ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό των φοιτητών : Πολύζος Ιωάννης Τζέκος Ιωάννης Επιβλέπων Καθηγητής : Ζωϊτσάς Άγγελος Καθηγητής Τ.Ε.Ι Σερρών Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΣΕΡΡΕΣ 2013

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, η ανάπτυξη των επιχειρήσεων, οι εξαγορές και συγχωνεύσεις αυτών καθώς και οι παγκόσμιες ανακατατάξεις οι οποίες παρατηρούνται σε κάθε κλάδο των επιχειρήσεων, δυσκολεύουν όλο και περισσότερο το έργο των διοικήσεων. Οι διοικούντες των επιχειρήσεων, εκ των πραγμάτων από μόνοι τους αδυνατούν να έχουν την κατάλληλη υποστήριξη και την πληροφόρηση που απαιτείται για να λαμβάνουν άμεσες επιχειρηματικές αποφάσεις. Το κενό αυτό, προσπαθούν οι διοικήσεις να καλύψουν με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε διάφορα επίπεδα διοίκησης. Πρωτεύοντα ρόλο στην ανάληψη αρμοδιοτήτων και στην παροχή διοικητικής πληροφόρησης και υποστήριξης καλείται να διαδραματίσει ο ελεγκτής και κατ' επέκταση ο έλεγχος. Ο έλεγχος αποτελεί μια από τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης στον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη στελέχωση, την επικοινωνία αλλά και σε άλλους τομείς. <<Ο έλεγχος γενικά ορίζεται ως η διαδικασία με την οποία ανιχνεύονται οι ενδεχόμενες επικίνδυνες ελλείψεις, εξουδετερώνονται οι σπατάλες, περιορίζονται οι δαπάνες, αξιολογούνται τα εφαρμοζόμενα συστήματα ελέγχου, ελέγχονται τα διάφορα προγράμματα εργασίας και οι στόχοι τους, μελετούνται καινούριες ιδέες, καινούριες δυνατότητες ανάπτυξης>>.(άγγελος Τσακλάγκανος, Ελεγκτική, σελ. 8) Κύριος σκοπός του ελέγχου μιας επιχείρησης είναι η διαπίστωση της ορθής ή μη παρουσίασης της οικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων δράσεως μιας οικονομικής μονάδας στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, σύμφωνα με τις γενικώς παραδεκτές λογιστικές αρχές(εξωτερικός έλεγχος) ή της λειτουργίας της μονάδας σύμφωνα με την προκαθορισμένη διοικητική πολιτική(εσωτερικός έλεγχος). Επομένως, η αναγκαιότητα άσκησης συστηματικού ελέγχου στο σύνολο των λειτουργιών της οικονομικής μονάδας είναι επιβεβλημένη διότι με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η πληρότητα και η εγκυρότητα των οικονομικών καταστάσεων, από την μελέτη των οποίων τα τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα καθορίσουν την στάση τους. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει την σημασία και το περιεχόμενο της έννοιας του ελέγχου και πιο συγκεκριμένα, του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων. Επιπλέον, θα περιγραφούν οι τρόποι, οι μέθοδοι, οι τεχνικές που χρησιμοποιεί ο ελεγκτής για να επιτύχει και να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία κάθε κυκλώματος της οικονομικής μονάδος. 2

3 Με την παρούσα μελέτη θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε επίκαιρα και ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν τον έλεγχο και πιο αναλυτικά, τον εξωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων, όπως: Ποια είναι η έννοια και ποιος ο σκοπός του ελέγχου και ειδικότερα, του εσωτερικού ελέγχου; ες είναι οι διακρίσεις του ελέγχου; Ποι ί είναι αναγκαίος ο έλεγχος των επιχειρήσεων; Γιατ είναι τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου και που αποσκοπούν; Τι ες αρχές αντιπροσωπεύουν τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου; Ποι Ποι α είναι η έννοια του ελεγκτή, η σχέση αυτού με την επιχείρηση, καθώς και οι διαφορές εσωτερικού και εξωτερικού ελεγκτή; Ποι ο είναι το εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων; 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΈΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ : Εισαγωγή-Ιστορική αναδρομή : Η έννοια του ελέγχου : Το αντικείμενο και υποκείμενο του ελέγχου : Ο σκοπός του ελέγχου

5 1.5: Οι διακρίσεις του ελέγχου : Ο ελεγκτής και τα πρότυπα ελεγκτικής : Ο ελεγκτής : Τα πρότυπα ελεγκτικής : Διασφάλιση ποιότητας στον έλεγχο : Ευθύνη και πειθαρχικός έλεγχος...22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ : Εισαγωγή : Ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου : Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου : Σκοπός του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου : Βασικές Αρχές ενός Συστήματος Εσωτ. Ελέγχου : Ο Εσωτερικός Ελεγκτής : Σχέση Ελεγκτή και Επιχείρησης : Σχέσεις εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών : Αδυναμίες του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου : Εσωτερικός Έλεγχος στις μικρές επιχειρήσεις...32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ : Διαδικασίες Άσκησης του Ελέγχου : Μέθοδοι Δειγματοληψίας : Πιθανότητα Σφαλμάτων

6 3.4: Η Άσκηση του Ελέγχου : Η Έκθεση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου : Περιεχόμενο Γενικής Έκθεσης Εσωτ. Ελέγχου : Βασικές Ενότητες Γεν. Έκθεσης Εσωτ. Ελέγχου : Φύλλα Εργασίας : Κατηγορίες Φύλλων Εργασίας : Γενικές Οδηγίες Σύνταξης Φύλλων Εργασίας : Διεξαγωγή των Επιμέρους Λειτουργιών και Δραστηριοτήτων : Η Αξιοπιστία των Δεδομένων και η Προστασία των Περιουσιακών Στοιχείων της Επιχείρησης : Ανακεφαλαίωση Ευρημάτων Ελέγχου-Προτεινόμενες Βελτιώσεις : Τα Όργανα του Εσωτ. Ελέγχου στην επιχείρηση : Ο Προγραμματισμός του έργου της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου : Προυποθέσεις Αποδοτικής Λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου : Νομοθεσία Σχετική με τον Εσωτερικό Έλεγχο...54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ : Εσωτερικός Έλεγχος Ταμειακών Συναλλαγών : Διαδικασία Εισπράξεων : Διαδικασία Πληρωμών : Μικρό Ταμείο : Εσωτερικός Έλεγχος Ακινήτων, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού : Εσωτερικός Έλεγχος Χρεογράφων : Εσωτερικός Έλεγχος αποθεμάτων και Κόστους Πωληθέντων

7 4.5: Εσωτερικός Έλεγχος των Υποχρεώσεων της Επιχείρησης : Εσωτερικός Έλεγχος Πωλήσεων : Ο Προυπολογισμός Έλεγχος των Πωλήσεων : Ο Έλεγχος της Πράξης των Πωλήσεων : Ο Έλεγχος της Διεύθυνσης των Πωλήσεων : Εσωτερικός Έλεγχος Γραμματίων Εισπρακτέων : Ο Εσωτ. Έλεγχος στο Τέλος της Χρήσεως Επίλογος-Συμπεράσματα...80 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1.1 Εισαγωγή-Ιστορική αναδρομή 7

8 Η επισκόπηση των καθημερινών οικονομικών συναλλαγών καθώς και η εξασφάλιση της διαφάνειας στη διαχείριση των δημοσίων χρημάτων ήταν αναγκαία ήδη από τα αρχαία χρόνια. Σύμφωνα με γραπτές μαρτυρίες, οι Νινευϊτες της Βαβυλώνας γύρω στα π. Χ., κατείχαν εμπορικούς νόμους και λογιστικές εκθέσεις. Το άτομο το οποίο σημείωνε πάνω σε πλάκες τις συναλλαγές και τις νομιμοποιούσε με την υπογραφή του ονομαζόταν πραγματογνώμων ή λογιστής ή όπως θα λέγαμε σήμερα ορκωτός λογιστής. (Ελεγκτική,WALTER B. MEIGS-E.JOHN LARSEN-ROBERT F.MEIGS, 1984, σελ ) Ακόμη, στην αρχαία Αίγυπτο, το κράτος δημιούργησε τους λεγόμενους Επιστάτες. Οι επιστάτες ήταν κάποιοι λειτουργοί οι οποίοι ήλεγχαν την συγκομιδή των σιτηρών και κατέγραφαν τις εισαγωγές εξαγωγές αυτών. Οι επιστάτες θεωρούνταν πρόσωπα με ιδιαίτερα αυξημένο κύρος και απολάμβαναν μεγάλες τιμές από τους Φαραώ. Στην Αθήνα, γύρω στο 300 π. Χ., δημιουργήθηκε σώμα λογιστών το οποίο επιτηρούσε τα οικονομικά του κράτους. Παράλληλα, υπήρχε και ένα ακόμη σώμα ελεγκτών που αποτελούταν από δέκα άτομα που εκλέγονταν από το λαό και ονομάζονταν εύθυνοι. Και τα δυο αυτά σώματα είχαν την αρμοδιότητα να ελέγχουν τους λογαριασμούς διαχειρίσεως των αρχόντων που αποχωρούσαν από το αξίωμά τους και οδηγούσαν στην δικαιοσύνη αυτούς που παρανομούσαν. Επιπλέον, στην αρχαία Ρώμη ο έλεγχος των δημοσίων οικονομικών είχε ανατεθεί διαδοχικά στους <<Υπάτους>>, τους <<Κήνσορες ή Τιμητές>> και τους <<Ταμίες>>. Αυτοί ασκούσαν τον έλεγχο σε όλους τους λογαριασμούς των εσόδων και πληρωμών πριν πάνε για έγκριση στην Σύγκλητο(Άγγελος Ζωϊτσάς-Θεοχ. Σιώτης,Σύγχρονη Ελεγκτική 2010, σελ ). Στα τέλη του Μεσαίωνα, στις αρχές της Αναγέννησης, εντοπίζονται τα πρώτα ίχνη σοβαρού ελέγχου στην Ιταλία, την πατρίδα της λογιστικής. Ο θεσμός του ελεγκτή αναπτύσσεται κατά τον 13ο αιώνα με αφετηρία την πόλη της Πίζας η οποία αποκτά τον επίσημο ελεγκτή της, επιφορτισμένο με το έργο του ελέγχου των κοινοτικών πληρωμών. Στην συνέχεια, ακολουθεί η πόλη της Βενετίας καθορίζοντας μάλιστα τις αμοιβές με βάση τον αριθμό και την σπουδαιότητα των λαθών και καταχρήσεων που ανακάλυπτε ο ελεγκτής. Επιπλέον, ο όρος auditor (ελεγκτής) πρωτοεμφανίζεται επίσημα στην Αγγλία το 1285 σε σχετικό διάταγμα του Εδουάρδου του πρώτου. Επιπροσθέτως, το 8

9 1581 ιδρύεται η πρώτη Ένωση Επαγγελματιών Ελεγκτών στην Βενετία με τον τίτλο <<Coliegio dei Raxonati>>. Επρόκειτο για έναν κρατικό θεσμό ο οποίος απέκτησε ταχύτατα μεγάλη επιρροή και ρύθμιζε με αυστηρό τρόπο τις δραστηριότητες των μελών του. Στην ταχύτατη εξέλιξη του ελέγχου συνέβαλε η βιομηχανική επανάσταση και η ανάπτυξη της βιομηχανίας στην Αγγλία. Εκείνη την περίοδο, μεγάλες ανώνυμες εταιρείες κάνουν τα πρώτα τους βήματα εφαρμόζοντας παράλληλα, μοντέρνες μεθόδους ελέγχου. Επιπλέον, το 1854 ιδρύεται η παλαιότερη από τις σύγχρονες ενώσεις ελεγκτών, το <<Institute of chartered accountants in Scotland>>, με συνέπεια να ακολουθήσει η επέκταση του σύγχρονου θεσμού του ελεγκτή σε πολλές χώρες της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Νότιας Αμερικής(Άγγελος Ζωϊτσάς-Θεοχ. Σιώτης, Σύγχρονη Ελεγκτική 2010, σελ.13-15). Όσον αφορά την νεότερη Ελλάδα, ουσιαστικός έλεγχος έγινε προσπάθεια να οργανωθεί για πρώτη φορά το 1920 όπου, με το Ν.Δ. 2190/1920, ο έλεγχος των ισολογισμών και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιρειών, γίνεται από τους <<ελεγκτές>> και τους <<Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές>>. Σύμφωνα με τον νόμο αυτό, οι ισολογισμοί των ανωνύμων εταιρειών που πραγματοποιούν τζίρο μέχρι ένα ορισμένο ποσό, το οποίο καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, ελέγχονται από δυο ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: Ηλικία πάνω από 30 Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχολής Πενταετή προϋπηρεσία Οι ελεγκτές της κατηγορίας αυτής πρέπει να ελέγχουν την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και να πιστοποιούν την γνησιότητα και την ακρίβεια των λογιστικών βιβλίων, καθώς και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 9

10 Ο θεσμός του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή αρχίζει να υπάρχει όταν, με τον νόμο Ν.5076/1931 <<Περί Ανώνυμων Εταιρειών και Τραπεζών>> προβλέφθηκε η σύσταση και λειτουργία του <<Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών>>. Παρ όλα αυτά, ο θεσμός λειτούργησε κανονικά από το 1955 και έπειτα, όταν ιδρύθηκε το <<Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών >> (ΣΟΛ).<<Ελεγκτική,WALTER B. MEIGS-E.JOHN LARSEN-ROBERT F.MEIGS, 1984, σελ ). Οι ορκωτοί λογιστές, εκτός του έργου του ελέγχου των ισολογισμών, ασκούν και άλλες εργασίες, όπως είναι η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για θέματα διαχειριστικά ή φορολογικά με βάση αποφάσεις δικαστηρίων και η συμμετοχή στην εκπόνηση γενικών ή κλαδικών λογιστικών σχεδίων. Θα αναφερθούμε αναλυτικότερα στα καθήκοντα του ορκωτού ελεγκτή σε άλλη ενότητα. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι με την ψήφιση του νέου νόμου 3693/2008 επήλθε η ριζική αλλαγή στο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή. Ο νόμος αυτός εναρμονίζει το νομικό πλαίσιο της χώρας μας που αφορά το επάγγελμα των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, με την Οδηγία 2006/43 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαϊου 2006(Άγγελος Ζωϊτσάς-Θεοχ. Σιώτης, Σύγχρονη Ελεγκτική 2010,σελ ). Τα τελευταία χρόνια το επάγγελμα του ελεγκτή άρχισε να διεθνοποιείται. Πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις ζητούν από ελεγκτικές ενώσεις της χώρας τους να κάνουν ελέγχους, όχι μόνο στην κύρια επιχείρηση, αλλά και στις θυγατρικές τους που βρίσκονται σε άλλες χώρες. Η διεθνοποίηση αυτή δημιούργησε την ανάγκη της εναρμόνισης των ελεγκτικών διαδικασιών στις διάφορες χώρες, έτσι ώστε να είναι δυνατή η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ελεγκτικών ενώσεων. 1.2: Η έννοια του ελέγχου Η ελεγκτική αποτελεί κλάδο της Οικονομικής των επιχειρήσεων που πραγματεύεται τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους γενικούς κανόνες για τη διενέργεια ελέγχου στις επιχειρησιακές μονάδες,για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν στο επιθυμητό επίπεδο αποδοτικότητας. Επιπλέον, η ελεγκτική 10

11 θεωρείται και επιστήμη αλλά τεχνική. Χαρακτηρίζεται ως επιστήμη διότι μέσα από τη διερεύνηση παρέχει συνεχώς καινούρια γνώση, ενώ από την άλλη πλευρά, ως τεχνική, για το λόγο ότι σε συνδυασμό με την παραγόμενη επιστημονική γνώση, ικανοποιεί τις ανάγκες του ελέγχου και φέρνει σε πέρας την αποστολή της. (<<Ελεγκτική,WALTER B. MEIGS-E.JOHN LARSEN- ROBERT F.MEIGS, 1984, σελ.14-15) Ένας σύντομος και περιεκτικός ορισμός της Ελεγκτικής, σύμφωνα με τον Άγγελο Τσακλάγκανο (Ελεγκτική, σελ.8) είναι ο εξής: <<Ελεγκτική είναι ένα σύνολο κανόνων, αρχών και ενεργειών, με βάση τις οποίες διενεργείται κάθε λογιστικό-διαχειριστικός έλεγχος με σκοπό τη διατύπωση αιτιολογημένων συμπερασμάτων σχετικά με κάποια οικονομική διαχείριση>>. Ένας άλλος ορισμός που παρουσιάζεται στο βιβλίο των Walter Meigs, John Larsen και Robert Meigs(Ελεγκτική, 1984, σελ.40), είναι ο ακόλουθος: <<Έλεγχος είναι η διαδικασία της έρευνας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης καθώς και της διερεύνησης των λογιστικών βιβλίων και άλλων αποδεικτικών εγγράφων στα οποία βασίζονται αυτές, που πραγματοποιείται από γραφείο ανεξάρτητων επαγγελματιών λογιστών>>. Ακόμη, σύμφωνα με τον Διονύση Φάκο, όπως αναφέρει στο βιβλίο του <<Ο Εσωτερικός Έλεγχος των Επιχειρήσεων>>, η Ελεγκτική μπορεί να γενικευτεί ως η επιστήμη εκείνη που πραγματεύεται τις αρχές, τους κανόνες και τις τεχνικές του ελέγχου οικονομικών συστημάτων,και όχι μόνο, ως προς την εύρυθμη λειτουργία τους στα πλαίσια της επίτευξης τεθέντων στόχων. 1.3: Το αντικείμενο και υποκείμενο του ελέγχου Το αντικείμενο του ελέγχου, θα λέγαμε ότι είναι η διαχείριση ξένης περιουσίας, όπως για παράδειγμα μιας ανώνυμης βιομηχανικής επιχείρησης ή πιο γενικά, 11

12 ο έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος <<επιχείρηση>> καθώς και των υποσυστημάτων της. Η ενασχόληση του ελέγχου με την κάθε μορφή ξένης περιουσίας αποτελεί την πεμπτουσία ίδιου του ελέγχου. Οι σχέσεις κυριότητας των διαφόρων στοιχείων μιας οικονομικής μονάδας δεν είναι μονομερής, έτσι η περιουσία μιας ατομικής επιχείρησης είναι σε πρώτο στάδιο κτήμα του ιδιοκτήτη, αλλά συγχρόνως αποτελεί και στοιχείο ενδιαφέροντος για αυτούς που έχουν απαιτήσεις από την επιχείρηση. Η περιουσία μιας ανώνυμης εταιρείας είναι κοινό κτήμα του συνόλου των μετόχων και συγχρόνως ξένο αντικείμενο για αυτούς που την διαχειρίζονται. Όσον αφορά το υποκείμενο του ελέγχου, αυτό αποτελεί ο ελεγκτής, ο οποίος μπορεί να είναι είτε εσωτερικός, πρόσωπο δηλαδή που σχετίζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη μίσθωση εργασίας με την επιχείρηση που ελέγχεται, είτε εξωτερικός, που είναι πρόσωπο ανεξάρτητο από την επιχείρηση που ελέγχεται και το οποίο ελέγχει τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης υπό αυτήν ακριβώς την ιδιότητά του, ως ανεξάρτητου από την οικονομική μονάδα προσώπου. Η χρήση ελεγκτικών υπηρεσιών απο εξωτερικό ελεγκτή γίνεται είτε διότι το προβλέπει η νομοθεσία της χώρας που δραστηριοποιείται η επιχείρηση, είτε διότι αποτελεί επιθυμία των μετόχων της. 1.4: Ο σκοπός του ελέγχου Σε γενικές γραμμές, ο έλεγχος έχει ως αντικείμενο την εγκυρότητα, ειλικρίνεια και αξιοπιστία της μέτρησης και παρουσίασης των χρηματοοικονομικών μεγεθών που αποτελούν την εικόνα μιας οικονομικής μονάδας. Από την οπτική γωνία του ελεγκτή, ο έλεγχος αποσκοπεί στην διαμόρφωση άποψης για την σωστή ή μη παρουσίαση της χρηματοοικονομικής θέσης καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης της ελεγχόμενης μονάδας στις αντίστοιχες λογιστικές καταστάσεις, πάντοτε σε συνάρτηση με τις γενικώς παραδεκτές λογιστικές αρχές. 12

13 Ο ελεγκτής συμβάλλει στην πιο αποτελεσματική διοίκηση της επιχείρησης. Σχεδιάζει, υιοθετεί και εφαρμόζει στην πράξη μέτρα ελέγχου που αποσκοπούν, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Ζωϊτσά Άγγελου(Σύγχρονη Ελεγκτική, 2010, σελ.25-27) : Στην διερεύνηση, αποκάλυψη και καταστολή ακούσιων ή εκούσιων σφαλμάτων και απατών. Στην ανάλυση, έγκριση και τον σχολιασμό, ύστερα από συστηματικό έλεγχο της ακρίβειας και της ειλικρίνειας των διαφόρων οικονομικών καταστάσεων όπως ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης. Στην συστηματική παρακολούθηση όλων των τμημάτων που σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία. Στην εξακρίβωση της επαρκούς στελέχωσης των τμημάτων καθώς και της κατάλληλης αξιοποίησης του προσωπικού. Στην καταγραφή των ατελειών και τον καθορισμό των αδυναμιών στο όλο κύκλωμα της οικονομικής μονάδας. 1.5: Οι διακρίσεις του ελέγχου Όπως επισημάνθηκε προηγουμένως, ανάλογα με το υποκείμενο του ελέγχου και τη σχέση εργασίας του με τον ελεγχόμενο, οι έλεγχοι διακρίνονται σε: 13

14 Εσωτερικούς: Διενεργούνται από στελέχη που ανήκουν στην ελεγχόμενη μονάδα και εξαρτώνται από αυτήν. Εξωτερικούς: Γίνονται από εξωτερικούς ελεγκτές, ανεξάρτητους από την οικονομική μονάδα που ελέγχουν. Μικτούς: Επιτυγχάνονται ύστερα από την συνεργασία μεταξύ του τμήματος εσωτερικού ελέγχου με τους εξωτερικούς ελεγκτές. Παράλληλα, σε συνάρτηση με το σκοπό που έχουν οι έλεγχοι, χωρίζονται σε: Προληπτικούς: Εφαρμόζονται από τις ίδιες τις υπηρεσίες του κάθε τμήματος της μονάδας, κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής συναλλαγής, με απώτερο σκοπό την πρόληψη ενδεχόμενων λαθών. Κατασταλτικούς: Γίνονται αποκλειστικά από εσωτερικούς ελεγκτές εκ των υστέρων και μετά την ολοκλήρωση κάποιας διαδικασίας ή γεγονότος και αποβλέπουν στην αποκάλυψη λαθών ή παραλείψεων ή κακών χειρισμών όσον αφορά σε παραγωγικούς πόρους καθώς και στην επιβεβαίωση ότι οι στόχοι επιτεύχθηκαν ή όχι. 14

15 Επιπλέον, σε σχέση με την έκτασή τους, οι έλεγχοι κατατάσσονται σε: Γενικούς: Αφορούν ολόκληρη τη διαχείριση μιας δοσμένης χρονικής περιόδου. Παραδείγματα γενικού ελέγχου αποτελούν ο ετήσιος έλεγχος του Ισολογισμού και ο έλεγχος των Αποτελεσμάτων Χρήσης. Ειδικούς: Εξετάζουν ένα συγκεκριμένο τομέα. Παραδείγματα ειδικού ελέγχου είναι ο έλεγχος των αποθεμάτων και ο έλεγχος των πωλήσεων. Επιπροσθέτως, ανάλογα με τη διάρκειά τους, οι έλεγχοι διακρίνονται σε: Διαρκείς ή μόνιμους: Διενεργούνται συνεχώς και καθ όλη τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης. Τακτικούς ή περιοδικούς: Εφαρμόζονται ανά τακτές χρονικές περιόδους όπως τριμηνιαίοι, εξαμηνιαίοι κ.λ.π. Έκτακτους ή περιπτωσιακούς: Γίνονται σε έκτακτες περιπτώσεις και αφορούν ειδικούς σκοπούς. Επίσης, σε μια ξεχωριστή κατηγορία κατατάσσουμε τον λεγόμενο έλεγχο διαχείρισης. Ο έλεγχος διαχείρισης μετρά τον βαθμό επίτευξης των στόχων 15

16 που έχουν τεθεί από την επιχείρηση και θέτει ως ζήτημα την αποτελεσματική ή μη εκμετάλλευση των χρησιμοποιούμενων παραγωγικών πόρων. Εστιάζει στον έλεγχο των διαδικασιών και μεθόδων που εφαρμόζονται από την οικονομική μονάδα και όχι στον έλεγχο των αποτελεσμάτων αυτής('αγγελος Ζωϊτσάς-Θεοχάρης Σιώτης, Σύγχρονη Ελεγκτική, 2010, σελ.33-35). 1.6: Ο ελεγκτής και τα πρότυπα ελεγκτικής Οι ενώσεις των ελεγκτών έχουν έναν αυτοέλεγχο για τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Αυτός ο αυτοέλεγχος βασίζεται σε αποφάσεις και επαγγελματικά πρότυπα που αναφέρονται στις συνθήκες εισόδου κάποιου ατόμου στο επάγγελμα του ελεγκτή. Από την ίδρυσή τους οι επαγγελματικές ενώσεις των ελεγκτών έθεσαν στους εσωτερικούς κανονισμούς τους προϋποθέσεις, οι οποίες αφορούσαν την κατάρτιση και την επιλογή υποψηφίων, τον δεοντολογικό κώδικα και τις πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται. Αυτά είναι απόρροια της υψηλής δυσκολίας αποστολής του ελεγκτή, η οποία συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με: την λειτουργία και την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς, τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων διοίκησης και λειτουργίας τους, την αξιοπιστία των στοιχείων που δημοσιεύουν ή υποβάλλουν, τη διαχειριστική ευταξία και εξυγίανση των επιχειρήσεων, τη βελτίωση των σχέσεων επιχείρησης και εφορίας. 16

17 1.6.1: Ο Ελεγκτής Η αποστολή του ελεγκτή δεν σχετίζεται μόνο με τον έλεγχο, αλλά συνδέεται άμεσα τόσο με την επιχείρηση, όσο και με το περιβάλλον της. Ένα καλό εργασιακό κλίμα μεταξύ των εσωτερικών ελεγκτών και ελεγχομένων, είναι βασική προϋπόθεση μέσα σε έναν οργανισμό, γι αυτό οι ελεγκτές δεν πρέπει να το αμελούν. Επίσης, θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι: Οι ελεγχόμενοι είναι και αυτοί συνάδελφοι και αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Έχουν και αυτοί τους ίδιους στόχους που είναι η ανοδική πορεία του φορέα που εργάζονται. Η επίτευξη των στόχων σε μια επιχείρηση είναι προσπάθεια όλων των εργαζομένων και όχι μόνο των εσωτερικών ελεγκτών. Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να εκτιμά κυρίως τα συστήματα παρά τους ανθρώπους. Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι εργαλείο των ελεγχόμενων, είναι ο άνθρωπος που βοηθά στην αποτελεσματικότητα της εργασίας του ελεγχόμενου και για το λόγο αυτό απαιτείται η αποδοχή του από τους ελεγχόμενους και η αρμονική συνεργασία. Ειδικότερα, η αποστολή του ελεγκτή είναι διαγνωστική και θεραπευτική. 1. Διαγνωστική, διότι ο ελεγκτής θα πρέπει να διαγνώσει αν υπάρχουν στην επιχείρηση: 17

18 Διαχειριστικές παραλείψεις και ανωμαλίες. Παραβιάσεις της εταιρικής, φορολογικής και εμπορικής νομοθεσίας. Οργανωτικές και διοικητικές ελλείψεις. Αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 2. Θεραπευτική, διότι ο ελεγκτής θα πρέπει να κάνει την έκθεσή του στη διοίκηση της επιχείρησης, στην οποία θα γράφονται οι τυχόν ελλείψεις, καθώς και ο τρόπος διόρθωσης τους. Οι πληροφορίες που παρέχει ο ελεγκτής αναφέρονται σε θέματα σχεδιασμού και προγραμματισμού, στην ανάγκη τυχόν τροποποιήσεων και αναθεωρήσεων των αρχικών σχεδίων λειτουργίας της επιχείρησης και την ενημέρωση των κρατικών υπευθύνων για τυχόν νομοθετικές παραβάσεις : Τα πρότυπα ελεγκτικής Σκοπός των ελεγκτικών προτύπων είναι η καθιέρωση βασικών αρχών, με τις οποίες καθορίζεται η μορφή και η έκταση της επαλήθευσης που επιτυγχάνεται με τις ελεγκτικές διαδικασίες και η ομοιομορφία ανάμεσα στους ελεγκτές με τρόπο που να είναι κατανοητή, τόσο η ελεγκτική διαδικασία, όσο και η ευθύνη του ελεγκτή. Στις περισσότερες χώρες, όπου υπάρχει οργανωμένο το επάγγελμα του ελεγκτή, υφίστανται τέτοια πρότυπα ελεγκτικής όπως στις Η.Π.Α., στη Γαλλία, κτλ. Στην Ελλάδα το Σ.Ο.Λ. έχει καθορίσει τα πρότυπα για τα μέλη του, τα οποία δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1119β/ και 126β/

19 Παρακάτω, παραθέτουμε τα πρότυπα Ελεγκτικής, όπως αναλύονται στο βιβλίο του Άγγελου Ζωϊτσά(Σύγχρονη Ελεγκτική, 2010, σελ.26-32).τα πρότυπα διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: Τα βασικά πρότυπα. Τα πρότυπα καλής εκτέλεσης της εργασίας. Τα πρότυπα εκθέσεων. Τα πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας. 1) Βασικά πρότυπα Αυτά αναφέρονται στους σκοπούς του ελέγχου, τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει κάποιος για να γίνει ελεγκτής, (προσόντα ελεγκτή), τις ευθύνες του κ.ά., τα οποία αναλύονται στη συνέχεια: Προσωπικά προσόντα Ο ελεγκτής πρέπει να έχει επιστημονικά, ελεγκτικά και ηθικά προσόντα. Με τις γνώσεις και την εμπειρία του να μπορεί να διεκπεραιώνει έναν έλεγχο και να εκφράσει τη γνώμη του σταθμίζοντας τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου και τις ελεγκτικές διαδικασίες που ακολούθησε. Ο ελεγκτής πρέπει να έχει ανεπίληπτο ήθος, ακεραιότητα χαρακτήρα και αναμφισβήτητη αρετή. Επίσης, πρέπει να έχει άριστη γνώση και μεγάλη εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική επιστήμη, ικανότητα ταχείας αντιλήψεως επινοητικότητα και αυτοπεποίθηση, επαγγελματική κρίση και ικανότητα ευχερούς και σωστής έκφρασης στο προφορικό και γραπτό λόγο. Πρέπει ακόμη να έχει και διοικητικά προσόντα για να κατευθύνει το βοηθητικό προσωπικό που χρησιμοποιεί και το οποίο πρέπει να επιλέγει με μεγάλη προσοχή. Αμερόληπτη στάση 19

20 Η εργασία του ελεγκτή πρέπει να γίνεται με τρόπο αμερόληπτο και το βασικό του καθήκον είναι να εκφέρει αμερόληπτη και ειλικρινή γνώμη. Τα πορίσματά του να είναι ακριβοδίκαια και να καταγράφονται με απόλυτη σαφήνεια. Δεν πρέπει να δέχεται δώρα ή διευκολύνσεις από τον ελεγχόμενο, είτε απευθείας είτε έμμεσα, για να μην επηρεάσουν τη γνώμη του και καταστήσουν διαβλητή τη κρίση του. Ακόμη πρέπει να είναι ανεξάρτητος και να μην έχει οικονομική ή άλλη σχέση με την ελεγχόμενη εταιρεία. Επιδεξιότητα και επιμέλεια Βασικό καθήκον του ελεγκτή είναι να δείχνει εύλογη επιδεξιότητα και επιμέλεια, διότι αναλαμβάνει την υποχρέωση, έναντι εκείνου που θα του αναθέσει τον έλεγχο, να εργαστεί με καλή πίστη και φροντίδα και ευθύνεται έναντι αυτού για αμέλεια, κακοπιστία, έλλειψη εντιμότητας και ουσιώδη παρέκκλιση από τις παραδεδεγμένες αρχές και τους κανόνες τις ελεγκτικής. Δεν ευθύνεται όμως για ζημιές που οφείλονται σε απλά λάθη κρίσης, ούτε είναι υπεύθυνος για θέματα τα οποία δεν είχε εντολή ή την αρμοδιότητα να τα ελέγξει και για θέματα που εκφεύγουν από τις γνώσεις του. Δεν πρέπει να παρασύρεται σε υπερβολές και σε έλεγχο αντικειμένων χωρίς ουσιαστική σπουδαιότητα ή σε λεπτομέρειες πέρα από τον αντικειμενικό σκοπό του ελέγχου. Να δέχεται καταρχήν τα στοιχεία που του παρουσιάζουν σαν ακριβή και ειλικρινή, αλλά πρέπει να είναι επιφυλακτικός και προσεκτικός στην έρευνά του, η οποία πρέπει να προχωρεί σε βάθος όταν συναντά κάτι που του δημιουργεί υποψίες. Ο ελεγκτής σε καμιά περίπτωση δεν υποκαθιστά τη Διοίκηση και το προσωπικό της επιχείρησης, όσον αφορά το έργο, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες τους. Οφείλει όμως να προβαίνει σε κατάλληλες συστάσεις και υποδείξεις και δικαιούται να απαιτεί την εφαρμογή τους, προκειμένου να διορθωθεί ή να προληφθεί οποιαδήποτε ανωμαλία, οργανωτική αδυναμία, νομική παράβαση κ.ά. 2) Πρότυπα καλής εκτέλεσης της εργασίας 20

21 Περιέχουν τις αρχές της τεχνικής του ελέγχου, οι οποίες αναφέρονται κυρίως στον προγραμματισμό της εργασίας και την ελεγκτική εργασία: Προγραμματισμός εργασίας Ο ελεγκτής πριν από την έναρξη της εργασίας του, πρέπει να αξιολογήσει τις διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου, για να διαμορφώσει γνώμη ως προς το βαθμό εμπιστοσύνης που μπορεί να έχει στα στοιχεία (βιβλία και παραστατικά), τα οποία του παρουσιάζει η επιχείρηση για έλεγχο. Να καταρτίσει ένα πρόγραμμα ελέγχου για κάθε περίπτωση μετά από αξιολόγηση των συναλλαγών και προσδιορισμό της έκτασης των επαληθεύσεων. Επίσης να επιλέξει προσεκτικά την ελεγκτική διαδικασία και τις δειγματοληπτικές επαληθεύσεις στις οποίες θα προχωρήσει και οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται σε ένα πρόγραμμα που θα καταρτίζεται μετά από μελέτη του εσωτερικού ελέγχου και του μεγέθους και της φύσης των διαφόρων κονδυλίων. Ελεγκτική εργασία Η ελεγκτική εργασία πρέπει να αποδεικνύεται από προσεκτικά φύλλα εργασίας. Τα στοιχεία που θα λαμβάνει υπόψη του ο ελεγκτής να είναι βάσιμα και αξιόπιστα και να προέρχονται από πρόσωπα αρμόδια, για τα οποία δεν πρέπει να έχει αμφιβολία για την αντικειμενικότητα και αμεροληψία τους. Να επαληθεύει με αλληλογραφία σημαντικά στοιχεία όπως για παράδειγμα λογαριασμούς τραπεζών, χρεωπιστωτών κ.ά. Να προβαίνει σε απευθείας απογραφές και καταμετρήσεις των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της επιχείρησης. Να ερευνά για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Να ελέγχει τους λογαριασμούς των προβλέψεων, καθώς και μεταγενέστερα γεγονότα, όπως υποτιμήσεις, αναδρομικές απαιτήσεις κ.ά. 21

22 3) Πρότυπα εκθέσεων Αυτά αναφέρονται στον τρόπο σύνταξης από μέρους του ελεγκτή της έκθεσης ελέγχου: Αρχές που διέπουν τις εκθέσεις Αντικειμενικός σκοπός του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, είναι να δοθεί η δυνατότητα στον ελεγκτή να εκφράσει τη γνώμη του για την ακρίβεια και ειλικρίνεια των κονδυλίων που περιλαμβάνονται σε αυτές. Στην έκθεση του πρέπει να αναφέρει: Αν ο έλεγχος έγινε σύμφωνα με τα πρότυπα ελεγκτικής. Αν απεικονίζονται ειλικρινά η οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα χρήσης. Αν τηρήθηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές με την προηγούμενη χρήση. Αν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλία. Αν του δόθηκαν όλες οι πληροφορίες και επεξηγήσεις. Αν έλαβε γνώση του απολογισμού των υποκαταστημάτων. Αν τηρήθηκε κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής. Αν οι οικονομικές καταστάσεις είναι σύμφωνες με τα λογιστικά βιβλία. Κάθε σημαντικό στοιχείο που δεν εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις. 22

23 Εφαρμογή των αρχών που διέπουν τις εκθέσεις Ο ελεγκτής πρέπει να εκφέρει τη γνώμη του με σαφήνεια και καθαρές εκφράσεις που να γίνονται εύκολα αντιληπτές και να μην είναι διφορούμενες. Αν αδυνατεί να εκφέρει γνώμη, πρέπει να το αναφέρει στην έκθεσή του και να καθορίσει με σαφήνεια τους λόγους αυτής της αδυναμίας, καθώς και στην περίπτωση που διατηρεί ορισμένες επιφυλάξεις. Θα πρέπει επίσης να αναφέρει και τα στοιχεία της επιχείρησης που δεν ελέγχθηκαν για οποιοδήποτε λόγο. 4) Πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας Τα πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας αναφέρονται στις βασικές αρχές της επαγγελματικής συμπεριφοράς του ελεγκτή, όπως: Κανόνες αυτοπειθαρχίας και αυτοδεσμεύσεων. Έντιμη επαγγελματική συμπεριφορά. Αποφυγή ενασχόλησης με αντικείμενα ασυμβίβαστα προς το επαγγελματικό του έργο. Επιπρόσθετα, ο ελεγκτής δεν πρέπει να αναλαμβάνει τον έλεγχο σε επιχειρήσεις με τις οποίες είχε ή έχει αξίωμα ή υπαλληλική θέση ή έχει οικονομικά συμφέροντα αυτός ή οι συγγενείς του : Διασφάλιση ποιότητας στον έλεγχο 23

24 Προκειμένου να διασφαλιστεί μία ποιοτική διαδικασία ελέγχου και συμπερασμάτων, εφαρμόζονται δικλείδες ασφαλείας στα εξής επίπεδα: Διασφάλιση ανεξαρτησίας του ελεγκτή από την ελεγχόμενη επιχείρηση. Ύπαρξη ευθύνης και πειθαρχικού ελέγχου για τον ελεγκτή. Ύπαρξη στοιχείων που φυλάττει ο ελεγκτής και αποδεικνύουν το πόρισμά του. Έκδοση αντικειμενικής γνώμης, που στηρίζεται στην εφαρμογή των κοινώς παραδεκτών Λογιστικών και Ελεγκτικών Αρχών : Ευθύνη και πειθαρχικός έλεγχος Ο ορκωτός ελεγκτής ευθύνεται για κάθε ζημία εκ θετικής ενέργειας ή παραλείψεώς του κατά τον έλεγχο και την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου, εφ όσον αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια του ασκήσαντος τον έλεγχο και αποδεδειγμένα προκλήθηκε από την χρήση του πιστοποιητικού ελέγχου. Η ευθύνη προς αποζημίωση δεν μπορεί να είναι ανώτερη του πενταπλασίου του συνόλου των εκάστοτε ετήσιων αποδοχών του προέδρου του Αρείου Πάγου ή του συνόλου των αμοιβών του ευθυνόμενου ορκωτού ελεγκτή. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται είναι: Α) σύσταση Β) επίπληξη Γ) πρόστιμο ύψους ευρώ Δ) προσωρινή αναστολή άσκησης του επαγγέλματος μέχρι ένα έτος. Ε) οριστική διαγραφή από τα μητρώα του Σ.Ο.Ε.Λ. 24

25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2.1: Εισαγωγή 25

26 Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλύσουμε σε βάθος την έννοια και τις αρχές του εσωτερικού ελέγχου αλλά και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Επιπλέον, θα ορίσουμε την έννοια του εσωτερικού ελεγκτή καθώς και θα γίνει διαχωρισμός μεταξύ αυτού και του εξωτερικού, με σκοπό την καλύτερη οριοθέτηση του πρώτου. Παράλληλα, θα αναφερθούμε στα είδη των ελέγχων που ασκούνται από τον εσωτερικό ελεγκτή έτσι ώστε να έχουμε μια ουσιαστική άποψη γαι την θέση και τις αρμοδιότητες αυτού μέσα στην επιχείρηση. Κατόπιν, θα περιγράψουμε το νομικό πλαίσιο του ελέγχου και πιο συγκεκριμένα του εσωτερικού ελέγχου. 2.2: Ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου Σύμφωνα με τον Διονύση Φάκο(Ο Εσωτερικός Έλεγχος των Επιχειρήσεων, Τόμος Α', 2004, σελ.21-22), ο οποίος στο σύγγραμμά του παραθέτει τον ορισμό του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, τονίζει ότι ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να παρέχει προσθετική αξία και να βελτιώνει τις επιχειρησιακές λειτουργίες ενός οργανισμού. Επισημαίνεται ότι, με τον όρο <<εσωτερικός έλεγχος>> δεν εννοούμε μόνο την ιδιαίτερη υπηρεσία ελέγχου, που τυχόν υπάρχει στην επιχείρηση, ή τους υπαλλήλους, οι οποίοι, μαζί με τα άλλα καθήκοντα τους, διενεργούν και προληπτικό έλεγχο, αλλά εννοούμε το όλο σύστημα οργανώσεως των διαδικασιών εκτελέσεως των διαχειριστικών πράξεων και της λογιστικής τους απεικονίσεως. Συνεπώς, ο εσωτερικός έλεγχος καλύπτει όλους τους τομείς μιας επιχείρησης και συνεισφέρει τόσο στη διοίκηση, όσο και στο προσωπικό της. Έτσι λοιπόν, οι επιχειρήσεις της εποχής μας αναγνωρίζουν την ανάγκη για την τελειότητα και το γεγονός ότι η τελειότητα αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου. Επομένως, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για θεσμοθέτηση λειτουργιών και διαδικασιών ελέγχου, ώστε να 26

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό της φοιτήτριας: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : «Η σημασία ί ττου συμμ εεττο χχ ι κκού managemen tt σττι ι ςς Τράπ εε ζζ εε ςς γγ ια ι ττη νν αύ ξξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Εγκρίθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας ANΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 9 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας Τχης (ΤΧ) Σπυρίδων Μαδούρος Μάιος 2012 -i- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή αφορά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και ειδικότερα, το ελεγκτικό του έργο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Στο πρώτο μέρος γίνεται παρουσίαση του θεσμικού αυτού οργάνου της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τήρηση Βιβλίων Γ Κατηγορίας σε Μηχανογραφικό Περιβάλλον για µια ιαχειριστική Χρήση Σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα