«Αθηγήζεις Βορείοσ Αιγαίοσ: Επαναζύνδεζη με ηη Άλλη Πλεσρά»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Αθηγήζεις Βορείοσ Αιγαίοσ: Επαναζύνδεζη με ηη Άλλη Πλεσρά»"

Transcript

1 Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ) Centre for Research and Action on Peace (ΚΕDE) «Αθηγήζεις Βορείοσ Αιγαίοσ: Επαναζύνδεζη με ηη Άλλη Πλεσρά» Τν Κέληξν Έξεπλαο θαη Γξάζεο γηα ηελ Δηξήλε (ΚΔΓΔ) ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο ζην Σρέδην Γξάζεο «Αθηγήζεις Βορείοσ Αιγαίοσ: Επαναζύνδεζη με ηη Άλλη Πλεσρά». Οη «Αθεγήζεηο Βνξείνπ Αηγαίνπ» είλαη έλα δηαπνιηηηζκηθό πξόγξακκα ζρεδηαζκέλν λα ζπλεηζθέξεη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ακνηβαίαο θαηαλόεζεο κεηαμύ Τνπξθίαο θαη Διιάδαο, θαη λα ζπλδέζεη ηηο δύν ηνπηθέο θνηλόηεηεο ζην Αηγαίν κέζσ ηεο ζσνεργαζίας Ελλήνων και Τούρκων δημιοσργών κινημαηογραθικών ηαινιών, νη νπνίνη δεκηνπξγνύλ ζπλζήθεο γηα λέα θαιιηηερληθή έθθξαζε κε ζθνπό λα ελδπλακώζνπλ ην δηαπνιηηηζκηθό δηάινγν θαη λα μεπεξάζνπλ παξεμεγήζεηο θαη πξνθαηαιήςεηο. Ο Τνπξθηθόο θαη ν Διιεληθόο ιαόο έρνπλ δήζεη καδί ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ Αηγαίνπ γηα πνιιά ρξόληα. Μηινύλ δηαθνξεηηθέο γιώζζεο, έρνπλ άιιεο ζξεζθείεο, αιιά έρνπλ έλα πνιηηηζκηθό ππόβαζξν όπνπ κνηξάδνληαη θνηλέο αμίεο, ρξώκαηα θαη γεύζεηο ηεο δσήο. Αλ θαη νη δύν ρώξεο είλαη γεσγξαθηθά πνιύ θνληά ε κία ζηελ άιιε, ππάξρνπλ αθόκε εκπόδηα ζηελ ακνηβαία θαηαλόεζε. Αλ θαη νη πεξηζζόηεξεο ζπλεξγαζίεο αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ηεο Αζήλαο θαη ηεο Άγθπξαο ή κεηαμύ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο, ππάξρεη ζπλερώο δηεπξπκέλν ελδηαθέξνλ θαη αλάγθε λα αλαπηπρζνύλ ζπλεξγαζίεο κεηαμύ θαη άιισλ πεξηνρώλ πνπ γεηηνλεύνπλ, όπσο ην Τζαλάθαιε θαη ε Μπηηιήλε, πξσηεύνπζα ηεο Λέζβνπ. Τν πξόγξακκα ζηνρεύεη λα θέξεη ζε επαθή 8 Τνύξθνπο θαη 8 Έιιελεο θαιιηηέρλεο (θηλεκαηνγξαθηζηέο) πνπ ζα επηιεγνύλ κέζσ κηαο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο αηηήζεσλ. Οη θαιιηηέρλεο ζα παξαθνινπζήζνπλ καδί έλα Δξγαζηήξην Γεκηνπξγίαο Νηνθηκαληέξ ζην Adatepe (κία παιηά ειιεληθή απνηθία ζην Τζαλάθαιε). Μόιηο νινθιεξσζεί ην Δξγαζηήξην θαη ε θάζε πξνεηνηκαζίαο, θάζε θαιιηηέρλεο ζα εξγαζηεί ζε κία κηθηή νκάδα ηεζζάξσλ ζπκκεηερόλησλ, κε ζθνπό λα νινθιεξώζνπλ κηθξήο δηάξθεηαο ληνθηκαληέξ, δηάξθεηαο 5-10 ιεπηώλ. Τα ληνθηκαληέξ ζα έρνπλ σο θύξην ζέκα «μαλαζθέθηνκαη ηελ εγγύηεηα θαη ηελ απνκάθξπλζε: επαλαζύλδεζε κε ηε Άιιε Πιεπξά». Καη ζα θαζξεθηίδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο αθεγήζεηο θαη νπηηθέο ζε ζέκαηα όπσο ε θνπιηνύξα, ην θνηλσληθό θύιν, ε ηαπηόηεηα, ε θνηλσληθή πνιηηηθή, ην πεξηβάιινλ, ε ζξεζθεία θαη ε παξάδνζε.

2 Τα γπξίζκαηα ζα πεξηνξηζηνύλ ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ησλ ηνπξθηθώλ παξαιίσλ ζην Αηγαίν θαη ζηε Λέζβν. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα επεμεξγαζηνύλ θαη ζα νινθιεξώζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζηηο πεξηνρέο ηνπο θαη κεηά ηα νινθιεξσκέλα έξγα ηνπο ζα παξνπζηαζηνύλ ζην Adatepe, ζην θέληξν ηνπ Τζαλάθαιε/ Çanakkale, ζηε Μπηηιήλε, ζην Δζθηζερίξ/ Eskişehir, ζηελ Αζήλα θαη ζηελ Κσζληαληηλνύπνιε, όπνπ ζα γίλεη θαη ε ηειηθή εθδήισζε. Τν πξόγξακκα ζρεδηάζηεθε από ην ίδξπκα Istanbul Digital Culture and Art Foundation ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εηαίξν ηνπο από ηελ Διιάδα, ην Κέληξν Έξεπλαο θαη Γξάζεο γηα ηελ Δηξήλε (ΚΔΓΔ) θαη ηνπο ζπλεξγαδόκελνπο εηαίξνπο, πνπ είλαη ε ΑΙΟΛΙΣ Δηαηξεία Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο Λέζβνπ ν Καξπόο-Κέληξν Δθπαίδεπζεο θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δπηθνηλσλίαο, ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ- Τκήκα Πνιηηηζκηθήο Τερλνινγίαο θαζώο θαη ην Παλεπηζηήκην Onsekiz Mart University of Çanakkale ην Παλεπηζηήκην Anadolu University of Eskişehir ην Παλεπηζηήκην Yıldız Teknik University of Istanbul ηελ ΜΚΟ Taşmektep από ην Adatepe θαη ηελ Πξσηνβνπιία γηα ηηο ςεθηαθέο Τέρλεο MODE Istanbul Film and Digital Arts Initiative Τν Σρέδην Γξάζεο «Αθεγήζεηο Βνξείνπ Αηγαίνπ: επαλαζύλδεζε κε ηε Άιιε Πιεπξά» απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε ησλ αθόινπζσλ ζηόρσλ: Γενικοί ζηότοι: Να δηαζθαιίζεη ηελ θηλεηηθόηεηα ησλ θαιιηηερλώλ θαη ησλ πνιηηηζηηθώλ θαη θαιιηηερληθώλ δηαρεηξηζηώλ θαη λα δεκηνπξγήζεη έλαλ ιεηηνπξγηθό δίαπιν δηθηύσζεο κεηαμύ Τνύξθσλ θαιιηηερλώλ θαη πνιηηηζηηθώλ θαη θαιιηηερληθώλ δηαρεηξηζηώλ θαη ησλ επξσπαίσλ νκνιόγσλ ηνπο, Να δηεπθνιύλεη ηνλ δηάινγν θαη ηελ ακνηβαία θαηαλόεζε κεηαμύ Δπξώπεο θαη Τνπξθίαο κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ηδξύκαηνο Istanbul Digital θαη ηνπ εηαίξνπ ηνπ από ηελ Διιάδα θαη λα θηλεηνπνηήζεη ην θνηλό ελδηαθέξνλ ησλ ιαώλ ζηελ Τνπξθία θαη ηελ Διιάδα γηα ηνπο πνιηηηζκνύο ηνπο. Σσγκεκριμένοι ζηότοι: Να θέξεη ζε επαθή θαιιηηέρλεο από ηελ Τνπξθία θαη ηελ Διιάδα πνπ δνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Βόξεηνπ Αηγαίνπ, λα ελζαξξύλεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζεη έλαλ δηάινγν κέζα από ηελ ηέρλε. Να πινπνηήζεη θαηλνηόκεο δξαζηεξηόηεηεο κε ζηόρν λα εκπιέμεη ηνλ ηνπηθό πιεζπζκό ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ ληνθηκαληέξ, λα ηνπο εμνηθεηώζεη κε ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο, λα θέξεη ηελ ηέρλε ζην πξνζθήλην θαη λα εηζαγάγεη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο εθαηέξσζελ ζε λένπο ηξόπνπο θαηαλόεζεο ησλ πνιηηηζκώλ.

3 Να πξνσζήζεη ηα έξγα λέσλ θαιιηηερλώλ ζε επξύηεξν θνηλό. Να ελζαξξύλεη ζπλεξγαζίεο θαη πνιηηηζκηθά δίθηπα θαη λα πξνθαιέζεη ζπδήηεζε θαη δηάινγν κε θαιιηηερληθνύο παξάγνληεο, ηνπηθέο θνηλόηεηεο θαη ην επξύηεξν θνηλό ζηελ πεξηνρή ηνπ Βόξεηνπ Αηγαίνπ ηεο Τνπξθίαο θαη ηεο Διιάδαο. Να πξνζθέξεη λένπο ηξόπνπο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο κέζσ ηεο ζπλεξγαηηθήο δνπιεηάο Τνύξθσλ θαη Διιήλσλ θαιιηηερλώλ, επηδηώθνληαο λα ελδπλακώζεη ηελ ακνηβαία πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε θαη λα μεπεξάζεη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο. Να δεκηνπξγήζεη κηα on-line πιαηθόξκα πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη σο εηθνληθό πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη δηθηύσζεο, ελζαξξύλνληαο λένπο θαιιηηέρλεο ηνπ Βόξεηνπ Αηγαίνπ λα ζπλεξγαζηνύλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ από θνηλνύ θαη δηεπθνιύλνληαο ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπο. En North Aegean Narratives: Reconnecting with the Other Side The Centre for Research and Action on Peace (KEDE) is the national partner of Greece in the Project North Aegean Narratives: Reconnecting with the Other Side. North Aegean Narratives is a cross-cultural project designed to contribute to the fostering of mutual understanding between Turkey and Greece, and to interconnect two communities at a local level through collaborative works of Turkish and Greek media creators seeking to offer new artistic expressions to enhance multi-cultural dialogue and to overcome misunderstandings and prejudices. Turkish and Greek peoples have lived together on both sides of the Aegean for almost half a millennia. They spoke dissimilar languages, followed different faiths, but they still belonged to a cultural background that abounded with a lot of common values, shared colors and tastes of life. Although the two countries are geographically very close to each other, there are still firm borders at the mental level. Rather than the usual collaborations run between Athens and Ankara or Thessaloniki and Istanbul, there is a growing demand for cross-cultural projects promoting cooperation between the closest geographies of Turkey and Greece like Çanakkale and Mytilene (the capital of the Lesvos Island). The project aims to bring together 8 Turkish and 8 Greek Artists (media creators) who will be selected through an application process. The Artists will

4 collectively attend a Creative Documentary Development Workshop in Adatepe (a former Greek settlement in Çanakkale, Turkey). Upon completion of the workshop and the preparation phase, each media creator will work in a mixed team of four participants to complete one short creative documentary (5 to 10 minutes) dealing with the main theme Rethinking Closeness and Apartness Reconnecting with the Other Side reflecting on different narratives such as culture, gender, identity, social policy, environment, religion and tradition. The geography where the short documentaries will be shot is restricted with the Aegean region of Turkey and Lesvos Island of Greece. The participants will edit and finalize their works in their own regions. The completed media works will then be screened in Adatepe, Çanakkale (city center), Mytilene, Eskişehir, Athens and Istanbul and a Closing Conference will be held in Istanbul. The North Aegean Narratives project has been designed by Istanbul Digital Culture and Art Foundation together with the main project partner from Greece, KEDE, and the associate partners, which are AEOLIS-Cultural Development Society of Lesvos Island, Karpos - Centre of Education and Intercultural Communication, The University of the Aegean in Lesvos, Onsekiz Mart University of Çanakkale, Anadolu University of Eskişehir, Yıldız Teknik University of Istanbul, Taşmektep of Adatepe, SOM, and MODE Istanbul Film and Digital Arts Initiative. North Aegean Narratives aims to achieve the following objectives: Global objectives To ensure the mobility of artists and cultural and artistic operators, and to create an effective channel of networking between Turkish artists as well as cultural and artistic operators and their European counterparts; To facilitate a dialogue and mutual understanding between Europe and Turkey through the collaboration of Istanbul Digital and its Greek project partner and to raise awareness of the local peoples (in Turkey and in Greece) about each other and their respective cultures. Specific objectives To interconnect artists from Turkey and Greece living in the North Aegean region and to encourage them to understand each other and to create a dialogue through art; To implement innovative and inclusive activities seeking to include local people in the production process and to make them familiar with the visual arts, to bring art into the public space and to offer local people new ways for cultural understanding; To promote the works of young artists to a wider audience; To foster partnerships, networks and create debate and dialogues with arts practitioners, local communities and audiences in the North Aegean Region of Turkey and Greece; To offer new artistic expressions, through collaborative works of the Turkish and Greek artists, seeking to enhance mutual cultural understanding and to overcome the misunderstandings and prejudices;

5 To establish an online platform serving as a virtual working and networking environment aiming to encourage young artists of the North Aegean to work and produce together and to facilitate communication between them. PROJECT PARTNERS Project Leader Istanbul Digital Culture and Arts Foundation (www.istanbuldigital.org) has been established in 2007 and is based in Istanbul. Its mission is to explore the impact of digital technologies on our culture, and promote and support creative works that interconnect the disciplines of arts, science and technology. Istanbul Digital has always been involved in creative art and culture projects bringing a new dimension to the actual practices. Istanbul Digital will be foreseeing the coordination and management of the project and the project budget. Project Partner The project partner, Centre for Research and Action on Peace - KEDE (www.kede.org) is a Greek association founded in It has recently celebrated its 20 years of work contributing to the promotion of a culture of peace through the empowerment of women, youth, and civil society. KEDE has been developing initiatives and actions in Greece and other countries in order to ensure the diplomacy of the citizen via various culture and art actions concerning photo exhibitions, art and communication workshops and actions targeting youth. KEDE will be acting in close cooperation with the local actors from Mytilene: University of Aegean and Aeolis, the associate partners of this proposal that have prior collaboration experiences and strong relationships with KEDE. Associate Partners From Greece: AEOLIS-Cultural Development Society of Lesvos Island, a non-profit organization based in Mytilene, which organizes cultural activities, develops actions in the field of cultural tourism, organizes theatre and cinema shows, music events, cultural visits and excursions, workshops and conferences which aim at informing and sensitizing the citizens on Greek language and art, the natural environment and the global cultural heritage. Aeolis shall support Istanbul Digital and KEDE in necessary action points. It will cooperate with the project partner, KEDE, and will implement local dissemination activities of the project but also will disseminate nationally and internationally through its contacts. It will also support KEDE to organize the Mytilene Screening. Aeolis representative will attend the closing conference in Istanbul. The University of the Aegean (http://www3.aegean.gr/aegean/en/intro_en.htm), which is based in Mytilene, was founded in 1984 and it has currently around 4,500 students. UOA will contribute to the project by mobilizing young artists living in the region and will host the screening in Mytilene. It will also support KEDE, Aeolis and Istanbul Digital to reach relevant local instructors in the region. Karpos-Centre of Education and Intercultural Communication is a non-profit organization based in Athens, which promotes projects, which encourage

6 respect of cultural diversity and participation of citizens of all ages in social discourse. Karpos supports the use of all forms of media, information technology and training to help expression, exchange of views and creative ideas. From Turkey: The Çanakkale 18 Mart University (www.comu.edu.tr/english/) based in Çanakkale was founded in 1992 and it has currently more than 22,000 students. COMU will contribute to the project by mobilizing young artists living in the region and will host the screening in Çanakkale. It will also support Istanbul Digital to reach relevant local instructors in the region. Yildiz Teknik University (www.yildiz.edu.tr/en/) based in Istanbul, is the 3rd oldest university of Turkey with its history dating back to 1911 and currently has more than 17,000 students. YTU will contribute to the project by providing a venue and hosting the closing conference of the project as well as the screening of short films in Istanbul. Anadolu University (www.anadolu.edu.tr/en/) based in Eskişehir was founded in 1958 and currently has students. AU will contribute to the project by providing a venue and hosting the screening of short films in Eskişehir. Other stakeholders, and their anticipated roles and/or potential attitudes towards the project are as follows: Taşmektep (www.tasmektep.com) which is a civil initiative based in Adatepe (Kucukkuyu) / Çanakkale will be hosting the Instructors Meeting and Creative Documentary Development Workshop. Taşmektep is a civil platform offering a wide range of activities from philosophy, art history, to photography and pottery workshops. MODE Istanbul (www.modeistanbul.org), a motion pictures and digital arts initiative based in Istanbul and a partner of the European Doc Next Network led by the European Cultural Foundation, will offer its support and networking capabilities in contacting national and international film festivals and platforms to promote and to organize the screenings of the short films produced during the project. Furthermore, local authorities such as the Municipality of Kucukkuyu (where Adatepe is located at, the Municipality of Çanakkale as well as the Governorship of Çanakkale will be facilitating the activities of Istanbul Digital during the project in Çanakkale.

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

EVS Project. Date: From August 2014. Venue: Greece, Lefkas

EVS Project. Date: From August 2014. Venue: Greece, Lefkas reμονοπατια ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ / Solidarity Tracks Tel/Fax : +30 26 450 23123 E-mail : pistes_solidaires@yahoo.gr Web site : www.tamonopatia.org EVS Project Date: From August 2014 Venue: Greece, Lefkas Activity

Διαβάστε περισσότερα

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning WP1 1 Ιανουαρίου 2010 [LEARNING COMMUNITY - IMMIGRANTS AS EDUCATIONAL FACILITATORS PAVE THE WAY FOR IMMIGRANTS TO ACCESS LIFELONG LEARNING] Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave

Διαβάστε περισσότερα

EVS Project. Date: From August 2014. Venue: Greece, Lefkas

EVS Project. Date: From August 2014. Venue: Greece, Lefkas ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ / Solidarity Tracks Tel/Fax : +30 26 450 23123 E-mail : pistes_solidaires@yahoo.gr Web site : www.tamonopatia.org EVS Project Date: From August 2014 Venue: Greece, Lefkas Activity

Διαβάστε περισσότερα

D14+D15: RECOMMENDATIONS

D14+D15: RECOMMENDATIONS ura Contract no. 030145 Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation CoRIn Co-ordination Action Support for the coherent development of policies Regions of Knowledge 2 D14+D15:

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Βιομησανική κληπονομιά και νεολαία Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο

ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Βιομησανική κληπονομιά και νεολαία Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο Με ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο Δπξσπατθήο Πξσηεύνπζαο

Διαβάστε περισσότερα

The use of sources in teaching and learning history

The use of sources in teaching and learning history The use of sources in teaching and learning history The Council of Europe s activities in Cyprus Volume 1 Report of the workshops and workshop materials on: The use of sources in teaching and learning

Διαβάστε περισσότερα

What's inside? Click here for other languages and formats

What's inside? Click here for other languages and formats Contents powered by... contents roadmap references authors What's inside? Click here for other languages and formats Introduction Key forces at play Model A phased process for innovation Stimulation Awakening

Διαβάστε περισσότερα

The use of sources in teaching and learning history

The use of sources in teaching and learning history The use of sources in teaching and learning history The Council of Europe s activities in Cyprus Volume2 Report of the workshops and workshop materials on: The use of historical sources in teaching cultural

Διαβάστε περισσότερα

«Together, for a Europe without discrimination»

«Together, for a Europe without discrimination» Non formal group of Thasos forward it Invitation to Youth exchange «Together, for a Europe without discrimination» Date: 20-30 of November 2010 (9 activity days) Venue: Greece, Thasos Island 30 participants

Διαβάστε περισσότερα

EVS Project. Date: From October 2014. Venue: Greece, Lefkas Duration: 12 Months

EVS Project. Date: From October 2014. Venue: Greece, Lefkas Duration: 12 Months reμονοπατια ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ / Solidarity Tracks Tel/Fax : +30 26 450 23123 E-mail : pistes_solidaires@yahoo.gr Web site : www.tamonopatia.org EVS Project Date: From October 2014 Venue: Greece, Lefkas Duration:

Διαβάστε περισσότερα

RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model GOOD PRACTICES

RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model GOOD PRACTICES RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model GOOD PRACTICES 1 Name of Organisations: 1. CVT Georgiki Anaptixi Agricultural

Διαβάστε περισσότερα

Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Vodafone Group Foundation.

Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Vodafone Group Foundation. Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Vodafone Group Foundation. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Μέρος 1 ο : ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ..ζει. 4 ΟΗ ΖΜΔΡΗΓΔ Δ ΟΛΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ..ζει. 8 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΩΝ ΒΗΩΜΑΣΗΚΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ...ζει.

Διαβάστε περισσότερα

GPSG Newsletter #22/23. August 2011

GPSG Newsletter #22/23. August 2011 GPSG Newsletter #22/23 August 2011 1 Call for Papers GPSG International Conference The Politics of Extreme Austerity: Greece Beyond the Crisis 8-9 December 2011, University of Strathclyde, Glasgow 2 Call

Διαβάστε περισσότερα

Training Modules Multilateral Project SHIVAA 502901 LLP-1-2009-1-FR- GRUNDTVIG -GMP

Training Modules Multilateral Project SHIVAA 502901 LLP-1-2009-1-FR- GRUNDTVIG -GMP Training Modules Multilateral Project SHIVAA 502901 LLP-1-2009-1-FR- GRUNDTVIG -GMP Successful Help for Inclusion by Valorised Actions for Adults in the field of environment SHIVAA 502901-LLP-1-2009-1-FR-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

A report on Sexual Orientation in Cyprus: Mapping the Sociopolitical Climate, Experiences and Needs

A report on Sexual Orientation in Cyprus: Mapping the Sociopolitical Climate, Experiences and Needs A report on Sexual Orientation in Cyprus: Mapping the Sociopolitical Climate, Experiences and Needs Two studies conducted in the context of ILGA-Europe s 7th Call for Proposals for Human Rights Violations

Διαβάστε περισσότερα

FINAL PUBLIC REPORT 2009-2010

FINAL PUBLIC REPORT 2009-2010 FINAL www. s a f eli n e. g r www.safeline.gr Greek combined node for creating public awareness and offering knowledge about how to use the Internet and other online technologies more safely, and for continuing

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model R E F E R E N C E D O C U M E N T R U R W O M B A C K PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2011/2012

The PASCAL Chronicle 2011/2012 The PASCAL Chronicle 2011/2012 The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page...2 Editor s message. 2 Director s message..3 Principal s message.4 Headmistress message. 4 School Calendar... 5 Message

Διαβάστε περισσότερα

ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL

ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL The After School Program is a program which extends beyond the school day and provides a supportive environment

Διαβάστε περισσότερα

3rd International Conference

3rd International Conference GREEK ASSOCIATION OF PRIMARY MUSIC EDUCATION TEACHERS (GAPMET) 3rd International Conference Teaching material and its contribution to educational practice: From theory to application in Music Education

Διαβάστε περισσότερα

Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association,

Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association, Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association, We are proud to welcome you to the 2009 NHSA Fall Convention at the University of Michigan Ann Arbor. We are proud not

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Βοςδαπέζηηρ - Βιέννηρ 2010: Ένα νέο βήμα ζηη διακςβέπνηζη ηηρ ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ζηην Εςπώπη

Διακήπςξη Βοςδαπέζηηρ - Βιέννηρ 2010: Ένα νέο βήμα ζηη διακςβέπνηζη ηηρ ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ζηην Εςπώπη 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 03 / Μάιος 2010 Διακήπςξη Βοςδαπέζηηρ - Βιέννηρ 2010: Ένα νέο βήμα ζηη διακςβέπνηζη ηηρ ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ζηην Εςπώπη ηεο Γέζπνηλαο Σαξαληίδνπ Μεηαπηπρηαθήο Φνηηήηξηαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Leonardo da Vinci Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Welcome to the March 2008 edition (Issue 1) of the ECDL Hellas Group of Companies Newsletter. Σε αυτό το τεύχος...

Διαβάστε περισσότερα

The missing link: rural heritage and sustainable rural development. Conference Proceedings

The missing link: rural heritage and sustainable rural development. Conference Proceedings Promotion of a Cultural Area Common to European Rural Communities CULT RURAL TO EU The missing link: rural heritage and sustainable rural development Conference Proceedings INTERNATIONAL CONFERENCE «The

Διαβάστε περισσότερα

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) C. E. Chronaki MSc 1, A. Kouroubali PhD 1, L. Esterle MD, PhD 1,3, E. Orphanoudaki

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκπαίδευση Ενηλίκων Καθηγήτρια Μαίρη Καλαντζή Μάϊος 2005 Το παρόν υλικό παράχθηκε

Διαβάστε περισσότερα