ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 18355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Δ2/26314/8802 Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της συμβάσεως του Σικάγου «περί Διεθνούς Πολιτι κής Αεροπορίας», που κυρώθηκε με το Νόμο 211/1947. β) Του Β.Δ. 170/1969 «περί Κανόνων Εναερίου Κυκλο φορίας», όπως ισχύει. γ) Του Β.Δ. 634/1970 «περί Κανονισμού Πτητικής Ικα νότητας Πολιτικών Αεροσκαφών και Πιστοποιήσεως Αεροπορικών Προϊόντων εν γένει». δ) Του Ν.Δ. 714/1970 «περί ιδρύσεως Διεύθυνσης Ενα έριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 238 Α) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 1340/1983 (ΦΕΚ 35 Α). ε) Του Β.Δ. 1127/1972 «περί Ιδιωτικής Αεροπορίας» στ) Του Β.Δ. 636/1972 «περί Πτυχίων και Αδειών Πολι τικής Αεροπορίας», όπως ισχύει. ζ) Του Ν.1815/1988 «περί Κυρώσεως του Αεροπορικού Δικαίου», όπως ισχύει. η) Του Π.Δ. 56/1989 «Οργανισμός Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινω νιών» (ΦΕΚ 28/Α ), όπως ισχύει. 2. Την υπ αρ. Δ13/31915/1314/ απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, Παράρτημα 2 (ANNEX 2) της σύμβασης του Σικάγου «Κανόνες Αέρος» (ΦΕΚ 861/Β /1998), όπως ισχύει. 3. Τον Κανονισμό 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινο βουλίου και του Συμβουλίου, «ANNEX II». 4. Το άρθρο 13 του νόμου 3082/2002, που τροποποιεί το άρθρο 24 του Ν.Δ. 714/1972, με τα οποία επιτρέπεται στον Διοικητή της ΥΠΑ η έκδοση Κανονισμών. 5. Την ΥΠΑ/Δ/Δ2/26328/6386/ απόφαση Δι οικητή ΥΠΑ (ΦΕΚ1068/ ) περί «Κανονισμού Υπε ρελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών (ΥΠΑΜ)». 6. Την ανάγκη εκδόσεως νέου κανονισμού που θα ρυθμίζει την δραστηριότητα και τις πτήσεις των υπε ρελαφρών αεροσκαφών. 7. Το γεγονός ότι από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Εγκρίνουμε τον παρόντα Κανονισμό δραστηριοτήτων, λειτουργίας και διεξαγωγής πτήσεων Υπερελαφρών Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών (ΥΠΑΜ), εκπαίδευσης χειριστών καθώς και κάθε άλλης συναφούς δραστηρι ότητας που έχει ως εξής: Ορισμοί 1. Άδεια χειριστή ΥΠΑΜ Έγγραφο που εκδίδεται από την ΥΠΑ και αποδεικνύ ει την ικανότητα του κατόχου του να χειρίζεται την ΥΠΑΜ. 2. Αεροπλάνο Αεροσκάφος βαρύτερο του αέρα, κινούμενο με την βοήθεια κινητήρα ή κινητήρων το οποίο αποκτά την άντωσή του κυρίως από τις αεροδυναμικές αντιδράσεις του αέρα επί επιφανειών που παραμένουν σταθερές κάτω από δεδομένες συνθήκες πτήσης. 3. Αεροσκάφος Συσκευή που δύναται να επιτυγχάνει την στήριξή της στην ατμόσφαιρα από αντιδράσεις του αέρα επ αυτής, μη συμπεριλαμβανομένων των εκ της επιφανείας της γης προερχομένων αντιδράσεων. 4. Αμφίβιο αεροπλάνο Αεροπλάνο που έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί για την απογείωση ή την προσγείωσή του, τμήμα ξηράς ή υδάτινη επιφάνεια. 5. Αμφίβιο ελικόπτερο Ελικόπτερο που έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί για την απογείωση ή την προσγείωσή του τμήμα ξηράς ή υδάτινη επιφάνεια. 6. Αναγνώριση αλλοδαπής αεροπορικής άδειας Διοικητική πράξη με την οποία άδεια που χορηγήθηκε από άλλο κράτος αναγνωρίζεται υπό της Ελληνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). 7. Βαλλιστικό αλεξίπτωτο Συσκευή ασφαλείας που προσαρμόζεται μόνιμα στα υπερελαφρά αεροπλάνα και χρησιμοποιείται για την ασφαλή προσεδάφιση αεροπλάνου και επιβατών στο σύνολό τους.

2 18356 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. Γυροπλάνο Στροφειόπτερο του οποίου το στροφείο ή τα στρο φεία δεν κινούνται από τον κινητήρα της συσκευής αλλά περιστρέφονται από τις δυνάμεις του αέρα κατά την διάρκεια της κίνησής της. Τα μέσα προώθησης της συ σκευής αποτελούνται από σύστημα κινητήρα έλικα και είναι ανεξάρτητο του συστήματος στροφείου. 9. Διορθωμένη ταχύτητα αέρος (Calibrated Air Speed) Η ενδεικνυόμενη ταχύτητα αέρος διορθωμένη ως προς το σφάλμα οργάνου και το σφάλμα θέσης. 10. ΕΔΑΑΠ Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων. 11. ΕΛΑΟ Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία. 12. Ελικόπτερο Αεροσκάφος βαρύτερο του αέρος του οποίου η κί νηση εξαρτάται βασικά από στροφείο ή στροφεία που κινούνται από τον κινητήρα ή τους κινητήρες του. 13. Εξεταστής ΥΠΑΜ Είναι το πρόσωπο που έχει ορισθεί από την ΥΠΑ ώστε να διενεργεί εξετάσεις για την απονομή ή ανανέωση των αδειών ή ειδικοτήτων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό. 14. Ημέρα Καλείται το χρονικό διάστημα που αρχίζει 30 πρώτα λεπτά πριν την ανατολή του ηλίου και λήγει 30 πρώτα λεπτά μετά την δύση αυτού. 15. Κατηγορίες ΥΠΑΜ Η ταξινόμηση των ΥΠΑΜ σύμφωνα με τα βασικά χα ρακτηριστικά αυτών. 16. Πτήση εκπαίδευσης Είναι η πτήση που εκτελείται αποκλειστικά για εκπαί δευση, εξάσκηση ή εξέταση χειριστή από αναγνωρισμέ νο εκπαιδευτή ή εξεταστή. 17. Πτήση εξέτασης Είναι η πτήση κατά την διάρκεια της οποίας εξετα στής αέρος εξετάζει χειριστή για την απόκτηση αδείας ή ειδικότητας ΥΠΑΜ. 18. Πτήση μόνος (solo) Πτήση στην οποία ο χειριστής είναι ο μόνος επιβαίνων του αεροσκάφους. 19. Πτήση ταξιδίου Πτήση κατά την διάρκεια της οποίας το αεροσκάφος απομακρύνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 ναυτι κών μιλίων, από το αεροδρόμιο πεδίο αναχώρησης. 20. ΣΠΟΑ Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας. 21. Στροφείο Σύστημα περιστρεφόμενων αεροδυναμικών πτερυ γίων. 22. Στροφειόπτερο Αεροσκάφος βαρύτερο του αέρος που επιτυγχάνει την άντωσή του κατά την πτήση κυρίως από ένα η περισσότερα στροφεία. 23. ΥΠΑ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. 24. ΥΠΑΜ Υπερελαφρά Πτητική Αεραθλητική Μηχανή. 25. ΥΠΑΜ με μετατόπιση βάρους (μηχανοκίνητο αετός, ιπτάμενη λέμβος) ΥΠΑΜ των οποίων η πτήση επιτυγχάνεται με μετα τόπιση βάρους. 26. Χειριστής ΥΠΑΜ Ο χειριζόμενος την ΥΠΑΜ, και υπεύθυνος για την ασφάλειά της κατά τη διάρκεια του χρόνου πτήσης της. 27. Χρόνος πτήσης Είναι ο χρόνος από την στιγμή που μία ΥΠΑΜ αρχίζει να κινείται με ίδια μέσα, με σκοπό την απογείωση μέχρι την στιγμή που ακινητοποιείται μετά την προσγείωση. 28. AMC (Aero Medical Centre) Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής. 29. ΑΜΕ(Aero Medical Examiner) Εξεταστής Αεροπορικής Ιατρικής. 30. PPG (Power Para Glider) Μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο βαρύτερο από 70 κιλά. 31. VFR (Visual Flight Rules) Κανόνες πτήσης εξ όψεως δηλαδή κανόνες πτήσης που διεξάγεται με την αναγνώριση χαρακτηριστικών σημείων του εδάφους. 32. VMC (Visual Meteorological Conditions) Μετεωρολογικές συνθήκες πτήσης εξ όψεως. Άρθρο 2 Σκοπός Ο σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορι σμός των: 1. Γενικών διατάξεων που διέπουν τις πτήσεις ΥΠΑΜ. 2. Κανόνων τεχνικής εκμετάλλευσης υπερελαφρών αεροπλάνων (ελεγχόμενων με αερο δυναμικά μέσα) ΥΠΑΜ μετατόπισης κέντρου βάρους (Weight Shift) υπερελαφρών Ελικοπτέρων γυροπλάνων μηχανοκίνητων αλεξιπτώτων (Power Para Glider PPG). 3. Προϋποθέσεων και διαδικασιών για την απόκτηση άδειας χειριστή ΥΠΑΜ. 4. Προϋποθέσεων και διαδικασιών ίδρυσης και λει τουργίας σχολών εκπαίδευσης ΥΠΑΜ. Άρθρο 3 Εφαρμογή Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός για όλους τους χρήστες στην Ελλάδα και έχει εφαρμογή στη λειτουρ γία και εκμετάλλευση των ΥΠΑΜ. Οι ΥΠΑΜ χρησιμοποιούνται για πτήσεις: 1. Αθλητισμού 2. Αναψυχής 3. Εκπαίδευσης 4. Επιμόρφωσης. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική ή επ αμοιβή εκμετάλλευση των ΥΠΑΜ. Εξαιρείται μόνο η εκμετάλ λευση των ΥΠΑΜ που ανήκουν σε εγκεκριμένες σχολές ή εκμεταλλεύονται από αυτές και μόνο για σκοπούς εκπαίδευσης. Οι ΥΠΑΜ μπορούν να χρησιμοποιούνται από: 1. Αεραθλητικά Σωματεία 2. Εταιρίες 3. Φυσικά Πρόσωπα Ο παρών κανονισμός δεν έχει εφαρμογή: επί ανεμοπτέρων κάθε βάρους(εξαιρούνται τα μοτο ανεμόπτερα τα οποία υπάγονται στα αεροπλάνα τριών αξόνων)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σε κάθε αεροσκάφος το βάρος του οποίου κενό φορτίου είναι λιγότερο των 70 κιλών. Ο παρών κανονισμός δεν απαλλάσσει τους εμπλεκό μενους από τυχόν υποχρεώσεις έναντι άλλων νόμων και κανονισμών. Άρθρο 4 Εκμετάλλευση ΥΠΑΜ 1. Κατηγορίες ΥΠΑΜ Υπερελαφρό αεροπλάνο, ελικόπτερο, γυροπλάνο, μη χανοκίνητο αλεξίπτωτο, υδροπλάνο, αμφίβιο, ιπτάμενη λέμβος, καλείται η ΥΠΑΜ που: δεν διαθέτει περισσότερες των δύο θέσεων διαθέτει έναν ή περισσότερους κινητήρες το μέγιστο βάρος απογείωσης (MTOM) δεν υπερ βαίνει τα: o 300 κιλά για μονοθέσιο αεροπλάνο ή ελικόπτερο ξηράς χωρίς βαλλιστικό αλεξίπτωτο o 450 κιλά για διθέσιο αεροπλάνο ή ελικόπτερο ξηράς χωρίς βαλλιστικό αλεξίπτωτο o 330 κιλά για μονοθέσιο αμφίβιο αεροπλάνο ή ελι κόπτερο με πλωτήρες o 495 κιλά για αμφίβιο διθέσιο αεροπλάνο ή ελικό πτερο με πλωτήρες o 315 κιλά για μονοθέσιο αεροσκάφος εξοπλισμένο με βαλλιστικό αλεξίπτωτο ασφαλείας o 472,5 κιλά για διθέσιο αεροσκάφος εξοπλισμένο με βαλλιστικό αλεξίπτωτο ασφαλείας o 560 κιλά για διθέσιο γυροπλάνο το ελάχιστο βάρος του αεροσκάφους κενού φορτίου δεν είναι μικρότερο των 70 κιλών, η ταχύτητα απώλειας στήριξης ή η μικρότερη σταθερή ταχύτητα του αερο σκάφους σε διαμόρφωση προσγείωσης δεν υπερβαίνει τους 35 κόμβους ή τα 64,82 χλμ/ώρα διορθωμένης τα χύτητος αέρος (CAS). 2. Χώροι δραστηριότητας ΥΠΑΜ α) Η κάθε ΥΠΑΜ ξηράς επιχειρεί από οποιοδήποτε αδειοδοτημένο αεροδρόμιο ή πεδίο προσγείωσης. β) Τα υδροπλάνα ΥΠΑΜ και οι ιπτάμενες λέμβοι επιχειρούν από υδατοδρόμια εγκεκριμένα ή από θαλάσ σιες περιοχές τα όρια των οποίων εγκρίνονται από τις Λιμενικές Αρχές. Η δραστηριοποίηση των μέσων αυτών κατά τον χρόνο που κινούνται στην επιφάνεια της θά λασσας, θα επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος. Στις λίμνες απαιτείται άδεια των αρμοδίων Αρχών ή φορέων διαχείρισης, οι οποίοι και καθορίζουν τα αντίστοιχα όρια δραστηριότητας κατά τα παραπάνω. γ) Τα αμφίβια ΥΠΑΜ, συμπεριλαμβανομένων των αμφίβιων ελικοπτέρων και των αμφίβιων ιπταμένων λέμβων, επιχειρούν από χερσαίες και από υδάτινες περιοχές, όπως ορίζεται στις παραπάνω α και β παρα γράφους αντιστοίχως. Οι χειριστές των ανωτέρω ΥΠΑΜ (παρ. 2β και 2γ) πρέπει να κατέχουν άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους εφόσον επιχειρούν από υδάτινες περιοχές και να εφαρμόζουν τους κανόνες και οδηγίες των Λιμενικών Αρχών κατά τις αποπροσθαλασσώσεις. Αλλοδαπές άδειες χειριστών των παραπάνω παραγρά φων 2β και 2γ θα πρέπει να αναγνωρίζονται από τις Ελληνικές Αρχές. Για όλες τις πτήσεις των ΥΠΑΜ απαι τείται υποβολή σχεδίου πτήσης. Για πτήσεις σε στρατιωτικά αεροδρόμια, απαιτείται και άδεια από την αντίστοιχη στρατιωτική αρχή. 3. Εκτέλεση Πτήσεων Πτήσεις ΥΠΑΜ εκτελούνται μόνο: κατά την διάρκεια της ημέρας σε μετεωρολογικές συνθήκες πτήσεως εξ όψεως (VMC) μέγιστο ύψος πτήσης ΥΠΑΜ καθορίζεται στα πόδια. Οι πτήσεις ΥΠΑΜ εκτελούνται σύμφωνα με τους κανό νες εναέριας κυκλοφορίας και τον παρόντα κανονισμό. Απαγορεύονται πτήσεις ΥΠΑΜ σε απαγορευμένες, περι ορισμένες, επικίνδυνες και δεσμευμένες περιοχές, όπως αυτές αναφέρονται στις πάσης φύσεως αεροναυτικές εκδόσεις της ΥΠΑ (AIP GREECE, NOTAMS, CIRCULARS κλπ.). 4. Πτήσεις πάνω από υδάτινη επιφάνεια Οι επιβαίνοντες υποχρεούνται να φέρουν ατομικό σω σίβιο, καθ όλη την διάρκεια της πτήσης, όταν υπάρχει πρόθεση να ιπταθούν άνωθεν υδάτινης επιφάνειας. 5. Πτήσεις αλλοδαπών ΥΠΑΜ στην Ελλάδα Υπερελαφρά αεροσκάφη μπορούν να ίπτανται στην Ελλάδα με την προϋπόθεση ότι κατέχουν πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας της χώ ρας νηολογίου η άλλο ισοδύναμο έγγραφο απαιτούμενο από την χώρα νηολόγησης και κατά την διάρκεια παρα μονής τους συμμορφώνονται με την ελληνική νομοθεσία και το περιεχόμενο του παρόντος κανονισμού. 6. Πτήσεις ΥΠΑΜ εκτός Ελλάδος Οι πτήσεις εκτός Ελλάδος διέπονται από την κείμενη νομοθεσία της χώρας όπου εκτελείται η κάθε πτήση ΥΠΑΜ. Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για την ενημέρωσή του για τις διαφορές από την ελληνική νομοθεσία. Άρθρο 5 Εξοπλισμός Πιστοποιητικά έγγραφα ΥΠΑΜ 1. Εξοπλισμός Οι ΥΠΑΜ έχουν την υποχρέωση να είναι εξοπλισμέ νες: με όργανα πτήσεως κατ ελάχιστον ταχύμετρο υψόμετρο βαθμού ανόδου καθόδου όργανα κινητήρα με ατομική ζώνη ασφαλείας για κάθε επιβαίνοντα. με τοποθετημένο φορητό πυροσβεστήρα με συσκευή ασύρματης επικοινωνίας προαιρετικά, όταν υπάρχει πρόθεση η πτήση να εκτελεστεί σε εναέ ριο χώρο που απαιτεί χρήση αμφίφορης επικοινωνίας. με συσκευή αυτόματης αναφοράς θέσεως (Trans ponder Mode Α) προαιρετικά, όταν υπάρχει πρόθεση η πτήση να εκτελεστεί σε εναέριο χώρο που ελέγχεται από RADAR. 2. Πιστοποιητικά και έγγραφα Οι ΥΠΑΜ υποχρεούνται να κατέχουν: πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας πιστοποιητικό νηολογίου αεροσκάφους άδεια σταθμού ασυρμάτου αεροσκάφους (εάν δια θέτει συσκευή ασυρμάτου) βεβαίωση ασφάλισης. Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να συνοδεύουν τις ΥΠΑΜ σε όλες τις πτήσεις. α) Πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας

4 18358 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας ΥΠΑΜ εκδίδε ται από την ΥΠΑ μετά από έκθεση του ελεγκτή κατα σκευής, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Στο πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας ΥΠΑΜ ανα γράφονται τα παρακάτω στοιχεία: αριθμός νηολογίου κατηγορία ΥΠΑΜ τύπος και αριθμός σειράς κατασκευής κατασκευαστής (να είναι εγκεκριμένη εταιρία κατα σκευής αεροσκαφών από το κράτος προέλευσης) ημερομηνία έκδοσης. Οι ιδιοκατασκευές θεωρούνται πειραματικά αεροσκά φη και υπάγονται στις διατάξεις και ρυθμίσεις του Π.Δ. 283/01, όπως εκάστοτε ισχύει. Το πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας δεν έχει κα ταληκτική ημερομηνία και παύει να ισχύει αυτόματα όταν η ΥΠΑΜ εμπλακεί σε ατύχημα υποστεί επισκευή ή μετατροπή που θα επιδράσει στην ικανότητα πτήσης. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η ανανέωση του πιστο ποιητικού πτητικής ικανότητας γίνεται μετά από νέο έλεγχο κατασκευής, με αίτηση του ενδιαφερομένου. Οι ΥΠΑΜ δεν μπορούν να ιπταθούν στην Ελλάδα αν δεν έχουν σε ισχύ πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας ή αντίστοιχο έγγραφο που να έχει εκδοθεί από την χώρα νηολόγησης. β) Πιστοποιητικό νηολόγησης Το πιστοποιητικό νηολογίου υπερελαφρού αεροσκά φους εκδίδεται από την ΥΠA/Δ13, Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. γ) Άδεια σταθμού ασυρμάτου αεροσκάφους Όταν η ΥΠΑΜ διαθέτει μόνιμη συσκευή αερεπίγειας επικοινωνίας απαιτείται άδεια σταθμού αεροσκάφους που εκδίδεται από την ΥΠΑ/Δ5 (Διεύθυνση Τηλεπικοι νωνιών). δ) Βεβαίωση ασφάλισης Οι ΥΠΑΜ δεν επιτρέπεται να ιπταθούν χωρίς να είναι ασφαλισμένες για ζημίες έναντι τρίτων και για αποζημί ωση επιβαινόντων, σύμφωνα με τον κανονισμό 785/2004 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση που η ΥΠΑΜ χρησιμοποιείται για εκ παίδευση τότε πρέπει η χρήση της να αναφέρεται ρητά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. ε) Μητρώο ωρών πτήσεων ΥΠΑΜ Το μητρώο πτήσεων της ΥΠΑΜ πρέπει να είναι πάντο τε ενημερωμένο με τις πτήσεις που έχουν εκτελεστεί και να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω: ημερομηνία διάρκεια πτήσης σύνολα ωρών πτήσης εργασίες συντήρησης (αεροσκάφους, κινητήρα, έλι κας). Το μητρώο ωρών πτήσης των αεροσκαφών τηρείται σε έγγραφη μορφή στην έδρα που έχει δηλωθεί και δεν συνοδεύει το αεροσκάφος στις πτήσεις. Άρθρο 6 Έλεγχος κατασκευής ΥΠΑΜ Οι ΥΠΑΜ υπόκεινται σε αρχικό έλεγχο κατασκευής για την έκδοση πιστοποιητικού πτητικής ικανότητας. Τον έλεγχο κατασκευής διενεργεί ο ελεγκτής κατα σκευής ΥΠΑΜ. Οι ελεγκτές κατασκευής ορίζονται από την ΥΠΑ/Δ2 (Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων) η οποία εκδίδει ειδική άδεια. Ο έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με κατάλογο επί μέρους ελέγχων που έχει καταρτίσει η ΥΠΑ/Δ2. 1. Ελεγκτής κατασκευής ΥΠΑΜ Οι Ελεγκτές Κατασκευής διενεργούν τον αρχικό έλεγχο κατασκευής των ΥΠΑΜ καταγράφουν τα αποτελέσματα των ελέγχων εισηγούνται στους εμπλεκόμενους τυχόν διορθω τικές ενέργειες εισηγούνται στην ΥΠΑ την έκδοση ή μη του πιστο ποιητικού πτητικής ικανότητας. Η ΥΠΑ συντάσσει κατάλογο των ελεγκτών κατασκευής ΥΠΑΜ και είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων. 2. Άδεια ελεγκτή κατασκευής ΥΠΑΜ Προαπαιτούμενα: Ο υποψήφιος ελεγκτής κατασκευής ΥΠΑΜ πρέπει να διαθέτει εθνικό πτυχίο μηχανικού τύπου ΙΙ ή πτυχίο κατά EASA Part Διαδικασία απόκτησης αδείας Ο υποψήφιος ελεγκτής καταθέτει αίτηση στην ΥΠΑ/ Δ2 συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αντίγραφο πτυχίου, βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά εμπειρίας κλπ). Η ΥΠΑ μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδει την άδεια ελεγκτή κατασκευής ΥΠΑΜ. 4. Ισχύς αδείας Η άδεια ελεγκτή κατασκευής ΥΠΑΜ έχει διάρκεια τρι ών (3) ετών υπό την προϋπόθεση το πτυχίο μηχανικού αεροσκαφών που κατέχει να είναι σε ισχύ. 5. Ανανέωση αδείας Η ανανέωση αδείας ελεγκτή κατασκευής γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Η ανανέωση εκδίδεται κατόπιν έγκρισης της ΥΠΑ/Δ2 λαμβανομένης υπόψη της δραστηριότητας του ελεγκτή κατασκευής κατά την προηγούμενη τριετία και εφόσον τα πτυχία του εξακολουθούν να είναι σε ισχύ. 6. Αναστολή αδείας Η άδεια ελεγκτή κατασκευής αναστέλλεται: α) μετά από αιτιολογημένη απόφαση της ΥΠΑ β) με την ημερομηνία λήξεως του πτυχίου του μη χανικού. 7. Αναγνώριση αλλοδαπής αδείας Δεν προβλέπεται διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπής αδείας ελεγκτή κατασκευής ΥΠΑΜ. 8. Ιδιοκτήτης ΥΠΑΜ Ο ιδιοκτήτης της ΥΠΑΜ έχει την αποκλειστική ευθύνη για την διατήρηση της πτητικής ικανότητας της ΥΠΑΜ, μετά τον αρχικό έλεγχο που θα πραγμα τοποιηθεί από τον ελεγκτή κατασκευής. 9. Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη ΥΠΑΜ Ο ιδιοκτήτης ΥΠΑΜ υποχρεούται: να εκτελεί επιμελώς τις επιθεωρήσεις της ΥΠΑΜ όπως αυτές προβλέπονται στα σχετικά εγχειρίδια να τηρεί τo μητρώo ωρών πτήσεως της ΥΠΑΜ (Log Book) να γνωρίζει και να τηρεί τα προβλεπόμενα από τον παρόντα κανονισμό να κατέχει και να επιδεικνύει στα αρμόδια όργανα ελέγχου τα απαιτούμενα έγγραφα και άδειες.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 7 Άδειες χειριστών ΥΠΑΜ, εκπαίδευση, εξετάσεις Χειριστής ΥΠΑΜ στην Ελλάδα μπορεί να είναι οποι οσδήποτε είναι κάτοχος των προβλεπόμενων από τον κανονισμό αυτό, αδειών και πιστοποιητικών από συμπλη ρώσεως του 17ου έτους της ηλικίας του. 1. Κατηγορίες αδειών χειριστών ΥΠΑΜ Οι άδειες χειριστών ΥΠΑΜ εκδίδονται για τις παρα κάτω κατηγορίες: α) αεροπλάνου τριών αξόνων β) μετατόπισης βάρους (μηχανοκίνητου αετού, μηχα νοκίνητου αλελιπτώτου και ιπτάμενης λέμβου) γ) ελικοπτέρου δ) γυροπλάνου ε) μηχανοκίνητου αλεξιπτώτου πάνω από 70 κιλά κα θαρού βάρους. Χειριστής ΥΠΑΜ μπορεί να κατέχει τις παρακάτω ει δικότητες: α) υδροπλάνου ή αμφιβίου β) εκπαιδευτή πτήσεων γ) εξεταστή αέρος. Οι άδειες των χειριστών, εκπαιδευτών και εξεταστών εκδίδονται για χειρισμό, εκπαίδευση και εξέταση αντίστοιχα επί της συγκεκριμένης κατηγορίας ΥΠΑΜ. 2. Άδεια Χειριστή ΥΠΑΜ Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία απόκτησης άδειας χειριστή ΥΠΑΜ. Η άδεια χορηγείται από την ΥΠΑ/Δ2, έπειτα από θε ωρητικές και πρακτικές εξετάσεις. 3. Προαπαιτούμενα άδειας χειριστή ΥΠΑΜ: ηλικία 16 ετών για την εγγραφή του υποψηφίου σε σχολή εκπαίδευσης ηλικία 17 ετών για την απόκτηση αδείας ΥΠΑΜ όταν η ηλικία του υποψηφίου είναι μικρότερη των 18 ετών απαιτείται η αίτησή του προς τη σχολή να προσυπογράφεται από τους γονείς ή τον κηδεμόνα του με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή. πιστοποιητικό υγείας κατηγορίας Διαδικασία απόκτησης αδείας χειριστή ΥΠΑΜ Για την απόκτηση άδειας χειριστή ΥΠΑΜ ο υποψήφιος πρέπει: να εγγραφεί σε αδειοδοτημένη σχολή εκπαίδευσης ΥΠΑΜ να παρακολουθήσει εγκεκριμένο από την ΥΠΑ/Δ2 πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευόμενος δεν μπορεί να είναι εγγεγραμμένος ταυτοχρόνως σε δύο σχολές εκπαίδευσης. 5. Θεωρητική εκπαίδευση Ο υποψήφιος χειριστής πρέπει να λάβει θεωρητική εκ παίδευση σύμφωνα με το πρόγραμμα της σχολής του. Μετά το πέρας της θεωρητικής εκπαίδευσης ο υποψή φιος μπορεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις της ΥΠΑ. 6. Θεωρητικές εξετάσεις Οι θεωρητικές εξετάσεις χειριστών ΥΠΑΜ διενεργού νται από την ΣΠΟΑ, με βάση γνωστό ερωτηματολόγιο πολλαπλών απαντήσεων που καλύπτει το σύνολο της ύλης. Προκειμένου υποψήφιος να λάβει μέρος στις εξετά σεις, πρέπει η σχολή του να συμπληρώσει και να υπο βάλει στην ΥΠΑ/Δ2 βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης της θεωρητικής εκπαίδευσης, ώστε να του επιτραπεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις. Ο εξεταζόμενος μπορεί να επιλέξει αν το ερωτηματο λόγιο θα είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Επιτυχόντες στις θεωρητικές εξετάσεις θεωρούνται όσοι συγκεντρώσουν βαθμολογία 75% κατ ελάχιστον. Σε περίπτωση αποτυχίας ή αποχής ο υποψήφιος μπο ρεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις επόμενης εξεταστικής περιόδου. 7. Πρακτική εκπαίδευση Ο υποψήφιος χειριστής ΥΠΑΜ αεροπλάνου, ελικο πτέρου και γυροπλάνου πρέπει να λάβει πρακτική εκ παίδευση συνολικής διάρκειας 25 ωρών κατ ελάχιστον, σύμφωνα με το λεπτομερές εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης της σχολής. Ο υποψήφιος χειριστής ΥΠΑΜ μετατόπισης βάρους πρέπει να λάβει πρακτική εκπαίδευση συνολικής διάρκει ας 15 ωρών κατ ελάχιστον σύμφωνα με το λεπτομερές εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης της σχολής. 8. Πρώτη πτήση μόνος (solo) Ο εκπαιδευόμενος για να ίπταθεί πρώτη φορά μόνος (solo) πρέπει να έχει πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ. 9. Πρακτική εν πτήσει εξέταση Πρακτική εν πτήσει εξέταση έχει το δικαίωμα να αι τηθεί ο υποψήφιος που έχει: περάσει τις θεωρητικές εξετάσεις με επιτυχία περατώσει την πρακτική εκπαίδευση εξουσιοδότηση από την σχολή του, εγγεγραμμένη στο ατομικό βιβλιάριο πτήσεων πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ. Ο εξεταζόμενος μπορεί να επιλέξει εξεταστή αέρος από τον πίνακα εξεταστών αέρος της ΥΠΑ. Πριν την έναρξη της εξέτασης αέρος ο εξεταστής ελέγχει λεπτομερώς: την ταυτότητα του εξεταζόμενου το πιστοποιητικό υγείας του εξεταζόμενου την βεβαίωση της ΥΠΑ ότι έχει περάσει με επιτυχία τις θεωρητικές εξετάσεις το ατομικό βιβλιάριο πτήσεων για: o τις ώρες πτήσης με εκπαιδευτή και μόνος (solo) o τις πτήσεις ταξιδίου με εκπαιδευτή και μόνος (solo) o τις εξουσιοδοτήσεις εγγραφές του εκπαιδευτή και της σχολής o την εξουσιοδότηση της σχολής για την πρακτική εν πτήσει εξέταση. Ο εξεταστής ενεργεί την εξέταση μόνο όταν όλα τα ανωτέρω είναι σύμφωνα με τον κανονισμό. Η εξέταση περιλαμβάνει: προφορική εξέταση διαρκείας 1 ώρας. Η προφορική εξέταση έχει σαν σκοπό ο εξεταστής να βεβαιωθεί για το επίπεδο γνώσεων του εξεταζόμενου. πτητική εξέταση διάρκειας τουλάχιστον 1 ώρας. Η εξέταση αέρος διακόπτεται και ο εξεταστής δεν προχωρά στην πτήση, όταν το επίπεδο θεωρητικών γνώσεων του εξεταζόμενου είναι μη αποδεκτό. Η εξέταση στην πτήση πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα: o διαδικασίες πριν από την πτήση o εκκίνηση και τροχοδρόμηση o απογείωση o αεροναυτιλία

6 18360 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) o διαδικασίες στην πτήση o πτήση με χαμηλή ταχύτητα o έκτακτες καταστάσεις o αναγκαστική προσγείωση (επίδειξη μόνο) o διαδικασίες κανονικής προσγείωσης o διαδικασίες μετά την πτήση. Το πέρας της εξέτασης είναι στην κρίση του εξεταστή. Μετά το πέρας της εξέτασης ο εξεταστής ανακοινώνει το αποτέλεσμα στον εξεταζόμενο. 10. Επιτυχής πτητική εξέταση Ο χρόνος πτήσης καταγράφεται στην στήλη κυβερ νήτης και για τους δύο χειριστές. Ο εξεταστής μετά από επιτυχή εξέταση συμπληρώνει το έντυπο βάσει του οποίου η ΥΠΑ/Δ2 θα εκδώσει την άδεια χειριστή ΥΠΑΜ. Η σχολή: καταρτίζει τον φάκελο του χειριστή που πρέπει να περιέχει αντίγραφα: o αστυνομικής ταυτότητος ή αντίστοιχου εγγράφου. o του πιστοποιητικού υγείας. o βεβαίωσης αποτελεσμάτων θεωρητικών μαθημά των. o των ωρών από το ατομικό βιβλιάριο πτήσεων. o πρωτότυπο έντυπο πρακτικής εξέτασης αέρος. Αποστέλλει το φάκελο στην ΥΠΑ/Δ2 προς έκδοση της αδείας χειριστή ΥΠΑΜ, η οποία εκδίδεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου. 11. Αποτυχημένη πτητική εξέταση Στην περίπτωση αποτυχίας στην πρακτική εξέταση ο χρόνος πτήσης καταγράφεται σαν πτήση εκπαίδευσης και: ο υποψήφιος πρέπει να ιπταθεί περαιτέρω με εκ παιδευτή για τουλάχιστον δύο (2) ώρες κατά τις οποίες θα λάβει επί πλέον εκπαίδευση στα αντικείμενα που απέτυχε ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επαναλάβει την εξέτα ση μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών. 12. Ισχύς άδειας χειριστή ΥΠΑΜ Η άδεια χειριστή ΥΠΑΜ ισχύει: για 5 (πέντε) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής της μόνο όταν συνοδεύεται από πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ. 13. Ανανέωση άδειας χειριστή ΥΠΑΜ Η άδεια Χειριστή ΥΠΑΜ ανανεώνεται κάθε 5 (πέντε) χρόνια. Για την ανανέωση απαιτείται ο χειριστής τα προηγούμενα 5 (πέντε) χρόνια να έχει ιπταθεί συνολικά 25 ώρες σαν χειριστής ΥΠΑΜ. Η ανανέωση άδειας χειριστή ΥΠΑΜ γίνεται από την ΥΠΑ/Δ2: με βεβαίωση ωρών σχολής ή με προσκόμιση αντιγράφου του ατομικού βιβλιαρίου πτήσεως υπογεγραμμένου από τον ίδιο. Εάν ο χειριστής δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέ σεις, απαιτείται πρακτική εν πτήσει εξέταση από εγκε κριμένο εξεταστή αέρος. Η άδεια χειριστή ΥΠΑΜ δεν μπορεί να ανανεωθεί, εάν έχει ανασταλεί ή ανακληθεί από την ΥΠΑ. 14. Αναστολή άδειας χειριστή ΥΠΑΜ Η άδεια χειριστή ΥΠΑΜ μπορεί να ανασταλεί προσω ρινά ή να ανακληθεί οριστικά: όταν ο κάτοχος δεν κατέχει πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ όταν ο κάτοχος εμπλακεί σε ατύχημα ως κυβερ νήτης μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ. 15. Δικαιώματα χειριστή ΥΠΑΜ Ο κάτοχος άδειας χειριστή ΥΠΑΜ σε ισχύ, έχει το δικαίωμα: να ίπταται με ΥΠΑΜ της κατηγορίας που δικαιούται εκ της αδείας του να ίπταται με επιβάτη με πείρα 15 ωρών πτήσης τουλάχιστον σε ΥΠΑΜ ως χειριστής, μετά από το χρόνο απόκτησης της αδείας του. 16. Επέκταση αδείας α) Κάτοχος αδείας χειριστή ΥΠΑΜ σε ισχύ κατηγορίας αεροπλάνου τριών αξόνων (3 axis), δύναται να επεκτεί νει και να αποκτήσει άδεια χειριστή ΥΠΑΜ μετατόπισης βάρους (weight shift), με πρακτική εκπαίδευση στην πα ραπάνω κατηγορία: πτήση με εκπαιδευτή 7 ώρες πτήση μόνος (solo) 3 ώρες πρακτική εν πτήσει εξέταση 1 ώρα. β) Κάτοχος αδείας χειριστή ΥΠΑΜ σε ισχύ κατηγορί ας μετατόπισης βάρους, δύναται να επεκτείνει και να αποκτήσει άδεια χειριστή αεροπλάνου τριών αξόνων, με πρακτική εκπαίδευση στην παραπάνω κατηγορία: πτήση με εκπαιδευτή 10 ώρες πτήση μόνος (solo) 5 ώρες πρακτική εν πτήσει εξέταση 1 ώρα. γ) Κάτοχος αδείας χειριστή μηχανοκίνητου αετού σε ισχύ για να αποκτήσει άδεια χειριστή μηχανοκίνητου αλεξιπτώτου ή ιπτάμενης λέμβου και αντιστρόφως, απαιτείται στη νέα κατηγορία πρακτική εκπαίδευση: πτήση με εκπαιδευτή 5 ώρες πτήση μόνος (solo) 5 ώρες πρακτική εν πτήσει εξέταση 1 ώρα. Ανάλογη εκπαίδευση απαιτείται για επέκταση αδείας χειριστή μηχανοκίνητου αλεξιπτώτου σε άδεια χειριστή ιπτάμενης λέμβου και αντιστρόφως. δ) Στις άλλες κατηγορίες (ελικόπτερο και γυροπλάνο) για επέκταση αδείας απαιτείται η εξ αρχής πρακτική εκπαίδευση λόγω ιδιαιτεροτήτων των πτητικών χαρα κτηριστικών των αεροσκαφών. 17. Υποχρεώσεις χειριστή ΥΠΑΜ Ο κάτοχος αδείας χειριστή ΥΠΑΜ υποχρεούται: να γνωρίζει και να εφαρμόζει την αεροπορική νο μοθεσία να γνωρίζει και να τηρεί τον παρόντα κανονισμό να γνωρίζει τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηρι στικά της ΥΠΑΜ που ίπταται. να τηρεί το ατομικό βιβλίο πτήσεων. Ο Χειριστής ΥΠΑΜ δεν επιτρέπεται να ξεκινήσει την πτήση εφόσον: οι ικανότητες του είναι μειωμένες λόγω κούρασης, ασθένειας ή τραυματισμού έχει καταναλώσει οινόπνευμα τις τελευταίες 24 ώρες βρίσκεται υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών βρίσκεται υπό την επήρεια φαρμάκων που μπορούν να επηρεάσουν τις ικανότητες ή την κρίση του δεν έχει ενημερωθεί για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή που θα πετάξει δεν έχει ενημερωθεί για τις αεροναυτικές αγγελίες που αφορούν στην πτήση

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) η ΥΠΑΜ δεν είναι εφοδιασμένη με τα έγγραφα που απαιτούνται. Ο Χειριστής ΥΠΑΜ είναι υπεύθυνος για: την ενημέρωση του επιβάτη των κανόνων συμπερι φοράς και ασφάλειας κατά τη πτήση την χρήση προστατευτικών και σωστικών μέσων την σωστή πρόσδεση του επιβάτη την τελική απόφαση εκτέλεσης ή μη της πτήσης. Κατά την διάρκεια της πτήσης δεν επιτρέπεται: οι επιβαίνοντες να λύνουν τις ζώνες ασφαλείας να υπάρχουν ελεύθερα αντικείμενα το κάπνισμα σε όλη την διάρκεια της πτήσης η χρήση οινοπνευματωδών ποτών, φαρμάκων και ναρκωτικών ουσιών η απόρριψη οποιουδήποτε αντικειμένου. Ο χειριστής ΥΠΑΜ δεν επιτρέπεται να πετάξει περισ σότερο από 8 ώρες εντός μιας ημέρας. 18. Υποχρεώσεις χειριστή ΥΠΑΜ μετά από ατύχημα Για τους σκοπούς του παρόντος ως ατύχημα ΥΠΑΜ ορίζεται κάθε περιστατικό το οποίο συμβαίνει κατά τη διάρκεια εκμετάλλευσης της ΥΠΑΜ και κατά το οποίο: επήλθε θάνατος ατόμου ή ατόμων επήλθε σοβαρός τραυματισμός ατόμου ή ατόμων η ΥΠΑΜ καταστράφηκε ολοσχερώς η ΥΠΑΜ έχει βυθισθεί η ΥΠΑΜ έχει καταπέσει σε απρόσιτο σημείο η ΥΠΑΜ υπέστη ζημιές η αποκατάσταση των οποίων κρίνεται επισφαλής για την πτητική ικανότητά της. Ο χειριστής της ΥΠΑΜ υποχρεούται αμέσως μετά το ατύχημα, εφόσον του το επιτρέπει η φυσική του κατά σταση να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να: διασφαλίσει τη ζωή και την σωματική ακεραιότητα των ατόμων που έχουν εμπλακεί στο ατύχημα εξασφαλίσει την προστασία περιουσιών, υλικού και περιβάλλοντος διασφαλίσει τα έγγραφα που έχουν σχέση με το ατύχημα διασφαλίσει τους μάρτυρες διασφαλίσει την ΥΠΑΜ από ανεπιθύμητες ενέργει ες ενημερωθεί η ΕΔΑΑΠ και η ΥΠΑ. Η ενημέρωση της αρμόδιας Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων γίνεται το συντομότερο δυνατό και αναφέ ρονται τα κάτωθι: είδος ατυχήματος, τόπος, ημερομηνία και ώρα αυ τού ΥΠΑΜ που έλαβε μέρος σε αυτό όνομα χειριστή ονόματα και αριθμός επιβαινόντων και η κατάσταση υγείας τους περιγραφή και συνθήκες του ατυχήματος μέτρα που ελήφθησαν όνομα και ιδιότητα ατόμου που κάνει την αναφο ρά. 19. Πιστοποιητικό Υγείας χειριστή Το πιστοποιητικό υγείας χειριστή που απαιτείται είναι κατηγορίας 2 και εκδίδεται από εξουσιοδοτημένους από την ΥΠΑ ιατρούς ΑΜΕ (Aero Medical Examiners) εξουσιοδοτημένα από την ΥΠΑ κέντρα αεροπορικής ιατρικής AMC (Aero Medical Centres). Η ημερομηνία λήξης καθώς και τυχόν περιορισμοί αναφέρονται επί του πιστοποιητικού. 20. Πτυχίο ραδιοτηλεφωνίας Η χρήση μονίμου ή φορητού ασυρμάτου αερεπίγειας επικοινωνίας επιτρέπεται μόνο σε άτομα που κατέχουν τουλάχιστον περιορισμένο πτυχίο ραδιοτηλεφωνίας. 21. Ατομικό βιβλίο ωρών πτήσεων (Log Book) χειριστή Ο χειριστής ΥΠΑΜ έχει υποχρέωση να τηρεί ατομικό βιβλίο πτήσεων, το οποίο πρέπει να ενημερώνει με το πέρας της πτήσης. Το βιβλίο πτήσεων πρέπει να πληροί τα ισχύοντα στην ευρωπαϊκή αεροπορική νομοθεσία. Στο ατομικό βιβλίο πτήσεων αναγράφονται όλες οι πτήσεις του κατόχου που εκτελεί σαν: εκπαιδευόμενος χειριστής κυβερνήτης εκπαιδευτής εξεταστής. Σε κάθε πτήση μόνο ένας χειριστής είναι κυβερνήτης και μόνο ένας δύναται να εγγράψει τον χρόνο πτήσης σαν κυβερνήτης έστω και αν ο έτερος επιβαίνων είναι επίσης κάτοχος αδείας ΥΠΑΜ. Εξαίρεση αποτελούν οι εκπαιδευτικές πτήσεις όπου και οι δύο επιβαίνοντες εγγράφουν τον χρόνο πτήσης στο σύνολό του, ο ένας σαν εκπαιδευτής και ο έτερος σαν εκπαιδευόμενος. Στις πτήσεις πρακτικής εξέτασης αν η εξέταση είναι επιτυχής τότε και οι δύο επιβαίνοντες εγγράφουν τον χρόνο πτήσης σαν κυβερνήτες, αν όμως η πτήση πρέπει να επαναληφθεί (αποτυχημένη εξέταση) τότε ο μεν εξεταστής εγγρά φει τον χρόνο πτήσης σαν εκπαιδευτής, ο δε υποψήφιος τον χρόνο πτήσης σαν εκπαιδευόμενος. Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης ο εκπαιδευτής αναγράφει και υπογράφει τις εξουσιοδοτήσεις πτήσε ων που παρέχει στον εκπαιδευόμενο (πτήσεις μόνος, πτήσεις ταξιδίου κλπ). Ο κάτοχος του βιβλίου πτήσεων στο τέλος κάθε σε λίδας έχει την υποχρέωση να αθροίζει τις ώρες και να υπογράφει την σελίδα. Η υπογραφή κάθε σελίδας από τον κάτοχο επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα των εγγραφών. Αντίγραφα των σελίδων μπο ρούν να χρησιμοποιηθούν από τον κάτοχο σαν απόδειξη της πτητικής του πείρας. 22. Αναγνώριση πτυχίου αεροσκαφών Χειριστής κάτοχος πτυχίου EASA ή JAR σε ισχύ για να αποκτήσει αντίστοιχης κατηγορίας άδεια χειριστή ΥΠΑΜ πρέπει: να πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3 ώρες πτήσεις και 6 απογειώσεις και ισάριθμες προσγειώσεις κατά τις οποίες η ΥΠΑΜ περιήλθε σε πλήρη στάση με εκπαιδευτή πτήσεων αναγνωρισμένης σχολής να περάσει με επιτυχία εξέταση αέρος από εξουσι οδοτημένο εξεταστή. 23. Αναγνώριση αλλοδαπής αδείας ΥΠΑΜ Πτυχία χειριστών αεροσκαφών από χώρες εκτός Ευ ρωπαϊκής Ένωσης δεν αναγνωρίζονται για την απόκτη ση αδείας ΥΠΑΜ. Τα αντίστοιχα πτυχία ή άδειες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν στην Ελλάδα εφόσον είναι σε ισχύ. Άρθρο 8 Ειδικότητες χειριστών ΥΠΑΜ 1. Ειδικότητα υδροπλάνων αμφιβίων ΥΠΑΜ Η ειδικότητα χειριστών ΥΠΑΜ υδροπλάνων, αμφιβίων απονέμεται μόνον στις κατηγορίες ΥΠΑΜ αεροπλάνων

8 18362 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τριών αξόνων, ελικοπτέρων και αμφιβίων ιπταμένων λέμβων, απονέμεται δε μόνον στην κατηγορία ΥΠΑΜ που ο υποψήφιος έλαβε εκπαίδευση. 2. Προαπαιτούμενα απόκτησης ειδικότητας υδροπλά νων, αμφιβίων Ο χειριστής πρέπει να κατέχει: για ειδικότητα υδροπλάνων και αμφιβίων τριών αξό νων, άδεια ΥΠΑΜ ξηράς αεροπλάνων ή ελικοπτέρων και πτητική εμπειρία 50 ωρών ως κυβερνήτης στα ανωτέρω αεροσκάφη. για ειδικότητα αμφιβίων ιπταμένων λέμβων, άδεια ξηράς ΥΠΑΜ μετατόπισης βάρους και πτητική εμπειρία ως κυβερνήτης 20 ωρών. 3. Διαδικασία απόκτησης ειδικότητας υδροπλάνων αμφιβίων και ιπταμένων λέμβων Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να εγγραφεί σε σχολή εκ παίδευσης και να λάβει: θεωρητική εκπαίδευση 10 ωρών πρακτική εκπαίδευ ση 10 ωρών πτήσης στα υδροπλάνα αμφίβια. πρακτική εκπαίδευση 3 ωρών και 50 αποπροσθα λασσώσεις στις ιπτάμενες λέμβους. Να περάσει με επιτυχία προφορική και πρακτική εν πτήσει εξέταση διαρκείας τουλάχιστον 1 ώρας και να είναι κάτοχος αδείας χειριστή ταχυπλόου εγκεκριμένη από τις Λιμενικές Αρχές (αρθ. 4 παρ. 2γ). Η σχολή βεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της εκ παίδευσης με καταχώριση στο ατομικό βιβλίο πτήσεων (Log Book) του χειριστή και με έκδοση βεβαίωσης που θα ληφθεί υπόψη από την ΥΠΑ για την απονομή της ειδικότητας υδροπλάνων, αμφιβίων α/φων και εγγραφή επί της αδείας χειριστή ΥΠΑΜ. Χειριστής κάτοχος πτυχίου EASA ή JAR σε ισχύ, για να αποκτήσει ειδικότητα αδείας χειριστή υδροπλάνου αμφίβιου ΥΠΑΜ, μετά την απόκτηση αδείας χειριστή ΥΠΑΜ πρέπει: να πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3 ώρες πτήσης με 30 αποπροσθαλασσώσεις κατά τις οποίες η ΥΠΑΜ περιήλθε σε πλήρη στάση με εκπαιδευτή πτήσεων εγκε κριμένης σχολής να περάσει με επιτυχία εξέταση αέρος από εξουσι οδοτημένο εξεταστή να κατέχει άδεια ταχυπλόου σκάφους. Χειριστής που κατέχει πτυχίο EASA ή JAR σε ισχύ με ικανότητα χειριστή υδροπλάνου αμφιβίου, με την απόκτηση αδείας χειριστή ΥΠΑΜ ξηράς αποκτά αυτο δικαίως και την ειδικότητα χειριστή ΥΠΑΜ υδροπλάνου αμφιβίου και η οποία εγγράφεται στην άδεια χειριστή ΥΠΑΜ με την έκδοσή της. 4. Ισχύς ειδικότητας υδροπλάνων αμφιβίων Η ειδικότητα υδροπλάνων αμφιβίων ισχύει μόνο εφό σον η άδεια χειριστή ΥΠΑΜ είναι σε ισχύ. 5. Ειδικότητα εκπαιδευτή πτήσεων ΥΠΑΜ Η εκπαίδευση παρέχεται σε σχολές εκπαίδευσης ΥΠΑΜ. Ο εκπαιδευτής εξουσιοδοτείται να παρέχει εκ παίδευση μόνο για την κατηγορία ΥΠΑΜ που είναι αξι ολογημένος. 6. Προαπαιτούμενα απόκτησης ειδικότητας εκπαιδευ τή Ο υποψήφιος εκπαιδευτής πρέπει να έχει: Πτητική πείρα 200 ωρών τουλάχιστον ως κυβερνή της ΥΠΑΜ Τουλάχιστον περιορισμένο πτυχίο ραδιοτηλεφω νίας. 7. Διαδικασία απόκτησης ειδικότητας εκπαιδευτή Ο υποψήφιος εκπαιδευτής πρέπει να λάβει: θεωρητική εκπαίδευση 20 ωρών πρακτική εκπαίδευση 10 ωρών στην δεξιά θέση στην κατηγορία που εκπαιδεύεται πρακτική εν πτήσει εξέταση 1 ώρας με εξουσιοδο τημένο εξεταστή αέρος. Ο εκπαιδευτής μετά την απόκτηση της ειδικότητας σε μία κατηγορία ΥΠΑΜ και πριν την παροχή από αυτόν εκπαίδευσης, πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 ώρες πτήσης στην κατηγορία αυτή το τελευταίο τρίμηνο στη σχολή που θα εκπαιδεύσει. 8. Ισχύς ειδικότητας εκπαιδευτή ΥΠΑΜ Η ειδικότητα του εκπαιδευτή πτήσεων ισχύει για τρία (3) έτη εφόσον η άδεια χειριστή ΥΠΑΜ είναι σε ισχύ. 9. Δικαιώματα εκπαιδευτή Ο εκπαιδευτής πτήσεων ΥΠΑΜ έχει το δικαίωμα να παρέχει το σύνολο της πτητικής εκπαίδευσης χειριστών στην κατηγορία ΥΠΑΜ που είναι αξιολογημένος. 10. Υποχρεώσεις εκπαιδευτή πτήσεων Ο εκπαιδευτής πτήσεων ΥΠΑΜ έχει την υποχρέωση: να παρέχει ενημέρωση στον εκπαιδευόμενο πριν από κάθε πτήση για τις ασκήσεις που θα ακολουθήσουν να παρέχει ενημέρωση μετά την πτήση κάνοντας ανάλυση των λαθών που έγιναν να ενημερώνει τον εκπαιδευόμενο πριν από κάθε πτήση μόνος για τον αντικειμενικό σκοπό της πτήσης να υπογράφει στο ατομικό βιβλίο πτήσης του εκπαι δευομένου την εξουσιοδότηση με την οποία ο εκπαι δευόμενος έχει το δικαίωμα να εκτελέσει τοπική πτήση ή πτήση ταξιδίου μόνος να ενημερώνει την ατομική καρτέλα του εκπαιδευ όμενου να ενημερώνει τον διευθυντή σχολής. 11. Αναγνώριση ειδικότητας εκπαιδευτή πτήσεων αε ροσκαφών EASA ή JAR Κάτοχος πτυχίου EASA ή JAR με ειδικότητα εκπαι δευτή πτήσεων σε ισχύ μπορεί να λάβει την ειδικότητα εκπαιδευτή πτήσεων ΥΠΑΜ αν έχει το λιγότερο: 25 ώρες πτήσεων ως κυβερνήτης ΥΠΑΜ εκ των οποί ων τουλάχιστον 15 ώρες από την δεξιά θέση. Η ΥΠΑ τηρεί αρχεία εκπαιδευτών πτήσεων ΥΠΑΜ που είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου. 12. Προϋποθέσεις ανανέωσης ειδικότητας εκπαιδευτή πτήσεων Η ανανέωση εκπαιδευτή πτήσεων λαμβάνει χώρα κα τόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου προς την ΥΠΑ/Δ2 και προϋποθέτει 250 ώρες εκπαίδευσης σε εγκεκριμένη σχολή ΥΠΑΜ από την τελευταία ανανέωση. 13. Ειδικότητα εξεταστή αέρος Ο εξεταστής αέρος είναι συνεργάτης της ΥΠΑ και έχει επιλεγεί ώστε να διενεργεί τις εξετάσεις αέρος των υποψηφίων χειριστών ΥΠΑΜ προς απόκτηση αδείας. Ο εξεταστής αέρος δύναται να διενεργεί εξετάσεις μόνο στην κατηγορία ΥΠΑΜ που είναι αξιολογημένος από την ΥΠΑ/Δ2. Ο εξεταστής αέρος είναι αυτός που τελικά ελέγχει το σύνολο του γνώσεων του εκπαιδευόμενου. Ο εξεταστής αέρος δεν επιτρέπεται να εξετάσει μα θητή στον οποίο έχει προσφέρει ο ίδιος εκπαίδευση. 14. Προαπαιτούμενα απόκτησης ειδικότητας εξεταστή αέρος * *

9 ΦΕΚ 1360 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο εξεταστής αέρος πρέπει να είναι εκπαιδευτής πτή σεων ΥΠΑΜ τουλάχιστον δύο (2) χρόνια και να έχει του λάχιστον 150 ώρες σαν εκπαιδευτής πτήσεων σε σχολή ΥΠΑΜ. Ο εξεταστής πρέπει να χαίρει καλής φήμης και εκτίμησης στον αεροπορικό χώρο. 15. Διαδικασία απόκτησης ειδικότητας εξεταστή αέ ρος Η ειδικότητα του εξεταστή αέρος ΥΠΑΜ απονέμεται από την ΥΠΑ/Δ2 κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου και αφού αξιολογηθεί, με μοναδικό σκοπό την κάλυψη των εξεταστικών αναγκών της ΥΠΑ. Η ΥΠΑ/Δ2 τηρεί αρχεία εξεταστών αέρος ΥΠΑΜ που είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου. 16. Ισχύς ειδικότητας εξεταστή αέρος και ανανέωση αυτής Η ειδικότητα εξεταστή αέρος ΥΠΑΜ έχει τριετή (3) διάρκεια. Προκειμένου εξεταστής να προβεί σε εξέταση αέ ρος πρέπει να έχει άδεια χειριστή ΥΠΑΜ σε ισχύ. Η ανανέωση της ειδικότητας εξεταστή αέρος εκδίδεται από την ΥΠΑ/Δ2 με βάση την δραστηριότητά του της προηγούμενης τριετίας. 17. Αναγνώριση ειδικότητας εξεταστή αέρος Ειδικότητα εξεταστή αέρος από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός αυτής δεν αναγνωρίζεται. Άρθρο 9 Σχολές εκπαίδευσης ΥΠΑΜ εκπαίδευση εξετάσεις 1. Γενικά Η σχολή εκπαίδευσης ΥΠΑΜ είναι εκπαιδευτικός φο ρέας που έχει σαν αποστολή να παρέχει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση άδειας χειριστή ΥΠΑΜ. Η σχολή εκπαίδευσης ΥΠΑΜ: παρέχει εκπαίδευση μόνο στους μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι σ αυτήν παρέχει το σύνολο της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης λειτουργεί με εγκεκριμένο από την ΥΠΑ/Δ2 εκπαι δευτικό πρόγραμμα παρέχει εκπαίδευση μόνο στις κατηγορίες ΥΠΑΜ για τις οποίες έχει λάβει άδεια έχει την ευθύνη της συμπλήρωσης και αποστολής των αιτήσεων και κάθε είδους εγγράφου που αφορούν στον εκπαιδευόμενο και απευθύνεται στην ΥΠΑ. Σχολή Εκπαίδευσης ΥΠΑΜ μπορούν να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν: αεραθλητικά σωματεία. εταιρίες. φυσικά πρόσωπα. 2. Άδεια σχολή εκπαίδευσης ΥΠΑΜ Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να λάβει άδεια λει τουργίας σχολής εκπαίδευσης ΥΠΑΜ θα πρέπει να κα ταθέσει αίτηση στην ΥΠΑ/Δ2, η οποία θα διαχειριστεί το αίτημά του και θα εκδώσει την άδεια λειτουργίας της σχολής. Η ΥΠΑ/Δ2 διατηρεί αρχεία με τις αδειοδο τημένες σχολές ΥΠΑΜ. 3. Έκδοση άδειας λειτουργίας σχολής Η αρχική άδεια λειτουργίας σχολής εκδίδεται για ένα (1) έτος. 4. Ανανέωση άδειας λειτουργίας σχολής Η άδεια λειτουργίας σχολής ανανεώνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου, μετά από επανέλεγχο από την ΥΠΑ/Δ2 και έχει διάρκεια τριών (3) ετών. 5. Αναστολή άδειας λειτουργίας σχολής Η ΥΠΑ/Δ2 έχει την δυνατότητα να προβεί σε έκτα κτους ελέγχους ώστε να διαπιστώσει την καλή λειτουρ γία της σχολής. Η ΥΠΑ δύναται να αναστείλει ή και να άρει την άδεια λειτουργίας της σχολής ΥΠΑΜ μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή της. 6. Προσωπικό σχολής Προϊστάμενος της σχολής είναι ο διευθυντής της σχολής ο οποίος έχει την συνολική ευθύνη έναντι της ΥΠΑ και του Νόμου. 7. Διευθυντής σχολής ΥΠΑΜ Ο διευθυντής σχολής: πρέπει να είναι απόφοιτος τουλάχιστον λυκείου ή αντίστοιχης σχολής πρέπει να έχει ειδικότητα εκπαιδευτή πτήσεων σε τουλάχιστον μία κατηγορία ΥΠΑΜ που διδάσκεται στη σχολή. Ο διευθυντής σχολής μπορεί να αναλάβει ταυτόχρονα τα καθήκοντα του: εκπαιδευτή θεωρητικής εκπαίδευσης εκπαιδευτή πτήσεων μηχανικού εφόσον έχει τα απαραίτητα προσόντα. Ο διευθυντής σχολής είναι υπεύθυνος για την: αρτιότητα και ποιότητα της εκπαίδευσης ασφάλεια των πτήσεων πτητική κατάσταση των ΥΠΑΜ της σχολής διαχείριση και φύλαξη των αρχείων 8. Εκπαιδευτής θεωρητικών μαθημάτων Η σχολή μπορεί να τοποθετήσει υπεύθυνο θεωρη τικής εκπαίδευσης που θα αναφέρεται στον διευθυντή της σχολής Η σχολή εκπαίδευσης επιλέγει τους εκπαιδευτές που θα διδάξουν στο κάθε αντικείμενο των θεωρητικών μαθημάτων. 9. Υπεύθυνος μηχανικός Η σχολή έχει υποχρέωση να τοποθετήσει υπεύθυνο μηχανικό που θα αναφέρεται στον διευθυντή. Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να είναι κάτοχος πτυ χίου μηχανικού αεροσκαφών αναγνωρισμένου από την ΥΠΑ και ευθύνεται έναντι του διευθυντή της σχολής. Αρμοδιότητες καθήκοντα υπεύθυνου μηχανικού: η καλή κατάσταση των πτητικών μέσων της σχολής και η πτητική ικανότητα αυτών ο έλεγχος των ΥΠΑΜ κάθε 50 ώρες πτήσης ο έλεγχος των ΥΠΑΜ κάθε 100 ώρες ή ετήσιος έλεγ χος εάν δεν έχουν συμπληρωθεί 100 ώρες πτήσης οι έλεγχοι θα υπογράφονται από τον υπεύθυνο μη χανικό στο βιβλίο πτήσεων της ΥΠΑΜ. 10. Εγκαταστάσεις σχολής Η σχολή εκπαίδευσης πρέπει να διαθέτει: γραμματεία κατάλληλους χώρους για θεωρητικά μαθήματα. Οι χώροι της σχολής μπορεί να είναι ιδιόκτητοι, επί ενοικίω ή νομίμως παραχωρημένοι. Η σχολή προκειμένου να δραστηριοποιηθεί σε αερο δρόμιο πρέπει να διαθέτει άδεια από τον φορέα που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο. 11. Έδρα σχολής Η έδρα καθώς και η αίθουσα θεωρητικών μαθημά των της σχολής δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται στο χώρο πτήσεων. Η αίθουσα θεωρητικών μαθημάτων

10 18364 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μπορεί να βρίσκεται σε χώρο διάφορο από την έδρα της σχολής. Στην έδρα φυλάσσονται τα αρχεία της σχολής. 12. Πτητικά μέσα Η σχολή πρέπει να διαθέτει για την πτητική εκπαί δευση τουλάχιστον μία (1) ΥΠΑΜ ελληνικού νηολογίου ή νηολογίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σχολή δεν μπορεί να παρέχει εκπαίδευση με αεροσκάφη που δεν περιλαμβάνονται στην άδειά της. 13. Ασφάλιση Η σχολή πρέπει να ασφαλίσει τα πτητικά μέσα που διαθέτει για επιβαίνοντες και κινδύνους έναντι τρίτων. Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται ότι τα αεροσκάφη θα χρησιμοποιούνται και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το ποσό κάλυψης ορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 785/2004 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου όπως εκάστοτε αυτός ισχύει. 14. Θεωρητική εκπαίδευση Η θεωρητική εκπαίδευση έχει συνολική διάρκεια το λιγότερο 50 ώρες. Το πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης συμπεριλαμ βάνει τουλάχιστον τα παρακάτω αντικείμενα: Νομοθεσία πολιτικής αεροπορίας (Ι και ΙΙ μέρος) 6 ώρες Μετεωρολογία 5 ώρες Γενικές τεχνικές γνώσεις 6 ώρες Αεροναυτιλία 7 ώρες Θεωρία πτήσεως 5 ώρες Ανθρώπινες δυνατότητες 4 ώρες Μηχανική και αεροδυναμική πτήσης 6 ώρες Κανόνες εκμετάλλευσης αεροδρομίων και πεδίων προσγείωσης 3 ώρες Αερεπίγειες επικοινωνίες και χρήση ασυρμάτου 4 ώρες Πρακτικά μαθήματα συντήρησης αεροσκαφών και κινητήρων 4 ώρες. Μετά το τέλος της θεωρητικής εκπαίδευσης η σχο λή εκδίδει σχετική ατομική βεβαίωση αντίγραφο της οποίας δίδει στον εκπαιδευόμενο, υποβάλλει δε στην ΥΠΑ/Δ2 βεβαίωση συνολικής κατάστασης μαθητών που έχουν περατώσει την θεωρητική τους εκπαίδευση και προτίθενται να λάβουν μέρος στις γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται από την ΥΠΑ/ΣΠΟΑ. Η βεβαίωση ισχύει 2 έτη μέσα στα οποία ο υποψήφιος πρέπει να έχει δώσει εξετάσεις και να έχει περάσει όλα τα μαθήματα. 15. Θεωρητικές εξετάσεις Οι θεωρητικές εξετάσεις χειριστών ΥΠΑΜ διενεργού νται από την ΣΠΟΑ η οποία καθορίζει τις εξεταστικές περιόδους. Σε περίπτωση αποτυχίας ή αποχής οι υποψή φιοι μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις επόμενης εξεταστικής περιόδου υποβάλλοντας εκ νέου σχετική αίτηση στην ΣΠΟΑ. 16. Έκτακτες θεωρητικές εξετάσεις Η ΣΠΟΑ είναι δυνατόν να διενεργήσει θεωρητικές εξετάσεις σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος με τις παρακάτω προϋποθέσεις: οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να είναι τουλάχιστον πέντε (5) στον τόπο των εξετάσεων να υπάρχει κρατικός ή δημοτικός αερολιμένας σε λειτουργία να υποβληθεί στη ΣΠΟΑ αίτηση δύο (2) μήνες προ της προβλεπόμενης ημερομηνίας των εξετάσεων. 17. Πτητική εκπαίδευση Η κάθε σχολή πρέπει να εκπονήσει πρόγραμμα πτη τικής εκπαίδευσης για κάθε κατηγορία ΥΠΑΜ για την οποία έχει αδειοδοτηθεί. Για την κατηγορία: α) Χειριστών ΥΠΑΜ αεροπλάνου, ελικοπτέρου και γυ ροπλάνου παρέχει πτητική εκπαίδευση συνολικής διαρ κείας 25 ωρών κατ ελάχιστον εκ των οποίων: 20 ώρες πτήσης με εκπαιδευτή 5 ώρες πτήσης μόνος (solo). Κατά την διάρκεια της πτητικής εκπαίδευσης ο εκ παιδευόμενος πρέπει να εκτελέσει: ένα ταξίδι 40 ναυτικών μιλίων κατ ελάχιστον με εκπαιδευτή ένα ταξίδι 40 ναυτικών μιλίων κατ ελάχιστον μόνος (solo). β) Χειριστών ΥΠΑΜ μετατόπισης βάρους (μηχανοκίνη του αετού, μηχανοκινήτου αλεξιπτώτου και ιπτάμενης λέμβου) παρέχει πτητική εκπαίδευση συνολικής διαρ κείας 15 ωρών κατ ελάχιστον εκ των οποίων: 10 ώρες πτήσεως με εκπαιδευτή 5 ώρες πτήσεως μόνος (solo). Κατά την διάρκεια της πτητικής εκπαίδευσης ο εκ παιδευόμενος πρέπει να εκτελέσει: ένα ταξίδι 20 ναυτικών μιλίων κατ ελάχιστον με εκπαιδευτή. ένα ταξίδι 20 ναυτικών μιλίων κατ ελάχιστον μόνος (solo). 18. Πρώτη πτήση μόνος (solo) Ο εκπαιδευόμενος επιτρέπεται να ίπταθεί για πρώτη φορά μόνος (solo) εφόσον: η σχολή έχει πεισθεί για τις ικανότητες του εκ παιδευόμενου και ο εκπαιδευτής έχει συναινέσει και υπογράψει στο ατομικό βιβλίο πτήσεων (log book) του εκπαιδευόμενου έχει συμπληρωθεί το 30% των προβλεπόμενων ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης έχουν συμπληρωθεί κατ ελάχιστον 7 ώρες πτήσεως με εκπαιδευτή ο εκπαιδευόμενος έχει πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ. 19. Φάκελος εκπαιδευόμενου Η σχολή με την εγγραφή νέου μαθητή έχει την υπο χρέωση να ανοίξει φάκελο εκπαιδευόμενου που θα δι ατηρηθεί σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει: την αίτηση εγγραφής του εκπαιδευόμενου συμπλη ρωμένη σύμφωνη γνώμη γονέα ή κηδεμόνα όταν απαιτεί ται αντίγραφο πιστοποιητικού υγείας φύλλο προόδου εκπαιδευόμενου κατηγορία ΥΠΑΜ στην οποία εκπαιδεύτηκε ο μα θητής ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης της εκπαί δευσης αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων κάθε άλλο έγγραφο της προόδου του εκπαιδευόμε νου που κρίνεται από τον διευθυντή σχολής ότι πρέπει να κρατηθεί. Ο φάκελος εκπαίδευσης πρέπει να διατηρηθεί στα αρχεία της σχολής για πέντε (5) χρόνια μετά την ημερο μηνία του τελευταίου εγγράφου. Ο διευθυντής σχολής

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) έχει την ευθύνη τήρησης των εκπαιδευτικών φακέλων των εκπαιδευομένων. 20. Μετεγγραφές Εκπαιδευομένων Δεν επιτρέπεται η μετεγγραφή εκπαιδευόμενου στο μέσον της θεωρητικής εκπαίδευσης. Με το πέρας της θεωρητικής του εκπαίδευσης ο εκ παιδευόμενος έχει δικαίωμα να μετεγγραφεί σε άλλη σχολή για την πτητική του εκπαίδευση. Η μετεγγραφή εκπαιδευόμενου από μία σχολή σε άλλη δεν επιτρέπεται να γίνει κατά την διάρκεια της πτητικής του εκπαίδευ σης. 21. Αρχεία σχολής Η σχολή τηρεί πλήρη αρχεία: φακέλων εκπαιδευομένων ημερολογίου θεωρητικής εκπαίδευσης ημερολογίου εκπαίδευσης αέρος. Τα αρχεία πρέπει να διατηρηθούν τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία του τελευταίου εγγράφου. Άρθρο 10 Παραβάσεις Ποινές Οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος κανονισμού, των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, των κανόνων ασύρ ματης επικοινωνίας, νόμων, άλλων κανονισμών και οδη γιών πρέπει να αναφέρονται στην ΥΠΑ άμεσα. Η ΥΠΑ κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικη τή της, έχει το δικαίωμα να επιβάλει στον παραβάτη τη προσωρινή αναστολή ισχύος της άδειας χειριστή ΥΠΑΜ ή και την οριστική αφαίρεση αυτής. Επίσης δύναται να επιβάλει χρηματική ποινή ύψους μέχρι ευρώ στους χειριστές, στους εκπαιδευτές, στους εξεταστές και στους ελεγκτές κατασκευής. Προ της επιβολής οιασδήποτε ποινής, ο εγκαλούμενος καλείται εγγράφως να διατυπώσει τις απόψεις του για το παράπτωμα που του αποδίδεται, εντός εύλογης προ θεσμίας που ορίζεται στο έγγραφο κλήσης σε απολογία. Η επιβολή διοικητικής ποινής από την ΥΠΑ δεν απαλ λάσσει τον παραβάτη από τυχόν ποινικές ευθύνες. Άρθρο 11 Όργανα ελέγχου της ΥΠΑ Η ΥΠΑ έχει το δικαίωμα μέσω των αρμοδίων οργάνων της να προβαίνει απροειδοποίητα σε ελέγχους τεχνι κής εκμετάλλευσης και κατάστασης των ΥΠΑΜ. Επίσης έκτακτοι έλεγχοι θα γίνονται στις σχολές εκπαίδευσης για την διαπίστωση της σωστής λειτουργίας αυτών. Τα όργανα ελέγχου της ΥΠΑ έχουν την υποχρέωση, εφόσον διαπιστώσουν παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας, των κανονισμών ή άλλες καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων, να εισηγηθούν για τη λήψη απαραίτητων διοικητικών μέτρων, συμπερι λαμβανόμενης της άμεσης απαγόρευσης των πτήσεων των συγκεκριμένων ΥΠΑΜ ή και τη διακοπή λειτουργίας συγκεκριμένης σχολής εκπαίδευσης. Επικεφαλής των οργάνων ελέγχου της ΥΠΑ τίθεται ο εκάστοτε προϊ στάμενος του Τμήματος Ιδιωτικής Αεροπορίας της Δι εύθυνσης Πτητικών Προτύπων της ΥΠΑ (ΥΠΑ/Δ2/Δ) ή ο αναπληρωτής του. Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Οι ήδη κάτοχοι αδείας βοηθών εκπαιδευτών με τον προηγούμενο κανονισμό οι οποίοι εκτελούν καθήκοντα βοηθού εκπαιδευτή σε εγκεκριμένες σχολές, δύνανται εφόσον το επιθυμούν να συμπληρώσουν τις απαιτού μενες ώρες πτητικής εκπαίδευσης που καθορίζονται από τον προηγούμενο κανονισμό, να αποκτήσουν άδεια εκπαιδευτή κατόπιν αιτήσεώς τους στην ΥΠΑ/Δ2, εντός τριμήνου από την δημοσίευση του παρόντος κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 13 Καταργούμενες Διατάξεις Από της δημοσιεύσεως του Παρόντος Κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παύει να ισχύει ο κα νονισμός ΥΠΑ/Δ/Δ2/26328/6386/ , (ΦΕΚ 1068/Β / ) και η τεχνική οδηγία ΥΠΑ/Δ2/Β/31614/9783/ Άρθρο 14 Ισχύς Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από της δημο σιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα 27 Ιουλίου 2010 Ο Διοικητής ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΒΛΑΜΗΣ

12 18366 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ημοκρατίας ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου ΛΑΡΙΣΑ - ιοικητήριο ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Σε έντυπη μορφή: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. - Γ 50 Α.Ε.. - Υ.Ο Σ Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Α.Ε.. 10 Β 320 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65..Σ. 225 Υ.Ο Α.Σ.Ε.Π Ε.Β.Ι. 65 Α.Α.Π. 160 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών

Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1 Της συμβάσεως του Σικάγο περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που κυρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών

Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1 Της συμβάσεως του Σικάγο περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που κυρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010

Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010 Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010 ΠΡΟΣ : Σωματεία με δραστηριότητα υπερελαφρών ΘΕΜΑ : Πρόταση της Επιτροπής Υπερελαφρών επί του Κανονισμού ΥΠ.Α.Μ Αγαπητοί φίλοι, Συνημμένα θα βρείτε την πρόταση της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 60 ΚΙΛΩΝ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (FOOT-LAUNCHED)

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 60 ΚΙΛΩΝ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (FOOT-LAUNCHED) ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 60 ΚΙΛΩΝ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (FOOT-LAUNCHED) Άρθρο 1: Ορισµός - Κατηγορίες Για τους σκοπούς του κανονισµού αυτού, µηχανοκίνητο πτητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1522 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα