ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «PASS γηα δώρα!»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «PASS γηα δώρα!»"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «PASS γηα δώρα!» 1. H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΓΔΡΜΑΝΟ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ (εθεμήο «ΓΔΡΜΑΝΟ») πνπ εδξεχεη ζηνλ Άγην ηέθαλν Αηηηθήο (23 ν ρι. Δ.Ο. Αζελψλ Λακίαο) θαη ηελ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «PROXIMITY ZZ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα Ακβξ. Φξαληδή 16, TK , (εθεμήο «PROXIMITY» ή «δηαθεκηζηηθή εηαηξεία»), δηνξγαλψλεη πξνσζεηηθή ελέξγεηα κε δηαδηθαζίεο άκεζεο λίθεο (instant win) (εθ εμήο «πξνσζεηηθή ελέξγεηα»), ζηα πιαίζηα πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο, γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζχκθσλα κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο ζπκκεηνρήο, πνπ φινη ζπλνκνινγνχληαη νπζηψδεηο, νη νπνίνη είλαη θαηαηεζεηκέλνη ζηε πκβνιαηνγξάθν Αζελψλ Διέλε Καξθαλνπνχινπ (εθεμήο ε «πκβνιαηνγξάθνο») θαη ζα δεκνζηεπζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο COSMOTE (www.cosmote.gr) θαη ηεο ΓΔΡΜΑΝΟ (εθ εμήο ην «Site») θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 19/09/2011 έσο θαη ηηο 31/10/2011. Κάζε ζπκκεηέρσλ ή ηξίηνο δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη κε έμνδά ηνπ αθξηβέο αληίγξαθν ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο, απφ ηελ παξαπάλσ πκβνιαηνγξάθν αιιά θαη λα πξνκεζεχεηαη ην ζρεηηθφ έληππν ησλ φξσλ απφ ηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα Γ ησλ παξφλησλ φξσλ θαηαζηήκαηα COSMOTE θαη ΓΔΡΜΑΝΟ, θαζψο θαη λα ελεκεξψλεηαη πεξαηηέξσ ζρεηηθά κε ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ Proximity ζην ηειέθσλν , θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή θαη απφ ηηο π.κ. έσο ηηο κ.κ. θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 19/09/2011 έσο θαη ηηο 09/10/2011. Ζ COSMOTE θαη ε ΓΔΡΜΑΝΟ επηθπιάζζνληαη ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο λα ηξνπνπνηνχλ κνλνκεξψο ηνπο παξφληεο φξνπο ή θαη λα παξαηείλνπλ ηε δηάξθεηα ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο. H ηπρφλ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο ή ε κεηαβνιή ησλ παξφλησλ φξσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηάζεζε ζηε πκβνιαηνγξάθν θαη θαηφπηλ πξνεγνχκελεο αλαθνίλσζεο ζην Site θαη ζα είλαη δεζκεπηηθή γηα θάζε ζπκκεηέρνληα. Ζ COSMOTE θαη ε ΓΔΡΜΑΝΟ δελ αλαιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε επζχλε αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε ηέηνηα κεηαβνιή.

2 2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) ζα δηαξθέζεη απφ 19/09/2011 έσο θαη ηηο 09/10/ Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα Γ ησλ παξφλησλ φξσλ θαηαζηήκαηα COSMOTE & ΓΔΡΜΑΝΟ παλειιαδηθά θαηά ηελ έλαξμε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ κέρξη ην πέξαο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ. 4. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρνπλ θαη αξρήλ φινη φζνη δηακέλνπλ λφκηκα θαη κφληκα ζηελ Διιάδα, έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη είλαη ηθαλνί γηα θάζε δηθαηνπξαμία. 5. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρνπλ θαη αξρήλ φινη φζνη δηακέλνπλ λφκηκα θαη κφληκα ζηελ Διιάδα, έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη είλαη ηθαλνί γηα θάζε δηθαηνπξαμία. Δηδηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα κε δηαδηθαζία on line instant win απαηηείηαη επηπιένλ ε θνηηεηηθή ηδηφηεηα, δειαδή ζπκκεηέρνπλ κφλν φζνη θνηηνχλ ζε νπνηνδήπνηε δεκφζην ή ηδησηηθφ παλεπηζηήκην. 6. Δμαηξνχληαη νη εξγαδφκελνη ζηηο εηαηξείεο COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη PROXIMITY, θαζψο θαη ζηηο εηαηξίεο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ ηειεπηαία γηα ηε δηελέξγεηα ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηα, φινη νη ηδηνθηήηεο θαη εξγαδφκελνη ζε θαηαζηήκαηα COSMOTE ή/θαη COSMOTE Corner θαη ζηα θαηαζηήκαηα ΓΔΡΜΑΝΟ, ηα νπνία είλαη franchise, αιιά θαη νη ζχδπγνη, θαζψο θαη νη ζπγγελείο α θαη β βαζκνχ, φισλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ. 7. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ ΑΚΤΡΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ: Οπνηαδήπνηε ζπκκεηνρή κπνξεί λα αθπξσζεί γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: (α) ιφγσ θσιχκαηνο ηνπ ζπκκεηέρνληνο βάζεη ησλ φξσλ 4 θαη 5 παξαπάλσ, (β) ιφγσ κε εληνπηζκνχ είηε θάπνηνπ ηπρεξνχ ηεο instant win ελέξγεηαο, είηε θάπνηνπ ληθεηή ηεο on line instant win ελέξγεηαο θαζηζηψληαο έηζη αδχλαηε ηελ ελεκέξσζή ηνπο ή ιφγσ επίδεημεο εθ κέξνπο ηνπο ακέιεηαο, αδηαθνξίαο ή αδξάλεηαο σο πξνο ηελ θαηνρχξσζε θαη παξαιαβή ηνπ δψξνπ ηνπο, (γ) ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο θαη απνδνρήο απφ νπνηνδήπνηε ζπκκεηέρνληα ησλ παξφλησλ φξσλ, νη νπνίνη ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο,

3 (ε) ιφγσ κε ζπκπιήξσζεο & ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο θφξκαο θαηνρχξσζεο κεγάισλ δψξσλ (Παξάξηεκα Α) ή ηεο θφξκαο απνδνρήο δψξνπ (Παξάξηεκα Β). ηελ πεξίπησζε πνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή θάπνηνπ ηπρεξνχ/ληθεηή ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ράλεη απηφο, απηνκάησο θαη νξηζηηθά, ην δηθαίσκα ηνπ, λα ηνπ απνδνζεί ην δψξν θαη νη εηαηξίεο COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη PROXIMITY απαιιάζζνληαη απφ θάζε ζρεηηθή επζχλε θαη δηθαηνχληαη λα πξνβνχλ είηε ζηελ αθχξσζε ησλ κε απνδνζέλησλ δψξσλ, είηε ζηελ δηάζεζε ηνπο κε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ή θαη ειεχζεξα, θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα. 8. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 8.1. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ: Καηά ην δηάζηεκα απφ 19/09/2011 έσο 09/10/2011 πξνσζεηηθέο νκάδεο πνπ ζα θηλνχληαη ζε ζεκεία θνληά ζηα θαηαζηήκαηα ζα κνηξάδνπλ ελεκεξσηηθά 2πηπρα έληππα, θαζέλα εθ ησλ νπνίσλ ζα θέξεη έλα κνλαδηθφ barcode. Σν θνηλφ θαιείηαη λα επηζθεθζεί ηα θαηαζηήκαηα κε ην έληππν απηφ, λα ην ζθαλάξεη θαη λα δεη απεπζείαο πνην απφ ηα πην θάησ αλαθεξφκελα δψξα έρεη θεξδίζεη. ε πεξίπησζε ηπρφλ ειαηησκάησλ/ παξαπνηήζεσλ ηνπ πην πάλσ εληχπνπ, ην έληππν δελ ζα γίλεηαη δεθηφ θαη νη COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη PROXIMITY δελ έρνπλ επζχλε έλαληη ησλ ζπκκεηερφλησλ. ΓΩΡΑ INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ:Σα πξνζθεξφκελα κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο άκεζεο λίθεο (instant win) δψξα είλαη ηα εμήο: Σξία (3) δσκάηηα ηερλνινγίαο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ: Σειεφξαζε 40 SAMSUNG D700 κε δψξν γπαιηά 3D, HOME CINEMA Blu-Ray HTD 5500, 3ζέζηνο θαλαπέο, ςεθηαθή θνξλίδα, θνλζφια wii, Πέληε (5) ειεθηξηθά ζπαζηά πνδήιαηα, Γέθα (10) θηλεηά ηειεθψλα Samsung Galaxy Ace, αξάληα ρηιηάδεο ηξηαθφζηεο νγδφληα δχν (40.382) δσξνεπηηαγέο Samsung αμίαο 50. Οη φξνη ησλ δσξνεπηηαγψλ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Γ ησλ παξφλησλ φξσλ Γχν ρηιηάδεο δηαθφζηα (2.200) USB 8GB. Πέληε ρηιηάδεο (5.000) mouse pads. Πέληε ρηιηάδεο (5.000) αδηάβξνρα jacket κπξειφθ. Δθηά ρηιηάδεο ηεηξαθφζηνη (7.400) ζειηδνδείθηεο. 8.2 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ON LINE INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ: Καηά ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα (19/09/ /10/2011) κε ηελ αγνξά νπνηαζδήπνηε θνηηεηηθήο πξνζθνξάο (νη θνηηεηηθέο πξνζθνξέο γηα ην δηάζηεκα 19/09/2011 -

4 31/10/2011 είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα ησλ παξφλησλ φξσλ) θάζε ελδηαθεξφκελνο ζα δηθαηνχηαη λα ιάβεη απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ θαηαζηήκαηνο, µε ηελ επηθχιαμε ηεο εμάληιεζεο ησλ δηαζέζηµσλ εληχπσλ ζην θαηάζηεκα, έλα εηδηθφ έληππν open & win πνπ πεξηιακβάλεη έλαλ κνλαδηθφ θσδηθφ. ηε ζπλέρεηα γηα λα κάζεη εάλ θαη ηη θέξδηζε, ζα πξέπεη λα εηζέιζεη ζην θαη λα εηζάγεη ην κνλαδηθφ θσδηθφ πνπ ζα βξεη πάλσ ζην έληππν. Αθνχ νη ελδηαθεξφκελνη πιεθηξνινγήζνπλ ηνλ θσδηθφ ηνπο ζην αληίζηνηρν πεδίν ελεκεξψλνληαη γηα ηελ εγθπξφηεηα ηνπ θσδηθνχ ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ν θσδηθφο δελ ζεσξείηαη έγθπξνο ην ζχζηεκα ζα ηνπο ελεκεξψλεη αλαθνξηθά κε ην είδνο ζθάικαηνο (ειιηπήο αξηζκφο ςεθίσλ, ήδε ρξεζηκνπνηεκέλνο θσδηθφο, κε έγθπξνο θσδηθφο). Αθνινχζσο ην ζχζηεκα ηνπο απαληάεη εάλ έρνπλ θεξδίζεη έλα απφ ηα δψξα θαη πνην. ηε ζπλέρεηα θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ εηδηθφ εξσηεκαηνιφγην ζπιινγήο ζηνηρείσλ ζην νπνίν ζα ζπκπιεξψλνπλ ην φλνκα θαη ην ηειέθσλφ ηνπο. Έπεηηα ην ζχζηεκα ελεκεξψλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο πσο παξαιακβάλνπλ ην δψξν ηνπο. Σέινο, ε Proximity επηθνηλσλεί κε ηνπο ληθεηέο θαη ηνπο ελεκεξψλεη γηα ηελ παξαιαβή ηνπ δψξνπ ηνπο. εκεηώλεηαη πάληως φηη ε ζπκκεηνρή ζηελ on line instant win ελέξγεηα δελ πξνυπνζέηεη αγνξά πξντφληνο ή ελεξγνπνίεζε νπνηαζδήπνηε ζχλδεζεο. Οπνηνζδήπνηε πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ πην πάλσ φξνπ 4 κπνξεί λα πξνκεζεπηεί ην πην πάλσ εηδηθφ έληππν open & win απφ ηα γξαθεία ηεο PROXIMITY (Αζήλα Ακβξ. Φξαληδή 16), µε ηελ επηθχιαμε ηεο εμάληιεζεο ησλ δηαζέζηµσλ εληχπσλ ζηα γξαθεία ηεο PROXIMITY θαη λα δηαπηζηψζεη θαηά ηελ ίδηα σο άλσ δηαδηθαζία ηη θέξδηζε. Ο θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα δεηήζεη ην ελ ιφγσ έληππν, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ δηαδηθαζία ηεο on line instant win ελέξγεηαο, κφλν κία θνξά. ΓΩΡΑ ON LINE INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ Γηα ηνπο θσδηθνχο πνπ θεξδίδνπλ ηα δψξα είλαη ηα εμήο: 1νο Νηθεηήο - Prepaid Card απφ ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ ησλ , 2νο έσο 6νο Νηθεηήο - Prepaid Card απφ ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ ησλ ν θαζέλαο, 7 νο έσο11νο Νηθεηήο - Prepaid Card απφ ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ ησλ 500 ν θαζέλαο. Δπίζεο, ζα δνζνχλ : 5 laptops SAMSUNG 50 mp4, 50 Ζρεία MyTunes MP3 Amp - Usb Gadget θαη 200 USB sticks 8GB.

5 Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο εθδίδνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ (εθεμήο «Σξάπεδα»). Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο δελ είλαη πηζησηηθέο θάξηεο, σο εθ ηνχηνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα αγνξψλ κε δφζεηο (άηνθεο/έληνθεο). Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο δηέπνληαη απφ ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ ζέηεη ε Σξάπεδα, ηδίσο αλαθνξηθά κε ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ησλ ηπρεξψλ ζηα πιαίζηα ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Σξαπεδηθψλ θαη Πηζησηηθψλ Θεκάησλ (ΔΣΠΘ) 281/5/ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΦΔΚ Β 650/ ), πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ θάζε ζπλαιιαζζνκέλνπ, θαζψο θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ. Οη ηπρεξνί ησλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο φξνπο απηνχο θαη ηδίσο λα παξάζρνπλ ζηελ Σξάπεδα ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ηαπηνπνίεζήο ηνπο καδί κε ηελ αίηεζε ελεξγνπνίεζεο ησλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ. 9. Σα δψξα ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο επηιέρζεθαλ απφ ηελ COSMOTE θαη ηε ΓΔΡΜΑΝΟ βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ζπλνδεχνληαη απφ ηελ εγγχεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, εάλ θαη εθφζνλ ππάξρεη, θαη νπδεκία επζχλε θέξεη ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα, θαηαιιειφηεηα θαη/ή ηε ρξήζε απηψλ. Ζ COSMOTE θαη ε ΓΔΡΜΑΝΟ πεξηνξίδνπλ ηελ επζχλε ηνπο ζηε δηάζεζε ησλ δψξσλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο θαησηέξσ αλαθεξφκελεο δηαδηθαζίαο απνζηνιήο ησλ δψξσλ ζηνπο ληθεηέο. 10. Οη εηαηξείεο COSMOTΔ θαη ΓΔΡΜΑΝΟ δελ επζχλνληαη απέλαληη ζηνπο ηπρεξνχο ή ηξίηνπο γηα βιάβεο ή νπνηνδήπνηε ηπρφλ πξφβιεκα απφ ηε ιεηηνπξγία ή ηελ ηήξεζε ησλ δψξσλ, νχηε ππνρξενχληαη ζε αληηθαηάζηαζε / επηζθεπή ηνπο ή άιιε απνθαηάζηαζε δεκίαο πξνεξρφκελε απφ απηά. Δπίζεο δελ επζχλνληαη απέλαληη ζηνπο ληθεηέο γηα νπνηνδήπνηε ηπρφλ πξφβιεκα ζρεηηθφ κε ηελ απφθηεζε ησλ Prepaid Cards απφ ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ ή κε ηελ ρξήζε απηψλ. Ηδίσο δελ θέξνπλ νπνηαδήπνηε επζχλε γηα ηνπο φξνπο πξνυπνζέζεηο πνπ πηζαλφλ δηέπνπλ ηελ απφθηεζε ησλ θαξηψλ απηψλ, είηε απφ ην Νφκν απεπζείαο, είηε απφ ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΓΩΡΩΝ (INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ / ON LINE INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ): Α) ΜΔΓΑΛΑ ΓΩΡΑ ΣΗ INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ

6 Όζνη θεξδίζνπλ έλα απφ ηα κεγάια δψξα (δειαδή ηα digital rooms, ηα ζπαζηά ειεθηξηθά πνδήιαηα θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα SAMSUNG) ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη κέζα ζην θαηάζηεκα είλαη ε εμήο : Ο ηπρεξφο ζπκπιεξψλεη ηελ θφξκα θαηνρχξσζεο κεγάισλ δψξσλ (Παξάξηεκα Α) ζην θαηάζηεκα. Ζ ζπκπιεξσκέλε θφξκα απνζηέιιεηαη καδί κε ην έληππν πνπ θέξεη ην barcode θαη ηελ θσηνηππία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ηπρεξνχ κέζσ fax, ζηε δηαθεκηζηηθή εηαηξία. Σν θαηάζηεκα απνδίδεη ζηνλ ηπρεξφ ην κέξνο ηεο θφξκαο θαηνρχξσζεο κεγάισλ δψξσλ κε ηίηιν «Απνδεηθηηθφ δψξνπ ηπρεξνχ» (αθνχ θαη απηφ έρεη ζπκπιεξσζεί). Ο ηπρεξφο ζα ελεκεξσζεί γηα φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο παξαιαβήο ηνπ κεγάινπ δψξνπ πνπ θέξδηζε απφ ηε δηαθεκηζηηθή εηαηξία. Όζνη ληθεηέο δηακέλνπλ ζε Αζήλα θαη Θεζ/λίθε παξαιακβάλνπλ ηα δψξα ηνπο απφ ηα αληίζηνηρα γξαθεία ηεο Proximity, θαζεκεξηλά Proximity Αζήλαο : Ακβξ.Φξαληδή 16, Νένο Κφζκνο, Σει./ Φαμ : Proximity Θεζ/λίθεο : Δγλαηίαο 107, Θεζ/λίθε. Σει , Φαμ : Γηα ηελ παξαιαβή ησλ κεγάισλ δψξσλ απαηηνχληαη: α) ε πξνζθφκηζε : (α.1) ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή άιινπ λνκηκνπνηεηηθνχ εγγξάθνπ ηαπηνπξνζσπίαο (α.2) ηνπ πξσηφηππνπ εληχπνπ κε ην κνλαδηθφ barcode θαη (α.3) ηνπ πην πάλσ απνδεηθηηθνχ δψξνπ ηπρεξνχ θαη β) ε ππνγξαθή ηεο θφξκαο απνδνρήο δψξνπ (Παξάξηεκα Β). Γηα ηνπο ηπρεξνχο πνπ βξίζθνληαη ζε φιε ηελ ππφινηπε Διιάδα, ε Proximity ζα αλαιάβεη ηελ απνζηνιή ησλ δψξσλ ηνπο (θαη φισλ ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ) κε κεηαθνξηθή επηινγή ηεο επηινγήο ηεο θαη ρξέσζε δηθή ηεο. Πξηλ ηελ παξάδνζε ζα γίλεηαη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο ηαπηνπξνζσπίαο απφ ηνλ ππάιιειν ηεο κεηαθνξηθήο εηαηξείαο θαη ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζ απηφλ ην απνδεηθηηθφ δψξνπ θαη ππνγεγξακκέλε ηελ θφξκα απνδνρήο ηνπ δψξνπ.. Β) PREPAID CARDS: Οη ηπρεξνί ησλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ ελεκεξψλνληαη ηειεθσληθά απφ ηελ Proximity γηα ηελ παξαιαβή ηνπο. Ζ Proximity απνζηέιιεη ζηνλ ηπρεξφ ηε θφξκα θαηνρχξσζεο πξνπιεξσκέλεο θάξηαο (Παξάξηεκα Α). Ζ ζπκπιεξσζείζα απφ ηνλ ηπρεξφ θφξκα θαηνρχξσζεο ζα απνζηέιιεηαη απφ ην Καηάζηεκα ζηε Proximity καδί κε ηελ θσηνηππία ηεο ηαπηφηεηαο ή άιινπ λνκηκνπνηεηηθνχ εγγξάθνπ ηαπηνπξνζσπίαο ηνπ ηπρεξνχ θαη κε κηα θσηνηππία ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο εθνξίαο. Αθνχ εθδνζνχλ νη θάξηεο απφ ηελ ηξάπεδα νη ηπρεξνί ζα ελεκεξψλνληαη απφ ηελ δηαθεκηζηηθή εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβνπλ ηα δψξα ηνπο, θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπλελλφεζεο, ζηα θαηά ηφπνπο γξαθεία ηεο Proximity ή ηαρπδξνκηθψο κε ρξέσζε ηεο Proximity ή ζε εηδηθή ηειεηή πνπ πηζαλφλ λα δηνξγαλσζεί θαη γηα ηελ νπνία ζα έρνπλ ελεκεξσζεί εγθαίξσο απφ ηελ δηαθεκηζηηθή εηαηξεία.

7 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ είλαη : α) ε επίδεημε: (α.1) ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή άιινπ λνκηκνπνηεηηθνχ εγγξάθνπ ηαπηνπξνζσπίαο ηνπ ηπρεξνχ (α.2) ηνπ εληχπνπ open & win κε ην ληθεηήξην θσδηθφ θαη (β) ε ππνγξαθή ηεο θφξκαο απνδνρήο δψξνπ. Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο ζα είλαη απελεξγνπνηεκέλεο θαη νλνκαζηηθέο. Οη θάξηεο ζα ελεξγνπνηεζνχλ κφλν φηαλ νη θάηνρνη ηνπο επηζηξέςνπλ ζηελ Σξάπεδα ππνγεγξακκέλν ην έληππν αίηεζεο πνπ ηηο ζπλνδεχεη, καδί κε αληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. Απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο θάζε θάξηαο ζα αθαηξεζνχλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο. Οη θάξηεο δηαζέηνπλ pin γηα λα κπνξνχλ νη ηπρεξνί λα πξνρσξήζνπλ θαη ζε αλάιεςε κεηξεηψλ. Ζ έθδνζε ηεο πξνπιεξσκέλεο θάξηαο ζε φλνκα άιινπ εθηφο ηνπ ηπρεξνχ δελ επηηξέπεηαη. Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη, νχηε κπνξεί λα επηβαξχλεη ηηο Γηνξγαλψηξηεο Δηαηξείεο θαη ηε Proximity, ε νπνηαδήπνηε θαηαβνιή επηπιένλ πνζνχ απφ ηα πξφζσπα απηά γηα κεηαθνξά ησλ ρξεκάησλ ζε άιιε απφ ηελ ζπλεξγαδφκελε ηξάπεδα ή γηα δαπάλεο ή άιιεο ππεξεζίεο πέξα απφ φζεο πξνβιέπνληαη ζηνπο παξφληεο φξνπο. H COSMOTE, ε ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ε Proximity δελ θέξνπλ θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ κεηαθνξά ησλ ρξεκάησλ ζηελ πξνπιεξσκέλε θάξηα, ή γηα ηπρφλ καηαίσζή ηεο γηα ιφγνπο πνπ νθείινληαη ζε αλσηέξα βία (π.ρ. πηψρεπζε/ιχζε θαη εθθαζάξηζε ηεο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδαο ή άιιν παξφκνην) ή κε ζπκκφξθσζε ηνπ ηπρεξνχ κε ηνπο φξνπο ηεο Σξάπεδαο. Πεξαηηέξσ, ε COSMOTE, ε ΓΔΡΜΑΝΟ ή/θαη ε Proximity νπδεκία επζχλε θέξνπλ γηα ηπρφλ ηζρχνληα ή κέιινληα λα ηζρχζνπλ ηεθκήξηα γηα ηνλ δηθαηνχρν εθ ηεο θαηνρήο ηεο πξνπιεξσκέλεο θάξηαο. ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο δελ επηζπκεί -θαηά έγγξαθε δήισζή ηνπ- ή δελ κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ην δψξν ηνπ γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο, ζα ράλεη ην δηθαίσκα πξνο απηφ. ε πεξίπησζε αηηήκαηνο θνξεηφηεηαο θαη αθχξσζήο ηνπ, ε ζπκκεηνρή ζεσξείηαη άθπξε θαη ην δψξν επηζηξέθεηαη απφ ηνλ ηέσο δηθαηνχρν. H COSMOTE, ε ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ε Proximity νπδεκία επζχλε θέξνπλ, ελδεηθηηθψο θαη φρη απνθιεηζηηθψο, γηα ηελ ρξήζε ηεο πξνπιεξσκέλεο θάξηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ρξήζεο απφ κε δηθαηνχρν ιφγσ θινπήο/απψιεηαο), γηα ηελ απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο θάξηαο απφ ηνλ δηθαηνχρν ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο κε ηνπο φξνπο θαη θαλνληζκνχο ηεο Σξάπεδαο θ.ιπ.

8 11. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ δψξσλ είλαη ε ζπκπιήξσζε ηεο ζρεηηθήο θφξκαο θαηνρχξσζεο απηψλ (Παξάξηεκα Α) ή ηεο θφξκαο απνδνρήο δψξνπ (Παξάξηεκα Β). Οη ηπρεξνί/ληθεηέο θέξνπλ απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε θαη νξζή ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπο ζηα σο άλσ εηδηθά έληππα θαηνρχξσζεο/απνδνρήο δψξνπ. 12. ηηο πεξηπηψζεηο κε εχξεζεο ηνπ ηπρεξνχ/ληθεηή ή άξλεζεο απηνχ λα παξαιάβεη ην δψξν ηνπ ή επίδεημεο εθ κέξνπο ηνπ ακέιεηαο, αδηαθνξίαο ή αδξάλεηαο, φζνλ αθνξά ζηελ θαηνρχξσζε θαη παξαιαβή ηνπ δψξνπ ράλεη απηφο, απηνκάησο θαη νξηζηηθά κεηά ηελ 09/10/2011 (γηα ηνπο ηπρεξνχο ηεο instant win) θαη κέρξη ηηο 31/10/2011 (γηα ηνπο ηπρεξνχο ηεο on line instant win ελέξγεηαο) ην δηθαίσκα ηνπ λα ηνπ απνδνζεί ην δψξν. Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή ν ηπρεξφο/ληθεηήο ράλεη απηνκάησο θαη νξηζηηθά, ην δηθαίσκά ηνπ, λα ηνπ απνδνζεί ην δψξν θαη νη εηαηξίεο COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη PROXIMITY απαιιάζζνληαη απφ θάζε ζρεηηθή επζχλε θαη δηθαηνχληαη λα πξνβνχλ είηε ζηελ αθχξσζε ησλ κε απνδνζέλησλ δψξσλ, είηε ζηελ δηάζεζε ηνπο κε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ή θαη ειεχζεξα, θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα. 13. Ζ απνδνρή ησλ δψξσλ θαη ε παξνρή ησλ ζηνηρείσλ ηνπο απφ ηνπο ηπρεξνχο/ληθεηέο δηα ηεο δήισζεο απνδνρήο δψξνπ πνπ ζα ζπκπιεξψλνπλ θαη ππνγξάθνπλ ζπλεπάγεηαη φηη ζπλαηλνχλ θαη εθρσξνχλ ηα αλαγθαία δηθαηψκαηα, αηειψο, πξνο ηελ COSMOTE θαη ηε ΓΔΡΜΑΝΟ πξνθεηκέλνπ λα ηα δεκνζηεχζεη ράξηλ δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο φπσο π.ρ. λα αλαθνηλψζεη θαηάινγν ησλ ληθεηψλ/ ηπρεξψλ, θαζψο θαη θσηνγξαθίεο ηνπο/νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, θηικο θαη βίληεν κε ηνπο ληθεηέο/ηπρεξνχο θαη νπνηνδήπνηε άιιν εηδεζενγξαθηθφ ζηνηρείν ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ησλ δψξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θιπ. 14. Σα δψξα είλαη πξνζσπηθά, δελ κεηαβηβάδνληαη θαη δελ αληαιιάζζνληαη κε ρξήκαηα ή κε άιια δψξα. 15. Οη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ νχηε απνθηνχλ θαλέλα απνιχησο δηθαίσκα πάλσ ζηα ζήκαηα, νλφκαηα, ελδείμεηο, εκβιήκαηα θαη ινηπά δηαθξηηηθά ησλ εηαηξηψλ COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ηεο Γηαθεκηζηηθήο. 16. Ζ COSMOTE θαη ε ΓΔΡΜΑΝΟ δηαηεξεί ην δηθαίσκα, κνλνκεξψο, ρσξίο πξνεηδνπνίεζε θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα ηξνπνπνηήζεη, αλαθαιέζεη, παξαηείλεη ή

9 κεηψζεη ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, λα αιιάμεη ηα πξνζθεξφκελα δψξα, θαζψο θαη λα κεηαβάιιεη ηνπο φξνπο θαη ηηο εκεξνκελίεο ζπκκεηνρήο ή /θαη λα καηαηψζεη ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα, αλαθνηλψλνληαο ην γεγνλφο ζην Site. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε COSMOTE θαη ε ΓΔΡΜΑΝΟ νπδεκία επζχλε θέξνπλ έλαληη ησλ ζπκκεηερφλησλ ή/θαη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ελδερνκέλσο καηαησζεί ε ελ ιφγσ πξνσζεηηθή ελέξγεηα, νη ζπκκεηέρνληεο δελ απνθηνχλ νπνηνδήπνηε δηθαίσκα θαηά ησλ εηαηξηψλ COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη PROXIMITY, νχηε λνκηκνπνηνχληαη ή δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ηελ ζπλέρηζε ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο / δηαγσληζκνχ ή νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε. 17. Με ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα θάζε ζπκκεηέρσλ ζπλαηλεί ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φπσο ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηεο θφξκαο θαηνρχξσζεο δψξνπ θαη ηεο θφξκαο απνδνρήο δψξνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ COSMOTE θαη ηε ΓΔΡΜΑΝΟ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνλ ζθνπφ ηεο δηελέξγεηαο ηεο ελέξγεηαο. Ακέζσο κεηά ηελ δηεμαγσγή ηεο ελέξγεηαο θαη ηελ παξάδνζε ησλ δψξσλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνπο παξφληεο Αλαιπηηθνχο Όξνπο, ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζα θαηαζηξέθνληαη. ε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ν θάζε ζπκκεηέρσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ θαη ελεκέξσζεο, ή θαη αληίξξεζεο ζηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2472/97 γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, επηθνηλσλψληαο κε ηελ COSMOΣΔ ζην ηει Ζ θαηά ηα αλσηέξσ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ εδψ πξνβιεπφκελσλ φξσλ, ησλ νπνίσλ νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη γλψζε. Οη παξφληεο φξνη δηέπνληαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη νηαδήπνηε ηπρφλ δηαθνξά ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκφ ζα επηιχεηαη απφ ηα θαζ' χιε αξκφδηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ.

10 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 1. ΦΟΡΜΑ ΚΑΣΟΥΤΡΩΗ ΜΔΓΑΛΩΝ ΓΩΡΩΝ (instant win) Καηφπηλ ληθεηήξηαο ζπκκεηνρήο κνπ ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα «PASS ΓΙΑ ΔΩΡΑ!» (instant win), δειψλσ φηη απνδέρνκαη ην δψξν πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, ησλ νπνίσλ έρσ ιάβεη γλψζε θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη αλεπηθχιαρηα ζην ζχλνιφ ηνπο. Όλνκα Δπψλπκν Σειέθσλν Πφιε Ζκεξνκελία Γέλλεζεο Ζκεξνκελία Γψξν 1* Γψξν 2* Γηεχζπλζε ΣΚ Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο Τπνγξαθή Έλα δσκάηην ηερλνινγίαο (Σειεφξαζε 40 SAMSUNG D700, HOME CINEMA Blu-Ray HTD 5500, 3ζέζηνο θαλαπέο, 3D glasses, ςεθηαθή θνξλίδα, θνλζφια Wii) παζηφ ειεθηξηθφ πνδήιαην Γψξν 3* Κηλεηφ ηειέθσλν Samsung Galaxy Ace πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ πσιεηή θαη ηεξείηαη ζην θαηάζηεκα. Βάιηε Υ ζην θεξδηζκέλν δψξν. Τπνγξαθή.. Μεηά ηα ζσκπιήρωζή ηες από ηολ πωιεηή ηοσ θαηαζηήκαηος ε θόρκα αποζηέιιεηαη άκεζα ζηε Proximity κέζω fax ζηολ αρηζκό: καδί κε ηε θωηοησπία ηες ηασηόηεηάς ηοσ ηστερού θαη ηε θωηοησπία ηοσ εληύποσ κε ηο barcode.

11 ΦΟΡΜΑ ΚΑΣΟΥΤΡΩΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΔΝΩΝ ΚΑΡΣΩΝ Καηφπηλ ληθεηήξηαο ζπκκεηνρήο κνπ ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα «PASS ΓΙΑ ΔΩΡΑ!» (on line instant win), δειψλσ φηη απνδέρνκαη ην δψξν πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, ησλ νπνίσλ έρσ ιάβεη γλψζε θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη αλεπηθχιαρηα ζην ζχλνιφ ηνπο. Όλνκα Σειέθσλν Πφιε Ζκεξνκελία Γέλλεζεο Δπψλπκν Γηεχζπλζε ΣΚ Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο Ζκεξνκελία Τπνγξαθή Γψξν 1* Πξνπιεξσκέλε θάξηα αμίαο Γψξν 2* Πξνπιεξσκέλε θάξηα αμίαο Γψξν 3* Πξνπιεξσκέλε θάξηα αμίαο 500 πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ ηπρεξφ θαη ηεξείηε ζηε δηαθεκηζηηθή. Βάιηε Υ ζην θεξδηζκέλν δψξν. Γειψλσ φηη απνδέρνκαη ηελ πξνζθφκηζε αληηγξάθνπ ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ηεο εθνξίαο θαζψο απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ έθδνζε ηεο πξνπιεξσκέλε θάξηαο. Τπνγξαθή..

12 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΓΟΥΗ ΓΩΡΩΝ Προωθητική ενέργεια «PASS ΓΙΑ ΔΩΡΑ!» (instant win) Ζκεξνκελία Γψξν 1* Γψξν 2* ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΟ ΓΩΡΟΤ ΣΤΥΔΡΟΤ Έλα δσκάηην ηερλνινγίαο (Σειεφξαζε 40 SAMSUNG D700, HOME CINEMA Blu-Ray HTD 5500, 3ζέζηνο θαλαπέο, 3D glasses, ςεθηαθή θνξλίδα, θνλζφια Wii) παζηφ ειεθηξηθφ πνδήιαην Γψξν 3* Κηλεηφ ηειέθσλν Samsung Galaxy Ace Τπεχζπλνο θαηαζηήκαηνο θξαγίδα θαηαζηήκαηνο πκπιεξψλεηαη απφ ην θαηάζηεκα θαη ην θξαηάεη ν ηπρεξφο. * Βάιηε Υ ζην θεξδηζκέλν δψξν. ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΔΝΗ ΚΑΡΣΑ Καηφπηλ ληθεηήξηαο ζπκκεηνρήο κνπ ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα «PASS γηα δψξα!» δειψλσ φηη απνδέρνκαη ην παξαθάησ δψξν, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, ησλ νπνίσλ έρσ ιάβεη γλψζε θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη αλεπηθχιαρηα ζην ζχλνιφ ηνπο. Όλνκα Σειέθσλν Πφιε Ζκεξνκελία Γέλλεζεο Δπψλπκν Γηεχζπλζε ΣΚ Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο Γψξν 1* Πξνπιεξσκέλε θάξηα αμίαο

13 Γψξν 2* Πξνπιεξσκέλε θάξηα αμίαο Γψξν 3* Πξνπιεξσκέλε θάξηα αμίαο 500 Ζκεξνκελία θαηνρχξσζεο/παξαιαβήο δψξνπ πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο Τπνγξαθή πκπιεξψλεηαη απφ ην ληθεηή θαη ηεξείηαη ζηελ PROXIMITY. Όξνη ζπκκεηνρήο ζην θαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΟΡΟΙ ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΩΝ 1. Οη δσξνεπηηαγέο αληαιιάζζνληαη κε είδε ίζεο ή κεγαιχηεξεο αμίαο, απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα θαηαζηήκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ελέξγεηα. 2. Σν θαηάζηεκα πξνζθφκηζεο ηεο δσξνεπηηαγήο κπνξεί λα είλαη είηε απηφ πνπ θεξδήζεθε ε δσξνεπηηαγή, είηε νπνηνδήπνηε άιιν θαηάζηεκα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ ελέξγεηα. 3. Οη δσξνεπηηαγέο δελ κπνξνχλ ζε θακία πεξίπησζε λα εμαξγπξσζνχλ κε κεηξεηά, αιιά κφλν λα αληαιιαρζνχλ κε είδε ίζεο ή κεγαιχηεξεο αμίαο. 4. Οη δσξνεπηηαγέο πξέπεη λα θπιάζζνληαη φπσο ηα κεηξεηά ρξήκαηα, θαζψο ζε πεξίπησζε απψιεηαο ή θινπήο ε δσξνεπηηαγή δελ αληηθαζηζηάηαη, νχηε αθπξψλεηαη. Σα θαηαζηήκαηα θαη ε εηαηξεία δελ επζχλνληαη ζε πεξίπησζε απψιεηαο ή θινπήο δσξνεπηηαγήο. 5. Σν θνξνινγηθφ ζηνηρείν πνπ ζα ζπλνδεχεη ην αγνξαδφκελν είδνο κε ην νπνίν αληαιιάζζεηαη ε δσξνεπηηαγή, ζα αλαθέξεη κεδεληθή πιεξσηέα αμία εθφζνλ ε αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο είλαη ίζε κε ηελ αμία ηεο δσξνεπηηαγήο ή ηε δηαθνξά εθφζνλ ε αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο ζα είλαη κεγαιχηεξε. Ζ δηαθνξά απηή εμνθιείηαη απφ ηνλ θνκηζηή ηεο δσξνεπηηαγήο (πειάηε). ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ

14 ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΙΘΜΟ ΠΔΡΙΟΥΗ- ΝΟΜΟ Σ.Κ. ΑΜΑΡΟΤΗΟΤ KHΦΗΗΑ 44 ΜΑΡΟΤΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 15 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΘΝ.ΑΝΣΗΣΑΔΧ 7 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΛΥΦΑΓΑΣ Α.ΛΑΕΑΡΑΚΖ 8 ΓΛΤΦΑΓΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΖ 140 ΠΔΗΡΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ 41 ΑΘΖΝΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΥΑΡΝΧΝ 434 ΑΘΖΝΑ ΠΑΣΡΑ ΑΓ.ΑΝΓΡΔΟΤ 48 & ΔΡΜΟΤ 4 ΠΑΣΡΑ ΣΗΜΗΚΖ ΣΗΜΗΚΖ 109 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΟΤΡΝΑΡΖ ΣΟΤΡΝΑΡΖ 39 ΑΘΖΝΑ ΚΑΛΛΙΘΔΑΣ ΓΑΒΑΚΖ 54 ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΚΟΡΥΓΑΛΛΟΥ ΑΘΖΝΑ 76 & ΠΛΑΣΔΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 0 ΚΟΡΤΓΑΛΛΟ ΒΟΛΟΥ ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΟ 82 & ΛΧΡΖ 0 ΒΟΛΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΔΘΝ.ΑΝΣΗΣΑΔΧ 65 ΠΔΡΗΣΔΡΗ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ν.ΕΔΡΒΑ 10 ΗΧΑΝΝΗΝΑ ΛΑΡΗΑ ΚΟΤΜΑ 32 ΛΑΡΗΑ Ν. ΜΤΡΝΖ ΟΜΖΡΟΤ 70 Ν. ΜΤΡΝΖ ΥΑΝΗΧΝ ΚΑΛΗΓΖ 23 ΥΑΝΗΑ ΚΟΛΧΝΑΚΗΟΤ ΠΑΣΡΗΑΡΥΟΤ ΗΧΑΚΔΗΜ 15 ΚΟΛΧΝΑΚΗ "THE MALL" ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ 35 ΜΑΡΟΤΗ(THE MALL) ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΤ ΝΑΤΠΛΗΟ ΒΟΛΟ Κ.ΚΑΡΣΑΛΖ ΒΟΛΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ I.ΠΑΑΛΗΓΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Μ. ΜΠΟΣΑΡΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΓΤΡΟ ΥΑΡΗΛΑΟΤ ΣΡΗΚΟΤΠΖ ΠΟΛΤΓΤΡΟ 63100

15 ΞΑΝΘΖ 28Ζ ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ ΞΑΝΘΖ ΠΑΛΛΖΝΖ ΝΔΑΠΟΛΖ ΛΔΧΦΟΡΟ ΜΑΡΑΘΧΝΟ ΠΑΛΛΖΝΖ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΝΔΑΠΟΛΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Π.ΠΑΣΡΧΝ ΓΔΡΜΑΝΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΑΝΗΑ Ν. ΠΛΑΣΖΡΑ ΥΑΝΗΑ ΑΗΓΗΟ ΡΖΓΑ ΦΔΡΑΗΟΤ ΑΗΓΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΑΥΣΟΤΡΖ ΠΔΗΡΑΗΑ ΝΑΤΠΑΚΣΟ ΠΑΝΟΤ ΡΖΓΑ, ΠΛΑΣΔΗΑ ΠΗΑ ΝΑΤΠΑΚΣΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗ ΘΖΒΧΝ ΠΔΡΗΣΔΡΗ ΥΑΛΑΝΓΡΗ ΒΑ.ΓΔΧΡΓΗΟΤ 8 8 ΥΑΛΑΝΓΡΗ ΓΑΦΝΖ ΣΡΗΠΟΛΔΧ 1 1 ΓΑΦΝΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α. ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ Γ.ΚΟΛΧΝΗΑΡΖ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΠΛ.ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΧ 3 3 ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΑΘΖΝΑ ΑΥΑΡΝΧΝ ΑΘΖΝΑ ΡΟΓΟ Δ. ΑΝΣΗΣΑΔΧ ΡΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟ Λ.ΚΝΧΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΑΘΖΝΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ ΑΘΖΝΑ ΣΡΗΚΑΛΑ ΑΚΛΖΠΗΟΤ ΣΡΗΚΑΛΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΧΝΟ ΓΡΑΓΟΤΜΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΑΝΗΑ ΕΤΜΒΡΑΚΆΚΖΓΧΝ 9 9 ΥΑΝΗΑ ΛΑΡΗΑ ΠΑΣΡΟΚΛΟΤ ΛΑΡΗΑ ΠΑΣΡΑ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ ΠΑΣΡΑ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ ΑΡΖ ΒΔΛΟΤΥΗΧΣΖ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ ΣΡΗΠΟΛΖ ΗΑΑΚ & ΟΛΧΜΟΤ 4 4 ΣΡΗΠΟΛΖ 22100

16 ΗΛΗΟΝ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΗΛΗΟΝ ΖΣΔΗΑ Δι. Βεληδέινπ 32 ΖΣΔΗΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΑ Πάλνπ Πφιθα Καιάβξπηα 0 ΚΑΛΑΒΡΤΣΑ ΛΑΡΗΑ 4 23εο Οθησβξίνπ 45 & Ηζρνκάρνπ 0 ΛΑΡΗΑ ΟΤΦΛΗ Βαζ.Γεσξγίνπ Β θαη Δξκνχ 0 ΟΤΦΛΗ ΗΦΝΟ Απνιισλίαο Πιαηχο Γηαιφο 0 ΑΠΟΛΛΧΝΗΑ ΗΦΝΟΤ ΛΔΡΟ Λαθθί 0 ΛΔΡΟ ΤΡΟ Βηθέια 2 & Πι.Μηανχιε 0 ΔΡΜΟΤΠΟΛΖ ΤΡΟ ΓΡΔΒΔΝΑ Κ.Σαιηαδνχξε 21 & Π.Μειά 40 ΓΡΔΒΔΝΑ ΜΠΔΝΑΚΖ 6 Δκ.Μπελάθε 6 ΑΘΖΝΑ ΑΝΧ ΓΛΤΦΑΓΑ 2 Γεκεηξίνπ Γνχλαξε 203 & Ηιίνπ 38 ΑΝΧ ΓΛΤΦΑΓΑ ΒΔΡΟΗΑ Μεηξνπφιεσο 38 ΒΔΡΟΗΑ ΛΤΓΟΤΡΗΟ Αζθιεπηνχ 72 ΛΤΓΟΤΡΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ ΑΓΡΗΝΗΟ 2 Μπατκπά 21 ΑΓΡΗΝΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 2 Αζ. Ρίδνπ & Λεσθ.Κχθλσλ 0 ΚΑΣΟΡΗΑ ΚΑΣΧ ΑΥΑΨΑ Πχξγνπ 41 ΚΑΣΧ ΑΥΑΨΑ ΛΗΣΟΥΧΡΟ 28εο Οθησβξίνπ 1 ΛΗΣΧΥΟΡΟ ΗΧΑΝΝΗΝΑ Υαξ.Σξηθνχπε 6 ΗΧΑΝΝΗΝΑ ΓΤΡΡΑΥΗΟΤ Γπξξαρίνπ 67 ΔΠΟΛΗΑ CITY GATE Γηαλληηζψλ θαη Κσιέηηε 0 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ Αγ.Αλαξγχξσλ 9 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ ΣΡΗΚΑΛΑ 1 Δξκνχ 5 ΣΡΗΚΑΛΑ ΣΡΗΚΑΛΑ 2 Πιαηεία Μαθαξίνπ 0 ΣΡΗΚΑΛΑ ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 2() Αγίνπ Γεκεηξίνπ 91 ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΗΑΜΟ ΥΑΝΗΧΝ Οκνγελψλ Ακεξηθήο -Καζηέιιη 0 ΚΗΑΜΟ ΥΑΝΗΧΝ 73400

17 Ν.ΜΖΥΑΝΗΧΝΑ 25εο Μαξηίνπ 26 ΝΔΑ ΜΖΥΑΝΗΧΝΑ ΜΤΚΟΝΟ 2 Νέαο Πεξηθεξεηαθήο Οδνχ Μπθφλνπ (πεξηνρή Γξαθάθη) 0 ΜΤΚΟΝΟ ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ Λεσθ. Βεξγσηή 25 & Υντδά 0 ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ Π. ΦΑΛΖΡΟ Ακθηζέαο 78 & Αλδξνκάρεο 0 Π.ΦΑΛΖΡΟ ΡΑΦΖΝΑ Λεσθ. Φιέκηλγθ 3 ΡΑΦΖΝΑ ΗΧΑΝΝΗΝΑ (3) Ν. Εέξβα 2 ΗΧΑΝΝΗΝΑ ΚΤΓΡΑ M.Aιεμάλδξνπ 51 ΚΤΓΡΑ ΚΗΑΣΟ Γ. Μαπξνχιηα & Πιαηεία Διεπζεξίαο 0 ΚΗΑΣΟ ΓΚΤΕΖ Γθχδε & Κάιβνπ 70 ΓΚΤΕΖ ΑΡΥΑΓΓΔΛΟ Πιαηεία Αγίνπ Αλησλίνπ 0 ΡΟΓΟ ΟΤΓΑ Δζλάξρνπ Βεληδέινπ 18 ΥΑΝΗΑ ΞΑΝΘΖ 1 28εο Οθησβξίνπ 54 ΞΑΝΘΖ ΞΑΝΘΖ (2) Μηραήι Καξανιή 24 ΞΑΝΘΖ ΛΖΞΟΤΡΗ Πιαηεία αδειθψλ Αιεβηδάηνπ 0 ΛΖΞΟΤΡΗ ΜΑΡΝΖ Κακαηεξνχ 12 ΑΘΖΝΑ(Πι. Βάζεο) ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ Λεσθφξνπ Φπιήο 115 ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ ΣΡΗΑΝΓΡΗΑ Διεπζεξίαο 6 ΣΡΗΑΝΓΡΗΑ ΑΝΓΡΟ Υψξα Άλδξνπ 0 ΑΝΓΡΟ ΚΑΜΗΝΗΑ Αγίνπ Διεπζεξίνπ 37 ΚΑΜΗΝΗΑ ΣΤΜΠΑΚΗ Λ.Κφθθηλνπ Πχξγνπ (Κ.Λ.Σπκπαθίνπ) 46Β ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΡΚΤΡΑ (1) Μηραήι Θενηφθε 10 ΚΔΡΚΤΡΑ ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΖ Παπαλαζηαζίνπ 9 ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΖ ΣΑΤΡΟ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 25 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΡΚΤΡΑ (2) Γ. Θενηφθε 61 ΚΔΡΚΤΡΑ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ ΠΑΣΧΝ (ΑΗΑ 1) 5ν ρηικ. Λεσθ. παηψλ - Λνχηζαο 0 ΠΑΣΑ 19004

18 Ν.ΦΑΛΖΡΟ Λεσθ.Δηξήλεο & Φξαγθηζθάηνπ 0 Ν.ΦΑΛΖΡΟ Ν.ΜΤΡΝΖ Οκήξνπ 58 ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΓ.ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αγ.Γεκεηξίνπ 303 ΑΓ.ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΜΔΓΑΡΑ 28εο Οθησβξίνπ 109 ΜΔΓΑΡΑ ΣΖΝΟ Λ.Μεγαιφραξεο 43 ΣΖΝΟ ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ θξα 4 ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ ΠΑΣΡΑ (5) Έιιελνο ηξαηηψηνπ 39 ΠΑΣΡΑ Λ.ΚΝΧΟΤ Λεσθ.Κλσζζνχ 210 ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΚΑΡΛΟΒΑΗ Ησάλ.Υαηδεγηάλλε 6 ΑΜΟ ΓΑΛΑΣΗ (2) Λεσθ. Βετθνπ 18 & Απεηξάλζνπ 0 ΓΑΛΑΣΗ ΑΣΑΚΟ Ησάλλε Μεηαμά 12 ΑΣΑΚΟ ΒΡΗΛΖΗΑ Λ. Πεληέιεο 45 ΒΡΗΛΖΗΑ ΛΟΤΣΑ Λεσθ. Αξηέκηδνο 70 ΛΟΤΣΑ ΔΡΔΣΡΗΑ Φηινζφθνπ Μελεδήκνπ 42Α ΔΡΔΣΡΗΑ ΚΔΡΑΣΔΑ Λεσθφξνο Αζελψλ - νπλίνπ 54 ΚΔΡΑΣΔΑ ΠΑΣΡΑ (4) Αλζείαο 228 ΠΑΣΡΑ ΔΓΔΑ Γεκνθξαηίαο 21 ΔΓΔΑ ΓΗΑΒΑΣΑ Κ.Καξακαλιή 70 ΓΗΑΒΑΣΑ ΓΤΘΔΗΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ Βαζ. Παύλου - Δημοτικό Πάρκο (Περιβολάκι) 0 ΓΤΘΔΗΟ Δξκνχ 17 & Υξήζηνπ Αιαγηάλλε 0 ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ ΒΤΕΑΝΣΗΟΤ Βπδαληίνπ 66 Ν.ΗΧΝΗΑ ΚΑΛΟΓΡΔΕΑ ΝΗΚΑΗΑ Λεσθ. Πέηξνπ Ράιιε 211 ΝΗΚΑΗΑ ΚΗΑΘΟ Παπαδηακάληε (πεξηνρή Αιψληα) 0 ΚΗΑΘΟ ΜΔΖΝΖ Πνιπηερλείνπ 37 ΜΔΖΝΖ ΛΔΥΑΗΝΑ Πιαηεία Αγίνπ Γεκεηξίνπ 0 ΛΔΥΑΗΝΑ 27053

19 ΜΔΛΗΓΑΛΑ Λεσθφξνο Καιακψλ 0 ΜΔΛΗΓΑΛΑ ΠΔΡΑΜΑ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΚΑΣΔΛΗ ΠΔΓΗΑΓΟ Πέξακα -Γεξνπνηάκνπ Ρεζχκλνπ 0 ΡΔΘΤΜΝΟ Λ.Ζξαθιείνπ Καζηέιιη Πεδηάδνο 0 ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΛΔΧΝΗΓΗΟ 21εο Ηαλνπαξίνπ ΛΔΧΝΗΓΗΟ ΠΔΣΔ Αγνξά πεξηνρή πέηζεο 0 ΠΔΣΔ ΦΑΡΚΑΓΧΝΑ Καξατζθάθε 8 ΣΡΗΚΑΛΑ ΑΥΑΡΑΒΖ ΚΔΡΚΤΡΑ νδνχ Αραξάβεο Ρφδαο (Γ.Γ. Αγίνπ Παληειεήκνλνο ηνπ Γήκνπ Θηλαιίσλ) 0 ΚΔΡΚΤΡΑ ΗΔΡΗΟ Μ.Αιεμάλδξνπ 44 ΗΔΡΗΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ ΜΟΤΕΑΚΗ Μνπδάθη Καξδίηζαο 0 ΚΑΡΓΗΣΑ ΝΗΚΑΗΑ 2 7εο Μαξηίνπ 55 θαη Αβχδνπ 0 ΝΗΚΑΗΑ ΟΦΡΤΝΗΟ ΚΑΒΑΛΑ Παξαιία Οθξπλίνπ Καβάιαο 0 ΚΑΒΑΛΑ ΓΛΤΚΑ ΝΔΡΑ Λεσθ. Λαπξίνπ 41 ΠΑΛΛΖΝΖ ΣΤΛΗΓΑ Μεηξνπφιεσο 19 ΣΤΛΗΓΑ ΑΜΤΝΣΑΗΟ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 7 ΑΜΤΝΣΑΗΟ ΚΑΜΑΣΔΡΟ Φπιήο 189 ΚΑΜΑΣΔΡΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ Δι. Βεληδέινπ 106 ΑΗΓΑΛΔΧ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ 2 (ΘΔ/ΚΖ) Δι.Βεληδέινπ 75 ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΘΑΚΖ Ηζάθε (ζέζε Αγνξά) 0 ΗΘΑΚΖ ΚΑΑΝΓΡΑ Καζζάλδξεηα -Υαιθηδηθήο (Δκπνξηθφ θέληξν) 0 ΚΑΑΝΓΡΔΗΑ ΠΟΛΤΓΤΡΟ Αζθιεπηνχ 35 ΠΟΛΤΓΤΡΟ ΚΟΤΦΑΛΗΑ Δζλ. Αληηζηάζεσο 35 ΚΟΤΦΑΛΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ Λ.Αιεμάλδξαο 215 ΑΘΖΝΑ ΚΤΜΖ ΚΧΣΑΡΟΤ ΒΑΜΒΑ 2 ΚΤΜΖ ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ Δπαξρηαθήο νδνχ Μνλεκβαζηάο Λαθσλίαο 0 ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ ΑΓ.ΗΔΡΟΘΔΟ ηθάγνπ 4 ΑΓ.ΗΔΡΟΘΔΟ 12135

2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011.

2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Δίναι στο τέρι σοσ...πιο πολλά απ όσα νομίζεις» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012.

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Έκτακτη Προσυορά» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Ξεθίλεζε απφ ηε Γεπηέξα 03/09/2012 θαη ζα ζπλερηζηεί κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 07/09/2012 απφ 08:00 έσο 14:00 ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο ΔΗΑΓΩΓΖ Ο Γηαγσληζκφο «i-bank Καηλνηνκία & Τερλνινγία» (εθεμήο ν «Γηαγσληζκφο») ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ

ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ Ζ Αλψλπκε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ», εθεμήο Δζληθή Αζθαιηζηηθή, κε αλαθνίλσζή ηεο πνπ δεκνζηεχζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη:

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: "Horizon Group" Δηαηξεία Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ Καηάζηεκα Πψιεζεο Λεπθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 1 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8 ... 8

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 1 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8 ... 8 ΧΑΡΣΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ (Χ.Τ.Κ.) Περιεχόμενα Περιεχόμενα.... Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8... 8 5. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ.

Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ. Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ Φοπολογικά ηοισεία Διδικοω Λογαπιαζμοω Κονδςλίυν Έπεςναρ Πανεπιζηημίος Παηπϊν: (ηζρύο από 01.01.2009) Δπσλπκία: Διδικψρ Λογαπιαζμψρ Κονδςλίυν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα