Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, σπουδαστές των σχολών,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, σπουδαστές των σχολών,"

Transcript

1

2

3 ΜΗΝΥΜΑ Κ. Α/ΓΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, σπουδαστές των σχολών, στρατεύσιμο και πολιτικό προσωπικό της ΠΑ. Η καθημερινή προσπάθεια για ασφάλεια στις πτήσεις και στις λοιπές δραστηριότητες, αλλά και για διασφάλιση υγιεινών συνθηκών εργασίας για το προσωπικό, αποτελεί σταθερή διαχρονική επιδίωξη που αναπτύσσεται παράλληλα και ενισχυτικά της αποστολής. Με την ευκαιρία της εβδομάδας ασφαλείας πτήσεων και εδάφους θέλω ιδιαιτέρα να επισημάνω τη σπουδαιότητα και τον αδιάλειπτο χαρακτήρα του θεσμού, δεδομένου ότι η διατήρηση υψηλού δείκτη ασφάλειας θεωρείται κύριο στοιχείο της επιχειρησιακής ικανότητας. Το φάσμα και η πολυπλοκότητα των δυναμικών δραστηριοτήτων που περικλείονται στην αποστολή της ΠΑ λαμβάνουν χώρα τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, γεγονός που δημιουργεί ταυτόχρονα και την ανάγκη εντοπισμού και διαχείρισης ποικίλων εν δυνάμει εστιών κινδύνου. Τα στατιστικά στοιχειά ατυχημάτων στην ΠΑ δείχνουν μια ενθαρρυντική πορεία ως προς το στόχο μείωσης αυτών, καταδεικνύοντας έτσι ότι οι προσπάθειες του προσωπικού δεν είναι μάταιες. Παράλληλα όμως φαίνεται ότι η συμμετοχή του ανθρωπίνου παράγοντα στα ατυχήματα ανέρχεται σε ποσοστό της τάξης του 80%, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν σαφή περιθώρια για καλύτερη επίδοση στην ΑΠΕ. Πέρα από την ενημέρωση και την πρόληψη σε θέματα ΑΠΕ δεν πρέπει να ξεχνάμε πως για την καλλιέργεια μας σημαντικό ρόλο παίζει και η συνεχής εκπαίδευση για την κατανόηση του συνόλου των αξιών, στάσεων, αντιλήψεων, ικανοτήτων και προτύπων συμπεριφοράς που εμπεριέχονται στον όρο που έχει καθιερωθεί ως «ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΠΕ», η οποία προσδιορίζει τη δέσμευση και επάρκεια για την εφαρμογή των κανόνων πρόληψης ασφάλειας. Πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στον Ανθρώπινο παράγοντα και να κατανοήσουμε τις συνθήκες που το λάθος θα κάνει την εμφάνιση του, έχοντας στο νου μας πως το ατύχημα δεν προκαλείται από την μεμονωμένη λανθασμένη πράξη ενός ατόμου το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο ενός έργου, αλλά τις περισσότερες φορές έχει τις ρίζες του πιο βαθιά. Ο υπερβάλλοντας ζήλος, η καθημερινή πρακτική, η συνήθεια, η έλλειψη επαγγελματισμού, η μειωμένη επίβλεψη, η υπέρ-εμπιστοσύνη, η πίεση για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών, η μη τήρηση βασικών κανόνων πρόληψης, η αδυναμία κατανόησης και αποδοχής της σπουδαιότητας του προστατευτικού εξοπλισμού, είναι παράγοντες που συναντάμε στους χώρους εργασίας. Μέσα στην ιδιαίτερη οικονομική συγκυρία που διανύει η χωρά μας πρέπει να καταστεί σαφές ότι ο τομέας της ΑΠΕ είναι αυτός που δεν επιδέχεται καμιά έκπτωση, και οι προσπάθειες περιστολής δαπανών σε καμιά περίπτωση δεν θα επεκτείνονται σε τομείς που επηρεάζουν την ασφάλεια του προσωπικού. Κλείνοντας σας καλώ να σκεφτούμε με προσοχή τη χρονιά που πέρασε και να υποσχεθούμε στους εαυτούς μας αλλά και στους συναδέλφους μας πως για τον επόμενο χρόνο θα θέσουμε υψηλότερους στόχους για τη στήριξη και την καθιέρωση της απαιτούμενης νοοτροπίας στον τομέα της Ασφάλειας Πτήσεων Εδάφους. Καλοκαίρι 2011 η πτήση 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 201, Καλοκαίρι Μήνυμα Αρχηγού ΓΕΑ για τη εβδομάδα Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους Ενημερωτικό Περιοδικο Ασφάλειας Πτήσεων & Εδάφους Νο 201 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011 ΚΕΑΠΕ 7 ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΕ Editorial ΗΜΟΥΝ ΕΚΕΙ λίγα λόγια απο την σύνταξη. Αεροπορικά 8 Ατυχήματα Αεροπορικά Ατυχήματα Ατυχήματα πολεμικών αεροποριών απο όλο τον κόσμο 14 Δραστηριότητες ΔΑΠΕ Δραστηριότητες Της Διεύθυνσης στο διάστημα που πέρασε. 18 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Μία παρουσίαση με ενδεικτικά ατυχήματα απο τους Σγο (Ι) Ι.Βάγια και τον Υπσγο Σ.Ζαχαριά 30 ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ Αναδιοργάνωση των φορέων ΑΠΕ στην Π.Α. του Σμχου (Ι) Δ. Κανέλλου. 4 η πτήση Καλοκαίρι 2011

5 ιάκριση Ασφάλειας Πτήσεων & Εδάφους Το Σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης Ένας σύγχρονος κύνδυνος στους εργασιακούς χώρους. του Σγού (Ψ) Ν. Ράικου Fighter Pilot Ένας Fighter Pilot είναι περίπου ένα φαινόμενο! του Σγού (Ι) Μ. Βασιλάκη επιμέλεια Σμχος (Ι) Δ. Κανέλλος Crew Resource Management Τι είναι και τι δεν είναι το CRM. με την επιμέλεια του Σγου (Ι) Ν. Καρανίκα. Ο Αστικός Μίτος της Αριάδνης. Οδηγικές αναλύσεις για τους φίλους των δύο τροχών. του Σγού (Ε) Σ. Κίτσιου Η Μηχανή του Χρόνου Μία αναδρομή 30 χρόνια πρίν, απο τα αρχεία του περιοδικού. Για τους αναγνώστες. Ζητάμε την γνώμη σας και την βοήθεια σας ώστε να κάνουμε το περιοδικό μας καλύτερο! Διακρίσεις. Διακρίσεις προσωπικού που με τις ενέργειες τους συμβάλλουν στην ασφάλεια πτήσεων και εδάφους. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Τευχός 201 Καλοκαίρι 2011 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΑΠΕ Τηλ.: Fax: ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Υπτχος (Μ) Αχιλλέας Λέλλας ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΠΕ Ταξχος (Ι) Μιχαήλ Θεοδωράκης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Επγός (Ι) Χαράλαμπος Ξουλεής ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Σμιας (ΟΤΑΦ) Γιάννης Καπλαντζής «Ç ÐÔÇÓÇ» åßíáé õðçñåóéáêü ðåñéïäéêü êáé ãé' áõôü ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáôýðùóç Þ ç åêìåôüëëåõóç ïëüêëçñïõ Þ ìýñïõò ôùí ðåñéå ïìýíùí áðü ðáñüãïíôåò îýíïõò ðñïò ôéò íïðëåò ÄõíÜìåéò. Óôï ðåñéïäéêü äçìïóéåýïíôáé Üñèñá, ðëçñïöïñßåò, ðñïóùðéêýò åìðåéñßåò, ãíþóåéò êáé éäýåò ôùí óõíåñãáôþí, ãéá åíçìýñùóç, ðñïâëçìáôéóìü êáé åðéìüñöùóç, ìå èýìáôá ÁóöÜëåéáò ÐôÞóåùí êáé ÅäÜöïõò. Ôï ðåñéå üìåíï ôùí Üñèñùí áðç åß ôéò áðüøåéò ôïõ óõããñáöýá, ï ïðïßïò åßíáé êáé ï õðåýèõíïò ãéá ôï ðåñéå üìåíï ôçò åñãáóßáò ôïõ. Ãßíïíôáé äåêôýò êñßóåéò ãéá äçìïóéåýìáôá ôïõ ðåñéïäéêïý. ¼ëá ôá èýìáôá åßíáé ÁÄÉÁÂÁÈÌÇÔÁ. Ôá Üñèñá áðïóôýëëïíôáé óôï ÃÅÁ / ÃÅ / ÄÁÐÅ/1, ãéá ôï ðåñéïäéêü «Ç ÐÔÇÓÇ». ÐñÝðåé íá åßíáé óå Ýíôõðç êáé øçöéáêþ ìïñöþ êáé íá óõíïäåýïíôáé, áðü óýíôïìï âéïãñáöéêü ôïõ óõããñáöýá, öùôïãñáößåò, ó Ýäéá, slides Þ óêßôóá êëð. óå øçöéáêþ ìïñöþ. Ôá èýìáôá ðñïò äçìïóßåõóç åðéëýãïíôáé áðü åéäéêþ åðéôñïðþ. Ï õðåýèõíïò ôçò Ýêäïóçò äéáôçñåß ôï äéêáßùìá íá åðéöýñåé êüèå áëëáãþ ðïõ êñßíåé áíáãêáßá ãéá ôçí êáëýôåñç ðáñïõóßáóç. Ïé áðïäýêôåò êáé ï áñéèìüò ôùí áíôéôýðùí, ðïõ äéáíýìïíôáé, êáèïñßæïíôáé ìå ÄéáôáãÞ ôïõ ÃÅÁ / ÄÁÐÅ. Καλοκαίρι 2011 η πτήση 5

6 Η Διεύθυνση Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους σας εύχεται Καλό Καλοκαίρι

7 EDITORIAL ΗΜΟΥΝ ΕΚΕΙ Στην προσπάθεια μας για την βελτίωση του τομέα πρόληψης ατυχημάτων, σκεφτήκαμε να υιοθετήσουμε ένα νέο πρόγραμμα, με τίτλο «ΗΜΟΥΝ ΕΚΕΙ».Σκοπός του προγράμματος είναι η συγκέντρωση των εμπειριών των πληρωμάτων αέρος, των μηχανικών, των ελεγκτών κλπ, που είχαν ανάμιξη σε ατυχήματα η άλλα περιστατικά, οφειλόμενα στον ανθρώπινο παράγοντα. Το πρόγραμμα αυτό είναι απλό και με πολύ λίγους κανόνες. Βασικά θέλουμε να μας στέλνετε τις προσωπικές σας εμπειρίες, σφάλματα ή παραλείψεις, χωρίς να αναφέρετε απαραίτητα το όνομα σας η την Μονάδα σας. Η ελευθερία που προσφέρει η ανωνυμία, είναι ο στόχος μας και θέλουμε να είναι και το ερέθισμα για εσάς για να μας ενημερώσετε για επικίνδυνες καταστάσεις, που αν δημοσιευθούν ενδεχομένως να σώσουν ζωές! Το πρόγραμμα δεν επιθυμεί αναφορές ξένων σφαλμάτων δεν είναι σύστημα παραπόνων και δεν σκοπεύει στην τιμωρία αυτών που διέπραξαν ένα σφάλμα ή στην παράβαση του απορρήτου. Επίσης δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει τις αναφορές επικίνδυνης κατάστασης αυτές θα αποστέλλονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Περιμένουμε λοιπόν τη συνεργασία σας. Στείλτε μας τις επιστολές σας απ ευθείας στο ΓΕΑ/ΔΑΠΕ. Αν η ιστορία σας είναι κατάλληλη, θα την δημοσιεύσουμε στο περιοδικό μας και «τα παθήματα σας θα γίνουν μαθήματα σε άλλους»! Επιθυμία μας είναι να σωθεί μια ζωή, να σωθεί ένα αεροσκάφος, μέσα από τις ιστορίες του προγράμματος αυτού. Σε αντάλλαγμα, εσείς θα νοιώθετε την ηθική ικανοποίηση, ότι συμβάλλετε στο να σωθούν ζωές και αφη και θα έχετε κερδίσει την εκτίμηση μας για την έντιμη αναφορά ενός σφάλματος σας. Επγός (Ι) Χ.Ξουλεής Καλοκαίρι 2011 η πτήση 7

8 Αεροπορικά Ατυχήματα Ελλάδα, 2 Μαΐου 2011 Την Δευτέρα 02 Μαΐου 2011 και ώρα 22:45 ελικόπτερο τύπου Apache AH-64 D κατα την διάρκεια προγραμματισμένης νυκτερινής πτήσης, υπεστη μηχανική βλάβη ανατολικά της περιοχής των Μεγάρων. Κατα την εκτίμηση του πιλότου, στο ελικόπτερο προκληθηκε πυρκαγιά. Οι χειριστές το προσγείωσαν και το εγκατέλειψαν με ασφάλεια. Διαξάγονται οι προβλεπόμενες - ενδεδειγμένες έρευνες. Νιγηρία, 23 Μαρτίου 2011 Ένας χειριστής έχασε την ζωή του στο Mallam Aminu Kano International Airport στην Νιγηρία όταν το μαχητικό αεροσκάφος του κατέπεσε στο διάδρομο. Το αεροσκάφος πετούσε σε εκπαιδευτική αποστολή στην περιοχή του αεροδρομίου και στην επιστροφή του για προσγείωση, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, λίγο πριν την προσγείωση πετούσε ανεξέλεγκτο και κατέπεσε με σφοδρότητα στο διάδρομο όπου και αναφλέγει. Ο διάδρομος υπέστη εκτεταμένες ζημιές και το αεροδρόμιο έκλεισε κατευθύνοντας τους επιβάτες σε άλλα κοντινά αεροδρόμια. Ο τύπος του αεροσκάφους δεν ανακοινώθηκε ενώ τα αίτια της συντριβής ερευνώνται. Υεμένη, 30 Μαρτίου 2011 Αεροσκάφος τύπου AV-8B Harrier το οποίο επιχειρούσε με την δύναμη του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών ανοιχτά της Υεμένης στον κόλπο του Aden, κατέπεσε αμέσως μετά την απογείωση του από ένα αμφίβιο πλοίο τύπου Boxer. To αεροσκάφος αμέσως μετά την απογείωση του έστρεψε δεξιά και λίγο πριν καταπέσει στην θάλασσα ο χειριστής το εγκατέλειψε, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ μόνο τραυματισμό του. Τον χειριστή περισυνέλεξε από την θάλασσα ελικόπτερο τύπου ΜΗ-60s Seahawk ενώ ειδική ομάδα ερευνά τα αίτια του ατυχήματος. Χαβάη 30 Μαρτίου 2011 Ελικόπτερο τύπου CH-53 D Sea Stallion των ΗΠΑ κατέπεσε στην Χαβάη στην διάρκεια αναγκαστικής προσγείωσης σε ρηχά νερά στον κόλπο Kaneohe, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός και τον τραυματισμό άλλων τριών μελών του πληρώματος εκ των οποίων οι δύο πολύ σοβαρά. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από την βάση του στο Kaneohe Bay στα πλαίσια εκπαιδευτικής αποστολής και κατέπεσε μετά από 20 λεπτά πτήσης στην περιοχή. Τα αίτια που προξένησαν το ατύχημα δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. ΗΠΑ, 31 Μαρτίου 2011 Έντεκα άτομα τραυματίστηκαν όταν ο κινητήρας ενός F/A-18C Hornet αναφλέγει στο κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου John C. Stennis ανοιχτά του San Diego. Το προσωπικό εργαζόταν στο κατάστρωμα του πλοίου δίπλα στο μονοθέσιο μαχητικό όταν ο κινητήρας ξαφνικά υπέστη βλάβη και τυλίχθηκε στις φλόγες. Την φωτιά κατάφεραν να κατασβέσουν άμεσα τα συνεργεία πυρόσβεσης χωρίς να προκληθούν ζημιές στο 8 η πτήση Καλοκαίρι 2011

9 κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου ενώ από τους έντεκα τραυματίες, τέσσερις μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο. Το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση. Γερμανία 1 Απριλίου 2011 Αεροσκάφος A-10 Thunderbolt II των ΗΠΑ κατέπεσε κατά την διάρκεια πτήσης ρουτίνας βόρεια της πόλης Wittlich στην Γερμανία. Ο χειριστής εγκατέλειψε επιτυχώς το αεροσκάφος πριν την συντριβή του και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο της περιοχής. Κλιμάκιο από τις ΗΠΑ κατέφθασε στην περιοχή για την διερεύνηση του ατυχήματος. Κένυα, 4 Απριλίου 2011 Ελικόπτερο Μ-117 του στρατού της Κένυας κατέπεσε κοντά στην πόλη Juja όταν κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης ανέφερε μηχανικό πρόβλημα. Το πλήρωμα κατάφερε να το προσγειώσει δίπλα στο Πανεπιστήμιο αγροτικής ανάπτυξης «Jomo Kenyatta» και αμέσως μόλις σταθεροποιήθηκε στο έδαφος, ο κυβερνήτης και τα δύο μέλη του πληρώματος, το εγκατέλειψαν πριν αυτό τυλιχθεί στις φλόγες και καταστραφεί ολοσχερώς. Ευτύχημα ήταν επίσης ότι δεν τραυματίστηκε κανείς από τους σπουδαστές του ιδρύματος που βρισκόντουσαν σε μικρή απόσταση από το περιστατικό. ΗΠΑ, 6 Απριλίου 2011 Δύο χειριστές έχασαν την ζωή τους όταν το αεροσκάφος τύπου F/A-18F Super Hornet κατέπεσε σε πεδινή περιοχή κοντά στην Ναυτική Βάση Lemoore από όπου και είχε απογειωθεί για μία εκπαιδευτική πτήση. Το αεροσκάφος κατέπεσε μόλις ενάμιση μίλι από τα όρια της βάσης σε παρακείμενη φάρμα από όπου και περισυνέλεξαν τους άτυχους χειριστές. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται. Ρωσία, 6 Απριλίου 2011 Αεροσκάφος τύπου Su-27 Flanker συνετρίβη κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης κοντά στην πόλη Vladivostok της Ρωσίας. Ο χειριστής κατάφερε να εγκαταλείψει επιτυχώς το αεροσκάφος το οποίο και κατέπεσε στο χωριό Solovei Klyuch ευτυχώς χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί στο έδαφος. Ο χειριστής μετά την περισυλλογή του νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο της περιοχής και η κατάσταση του κρίνεται ικανοποιητική, ενώ οι πρώτες αναφορές λένε πως το ατύχημα ήταν αποτέλεσμα μηχανικής βλάβης. Βέλγιο, 8 Απριλίου 2011 Ολλανδικό αεροσκάφος τύπου F-16 προέβη σε αναγκαστική προσγείωση στο Αεροδρόμιο Charleroi στο Βέλγιο με αποτέλεσμα να κλείσει ο διάδρομος και να προκληθούν προβλήματα με την λειτουργία του αεροδρομίου. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με την άτρακτο και συντρίμμια του σκορπίστηκαν σε μεγάλη ακτίνα στο διάδρομο ενώ ειδικό συνεργείο απομάκρυνε την δεξαμενή καυσίμου του αεροσκάφους καθώς περιέχει τοξικά υλικά. Ο χειριστής τραυματίστηκε ελαφρά και διέφυγε τον κίνδυνο. Ιράν, 11 Απριλίου 2011 Αεροσκάφος Sukhoi της Ιρανικής Αεροπορίας συνετρίβη κοντά στην πόλη Sarvestan, 80km ανατολικά του Shiraz κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του κυβερνήτη ενώ ο συγκυβερνήτης τραυματίστηκε ελαφρά. Τα αίτια της πτώσης του αεροσκάφους είναι υπό διερεύνηση. Μάθε απο τα λάθη των άλλων... ΜΗΝ περιμένεις να γίνουν δικά σου! Πέστο στη ΔΑΠΕ. Καλοκαίρι 2011 η πτήση 9

10 Σουδάν, 13 Απριλίου 2011 Εκπαιδευτικό ελικόπτερο τύπου Mi24 της Πολεμικής Αεροπορίας του Σουδάν συνετρίβη κατά την απογείωση του από το αεροδρόμιο στο Khartoum όταν ανεφλέγη από άγνωστα ακόμα αίτια ο ένας κινητήρας του. Από τους τρείς επιβαίνοντές ο ένας τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ οι άλλοι δύο νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα. Φιλιππίνες, 14 Απριλίου 2011 Δύο χειριστές και τρία μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, όταν στο ελικόπτερο τύπου UH-1I Huey στο οποίο επέβαιναν σταμάτησε ξαφνικά να λειτουργεί ο κινητήρας, αναγκάζοντας τους χειριστές του να προβούν σε αναγκαστική προσγείωση στην περιοχή Taytay, Rizal. Μετά την περισυλλογή των τραυματιών ειδική επιτροπή ξεκίνησε τις έρευνες για την διερεύνηση του ατυχήματος. Ινδία, 17 Απριλίου 2011 Ελικόπτερο ALH Dhruv (Advance Light Helicopter) της Ινδικής Αεροπορίας συνετρίβη βόρεια του Sikkim ενώ βρισκόταν σε εκπαιδευτική αποστολή με άσχημες καιρικές συνθήκες. Τα αίτια της συντριβής δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά. Τουρκία, 26 Απριλίου 2011 Μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-4 της τουρκικής αεροπορίας συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωση του από αεροπορική βάση κοντά στην πόλη Eskisehir στα δυτικά της Τουρκίας. Το αεροσκάφος κατέπεσε μέσα στην περίμετρο του αεροδρομίου με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό των δύο χειριστών οι οποίοι χρησιμοποίησαν το εκτινασσόμενο κάθισμα του αεροσκάφους. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται. Φιλιππίνες, 28 Απριλίου 2011 Εκπαιδευτικό αεροσκάφος τύπου Aermacchi S-211 συνετρίβη σε παράλια περιοχή κοντά στην πόλη Bagac. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Clark της περιοχής Pampanga για την εκτέλεση μίας πτήσης ρουτίνας. Η σύγκρουση του ήταν σφοδρή και είχε σαν αποτέλεσμα τον χαμό του κυβερνήτη του. Τα αίτια της συντριβής είναι υπό διερεύνηση. Ιταλία, 28 Απριλίου 2011 Αεροσκάφος F-16 των Ενωμένων Αραβικών Εμιράτων κατέπεσε κατά την προσγείωση του στην αεροπορική βάση του ΝΑΤΟ Sigonella στην Ιταλία. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου το αεροσκάφος παρέκλινε της πορείας του και τελικών βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωση του. Ο χειριστής χρησιμοποίησε το εκτινασσόμενο κάθισμα και δεν αναφέρθηκε τραυματισμός του ενώ μικρές ήταν και οι ζημιές στο αεροσκάφος. Ινδία, 29 Απριλίου 2011 Αεροσκάφος τύπου IJT (Intermediate Jet Trainer) της Ινδικής Αεροπορίας συνετρίβη σε δασική περιοχή στο Krishnagiri. Οι χειριστές πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν τα εκτινασσόμενα καθίσματα τους λίγο πριν το αεροσκάφος χτυπήσει στο έδαφος. Η πτώση συνέβη κατά την διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης και κατά την διάρκεια ιδιαίτερα δύσκολων ελιγμών. Οι χειριστές είναι καλά στην υγεία τους. Πακιστάν, 4 Μαΐου 2011 Μαχητικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας του Πακιστάν συνετρίβη κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην περιοχή Jhang της επαρχίας Punjab. Το αεροσκάφος τύπου Mirage είχε απογειωθεί από την αεροπορική βάση Rafiqi και λίγο πριν την συντριβή του ο αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους και οι τέσσερεις επιβαίνοντες σε αυτό. Το ελικόπτερο πετούσε κοντά στα κινεζικά σύνορα όταν χάθηκε από τα ραντάρ ενώ η ανεύρεση του καθυστέρησε καθώς στην περιοχή επικρατούσαν χειριστής χρησιμοποίησε το εκτινασσόμενο κάθισμα του με αποτέλεσμα να περισυνελέγει λίγο αργότερα από τα συνεργεία διάσωσης με ελαφρά τραύματα. Τα αίτια διερευνώνται. 10 η πτήση Καλοκαίρι 2011

11 Νιγηρία, 11 Μαΐου 2011 Αεροσκάφος F-7Ni της Νιγηριανής Πολεμικής Αεροπορίας κατέπεσε στην περιοχή Mbaniongu Mbazaam κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Το πλήρωμα περισυνέλεξε ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης από την 350η εκπαιδευτική βάση χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί του πληρώματος. Έρευνες ξεκίνησαν για να διευκρινιστούν τα αίτια της πτώσης του αεροσκάφους. Αυστραλία, 19 Μαΐου 2011 Αεροσκάφος PC-9/A της Βασιλικής Αεροπορίας της Αυστραλίας κατέπεσε όταν κατά την διάρκεια πτήσης ρουτίνας αντιμετώπισε μηχανικά προβλήματα, στην Αεροπορική Βάση East Sale Victoria. Τα δύο μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν το αεροσκάφος αφού πρώτα εκτέλεσαν επιτυχώς όλες τις διαδικασίες ανάγκης και περισυνελέγησαν χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός τους. Στα πλαίσια της πρόληψης όλα τα αεροσκάφη του τύπου καθηλώθηκαν ως ότου διευκρινιστούν τα αίτια του ατυχήματος. Σαουδική Αραβία, 24 Μαΐου 2011 Μαχητικό αεροσκάφος F-15 της Πολεμικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας συνετρίβη κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στα ανατολικά της χώρας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του χειριστή του. Επιτροπή ερευνά τα αίτια του δυστυχήματος. Αφγανιστάν, 24 Μαΐου 2011 Γαλλικό Mirage 2000D συνετρίβη στο Αφγανιστάν έπειτα από μηχανική βλάβη. Το αεροσκάφος επιχειρούσε στην περιοχή σε αποστολή συνοδείας ιταλικών στρατευμάτων μαζί με ένα Mirage F1-CR το οποίο και παρέμεινε στην περιοχή της συντριβής μέχρι την ανάκτηση των δύο χειριστών από αμερικανούς διασώστες, οι οποίοι και τους μετέφεραν πίσω στην Ιταλική Βάση Farach από όπου και είχαν απογειωθεί. Και οι δύο χειριστές είναι καλά στην υγεία τους ενώ τα αίτια της πτώσης διερευνώνται. Ταϋλάνδη, 30 Μαΐου 2011 Εκπαιδευτικό αεροσκάφος T-34 της αεροπορίας της Ταϋλάνδης εκτέλεσε επιτυχώς αναγκαστική προσγείωση μετά από μηχανικό πρόβλημα δίπλα σε ποταμό στην επαρχία Pingtung. Το μονοκινητήριο είχε απογειωθεί από τις εγκαταστάσεις της σχολής για μια πτήση ρουτίνας και 15 λεπτά αργό τερα ανέφερε μηχανική βλάβη. Το πλήρωμα δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα και μετά από συνεννόηση με το κέντρο ελέγχου εκτέλεσε την αναγκαστική προσγείωση ασφαλώς. Σημειώνεται πως ο συγκεκριμένος τύπος αεροσκάφους δεν είναι εξοπλισμένος με εκτινασσόμενα καθίσματα και οι χειριστές για να εγκαταλείψουν θα πρέπει να αποχωριστούν την καλύπτρα χειροκίνητα. Ιράν, 30 Μαΐου 2011 Ελικόπτερο Cobra 209 του Ιρανικού στρατού συνετρίβη λόγω μηχανικής βλάβης κοντά στην πόλη Isfahan. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από την αεροπορική βάση Shahid Vatanpour για μία πτήση ρουτίνας. Και οι δύο χειριστές τραυματίστηκαν θανάσιμα. Τα ακριβή αίτια διερευνώνται. Αφγανιστάν, 30 Μαΐου 2011 Αυστραλιανό ελικόπτερο τύπου Chinook συνετρίβη κατά την διάρκεια αποστολής ανεφοδιασμού νότια της αεροπορικής βάσης Kandahar. Σύμφωνα με αυστραλιανούς αξιωματούχους δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της συντριβής ενώ δεν αποκλείεται και η περίπτωση της κατάρριψης από εχθρικές δυνάμεις. Αμέσως μετά την συντριβή του ένα αμερικάνικο ελικόπτερο που το συνόδευε προσγειώθηκε και περισυνέλεξε τον χειρίστη και τα άλλα πέντε μέλη του πληρώματος. Ο άτυχος χειριστής υπεκυψε στα τραύματα του πρίν την μεταγωγή του στο νοσοκομείο. Καλοκαίρι 2011 η πτήση 11

12 Χανιά, 8 Ιουνίου Κατά την απογείωση αεροσκάφους F-16 Blk 52+ και στην φάση του ξεκολλήματος από τον διάδρομο 11 της 115ΠΜ παρατηρήθηκε από το προσωπικό του πύργου ελέγχου η ύπαρξη φωτιάς στο τμήμα του After Burner (ΑΒ). Αμέσως ενημερώθηκε ο Ιπτάμενος ο οποίος είχε ήδη ενδείξεις δυσλειτουργίας του κινητήρα και εκτέλεσε τις κατάλληλες ενέργειες. Μετά την έξοδο από την περιοχή του ΑΒ η φλόγα έσβησε. Ακολούθως και αφού ολοκληρώθηκε η Α/Γ, έγινε απόρριψη των εξωτερικών δεξαμενών σε θαλάσσια περιοχή στην προέκταση του διαδρόμου και εκτελέστηκε κατευθείαν προσγείωση στον διάδρομο 29 χωρίς άλλο πρόβλημα. Ελευσίνα, 14 Απριλίου Κατά την διάρκεια της δοκιμής των Αεροκινητήρων (Run-up) πριν την απογείωση αφους C-27 και ενώ στην περιοχή του Αεροδρομίου έπνεαν ισχυροί άνεμοι, ανυψώθηκε η δεξιά πτέρυγα του Αεροσκάφους με αποτέλεσμα αυτή να έλθει σε επαφή με τον διάδρομο ενώ παράλληλα ήρθε σε επαφή με αυτόν και η αριστερή έλικα του Αεροσκάφους. Άραξος, 17 Μαΐου Μετά την απογείωση σχηματισμού Α/Φ F-16 Blk 52+ Adv από το αεροδρόμιο της 116ΠΜ διαπιστώθηκε από το προσωπικό εδάφους η ύπαρξη εξαρτημάτων ριναίου σκέλους εντός του διαδρόμου. Αμέσως δόθηκε εντολή για την εκτέλεση κατάλληλων ελέγχων από όλα τα αεροσκάφη που βρίσκονταν εν πτήση. Μετά την διενέργεια των ελέγχων διαπιστώθηκε η απώλεια ριναίου τροχού σε ένα από αυτά. Τηρώντας όλες τις σχετικές διαδικασίες ο Ιπτάμενος κατάφερε να προσγειώσει ασφαλώς το αεροσκάφος εφαρμόζοντας αεροδυναμική πέδηση και εκτελώντας ομαλή επαφή του ριναίου σκέλους επί του διαδρόμου με αποτέλεσμα την πρόκληση των ελάχιστων δυνατόν ζημιών σε αυτό. 12 η πτήση Καλοκαίρι 2011

13 Σάμος, 9 Ιουνίου Την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011 και ώρα 13:24, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής χαμηλής ναυτιλίας τετράδας αεροσκαφών Mirage 2000 της 114ΠΜ/332Μ και ενώ βρισκόταν μεταξύ νήσου Σάμου και Φούρνων, στο Νο 2 αεροσκάφος του σχηματισμού εκτελέσθηκε εγκατάλειψη μετά από απώλεια ώσης στον κινητήρα του. Οι δύο Ιπτάμενοι περισυνελλέγησαν από παραπλέον σκάφος του Στρατού ξηράς και είναι καλά στην υγεία τους. Συγκροτήθηκε αρμόδια επιτροπή η οποία θα διεξάγει την διερεύνηση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Την Τρίτη 21 Ιουνίου 2011 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ανέλκυση αεροσκάφους. Το αεροσκάφος ανελκύθηκε από βάθος εβδομήντα πέντε μέτρων από την Μοίρα Κινητών Ομάδων της 206 Πτέρυγας Αεροπορικών Υποδομών (ΠΑΥ). Για να φέρουν σε πέρας την αποστολή ανέλκυσης, τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας συνεργάστηκαν με το 4ο ΕΤΕΘ του Στρατού Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό το οποίο διέθεσε το Ν/ΘΗ ΚΑΛΛΙ- ΣΤΩ και το Α/Γ ΡΟΔΟΣ και το Λιμενικό Σώμα. Επιπλέον συμμετείχαν αφιλοκερδώς οι βαθυδύτες κ. Σπυρίδων Κόλλας και κ. Ανδρέας Ανδρικόπουλος και ο κ. Απόστολος Κυπραίος, με το επαγγελματικό αλιευτικό του σκάφος. Καλοκαίρι 2011 η πτήση 13

14 δραστηριοτητεσ ασφαλειασ πτησεων και εδαφουσ 139th Air Forces Flight Safety Committee BRATISLAVA - SLOVAKIA 2001 Από 23 ως 27 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στην Μπρατισλάβα της Σλοβακίας η 139η συνάντηση της Air Forces Flight Safety Cominitee (EUROPE) AFFSC(E). Συμμετείχαν 22 κράτη μέλη, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα καθώς και αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και Κροατίας.ως παρατηρητές. Την έναρξη των εργασιών της συνάντησης κήρυξε ο Αρχηγός της Σλοβακικής Αεροπορίας Πτέραρχος (Ι) Martin Babiak. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την Ασφάλεια Πτήσεων στο σύγχρονο αεροπορικό περιβάλλον. Στους συμμετέχοντες δόθηκε η ευκαιρία παρουσίασης προβληματισμών και ανταλλαγής απόψεων επί πρακτικών πρόληψης της πάσης φύσεως αεροπορικών ατυχημάτων. 14 η πτήση Καλοκαίρι 2011

15 Σύσκεψη ειδικού ενδιαφέροντος Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους 20 Μα ου Πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΑ η σύσκεψη ειδικού ενδιαφέροντος ΑΠΕ στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των ΔΑΠΕ Αρχηγείων-Διοικήσεων της Π.Α. και επιτελείς αρμόδιων διευθύνσεων του ΓΕΑ και της ΔΑΥ. Συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της ασφάλειας πτήσεων, δραστηριότητες στην προσπάθεια μείωσης των αεροπορικών ατυχημάτων καθώς και μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση αυτών. Στην σύσκεψη παρευρέθη και προλόγισε ο κ. Α/ΓΕΑ. 28 Απριλόυ Απόσπασμα του μηνύματος του κ.α/γεα στα πλαίσια της καθιέρωσης της 28ης Απριλίου ως ημέρας «Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία». Ο εορτασμός της «Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του προσω- Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία πικού των Ενόπλων Δυνάμεων», ο οποίος καθιερώθηκε στις 28 Απριλίου ταυτόχρονα με την Παγκόσμια Ημέρα εορτασμού της, αποτελεί αφορμή για την υπενθύμιση σε όλα τα επίπεδα δραστηριότητας και διοίκησης της Π.Α., της ανάγκης ενεργούς συμμετοχής και συνεισφοράς στην προσπάθεια της διατήρησης της επιχειρησιακής ικανότητας του όπλου, μέσα από την αποφυγή ατυχημάτων που έχουν συχνά συνέπειες στο έμψυχο δυναμικό, στα οπλικά συστήματα και στα μέσα υποστήριξης καθώς και στο φυσικό περιβάλλον. Η συγκεκριμένη ημέρα έχει σκοπό να επισημάνει ότι η ασφάλεια και υγεία στην εργασία δεν συνιστά μόνο αποτύπωση δεικτών ατυχημάτων σε πίνακες, καταγραφή αιτιών ατυχημάτων και προληπτικών μέτρων. Αφορά πρωτίστως θέμα νοοτροπίας ασφαλείας την οποία το προσωπικό της Π.Α. έχει ηθική υποχρέωση να μεταφέρει εκτός των πλαισίων της υπηρεσίας στο κοινωνικό σύνολο, ώστε να γίνεται παράδειγμα ασφαλούς συμπεριφοράς σε όλες τις δραστηριότητες της προσωπικής του ζωής. Σεμινάριο Αρχηγών Σχηματισμού 9-13 Μα ου (2ο/2011) Περατώθηκε με επιτυχία το δεύτερο Σεμινάριο υποψήφιων Αρχηγών Σχηματισμού για το 2011 στο ΚΕΑΤ. Οι μελλοντικοί αρχηγοί σχηματισμών παρακολούθησαν για μία εβδομάδα διαλέξεις σχετικές με την ηγεσία, τη σχεδίαση, το νομικό πλαίσιο, την ψυχολογία και θέματα που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στα απαιτητικά καθήκοντα ενός Αρχηγού σχηματισμού. Στα πλαίσια του σεμιναρίου εκπρόσωπος της ΔΑΠΕ ενημέρωσε, συζήτησε και συμβούλεψε τους ακροατές για θέματα Ασφάλειας Πτήσεων. Καλοκαίρι 2011 η πτήση 15

16 Σεμινάριο Επίβλεψης Πτήσεων Στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού της ΠΑ επί των αντικειμένων της ΑΠΕ, πραγματοποιήθηκε το Σεμινάριο Επίβλεψης Πτήσεων (ΣΕΠ) 2011 στο αμφιθέατρο της ΔΑΕ. Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να προετοιμάσει τους Αξκούς που αναλαμβάνουν θέσεις υψηλής ευθύνης (Δκτες, Υδκτες, ΔΕΕ και ΔΥΠ των Μονάδων, Δκτές, Α.Ε., και Αρχκούς των Μοιρών/Σμηνών καθώς και τους Δκτες ΜΣΑ/ΜΣΒ), με σκοπό την καλύτερη άσκηση των καθηκόντων τους, στους τομείς επίβλεψης και πρόληψης των ατυχημάτων, ώστε να τους καταστήσει ικανούς για την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής τους. Η θεματολογία των παρουσιάσεων αποσκοπεί στο να καλύψει μεγάλο εύρος θεμάτων που θα αντιμετωπίσουν οι Επιβλέποντες των Πτήσεων και να επιλύσει τυχόν απορίες. Την έναρξη του Σεμιναρίου χαιρέτησε ο κος Α/ΓΕΑ δινοντας οδηγίες και συμβουλές προς τους συμμετέχοντες, ενώ ο κος Δ/ΔΑΕ και ο Δ/ΔΑΠΕ του ΓΕΑ στη συνέχεια αναφέρθηκαν σε θέματα επίβλεψης πτήσεων. Ανάμεσα στους ομιλητές που συμμετείχαν στο Σεμινάριο ήταν και καθηγητές Πανεπιστημίων όπως κος Νίκος Λυγερός, όπου με την ευρύτητα των γνώσεων του και την εμπειρία του σε θέματα επίβλεψης, συνέβαλλε σημαντικά στην εκπλήρωση του σκοπού του Σεμιναρίου. 6ο Σεμινάριο Ασφαλούς Οδήγησης Μοτοσυκλετών Την Τετάρτη 22 και την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε το 6ο Σεμινάριο Ασφαλούς Οδήγησης Μοτοσυκλέτας στην 123 Πτέρυγα Τεχνικής Εκπαίδευσης στο Τατόι. Συμμετείχαν συνολικά δώδεκα (12) άτομα από τα οποία εννέα (9) ήταν μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό και οι τρεις (3) μόνιμο πολιτικό προσωπικό. Το επόμενο Σεμινάριο προγραμματίζεται για τις 6 και 7 Ιουλίου η πτήση Καλοκαίρι 2011

17 Εβδομάδα Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους Από 20 έως 24 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκαν στις Μονάδες του ΑΤΑ, της ΔΑΥ και ΔΑΕ οι εκδηλώσεις για την Εβδομάδα Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΑΠΕ). Σκοπός της είναι η επιβράβευση των προσπαθειών του Προσωπικού που πέτυχαν μηδενικό δείκτη ατυχημάτων και η κατάδειξη της σημασίας που προσδίδει η Πολεμική Αεροπορία στον τομέας της Ασφάλειας Πτήσεων - Εδάφους. Οι εκδηλώσεις είναι ετήσιες. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής, πραγματοποιούνται στις Μονάδες της ΠΑ συσκέψεις, ενημερώσεις και διαλέξεις με θέματα Ασφάλειας Πτήσεων, πρόληψης στους χώρους εργασίας, επιδείξεις παροχής πρώτων βοηθειών και χρήσης πυροσβεστικού υλικού, οδικής συμπεριφοράς και αποφυγής επικίνδυνων καταστάσεων. Επιπλέον, σε ειδική τελετή γίνεται η ανάγνωση μηνύματος του κ. Αρχηγού ΓΕΑ και των Ημερήσιων Διαταγών του Α/ΑΤΑ και Διοικητών ΔΑΥ και ΔΑΕ καθώς και οι απονομές των Επάθλων Ασφαλείας Πτήσεων στις Μοίρες/Σμήνη που πέτυχαν μηδενικό δείκτη ατυχημάτων κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Φέτος οι τελετές απονομής των βραβείων ΑΠΕ πραγματοποιήθηκαν για το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) στην 116 ΠΜ/Αεροδρόμιο Αράξου, για τη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) στην 112 ΠΜ/Αεροδρόμιο Ελευσίνας και για τη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) στην 120 ΠΕΑ/Διασπορά Καλαμάτας. Στις Μοίρες/Σμήνη που πρώτευσαν πετυχαίνοντας την καλύτερη βαθμολογία στην Ασφάλεια Πτήσεων & Εδάφους για το έτος 2010 απονεμήθηκαν, Κύπελλο-Έπαθλο μηδενικού δείκτη ατυχημάτων, Ειδική πλακέτα και αναμνηστικό δίπλωμα ως εξής: στην 335Μ της 116ΠΜ για το ΑΤΑ, στο ΣΜΕΤ της 112ΠΜ για τη ΔΑΥ και στην 361Μ της 120ΠΕΑ για τη ΔΑΕ. Στις Μοίρες/Σμήνη που διακρίθηκαν στην καλλιέργεια "Παιδείας ΑΠΕ" απονεμήθηκαν Κύπελλο και αναμνηστικό δίπλωμα ως εξής: στην 337Μ της 110ΠΜ για το ΑΤΑ, στη 352ΜΜΥΠ της 112ΠΜ για τη ΔΑΥ και στην 362Μ της 120ΠΕΑ για τη ΔΑΕ. Καλοκαίρι 2011 η πτήση 17

18 Πυρομαχικά Μειωμένης Ευαισθησίας Σγός (ΜΗ) Ιωάννης Βάγιας MSC CEng MRAeS Υπσγός (ΤΟΠ) Σπυρίδων Ζαχαριάς Τα Πυρομαχικά Μειωμένης Ευαισθησίας (ΠΜΕ), ή Insensitive Munitions (IM) στην αγγλική ή Munitions à Risques Atténués (MURAT) στη γαλλική, περιγράφονται στη Standardization Agreement (STANAG) 4439 Έκδοση 2 ως τα πυρομαχικά εκείνα που πληρούν με αξιοπιστία τις τεχνικές, λειτουργικές και επιχειρησιακές τους προδιαγραφές ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα ακούσιας πυροδότησης και τη σοβαρότητα των παράπλευρων ζημιών σε γειτνιάζοντα οπλικά συστήματα, άψυχο και έμψυχο δυναμικό, όταν υποβάλλονται σε διακριτές, συμπτωματικές και πολεμικές απειλές. Το κίνητρο για την ανάπτυξη τέτοιου είδους τεχνολογίας είναι μία σειρά από συμβάντα, ελάσσονα και μείζονα περιστατικά όπου πυρομαχικά διαφόρων τύπων ανεφλέγησαν εξαιτίας εξωτερικών αιτίων, όπως θερμότητα ή θραύσματα υψηλής ταχύτητας, προκαλώντας καταστροφή επίγειου εξοπλισμού, σωματικές βλάβες ή ακόμα και θάνατο. Αυτού του είδους ατυχήματα μπορούν να προκληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός πυρομαχικού και ειδικότερα κατά τις παρακάτω φάσεις: Παραγωγή. Αποθήκευση. Μεταφορά. Επιχειρησιακή χρήση. Ο Jurgensen (2000) παρατηρεί ότι οι απαιτήσεις που περιγράφονται στη STANAG 4439 συνήθως ενσωματώνονται κατά τη σχεδίαση νέων πυρομαχικών, αλλά τα παλαιότερα συνήθως εξαιρούνται από αυτή. Σε περίπτωση ανελαστικής εφαρμογής, είναι δυνατόν ολόκληρες παρτίδες παλαιών πυρομαχικών να καταστραφούν. Από τη μελέτη και ανάλυση όλων των συμβάντων και περιστατικών με πυρομαχικά, οι κίνδυνοι ακούσιας πυροδότησης έχουν ομαδοποιηθεί σε έξι κατηγορίες ανάλογα με τον εξωτερικό παράγοντα που την προκαλεί. 18 η πτήση Καλοκαίρι 2011

Οι Χριστιανοί σε όλη τη γη γιορτάζοντας τη θεία ενανθρώπιση,

Οι Χριστιανοί σε όλη τη γη γιορτάζοντας τη θεία ενανθρώπιση, ΜΗΝΥΜΑ Κ. Α/ΓΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ Οι Χριστιανοί σε όλη τη γη γιορτάζοντας τη θεία ενανθρώπιση, μοιράζονται τη χαρά και την αγάπη της γιορτής των Χριστουγέννων και αναμένουν με αισιοδοξία την έλευση του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Καλό Καλοκαίρι. Σμχος (Ι) Δημήτριος Κανέλλος Διευθυντής Κέντρου Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους

Καλό Καλοκαίρι. Σμχος (Ι) Δημήτριος Κανέλλος Διευθυντής Κέντρου Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους περισσότερους περιέχουν και μετακινήσεις και μακρινά ταξίδια. Με αυτό σαν αφορμή θέλω να σας υπενθυμίσω το πόσο σημαντικοί είστε όλοι στην δική μας οικογένεια και την οικογένεια σας. Κανείς δεν έχει την

Διαβάστε περισσότερα

EDITORIAL. Ασφαλής Μετάβαση!

EDITORIAL. Ασφαλής Μετάβαση! EDITORIAL Ασφαλής Μετάβαση! τ ο καλοκαίρι μας αποχαιρέτησε και φέτος, με τις ζέστες να υποχωρούν και να μας σπρώχνουν μακριά από τις παραλίες και τις διακοπές να μας γεμίζουν το μυαλό με εικόνες και όμορφες

Διαβάστε περισσότερα

2/ H ΠΤΗΣΗ - Άνοιξη 08

2/ H ΠΤΗΣΗ - Άνοιξη 08 EDITORIAL Η προσπάθεια για τη μείωση των ατυχημάτων στον αέρα και στο έδαφος είναι ατέρμονη, καθώς η επίτευξη μηδενικού δείκτη ατυχημάτων συνεπάγεται την παύση κάθε δραστηριότητας. Αυτονόητο είναι ότι

Διαβάστε περισσότερα

Απτχος (Ι) Ιωάννης Γιάγκος Αρχηγός ΓΕΑ

Απτχος (Ι) Ιωάννης Γιάγκος Αρχηγός ΓΕΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΑ Εβδομάδα Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους 2008. Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, στρατεύσιμο και πολιτικό προσωπικό της ΠΑ. Το 2008 ολοκληρώνεται το χρονοδιάγραμμα του στόχου που θέσαμε πριν

Διαβάστε περισσότερα

2/ H ΠΤΗΣΗ - Χειμώνας 08

2/ H ΠΤΗΣΗ - Χειμώνας 08 2/ H ΠΤΗΣΗ - Χειμώνας 08 Η ΠΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - ΕΔΑΦΟΥΣ Τεύχος 190 - Χειμώνας 2008 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΔΑΠΕ / 1 τηλ. 210 659 1025 fax. 210 6463276

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Πολιτική Εθνικής Ασφαλείας Στον 21 ο αιώνα. Θάνος Ντόκος (επιμ.)

Ελληνική Πολιτική Εθνικής Ασφαλείας Στον 21 ο αιώνα. Θάνος Ντόκος (επιμ.) Ελληνική Πολιτική Εθνικής Ασφαλείας Στον 21 ο αιώνα Θάνος Ντόκος (επιμ.) Copyright 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ) Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος ISBN: 978-960-8356-17-7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοικητή 71 Α/Μ ΤΑΞ

Χαιρετισμός Διοικητή 71 Α/Μ ΤΑΞ Χαιρετισμός Διοικητή 71 Α/Μ ΤΑΞ Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η επιλογή παρουσίασης της 71 Α/Μ ΤΑΞ στο κύριο άρθρο του παρόντος τεύχους, γιατί δίδεται η ευκαιρία να σας εκθέσουμε την αποστολή, τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Φοιτήτρια: Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επόπτης καθηγητής: Στράνης Δημήτριος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Παγκόσμια Ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 28 Απριλίου 2014 Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας δημοσιεύθηκε από το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΣΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΣΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Όνομα: Κωνσταντίνος Κατάκαλος Αριθμός Μητρώου: Μ.Π.Σ. /

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ

Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ Φοιτητής : Σχοινάς Κωνσταντίνος Εισηγητής καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Πόρισμα Διερεύνησης Ατυχήματος Αλεξιπτώτου Πλαγιάς στον Εμπεσσό Αιτωλοακαρνανίας την 25 η Αυγούστου 2010 ΑΡ. ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ 05 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3

Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3 Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3 Ο Σπουδαστής Καγιαβάς Ιωάννης-Ειρηναίος Ο Εισηγητής Ζοπόγλου Βασίλειος ΚΑΒΑΛΑ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Ακροβατικό Σμήνος στην ΠΑ

Ακροβατικό Σμήνος στην ΠΑ Τεύχος 67 Μάίος 2002 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ετος 30ο - Τόμος 16ος Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΔΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Δκτής Σχολής Πολέμου Αεροπορίας Τηλ. (010) 7488223 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Τμήμα Εκδοσης Περιοδικών Επγός (ΕΑ) Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 -i- ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η διαδροµή του αεροπορικού όπλου, από τη σύστασή του µέχρι σήµερα, αποτελεί πηγή έµπνευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις Φοιτητής: Τρύφωνας Ανδρικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 01 1 Εισαγωγή Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012 είναι η 5η κατά σειρά για τη MAMIDOIL JETOIL και αποτελεί πηγή ενημέρωσης όλων των συμμετόχων για τη στρατηγική και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β1β ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διευθύνων σύμβουλος : ΖΕΦΤΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Δ/ντρια Ανθρώπινου δυναμικού: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. 17 2.1 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ»: Συγκριτική έρευνα νοσηρότητας ασφαλισμένων στο ΝΑΤ και ασφαλισμένων στο ΙΚΑ (περιφέρεια Αθήνας) Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 52 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ελληνικές Θαλασσοκαλλιέργειες: τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομικό κόστος εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών Πολιτικές οικονομικών κινήτρων για την πρόληψη

Κοινωνικοοικονομικό κόστος εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών Πολιτικές οικονομικών κινήτρων για την πρόληψη Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου, 2010 Συνεδρία 1 Κοινωνικοοικονομικό κόστος εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών Πολιτικές οικονομικών κινήτρων για την πρόληψη ΠΑ01. ΕκτίΜηση του κόστους επιδοτήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΡΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

οι άνθρωποί μας είναι η κινητήριος δύναμή μας

οι άνθρωποί μας είναι η κινητήριος δύναμή μας 4. Οι Άνθρωποι μας Η συνεχής φροντίδα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και η μέριμνα για τις οικογένειες τους, συνιστούν ένα τμήμα της αναγνώρισης της συμμετοχής τους στην αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β)

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα