Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, σπουδαστές των σχολών,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, σπουδαστές των σχολών,"

Transcript

1

2

3 ΜΗΝΥΜΑ Κ. Α/ΓΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, σπουδαστές των σχολών, στρατεύσιμο και πολιτικό προσωπικό της ΠΑ. Η καθημερινή προσπάθεια για ασφάλεια στις πτήσεις και στις λοιπές δραστηριότητες, αλλά και για διασφάλιση υγιεινών συνθηκών εργασίας για το προσωπικό, αποτελεί σταθερή διαχρονική επιδίωξη που αναπτύσσεται παράλληλα και ενισχυτικά της αποστολής. Με την ευκαιρία της εβδομάδας ασφαλείας πτήσεων και εδάφους θέλω ιδιαιτέρα να επισημάνω τη σπουδαιότητα και τον αδιάλειπτο χαρακτήρα του θεσμού, δεδομένου ότι η διατήρηση υψηλού δείκτη ασφάλειας θεωρείται κύριο στοιχείο της επιχειρησιακής ικανότητας. Το φάσμα και η πολυπλοκότητα των δυναμικών δραστηριοτήτων που περικλείονται στην αποστολή της ΠΑ λαμβάνουν χώρα τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, γεγονός που δημιουργεί ταυτόχρονα και την ανάγκη εντοπισμού και διαχείρισης ποικίλων εν δυνάμει εστιών κινδύνου. Τα στατιστικά στοιχειά ατυχημάτων στην ΠΑ δείχνουν μια ενθαρρυντική πορεία ως προς το στόχο μείωσης αυτών, καταδεικνύοντας έτσι ότι οι προσπάθειες του προσωπικού δεν είναι μάταιες. Παράλληλα όμως φαίνεται ότι η συμμετοχή του ανθρωπίνου παράγοντα στα ατυχήματα ανέρχεται σε ποσοστό της τάξης του 80%, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν σαφή περιθώρια για καλύτερη επίδοση στην ΑΠΕ. Πέρα από την ενημέρωση και την πρόληψη σε θέματα ΑΠΕ δεν πρέπει να ξεχνάμε πως για την καλλιέργεια μας σημαντικό ρόλο παίζει και η συνεχής εκπαίδευση για την κατανόηση του συνόλου των αξιών, στάσεων, αντιλήψεων, ικανοτήτων και προτύπων συμπεριφοράς που εμπεριέχονται στον όρο που έχει καθιερωθεί ως «ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΠΕ», η οποία προσδιορίζει τη δέσμευση και επάρκεια για την εφαρμογή των κανόνων πρόληψης ασφάλειας. Πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στον Ανθρώπινο παράγοντα και να κατανοήσουμε τις συνθήκες που το λάθος θα κάνει την εμφάνιση του, έχοντας στο νου μας πως το ατύχημα δεν προκαλείται από την μεμονωμένη λανθασμένη πράξη ενός ατόμου το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο ενός έργου, αλλά τις περισσότερες φορές έχει τις ρίζες του πιο βαθιά. Ο υπερβάλλοντας ζήλος, η καθημερινή πρακτική, η συνήθεια, η έλλειψη επαγγελματισμού, η μειωμένη επίβλεψη, η υπέρ-εμπιστοσύνη, η πίεση για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών, η μη τήρηση βασικών κανόνων πρόληψης, η αδυναμία κατανόησης και αποδοχής της σπουδαιότητας του προστατευτικού εξοπλισμού, είναι παράγοντες που συναντάμε στους χώρους εργασίας. Μέσα στην ιδιαίτερη οικονομική συγκυρία που διανύει η χωρά μας πρέπει να καταστεί σαφές ότι ο τομέας της ΑΠΕ είναι αυτός που δεν επιδέχεται καμιά έκπτωση, και οι προσπάθειες περιστολής δαπανών σε καμιά περίπτωση δεν θα επεκτείνονται σε τομείς που επηρεάζουν την ασφάλεια του προσωπικού. Κλείνοντας σας καλώ να σκεφτούμε με προσοχή τη χρονιά που πέρασε και να υποσχεθούμε στους εαυτούς μας αλλά και στους συναδέλφους μας πως για τον επόμενο χρόνο θα θέσουμε υψηλότερους στόχους για τη στήριξη και την καθιέρωση της απαιτούμενης νοοτροπίας στον τομέα της Ασφάλειας Πτήσεων Εδάφους. Καλοκαίρι 2011 η πτήση 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 201, Καλοκαίρι Μήνυμα Αρχηγού ΓΕΑ για τη εβδομάδα Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους Ενημερωτικό Περιοδικο Ασφάλειας Πτήσεων & Εδάφους Νο 201 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011 ΚΕΑΠΕ 7 ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΕ Editorial ΗΜΟΥΝ ΕΚΕΙ λίγα λόγια απο την σύνταξη. Αεροπορικά 8 Ατυχήματα Αεροπορικά Ατυχήματα Ατυχήματα πολεμικών αεροποριών απο όλο τον κόσμο 14 Δραστηριότητες ΔΑΠΕ Δραστηριότητες Της Διεύθυνσης στο διάστημα που πέρασε. 18 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Μία παρουσίαση με ενδεικτικά ατυχήματα απο τους Σγο (Ι) Ι.Βάγια και τον Υπσγο Σ.Ζαχαριά 30 ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ Αναδιοργάνωση των φορέων ΑΠΕ στην Π.Α. του Σμχου (Ι) Δ. Κανέλλου. 4 η πτήση Καλοκαίρι 2011

5 ιάκριση Ασφάλειας Πτήσεων & Εδάφους Το Σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης Ένας σύγχρονος κύνδυνος στους εργασιακούς χώρους. του Σγού (Ψ) Ν. Ράικου Fighter Pilot Ένας Fighter Pilot είναι περίπου ένα φαινόμενο! του Σγού (Ι) Μ. Βασιλάκη επιμέλεια Σμχος (Ι) Δ. Κανέλλος Crew Resource Management Τι είναι και τι δεν είναι το CRM. με την επιμέλεια του Σγου (Ι) Ν. Καρανίκα. Ο Αστικός Μίτος της Αριάδνης. Οδηγικές αναλύσεις για τους φίλους των δύο τροχών. του Σγού (Ε) Σ. Κίτσιου Η Μηχανή του Χρόνου Μία αναδρομή 30 χρόνια πρίν, απο τα αρχεία του περιοδικού. Για τους αναγνώστες. Ζητάμε την γνώμη σας και την βοήθεια σας ώστε να κάνουμε το περιοδικό μας καλύτερο! Διακρίσεις. Διακρίσεις προσωπικού που με τις ενέργειες τους συμβάλλουν στην ασφάλεια πτήσεων και εδάφους. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Τευχός 201 Καλοκαίρι 2011 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΑΠΕ Τηλ.: Fax: ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Υπτχος (Μ) Αχιλλέας Λέλλας ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΠΕ Ταξχος (Ι) Μιχαήλ Θεοδωράκης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Επγός (Ι) Χαράλαμπος Ξουλεής ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Σμιας (ΟΤΑΦ) Γιάννης Καπλαντζής «Ç ÐÔÇÓÇ» åßíáé õðçñåóéáêü ðåñéïäéêü êáé ãé' áõôü ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáôýðùóç Þ ç åêìåôüëëåõóç ïëüêëçñïõ Þ ìýñïõò ôùí ðåñéå ïìýíùí áðü ðáñüãïíôåò îýíïõò ðñïò ôéò íïðëåò ÄõíÜìåéò. Óôï ðåñéïäéêü äçìïóéåýïíôáé Üñèñá, ðëçñïöïñßåò, ðñïóùðéêýò åìðåéñßåò, ãíþóåéò êáé éäýåò ôùí óõíåñãáôþí, ãéá åíçìýñùóç, ðñïâëçìáôéóìü êáé åðéìüñöùóç, ìå èýìáôá ÁóöÜëåéáò ÐôÞóåùí êáé ÅäÜöïõò. Ôï ðåñéå üìåíï ôùí Üñèñùí áðç åß ôéò áðüøåéò ôïõ óõããñáöýá, ï ïðïßïò åßíáé êáé ï õðåýèõíïò ãéá ôï ðåñéå üìåíï ôçò åñãáóßáò ôïõ. Ãßíïíôáé äåêôýò êñßóåéò ãéá äçìïóéåýìáôá ôïõ ðåñéïäéêïý. ¼ëá ôá èýìáôá åßíáé ÁÄÉÁÂÁÈÌÇÔÁ. Ôá Üñèñá áðïóôýëëïíôáé óôï ÃÅÁ / ÃÅ / ÄÁÐÅ/1, ãéá ôï ðåñéïäéêü «Ç ÐÔÇÓÇ». ÐñÝðåé íá åßíáé óå Ýíôõðç êáé øçöéáêþ ìïñöþ êáé íá óõíïäåýïíôáé, áðü óýíôïìï âéïãñáöéêü ôïõ óõããñáöýá, öùôïãñáößåò, ó Ýäéá, slides Þ óêßôóá êëð. óå øçöéáêþ ìïñöþ. Ôá èýìáôá ðñïò äçìïóßåõóç åðéëýãïíôáé áðü åéäéêþ åðéôñïðþ. Ï õðåýèõíïò ôçò Ýêäïóçò äéáôçñåß ôï äéêáßùìá íá åðéöýñåé êüèå áëëáãþ ðïõ êñßíåé áíáãêáßá ãéá ôçí êáëýôåñç ðáñïõóßáóç. Ïé áðïäýêôåò êáé ï áñéèìüò ôùí áíôéôýðùí, ðïõ äéáíýìïíôáé, êáèïñßæïíôáé ìå ÄéáôáãÞ ôïõ ÃÅÁ / ÄÁÐÅ. Καλοκαίρι 2011 η πτήση 5

6 Η Διεύθυνση Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους σας εύχεται Καλό Καλοκαίρι

7 EDITORIAL ΗΜΟΥΝ ΕΚΕΙ Στην προσπάθεια μας για την βελτίωση του τομέα πρόληψης ατυχημάτων, σκεφτήκαμε να υιοθετήσουμε ένα νέο πρόγραμμα, με τίτλο «ΗΜΟΥΝ ΕΚΕΙ».Σκοπός του προγράμματος είναι η συγκέντρωση των εμπειριών των πληρωμάτων αέρος, των μηχανικών, των ελεγκτών κλπ, που είχαν ανάμιξη σε ατυχήματα η άλλα περιστατικά, οφειλόμενα στον ανθρώπινο παράγοντα. Το πρόγραμμα αυτό είναι απλό και με πολύ λίγους κανόνες. Βασικά θέλουμε να μας στέλνετε τις προσωπικές σας εμπειρίες, σφάλματα ή παραλείψεις, χωρίς να αναφέρετε απαραίτητα το όνομα σας η την Μονάδα σας. Η ελευθερία που προσφέρει η ανωνυμία, είναι ο στόχος μας και θέλουμε να είναι και το ερέθισμα για εσάς για να μας ενημερώσετε για επικίνδυνες καταστάσεις, που αν δημοσιευθούν ενδεχομένως να σώσουν ζωές! Το πρόγραμμα δεν επιθυμεί αναφορές ξένων σφαλμάτων δεν είναι σύστημα παραπόνων και δεν σκοπεύει στην τιμωρία αυτών που διέπραξαν ένα σφάλμα ή στην παράβαση του απορρήτου. Επίσης δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει τις αναφορές επικίνδυνης κατάστασης αυτές θα αποστέλλονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Περιμένουμε λοιπόν τη συνεργασία σας. Στείλτε μας τις επιστολές σας απ ευθείας στο ΓΕΑ/ΔΑΠΕ. Αν η ιστορία σας είναι κατάλληλη, θα την δημοσιεύσουμε στο περιοδικό μας και «τα παθήματα σας θα γίνουν μαθήματα σε άλλους»! Επιθυμία μας είναι να σωθεί μια ζωή, να σωθεί ένα αεροσκάφος, μέσα από τις ιστορίες του προγράμματος αυτού. Σε αντάλλαγμα, εσείς θα νοιώθετε την ηθική ικανοποίηση, ότι συμβάλλετε στο να σωθούν ζωές και αφη και θα έχετε κερδίσει την εκτίμηση μας για την έντιμη αναφορά ενός σφάλματος σας. Επγός (Ι) Χ.Ξουλεής Καλοκαίρι 2011 η πτήση 7

8 Αεροπορικά Ατυχήματα Ελλάδα, 2 Μαΐου 2011 Την Δευτέρα 02 Μαΐου 2011 και ώρα 22:45 ελικόπτερο τύπου Apache AH-64 D κατα την διάρκεια προγραμματισμένης νυκτερινής πτήσης, υπεστη μηχανική βλάβη ανατολικά της περιοχής των Μεγάρων. Κατα την εκτίμηση του πιλότου, στο ελικόπτερο προκληθηκε πυρκαγιά. Οι χειριστές το προσγείωσαν και το εγκατέλειψαν με ασφάλεια. Διαξάγονται οι προβλεπόμενες - ενδεδειγμένες έρευνες. Νιγηρία, 23 Μαρτίου 2011 Ένας χειριστής έχασε την ζωή του στο Mallam Aminu Kano International Airport στην Νιγηρία όταν το μαχητικό αεροσκάφος του κατέπεσε στο διάδρομο. Το αεροσκάφος πετούσε σε εκπαιδευτική αποστολή στην περιοχή του αεροδρομίου και στην επιστροφή του για προσγείωση, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, λίγο πριν την προσγείωση πετούσε ανεξέλεγκτο και κατέπεσε με σφοδρότητα στο διάδρομο όπου και αναφλέγει. Ο διάδρομος υπέστη εκτεταμένες ζημιές και το αεροδρόμιο έκλεισε κατευθύνοντας τους επιβάτες σε άλλα κοντινά αεροδρόμια. Ο τύπος του αεροσκάφους δεν ανακοινώθηκε ενώ τα αίτια της συντριβής ερευνώνται. Υεμένη, 30 Μαρτίου 2011 Αεροσκάφος τύπου AV-8B Harrier το οποίο επιχειρούσε με την δύναμη του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών ανοιχτά της Υεμένης στον κόλπο του Aden, κατέπεσε αμέσως μετά την απογείωση του από ένα αμφίβιο πλοίο τύπου Boxer. To αεροσκάφος αμέσως μετά την απογείωση του έστρεψε δεξιά και λίγο πριν καταπέσει στην θάλασσα ο χειριστής το εγκατέλειψε, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ μόνο τραυματισμό του. Τον χειριστή περισυνέλεξε από την θάλασσα ελικόπτερο τύπου ΜΗ-60s Seahawk ενώ ειδική ομάδα ερευνά τα αίτια του ατυχήματος. Χαβάη 30 Μαρτίου 2011 Ελικόπτερο τύπου CH-53 D Sea Stallion των ΗΠΑ κατέπεσε στην Χαβάη στην διάρκεια αναγκαστικής προσγείωσης σε ρηχά νερά στον κόλπο Kaneohe, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός και τον τραυματισμό άλλων τριών μελών του πληρώματος εκ των οποίων οι δύο πολύ σοβαρά. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από την βάση του στο Kaneohe Bay στα πλαίσια εκπαιδευτικής αποστολής και κατέπεσε μετά από 20 λεπτά πτήσης στην περιοχή. Τα αίτια που προξένησαν το ατύχημα δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. ΗΠΑ, 31 Μαρτίου 2011 Έντεκα άτομα τραυματίστηκαν όταν ο κινητήρας ενός F/A-18C Hornet αναφλέγει στο κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου John C. Stennis ανοιχτά του San Diego. Το προσωπικό εργαζόταν στο κατάστρωμα του πλοίου δίπλα στο μονοθέσιο μαχητικό όταν ο κινητήρας ξαφνικά υπέστη βλάβη και τυλίχθηκε στις φλόγες. Την φωτιά κατάφεραν να κατασβέσουν άμεσα τα συνεργεία πυρόσβεσης χωρίς να προκληθούν ζημιές στο 8 η πτήση Καλοκαίρι 2011

9 κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου ενώ από τους έντεκα τραυματίες, τέσσερις μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο. Το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση. Γερμανία 1 Απριλίου 2011 Αεροσκάφος A-10 Thunderbolt II των ΗΠΑ κατέπεσε κατά την διάρκεια πτήσης ρουτίνας βόρεια της πόλης Wittlich στην Γερμανία. Ο χειριστής εγκατέλειψε επιτυχώς το αεροσκάφος πριν την συντριβή του και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο της περιοχής. Κλιμάκιο από τις ΗΠΑ κατέφθασε στην περιοχή για την διερεύνηση του ατυχήματος. Κένυα, 4 Απριλίου 2011 Ελικόπτερο Μ-117 του στρατού της Κένυας κατέπεσε κοντά στην πόλη Juja όταν κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης ανέφερε μηχανικό πρόβλημα. Το πλήρωμα κατάφερε να το προσγειώσει δίπλα στο Πανεπιστήμιο αγροτικής ανάπτυξης «Jomo Kenyatta» και αμέσως μόλις σταθεροποιήθηκε στο έδαφος, ο κυβερνήτης και τα δύο μέλη του πληρώματος, το εγκατέλειψαν πριν αυτό τυλιχθεί στις φλόγες και καταστραφεί ολοσχερώς. Ευτύχημα ήταν επίσης ότι δεν τραυματίστηκε κανείς από τους σπουδαστές του ιδρύματος που βρισκόντουσαν σε μικρή απόσταση από το περιστατικό. ΗΠΑ, 6 Απριλίου 2011 Δύο χειριστές έχασαν την ζωή τους όταν το αεροσκάφος τύπου F/A-18F Super Hornet κατέπεσε σε πεδινή περιοχή κοντά στην Ναυτική Βάση Lemoore από όπου και είχε απογειωθεί για μία εκπαιδευτική πτήση. Το αεροσκάφος κατέπεσε μόλις ενάμιση μίλι από τα όρια της βάσης σε παρακείμενη φάρμα από όπου και περισυνέλεξαν τους άτυχους χειριστές. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται. Ρωσία, 6 Απριλίου 2011 Αεροσκάφος τύπου Su-27 Flanker συνετρίβη κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης κοντά στην πόλη Vladivostok της Ρωσίας. Ο χειριστής κατάφερε να εγκαταλείψει επιτυχώς το αεροσκάφος το οποίο και κατέπεσε στο χωριό Solovei Klyuch ευτυχώς χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί στο έδαφος. Ο χειριστής μετά την περισυλλογή του νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο της περιοχής και η κατάσταση του κρίνεται ικανοποιητική, ενώ οι πρώτες αναφορές λένε πως το ατύχημα ήταν αποτέλεσμα μηχανικής βλάβης. Βέλγιο, 8 Απριλίου 2011 Ολλανδικό αεροσκάφος τύπου F-16 προέβη σε αναγκαστική προσγείωση στο Αεροδρόμιο Charleroi στο Βέλγιο με αποτέλεσμα να κλείσει ο διάδρομος και να προκληθούν προβλήματα με την λειτουργία του αεροδρομίου. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με την άτρακτο και συντρίμμια του σκορπίστηκαν σε μεγάλη ακτίνα στο διάδρομο ενώ ειδικό συνεργείο απομάκρυνε την δεξαμενή καυσίμου του αεροσκάφους καθώς περιέχει τοξικά υλικά. Ο χειριστής τραυματίστηκε ελαφρά και διέφυγε τον κίνδυνο. Ιράν, 11 Απριλίου 2011 Αεροσκάφος Sukhoi της Ιρανικής Αεροπορίας συνετρίβη κοντά στην πόλη Sarvestan, 80km ανατολικά του Shiraz κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του κυβερνήτη ενώ ο συγκυβερνήτης τραυματίστηκε ελαφρά. Τα αίτια της πτώσης του αεροσκάφους είναι υπό διερεύνηση. Μάθε απο τα λάθη των άλλων... ΜΗΝ περιμένεις να γίνουν δικά σου! Πέστο στη ΔΑΠΕ. Καλοκαίρι 2011 η πτήση 9

10 Σουδάν, 13 Απριλίου 2011 Εκπαιδευτικό ελικόπτερο τύπου Mi24 της Πολεμικής Αεροπορίας του Σουδάν συνετρίβη κατά την απογείωση του από το αεροδρόμιο στο Khartoum όταν ανεφλέγη από άγνωστα ακόμα αίτια ο ένας κινητήρας του. Από τους τρείς επιβαίνοντές ο ένας τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ οι άλλοι δύο νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα. Φιλιππίνες, 14 Απριλίου 2011 Δύο χειριστές και τρία μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, όταν στο ελικόπτερο τύπου UH-1I Huey στο οποίο επέβαιναν σταμάτησε ξαφνικά να λειτουργεί ο κινητήρας, αναγκάζοντας τους χειριστές του να προβούν σε αναγκαστική προσγείωση στην περιοχή Taytay, Rizal. Μετά την περισυλλογή των τραυματιών ειδική επιτροπή ξεκίνησε τις έρευνες για την διερεύνηση του ατυχήματος. Ινδία, 17 Απριλίου 2011 Ελικόπτερο ALH Dhruv (Advance Light Helicopter) της Ινδικής Αεροπορίας συνετρίβη βόρεια του Sikkim ενώ βρισκόταν σε εκπαιδευτική αποστολή με άσχημες καιρικές συνθήκες. Τα αίτια της συντριβής δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά. Τουρκία, 26 Απριλίου 2011 Μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-4 της τουρκικής αεροπορίας συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωση του από αεροπορική βάση κοντά στην πόλη Eskisehir στα δυτικά της Τουρκίας. Το αεροσκάφος κατέπεσε μέσα στην περίμετρο του αεροδρομίου με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό των δύο χειριστών οι οποίοι χρησιμοποίησαν το εκτινασσόμενο κάθισμα του αεροσκάφους. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται. Φιλιππίνες, 28 Απριλίου 2011 Εκπαιδευτικό αεροσκάφος τύπου Aermacchi S-211 συνετρίβη σε παράλια περιοχή κοντά στην πόλη Bagac. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Clark της περιοχής Pampanga για την εκτέλεση μίας πτήσης ρουτίνας. Η σύγκρουση του ήταν σφοδρή και είχε σαν αποτέλεσμα τον χαμό του κυβερνήτη του. Τα αίτια της συντριβής είναι υπό διερεύνηση. Ιταλία, 28 Απριλίου 2011 Αεροσκάφος F-16 των Ενωμένων Αραβικών Εμιράτων κατέπεσε κατά την προσγείωση του στην αεροπορική βάση του ΝΑΤΟ Sigonella στην Ιταλία. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου το αεροσκάφος παρέκλινε της πορείας του και τελικών βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωση του. Ο χειριστής χρησιμοποίησε το εκτινασσόμενο κάθισμα και δεν αναφέρθηκε τραυματισμός του ενώ μικρές ήταν και οι ζημιές στο αεροσκάφος. Ινδία, 29 Απριλίου 2011 Αεροσκάφος τύπου IJT (Intermediate Jet Trainer) της Ινδικής Αεροπορίας συνετρίβη σε δασική περιοχή στο Krishnagiri. Οι χειριστές πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν τα εκτινασσόμενα καθίσματα τους λίγο πριν το αεροσκάφος χτυπήσει στο έδαφος. Η πτώση συνέβη κατά την διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης και κατά την διάρκεια ιδιαίτερα δύσκολων ελιγμών. Οι χειριστές είναι καλά στην υγεία τους. Πακιστάν, 4 Μαΐου 2011 Μαχητικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας του Πακιστάν συνετρίβη κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην περιοχή Jhang της επαρχίας Punjab. Το αεροσκάφος τύπου Mirage είχε απογειωθεί από την αεροπορική βάση Rafiqi και λίγο πριν την συντριβή του ο αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους και οι τέσσερεις επιβαίνοντες σε αυτό. Το ελικόπτερο πετούσε κοντά στα κινεζικά σύνορα όταν χάθηκε από τα ραντάρ ενώ η ανεύρεση του καθυστέρησε καθώς στην περιοχή επικρατούσαν χειριστής χρησιμοποίησε το εκτινασσόμενο κάθισμα του με αποτέλεσμα να περισυνελέγει λίγο αργότερα από τα συνεργεία διάσωσης με ελαφρά τραύματα. Τα αίτια διερευνώνται. 10 η πτήση Καλοκαίρι 2011

11 Νιγηρία, 11 Μαΐου 2011 Αεροσκάφος F-7Ni της Νιγηριανής Πολεμικής Αεροπορίας κατέπεσε στην περιοχή Mbaniongu Mbazaam κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Το πλήρωμα περισυνέλεξε ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης από την 350η εκπαιδευτική βάση χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί του πληρώματος. Έρευνες ξεκίνησαν για να διευκρινιστούν τα αίτια της πτώσης του αεροσκάφους. Αυστραλία, 19 Μαΐου 2011 Αεροσκάφος PC-9/A της Βασιλικής Αεροπορίας της Αυστραλίας κατέπεσε όταν κατά την διάρκεια πτήσης ρουτίνας αντιμετώπισε μηχανικά προβλήματα, στην Αεροπορική Βάση East Sale Victoria. Τα δύο μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν το αεροσκάφος αφού πρώτα εκτέλεσαν επιτυχώς όλες τις διαδικασίες ανάγκης και περισυνελέγησαν χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός τους. Στα πλαίσια της πρόληψης όλα τα αεροσκάφη του τύπου καθηλώθηκαν ως ότου διευκρινιστούν τα αίτια του ατυχήματος. Σαουδική Αραβία, 24 Μαΐου 2011 Μαχητικό αεροσκάφος F-15 της Πολεμικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας συνετρίβη κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στα ανατολικά της χώρας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του χειριστή του. Επιτροπή ερευνά τα αίτια του δυστυχήματος. Αφγανιστάν, 24 Μαΐου 2011 Γαλλικό Mirage 2000D συνετρίβη στο Αφγανιστάν έπειτα από μηχανική βλάβη. Το αεροσκάφος επιχειρούσε στην περιοχή σε αποστολή συνοδείας ιταλικών στρατευμάτων μαζί με ένα Mirage F1-CR το οποίο και παρέμεινε στην περιοχή της συντριβής μέχρι την ανάκτηση των δύο χειριστών από αμερικανούς διασώστες, οι οποίοι και τους μετέφεραν πίσω στην Ιταλική Βάση Farach από όπου και είχαν απογειωθεί. Και οι δύο χειριστές είναι καλά στην υγεία τους ενώ τα αίτια της πτώσης διερευνώνται. Ταϋλάνδη, 30 Μαΐου 2011 Εκπαιδευτικό αεροσκάφος T-34 της αεροπορίας της Ταϋλάνδης εκτέλεσε επιτυχώς αναγκαστική προσγείωση μετά από μηχανικό πρόβλημα δίπλα σε ποταμό στην επαρχία Pingtung. Το μονοκινητήριο είχε απογειωθεί από τις εγκαταστάσεις της σχολής για μια πτήση ρουτίνας και 15 λεπτά αργό τερα ανέφερε μηχανική βλάβη. Το πλήρωμα δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα και μετά από συνεννόηση με το κέντρο ελέγχου εκτέλεσε την αναγκαστική προσγείωση ασφαλώς. Σημειώνεται πως ο συγκεκριμένος τύπος αεροσκάφους δεν είναι εξοπλισμένος με εκτινασσόμενα καθίσματα και οι χειριστές για να εγκαταλείψουν θα πρέπει να αποχωριστούν την καλύπτρα χειροκίνητα. Ιράν, 30 Μαΐου 2011 Ελικόπτερο Cobra 209 του Ιρανικού στρατού συνετρίβη λόγω μηχανικής βλάβης κοντά στην πόλη Isfahan. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από την αεροπορική βάση Shahid Vatanpour για μία πτήση ρουτίνας. Και οι δύο χειριστές τραυματίστηκαν θανάσιμα. Τα ακριβή αίτια διερευνώνται. Αφγανιστάν, 30 Μαΐου 2011 Αυστραλιανό ελικόπτερο τύπου Chinook συνετρίβη κατά την διάρκεια αποστολής ανεφοδιασμού νότια της αεροπορικής βάσης Kandahar. Σύμφωνα με αυστραλιανούς αξιωματούχους δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της συντριβής ενώ δεν αποκλείεται και η περίπτωση της κατάρριψης από εχθρικές δυνάμεις. Αμέσως μετά την συντριβή του ένα αμερικάνικο ελικόπτερο που το συνόδευε προσγειώθηκε και περισυνέλεξε τον χειρίστη και τα άλλα πέντε μέλη του πληρώματος. Ο άτυχος χειριστής υπεκυψε στα τραύματα του πρίν την μεταγωγή του στο νοσοκομείο. Καλοκαίρι 2011 η πτήση 11

12 Χανιά, 8 Ιουνίου Κατά την απογείωση αεροσκάφους F-16 Blk 52+ και στην φάση του ξεκολλήματος από τον διάδρομο 11 της 115ΠΜ παρατηρήθηκε από το προσωπικό του πύργου ελέγχου η ύπαρξη φωτιάς στο τμήμα του After Burner (ΑΒ). Αμέσως ενημερώθηκε ο Ιπτάμενος ο οποίος είχε ήδη ενδείξεις δυσλειτουργίας του κινητήρα και εκτέλεσε τις κατάλληλες ενέργειες. Μετά την έξοδο από την περιοχή του ΑΒ η φλόγα έσβησε. Ακολούθως και αφού ολοκληρώθηκε η Α/Γ, έγινε απόρριψη των εξωτερικών δεξαμενών σε θαλάσσια περιοχή στην προέκταση του διαδρόμου και εκτελέστηκε κατευθείαν προσγείωση στον διάδρομο 29 χωρίς άλλο πρόβλημα. Ελευσίνα, 14 Απριλίου Κατά την διάρκεια της δοκιμής των Αεροκινητήρων (Run-up) πριν την απογείωση αφους C-27 και ενώ στην περιοχή του Αεροδρομίου έπνεαν ισχυροί άνεμοι, ανυψώθηκε η δεξιά πτέρυγα του Αεροσκάφους με αποτέλεσμα αυτή να έλθει σε επαφή με τον διάδρομο ενώ παράλληλα ήρθε σε επαφή με αυτόν και η αριστερή έλικα του Αεροσκάφους. Άραξος, 17 Μαΐου Μετά την απογείωση σχηματισμού Α/Φ F-16 Blk 52+ Adv από το αεροδρόμιο της 116ΠΜ διαπιστώθηκε από το προσωπικό εδάφους η ύπαρξη εξαρτημάτων ριναίου σκέλους εντός του διαδρόμου. Αμέσως δόθηκε εντολή για την εκτέλεση κατάλληλων ελέγχων από όλα τα αεροσκάφη που βρίσκονταν εν πτήση. Μετά την διενέργεια των ελέγχων διαπιστώθηκε η απώλεια ριναίου τροχού σε ένα από αυτά. Τηρώντας όλες τις σχετικές διαδικασίες ο Ιπτάμενος κατάφερε να προσγειώσει ασφαλώς το αεροσκάφος εφαρμόζοντας αεροδυναμική πέδηση και εκτελώντας ομαλή επαφή του ριναίου σκέλους επί του διαδρόμου με αποτέλεσμα την πρόκληση των ελάχιστων δυνατόν ζημιών σε αυτό. 12 η πτήση Καλοκαίρι 2011

13 Σάμος, 9 Ιουνίου Την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011 και ώρα 13:24, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής χαμηλής ναυτιλίας τετράδας αεροσκαφών Mirage 2000 της 114ΠΜ/332Μ και ενώ βρισκόταν μεταξύ νήσου Σάμου και Φούρνων, στο Νο 2 αεροσκάφος του σχηματισμού εκτελέσθηκε εγκατάλειψη μετά από απώλεια ώσης στον κινητήρα του. Οι δύο Ιπτάμενοι περισυνελλέγησαν από παραπλέον σκάφος του Στρατού ξηράς και είναι καλά στην υγεία τους. Συγκροτήθηκε αρμόδια επιτροπή η οποία θα διεξάγει την διερεύνηση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Την Τρίτη 21 Ιουνίου 2011 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ανέλκυση αεροσκάφους. Το αεροσκάφος ανελκύθηκε από βάθος εβδομήντα πέντε μέτρων από την Μοίρα Κινητών Ομάδων της 206 Πτέρυγας Αεροπορικών Υποδομών (ΠΑΥ). Για να φέρουν σε πέρας την αποστολή ανέλκυσης, τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας συνεργάστηκαν με το 4ο ΕΤΕΘ του Στρατού Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό το οποίο διέθεσε το Ν/ΘΗ ΚΑΛΛΙ- ΣΤΩ και το Α/Γ ΡΟΔΟΣ και το Λιμενικό Σώμα. Επιπλέον συμμετείχαν αφιλοκερδώς οι βαθυδύτες κ. Σπυρίδων Κόλλας και κ. Ανδρέας Ανδρικόπουλος και ο κ. Απόστολος Κυπραίος, με το επαγγελματικό αλιευτικό του σκάφος. Καλοκαίρι 2011 η πτήση 13

14 δραστηριοτητεσ ασφαλειασ πτησεων και εδαφουσ 139th Air Forces Flight Safety Committee BRATISLAVA - SLOVAKIA 2001 Από 23 ως 27 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στην Μπρατισλάβα της Σλοβακίας η 139η συνάντηση της Air Forces Flight Safety Cominitee (EUROPE) AFFSC(E). Συμμετείχαν 22 κράτη μέλη, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα καθώς και αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και Κροατίας.ως παρατηρητές. Την έναρξη των εργασιών της συνάντησης κήρυξε ο Αρχηγός της Σλοβακικής Αεροπορίας Πτέραρχος (Ι) Martin Babiak. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την Ασφάλεια Πτήσεων στο σύγχρονο αεροπορικό περιβάλλον. Στους συμμετέχοντες δόθηκε η ευκαιρία παρουσίασης προβληματισμών και ανταλλαγής απόψεων επί πρακτικών πρόληψης της πάσης φύσεως αεροπορικών ατυχημάτων. 14 η πτήση Καλοκαίρι 2011

15 Σύσκεψη ειδικού ενδιαφέροντος Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους 20 Μα ου Πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΑ η σύσκεψη ειδικού ενδιαφέροντος ΑΠΕ στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των ΔΑΠΕ Αρχηγείων-Διοικήσεων της Π.Α. και επιτελείς αρμόδιων διευθύνσεων του ΓΕΑ και της ΔΑΥ. Συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της ασφάλειας πτήσεων, δραστηριότητες στην προσπάθεια μείωσης των αεροπορικών ατυχημάτων καθώς και μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση αυτών. Στην σύσκεψη παρευρέθη και προλόγισε ο κ. Α/ΓΕΑ. 28 Απριλόυ Απόσπασμα του μηνύματος του κ.α/γεα στα πλαίσια της καθιέρωσης της 28ης Απριλίου ως ημέρας «Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία». Ο εορτασμός της «Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του προσω- Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία πικού των Ενόπλων Δυνάμεων», ο οποίος καθιερώθηκε στις 28 Απριλίου ταυτόχρονα με την Παγκόσμια Ημέρα εορτασμού της, αποτελεί αφορμή για την υπενθύμιση σε όλα τα επίπεδα δραστηριότητας και διοίκησης της Π.Α., της ανάγκης ενεργούς συμμετοχής και συνεισφοράς στην προσπάθεια της διατήρησης της επιχειρησιακής ικανότητας του όπλου, μέσα από την αποφυγή ατυχημάτων που έχουν συχνά συνέπειες στο έμψυχο δυναμικό, στα οπλικά συστήματα και στα μέσα υποστήριξης καθώς και στο φυσικό περιβάλλον. Η συγκεκριμένη ημέρα έχει σκοπό να επισημάνει ότι η ασφάλεια και υγεία στην εργασία δεν συνιστά μόνο αποτύπωση δεικτών ατυχημάτων σε πίνακες, καταγραφή αιτιών ατυχημάτων και προληπτικών μέτρων. Αφορά πρωτίστως θέμα νοοτροπίας ασφαλείας την οποία το προσωπικό της Π.Α. έχει ηθική υποχρέωση να μεταφέρει εκτός των πλαισίων της υπηρεσίας στο κοινωνικό σύνολο, ώστε να γίνεται παράδειγμα ασφαλούς συμπεριφοράς σε όλες τις δραστηριότητες της προσωπικής του ζωής. Σεμινάριο Αρχηγών Σχηματισμού 9-13 Μα ου (2ο/2011) Περατώθηκε με επιτυχία το δεύτερο Σεμινάριο υποψήφιων Αρχηγών Σχηματισμού για το 2011 στο ΚΕΑΤ. Οι μελλοντικοί αρχηγοί σχηματισμών παρακολούθησαν για μία εβδομάδα διαλέξεις σχετικές με την ηγεσία, τη σχεδίαση, το νομικό πλαίσιο, την ψυχολογία και θέματα που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στα απαιτητικά καθήκοντα ενός Αρχηγού σχηματισμού. Στα πλαίσια του σεμιναρίου εκπρόσωπος της ΔΑΠΕ ενημέρωσε, συζήτησε και συμβούλεψε τους ακροατές για θέματα Ασφάλειας Πτήσεων. Καλοκαίρι 2011 η πτήση 15

16 Σεμινάριο Επίβλεψης Πτήσεων Στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού της ΠΑ επί των αντικειμένων της ΑΠΕ, πραγματοποιήθηκε το Σεμινάριο Επίβλεψης Πτήσεων (ΣΕΠ) 2011 στο αμφιθέατρο της ΔΑΕ. Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να προετοιμάσει τους Αξκούς που αναλαμβάνουν θέσεις υψηλής ευθύνης (Δκτες, Υδκτες, ΔΕΕ και ΔΥΠ των Μονάδων, Δκτές, Α.Ε., και Αρχκούς των Μοιρών/Σμηνών καθώς και τους Δκτες ΜΣΑ/ΜΣΒ), με σκοπό την καλύτερη άσκηση των καθηκόντων τους, στους τομείς επίβλεψης και πρόληψης των ατυχημάτων, ώστε να τους καταστήσει ικανούς για την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής τους. Η θεματολογία των παρουσιάσεων αποσκοπεί στο να καλύψει μεγάλο εύρος θεμάτων που θα αντιμετωπίσουν οι Επιβλέποντες των Πτήσεων και να επιλύσει τυχόν απορίες. Την έναρξη του Σεμιναρίου χαιρέτησε ο κος Α/ΓΕΑ δινοντας οδηγίες και συμβουλές προς τους συμμετέχοντες, ενώ ο κος Δ/ΔΑΕ και ο Δ/ΔΑΠΕ του ΓΕΑ στη συνέχεια αναφέρθηκαν σε θέματα επίβλεψης πτήσεων. Ανάμεσα στους ομιλητές που συμμετείχαν στο Σεμινάριο ήταν και καθηγητές Πανεπιστημίων όπως κος Νίκος Λυγερός, όπου με την ευρύτητα των γνώσεων του και την εμπειρία του σε θέματα επίβλεψης, συνέβαλλε σημαντικά στην εκπλήρωση του σκοπού του Σεμιναρίου. 6ο Σεμινάριο Ασφαλούς Οδήγησης Μοτοσυκλετών Την Τετάρτη 22 και την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε το 6ο Σεμινάριο Ασφαλούς Οδήγησης Μοτοσυκλέτας στην 123 Πτέρυγα Τεχνικής Εκπαίδευσης στο Τατόι. Συμμετείχαν συνολικά δώδεκα (12) άτομα από τα οποία εννέα (9) ήταν μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό και οι τρεις (3) μόνιμο πολιτικό προσωπικό. Το επόμενο Σεμινάριο προγραμματίζεται για τις 6 και 7 Ιουλίου η πτήση Καλοκαίρι 2011

17 Εβδομάδα Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους Από 20 έως 24 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκαν στις Μονάδες του ΑΤΑ, της ΔΑΥ και ΔΑΕ οι εκδηλώσεις για την Εβδομάδα Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΑΠΕ). Σκοπός της είναι η επιβράβευση των προσπαθειών του Προσωπικού που πέτυχαν μηδενικό δείκτη ατυχημάτων και η κατάδειξη της σημασίας που προσδίδει η Πολεμική Αεροπορία στον τομέας της Ασφάλειας Πτήσεων - Εδάφους. Οι εκδηλώσεις είναι ετήσιες. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής, πραγματοποιούνται στις Μονάδες της ΠΑ συσκέψεις, ενημερώσεις και διαλέξεις με θέματα Ασφάλειας Πτήσεων, πρόληψης στους χώρους εργασίας, επιδείξεις παροχής πρώτων βοηθειών και χρήσης πυροσβεστικού υλικού, οδικής συμπεριφοράς και αποφυγής επικίνδυνων καταστάσεων. Επιπλέον, σε ειδική τελετή γίνεται η ανάγνωση μηνύματος του κ. Αρχηγού ΓΕΑ και των Ημερήσιων Διαταγών του Α/ΑΤΑ και Διοικητών ΔΑΥ και ΔΑΕ καθώς και οι απονομές των Επάθλων Ασφαλείας Πτήσεων στις Μοίρες/Σμήνη που πέτυχαν μηδενικό δείκτη ατυχημάτων κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Φέτος οι τελετές απονομής των βραβείων ΑΠΕ πραγματοποιήθηκαν για το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) στην 116 ΠΜ/Αεροδρόμιο Αράξου, για τη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) στην 112 ΠΜ/Αεροδρόμιο Ελευσίνας και για τη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) στην 120 ΠΕΑ/Διασπορά Καλαμάτας. Στις Μοίρες/Σμήνη που πρώτευσαν πετυχαίνοντας την καλύτερη βαθμολογία στην Ασφάλεια Πτήσεων & Εδάφους για το έτος 2010 απονεμήθηκαν, Κύπελλο-Έπαθλο μηδενικού δείκτη ατυχημάτων, Ειδική πλακέτα και αναμνηστικό δίπλωμα ως εξής: στην 335Μ της 116ΠΜ για το ΑΤΑ, στο ΣΜΕΤ της 112ΠΜ για τη ΔΑΥ και στην 361Μ της 120ΠΕΑ για τη ΔΑΕ. Στις Μοίρες/Σμήνη που διακρίθηκαν στην καλλιέργεια "Παιδείας ΑΠΕ" απονεμήθηκαν Κύπελλο και αναμνηστικό δίπλωμα ως εξής: στην 337Μ της 110ΠΜ για το ΑΤΑ, στη 352ΜΜΥΠ της 112ΠΜ για τη ΔΑΥ και στην 362Μ της 120ΠΕΑ για τη ΔΑΕ. Καλοκαίρι 2011 η πτήση 17

18 Πυρομαχικά Μειωμένης Ευαισθησίας Σγός (ΜΗ) Ιωάννης Βάγιας MSC CEng MRAeS Υπσγός (ΤΟΠ) Σπυρίδων Ζαχαριάς Τα Πυρομαχικά Μειωμένης Ευαισθησίας (ΠΜΕ), ή Insensitive Munitions (IM) στην αγγλική ή Munitions à Risques Atténués (MURAT) στη γαλλική, περιγράφονται στη Standardization Agreement (STANAG) 4439 Έκδοση 2 ως τα πυρομαχικά εκείνα που πληρούν με αξιοπιστία τις τεχνικές, λειτουργικές και επιχειρησιακές τους προδιαγραφές ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα ακούσιας πυροδότησης και τη σοβαρότητα των παράπλευρων ζημιών σε γειτνιάζοντα οπλικά συστήματα, άψυχο και έμψυχο δυναμικό, όταν υποβάλλονται σε διακριτές, συμπτωματικές και πολεμικές απειλές. Το κίνητρο για την ανάπτυξη τέτοιου είδους τεχνολογίας είναι μία σειρά από συμβάντα, ελάσσονα και μείζονα περιστατικά όπου πυρομαχικά διαφόρων τύπων ανεφλέγησαν εξαιτίας εξωτερικών αιτίων, όπως θερμότητα ή θραύσματα υψηλής ταχύτητας, προκαλώντας καταστροφή επίγειου εξοπλισμού, σωματικές βλάβες ή ακόμα και θάνατο. Αυτού του είδους ατυχήματα μπορούν να προκληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός πυρομαχικού και ειδικότερα κατά τις παρακάτω φάσεις: Παραγωγή. Αποθήκευση. Μεταφορά. Επιχειρησιακή χρήση. Ο Jurgensen (2000) παρατηρεί ότι οι απαιτήσεις που περιγράφονται στη STANAG 4439 συνήθως ενσωματώνονται κατά τη σχεδίαση νέων πυρομαχικών, αλλά τα παλαιότερα συνήθως εξαιρούνται από αυτή. Σε περίπτωση ανελαστικής εφαρμογής, είναι δυνατόν ολόκληρες παρτίδες παλαιών πυρομαχικών να καταστραφούν. Από τη μελέτη και ανάλυση όλων των συμβάντων και περιστατικών με πυρομαχικά, οι κίνδυνοι ακούσιας πυροδότησης έχουν ομαδοποιηθεί σε έξι κατηγορίες ανάλογα με τον εξωτερικό παράγοντα που την προκαλεί. 18 η πτήση Καλοκαίρι 2011

19 Οι κατηγορίες των κινδύνων περιγράφονται στην ΝΑΤΟ AOP-39 Edition 2 (Allied Ordnance Publication) ως εξής: Ταχεία θέρμανση (πχ πυρκαγιά καυσίμων). Αργή θέρμανση (πχ πυρκαγιά κτηρίου). Κρούση πυρομαχικού φορητού οπλισμού. Κρούση θραύσματος από πυροδότηση γειτνιάζοντος πυρομαχικού. Κρούση πυρομαχικού κοίλου γεμίσματος. Ακούσια πυροδότηση πυρομαχικού, όταν αυτό είναι αποθηκευμένο ή αναρτημένο εντός θήκης, αποθήκης, Α/Φ ή οχήματος, ώστε να προκαλέσει την ανάφλεξη παραπλήσιων πυρομαχικών. Το είδος αυτό της πυροδότησης ονομάζεται συμπαθητική. Κατά τους Isler, Goliger, Bochand, Querol, Picard και Ferron (1996) η κατηγοριοποίηση μπορεί να επεκταθεί αν ληφθούν υπόψη το πρότυπο MURAT και η προδιαγραφή MIL-STD-2105C. Το μεν πρώτο υποκατηγοριοποιεί τα θραύσματα ανάλογα με το μέγεθος, και η δεύτερη αναφέρεται ξεχωριστά στα θερμά σφαιρίδια που είναι υποπροϊόν της εκτόνωσης ενός πυρομαχικού κοίλου γεμίσματος. Άλλοι κίνδυνοι που τα πρότυπα εξετάζουν ξεχωριστά είναι η πτώση και η εφαρμογή ηλεκτρικών φορτίων. Τα πρότυπα STANAG 4439 και MIL- STD-2105C διαχωρίζουν και το αποτέλεσμα της ακούσιας πυροδότησης ενός πυρομαχικού ως εξής: Τύπος Ι: Εκτόνωση Τύπος ΙΙ: Μερική Εκτόνωση Τύπος ΙΙΙ: Έκρηξη Τύπος IV: Ανάφλεξη Τύπος V: Καύση Για να χαρακτηρισθεί ένα πυρομαχικό ως Μειωμένης Ευαισθησίας (ΜΕ) πρέπει να περάσει τις δοκιμές που τεκμηριώνουν τα ανωτέρα πρότυπα, τα αποτελέσματα των οποίων πρέπει να είναι εντός ορισμένων ορίων. Καλοκαίρι 2011 η πτήση 19

20 Το σύνολο των αποτελεσμάτων αυτών καλείται Υπογραφή Ευαισθησίας (ΥΕ). Το Acquisition Manager s Handbook (2004) του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ προσδιορίζει τις διαφορετικές τεχνικές για τον προσδιορισμό αυτού του «πιστοποιητικού» ΜΕ. Το παραπάνω εγχειρίδιο σκιαγραφεί μία σειρά από τεχνικές τόσο για την απομείωση της ευαισθησίας των εκρηκτικών υλών, όσο και για την παθητική καταστολή των θερμικών και ωστικών παραγώγων. Οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν: Χρήση λιγότερο ευαίσθητων εκρηκτικών υλών. Κατάλληλη σχεδίαση του περιβλήματος της πολεμικής κεφαλής, ώστε να διαχέεται ομαλά το θερμικό και ωστικό φορτίο και να διαχέονται ομαλά και προς ορισμένη κατεύθυνση τα παραγόμενα αέρια. Κατάλληλη σχεδίαση του κλωβού μεταφοράς, ώστε να προστατεύει από προσκρούσεις, δονήσεις και ηλεκτρομαγνητικά φορτία (στατικά και μη). Ο σκοπός του άρθρου αυτού λοιπόν είναι να ενημερώσει τον αναγνώστη για τη σχετική τεχνολογία, τα πλεονεκτήματά της και τους ελέγχους στους οποίους πρέπει να υποβάλλεται ένα πυρομαχικό για να χαρακτηριστεί ΜΕ καθ όλο τον κύκλο ζωής του. Τα θέματα που θα αναλυθούν είναι: α. Ορισμένα χρήσιμα ιστορικά στοιχεία β. Η χημεία της γήρανσης των πυρομαχικών και πως αυτή επιδρά στην ΥΕ γ. Οι δοκιμές και η διαδικασία παρακολούθησης στην οποία πρέπει να υποβληθούν τα πυρομαχικά για τον καθορισμό της ΥΕ τους. Ιστορικό και Μείζονα Συμβάντα Πριν αναλυθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ΠΜΕ, είναι επιτακτική ανάγκη να επισκοπηθεί μία σειρά από ατυχήματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, αν τα πυρομαχικά ήταν ΜΕ. Τα συμβάντα παρατίθενται με χρονολογική σειρά. Λιμάνι Halifax, Νέα Σκοτία, Καναδάς (1917): Το γαλλικής σημαίας φορτηγό πλοίο Mont Blanc καθώς εισερχόταν στο λιμάνι του Halifax, συγκρούστηκε με τη βελγικών συμφερόντων φορτηγίδα Imo. Το γαλλικό πλοίο μετέφερε 7 τόνους πικρικού οξέος και στα κάτω αμπάρια μετέφερε άγνωστη ποσότητα βενζίνης. Κατά τη σύγκρουση, επήλθε ρήγμα στο κύτος του γαλλικού πλοίο με αποτέλεσμα να αναφλεχθεί η βενζίνη. Πυροσβέστες από ένα αγκυροβολημένο πλοίο του Βασιλικού Ναυτικού επιβιβάστηκαν στο γαλλικό πλοίο προκειμένου να κατασβέσουν τη φωτιά. Παράλληλα τα ρυμουλκά του λιμανιού προσπαθούσαν να το ρυμουλκήσουν εκτός του λιμένα προκειμένου να μην εξαπλωθεί η φωτιά στα παραπλέοντα σκάφη και στον προβλήτα. Η προσπάθεια αυτή απέβη άκαρπη λόγω των ισχυρών ρευμάτων, και τελικά το πλοίο προσέκρουσε στον προβλήτα. Ο συνδυασμός της βίαιης προσάραξης και της πυρκαγιάς πυροδότησε την εκρηκτική ύλη με αποτέλεσμα να ισοπεδωθεί από το Halifax, Νέα Σκοτία Καναδάς ωστικό κύμα η μισή πόλη και να βυθιστεί ένας σημαντικός αριθμός σκαφών. Από την έκρηξη παρήχθη επίσης ένα παλιρροϊκό κύμα το οποίο ξέβρασε αρκετά πλοία στον ήδη κατεστραμμένο προβλήτα. Ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων έφτασε στον εξωφρενικό αριθμό των 1226, ενώ αρκετές χιλιάδες πολιτών τραυματίστηκαν σοβαρά. 20 η πτήση Καλοκαίρι 2011

GROUND EVACUATION Ground Evacuation Boeing 737 SKYWEST BEECHCRAFT 1900C KING AIR

GROUND EVACUATION Ground Evacuation Boeing 737 SKYWEST BEECHCRAFT 1900C KING AIR GROUND EVACUATION Ως μέλη της ΠΑ είναι πολλές οι φορές που θα ταξιδέψουμε με C-130 για υπηρεσιακούς ή μη λόγους. Άλλες φορές πάλι θα βρεθούμε στην θέση του επιβάτη σε κάποιο πολιτικό αεροσκάφος. Στα ταξίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αποστολή 7

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αποστολή 7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αποστολή 7 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Με την πρώτη ημέρα από την άναδρη επίθεση της Τουρκίας να έχει περάσει, οι δυο χώρες έχουν εμπλακέι τόσο στην στεριά, όσο στην θάλασσα και στον αέρα. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΚΟΠΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΑΡΧΕΣ ΑΠΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΑΠΕ ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΚΟΠΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΑΡΧΕΣ ΑΠΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΑΠΕ ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΚΟΠΟΣ Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

«Εκτίμηση αναγκών σε τεχνικές ειδικότητες στην Πολεμική Αεροπορία»

«Εκτίμηση αναγκών σε τεχνικές ειδικότητες στην Πολεμική Αεροπορία» «Εκτίμηση αναγκών σε τεχνικές ειδικότητες στην Πολεμική Αεροπορία» Επγός (ΜΗΧ) Ξεν. Τσούρος ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Ι Κ Α Ι Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η 15-16 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μια αποτίμηση που τα συμπεράσματά της, προστίθενται στην υπάρχουσα εμπειρία και βοηθούν στην οργάνωση και προετοιμασία των επόμενων αντιπυρικών.

Μια αποτίμηση που τα συμπεράσματά της, προστίθενται στην υπάρχουσα εμπειρία και βοηθούν στην οργάνωση και προετοιμασία των επόμενων αντιπυρικών. Κυρίες και Κύριοι Κάθε χρόνο το τέλος του Οκτώβρη, σημαίνει για εμάς τους Πυροσβέστες, ότι άλλη μια αντιπυρική περίοδος έφτασε στο τέλος της και άλλη μια αποτίμηση της ξεκινάει. Μια αποτίμηση που τα συμπεράσματά

Διαβάστε περισσότερα

Φωτ. Αεροδρόμιο Σερρών

Φωτ. Αεροδρόμιο Σερρών Η Ιστορία της Αεροπορίας Στρατού 1. Χρονική αφετηρία της Αεροπορίας Στρατού θεωρείται το έτος 1947 όταν τον Ιανουάριο εκείνης της χρονιάς μετέβησαν οι πρώτοι Αξιωματικοί του πυροβολικού στην Αγγλία στη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 09/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καλό Καλοκαίρι. Σμχος (Ι) Δημήτριος Κανέλλος Διευθυντής Κέντρου Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους

Καλό Καλοκαίρι. Σμχος (Ι) Δημήτριος Κανέλλος Διευθυντής Κέντρου Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους περισσότερους περιέχουν και μετακινήσεις και μακρινά ταξίδια. Με αυτό σαν αφορμή θέλω να σας υπενθυμίσω το πόσο σημαντικοί είστε όλοι στην δική μας οικογένεια και την οικογένεια σας. Κανείς δεν έχει την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Περιεχόμενα. Μήνυμα Διευθυντή Λειτουργιών. Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας. Δραστηριότητες Εβδομάδας Ασφάλειας. Συζητήσεις Ασφάλειας

ΔΡΑΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Περιεχόμενα. Μήνυμα Διευθυντή Λειτουργιών. Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας. Δραστηριότητες Εβδομάδας Ασφάλειας. Συζητήσεις Ασφάλειας 1 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθυντή Λειτουργιών Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Δραστηριότητες Εβδομάδας Ασφάλειας Συζητήσεις Ασφάλειας Χρυσοί Κανόνες Βραβεία Ασφάλειας Στατιστικά στοιχεία Εργαζόμενοι σε προσωρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατεύσιμο και Πολιτικό Προσωπικό της Τακτικής Αεροπορίας, Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του ΚΥΣΕΑ αναλαμβάνω σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία

Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία Δρ Γιάννης Κασουλίδης Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Περιεχόμενα Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία Σχέδιο Δράσης σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Κίνδυνος - Ρίσκο Επιχειρησιακό Όφελος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Αρχές δεκαετίας του 90 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ: Πληθώρα τυποποιημένων διαδικασιών,

Διαβάστε περισσότερα

Η ένταξη σε υπηρεσία στην ΠΑ

Η ένταξη σε υπηρεσία στην ΠΑ P T Y P Q R S Mirage 2000-5Mk.2 Η ένταξη σε υπηρεσία στην ΠΑ P T Y Η ένταξη σε υπηρεσία στην ΠΑ Πραγµατοποιήθηκε στις 23 Νοεµβρίου, ηµέρα Παρασκευή στο αεροδρόµιο της Τανάγρας όπου εδρεύει η 114 Πτέρυγα

Διαβάστε περισσότερα

EJECT! ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΡΑ

EJECT! ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΡΑ EJECT! ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΡΑ Όταν συμβεί ένα μείζον αεροπορικό ατύχημα στην Πολεμική Αεροπορία συγκεντρώνεται μια ομάδα ειδικών η οποία διερευνά κάθε πιθανό παράγοντα, γεγονός ή ακολουθία γεγονότων τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ την 21/03/2004 09 / 2004 ΠΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο

για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο 1 6 Μαΐου 2011 www.geostrategy.gr Οι Τούρκοι αµφισβητούν τα δικαιώµατά µας για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο Του Χρήστου Μηνάγια Από 3 έως 5 Μαΐου 2011 οι τουρκικές ένοπλες δυνάµεις πραγµατοποίησαν τη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1272/2008 CLP

Κανονισμός 1272/2008 CLP Κανονισμός 1272/2008 CLP SEVEZO III «Τμήμα P» - Φυσικοί Κίνδυνοι (όρια SEVEZO III, κριτήρια, παραδείγματα) Ελένη Φούφα Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Αεροπλοΐα- Ανάγκες Αεροσκαφών σε καύσιμα

Τίτλος: Αεροπλοΐα- Ανάγκες Αεροσκαφών σε καύσιμα Τίτλος: Αεροπλοΐα- Ανάγκες Αεροσκαφών σε καύσιμα Θέματα: ποσοστά, μοντελοποίηση, ταχύτητα, απόσταση, χρόνος, μάζα, πυκνότητα Διάρκεια: 90 λεπτά Ηλικία: 13-14 Διαφοροποίηση: Ανώτερο επίπεδο: αντίσταση αέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΟΛΗΣ. Υποπλοίαρχος Ο. Κεχαγιάς ΠΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΟΛΗΣ. Υποπλοίαρχος Ο. Κεχαγιάς ΠΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΟΛΗΣ Υποπλοίαρχος Ο. Κεχαγιάς ΠΝ Τεύχη στα οποία αναφέρονται πινακοποιημένα τα στοιχεία βολής όπως προκύπτουν από την Εξωτερική βλητική και επιβεβαιώνονται σε βαλλιπέδια Ο κάθε τύπος ΠΒ έχει τους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 23/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου;

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala Μπιλμπάο, 28 Απριλίου 2008 Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Jukka Takala: Η εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Χριστιανοί σε όλη τη γη γιορτάζοντας τη θεία ενανθρώπιση,

Οι Χριστιανοί σε όλη τη γη γιορτάζοντας τη θεία ενανθρώπιση, ΜΗΝΥΜΑ Κ. Α/ΓΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ Οι Χριστιανοί σε όλη τη γη γιορτάζοντας τη θεία ενανθρώπιση, μοιράζονται τη χαρά και την αγάπη της γιορτής των Χριστουγέννων και αναμένουν με αισιοδοξία την έλευση του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΣ ΣΟΒΑΡΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ την 27/11/2004 04 / 2005 ΠΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

11o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΤΑΞΗ

11o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΤΑΞΗ 11o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΤΑΞΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το αεροπλάνο αποτελείται βασικά από 3 μέρη που διαφέρουν στη μορφή και στον προορισμό τους. Αυτά είναι: το κύριο σώμα του αεροπλάνου που λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΠΙΧ / Λ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2010

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΠΙΧ / Λ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΠΙΧ / Λ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2010 1. Στους πίνακες, σχεδιαγράμματα και γραφήματα που ακολουθούν, προσδιορίζονται οι επιχειρησιακές αποστολές που αναλήφθηκαν από το ΚΕΠΙΧ/ΛΣ με το συντονισμό των διατιθέμενων

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκικά σχέδια καταστροφής ελληνικών αεροπορικών βάσεων

Τουρκικά σχέδια καταστροφής ελληνικών αεροπορικών βάσεων 1 17 Απριλίου 2012 www.geostrategy.gr Τουρκικά σχέδια καταστροφής ελληνικών αεροπορικών βάσεων Του Χρήστου Μηνάγια Στις 13 Απριλίου 2012, η ιοίκηση των Εικονικών Τουρκικών Αεροπορικών υνάµεων [Türk Sanal

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

10. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 10. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Σύμφωνα με την παράγραφο (ι) του Διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2011, με το οποίο διορίστηκα, εμπίπτει στους όρους εντολής μου η υποβολή «εισηγήσεων για τον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΟ ΜΕΡΟΣ Α

Περιεχόμενα ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΟ ΜΕΡΟΣ Α Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. θέση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ στη ναυτιλιακή πρακτική 17 2. Οργάνωση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ 18 3. θέση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ στη ναυτική επιμόρφωση και εκπαίδευση 19 4. Βασικά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

διαχείριση ατυχημάτων

διαχείριση ατυχημάτων Ο ρόλος της Τροχαίας Αττικής Οδού στη διαχείριση ατυχημάτων Ελευθεράκης Γεώργιος Αστυνόμος Α Διοικητής Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού Μάιος 2007 1η Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας- Διαχείριση Ατυχημάτων σε Οδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μείωση οδικών ατυχημάτων. Εξάλειψη τραυματισμών / θανάτων. Εξάλειψη ζημιών στο περιβάλλον. 2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπρόσωπος Τύπου του Π.Σ., Επιπυραγός Νικόλαος Τσόγκας :

Εκπρόσωπος Τύπου του Π.Σ., Επιπυραγός Νικόλαος Τσόγκας : Εκπρόσωπος Τύπου του Π.Σ., Επιπυραγός Νικόλαος Τσόγκας : Με την αναβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μέσα από το Νομοσχέδιο που κατατίθεται σήμερα επιτυγχάνεται μείωση των δομών της

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κοινότητα έχει σημάνει συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης κοινωνικής μάστιγας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του

Η Διεθνής Κοινότητα έχει σημάνει συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης κοινωνικής μάστιγας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Χαιρετισμός της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια στο συνέδριο με θέμα H ενεργός εμπλοκή των νέων στην οδική ασφάλεια για την 4 η Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας. Συνεδριακό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η εταιρεία μας στελεχώνεται από πραγματογνώμονες, μηχανολόγους, πολιτικούς

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΤΑΣ ΜΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΤΑΣ ΜΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΤΑΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΝΟΤΗΤΕΣ Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΤΑΣ 1α. Χρονοδιάγραμμα εργασιών μακέτας.... 2 1β. Ημερολόγιο εργασιών κατασκευής μακέτας....2

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ. Εργασία της μαθήτριας Έλλης Βελέντζα για το πρόγραμμα ΣινΕφηβοι

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ. Εργασία της μαθήτριας Έλλης Βελέντζα για το πρόγραμμα ΣινΕφηβοι Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ Εργασία της μαθήτριας Έλλης Βελέντζα για το πρόγραμμα ΣινΕφηβοι Ο πόλεμος του Βιετνάμ(1965-1975) ήταν η μεγαλύτερη ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Δύσης και Ανατολής κατά την διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση οδικής ασφάλειας

Επιτήρηση οδικής ασφάλειας Επιτήρηση οδικής ασφάλειας «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος Ευγενικός, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ετήσια επισκόπηση ασφάλειας παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία για την ασφάλεια της αεροπορίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο

Η ετήσια επισκόπηση ασφάλειας παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία για την ασφάλεια της αεροπορίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 13 Σύνοψη των κυριότερων σημείων Η ετήσια επισκόπηση ασφάλειας παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία για την ασφάλεια της αεροπορίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο Τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΤΑΛΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ & ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΦΑΙΣΤΟΣ 2014 ΦΑΙΣΤΟΣ FlyIn 2014. 1 έως 5 Μαΐου 2014

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΤΑΛΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ & ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΦΑΙΣΤΟΣ 2014 ΦΑΙΣΤΟΣ FlyIn 2014. 1 έως 5 Μαΐου 2014 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΤΑΛΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ & ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΦΑΙΣΤΟΣ 2014 ΦΑΙΣΤΟΣ FlyIn 2014 1 έως 5 Μαΐου 2014 1 o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Αερολέσχη ΤΑΛΩΣ Ηρακλείου, μετά από εισήγηση της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση μεταξύ εκπαιδευτή αέρος και εκπαιδευόμενου

Η σχέση μεταξύ εκπαιδευτή αέρος και εκπαιδευόμενου Η σχέση μεταξύ εκπαιδευτή αέρος και εκπαιδευόμενου γίας. Σκοπός της σύγκρισης των απαντήσεων εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων ήταν να διαπιστωθεί αν υπάρχει σημαντική διαφορά στις απαντήσεις. Προφανώς στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 26/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ Πρωτοβουλίες-Δράσεις Οδικής Ασφάλειας σε περίοδο οικονομικής κρίσης Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ Σοφία Βαρδάκη, Δρ. Συγκοινωνιολόγος ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Precautionary Landings

Precautionary Landings Προσγειώσου και Ζήσε!!! Πρόσφατα η οργάνωση Helicopter Association International (HAI), εκπόνησε ένα πρόγραμμα με την ονομασία Land and Live. Το παρόν φυλλάδιο της IHST, με τίτλο δηλαδή άμεση κανονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Τ.ΕΦ. -ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Κάρμεν Μέντρεα ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β )

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) ΠΥΞΙΔΑ Ν Ο 38 ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων για επαγγελματική χρήση Τα υποδήματα για επαγγελματική χρήση διακρίνονται ως προς τις ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Φεβρουάριος 2013 Οι οδηγίες αυτές βοηθούν στην πρόληψη σοβαρών τραυματισμών σε ανθρώπους και παιδιά που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αμυντική Οδήγηση. ;Ο μόνος τρόπος για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων

Αμυντική Οδήγηση. ;Ο μόνος τρόπος για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων Αμυντική Οδήγηση ;Ο μόνος τρόπος για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων ΠΟΣΟ ασφαλείς είστε όταν οδηγείτε εσείς, οι συνάδελφοι σας και όσοι νοιάζεστε; Η κυκλοφορία στους δρόμους γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων και κατά πόσο αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υπόκειται σε περιορισμούς, κυρίως για λόγους οδικής ασφάλειας, καθώς η κόπωση είναι βασική αιτία πρόκλησης ατυχημάτων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο χρόνος εργασίας στις οδικές μεταφορές επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια κατά την παρουσίαση του απολογισμού της αντιπυρικής περιόδου 2014

Χαιρετισμός Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια κατά την παρουσίαση του απολογισμού της αντιπυρικής περιόδου 2014 Χαιρετισμός Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια κατά την παρουσίαση του απολογισμού της αντιπυρικής περιόδου 2014 Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ξεκινήσει κανείς μία ομιλία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη

ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η ΠΡΟΛΗΨΗ των ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ είναι ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ 2 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝΤΑΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM)

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM) Ο ιεθνής Κώδικας ιαχείρισης της Ασφάλειας για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (ISM Code) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Γραμματεία Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 19/03/2014 Πόσα παιδιά (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Το ΚΕΠΠ που, ως γνωστόν, λειτουργεί σε μόνιμη βάση και καθ όλη τη διάρκεια του έτους, επί 24ώρου βάσεως, κατά το έτος 2006 ανέλαβε την κινητοποίηση και το

Διαβάστε περισσότερα

1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΞΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΚΟΛΑΡΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Elimination Units for Marine Oil Pollution (EU-MOP): Αυτόνοµα Μικρά Σκάφη για την Αντιµετώπιση Πετρελαιοκηλίδων 1

Elimination Units for Marine Oil Pollution (EU-MOP): Αυτόνοµα Μικρά Σκάφη για την Αντιµετώπιση Πετρελαιοκηλίδων 1 Elimination Units for Marine Oil Pollution (EU-MOP): Αυτόνοµα Μικρά Σκάφη για την Αντιµετώπιση Πετρελαιοκηλίδων 1 Νικόλαος Π. Βεντίκος 2 και Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης 3 Η δυνατότητα χρήσης ροµποτικών (µη επανδρωµένων)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 3 : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 3 : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 3 : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ Α/ΦΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΈΝΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΕΊΝΑΙ (Α) Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Μεταφορικών Εταιρειών - Ασφάλεια. Θεοδόσης Αναγνωστόπουλος Operational Excellence & QHSSE Manager October 2013

Αξιολόγηση Μεταφορικών Εταιρειών - Ασφάλεια. Θεοδόσης Αναγνωστόπουλος Operational Excellence & QHSSE Manager October 2013 Αξιολόγηση Μεταφορικών Εταιρειών - Ασφάλεια Θεοδόσης Αναγνωστόπουλος Operational Excellence & QHSSE Manager October 2013 Σκοπός 1. Να αναδειχθεί η ανάγκη ύπαρξης οργανωμένων, αυτοδύναμων και εξωστρεφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Έκδοση : 3 η Περίοδος Ιούλιος Σεπτ. 13. Περιεχόμενα. Μήνυμα Λειτουργού Υγείας & Ασφάλειας. Γενική Επισκευή ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΔΡΑΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Έκδοση : 3 η Περίοδος Ιούλιος Σεπτ. 13. Περιεχόμενα. Μήνυμα Λειτουργού Υγείας & Ασφάλειας. Γενική Επισκευή ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑ Περιεχόμενα Μήνυμα Λειτουργού Υγείας & Ασφάλειας Γενική Επισκευή ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑ Ακαδημία Ταλέντων Συμβολή στη Γενική Επισκευή Βραβεία Ασφάλειας & Υγείας Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ασφάλειας & Υγείας 21-25 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. Απρίλιος 2013

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. Απρίλιος 2013 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΔΕΗ Απρίλιος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ I) ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα.

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα. Το θέµα στο οποίο θα αναφερθούµε σήµερα, είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα αίτια που τα προκαλούν, οι συνέπειες από αυτά και οι προτάσεις της Τροχαίας για τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. Πριν µπούµε στην

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού.

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Όταν το 1912 δειλά συγκροτείτο ο πρώτος αεροπορικός στόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL) Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου θα πρέπει, ανάλογα με τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες του

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του ορίου ηλικίας των βαρέων φορτηγών θα οδηγήσει σε άμεση και δραστική μείωση του αριθμού ατυχημάτων και νεκρών στην Ελλάδα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του ορίου ηλικίας των βαρέων φορτηγών θα οδηγήσει σε άμεση και δραστική μείωση του αριθμού ατυχημάτων και νεκρών στην Ελλάδα Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 7 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αποδεικνύει ότι τα βαρέα οχήματα: εμπλέκονται σε ατυχήματα που προκαλούν το % των νεκρών στο σύνολο των τροχαίων ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π5.1 Έκθεση σχετικά με τη Συντήρηση του δικτύου διανομής ΣΡ

Παραδοτέο Π5.1 Έκθεση σχετικά με τη Συντήρηση του δικτύου διανομής ΣΡ Παραδοτέο Π5.1 Έκθεση σχετικά με τη Συντήρηση του δικτύου διανομής ΣΡ «Πρωτοβουλία (Direct Current in Ship Initiative - DC-Ship)» (πράξη ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι, Κωδ. Έργου ΓΓΕΤ: 987, Κωδ. Έργου ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ: 68/1151)

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών

Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών Ημερίδα «Ασφάλεια στις Οδικές Μεταφορές: Συντελεστής Ανάπτυξης & Ποιότητας Ζωής» Μπλάνα Ευμορφία, Δρ Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, Ζαχαρής Στρατής, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σμήνους μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs) σε αποστολές αποτύπωσης

Συνεργασία σμήνους μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs) σε αποστολές αποτύπωσης Συνεργασία σμήνους μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs) σε αποστολές αποτύπωσης Εννοιολογικά στάδια Κατασκευή UAVs Επικοινωνία μεταξύ των μελών Ανάλυση καταγεγραμμένων γεγονότων Αρχιτεκτονική Αρχηγού Σμήνους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 11/10/2012 Ομιλία του Υπουργού Άμυνας κ. Δημήτρη Ηλιάδη "European Union Military Committee Away Day" Λάρνακα, π.μ.

Πέμπτη 11/10/2012 Ομιλία του Υπουργού Άμυνας κ. Δημήτρη Ηλιάδη European Union Military Committee Away Day Λάρνακα, π.μ. Πέμπτη 11/10/2012 Ομιλία του Υπουργού Άμυνας κ. Δημήτρη Ηλιάδη "European Union Military Committee Away Day" Λάρνακα, 09.00 π.μ. Σας καλωσορίζω στην Κύπρο, και θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου, που μου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έρευνες που γίνονται με στοιχεία από δικαστήρια ναυτικών ατυχημάτων, δείχνουν πως το 80% περίπου των ναυτικών ατυχημάτων οφείλεται σε ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, XXX Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΙΝΙΟΣ Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Περιβάλλοντος

ΠΛΙΝΙΟΣ Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Περιβάλλοντος ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ Η ΠΛΙΝΙΟΣ Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Περιβάλλοντος, Εταιρεία Έντασης Γνώσης του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», δημιουργήθηκε στα πλαίσια της εμπορικής αξιοποίησης των παραγόμενων

Διαβάστε περισσότερα

EDITORIAL. Ασφαλής Μετάβαση!

EDITORIAL. Ασφαλής Μετάβαση! EDITORIAL Ασφαλής Μετάβαση! τ ο καλοκαίρι μας αποχαιρέτησε και φέτος, με τις ζέστες να υποχωρούν και να μας σπρώχνουν μακριά από τις παραλίες και τις διακοπές να μας γεμίζουν το μυαλό με εικόνες και όμορφες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΥΠΠ)»

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΥΠΠ)» ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΥΠΠ)» Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 24/9-8/10-15/10-22/10-29/10 2015 Χώρος Διεξαγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση Κοινού με βάση την Κ.Δ.Π 347/201. Seveso III

Ενημέρωση Κοινού με βάση την Κ.Δ.Π 347/201. Seveso III με βάση την Κ.Δ.Π 347/201 Seveso III Συνεργατική Εταιρεία Σύνεργκαζ Λτδ Μάρτιος 1 2016 1. Εισαγωγή Το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η Σημασία της Επικοινωνίας

Η Σημασία της Επικοινωνίας Η Σημασία της Επικοινωνίας Εκπαιδευτή Εκπαιδευόμενου των: Ανθσγου (Ι) Ντίντη Βασιλείου και Ανθσγου (Ι)Μουσταφέρη Μιλτιάδη Επιμέλεια: Επγος (ΜΑ) Νεκ. Καρανίκας Για την ασφαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ την 01/06/2003 12 / 2004 ΠΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα (Απρίλιος 2013)

Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα (Απρίλιος 2013) Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα () Εισαγωγικά Τον Νοέμβριο του 2012 ξεκίνησε για πρώτη φορά μια προσπάθεια για την πανελλήνια αποτύπωση της ταυτότητας των Ομάδων

Διαβάστε περισσότερα

124(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο

124(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της EE.: L 295, 12.11.2010, σ. 35. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Καθηγητής Κ. Ν. ΣΠΕΝΤΖΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Καθηγητής Κ. Ν. ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Καθηγητής Κ. Ν. ΣΠΕΝΤΖΑΣ Μέλος του Παρατηρητήριου Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΕ Διευθυντής του Εργαστηρίου Οχημάτων ΕΜΠ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π14.3.1) ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΦΟΡΕΩΝ / ΕΠΟΠΤΩΝ

Π14.3.1) ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΦΟΡΕΩΝ / ΕΠΟΠΤΩΝ Π14.3.1) ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΦΟΡΕΩΝ / ΕΠΟΠΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Β : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ Έτος 1 ο : Οκτώβριος 2010-Οκτώβριος 2011 Πρόγραμμα ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τμήματος ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ Δρ. Κ.Β. Κώστας,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Υπουργού Ανάπτυξης κ. Χρ. Φώλια στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή

Χαιρετισμός Υπουργού Ανάπτυξης κ. Χρ. Φώλια στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή Δελτίο Τύπου Αθήνα, 30 Ιουνίου 2008 Χαιρετισμός Υπουργού Ανάπτυξης κ. Χρ. Φώλια στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή Κυρίες και Κύριοι, Eίναι μεγάλη μου χαρά που παρίσταμαι στις εργασίες της συνεδρίασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO - ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2003-2013 ΑΘΗΝΑ 30/11/2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO - ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2003-2013 ΑΘΗΝΑ 30/11/2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO - ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2003-2013 ΑΘΗΝΑ 30/11/2015 Δειγματοληπτικές επιθεωρήσεις -έλεγχοι, σε εγκαταστάσεις: Αποθήκευσης /διακίνησης πετρελαιοειδών (υγρά καύσιµα) Αποθήκευσης/διακίνησης

Διαβάστε περισσότερα