ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΙΡΑΙΑ ~ ι, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Τ. Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΙΡΑΙΑ ~ ι, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Τ. Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΕ"

Transcript

1 ~qι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΙΡΑΙΑ ~ ι, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Τ. Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ Νικόλαος Λαζάρου Επιβλέπων καθηγητής : Ν άζος Αντώνιος Πειραιάς, Σεπτ έμβριο ς 203 -' 8 /Γ Θ, -.ι --

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα πτυχιακή ε ργασία με τίτλο ' ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΕ KENTPC ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ' εκπονήθηκε το ακαδημαϊκc έτος , στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά, στη Σχολή Μηχανολογίας. Οφείλω να ευχαριστήσω τον Καθηγητή κ. Νάζο Αντώνιο τόσο για την ανάθ εση όσο και για την επίβλεψr της παρούσας εργασίας καθώς και για τις χρήσιμες υποδείξεις του, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα πολύτιμε κατά την συγγραφή της. Επίσης, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω το προσωπικό του IKTEC Δ ΥΤΙΚΗΣ Α ΤΤΙΚΗΣ και κυρίως των τεχνικό διευθυντή Κρικιγιάννη Γεώργιο. j. - ' ' - " '-v".., ;Jt ' J ~ '......, ~" ' ,;

3 ] Περιεχόμενα ΠΕΡ Ι ΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ίδρυση και Λ ε ιτουργία.κ. Τ.Ε. Ο Ο ρ ισμοί Ίδρυση Ι.. 3Έργο Άδε ια ίδρυση ς Άδεια λειτουργίας - Διαπίστ ευση Ι Ο..6 Εξοπλισμός Ι Ι..7 Προσωπικό i~~ ι~ γ~~:;ξ~ιά~~ξ~ ;~~ ϊiϊr : ίϊξ... δ~~~~~~ώ;~~~ ~ ~~;~λλ~.λ~~ ~ ~~~; :::::::::::::::::: :::: :: :: :::: ::: :: : ;.3 Κτ ιριακές Εγκαταστάσε ις- Π ρ οδ ιαγραφές Τεχνικ ές προδ ιαγ ραφές αυ το μάτων γ ραμμών ελέγχου Ι 7 ι,.5 Τα ό ργανα ελέγχου Μη χανήματα '.6. Εξοπλισ μός Ι.6.2 ΑΝΑΛ ΥΤΗΣ ΚΑ ΥΣΑΕΡΙΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ι.6.3 ΑΝΑΛ ΥΤΗΣ ΚΑ ΥΣΑΕΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ Δ Ι ΑΡΡΟΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΥΓΚΛ Ι Σ ΙΟΜΕΤΡΟ ΑΜΟΡΤ Ι ΣΕΡ'ΟΜ ΕΤΡΟ ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΤΖΟΓΟΜΕΤΡΟ, ΟΠΤΙΚΟ Ι ΈΛΕΓΧΟ Ι j.7 'Ορ ια αποδοχής κα ι από ρ ρ ιψη ς μηχανη μάτων Τρόπος διαδικασία τεχν ικού ελέγχου οχή ματος ' ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Ε ισαγωγή στη ν εκτίμη ση του επαγγελματικού κινδύνου ΥΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗ ΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ :ν Κατάλογος Ισχύουσας Νομοθεσ ί ας για την Ασφάλεια και Υγεία των Εργαζομένων... 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ι 5.,, Κατάλογος Ισχύουσας Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των Εργαζομένων... 5 ΚΕΦΑΛΑ Ι Ο IV ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛ Ι ΟΓΡΑΦΙΑ

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπό ς της παρούσας πτυχιακής εργασίας ε ίναι η μελέτη ασφάλε ια ς και υγ ιε ινή ς σε ένα κ έντρο τεχνικού ελέγχου επ ιβατηγw ν κα ι βαρ έ ω ν οχημάτω ν. Αρχικά, γίνεται μία πε ριγραφή για τους διάφορους τύπους μηχανημάτων που υπάρχουν σ ε ένα κ έντρο τε χνικού ελέγχου καθ ώς ε πίση ς πε ριγράφ ε τε και η λειτουργία του εκάστοτε μηχανήματος. Εν συνεχε ία, αναλύονται οι κίνδυνοι που μπορούμε να συναντήσουμε σ ε ένα κέντρο τεχνικού ελέγχου καθώς ε κτιμάται κάθε κίνδυνο ς που μπορεί να προκύψει από το εκάστοτε μηχάνημα καθώς επίσης και κίνδυνοι από κάθ ε τι θα συναντή σε ι κανε ίς σ ε ένα τέτοιο κέντρο όπως γ ια παράδε ιγμα τα καυσαέ ρια που τυχό ν ε ισπνεύσ ε ι κάποιος. Τέλος, επιχειρείται η μελέτη της επικινδυνότητας καθώς η εκτίμηση επαγγ ελματικού ή εργασιακού κινδύνου είναι η συνδυασμένη προσπάθ ε ια των εργαζομένων μίας επιχε ίρησης να εξακριβώσουν τους κινδύνους της διαδικασίας υλοποίηση ς υπηρ ε σίας σε όλους τους χώρου ς ε ργασίας,του προσωπικού ασφαλείας να αναλύσει την πιθανότητα ή την σύμπτωση και της δ ιεύ θυνση ς ή τ ου ε ργοδό τη να αποφασίσουν για τη λήψη των απα ρ α ίτητων μέτρων. Η μελέτη που περιγράφεται σε αυτή την ε ργασία χωρίζεται σε 2 φάσ ε ις. Στην πρώτη φάση πραγματοποιείται η αξ ιολόγηση της επικινδυνότητας σε οτιδήποτ ε αφορά το κέντρο τεχν ικού ελέγχου από τους εργαζόμενους, τις εγκαταστάσεις έως και για οποιοδήποτε ατύχημα. Στην δεύτερη φάση λαμβάνε ι χώρα ο υπολογισμός της επικινδυνότητας βάση του συντελεστή επικινδυνότητας, 0 οποίος προκύπτε ι βάσ ε ι των κλιμάκων που έχουν θ εσπιστε ί από το γινόμ ενο του συντελεστή σοβαρότητα ς με τc συντελεστή πιθανότητας και το συντελεστή έκθ εσης. Συνοψίζοντας, από τις συγκρίσεις που έγιναν σε όλο το εύρος της ε ργασία ς αποδ ε ικνύ ε ται πως οι πιc σημαντικοί κίνδυνοι που μπορ ε ί να προκύψουν σε ένα κ έντρο τεχνικού ελέγχου ε ίναι :. κατά την ε ργασία : κίνδυνοι από τα μηχανήματα ή από ανύψ ω ση και μ εταφορά φορτίων 2. Κίνδυνος έ κρη ξη ς ή πυρκαγ ιάς, μεταφορά καυτών υλικών, από θόρυβ ο, δονήσ ε ις ή χημικά 3. ε λλιπ ε ίς φωτισμό ς χώρου εργασίας και θ ερμοκρασία στον χώρο αυτό 4. Φυσικ ό stress, π.χ. βρ αδ ιν ές βάρ δ ιες, υπ ερβ ολ ικό άγχο ς, κ οινων ικές συγκ ρ ούσε ις Τέ λος, δ ιατίθωνται κάποι ες ά λλες προτάσ ε ις που έχουν αποτ έλε σμα τ ο ν π ε ριορισμ ό έ ω ς και την εξάλε ιψτ των σοβαρών αυτών κιν δύνων.

5 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΦΩΤ Μ ΕΤΡΟ, ΤΖΟΓΟΜ ΕΤΡΟ, ΑΝΑΛ ΥΤΗ Σ ΚΑ ΥΣΑΕΡΙΩΝ, ΦΡΕΝΟ Μ TJ~, ΚΙΝΔ ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔ ΥΝΟΙ.

6 ABSTRACT The purpose ofthis thesis is to study safety and hygiene at a testing center passenger and heavy vehicles. Initially, there is a descήption of the different types of equipment are in a testing center as well and describe the function of each machine. Afterwards, the risks that ιηay be encountered in a testing center as assessed any risk that might aήse from each machine as well as risks everything one can find such a I center such as the exhaust any inhale someone. Finally, attempts to study the ήsk assessment as a professional or occupational ήsk is the combined effort of the employees of a company to ascertain the J risks of the implementation process service in all workplaces, personnel secuήty to analyze the probability or coincidence and address or the employer to decide to take the necessary measures. The study descήbed in this paper is divided into two phases. In the first phase of the assessment is ήsk in anything regarding testing center by employees, facilities up to any accident. The second phase takes place the calculation of ήsk based on the ήsk factor, which is obtained using the scales established by multiplying the seveήty by the factor probability and the factor exposure. In summary, the comparisons made across the range of work that proves The most significant ήsks that may arise in a testing center are: Ι. at work : hazards of machinery or lifting and caπying loads 2. Risk of explosion or fire, transport hot mateήals from noise, vibration or chemical 3. poorly lit workplace and temperature in this area 4. Physical stress, e.g. night shifts, excessive stress, social conflict Finally, They are available any other suggestions that have resulted d ι f d ι ate a ιη a re uc ιοn ο up an e ιmιη these seήous risks. ι: KEYWORDS : PHOTOMETRY, GAS ANALYZER, RlSKS OF SAFETY,HEAL ΤΗ AND ERGONOMIC RISKS I

7 ι ι, ΠΡΟΛΟΓΟΣ : Ιστορία -Αναγκαιότητα ύπαρ ξη ς Κ.Τ.Ε.Ο. Ό πως είναι φαν ερό κάθε μη χανοκίνητο όχημα με τροχούς, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης οφ ε ίλε ι να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή μηχανική κατάσταση ώστε να μην εγκυ μον ε ί κινδύνους όταν κυκλοφορ ε ί στις οδικές αρτηρίες και φυσικά να ακολουθεί τις κάθε φορά και πιο αυστηρ ές προδιαγραφ ές που αφορούν την ρύπανση του περιβάλλοντο ς. Ένα μέρος της ευθύνης το έχει ο οδηγός του εκάστοτε οχήματος, καθώς οφείλει να διατηρεί το όχημά του ασφαλές και μη ρυπογόνο. Το άλλο μέρισμα της ευθύνης βρίσκ εται στα χέρια του κράτους όπου ε ίτε οφείλει να εκπαιδεύει σωστά τους νέους οδηγού ς ώστε να είναι υπεύθυνοι, καταρτισμένοι και έτοιμοι για κάθε περίπτωση, είτε οφείλει να ελέγχει έμμεσα τα οχήματα που κυκλοφορούν στου ς δημόσιους δρόμους με συγκεκριμένη συχνότητα. Η αναγκαιότητα του τεχνικού ελέγχου προκύπτε ι από το κομμάτι της ευθύνης του κράτου ς που του αναλογεί ώστε να διατηρεί ασφαλείς τους δρόμους και όσο το δυνατό πιο " καθαρό " το περιβάλλον μας. Φυσικά, η ύπαρξη των κέντρων τεχνικού ελέγχου υπάρχει και στο εξωτερικό (Ευρώπη και Η.Π. Α. ) ενώ η γέννησή τους, προεκυψε ' απο ' την ο λ οενα ' και μεγα λ' υτερη κυ κλο φορια ' οχηματων ' ανα ' τον κοσμο ' και από την ~ συνεχή και αυξανόμενη ρύπανση τη ς ατμόσφαιρας εξ' αιτίας των εκατομμυρίων οχημάτων - εξατμίσεων. ι Η ιστορία των ελληνικών Κ. Τ.Ε.Ο. ξεκινάει από το 983, όπου και ψηφίζε ται ο νόμος πε ρί τεχνικού ελέγχου οχημάτων (Ν. 350/983 (ΦΕΚ 55/ Α/ )], ακολουθούν 20 χρόνια όπου ο φορέας ελέγχου των οχημάτων είναι δημόσιος, ενώ το 2002,2003,2004 ψηφίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο νόμοι, υπουργ ικές αποφάσεις κα ι εγκύκλιο ι που αφορούν την περαίωση του τεχνικού ελέγχου και από ιδιωτικού ς φορ είς : [ΥΑ 36927/475/ (ΦΕΚ 847 /Β / ) ] και [Φ50/77050/8626 ] και [77052/8624). Τα πρώτα Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. είναι πλέον γεγονός στην Ελλάδα από το 2004 όπου λειτουργούν με μεγάλη επ ιτυχία καλύπτοντας θέσεις εργασίας και παρ έχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον τομέα του αυτοκινήτου. Στα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ λο ιπόν, δ ιενεργούνται οι κανονιστικοί τεχνικοί έλεγχοι (αρχικοί, πε ριοδικοί και επανέλεγχοι) των ιδιωτικής χρiσης οχημάτων ΕΙΧ (με αριθμό θ έσεων εκτός της θέσης του οδηγού έως και ) και των Φορτηγών οχημάτων (ΦΙΧ) με μικτό βάρος έως Kg. Στις ως άνω κατηγορίες οχημάτων 8 συμπε ριλαμβάνονται τα ανάριθμα Ι αταξινόμητα οχήματα, τα πετρελαιοκίνητα οχήματα, τα ιδιωτική ς χρi~σης ασθ ενοφόρα, τα αποχαρακτηρισμένα οχήματα, τα ε κπαιδευτικά οχήματα από σχολές οδηγών, τα Jχήματα με κόκκινες πινακίδ ες (αναπηρικά ή κυριότητας ναυτικών και επαναπατριζό μενω ν), τα οχήματα

8 των δήμων ή των Δ ΕΚΟ (ιδ ιωτικής χρήσης με κρατικές πινακίδες), τα οχήματα μ εταφοράς υγρών καυσίμων με ωφ έλιμο φορτίο έ ως OOOLt (για τα οποία δεν απαιτείται πιστοποιητικό ΑΟΡ). ΚΕΦΑΛΑ[Ο. Ίδρυση και Λειτουργία Ι.Κ.Τ.Ε.Ο... Ορισμοί.Κ.Τ.Ε.Ο. είναι τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων που ιδρύονται σύμφωνα με τις διατάξε ις του Κεφαλαίου Β' του ν. 2963/200 (ΦΕΚ 268Α') όπως ισχύει κάθε φορά, και έχουν ως αντικείμενο τη διενέργεια τεχνικών ελέγχων, όπως αυτοί ορίζονται με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις ι του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 8 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49Α'). Η συντομογραφία JKTEO είναι το Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων. 'Εχουν σαν στόχο έχουν τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των οχημάτων και των υποσυστημάτων τους, ώστε να είναι ασφαλή για τους επιβαίνοντες και όσο το δυνατόν λιγότερο ρυπογόνα για το περιβάλλον. Τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ σήμερα λειτουργούν με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κάτω από αυστηρούς ελέγχους ~ιστοποίησης και ελέγχου. Είναι εξοπλισμένα με :λεκτρονικ~ συστή,ματ~ τα οποία,είναι ~υνεχώς I συνδεδεμενα με την βάση του Υπουργείου Μεταφορών. Επισης η οργανωση ειναι ενας θετικος παραγοντας που χαρακτηρίζει τα!κτεο καθώς ο πελάτης κλείνει ραντεβού την ημέρα και ώρα που τον εξυπηρετεί και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα παραλαμβάνει το αυτοκίνητο του μ ε πλήρη καταγραφή της κατάστασης του. Τέλος για τον έλεγχο δεν χρειάζεται να προσκομίσει ο πελάτης τα παράβολα για τον έλεγχο καθώς αυτά υπάρχουν σε κάθε κέντρο τεχνικού ελέγχου. Συνεπώς η ίδρυση ιδιωτικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων, οριοθετείτε από τις κείμενες διατάξεις : [Υ Α 36927/475/ (ΦΕΚ 847/Β/ ) ] και [Φ50/77050/8626] και [77052/8624], του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. ι..2 Ίδρυση Τα Ι.Κ.Τ. Ε.Ο. ιδρύονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και έχουν ως αποκλειστικό έργο τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων. Καθένα από τα παραπάνω πρόσωπα δεν μπορεί να ιδρύσει περισσότερα των επτά σε αριθμό Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. στο σύνολο της επικράτειας. Ι.Κ. Τ.Ε.Ο. δ εν δύναται να ιδρυθούν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εμπορίας αυτοκινήτων ή από σύζυγο ή συγγενικά πρόσωπα πρώτου βαθμού εξ αίματος ή ε ξ αγχιστ ε ίας των ανωτ έ ρω φυσικών προσώπων ή θυγατρικές ε ταιρίες των ανωτ έ ρω νομικών! προσώπων όπως αυτές ορί ζονται βάση νόμου. Η ίδρυση και λε ιτουργία ιδιωτικού κτέο επιτρ έπεται σε π ε ριοχές μη οχλούσας βιομηχανίας-

9 Ψ βιοτεχνίας, και χονδρ ε μπορίου, "κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης", καθώς και σε πε ριοχές εκ τός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή ε κτός ορίων οικισμών προϋφισταμ ένων, του έτους Ι 923 ή οριοθετημ ένων σύμφωνα με τους όρους που υπάγονται στα ΦΕΚ. Οι εγκαταστάσεις των l.k.t.e.o. Τι εντάσσονται στην κατηγορία των χαμηλής όχλησης εγκαταστάσεων Τα Ι.Κ.Τ.Ε.0. δεν μπορούν να συστεγάζονται με επιχειρήσεις συναφούς δραστηριότητας και ιδίως συνεργ ε ία επισκευής και συνη]ρησης αυτοκινήτων, εταιριών εισαγωγής και εμπορίας αυτοκινήτων και λοιπές εγκαταστάσεις αυτών, καθώς και με εγκαταστάσεις επιχειρήσεων οδικής βοήθειας. i Απαγορ εύ ε ται η εγκατάσταση Ι.Κ.Τ.Ε. Ο. σε απόσταση μικρότερη των ΟΟμ. από νοσοκομείο ή κλινική, από αποθήκες εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών, από τα όρια κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και από κηρυγμένα μνημε ία, από Πραη]ρια Υγραερίου (LPG), από παιδικούς σταθμούς, από σχολεία μέσης ή κατώτερης εκπαίδευσης, από ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και από ενοριακούς ναούς και σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς, σταθερής τροχιάς και λεωφορείων. ~ Η απόσταση αυτη μετριέται από το περίγραμμα του οικοπέδου του Κ.Τ.Ε.Ο. και των ως άνω κτιρίων ή εγκαταστάσεων...3έργο 4 δ ', 'λ ' ' Τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. προβαίνουν στον περιο ικο τεχνικο ε εγχο των οχη ματων συμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Στα πλαίσια εκπλήρωσης του έργου τους: Υποχρεούνται να επιμορφώνουν σε τακτά χρονικά διαστηματα το προσωπικό τους σε φορέα που i έχε ι διαπιστευτεί για την εκτέλεση του έργου αυτού. Συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται τα στοιχεία των διενεργούμενων ελέγχων τα οποία ι i αποστέλλουν με σύνδεση άμεση στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και εγγράφως l κάθε φορά που τους ζητηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Χορηγούν Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου Οχήματος και Κάρτα Ελέγχου Καυσα ε ρίων, σύμφωνα με τις κείμεν ες διατάξεις, στα ελεγχόμενα οχήματα. Υποχρεούνται να ασφαλίζουν την επαγγελματική τους ευθύνη. Ευθύνονται σύμφωνα με το άρθρο για την προστασία καταναλωτών. Ί Το Υπουργ ε ίο Μεταφορό)ν και Επικοινωνιών κοινοποιεί στα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. όλη τη σχετική νομοθεσία και λοιπά στοιχεία που αφορούν στον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και κοινοποιούνται στα δημόσια Κ. Τ.Ε. Ο....4 Άδεια ίδρυση ς Για τη χορήγηση άδειας ί δ ρυσης Ι.Κ.Τ.Ε. Ο. ο ενδιαφ ε ρόμενος υποβάλλει σην αρμόδια υπηρ εσία: ''l Υπ εύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 599/ 986, που βεβαιώνει την κυριότητα ή κατοχι] οικοπέδου, 9

10 0 ι επιφάνειας τουλάχιστον 500 τ. μ. σε περιοχές των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορiω v ο ι κ ισ μού πρ αϋφισταμ έν ων του έ του ς 923 ή οριοθ ετημένου ε κτό ς αμιγού ς κατο ικίας ή I γηπέ δου επ ιφ άνε ιας τουλάχιστο ν τ. μ. σ c ε κτ ς σχ δ ίου πόλεω ς ή ο ικισ μού πε ριοχές. Στην ίδ ια υπεύθυνη δή λω ση β ε βαιώνε ται ότι το οικόπεδο ή γήπεδο ε ίναι κατάλληλο για την εγκατάσταση κα ι λε ιτ ουργ ία Ι.Κ,Τ.. Ο. μ ε έναν τουλάχισ το ν δ ιά δ ρομο ελέγχου επιβατηγών ιδιωτικής χρήση ς (Ε.Ι.Χ. ) αυτοκινήτων, και τους αναγκαίους χώρου ς για την αναμονή των ελεγχό μενων οχημάτων, την εξυπηρέτηση των κατόχων οχημάτων και τις βοηθητικές λειτουργίες του. Τοπογραφικό δ ιάγ ραμμα τη ς πε ριοχή ς υπό κλίμακα :500, στο οποίο αποτυπώνεται η π ε ριμετρική έκταση σε απόσταση 50 μέτρων από τα ό ρια του οικοπέδου, στο οποίο θα λε ιτουργή σ ε ι το l. K.T.E.O. κα ι στο οποίο σημειώνονται η οικοδομική και η ρυμοτομική γραμμή, εφόσον υφίστανται, το κτίριο και η γενική διάταξη του, οι χώροι αναμονής των ελεγχό μενων οχημάτων, οι χώροι προσπέλασης ( εισόδου και εξόδου) των οχημάτων, η κυκλοφοριακή σύνδεση του Ι.Κ.Τ.Ε. Ο. με την προ αυτού οδό και όλα τα στοιχε ία που σχετίζονται με την πλήρωση των προϋποθέσεων του νόμου. Το τοπογραφικό διάγραμμα υπογράφεται από τον κατά νό μο υπεύθυνο μηχανικό και είναι I θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία. Μαζί μ ε το τοπογραφικό διάγραμμα υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου ως άνω μηχανικού ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς την J καταλληλότητα του οικοπέδου για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού Ι.Κ.Τ. Ε.Ο.. Λεπτομερή αρχιτεκτονικά διαγράμματα των εγκαταστάσεων και των σχεδίων γενικής διάταξης των l διαδρόμων ελέγχου, των χώρων αναμονής των ελεγχόμενων οχημάτων, των χώρων εξυ πηρέτησης πολιτών, των βοηθητικών χώρων εξυπηρέτησης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και γενικά της συνολικής έκτασής του. Τεχνική περιγραφή των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Ι.Κ. Τ. Ε.Ο.. I Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδ εσης του Ι.Κ. Τ.Ε.Ο. από την αρμόδια για την οδό υπηρεσία της οικείας ι Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή της Γενική ς Γραμματε ίας Δημοσίων Έργων. Ι Μελέτη εγκατάστασης αυτόματων γραμμών ελέγχου και του λοιπού εξοπλισμού του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.. Β ε βαίωση πε ρί υποβολής στην αρμόδια αρχή Μ ελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσ εων. Παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύφος του οποίου καθορίζεται μ ε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. ι..5 Άδεια λειτουργίας- Διαπίστευση ι. Η άδεια λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε. Ο. χορηγε ίται εφόσον πληρ ούν ται οι παρακάτω προϋποθ έ σεις: Υποβολή τη ς προβ λεπόμε νη ς από τις ισχύουσ ες δ ιατά ξε ις οικοδομικής άδειας και των εγγράφων που αποδεικνύουν την κυριότητα κατοχή ο ικοπέδου για τις εγκαταστάσ ε ις του Ι. Κ.Τ. Ε.Ο.. Κατασκευή τω ν κτιριακών, η λε κτρ ο μηχανολογ ικών και λο ιπόν εγκα ταστάσ εων τ ου Ι.Κ.Τ.Ε. 0. J σύμφωνα μ ε την οικοδομική άδ ε ια, τις μελέτες, τις πρ οδ ιαγραφ ές, την τεχνικi πε ριγραφή, τα σχεδ ιαγράμματα

11 και τα λο ιπά στο ιχε ία, που υπο βλή θη καν κατά το στάδ ιο ίδ ρυση ς. Εγκα τά ταση αυτό ματ ω ν γ ρ α μμών κα ι του α ναγκα ί ου εξοπλ ισμού σύμφωνα μ ε τις προδ ιαγραφ έ ς τα σχε δ ιαγ ράμματα κα ι τα λο ιπά στο ιχεία που υπο βλή θηκαν γ ια τη χορ Ίγηση τη ς άδε ιας ίδ ρυση ς. Μη χανογ ρ άφη ση αν τ ίστο ιχη των δημόσ ιων Κ. Τ. Ε. 0. κα ι συ μ βατ Ί μ ε αυ τ;, συν δ ε εμένη μ ε το μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικ οινωνιών. Εγκατάσταση πυ ρ ασφ άλε ια ς σύ μφωνα με τ ις ισχύ ουσες δ ιατάξε ις. Στ ελέχωση με το αναγκαίο ελεγκτικό και άλλο προσωπικό, πιστοποιημένο σύμφ ωνα με τις ισχύουσ ες δ ιατάξε ις: Δ ιπλω ματούχο ς μηχανικό ς ε ιδικότητας μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου - η λεκτρ ολόγου, η λεκτρον ικού, ναυπηγού, ναυπηγού - μη χανολόγου, χημικού, μέλο ς ΤΕΕ, ή Πτυχιούχο ς τεχνολόγος μηχανικό ς κατεύθυνσης : μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ναυπηγού, μηχανικού οχημάτων. Διαπίστευση του Ι.Κ. Τ.Ε.Ο. από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης ή άλλο φορ έα διαπίστ ευση ς Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 2. Μ ε απόφαση του Υπουργού Μ εταφορών και Επικοινωνιών εξειδικεύονται οι προϋποθ έσ ε ις για την ίδρυση και λειτουργία των Ι.Κ.Τ.Ε.0., οι τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος μηχανογράφησης, το ε ίδος κα ι οι τ εχνικές προδιαγραφές των αυτόματων γραμμών ελέγχου, το αναγκαίο για τη λειτουργία του Ι.Κ. Τ.Ε. Ο. προσωπικό, η διαδικασία χορήγηση ς της άδειας ίδρυσης και λε ιτουργίας και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, η διάρκε ια της άδ ειας ίδρυσης και λειτουργίας, η διαδικασία χορήγησης του δελτίου τεχνικού ελέγχου και ο τύπος αυτού, καθώς και κάθ ε άλλο σχετικό θέμα. 3. Μ ε απόφαση του γ πουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι υποχρεώσεις των.κ.τ. Ε.Ο., όπως η πιστοποίηση και η επιμόρφωση του προσωπικού, η συγκ έντρωση, επεξεργασία και αποστολή στοιχείων των δι ε ν εργούμενων τεχνικών ελέγχων στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και κάθε άλλο σχετικό θέ μα. 4. Τα δημό σια κ.τ. Ε.0. διαπιστεύονται από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης ή άλλο φορ έα διαπίστ ευση ς Κράτου ς Μέλου ς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα σε προθ εσμία ενό ς έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μ ε αιτιολογημ ένη απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών η θ ' ' λέ ' προθ εσμία αυτή μπορ ε ί να παρατα ει για ενα επιπ ον ετος...6 Εξοπλισμός "j I. Τα συγ κροτήματα των αυτομάτων γραμμών τεχνικού ελέγχου επιβατηγών αυτοκινήτων Ι.Κ. Τ.Ε. Ο. εξασφαλί ζουν την αυτόματη μέτρηση και εκτύπωση των αποτελεσμάτων ελέγχου όλων των μηχανημάτων, εκτός του τζογομέτρου... ) 2. Έγ κριση μηχανημάτ ω ν: Ό λα τα μηχανήματα ελέγχου ε κτός τ ου τζογομέτρου, να διαθ έτουν

12 2 ι πιστοποιητικό έγκριση ς από δ ιεθνή οργανισμό ή από χώρα μέλος της Ευρ ωπαϊκή ς Έ νω σης. 3. Κάθ ε γραμμή τεχνικού ελέγχου περιλαμβάν ε ι τα παρακάτω βασικά μηχανήματα κ αι συσκ ευές : Αποκλισιόμετρο για τη μέτρηση της σύγκλισης ή απόκλισης των τροχών ενό ς άξονα του ελεγχόμενου αυτοκινήτου. Αμορτισερόμετρο για τη μέτρηση της κατάστασης του συστήματος ανάρτησης ξεχωριστά για κάθε άξονα... κυλιν δ ρ ων για τη μέτρηση των δυνάμεων και του συντελεστή Αναλυτή καυσαερ ίων για τη μ έτρτ; σ η τ ν α σα & p \(βν τ ())ν β ι;ν~ \VΟΚ V Ι 'Φν ο ρ ότητα~ των καυσάεp Ρ ση Τα αποτnλ~σμα ~ ~ων μ &!ίpή σ ωy ~ων α ρ α ιτά ω μη χανη fάτω v και συσκ ευ ών ι t.'y J Π Ρ lii Ι ν σ. μφ ν ίζn ν σ ι~ ο Ο ό ν ι:<; τη!ϊ κ ε ντ pι ιςή ι;; μο νάδα ς; λέγ χου ή των τε ρματικών και ν ιι εκτυπώνονται στο δ ελτίο τεχν ικού ελέγχc5υ του οχήματοι:;... ' ζ γ μ τp τ οπ ίο δεν ί,ναι συνδε μένο με την αυτόματη γραμμή, για τον έλεγχο των ανεπίτρεπτων ανοχών (τζόγ ων) των συστημάτω ν ανά ρτηση ς κα ι ιεύθυνση ς τrον χημά ν. s. Τα μηχανή ματα τεχνικού ελέγχου των γραμμών συνδέοντα ι μ ε το ι σύστημα ι μηχαν ογράφη η ς του ι.κ. τ.. ο. με τ ρόπ ώ στε να καθίσ ταται αδύνατη η επέμβαση του ι π ρ ο σωπικού στα αποτελέσματα των μετρήσεων του τεχνικού ελέγχου. Στη μελ έτη εγκατάσταση ς των αυτομάτων γραμμών ελέγχου που υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή Ι εγκρίσεως των αδε ιών ίδρυση ς και λε ιτουργίας, θα περιγράφ εται κ αι ο τ ρ όπος που καθιστά α δύνατη την επέμβαση του προσωπικού του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. στα αποτελέσματα των μετρήσεων του τεχνικού ελέγχου Π ρο σωπικό Το προσωπ ικό των Ι.Κ.Τ. Ε.Ο. θα αποτελείται κατ' ελάχιστο από: Ένα προϊστάμενο ως υπεύθυνο λειτουργίας του Ι.Κ. Τ.Ε.Ο. ο οποίο ς θα πρ έπε ι να ε ίναι: Διπλωματούχο ς μηχανικός ειδικότητας μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου - ηλεκτρολόγου, I η λεκτρονικού, ναυπηγού, ναυπηγού - μηχανολόγου, χημικού, μέλο ς τεε, Ί

13 Πτυ χιούχος τεχνολόγο ς μηχανικός κατ εύθυνση ς: μηχανολόγου, η λεκτρολόγου, η λε κτρονικού, ναυπη γ ού, μηχανικού οχημάτων, ή υπάλλη λο με απολυτριο λυκ ε ίου με άδε ια ελεγκτή Ι.Κ. Τ. Ε.Ο. για την Γραμματ ε ία, το Ταμε ίο, τη λε ιτουργία της πύλη ς του Ι. Κ.Τ.Ε. Ο., εφόσον αυτή υπάρχε ι, κάτοχο απολυτηρίου λυκ ε ίου εφόσ ον δε δ ιε νε ργ ε ίται έλεγ χος των καυσαε ρίων. ].2 Γενική διάταξη.2. Η γενική διάταξη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. διαμορφώνεται καταλλήλως ώστε: Να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη κίνηση όλων των οχημάτων από την ε ίσοδο μέχρι την έξοδο του ι, κ,τ.... π ί Θ ια κίνηση επιτρ έπεται μόνο γ ια του ς ελιγμού ς στάθμευση ς. Ο διάδρομο ς υ κλοφ ο ρ [α~ τω ΟΧ'Ί ~ιάτων στα καμπύλα τ ) ματά του από τη ν c ν άp ~η 't'll \ ί,\ ι Κ:σ \Ηα ι; Ο \) τ ν χrμ άτ ων στ..τ... έως;; την πλή ρη έξοδό του ς από αυ τό. η; ιψ ~iτω αν άιu; σι σ α ίρια,;η~ γj<:ι:ηάσ ση ι;; κα ι στις επιφάνε ιε 6ώ~ \\Jι\ 00υ ~ 'fνώ ου 5 στάθμευ ση~,το ίιςτυ πe ζ p ο μαιν nλά '<ΟV<; α ο, ι tjαι ~ 0,.S μ, τάλλη λα. Μακοστρ οψεναιv και.,\i μ ~ a. Ι qη ~ αιv ifoo η ~;ώ &γ παιτθ ίαι ~ ι μ p!p ύ η n. ζο ρ μ οο ν μ&ταξi~ άθμι;υ ι;!<'αι σπ ό 't'l δ εξι ά πλειιpά ι.ι ίας Θ cση ς στάθμ ευ σης. Ο ι απολήξε ι~ των πε ζοδρομίων επισημαίνο ν ται με έ ντονο χρ ώ μα σε αντίθ εση με αυτό των πα ρακ ε ιμένων επιφανειών. 2. Κάθ ε Ι. Κ.'. Ε. 0. ιαο έ τe ι απα p α ιτ ιi τ ; Χ ' Ρ V ΙΟ τ Ομ η τ ν Προ Μ;γ ο ο η μ άτ rq ν (τp ίς Ο cσ ις ανά διάδ ρομο/γρα μμ τε χν ικού έλεγχου, εκ των οποίων δύο πριν τον έλεγχο και μία με τά τον έλεγχο), καθώς ' Θ ' ζ 3 Θ' ' ' κα ι χώ ρ ο τάθμενση ς τω ν αυτοκ ινη των του προσω πικου κα ορι ονται οι εσεις για μια γραμμη τεχνικου ~ ε λ.έγχου και επιπλέον ι θέση στάθμευσης γ ια κάθ ε επιπλέον γραμμή τεχν ικού ε λέγχου), ο ι οπο ίε ς μπο ρ ε ί να ευρίσκονται και στο τυχόν υπόγ ε ιο των κτιριακών εγ κατιχστό.σ e ων του Ι.Κ. Τ. Ε. Ο.. Οι ελάχιστ ες διαστάσ ε ις ~ των πα ρ απάνω θ έσεων στάθμευση ς γ ια του ς δ ιαδ ρό μου ς ελέγχου ε ίνα ι : \ σύμφωνα μ ε το π.δ. 326/9 (για αυτοεξυπηρ έ τηση). Ειδικότερα, προκειμένου για διαδρόμους ελέγχου Ι.Κ. Τ. Ε.Ο Ελαφρών Οχημάτων, η μία ε ξ αυτών θα είναι διαστάσ εων Ι Ομ. χ 2, 50μ. 2 2 μ. χ 3μ. για διαδρόμους ελέγχου Ι.Κ. Τ.Ε.0 Βαρέων Οχημάτων και η μία θέση στάθμευσης από τις δύ ο πριν τον έλεγχο μπορ ε ί να είναι Ι 5μ. χ 3μ.., 25μ. χ 2, 50μ. για δ ια δ ρόμου ς ελέγχου Ι.Κ. Τ.Ε.0.- ΜΟΤΟ. Οι ελάχιστες διαστάσ ε ις των θέσεων στάθμευσης του προσωπικού θα πρέπει να ε ίναι 4,Sμ. χ 2,25μ. 3. Οι επιφάνε ιε ς κυ κλοφορίας και στάθμευση ς του.κ.τ. Ε. 0. ε ίναι κατάλληλα επιστρωμένες με ασφαλτοτάπητα με άλλο κατάλληλο υλικό και διαθ έτουν κατάλληλη απόβαση ανθεκτική στο βάρος όλων των δ ιε ρχομ ένων οχημάτων. Η επιφάνε ιε ς των διαδρόμων ελέγχου θα πρ έπε ι να έχουν κλίση το πολύ %. l

14 4 t 'Ολε ς οι άλλε ς επιφ άνε ιε ς κυκλοφο ρίας και στάθ μευση ς των προ ς έλεγχο οχημάτω ν μπορούν να έχουν κλ ίση έως 0%.. Η όλη έ κταση του Ι.Κ. Τ.Ε. Ο. δ ιαθ έτε ι κατάλληλη δ ιάταξη εξω τερικού η λεκτροφωτισμού που καλύπτε ι το γήπεδο του l.k.t.e.o ή την κύ ρια έκταση αυτού και την προσπέλαση σε αυτήν, κατά πε ρίπτω ση. 5. Η όλη εγκατάσταση φέρει οριζόντια κα ι κατακόρυφη σήμανση γ ια την ομαλή και απρόσκοπτη πορεία όλω ν των οχημάτων και των πεζώ ν (πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, ρυθμιστικ ές, πληροφοριακές, ε νδε ικτικά β έλη πορ ε ίας κ.λπ.) σύμφωνα με τις προ δ ιαγραφ ές του ΥΠ ΕΧΩΔΕ. 6. Στα όρ ια του οικοπέδου ή γηπέδου ή του τμήματος αυτού, που απαιτείται και έχε ι οριστεί κατά π ε ρίπτωση ως κύρια έκταση για την εγκατάσταση του Ι.Κ. Τ. Ε.Ο. με τις όμορες ιδ ιοκτησίες, τοποθ ετε ίται πε ρίφραξη. Η εκάστοτε εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση επιτρέπεται να μη φ έ ρει περίφραξη, αλλά αν I αυτή υπάρχε ι πρ έπε ι να μην παρεμποδίζε ι την ορατότητα. Επιτρέπεται για λόγους κυκλοφοριακής σύνδ εση ς η μετατόπιση της όλης διάταξης ε ισόδου - εξόδου του Ι.Κ.Τ.Ε.0. προς το εσωτε ρικό του γηπέδου. Στην πε ρίπτωση αυτή το ε μβαδόν του γηπέδου που υποτέμνεται θεω ρ είται ότι δεν αφαιρείται από το ε μβαδόν της κυρίας έκταση ς του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.. 7. Η απόσταση μετράται ακτινικά μεταξύ του πε ριγράμματος του οικοπέδου του Ι.Κ.Τ. Ε.Ο. ή της κύριας J έκταση ς αυτού και του περιγράμματος των απαγορ ευμένων κτιρίων ή των κατά περίπτωση ειδικών εγ καταστάσεων(π.χ. χαρακτηριστικά στοιχε ία πρατηρίου υγραερίου, δηλαδή κ έλυφο ς δεξαμενής υγραερίου, σημείο πλήρωσης, πε ρίβλημα συσκ ευών διανομής, αντλίες και συμπιεστής υγρα ε ρίου). ι

15 Εξωτερικός χώρος ΚΤΕΟ.3 Κτιριακές Εγκαταστάσεις - Προδιαγραφές. Κάθ ε J.K.T.E.O. δ ιαθ έτ ε ι απαραιτήτως κτίριο ή κτίρια ελέγχω ν, χώρου ς διοίκησης και εξυπηρέτησης πολιτών, βοηθητικούς χώρους εξυπηρέτησης και θέση για τη λειτουργία της πύλης εφόσον αυτή υφίσταται. Οι κύριες δραστηριότητες του Ι.Κ.Τ.Ε. Ο. (τεχνικός έλεγχος και οι χώροι εξυπηρέτησης πολιτών) αναπτύσσονται υποχρεωτικά στον ισόγειο χώρο του ενός ή των περισσοτέρων κτιρίων. 2. Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος σε όλη τη διαδρομή από την είσοδο μέ χρι την έξοδο και σε όλο το πλάτο ς διέλευσης των οχημάτων ε ίναι 4 μ.. Στα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Βαρ έω ν Οχημάτων, πέ ραν των θυρών, στο χώρο ελέγχου το ελάχιστο ελεύθερο ύψος πρέπει να είναι 4,6 μ., ενώ στο χώρο ελέγχου της γραμμής ΜΟΤΟ καθώς και στην πύλη του κτιρίου ελέγχων ΜΟΤΟ το ελάχιστο ελεύθερο ύψος είναι αυτό των 2,50 μέτρων. 3. Η είσοδος και η έξοδος του ή των κτιρίων ελέγχων καλύπτονται από θύρες (πτυσσόμενες ή ολόσωμες) ή ρολά ασφαλείας οιασδήποτε μορφής. 4. Όλες οι πλευρ ές του ή των κτιρίων ελέγχων και καθ ' όλο το μήκος τους με εξαίρεση τις θύρες και τα τυχόν παράθυρα φέρουν μέχρι ύψους τουλάχιστον,5 μ. πλακίδια ή άλλη επικάλυψη που καθαρίζεται εύκολα. Επιπλέον, η πλευρά του κτιρίου ελέγχου στην οποία βρίσκεται ο χώρος των γραφείων, αναμονής και εξυπηρέτησης, φέρει αναβαθμό (πεζοδρόμιο) πλάτους τουλάχιστον 0,60 μ. και ύψους ο, ] 2 έως ο, 5 μ. για την ασφαλή διέλευση των ελεγκτών. ~ 5. Η απαγωγή καυσαερίων γίνεται είτε με διάταξη απαγωγής που προσαρμόζεται στην εξάτμιση του οχήματος και ακολουθεί το όχημα μέχρι την έξοδο από το χώρο ελέγχου, είτε με σύστημα εξαεριστήρων, 0 τύπος, 0 αριθμός, το μέγεθος και η ισχύς των οποίων προκύπτει από μελέτη που θα υποβληθεί προς ~ έγκ ριση, ώστε να εξασφαλίζονται 4 εναλλαγές του αέρα του χώρου ελέγχου του ΙΚΤΕΟ ανά ώρα. Όταν εφαρμό ζε ται το σύστημα των τοπικών εξαε ριστήρων, τουλάχιστον το 50% των σημείων απαγωγή ς θα πρέπει να ε ίναι σε ύψος το πολύ μέτρο από τη στάθμη του δαπέδου, οι δε εξαεριστήρες θα πρέπει να φέρουν προστατευτικό πλέγμα. \ 6. Το κτίριο ελέγχων διαθέτει επαρκή φωτισμό, τόσο οροφής όσο και λάκκων κατόπτευσης καθώς και 'Ι πλήρη η λεκτρ ική εγκατάσταση για την εξυπηρ έτηση των μηχανημάτων και των τυχόν φορητών συσκευών. Οι κατασκευαζόμενοι λάκκοι κατόπτευσης φ έρουν σχάρα στο δάπεδο με ελάχιστο καθαρό ύψος από την ' επιφάν εια της σχάρας ως την επιφάνεια του δαπέδου,75 μ., και σύστημα απαγωγής καυσα ε ρίων με αεραγωγούς. Μ ετα ξύ των λάκκων κατόπτ ευσης υπάρχει διάδρομος επικοινωνίας. Επιτρέπεται σ ε κατάλληλο και ε παρκή χώρο εντός του κτηρίου ελέγχου, η κατασκευή πρόσθετων λάκκων κατόπτευσης, 5

16 : στου ς οποίου ς δ ιε ν ε ργ ε ίται ο προβλεπόμενο ς οπτικός έλεγχο ς σ ε αυτοκίνητα που παρουσιά ζουν εκτ εταμέν ες ελλε ίψ ε ις, η τεκμηρίωση των οποίων ε ίναι χρονοβόρα. Η κατασκ ευή, οι εν γ ένει τεχνικές προ δ ιαγ ραφ ές και ο εξοπλισμός του ς ε ίναι σύμφων ε ς με τα προβλεπόμενα για τους κύριους λάκκου ς κατόπτευση ς. Ε ιδ ικότ ε ρα για τους διαδρόμου ς ελέγχου Ι.Κ. Τ.Ε. Ο. Ελαφρών Οχημάτων είναι δυνατόν αντί για λάκκο κατόπτ ευσης να εγκαθίσταται ανυψωτικό μηχάνημα. 7. Στη μία πλευρά κάθ ε γραμμής τεχνικού ελέγχου Δίκυκλων Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων υπάρχει υποχρ εωτικά διάδρομος πλάτους τουλάχιστον,50 μ., που χρησιμοποιείται ως χώρος για την διενέργεια του ελέγχου από τους ελεγκτές, καθώς και ως διάδρομος διέλευσης (για τη δεύτερη/τρίτη κ.ο.κ. γραμμή τ εχνικού ελέγχου η οποία θα βρίσκεται σ ε σειρά με την προηγούμενη γραμμή ελέγχου καθώς και για την έ ξοδο από το χώρο ελέγχου). Σε περίπτωση προσθήκης γραμμής ελέγχου δικύκλων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ, που έχει εφοδιασθεί με άδεια ίδρυσης προγενέστερη της ισχύος της παρούσας απόφασης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται χώρος ελάχιστου πλάτους τουλάχιστον ογδόντα εκατοστών μεταξύ του πλησιέστερου I σημείου σταθερού μηχανήματος της γραμμής ελέγχου δικύκλων και του αντίστοιχου ορίου διέλευσης του ελεγχόμενου αυτοκινήτου από την πλησιέστερη γραμμή ελέγχου αυτών. Ειδικά στη θέση του ανυψωτικού J των δικύκλων, για να γίνεται απρόσκοπτα και με ασφάλεια ο οπτικός έλεγχος των δικύκλων, θα τοποθετείται προστατευτική διάταξη μεταξύ της γραμμής ελέγχου των οχημάτων και της γραμμής ελέγχου των δικύκλων, για την προστασία του ελεγκτή δικύκλων. Τα μηχανήματα της γραμμής ελέγχου των δικύκλων δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμποδίζουν την ασφαλή διέλευση των οχημάτων και των ελεγκτών. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη σε σειρά δεύτερης, τρίτης, κ. ο. κ. γραμμής ελέγχου δικύκλων εάν δεν εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. 8. Ο έλεγχος του θορύβου των ελαφρών και βαρέων οχημάτων, εφόσον κριθεί απαραίτητος, γίνεται σε κατάλληλο χώρο, εντός ή εκτός του στεγασμένου χώρου ελέγχων, κατά την κρίση της Υπηρ εσίας που! χορηγεί την άδεια. Ο έλεγχος του θορύβου των Δίκυκλων Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων, γίνεται σε κατάλληλο χώρο σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας για τη μέτρηση της στάθμης του ; θορύβου «εν στάση». 9. Κατασκευάζεται πλήρες δίκτυο συλλογής και αποχέτευσης των λάκκων κατόπτευσης και υδάτων του δαπέδου του κτιρίου ελέγχων. Ο. Οι χώροι εξυπηρέτησης και αναμονής πολιτών διατάσσονται σε επαφή με το κτίριο ελέγχων ή επικοινωνούν με αυτό με στ εγασμένο διάδρομο ή εντάσσονται μέσα σ' αυτό, έτσι ώ σ τε να υπάρχει άμεση πρόσβαση από και προς αυτό. Απο τελούντ αι από το γραφ ε ίο διοίκησης, γραφείο υπευθύνων γραμμών, χώρο δ ια μ ν ς λεγ κ τών τα δ τ ελευ τα ία γραφ ία μπ ρ ούν να αποτ ελούν έ να γρ αφ ε ίο ), χώ ρο εξυπηρ έ τη ση ς πελατών, που περιλαμβάνε ι Γραμματεία, Ταμείο και έκδοση δελτίων τεχνικού ελέγχου και το χώρο αναμονής πελατών με στοιχε ιώδ ες αναψυκτήριο. Οι κτιριακ ές εγκαταστάσ ε ις κατασκευάζονται από μη ευ κόλω ς αναφλέξ ιμα υλικά κ αι ε ίναι ηχο μονω μέν ες κα ι θ ε ρμομονωτικ ές μεταξύ των χώρων διοίκη ση ς και 6

17 του χώρου ε'λέγχων. Επιπλέον υπάρχει πλήρης η λεκτ ρ ο μηχανολογ ική εγκατάσταση και κλιματισμός στους χώρους διο ίκηση ς και αναμονής πελατό)ν. Πρ οκε ιμένου για l Κ ΤΕ Ο. Ελ. Ο., δ αφρων χηματων, η ε ισο ος των κτιριακών εγκαταστάσ εων αλλά και όλο ι ο ι εσωτε ρικοί νώροι "' του (ν,.,,ω' ρ,,. οι αναμονης, γ ραμματ ε ια ς, ταμειου κα ι wc ΑΜΕΑ) ε ίναι άμεσα προσβάσιμοι σε άτομα με ε ιδ ικ ές ανάγκες.. Οι βοηθητικοί χώροι περιλαμβάνουν απαρα ιτήτως τα αναλογούντα WC, χωριστά γ ια το προσωπικό κα ι χωριστά γ ια τους προσε ρχόμενους πολίτ ες. Τα WC των πολιτών εκ των οποίων ένα τουλάχιστον δ ιατίθ ετ αι γ ια άτομα με ε ιδικ ές ανάγκες, εφόσον πρόκε ιται για l.k.t.e.o. που ελέγχε ι ελαφ ρά οχήματα, τοποθ ετούνται στο ισόγειο. 'Ολα τα WC ε ίναι υπενδ εδυμένα με πλακ ίδια στο δάπεδο και στους τοίχου ς μέχρι ύψους τουλάχιστον 2,Ομ.. Στους βοηθητικού ς χώρου ς πε ριλαμβάνονται απαραιττως χώρος αποθήκης, χώρος αποδυτηρίων για το προσωπικό και τυχόν χώροι εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού και πυρόσβεσης. 2. Από την ε ίσοδο του οικοπέδου του l.k.t.e.o. μ έχρ ι το χώρο αναμονής και στάθμευση ς των προ ς ll, έλεγχο οχημάτων δύναται να υπάρχε ι κατάλληλη θέση γ ια την εξυπηρ έτηση της λειτουργίας τη ς πύλης, η οποία αποτυπώνεται στο σχέδιο γενικής διάταξης. Η θέση αυτή είναι κατάλληλα στ εγασμένη με μόνιμη ή προσωρινή κατασκ ευή, με την απαραίτητη υποδομή γ ια τη λειτουργία του τε ρματικού και εξασφαλίζε ι άνετη και απρόσκοπτη από καιρικές συνθήκες ε ργασία του χε ιριστή. Ως λειτουργία της πύλη ς, εφόσον αυτ ~ υπάρχε ι, νο είται η υποδοχή των προς έλεγχο οχημάτων και η εισαγωγή των στοιχείων του ς στο σύστημα, μηχανογράφησης, όπως καθορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Μ εταφορών και Επικοινωνιών που εκδίδ εται κατ ' εξουσιοδότηση του ν. 2963/200 και επίσης, προαιρετικά, ο έλεγχος των,. εκπεμπόμενων καυσαερίων. j.,..4 Τεχνικές προδιαγραφές αυτομάτων γρα~μών ελέγ~ου.!.τα συγκροτήματα των αυτομάτων γραμμων τ εχνικου ελεγχου επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικών ~l ΚΤΕΟ εξασφαλίζουν την αυτόματη μέτρηση και εκτύπωση των αποτελεσμάτων ελέγχου όλων των μηχανημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του ::Jl παρόντος άρθρου, εκτός του τζογομέτρου. ~ 2. 'Εγκ ριση μηχανημάτων : Όλα τα μηχανήματα ελέγχου εκτό ς του τζογομέτρου, να διαθέτουν :J πιστοπο ιητικό έγ κριση ς από διεθνή ο ργανισμό ή από χώρα μέλος τη ς Ευρωπαϊκής 'Ενωση ς. ::J-l 3. Κάθ ε γραμμή τεχνικού ελέγχου πε ριλαμβάν ε ι τα παρακάτω βασικά μηχανήματα και συσκευές:. Α λ f ι αυτοκινήτου. για τη με' τρηση της σύγκλισης ή απόκλισης των τροχών ενός άξονα του ελεγχόμενου ποκ ισιομετρ 0 λ"'ι Αμορτ ισερόμετ ρο γ ια τη μέτρηση της κατάστασης τ ου συστήματος ανάρτησης ξεχωρ ιστά γ ια κάθε -,, άξονα. ~, Φρ cν ό μ ετ ρο π ε:ι τ ρ ψό~ι ν ν π εδήσ εως του ελεγχο μ ενου οχηματος. υλίνδρων γ ια τι μέτρηση των δυνάμεων και τ υ συντελε στιi ~'( Αναλυτ καυσαερίων γ ια τη μέτρηση των καυσαερίων των β ενζινοκίνητ ων οχημάτων.

18 Ν εφ ελόμετρο για τη μ έτρηση της θολερότητας των καυσα ε ρίων των πε τρ ελαιοκίνητων οχημάτων. Φ ωτόμετρο για τη μέτρηση των φώτων πορ ε ίας και δ ιασταύρωσης του ελεγχομένου οχήματος. Τα I αποτελέσματα των μετρήσ ε ων των παραπάνω μηχανημάτων και συσκ ευών ελέγχου πρ έπε ι να ε μφανίζονται στις οθόν ε ς της κε ντρική ς μονάδας ελέγχου ή των τερματικών και να εκτυπώνονται στο δελτίο τεχνικού ελέγχου του οχήματος. Τζογόμετρο, το οποίο δεν είναι συνδεμένο μ ε την αυτόματη γραμμή, για τον έλεγχο των j αν επίτρεπτων ανοχών (τζόγων) των συστημάτων ανάρτησης και διεύθυνση ς των οχημάτων. 4. Τα μηχανήματα τ εχνικού ελέγχου των γραμμών της προηγούμενης παραγράφου συνδέονται με ' το σύστημα μηχανογράφησης του Ι διωτικού ΚΤΕΟ με τρόπο ώστε να καθίσταται αδύνατη η ' επ έ μβαση του προσωπικού του ΚΤΕΟ στα αποτελέσματα των μετρήσεων του τεχνικού ελέγχου. Στη μελέτη εγκατάστασης των αυτομάτων γραμμών ελέγχου που υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή εγκρίσεως των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας, θα περιγράφεται και ο τρόπος που καθιστά αδύνατη την επέμβαση του προ σωπικού του ΚΤΕΟ στα αποτελέσματα των μετρήσεων του τεχνικού ελέγχου.. Αποκλισιόμετρο: Το αποκλισιόμετρο της γραμμής αποτελείτα ι από ε ιδική πλάκα επί της οποίας διέρχεται με μικρή ταχύτητα ένας τροχός του μπροστινού ή του πίσω άξονα και μετρά είτε τη σύγκλιση είτε την απόκλιση των τροχών του μπροστινού και πίσω άξονα αντίστοιχα, η οποία αναφέρεται στη πλευρική απόκλιση τη ς πορείας του αυτοκινήτου σε μέτρα ανά χιλιόμετρο πορείας. Η μέγιστη ένδειξη απόκλισης της πορείας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον± l 5m/km. Η ρύθμιση της ένδειξης να είναι ανάλογη με την πλευρική μετακίνηση της πλάκας διέλευσης του τροχού και να υπάρχει δυνατότητα ένδειξης της σύγκλισης ή απόκλισης ξεχωριστά του μπροστινού και πίσω άξονα. 2. Το αμορτισερόμετρο: Το αμορτισερόμετρο της γραμμή ς αποτελείται από δύο πλάκες έδρασης των τροχών του μπροστινού ή πίσω άξονα και έχει τη δυνατότητα μέτρησης επί τοις ο/ο του κρατήματος των τροχών στο δρόμο καθώς κα ι την επί τοις % διαφοράς του κρατήματος των τροχών του ιδίου άξονα. 3. Το φρ ενόμετρο: Το φρενόμετρο της γραμμής αποτελείται από 2 ζεύγη περιστρεφόμενων κυλίνδρων, ένα ζεύγος για κάθε τροχό του ίδιου άξονα. Οι κύλινδροι έχουν ειδική επικάλυψη στην εξωτερική τους επιφάνεια ώστε να είνα ι αυξημένος ο συντελεστής τριβής μεταξύ του πέλματος του ελαστικού των τροχών κα ι του κυλίνδρου, και στην π ερίπτωση μέτρησης με βρεγμένους τροχούς. Το φρ ενόμ ετρο πρέπ ε ι να είναι κατάλληλο για τον έλεγχο επιβατηγών αυτοκ ινήτων και να μετρά το βάρος κάθ ε άξονα, εκτός εάν αυτό μετριέται στο αμορτισ ε ρόμετρο. Το φρ ε νόμ ετρο πρ έπε ι να μετρά: (α) Τις δυνάμ ε ις πέδησης των τροχών μπροστινού και πίσω άξονα. 8

19 ] (β) Την επί τοις % διαφορά των δυνάμ εων πέδηση ς των τροχών του ιδίου άξονα (γ) Το συνολικό βάρο ς του οχήματος ε κτός εάν αυτό με τριέται στο αμορτισ ε ρόμ ετρο. (δ) Τον συντελεστή πέδησης ε πί τοις% του ποδόφρενου. η (ε) Τον συντελε στή πέδηση ς επί τοις% του χε ιρόφρενου.. Η ταχύτητα περιστροφής των κυλίνδρων κατά τη μέτρηση να είναι της τάξεως των 5km/h και η εκκίνηση f~ της περιστροφής των κυλίνδρων και η παύση αυτής γίνεται αυτόματα με κατάλληλη διάταξη εκκίνησης και παύσης της πε ριστροφής των κυλίνδρων. J ~ Το φρ ενόμετρο να έχει τη δυνατότητα να βαθμονομείται και να έχε ι τη δυνατότητα μέτρησης η αυτοκινήτων μ ε κίνηση και στους 4 τροχούς μονίμου εμπλοκής. 4. Ο αναλυτής καυσαερίων: Ο αναλυτής καυσαερίων της γραμμής πρέπει να μετρά : - Διοξείδιο του άνθρακα C02 J ~ Υδρογονάνθρακες HC Μονοξ ε ίδιο του άνθρακα CO i -Οξυγόνο 02 -Συντελεστή «λ» Μονοξείδιο του άνθρακα διορθωμένο CO - Στροφές του κινητήρα RPM ι Θ ε ρμοκρασία του κινητήρα (C) i ακτινοβολία χωρίς διασπορά NDIR και για το 02 στην αρχή ηλεκτροχημικού γαλβανικού στοιχε ίου. Η μ έθοδος μέτρησης για τα αέρια C02, CO, HC να στηρίζεται στην αρχή απορρόφησης στην υπέρυθρη Η βαθμονόμηση (καλιμπράρισμα) πρ έ πει να γίνεται ηλεκτρικά κατά τη διάρκεια των μετρήσεων και κατά l Οι συσκευές πρέπε ι διαστήματα με πρότυπο αέριο για τα αέρια CO, HC, C02. να έχουν ενσωματωμένο ή να συνοδεύονται από σύστημα EURO OBD, για τον έλεγχο των παραμέτρων λε ιτουργίας των διαφόρων συστημάτων του οχήματος που ελέγχονται από το l σύστημα αυτό. Οι συσκευές πρέπει να έχουν έγκριση τύπου για ακρίβεια κλάσεως Ι που θα αποδεικνύεται με l πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα της Ε.Ε. l 5. Το νεφελόμετρο: "! οχημάτων που προ έ ρχεται από τον π ε ριεχόμ ενο καπνό με βάση την αρχή της φωτομετρικής απορρόφησης και με δειγματοληψία με ρικής ροής καυσαερίων. l. Η συσκευή πρ έπε ι να δ ιαθ έ τε ι δύο κλίμακες μετρήσ ε ων. Μία για την μέτρηση του συντελεστή Το νεφελόμετρο της γραμμής πρέπ ε ι να μετρά την θολερότητα των καυσαε ρίων των πετρελαιοκίνητων '' Ί απο ρρόφησης «Κ» και μια για την επί τοις% μέτρ~ση της θολερότητας των καυσαε ρίων από 0% μέ χρι \ 00%. - Η συσκευή πρ έπε ι να διαθ έ τε ι ενσωματωμενο ή αν εξάρτητο στροφόμ ετρο για την μέτρηση των 9

20 2( στροφών του π ε τρ ελαιοκινητήρα, κα θ ώς κ αι θ ε ρμό μ ετρο για την μ έτρηση τη ς θ ε ρμοκ ρασίας του πετρ ε λαιοκινητήρα. 6. Το φωτόμ ετρο: Το φωτόμετρο της γραμμής αποτελε ίται από τη κυρίως συσκευή ελέγχου των φώτων διασταύρωσης και πορ ε ίας του αυτοκινήτου και κατάλληλη βάση της συσκ ευής η οποία θα έχει τη δυνατότητα μετακίνησης με τη βοήθ ε ια τροχών. Το φωτόμετρο πρέπει να ελέγχε ι τη φωτεινή δέσμη των φώτων διασταύρωσης και πορ ε ίας του ελεγχομένου αυτοκινήτου εφόσον προηγουμένω ς η κυρίως συσκευή συγκέντρωση ς τη ς δέσμη ς φώτων κεντράρεται και ευθυγραμμίζεται με τους φανούς πορείας-διασταύρωσης του αυτοκινήτου. Το φωτόμετρο μετρά ξεχωριστά για τους αριστερούς και δεξιούς φανούς την απόκλιση δεξιά - αριστερά - άνω - κάτω, και την ένταση των φωτεινών δεσμών των φώτων πορείας και διασταύρωσης. Οι αποκλίσεις των δ εσμών μπορ ε ί να αναφ έ ρονται με λέξεις ή επί τοις % απόκλιση για δέσμες μήκους Ο μέτρων και η ένταση της δέσμης θα αναφέρεται σε LUX ή σε CD. 7. Το Τζογόμετρο: Το Τζογόμετρο της γραμμής είναι υδραυλικού τύπου και πρέπει να είναι εγκατεστημένο αριστερά - δεξιά του λάκκου επιθεώρησης των οχημάτων. Εάν δεν υπάρχει λάκκος επιθεώρησης αλλά ειδικός ανυψωτήρας, θα πρέπει να βρίσκεται στις βάσεις επικάθησης του ανυψωτήρα. Το τζογόμετρο διαθέτει ένα ζεύγος πλακών που παλινδρομούν και στις οποίες επικάθονται οι 2 τροχοί του μπροστινού και πίσω άξονα διαδοχικά. Μ ε τη βοήθ ε ια κατάλληλου χειριστηρίου φωτίζονται τοπικά τα ελεγχόμενα σημεία για υπερβολικές ανοχές του οχήματος και δίνονται οι εντολές παλινδρόμησης των πλακών του τζογομέτρου, για να διευκολύνονται οι οπτικοί έλεγχοι του οχήματος που πραγματοποιούνται από τον ελεγκτή του ΚΤΕΟ..5 Τα όργανα ελi:yχου Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται : τα όργανα ελέγχου των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, η διαδικασία ε πιβολής των κυρώσεων που επιβάλλονταν στους φορείς στους οποίους χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τ ε χνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) και στο ελεγκτικό προσωπικό τους, τα κριτήρια επιμ έτρησης των κυρώσ ε ων για παραβάσ ε ις που αφορούν δ ευτ ε ρεύουσ ες, σοβαρές ή ε πικίνδυνες ελλείψεις οχημάτων ή και παραβάσ ε ις που αφορούν διοικητικής ή οικονομικής φύσης υποχρ ε ώσ ε ις, καθώ ς και τα όργανα και η δ ιαδικασία ε ίσπραξης των προστίμων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ, και κάθ ε άλλο σχε τικό θ έ μα.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: O 1005 /1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 03/02/2006

ΤΙΤΛΟΣ: ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: O 1005 /1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 03/02/2006 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των δυνάµεων και του συντελεστή πεδήσεως ενός ελεγχόµενου οχήµατος. Οι µετρήσεις αυτές πραγµατοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008 ΚΙΝ.6944 677104 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν για τα οφέλη της Οικολογικής Οδήγησης

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν για τα οφέλη της Οικολογικής Οδήγησης Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν για τα οφέλη της Οικολογικής Οδήγησης Γιατί Οικολογική Οδήγηση; Η έννοια της αυτοκίνησης είναι συνδεδεμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1466 3 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 20794/2222 Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ Ε ΟΜΕΝΑ 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. 4.1 Έντυπο Κ.Ε.Κ.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ Ε ΟΜΕΝΑ 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. 4.1 Έντυπο Κ.Ε.Κ. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται από το ΙΚΤΕΟ για τη συµπλήρωση και την ακύρωση καρτών ελέγχου καυσαερίων (Κ.Ε.Κ). Η παρούσα οδηγία αφορά την έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ STARGAS 898 είναι τελευταίας τεχνολογίας, κλάσεως 0, με πολλαπλές επεκτάσεις χάρη στην υψηλή τεχνολογία που διαθέτει.

Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ STARGAS 898 είναι τελευταίας τεχνολογίας, κλάσεως 0, με πολλαπλές επεκτάσεις χάρη στην υψηλή τεχνολογία που διαθέτει. Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ STARGAS 898 είναι τελευταίας τεχνολογίας, κλάσεως 0, με πολλαπλές επεκτάσεις χάρη στην υψηλή τεχνολογία που διαθέτει. 1) Είναι παλμογράφος ψηφιακός, έγχρωμος, με μνήμη. 2) Είναι ψηφιακό,

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.: 11322/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1224Β Αριθμ. 11322/09 (ΦΕΚ 1224 Β/22-6-2009) : Τροποποίηση της υπ αριθμ. 514170/Ειδ. υπ αριθμ. 64/ 26.4.1995 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN Περιμετρικός οπτικός έλεγχος. Είναι απαραίτητο πριν οδηγήσουμε το αστικό λεωφορείο να κάνουμε ένα οπτικό έλεγχο γύρω από το όχημα.αυτός ο

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ;

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ; Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 6 ου κεφαλαίου 1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; 197 1. τον κινητήριο άξονα ( περιστρέφεται με τις μισές στροφές του στροφάλου για 4-χρονο κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

AM, A1, A2, A ...20... (30) . :

AM, A1, A2, A ...20... (30) . : 1 I AM, A1, A2, A : / : : : / :. : : :. / :. : : :...20......., (30).. /. / / 46 , 1, 2, -, 1, 2 3 (slalom) 4 5 6 ( ) 7 ( ) 8, 1,, 2 3 4 5, 1 2 3, 4 5 6 7 8 ( ) 9 10 11 12... 13 47 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2 ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 1220/13/79/79 Περί καθορισμού επιτρεπομένων ορίων θορύβων προκαλουμένων υπό των αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων και τρόπου μετρήσεως αυτού. (ΦΕΚ 75/Β/27-01-79)

Διαβάστε περισσότερα

8. ιαµόρφωση συµβόλων και εµβληµάτων

8. ιαµόρφωση συµβόλων και εµβληµάτων 8. ιαµόρφωση συµβόλων και εµβληµάτων 8.1 Σύµβολα βελών 8.1.1 Τύποι βελών (1) Τα σύµβολα των βελών χρησιµοποιούνται µε αναφορά στις λωρίδες κυκλοφορίας και στις κατευθύνσεις. Συνδέουν τον προορισµό και

Διαβάστε περισσότερα

15. : (4) (10) 16. 225/45 R17 91 W 17.

15. : (4)  (10) 16. 225/45 R17 91 W 17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Θέµα: ΕΙ ΙΚΟ (Τεχνολογία Αυτοκινήτων)

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος?

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Δρ Αθανάσιος Βαζούρας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dli 1 Παρουσίαση Δρ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

LPG και CNG. Γιαννιτσών 90&Χαλκίδος, Θεσσαλονίκη, Τηλ , , fax:

LPG και CNG. Γιαννιτσών 90&Χαλκίδος, Θεσσαλονίκη, Τηλ , , fax: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ Ν.4070/12 ΜΕΡΟΣ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΡΘΡΟ 114 ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ζ ΑΡΘΡΟ 185 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ ΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Τα εκτός σχεδίου πρατήρια υγρών

Διαβάστε περισσότερα

Euro IV (Blue Tec 4) 6 - κύλινδροι - V - κινητήρας. Διάμετρος / διαδρομή

Euro IV (Blue Tec 4) 6 - κύλινδροι - V - κινητήρας. Διάμετρος / διαδρομή Περιγραφή S 411 HD Τεχνικά στοιχεία Μήκος 10.160 mm Φάρδος 2.550 mm Ύψος 3.760 mm Εσωτερικό ύψος διαδρόμου 2.100 mm Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) 1.060 mm Μεταξόνιο 4.985 mm Εμπρόσθιος πρόβολος 2.215 mm Οπίσθιος

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Συμπλήρωση τροποποίηση της υπ αριθ. οικ. 72048/9666/08/26.1.2009 «Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165 Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 5 ου κεφαλαίου 1. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165 Με τον όρο διάγνωση εννοούμε τη μεθοδολογία που εφαρμόζουμε προκειμένου να εντοπίσουμε μια βλάβη σ ένα σύστημα λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 )

απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) ( σελ. 10 11 ΜΕΚ ΙΙ ) από φυσική Μια μεταβολή ονομάζεται : Ισόθερμη, εάν κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013):

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο αυτοκίνητο Diesel Blend κυκλοφόρησε

Το πρώτο αυτοκίνητο Diesel Blend κυκλοφόρησε Το πρώτο αυτοκίνητο Diesel Blend κυκλοφόρησε Υγραέριο & Φυσικό Αέριο Το πρώτο πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο με ανάμειξη καυσίμου πετρελαίου - υγραερίου κυκλοφόρησε στους δρόμους της συμπρωτεύουσας. Το "Σ"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 417 HDH Τεχνικά στοιχεία Μήκος 14.050 mm Φάρδος 2.550 mm Ύψος 3.860 mm Εσωτερικό ύψος διαδρόμου 2.100 mm Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) 1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός 7.110 mm Μεταξόνιο πίσω 1.350 mm

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 3 ου κεφαλαίου

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 3 ου κεφαλαίου Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 3 ου κεφαλαίου 1 η. Πώς διακρίνονται τα συστήματα ψεκασμού ανάλογα με την κατασκευή και τον τρόπο λειτουργίας τους ; διακρίνονται σε : * μηχανικά ( μηχανοϋδραυλικά ) * συνδυασμένα

Διαβάστε περισσότερα

DUCATO NATURAL POWER

DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER Το όχημα έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί κανονικά με φυσικό αέριο, ενώ υπάρχει αυτόματο σύστημα εναλλαγής σε βενζίνη όταν το φυσικό αέριο πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 915 15 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24326/2886 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας πληροφορούμε τα παρακάτω :

Α/ Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας πληροφορούμε τα παρακάτω : ΑΔΑ: Ω13Μ4653ΟΞΩ5Π INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.06.27 11:13:24 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες Νοµοθετικές Ρυθµίσεις για τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας νεοϊδρυόµενων και υφιστάµενων ϖρατηρίων» Εισηγητής: Καρανάσιος Παναγιώτης ιϖλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τεχνικός Σύµβουλος Π.Ο.Π.Ε.Κ. Γιαννιτσών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Πίνακας Προμέτρησης 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Τιμολόγιο Μελέτης 6. Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) Made by Nikouba!!! Οι ρυθµιστικές πινακίδες επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισµένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ. απαγόρευση στροφής, υποχρεωτική πορεία, όριο ταχύτητας κλπ.).

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 7. ΕΙΣΟ ΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η ΕΙΣΟ ΟΣ κάθε κτιρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηνιαία συντήρηση αντλιών θερμότητας

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηνιαία συντήρηση αντλιών θερμότητας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Διονυσία Σγούρου 213 1306 208 213 1306 480 dsgourou@ekdd.gr Αθήνα, 08 /04/2016 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

TUNAP ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. Εσωτερικό Έγγραφο. Τεχνική Πιστοποίηση TÜV Δελτίο Τύπου και Πληροφορίες. Θέμα

TUNAP ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. Εσωτερικό Έγγραφο. Τεχνική Πιστοποίηση TÜV Δελτίο Τύπου και Πληροφορίες. Θέμα TUNAP ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. Εσωτερικό Έγγραφο Θέμα Τεχνική Πιστοποίηση TÜV Δελτίο Τύπου και Πληροφορίες Περιεχόμενα: Σελ. Δελτίο Τύπου 2 Τί είναι η TÜV; 3 Τί είναι Πιστοποιημένο 3 Προϊόν; Πιστοποιημένα Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σπουδαστής: Μαρίνος Ανδρέου Επιβλέπων Καθηγητής:Ματζινος Παναγιωτης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Το υγραέριο LPG

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Μετρολογίας Σασαρώλης Εδµόνδος. Τι Είναι το Εισροών-Εκροών; Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1003/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Eco-Driving. Οικονομική-Οικολογική. Οικολογική & Ασφαλής Οδήγηση. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΩΙΔΗΣ Τμήμα Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Eco-Driving. Οικονομική-Οικολογική. Οικολογική & Ασφαλής Οδήγηση. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΩΙΔΗΣ Τμήμα Περιβαλλοντικής Πολιτικής Eco-Driving Οικονομική-Οικολογική Οικολογική & Ασφαλής Οδήγηση ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΩΙΔΗΣ Τμήμα Περιβαλλοντικής Πολιτικής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας-ΚΑΠΕ Ημερίδα Μεταφορές & Αειφορία: Δυνατότητες, Κατευθύνσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αρ. πρ.: 53640/3269 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΠΡΟΣ : Π. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΟΚΙΜΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής που βρίσκεται ή πρόκειται να εγκατασταθεί η μονάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) Ταχ. /νση: Λατούς 8 72 100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Πεδιαδίτης Γεώργιος τηλ.: 28410 91219 fax: 28410 91211 Αριθµός Μελέτης : 17_2016

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 431 DT Τεχνικά στοιχεία Μήκος Φάρδος Ύψος Εσ. ύψος διαδρόμου κάτω Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Μελέτη συντάχθηκε κατόπιν του µε αρ. πρωτ. οικ.192924/24.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ (γραμμικός προγραμματισμός) Μια εταιρεία χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τύπους ζωοτροφών (τον τύπο Ι και τον τύπο ΙΙ), ως πρώτες ύλες, τις οποίες αναμιγνύει για την εκτροφή γαλοπούλων ώστε να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 48163/3535/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γ/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1 / 4

γ/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1 / 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 9/5/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 31687/1738/16 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραρτήματα. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν:

Παραρτήματα. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν: Παραρτήματα Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν: 0 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πεδία Εφαρμογής Πιστοποίησης και απαιτούμενη εμπειρία των Πιστοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.640,00 (πλέον ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας 25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας Σελίδα 1 REVISION HISTORY

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών: δοκιμασίες πρακτικής εξέτασης-έλεγχος δικαιολογητικών.

ΘΕΜΑ: Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών: δοκιμασίες πρακτικής εξέτασης-έλεγχος δικαιολογητικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου 21 Iουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ Α2/25040/3788 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. Επικοινωνίας /

Τηλ. Επικοινωνίας / ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ CONSUL A.E. 1 To KEK Consul ως πιστοποιημένος φορέας δια βίου μάθησης και με πολυετή εμπειρία στην επαγγελματική κατάρτιση, ανταποκρινόμενο στη συνεχή ανάγκη για εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση νέου βενζινοκινητήρα για το µηχάνηµα ρίψης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα Ημερομηνία Ώρα εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες Ατµοσφαιρική ρύπανση Μαρή Νεαμονίτης Παλαιολόγου Παπαβασιλείου Ορισµός Ανεπιθύµητη αλλαγή στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του αέρα ζηµιογόνος για όλους τους οργανισµούς Πώς προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1975 10 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ50/48597/5875 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις ΓΓ/Μ2 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις 140 ΧΗΜΕΙΑ: Υδρογονάνθρακες- Πετρέλαιο - Προιόντα από υδρογονάνθρακες - Αιθανόλη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ /6532: Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών ο- χημάτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Αριθμ /6532: Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών ο- χημάτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθμ. 49958/6532: Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών ο- χημάτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α)του άρθρου 88 του

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις. α) Ειδικός όγκος (ν) είναι το πηλίκο του όγκου που καταλαμβάνει μια ποσότητα αερίου δια της μάζας του. Σελ. 9

Απαντήσεις. α) Ειδικός όγκος (ν) είναι το πηλίκο του όγκου που καταλαμβάνει μια ποσότητα αερίου δια της μάζας του. Σελ. 9 Απαντήσεις στα Θέματα των πανελληνίων 2013 στο μάθημα ΜΕΚ ΙΙ Θέμα Α Α1 α) Ειδικός όγκος (ν) είναι το πηλίκο του όγκου που καταλαμβάνει μια ποσότητα αερίου δια της μάζας του. Σελ. 9 Σωστό β) Για να περιοριστεί

Διαβάστε περισσότερα