ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 11657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /2886 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγ χου Δίκυκλων Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 1 και της παρα γράφου 2 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεω φορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 268Α ), όπως ισχύει. β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικοποι ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). γ. Της υπ αριθμ. 6868/931/ κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινω νιών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Β 178). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής Η απόφαση αυτή καθορίζει τους όρους και τις προϋ ποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουρ γίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Δίκυκλων Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ) σε όλη την Επικράτεια, για την διενέργεια τεχνικών ελέγχων σε οχήματα της Κατηγορίας 7 του Παραρτή ματος I της υπ αριθμ. Φ2/64580/2288/99 (ΦΕΚ 1523Β ) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης των αδειών ίδρυ σης και λειτουργίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διάρκεια ισχύος των αδειών αυτών. Άρθρο 2 Ορισμοί 1. «Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ» είναι τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Δίκυκλων Μοτοσικλετών και Μοτοπο δηλάτων που ιδρύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κε φαλαίου Β του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268Α ), όπως ισχύει κάθε φορά, και έχουν ως αντικείμενο τη διενέργεια τεχνικών ελέγχων, όπως αυτοί ορίζονται με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 18 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49Α ), σε οχήματα της Κατηγορίας 7 του Παραρτήματος Ι της ως άνω αναφερόμενης στο άρθρο 1 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. 2. «Οχήματα» θεωρούνται για τους σκοπούς της πα ρούσας τα ως άνω αναφερόμενα στο άρθρο 1 Κατηγορία 7 του Παραρτήματος Ι της υπ αριθμ. Φ2/64580/2288/99 (ΦΕΚ 1523Β ) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως κάθε φορά ισχύει Άρθρο 3 Κυκλοφοριακές Συνδέσεις 1. Σε περίπτωση που το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ ιδρύεται σε περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 ή ορι οθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από π.δ. (ΦΕΚ 181Δ ) εκτός αμιγούς κατοικίας, η κυκλοφορια κή σύνδεση διαμορφώνεται με την κατασκευή: α. ενιαίας εισόδου εξόδου, πλάτους 6 μ. έως 10 μ. ή β. χωριστής εισόδου εξόδου, πλάτους 4 μ. έως 8 μ. η κάθε μία, με ξεχωριστές κυκλοφοριακές συνδέσεις προς την ίδια ή προς ανεξάρτητες μεταξύ τους οδούς. Για την απότμηση υφισταμένου και διαμορφωμένου πεζοδρομίου χορηγείται σχετική έγκριση από την αρ μόδια για τα πεζοδρόμια Δημοτική αρχή ή από τον αρμόδιο φορέα. Σε περιοχές όπου δεν προβλέπεται καθορισμένο πλάτος πεζοδρομίου, τούτο βεβαιωμέ νου υπό της αρμόδιας αρχής, αυτό κατασκευάζεται με ελάχιστο πλάτος 2 μέτρων σε βάρος του οικοπέδου. Η καταλαμβανόμενη από το οικόπεδο επιφάνεια για τη διαμόρφωση του πεζοδρομίου δεν αφαιρείται από την ελάχιστη απαιτητή κατά περίπτωση επιφάνεια του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ.

2 11658 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Σε περίπτωση που το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 ή οριο θετημένων σύμφωνα με τους όρους του από π.δ. (ΦΕΚ 181Δ ), επί εθνικής ή επαρχιακής οδού, απαιτείται διαμόρφωση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου εξόδου κατά την κρίση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσία, σύμ φωνα με τα οριζόμενα για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 24 του β.δ. 465/1970 (ΦΕΚ 150Α ), όπως ισχύει, πληρουμέ νων όλων των σχετικών όρων και προϋποθέσεων περί ορατότητας και αποστάσεων από συμβολές οδών που περιλαμβάνονται στο εν λόγω Διάταγμα, όπως ισχύει. Σε περίπτωση που το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 ή ορι οθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από π.δ. (ΦΕΚ 181Δ ), αλλά επί δημοτικής ή κοινοτικής οδού ή κοινόχρηστης αγροτικής οδού, κατασκευάζεται είσο δος και έξοδος όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή κόμβος σύνδεσης τύπου Δ σύμφωνα με το υπόδειγμα του β.δ. 465/1970, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 118/2006 (ΦΕΚ 119Α ), πλη ρουμένων όμως πάντοτε όλων των σχετικών όρων και προϋποθέσεων περί ορατότητας και αποστάσεων από συμβολές οδών που περιλαμβάνονται στο παραπάνω β.δ. (465/1970), όπως ισχύει. 3. Η οδός πρόσβασης από την κύρια κεντρική οδό προς το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ πρέπει να είναι από ασφαλτικό τάπητα ή τάπητα από σκυρόδεμα και να έχει πλάτος τουλάχιστον 3 μ. προκειμένου για οδό μονής κατεύθυν σης και τουλάχιστον 6μ. προκειμένου για οδό διπλής κατεύθυνσης. 4. Σε όλα τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ απαιτείται πλήρης ηλε κτροφωτισμός της εισόδου εξόδου, με τρόπο ώστε να γίνονται εύκολα αντιληπτοί οι διερχόμενοι πεζοί και να αποφεύγεται η τύφλωση των οδηγών των διερχο μένων την οδό οχημάτων. Η είσοδος και η έξοδος του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ φέρει πλήρη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση. Άρθρο 4 Γενική Διάταξη Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ 1. Η γενική διάταξη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ διαμορφώ νεται καταλλήλως ώστε: α. Να απορροφώνται όλα τα οχήματα τα οποία μπορεί να προσέρχονται στο χώρο του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο προ του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ οδικό δίκτυο. β. Να τηρούνται οι κανόνες ποιότητας και οι γενικό τερες απαιτήσεις που προκύπτουν από τις διαδικασίες πιστοποίησης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ. γ. Να ελαχιστοποιούνται οι μετακινήσεις στο χώρο του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ και να καλύπτονται οι ανάγκες σε κάθε είδους στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων. δ. Να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη κίνηση από την είσοδο μέχρι την έξοδο του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ όλων των οχημάτων. Ο μελετητής αποτυπώνει τόσο στο σχέδιο γενικής διάταξης, όσο και στην κάτοψη του υπόστεγου δοκιμών, σχηματικά την πορεία όλων των οχημάτων από την είσοδο μέχρι την έξοδο από το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ ήτοι τα σημεία εισόδου, στάθμευσης, ελιγμών στάθμευ σης, εισόδου προς έλεγχο, αναμονής και εξόδου. ε. Να παρεμβάλλεται απαραιτήτως ανάμεσα στα κτί ρια της εγκατάστασης και στις επιφάνειες κυκλοφορί ας των οχημάτων, καθώς και γύρω από τους χώρους στάθμευσης, δίκτυο πεζοδρομίων, πλάτους τουλάχιστον 1,20 μ. και ύψους από 0,12 έως 0,15 μ. κατάλληλα πλακο στρωμένων και διαμορφωμένων, ώστε να διευκολύνεται η αυτόνομη και ασφαλής μετακίνηση όλων των χρηστών και ιδιαίτερα των χρηστών αμαξιδίων αλλά και λοιπών εμποδιζομένων ατόμων. Οι απολήξεις των πεζοδρομίων επισημαίνονται με έντονο χρώμα σε αντίθεση με αυτό των παρακειμένων επιφανειών. στ. Να καθορίζεται ως ελάχιστο ελεύθερο ύψος διέ λευσης όλων των οχημάτων κάτω από οριζόντια στοι χεία, ως ακολούθως: σε πύλη (γκαραζόπορτα) των δι κύκλων στο κτίριο του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ αυτό των 2,50 μέτρων και σε τυχόν στέγαστρα ή πύλη εισόδου στην περίφραξη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ ή κάτω από δικτυώματα ανάρτησης πληροφοριακών ή διαφημιστικών πινακίδων, αυτό των 4,00 μέτρων. 2. Οι επιφάνειες κυκλοφορίας και στάθμευσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ είναι κατάλληλα επιστρωμένες με ασφαλτοτάπητα ή με άλλο κατάλληλο υλικό και δια θέτουν κατάλληλη υπόβαση, ανθεκτική στο βάρος όλων των διερχομένων οχημάτων. Τυχόν διαφορετικές επί πεδες στάθμες της όλης επιφάνειας κυκλοφορίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ επικοινωνούν με κεκλιμένες επιφάνειες μέγιστης κλίσης 10%. 3. Η όλη εγκατάσταση διαθέτει κατάλληλη διάταξη εξωτερικού ηλεκτροφωτισμού που θα καλύπτει το γή πεδο του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ. 4. Η όλη εγκατάσταση φέρει οριζόντια και κατακό ρυφη σήμανση για την ομαλή και απρόσκοπτη πορεία όλων των οχημάτων και των πεζών (πινακίδες αναγγε λίας κινδύνου, ρυθμιστικές, πληροφοριακές, ενδεικτικά βέλη πορείας κ.λπ., σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ). 5. Στα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου ή του τμήματος αυτών, που απαιτείται και έχει οριστεί κατά περίπτωση για την εγκατάσταση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ, τοποθετεί ται περίφραξη ή άλλης μορφής διάταξης διαχωρισμού. Η εκάστοτε εγκεκριμένη κυκλοφοριακή διάταξη επιτρέ πεται να μη φέρει περίφραξη, αλλά αν αυτή υπάρχει πρέπει να μην παρεμποδίζει την ορατότητα. 6. Η απόσταση της παραγράφου 5 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 μετριέται ακτινικά μεταξύ του περι γράμματος του οικοπέδου του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ και του περιγράμματος των απαγορευτικών κτιρίων ή των κατά περίπτωση ειδικών εγκαταστάσεων (π.χ. χαρακτη ριστικά στοιχεία πρατηρίου υγραερίου, δηλαδή κέλυφος δεξαμενής υγραερίου, σημείο πλήρωσης, περίβλημα συ σκευών διανομής, αντλίες και συμπιεστής υγραερίου). Άρθρο 5 Κτιριακές Εγκαταστάσεις Προδιαγραφές 1. Κάθε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ διαθέτει απαραιτήτως κτίριο ελέγχων, χώρους διοίκησης και εξυπηρέτησης πολιτών, βοηθητικούς χώρους εξυπηρέτησης και θέση για τη λειτουργία της πύλης εφόσον αυτή υφίσταται. Εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ δια μορφώνονται χώροι αναμονής και στάθμευσης των προς έλεγχο Δίκυκλων Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (τέσσερις (4) θέσεις ανά διάδρομο / γραμμή τεχνικού έλεγχου εκ των οποίων δύο (2) πριν τον έλεγχο και δύο (2) μετά τον έλεγχο), καθώς και χώρος στάθμευσης των

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αυτοκινήτων προσωπικού [ως ελάχιστος αριθμός θέσε ων στάθμευσης προσωπικού καθορίζονται οι 3 θέσεις (2 Ι.Χ. και 1 ΑΜΕΑ) για μία γραμμή τεχνικού ελέγχου και επιπλέον 1 θέση στάθμευσης Ι.Χ. για κάθε επιπλέον γραμμή τεχνικού ελέγχου] ο οποίος μπορεί να βρίσκεται και στο τυχόν υπόγειο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ. Οι ελάχιστες διαστάσεις των πα ραπάνω θέσεων στάθμευσης, των Δίκυκλων Μοτοσικλε τών και Μοτοποδηλάτων είναι 1,50 μέτρο πλάτος και 2,50 μέτρα μήκος και της θέσης ΑΜΕΑ είναι 3,50 μέτρα πλάτος και 5,00 μέτρα μήκος. Οι κύριες δραστηριότητες του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ (τεχνικός έλεγχος και οι χώροι εξυ πηρέτηση πολιτών) αναπτύσσονται υποχρεωτικά στον ισόγειο χώρο του ενός ή των περισσοτέρων κτιρίων. 2. Οι πλευρές του κτηρίου ελέγχων και καθ όλο το μήκος του, φέρουν μέχρι ύψους τουλάχιστον 1,5 μ. πλα κίδια ή άλλο υλικό που καθαρίζεται εύκολα, και επί πλέον φέρουν αναβαθμό (πεζοδρόμιο) πλάτους τουλά χιστον 0,60 μ. και ύψους 0,15 μ. για την ασφαλή διέλευση των ελεγκτών. Η απαγωγή καυσαερίων γίνεται ή με διάταξη απαγωγής που προσαρμόζεται στην εξάτμιση του οχήματος ή με σύστημα εξαεριστήρων ή με σύ στημα αξονικών εξαεριστήρων, ο αριθμός το μέγεθος και η ισχύς των οποίων προκύπτει από μελέτη που θα υποβληθεί προς έγκριση. Το κτίριο ελέγχων διαθέτει επαρκή φωτισμό ως αποτέλεσμα μελέτης, καθώς και πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση για την εξυπηρέτηση των μηχανημάτων και των τυχόν φορητών συσκευών. Εκατέρωθεν κάθε γραμμής τεχνικού ελέγχου Δίκυ κλων Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων, υπάρχει υπο χρεωτικά διάδρομος πλάτους τουλάχιστον 1,50 μέτρου που χρησιμοποιείται ως χώρος για την διενέργεια του ελέγχου από τους ελεγκτές καθώς και ως διάδρομος διέλευσης (για τη δεύτερη/τρίτη κ.ο.κ. γραμμή τεχνικού ελέγχου η/οι οποία/ες θα βρίσκεται/ονται σε σειρά με την προηγούμενη γραμμή ελέγχου καθώς και για την έξοδο από το χώρο ελέγχου). Σε περίπτωση που γραμμή τεχνικού ελέγχου Δίκυκλων Μοτοσικλετών και Μοτοπο δηλάτων βρίσκεται δίπλα στον αναβαθμό (πεζοδρόμιο) του κτιρίου ελέγχου δεν απαιτείται η δημιουργία του παραπάνω διαδρόμου και από τις δύο πλευρές της. Ο έλεγχος του θορύβου των Δίκυκλων Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων, γίνεται σε κατάλληλο χώρο εκτός του στεγασμένου χώρου του κτιρίου ελέγχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία για την εν στά σει μέθοδο μέτρησης της στάθμης του θορύβου, ή εντός του στεγασμένου χώρου του κτιρίου ελέγχων σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής απόφασης μέτρησης της στάθμης του θορύβου. 3. Μελετάται και κατασκευάζεται πλήρες δίκτυο συλ λογής και αποχέτευσης υδάτων του δαπέδου του κτι ρίου ελέγχων. 4. Οι χώροι εξυπηρέτησης πολιτών διατάσσονται σε επαφή με το κτίριο ελέγχων ή επικοινωνούν με αυτό με στεγασμένο διάδρομο ή εντάσσονται μέσα σ αυτό, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση από και προς αυτό. Αποτελούνται από το γραφείο διοίκησης, γρα φείο υπευθύνων γραμμών, χώρο διαμονής ελεγκτών (τα δύο τελευταία γραφεία μπορούν να αποτελούν ένα γραφείο), χώρο εξυπηρέτησης πελατών, που περιλαμ βάνει Γραμματεία, Ταμείο και έκδοση δελτίων τεχνικού ελέγχου και το χώρο αναμονής πελατών με στοιχειώδες αναψυκτήριο. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις κατασκευ άζονται από μη ευκόλως αναφλέξιμα υλικά και είναι ηχομονωμένες και θερμομονωμένες μεταξύ των χώρων διοίκησης και του χώρου ελέγχων. Επιπλέον υπάρχει πλήρης ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση και κλιμα τισμός στους χώρους διοίκησης και αναμονής πελατών. Η είσοδος των κτιριακών εγκαταστάσεων αλλά και όλοι οι εσωτερικοί χώροι του (χώροι αναμονής, γραμματείας, ταμείου και WC ΑΜΕΑ) είναι άμεσα προσβάσιμοι σε άτομα με ειδικές ανάγκες. 5. Οι βοηθητικοί χώροι περιλαμβάνουν απαραιτήτως τα αναλογούντα wc, χωριστά για το προσωπικό και χωριστά για τους προσερχόμενους πολίτες. Τα wc των πολιτών, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον διατίθεται για άτομα με ειδικές ανάγκες, τοποθετούνται στο ισόγειο. Όλα τα wc είναι επενδεδυμένα με πλακίδια στο δάπεδο και στους τοίχους μέχρι ύψους 2,0 μ.. Στους βοηθη τικούς χώρους περιλαμβάνονται απαραιτήτως χώρος αποθήκης, χώρος αποδυτηρίων για το προσωπικό και τυχόν χώροι εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού και πυρόσβεσης. 6. Από την είσοδο του οικοπέδου του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ μέχρι το χώρο αναμονής και στάθμευσης των προς έλεγχο Δίκυκλων Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων δύναται να υπάρχει κατάλληλη θέση, κατ επιλογή του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ, η οποία αποτυπώνεται στο σχέδιο σήμανσης (περίπτωση (ι) της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της παρούσας), για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας της πύλης. Η θέση αυτή είναι κατάλληλα στεγασμένη με μόνιμη ή προσωρινή κατασκευή, με την απαραίτητη υπο δομή για τη λειτουργία του τερματικού και εξασφαλίζει άνετη και απρόσκοπτη από καιρικές συνθήκες εργασία του χειριστή. Ως λειτουργία της πύλης, εφόσον αυτή υπάρχει, νοείται η υποδοχή των προς έλεγχο Δίκυκλων Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων και η εισαγωγή των στοιχείων τους στο σύστημα μηχανογράφησης, όπως καθορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών που εκδίδε ται κατ εξουσιοδότηση των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 και επίσης, προαιρετικά, ο έλεγχος των εκπεμπόμενων καυσαερίων. Άρθρο 6 Λοιπές Εγκαταστάσεις Επιτρέπεται στο οικόπεδο ή στο γήπεδο κάθε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ, στο χώρο που εκτείνεται πέραν του περιγράμ ματος που καθορίζεται από τις ελάχιστες διαστάσεις αρτιότητας του οικοπέδου για τη συγκεκριμένη περιοχή και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 36 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά, να υφίστανται εγκαταστάσεις επιχειρήσεων με δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του ν. 2963/ 2001 και δεν δημιουργεί πρόβλημα, κατά την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής, υπό τον όρο τήρησης των πολε οδομικών διατάξεων που κάθε φορά ισχύουν. Άρθρο 7 Άδεια Ίδρυσης 1. Η άδεια ίδρυσης των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ χορηγείται από την Διεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών (Δ.Α.Χ.Μ.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, μέχρι να συσταθούν και λειτουργήσουν σε όλες τις Περιφέρειες οι αρμόδιες υπηρεσίες. Μετά την ολοκλή ρωση της ίδρυσης αρμόδιων υπηρεσιών σε όλες τις

4 11660 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Περιφέρειες του Ελληνικού κράτους, οι άδειες ίδρυσης χορηγούνται από τους κατά τόπους Γενικούς Γραμμα τείς της Περιφέρειας, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας κάθε Περιφέρειας. 2. Για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σχετική αίτηση, η οποία συνο δεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται η κυριότητα ή κατοχή: i) Οικοπέδου επιφανείας τουλάχιστον 500 τ.μ. για Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ σε περιοχές των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 ή οριοθετη μένου σύμφωνα με τους όρους του από π.δ. (ΦΕΚ 181Δ ) εκτός αμιγούς κατοικίας ή ii) Γηπέδου επιφάνειας τουλάχιστον 750 τ.μ. για Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ σε εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού περιοχές όλης της χώρας, επιφυλασσομένης της ύπαρ ξης ειδικών πολεοδομικών διατάξεων στις συγκεκριμέ νες περιοχές. β. Καταστατικό και λοιπά νομιμοποιητικά έγγρα φα, προκειμένου για εταιρείες που ιδρύουν Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ. γ. (i) Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα που ιδρύουν Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ, απαιτείται από το ίδιο το φυσικό πρό σωπο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ότι δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά. Επίσης, δηλώνεται ότι σε περίπτωση που μελλοντικά μεταβληθεί κάτι από όσα αναγράφονται, θα ενημερωθεί εγγράφως εντός ενός (1) ημερολογιακού μηνός η Διεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών του ΥΜΕ. (ii) Προκειμένου για Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε.), Ετε ρόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.) και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) που ιδρύουν Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ, απαιτεί ται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές της εταιρείας, στην οποία δηλώνεται ότι η εταιρεία, οι εν ενεργεία διαχειριστές, καθώς και τα μέλη της εταιρείας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά. Σε περίπτωση που μέλη της εταιρείας είναι νομικά πρόσωπα, δηλώνεται ότι και τα μέλη αυτών των νομικών προσώπων δεν εμπίπτουν στις ως άνω αναφερόμενες απαγορεύσεις. Επίσης, δηλώνε ται ότι σε περίπτωση που μελλοντικά μεταβληθεί κάτι από όσα αναγράφονται, θα ενημερωθεί εγγράφως εντός ενός (1) ημερολογιακού μηνός η Διεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών του ΥΜΕ. (iii) Προκειμένου για Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) που ιδρύουν Ι.Κ.Τ.ΕΟ. ΜΟΤΟ, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, στην οποία δηλώνεται ότι η εταιρεία, ο ίδιος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι μέτοχοι της εταιρείας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που συμμετείχαν, με δικαίωμα ψήφου, στην τελευταία Γενική Συνέλευση η οποία εξέλεξε το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και σε κάθε επόμενη Γενι κή Συνέλευση δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά. Σε περίπτωση που μέτοχοι της εταιρείας είναι νομικά πρόσωπα, δηλώνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνο ντα Σύμβουλο της εταιρείας, ότι και τα μέλη μέτοχοι αυτών των νομικών προσώπων δεν εμπίπτουν στις ως άνω αναφερόμενες απαγορεύσεις. Επίσης, δηλώνεται ότι σε περίπτωση που μελλοντικά μεταβληθεί κάτι από όσα αναγράφονται, θα ενημερωθεί εγγράφως εντός ενός (1) ημερολογιακού μηνός η Διεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών του ΥΜΕ. (iv) Προκειμένου για Συνεταιρισμούς που ιδρύουν Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία δηλώ νεται ότι ο Συνεταιρισμός, ο ίδιος, τα μέλη του Διοικητι κού Συμβουλίου, καθώς και τα μέλη του Συνεταιρισμού δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά. Επίσης, δηλώνεται ότι σε περίπτωση που μελλοντικά μεταβληθεί κάτι από όσα αναγράφονται, θα ενημερωθεί εγγράφως εντός ενός (1) ημερολογιακού μηνός η Διεύ θυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών του ΥΜΕ. δ. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής, με κατάλ ληλη κλίμακα, στο οποίο αποτυπώνεται το οικόπεδο και η συνολική έκτασή του που απαιτείται για την εν γένει διαμόρφωση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ, καθώς και οι περιμετρικές ζώνες 100 και 150 μέτρων από τα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου, κατά περίπτωση, και όλα τα λοιπά στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρού νται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268Α ), όπως ισχύει κάθε φορά. Το τοπογραφικό διάγραμμα υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται από τον κατά νόμο υπεύθυνο μηχανικό. Το ανωτέρω διάγραμμα θεωρείται από την αρμόδια πολεοδομική αρχή, μόνο όσον αφορά στο επιτρεπτό ή μη της χρήσεως του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ στην περιοχή. Αντί της θεώρησης μπορεί να υποβληθεί σχετική βεβαίωση από την ανωτέρω υπηρεσία. Εναλλακτικά η άδεια ίδρυσης Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ χο ρηγείται και με την υποβολή του τοπογραφικού δια γράμματος χωρίς την παραπάνω θεώρηση ή βεβαίωση, αλλά στην περίπτωση αυτή για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας υποβάλλεται υποχρεωτικά το θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την οικοδομική άδεια και το οποίο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι ίδιο με αυτό που υποβλήθηκε για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης. ε. Αναλυτική τεχνική περιγραφή, σε τρία αντίτυπα, των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ, η οποία περιλαμβάνει και περιγραφή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ από την είσοδο μέχρι το πέρας του ελέγχου και τις απαραίτητες θέσεις στάθμευσης και αναμονής. στ. Κατόψεις όλων των επιπέδων των κτιρίων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας και χαρακτηριστικές το μές των παραπάνω κτιρίων, σε τρία αντίτυπα. Επί των σχεδίων πρέπει να αναφέρεται το ύψος της εισόδου και εξόδου του κτιρίου ελέγχων. ζ. Τεχνική περιγραφή, σε τρία αντίτυπα, των ηλεκτρο μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ διαρθρωμένη στα εξής κεφάλαια: Ηλεκτρολογικά (ασθε νή ρεύματα, φωτισμός, τροφοδοσία μηχανημάτων), ύδρευση, αποχέτευση (αντλίες ακαθάρτων, εσχάρες και σηπτική/στεγανή διάταξη), κλιματισμός, εξαερισμός,

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) που αφορά στο κτίριο ελέγχων, τους χώρους διοίκησης εξυπηρέτησης πολιτών, τους βοηθητικούς χώρους εξυ πηρέτησης και τον περιβάλλοντα χώρο του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ. η. Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και σχέδια του κτι ρίου ελέγχων και του περιβάλλοντος χώρου σε τρία αντίτυπα. Ειδικότερα υποβάλλονται τα παρακάτω σχέ δια: (i) Ηλεκτρολογικά Κάτοψη Κτιρίου Ελέγχων Φωτι σμού Ισχυρών και Ασθενών Ρευμάτων, (ii) Ηλεκτρολογικά Γενική Διάταξη Εξωτερικά Δίκτυα και Φωτισμός, (iii) Αποχέτευση Κάτοψη Κτιρίου Ελέγχων και (iv) Εξα ερισμού Κάτοψη Κτιρίου Ελέγχων. Τα σχέδια αυτά συνοδεύονται από ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών. θ. Μελέτη εγκατάστασης για Δίκυκλες Μοτοσικλέτες και Μοτοποδήλατα αυτομάτων γραμμών ελέγχου και του λοιπού εξοπλισμού του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ. Η μελέτη αυτή υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα και περιλαμβάνει όλα τα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητα για την αυτοματοποίηση του ελέγχου σύμ φωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, την τεχνική περιγραφή τους και την διαδικασία ελέγχων. Η μελέτη υπογράφεται από τον κατά νόμο υπεύθυνο Διπλωματού χο Μηχανολόγο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό. ι. Μελέτη μέτρησης της στάθμης θορύβου για Δίκυ κλες Μοτοσικλέτες και Μοτοποδήλατα. Η μελέτη αυτή υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα και περιλαμβάνει τα μη χανήματα και τις εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, την τε χνική περιγραφή καθώς και τον τρόπο και τη διαδικασία των ελέγχων. Η μελέτη υπογράφεται από τον κατά νόμο υπεύθυνο Μηχανικό. ια. Σχέδια σήμανσης (που απεικονίζονται επί σχεδίου γενικής διάταξης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ), σε τρία αντίτυ πα. Στα σχέδια αυτά περιλαμβάνεται η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, τόσο παρά τις εισόδους εξόδους του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ, όσο και μέσα στον περιβάλλο ντα χώρο, δηλαδή βέλη πορείας οχημάτων, πινακίδες απαγορευτικές, αναγγελίας κινδύνου, πληροφοριακές προειδοποιητικές, τυχόν ηχητική σήμανση και όποιο άλλο υλικό απαιτείται για την ενημέρωση και καθοδήγη ση του κυρίως κοινού, των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και των οδηγών. ιβ. Σχέδιο γενικής διάταξης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ υπό κλίμακα 1:200, σε τρία αντίτυπα. Στο σχέδιο σημειώ νονται η οικοδομική και η ρυμοτομική γραμμή, εφόσον υφίστανται, το κτίριο και η γενική διάταξη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ, οι χώροι αναμονής και στάθμευσης (πριν και μετά τον έλεγχο) των ελεγχόμενων οχημάτων και των οχημάτων του προσωπικού, οι χώροι προσπέλασης (ει σόδου και εξόδου) των οχημάτων και η κυκλοφοριακή σύνδεση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ με την προ αυτού οδό ή οδούς. ιγ. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου εξό δου από την αρμόδια για την οδό υπηρεσία για τα εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών ιδρυόμενα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της παρούσας ή έγκριση απότμησης πεζοδρομίου από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα ή από τον αρμόδιο φορέα για τα εντός σχεδίου πόλεως ή οι κισμού ιδρυόμενα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται διαμορφωμένο πεζοδρόμιο ούτε υπάρχει απόφαση που να καθορίζει το πλάτος του, ώστε να είναι εφικτή η διαμόρφωσή του, χορηγείται από την οικεία αρμόδια αρχή άδεια πρόσβασης στο χώρο του υπό ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ. ιδ. Παράβολο υπέρ του Δημοσίου, όπως καθορίζεται κάθε φορά από την κ.υ.α. των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών του άρθρου 36 εδάφιο (ζ) του ν. 2963/ Σε περίπτωση που από τα υποβαλλόμενα στοιχεία προκύπτει η ακαταλληλότητα της προτεινόμενης θέσης για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ (δηλαδή ότι δεν πληρούνται οι διατάξεις των άρθρων 34 και 36 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά), ο ενδιαφερόμενος ενημερώ νεται σχετικά εγγράφως, με πλήρη αιτιολόγηση. 4. Μετά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στον έλεγχό τους και εφόσον αυτά πληρούν τους όρους που καθορίζονται με τις διατάξεις της παρούσας, χορηγείται άδεια ίδρυσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ με τις εγκαταστάσεις του. 5. Η εκδιδόμενη άδεια ίδρυσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, με πλήρη σειρά εγκε κριμένων σχεδιαγραμμάτων και κοινοποιείται στην αρ μόδια Υπηρεσία Πολεοδομίας, στη Δ.Α.Χ.Μ., στην οικεία Περιφέρεια και στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα. 6. Η άδεια ίδρυσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ ισχύει για δύο (2) χρόνια και μπορεί να παραταθεί, με αίτηση του ενδιαφερομένου, για δύο (2) ακόμη χρόνια. 7. Σε περίπτωση που λήξει το ανωτέρω χρονικό δι άστημα, υποβάλλονται εκ νέου όλα τα ως άνω δικαιο λογητικά που αναφέρονται για την εξ αρχής χορήγηση άδειας ίδρυσης. Σε περίπτωση που δεν έχει επέλθει μεταβολή στα τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης, αντί των απαιτουμένων μελετών, σχεδιαγραμμάτων και τεχνικών περιγραφών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και του υπεύθυνου μηχανικού περί μη μεταβολής των τεχνικών στοιχείων της εγκατάστα σης. 8. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος άδειας ίδρυσης επιθυμεί την αλλαγή οποιωνδήποτε, από τα υποβληθέ ντα κατά το στάδιο χορήγησής της, σχεδίων και λοιπών στοιχείων, υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη με τα σχέ δια αυτά που απεικονίζουν τις αιτούμενες μεταβολές. Τα σχέδια αυτά συνοδεύονται απαραίτητα από τεχνική έκθεση στην οποία περιγράφονται οι αιτούμενες μετα βολές. Εφόσον εγκριθεί η αιτηθείσα μεταβολή, η αρχική άδεια ίδρυσης παραμένει σε ισχύ. 9. Η μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ είναι επιτρεπτή. Η έκδοση της νέας άδειας γίνε ται εφόσον υποβληθούν από το νέο ιδιοκτήτη: α. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά. β. Η πράξη μεταβίβασης της άδειας ίδρυσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ. γ. Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2, περίπτωση (α) του παρόντος άρθρου υπεύθυνη δήλωση και δ. Υπεύθυνες δηλώσεις του αιτούντος και του αρμό διου μηχανικού περί μη μεταβολής των στοιχείων της εγκατάστασης με βάση τα οποία εκδόθηκε η ισχύουσα άδεια ίδρυσης. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και σε περίπτωση μετασχηματισμού ή μετατροπής του δι καιούχου της άδειας ίδρυσης (φυσικού ή νομικού προ σώπου).

6 11662 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 8 Άδεια Λειτουργίας 1. Η άδεια λειτουργίας των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ χορη γείται από την υπηρεσία που έχει εκδώσει την άδεια ίδρυσης αυτού, κατόπιν υποβολής, πριν από τη λήξη της άδειας ίδρυσης, αίτησης του ενδιαφερομένου, που συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Οικοδομική άδεια, θεωρημένη από την αρμόδια πο λεοδομική αρχή για τη σύνδεση του ακινήτου με τα δί κτυα κοινής ωφέλειας. Εφόσον για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης το τοπογραφικό διάγραμμα της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της παρούσας υποβλήθηκε χωρίς θεώρηση ή βεβαίωση, μαζί με την οικοδομική άδεια υποβάλλεται και το θεωρημένο τοπο γραφικό διάγραμμα που πρέπει να είναι ίδιο με αυτό που υποβλήθηκε για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης. β. (i) Σε περίπτωση κυριότητας ακινήτου, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ η κυριότητα και κατοχή του οικοπέδου για τις εγκατα στάσεις του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ και στην οποία θα επισυ νάπτονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου. (ii) Σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ η κατο χή του οικοπέδου για τις εγκαταστάσεις του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ στην οποία θα επισυνάπτεται το μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου. γ. Υπεύθυνες δηλώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, των κατά νόμο υπεύθυνων τεχνικών που επέ βλεψαν το έργο, ότι η κατασκευή του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ και ειδικότερα οι κτιριακές, οι ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές ειδικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και τα λοιπά στοιχεία που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν κατά το στάδιο της άδειας ίδρυσης. δ. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. ε. Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/ 1986 του επιβλέψαντος κατά νόμο Διπλωματούχου ή Τεχνολόγου Μηχανικού ότι η εγκατάσταση των αυτο μάτων γραμμών και του αναγκαίου εξοπλισμού έγινε σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τα σχεδιαγράμματα και τα λοιπά στοιχεία που υποβλήθηκαν κατά το στάδιο της μελέτης. στ. Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 του αντίστοιχου εγκαταστάτη, ότι η εγκα τάσταση μηχανογράφησης του υπόψη Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ, έχει συνδεθεί με το μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. ζ. Πιστοποιητικό Διαπίστευσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ, ως προς τον περιοδικό και εκούσιο τεχνικό έλεγχο, από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης του ν.2231/1994 (ΦΕΚ 139Α ) ή άλλο φορέα διαπίστευσης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως Φορέα Ελέγχου Τύπου Α σύμφωνα με το αντίστοιχο Τυποποιητικό Παράρτημα του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC η. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία να αναφέρεται η στελέχωση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ με το αναγκαίο ελεγκτικό και λοιπό προσωπικό, οι σχετικοί τίτλοι σπουδών, οι αριθμοί των πιστοποιητικών που έχουν χορηγηθεί από τη Δ.Α.Χ.Μ. στο ελεγκτικό προ σωπικό και οι αντίστοιχες συμβάσεις έργου. Στην ίδια δήλωση αναφέρεται ο αριθμός έγκρισης από τη Δ.Α.Χ.Μ. του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ. Εντός 10 ημε ρών από τη χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας υποβάλλο νται υποχρεωτικά τα δελτία αναγγελίας πρόσληψης του προσωπικού, η ημερομηνία έκδοσης των οποίων πρέπει να είναι προγενέστερη της άδειας λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής του προσωπικού λειτουργίας θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση με τα αναγκαία στοιχεία των νέων υπαλλήλων. Αν ο υπεύθυνος λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ ή ο υπεύθυνος γραμμής είναι συγχρόνως ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο διαχειριστής ή (για περίπτωση ανώ νυμης εταιρείας) ο Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος του Δ.Σ., τότε υποβάλλονται τα αντίστοιχα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εν λόγω σχέση. θ. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για την ορθή εκτέλεση των εργασιών της εγκεκριμένης κυκλοφορι ακής σύνδεσης ή εισόδου εξόδου ή απότμησης πεζο δρομίου. ι. Το αρχικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που θα εφαρμόζεται. 2. Σε όσα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ πληρούνται οι προϋποθέ σεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πλην αυτής του δικαιολογητικού της περίπτωσης (ζ) (Πι στοποιητικό Διαπίστευσης), διενεργείται αυτοψία των εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. από υπαλλήλους του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στη συνέχεια συντάσσονται δύο εκθέσεις αυτοψίας, μία για τις κτιρι ακές, ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών του ΥΜΕ και μία για το μηχανογραφικό σύστημα του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ, περί λειτουργίας αυτού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληρο φορικής του ΥΜΕ. Η αυτοψία των κτιριακών, ηλεκτρομη χανολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ διενεργείται βάσει των σημείων ελέγχων του Παραρτήματος Ι της παρούσας. Εφόσον δεν διαπιστωθούν ελλείψεις, η Δ.Ο.Π. ενημε ρώνει τη Δ.Α.Χ.Μ. ότι το μηχανογραφικό σύστημα του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ έχει συνδεθεί με το μηχανογραφικό σύστημα του ΥΜΕ και διαχειρίζεται ικανοποιητικά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις δεδομένα και στη συ νέχεια, εφόσον υποβληθεί και το έγγραφο του φορέα διαπίστευσης σχετικά με την καταρχήν έγκριση της χορήγησης του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης, εκδίδεται η άδεια λειτουργίας από τη Δ.Α.Χ.Μ., η οποία είναι δι άρκειας πέντε (5) ετών. Εντός δέκα (10) ημερών από τη χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας υποβάλλεται υποχρε ωτικά και το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται η άδεια. Σε περίπτωση που στις εκθέσεις αυτοψίας καταγρα φούν αποκλίσεις που κατά την κρίση των υπηρεσιών δικαιολογούν τη μη χορήγηση της άδειας λειτουργί ας, ειδοποιείται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος για την αποκατάστασή τους. Για την πιστοποίηση της αποκα τάστασης των αποκλίσεων ακολουθείται η ίδια πα ραπάνω διαδικασία. Για αποκλίσεις για τις οποίες η αποκατάστασή τους μπορεί να διαπιστωθεί με κάθε πρόσφορο μέσο (όπως φωτογραφίες κ.λπ.) είναι δυνατή η χορήγηση άδειας λειτουργίας χωρίς να διενεργηθεί νέα αυτοψία, εφόσον υποβληθούν από τον ενδιαφερό

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μενο δικαιολογητικά (όπως υπεύθυνες δηλώσεις του επιβλέποντος μηχανικού και του ιδιοκτήτη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ, αναθεωρημένα σχέδια αν απαιτείται, φωτο γραφικό υλικό κ.λπ.) που να αποδεικνύουν την αποκα τάσταση των ελλείψεων. Στην παραπάνω περίπτωση η αποκατάσταση των ελλείψεων θα ελεγχθεί κατά την πρώτη επιθεώρηση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ που θα πραγ ματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας. 3. Σε περίπτωση, που ο δικαιούχος άδειας λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ επιθυμεί την αλλαγή των στοιχείων εγκατάστασης υποβάλλει αίτηση με νέα σχέδια. Τα νέα σχέδια που απεικονίζουν τις επιθυμητές μεταβολές, συ νοδεύονται απαραίτητα από τεχνική έκθεση στην οποία περιγράφονται οι μεταβολές. Μετά τον έλεγχο των σχε δίων χορηγείται άδεια μεταβολής των εγκαταστάσεων στην οποία καθορίζονται και οι τυχόν περιορισμοί στη λειτουργία του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ κατά το χρόνο των εργασιών. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών χορη γείται νέα άδεια λειτουργίας η οποία ισχύει για το υπό λοιπο της πενταετίας με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου. 4. Η άδεια λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα σ αυτόν, στο όνομα του οποίου εκδόθηκε ή σε τρίτο, ούτε για το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ μπορεί δε, εφόσον διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγήθηκε, να αφαιρεθεί προσωρινά ή οριστικά, με πλήρως αιτιολογημένη ειδική απόφαση της αρχής που τη χορήγησε. 5. Η μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ είναι επιτρεπτή. Η έκδοση της νέας άδειας γίνεται εφόσον υποβληθούν από το νέο ιδιοκτήτη: α. Οι τίτλοι κυριότητας της περίπτωσης (β) της πα ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. β. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά. γ. Η πράξη μεταβίβασης της άδειας λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ. δ. Υπεύθυνη δήλωση αρμοδίου τεχνικού ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλι σμό του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ και ε. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (ζ) και (η) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και σε περίπτωση μετασχηματισμού ή μετατροπής του δικαιούχου της άδειας λειτουργίας (φυσικού ή νομι κού προσώπου). Σε περίπτωση που απαιτείται νέο πι στοποιητικό διαπίστευσης, αυτό δύναται να υποβληθεί εντός τριών (3) μηνών από την τροποποίηση της άδει ας λειτουργίας. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται η άδεια. 6. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του δικαιώματος χρη σιμοποίησης του ακινήτου: α) πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης, ανα στέλλεται η χορήγηση αυτής μέχρι προσκομίσεως τε λεσίδικης εκτελεστής δικαστικής απόφασης που θα επιλύει τη διαφορά ή υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 των αμφισβητούντων το δικαίωμα, περί αναγνώρισης του σχετικού δικαιώματος των αιτούντων β) μετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης, το αίτημα προωθείται μέχρι του τελικού σταδίου (μέχρι τη χορή γηση άδειας λειτουργίας) στο όνομα υπέρ του οποίου εκδόθηκε η άδεια ίδρυσης ή του υπ αυτού υποδεικνυ ομένου. 7. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του δικαιώματος εκ μετάλλευσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ, δεν ανακαλείται η χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας μέχρι προσκομίσεως τελεσίδικης εκτελεστής δικαστικής απόφασης. 8. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ οφείλει να ανανεώνει έγκαιρα το Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις πυροσβεστικές δια τάξεις, που κάθε φορά ισχύουν. 9. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ υπο χρεούται στην έγκαιρη υποβολή στη Δ.Α.Χ.Μ. του νέου ή του ανανεωμένου πιστοποιητικού διαπίστευσης. Επι σημαίνεται ότι όταν παρέλθει η προβλεπόμενη χρονική διάρκεια ισχύος του υπάρχοντος πιστοποιητικού διαπί στευσης χωρίς την προσκόμιση νέου ή ανανεωμένου, η άδεια λειτουργίας αυτόματα ανακαλείται και επανα χορηγείται μετά την προσκόμιση του νέου ή ανανεω μένου πιστοποιητικού διαπίστευσης από την αρμόδια υπηρεσία για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της άδειας λειτουργίας. 10. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ οφεί λει να γνωστοποιεί έγκαιρα στο φορέα διαπίστευσης την οποιαδήποτε αλλαγή στην οποία προτίθεται να προβεί στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ. Ο φορέας διαπίστευσης αποφαίνεται αν η συγκεκριμένη αλλαγή επηρεάζει ή όχι την ισχύουσα διαπίστευση, εκδίδοντας αντίστοιχη βεβαίωση ή νέο πιστοποιητικό, το οποίο προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. Όταν για οποι ονδήποτε λόγο ο φορέας διαπίστευσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ ανακαλέσει ή αναστείλει το χορηγηθέν πιστο ποιητικό διαπίστευσης πέραν των λοιπών υποχρεώσε ων που απορρέουν από αυτό το γεγονός ανακαλείται αυτοδίκαια και η άδεια λειτουργίας, η οποία επαναχο ρηγείται από την αρμόδια υπηρεσία για το υπόλοιπο της πενταετίας με την προσκόμιση ισχύοντος πιστο ποιητικού διαπίστευσης. 11. Η άδεια λειτουργίας κοινοποιείται στη Δ.Α.Χ.Μ., στην οικεία Περιφέρεια, καθώς και στην οικεία Αστυνομική Αρχή και Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής. 12. Για τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας σε χρόνο προγενέστερο από τυχόν άδειες που χορηγούνται σε εγκαταστάσεις οι οποίες εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268Α ), όπως ισχύει κάθε φορά, στην πρώτη μεν περίπτωση (μόνο άδεια ίδρυσης) προωθούνται οι σχετικές διαδικασίες μέχρι του τελικού σταδίου της χορηγήσεως και της άδειας λειτουργίας τους, στη δεύτερη δε περίπτωση (με άδεια λειτουργίας) αυτά συνεχίζουν τη λειτουργία τους, ακόμη και εάν απέχουν από τις μεταγενέστερες αυτές εγκαταστάσεις απόσταση μικρότερη από την προβλε πόμενη στην παραπάνω διάταξη, υπό την επιφύλαξη ότι δεν ορίζεται το αντίθετο από ισχύουσες πολεοδομικές ή άλλες διατάξεις κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ. Η παρού σα διάταξη ισχύει και στην περίπτωση ανανέωσης της άδειας λειτουργίας κατά το άρθρο 11 της παρούσας.

8 11664 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 9 Αναγκαίο Προσωπικό Το προσωπικό των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ θα αποτελείται κατ ελάχιστο από: 1. Ένα (1) προϊστάμενο ως υπεύθυνο λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ, ο οποίος θα πρέπει να είναι: α. Διπλωματούχος μηχανικός ειδικότητας: μηχανο λόγου, ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ναυπηγού, ναυπηγού μηχανολόγου, μέ λος ΤΕΕ, ή β. Πτυχιούχος τεχνολόγος μηχανικός κατεύθυνσης: μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ναυπηγού, μηχανικού οχημάτων. 2. Ένα (1) υπεύθυνο γραμμής ανά λειτουργούσα γραμμή ελέγχου, ο οποίος θα πρέπει να είναι ειδικότητας εκ των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Εναλλακτικά τη θέση αυτή μπορεί να καταλάβει απόφοιτος Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτήριου (Τ.Ε.Ε.) Β κύκλου ή άλλης ισότιμης σχολής, ειδικότητας: μηχανολόγου, μηχανικού αυτοκινήτων, μηχανών και συ στημάτων αυτοκινήτου ή ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων, ηλεκτρολογικών συστημάτων αυτοκινήτου, ηλεκτρομη χανικών συστημάτων και αυτοματισμού αυτοκινήτων ή απόφοιτος Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Διπλωματούχος του Οργανισμού Επαγγελμα τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), ειδικότη τας τεχνικού αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών ή τεχνικού ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στον τεχνικό έλεγχο. 3. Ένα (1) ελεγκτή ανά λειτουργούσα γραμμή ελέγχου, ο οποίος θα πρέπει να είναι ειδικότητας εκ των ανα φερόμενων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, χωρίς να απαιτείται προϋπηρεσία. 4. Είναι επιτρεπτή η λειτουργία γραμμής ελέγχου Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ με μόνο τον υπεύθυνο γραμμής εφόσον έχει τα προσόντα της παραγράφου 2 του παρόντος άρ θρου, και αν ο αντίστοιχος εγκατεστημένος εξοπλισμός και οι συνθήκες ασφαλείας επιτρέπουν τη λειτουργία της γραμμής με ένα μόνο άτομο. 5. Ένα (1) υπάλληλο με απολυτήριο λυκείου ή με άδεια ελεγκτή Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ για την Γραμματεία και το Ταμείο. 6. Ένα (1) υπάλληλο για τη λειτουργία της πύλης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ, εφόσον αυτή υπάρχει, κάτοχο απολυ τηρίου λυκείου εφόσον δε διενεργείται έλεγχος καυσα ερίων. Εάν στην πύλη γίνεται και έλεγχος καυσαερίων, ο ανωτέρω υπάλληλος πρέπει να έχει άδεια ελεγκτή Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ. 7. Ως λειτουργούσα γραμμή ελέγχου κατά τις ανωτέ ρω παραγράφους 2 και 3 νοείται η γραμμή στην οποία είναι εγκατεστημένα και σε λειτουργία όλα τα μηχανή ματα και συσκευές που προβλέπονται σε απόφασή μας που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001. Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να αιτηθεί τη μεί ωση των αυτομάτων γραμμών ελέγχου. Στην περίπτω ση αυτή ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 7 της παρούσας. Για το λόγο αυτό, ο ιδιοκτήτης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ υπο βάλλει αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει ποιες εκ των αυτομάτων γραμμών δεν πρόκειται να λειτουργήσουν. Επιπλέον, στην πε ρίπτωση που έχει γίνει η εγκατάσταση των γραμμών, απομακρύνονται τα φορητά μηχανήματα αυτών και οι οθόνες ενδείξεων και σφραγίζεται η αλυσίδα κίνησης των κυλίνδρων του φρενομέτρου. Η σφράγιση γίνεται από τους υπαλλήλους που διενεργούν την αυτοψία πριν τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, οπότε και διαπιστώνεται η απομάκρυνση των μηχανημάτων που αναφέρονται παραπάνω. Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να αιτηθεί τη διακοπή της λειτουργίας αυτομάτων γραμμών ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται νέα άδεια λειτουργίας για το υπόλοιπο της πενταετίας, βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 της παρούσας. Για το λόγο αυτό, ο ιδιοκτήτης του Ι. Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ υποβάλλει αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/ 1986, στην οποία δηλώνει τις αυτόματες γραμμές των οποίων θα διακοπεί η λειτουργία και μετά από ποια ημερομηνία. Επιπλέον, ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω σχετικά με την απομάκρυνση και τη σφράγιση των μηχανημάτων. 8. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου 9, η λειτουργία Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ με μειωμένο προσωπικό, έναντι του ελάχιστου προβλεπόμενου διά του παρόντος άρθρου, είναι επιτρεπτή για χρονικό διάστημα δύο μη νών, χωρίς να είναι απαιτητή η διακοπή της λειτουργί ας γραμμής ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση ανά γραμμή ελέγχου πρέπει να υπάρχει ένας υπεύθυνος γραμμής ή ελεγκτής. 9. Ο προϊστάμενος υπεύθυνος λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ κατά την απουσία του αναπληρώνεται από μηχανικό ή τεχνολόγο μηχανικό υπεύθυνο γραμμής, ο οποίος ορίζεται προς τούτο. 10. Στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ, καθόλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας, υποχρεωτικά παρευρίσκεται ο προϊστάμενος υπεύθυνος λειτουργίας του ή ορισμένος αναπληρωτής του. Άρθρο 10 Επέκταση Εγκαταστάσεως Η άδεια για τυχόν επέκταση των εγκαταστάσεων χορηγείται από την υπηρεσία που χορηγεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας. Άρθρο 11 Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας Η ανανέωση της άδειας λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ χορηγείται με απόφαση της αρμόδιας αρ χής που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 38 του ν. 2963/2001 με την υποβολή, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την εκπνοή της άδειας λειτουργίας, των εξής δικαιολογητικών: α) αίτησης, β) υπεύθυνης δήλω σης αρμόδιων τεχνικών ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στις εγκαταστάσεις του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ, καθώς και του εγκατεστημένου μηχανογραφικού συστήματος και γ) υπεύθυνης δήλωσης του υπεύθυνου της επιχείρησης ότι η στελέχωση της επιχείρησης είναι η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις. * *

9 ΦΕΚ 915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 12 Επιθεώρηση Εγκαταστάσεως Ο έλεγχος των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ ασκείται από τη Δ.Α.Χ.Μ. και το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη δι απίστωση της καλής και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας λειτουργίας τους. Οι επιθεωρήσεις αυτές πραγματοποιούνται κατά την κρίση των αρμοδίων ορ γάνων, αλλά πάντως εντός της διετίας από την προη γούμενη επιθεώρηση. Άρθρο 13 Ανάρτηση Αδειών Σε εμφανές μέρος, εντός των κτιριακών εγκαταστά σεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ, αναρτάται εντός πλαισίου η άδεια λειτουργίας του. Επιπλέον στο χώρο εξυπηρέ τησης πολιτών αναρτάται αναλυτικός πίνακας με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, όπως εκάστοτε ισχύει. Επίσης αναρτώνται τυχόν ειδικές άδειες, όποτε αυτές απαιτούνται. Άρθρο 14 Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που διενεργούν τεχνικούς ελέγχους και σε μηχανοκίνητα δίκυκλα. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που ιδρύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ /3651/ (ΦΕΚ Β 895/ ) υπουργική απόφαση όπως ισχύει κάθε φορά, ώστε να διενεργούν τεχνικούς ελέγχους και στα μηχανοκίνητα δίκυκλα της Κατηγορίας 7 του Παραρτήματος Ι της Φ2/64580/2288/99 (ΦΕΚ 1523Β ) ως ισχύει, ή για τη μετα βολή ή επέκταση τυχόν αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που έχουν εκδοθεί ήδη ώστε να διενεργούν τεχνικούς ελέγχους και στην ως άνω κατηγορία οχημά των απαιτείται, πέραν των οριζομένων στην υπ αριθμ 30861/3651/ (ΦΕΚ Β 895/ ) υπουργική απόφαση όπως ισχύει κάθε φορά: α. Να πληρούνται τα οριζόμενα στα άρθρα 4 (Γενική διάταξη Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ) και 5 (Κτιριακές Εγκαταστά σεις Προδιαγραφές) της παρούσας απόφασης εκτός της απαίτησης για τον ελάχιστο αριθμό θέσεων στάθ μευσης προσωπικού της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης σε περίπτωση μεταβολής ή επέκτασης τυχόν αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που έχουν ήδη εκδοθεί. β. Να προσκομισθούν τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 της παρούσας κατά περίπτωση δικαιολογητικά. γ. Επιτρέπεται η στελέχωση με έναν μόνο προϊστάμε νο ως υπεύθυνο λειτουργίας (Τεχνικό Διευθυντή) που να καλύπτει τον έλεγχο όλων των κατηγοριών οχημάτων (αυτοκίνητα, δίκυκλα, κλπ) εφόσον πληροί σωρευτικά και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 της παρούσας και έχει πιστοποιηθεί καταλλήλως. δ. Σε περίπτωση προσθήκης γραμμής ελέγχου δικύ κλων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ, που έχει εφοδιασθεί με άδεια ίδρυσης προγενέστερη της ισχύος της παρούσας από φασης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται χώρος ελάχιστου πλάτους τουλάχιστον ογδόντα (80) εκατοστών μεταξύ του πλησιέστερου σημείου σταθερού μηχανήματος της γραμμής ελέγχου δικύκλων και του αντίστοιχου ορίου διέλευσης του ελεγχόμενου αυτοκινήτου από την πλη σιέστερη γραμμή ελέγχου αυτών. Ειδικά στη θέση του ανυψωτικού των δικύκλων, για να γίνεται απρόσκοπτα και με ασφάλεια ο οπτικός έλεγχος των δικύκλων, θα τοποθετείται προστατευτική διάταξη μεταξύ της γραμ μής ελέγχου των οχημάτων και της γραμμής ελέγχου των δικύκλων, για την προστασία του ελεγκτή δικύκλων. Τα μηχανήματα της γραμμής ελέγχου των δικύκλων δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμποδίζουν την ασφαλή διέλευση των οχημάτων και των ελεγκτών. Δεν επιτρέ πεται η προσθήκη σε σειρά δεύτερης (2ης), τρίτης (3ης), κ.ο.κ. γραμμής ελέγχου δικύκλων εάν δεν εξασφαλίζο νται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης. ε. Σε περίπτωση προσθήκης γραμμής ελέγχου δικύ κλων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ, που έχει εφοδιασθεί με άδεια ίδρυσης προγενέστερη της ισχύος της παρούσας από φασης, θα επιτρέπεται και η αντικατάσταση μίας θέ σης στάθμευσης οχήματος με δύο θέσεις στάθμευσης δίκυκλων. στ. Δεν απαιτούνται να επανυποβληθούν τα δικαιολο γητικά των παραγράφων (δ) και (ιβ) του άρθρου 7 της υπ αριθμ /3651/ υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 895/ ) όπως ισχύει κάθε φορά, εφόσον δεν έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η χορήγησή τους. Η παραπάνω μη μετα βολή των στοιχείων αυτών, δηλώνεται με υπεύθυνες δηλώσεις του αρμόδιου μηχανικού καθώς και του εν διαφερόμενου. ζ. Να εφαρμόζονται κατά τα λοιπά αναλογικά όπου απαιτείται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης. Άρθρο 15 Παραρτήματα Προσαρτάται το Παράρτημα Ι που αποτελεί αναπό σπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

10 11666 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ Α) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Οι οδοί στις εισόδους εξόδους του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ έχουν πλάτος τουλάχιστον 3.00 μέτρα προκειμένου για οδούς μονής κατεύθυνσης και τουλάχιστον 6.00 μέτρα προκειμένου για οδούς διπλής κατεύθυνσης ως τη σύν δεσή τους με το βασικό οδικό δίκτυο και είναι κατάλληλα επιστρωμένες (ασφαλτικός τάπητας ή τάπητας από σκυρόδεμα) προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής διέλευση των κυκλοφορούντων οχημάτων ; ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ επί της κυκλοφοριακής σύνδεσης για ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας του εδαφίου (ε) του άρθρου 36 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει Β) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 1) Η θέση, εφόσον υπάρχει, της Πύλης Εισόδου του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ ανταποκρίνεται στα εγκεκριμένα σχέδια και τεχνικές εκθέσεις ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων προ της εγκα τάστασης; 2) Η γενική διάταξη είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια; 3) Υπάρχουν κεκλιμένες επιφάνειες που συνδέουν τα επίπεδα τμήματα των επιφανειών κυκλοφορίας των οποίων η κλίση ξεπερνά το 10% (η οποία σύμφωνα με. το άρθρο 4 της παρούσας θεωρείται ως μέγιστη); 4) Υπάρχουν κατά μήκος των επιφανειών κυκλοφορίας, οριζόντια στοιχεία, στέγαστρα, δικτυώματα ανάρτησης πινακίδων κ.λ.π. όπου το ελεύθερο ύψος μεταξύ αυτών και των διερχόμενων οχημάτων είναι μικρότερο των 2,50 μ. & 4,00 μ. (τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας θεωρούνται ως τα ελάχιστα απαιτούμενα); 5) Διαθέτουν οι περιοχές στάθμευσης τις ίδιες διαστάσεις και τον ίδιο αριθμό θέσεων για κάθε κατηγορία οχημάτων (Δίτροχων Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων, Ι.Χ. και Α.Μ.Ε.Α.), που αποτυπώνονται στα εγκεκριμένα σχέδια; 6) Χωροθετείται δίκτυο πεζοδρομίων κατάλληλα πλακοστρωμένων επισημασμένων (με έντονο χρώμα), και με τις απαραίτητες διαστάσεις (ελάχιστο πλάτος 1,20 μέτρα και ύψος 0,12 0,15 μέτρα) για την ομαλή και ασφαλή μετάβαση των πεζών από τους χώρους στάθμευσης προς τα γραφεία εξυπηρέτησης πολιτών, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια; 7) Χωροθετούνται στις απαιτούμενες θέσεις κατά μήκος του δικτύου πεζοδρομίων, ράμπες πρόσβασης με την κατάλληλη κλίση για την ανεμπόδιστη διέλευση των Α.Μ.Ε.Α., σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια; 8) Το εγκατασταθέν δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του περιβάλλοντος χώρου συμφωνεί με τα εγκεκριμένα σχέδια και Τεύχη Υπολογισμών; 9) Η εγκατεστημένη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση του περιβάλλοντος χώρου συμφωνεί με τα εγκεκριμένα αντίστοιχα σχέδια σήμανσης; ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ επί της γενικής διάταξης και του περιβάλλοντος χώρου Γ) ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ο συνολικός αριθμός των γραμμών ελέγχου που είναι εγκατεστημένος κατά μήκος του κτιρίου ελέγχων, συμφωνεί με αυτόν για τον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης; 2. Οι κατά μήκος πλευρές του κτιρίου ελέγχου φέρουν εσωτερικά αναβαθμό πλάτους τουλάχιστον 0,6 μ. και ύψους 0,15 μ.; 3. Στο κτίριο ελέγχων υπάρχει εκατέρωθεν της γραμμής τεχνικού ελέγχου ο/οι διάδρομος/οι πλάτους τουλά χιστον 1,50 μέτρου; 4. Στο κτίριο ελέγχου οι θύρες και τα λοιπά καθ ύψος εμπόδια έχουν ελάχιστο ύψος τέσσερα 2,50 μέτρα; 5. Το δάπεδο είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό τάπητα ή άλλο σκληρό και αντιολισθητικό υλικό μη αντανακλαστικό; 6. Η απαγωγή των καυσαερίων συμφωνεί με την εγκεκριμένη μελέτη;

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο ηλεκτροφωτισμός του κτιρίου ελέγχων, συμφωνεί με την εγκεκριμένη μελέτη; 8. Έχει εγκατασταθεί όλος ο εξοπλισμός κάθε γραμμής ελέγχου ο οποίος συμφωνεί με την αντίστοιχη εγκε κριμένη μελέτη (διάταξη συσκευών μέτρησης, μεταξύ τους αποστάσεις); ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΛΠ. 9. Στους χώρους εξυπηρέτησης πολιτών περιλαμβάνεται γραφείο διοίκησης, γραφείο υπευθύνων γραμμών, χώρος διαμονής ελεγκτών και χώρος εξυπηρέτησης πελατών με Γραμματεία, Ταμείο, χώρο αναμονής με αναψυκτήριο; 10. Τα W.C. των Α.Μ.Ε.Α. πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές; (διαστάσεις, εξοπλισμός και διάταξη χώρου, φορά πόρτας); 11. Στους βοηθητικούς χώρους περιλαμβάνονται οι εγκεκριμένοι από τα σχέδια της Δ.Α.Χ.Μ. χώροι; (χώρος αποθήκης, χώρος αποδυτηρίων για το προσωπικό και χώροι εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού και πυρό σβεσης, αποδυτήρια ντους κλπ.); 12. Υπάρχουν εντός του οικοπέδου κτιριακές εγκαταστάσεις επιχειρήσεων με δραστηριότητα που εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του Ν. 2963/01; ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ επί του κτιρίου ελέγχου και των βοηθητικών χώρων Άρθρο 16 Έναρξη ισχύος Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 4 Μαΐου 2009 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΕΚΙΡΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 895 6 Ιουνίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30861/3651 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 895 6 Ιουνίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30861/3651 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1975 10 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ50/48597/5875 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36515 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3608 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων

Διαβάστε περισσότερα

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013):

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ α) Αίτηση, με τρεις πρόσφατες φωτογραφίες στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 21-04-2016 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 5348 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 29 06 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Βαθµ. Προτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506)

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αυγούστου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α' ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014)

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΓΕΕ) ΠΡΟΣ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΓΕΕ) ΠΡΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΓΕΕ) ΠΡΟΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α < 500 Αίτηση στην Περιφέρεια για βεβαίω- Για µη προστατευόµενες περιοχές ση απαλλαγής από Έγκριση Περι- (Απαλλαγή ΕΠΟ) βαλλοντικών Όρων ΕΠΟ (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

LPG και CNG. Γιαννιτσών 90&Χαλκίδος, Θεσσαλονίκη, Τηλ , , fax:

LPG και CNG. Γιαννιτσών 90&Χαλκίδος, Θεσσαλονίκη, Τηλ , , fax: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ Ν.4070/12 ΜΕΡΟΣ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΡΘΡΟ 114 ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ζ ΑΡΘΡΟ 185 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ ΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Τα εκτός σχεδίου πρατήρια υγρών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΑΜΙΓΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Στα πλαίσια της αλλαγής του νόμου περί των εκδόσεων αδειών, ελέγχου και εκτέλεσης οικοδομικών έργων (ν.4030/2012), παρατίθενται ενδεικτικά τα παρακάτω : Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κ.Υ.Α. αριθμ. 71287/6443/31.12.2014 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, για την εγκατάσταση αυτών σε υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος: 20-7-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ Πρωτ: οικ. 12534 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 14-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 15935 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

( Ν. Π. Δ. Δ. ) Ιατρικός Σύλλογος Πατρών - Σελίδα 1 από 5

( Ν. Π. Δ. Δ. ) Ιατρικός Σύλλογος Πατρών - Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ( Ν. Π. Δ. Δ. ) Διεύθυνση: Βότση 42, Τ.Κ.262 21 ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα: 2610278866, 2610277553, Fax: 2610275609 http://www.ispatras.gr & e-mail: ispatras@yahoo.gr ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 63100

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 416/91 Τροποποίηση διατάξεων του Π.. 78/1988 «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (σύμφωνα με την ΥΙΒ/8577/83 και την Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012, Υγειονομική Διάταξη) και την ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Τμήμα Α Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.: 11322/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1224Β Αριθμ. 11322/09 (ΦΕΚ 1224 Β/22-6-2009) : Τροποποίηση της υπ αριθμ. 514170/Ειδ. υπ αριθμ. 64/ 26.4.1995 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44937 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2927 1 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός πρόσθετων προστατευτικών μέτρων για τη μείωση της ελάχιστης απόστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 11 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρα γράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Η προσπέλαση από το πεζοδρόμιο στο εσωτερικό του κτιρίου πρέπει να γίνεται και αυτή στο ίδιο επίπεδο.

Η προσπέλαση από το πεζοδρόμιο στο εσωτερικό του κτιρίου πρέπει να γίνεται και αυτή στο ίδιο επίπεδο. 7. ΕΙΣΟ ΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Γενικά Η Είσοδος κάθε κτιρίου είναι το καθοριστικότερο στοιχείο της προσβασιμότητάς του, καθορίζοντας ταυτόχρονα τον βαθμό αυτονομίας της διακίνησης των χρηστών του. Με την έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 1. Για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), ο ενδιαφερόμενος

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 281 Κ.Δ.Π. 86/99 Αρ. 3322,

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 281 Κ.Δ.Π. 86/99 Αρ. 3322, E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 281 Κ.Δ.Π. 86/99 Αρ. 3322, 30.4.99 Αριθμός 86 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1999, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 19 του περί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν κατάστημα το οποίο θα μισθωθεί από την ΕΥΑΘ Α.Ε. για τις ανάγκες μετεγκατάστασης του καταστήματος ταμείων είσπραξης και γραφείων εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 23 Μαΐου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1102/6.5.2011 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1184 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1101 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62) Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 7. ΕΙΣΟ ΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η ΕΙΣΟ ΟΣ κάθε κτιρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσικλετών με έδρα τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης για τεχνικό έλεγχο για το έτος 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσικλετών με έδρα τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης για τεχνικό έλεγχο για το έτος 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 13 12 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 130770/7690 ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:... ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:... ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:... (απο...) Με την παρούσα σας δηλώνω οτι το προσφερόμενο για εκμίσθωση ακίνητό μου της εν θέματι προσφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4257ΛΛ-Λ2Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4257ΛΛ-Λ2Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Β4257ΛΛ-Λ2Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2371352252-251 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 161 30 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14091 Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΥΨΤ. 1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 3919/2011 όπως έχει τροποποιηθεί

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΥΨΤ. 1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 3919/2011 όπως έχει τροποποιηθεί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης

Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση ίδρυσης και λειτουργίας και μελέτη περίπτωσης για τη. δημιουργία ενός Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.

Ανασκόπηση ίδρυσης και λειτουργίας και μελέτη περίπτωσης για τη. δημιουργία ενός Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων. TEI ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα μηχανολογίας Ανασκόπηση ίδρυσης και λειτουργίας και μελέτη περίπτωσης για τη δημιουργία ενός Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Σπουδαστές: Βρακάς Γεώργιος Σαλτζίδης Νικόλαος Πτυχιακή Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ /6532: Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών ο- χημάτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Αριθμ /6532: Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών ο- χημάτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθμ. 49958/6532: Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών ο- χημάτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α)του άρθρου 88 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2014 Βελτίωση των διαδικασιών που αφορούν την αδειοδότηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός enhme ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός Οικ. 1473 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ πρωτοκόλλου: Ταχ. /νση : Α. Μάτεση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός αποδεκτών αποκλίσεων μεταχειρισμένων λεωφορείων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1578 21 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1145 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων καθώς και του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης»

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΕΖΑΔΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Όπως είναι σε όλους μας γνωστό από 9 Ιανουαρίου 2011 σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη αγοροπωλησίας αλλά και σε μισθώσεις ενιαίων κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Θέση κτιρίου σε πρώην σύστημα πτερύγων. Έχει εφαρμογή η παρ. 1ε του Αρθ. 14. Δηλαδή το κτίριο δύναται να εφάπτεται στο κοινό όριο, ασχέτως θέσης όμορου κτιρίου. Πράγματι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε.

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Πρέβεζα 19 & 20 Ιουλίου 2012 Πατεράκης Μάνος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13-6-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Π.οικ.: 12710/860/Φ.15 ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης, διαδικασία ελέγχων Ελεγκτών Δόμησης»

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης, διαδικασία ελέγχων Ελεγκτών Δόμησης» ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: «Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης, διαδικασία ελέγχων Ελεγκτών Δόμησης» Άρθρο 1 Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62) Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 "Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 224Α').

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 224Α'). Αρθρο 0 Αριθμ. 36873 (ΦΕΚ Β 1364/2.8.2007) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16121 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1323 11 Μαΐου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ε8 2010/50687 Τροποποίηση της αριθμ. Ε8 1831/39763/7 4 2015 απόφα σης του Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης

Σχέδιο Νόμου. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Σχέδιο Νόμου Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τις διατάξεις του παρόντος ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-5 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ» Προυπολογισμός: 25.000 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες που θα γίνουν, για τον έλεγχο επανέλεγχο

Διαβάστε περισσότερα