθεξφκελε ηαρχηεηα). Απηφκαηνο έιεγρνο ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ ηαηξηάζκαηνο ησλ δεδνκέλσλ ηεο εκπξφζζηαο φςεο κε ηελ πίζσ φςε ηεο εθηχπσζεο. Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο. Σν βάξνο ησλ εληχπσλ πνπ ζα εθηππψλνληαη ζα είλαη κεηαμχ 65gr θαη 120gr. Σν εθηππψζηκν πιάηνο ησλ εληχπσλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 450mm. Η είζνδνο ησλ δηαθφξσλ εληχπσλ ζα είλαη απφ ξνιφ κε νπέο (Pin-feed) ή ρσξίο νπέο (Pin-less), ή απφ θηβψηην κε ζπλερέο αλαδηπινχκελν ραξηί (fanfld) θαη κε νπέο (Pin-feed) ή ρσξίο νπέο (Pin-less). Η έμνδνο ηνπ εληχπνπ ζα είλαη θηβψηην κε ζπλερέο αλαδηπινχκελν ραξηί (fanfld) κε νπέο (Pin-feed). Σν πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο κεηαμχ SERVER θαη εθηππσηηθψλ κεραλψλ ζα είλαη ην IPDS. Η ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο ζα γίλεηαη κέζσ TCP/IP Ethernet 100/Gigabit. Σα πιηθά εθηχπσζεο κπνξεί λα είλαη πξνηππσκέλα έληππα, ιεπθά έληππα, απηνθφιιεηεο εηηθέηεο δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ. Ο κέγηζηνο κεληαίνο φγθνο εξγαζίαο ηεο ζπλνιηθήο γξακκήο παξαγσγήο ζα είλαη κέηξα εθηχπσζεο (A4 tw up). Η πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θαηάιιειν γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ηεο εθηππσηηθήο ιχζεο θαη εηδηθψλ ινγηζκηθψλ ην νπνίν ζα απαξηίδεηαη απφ: Print Server(s) κε φκνην ζχζηεκα back-up ζε stand by mde, ηεζζάξσλ (4) Design Statin PC ππνινγηζηψλ κε 22 Οζνλε TFT εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο θνξεηφο κε 17 Οζφλε θαηάιιειν γηα ιεηηνπξγία σο απνκαθξπζκέλνο ζηαζκφο εξγαζίαο. Σν δίθηπν ησλ ππνινγηζηψλ ζα έρεη θαηάιιειν ινγηζκηθφ πξνζηαζίαο ηψλ ή αιισλ απεηιψλ (Antivirus).

6 6 Απνζεθεπηηθφο ρψξνο άλσ ησλ 40ΣΒ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Αξρεηνζέηεζεο, ην νπνίν πξννξίδεηαη λα εμππεξεηήζεη αξρεηνζέηεζε εθαξκνγψλ γηα πεξίνδν 10 εηψλ. Παθέην Λνγηζκηθνχ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εθηππσηψλ ξνινχ θαη ζειίδαο κε ην νπνίν ελνπνηείηαη θαη απινπζηεχεηαη ε φιε δηαδηθαζία ησλ εθηππψζεσλ, αλαιπηηθφηεξα: ρεδηαζκφο & επαλαζρεδηαζκφο ηεο ξνήο ηεο εξγαζίαο. Αλαδξνκνιφγεζε ηεο ξνήο κηάο εξγαζίαο. Γηακνηξαζκφο ηνπ εθηππσηηθνχ φγθνπ ζηελ θαηάιιειε εθηππσηηθή γξακκή. Δπαλεθηχπσζε εθαξκνγψλ ή κέξνο / ηκήκα απηψλ. Παξάιιειε δεκηνπξγία αξρείνπ πξνο εθηχπσζε θαη αξρείνπ PDF πξνο αξρεηζέηεζε κε ηελ δπλαηφηεηα archiving. Να αμηνπνηεί αλαγλσξηζκέλν πξφηππν κνξθνπνίεζεο ψζηε λα επνηθνηλσλεί κε φιεο ηηο παξακέηξνπο κηαο εθηππσηηθήο εξγαζίαο (είδε ραξηηψλ, δηαζηάζεηο, ραξαθηεξηζηηθά εθηχπσζεο θιπ) κεηαμχ ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο δεκηνπξγίαο ησλ αξρείσλ θαη ηεο παξαγσγήο. Να παξαθνινπζεί ηελ θαηάζηαζε ησλ ελεξγψλ ή νινθιεξσκέλσλ εξγαζηψλ. Να ελεκεξψλεη ηνπο ρξήζηεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ εθηππσηηθψλ εξγαζηψλ αλαθέξνληαο ηπρφλ πξνβιήκαηα. ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ λα θαηαγξάθεη αλαιπηηθά ηελ πνξεία ηεο θάζε εξγαζίαο κε αλαιπηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία φπσο ψξα εθθίλεζεο, δηάξθεηα, αξρηθή ζειίδα, ηειηθή ζειίδα, αληίγξαθα θιπ. Να δηαζέηεη εξγαιείν κεηαηξνπήο δηαθφξσλ ηχπσλ αξρείσλ ζε κνξθή PDF. Να επηηξέπεη ηελ ππνβνιή ησλ εθηππσηηθψλ εξγαζηψλ απφ απνκαθξπζκέλν ζηαζκφ εξγαζίαο. Σν εξγαιείν δηαρείξηζεο νπξψλ εθηχπσζεο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηηο αθφινπζεο επηκέξνπο απαηηήζεηο: Γεκηνπξγία θαη δηαρείξεζε πνιιαπιψλ νπξψλ εθηχπσζεο. Γέζκεπζε θαη απειεπζέξσζε εξγαζηψλ θαηά δήηεζε ή πξνθαζνξηζκέλε απειεπζέξσζε ηνπο απφ ηελ νπξά εθηχπσζεο. Πξνζζήθε ή δηαγξαθή ελφο εθηππσηή απφ ηελ νπξά. Απνζήθεπζε Δξγαζηψλ κεηά ηελ εθηχπσζε ηνπο. Παθέην Λνγηζκηθνχ γηα ηε αξρεηνζέηεζε ησλ εθηππψζεσλ κε ην νπνίν ελνπνηείηαη θαη απινπζηεχεηαη ε φιε δηαδηθαζία ηεο θαηαρψξεζεο θαη εχθνιεο αλαδήηεζεο νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ πνπ έρεη ζηαιεί πξνο εθηχπσζε, αλαιπηηθφηεξα: Απνζήθεπζε εγγξάθσλ ζε κνξθή PDF. Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο κέζσ INTRANET. Γηθαηψκαηα ζχλζεηεο πξφζβαζεο (πξφζβαζε ζε πεξηνξηζκέλεο εθαξκνγέο αλάινγα κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ ρξήζηε). Φηιηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο ρξήζηε θαη δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο. Τπνζηήξημε πνιιαπιψλ εθδφζεσλ ηνπ ίδηνπ αξρείνπ. Οξηζκφο απεξηνξίζηνπ αξηζκνχ δπλακηθψλ πεδίσλ (fields) ηνπ PDF ζαλ θιεηδηά αλαδήηεζεο.

7 7 Σκεκαηνπνίεζε ηνπ PDF κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή κφλν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνο αλαδήηεζε ινγαξηαζκνχ. Back-up ζε εκεξήζηα βάζε. Αξηζκφο ρξεζηψλ >= 400 Απνζήθεπζε θαη αλεχξεζε φγθνπ αξρείσλ Λνγαξηαζκψλ θαη ππνινίπσλ Δθηππσηηθψλ Δθαξκνγψλ κηαο δεθαεηίαο κε απνζεθεπηηθφ ρψξν άλσ ησλ 40 ΣΒ. Strage Παθέην Λνγηζκηθνχ γηα ηε ζρεδίαζε θνξκψλ πνπ ζα κπνξνχλ λα εθηππψλνληαη ζηνπο εθηππσηέο ξνινχ θαη ζειίδαο. Σν ινγηζκηθφ απηφ ζα πξέπεη κε ηηο θαηάιιειεο παξακεηξνπνηήζεηο λα πξνζαξκνζηεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ΓΔΗ / Γ.ΠΛΡ. νη νπνίεο είλαη νη εμήο: Δηζαγσγή αξρείνπ ASCII ζε κνξθή ROW DATA ή LINE DATA Η κεηαθνξά ηνπ αξρείνπ ζα γίλεηαη απφ ειεθηξνληθά κέζα ή κέζσ FTP. Απεπζείαο εηζαγσγή γξαθηθψλ frmats (π.ρ. tiff, pcx, bmp) ζε νπνηαδήπνηε θιήζε ρσξίο κεηαηξνπή. Άκεζε ρξήζε, γξαθηθψλ θαη γξακκαηνζεηξψλ ησλ Windws ρσξίο κεηαηξνπή. Η αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ ζρεδίαζεο ησλ εληχπσλ ζα είλαη ηνπ ηχπνπ DRAG & DROP ψζηε λα ζρεδηάδνληαη εχθνια θαη γξήγνξα κε ηε ρξήζε γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηα δεδνκέλα κεηαβιεηά ή ζηαζεξά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ Design Statin λα απεηθνλίδνληαη θαη ζην έληππν κέζνδνο WYSIWYG (What Yu See Is What Yu Get). Να επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ ζρεδίαζεο ησλ εληχπσλ ησλ εξγαζηψλ απφ απνκαθξπζκέλν ζηαζκφ εξγαζίαο. Να έρεη δπλαηφηεηα αθξηβέο απεηθφληζεο ηεο εθηππσηηθήο θφξκαο. Να κπνξεί λα δερηεί Barcde φισλ ησλ γλσζηψλ ηχπσλ, OCR-B. Πεξηζηξνθή ησλ δεδνκέλσλ κεηαβιεηψλ ή ζηαζεξψλ,εηθφλαο ζε δηάθνξεο κνίξεο. Η πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε δχν (2) κεραλψλ εθηχιημεο ραξηηνχ (unwinding) γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ εθηππσηψλ ζπλερνχο εληχπνπ ίδηαο ή κεγαιχηεξεο ηαρχηεηαο κε ηνπο πξνζθεξφκελνπο εθηππσηέο. Η πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηεζζάξσλ (4) κεραλψλ δίπισζεο ραξηηνχ (fanfld) ίδηαο ή κεγαιχηεξεο ηαρχηεηαο κε ηνπο πξνζθεξφκελνπο εθηππσηέο. Σα πξνηεηλφκελα εθηππσηηθά ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηα πθηζηάκελα κεραλήκαηα εηζφδνπ ραξηηνχ ηα νπνία είλαη ηα αθφινπζα: Γχν (2) UNWINDERS HUNKELER UW-6 Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο. Η παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ καδί κε ην πθηζηάκελν εμνπιηζκφ (Service On Site). Η αλάπηπμε πξνζαξκνγή ζην λέν πεξηβάιινλ 3 (ηξηψλ) πθηζηακέλσλ εθαξκνγψλ.

8 8 Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πξνκήζεηαο. Πξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη σο κε απνδεθηέο ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ηα πιαίζηα ησλ ππεξεζηψλ εγθαηάζηαζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη φιν ηνλ πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ θαη ινγηζκηθφ ζην κεραλνγξαθηθφ θέληξν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ έδξα ηεο Γ.ΠΛΡ./Σ.Δ.Κ. φπσο απηφ απεηθνλίδεηαη ζην επηζπλαπηφκελν ζρεδηάγξακκα ζχλζεζεο ησλ εθηππσηηθψλ ζπζηεκάησλ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΣΗ ΓΩΡΔΑΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΓΓΤΗΗ Σελ ζπλνιηθή επζχλε ζπληήξεζεο ζε επίπεδν Hardware θαη Sftware φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ εθηππσηηθψλ (servers, ινγηζκηθφ, εθηππσηέο, κεραλέο εθηχιημεο / δίπισζεο ζπλερνχο εληχπνπ θαζψο θαη ηηο πθηζηάκελεο κεραλέο εθηχιημεο) ηεο ΓΔΗ / Γ.ΠΛΡ, ηελ αλαιακβάλεη εμνινθιήξνπ ν πξνκεζεπηήο ησλ εθηππσηηθψλ ζπζηεκάησλ. Δπίζεο ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, φηη αλαιακβάλεη ηελ ζπληήξεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ (H/W & S/W) γηα ην κεηά ηε ιήμε ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ρξνληθφ δηάζηεκα θαη γηα 10 έηε ηνπιάρηζηνλ κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή (δήισζε θαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή). Η ζπληήξεζε ηερληθή ππνζηήξημε ζα πξέπεη λα καλύπηει: Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε Δπαλνξζσηηθή ζπληήξεζε Πξνζαξκνζηηθή ζπληήξεζε Σερληθή Τπνζηήξημε Νέεο εθδφζεηο βειηηψζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ 4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο, δελ είλαη ζπκβαηφο κε ηνλ εμνπιηζκφ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ ΓΔΗ / Γ.ΠΛΡ., ηφηε ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθέξεη ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο έξγνπ θαη ρσξίο θαλέλα πξφζζεην θφζηνο κέξνο, ή φιν ηνλ εμνπιηζκφ πνπ απαηηείηαη, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ΓΔΗ / Γ.ΠΛΡ.

9 9 ΟΡΙΜΟΙ 1. Βασική Μηνιαία σντήρηση Δίλαη ε ζπληήξεζε φινπ ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ, ηελ αξρηθή νκαιή θαη θαιή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ θαη πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ησλ εξγαηηθψλ θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ απνθαηάζηαζεο βιαβψλ. Δπίζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ηερληθή ππνζηήξημε sftware ζε πεξίπησζε πξνβιεκάησλ ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ε παξάδνζε λέσλ εθδφζεσλ ινγηζκηθνχ. 2. Click Charge all in with black tner Οξίδεηαη σο ε ζπληήξεζε φινπ ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη θαη είλαη αλάινγε κε ηνλ φγθν ησλ εθηππψζεσλ. Δηδηθφηεξα αθνξά ην θφζηνο αλαισζίκσλ αληαιιαθηηθψλ, tner θαη γεληθφηεξα νπνηαδήπνηε επηζθεπή ησλ εθηππσηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε θζεηξφκελα κέξε ηνπο. Η πξνθχπηνπζα δαπάλε ζα εθθξάδεηαη ζε Δπξψ ( ) αλά κέηξν εθηχπσζεο (A4 tw up). Σνλίδεηαη φηη φινη νη εθηππσηέο ππνρξενχληαη λα έρνπλ ςεθηαθνχο κεηξεηέο εθηππσκέλσλ ζειίδσλ ή ηξερφλησλ κέηξσλ. 3. Service n Site Με ηνλ φξν service n site ελλννχκε ηελ ζπλερή θπζηθή παξνπζία πηζηνπνηεκέλνπ ηερληθνχ ηεο Αλαδφρνπ Δηαηξίαο ζηνλ ρψξν ηεο ΓΔΗ / Γ.ΠΛΡ γηα ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ 08:00 16:00, ρσξίο ηελ αλάγθε αλαγγειίαο βιάβεο απφ ηελ πιεπξά ηεο ΓΔΗ / Γ.ΠΛΡ. 4. Γιαθεσιμότητα σστήματος Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνγξάςεη κε ηελ ΓΔΗ / Γ.ΠΛΡ ζπκβφιαην πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ ειάρηζηε απνδεθηή δηαζεζηκφηεηα ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Η δηαζεζηκφηεηα ππνινγίδεηαη γηα έλα εκεξνινγηαθφ κήλα κε 8 ψξεο ιεηηνπξγίαο ηελ εκέξα ( ). Ο ρξφλνο εθηφο ιεηηνπξγίαο ππνινγίδεηαη απφ ηελ ψξα αλαγγειίαο ηεο βιάβεο κέρξη ηελ ψξα απνθαηάζηαζήο ηεο. Η απαηηνχκελε δηαζεζηκφηεηα είλαη 98 % γηα ην sftware θαη 85 % γηα ην hardware. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΔΡΓΑΙΩΝ Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ην έξγν ηεο πξνιεπηηθήο θαη επαλνξζσηηθήο ζπληήξεζεο ζα εθηεινχληαη φπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ:

10 10 1. Προληπτική επιθεώρηση σσντήρηση Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθηειεί πξνιεπηηθή επηζεψξεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα αλειιηπψο. Η εκέξα θαη ε ψξα ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζα πξνζπκθσλείηαη εγθαίξσο κε ηνλ ππεχζπλν ησλ εθηππσηηθψλ ζπζηεκάησλ. Η πξνιεπηηθή ζπληήξεζε απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ επίπεδα (λα αλαθεξζνχλ ν ηξφπνο ηα επίπεδα θαη ε ρξνληθή πεξίνδνο γηα θάζε επίπεδν πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο) Να αλαθεξζνχλ επίζεο νη ελέξγεηεο ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θάζε επηπέδνπ: Α. Β. Γ σντήρηση Η ζπληήξεζε φινπ ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ καδί κε ηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκφ (πθηζηάκελεο κεραλέο εθηχιημεο ) θαζψο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνχ αλαιακβάλεηαη ππεχζπλα απφ ηνλ εξγνιάβν (αλ δελ κπνξεί λα ηνλ ζπληεξήζεη ζα πξέπεη λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη κε αληίζηνηρν άιιν θαηλνχξγην). Η αξρηθή δηαπίζησζε θαη ν θαηά ην δπλαηφλ εληνπηζκφο ηνπ φπνηνπ πξνβιήκαηνο παξνπζηαζηεί, γίλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΗ/Γ.ΠΛΡ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα ζπζηήκαηα, ν δε εξγνιάβνο εηδνπνηείηαη εγγξάθσο απφ ηελ ΓΔΗ/Γ.ΠΛΡ γηα λα επέκβεη. Οη ππεξεζίεο ζπληήξεζεο πξέπεη λα παξέρνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα 40 εξγαζίκσλ σξψλ εβδνκαδηαίσο (Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 08:00 16:00). ε πεξίπησζε πνπ ε φπνηα βιάβε δελ θαηαζηεί δπλαηφλ λα επηζθεπαζηεί επί ηφπνπ απφ ηνλ εξγνιάβν θαη απαηηείηαη ε κεηαθνξά ηνπ εμνπιηζκνχ ζε ζπλεξγείν ηνπ εξγνιάβνπ πξνο επηζθεπή / ζπληήξεζε, ν εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα θαιχπηεη πξνζσξηλά ηνλ εθηφο ιεηηνπξγίαο εμνπιηζκφ κε εθεδξηθφ εμνπιηζκφ πνπ ζα δηαηεξεί πξνο ηνχην ν ίδηνο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ θαη ε απαηηνχκελε δηαζεζηκφηεηά ηνπ, άιισο ζα επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο πνηληθέο ξήηξεο. Ο εξγνιάβνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη επαξθέο απφζεκα αληαιιαθηηθψλ θαηαιιήισλ γηα φιν ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε. Η Γ Δ Η / Γ. Π Λ Ρ ζα δηαζέζνπλ ζηνλ εξγνιάβν θαηάιιειν ρψξν απνζήθεπζεο αληαιιαθηηθψλ, αλαισζίκσλ θαη ρψξν εξγαζηεξίνπ. Οη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ζα ιεηηνπξγεί ν εμνπιηζκφο θαη ν ηξφπνο εθκεηάιιεπζήο ηνπ νθείινπλ λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο. Σα έμνδα κεηάβαζεο θαη δηακνλήο ησλ ηερληθψλ ηνπ εξγνιάβνπ ζηνλ ηφπν πνπ ιεηηνπξγεί ν εμνπιηζκφο επηβαξχλνπλ ηνλ εξγνιάβν.

11 11 ην ρψξν ησλ εθηππσηηθψλ ζπζηεκάησλ ηεξείηαη βηβιίν ζπκβάλησλ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη νη βιάβεο θαη ζην νπνίν ζα ππνγξάθεη ν κεραληθφο ηνπ εξγνιάβνπ κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ. Σπρφλ αληηξξήζεηο ηνπ ηερληθνχ ζα επηζεκαίλνληαη ζηελ νπίζζηα φςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο ηνπ βηβιίνπ ζπκβάλησλ. 3. Αποκατάσταση βλαβών Μεηά απφ εηδνπνίεζε ηεο ΓΔΗ/Γ.ΠΛΡ ν Δξγνιάβνο ζα δίλεη εληνιή ζηνλ ηερληθφ ηνπ ν νπνίνο ζα αλαιακβάλεη εξγαζία ζπληήξεζεο ή απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ηνπ πιηθνχ, δηάγλσζε θαη απνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ ηνπ ινγηζκηθνχ θαη γεληθά απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 4. Xρόνοι Απόκρισης Γηαθξίλνληαη νη παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθνί ρξφλνη: t0: ρξνληθή ζηηγκή εηδνπνίεζεο ηνπ εξγνιάβνπ απφ ηελ ΓΔΗ/Γ.ΠΛΡ Απφ απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή αξρίδεη λα κεηξάεη ε θαηά πεξίπησζε πξνζεζκία αληαπφθξηζεο ηνπ εξγνιάβνπ ή ηεο επηζθεπήο / ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. Η ΓΔΗ/Γ.ΠΛΡ ζα εηδνπνηεί ηνλ εξγνιάβν εληφο ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ ησλ, 8.00 π.κ. έσο 4.00 κ.κ. Δάλ ε εηδνπνίεζε ηεο ΓΔΗ/Γ.ΠΛΡ ζηνλ Δξγνιάβν γίλεη κέρξη ηηο 4.00 κ.κ., ε έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο ζα είλαη άκεζε, άιισο σο έλαξμε ζα ζεσξείηαη ε έλαξμε εξγαζηψλ ηεο επφκελεο εκέξαο. t1: H ρξνληθή ζηηγκή αληαπφθξηζεο κε ηελ παξνπζία ηερληθνχ ηνπ εξγνιάβνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΗ/Γ.ΠΛΡ. Η απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ κπνξεί λα γίλεη είηε κε επί ηφπνπ επηζθεπή ηεο βιάβεο είηε κε πξνζσξηλή αληηθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο. t2: Η ρξνληθή ζηηγκή ζέζεο ζε επηηπρή επαλαιεηηνπξγία ηνπ αληηθαηαζηαζέληνο απφ ηνλ Δξγνιάβν εμνπιηζκνχ ζηελ αξρηθή ζέζε. t3 : Υξνληθή ζηηγκή παξάδνζεο κεραλήο πξνο επηζθεπή. Οη αληίζηνηρεο πξνζεζκίεο είλαη: (t1 t0) = 0 ψξεο (Λφγσ On Site Σερληθνχ) (t2 t0) + (t3 t1) = 8 ψξεο 5. Γιαθεσιμότητα τοσ σσστήματος Ο εξγνιάβνο νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ηελ ειάρηζηε απνδεθηή δηαζεζηκφηεηα ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Η δηαζεζηκφηεηα ππνινγίδεηαη γηα έλα εκεξνινγηαθφ κήλα (8 ψξεο ηελ εκέξα). Ο ρξφλνο εθηφο ιεηηνπξγίαο ππνινγίδεηαη απφ ηελ ψξα αλαγγειίαο ηεο βιάβεο κέρξη ηελ ψξα απνθαηάζηαζήο ηεο. Γελ ππνινγίδεηαη ν ρξφλνο πνπ ν εμνπιηζκφο θαη ην ινγηζκηθφ δελ είλαη δηαζέζηκνο ζηνλ εξγνιάβν απφ ηελ ΓΔΗ/Γ.ΠΛΡ. Η απαηηνχκελε δηαζεζηκφηεηα είλαη 98% γηα ην ειεθηξνληθφ κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη 85% γηα ην κεραληθφ κέξνο απηνχ. Η δηαζεζηκφηεηα ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν:

12 12 Γηαζεζηκφηεηα = Υξφλνο πλερνχο Λεηηνπξγίαο Υ 100 Υξφλνο επηδηφξζσζεο + Υξφλνο πλερνχο Λεηηνπξγίαο Υξφλνο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο = εκέξεο εξγαζίαο Υ 8 ψξεο Υξφλνο επηδηφξζσζεο = (t2 t0) (t3 t1) 6. Περιβαλλοντικές σνθήκες - Ασυάλεια 6.1. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΤΝΘΗΚΔ Οη ππνβάιινληεο πξνζθνξά πξέπεη λα δειψζνπλ, γηα ηνλ πξνηεηλφκελν εμνπιηζκφ, ηε ζεξκνθξαζία, ηελ πγξαζία, ηελ εθπνκπή ζεξκφηεηαο, ηελ θαηαλάισζε ζε ελέξγεηα θ.ιπ... Ο ζφξπβνο πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ πξνηεηλφκελν εμνπιηζκφ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηα θαηψηαηα πηζαλά επίπεδα. Οη ππνβάιινληεο πξνζθνξά πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπλ ην ζφξπβν πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ πξνηεηλφκελν εμνπιηζκφ. Ο πξνηεηλφκελνο εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφο κε ηα πξφηππα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηνπο αλσηέξσ φξνπο θαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά. Οπνηαδήπνηε ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά απφ άιινπο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο νξγαληζκνχο πξέπεη επίζεο λα ππνβιεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά ΚΟΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ Οη πξνηεηλφκελα ζπζηήκαηα ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο θαηάιιεινπο κεραληζκνχο γηα λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηελ εθπνκπή ηεο ζθφλεο. Η εθπνκπή ζθφλεο πξέπεη λα ειέγρεηαη θαη λα είλαη ζε ηέηνηα επίπεδα ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ην πξνζσπηθφ θαη ε απφδνζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πξνηεηλφκελνπ εμνπιηζκνχ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ πνπ κπνξεί λα βξεζεί ζηελ ίδηα αίζνπζα. Οη ππνβάιινληεο πξνζθνξά πξέπεη λα δψζνπλ ηα πιήξε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ζθφλε θαζψο επίζεο θαη νπνηνπζδήπνηε άιινπο ειέγρνπο έρνπλ ή πξνηείλνπλ γηα ηνλ θαπλφ θαη ηε κπξσδηά πνπ πηζαλφλ λα πξνέξρνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηα πξνηεηλφκελα ζπζηήκαηα. Οη ππνβάιινληεο πξνζθνξά ζα δψζνπλ ην πιάλν ηεο ζρεδίαζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εθηππσηηθψλ ζπζηεκάησλ εληφο ηνπ λένπ ρψξνπ πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ηνλ Σ.Δ.Κ., επίζεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε απφ απηνχο ηνπο ειέγρνπο (δει. δηνρεηεχζεηο, εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζηηθέο, απαγσγή ζεξκνθξαζίαο θαη αλαζπκηάζεσλ ηνπ tner) ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ είλαη πξσηεύνλ ζέκα. Οη ππνβάιινληεο πξνζθνξά πξέπεη ζα δηεπθξηλίζνπλ ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ ιακβάλνληαη ζην πξνηεηλόκελν ζύζηεκα θαη λα αλαθέξνπλ αλ απηά είλαη ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα αζθάιεηαο.

13 13 ΚΟΣΗ ΚΑΙ ΥΡΔΩΔΙ 1. Βασική Μηνιαία σντήρηση Να δνζεί ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ην Kφζηνο Eξγαηηθψλ γηα ηελ Eπαλνξζσηηθή πληήξεζε ή Aπνθαηάζηαζε Bιαβψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη πιήξε ιίζηα ησλ αληαιιαθηηθψλ (Spare Parts) κε ην αληίζηνηρν θφζηνο ηνπο. 2. Click Charge (Μεταβλητή Μηνιαία σντήρηση) Να δνζεί ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ην Kφζηνο ηνπ Click Charge πνπ πεξηιακβάλεη ην Kφζηνο Eξγαηηθψλ γηα ηελ Tερληθή Πξνιεπηηθή πληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο ςεθηαθήο εθηππσηηθήο κεραλήο, ην θφζηνο ησλ Φζεηξνκέλσλ Mεξψλ (Usage Parts) θαζψο θαη ην θφζηνο ηνπ Tner γηα θάιπςε 5% αλα ζειίδα Α4. Η Υξέσζε Click Charge ζα ππνινγίδεηαη κε ηνλ αθφινπζν ππνινγηζκφ: Click Charge =(Μεηξεηήο Μεραλήο - Μεηξεηήο Μεραλήο πξνεγνχκελνπ κήλα) x Υξέσζε Click Charge. Να δνζεί θαηάζηαζε ησλ απαηηνπκέλσλ Φζεηξνκέλσλ Mεξψλ (Usage Parts) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ηίκεκα ηνπ click charge. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1. Ο εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξάζρεη ηελ απαηηνχκελε εθπαίδεπζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζε πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΗ/Γ.ΠΛΡ ζηα λέα εθηππσηηθά ζπζηήκαηα. 2. Οη εθπαηδεπηέο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν γηα ην νπνίν ζα γίλεηαη ε εθπαίδεπζε. 3. Η εθπαίδεπζε ζα γίλεηαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ζε ψξεο πνπ ζα επηιέμεη ην Δθηππσηηθφ Κέληξν ηεο ΓΔΗ/Γ.ΠΛΡ θαη έσο 6 δηδαθηηθέο ψξεο αλά εκέξα. 4. Απαξαίηεηε ε παξνρή ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ γηα θάζε αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 5. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θάζε ζεκηλαξίνπ, ε ΓΔΗ/Γ.ΠΛΡ ζα εθηηκήζεη ηα απνηειέζκαηα γηα λα δηαπηζηψζεη αλ ν ζηφρνο έρεη επηηεπρζεί. Σα ζεκηλάξηα πνπ ζα ραξαθηεξηζηνχλ κε ηθαλνπνηεηηθά ζα επαλαιεθζνχλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κε δαπάλε ηνπ εξγνιάβνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ΓΔΗ/Γ.ΠΛΡ ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηηο κεηαβνιέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηα παξαπάλσ ζεκηλάξηα θαη λα εηδνπνηήζεη ηνλ εξγνιάβν κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηε ιήμε ηνπ κε ηθαλνπνηεηηθνχ ζεκηλαξίνπ.

14 14 ΠΑΡΑΓΟΥΔ ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ θαη γηα ράξε ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ πξνζθνξψλ, ε ρακειφηεξε ηηκή ζα ππνινγηζζεί γηα πιήζνο κέηξσλ (A4 tw up) ζηελ επηαεηία κε καχξν tner θάιπςεο 5%. Οη ηηκέο click charge all in with black tner πνπ ζα δψζνπλ νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο αλά κέηξν (A4 tw up), δεζκεχνπλ απηνχο θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ ζπληήξεζεο αλεμάξηεηα απφ ηελ κεληαία παξαγσγή ηεο ΓΔΗ / Γ.ΠΛΡ. Δπίζεο νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζα αλαθέξνπλ ην πιήζνο ζειίδσλ Α4 πνπ ηππψλνληαη κε έλα (1) θηιφ tner κε θάιπςε ζειίδαο 5%. Δπίζεο νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνβνχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε δνθηκήο εθηχπσζεο θαη αξρεηνζέηεζεο αξρείνπ ινγαξηαζκψλ Ηιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζχζηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ θαη ηεο ίδηαο ζχλζεζεο κε απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κε ζθνπφ ηελ επηβεβαίσζε ησλ δεηνχκελσλ πξνδηαγξαθψλ. Η πξψηε θάζε ηεο δνθηκήο εθηχπσζεο θαη αξρεηνζέηεζεο ηνπ αξρείνπ ινγαξηαζκψλ Ηιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο ζα πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε δχν εθηππσηηθψλ κεραλψλ παξάιιεια κεηαμχ ηνπο κε ηηο αληίζηνηρεο κεραλέο εηζφδνπ εμφδνπ φπσο απηέο απεηθνλίδνληαη ζην ζρεδηάγξακκα ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Η δεχηεξε θάζε ηεο δνθηκήο εθηχπσζεο θαη αξρεηνζέηεζεο ηνπ αξρείνπ ινγαξηαζκψλ Ηιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο ζα πεξηιακβάλεη ηελ απνζηνιή ηνπ ελ ιφγσ αξρείνπ θαζψο θαη ηελ γξακκνγξάθεζε ηνπ. Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη εληφο ελφο ρξνληθνχ νξίνπ πνπ ζα ζέζνπλ λα έρνπλ πινπνηήζεη ηελ εθαξκνγή εθηχπσζεο θαη αξρεηνζέηεζεο ηνπ αξρείνπ ινγαξηαζκψλ Ηιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο. Η ηξίηε θάζε ηεο δνθηκήο εθηχπσζεο θαη αξρεηνζέηεζεο ηνπ αξρείνπ ινγαξηαζκψλ Ηιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο είλαη ε επίδεημε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηεο εθηχπσζεο ηνπ αξρείνπ, ηπρφλ αιιαγέο ησλ πεδίσλ ηνπ αξρείνπ ζε δηαθνξεηηθή ζέζε ζην έληππν, θαζψο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο αξρεηνζέηεζεο (αλεχξεζε ζπγθεθξηκέλνπ πειάηε κε έλα ή πεξηζζφηεξα θιεηδηά, πξνζζαθαίξεζε ησλ θιεηδηψλ αλαδήηεζεο, ελνπνίεζε απνηειεζκάησλ ζε έλα εληαίν αξρείν θ.η.ι). Η ηέηαξηε θάζε ηεο δνθηκήο είλαη λα ειεγρζεί ε εθηππσηηθή κεραλή αλ δέρεηαη ραξηί απφ θηβψηην ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη νπνηνδήπνηε πξφβιεκα. Αλ ε δνθηκή εθηχπσζεο θαη αξρεηνζέηεζεο ηνπ αξρείνπ ινγαξηαζκψλ Ηιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο γίλεη ζην εμσηεξηθφ ηα έμνδα δηαθίλεζεο ησλ πιηθψλ θαη ηα έμνδα κεηάβαζεο θαη δηακνλήο ηεο ηξηκειήο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. ε πεξίπησζε πνπ έζησ θαη κία εθ ησλ ππνρξεσηηθψλ πξνδηαγξαθψλ δε επηβεβαησζεί απφ ηελ επίδεημε ιεηηνπξγίαο ε πξνζθνξά απνθιείεηαη απφ ηελ παξαπέξα δηαδηθαζία ηερληθήο αμηνιφγεζεο θαη ραξαθηεξίδεηαη σο ηερληθά κε απνδεθηή.

15 15 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΔ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ην εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνινπζεί πεξηιακβάλεηαη κηα ζεηξά εξσηήζεσλ αλά πξντφλ θαη ππεξεζία πνπ πξνζθέξνληαη. Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα δψζνπλ απαληήζεηο ζε φιεο ηηο πεξηιακβαλφκελεο εξσηήζεηο, είηε πεξηιακβάλνπλ ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο είηε είλαη απιψο εξσηήζεηο. Σν πεξηερφκελν θάζε ζηήιεο είλαη ην αθφινπζν: τήλη ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ηε ζηήιε απηή πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο. τήλη ΑΠΑΙΣΗΗ ηε ζηήιε απηή έρνπλ ζπκπιεξσζεί: Η ιέμε πνπ ζεκαίλεη φηη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή είλαη σποτρεωτική γηα ηνλ πξνκεζεπηή. ε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απαίηεζε δελ θαιχπηεηαη, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο έρεη ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη ηελ πξνζθνξά σο κε απνδερηή. Κελφ αλ ε απαίηεζε είλαη επηζπκεηή θαη φρη ππνρξεσηηθή. Έλαο αξηζκφο πνπ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθφ αξηζκεηηθφ κέγεζνο ηεο πξνδηαγξαθήο. τήλη ΑΠΑΝΣΗΗ ηε ζηήιε απηή ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ έρεη ηελ κνξθή: ή ΟΥΙ εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή φρη απφ ηελ πξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ζηελ πξνζθνξά ή ζπλνπηηθή πεξηγξαθή. τήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ηε ζηήιε απηή αλαγξάθεηαη: Αχμσλ αξηζκφο, ζειίδα θαη ζηίρνο, θεθαιαίνπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή, ηερληθνχ εγρεηξηδίνπ, εγγξάθνπ ή δεκνζηεχκαηνο κε ην νπνίν ηεθκεξηψλνληαη αλαιπηηθά νη πιεξνθνξίεο πνπ δίδνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο ζηήιεο. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα απφ ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ γεληθή (ζεηηθή ή αξλεηηθή) απάληεζε απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε ηεο Παξαπνκπήο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζα ππεξηζρχεη φηη αλαθέξεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο.

16 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΤΝΔΥΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ /CONTINUOUS PAPER PRINTERS Οη απαληήζεηο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο λα είλαη ζαθψο δηαηππσκέλεο, λα αλαθέξεηαη πάληα ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. ε θάζε απάληεζε ηεο εηαηξείαο λα ππάξρεη θαη παξαπνκπή ηεο, ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ λα έρεη εληνπηζζεί ζηα επίζεκα θπιιάδηα ηεο εηαηξείαο, λα έρεη ππνγξακκηζζεί θαη λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηνπ ηερληθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ αλαθέξεηαη. ΠΡΟΟΥΗ ε πεξηγξαθή ησλ πιηθψλ (Hardware) γίλεηαη βάζε ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή. Αλ θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ δελ αλαθέξεηαη ζηα ηερληθά θπιιάδηα λα επηζεκαίλεηαη κε ζρεηηθή βεβαίσζε θαηαζθεπαζηή. Να πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ φηη ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο-ινγηζκηθφ είλαη θαηλνχξηνο θαη αρξεζηκνπνίεηνο θαη δηέπεηαη απφ ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο εξγνλνκίαο θαη αζθάιεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπίζεο ηα πξνζθεξφκελα κνληέια εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη ηα πην πξφζθαηα ηεο θαηεγνξίαο ηνπο (κε εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηνπο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηελ ηειεπηαία 3εηία απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δηαθήξπμεο) θαη ηα πξνζθεξφκελα ινγηζκηθά ζηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπο κε φιεο ηηο άδεηεο ρξήζεο πνπ απαηηνχληαη. Να ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα πξσηφηππα εγρεηξίδηα ρξήζεο (manuals), ηηο πξσηφηππεο δηζθέηεο ή CD (drivers & sftware) θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα θαιψδηα. 3 Σερλνινγία Δθηχπσζεο ΑΠΑΙΣΗΗ 4 Σεμάτια NAI NAI Magnetgraphy ή Electrphtgra phy (Laser/LED) γηα ςεθηαθή εθηχπσζε ΑΠΑΝΣΗ Η ΠΑΡΑΠΟΜ ΠΗ

17 17 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΤΝΔΥΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ /CONTINUOUS PAPER PRINTERS ΑΠΑΙΣΗΗ 4 Σεμάτια ΑΠΑΝΣΗ Η ΠΑΡΑΠΟΜ ΠΗ 4 Αλάιπζε Δθηχπσζεο Reslutin >= 600 x 600 dpi 5 6 Απνδνρή αξρείσλ εηζφδνπ αλάιπζεο 240, 300 & 600 dpi θαη απνηχπσζε / θιηκάθσζε ζηελ έμνδν ζε 600dpi. πλνιηθή ηαρχηεηα εθηχπσζεο κέηξσλ αλά ιεπηφ NAI 90κ/ιεπηφ 7 Να αλαθεξζνχλ φιεο νη δπλαηέο ηαρχηεηεο πνπ ππνζηεξίδνληαη. 8 Οη πξνζθεξφκελνη εθηππσηέο είλαη κνλήο φςεο θαη λα κπνξνχλ αλά δεχγνο ζε νπνηνδήπνηε ζπλδπαζκφ λα ππνζηεξίδνπλ εθηχπσζε δηπιήο φςεο. 9 Σχπνο ραξηηνχ 10 Να αλαθεξζνχλ νη πνηφηεηεο ραξηηνχ εθηχπσζεο NAI πλερέο ξνιφ & αλαδηπινχκελν 11 Paper width >=19 12 Paper length Να δνζνχλ ην min & max ηνπ κήθνπο ηεο εθηχπσζεο 13 Print width >=18 14 Βάξνο ραξηηνχ (65 έσο 120 gsm) 15 Δπηπιένλ δπλαηφηεηεο > 120 gsm 16 Eίδνο ραξηηνχ Pinless & Pinfed 17 Γπλαηφηεηα ςπρξήο εθηχπσζεο Flash fusing

18 18 18 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΤΝΔΥΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ /CONTINUOUS PAPER PRINTERS Σξφπνο μήξαλζεο ηνπ Tner Να δνζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ γξαθίηε. Φνχξλνο flash fusing ΑΠΑΙΣΗΗ 4 Σεμάτια ΑΠΑΝΣΗ Η ΠΑΡΑΠΟΜ ΠΗ 19 Θεξκνθξαζία εθηχπσζεο (fixatin & έμνδνο) Να αλαθεξζνχλ νη ζρεηηθέο ζεξκνθξαζίεο πνπ αλαπηχζζνληαη. 20 Γπλαηφηεηα εθηχπσζεο κε MICR tner. Να πεξηγξαθεί ε δηαδηθαζία Σξφπνο εθηχπσζεο κε MICR tner (Πεξηγξαθή) Μέγηζην επίπεδν ζνξχβνπ, ζε db ζε κέγηζηε ηαρχηεηα <= 80 db 23 Δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε άιιεο κεραλέο. Σην ζπλεκκέλν ζρεδηάγξακκα ζύλζεζεο εθηππσηηθώλ ζπζηεκάησλ λα πεξηγξαθεί κε πνηόλ ηξόπν εμαζθαιίδνληαη όινη νη ζπλδπαζκνί δηπιήο εθηύπσζεο Rll t Rll (αλεμαξηήηνπ αξηζκνύ γεθπξώλ πνπ απεηθνλίδνληαη). NAI 24 Interface γηα ηνλ απφιπην ζπγρξνληζκφ κε ηηο ζπζθεπέο πνπ ζπλεξγάδεηαη. 25 χλνιν ραξαθηήξσλ Διιεληθνί, Λαηηληθνί ζε δηάθνξα fnts θαη κεγέζε OCR, bar cdes, χκβνια, Γξαθηθά. NAI 26 Να ππνζηεξίδεη native IPDS πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο NAI 27 Γηάξθεηα δσήο ησλ κεραλεκάησλ Πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ πνπ ζα αλαθέξεη ηελ χπαξμε φισλ ησλ αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα ην δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη, βάζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. >=10 έηε 28 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. >=1 έηνο

19 19 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΤΝΔΥΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ /CONTINUOUS PAPER PRINTERS ΑΠΑΙΣΗΗ 4 Σεμάτια ΑΠΑΝΣΗ Η ΠΑΡΑΠΟΜ ΠΗ Απηόκαηνο έιεγρνο ηεο αθεξαηόηεηαο ηνπ ηαηξηάζκαηνο ησλ δεδνκέλσλ ηεο εκπξόζζηαο όςεο κε ηελ πίζσ όςε ηεο εθηύπσζεο. Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο. Έμνδνο Τιηθνχ Δθηχπσζεο: ε θηβψηην κε ζπλερέο αλαδηπινχκελν ραξηί (fan-fld). πγρξνληζκφο ηεο εθηππσηηθήο κεραλήο κε φιεο ηηο κεραλέο εηζφδνπ - εμφδνπ. ε πεξίπησζε κε ζπλεξγαζίαο κε ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα εηζφδνπ εμφδνπ ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη άιιν εμνπιηζκφ πνπ λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο. χλδεζε: Ethernet TCP / IP 100Mb r GIGABIT Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο Βιαβψλ ή λα δνζεί ε κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζείηαη απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ απνκαθξπζκέλε ελεκέξσζε/αμηνιφγεζε βιαβψλ. πκβαηφηεηα κε ηα πξφηππα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ. NAI NAI NAI 34 Μέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ NAI

20 20 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΓΟΤ & ΔΞΟΓΟΤ ΔΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΩΝ 2 UNWINDERS, 4 FOLDERS - STACKERS Οη απαληήζεηο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο λα είλαη ζαθψο δηαηππσκέλεο, λα αλαθέξεηαη πάληα ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. ε θάζε απάληεζε ηεο εηαηξείαο λα ππάξρεη θαη παξαπνκπή ηεο, ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ λα έρεη εληνπηζζεί ζηα επίζεκα θπιιάδηα ηεο εηαηξείαο, λα έρεη ππνγξακκηζζεί 1 θαη λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηνπ ηερληθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ αλαθέξεηαη. ΠΡΟΟΥΗ ε πεξηγξαθή ησλ πιηθψλ (Hardware) γίλεηαη βάζε ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή. Αλ θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ δελ αλαθέξεηαη ζηα ηερληθά θπιιάδηα λα επηζεκαίλεηαη κε ζρεηηθή βεβαίσζε θαηαζθεπαζηή. Να πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ φηη ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο-ινγηζκηθφ είλαη θαηλνχξηνο θαη αρξεζηκνπνίεηνο θαη δηέπεηαη απφ ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο εξγνλνκίαο θαη αζθάιεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπίζεο ηα πξνζθεξφκελα κνληέια εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη ηα πην πξφζθαηα ηεο θαηεγνξίαο ηνπο (κε εκεξνκελία αλαθνίλσζεο 2 ηνπο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηελ ηειεπηαία 3εηία απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δηαθήξπμεο) θαη ηα πξνζθεξφκελα ινγηζκηθά ζηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπο κε φιεο ηηο άδεηεο ρξήζεο πνπ απαηηνχληαη. Να ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα πξσηφηππα εγρεηξίδηα ρξήζεο (manuals), ηηο πξσηφηππεο δηζθέηεο ή CD (drivers & sftware) θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα θαιψδηα. NAI NAI ΠΑΡΑΠΟΜ ΠΗ 3 Σχπνο ραξηηνχ Ρνιφ Pinless & Pin-fed NAI 4 Σαρχηεηα Δθηχιημεο 120 m/min

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα ην παξαδψζεη ζε ιεηηνπξγία, κε δηθφ ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθφ θαη δηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αζήλα, 16/12/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αζήλα, 16/12/2015 ΑΓΑΜ: 15PROC003508962 ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΓΑ: 7ΕΝ64691ΩΓ-6ΤΓ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αζήλα, 16/12/2015 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ & Αξηζ.Πξση. Γ99/ΠΤ96/4568 ΥΖΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥ/Ζ ΓΗΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ΝΑΙ αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο /απόζπξζεο ηνπ)

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ΝΑΙ αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο /απόζπξζεο ηνπ) ταθμοί Δργασίας τύποσ Α 1 Να αλαθεξζεί κνληέιν θαη εηαηξεία θαηαζθεπήο 2 Ο πξνζθεξόκελνο ζηαζκόο εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα