Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα"

Transcript

1 ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #4 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

2 Περιεχόμενα 3 Του Εκδότη 4 You can never have enough 6-31 ΜΕΓΑΛΟ ΑΦΙΕΡ ΜΑ Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία 6 I. τος μηδ ν 10 ΙΙ. Τ ρα αρχ ζουμε την κ θοδό μας! 13 ΙΙΙ. Από την πυρ στον μβωνα 16 IV. Σβησμ νες ψυχ ς 20 V. Ο τελευτα ος σταθμός 23 VΙ. Η μαν α με τον μπαλτ! 29 VΙΙ. ταν κορ τσι συναντ αγόρι 31 Κι λλα θεραπευτικ βιβλ α 32 Μεγ λοι συγγραφε ς εξομολογούνται 36 Κ ποτε το ποδόσφαιρο γ νεται αφ γηση, ιστορ α 42 ύο εκδοχ ς του μλετ 44 Η κπληξη του καλοκαιριού 2

3 Του Εκδότη Αυτό το Γρ μμα καθυστ ρησε να φτ σει στα χ ρια σας. χι για λόγους που σχετ ζονται με κ ποια εκδοτικ μας αδυναμ α, συγγραφ ς, συγκ ντρωσης του αναγκα ου υλικού, των ρθρων κ.λπ. αλλ, κυρ ως, εξαιτ ας της δειν ς συγκυρ ας την οπο α οι περισσότεροι παρακολουθούμε ως παθητικο θεατ ς εν στην ουσ α ε μαστε, εκόντες κοντες, οι αφανε ς πρωταγωνιστ ς της. Η χ ρα βρ σκεται από τον περασμ νο Μ ρτιο εν πολ μω. Το διαβ ζουμε, το βλ πουμε, το ακούμε παντού. Οι αισθ σεις μας ρυθμ ζονται από τις διακυμ νσεις της πιο αγορα ας, της πιο ανθρωποφ γου αγορ ς του πλαν τη. Το ιεθν ς Νομισματικό Ταμε ο, νας οργανισμός επεκτατικ ς οικονομικ ς διε σδυσης στις πιο αδύναμες χ ρες, προς όφελος των κερδοσκόπων-κρατ ν τύπου Γερμαν ας της Μ ρκελ και ΗΠΑ, ε ναι ο χειρότερος εχθρός που χει αντιμετωπ σει η Ελλ δα της μεταπολ τευσης. νας εχθρός που η επ θεσ του ε ναι β αιη και ριστα οργανωμ νη, ανελ ητη στις απαιτ σεις της, τεγκτη στην ψυχρ μεταχε ριση των λα ν ως απλ ν στατιστικ ν μεγεθ ν. Το χειρότερο: δεν γνωρ ζουμε το μ γεθος της επικε μενης συμφορ ς. Ακόμα το υποθ τουμε. Ακόμα ακούμε δι φορους συμβουλ τορες να διαψεύδει ο νας τον λλον. Ακόμα ζούμε με την (υπό πτ χευση) κληρονομι του παρελθόντος. Ακόμα ο πολεοδόμος, ο εφοριακός και ο γιατρός ληστεύουν ανενόχλητοι τη χ ρα. Ακόμα οι υπουργο και οι εμπλεκόμενοι θε- 3

4 σμικο υπ λληλοι του Κρ τους φ ρονται όπως π ντα: απ στευτα ατσαλ κωτοι. Σ αυτόν τον πόλεμο, η μελαγχολ α, η αγων α, το γχος περισσεύουν. Η ελπ δα σπαν ζει. Η δουλει χ νει όχι μόνον την αγοραστικ της δύναμη αλλ και το νόημ της. Ο καθ νας αναρωτι ται αν η δικ του δειν θ ση καθρεφτ ζεται στη δειν θ ση που περιγρ φει η συγκυρ α για όλους. Ο καθ νας αναρωτι ται πόσα χ νει, π ς θα προχωρ σει στο μεσο και στο απ τερο μ λλον, ο καθ νας αισθ νεται μόνος του, ανυπερ σπιστος. Για τον απλό λόγο ότι μια ολόκληρη χ ρα ΕΙΝΑΙ μόνη της, ανυπερ σπιστη, φτωχότερη από ποτ, βορ στα θηρ α της κερδοσκοπ ας που ανενδο αστα την αποκαλούν γουρούνι*. Μας παρηγορούν οι φ λοι, οι σύντροφοι, οι αγαπημ νοι. Μας παρηγορούν αυτο που εμπιστευόμαστε, αυτο που ποτ δεν διανο θηκαν να μας προδ σουν, αυτο που αν καθεν, στη χαρ και στη λύπη, στ κονται στο πλευρό μας: οι φ λοι μας, τα βιβλ α. Στους δεινούς καιρούς, τα βιβλ α, όχι όλα τα βιβλ α, τα βιβλ α που χουν κ τι να πουν στον αναγν στη, το λ νε: μας κ νουν να αναστοχαζόμαστε αυτ που πιστ ψαμε και μας πρόδωσαν, πρόσωπα και πρ γματα, αξ ες και ορ ματα μας κ νουν να επιστρ φουμε σε αξ ες που αφ θηκαν στη λ θη, που αχρηστεύτηκαν, σε συλλογικ ορ ματα που ξεθ ριασαν εμπρός στη λ μψη του αγορα ου glamour των κ τρινων κιτρινισμ νων μ ντια. Αυτ τα βιβλ α, λοιπόν, θεραπεύουν με τον τρόπο τους τις πληγ ς, την αγων α, την απελπισ α. Αυτ τα βιβλ α δυναμ νουν τον αναγν στη στις διεκδικ σεις του. Αυτ τα βιβλ α αντιστ κονται στην ευτ λεια και τη βαρβαρότητα των καιρ ν. Σ αυτ τα «θεραπευτικ» βιβλ α, όχι σε όλα αδιακρ τως τα βιβλ α, αφιερ νεται το αν χε ρας Γρ μμα του Τόπου. Στα βιβλ α που στ κονται στο πλευρό του αναγν στη που αντιστ κεται. 4 * PIGS (Portugal, Italy, Greece, Spain): Περιφρονητικ αναφορ του βρεττανικού Τύπου στις οικονομικ αδύνατες χ ρες του Ευρωπαϊκού Νότου.

5 Στη διαφ μιση της πολυεθνικ ς εκδοτικ ς εταιρ ας Χ ρλεκιν το σλόγκαν ε ναι σαφ ς: Ποτ δεν μπορε ς να χεις αρκετ! Ποτ δεν σου φτ νουν! Παραπ μποντας ευθ ως στην καλλιεργημ νη καταναλωτικ ματαιοδοξ α των γυναικ ν, το σλόγκαν αυτό δεν θ λει να κρύψει τον εαυτό του: τα βιβλ α Χ ρλεκιν, όπως εκατομμύρια παρόμοια βιβλ α που παρ γονται παγκοσμ ως σε «συσκευασ α λογοτεχν ας», ε ναι περιορισμ νης χρ σης, ακριβ ς όπως τα παπούτσια μιας ματαιόδοξης και φιλ ρεσκης γυνα κας: η χρησιμότητ τους περν ει σε τρ τη και τ ταρτη μο ρα. εν αγορ ζεις παπούτσια για περπ τημα, δεν αγορ ζεις βιβλ α για δι βασμα. Η ατ ρμονη σ ρευσ τους αποδεικνύει την αχρηστ α τους. Η χρηστικότητ τους περιορ ζεται στην πρ τη φορ. Η ημερομην α λ ξης αποτελε το σ μα κατατεθ ν τους. 5

6 I. ΕΤΟΣ ΜΗ ΕΝ 6 Κε τομαι αν μεσα σε πτ ματα. να Calmotin, δύο. Εκατοντ δες, χιλι δες πτ ματα. Νεκρ φύλλα αρμεν ζουν στη φθινοπωριν αύρα. Προσπαθ να σηκ σω το κεφ λι μου, μα δεν μπορ. Μύγες και κουνούπια ορμούν καταπ νω μου. Θ λω να τα δι ξω, μα δεν μπορ. Μαύρα σύννεφα ταξιδεύ-

7 ουν χαμηλ στον ουρανό. φτασε η ρα να αποκαλυφθε η πεμπτουσ α του θνους μας. Χθες βρ δυ, κ που αν μεσα στα μεσ νυχτα και το ξημ ρωμα, αν μεσα στη συνθηκολόγηση και την ττα, η βροχ μούσκεψε τον τόπο και, αν κι η καταιγ δα χει κοπ σει, ν οι χε μαρροι βροχ ς εξακολουθούν να π φτουν π νω στα πτ ματα και στο πρόσωπό μου. Το κεφ λι μου μουδιασμ νο, οι σκ ψεις μου φευγαλ ες σκι ς σε παραλ ρημα. Εικόνες της γυνα κας μου και των παιδι ν μου γλιστρούν μπροστ σταμ τια μου, αν μεσα στα κουφ ρια. κα Calmotin, ντεκα. Κ τω από τις μαρκ ζες της Μαύρης Πύλης, του ναού Τζοτζόζι., οπο α γενναιότητα μ ς οδηγε στη Ν κη. Ο γιος μου κρατ στα χ ρια του μια μικρ σημα α. Η κόρη μου κρατ μια μικρ σημα α 7

8 στα δικ της. Πολλ δε μ λλον καθόσον δ σαμε όρκο και απομακρυνθ καμε από τα εδ φη μας. Εδ ε ναι οι γονε ς μου. Φ λοι από το σχολε ο, συμπα κτες από την ομ δα μπ ιζμπολ του γυμνασ ου, συν δελφοι που αποφοιτ σαμε μαζ. Ποιος μπορε να πεθ νει χωρ ς να χει δε ξει όλη του τη γενναιότητα; Καθ νας τους κρατ ψηλ να μεγ λο λ βαρο, στο κ θε λ βαρο γραμμ νο τ όνομ μου, όλοι μπροστ στη Μαύρη Πύλη. Κ θε φορ που ακούω τις σ λπιγγες του προελαύνοντος στρατού μας, κλε νω τα μ τια και βλ πω τα κύματα από τις σημα ες να μας ενθαρρύνουν στη μ χη 8 Ξαναδιαβ στε τα λόγια του συγγραφ α Ντ ιβιντ Πις (από το μυθιστόρημ του Τόκιο τος μηδ ν): Προσπαθ να σηκ σω το κεφ λι μου, μα δεν μπορ. Μύγες και κουνούπια ορμούν καταπ νω μου. Θ λω να τα δι ξω, μα δεν μπορ. Μαύρα σύννεφα ταξιδεύουν χαμηλ στον ουρανό Η ψυχολογ α της ττας ε ναι π ντα η δια. Το ηττημ νο στον πόλεμο Τόκιο, το ντροπιασμ νο, το κατακτημ νο Τόκιο, που ο συγγραφ ας περιγρ φει με τόσο ζωνταν χρ ματα σ αυτό το βιβλ ο, δεν διαφ ρει στην ψυχολογ α από τη συλλογικ κατ σταση που κυριαρχε αυτ τη στιγμ στη χ ρα μας, ύστερα από την παρ δοσ της στη διεθν υποτ μηση με την κατ κτησ της από τους κερδοσκόπους υπηρ τες του διεθνούς κεφαλα ου.

9 Aφι ρωμα εινο καιρο, θεραπευτικ βιβλ α Οι λληνες χουν γνωρ σει στον προηγούμενο αι να πολλ ς κατακτ σεις, πολλ ς επεμβ σεις, από τους διους επιδρομε ς που φ ρνουν και τ ρα τον οικονομικό πόλεμο προ των πυλ ν της χ ρας και που, μ λιστα, παρουσι ζονται ως σωτ ρες (χωρ ς βεβα ως κανε ς να το πιστεύει). Η Ελλ δα αυτ τη στιγμ, το χουν γρ ψει πολλο, αποτελε να πε ραμα / στο χημα. χι απλ ς οικονομικό, αν δηλαδ εφαρμόσει πιστ τις εντολ ς των κατακτητ ν της. Κυρ ως κοινωνικό. Αν ο λαός που, στο πρόσφατο παρελθόν του, ντεξε επεμβ σεις, πραξικοπ ματα, υπονομεύσεις, μεθοδευμ νους εμφυλ ους αν ο λαός που, ακόμα και στην τριακονταετ μεταπολιτευτικ του ζω, γν ρισε τη λοβιτούρα, την απ τη, την συναλλαγ κληροδότημα ενός ρρωστου και γηρασμ νου πολιτικού συστ ματος, κατευθυνόμενου κατ κανόνα από το εξωτερικό αν ο λαός που γν ρισε ακόμα και την τρομοκρατ α σε δι φορες μορφ ς της ως σχατη μορφ πολιτικ ς απε θειας αν ο λαός που γν ρισε τη μεταφυτευμ νη γκλαμουρι της τηλεοπτικ ς βλαχομπ ρμπι, κατ φερε να μην υποκύψει ως τ ρα, να μην καταστε φυτό στις διεθνε ς επεμβ σεις (βλ. π.χ. το παρ δειγμα του λαού που αντιστ κεται, σχεδόν μόνος στην Ευρ πη, στους βομβαρδισμούς κατ της πρ ην Γιουγκοσλαβ ας) τότε η αντ δραση αυτού του λαού στον παρόντα πόλεμο ενδιαφ ρει. ιότι ο καθόλα ταξικός αυτός πόλεμος δεν ε ναι 9

10 «ελληνικός», δεν αφορ εμ ς αποκλειστικ. Αφορ όλο τον καταχρεωμ νο δυτικό κόσμο, όλες τις απαξιωμ νες κοινων ες του δυτικού κόσμου, όλους τους πολ τες του κόσμου που οι ελευθερ ες και τα δικαι- ματ τους ψαλιδ ζονται ανενδο αστα από την εξουσ α του παγκοσμιοποιημ νου κεφαλα ου. Ζούμε σε καιρούς γενικευμ νης κρ σης, οικονομικ ς, κοινωνικ ς πολιτισμικ ς και, όπως όλα δε χνουν II.Τ ΡΑ ΑΡΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΟ Ο ΜΑΣ! 10 ιαβ ζουμε σχετικ, προς επιβεβα ωση των παραπ νω, στο μυθιστόρημα ενός συγγραφ α ο οπο ος, ως πολεμικός ανταποκριτ ς, χει γυρ σει όλο τον κόσμο και καταλαβα νει απο πολ μους (με όλες τις ννοιες του όρου):

11 Aφι ρωμα εινο καιρο, θεραπευτικ βιβλ α Η απόφαση του Κ λλας τού ρθε εκε νη τη νύχτα. Του ρθε: δεν την π ρε. Κατ φθασε την ρα που, βαθι συλλογισμ νος, ε χε το βλ μμα καρφωμ νο στα λουλουδιασμ να κλαρ κια και στα λεπτ και μυτερ φύλλα του ναρχα ανθισμ νου κ που του. ρθε, και η συνε δησ του θα αναγκαζόταν να υπαναχωρ σει για να της κ νει τόπο. Ε χε ηττηθε. Τα μεγ λα λόγια ταν απροσπ λαστα και εκε νος προτιμούσε να ε ναι δι σημος παρ σημος και σοφός. εν ε χε αυταπ τες ότι θα ταν απλό να γρ ψει να μπεστ-σ λερ, να γρ ψει δηλαδ να μυθιστόρημα του οπο ου το πρωτεύον χαρακτηριστικό θα ταν ότι θα λκυε το μεγαλύτερο δυνατό αναγνωστικό κοινό. Στο Λονδ νο υπ ρχαν εκατοντ δες συγγραφε ς που π στευαν ότι μπορούσαν με μεγ λη ευκολ α να γρ ψουν εμπορικ μυθιστορ ματα αν το θελαν, αλλ επ λεγαν να μην το κ νουν. Αυτ η εσφαλμ νη εντύπωση ταν ο μόνος φραγμός που στεκόταν αν μεσα σε εκε νους και τους ορμητικούς χε μαρρους της απόγνωσης. Ο Κ λλας ξερε ότι θα ταν δύσκολο. εν γινόταν να το εκλ βει ως κπτωση ευτελισμό. ταν αν γκη να μ θει να ε ναι ικανοποιημ νος στα πλα σια του ν ου μ σου, όχι να το μελετ σει απλ ς. Την επόμενη μ ρα, αγόρασε π ντε χοντρ θρ λερ με μαλακό εξ φυλλο, όπου οι τ τλοι και τα ονόματα των συγγραφ ων ταν γραμμ να με αν γλυφα, πηχυα α, χρυσ γρ μματα Το παραπ νω απόσπασμα (από το βιβλ ο του Τζ ιμς Μ ικ Τ ρα αρχ ζουμε την κ θοδό μας) καταγρ φει με πικρ ειρων α τις συν πειες της υπαρξιακ ς απόγνωσης σε καιρούς γενικευμ νης πολιτισμικ ς και κοινωνικ ς κρ σης. 11

12 12 Καταλαβα νουμε τ ρα ότι αν μπορούν να εκπ σουν τόσο δραματικ εύκολα οι αξ ες ενός διανοούμενου, ενός καλλιεργημ νου και σκεπτόμενου ανθρ που, ο οπο ος ζει (όπως ο ρωας του μυθιστορ ματος) στο αναπτυγμ νο πολιτισμικ milieu μιας δυτικ ς μητρόπολης, τότε σε ποιο βαθμό αυτό μπορε να συμβε σε ανθρ πους που, για να το ορ σουμε μ σα από τη «δικ μας» βιβλιοφιλικ λογικ, δεν διαβ ζουν βιβλ α; (, αν διαβ ζουν, αυτ περιορ ζονται στην κατηγορ α εκε νων που εκδ δει η εταιρ α Harlequin;) Μια απ ντηση, ως προς την καταγραφ του φαινομ νου αυτ ς της υπαρξιακ ς απόγνωσης σ μερα, δ νει ο καθηγητ ς Ευτύχης Μπιτσ κης, ας τον προσ ξουμε:

13 Aφι ρωμα εινο καιρο, θεραπευτικ βιβλ α III. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΑ ΣΤΟΝ ΑΜΒ ΝΑ Τελευτα α παρατηρε ται, διεθν ς και στη χ ρα μας, να αυξημ νο ενδιαφ ρον για τη θρησκε α. Εφημερ δες, περιοδικ, προπαγανδιστικ ντυπα, αλλ και βιβλ α με αξι σεις επιστημονικότητας, ασχολούνται με το φαινόμενο της θρησκε ας. λλα ε ναι επικριτικ και λλα επιχειρούν να θεμελι σουν τα θεολογικ δόγματα στις σύγχρονες επιστ μες. Ειδικ στη φυσικ, στην κοσμολογ α, στη βιολογ α και στην ψυχολογ α. Γιατ αυτό το ανανεωμ νο ενδιαφ ρον; πως ε ναι γνωστό, σωτηριακ ς θρησκε ες εμφαν στηκαν και εξαπλ θηκαν σε περιόδους κοινωνικ ς κρ σης: ο Ορφισμός στην περ οδο της δι λυσης της φυλετικ ς κοινων ας, ο χριστιανισμός στην περ οδο της κρ σης της Ρωμαϊκ ς αυτοκρατορ ας και της γενικευμ νης βαρβαρότητας στην περιοχ της Μεσογε ου. Και σ μερα, εποχ παροξυσμού των ενδογεν ν αντιθ σεων του παγκοσμιοποιούμενου καπιταλισμού, εποχ ανασφ λειας, φτ χειας που συνυπ ρχει με πρωτοφαν πλούτο, εποχ δι λυσης των κοινωνικ ν σχ σεων, αι να ν ων πολ μων, πολλο συν νθρωποι αναζητούν κ ποιο χ ρο παρηγορι ς και ελπ δας π ρα από την επ γεια βαρβαρότητα. Η θρησκε α ταν π ντα και παραμ νει «η ψυχ ενός κόσμου χωρ ς ψυχ, το πνεύμα ενός κόσμου δ χως πνεύμα». Η θρησκε α ε ναι η «αλλοτριωμ νη συνε δηση ενός αλλοτριωμ νου κόσμου» Σε καιρούς που δεν υπ ρχουν απτ ς, γ ινες λύσεις, μας εξηγε ο καθηγητ ς Μπιτσ κης (στο πρόσφατο βιβλ ο του Από την πυρ στον μβωνα), σε καιρούς όπως 13

14 ο δικός μας δύσκολος καιρός του τελευτα ου τριμ νου, ο πολύς κόσμος καταφεύγει στην εύκολη δι ξοδο: στη δοκιμασμ νη μυθολογ α ενός φανταστικού κόσμου παρηγορ ας, π ρα από τον κόσμο των ανθρ πων. Συνεχ ζει ο καθηγητ ς, στο διο βιβλ ο: 14 Ερ τημα: Γιατ διαψεύστηκαν οι προσδοκ ες των ουμανιστ ν και ειδικ των αστ ν ορθολογιστ ν; Γιατ στην εποχ του θρι μβου των φυσικ ν επιστημ ν κυριαρχούν οι θρησκευτικ ς δοξασ ες και οι ποικ λες μορφ ς του μυστικισμού; Η επιστ μη, μόνη, δεν μπορε να διαλύσει «τα σκοτ δια» του ανορθολογισμού. Η κοινων α μας εκκρ νει ως φυσιολογικό προϊόν την ανορθολογικ κοσμοαντ ληψη, «αλλοτριωμ νη εικόνα, ενός αλλοτριωμ νου κόσμου». Από κοντ, Τύπος, τηλεόραση και οι εκδότες μας, που κατ κανόνα επιλ γουν βιβλ α ε τε του αγγλοσαξονικού εμπειρισμού, ε τε του ανορθολογισμού της μόδας. Κ ποτε αστο στοχαστ ς μιλούσαν για «θ νατο του Θεού». Τ ρα, εποχ κρ σης του συστ ματος, ο «Θεός» επιστρ φει μαζ με καφετζούδες, μ ντιουμ, μ γους, εξορκιστ ς, μαζ με επιστ μονες που «απ δειξαν» τη ημιουργ α του Σύμπαντος, και λλους που ανακαλύπτουν «πολλαπλ σύμπαντα», «παρ λληλα σύμπαντα», «μ νι-σύμπαντα», αστρικ σ ματα, μαζ με θαυματοποιούς, τσαρλατ νους, αγύρτες και απατε νες. Στις σημεριν ς κοινων ες της κρ σης και της αποξ νωσης, θ λλει το στε ρο δ ντρο του ανορθολογισμού, εν οι σωτηριακ ς

15 Aφι ρωμα εινο καιρο, θεραπευτικ βιβλ α θρησκε ες φωτ ζουν τα μεταμοντ ρνα σκοτ δια με το απατηλό φως της υπ ρβασης 15

16 IV. ΣΒΗΣΜΕΝΕΣ ΨΥΧΕΣ 16 Ε ναι αλ θεια. Ο κόσμος χ νει το κ ντρο του. εν ξ ρει πού να σταθε, σε τι να ελπ ζει. Η β α σε όλον τον πλαν τη, η φονταμενταλιστικ, τυφλ β α που υπηρετε εξ σου τυφλ ς εξουσ ες της οικονομικ ς και πολιτικ ς υφαρπαγ ς κυβερν πια ανεξ λεγκτη από τα διεθν θεσμικ όργανα, ως διεθν ς μαφ α των παρακρατικ ν επεμβ σεων, ως διεθν ς των ναρκωτικ ν, ως διεθν ς αγορ των όπλων, ως διεθν ς του χρηματιστηρ ου, ως διεθν ς του πολιτισμικού σκοταδισμού, διαγρ φοντας κ θε ννοια ουμανισμού, κ θε ανθρωπιστικ κατ κτηση με την ευκολ α ενός war game. Στην ασφ λεια του τηλεοπτικού καναπ αγνοούμε συχν την ευκολ α με την οπο α αυτ η τυφλ β α, αν π σα στιγμ μπορε να χτυπ σει και τη δικ μας πόρτα. Και για να μην υπ ρξει παρεξ γηση: δεν εννοούμε εδ την πρόσκαιρη ατομικ β α των όποιων τιμητ ν / τρομοκρατ ν της δημοκρατ ας, αλλ τη μαζικ β α των εν απογν σει ανθρ πων που, στερημ νοι από το κ ντρο β ρους τους, στερημ νοι από την απαρα τητη ανθρωπιστικ καλλι ργεια της ψυχ ς, μπορούν εύκολα, όταν το μαχα ρι φτ σει στο κόκκαλο, να κ νουν ό,τι και οι Ταλιμπ ν στο Αφγανιστ ν, ό,τι και οι ναζιστ ς, ότι και οι χούλιγκαν των γηπ δων. Να ισοπεδ σουν τα π ντα. Να χ σουν το μ τρο της ζω ς. Να καταργ σουν τον πολιτισμό, να σβ σουν τις ψυχ ς των ανθρ πων.

17 Aφι ρωμα εινο καιρο, θεραπευτικ βιβλ α Στο απόσπασμα που θα διαβ σετε στη συν χεια, από το πολυδιαβασμ νο μυθιστόρημα του Ναντ μ Ασλ μ, Σβησμ νες Ψυχ ς, αυτ η διαπ στωση, μολονότι εικονογραφε την ακρα α περ πτωση του Αφγανιστ ν, ε ναι πολύ διδακτικ για εποχ ς που γυρνούν την πλ τη στον πολιτισμό, εποχ ς όπως η σημεριν. Κ ποιο βρ δυ, μ σα στο σκοτ δι, στις τ σσερις τα ξημερ ματα η Λ ρα ε χε σηκωθε από το κρεβ τι της. Συντρο- 17

18 18 φι με να αναμμ νο κερ, επισκ φτηκε τα δωμ τια του σπιτιού κινούμενη κ τω από το λυτρο που σχημ τιζαν τα βιβλ α στο ταβ νι, κυριευμ νη από την αν γκη να περπατ σει ύστερα από τόσες ρες ακινησ ας. Απ φυγε το δωμ τιο του Μ ρκους, όμως μπ κε σε λλα, κοιτ ζοντας ολόγυρ της τυλιγμ νη στο κ τρινο φως της φλόγας του κεριού. Κ που πολύ μακρι, νας μουεζ νης ε χε αρχ σει το κ λεσμα για την πρωιν προσευχ. Σύμφωνα με το Iσλ μ, τούτη την ρα σα που μπορε να ξεχωρ σει κανε ς μια μαύρη κλωστ από μια σπρη χωρ ς τη βο θεια τεχνητού φωτός. ταν το σπ τι φωτ στηκε αρκετ από τον λιο, τοποθ τησε καθρ φτες στο π τωμα για να δει τα βιβλ α που βρ σκονταν π νω από το κεφ λι της, παρόλο που δεν ταν όλα καρφωμ να με τους τ τλους τους σε περ οπτη θ ση και κ ποια ταν γραμμ να σε γλ σσες που δεν γν ριζε. Λ γα χρόνια πριν, τότε που οι Ταλιμπ ν μπορούσαν να εισβ λουν στο σπ τι αν π σα στιγμ, η γυνα κα του οικοδεσπότη ε χε καρφ σει τα βιβλ α στο ταβ νι των δωματ ων και των διαδρόμων. Η ελεύθερη σκ ψη θεωρούνταν αιρετικ από τους Ταλιμπ ν, ρα τα βιβλ α θα κατ ληγαν στην πυρ. τσι λοιπόν, αυτός ταν ο μόνος τρόπος που φ νηκε λογικός στη σύζυγο, η οπο α ως εκε νη τη δεδομ νη στιγμ ε χε χ σει εντελ ς τα λογικ της, στε να τα σ σει, να τα διαφυλ ξει απ το χ ρι του κακού. Φαντ στηκε να τεντ νει να δ χτυ κατ μ κος του δωματ ου στο ύψος της μ σης της και μετ να ανεβα νει στο

19 Aφι ρωμα εινο καιρο, θεραπευτικ βιβλ α ακριβ ς από π νω π τωμα και να χτυπ ει τα πόδια της κ τω μ χρι να ξεκαρφωθούν όλα τα βιβλ α και να π σουν με ασφ λεια στο δ χτυ. Ο Μ ρκους ε πε πως οι ισχυρ ς δον σεις που προκαλούσαν τα βομβαρδιστικ Β-52 όταν σφυροκοπούσαν την Τόρα Μπόρα για μερόνυχτα το 2001 ε χαν χαλαρ σει τα καρφι όλων των βιβλ ων από τη μια μερι του δωματ ου. Η βροχ από τα βιβλ α που πεφταν κ θε φορ σε όλο το σπ τι ταν συχνό φαινόμενο εκε νες τις εβδομ δες 19

20 V. Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ; 20 σοι διαβ ζουν Ιστορ α γνωρ ζουν ότι αυτ η κατρακύλα του δυτικού πολιτισμού προς τη χρηματιστηριακ διαφθορ και την κατ κτηση των κρατ ν δι της «μεταμοντ ρνας» οικονομ ας ε ναι σχετικ ν ο φαινόμενο. μως η συν πει της, η δημιουργ α μεγ λων στρωμ των εξαθλιωμ νων ανθρ πων, με κ θε ννοια του όρου, που φυτωζωούν στις παρυφ ς της δυτικ ς μητρόπολης, κινούμενοι σε μια αχαρτογρ φητη ζ νη αν μεσα στην παρανομ α και την επαιτε α, δεν ε ναι ν ο φαινόμενο. Τις τελευτα ες δεκαετ ες η εξαθλ ωση χει καταστ σει την Ευρ πη να απ ραντο ξενοδοχε ο ξεσπιτωμ νων, διωγμ νων, εξορισμ νων και αυτοεξορ στων ανθρ πων που, στην κυριολεξ α, δεν χουν στον λιο μο ρα. Η Αθ να και όλες οι μεγ λες πόλεις της Ελλ δας χουν πλημμυρ σει από αυτόν τον ιδιότυπο μ τοικο που ε τε καθαρ ζει τζ μια στα φαν ρια, ε τε εκπορνεύεται μ χρι να καταφ ρει να βρει μια δουλει, ε τε, τρελαμ νος μ σα στην απόγνωση ότι μπορε κ ποια στιγμ να αλλ ξει η θ ση του, γλιστρ ει προς το γκλημα, τ λος «ησυχ ζει» στην παρ λογη ασυλ α που απολαμβ νει, παραμ νοντας στα αζ τητα αυτ ς της κοινων ας. Αυτ η οικε α για τον κ τοικο της δυτικ ς μητρόπολης θλιβερ κατ σταση, ναι, ε ναι παλαι. Την περιγρ φει πολύ πειστικ ο συγγραφ ας Τζ ι Παρ νι στο μυθιστό-

21 Aφι ρωμα εινο καιρο, θεραπευτικ βιβλ α ρημα ο Τελευτα ος Σταθμός (γυρ στηκε και ταιν α, θα παιχτε αυτό το καλοκα ρι στους κινηματογρ φους): Στη Μόσχα, δεν μπορε κανε ς να διασχ σει ναν δρόμο δ χως να συναντ σει ζητι νους, και μ λιστα πολύ διαφορετικούς από τους ζητι νους στην επαρχ α. [ ] ταν τους συναντ ς, συν θως προσπαθούν μον χα να τραβ ξουν το βλ μμα σου. Αν λογα με την αντ δρασ σου, ε τε σου ζητούν κ τι ε τε όχι. [ ] Η Μόσχα παρουσι ζει όλων των ειδ ν τους επα τες. Υπ ρχουν κ ποιοι που ζουν από αυτό και υπ ρχουν λλοι, «πραγματικο» επα τες, οι οπο οι ρθαν στην πόλη για κ ποιο λόγο και ε ναι γνησ ως ενδεε ς. Μεταξύ αυτ ν των τελευτα ων συγκαταλ γονται πολλο απλο μουζ κοι, ντρες και γυνα κες ομο ως, οι οπο οι φορούν ρούχα μουζ κων. Τους συναντ συχν. Κ ποιοι από αυτούς αρρ στησαν εδ και τους δι ξανε από το νοσοκομε ο. εν μπορούν ούτε να συντηρ σουν τον εαυτό τους ού- 21

22 22 τε να φύγουν από τη Μόσχα. Κ ποιοι δεν ε ναι ρρωστοι, αλλ χασαν ό,τι ε χαν και δεν ε χαν σε πυρκαγι, ε ναι ηλικιωμ νοι ε ναι γυνα κες με παιδι. λλοι π λι ε ναι υγιε ς και ικανο για δουλει. Αυτο οι υγιε ς, που ζητούν ελεημοσύνη, με ενδι φεραν ιδια τερα. [ ] Γιατ αυτο οι νθρωποι δούλευαν και λλοι ζητι νευαν; Με το που συναντούσα ναν τ τοιο νθρωπο, συν θως ρχιζα ρωτ ντας τον π ς φτασε σ αυτ την κατ σταση. Κ ποτε συν ντησα ναν υγι μουζ κο του οπο ου το γ νι ε χε αρχ σει να γκριζ ρει. Ζητι νευε. Τον ρ τησα ποιος ταν και ε πε πως ε χε ρθει από την Καλούγκα να ψ ξει για δουλει. Στην αρχ, ε χε βρει κ ποια δουλει, να κόβει γ ρικη ξυλε α για καυσόξυλα. Αυτός και ο σύντροφός του κοψαν όλα τα ξύλα σε μια τοποθεσ α. πειτα, ψαξε για λλη δουλει, αλλ δεν μπορούσε να βρει τ ποτα. Ο σύντροφός του τον φησε και τ ρα περιφερόταν επ δύο εβδομ δες, χοντας φ ει ό,τι ε χε και μην χοντας τ ποτε για να αγορ σει ε τε να πριόνι ε τε ναν μπαλτ. Του δωσα χρ ματα για το πριόνι και του ε πα πού θα μπορούσε να βρει δουλει. [ ] «Λοιπόν, φ λε μου, να ε σαι σ γουρος και να πας. Υπ ρχει μπόλικη δουλει για σ να εκε», ε πα. «Θα π ω», ε πε. «Γιατ όχι; Νομ ζεις πως το διασκεδ ζω να ζητιανεύω; Μπορ να δουλ ψω». Ορκ στηκε ότι θα π γαινε και νιωσα ότι σοβαρολογούσε και σκόπευε να εμφανιστε. Την επόμενη μ ρα, π γα στους φ λους

23 Aφι ρωμα εινο καιρο, θεραπευτικ βιβλ α μου, τον Π τρο και τον Σ μωνα, και τους ρ τησα αν ο ντρας ε χε εμφανιστε. εν ε χε συμβε κ τι τ τοιο. Τωόντι, πολλο λλοι ντρες συμπεριφ ρθηκαν λ γο πολύ με τον διο τρόπο. Με εξαπ τησαν επ σης νθρωποι που ε παν πως θελαν μόνο τα χρ ματα για να αγορ σουν να εισιτ ριο τρ νου για την πατρ δα τους, αλλ τους συν ντησα στον δρόμο ξαν μια εβδομ δα αργότερα. Αναγν ρισα αρκετούς από αυτούς και με γν ρισαν κι εκε νοι, αλλ, μερικ ς φορ ς, επειδ με ε χαν ξεχ σει, μου λεγαν την δια ιστορ α ξαν. Κ ποιοι στριβαν και απομακρύνονταν βλ ποντ ς με. τσι, μαθα ότι και στους κόλπους αυτ ς της τ ξης υπ ρχουν πολλο απατε νες επ σης. στόσο, νιωθα να λυπ μαι τρομερ αυτούς τους απατε νες. ταν μια χούφτα από μισοντυμ νους, λεπτούς, εξαθλιωμ νους, αρρωστι ρηδες ανθρ πους: νας ε δος ανθρ πων που συχν ξεπαγι ζουν μ χρι θαν του π νε μόνοι τους και κρεμιούνται, όπως διαβ ζουμε συχν στις εφημερ δες VΙ. H MANIA ME TON ΜΠΑΛΤΑ Να γιατ μας χρει ζονται ακόμα οι ιστορ ες που διηγούνται τα μυθιστορ ματα, γιατ ακόμα μας χρει ζεται η λογοτεχν α. Εκε υπ ρχουν όλα. πως ακριβ ς κ ποιοι φ λοι που δεν τους βλ πουμε συχν, αλλ ξ ρουμε ότι αν π σα στιγμ, αν τους χρειαστούμε, θα ρθουν αμ σως κοντ μας, τσι ακριβ ς υπ ρχουν τα βιβλ α δ πλα μας. Αν π σα στιγμ σκαλ ζοντας τις σελ δες τους μπορε να ανακαλύψουμε να απρόσμενο φως, για τη σκ ψη, για τις αποφ σεις, για τις διεκδικ σεις μας. Ακόμα και 23

24 για να διαχειριστούμε αποτελεσματικ τον θυμό που δ καια συχν πυκν μας πν γει απ ναντι στην περιρρ ουσα αδικ α. ιαβ στε για παρ δειγμα το παρακ τω απόσπασμα από το καλτ βιβλ ο του Θαν ση Σκρουμπ λου με τον χαρακτηριστικό τ τλο Ο μπαλτ ς και θα καταλ βετε τι εννοούμε: 24 Τα χαν μαζεμ να κι αυτο του Τοπαλ δη γιατ με δικ του απόφαση ε χε φυλακιστε ο μικρός γιος του Στ ργιου που οι αστυνομικο ισχυρ ζονταν ότι τον ε χαν πι σει να πετ ει μολότοφ στο κτ ριο του χρηματιστηρ ου.τα χ ρια του δεν μύριζαν βενζ νη, αλλ ε χαν βρει λλες δύο μολότοφ στο σακ διό του. Ο Στ ργιος, παλιός μπ τσος, ντιμος όμως και φοβος ντρας αυτός σε συμπλοκ με μούτρα της νύχτας ε χε τυφλωθε, του χε καταστρ ψει η σφα ρα το οπτικό νεύρο, κατ θεσε στο δικαστ ριο ότι κ ποιοι θελαν να ενοχοποι σουν τον γιο του για να αμαυρ σουν το δικό του ντιμο παρελθόν, κ ποιοι επ ορκοι, αυτο ε χαν β λει στο σακ διο τις μολότοφ και αυτούς να ψαχνε να βρει ο δικαστ ς αν θελε να λ μψει η αλ θεια, κι η μ να του ε χε ξεσπ σει «να μικρό παιδ ε ναι... Μην τον καταστρ ψετε στ λνοντ ς τον στη φυλακ... στε του μια ευκαιρ α... εν χω λλο εγγόνι... Και τον γιο μου, κι αυτόν τυφλό μού τον στε λατε π σω... Εσ ς υπηρετούσε...» Ε χε π σει με κλ ματα στα πόδια της δρας. Εκε νες τις μ ρες όμως ταν που χε ξεσπ σει το κραχ και

25 Aφι ρωμα εινο καιρο, θεραπευτικ βιβλ α νθρωποι ε χαν χ σει τα λεφτ τους και τα σπ τια τους και θελαν να παραδειγματ σουν οι Αρχ ς, μην αρχισουν και κα νε τραπεζες και χρηματιστ ριο οι χαμ νοι, κι τσι η δρα με πρόεδρο τον Τοπαλ δη καταδ κασε τον γιο του Στ ργιου, δεκαεννι χρον ν παιδ, σε ε κοσι χρόνια φυλακ. Για να τον δ σουν και πιο καλ του φόρτωσαν κι λλα, και την επ θεση στην πρεσβε α με μολότοφ, και τον εμπρησμό μιας αποθ κης τροφ μων και ενός σούπερ μ ρκετ που ε χαν κατηγορηθε οι ιδιοκτ τες τους ότι κερδοσκοπούσαν. «Η μόνη υγι ς αντ δραση μπρος σε αυτό το τσ ρκο της απ της που υπηρετε τε... χοντας συνε δηση του τι υπηρετε τε, εγ δεν ε χα, νας απλός κι αμόρφωτος μπ τσος μουν, ε ναι η μολότοφ... Ε ναι σ γουρο ότι δεν π ταξε ο γιος μου τη μολότοφ... Μα θα χαιρόμουν να την ε χε αμολ σει...» ε χε φων ξει, μετ την αν γνωση της απόφασης 25

26 προς την δρα ο Στ ργιος κι οι δικαστ ς με πρ το τον Τοπαλ δη ε χαν σηκωθε κι ε χαν φύγει ρον ρον από την α θουσα, σαν να τους κυνηγούσαν οι ενοχ ς τους. Το παραπ νω μικρό απόσπασμα από τον Μπαλτ (πιο συγκεκριμ να: από την ιστορ α με τ τλο «Τα παγαν») μιλ ει από μόνο του για την απελπισ α που σ αυτούς τους δεινούς καιρούς μπορε να οδηγ σει από την απλ ρ ψη μιας μολότοφ ως τις ακρα ες μορφ ς της τρομοκρατ ας. Σ να λλο μυθιστόρημα, στο Η μαν α με την νοιξη, του ρη Μαραγκόπουλου, αυτ η τελευτα α μορφ απελπισμ νης αντ δρασης απ ναντι στην Εξουσ α αποτελε το κεντρικό θ μα, καθ ς ο συγγραφ ας επιχειρε να εξηγ σει τη «συνενοχ» / «συμμετοχ» της σιωπηρ ς πλειοψηφ ας, κατ περ πτωση, την ανοχ της απ ναντι σε παρόμοιες ακρα ες μορφ ς πολιτικ ς απε θειας: 26 Αυτ τα γεγονότα της βιαιότητας δεν τους συγκινούσαν πια. Π ς να τους συγκιν σουν; E χαν ζ σει αδελφωμ νοι με τη βιαιότητα από πολύ παλι. [ ] ταν ο φόβος φυτεύεται βαθι στις ψυχ ς από το διο το κρ τος, ακόμα και σ μερα, στον εικοστό πρ το αι να [ ] όταν επιπλ ον και, κόντρα σ όλα αυτ της Iστορ ας σου, εσύ αισθ νεσαι ότι δεν θ λεις, ρε παιδ μου, με τ ποτε να σκύψεις το κεφ λι στη αδικ α που σε τυλ γει από παντού, όπου λλοι αποφασ ζουν για σ να πριν από σ να στο καθετ, όταν αυτό

27 Aφι ρωμα εινο καιρο, θεραπευτικ βιβλ α το τελευτα ο α σθημα διαχ εται από πατ ρα σε γιο κι από μ να σε κόρη, όταν, με δυο λόγια, δεν σου μ νει παρ η σιωπηλ αποδοχ της «μο ρας» που λ γεται γεωγραφικ θ ση, φτωχός τόπος, διεφθαρμ νοι πολιτικο, γιατρο και δικαστ ς, ντροπιαστικός τουρισμός, γονη γραμμ κ.λπ., τότε τα β αια γεγονότα της όποιας αυτοδικ ας, ακόμα κι αν δεν δι λεξες εσύ τον στόχο, ακόμα κι αν δεν τα αποδ χεσαι ολόψυχα (τουλ χιστον ως προς την εκτ λεσ τους), δεν σε ξεν ζουν κι ούτε καταφ ρνουν να σε στενοχωρ σουν οπωσδ ποτε όχι στον βαθμό που, για τους πολ τες μιας λλης επικρ τειας, θα ταν απολύτως αναμενόμενο. Bαθι μ σα στο ε ναι σου πα ρνεις μια κρυφ εκδ κηση για όλα τα κακ του κόσμου: αν ε σαι σε προχωρημ νη ηλικ α, για όσα σκημα πρόλαβες να δεις με τα δια σου τα μ τια, αν 27

28 ε σαι ν ος, για όσα ε δες κιόλας (αυτό δεν θ λει κ ποια ξεχωριστ ικανότητα: ο πατ ρας κι η μ να σου θα φροντ σουν να μ θεις νωρ ς για τον προγονικό θυμό). Tα γεγονότα της βιαιότητας που συν θως αποκαλε ται τρομοκρατ α κατακλύζουν πολύ κόσμο, όπως η παλ ρροια: ρχεται το ρεύμα των συμβ ντων, πλημμυρ ζει την ακτ της στενοχ ριας, της π κρας, του αρχα ου θυμού, παρασύροντας μαζ του και κ ποια εμπόδια, πεταμ να μαζ με τα φύκια στην κρη της ακτ ς (όπως τη στιγμια α αντ δραση για την απ λεια ενός αθ ου), και τα δι χνει π σω προς την ξηρ της λογικ ς και της φρονιμ δας αλλ για πολύ λ γο. Tόσο μόνο όσο χρει ζεται ο θυμός του σ ματος να οδηγ σει ξαν τις αποφ σεις του μυαλού. ρχεται μετ η μπωτη της λ θης και τα παρασ ρνει όλα μαζ στο βυθό των πραγμ των, της συνε δησης, της Iστορ ας, στην βυσσο των νεκρ ν σου απ όπου τ ποτε δεν γυρ ζει π σω. Eκτός από τον κληρονομημ νο, παρατεταμ νο θυμό που δεν βρ σκει ικανοπο ηση. O γ γονε γ γονε. 28

29 Aφι ρωμα εινο καιρο, θεραπευτικ βιβλ α VΙΙ. ΟΤΑΝ ΚΟΡΙΤΣΙ ΣΥΝΑΝΤΑ ΑΓΟΡΙ Αλλ η ελπ δα πεθα νει τελευτα α. τσι λ νε και τσι πορεύτηκαν εκατομμύρια νθρωποι στον πλαν τη μ χρι σ μερα. ιεκδικ ντας καλύτερη μο ρα και ελπ ζοντας ότι θα χουν μια καλύτερη μο ρα. ιεκδικ ντας, ελπ ζοντας, διαβ ζοντας «θεραπευτικ ς» ιστορ ες και Ιστορ α. ιστορ ες που εμπερι χουν την Ιστορ α π σω από τις γραμμ ς του κειμ νου, όπως στο απόσπασμα με τον οπο ο κλε νουμε αυτό το εκτεν ς αφι ρωμα από το σπουδα ο μυθιστόρημα της λι Σμιθ Κορ τσι συναντ αγόρι: Στεκόμασταν στην όχθη του ποταμού κ τω από τα δ ντρα, οι δυο μας μόνο, και υποσχεθ καμε στο μηδ ν που ταν εκε, στο μηδ ν που μας πλασε, στο μηδ ν που μας κουγε, ότι ειλικριν επιθυμούσαμε να ξεπερ σουμε τον εαυτό μας. Και αυτό ε ναι το μ νυμα. Αυτό. Αυτό ε ναι όλο. Μια π τρα που βουλι ζει κι οι κύκλοι που πολλαπλασι ζονται στην επιφ νεια της λ μνης. να ποτ ρι νερό που προσφ ρεται στον δρόμο σ ναν διψασμ νο ταξιδι τη. Τ ποτα περισσότερο από αυτό που συμβα νει όταν τα πρ γματα συναντιούνται, όταν υδρογόνο, ας πούμε, συναντ οξυγόνο μια ιστορ α του τότε συναντ μια ιστορ α του τ ρα π τρα συναντ νερό συναντ κορ τσι συναντ αγόρι συναντ πουλ συναντ χ ρι συναντ φτερούγα συναντ οστό συναντ φως συναντ σκοτ δι συναντ μ τι συναντ λ ξη συναντ κόσμο συναντ κόκκο μμου συναντ δ ψα συναντ 29

30 πε να συναντ αν γκη συναντ όνειρο συναντ πραγματικό συναντ διο συναντ διαφορετικό συναντ θ νατο συναντ ζω συναντ τ λος συναντ αρχ και ξαν π λι, η ιστορ α της διας της φύσης, της πολυμ χανης, που δημιουργε το να πρ γμα μ σα από το λλο και το να πρ γμα μ σα στο λλο, και τ ποτα δεν διαρκε, και τ ποτα δεν χ νεται, και τ ποτα δεν εξαφαν ζεται, και τα πρ γματα μπορούν π ντα να αλλ ζουν, επειδ τα πρ γματα π ντα θα αλλ ζουν, και τα πρ γματα θα ε ναι π ντα διαφορετικ, επειδ τα πρ γματα μπορούν π ντα να ε ναι διαφορετικ. Και από π ντα, μ σα από τις ιστορ ες που θελαν να τις αφηγηθούμε, πα ρναμε το σχοιν για να μπορ σουμε να διασχ σουμε οποιοδ ποτε ποτ μι. Μας κρ ταγαν σε ισορροπ α π νω από κ θε γκρεμό. Μας καναν εκ φύσεως ακροβ τες. Μας καναν γεννα ους. Μας καναν ευτυχισμ νους. Μας λλαξαν. ταν στη φύση τους να το κ νουν 30

31 Aφι ρωμα εινο καιρο, θεραπευτικ βιβλ α λλα βιβλ α στο διο πνεύμα με τα βιβλ α του αφιερ ματος Πολιτικό μυθιστόρημα Γι γκος Ανδρε δης: Οι λαθρ μποροι Βασ λης Βασιλικός: Τριλογ α ρης Μαραγκόπουλος: True Love ημ τρης Μητσοτ κης: Η μονοκατοικ α Θαν σης Σκρουμπ λος: Μπλε καστόρινα παπούτσια Φ λιπ Κ. Ντικ: Ο νθρωπος στο ψηλό κ στρο Βιογραφ α Ερν στο Τσε Γκεβ ρα: Ο Τσε από τον Γκεβ ρα Φιντ λ Κ στρο: Εκε να τα χρόνια, μια αυτοβιογραφ α ιονύσης Χαριτόπουλος: ρης ο αρχηγός των ατ κτων Λογοτεχν α με πολιτικ ς προεκτ σεις Ναντ μ Ασλ μ: Ο χ ρτης των χαμ νων εραστ ν Μπορ ς Βι ν: Θα φτύσω στους τ φους σας Ρ ιτσελ Κασκ: ρλινγκτον παρκ Σιμπ λε Μπεργκ: Σεξ ΙΙ Ντ ιβιντ Πις: Καταραμ νη Ομ δα Μ ρτιν Πριντς: Ο ληστ ς μαραθωνοδρόμος Π τερ Τεμπλ: Τσακισμ νη ακτ ρτουρ Σν τσλερ: Απελευθ ρωση Θεωρ α Τόμας στον: Η βιομηχανικ επαν σταση Π πη Ρηγοπούλου: Ο τρελός πρόεδρος και η γυναικε α ηδον Π. Ρηγοπούλου, Γ. Ανδρε δης: Ζητ ματα ιστορ ας του πολιτισμού Λου ζ Ρ τσαρντσον: Τι θ λουν οι τρομοκρ τες 31

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στην ελληνικ κδοση................................. xvii Πρόλογος................................................... xix M ρος Πρ το Π Σ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ Μια μέ ρα ο Χρι στος βρέ θηκέ μέ τους φι λους του στο πα ρκο, την Κυριακη το μέσημέ ρι. Αποφα σισαν να παι ξουν σκυταλοδρομι α. Καθώς έ τρέχαν η ρθέ έ να σκυλα κι και η θέλέ να

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα,

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα, L 226/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 13. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/56/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για την εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο καλλωπιστικ ν φυτ ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

καιρο, αυτο ς πε θανε απ ο,τι φαι νεται πολυ αργο τερα. Για ποιον λο γο συνε βη αυτο, Φαι δωνα;

καιρο, αυτο ς πε θανε απ ο,τι φαι νεται πολυ αργο τερα. Για ποιον λο γο συνε βη αυτο, Φαι δωνα; ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΑΙΔΩΝ ΕΧΕΚΡΑΤΗΣ: Εσυ ο ι διος, Φαι δωνα, βρε θηκες στο πλευρο του Σωκρα τη εκει νη την ημε ρα, που η πιε το δηλητη ριο στη φυλακη, η τα α κουσες απο κα ποιον α λλο; ΦΑΙΔΩΝ: Η μουν ο ι διος εκει,

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. Θέμα (Αλφαβητικά) Προθεσμίες σε ειδικές υποχρεώσεις Α.Π.Δ., υποβολή Προθεσμία καταβολής εισφορών Με το Γ99/1/118/15.06.2012

Διαβάστε περισσότερα

AƒÃ... K Η Eƒ. π ƒã à π... ÎÈ Ú Î ÈÓÔ ÚÈÔ ÈÒÓ! Tόσα καλά το χρόνο αυτό όσα σπόρια στο ρόδι για τα 10 χρόνια του αλφα πι ISBN:

AƒÃ... K Η Eƒ. π ƒã à π... ÎÈ Ú Î ÈÓÔ ÚÈÔ ÈÒÓ! Tόσα καλά το χρόνο αυτό όσα σπόρια στο ρόδι για τα 10 χρόνια του αλφα πι ISBN: Tα κάλαντα (Xριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα) είναι από το κείµενο του N.. Σωτηράκη H XΙΑΚΉ ΛΑïΚΉ MΟΎΣΑ ΣΤΑ KΆΛΑΝΤΑ. XIAKH EΠIΘEΩPHΣH τόµος 11ος, τεύχος 31ο, 1973. Nα σας τα πούµε; AƒÃHª π π ƒã Ã

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αχ τριανταφυλλιά μου. εγελάστηκα Πάνω στα γλυκά σου αγκάθκια σαν πουλλίν επιάστηκα Που της μοίρας τα σημάθκια εμοιράστηκα

Αχ τριανταφυλλιά μου. εγελάστηκα Πάνω στα γλυκά σου αγκάθκια σαν πουλλίν επιάστηκα Που της μοίρας τα σημάθκια εμοιράστηκα τριαντα σική ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ στίχοι ΠΑΜΠΟΣ ΚΟΥΖΑΛΗΣ (από «Τα Ρόδα Οργής») τριαντα εγελά Πάνω στα γλυκά σου αγκά σαν πουλλίν επιά μοί τα σημά εμοιρά Χτύ δυτά Ξύπ τη ζωή που χάσα τα όνειρά ς που χαλάσα

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ κα τά τη διάρ κεια της ΤΟΥΡΚΟ ΚΡΑ ΤΙΑΣ & στην Ε ΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος Ιωάννης Κ. Πασχαλίδης Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ας και στην

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #5 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Παιγνιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα.

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΔΣ6. Δίνονταί οί πίνακες Σ1(Κ, Κ) καί Π1(Κ, Κ) που περίέχουν τα αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ http://1lyk-ag-dimitr.att.sch.gr/ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Με τον ο ρο «σχολικο ς κανονισµο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα