ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «PASS γηα δώρα!»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «PASS γηα δώρα!»"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «PASS γηα δώρα!» 1. H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΓΔΡΜΑΝΟ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ (εθεμήο «ΓΔΡΜΑΝΟ») πνπ εδξεχεη ζηνλ Άγην ηέθαλν Αηηηθήο (23 ν ρι. Δ.Ο. Αζελψλ Λακίαο) θαη ηελ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «PROXIMITY ZZ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα Ακβξ. Φξαληδή 16, TK , (εθεμήο «PROXIMITY» ή «δηαθεκηζηηθή εηαηξεία»), δηνξγαλψλεη πξνσζεηηθή ελέξγεηα κε δηαδηθαζίεο άκεζεο λίθεο (instant win) (εθ εμήο «πξνσζεηηθή ελέξγεηα»), ζηα πιαίζηα πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο, γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζχκθσλα κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο ζπκκεηνρήο, πνπ φινη ζπλνκνινγνχληαη νπζηψδεηο, νη νπνίνη είλαη θαηαηεζεηκέλνη ζηε πκβνιαηνγξάθν Αζελψλ Διέλε Καξθαλνπνχινπ (εθεμήο ε «πκβνιαηνγξάθνο») θαη ζα δεκνζηεπζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο COSMOTE ( θαη ηεο ΓΔΡΜΑΝΟ (εθ εμήο ην «Site») θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 19/09/2011 έσο θαη ηηο 31/10/2011. Κάζε ζπκκεηέρσλ ή ηξίηνο δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη κε έμνδά ηνπ αθξηβέο αληίγξαθν ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο, απφ ηελ παξαπάλσ πκβνιαηνγξάθν αιιά θαη λα πξνκεζεχεηαη ην ζρεηηθφ έληππν ησλ φξσλ απφ ηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα Γ ησλ παξφλησλ φξσλ θαηαζηήκαηα COSMOTE θαη ΓΔΡΜΑΝΟ, θαζψο θαη λα ελεκεξψλεηαη πεξαηηέξσ ζρεηηθά κε ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ Proximity ζην ηειέθσλν , θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή θαη απφ ηηο π.κ. έσο ηηο κ.κ. θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 19/09/2011 έσο θαη ηηο 09/10/2011. Ζ COSMOTE θαη ε ΓΔΡΜΑΝΟ επηθπιάζζνληαη ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο λα ηξνπνπνηνχλ κνλνκεξψο ηνπο παξφληεο φξνπο ή θαη λα παξαηείλνπλ ηε δηάξθεηα ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο. H ηπρφλ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο ή ε κεηαβνιή ησλ παξφλησλ φξσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηάζεζε ζηε πκβνιαηνγξάθν θαη θαηφπηλ πξνεγνχκελεο αλαθνίλσζεο ζην Site θαη ζα είλαη δεζκεπηηθή γηα θάζε ζπκκεηέρνληα. Ζ COSMOTE θαη ε ΓΔΡΜΑΝΟ δελ αλαιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε επζχλε αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε ηέηνηα κεηαβνιή.

2 2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) ζα δηαξθέζεη απφ 19/09/2011 έσο θαη ηηο 09/10/ Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα Γ ησλ παξφλησλ φξσλ θαηαζηήκαηα COSMOTE & ΓΔΡΜΑΝΟ παλειιαδηθά θαηά ηελ έλαξμε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ κέρξη ην πέξαο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ. 4. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρνπλ θαη αξρήλ φινη φζνη δηακέλνπλ λφκηκα θαη κφληκα ζηελ Διιάδα, έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη είλαη ηθαλνί γηα θάζε δηθαηνπξαμία. 5. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρνπλ θαη αξρήλ φινη φζνη δηακέλνπλ λφκηκα θαη κφληκα ζηελ Διιάδα, έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη είλαη ηθαλνί γηα θάζε δηθαηνπξαμία. Δηδηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα κε δηαδηθαζία on line instant win απαηηείηαη επηπιένλ ε θνηηεηηθή ηδηφηεηα, δειαδή ζπκκεηέρνπλ κφλν φζνη θνηηνχλ ζε νπνηνδήπνηε δεκφζην ή ηδησηηθφ παλεπηζηήκην. 6. Δμαηξνχληαη νη εξγαδφκελνη ζηηο εηαηξείεο COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη PROXIMITY, θαζψο θαη ζηηο εηαηξίεο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ ηειεπηαία γηα ηε δηελέξγεηα ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηα, φινη νη ηδηνθηήηεο θαη εξγαδφκελνη ζε θαηαζηήκαηα COSMOTE ή/θαη COSMOTE Corner θαη ζηα θαηαζηήκαηα ΓΔΡΜΑΝΟ, ηα νπνία είλαη franchise, αιιά θαη νη ζχδπγνη, θαζψο θαη νη ζπγγελείο α θαη β βαζκνχ, φισλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ. 7. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ ΑΚΤΡΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ: Οπνηαδήπνηε ζπκκεηνρή κπνξεί λα αθπξσζεί γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: (α) ιφγσ θσιχκαηνο ηνπ ζπκκεηέρνληνο βάζεη ησλ φξσλ 4 θαη 5 παξαπάλσ, (β) ιφγσ κε εληνπηζκνχ είηε θάπνηνπ ηπρεξνχ ηεο instant win ελέξγεηαο, είηε θάπνηνπ ληθεηή ηεο on line instant win ελέξγεηαο θαζηζηψληαο έηζη αδχλαηε ηελ ελεκέξσζή ηνπο ή ιφγσ επίδεημεο εθ κέξνπο ηνπο ακέιεηαο, αδηαθνξίαο ή αδξάλεηαο σο πξνο ηελ θαηνρχξσζε θαη παξαιαβή ηνπ δψξνπ ηνπο, (γ) ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο θαη απνδνρήο απφ νπνηνδήπνηε ζπκκεηέρνληα ησλ παξφλησλ φξσλ, νη νπνίνη ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο,

3 (ε) ιφγσ κε ζπκπιήξσζεο & ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο θφξκαο θαηνρχξσζεο κεγάισλ δψξσλ (Παξάξηεκα Α) ή ηεο θφξκαο απνδνρήο δψξνπ (Παξάξηεκα Β). ηελ πεξίπησζε πνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή θάπνηνπ ηπρεξνχ/ληθεηή ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ράλεη απηφο, απηνκάησο θαη νξηζηηθά, ην δηθαίσκα ηνπ, λα ηνπ απνδνζεί ην δψξν θαη νη εηαηξίεο COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη PROXIMITY απαιιάζζνληαη απφ θάζε ζρεηηθή επζχλε θαη δηθαηνχληαη λα πξνβνχλ είηε ζηελ αθχξσζε ησλ κε απνδνζέλησλ δψξσλ, είηε ζηελ δηάζεζε ηνπο κε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ή θαη ειεχζεξα, θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα. 8. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 8.1. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ: Καηά ην δηάζηεκα απφ 19/09/2011 έσο 09/10/2011 πξνσζεηηθέο νκάδεο πνπ ζα θηλνχληαη ζε ζεκεία θνληά ζηα θαηαζηήκαηα ζα κνηξάδνπλ ελεκεξσηηθά 2πηπρα έληππα, θαζέλα εθ ησλ νπνίσλ ζα θέξεη έλα κνλαδηθφ barcode. Σν θνηλφ θαιείηαη λα επηζθεθζεί ηα θαηαζηήκαηα κε ην έληππν απηφ, λα ην ζθαλάξεη θαη λα δεη απεπζείαο πνην απφ ηα πην θάησ αλαθεξφκελα δψξα έρεη θεξδίζεη. ε πεξίπησζε ηπρφλ ειαηησκάησλ/ παξαπνηήζεσλ ηνπ πην πάλσ εληχπνπ, ην έληππν δελ ζα γίλεηαη δεθηφ θαη νη COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη PROXIMITY δελ έρνπλ επζχλε έλαληη ησλ ζπκκεηερφλησλ. ΓΩΡΑ INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ:Σα πξνζθεξφκελα κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο άκεζεο λίθεο (instant win) δψξα είλαη ηα εμήο: Σξία (3) δσκάηηα ηερλνινγίαο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ: Σειεφξαζε 40 SAMSUNG D700 κε δψξν γπαιηά 3D, HOME CINEMA Blu-Ray HTD 5500, 3ζέζηνο θαλαπέο, ςεθηαθή θνξλίδα, θνλζφια wii, Πέληε (5) ειεθηξηθά ζπαζηά πνδήιαηα, Γέθα (10) θηλεηά ηειεθψλα Samsung Galaxy Ace, αξάληα ρηιηάδεο ηξηαθφζηεο νγδφληα δχν (40.382) δσξνεπηηαγέο Samsung αμίαο 50. Οη φξνη ησλ δσξνεπηηαγψλ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Γ ησλ παξφλησλ φξσλ Γχν ρηιηάδεο δηαθφζηα (2.200) USB 8GB. Πέληε ρηιηάδεο (5.000) mouse pads. Πέληε ρηιηάδεο (5.000) αδηάβξνρα jacket κπξειφθ. Δθηά ρηιηάδεο ηεηξαθφζηνη (7.400) ζειηδνδείθηεο. 8.2 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ON LINE INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ: Καηά ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα (19/09/ /10/2011) κε ηελ αγνξά νπνηαζδήπνηε θνηηεηηθήο πξνζθνξάο (νη θνηηεηηθέο πξνζθνξέο γηα ην δηάζηεκα 19/09/2011 -

4 31/10/2011 είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα ησλ παξφλησλ φξσλ) θάζε ελδηαθεξφκελνο ζα δηθαηνχηαη λα ιάβεη απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ θαηαζηήκαηνο, µε ηελ επηθχιαμε ηεο εμάληιεζεο ησλ δηαζέζηµσλ εληχπσλ ζην θαηάζηεκα, έλα εηδηθφ έληππν open & win πνπ πεξηιακβάλεη έλαλ κνλαδηθφ θσδηθφ. ηε ζπλέρεηα γηα λα κάζεη εάλ θαη ηη θέξδηζε, ζα πξέπεη λα εηζέιζεη ζην θαη λα εηζάγεη ην κνλαδηθφ θσδηθφ πνπ ζα βξεη πάλσ ζην έληππν. Αθνχ νη ελδηαθεξφκελνη πιεθηξνινγήζνπλ ηνλ θσδηθφ ηνπο ζην αληίζηνηρν πεδίν ελεκεξψλνληαη γηα ηελ εγθπξφηεηα ηνπ θσδηθνχ ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ν θσδηθφο δελ ζεσξείηαη έγθπξνο ην ζχζηεκα ζα ηνπο ελεκεξψλεη αλαθνξηθά κε ην είδνο ζθάικαηνο (ειιηπήο αξηζκφο ςεθίσλ, ήδε ρξεζηκνπνηεκέλνο θσδηθφο, κε έγθπξνο θσδηθφο). Αθνινχζσο ην ζχζηεκα ηνπο απαληάεη εάλ έρνπλ θεξδίζεη έλα απφ ηα δψξα θαη πνην. ηε ζπλέρεηα θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ εηδηθφ εξσηεκαηνιφγην ζπιινγήο ζηνηρείσλ ζην νπνίν ζα ζπκπιεξψλνπλ ην φλνκα θαη ην ηειέθσλφ ηνπο. Έπεηηα ην ζχζηεκα ελεκεξψλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο πσο παξαιακβάλνπλ ην δψξν ηνπο. Σέινο, ε Proximity επηθνηλσλεί κε ηνπο ληθεηέο θαη ηνπο ελεκεξψλεη γηα ηελ παξαιαβή ηνπ δψξνπ ηνπο. εκεηώλεηαη πάληως φηη ε ζπκκεηνρή ζηελ on line instant win ελέξγεηα δελ πξνυπνζέηεη αγνξά πξντφληνο ή ελεξγνπνίεζε νπνηαζδήπνηε ζχλδεζεο. Οπνηνζδήπνηε πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ πην πάλσ φξνπ 4 κπνξεί λα πξνκεζεπηεί ην πην πάλσ εηδηθφ έληππν open & win απφ ηα γξαθεία ηεο PROXIMITY (Αζήλα Ακβξ. Φξαληδή 16), µε ηελ επηθχιαμε ηεο εμάληιεζεο ησλ δηαζέζηµσλ εληχπσλ ζηα γξαθεία ηεο PROXIMITY θαη λα δηαπηζηψζεη θαηά ηελ ίδηα σο άλσ δηαδηθαζία ηη θέξδηζε. Ο θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα δεηήζεη ην ελ ιφγσ έληππν, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ δηαδηθαζία ηεο on line instant win ελέξγεηαο, κφλν κία θνξά. ΓΩΡΑ ON LINE INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ Γηα ηνπο θσδηθνχο πνπ θεξδίδνπλ ηα δψξα είλαη ηα εμήο: 1νο Νηθεηήο - Prepaid Card απφ ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ ησλ , 2νο έσο 6νο Νηθεηήο - Prepaid Card απφ ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ ησλ ν θαζέλαο, 7 νο έσο11νο Νηθεηήο - Prepaid Card απφ ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ ησλ 500 ν θαζέλαο. Δπίζεο, ζα δνζνχλ : 5 laptops SAMSUNG 50 mp4, 50 Ζρεία MyTunes MP3 Amp - Usb Gadget θαη 200 USB sticks 8GB.

5 Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο εθδίδνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ (εθεμήο «Σξάπεδα»). Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο δελ είλαη πηζησηηθέο θάξηεο, σο εθ ηνχηνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα αγνξψλ κε δφζεηο (άηνθεο/έληνθεο). Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο δηέπνληαη απφ ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ ζέηεη ε Σξάπεδα, ηδίσο αλαθνξηθά κε ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ησλ ηπρεξψλ ζηα πιαίζηα ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Σξαπεδηθψλ θαη Πηζησηηθψλ Θεκάησλ (ΔΣΠΘ) 281/5/ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΦΔΚ Β 650/ ), πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ θάζε ζπλαιιαζζνκέλνπ, θαζψο θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ. Οη ηπρεξνί ησλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο φξνπο απηνχο θαη ηδίσο λα παξάζρνπλ ζηελ Σξάπεδα ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ηαπηνπνίεζήο ηνπο καδί κε ηελ αίηεζε ελεξγνπνίεζεο ησλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ. 9. Σα δψξα ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο επηιέρζεθαλ απφ ηελ COSMOTE θαη ηε ΓΔΡΜΑΝΟ βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ζπλνδεχνληαη απφ ηελ εγγχεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, εάλ θαη εθφζνλ ππάξρεη, θαη νπδεκία επζχλε θέξεη ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα, θαηαιιειφηεηα θαη/ή ηε ρξήζε απηψλ. Ζ COSMOTE θαη ε ΓΔΡΜΑΝΟ πεξηνξίδνπλ ηελ επζχλε ηνπο ζηε δηάζεζε ησλ δψξσλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο θαησηέξσ αλαθεξφκελεο δηαδηθαζίαο απνζηνιήο ησλ δψξσλ ζηνπο ληθεηέο. 10. Οη εηαηξείεο COSMOTΔ θαη ΓΔΡΜΑΝΟ δελ επζχλνληαη απέλαληη ζηνπο ηπρεξνχο ή ηξίηνπο γηα βιάβεο ή νπνηνδήπνηε ηπρφλ πξφβιεκα απφ ηε ιεηηνπξγία ή ηελ ηήξεζε ησλ δψξσλ, νχηε ππνρξενχληαη ζε αληηθαηάζηαζε / επηζθεπή ηνπο ή άιιε απνθαηάζηαζε δεκίαο πξνεξρφκελε απφ απηά. Δπίζεο δελ επζχλνληαη απέλαληη ζηνπο ληθεηέο γηα νπνηνδήπνηε ηπρφλ πξφβιεκα ζρεηηθφ κε ηελ απφθηεζε ησλ Prepaid Cards απφ ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ ή κε ηελ ρξήζε απηψλ. Ηδίσο δελ θέξνπλ νπνηαδήπνηε επζχλε γηα ηνπο φξνπο πξνυπνζέζεηο πνπ πηζαλφλ δηέπνπλ ηελ απφθηεζε ησλ θαξηψλ απηψλ, είηε απφ ην Νφκν απεπζείαο, είηε απφ ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΓΩΡΩΝ (INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ / ON LINE INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ): Α) ΜΔΓΑΛΑ ΓΩΡΑ ΣΗ INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ

6 Όζνη θεξδίζνπλ έλα απφ ηα κεγάια δψξα (δειαδή ηα digital rooms, ηα ζπαζηά ειεθηξηθά πνδήιαηα θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα SAMSUNG) ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη κέζα ζην θαηάζηεκα είλαη ε εμήο : Ο ηπρεξφο ζπκπιεξψλεη ηελ θφξκα θαηνρχξσζεο κεγάισλ δψξσλ (Παξάξηεκα Α) ζην θαηάζηεκα. Ζ ζπκπιεξσκέλε θφξκα απνζηέιιεηαη καδί κε ην έληππν πνπ θέξεη ην barcode θαη ηελ θσηνηππία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ηπρεξνχ κέζσ fax, ζηε δηαθεκηζηηθή εηαηξία. Σν θαηάζηεκα απνδίδεη ζηνλ ηπρεξφ ην κέξνο ηεο θφξκαο θαηνρχξσζεο κεγάισλ δψξσλ κε ηίηιν «Απνδεηθηηθφ δψξνπ ηπρεξνχ» (αθνχ θαη απηφ έρεη ζπκπιεξσζεί). Ο ηπρεξφο ζα ελεκεξσζεί γηα φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο παξαιαβήο ηνπ κεγάινπ δψξνπ πνπ θέξδηζε απφ ηε δηαθεκηζηηθή εηαηξία. Όζνη ληθεηέο δηακέλνπλ ζε Αζήλα θαη Θεζ/λίθε παξαιακβάλνπλ ηα δψξα ηνπο απφ ηα αληίζηνηρα γξαθεία ηεο Proximity, θαζεκεξηλά Proximity Αζήλαο : Ακβξ.Φξαληδή 16, Νένο Κφζκνο, Σει./ Φαμ : Proximity Θεζ/λίθεο : Δγλαηίαο 107, Θεζ/λίθε. Σει , Φαμ : Γηα ηελ παξαιαβή ησλ κεγάισλ δψξσλ απαηηνχληαη: α) ε πξνζθφκηζε : (α.1) ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή άιινπ λνκηκνπνηεηηθνχ εγγξάθνπ ηαπηνπξνζσπίαο (α.2) ηνπ πξσηφηππνπ εληχπνπ κε ην κνλαδηθφ barcode θαη (α.3) ηνπ πην πάλσ απνδεηθηηθνχ δψξνπ ηπρεξνχ θαη β) ε ππνγξαθή ηεο θφξκαο απνδνρήο δψξνπ (Παξάξηεκα Β). Γηα ηνπο ηπρεξνχο πνπ βξίζθνληαη ζε φιε ηελ ππφινηπε Διιάδα, ε Proximity ζα αλαιάβεη ηελ απνζηνιή ησλ δψξσλ ηνπο (θαη φισλ ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ) κε κεηαθνξηθή επηινγή ηεο επηινγήο ηεο θαη ρξέσζε δηθή ηεο. Πξηλ ηελ παξάδνζε ζα γίλεηαη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο ηαπηνπξνζσπίαο απφ ηνλ ππάιιειν ηεο κεηαθνξηθήο εηαηξείαο θαη ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζ απηφλ ην απνδεηθηηθφ δψξνπ θαη ππνγεγξακκέλε ηελ θφξκα απνδνρήο ηνπ δψξνπ.. Β) PREPAID CARDS: Οη ηπρεξνί ησλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ ελεκεξψλνληαη ηειεθσληθά απφ ηελ Proximity γηα ηελ παξαιαβή ηνπο. Ζ Proximity απνζηέιιεη ζηνλ ηπρεξφ ηε θφξκα θαηνρχξσζεο πξνπιεξσκέλεο θάξηαο (Παξάξηεκα Α). Ζ ζπκπιεξσζείζα απφ ηνλ ηπρεξφ θφξκα θαηνρχξσζεο ζα απνζηέιιεηαη απφ ην Καηάζηεκα ζηε Proximity καδί κε ηελ θσηνηππία ηεο ηαπηφηεηαο ή άιινπ λνκηκνπνηεηηθνχ εγγξάθνπ ηαπηνπξνζσπίαο ηνπ ηπρεξνχ θαη κε κηα θσηνηππία ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο εθνξίαο. Αθνχ εθδνζνχλ νη θάξηεο απφ ηελ ηξάπεδα νη ηπρεξνί ζα ελεκεξψλνληαη απφ ηελ δηαθεκηζηηθή εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβνπλ ηα δψξα ηνπο, θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπλελλφεζεο, ζηα θαηά ηφπνπο γξαθεία ηεο Proximity ή ηαρπδξνκηθψο κε ρξέσζε ηεο Proximity ή ζε εηδηθή ηειεηή πνπ πηζαλφλ λα δηνξγαλσζεί θαη γηα ηελ νπνία ζα έρνπλ ελεκεξσζεί εγθαίξσο απφ ηελ δηαθεκηζηηθή εηαηξεία.

7 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ είλαη : α) ε επίδεημε: (α.1) ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή άιινπ λνκηκνπνηεηηθνχ εγγξάθνπ ηαπηνπξνζσπίαο ηνπ ηπρεξνχ (α.2) ηνπ εληχπνπ open & win κε ην ληθεηήξην θσδηθφ θαη (β) ε ππνγξαθή ηεο θφξκαο απνδνρήο δψξνπ. Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο ζα είλαη απελεξγνπνηεκέλεο θαη νλνκαζηηθέο. Οη θάξηεο ζα ελεξγνπνηεζνχλ κφλν φηαλ νη θάηνρνη ηνπο επηζηξέςνπλ ζηελ Σξάπεδα ππνγεγξακκέλν ην έληππν αίηεζεο πνπ ηηο ζπλνδεχεη, καδί κε αληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. Απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο θάζε θάξηαο ζα αθαηξεζνχλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο. Οη θάξηεο δηαζέηνπλ pin γηα λα κπνξνχλ νη ηπρεξνί λα πξνρσξήζνπλ θαη ζε αλάιεςε κεηξεηψλ. Ζ έθδνζε ηεο πξνπιεξσκέλεο θάξηαο ζε φλνκα άιινπ εθηφο ηνπ ηπρεξνχ δελ επηηξέπεηαη. Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη, νχηε κπνξεί λα επηβαξχλεη ηηο Γηνξγαλψηξηεο Δηαηξείεο θαη ηε Proximity, ε νπνηαδήπνηε θαηαβνιή επηπιένλ πνζνχ απφ ηα πξφζσπα απηά γηα κεηαθνξά ησλ ρξεκάησλ ζε άιιε απφ ηελ ζπλεξγαδφκελε ηξάπεδα ή γηα δαπάλεο ή άιιεο ππεξεζίεο πέξα απφ φζεο πξνβιέπνληαη ζηνπο παξφληεο φξνπο. H COSMOTE, ε ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ε Proximity δελ θέξνπλ θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ κεηαθνξά ησλ ρξεκάησλ ζηελ πξνπιεξσκέλε θάξηα, ή γηα ηπρφλ καηαίσζή ηεο γηα ιφγνπο πνπ νθείινληαη ζε αλσηέξα βία (π.ρ. πηψρεπζε/ιχζε θαη εθθαζάξηζε ηεο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδαο ή άιιν παξφκνην) ή κε ζπκκφξθσζε ηνπ ηπρεξνχ κε ηνπο φξνπο ηεο Σξάπεδαο. Πεξαηηέξσ, ε COSMOTE, ε ΓΔΡΜΑΝΟ ή/θαη ε Proximity νπδεκία επζχλε θέξνπλ γηα ηπρφλ ηζρχνληα ή κέιινληα λα ηζρχζνπλ ηεθκήξηα γηα ηνλ δηθαηνχρν εθ ηεο θαηνρήο ηεο πξνπιεξσκέλεο θάξηαο. ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο δελ επηζπκεί -θαηά έγγξαθε δήισζή ηνπ- ή δελ κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ην δψξν ηνπ γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο, ζα ράλεη ην δηθαίσκα πξνο απηφ. ε πεξίπησζε αηηήκαηνο θνξεηφηεηαο θαη αθχξσζήο ηνπ, ε ζπκκεηνρή ζεσξείηαη άθπξε θαη ην δψξν επηζηξέθεηαη απφ ηνλ ηέσο δηθαηνχρν. H COSMOTE, ε ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ε Proximity νπδεκία επζχλε θέξνπλ, ελδεηθηηθψο θαη φρη απνθιεηζηηθψο, γηα ηελ ρξήζε ηεο πξνπιεξσκέλεο θάξηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ρξήζεο απφ κε δηθαηνχρν ιφγσ θινπήο/απψιεηαο), γηα ηελ απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο θάξηαο απφ ηνλ δηθαηνχρν ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο κε ηνπο φξνπο θαη θαλνληζκνχο ηεο Σξάπεδαο θ.ιπ.

8 11. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ δψξσλ είλαη ε ζπκπιήξσζε ηεο ζρεηηθήο θφξκαο θαηνρχξσζεο απηψλ (Παξάξηεκα Α) ή ηεο θφξκαο απνδνρήο δψξνπ (Παξάξηεκα Β). Οη ηπρεξνί/ληθεηέο θέξνπλ απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε θαη νξζή ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπο ζηα σο άλσ εηδηθά έληππα θαηνρχξσζεο/απνδνρήο δψξνπ. 12. ηηο πεξηπηψζεηο κε εχξεζεο ηνπ ηπρεξνχ/ληθεηή ή άξλεζεο απηνχ λα παξαιάβεη ην δψξν ηνπ ή επίδεημεο εθ κέξνπο ηνπ ακέιεηαο, αδηαθνξίαο ή αδξάλεηαο, φζνλ αθνξά ζηελ θαηνρχξσζε θαη παξαιαβή ηνπ δψξνπ ράλεη απηφο, απηνκάησο θαη νξηζηηθά κεηά ηελ 09/10/2011 (γηα ηνπο ηπρεξνχο ηεο instant win) θαη κέρξη ηηο 31/10/2011 (γηα ηνπο ηπρεξνχο ηεο on line instant win ελέξγεηαο) ην δηθαίσκα ηνπ λα ηνπ απνδνζεί ην δψξν. Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή ν ηπρεξφο/ληθεηήο ράλεη απηνκάησο θαη νξηζηηθά, ην δηθαίσκά ηνπ, λα ηνπ απνδνζεί ην δψξν θαη νη εηαηξίεο COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη PROXIMITY απαιιάζζνληαη απφ θάζε ζρεηηθή επζχλε θαη δηθαηνχληαη λα πξνβνχλ είηε ζηελ αθχξσζε ησλ κε απνδνζέλησλ δψξσλ, είηε ζηελ δηάζεζε ηνπο κε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ή θαη ειεχζεξα, θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα. 13. Ζ απνδνρή ησλ δψξσλ θαη ε παξνρή ησλ ζηνηρείσλ ηνπο απφ ηνπο ηπρεξνχο/ληθεηέο δηα ηεο δήισζεο απνδνρήο δψξνπ πνπ ζα ζπκπιεξψλνπλ θαη ππνγξάθνπλ ζπλεπάγεηαη φηη ζπλαηλνχλ θαη εθρσξνχλ ηα αλαγθαία δηθαηψκαηα, αηειψο, πξνο ηελ COSMOTE θαη ηε ΓΔΡΜΑΝΟ πξνθεηκέλνπ λα ηα δεκνζηεχζεη ράξηλ δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο φπσο π.ρ. λα αλαθνηλψζεη θαηάινγν ησλ ληθεηψλ/ ηπρεξψλ, θαζψο θαη θσηνγξαθίεο ηνπο/νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, θηικο θαη βίληεν κε ηνπο ληθεηέο/ηπρεξνχο θαη νπνηνδήπνηε άιιν εηδεζενγξαθηθφ ζηνηρείν ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ησλ δψξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θιπ. 14. Σα δψξα είλαη πξνζσπηθά, δελ κεηαβηβάδνληαη θαη δελ αληαιιάζζνληαη κε ρξήκαηα ή κε άιια δψξα. 15. Οη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ νχηε απνθηνχλ θαλέλα απνιχησο δηθαίσκα πάλσ ζηα ζήκαηα, νλφκαηα, ελδείμεηο, εκβιήκαηα θαη ινηπά δηαθξηηηθά ησλ εηαηξηψλ COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ηεο Γηαθεκηζηηθήο. 16. Ζ COSMOTE θαη ε ΓΔΡΜΑΝΟ δηαηεξεί ην δηθαίσκα, κνλνκεξψο, ρσξίο πξνεηδνπνίεζε θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα ηξνπνπνηήζεη, αλαθαιέζεη, παξαηείλεη ή

9 κεηψζεη ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, λα αιιάμεη ηα πξνζθεξφκελα δψξα, θαζψο θαη λα κεηαβάιιεη ηνπο φξνπο θαη ηηο εκεξνκελίεο ζπκκεηνρήο ή /θαη λα καηαηψζεη ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα, αλαθνηλψλνληαο ην γεγνλφο ζην Site. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε COSMOTE θαη ε ΓΔΡΜΑΝΟ νπδεκία επζχλε θέξνπλ έλαληη ησλ ζπκκεηερφλησλ ή/θαη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ελδερνκέλσο καηαησζεί ε ελ ιφγσ πξνσζεηηθή ελέξγεηα, νη ζπκκεηέρνληεο δελ απνθηνχλ νπνηνδήπνηε δηθαίσκα θαηά ησλ εηαηξηψλ COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη PROXIMITY, νχηε λνκηκνπνηνχληαη ή δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ηελ ζπλέρηζε ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο / δηαγσληζκνχ ή νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε. 17. Με ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα θάζε ζπκκεηέρσλ ζπλαηλεί ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φπσο ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηεο θφξκαο θαηνρχξσζεο δψξνπ θαη ηεο θφξκαο απνδνρήο δψξνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ COSMOTE θαη ηε ΓΔΡΜΑΝΟ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνλ ζθνπφ ηεο δηελέξγεηαο ηεο ελέξγεηαο. Ακέζσο κεηά ηελ δηεμαγσγή ηεο ελέξγεηαο θαη ηελ παξάδνζε ησλ δψξσλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνπο παξφληεο Αλαιπηηθνχο Όξνπο, ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζα θαηαζηξέθνληαη. ε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ν θάζε ζπκκεηέρσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ θαη ελεκέξσζεο, ή θαη αληίξξεζεο ζηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2472/97 γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, επηθνηλσλψληαο κε ηελ COSMOΣΔ ζην ηει Ζ θαηά ηα αλσηέξσ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ εδψ πξνβιεπφκελσλ φξσλ, ησλ νπνίσλ νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη γλψζε. Οη παξφληεο φξνη δηέπνληαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη νηαδήπνηε ηπρφλ δηαθνξά ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκφ ζα επηιχεηαη απφ ηα θαζ' χιε αξκφδηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ.

10 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 1. ΦΟΡΜΑ ΚΑΣΟΥΤΡΩΗ ΜΔΓΑΛΩΝ ΓΩΡΩΝ (instant win) Καηφπηλ ληθεηήξηαο ζπκκεηνρήο κνπ ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα «PASS ΓΙΑ ΔΩΡΑ!» (instant win), δειψλσ φηη απνδέρνκαη ην δψξν πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, ησλ νπνίσλ έρσ ιάβεη γλψζε θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη αλεπηθχιαρηα ζην ζχλνιφ ηνπο. Όλνκα Δπψλπκν Σειέθσλν Πφιε Ζκεξνκελία Γέλλεζεο Ζκεξνκελία Γψξν 1* Γψξν 2* Γηεχζπλζε ΣΚ Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο Τπνγξαθή Έλα δσκάηην ηερλνινγίαο (Σειεφξαζε 40 SAMSUNG D700, HOME CINEMA Blu-Ray HTD 5500, 3ζέζηνο θαλαπέο, 3D glasses, ςεθηαθή θνξλίδα, θνλζφια Wii) παζηφ ειεθηξηθφ πνδήιαην Γψξν 3* Κηλεηφ ηειέθσλν Samsung Galaxy Ace πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ πσιεηή θαη ηεξείηαη ζην θαηάζηεκα. Βάιηε Υ ζην θεξδηζκέλν δψξν. Τπνγξαθή.. Μεηά ηα ζσκπιήρωζή ηες από ηολ πωιεηή ηοσ θαηαζηήκαηος ε θόρκα αποζηέιιεηαη άκεζα ζηε Proximity κέζω fax ζηολ αρηζκό: καδί κε ηε θωηοησπία ηες ηασηόηεηάς ηοσ ηστερού θαη ηε θωηοησπία ηοσ εληύποσ κε ηο barcode.

11 ΦΟΡΜΑ ΚΑΣΟΥΤΡΩΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΔΝΩΝ ΚΑΡΣΩΝ Καηφπηλ ληθεηήξηαο ζπκκεηνρήο κνπ ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα «PASS ΓΙΑ ΔΩΡΑ!» (on line instant win), δειψλσ φηη απνδέρνκαη ην δψξν πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, ησλ νπνίσλ έρσ ιάβεη γλψζε θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη αλεπηθχιαρηα ζην ζχλνιφ ηνπο. Όλνκα Σειέθσλν Πφιε Ζκεξνκελία Γέλλεζεο Δπψλπκν Γηεχζπλζε ΣΚ Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο Ζκεξνκελία Τπνγξαθή Γψξν 1* Πξνπιεξσκέλε θάξηα αμίαο Γψξν 2* Πξνπιεξσκέλε θάξηα αμίαο Γψξν 3* Πξνπιεξσκέλε θάξηα αμίαο 500 πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ ηπρεξφ θαη ηεξείηε ζηε δηαθεκηζηηθή. Βάιηε Υ ζην θεξδηζκέλν δψξν. Γειψλσ φηη απνδέρνκαη ηελ πξνζθφκηζε αληηγξάθνπ ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ηεο εθνξίαο θαζψο απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ έθδνζε ηεο πξνπιεξσκέλε θάξηαο. Τπνγξαθή..

12 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΓΟΥΗ ΓΩΡΩΝ Προωθητική ενέργεια «PASS ΓΙΑ ΔΩΡΑ!» (instant win) Ζκεξνκελία Γψξν 1* Γψξν 2* ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΟ ΓΩΡΟΤ ΣΤΥΔΡΟΤ Έλα δσκάηην ηερλνινγίαο (Σειεφξαζε 40 SAMSUNG D700, HOME CINEMA Blu-Ray HTD 5500, 3ζέζηνο θαλαπέο, 3D glasses, ςεθηαθή θνξλίδα, θνλζφια Wii) παζηφ ειεθηξηθφ πνδήιαην Γψξν 3* Κηλεηφ ηειέθσλν Samsung Galaxy Ace Τπεχζπλνο θαηαζηήκαηνο θξαγίδα θαηαζηήκαηνο πκπιεξψλεηαη απφ ην θαηάζηεκα θαη ην θξαηάεη ν ηπρεξφο. * Βάιηε Υ ζην θεξδηζκέλν δψξν. ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΔΝΗ ΚΑΡΣΑ Καηφπηλ ληθεηήξηαο ζπκκεηνρήο κνπ ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα «PASS γηα δψξα!» δειψλσ φηη απνδέρνκαη ην παξαθάησ δψξν, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, ησλ νπνίσλ έρσ ιάβεη γλψζε θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη αλεπηθχιαρηα ζην ζχλνιφ ηνπο. Όλνκα Σειέθσλν Πφιε Ζκεξνκελία Γέλλεζεο Δπψλπκν Γηεχζπλζε ΣΚ Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο Γψξν 1* Πξνπιεξσκέλε θάξηα αμίαο

13 Γψξν 2* Πξνπιεξσκέλε θάξηα αμίαο Γψξν 3* Πξνπιεξσκέλε θάξηα αμίαο 500 Ζκεξνκελία θαηνρχξσζεο/παξαιαβήο δψξνπ πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο Τπνγξαθή πκπιεξψλεηαη απφ ην ληθεηή θαη ηεξείηαη ζηελ PROXIMITY. Όξνη ζπκκεηνρήο ζην θαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΟΡΟΙ ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΩΝ 1. Οη δσξνεπηηαγέο αληαιιάζζνληαη κε είδε ίζεο ή κεγαιχηεξεο αμίαο, απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα θαηαζηήκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ελέξγεηα. 2. Σν θαηάζηεκα πξνζθφκηζεο ηεο δσξνεπηηαγήο κπνξεί λα είλαη είηε απηφ πνπ θεξδήζεθε ε δσξνεπηηαγή, είηε νπνηνδήπνηε άιιν θαηάζηεκα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ ελέξγεηα. 3. Οη δσξνεπηηαγέο δελ κπνξνχλ ζε θακία πεξίπησζε λα εμαξγπξσζνχλ κε κεηξεηά, αιιά κφλν λα αληαιιαρζνχλ κε είδε ίζεο ή κεγαιχηεξεο αμίαο. 4. Οη δσξνεπηηαγέο πξέπεη λα θπιάζζνληαη φπσο ηα κεηξεηά ρξήκαηα, θαζψο ζε πεξίπησζε απψιεηαο ή θινπήο ε δσξνεπηηαγή δελ αληηθαζηζηάηαη, νχηε αθπξψλεηαη. Σα θαηαζηήκαηα θαη ε εηαηξεία δελ επζχλνληαη ζε πεξίπησζε απψιεηαο ή θινπήο δσξνεπηηαγήο. 5. Σν θνξνινγηθφ ζηνηρείν πνπ ζα ζπλνδεχεη ην αγνξαδφκελν είδνο κε ην νπνίν αληαιιάζζεηαη ε δσξνεπηηαγή, ζα αλαθέξεη κεδεληθή πιεξσηέα αμία εθφζνλ ε αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο είλαη ίζε κε ηελ αμία ηεο δσξνεπηηαγήο ή ηε δηαθνξά εθφζνλ ε αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο ζα είλαη κεγαιχηεξε. Ζ δηαθνξά απηή εμνθιείηαη απφ ηνλ θνκηζηή ηεο δσξνεπηηαγήο (πειάηε). ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ

14 ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΙΘΜΟ ΠΔΡΙΟΥΗ- ΝΟΜΟ Σ.Κ. ΑΜΑΡΟΤΗΟΤ KHΦΗΗΑ 44 ΜΑΡΟΤΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 15 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΘΝ.ΑΝΣΗΣΑΔΧ 7 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΛΥΦΑΓΑΣ Α.ΛΑΕΑΡΑΚΖ 8 ΓΛΤΦΑΓΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΖ 140 ΠΔΗΡΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ 41 ΑΘΖΝΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΥΑΡΝΧΝ 434 ΑΘΖΝΑ ΠΑΣΡΑ ΑΓ.ΑΝΓΡΔΟΤ 48 & ΔΡΜΟΤ 4 ΠΑΣΡΑ ΣΗΜΗΚΖ ΣΗΜΗΚΖ 109 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΟΤΡΝΑΡΖ ΣΟΤΡΝΑΡΖ 39 ΑΘΖΝΑ ΚΑΛΛΙΘΔΑΣ ΓΑΒΑΚΖ 54 ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΚΟΡΥΓΑΛΛΟΥ ΑΘΖΝΑ 76 & ΠΛΑΣΔΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 0 ΚΟΡΤΓΑΛΛΟ ΒΟΛΟΥ ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΟ 82 & ΛΧΡΖ 0 ΒΟΛΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΔΘΝ.ΑΝΣΗΣΑΔΧ 65 ΠΔΡΗΣΔΡΗ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ν.ΕΔΡΒΑ 10 ΗΧΑΝΝΗΝΑ ΛΑΡΗΑ ΚΟΤΜΑ 32 ΛΑΡΗΑ Ν. ΜΤΡΝΖ ΟΜΖΡΟΤ 70 Ν. ΜΤΡΝΖ ΥΑΝΗΧΝ ΚΑΛΗΓΖ 23 ΥΑΝΗΑ ΚΟΛΧΝΑΚΗΟΤ ΠΑΣΡΗΑΡΥΟΤ ΗΧΑΚΔΗΜ 15 ΚΟΛΧΝΑΚΗ "THE MALL" ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ 35 ΜΑΡΟΤΗ(THE MALL) ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΤ ΝΑΤΠΛΗΟ ΒΟΛΟ Κ.ΚΑΡΣΑΛΖ ΒΟΛΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ I.ΠΑΑΛΗΓΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Μ. ΜΠΟΣΑΡΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΓΤΡΟ ΥΑΡΗΛΑΟΤ ΣΡΗΚΟΤΠΖ ΠΟΛΤΓΤΡΟ 63100

15 ΞΑΝΘΖ 28Ζ ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ ΞΑΝΘΖ ΠΑΛΛΖΝΖ ΝΔΑΠΟΛΖ ΛΔΧΦΟΡΟ ΜΑΡΑΘΧΝΟ ΠΑΛΛΖΝΖ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΝΔΑΠΟΛΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Π.ΠΑΣΡΧΝ ΓΔΡΜΑΝΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΑΝΗΑ Ν. ΠΛΑΣΖΡΑ ΥΑΝΗΑ ΑΗΓΗΟ ΡΖΓΑ ΦΔΡΑΗΟΤ ΑΗΓΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΑΥΣΟΤΡΖ ΠΔΗΡΑΗΑ ΝΑΤΠΑΚΣΟ ΠΑΝΟΤ ΡΖΓΑ, ΠΛΑΣΔΗΑ ΠΗΑ ΝΑΤΠΑΚΣΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗ ΘΖΒΧΝ ΠΔΡΗΣΔΡΗ ΥΑΛΑΝΓΡΗ ΒΑ.ΓΔΧΡΓΗΟΤ 8 8 ΥΑΛΑΝΓΡΗ ΓΑΦΝΖ ΣΡΗΠΟΛΔΧ 1 1 ΓΑΦΝΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α. ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ Γ.ΚΟΛΧΝΗΑΡΖ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΠΛ.ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΧ 3 3 ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΑΘΖΝΑ ΑΥΑΡΝΧΝ ΑΘΖΝΑ ΡΟΓΟ Δ. ΑΝΣΗΣΑΔΧ ΡΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟ Λ.ΚΝΧΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΑΘΖΝΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ ΑΘΖΝΑ ΣΡΗΚΑΛΑ ΑΚΛΖΠΗΟΤ ΣΡΗΚΑΛΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΧΝΟ ΓΡΑΓΟΤΜΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΑΝΗΑ ΕΤΜΒΡΑΚΆΚΖΓΧΝ 9 9 ΥΑΝΗΑ ΛΑΡΗΑ ΠΑΣΡΟΚΛΟΤ ΛΑΡΗΑ ΠΑΣΡΑ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ ΠΑΣΡΑ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ ΑΡΖ ΒΔΛΟΤΥΗΧΣΖ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ ΣΡΗΠΟΛΖ ΗΑΑΚ & ΟΛΧΜΟΤ 4 4 ΣΡΗΠΟΛΖ 22100

16 ΗΛΗΟΝ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΗΛΗΟΝ ΖΣΔΗΑ Δι. Βεληδέινπ 32 ΖΣΔΗΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΑ Πάλνπ Πφιθα Καιάβξπηα 0 ΚΑΛΑΒΡΤΣΑ ΛΑΡΗΑ 4 23εο Οθησβξίνπ 45 & Ηζρνκάρνπ 0 ΛΑΡΗΑ ΟΤΦΛΗ Βαζ.Γεσξγίνπ Β θαη Δξκνχ 0 ΟΤΦΛΗ ΗΦΝΟ Απνιισλίαο Πιαηχο Γηαιφο 0 ΑΠΟΛΛΧΝΗΑ ΗΦΝΟΤ ΛΔΡΟ Λαθθί 0 ΛΔΡΟ ΤΡΟ Βηθέια 2 & Πι.Μηανχιε 0 ΔΡΜΟΤΠΟΛΖ ΤΡΟ ΓΡΔΒΔΝΑ Κ.Σαιηαδνχξε 21 & Π.Μειά 40 ΓΡΔΒΔΝΑ ΜΠΔΝΑΚΖ 6 Δκ.Μπελάθε 6 ΑΘΖΝΑ ΑΝΧ ΓΛΤΦΑΓΑ 2 Γεκεηξίνπ Γνχλαξε 203 & Ηιίνπ 38 ΑΝΧ ΓΛΤΦΑΓΑ ΒΔΡΟΗΑ Μεηξνπφιεσο 38 ΒΔΡΟΗΑ ΛΤΓΟΤΡΗΟ Αζθιεπηνχ 72 ΛΤΓΟΤΡΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ ΑΓΡΗΝΗΟ 2 Μπατκπά 21 ΑΓΡΗΝΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 2 Αζ. Ρίδνπ & Λεσθ.Κχθλσλ 0 ΚΑΣΟΡΗΑ ΚΑΣΧ ΑΥΑΨΑ Πχξγνπ 41 ΚΑΣΧ ΑΥΑΨΑ ΛΗΣΟΥΧΡΟ 28εο Οθησβξίνπ 1 ΛΗΣΧΥΟΡΟ ΗΧΑΝΝΗΝΑ Υαξ.Σξηθνχπε 6 ΗΧΑΝΝΗΝΑ ΓΤΡΡΑΥΗΟΤ Γπξξαρίνπ 67 ΔΠΟΛΗΑ CITY GATE Γηαλληηζψλ θαη Κσιέηηε 0 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ Αγ.Αλαξγχξσλ 9 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ ΣΡΗΚΑΛΑ 1 Δξκνχ 5 ΣΡΗΚΑΛΑ ΣΡΗΚΑΛΑ 2 Πιαηεία Μαθαξίνπ 0 ΣΡΗΚΑΛΑ ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 2() Αγίνπ Γεκεηξίνπ 91 ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΗΑΜΟ ΥΑΝΗΧΝ Οκνγελψλ Ακεξηθήο -Καζηέιιη 0 ΚΗΑΜΟ ΥΑΝΗΧΝ 73400

17 Ν.ΜΖΥΑΝΗΧΝΑ 25εο Μαξηίνπ 26 ΝΔΑ ΜΖΥΑΝΗΧΝΑ ΜΤΚΟΝΟ 2 Νέαο Πεξηθεξεηαθήο Οδνχ Μπθφλνπ (πεξηνρή Γξαθάθη) 0 ΜΤΚΟΝΟ ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ Λεσθ. Βεξγσηή 25 & Υντδά 0 ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ Π. ΦΑΛΖΡΟ Ακθηζέαο 78 & Αλδξνκάρεο 0 Π.ΦΑΛΖΡΟ ΡΑΦΖΝΑ Λεσθ. Φιέκηλγθ 3 ΡΑΦΖΝΑ ΗΧΑΝΝΗΝΑ (3) Ν. Εέξβα 2 ΗΧΑΝΝΗΝΑ ΚΤΓΡΑ M.Aιεμάλδξνπ 51 ΚΤΓΡΑ ΚΗΑΣΟ Γ. Μαπξνχιηα & Πιαηεία Διεπζεξίαο 0 ΚΗΑΣΟ ΓΚΤΕΖ Γθχδε & Κάιβνπ 70 ΓΚΤΕΖ ΑΡΥΑΓΓΔΛΟ Πιαηεία Αγίνπ Αλησλίνπ 0 ΡΟΓΟ ΟΤΓΑ Δζλάξρνπ Βεληδέινπ 18 ΥΑΝΗΑ ΞΑΝΘΖ 1 28εο Οθησβξίνπ 54 ΞΑΝΘΖ ΞΑΝΘΖ (2) Μηραήι Καξανιή 24 ΞΑΝΘΖ ΛΖΞΟΤΡΗ Πιαηεία αδειθψλ Αιεβηδάηνπ 0 ΛΖΞΟΤΡΗ ΜΑΡΝΖ Κακαηεξνχ 12 ΑΘΖΝΑ(Πι. Βάζεο) ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ Λεσθφξνπ Φπιήο 115 ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ ΣΡΗΑΝΓΡΗΑ Διεπζεξίαο 6 ΣΡΗΑΝΓΡΗΑ ΑΝΓΡΟ Υψξα Άλδξνπ 0 ΑΝΓΡΟ ΚΑΜΗΝΗΑ Αγίνπ Διεπζεξίνπ 37 ΚΑΜΗΝΗΑ ΣΤΜΠΑΚΗ Λ.Κφθθηλνπ Πχξγνπ (Κ.Λ.Σπκπαθίνπ) 46Β ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΡΚΤΡΑ (1) Μηραήι Θενηφθε 10 ΚΔΡΚΤΡΑ ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΖ Παπαλαζηαζίνπ 9 ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΖ ΣΑΤΡΟ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 25 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΡΚΤΡΑ (2) Γ. Θενηφθε 61 ΚΔΡΚΤΡΑ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ ΠΑΣΧΝ (ΑΗΑ 1) 5ν ρηικ. Λεσθ. παηψλ - Λνχηζαο 0 ΠΑΣΑ 19004

18 Ν.ΦΑΛΖΡΟ Λεσθ.Δηξήλεο & Φξαγθηζθάηνπ 0 Ν.ΦΑΛΖΡΟ Ν.ΜΤΡΝΖ Οκήξνπ 58 ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΓ.ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αγ.Γεκεηξίνπ 303 ΑΓ.ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΜΔΓΑΡΑ 28εο Οθησβξίνπ 109 ΜΔΓΑΡΑ ΣΖΝΟ Λ.Μεγαιφραξεο 43 ΣΖΝΟ ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ θξα 4 ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ ΠΑΣΡΑ (5) Έιιελνο ηξαηηψηνπ 39 ΠΑΣΡΑ Λ.ΚΝΧΟΤ Λεσθ.Κλσζζνχ 210 ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΚΑΡΛΟΒΑΗ Ησάλ.Υαηδεγηάλλε 6 ΑΜΟ ΓΑΛΑΣΗ (2) Λεσθ. Βετθνπ 18 & Απεηξάλζνπ 0 ΓΑΛΑΣΗ ΑΣΑΚΟ Ησάλλε Μεηαμά 12 ΑΣΑΚΟ ΒΡΗΛΖΗΑ Λ. Πεληέιεο 45 ΒΡΗΛΖΗΑ ΛΟΤΣΑ Λεσθ. Αξηέκηδνο 70 ΛΟΤΣΑ ΔΡΔΣΡΗΑ Φηινζφθνπ Μελεδήκνπ 42Α ΔΡΔΣΡΗΑ ΚΔΡΑΣΔΑ Λεσθφξνο Αζελψλ - νπλίνπ 54 ΚΔΡΑΣΔΑ ΠΑΣΡΑ (4) Αλζείαο 228 ΠΑΣΡΑ ΔΓΔΑ Γεκνθξαηίαο 21 ΔΓΔΑ ΓΗΑΒΑΣΑ Κ.Καξακαλιή 70 ΓΗΑΒΑΣΑ ΓΤΘΔΗΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ Βαζ. Παύλου - Δημοτικό Πάρκο (Περιβολάκι) 0 ΓΤΘΔΗΟ Δξκνχ 17 & Υξήζηνπ Αιαγηάλλε 0 ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ ΒΤΕΑΝΣΗΟΤ Βπδαληίνπ 66 Ν.ΗΧΝΗΑ ΚΑΛΟΓΡΔΕΑ ΝΗΚΑΗΑ Λεσθ. Πέηξνπ Ράιιε 211 ΝΗΚΑΗΑ ΚΗΑΘΟ Παπαδηακάληε (πεξηνρή Αιψληα) 0 ΚΗΑΘΟ ΜΔΖΝΖ Πνιπηερλείνπ 37 ΜΔΖΝΖ ΛΔΥΑΗΝΑ Πιαηεία Αγίνπ Γεκεηξίνπ 0 ΛΔΥΑΗΝΑ 27053

19 ΜΔΛΗΓΑΛΑ Λεσθφξνο Καιακψλ 0 ΜΔΛΗΓΑΛΑ ΠΔΡΑΜΑ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΚΑΣΔΛΗ ΠΔΓΗΑΓΟ Πέξακα -Γεξνπνηάκνπ Ρεζχκλνπ 0 ΡΔΘΤΜΝΟ Λ.Ζξαθιείνπ Καζηέιιη Πεδηάδνο 0 ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΛΔΧΝΗΓΗΟ 21εο Ηαλνπαξίνπ ΛΔΧΝΗΓΗΟ ΠΔΣΔ Αγνξά πεξηνρή πέηζεο 0 ΠΔΣΔ ΦΑΡΚΑΓΧΝΑ Καξατζθάθε 8 ΣΡΗΚΑΛΑ ΑΥΑΡΑΒΖ ΚΔΡΚΤΡΑ νδνχ Αραξάβεο Ρφδαο (Γ.Γ. Αγίνπ Παληειεήκνλνο ηνπ Γήκνπ Θηλαιίσλ) 0 ΚΔΡΚΤΡΑ ΗΔΡΗΟ Μ.Αιεμάλδξνπ 44 ΗΔΡΗΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ ΜΟΤΕΑΚΗ Μνπδάθη Καξδίηζαο 0 ΚΑΡΓΗΣΑ ΝΗΚΑΗΑ 2 7εο Μαξηίνπ 55 θαη Αβχδνπ 0 ΝΗΚΑΗΑ ΟΦΡΤΝΗΟ ΚΑΒΑΛΑ Παξαιία Οθξπλίνπ Καβάιαο 0 ΚΑΒΑΛΑ ΓΛΤΚΑ ΝΔΡΑ Λεσθ. Λαπξίνπ 41 ΠΑΛΛΖΝΖ ΣΤΛΗΓΑ Μεηξνπφιεσο 19 ΣΤΛΗΓΑ ΑΜΤΝΣΑΗΟ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 7 ΑΜΤΝΣΑΗΟ ΚΑΜΑΣΔΡΟ Φπιήο 189 ΚΑΜΑΣΔΡΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ Δι. Βεληδέινπ 106 ΑΗΓΑΛΔΧ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ 2 (ΘΔ/ΚΖ) Δι.Βεληδέινπ 75 ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΘΑΚΖ Ηζάθε (ζέζε Αγνξά) 0 ΗΘΑΚΖ ΚΑΑΝΓΡΑ Καζζάλδξεηα -Υαιθηδηθήο (Δκπνξηθφ θέληξν) 0 ΚΑΑΝΓΡΔΗΑ ΠΟΛΤΓΤΡΟ Αζθιεπηνχ 35 ΠΟΛΤΓΤΡΟ ΚΟΤΦΑΛΗΑ Δζλ. Αληηζηάζεσο 35 ΚΟΤΦΑΛΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ Λ.Αιεμάλδξαο 215 ΑΘΖΝΑ ΚΤΜΖ ΚΧΣΑΡΟΤ ΒΑΜΒΑ 2 ΚΤΜΖ ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ Δπαξρηαθήο νδνχ Μνλεκβαζηάο Λαθσλίαο 0 ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ ΑΓ.ΗΔΡΟΘΔΟ ηθάγνπ 4 ΑΓ.ΗΔΡΟΘΔΟ 12135

20 ΓΔΡΑΚΑ Λεσθ. Μαξαζψλνο 115 ΓΔΡΑΚΑ ΚΑΣΧ ΣΗΘΟΡΔΑ Κάησ Σηζνξέα 0 ΚΑΣΧ ΣΗΘΧΡΔΑ ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ Κχπξνπ 41 ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ ΒΑΗΛΗΚΟ Ησάλλνπ Ρψζνπ 0 ΒΑΗΛΗΚΟ ΓΟΤΜΔΝΗΑ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 20 ΓΟΤΜΔΝΗΑ ΕΑΥΑΡΧ ΥΑΝΗΑ 3 Δζληθή νδφο Πχξγνπ- Κππαξηζζίαο 0 ΕΑΥΑΡΧ Κηζζάκνπ 122 & Μνλήο Γσληάο 0 XANIA ΜΔΟΛΟΓΓΗ Πιαηεία Μπφηζαξε 0 ΜΔΟΛΟΓΓΗ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ Λεσθ. Γεκνθξαηίαο 67 ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΗΓΗΝΗΟ ΠΗΔΡΗΑ Παπάγνπ 35 ΑΗΓΗΝΗΟ ΛΑΡΗΑ 5 Φηιειιήλσλ (έλαληη ΟΣΔ) 12 ΛΑΡΗΑ ΠΑΣΑ Βαζ. Παχινπ 125 ΠΑΣΑ ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ Μηζαειίδε 2-4. ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ ΠΟΡΟ Μεηξνπφιεσο 1(Πίζσ απφ ην Γεκαξρείν) 1 ΠΟΡΟ ΜΔΝΗΓΗ 2 Λ.Πάξλεζαο 172 ΜΔΝΗΓΗ ΠΑΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (4) Πιαηεία Μαληψ Μαπξνγέλνπο - Παξνηθηά 0 ΠΑΡΟ Δζλ. Οδφο Κέξθπξαο - Παιαηνθαζηξίηζαο 64 ΚΔΡΚΤΡΑ(ΟΛΑΡΗ) ΠΑΛΑΣΑΚΗ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ ηξαηάξρνπ Καξατζθάθε 70 ΥΑΨΓΑΡΗ ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ Παζζαιίδε 64 ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ ΛΔΤΚΑΓΑ 8εο Μεξαξρίαο 0 ΛΔΤΚΑΓΑ ΠΑΡΓΑ Αιι. Μπάγθα 22 ΠΑΡΓΑ (ζπλνηθία Σξάθν) ΑΓΗΟ ΑΘΑΝΑΗΟ Ησάλλε Μεηαμά 6 ΑΓ.ΑΘΑΝΑΗΟ ΒΡΑΥΑΣΗ Βξαράηη Κνξηλζίαο 0 ΒΡΑΥΑΣΗ ( ζέζε Βχδη) ΦΑΥΝΑ Αβάλησλ 22 ΦΑΥΝΑ ΑΛΔΞΑΝΓ/ΠΟΛΖ 1 Λ.Γεκνθξαηίαο 337 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 68100

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΜΔΗ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΔ ΓΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ «Μανηινάκηδες και Κερδιζάκηδες»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΜΔΗ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΔ ΓΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ «Μανηινάκηδες και Κερδιζάκηδες» ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΜΔΗ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΔ ΓΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ «Μανηινάκηδες και Κερδιζάκηδες» 1. H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012.

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Έκτακτη Προσυορά» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρεη δηάξθεηα απφ 14/12/09 έσο θαη 23/12/09.

2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρεη δηάξθεηα απφ 14/12/09 έσο θαη 23/12/09. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ππφ ηνλ ηίηιν «Coca- Cola Nokia Xmas» («Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα») πνπ δηνξγαλψλεη ε εηο Espoo Φηλιαλδίαο (Keilalahdentie 4, FIN 02150) εδξεχνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE ΜΙΛΑ ΜΟΤ ΔΞΤΠΝΑ

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE ΜΙΛΑ ΜΟΤ ΔΞΤΠΝΑ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE ΜΙΛΑ ΜΟΤ ΔΞΤΠΝΑ 1] Ζ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΘΗΛΖΡΔΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΔΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» (εθεμήο ε «COSMOTE» ή «Γηνξγαλψηξηα»), πνπ εδξεχεη ζην Καξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "#StudentsXclusive από ηo Vodafone CU

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ #StudentsXclusive από ηo Vodafone CU ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "#StudentsXclusive από ηo Vodafone CU Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Vodafone Παλαθνλ ΑΕΕΣ», πνπ εδξεχεη ζην Υαιάλδξη, Αηηηθήο, νδφο Σδαβέιια αξ. 1-3, δηνξγαλψλεη, (ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΓΡΑΦΔ -ΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ) ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΔΓΓΡΑΦΔ -ΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ) ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΓΓΡΑΦΔ -ΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ) ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΜΖΝΑ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΔΣΟ 2010 Αηνκηθή Δπηρείξεζε 10 5 98 62 46 7 154 74 Οκόξξπζκε Δπηρείξεζε 12 2 37 18 72 1 121 21 Δηεξξόξπζκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (εθεμήο ε «COSMOTE» ή «Γηνξγαλψηξηα) πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TWILIGHT: ΥΑΡΑΤΓΗ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TWILIGHT: ΥΑΡΑΤΓΗ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TWILIGHT: ΥΑΡΑΤΓΗ» Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE, πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «Κεπδίζηε 100 ηπιήμεπα ηαξίδια για 2 άηομα ζηην Ελλάδα από ηην COSMOΚΑΡΣΑ!» Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16) www.doe.gr Οι βάςεισ των μεταθζςεων ςτην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη για κάθε περιοχή για τα ζτη 2006,2007, 2008 και 2009 Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011.

2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Δίναι στο τέρι σοσ...πιο πολλά απ όσα νομίζεις» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)»

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)» 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΧΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ Αθήνα 05/12/2011 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER Οη Εηαηξείεο ΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΟ ΔΗΜΟΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΛΣΔ θαη Cytamobile-Vodafone (εθεμήο νη «Δηνξγαλσηέο») πξνθεξχζζνπλ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ.

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. Π.Δ. 1. Αβξάκεο Παλαγησηόπνπινο Φώηηνο Παλαγηώηεο Λήκλνπ Λέζβνπ 2. Αιεζκόλεο Ησάλλεο Κσλ/λνο 3 Αλ. Αηηηθήο 3. Ακνξγηαληώηεο Γεώξγηνο Υξήζηνο 1 Αλ. Αηηηθήο 4. Αλαζηαζηάδνπ Αλαγλώζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Ταινθαζαξηζηήξεο.

ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Ταινθαζαξηζηήξεο. ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Ταινθαζαξηζηήξεο. 1] ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ: Ζ αλψλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ISOBAR IPROSPECT AE.», πνπ εδξεχεη ζηηο Αραξλέο, Αξηζηνηέινπο 95 (εθεμήο «Γηνξγαλψηξηα»),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 18 /12/2013 έως και 12/01/2014 (κλείσιμο καταστημάτων 12/1/2014) 4. (1)

1.   2.  3. 18 /12/2013 έως και 12/01/2014 (κλείσιμο καταστημάτων 12/1/2014) 4. (1) ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 1. ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «COCA-COLA 3Δ ΔΛΛΑΓΟ Α.Β.Δ.Δ.» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «COCA-COLA ΣΡΙΑ ΔΦΙΛΟΝ (3Δ)» («Γηνξγαλψηξηα»), πνπ ζα γίλεη ζηα θαηαζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛEI & ΜΔ E-MAIL Αζήλα, 16 Απρηιίοσ 2013

EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛEI & ΜΔ E-MAIL Αζήλα, 16 Απρηιίοσ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ.Α. ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΟΙΚΟΝ. ΣΟΙΥΕΙΩΝ Σ.Α. Πιεξνθνξίεο: Γηνλπζία Πνιπγέλε Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΔ ΟΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΔ ΣΗΜΔ ΕΩΝΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ

ΟΛΔ ΟΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΔ ΣΗΜΔ ΕΩΝΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΛΔΒΟ ΟΛΔ ΟΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΔ ΣΗΜΔ ΕΩΝΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ Οικιζμός περιοτή Πόλη Μσηιλήνης Α ΕΧΝΖ: ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ - ΒΟΛΟΓΗΑΝΝΖ - Γ. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ - ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ - Α. Π ΑΛΛΖ - ΑΠΟΣ. ΑΠΟΣΟΛΟΤ - ΟΡΗΟ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ)

ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ) ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ) ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 27-09 - 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Απιθ.Ππυη. ΓΤ5α/ οικ.90012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΝΣΙΝΑΚΗΓΔ ΚΑΙ ΚΔΡΓΙΑΚΗΓΔ» 1] Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΝΣΙΝΑΚΗΓΔ ΚΑΙ ΚΔΡΓΙΑΚΗΓΔ» 1] Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΝΣΙΝΑΚΗΓΔ ΚΑΙ ΚΔΡΓΙΑΚΗΓΔ» 1] Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο ε «COSMOTE» ή «Γηνξγαλψηξηα»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξηζ. Πξση. ΓΤ5α/νηθ.82451 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ.Γ/λζε : Αξηζηνηέινπο 17 Σαρ. Κψδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ζντυπο Εξεταζόμενης Φλης

ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ζντυπο Εξεταζόμενης Φλης τα ΤΑΞΙ ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ζντυπο Εξεταζόμενης Φλης Για απόκτηση ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ οδθγησης ΕΔΧ αυτοκινθτων ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ You Drive ΦΤΛΛΟ 1 0 1 2 Πνηνο δξόκνο έρεη θαηεύζπλζε από ην παλεπηζηήκην πξνο ην Γηνηθεηήξην?

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΜΕΣΟΥΕ ENDUROMANIA 2013 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΟ ONOMA ΠΟΛΗ ΜΑΡΚΑ - ΚΤΒΙΜΟ

ΤΜΜΕΣΟΥΕ ENDUROMANIA 2013 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΟ ONOMA ΠΟΛΗ ΜΑΡΚΑ - ΚΤΒΙΜΟ ΤΜΜΕΣΟΥΕ ENDUROMANIA 2013 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΟ ONOMA ΠΟΛΗ ΜΑΡΚΑ - ΚΤΒΙΜΟ 1 ATHANASOULOPOULOS DIMITRIS ATHENS HONDA XR 200 2 Backys - Παπαθαινπζεο Παλαγηωηεο Αζελα BETA 498 3 BAΛIMHTH ΓΗΧΡΓΟ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟ HONDA 450

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ. Αθήνα, 31/01/2011 Αρ. πρωη.: 136377

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ. Αθήνα, 31/01/2011 Αρ. πρωη.: 136377 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓEN. Γ/ΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΠΑΠ ΓΔΝΓΡ/ΚΖ ΣΜΖΜΑ ΑΜΠΔΛΟΤ & ΞΖΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Σατ Γ/νζη: Αταρνών 2 Σατ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΖΝΑ Πληροθορίες: Γ. Γραμμαηικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη:

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: "Horizon Group" Δηαηξεία Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ Καηάζηεκα Πψιεζεο Λεπθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα