ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5969 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 239.Τροποποίηση-συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 420/1991 «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου μετηνεπωνυμία'ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών» Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 2001/19/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001, 89/594/ΕΟΚ, 90/658/ΕΟΚ, που αφορούν το επάγγελμα του οδοντιάτρου Μεταφορά έδρας συμβολαιογράφου από το Δήμο Ερέτριας στο Βασιλικό του Δήμου Ληλαντίων που υπάγονται στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας... ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 240 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 2001/19/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001, 89/594/ΕΟΚ, 90/658/ΕΟΚ, που αφορούντο επάγγελμα του οδοντιάτρου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις : α) Του άρθρου 4του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34, τ. Α'), όπως αυτό αντικαταστά- θηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Νόμου 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και προβλέψειςτης Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΙΙΡ,ΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70, τ. Α') και τροποποιήθηκε διαδοχικά με το άρθρο 7του Ν. 1775/1988 (Α 101), το άρθρο 31 του Ν. 2076/1992 (Α 130), το άρθρο 19 του Ν. 2367/1995 (Α 261) και το άρθρο 22του Ν. 2789/2000 (Ά 21), καθώς και του άρθρου 3 του Νόμου 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101, τ. Α'). β) Του άρθρου δεύτερου του Νόμου 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη» (ΦΕΚ 136, τ. Α'). Καθώς και γ) Την υπ' αριθμ. 4167/2001 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα ΣΤ'). 2.Τιςδιατάξειςτουάρθρου29Α'του Νόμου 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137, τ. Α'), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154, τ. Α') και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 Α' του Νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38, τ. Α'). 3. Την υπ' αριθμ / Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο» (ΦΕΚ 517τ. Β'). 4.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. δ.τις αριθμ. 379/2003 και 180/2004 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2001/19/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001, 89/594/ΕΟΚ, 90/658/ ΕΟΚ, που αφορούν το επάγγελμα του οδοντιάτρου.

2 Άρθρο 2 (Άρθρο 13 Οδηγίας 89/594/ΕΟΚ) Στο άρθρο δτουπ.δ. 98/1986 (ΦΕΚ35,τ.Α'),το στοιχείο στ', που αφορά στην Ιταλία, αντικαθίσταται ως εξής: «στ) Στην Ιταλία: ODONTOIATRA». Άρθρο 3 (Άρθρο 5, παρ. 1-2 και Παράρτημα Ά Οδηγίας 2001/19/ΕΚ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 98/1986 (ΦΕΚ 35, τ. Α') αντικαθίσταται ως εξής: «2. Τα διπλώματα, πιστοποιητικά και οι άλλοι οδοντιατρικοί τίτλοι που απονέμονται από τα κράτη μέλη και στους κατόχους των οποίων χορηγείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος, άδεια άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, είναι οι εξής:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι οδοντιατρικής Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί το τίτλο Πιστοποιητικό που συνοδεύει τον τίτλο Belgique/Belgie/Belgi en - Diploma van tandarts 1. De universiteiten/les - Diplome de licencie en science universites dentaire 2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/ le Jury competent d' enseignement de la Communaute francaise Danmark Bevis for tandlaegeeksamen (odontologisk kandidateksamen) Tandlaegehojskolerne, Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet Autorisation som tandlaege, udstedt af Sundhedsstyreisen Deutschland Zeugnis liber die Zahnarztliche Prufung Zustandige Behdrden Ελλάς Πτυχίο Οδοντιατρικής Πανεπιστήμιο Espana Titulo de Licenciado en Odontologia El rector de una Universidad France Ireland Italia Diplome d' Etat de docteur en chirurgie dentaire Bachelor in Dental Science (B.Dent.Sc.) /Bachelor of Dental Surgery (BDS)/ Licentiate in Dental Surgery (LDS) Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria Universites Universities / Royal College of Surgeons in Ireland Universita Diploma di abilitazione air esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria Luxembourg Nederland Diplome d' Etat de docteur en medecine dentaire Universitair getuigscchrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen Jury d' examen d' Etat Faculteit Tandheelkunde Osterreich Bescheid iiber die Verleihung des akademischen Grades "Doktorder Zahnheilkunde" Medizinische der Universitat Fakultat Portugal Carta de curso de licenciatura em medicina dentaria Faculdade / Institutos Superiores

4 Suomi /Finland Hammaslaaketieteen lisensiaatin tutkinto / odontologie iicentiatexamen 1. Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet 2.Oulun yliopisto 3. Turun yliopisto Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen paatds kaytanndn palvelun hyvaksymisesta / Beslut av Rattsskyddscentralen for halsovarden om godkannande av praktisk tjanstgdring Sverige Tandlakarexamen Universiteteti Umea Universitetet i GOteborg Karolinska Institutet Malmo Hdgskola United Kingdom Bachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D) / Licentiate in Dental Surgery Universities/ Royal Colleges Endast for examensbevis som erhallits fdre den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfardats av Socialstyrelsen

5 5976 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 4 (Άρθρα 4 και 6 Οδηγίας 78/686/ΕΟΚ/άρθρο 5, παρ. 3 έως 6 Οδηγίας 2001/19/ΕΚ). Το άρθρο 7 του Π.Δ. 98/1986 (ΦΕΚ 35, τ. Α') αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 7 1. Για την αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων οδοντιάτρων ή ειδικευμένων οδοντιατρικών ειδικοτήτων που μνημονεύονται στα άρθρα 6 και 7β του παρόντος πρέπει να συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις κατάρτισης που αναφέρονται στα άρθρα 1, 2 και 3 της με αριθμό 78/687/ΕΟΚ Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 25ης Ιουλίου 1978 (ΕΕ Ι_ 233/10 της ή Κεφ. Ε' Κεφ. 005 τόμος 003 σελ. 21) ή οι προϋποθέσεις του άρθρου 10 του παρόντος. 2. Οι αρμόδιες Ελληνικές αρχές λαμβάνουν υπόψη τους, εν όλω ή εν μέρει, τις περιόδους εκπαίδευσης οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί από τους οδοντιάτρους υπηκόους κρατών μελών και πιστοποιούνται με δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο εκπαίδευσης χορηγούμενο από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, εφόσον οι εν λόγω περίοδοι αντιστοιχούν σ' εκείνες που απαιτούνται στην Ελλάδα για τη σχετική ειδίκευση καθώς και την ενδεχόμενη επαγγελματική πείρα, τη συμπληρωματική κατάρτιση και τη διαρκή οδοντιατρική εκπαίδευση τους. 3. Οι αρμόδιες Ελληνικές αρχές, αφού εκτιμήσουν το περιεχόμενο και τη διάρκεια της εκπαίδευσης του ενδιαφερομένου βάσει των υποβαλλομένων διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων και λάβουν υπόψη τους την ενδεχόμενη επαγγελματική πείρα του, τη συμπληρωματική κατάρτιση και τη διαρκή οδοντιατρική εκπαίδευση του τον πληροφορούν για τη διάρκεια της απαιτούμενης συμπληρωματικής κατάρτισης, καθώς και γιατουςτομείς που αυτή πρέπει να καλύψει. 4. Οι ανωτέρω Ελληνικές αρχές πρέπει να εκδώσουν την απόφαση τους εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υποβολής του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου.» Άρθρο 5 (Άρθρα 4 έως 6 Οδηγίας 78/686/ΕΟΚ/άρθρο 5, παρ. 3 έως 5 και Παράρτημα Β' Οδηγίας 2001/19/ΕΚ) Το Π.Δ. 98/1986 (ΦΕΚ 35, τ. Α') συμπληρώνεται με την προσθήκη, μετά το άρθρο 7, των κάτωθι άρθρων 7α και 7β, τα οποία έχουν ως εξής: «Άρθρο 7α Άδεια χρησιμοποιήσεως τίτλου οδοντιατρικής ειδικότητας - Προϋποθέσεις χορηγήσεως άδειας 1. Η χρησιμοποίηση τίτλου οδοντιατρικής ειδικότητας από οδοντιάτρους υπηκόους των κρατών μελών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα για άσκηση οδοντιατρικού επαγγέλματος επιτρέπεται μετά από χορήγηση άδειας χρησιμοποιήσεως του τίτλου οδοντιατρικής ειδικότητας. 2. Για τη χορήγηση της άδειας, που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, απαιτείται ο αιτών να έχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο οδοντιατρικής ειδικότητας από αυτούς που μνημονεύονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 β του παρόντος για την άσκηση μίας από τις κατονομαζόμενες στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, ειδικότητες καθώς και την προβλεπόμενη στο άρθρο 3 του παρόντος άδεια άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος. Άρθρο 7 β Ονομασίες οδοντιατρικών ειδικοτήτων που αναγνωρίζονται στην Ελλάδα 1. Τα διπλώματα, πιστοποιητικά και οι άλλοι τίτλοι ειδικευμένου οδοντιάτρου στην ορθοδοντική και τη στοματική χειρουργική που χορηγούνται στους υπηκόους των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τα άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 της οδηγίας 78/687/ΕΟΚ και απαριθμούνται κατωτέρω, αναγνωρίζονται στην Ελλάδα, και έχουν την ίδια ισχύ με τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους που χορηγούνται στην Ελλάδα. 2. Τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και οι άλλοι τίτλοι ειδικευμένου οδοντιατρικής είναι οι ακόλουθοι: Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι οδοντιατρικής ειδικότητας

6 1. Ορθοδοντική Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί το τίτλο Πιστοποιητι κό που συνοδεύει τον τίτλο Belgique/Belgie/Belgien - Danmark Deutschland Ελλάς Bevis for tilladelse till at betegne sig som specialtandlaege I ortodonti Fachzahnarztiche Anerkennung fur Kieferorthopadie Τίτλος οδοντιατρικής ειδικότητας της Ορθοδοντικής Sundhedsstyrelsen Landeszahnarztekammer 1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 2. Νομαρχία Espana - France Titre de specialiste en orthodontie Conseil National de l` Ordre des chirungiens dentistes Ireland Certificate of specialist dentist in orthodontics Italia - Competent authority recognised for this purpose by the competent minister Luxembourg - - Nederland Osterreich - Bewijs van erkenning en inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde Portugal - Suomi/Finland Erikoishammaslaakarin tutkinto. hampaiston oikomishoito / specialtandlakarexamen, tandreglering 1. Helsingin yliopisto/ Helsigfors universitet 2. Oulun yliopisto 3. Turun yliopisto Sverige Bevis om specialistkompetens tandreglering United Kingdom Certificate of Completion of specialist training of orthodontics i Socialstyrelsen Competent authority recognised for this purpose

7 ΦΕΚ 222 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Στοματική χειρουργική Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο Πιστοποιητικό που συνοδεύει τον τίτλο Belgique/Belgie/Belgien - Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlaege i hospitalsodontologi Sundhedsstyrelsen Deutschland EMctc. - Espana - France - Ireland Italia - Luxembourg - Nederland Fachzahnarztliche Anerkennung fur Oralchirurgie / Mundchirurgie Certificate of specialist dentist in oral surgery Bewijs van erkenningen inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister Landeszahnarztekammer Competent authority recognised for this purpose by the competent minister Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde Osterreich - Portugal - Suomi/Finland Sverige United Kingdom Erikoishamaaslaakarin turkinto, suu-ja leukakirurgia/specialtandlakarexa men, oraloch maxillofacial kirurgi Bevis om specialistkompetens I tandsystemets kirurgiska sjukdomar Certificate of completion of specialist training in oral surgery 1. Helsingin Yliopisto/Helsigfors universitet 2. Oulun yliopisto 3. Turun yliopisto Socialstyrelsen Competent authority recognized for this purpose

8 5978 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 6 (Άρθρο 7, παρ. 2 και άρθρο 19 Οδηγίας 78/686/ΕΟΚ/ Άρθρο 14 Οδηγίας 89/594/ΕΟΚ/Άρθρο 5, παρ. 7 Οδηγίας 2001/19/ΕΚ) Στο άρθρο 10 του Π.Δ. 98/1986 (ΦΕΚ 35, τ. Α') προστίθενται οι κατωτέρω παράγραφοι 2 έως 5, οι οποίες έχουν ως εξής: «2. Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ειδικευμένου οδοντιάτρου υπηκόων των κρατών μελών που χορηγήθηκαν από τα κράτη μέλη καταγωγής ή προέλευσης, πριν τεθεί σε εφαρμογή η Οδηγία 78/687/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 ή που πιστοποιούν εκπαίδευση που, ενώ είχε αρχίσει πριν, ολοκληρώθηκε μετά τη θέση σε εφαρμογή αυτής και που δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελαχίστων απαιτήσεων κατάρτισης οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 της ανωτέρω οδηγίας, αναγνωρίζονται ως επαρκή στην Ελλάδα εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει πιστοποιητικό των αρμοδίων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης που να βεβαιώνει άσκηση της ειδικότητας αυτής επί χρονικό διάστημα ίσο προς το διπλάσιο της διαφοράς μεταξύ της διάρκειας της ειδικεύσεως του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης και της αναφερόμενης στην εν λόγω οδηγία ελαχίστης διαρκείας εκπαιδεύσεως. 3. Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι οδοντιάτρου ή οδοντιάτρου ειδικευμένου στην ορθοδοντική και στη στοματική χειρουργική, που χορηγήθηκαν από τα κράτη μέλη σε υπηκόους των κρατών μελών και που δεν ανταποκρίνονται στις ονομασίες που περιλαμβάνονται, για το εν λόγω κράτος μέλος, στα άρθρα 6 και 7 β του παρόντος, αναγνωρίζονται ως επαρκή, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό των αρμόδιων αρχών ή οργανισμών του κράτους μέλους το οποίο τα χορηγεί. Το πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνει ότι αυτά τα διπλώματα, πιστοποιητικά και οι άλλοι τίτλοι οδοντιάτρου ή οδοντιάτρου ειδικευμένου στην ορθοδοντική και στη στοματική χειρουργική πιστοποιούν εκπαίδευση σύμφωνη με τις διατάξεις της Οδηγίας 78/687/ΕΟΚ, οι οποίες αναφέρονται, ανάλογα με την περίπτωση, στα άρθρα 2 ή 4της οδηγίας 78/686/ΕΟΚ, και εξομοιούνται από το κράτος μέλος που τα χορήγησε με εκείνα των οποίων οι ονομασίες περιλαμβάνονται, ανάλογα με την περίπτωση, στα άρθρα 3 ή 5 της οδηγίας 78/686/ΕΟΚ. 4. Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρού, οι οποίοι έχουν εκδοθεί στην Ιταλία σε πρόσωπα που άρχισαν τις πανεπιστημιακές τους σπουδές στην ιατρική το αργότερο δέκα οκτώ μήνες μετά την κοινοποίηση της οδηγίας 78/686/ΕΟΚ (ΕΕ Ειδική Έκδοση 05 τόμος 003 σελ. 12), αναγνωρίζονται ως επαρκή για την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση που παρέχεται από τις αρμόδιες Ιταλικές αρχές, η οποία πιστοποιεί ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν ασχοληθεί στην Ιταλία, πραγματικά και νόμιμα και κυρίως με τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 5 της οδηγίας 78/687/ΕΟΚ (ΕΕ Ειδική Έκδοση 05 τόμος 003 σελ. 21) τουλάχιστον επί τρία συνεχή έτη κατά τη διάρκεια των πέντε ετών προ της χορηγήσεως της βεβαιώσεως και ότι έχουν άδεια ασκήσεως των δραστηριοτήτων αυτών με τους ίδιους όρους με αυτούς που χρησιμοποιούντο δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αναφέρεται στο άρθρο 5 στοιχείο οτ' του παρόντος. Απαλλάσσονται από την απαίτηση της τριετούς πρακτικής η οποία αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, τα πρόσωπα τα οποία περάτωσαν με επιτυχία σπουδές τουλάχιστον τριών ετών που βεβαιώνονται από τις αρμόδιες αρχές ως ισότιμες με την εκπαίδευση, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 78/687/ΕΟΚ. 5. Η αρμόδια αρχή αναγνωρίζει τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και τους άλλους τίτλους ιατρού που χορηγεί η Ιταλία στα άτομα που άρχισαν πανεπιστημιακές σπουδές ιατρικής μεταξύ 28ης Ιανουαρίου 1980 και 31ης Δεκεμβρίου 1984, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση των ιταλικών αρμοδίων αρχών, η οποία πιστοποιεί ότι: - τα εν λόγω άτομα υποβλήθηκαν με επιτυχία στην ειδική δοκιμασία επάρκειας που οργανώνεται από τις αρμόδιες ιταλικές αρχές ώστε να εξακριβωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος κατέχει επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων αντίστοιχο με εκείνο των κατόχων διπλώματος που αναφέρεται για την Ιταλία στο άρθρο 6, παράγραφος 2 του παρόντος Π.Δ. - τα εν λόγω άτομα έχουν όντως ασκήσει στην Ιταλία νόμιμα και με τη μορφή κύριας απασχόλησης, τις δραστηριότητες που αναφέρει το άρθρο 5 της οδηγίας 78/687/ΕΟΚ επί τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών πριν από τη χορήγηση της βεβαίωσης και - τα εν λόγω άτομα έχουν την άδεια να ασκούν ή όντως ασκούν νόμιμα ως κύρια απασχόληση τις δραστηριότητες του άρθρου 5 της οδηγίας 78/687/ΕΟΚ, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους κατόχους του διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου που αναφέρει για την Ιταλία το άρθρο 6, παράγραφος 2 του παρόντος Π.Δ.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5979 Απαλλάσσονται της δοκιμασίας επάρκειας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο τα άτομα που παρακολούθησαν με επιτυχία σπουδές τουλάχιστον τριών ετών, εφόσον οι αρμόδιες αρχές πιστοποιούν ότι οι εν λόγω σπουδές είναι ισότιμες της εκπαίδευσης που αναφέρει το άρθρο 1 της οδηγίας 78/687/ΕΟΚ.» Άρθρο 7 (Άρθρο 4, παρ. 2 Οδηγίας 90/658/ΕΟΚ) Το Π.Δ. 98/1986 (ΦΕΚ 35, τ. Α') συμπληρώνεται με την προσθήκη, μετά το άρθρο 10, του κάτωθι άρθρου 10 α, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 10 α 1. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές αναγνωρίζουν ως επαρ κή απόδειξη τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτ λους οδοντιάτρου, που πιστοποιούν κατάρτιση που απο κτήθηκε στο έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρα τίας της Γερμανίας και που δεν ανταποκρίνεται στο σύνολο των ελάχιστων απαιτήσεων κατάρτισης, που προ βλέπονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 78/687/ΕΟΚ, εφόσον: - πιστοποιούν κατάρτιση που άρχισε πριν από τη γερμανική ενοποίηση, - παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων οδοντιάτρου στο σύνολο του εδάφους της Γερμανίας, με τους ίδιους όρουςπου ισχύουν για τους κατόχους τωντίτ-λων που χορηγούνται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές και που αναφέρονται για τη Γερμανία στο άρθρο 6, παρ. 2 του παρόντος, και - συνοδεύονται από βεβαίωση που εκδίδεται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές με την οποία πιστοποιείται ότι οι εν λόγω υπήκοοι επιδόθηκαν πραγματικά και νόμιμα στις εν λόγω δραστηριότητες στη Γερμανία τουλάχιστον επί τρία συνεχόμενα έτη κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της έκδοσης της βεβαίωσης. 2. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές αναγνωρίζουν ως επαρ κή απόδειξη τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτ λους ειδικευμένου οδοντιάτρου, που πιστοποιούν κατάρ τιση που αποκτήθηκε στο έδαφος της πρώην Λαοκρατι κής Δημοκρατίας της Γερμανίας και που δεν ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις κατάρτισης, που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 της Οδηγίας 78/ 687/ΕΟΚ, εφόσον: - πιστοποιούν κατάρτιση που άρχισε πριν από τη γερμανική ενοποίηση, - παρέχουν το δικαίωμα άσκησης, υπό την ιδιότητα του ειδικευμένου οδοντιάτρου, της εν λόγω δραστηριότητας στο σύνολο του εδάφους της Γερμανίας, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους κατόχους των τίτλων που χορηγούνται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές και που αναφέρονται για τη Γερμανία στο άρθρο 7 β, παρ. 2 του παρόντος, και - συνοδεύονται από πιστοποιητικό που χορηγείται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές, με το οποίο βεβαιώνεται η άσκηση, υπό την ιδιότητα του ειδικευμένου οδοντιάτρου, της εν λόγω δραστηριότητας, επί χρονικό διάστημα ισοδύναμο με το διπλάσιο της διαφοράς μεταξύ της διάρκειας της ειδικευμένης κατάρτισης που αποκτήθηκε στο γερμανικό έδαφος και της χρονικής διάρκειας της κατάρτισης που αναφέρεται στην Οδηγία 78/687/ΕΟΚ, σε περίπτωση που δεν πληρούνται αυτοί οι όροι της ελάχιστης διάρκειας κατάρτισης, που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 78/687/ΕΟΚ». Οδηγίας 2001/19/ΕΚ) Άρθρο 8 (Άρθρο 5 παρ Στο Π.Δ. 98/1986 (ΦΕΚ 35, τ. Α') το Κεφάλαιο ΣΤ' αντι καθίσταται από το κάτωθι Κεφάλαιο ΣΤ' και περιλαμβάνει τα άρθρα 18 έως 20, ως εξής: «Άρθρο 18 Αναγνωρίζονται ως επαρκή απόδειξη, όσον αφορά τους υπηκόους κρατών μελών των οποίων τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι στον τομέα που καλύπτεται από την Οδηγία 78/686/ΕΟΚ (που ενσωματώνεται με το παρόν Π.Δ.) δεν αντιστοιχούν στις ονομασίες που αναγράφονται για το συγκεκριμένο κράτος μέλος, τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλο ι τίτλο ι που χορηγούνται από αυτά τα κράτη μέλη και συνοδεύονται από πιστοποιητικό που έχει εκδώσει η αρμόδια αρχή ή οργανισμός τους. Το πιστοποιητικό βεβαιώνει ότι τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι χορηγήθηκαν μετά την περάτωση εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνης προς τις διατάξεις της 78/686/ΕΟΚ (που ενσωματώνεται με το παρόν Π.Δ.) και θεωρούνται από το κράτος μέλος που τα χορήγησε ισοδύναμα προς εκείνα τα οποία απαριθμούνται στην οδηγία αυτή. Άρθρο 19 Η αρμόδια αρχή εξετάζει τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και τους άλλους τίτλους στον τομέα που καλύπτεται από την Οδηγία 78/686/ΕΟΚ (που ενσωματώνεται με το παρόν Π.Δ.), που ο ενδιαφερόμενος απέκτησε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι έχουν αναγνωριστεί σε άλλο κράτος μέλος καθώς και την εκπαίδευση και/ή την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος σε άλλο κράτος μέλος. Η αρμόδια αρχή πρέπει να εκδώσει την απόφαση της εντός τριών μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου. Άρθρο 20 Οι αποφάσεις της αρμόδιας αρχής σχετικά με τις αιτήσεις αναγνώρισης διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα που καλύπτεται από την Οδηγία 78/686/ΕΟΚ (που ενσωματώνεται με το παρόν Π.Δ.) πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες όταν η αίτηση απορρίπτεται. Οι αιτούντες έχουν δικαίωμα προσφυγής σε δικαστήριο βάσει του εσωτερικού δικαίου. Ο αιτών έχει δικαίωμα προσφυγής και σε περίπτωση παράλειψης έκδοσης απόφασης εντός της καθορισθείσας προθεσμίας.» 2. Το Κεφάλαιο ΣΤ' του Π.Δ. 98/1986 (ΦΕΚ 35, τ. Α') με τονομάζεται σε Κεφάλαιο Ζ' και τα άρθρα 18 και 19 ανα ριθμούνται σε 21 και 22 αντιστοίχως. Άρθρο 9 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α) Η Κ.Υ.Α. αριθ. Α 4/1777/ (ΦΕΚ 244, τ. Β ). β) Τα άρθρα 4 και 5 της Κ.Υ.Α. αριθ. Α 4/2557/ (ΦΕΚ 624, τ. Β ), καθώς και γ) κάθε διάταξη που αντίκειται στο παρόν Π.Δ. 2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την

10 5980 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2004 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 241 Μεταφορά έδρας συμβολαιογράφου από το Δήμο Ερέτριας στο Βασιλικό του Δήμου Ληλαντίων που υπάγονται στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφοι 3 και 4 του Νόμου 2830/2000 «Κώδικας συμβολαιογράφων» (ΦΕΚ 96/ τ. Α'). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 (Α' 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (3) (Α' 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περίπτ. ατού Ν. 2469/1997 (Α'38). 3. Την υπ' αριθ. 6/ γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Χαλκίδας που εκδόθηκε μετά την από γνώμη, του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου και Δωδεκανήσου. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 5. Την 171 /2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε: Άρθρο μόνο Η έδρα μιας από τις θέσεις Συμβολαιογράφων του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας μεταφέρεται από το Δήμο Ερέτριας στον οικισμό Βασιλικό (έδρα του Δήμου Ληλαντίων) της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2004 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 25 Μαΐου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 38 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) 1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/de/10794.htm ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (Α'

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 10 Ιουλίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 229 19 Νοεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν. 4093/2012.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 177 6 Οκτωβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 100 Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκα ταστάσεων θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2198 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3336 11 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5711/156198 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/ Β /2009) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ 149/2006 (Α 159/28.07.2006)

Π.Δ 149/2006 (Α 159/28.07.2006) Π.Δ 149/2006 (Α 159/28.07.2006) «Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό

Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό Κ.Υ.Α. αριθμ. 7350/21.3.2014 Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α)

Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α) Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α) Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/44/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,02/04/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 286839 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα