Σν δεηλ επηθηλδύλσο. απαηηεί ΑΦΑΛΔΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σν δεηλ επηθηλδύλσο. απαηηεί ΑΦΑΛΔΗΑ"

Transcript

1 Σν δεηλ επηθηλδύλσο. απαηηεί ΑΦΑΛΔΗΑ

2 ΓΔΝΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ

3 Σν ζύζηεκα «Αλαβάηεο Μεραλή» Μεραλή Αλαβάηεο Δμσηεξηθνί παξάγνληεο

4 Απμεκέλε πξνζνρή Αιθνόι Φάξκαθα σκαηηθή θνύξαζε Δξσηήζεηο

5 Φπρηθή πξνεηνηκαζία Έλδπζε Έιεγρνο κεραλήο Δξσηήζεηο

6 Πσο θάζνκαη επάλσ ζηε κεραλή Πσο ζηξίβσ Πσο νδεγώ Πσο θξελάξσ Πσο αιιάδσ ηαρύηεηεο Δξσηήζεηο

7 Κίλεζε Έλδπζε Φώηα Λσξίδεο θπθινθνξίαο ηάζκεπζε Υξήζε θόξλαο ήκαηα Μεγαιύηεξα νρήκαηα Δξσηήζεηο

8 Διέγρνληαο θαη ζρεδηάδνληαο Έιεγρνη κε ην θεθάιη Υξήζε ησλ θαζξεπηώλ Θέζε Δξσηήζεηο

9 Απόζηαζε από ην πξνπνξεπόκελν όρεκα Πιατλέο απνζηάζεηο Υξήζε ησλ ισξίδσλ θπθινθνξίαο Απόζηαζε από ην επεξρόκελν όρεκα Δξσηήζεηο

10 Τγξό νδόζηξσκα Αλώκαιν νδόζηξσκα Ράγεο ζηδεξνδξόκνπ Δπηθιηλή νδνζηξώκαηα Οδόζηξσκα κε απιαθώζεηο θόλε Υώκα Δξσηήζεηο

11 Να είκαζηε πάληα νξαηνί Έλδπζε Φσηηζκόο Λνηπά νρήκαηα Δξσηήζεηο

12 Φξέλα παληθνύ Απόηνκε αιιαγή θαηεύζπλζεο Απνθπγή εκπνδίνπ Έιεγρνο πιαγηνιίζζεζεο Οδεγώληαο πάλσ από αληηθείκελα Ηπηάκελα αληηθείκελα Εώα Μεραληθά πξνβιήκαηα Δξσηήζεηο

13 πλεπηβάηεο Φόξηνο Δξσηήζεηο

14 ρεδηάδνληαο ηε δηαδξνκή Κνηλνί θαλόλεο Δξσηήζεηο

15 πληήξεζε Αζηνρία πιηθνύ Βιάβε Πεξηνδηθνί έιεγρνη Λίζηα ειέγρσλ Αμεζνπάξ θαη κεηαηξνπέο Γελ πεηξάδνπκε ό,ηη δελ μέξνπκε Δξσηήζεηο

16 ΣΔΥΝΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ

17 Σαρύηεηα εηζόδνπ ζηε ζηξνθή. Πνιύ γξήγνξε ή πνιύ αξγή. Λάζε ζηνλ έιεγρν ηνπ γθαδηνύ. Πνιύ, ιίγν, ζηαζεξό ή αζηαζέο γθάδη. Λαλζαζκέλν ζεκείν εηζόδνπ ζηε ζηξνθή. Πνιύ λσξίο ή πνιύ αξγά. Λάζε θαηεύζπλζεο θαηά ηελ είζνδν ζηε ζηξνθή. Πιάγηαζκα πνιύ λσξίο ή πνιύ αξγά. Λαλζαζκέλε επέκβαζε από ηνλ αλαβάηε. Ληγόηεξε ή πεξηζζόηεξε έληαζε γηα ηελ πεξίζηαζε από απηή πνπ ελδείθλπηαη. Λαλζαζκέλεο γξακκέο. Πνιύ αλνηθηέο ή πνιύ θιεηζηέο πξνο ηo εζσηεξηθό ηεο ζηξνθήο.

18 Ση ζεκαίλεη ζεκείν αλαθνξάο θαη πόζα ηέηνηα ζεκεία έρεη θάζε ζηξνθή; Πνην είλαη ην θιεηδί γηα λα βειηηώζεη έλαο αλαβάηεο ηελ αληίιεςε ρώξνπ νδήγεζεο πνπ δηαζέηεη; Τπάξρεη ηξόπνο λα απμεζεί απηόο ν ρώξνο; Ση ζπκβαίλεη όηαλ πεξηνξίδνπκε ην νπηηθό καο πεδίν θαη πνηνη είλαη νη ηξόπνη γηα λα κελ ζπκβαίλεη απηό; Πνηνο είλαη ν ζσζηόο ηξόπνο γηα λα ρξεζηκνπνηνύκε ηα κάηηα καο ζην κέγηζην θαη πώο κπνξνύκε λα απνθνκίζνπκε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο νπηηθέο πιεξνθνξίεο εύθνια; Ση ζεκαηνδνηεί ην ηέινο κηαο ζηξνθήο; Μπνξεί λα αιιάμεη ή ζα παξακέλεηε έλαο λσζξόο αλαβάηεο πνπ βηάδεηαη λα βγεη από ηελ ζηξνθή;

19 Πώο λα αιιάμεηε ην ηόμν (ζηάζε) ηνπ ζώκαηόο ζαο ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα ξπζκίζεηε εθ λένπ ηελ αλάξηεζε; Πνηνη παξάγνληεο κνηνζπθιέηαο/ αλαβάηε είλαη νη πην θξίζηκνη γηα έρεηε ζσζηό έιεγρν; Πώο επηηπγράλεηε ζηαζεξόηεηα θαηά ηε ζηξνθή; Πώο κεηαθηλείηε ην ζώκα ζαο από ηε κία πιεπξά ηεο ζέιαο ζηελ άιιε γξήγνξα θαη κε ζηαζεξόηεηα; Πώο κπνξείηε λα επηηεζείηε ζε κηα ζεηξά από ζηξνθέο, επηηπγράλνληαο ην θαιύηεξν απνηέιεζκα κε ηε κηθξόηεξε δπλαηή πξνζπάζεηα;

20 Ό,ηη πνύκε από εδώ θαη θάησ θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζην δξόκν δελ ζηνρεύεη ζην λα ζαο πείζεη όηη ζα εμαιεηθζνύλ ή ζα κεησζνύλ ηα αηπρήκαηα πνπ κπνξεί λα ζπκβνύλ. Αληηζέησο. Ζ εθαξκνγή ησλ δηαθόξσλ ηερληθώλ πνπ ζα παξνπζηαζηώλ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ αύμεζε ηνπ θηλδύλνπ πξόθιεζεο αηπρήκαηνο, αλ απηά δελ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε αζθαιέο θαη ειεγρόκελν πεξηβάιινλ θαη ππό ηελ επίβιεςε εμεηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηώλ. Σν FJR CLUB HELLAS κε απηή ηε ζεηξά ησλ παξνπζηάζεσλ ζηνρεύεη ΜΟΝΟ ΣΖΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ησλ κειώλ ηνπ γηα ηηο δηάθνξεο ηερληθέο αζθαινύο νδήγεζεο πνπ ππάξρνπλ θαη δελ πξνηξέπεη θαλέλαλ λα ηηο εθαξκόζεη ζην δξόκν.

21 Μπαίλσ πνιύ γξήγνξα Γελ κε παίξλεη θαη αλνίγνκαη Έρσ πιαγηάζεη ππεξβνιηθά Ννηώζσ όηη ράλσ ηελ πξόζθπζε Κιείζηκν ηνπ γθαδηνύ Άζθεζε πίεζεο ζην ηηκόλη Πεξηνξηζκόο ηνπ νπηηθνύ πεδίνπ Οπηηθή εζηίαζε ελόο αληηθεηκέλνπ Αζπλαίζζεηε πνξεία πξνο ην εζηηαζκέλν αληηθείκελν «Πάγσκα» θαηά ηελ νδήγεζε Φξέλα παληθνύ

22 Έιεγρνο δπγίζκαηνο ηεο κεραλήο Πξώηνο ζηόρνο ην 40/60 Δμαηξέζεηο (θαηεθόξεο, αξλεηηθέο θιίζεηο, θιπ) Γηαηήξεζε ηεο πξόζθπζεο Ρπζκίζεηο κεραλήο (ζηαηηθό δπλακηθό sag)

23 Καιόο ρεηξηζκόο = πξνβιεπόκελε πξόζθπζε Δπίδξαζε ζην ζύζηεκα αλαξηήζεσλ Μεηαθνξά δπλάκεσλ = αδπλακία αληαπόθξηζεο Σν πίζσ κέξνο ζεθώλεηαη. Γνθηκάζηε ην!!! Σν κπξνζηηλό θνπξάδεηαη κε ην θιείζηκν ηνπ γθαδηνύ

24 ΓΔΝ ππάξρεη κία ηδαληθή γξακκή Ηδαληθή γξακκή είλαη απηή πνπ καο επηηξέπεη λα έρνπκε ηνλ έιεγρν ηνπ γθαδηνύ

25 Όζν πην γξήγνξα κπνξνύκε θεθηόκαζηε ζπλερώο λα ην εθαξκόδνπκε Αιιαγή θαηεύζπλζεο θαη εθαξκνγή γθαδηνύ ηόρνο ην 40/60 ακέζσο κεηά ηελ αιιαγή θαηεύζπλζεο

26 Πξνζέγγηζε κε ηαρύηεηα ππό έιεγρν Μείσζε ησλ πηέζεσλ ηνπ κπξνζηηλνύ ζπζηήκαηνο Έγθαηξν άλνηγκα ηνπ γθαδηνύ ΠΡΟΟΥΖ: Γώζηε βαξύηεηα ζηελ ηαρύηεηα εηζόδνπ

27 Οη αλαβάηεο δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα πνπ νη κεραλέο δελ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα αληηκεησπίδνπλ. Αιιαγή θαηεύζπλζεο κε παξάιιειε κεηαθίλεζε ηνπ ζώκαηνο. Πσο γίλεηαη: Παίξλνπκε ζέζε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αιιαγήο ηεο θαηεύζπλζεο ηαζεξνπνίεζε ηνπ ζώκαηνο γηα κείσζε ηεο ηαρύηεηαο ηήξημε ηνπ ζώκαηνο γηα αιιαγή θαηεύζπλζεο Αιιαγή θαηεύζπλζεο

28 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ: Αίζζεζε θνύξαζεο ζηα ρέξηα Σν ζύζηεκα αλαξηήζεσλ θαη ε κεηαθνξά θξαδαζκώλ θαη δηαθόξσλ πιεξνθνξηώλ ζηνλ αλαβάηε Ζ κεηαθνξά από ην κπξνζηηλό ζύζηεκα ζην πίζσ γίλεηαη κέζσ ηνπ αλαβάηε ΛΑΘΟ: θίμηκν ηνπ ηηκνληνύ

29 Αζηαζέο άλνηγκα θαη θιείζηκν ηνπ γθαδηνύ ηήξημε ζην κέζα κέξνο ηνπ ηηκνληνύ (απηνέιεγρνο) Αληίζηαζε αλέκνπ ζε αλνηρηέο ζηξνθέο «Βγάιζηκν» πνδηνύ νύδεο θιπ Δζθαικέλε αίζζεζε ησλ αλσκαιηώλ ηνπ δξόκνπ Κξαδαζκνί ηνπ θξάλνπο Αξηζηεξέο θαη δεμηέο ζηξνθέο!!!!

30 Highsiding θαη πσο αληηκεησπίδεηαη Σν ζαλαηεθόξν δίδπκν: Κιείζηκν γθαδηνύ θαη ζθίμηκν ηηκνληνύ

31 Counter Steering (Γπξνζθνπηθό θαηλόκελν) Πόηε επηδξνύκε Πόζν γξήγνξα Πόζε θιίζε δίλνπκε

32 Σν κπξνζηηλό ζύζηεκα πιαγηάδεη ηε κεραλή Σν πίζσ ζύζηεκα ζηξίβεη ηε κεραλή Σν παξάδεηγκα ηεο ζνύδαο ππό θιίζε Σν κπξνζηηλό ζηαζεξνπνηεί ηε κεραλή αλ δερηεί ηηο θαηάιιειεο δπλάκεηο κε ην γθάδη πνπ δέρεηαη από ηνλ πίζσ ηξνρό

33 Μία θίλεζε αλά ζηξνθή Ζ αιιαγή θαηεύζπλζεο κέζα ζηε ζηξνθή = ΛΑΘΟ Απώιεηα πξόζθπζεο θαηά ηελ πξνζπάζεηα αιιαγήο θαηεύζπλζεο κέζα ζηε ζηξνθή

34 Φόβνο γηα γξήγνξε αιιαγή θιίζεο Φόβνο γηα κεγάιε θιίζε

35

36 Γπλαηέο πεξηπηώζεηο Αιιαγή θιίζεο βαζύηεξα ζηε ζηξνθή Πην γξήγνξν άλνηγκα ηνπ γθαδηνύ Πην απόηνκν άλνηγκα ηνπ γθαδηνύ ή θαη πην γξήγνξα ηαπηόρξνλα Υξήζε κηθξόηεξεο γσλίαο θιίζεο Παπατήπηση Δίλαη επηζπκεηή ε κηθξόηεξε θιίζε Δίλαη επηζπκεηό ην πεξηζώξην γηα πεξηζζόηεξε θιίζε (απνθπγή εκπνδίσλ) Δίλαη ε κεραλή πην ζηαζεξή κε κηθξόηεξε θιίζε Δίλαη ε πξόζθπζε θαιύηεξε κε κηθξόηεξε θιίζε Μπνξνύκε λα πάκε αζθαιέζηεξα θαη πην γξήγνξα όηαλ έρνπκε πεξηζώξηα νξαηόηεηαο θαη θιίζεο πκθσλείηε κε όια ηα παξαπάλσ Απάντηση ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΑΦΑΛΧ ΝΑΗ

37 Πξόσξε αιιαγή θαηεύζπλζεο (θόβνο δηνξζώζεηο ιάζε) Όζν πην γξήγνξα γίλεηαη Σόζν όζν είλαη ηα όξηα ηεο κεραλήο θαη ηνπ αλαβάηε Σν γόλαην!!!

38 ηξίβνπκε από πνιύ πην λσξίο Αλνίγνπκε ηηο γξακκέο καο Πεξηκέλνπκε πεξηζζόηεξε ώξα ρσξίο γθάδη Κάλνπκε δηνξζώζεηο ζην κέζν ηεο ζηξνθήο Υξεζηκνπνηνύκε κεγάιε γσλία θιίζεο Δίκαζηε θαξθσκέλνη ζην ηηκόλη

39 Πόζν γξήγνξα (ην είπακε) Πόζν πνιύ (ην είπακε) Πνύ Πόηε (ην ζεκείν έλαξμεο αιιαγήο θιίζεο) Ζ ζηξνθή μεθηλάεη εθεί πνπ αξρίδεη ν θόβνο καο Έλα πξνεπηιεγκέλν ζεκείν απνηειεί κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο απνθάζεηο πνπ παίξλεη έλαο αλαβάηεο

40 Που ξεκινάμε να υπενάπουμε Πνύ ζηακαηάκε λα θξελάξνπκε Πόηε επαλεξρόκαζηε ζην γθάδη Πόηε ηειεηώλεη ε ζηξνθή Πόηε αξρίδνπκε ηα θαηεβάζκαηα ζηηο ηαρύηεηεο Ση θιίζε πξέπεη λα δώζνπκε ζηε κεραλή Ση δηνξζώζεηο θαηεύζπλζεο (αλ πξέπεη) πξέπεη λα θάλνπκε Πόζν αξγά ή γξήγνξα πξέπεη λα αιιάμνπκε θαηεύζπλζε Πνηα πξέπεη λα είλαη ε ηαρύηεηα εηζόδνπ ζηε ζηξνθή Πόζν γξήγνξα ή αξγά πξέπεη λα εθαξκόζνπκε ην γθάδη ζηε ζηξνθή Πνύ θαηεπζύλεηαη ε κεραλή κεηά ηελ αιιαγή θιίζεο

41 Κάζε ζηξνθή έρεη ην δηθό Α ζεκείν αιιαγήο θαηεύζπλζεο

42 Ζ πξαγκαηηθή δηάζηαζε ηνπ ρώξνπ ΓΔΝ αιιάδεη Αιιάδεη όκσο ε αίζζεζε πνπ έρνπκε γηα απηήλ Όηαλ, γηα θάπνηνπο ιόγνπο ην πεδίν καο πεξηνξίδεηαη ή εζηηάδεηαη θάπνπ θάλνπκε ΛΑΘΖ θαη όηαλ θάλνπκε ιάζε πεξηνξίδνπκε αθόκε πεξηζζόηεξν ην νπηηθό καο πεδίν Οη απνθάζεηο καο εμαξηώληαη από ην κέγεζνο ηνπ νπηηθνύ καο πεδίνπ

43 Δπηιέμηε απέλαληί ζαο έλα ζεκείν Παξαηεξήζηε ην Πξνζπαζήζηε ρσξίο λα κεηαθηλήζεηε ηα κάηηα λα εληνπίζεηε θαη άιια αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ ζην ρώξν Δληνπίζηε έλα αληηθείκελν ζηα αξηζηεξά ζαο θαη έλα ζηα δεμηά ζαο ρσξίο λα κεηαθηλήζεηε ηα κάηηα ζαο. Δζηηάζηε ηελ πξνζνρή ζαο ελαιιάμ ζηα δύν αληηθείκελα (ρσξίο λα κεηαθηλείηε ηα κάηηα) Δζηηάζηε ηελ πξνζνρή ζαο ελαιιάμ ζηα δύν αληηθείκελα κεηαθηλώληαο ηα κάηηα ζαο Πόηε εζηηάζαηε πην γξήγνξα; Απηό είλαη επξεία όξαζε.

44 Αιιαγή θαηεύζπλζεο κε ΓΤΟ (2) ζεκεία αλαθνξάο Δζηίαζε ηνπ ζεκείνπ αιιαγήο θαηεύζπλζεο Παξαθνινύζεζή ηνπ κε ηελ επξεία όξαζε Δζηίαζε ηνπ ζεκείνπ εμόδνπ ζηε ζηξνθή Αιιαγή θαηεύζπλζεο Πεγαίλνπκε ηόζν γξήγνξα όζν κπνξνύκε λα αιιάδνπκε θαηεύζπλζε κε ηα δύν απηά ζεκεία αλαθνξάο

45 ηαδηαθή επέκβαζε Αλ ην κπξνζηηλό κπινθάξεη έρνπκε ράζεη ηνλ έιεγρν 100% Γηθνξνύκελεο απόςεηο γηα ηελ ηαπηόρξνλε ρξήζε Φξέλα θαηά ηελ αιιαγή θιίζεο

46 Πιεζηάδνπκε ηε ζηξνθή Δπηιέγνπκε ηα δύν ζεκεία (εηζόδνπ εμόδνπ) Παίξλνπκε ζέζε θαη ηελ ζηαζεξνπνηνύκε Φξέλα θαηεβάζκαηα Απειεπζέξσζε θξέλσλ Αιιαγή θαηεύζπλζεο Σέινο ζηξνθήο ηαδηαθή αύμεζε ηνπ γθαδηνύ Δπζπγξάκκηζε ηεο κεραλήο Δπαλαθνξά ζώκαηνο ζε νπδέηεξε ζηάζε

47 Σν δεηλ επηθηλδύλσο. απαηηεί ΑΦΑΛΔΗΑ

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ. Αιέμαλδξνο Μέηηαο

ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ. Αιέμαλδξνο Μέηηαο ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ Αιέμαλδξνο Μέηηαο Πεξηερόκελν Πξνγξάκκαηνο Παξαζθεπή 4/2/2011- Δηζαγσγή ζηελ ελόηεηα ησλ κεραληζκώλ, κεραληζκνί Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ Σξίηε 8/2/2011 Γλσξηκία κε ην βηβιίν ηεο Β γπκλαζίνπ, κεραληζκνί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ χολή Επαγγελμάτων Τγείας & Πρόνοιας Σμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ Εργαστηριακές ασκήσεις για το Μάθημα «Οπτική της Όρασης» Του Δ εξαμήνου των φοιτητών Οπτικής & Οπτομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ Α. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ

ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ Α. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 1 Μελέηη ΣΡΗΒΖ (ζηαηικήρ και ολίζθηζηρ) με σπήζη ΛΑ (Multilog) ΌΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ ύζηεκα ζπγρξνληθήο ιήςεο θαη απεηθόληζεο (ΛΑ) Multilog, Η/Τ κε εγθαηεζηεκέλν ην ινγηζκηθό Multilab 1.4 Αηζζεηήξαο δύλακεο Ξύιηλνη

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΔΥΟ ΜΙΥΑΛΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ Επιγοναηιδομηπιαίορ πόνορ Αξιολόγηζη Θεπαπεία Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΚΣΤΟΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ Ισμήνη Α. Λυμπέρη Δκπαιδεύηπια Νοζηλεύηπια Τπηπεζίαρ «Αγυγή Τγείαρ» ηος Δ.Δ. Κοινυνιολόγορ MSc ζηη Γιοίκηζη Μονάδυν Τγείαρ Φοιηήηπια ζηο Π.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

σμβξσλεσςική με ρςόυξ ςημ Αλλαγή Διαςοξτικήπ σμπεοιτξοάπ

σμβξσλεσςική με ρςόυξ ςημ Αλλαγή Διαςοξτικήπ σμπεοιτξοάπ σμβξσλεσςική με ρςόυξ ςημ Αλλαγή Διαςοξτικήπ σμπεοιτξοάπ Γξ. Παπαγηαλλίδνπ Διέλε Κιηληθή Γηαηηνιόγνο Σκήκα Γηαηξνθήο Γ.Ν. «Αζθιεπηείν Βνύιαο» Ννέκβξηνο 2011 Βαρικέπ αουέπ ρςη ρσμβξσλεσςική Αθνύκε Εμεγνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΌΜΩΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 5 ΣΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟΝ ΟΓΖΓΟ ΠΡΗΝ ΑΡΥΗΔΣΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΑΝ ΚΑΠΟΗΑ ΣΗΓΜΖ ΔΥΔΣΔ ΑΜΦΗΒΟΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΧ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα