ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό των φοιτητών : Πολύζος Ιωάννης Τζέκος Ιωάννης Επιβλέπων Καθηγητής : Ζωϊτσάς Άγγελος Καθηγητής Τ.Ε.Ι Σερρών Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΣΕΡΡΕΣ 2013

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, η ανάπτυξη των επιχειρήσεων, οι εξαγορές και συγχωνεύσεις αυτών καθώς και οι παγκόσμιες ανακατατάξεις οι οποίες παρατηρούνται σε κάθε κλάδο των επιχειρήσεων, δυσκολεύουν όλο και περισσότερο το έργο των διοικήσεων. Οι διοικούντες των επιχειρήσεων, εκ των πραγμάτων από μόνοι τους αδυνατούν να έχουν την κατάλληλη υποστήριξη και την πληροφόρηση που απαιτείται για να λαμβάνουν άμεσες επιχειρηματικές αποφάσεις. Το κενό αυτό, προσπαθούν οι διοικήσεις να καλύψουν με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε διάφορα επίπεδα διοίκησης. Πρωτεύοντα ρόλο στην ανάληψη αρμοδιοτήτων και στην παροχή διοικητικής πληροφόρησης και υποστήριξης καλείται να διαδραματίσει ο ελεγκτής και κατ' επέκταση ο έλεγχος. Ο έλεγχος αποτελεί μια από τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης στον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη στελέχωση, την επικοινωνία αλλά και σε άλλους τομείς. <<Ο έλεγχος γενικά ορίζεται ως η διαδικασία με την οποία ανιχνεύονται οι ενδεχόμενες επικίνδυνες ελλείψεις, εξουδετερώνονται οι σπατάλες, περιορίζονται οι δαπάνες, αξιολογούνται τα εφαρμοζόμενα συστήματα ελέγχου, ελέγχονται τα διάφορα προγράμματα εργασίας και οι στόχοι τους, μελετούνται καινούριες ιδέες, καινούριες δυνατότητες ανάπτυξης>>.(άγγελος Τσακλάγκανος, Ελεγκτική, σελ. 8) Κύριος σκοπός του ελέγχου μιας επιχείρησης είναι η διαπίστωση της ορθής ή μη παρουσίασης της οικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων δράσεως μιας οικονομικής μονάδας στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, σύμφωνα με τις γενικώς παραδεκτές λογιστικές αρχές(εξωτερικός έλεγχος) ή της λειτουργίας της μονάδας σύμφωνα με την προκαθορισμένη διοικητική πολιτική(εσωτερικός έλεγχος). Επομένως, η αναγκαιότητα άσκησης συστηματικού ελέγχου στο σύνολο των λειτουργιών της οικονομικής μονάδας είναι επιβεβλημένη διότι με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η πληρότητα και η εγκυρότητα των οικονομικών καταστάσεων, από την μελέτη των οποίων τα τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα καθορίσουν την στάση τους. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει την σημασία και το περιεχόμενο της έννοιας του ελέγχου και πιο συγκεκριμένα, του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων. Επιπλέον, θα περιγραφούν οι τρόποι, οι μέθοδοι, οι τεχνικές που χρησιμοποιεί ο ελεγκτής για να επιτύχει και να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία κάθε κυκλώματος της οικονομικής μονάδος. 2

3 Με την παρούσα μελέτη θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε επίκαιρα και ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν τον έλεγχο και πιο αναλυτικά, τον εξωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων, όπως: Ποια είναι η έννοια και ποιος ο σκοπός του ελέγχου και ειδικότερα, του εσωτερικού ελέγχου; ες είναι οι διακρίσεις του ελέγχου; Ποι ί είναι αναγκαίος ο έλεγχος των επιχειρήσεων; Γιατ είναι τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου και που αποσκοπούν; Τι ες αρχές αντιπροσωπεύουν τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου; Ποι Ποι α είναι η έννοια του ελεγκτή, η σχέση αυτού με την επιχείρηση, καθώς και οι διαφορές εσωτερικού και εξωτερικού ελεγκτή; Ποι ο είναι το εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων; 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΈΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ : Εισαγωγή-Ιστορική αναδρομή : Η έννοια του ελέγχου : Το αντικείμενο και υποκείμενο του ελέγχου : Ο σκοπός του ελέγχου

5 1.5: Οι διακρίσεις του ελέγχου : Ο ελεγκτής και τα πρότυπα ελεγκτικής : Ο ελεγκτής : Τα πρότυπα ελεγκτικής : Διασφάλιση ποιότητας στον έλεγχο : Ευθύνη και πειθαρχικός έλεγχος...22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ : Εισαγωγή : Ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου : Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου : Σκοπός του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου : Βασικές Αρχές ενός Συστήματος Εσωτ. Ελέγχου : Ο Εσωτερικός Ελεγκτής : Σχέση Ελεγκτή και Επιχείρησης : Σχέσεις εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών : Αδυναμίες του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου : Εσωτερικός Έλεγχος στις μικρές επιχειρήσεις...32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ : Διαδικασίες Άσκησης του Ελέγχου : Μέθοδοι Δειγματοληψίας : Πιθανότητα Σφαλμάτων

6 3.4: Η Άσκηση του Ελέγχου : Η Έκθεση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου : Περιεχόμενο Γενικής Έκθεσης Εσωτ. Ελέγχου : Βασικές Ενότητες Γεν. Έκθεσης Εσωτ. Ελέγχου : Φύλλα Εργασίας : Κατηγορίες Φύλλων Εργασίας : Γενικές Οδηγίες Σύνταξης Φύλλων Εργασίας : Διεξαγωγή των Επιμέρους Λειτουργιών και Δραστηριοτήτων : Η Αξιοπιστία των Δεδομένων και η Προστασία των Περιουσιακών Στοιχείων της Επιχείρησης : Ανακεφαλαίωση Ευρημάτων Ελέγχου-Προτεινόμενες Βελτιώσεις : Τα Όργανα του Εσωτ. Ελέγχου στην επιχείρηση : Ο Προγραμματισμός του έργου της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου : Προυποθέσεις Αποδοτικής Λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου : Νομοθεσία Σχετική με τον Εσωτερικό Έλεγχο...54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ : Εσωτερικός Έλεγχος Ταμειακών Συναλλαγών : Διαδικασία Εισπράξεων : Διαδικασία Πληρωμών : Μικρό Ταμείο : Εσωτερικός Έλεγχος Ακινήτων, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού : Εσωτερικός Έλεγχος Χρεογράφων : Εσωτερικός Έλεγχος αποθεμάτων και Κόστους Πωληθέντων

7 4.5: Εσωτερικός Έλεγχος των Υποχρεώσεων της Επιχείρησης : Εσωτερικός Έλεγχος Πωλήσεων : Ο Προυπολογισμός Έλεγχος των Πωλήσεων : Ο Έλεγχος της Πράξης των Πωλήσεων : Ο Έλεγχος της Διεύθυνσης των Πωλήσεων : Εσωτερικός Έλεγχος Γραμματίων Εισπρακτέων : Ο Εσωτ. Έλεγχος στο Τέλος της Χρήσεως Επίλογος-Συμπεράσματα...80 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1.1 Εισαγωγή-Ιστορική αναδρομή 7

8 Η επισκόπηση των καθημερινών οικονομικών συναλλαγών καθώς και η εξασφάλιση της διαφάνειας στη διαχείριση των δημοσίων χρημάτων ήταν αναγκαία ήδη από τα αρχαία χρόνια. Σύμφωνα με γραπτές μαρτυρίες, οι Νινευϊτες της Βαβυλώνας γύρω στα π. Χ., κατείχαν εμπορικούς νόμους και λογιστικές εκθέσεις. Το άτομο το οποίο σημείωνε πάνω σε πλάκες τις συναλλαγές και τις νομιμοποιούσε με την υπογραφή του ονομαζόταν πραγματογνώμων ή λογιστής ή όπως θα λέγαμε σήμερα ορκωτός λογιστής. (Ελεγκτική,WALTER B. MEIGS-E.JOHN LARSEN-ROBERT F.MEIGS, 1984, σελ ) Ακόμη, στην αρχαία Αίγυπτο, το κράτος δημιούργησε τους λεγόμενους Επιστάτες. Οι επιστάτες ήταν κάποιοι λειτουργοί οι οποίοι ήλεγχαν την συγκομιδή των σιτηρών και κατέγραφαν τις εισαγωγές εξαγωγές αυτών. Οι επιστάτες θεωρούνταν πρόσωπα με ιδιαίτερα αυξημένο κύρος και απολάμβαναν μεγάλες τιμές από τους Φαραώ. Στην Αθήνα, γύρω στο 300 π. Χ., δημιουργήθηκε σώμα λογιστών το οποίο επιτηρούσε τα οικονομικά του κράτους. Παράλληλα, υπήρχε και ένα ακόμη σώμα ελεγκτών που αποτελούταν από δέκα άτομα που εκλέγονταν από το λαό και ονομάζονταν εύθυνοι. Και τα δυο αυτά σώματα είχαν την αρμοδιότητα να ελέγχουν τους λογαριασμούς διαχειρίσεως των αρχόντων που αποχωρούσαν από το αξίωμά τους και οδηγούσαν στην δικαιοσύνη αυτούς που παρανομούσαν. Επιπλέον, στην αρχαία Ρώμη ο έλεγχος των δημοσίων οικονομικών είχε ανατεθεί διαδοχικά στους <<Υπάτους>>, τους <<Κήνσορες ή Τιμητές>> και τους <<Ταμίες>>. Αυτοί ασκούσαν τον έλεγχο σε όλους τους λογαριασμούς των εσόδων και πληρωμών πριν πάνε για έγκριση στην Σύγκλητο(Άγγελος Ζωϊτσάς-Θεοχ. Σιώτης,Σύγχρονη Ελεγκτική 2010, σελ ). Στα τέλη του Μεσαίωνα, στις αρχές της Αναγέννησης, εντοπίζονται τα πρώτα ίχνη σοβαρού ελέγχου στην Ιταλία, την πατρίδα της λογιστικής. Ο θεσμός του ελεγκτή αναπτύσσεται κατά τον 13ο αιώνα με αφετηρία την πόλη της Πίζας η οποία αποκτά τον επίσημο ελεγκτή της, επιφορτισμένο με το έργο του ελέγχου των κοινοτικών πληρωμών. Στην συνέχεια, ακολουθεί η πόλη της Βενετίας καθορίζοντας μάλιστα τις αμοιβές με βάση τον αριθμό και την σπουδαιότητα των λαθών και καταχρήσεων που ανακάλυπτε ο ελεγκτής. Επιπλέον, ο όρος auditor (ελεγκτής) πρωτοεμφανίζεται επίσημα στην Αγγλία το 1285 σε σχετικό διάταγμα του Εδουάρδου του πρώτου. Επιπροσθέτως, το 8

9 1581 ιδρύεται η πρώτη Ένωση Επαγγελματιών Ελεγκτών στην Βενετία με τον τίτλο <<Coliegio dei Raxonati>>. Επρόκειτο για έναν κρατικό θεσμό ο οποίος απέκτησε ταχύτατα μεγάλη επιρροή και ρύθμιζε με αυστηρό τρόπο τις δραστηριότητες των μελών του. Στην ταχύτατη εξέλιξη του ελέγχου συνέβαλε η βιομηχανική επανάσταση και η ανάπτυξη της βιομηχανίας στην Αγγλία. Εκείνη την περίοδο, μεγάλες ανώνυμες εταιρείες κάνουν τα πρώτα τους βήματα εφαρμόζοντας παράλληλα, μοντέρνες μεθόδους ελέγχου. Επιπλέον, το 1854 ιδρύεται η παλαιότερη από τις σύγχρονες ενώσεις ελεγκτών, το <<Institute of chartered accountants in Scotland>>, με συνέπεια να ακολουθήσει η επέκταση του σύγχρονου θεσμού του ελεγκτή σε πολλές χώρες της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Νότιας Αμερικής(Άγγελος Ζωϊτσάς-Θεοχ. Σιώτης, Σύγχρονη Ελεγκτική 2010, σελ.13-15). Όσον αφορά την νεότερη Ελλάδα, ουσιαστικός έλεγχος έγινε προσπάθεια να οργανωθεί για πρώτη φορά το 1920 όπου, με το Ν.Δ. 2190/1920, ο έλεγχος των ισολογισμών και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιρειών, γίνεται από τους <<ελεγκτές>> και τους <<Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές>>. Σύμφωνα με τον νόμο αυτό, οι ισολογισμοί των ανωνύμων εταιρειών που πραγματοποιούν τζίρο μέχρι ένα ορισμένο ποσό, το οποίο καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, ελέγχονται από δυο ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: Ηλικία πάνω από 30 Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχολής Πενταετή προϋπηρεσία Οι ελεγκτές της κατηγορίας αυτής πρέπει να ελέγχουν την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και να πιστοποιούν την γνησιότητα και την ακρίβεια των λογιστικών βιβλίων, καθώς και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 9

10 Ο θεσμός του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή αρχίζει να υπάρχει όταν, με τον νόμο Ν.5076/1931 <<Περί Ανώνυμων Εταιρειών και Τραπεζών>> προβλέφθηκε η σύσταση και λειτουργία του <<Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών>>. Παρ όλα αυτά, ο θεσμός λειτούργησε κανονικά από το 1955 και έπειτα, όταν ιδρύθηκε το <<Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών >> (ΣΟΛ).<<Ελεγκτική,WALTER B. MEIGS-E.JOHN LARSEN-ROBERT F.MEIGS, 1984, σελ ). Οι ορκωτοί λογιστές, εκτός του έργου του ελέγχου των ισολογισμών, ασκούν και άλλες εργασίες, όπως είναι η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για θέματα διαχειριστικά ή φορολογικά με βάση αποφάσεις δικαστηρίων και η συμμετοχή στην εκπόνηση γενικών ή κλαδικών λογιστικών σχεδίων. Θα αναφερθούμε αναλυτικότερα στα καθήκοντα του ορκωτού ελεγκτή σε άλλη ενότητα. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι με την ψήφιση του νέου νόμου 3693/2008 επήλθε η ριζική αλλαγή στο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή. Ο νόμος αυτός εναρμονίζει το νομικό πλαίσιο της χώρας μας που αφορά το επάγγελμα των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, με την Οδηγία 2006/43 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαϊου 2006(Άγγελος Ζωϊτσάς-Θεοχ. Σιώτης, Σύγχρονη Ελεγκτική 2010,σελ ). Τα τελευταία χρόνια το επάγγελμα του ελεγκτή άρχισε να διεθνοποιείται. Πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις ζητούν από ελεγκτικές ενώσεις της χώρας τους να κάνουν ελέγχους, όχι μόνο στην κύρια επιχείρηση, αλλά και στις θυγατρικές τους που βρίσκονται σε άλλες χώρες. Η διεθνοποίηση αυτή δημιούργησε την ανάγκη της εναρμόνισης των ελεγκτικών διαδικασιών στις διάφορες χώρες, έτσι ώστε να είναι δυνατή η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ελεγκτικών ενώσεων. 1.2: Η έννοια του ελέγχου Η ελεγκτική αποτελεί κλάδο της Οικονομικής των επιχειρήσεων που πραγματεύεται τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους γενικούς κανόνες για τη διενέργεια ελέγχου στις επιχειρησιακές μονάδες,για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν στο επιθυμητό επίπεδο αποδοτικότητας. Επιπλέον, η ελεγκτική 10

11 θεωρείται και επιστήμη αλλά τεχνική. Χαρακτηρίζεται ως επιστήμη διότι μέσα από τη διερεύνηση παρέχει συνεχώς καινούρια γνώση, ενώ από την άλλη πλευρά, ως τεχνική, για το λόγο ότι σε συνδυασμό με την παραγόμενη επιστημονική γνώση, ικανοποιεί τις ανάγκες του ελέγχου και φέρνει σε πέρας την αποστολή της. (<<Ελεγκτική,WALTER B. MEIGS-E.JOHN LARSEN- ROBERT F.MEIGS, 1984, σελ.14-15) Ένας σύντομος και περιεκτικός ορισμός της Ελεγκτικής, σύμφωνα με τον Άγγελο Τσακλάγκανο (Ελεγκτική, σελ.8) είναι ο εξής: <<Ελεγκτική είναι ένα σύνολο κανόνων, αρχών και ενεργειών, με βάση τις οποίες διενεργείται κάθε λογιστικό-διαχειριστικός έλεγχος με σκοπό τη διατύπωση αιτιολογημένων συμπερασμάτων σχετικά με κάποια οικονομική διαχείριση>>. Ένας άλλος ορισμός που παρουσιάζεται στο βιβλίο των Walter Meigs, John Larsen και Robert Meigs(Ελεγκτική, 1984, σελ.40), είναι ο ακόλουθος: <<Έλεγχος είναι η διαδικασία της έρευνας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης καθώς και της διερεύνησης των λογιστικών βιβλίων και άλλων αποδεικτικών εγγράφων στα οποία βασίζονται αυτές, που πραγματοποιείται από γραφείο ανεξάρτητων επαγγελματιών λογιστών>>. Ακόμη, σύμφωνα με τον Διονύση Φάκο, όπως αναφέρει στο βιβλίο του <<Ο Εσωτερικός Έλεγχος των Επιχειρήσεων>>, η Ελεγκτική μπορεί να γενικευτεί ως η επιστήμη εκείνη που πραγματεύεται τις αρχές, τους κανόνες και τις τεχνικές του ελέγχου οικονομικών συστημάτων,και όχι μόνο, ως προς την εύρυθμη λειτουργία τους στα πλαίσια της επίτευξης τεθέντων στόχων. 1.3: Το αντικείμενο και υποκείμενο του ελέγχου Το αντικείμενο του ελέγχου, θα λέγαμε ότι είναι η διαχείριση ξένης περιουσίας, όπως για παράδειγμα μιας ανώνυμης βιομηχανικής επιχείρησης ή πιο γενικά, 11

12 ο έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος <<επιχείρηση>> καθώς και των υποσυστημάτων της. Η ενασχόληση του ελέγχου με την κάθε μορφή ξένης περιουσίας αποτελεί την πεμπτουσία ίδιου του ελέγχου. Οι σχέσεις κυριότητας των διαφόρων στοιχείων μιας οικονομικής μονάδας δεν είναι μονομερής, έτσι η περιουσία μιας ατομικής επιχείρησης είναι σε πρώτο στάδιο κτήμα του ιδιοκτήτη, αλλά συγχρόνως αποτελεί και στοιχείο ενδιαφέροντος για αυτούς που έχουν απαιτήσεις από την επιχείρηση. Η περιουσία μιας ανώνυμης εταιρείας είναι κοινό κτήμα του συνόλου των μετόχων και συγχρόνως ξένο αντικείμενο για αυτούς που την διαχειρίζονται. Όσον αφορά το υποκείμενο του ελέγχου, αυτό αποτελεί ο ελεγκτής, ο οποίος μπορεί να είναι είτε εσωτερικός, πρόσωπο δηλαδή που σχετίζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη μίσθωση εργασίας με την επιχείρηση που ελέγχεται, είτε εξωτερικός, που είναι πρόσωπο ανεξάρτητο από την επιχείρηση που ελέγχεται και το οποίο ελέγχει τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης υπό αυτήν ακριβώς την ιδιότητά του, ως ανεξάρτητου από την οικονομική μονάδα προσώπου. Η χρήση ελεγκτικών υπηρεσιών απο εξωτερικό ελεγκτή γίνεται είτε διότι το προβλέπει η νομοθεσία της χώρας που δραστηριοποιείται η επιχείρηση, είτε διότι αποτελεί επιθυμία των μετόχων της. 1.4: Ο σκοπός του ελέγχου Σε γενικές γραμμές, ο έλεγχος έχει ως αντικείμενο την εγκυρότητα, ειλικρίνεια και αξιοπιστία της μέτρησης και παρουσίασης των χρηματοοικονομικών μεγεθών που αποτελούν την εικόνα μιας οικονομικής μονάδας. Από την οπτική γωνία του ελεγκτή, ο έλεγχος αποσκοπεί στην διαμόρφωση άποψης για την σωστή ή μη παρουσίαση της χρηματοοικονομικής θέσης καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης της ελεγχόμενης μονάδας στις αντίστοιχες λογιστικές καταστάσεις, πάντοτε σε συνάρτηση με τις γενικώς παραδεκτές λογιστικές αρχές. 12

13 Ο ελεγκτής συμβάλλει στην πιο αποτελεσματική διοίκηση της επιχείρησης. Σχεδιάζει, υιοθετεί και εφαρμόζει στην πράξη μέτρα ελέγχου που αποσκοπούν, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Ζωϊτσά Άγγελου(Σύγχρονη Ελεγκτική, 2010, σελ.25-27) : Στην διερεύνηση, αποκάλυψη και καταστολή ακούσιων ή εκούσιων σφαλμάτων και απατών. Στην ανάλυση, έγκριση και τον σχολιασμό, ύστερα από συστηματικό έλεγχο της ακρίβειας και της ειλικρίνειας των διαφόρων οικονομικών καταστάσεων όπως ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης. Στην συστηματική παρακολούθηση όλων των τμημάτων που σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία. Στην εξακρίβωση της επαρκούς στελέχωσης των τμημάτων καθώς και της κατάλληλης αξιοποίησης του προσωπικού. Στην καταγραφή των ατελειών και τον καθορισμό των αδυναμιών στο όλο κύκλωμα της οικονομικής μονάδας. 1.5: Οι διακρίσεις του ελέγχου Όπως επισημάνθηκε προηγουμένως, ανάλογα με το υποκείμενο του ελέγχου και τη σχέση εργασίας του με τον ελεγχόμενο, οι έλεγχοι διακρίνονται σε: 13

14 Εσωτερικούς: Διενεργούνται από στελέχη που ανήκουν στην ελεγχόμενη μονάδα και εξαρτώνται από αυτήν. Εξωτερικούς: Γίνονται από εξωτερικούς ελεγκτές, ανεξάρτητους από την οικονομική μονάδα που ελέγχουν. Μικτούς: Επιτυγχάνονται ύστερα από την συνεργασία μεταξύ του τμήματος εσωτερικού ελέγχου με τους εξωτερικούς ελεγκτές. Παράλληλα, σε συνάρτηση με το σκοπό που έχουν οι έλεγχοι, χωρίζονται σε: Προληπτικούς: Εφαρμόζονται από τις ίδιες τις υπηρεσίες του κάθε τμήματος της μονάδας, κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής συναλλαγής, με απώτερο σκοπό την πρόληψη ενδεχόμενων λαθών. Κατασταλτικούς: Γίνονται αποκλειστικά από εσωτερικούς ελεγκτές εκ των υστέρων και μετά την ολοκλήρωση κάποιας διαδικασίας ή γεγονότος και αποβλέπουν στην αποκάλυψη λαθών ή παραλείψεων ή κακών χειρισμών όσον αφορά σε παραγωγικούς πόρους καθώς και στην επιβεβαίωση ότι οι στόχοι επιτεύχθηκαν ή όχι. 14

15 Επιπλέον, σε σχέση με την έκτασή τους, οι έλεγχοι κατατάσσονται σε: Γενικούς: Αφορούν ολόκληρη τη διαχείριση μιας δοσμένης χρονικής περιόδου. Παραδείγματα γενικού ελέγχου αποτελούν ο ετήσιος έλεγχος του Ισολογισμού και ο έλεγχος των Αποτελεσμάτων Χρήσης. Ειδικούς: Εξετάζουν ένα συγκεκριμένο τομέα. Παραδείγματα ειδικού ελέγχου είναι ο έλεγχος των αποθεμάτων και ο έλεγχος των πωλήσεων. Επιπροσθέτως, ανάλογα με τη διάρκειά τους, οι έλεγχοι διακρίνονται σε: Διαρκείς ή μόνιμους: Διενεργούνται συνεχώς και καθ όλη τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης. Τακτικούς ή περιοδικούς: Εφαρμόζονται ανά τακτές χρονικές περιόδους όπως τριμηνιαίοι, εξαμηνιαίοι κ.λ.π. Έκτακτους ή περιπτωσιακούς: Γίνονται σε έκτακτες περιπτώσεις και αφορούν ειδικούς σκοπούς. Επίσης, σε μια ξεχωριστή κατηγορία κατατάσσουμε τον λεγόμενο έλεγχο διαχείρισης. Ο έλεγχος διαχείρισης μετρά τον βαθμό επίτευξης των στόχων 15

16 που έχουν τεθεί από την επιχείρηση και θέτει ως ζήτημα την αποτελεσματική ή μη εκμετάλλευση των χρησιμοποιούμενων παραγωγικών πόρων. Εστιάζει στον έλεγχο των διαδικασιών και μεθόδων που εφαρμόζονται από την οικονομική μονάδα και όχι στον έλεγχο των αποτελεσμάτων αυτής('αγγελος Ζωϊτσάς-Θεοχάρης Σιώτης, Σύγχρονη Ελεγκτική, 2010, σελ.33-35). 1.6: Ο ελεγκτής και τα πρότυπα ελεγκτικής Οι ενώσεις των ελεγκτών έχουν έναν αυτοέλεγχο για τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Αυτός ο αυτοέλεγχος βασίζεται σε αποφάσεις και επαγγελματικά πρότυπα που αναφέρονται στις συνθήκες εισόδου κάποιου ατόμου στο επάγγελμα του ελεγκτή. Από την ίδρυσή τους οι επαγγελματικές ενώσεις των ελεγκτών έθεσαν στους εσωτερικούς κανονισμούς τους προϋποθέσεις, οι οποίες αφορούσαν την κατάρτιση και την επιλογή υποψηφίων, τον δεοντολογικό κώδικα και τις πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται. Αυτά είναι απόρροια της υψηλής δυσκολίας αποστολής του ελεγκτή, η οποία συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με: την λειτουργία και την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς, τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων διοίκησης και λειτουργίας τους, την αξιοπιστία των στοιχείων που δημοσιεύουν ή υποβάλλουν, τη διαχειριστική ευταξία και εξυγίανση των επιχειρήσεων, τη βελτίωση των σχέσεων επιχείρησης και εφορίας. 16

17 1.6.1: Ο Ελεγκτής Η αποστολή του ελεγκτή δεν σχετίζεται μόνο με τον έλεγχο, αλλά συνδέεται άμεσα τόσο με την επιχείρηση, όσο και με το περιβάλλον της. Ένα καλό εργασιακό κλίμα μεταξύ των εσωτερικών ελεγκτών και ελεγχομένων, είναι βασική προϋπόθεση μέσα σε έναν οργανισμό, γι αυτό οι ελεγκτές δεν πρέπει να το αμελούν. Επίσης, θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι: Οι ελεγχόμενοι είναι και αυτοί συνάδελφοι και αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Έχουν και αυτοί τους ίδιους στόχους που είναι η ανοδική πορεία του φορέα που εργάζονται. Η επίτευξη των στόχων σε μια επιχείρηση είναι προσπάθεια όλων των εργαζομένων και όχι μόνο των εσωτερικών ελεγκτών. Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να εκτιμά κυρίως τα συστήματα παρά τους ανθρώπους. Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι εργαλείο των ελεγχόμενων, είναι ο άνθρωπος που βοηθά στην αποτελεσματικότητα της εργασίας του ελεγχόμενου και για το λόγο αυτό απαιτείται η αποδοχή του από τους ελεγχόμενους και η αρμονική συνεργασία. Ειδικότερα, η αποστολή του ελεγκτή είναι διαγνωστική και θεραπευτική. 1. Διαγνωστική, διότι ο ελεγκτής θα πρέπει να διαγνώσει αν υπάρχουν στην επιχείρηση: 17

18 Διαχειριστικές παραλείψεις και ανωμαλίες. Παραβιάσεις της εταιρικής, φορολογικής και εμπορικής νομοθεσίας. Οργανωτικές και διοικητικές ελλείψεις. Αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 2. Θεραπευτική, διότι ο ελεγκτής θα πρέπει να κάνει την έκθεσή του στη διοίκηση της επιχείρησης, στην οποία θα γράφονται οι τυχόν ελλείψεις, καθώς και ο τρόπος διόρθωσης τους. Οι πληροφορίες που παρέχει ο ελεγκτής αναφέρονται σε θέματα σχεδιασμού και προγραμματισμού, στην ανάγκη τυχόν τροποποιήσεων και αναθεωρήσεων των αρχικών σχεδίων λειτουργίας της επιχείρησης και την ενημέρωση των κρατικών υπευθύνων για τυχόν νομοθετικές παραβάσεις : Τα πρότυπα ελεγκτικής Σκοπός των ελεγκτικών προτύπων είναι η καθιέρωση βασικών αρχών, με τις οποίες καθορίζεται η μορφή και η έκταση της επαλήθευσης που επιτυγχάνεται με τις ελεγκτικές διαδικασίες και η ομοιομορφία ανάμεσα στους ελεγκτές με τρόπο που να είναι κατανοητή, τόσο η ελεγκτική διαδικασία, όσο και η ευθύνη του ελεγκτή. Στις περισσότερες χώρες, όπου υπάρχει οργανωμένο το επάγγελμα του ελεγκτή, υφίστανται τέτοια πρότυπα ελεγκτικής όπως στις Η.Π.Α., στη Γαλλία, κτλ. Στην Ελλάδα το Σ.Ο.Λ. έχει καθορίσει τα πρότυπα για τα μέλη του, τα οποία δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1119β/ και 126β/

19 Παρακάτω, παραθέτουμε τα πρότυπα Ελεγκτικής, όπως αναλύονται στο βιβλίο του Άγγελου Ζωϊτσά(Σύγχρονη Ελεγκτική, 2010, σελ.26-32).τα πρότυπα διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: Τα βασικά πρότυπα. Τα πρότυπα καλής εκτέλεσης της εργασίας. Τα πρότυπα εκθέσεων. Τα πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας. 1) Βασικά πρότυπα Αυτά αναφέρονται στους σκοπούς του ελέγχου, τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει κάποιος για να γίνει ελεγκτής, (προσόντα ελεγκτή), τις ευθύνες του κ.ά., τα οποία αναλύονται στη συνέχεια: Προσωπικά προσόντα Ο ελεγκτής πρέπει να έχει επιστημονικά, ελεγκτικά και ηθικά προσόντα. Με τις γνώσεις και την εμπειρία του να μπορεί να διεκπεραιώνει έναν έλεγχο και να εκφράσει τη γνώμη του σταθμίζοντας τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου και τις ελεγκτικές διαδικασίες που ακολούθησε. Ο ελεγκτής πρέπει να έχει ανεπίληπτο ήθος, ακεραιότητα χαρακτήρα και αναμφισβήτητη αρετή. Επίσης, πρέπει να έχει άριστη γνώση και μεγάλη εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική επιστήμη, ικανότητα ταχείας αντιλήψεως επινοητικότητα και αυτοπεποίθηση, επαγγελματική κρίση και ικανότητα ευχερούς και σωστής έκφρασης στο προφορικό και γραπτό λόγο. Πρέπει ακόμη να έχει και διοικητικά προσόντα για να κατευθύνει το βοηθητικό προσωπικό που χρησιμοποιεί και το οποίο πρέπει να επιλέγει με μεγάλη προσοχή. Αμερόληπτη στάση 19

20 Η εργασία του ελεγκτή πρέπει να γίνεται με τρόπο αμερόληπτο και το βασικό του καθήκον είναι να εκφέρει αμερόληπτη και ειλικρινή γνώμη. Τα πορίσματά του να είναι ακριβοδίκαια και να καταγράφονται με απόλυτη σαφήνεια. Δεν πρέπει να δέχεται δώρα ή διευκολύνσεις από τον ελεγχόμενο, είτε απευθείας είτε έμμεσα, για να μην επηρεάσουν τη γνώμη του και καταστήσουν διαβλητή τη κρίση του. Ακόμη πρέπει να είναι ανεξάρτητος και να μην έχει οικονομική ή άλλη σχέση με την ελεγχόμενη εταιρεία. Επιδεξιότητα και επιμέλεια Βασικό καθήκον του ελεγκτή είναι να δείχνει εύλογη επιδεξιότητα και επιμέλεια, διότι αναλαμβάνει την υποχρέωση, έναντι εκείνου που θα του αναθέσει τον έλεγχο, να εργαστεί με καλή πίστη και φροντίδα και ευθύνεται έναντι αυτού για αμέλεια, κακοπιστία, έλλειψη εντιμότητας και ουσιώδη παρέκκλιση από τις παραδεδεγμένες αρχές και τους κανόνες τις ελεγκτικής. Δεν ευθύνεται όμως για ζημιές που οφείλονται σε απλά λάθη κρίσης, ούτε είναι υπεύθυνος για θέματα τα οποία δεν είχε εντολή ή την αρμοδιότητα να τα ελέγξει και για θέματα που εκφεύγουν από τις γνώσεις του. Δεν πρέπει να παρασύρεται σε υπερβολές και σε έλεγχο αντικειμένων χωρίς ουσιαστική σπουδαιότητα ή σε λεπτομέρειες πέρα από τον αντικειμενικό σκοπό του ελέγχου. Να δέχεται καταρχήν τα στοιχεία που του παρουσιάζουν σαν ακριβή και ειλικρινή, αλλά πρέπει να είναι επιφυλακτικός και προσεκτικός στην έρευνά του, η οποία πρέπει να προχωρεί σε βάθος όταν συναντά κάτι που του δημιουργεί υποψίες. Ο ελεγκτής σε καμιά περίπτωση δεν υποκαθιστά τη Διοίκηση και το προσωπικό της επιχείρησης, όσον αφορά το έργο, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες τους. Οφείλει όμως να προβαίνει σε κατάλληλες συστάσεις και υποδείξεις και δικαιούται να απαιτεί την εφαρμογή τους, προκειμένου να διορθωθεί ή να προληφθεί οποιαδήποτε ανωμαλία, οργανωτική αδυναμία, νομική παράβαση κ.ά. 2) Πρότυπα καλής εκτέλεσης της εργασίας 20

21 Περιέχουν τις αρχές της τεχνικής του ελέγχου, οι οποίες αναφέρονται κυρίως στον προγραμματισμό της εργασίας και την ελεγκτική εργασία: Προγραμματισμός εργασίας Ο ελεγκτής πριν από την έναρξη της εργασίας του, πρέπει να αξιολογήσει τις διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου, για να διαμορφώσει γνώμη ως προς το βαθμό εμπιστοσύνης που μπορεί να έχει στα στοιχεία (βιβλία και παραστατικά), τα οποία του παρουσιάζει η επιχείρηση για έλεγχο. Να καταρτίσει ένα πρόγραμμα ελέγχου για κάθε περίπτωση μετά από αξιολόγηση των συναλλαγών και προσδιορισμό της έκτασης των επαληθεύσεων. Επίσης να επιλέξει προσεκτικά την ελεγκτική διαδικασία και τις δειγματοληπτικές επαληθεύσεις στις οποίες θα προχωρήσει και οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται σε ένα πρόγραμμα που θα καταρτίζεται μετά από μελέτη του εσωτερικού ελέγχου και του μεγέθους και της φύσης των διαφόρων κονδυλίων. Ελεγκτική εργασία Η ελεγκτική εργασία πρέπει να αποδεικνύεται από προσεκτικά φύλλα εργασίας. Τα στοιχεία που θα λαμβάνει υπόψη του ο ελεγκτής να είναι βάσιμα και αξιόπιστα και να προέρχονται από πρόσωπα αρμόδια, για τα οποία δεν πρέπει να έχει αμφιβολία για την αντικειμενικότητα και αμεροληψία τους. Να επαληθεύει με αλληλογραφία σημαντικά στοιχεία όπως για παράδειγμα λογαριασμούς τραπεζών, χρεωπιστωτών κ.ά. Να προβαίνει σε απευθείας απογραφές και καταμετρήσεις των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της επιχείρησης. Να ερευνά για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Να ελέγχει τους λογαριασμούς των προβλέψεων, καθώς και μεταγενέστερα γεγονότα, όπως υποτιμήσεις, αναδρομικές απαιτήσεις κ.ά. 21

22 3) Πρότυπα εκθέσεων Αυτά αναφέρονται στον τρόπο σύνταξης από μέρους του ελεγκτή της έκθεσης ελέγχου: Αρχές που διέπουν τις εκθέσεις Αντικειμενικός σκοπός του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, είναι να δοθεί η δυνατότητα στον ελεγκτή να εκφράσει τη γνώμη του για την ακρίβεια και ειλικρίνεια των κονδυλίων που περιλαμβάνονται σε αυτές. Στην έκθεση του πρέπει να αναφέρει: Αν ο έλεγχος έγινε σύμφωνα με τα πρότυπα ελεγκτικής. Αν απεικονίζονται ειλικρινά η οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα χρήσης. Αν τηρήθηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές με την προηγούμενη χρήση. Αν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλία. Αν του δόθηκαν όλες οι πληροφορίες και επεξηγήσεις. Αν έλαβε γνώση του απολογισμού των υποκαταστημάτων. Αν τηρήθηκε κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής. Αν οι οικονομικές καταστάσεις είναι σύμφωνες με τα λογιστικά βιβλία. Κάθε σημαντικό στοιχείο που δεν εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις. 22

23 Εφαρμογή των αρχών που διέπουν τις εκθέσεις Ο ελεγκτής πρέπει να εκφέρει τη γνώμη του με σαφήνεια και καθαρές εκφράσεις που να γίνονται εύκολα αντιληπτές και να μην είναι διφορούμενες. Αν αδυνατεί να εκφέρει γνώμη, πρέπει να το αναφέρει στην έκθεσή του και να καθορίσει με σαφήνεια τους λόγους αυτής της αδυναμίας, καθώς και στην περίπτωση που διατηρεί ορισμένες επιφυλάξεις. Θα πρέπει επίσης να αναφέρει και τα στοιχεία της επιχείρησης που δεν ελέγχθηκαν για οποιοδήποτε λόγο. 4) Πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας Τα πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας αναφέρονται στις βασικές αρχές της επαγγελματικής συμπεριφοράς του ελεγκτή, όπως: Κανόνες αυτοπειθαρχίας και αυτοδεσμεύσεων. Έντιμη επαγγελματική συμπεριφορά. Αποφυγή ενασχόλησης με αντικείμενα ασυμβίβαστα προς το επαγγελματικό του έργο. Επιπρόσθετα, ο ελεγκτής δεν πρέπει να αναλαμβάνει τον έλεγχο σε επιχειρήσεις με τις οποίες είχε ή έχει αξίωμα ή υπαλληλική θέση ή έχει οικονομικά συμφέροντα αυτός ή οι συγγενείς του : Διασφάλιση ποιότητας στον έλεγχο 23

24 Προκειμένου να διασφαλιστεί μία ποιοτική διαδικασία ελέγχου και συμπερασμάτων, εφαρμόζονται δικλείδες ασφαλείας στα εξής επίπεδα: Διασφάλιση ανεξαρτησίας του ελεγκτή από την ελεγχόμενη επιχείρηση. Ύπαρξη ευθύνης και πειθαρχικού ελέγχου για τον ελεγκτή. Ύπαρξη στοιχείων που φυλάττει ο ελεγκτής και αποδεικνύουν το πόρισμά του. Έκδοση αντικειμενικής γνώμης, που στηρίζεται στην εφαρμογή των κοινώς παραδεκτών Λογιστικών και Ελεγκτικών Αρχών : Ευθύνη και πειθαρχικός έλεγχος Ο ορκωτός ελεγκτής ευθύνεται για κάθε ζημία εκ θετικής ενέργειας ή παραλείψεώς του κατά τον έλεγχο και την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου, εφ όσον αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια του ασκήσαντος τον έλεγχο και αποδεδειγμένα προκλήθηκε από την χρήση του πιστοποιητικού ελέγχου. Η ευθύνη προς αποζημίωση δεν μπορεί να είναι ανώτερη του πενταπλασίου του συνόλου των εκάστοτε ετήσιων αποδοχών του προέδρου του Αρείου Πάγου ή του συνόλου των αμοιβών του ευθυνόμενου ορκωτού ελεγκτή. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται είναι: Α) σύσταση Β) επίπληξη Γ) πρόστιμο ύψους ευρώ Δ) προσωρινή αναστολή άσκησης του επαγγέλματος μέχρι ένα έτος. Ε) οριστική διαγραφή από τα μητρώα του Σ.Ο.Ε.Λ. 24

25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2.1: Εισαγωγή 25

26 Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλύσουμε σε βάθος την έννοια και τις αρχές του εσωτερικού ελέγχου αλλά και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Επιπλέον, θα ορίσουμε την έννοια του εσωτερικού ελεγκτή καθώς και θα γίνει διαχωρισμός μεταξύ αυτού και του εξωτερικού, με σκοπό την καλύτερη οριοθέτηση του πρώτου. Παράλληλα, θα αναφερθούμε στα είδη των ελέγχων που ασκούνται από τον εσωτερικό ελεγκτή έτσι ώστε να έχουμε μια ουσιαστική άποψη γαι την θέση και τις αρμοδιότητες αυτού μέσα στην επιχείρηση. Κατόπιν, θα περιγράψουμε το νομικό πλαίσιο του ελέγχου και πιο συγκεκριμένα του εσωτερικού ελέγχου. 2.2: Ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου Σύμφωνα με τον Διονύση Φάκο(Ο Εσωτερικός Έλεγχος των Επιχειρήσεων, Τόμος Α', 2004, σελ.21-22), ο οποίος στο σύγγραμμά του παραθέτει τον ορισμό του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, τονίζει ότι ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να παρέχει προσθετική αξία και να βελτιώνει τις επιχειρησιακές λειτουργίες ενός οργανισμού. Επισημαίνεται ότι, με τον όρο <<εσωτερικός έλεγχος>> δεν εννοούμε μόνο την ιδιαίτερη υπηρεσία ελέγχου, που τυχόν υπάρχει στην επιχείρηση, ή τους υπαλλήλους, οι οποίοι, μαζί με τα άλλα καθήκοντα τους, διενεργούν και προληπτικό έλεγχο, αλλά εννοούμε το όλο σύστημα οργανώσεως των διαδικασιών εκτελέσεως των διαχειριστικών πράξεων και της λογιστικής τους απεικονίσεως. Συνεπώς, ο εσωτερικός έλεγχος καλύπτει όλους τους τομείς μιας επιχείρησης και συνεισφέρει τόσο στη διοίκηση, όσο και στο προσωπικό της. Έτσι λοιπόν, οι επιχειρήσεις της εποχής μας αναγνωρίζουν την ανάγκη για την τελειότητα και το γεγονός ότι η τελειότητα αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου. Επομένως, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για θεσμοθέτηση λειτουργιών και διαδικασιών ελέγχου, ώστε να 26

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Τµήµα ιοίκησης

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Τµήµα ιοίκησης ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Τµήµα ιοίκησης Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη ιοίκηση Επιχειρήσεων ειδίκευση Κοστολόγηση και Ελεγκτική Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Φοιτήτριες: Μαλιγκάνη Ελένη Ροδοβίτου Χρυσούλα 1 Διάρθρωση Εργασίας Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Νοέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Στατιστικά Στοιχεία υποχρεωτικών ελέγχων (Νοέμβριος 2013) 2. Στελέχωση Ομάδας Ποιοτικού Ελέγχου 3. Μεθοδολογία Ποιοτικών Ελέγχων 4. Ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Έννοια της Ελεγκτικής Είδη Ελέγχων. Διάκριση ως προς την Έκταση του ελέγχου. Διάκριση ως προς την Διάρκεια του ελέγχου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Έννοια της Ελεγκτικής Είδη Ελέγχων. Διάκριση ως προς την Έκταση του ελέγχου. Διάκριση ως προς την Διάρκεια του ελέγχου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έννοια της Ελεγκτικής Είδη Ελέγχων Διάκριση ως προς την Έκταση του ελέγχου Διάκριση ως προς την Διάρκεια του ελέγχου Διάκριση ως προς τον Προορισμό του ελέγχου Διάκριση ως προς το Πρόσωπο που

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT Το παρόν κείμενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Λειτουργίας

Βασικές Αρχές Λειτουργίας Βασικές Αρχές Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου 21 Ιανουαρίου 2009 PwC Περιεχόμενα Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου - Παρακολούθηση της διαδικασίας ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων - Καθήκοντα της ΕΕ αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος,3/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Επαγγελματικές υπηρεσίες και πρότυπα εργασίας. Ενότητα 2. Α. Υπηρεσίες Διασφάλισης (assurance) Έννοια επαγγελματικών υπηρεσιών:

2.1 Επαγγελματικές υπηρεσίες και πρότυπα εργασίας. Ενότητα 2. Α. Υπηρεσίες Διασφάλισης (assurance) Έννοια επαγγελματικών υπηρεσιών: Ενότητα 2 Υπηρεσίες που προσφέρουν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 2.1 Επαγγελματικές υπηρεσίες και πρότυπα εργασίας Έννοια επαγγελματικών υπηρεσιών: κάθε είδους λογιστικο-ελεγκτικές υπηρεσίες, καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

2.Εφαρμογή της Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής για την χρήση 2015 και έως της ολοκλήρωσης της σύμβασης

2.Εφαρμογή της Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής για την χρήση 2015 και έως της ολοκλήρωσης της σύμβασης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 12/10/15

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 7: Έλεγχος - Ελεγκτική Επίκ. Καθηγητής Θεμιστοκλής Λαζαρίδης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 7: Έλεγχος - Ελεγκτική Επίκ. Καθηγητής Θεμιστοκλής Λαζαρίδης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 7: Έλεγχος - Ελεγκτική Επίκ. Καθηγητής Θεμιστοκλής Λαζαρίδης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ηθική και κώδικας δεοντολογίας ελεγκτών. Ενότητα 5: Ρυθμίσεις δεοντολογίας. Κώδικας δεοντ/γίας ΔΟΛ (2005)

Ηθική και κώδικας δεοντολογίας ελεγκτών. Ενότητα 5: Ρυθμίσεις δεοντολογίας. Κώδικας δεοντ/γίας ΔΟΛ (2005) Ενότητα 5: Θεματολογία: Έννοια & περιεχόμενο του Κώδικα Δεοντολογίας (ΚΔ) της ΔΟΛ Βασικές αρχές δεοντολογίας προσφορά υπηρεσιών στο κοινό Ανεξαρτησία του ελεγκτή και Κώδικας Δεοντολογίας Ηθική και κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ...9 Α ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ..31 1. Γενικά.31 2. Αρχαίοι Χρόνοι και Έλεγχο...33 3. Μεσαίωνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ 1. Δεοντολογία και Επαγγελματισμός Σύνολο δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3. Σταμάτιος Δρίτσας,

ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3. Σταμάτιος Δρίτσας, ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3 Σταμάτιος Δρίτσας, CRP, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Ανάθεση εργασιών σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC): Συναφείς Υπηρεσίες Σταμάτιος Δρίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Π αν επ ισ τή μι ο Π ειρ αι ώ ς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Οι ανθρώπινοι πόροι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία επειδή μπορούν να αποτελέσουν το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνές, 31/12/2015 Αριθμ. πρωτ. : ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και

Αχαρνές, 31/12/2015 Αριθμ. πρωτ. : ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 31/12/2015 Αριθμ. πρωτ. : 92403 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

-Θεοδοσιάδου Χριστίνα, Α.Μ. 13746 -Καγιαβάς Λάμπρος, Α.Μ. 13683. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων. Σ.Δ.Ο. Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Λογιστικής,

-Θεοδοσιάδου Χριστίνα, Α.Μ. 13746 -Καγιαβάς Λάμπρος, Α.Μ. 13683. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων. Σ.Δ.Ο. Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Λογιστικής, ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 «Η μετάβαση από το Απλογραφικό Σύστημα του Δημόσιου Λογιστικού στο Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα και η συλλειτουργία τους στον Δημόσιο Τομέα.» («The transition

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το αντικείμενο του έργου του παρόντος διαγωνισμού αφορά στην εφαρμογή του διπλογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συστήματος Αποτελεσματικών Εσωτερικών Δικλίδων στο Δημόσιο Τομέα

Δημιουργία Συστήματος Αποτελεσματικών Εσωτερικών Δικλίδων στο Δημόσιο Τομέα Δημιουργία Συστήματος Αποτελεσματικών Εσωτερικών Δικλίδων στο Δημόσιο Τομέα Γιατί Δεδομένου ότι οι πόροι του δημοσίου τομέα προέρχονται κατά κανόνα από δημόσια κεφάλαια και η χρηση τους προς το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 146/2003» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 146/2003» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 146/2003» Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 94064/1.10.2012 εγκύκλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Allianz A.E..A.K. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Ημερομηνία: 15/1/2016 ν. 4099/2012 & ν. 3606/2007 1. Εισαγωγή Η Allianz ΑΕ ΑΚ, (η Εταιρία), συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας, που δεν έχουν το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους για την υποστήριξη των παραπάνω εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων Ενότητα 5 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων 3. Απαιτήσεις ιαθέσιµα (1) Απαιτήσεις και ιαθέσιµα είναι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων, αξιόγραφων και ιαθεσίµων της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13 1 Γενικές Αξίες Υπαλλήλων Οι υπάλληλοι της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης θα πρέπει να ενεργούν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως θα ήθελαν να αντιµετωπίζονται ως πολίτες και ως φορολογούµενοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο κάθε εκπαιδευτικός λειτουργός αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά την αξιολόγηση του. Για αντικειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 για τον καθορισμό κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνητική θεωρία και Δημόσια Διοίκηση. Η ροή των πληροφοριών μέσα στους διοικητικούς θεσμούς

Κυβερνητική θεωρία και Δημόσια Διοίκηση. Η ροή των πληροφοριών μέσα στους διοικητικούς θεσμούς Κυβερνητική θεωρία και Δημόσια Διοίκηση Η ροή των πληροφοριών μέσα στους διοικητικούς θεσμούς Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΤΑΜΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1862

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1862 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 Νόμιμος Ελεγκτής: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ A.M.Ε.Λ.Τ.Ε. 1862 (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) Α. Νομική

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Όλη η περιουσία σε μια δήλωση Τι θα περιλαμβάνεται και τι όχι στο περιουσιολόγιο

Όλη η περιουσία σε μια δήλωση Τι θα περιλαμβάνεται και τι όχι στο περιουσιολόγιο ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Όλη η περιουσία σε μια δήλωση Τι θα περιλαμβάνεται και τι όχι στο περιουσιολόγιο Σε ερώτηση του βουλευτή Ι.Λαγού απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 29/9/2004 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΚΛΕΟΜΕΝΗ ΖΑΡΚΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2 Τι είναι βιομηχανία Η βιομηχανία είναι ένα οργανωμένο σύστημα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε μεγάλη ποσότητα. Οι βιομηχανικές, παραγωγικές μονάδες ή μονάδες παροχής υπηρεσιών χρειάζεται να θεωρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ISO 9001:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE 1 Αριθμός Πρωτ.: 35/1.9.2011 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2011 Αγαπητές Κυρίες, Κύριοι, με αφορμή το Σχέδιο Διαβούλευσης για την επικείμενη Πράξη Διοικητή Τ.Ε για τα ΣΕΕ στις Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα