Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος"

Transcript

1 Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Δ ιάβαςα με προςοχι τθν ομιλία του υπουργοφ ςτθν αρχι τθσ χρονιάσ προσ τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ. Ανάμεςα ςτα πολλά και διάφορα για «ζξυπνα ςχολεία» και άλλα μεγαλεπιβολα υπιρχαν και υποςχζςεισ για λφςθ απλϊν προβλθμάτων. Να ζρχονται ςτθν ϊρα τα βιβλία τουσ, να γίνονται οι αποςπάςεισ και οι μετακζςεισ ζγκαιρα, να μθ λείπουν εκπαιδευτικοί από τα ςχολεία... να... να Ρράγματα μικρά κακθμερινά. Η «επανάςταςθ» του αυτονόθτου. Σε χϊρεσ όπωσ θ Ελλάδα όπου περιςςεφουν οι μεγαλόςτομεσ διακθρφξεισ και τα ςχζδια για «εκπαιδευτικζσ μεταρρυκμίςεισ» θ λφςθ κακθμερινϊν προβλθμάτων είναι το καλφτερο που μπορεί να προςφζρει κάποιοσ ΑΛΛΑ όπωσ δυςτυχϊσ ςε όλα τα κζματα υπάρχει ζνα μεγάλο ΑΛΛΑ. Είναι αυτι θ πραγματικότθτα που προςγειϊνει ανϊμαλα τα λόγια και τισ φιλοδοξίεσ τισ μεγάλεσ. Ρου εμφανίηεται αμείλικτθ όταν καταλαγιάηουν τα χειροκροτιματα των κλακαδόρων. Διαβάηεισ τα ςτοιχεία και βλζπεισ μερικζσ χιλιάδεσ εκπαιδευτικϊν αποςπαςμζνουσ ςε υπθρεςίεσ και φορείσ άςχετουσ με το ζργο τουσ. Πλοι με τθν υπογραφι του Υπουργοφ που ςτα λόγια κζλει τα ςχολεία να λειτουργοφν χωρίσ ελλείψεισ. Πλεσ με τθν υπογραφι του Υπουργοφ για τθν «εξυπθρζτθςθ» όχι αναγκϊν αλλά ρουςφετιϊν προςωπικϊν και κομματικϊν. Διαβάηεισ για τισ εικονικζσ αποςπάςεισ, ελζω κομματικϊν προϊςταμζνων και ρουςφετολόγων αιρετϊν, ςε δυςπρόςιτα και παραμεκόρια ςχολεία με ςκοπό να καρπωκοφν κάποιοι τα αυξθμζνα μόρια χωρίσ βζβαια να υπθρετιςουν. Εκπαιδευτικοί που λείπουν απ τα ςχολεία, εκπαιδευτικοί που «κάκονται», όλοι με τθν υπογραφι του Υπουργοφ, και εςφ να μαλϊνεισ ςτο ςχολείο για το ποιοσ κα καλφψει τα κενά, για το τι κα γίνουν τα παιδιά, για τον δάςκαλο που λείπει ςτο ολοιμερο και τι κα γίνει τϊρα, για τθν «Καλλιπάτειρα» που δεν ιρκε ποτζ και ποιοσ κα κάνει τισ ϊρεσ τθσ. Κ ελιά φυλακισ χαρακτιριςε τα ςχολεία μασ ςε άλλο ςθμείο τθσ ομιλίασ του ο Υπουργόσ. Και βρικε τθ λφςθ για να τα κάνει ανκρϊπινα. Ζδωςε εντολι να πάρουν επϊνυμο. Επιτροπζσ ςυςτάκθκαν άμεςα, εγκφκλιοι ςτάλκθκαν, ςυνεδριάςεισ ςυλλόγων διδαςκόντων ςυγκλικθκαν. «Θάνατοσ οι λεροί και άςθμοι δρόμοι Με τα λαμπρά μεγάλα ονόματά τουσ» ~ 1 ~

2 Είπε ο Γιϊργοσ όταν θ ςυηιτθςθ ζφταςε ςτα ονόματα των ςχολείων Ω! υποκριςία μεγάλθ. Βουλιάηουμε ςτθ μιηζρια παλεφοντασ μόνοι ςε ςχολεία που λειτουργοφν χωρίσ βοικεια και ςτιριξθ, μασ μαλϊνει από πάνω ο Υπουργόσ, ζχουμε και τουσ προϊςταμζνουσ που αντί να λφνουν κανζνα πρόβλθμα τρζχουν να υλοποιιςουν με ηιλο περιςςό τα αςιμαντα Δ εν είναι πάντα ζτςι μου γράφει ςτο ο φίλοσ ο Στζλιοσ. Και περιγράφει μια ωραία πρωτοβουλία πριν από χρόνια ςτο Αιγάλεω, υπθρετοφςε εκεί ωσ Σχολικόσ Σφμβουλοσ, με ςκοπό να πάρουν ονόματα ποιθτϊν τα ςχολεία τθσ πόλθσ. Γράφει: «Επειδή πιστεύω στο γόνιμο προβληματισμό θέλω να σου κοινοποιήσω την προσπάθεια που κάναμε με τον Ηλία Αναγνώστου, πολύ πριν βγει η Πολιτεία για να δώσουμε ονόματα στα σχολειά του Αιγάλεω. ου στέλνω λοιπόν το σκεπτικό της πρότασής μας έτσι όπως το δώσαμε στους δασκάλους μας και τους ζητήσαμε να αποφασίσουν αν θέλουν ή όχι να δώσουν ονόματα στα σχολειά τους. Αυτοί είχαν και τον τελικό λόγο. Για την ιστορία να σημειώσω πως ονόματα πήραν τα 14 από τα 20 σχολειά. το 1ο που είναι Πειραματικό Ολοήμερο και είχε το όνομα ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ είπαμε να μην πάρει όνομα (ο Α. έχει γράψει βλέπεις την «ΠΟΙΗΣΙΚΗ»), όνομα δεν ήθελε και το ένα και μοναδικό ιδιωτικό καθώς και 4 σχολειά. Σα χρόνια αυτά οι συνάδελφοι συγκέντρωσαν υλικό, στα περισσότερα από τα σχολεία και έκαναν καταπληκτικές δουλειές με τα παιδιά. Είπαμε και στο Δήμο, μιας και τα σχολεία δίνουν το στίγμα της πόλης των ποιητών να κάνουμε μια χορωδία από όλα τα σχολειά και να παρουσιάσουμε μελοποιημένη ποίηση αλλά Για την ιστορία επίσης τα ονόματα που προέκυψαν είναι: 31η περιφέρεια (που ήμουν πριν) 2 ο Δ. Φ. ΑΙΓΑΛΕΩ «ΝΙΚΟ ΓΚΑΣΟ» 3 ο Δ. Φ. ΑΙΓΑΛΕΩ «ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΟΛΙΣΗ» 9 ο Δ. Φ. ΑΙΓΑΛΕΩ «ΟΔΤΕΑ ΕΛΤΣΗ» 10 ο Δ. Φ. ΑΙΓΑΛΕΩ «ΚΩΣΑ ΒΑΡΝΑΛΗ» 11 ο Δ. Φ. ΑΙΓΑΛΕΩ 12 ο Δ. Φ. ΑΙΓΑΛΕΩ 14 ο Δ. Φ. ΑΙΓΑΛΕΩ «ΔΙΟΝΤΙΟ ΟΛΩΜΟ» 20 ο Δ. Φ. ΑΙΓΑΛΕΩ «ΓΙΩΡΓΟ ΕΥΕΡΗ» ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ Δ. Φ. ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 41η περιφέρεια (τώρα τότε ο Ηλίας Αναγνώστου) 1 ο ΠΕΙΡ. Δ. Φ. ΑΙΓΑΛΕΩ «ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ» 4ο Δ. Φ. ΑΙΓΑΛΕΩ 5ο Δ. Φ. ΑΙΓΑΛΕΩ «ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΣΟ» 6ο Δ. Φ. ΑΙΓΑΛΕΩ «ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΒΑΥΗ» 7ο Δ. Φ. ΑΙΓΑΛΕΩ «ΚΩΣΗ ΠΑΛΑΜΑ» 8ο Δ. Φ. ΑΙΓΑΛΕΩ «ΚΩΣΑ ΚΡΤΣΑΛΛΗ» 13ο Δ. Φ. ΑΙΓΑΛΕΩ «ΑΓΓΕΛΟ ΙΚΕΛΙΑΝΟ» 15ο Δ. Φ. ΑΙΓΑΛΕΩ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΛΛΗ» 16ο Δ. Φ. ΑΙΓΑΛΕΩ 17ο Δ. Φ. ΑΙΓΑΛΕΩ «ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΡΟΙΝΗ» 19ο Δ. Φ. ΑΙΓΑΛΕΩ «ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΣΗ» Δεν πιστεύω πως είναι όλα μαύρα και αντιδραστικά, αρκεί να υπάρχει έστω και ένα ψήγμα γνησιότητας και ελευθερίας» Κι ζχει απόλυτο δίκιο όταν γίνονται τζτοιεσ πρωτοβουλίεσ με ςυγκεκριμζνο ςτόχο και περιεχόμενο. Αν ςυνοδεφονται από ουςιαςτικζσ ςυηθτιςεισ με τουσ δαςκάλουσ και τουσ μακθτζσ. Με τθν τοπικι κοινωνία. Πταν όμωσ αυτό γίνεται ζνα επικοινωνιακό παιχνίδι ενόσ πολιτικοφ με επιτροπάτα που τα ίδια δεν ξζρουν τι α- κριβϊσ κζλουν να πετφχουν τότε με κλίβει αφάνταςτα ο υπερβάλλον ηιλοσ να φανοφμε «καλά παιδιά». Τότε οδθγοφμαςτε ςε καταςτάςεισ αποςτεωμζνεσ από κάκε παιδαγωγικό περιεχόμενο. Και το μοναδικό κζρδοσ τθσ όλθσ διαδικαςίασ να το ζχει ο επιγραφοποιόσ και ο τυπογράφοσ που κα φτιάξουν τθν καινοφρια ταμπζλα και ςφραγίδα του ςχολείου. Μακάρι να ζχω άδικο Σ τον τελευταίο χιονιά, κυμάςτε τότε που κλείςανε τα ςχολεία ςτθν Ακινα για 2 μζρεσ, άκουςα ζναν Νομάρχθ να απαντά ςτθν εφλογθ ερϊτθςθ «αφοφ δεν ζχει χιόνι γιατί είναι κλειςτά τα ςχολεία;» με το ςυντριπτικό επιχείρθμα: «Ζβλεπα πωσ δεν υπιρχε λόγοσ να κλείςουν τα ςχολειά αλλά αν χτυπιςει ζνα παιδί;» ~ 2 ~

3 «Προςζξτε μη χτυπήςει κανζνα παιδί» Είναι το μόνιμο μότο που ακοφσ από τθ ςτιγμι που κα διοριςτείσ μζχρι που κα τελειϊςεισ Ρροϊςτάμενοι, ςφμβουλοι, διευκυντζσ υποδιευκυντζσ, δάςκαλοι ζχουν ανάγει τθν παραπάνω φράςθ ωσ τθν Αγία Γραφι τθσ ελλθνικισ εκπαίδευςθσ. Κάκε κακϊσ πρζπει προϊςτάμενοσ κεωρεί ότι πρζπει να ειπωκεί ςτισ πρϊτεσ νουκεςίεσ του. «Η αςφάλεια των παιδιϊν κφριοι. Το πρϊτο μζλθμά μασ» Κάκε κακϊσ πρζπει διευκυντισ είναι αυτό που κα τονίηει με κάκε αφορμι. Κάκε κακϊσ πρζπει υποδιευκυντισ κα πρζπει να το ζχει ωσ μόνιμο άγχοσ του. «Ξζρετε ςυνάδελφοι το πρόβλθμα είναι να μθ ςκοτωκεί κανζνα παιδί» και κουνάμε όλοι ςυγκαταβατικά το κεφάλι. Κι όςοι πλθςιάηουν πιο κοντά ςτθ ςφνταξθ το κουνάνε και πιο πολφ ενϊ θ όλθ ςυηιτθςθ ςυνοδεφεται από μυκοπλαςίεσ και παραφουςκωμζνεσ ειδιςεισ για δαςκάλουσ που ςζρνονται ςτα δικαςτιρια και καταδικάηονται ςε εξοντωτικζσ ποινζσ γιατί χτφπθςε ζνα παιδί ςτθν τάξθ, ςτθν αυλι. Συνεδριάςεισ επί ςυνεδριάςεων ςυλλόγων διδαςκόντων ζχουν αςχολθκεί μ αυτό το κζμα. Χιλιάδεσ ςελίδεσ πρακτικϊν γράφτθκαν και γράφονται για να καλφψουν τα «νϊτα». Εργατοϊρεσ καταναλϊνονται. Για ζνα τίποτα «Μα είςαι πάλι απόλυτοσ και δογματικόσ.» μου φωνάηει από δίπλα ο Γρθγόρθσ. Οι γονείσ ςτζλνουν τα παιδιά ςτο ςχολείο και πρζπει να επιςτρζψουν με αςφάλεια ςτο ςπίτι. Η αςφάλεια των μακθτϊν. Η απόλυτθ υποκριςία μιασ κοινωνίασ που ζχει μάκει να ςκζφτεται με τουσ τφπουσ και όχι με τθν ουςία. Σχολεία γεμάτα παγίδεσ, με αίκουςεσ και αυλζσ χωρίσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ. Σκάλεσ και χϊροι που κλείνονται αυκαίρετα. Εμπόδια κανάτου ςε μια επικίνδυνθ κατάςταςθ Ρροετοιμαςία και υποδομζσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ φωτιάσ, του ςειςμοφ ςτο 99% των περιπτϊςεων ανφπαρκτθ. «Αςκιςεισ» ετοιμότθτασ που γίνονται για να γραφτοφν ςτα χαρτιά. Ραιδικζσ χαρζσ με παιχνίδια κατεςτραμμζνα γεμάτα κινδφνουσ Ρυροςβεςτιρεσ που κεωροφνται είδθ πολυτελείασ. Ρροςκικεσ και παρεμβάςεισ χωρίσ καμιά μελζτθ. Εγκαταςτάςεισ αςυντιρθτεσ Καταςτροφζσ ςε χϊρουσ και ςε υλικά που χρονίηουν γιατί δεν υπάρχει θ φροντίδα ι δεν ζχεισ το ανάλογο γλείψιμο ςτο Διμο. Και για αυτά τα ουςιαςτικά δεν αςχολείται κανείσ. Ή αςχολείται μόνο αν «γίνει το κακό» για να ξεχαςτοφν τθν επομζνθ. Το μεγάλο πρόβλθμα πάντα είναι το πόςοι κα εφθμερεφουν και τι ϊρα κα ζρκει και κα φφγει ο υπεφκυνοσ εφθμερίασ. Το αν τα παιδιά κα κατζβουν κάτω το διάλειμμα ι αν κ ανζβουν ςε κανζνα δζντρο τθσ αυλισ. Κι για το αν κλείςουν τα ςχολεία τθσ Ακινασ μόλισ χιονίςει μθ ςπάςουμε κανζνα χζρι Και για τον αν κα μπουν κάγκελα ςτα παράκυρα μθν τυχόν και βουτιξει ςτο κενό κανζνα πρωτάκι Υποκριςία και κλίψθ για τα τυχόν ςπαςμζνα χζρια και βζβαια πολφ λίγο ζωσ κακόλου ςυηιτθςθ για τα «ςπαςμζνα» μυαλά των παιδιϊν που δυςτυχϊσ δεν επιδιορκϊνονται ποτζ ~ 3 ~

4 Μ ιλοφςα τισ προάλλεσ με τον Κϊςτα, διευκυντι ς ζνα ςχολείο ςτθν Ακινα, το φερε θ κουβζντα για τα παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ. - Ζχουμε ςτο ςχολείο μασ ζνα παιδί μου λζει. Δφςκολο, οι γονείσ από πάνω αλλά το ςχολείο αδυνατεί να το βοθκιςει. Οι ςφμβουλοι ειδικοί και μθ περάςανε εκφράςανε τθν ςυμπαράςταςι τουσ, είπαν πωσ κα το αναλάβουν προςωπικά, θ χρονιά τελειϊνει και όςο τουσ είδεσ εςφ -Και τι κάνεισ Κϊςτα; -Καρναβά. Του βάηω ν ακοφςει Καρναβά Μου πε ο πατζρασ του πωσ μόνο αυτό το θρεμεί, βρικα κι εγϊ 2 καςζτεσ, όχι από ςτοφντιο αλλά πανθγυριϊτικεσ, τισ βάηει θ δαςκάλα ςτο καςετόφωνο, αντιλαλεί το κλαρίνο μζχρι το δρόμο και μπορεί κάπωσ να δουλζψει. Το μάτι μου ζπεςε εκείνθ τθ ςτιγμι ςτθν τθλεόραςθ όπου ο Υ- πουργόσ Ραιδείασ ανακοίνωνε περιχαρισ το νζο νόμο για τθν Ειδικι Αγωγι Ζκλειςα τθν τθλεόραςθ και πάτθςα το κουμπί ςτο ςτερεοφωνικό Το κλαρίνο και θ φωνι του Καρναβά πλθμμφριςαν το δωμάτιο: Βακιά ςπθλιά μεσ τα βουνά κα βρω να κατοικιςω.. Υ.Γ. Για τουσ αμφθτουσ ο Καρναβάσ είναι λαϊκόσ τραγουδιςτισ ξακουςτόσ ςτα πανθγφρια τθσ Ηπείρου. Ξζρετε κλαρίνο, μπφρα και χορόσ μζχρι πρωίασ Ε να νζο κεφάλαιο ςτο ηιτθμα τθσ προςζγγιςθσ μεταξφ τθσ Γαλλίασ και τθσ Γερμανίασ άνοιξε χκεσ με τθν παρουςίαςθ ςτο Βερολίνο ενόσ κοινοφ βιβλίου διδαςκαλίασ τθσ Ι- ςτορίασ για τουσ μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ του λυκείου των δφο χωρϊν. Το νζο βιβλίο αποτελεί τθ ςυνζχεια μιασ φιλόδοξθσ προςπάκειασ θ οποία ξεκίνθςε πριν από δφο χρόνια. Κατά τισ εργαςίεσ του Κοινοβουλίου των Νζων ςτο Στραςβοφργο, μακθτζσ από τισ δφο χϊρεσ είχαν υπογραμμίςει τθν ανάγκθ ςυγγραφισ ενόσ βιβλίου Ιςτορίασ που κα διαφωτίηει τα ιςτορικά γεγονότα, αναδεικνφοντασ τισ διαφορζσ με τισ οποίεσ τα προςζγγιηαν ωσ ςιμερα Γαλλία και Γερμανία. Το 2006 ειςιχκθ ςτισ τελευταίεσ τάξεισ των ςχολείων ζνα βιβλίο Ιςτορίασ το οποίο κάλυπτε τθ μεταπολεμικι περίοδο. Το βιβλίο τυπϊκθκε ςε δφο εκδόςεισ, μία γερμανικι και μια γαλλικι, όμωσ το περιεχόμενο και θ ειςαγωγι τουσ ιταν κοινά. Με τίτλο «Η Ευρϊπθ και ο κόςμοσ από το Συνζδριο τθσ Βιζννθσ μζχρι το 1945», το νζο βιβλίο α- κολοφκθςε τισ ίδιεσ κατευκυντιριεσ αρχζσ με το προθγοφμενο ςε ό,τι αφορά τον τρόπο γραφισ του. Το βιβλίο αναλφει τα γεγονότα μιασ περιόδου, ιδιαίτερα ευαίςκθτθσ για τισ δφο χϊρεσ, που ςυγκλονίςτθκε από τρεισ πολζμουσ. Ομάδα επιςτθμόνων Σφμφωνα με τθ γαλλικι εφθμερίδα «Le Μonde», το βιβλίο γράφτθκε από μια ομάδα 12 επιςτθμόνων, Γάλλων και Γερμανϊν, θ οποία ερ- ~ 4 ~

5 γάςτθκε υπό τισ οδθγίεσ και τισ κατευκφνςεισ τριϊν κακθγθτϊν. Και από τισ δφο πλευρζσ του ινου, οι ςυγγραφείσ ανζλαβαν το δφςκολο ζργο τθσ καταγραφισ μιασ ιςτορίασ που ωσ τϊρα μάλλον δίχαηε παρά ζνωνε τουσ δφο λαοφσ. Επειτα από διαβουλεφςεισ θ ομάδα κατζλθξε ςε ςυμφωνία ςχετικά με τον τρόπο που κα γραφόταν το βιβλίο, κακϊσ ςτα ςχολεία τθσ Γερμανίασ θ Ιςτορία που διδάςκεται ξεκινά από μια μεταγενζςτερθ περίοδο ςε ςχζςθ με αυτι που μελετοφν οι γάλλοι μακθτζσ. Το κοινό γαλλογερμανικό βιβλίο εξιςτορεί τα γεγονότα από το 1815 ωσ τον Βϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο. Τα ςθμεία διαφωνίασ τθσ μεικτισ ομάδασ των ιςτορικϊν ιταν ελάχιςτα. Σθμαντικό είναι το νόσ ότι τόςο οι γάλλοι όςο και οι γερμανοί ιςτορικοί ςυμφϊνθςαν ωσ προσ τισ αιτίεσ και τισ αφορμζσ που οδιγθςαν ςτο λουτρό αίματοσ του Αϋ Ραγκοςμίου Ρολζμου. Τα ςθμαντικότερα κζματα ςυηιτθςθσ που προκφπτουν μζςα από το βιβλίο ςχετίηονται με τα δεινά που υποφζρουν όλοι οι λαοί όταν ξεςπά ζνασ πόλεμοσ. Σε ό,τι αφορά τον Βϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο, οι Γάλλοι επζμεναν ότι το βιβλίο ζπρεπε να αφιερϊνει ζνα κεφάλαιο ςτο Γϋ άιχ, ςτο οποίο κα εξιςτοροφνταν οι πρωτοφανείσ βιαιότθτεσ που υπζςτθςαν οι λαοί από τουσ ναηιςτζσ και το Ολοκαφτωμα των εβραίων τθσ Ευρϊπθσ. Στο βιβλίο αναλφεται επίςθσ θ πορεία των κρατϊν τθσ Ευρϊπθσ προσ τθν ενοποίθςθ, το «μεγαλφτερο πρόγραμμα για τθν ειρινθ και τθν ευθμερία» ςτθ γθραιά ιπειρο. (από το site Τζλειωςε και θ φετινι χρονιά. Η δεφτερθ με τα νζα Αναλυτικά Ρρογράμματα και τα βιβλία. Ρροςωπικά τα βλζπω με κετικό μάτι. Βλζπω τθν τάξθ μου πιο «ηωντανι», τα παιδιά να προςεγγίηουν τθ γνϊςθ πιο ευχάριςτα και να μακαίνουν πράγματα που προςωπικά τα κεωροφςα αδιανόθτα τα προθγοφμενα χρόνια. Στθν Ελλθνικι ςχολικι πραγματικότθτα βζβαια ποτζ τα πράγματα δεν είναι ρόδινα. Για δεφτερθ χρονιά βολοδζρνουμε μόνοι και ζρθμοι προςπακϊντασ να αποκρυπτογραφιςουμε νζεσ προςεγγίςεισ, να αλλάξουμε τρόπο διδαςκαλίασ που χρόνια τϊρα είχαμε ςυνθκίςει, να βοθκιςουμε τουσ μακθτζσ μασ. Για δεφτερθ χρονιά πράγματα που κα μποροφςαν να γίνουν πιο εφκολα φαντάηουν ωσ ανυπζρβλθτα ε- μπόδια γιατί λείπει ο ςχεδιαςμόσ, θ επιμόρφωςθ, θ κακθμερινι βοικεια. Για δεφτερθ χρονιά γευόμαςτε τον παραλογιςμό ενόσ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςτο οποίο κυριαρχεί θ προχειρότθτα. Ζνα εκπαιδευτικό ςφςτθμα που ηθτά από τον εκπαιδευτικό να είναι ζτοιμοσ για όλα χωρίσ να του προςφζρει το παραμικρό εφόδιο. Ζνα εκπαιδευτικό ςφςτθμα που ςτθρίηεται ςτο «φιλότιμο των Ελλινων» κι αν αυτό δεν υπάρχει τότε δεν τρζχει τίποτε. Ρου οι Υπουργοί κυβερνάνε με δθλϊςεισ από τθν τθλεόραςθ, που οι προϊςτάμενοι αςχολοφνται όλο και περιςςότερο με τθν γραφειοκρατία και τθ ςυμπλιρωςθ ςτατιςτικϊν καταςτάςεων και όχι με τθν ουςία τθσ εκπαίδευςθσ, που οι ςχολικοί ςφμβουλοι νοιάηονται όλο και περιςςότερο το πϊσ κα τα ζχουν καλά με το πανεπιςτθμιακό κατεςτθμζνο και όχι με το πωσ κα βοθκιςουν τον μαχόμενο εκπαιδευτικό Πμωσ πολφ τρόμαξα όταν ςε ςυγκεντρϊςεισ τθσ Ζνωςθσ Γονζων του Αγίου Δθμθτρίου άκουςα ειςθγιςεισ γεμάτεσ δαιμονολογία και καταςτροφολογία. Και τρόμαξα ακόμα περιςςότερο όταν είδα ςυναδζλφουσ μου να ~ 5 ~

6 χειροκροτοφν ειςθγιςεισ που ζλεγαν οφτε λίγο οφτε πολφ ότι διδάςκουμε ςτα ςχολεία τα χειρότερα, τα πιο αντιεπιςτθμονικά βιβλία που ςτραβϊνουν τθ νζα γενιά και κάνουν πολίτεσ υποτακτικοφσ ςτον παγκόςμιο καπιταλιςμό, τουσ Αμερικάνουσ και τα μονοπϊλια!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Πταν άκουςα πωσ θ δουλειά ςε ομάδεσ χωρίηει τουσ μακθτζσ ςε καλοφσ και κακοφσ και ενιςχφει τουσ ταξικοφσ φραγμοφσ ςτθ μόρφωςθ. Πταν άκουςα πωσ θ προςαρμογι τθσ διδαςκαλίασ ςτο επίπεδο του Quino κάκε μακθτι και θ ευελιξία των μορφϊν προςζγγιςθσ τθσ γνϊςθσ δθμιουργεί άβουλα όντα «χαηοφσ» και επικίνδυνουσ!!! πολίτεσ Πλα τα προβλιματα που βιϊνουμε κακθμερινά, πιςτεφω πωσ δεν πρζπει να μασ οδθγιςουν ςτθν απόρριψθ μεκόδων και παιδαγωγικϊν προςεγγίςεων ςφγχρονων και αποτελεςματικϊν. Η λφςθ δεν μπορεί να είναι θ επιςτροφι ςτισ «απλζσ» διδακτικζσ του 60 και του 70. Το ςχολειό του 21 ου αιϊνα δεν μπορεί να είναι το ςχολείο των ατζλειωτων φωτοτυπιϊν, των χρονικϊν αντικαταςτάςεων και τθσ μθχανικισ εκμάκθςθσ τθσ προπαίδειασ και τθσ κάκετθσ πρόςκεςθσ με κρατοφμενο. Δεν μπορεί ςτο όνομα του ότι είναι δφςκολα τα Μακθματικά τθσ Ρζμπτθσ να γυρίςουμε ςτθν εν χορϊ απαγγελία του πολλαπλαςιαςμοφ και «τι τα κζλουμε αυτά τα μοτίβα» τϊρα... Από κει και πζρα ςίγουρα κα πρζπει να γίνει μια ουςιαςτικι ςυηιτθςθ και αξιολόγηςη τθσ νζασ κατάςταςθσ ςτα ςχολεία που να οδθγιςει ςε μζτρα ενίςχυςθσ του μαχόμενου εκπαιδευτικοφ και ςε πολφ ςυγκεκριμζνεσ αλλαγζσ ςε Αναλυτικά Ρρογράμματα και διδακτικζσ πρακτικζσ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ οι χαμζνοι κα είμαςτε εμείσ ωσ επαγγελματίεσ και οι μακθτζσ μασ. 77 η Γενική Συνζλευςη τησ Δ.Ο.Ε. Η πρϊτθ Γενικι Συνζλευςθ του ςυνδικάτου μασ που δεν ζχει κζμα ςυηιτθςθσ. Μια ςυνζλευςθ που κα ςυηθτιςει 2-3 αλλαγζσ ςτο καταςτατικό και από και εκεί πζρα τίποτα Η μάλλον κα ακολουκιςει μια ατζλειωτθ ομφαλοςκόπθςθ για το πόςο μεγάλθ απεργία είχαμε κάνει και τι ωραία επανάςταςθ κάναμε. Συνοδευόμενθ από λεονταριςμόσ για το ποιοσ κα κάνει τθν πιο «επαναςτατικι» απεργιακι πρόταςθ Τα απότοκα ενόσ παρακμιακοφ ςυνδικαλιςμοφ που δυςτυχϊσ καμιά οργανωμζνθ παρζμβαςθ δεν ζχει πια τθ δφναμθ ι τθ κζλθςθ να αλλάξει Ζγραφα πριν από 3 χρόνια:.αντί όλθ αυτι (θ άςχθμθ κατάςταςθ ςτο ςυνδικάτο) να γίνει αντικείμενο μελζτθσ και προβλθματιςμοφ περιςςεφει κάκε φορά ο διαγωνιςμόσ αγωνιςτικότθτασ. Πςο το ςυνδικάτο αποδομείται με τθν ςυντριπτικι πλειοψθφία των ςυναδζλφων να απζχει από κάκε ουςιαςτικι ςυλλογικι διαδικαςία τόςο αναβαίνουν οι τόνοι για πιο ζντονη δράςη. Το απόλυτο κζατρο του παραλόγου ι θ ςφγχρονθ εφαρμογι τθσ ομοιοπακθτικισ ςτο ςυνδικαλιςτικό κίνθμα Κι ζχεισ και τον Σπφρο να ρωτάει «Δθλαδι να μθν κάνουμε καμία απεργία;» Τι να πεισ Η ςυνζχεια τον Οκτϊβριο ~ 6 ~

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων.

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε.Ε.Α. κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτά μου παιδιά, καλθςπζρα ςασ Σε μια εποχι που

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ...

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ... Περιεχόμενα ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΝΤΑΞΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ/ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ... 3 ΣΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί Για τθ γραφι, αντιγραφι, φωτογράφιςθ, ανατφπωςθ και διανομι Σαπρίκθσ Χρίςτοσ - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί!

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Τα Δικαιϊματα των Ραιδιϊν 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ... 1 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΘΣ ΣΩΜΑΤΙΚΘΣ ΤΙΜΩΙΑΣ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ... 2 Ανοιχτι Επιςτολι του ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου 1 Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 24 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα. ασ ευχαριςτϊ. ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου

Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα. ασ ευχαριςτϊ. ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα ασ ευχαριςτϊ ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου ασ ευχαριςτϊ για τθν παρουςία ςασ, Για τθν υποδοχι ςασ ασ ευχαριςτϊ γιατί αγκαλιάςατε

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΛΕ ΚΑΚΘΓΘΤΑ... Στθν Ελλάδα κφριε κακθγθτά, δε γνωρίηουμε πολλά για το τι ζγινε ςτθν Αργεντινι με το ΔΝΤ.

ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΛΕ ΚΑΚΘΓΘΤΑ... Στθν Ελλάδα κφριε κακθγθτά, δε γνωρίηουμε πολλά για το τι ζγινε ςτθν Αργεντινι με το ΔΝΤ. ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΛΕ ΚΑΚΘΓΘΤΑ... Στθν Ελλάδα κφριε κακθγθτά, δε γνωρίηουμε πολλά για το τι ζγινε ςτθν Αργεντινι με το ΔΝΤ. -Νεαρζ μου, όταν δεισ μάνα να εκλιπαρεί να κόψουν κομμάτι από το κρζασ τθσ για να

Διαβάστε περισσότερα