Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ππ αξηζ. 17/633/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ππ αξηζ. 17/633/20.12.2012"

Transcript

1 Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ππ αξηζ. 17/633/ Αχγνπζηνο 2015 ΝΗ ΠΛΘΔ ΡΝΗ ΝΠΔΘΑ ΒΑΠΔΗ Ρ Ζ Π Δ Ξ Δ ΛΓΡ ΗΘΖΠ ΡΝΠ ΞΝΙΗ ΡΗΘΖΠ ΑΞΝΠΘΝ Ξ Ν Λ ΠΡ Ζ Λ Δ ΞΗ ΡΔ ΜΖ ΞΟΝΘΑΘ ΝΟ Η ΠΚΔΛΖΠ ΑΞΝΓΝΠΖΠ ΝΗ ΝΠΔ ΘΑ ΓΔΛ Δ ΣΝΛ Δ ΓΓΖΚΔΛΖ ΑΞΝΓΝΠΖ ΘΑΗ ΝΗ ΞΟ Ν Ζ Γ ΝΚΔΛΔΠ ΑΞΝΓΝΠΔΗΠ ΓΔ Λ ΓΗ ΑΠΦΑΙΗ ΕΝΛ ΡΗΠ ΚΔΙΙΝΛΡΗΘΔΠ

2 2 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ... 3 ΔΛΖΚΔΟΩΠΖ ΔΞΔΛΓΡΩΛ... 5 ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΑΚΝΗΒΑΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ... 6 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΑΚΝΗΒΑΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΝ ΘΑΘΔΠΡΩΠ ΞΝ ΓΗΔΞΔΗ ΡΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΩΛ ΑΚΝΗΒΑΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΔΞΔΛΓΡΗΘΝΗ ΘΗΛΓΛΝΗ ΑΚΝΗΒΑΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ Α Κ Ν Η Β Α Η Α Θ Δ Φ Α Ι Α Η Α ΝΚΝΙΝΓΗΑΘΑ Α/Θ ΓΖΙΝΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΝΚΝΙΝΓΗΑΘΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ Α/Θ ΓΖΙΝΠ EUROBOND ΝΚΝΙΝΓΗΑΘΝ Α/Θ ΓΖΙΝΠ USD BOND ΝΚΝΙΝΓΗΑΘΝ ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ Α/Θ ΓΖΙΝΠ ΓΝΙΑΟΗΑΘΝ (USD) ΝΚΝΙΝΓΗΑΘΝ ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ Α/Θ ΓΖΙΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ ΝΚΝΙΝΓΗΑΘΝ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΓΗΑΘΔΠΗΚΩΛ Α/Θ ΓΖΙΝΠ MONEY PLUS ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΓΗΑΘΔΠΗΚΩΛ ΚΗΘΡΑ Α/Θ ΓΖΙΝΠ ΚΗΘΡΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ Α/Θ ΓΖΙΝΠ ΞΔΡ ΝΡΔ ΚΗΘΡΝ Α/Θ ΓΖΙΝΠ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΩΛ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΔΩΛ- ΚΗΘΡΝ ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ Α/Θ ΓΖΙΝΠ ΔΞΗΘΝΟΗΘΖΠ ΠΛΡΑΜΖΠ ΚΗΘΡΝ Α/Θ ΓΖΙΝΠ ΠΙΙΝΓΗΘΝ ΚΗΘΡΝ Α/Θ Λ.P. Insurance ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΩΛ, ΚΗΘΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΑ Α/Θ ΓΖΙΝΠ BLUE CHIPS ΔΞΗΙΔΓΚΔΛΩΛ ΑΜΗΩΛ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ Α/Θ ΓΖΙΝΠ SMALL CAP ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ Α/Θ ΓΖΙΝΠ ΛΝΡΗΑ ΔΟΩΞΖ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ Α/Θ ΓΖΙΝΠ ΞΟΑΠΗΛΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑ-ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ ΠΛΘΔΡΑ Α/Θ ΓΖΙΝΠ DELTA BONUS ΠΛΘΔΡΝ FUND OF FUNDS Α/Θ ΓΖΙΝΠ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΝΚΝΙΝΓΗΑΘΝ Α/Θ ΓΖΙΝΠ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΚΗΘΡΝ Α/Θ ΓΖΙΝΠ SYNTHESIS BEST YELLOW - FUND OF FUNDS ΚΗΘΡΝ Α/Θ ΓΖΙΝΠ SYNTHESIS BEST RED - FUND OF FUNDS ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΓΗΑΞΟΑΓΚΑΡΔΠΗΚΑ ΑΚΝΗΒΑΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ (NBGAM ETFs) Α/Θ NBGΑΚ ETF ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΔΗΘΡΖΠ Σ.Α. ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ Α/Θ NBGΑΚ ETF GREECE & TURKEY 30 ΚΔΡΝΣΗΘΝ

3 3 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΞΩΛΚΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ : ΔΘΛΗΘΖ ASSET MANAGEMENT ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΔΩΠ ΑΚΝΗΒΑΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ (εθεμήο, ε «Δηαηξεία») ΠΠΡΑΠΖ : (Φ.Δ.Θ. 1797/ ) ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ : , νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ : ,51 ( ) ΙΖΜΖ : 27/10/2032 (Φ.Δ.Θ. 2429/ ) ΚΔΡΝΣΝΗ : ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ, NBG BANCASSURANCE ΔΓΟΑ : Γήκνο Αζελαίσλ ΓΗΔΘΛΠΖ : Ιεσθφξνο Ππγγξνχ , Αζήλα ΑΟ. Γ.Δ.ΚΖ.: : Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηα Ακνηβαία Θεθάιαηα ΓΖΙΝΠ, ηα Γηαπξαγκαηεχζηκα Ακνηβαία Θεθάιαηα NBGΑΚ ETFs θαη ην Ακνηβαίν Θεθάιαην Λ.P. Insurance ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΩΛ, ΚΗΘΡΝ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζηελ Διιάδα. Δπηπιένλ ε Δηαηξεία έρεη αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε επελδχζεσλ ηνπ ΝΠΔΘΑ NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV πνπ έρεη έδξα ην Ινπμεκβνχξγν θαη αλήθεη ζηνλ Όκηιν ηεο Δ.Ρ.Δ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ Ξαύινο Κπισλάο Ξξόεδξνο (Κε Δθηειεζηηθφο), Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Δ.Ρ.Δ. Ξαλαγηώηεο Γαζκάλνγινπ Αληηπξόεδξνο (Κε Δθηειεζηηθφο), Βνεζφο Γεληθφο Γηεπζπληήο Θαλνληζηηθήο Ππκκφξθσζεο & Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Δ.Ρ.Δ. & ηνπ Νκίινπ Δπζηξάηηνο Παξαληηλόο Αιέμαλδξνο Κπέλνο Ησάλλεο Καπξηθόπνπινο Γεώξγηνο Αξκειηληόο Βαζίιεηνο Θάβαινο Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο ΔΘΛΗΘΖΠ ASSET MANAGEMENT Α.Δ.Γ.Α.Θ. (Δθηειεζηηθφο) Κέινο (Κε Δθηειεζηηθφ), Βνεζφο Γεληθφο Γηεπζπληήο Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ ηεο Δ.Ρ.Δ. & ηνπ Νκίινπ Κέινο (Κε Δθηειεζηηθφ), Γηεπζπληήο Δπελδπηηθψλ Ξξντφλησλ θαη Θαηαζέζεσλ Δ.Ρ.Δ. Κέινο (Κε Δθηειεζηηθφ), Γηεπζπληήο Δμππεξέηεζεο Θεθαιαηαγνξψλ θαη Σξεκαηαγνξψλ ηεο Δ.Ρ.Δ. & ηνπ Νκίινπ Κέινο (Κε Δθηειεζηηθφ), Βνεζφο Γεληθφο Γηεπζπληήο Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ θαη Σξεκαηαγνξάο Δ.Ρ.Δ. ΔΞΔΛΓΡΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΝΠΔ ΑΟΚΝΓΗΑ ΔΞΝΞΡΔΝΠΑ ΑΟΣΖ Δπζηξάηηνο Παξαληηλόο Ξξόεδξνο Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο (Θνινθνηξώλε 1 θαη Πηαδίνπ, Αζήλα) Βύξσλ Θαλέιεο Αληηπξόεδξνο Αιέμαλδξνο Πνθηθίηεο Κέινο OΟΘΩΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ -ΙΝΓΗΠΡΔΠ Ληθόιανο Καξθάθεο Κέινο DELOITTE Ξαλαγηώηεο Πίµνο Κέινο Σαηδεπαύινπ Πνθηαλόο & Θακπάλεο Α.Δ. Γεώξγηνο Ξαγθνύηζνο Κέινο (Φξαγθνθθιεζηάο 3α & Γξαληθνύ, Καξνύζη-Αζήλα) ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΑ ΠΡΔΙΔΣΖ Βύξσλ Θαλέιεο Πηπιηαλόο Παβατδεο Ησάλλεο Πάκηνο Πνθία Αζκαηόγινπ Ππύξνο Καξγέιεο Γηεπζπληήο Δπελδύζεσλ Γηεπζπληήο Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ Γηεπζπληήο Γηαρείξηζεο Θηλδύλσλ & Γηεζλώλ Γξαζηεξηνηήησλ / Πηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Ιεηηνπξγηθήο πνζηήξημεο Γηεπζύληξηα Θαλνληζηηθήο Ππκκόξθσζεο Γηεπζπληήο Νξγάλσζεο & Ξιεξνθνξηθήο ΔΠΩΡΔΟΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ: Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ έρεη αλαηεζεί ζηε Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ - Δπηζεψξεζεο ηεο Δ.Ρ.Δ. & ηνπ Νκίινπ. ΘΔΚΑΡΝΦΙΑΘΑΠ: ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ηεο ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. Θαηαζηαηηθή Έδξα: Γήκνο Αζελαίσλ Αηφινπ 86, Αζήλα Θεληξηθά Γξαθεία Θεκαηνθπιαθήο: Ιεσθ. Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 330, Αζήλα ΓΗΘΡΝ ΓΗΑΘΔΠΖΠ ΑΚΝΗΒΑΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ: Γηάζεζε ησλ Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Δηαηξεία γίλεηαη απφ ηελ ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ (www.nbg.gr). Δηδηθφηεξα ε δηάζεζε ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ Λ.P. Insurance ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΩΛ, ΚΗΘΡΝ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Δηαηξεία γίλεηαη απφ ηελ ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ θαη απφ ην δίθηπν ηεο Λ.P. Insurance - ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΩΛ Α.Δ.Α.Δ.

4 4 Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δηνηθεί θαη εθπξνζσπεί ηελ Δηαηξεία θαη ζθνπφο ηνπ είλαη ε πξνάζπηζε ηνπ γεληθνχ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο θαη ε ελίζρπζε ηεο καθξνρξφληαο νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο Δηαηξείαο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην είλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ζηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ πνπ ζπληζηψληαη απφ απηή, θαζψο θαη ζηελ ελ γέλεη επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο Δηαηξείαο. Γηεπζπληηθά Πηειέρε Ρα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο είλαη ππεχζπλα γηα ην ζρεδηαζκφ, ην ζπληνληζκφ θαη ηελ επνπηεία ηεο πινπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ ησλ Γηεπζχλζεσλ ησλ νπνίσλ πξνΐζηαληαη, θαζψο θαη γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ Γηεπζχλζεψλ ηνπο. Ιεηηνπξγία Θαλνληζηηθήο Ππκκόξθσζεο Ζ ιεηηνπξγία θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο, ε νπνία είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο ινηπέο ιεηηνπξγίεο ηεο Δηαηξείαο, παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ θαηαιιειφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ, ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρεη ζεζπίζεη ε Δηαηξεία κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζε ηεο ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ απφ ην λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο, θαζψο θαη ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πάζεο θχζεσο επηπηψζεσλ απφ ηπρφλ αδπλακίεο ηεο Δηαηξείαο. Ζ ιεηηνπξγία θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο παξέρεη ζπκβνπιέο ζηα αξκφδηα πξφζσπα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ελεκεξψλεη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα ζέκαηα θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο θαη γηα ηα δηνξζσηηθά κέηξα πνπ έιαβε ε Δηαηξεία ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ αλεπάξθεηεο. Ιεηηνπξγία Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ Ζ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε νπνία είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο άιιεο ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο, έρεη σο αξκνδηφηεηεο ηε ζέζπηζε θαη ηήξεζε πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ γηα ηελ εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ, ησλ κεραληζκψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ ξπζκίζεσλ ηεο Δηαηξείαο, ηε δηαηχπσζε ζπζηάζεσλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ, ηελ εμαθξίβσζε φηη ε Δηαηξεία ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ζπζηάζεηο απηέο θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ζέκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.

5 ΔΛΖΚΔΟΩΠΖ ΔΞΔΛΓΡΩΛ Νη επελδπηέο κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηα Ακνηβαία Θεθάιαηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Δηαηξεία απφ ην Έληππν «Βαζηθέο Ξιεξνθνξίεο γηα ηνπο Δπελδπηέο», ηνπο Θαλνληζκνχο ηνπο, νη νπνίνη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαη ηηο εμακεληαίεο θαη εηήζηεο εθζέζεηο ηνπο. Δηδηθψο, φζνλ αθνξά ζηα Γηαπξαγκαηεχζηκα Ακνηβαία Θεθάιαηα, NBGAM ETF ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΔΗΘΡΖΠ Σ.Α. - ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ & NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΚΔΡΝΣΗΘΝ, νη επελδπηέο κπνξνχλ επηπξνζζέησο λα ελεκεξσζνχλ θαη απφ ην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Δηζαγσγήο ησλ Γηαπξαγκαηεχζηκσλ Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Όια ηα παξαπάλσ έληππα δηαηίζεληαη ζηνπο επελδπηέο δσξεάλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε έληππε κνξθή, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπο, ζηε δηεχζπλζε ζηελ νπνία νη επελδπηέο ζα δεηήζνπλ λα ηνπο απνζηαινχλ, είηε: Πην δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ, Πηα θεληξηθά γξαθεία ηεο ΔΘΛΗΘΖΠ ASSET MANAGEMENT Α.Δ.Γ.Α.Θ., Ιεσθφξνο Ππγγξνχ , Αζήλα (3 νο φξνθνο), Ρειεθσληθό Θέληξν ηεο Δηαηξείαο , Ρκήκα Δμππεξέηεζεο Δπελδπηώλ, ηει Δηδηθφηεξα, γηα ην Ακνηβαίν Θεθάιαην Λ.P. Insurance ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΩΛ, ΚΗΘΡΝ ηα παξαπάλσ έληππα δηαηίζεληαη, επηπιένλ ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ, θαη απφ ην δίθηπν ηεο Λ.P. Insurance - ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΩΛ Α.Δ.Α.Δ. Ρα παξαπάλσ έληππα ησλ Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ (Έληππν «Βαζηθέο Ξιεξνθνξίεο γηα ηνπο Δπελδπηέο», Θαλνληζκνί, ην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαη νη Δμακεληαίεο θαη Δηήζηεο Δθζέζεηο) είλαη δηαζέζηκα ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ (www.nbg.gr) θαη ηεο ΔΘΛΗΘΖΠ ASSET MANAGEMENT Α.Δ.Γ.Α.Θ. (www.nbgam.gr). Δηδηθψο, φζνλ αθνξά ζηα Γηαπξαγκαηεχζηκα Ακνηβαία Θεθάιαηα, NBGAM ETF ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΔΗΘΡΖΠ Σ.Α. - ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ & NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΚΔΡΝΣΗΘΝ, ην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Δηζαγσγήο ηνπο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ είλαη δηαζέζηκν ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ (www.nbg.gr) θαη ηεο ΔΘΛΗΘΖΠ ASSET MANAGEMENT Α.Δ.Γ.Α.Θ. (www.nbgam.gr). Ζ Δηαηξεία ελεκεξψλεη ηνπο κεξηδηνχρνπο ησλ ΓΖΙΝΠ Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ θαη ηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ Λ.P. Insurance ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΩΛ, ΚΗΘΡΝ γηα ηελ επέλδπζή ηνπο αλά ηξίκελν, απνζηέιινληάο ηνπο ηαρπδξνκηθά ζρεηηθή ελεκέξσζε ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα ζρεηηθψο νξηδφκελα ζηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ππ αξηζκ. 15/633/ Ρξόπνο θαη Ππρλόηεηα δεκνζίεπζεο ηηκώλ κεξηδίσλ - Γεκνζίεπζε πιεξνθνξηώλ Πρεηηθά κε ηα ΓΖΙΝΠ Ακνηβαία Θεθάιαηα θαη ην Ακνηβαίν Θεθάιαην Λ.P. Insurance ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΩΛ, ΚΗΘΡΝ νη επελδπηέο κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη θάζε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο (www. nbgam.gr) ζην δηαδίθηπν γηα ηηο ηηκέο ησλ ππφ δηαρείξηζε Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο, (θαζαξή ηηκή κεξηδίνπ, ηηκή δηάζεζεο θαη ηηκή εμαγνξάο κεξηδίνπ), ην θαζαξφ ελεξγεηηθφ θαη ηνλ αξηζκφ κεξηδίσλ ηεο πξνεγνχκελεο εξγάζηκεο εκέξαο θαζψο θαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ ηχπν ηεο κεζεπφκελεο εκέξαο. Πρεηηθά κε ηα Γηαπξαγκαηεχζηκα Ακνηβαία Θεθάιαηα (NBGAM ETFs): Ζ Δηαηξεία ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη λα δεκνζηνπνηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο: ηελ θαζαξή ηηκή κεξηδίνπ, ηε ζχλζεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηνλ αξηζκφ ησλ κεξηδίσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη εμαγνξάδνληαη θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ κεξηδίσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ θάζε εξγάζηκεο εκέξαο, ην αξγφηεξν δχν (2) ψξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο επφκελεο εκέξαο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη ζε εβδνκαδηαία βάζε, ηε ηππηθή απφθιηζε θαη ην κέζν φξν ηεο απφδνζεο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίoπ θαη ηεο απφδνζεο ηνπ Γείθηε πνπ απηφ αλαπαξάγεη, θαζψο θαη ην φξην ηππηθήο απφθιηζεο πνπ εθάζηνηε ηζρχεη γηα απηφ, έηζη φπσο νξίδνληαη ζηελ απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ δείθηε απφ Ακνηβαία Θεθάιαηα. Γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 26 εβδνκάδσλ πνπ έπνληαη ηεο εκεξνκελίαο πξψηεο έθδνζεο κεξηδίσλ, ν ππνινγηζκφο ηεο ηππηθήο 5

6 απφθιηζεο θαη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο δηαθνξάο ηεο απφδνζεο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ θαη ηεο απφδνζεο ηνπ Γείθηε πνπ απηφ αλαπαξάγεη δελ ζα πξαγκαηνπνηείηαη. Ύζηεξα απφ απηφ ην δηάζηεκα θαη σο ηε ζπκπιήξσζε 52 εβδνκάδσλ, ε ηππηθή απφθιηζε ππνινγίδεηαη ζηε βάζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εβδνκάδσλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΑΚΝΗΒΑΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ Θαλόλεο απνηίκεζεο ελεξγεηηθνύ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ Ζ Δηαηξεία απνηηκά ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο (άξζξν 11 ηνπ Λ. 4099/2012) θαη ινγηζηηθνχο θαλφλεο πνπ ζεζπίδνληαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ αθαηξνχληαη νη ακνηβέο θαη νη πξνκήζεηεο ηεο Δηαηξείαο, ηνπ ζεκαηνθχιαθα θαη ησλ κειψλ ησλ νξγαλσκέλσλ αγνξψλ, ηα έμνδα ησλ ππνρξεσηηθψλ απφ ην Λ. 4099/2012 δεκνζηεχζεσλ, νη δαπάλεο πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ ηνπ βαξχλνπλ ην Ακνηβαίν Θεθαιαίν θαζψο θαη ηα θέξδε πνπ δχλαληαη λα δηαλέκνληαη ζηνπο κεξηδηνχρνπο θαηά ηελ απνηίκεζε ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. Κε εμαίξεζε ηηο ππνρξεσηηθέο απφ ηνλ Λ. 4099/2012 δεκνζηεχζεηο, νπνηαδήπνηε άιιε δεκνζίεπζε ζρεηηθά κε ην Ακνηβαίν Θεθάιαην γίλεηαη κε έμνδα ηεο Δηαηξείαο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαζαξήο ηηκήο ηνπ κεξηδίνπ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δηαηξείηαη ην ζχλνιν ηεο αμίαο ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεξηδίσλ ηνπ. Ζ ηηκή δηάζεζεο θαη ε ηηκή εμαγνξάο ηνπ κεξηδίνπ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ή λα ππνιείπεηαη, αληίζηνηρα, ηεο θαζαξήο ηηκήο ηνπ κεξηδίνπ ηνπ θαηά ην πνζνζηφ ηεο αληίζηνηρεο πξνκήζεηαο δηάζεζεο ή εμαγνξάο. Ρν θαζαξφ ελεξγεηηθφ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, ν αξηζκφο ησλ κεξηδίσλ ηνπ, ε θαζαξή ηηκή κεξηδίνπ, ε ηηκή δηάζεζεο θαη ε ηηκή εμαγνξάο κεξηδίνπ ππνινγίδνληαη θάζε εξγάζηκε εκέξα. Κεξίδηα Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ Ρν κεξίδην Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ελζσκαηψλεη εκπξάγκαην δηθαίσκα ζπγθπξηφηεηαο επί ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. Ρν ελεξγεηηθφ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δηαηξείηαη αλά πάζα ζηηγκή ζε ίζεο αμίαο νλνκαζηηθά κεξίδηα ή, εθφζνλ ηα κεξίδηα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δελ είλαη εηζεγκέλα ζε νξγαλσκέλε αγνξά θαη ζε νλνκαζηηθά θιάζκαηα κεξηδίνπ. Ν αξηζκφο ησλ θπθινθνξνχλησλ κεξηδίσλ απμάλεηαη κε ηελ έθδνζε θαη δηάζεζε λέσλ θαη κεηψλεηαη κε ηελ εμαγνξά θαη αθχξσζε κεξηδίσλ πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί. Ρα κεξίδηα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δχλαληαη λα δηαθξίλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο (classes), νη νπνίεο παξέρνπλ δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα, ηδίσο φζνλ αθνξά ζε ζέκαηα φπσο νη πξνκήζεηεο δηάζεζεο θαη εμαγνξάο, ε θαηεγνξία ησλ επελδπηψλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη, ε ακνηβή ηεο Δηαηξείαο, ην ειάρηζην πνζφ επέλδπζεο ή νπνηνζδήπνηε ζπλδπαζκφο ησλ αλσηέξσ. Ρα κεξίδηα ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο παξέρνπλ ίδηα δηθαηψκαηα ζηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπο. Ρπρφλ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ έθδνζε λέαο θαηεγνξίαο κεξηδίσλ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ κεξηδίνπ ηεο λέαο θαηεγνξίαο. Ζ ηηκή ηνπ κεξηδίνπ ππνινγίδεηαη μερσξηζηά γηα θάζε θαηεγνξία κεξηδίσλ. Ρα ππφ δηαρείξηζε ΓΖΙΝΠ Ακνηβαία Θεθάιαηα, ην Ακνηβαίν Θεθάιαην Λ.P. Insurance ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΩΛ, ΚΗΘΡΝ θαη NBGAM ETFs Γηαπξαγκαηεχζηκα Ακνηβαία Θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο δελ δηαθξίλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο (classes). Ζ ζπκκεηνρή ζην Ακνηβαίν Θεθάιαην απνδεηθλχεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ησλ αληίζηνηρσλ κεξηδίσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθαηνχρνπ ή ησλ δηθαηνχρσλ ηνπο ζε εηδηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν ηεο Δηαηξείαο, ή, εθφζνλ ηα κεξίδηα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ είλαη εηζεγκέλα ζε νξγαλσκέλε αγνξά, κε ηελ θαηαρψξεζε ησλ κεξηδίσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ησλ δηθαηνχρσλ ζην Πχζηεκα Άπισλ Ρίηισλ, ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο Ππζηήκαηνο Άπισλ Ρίηισλ. Δάλ ηα κεξίδηα δελ είλαη εηζεγκέλα ζε νξγαλσκέλε αγνξά, ε ηήξεζε ηνπ εηδηθνχ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ κπνξεί λα αλαηεζεί απφ ηελ Δηαηξεία ζε ηξίην, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 4099/2012, φπσο ηζρχεη. 6

7 Ρα κεξίδηα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ είλαη δπλαηφλ λα αλήθνπλ ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ δηθαηνχρν, νπφηε εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Λ. 5638/1932 πεξί θαηαζέζεσο ζε θνηλφ ινγαξηαζκφ. Ρα κεξίδηα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ κεηαβηβάδνληαη αηηία ζαλάηνπ ηνπ δηθαηνχρνπ, ελ δσή δε κφλν κεηαμχ ζπδχγσλ θαη ζπγγελψλ πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ. Ζ κεηαβίβαζε θαηαρσξείηαη ζην εηδηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηεξεί ε Δηαηξεία ή ηπρφλ ηξίηνο, θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ. Ρα κεξίδηα Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δχλαηαη λα ελερπξηάδνληαη ζε εμαζθάιηζε απαηηήζεσο θαηά ηνπο φξνπο ησλ παξ. 1, 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Α.Λ. 1818/1951 πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ θαη ην ρξεκαηηζηήξην αμηψλ (ΦΔΘ 149Α) θαη ησλ άξζξσλ 1244 επ. ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα. Ζ ζχζηαζε ελερχξνπ επί κεξηδίσλ πξνυπνζέηεη ζρεηηθή θαηαρψξηζε ηεο πξάμεο ζην εηδηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηεξεί ε Δηαηξεία ή ηπρφλ ηξίηνο, θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ. Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ ελερπξνχρνπ δαλεηζηή δηελεξγείηαη κε αίηεζή ηνπ πξνο ηελ Δηαηξεία γηα εμαγνξά ησλ κεξηδίσλ. Γηάζεζε θαη Δμαγνξά Κεξηδίσλ ησλ ΓΖΙΝΠ Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ & ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ N.P. Insurance ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΩΛ, ΚΗΘΡΝ Ξαξαθάησ παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο γηα ηε δηάζεζε θαη εμαγνξά κεξηδίσλ ησλ ΓΖΙΝΠ Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ θαη ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ N.P. Insurance ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΩΛ, ΚΗΘΡΝ, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία (Λ. 4099/2012) θαη νη Θαλνληζκνί ησλ ελ ιφγσ Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ. Γηάζεζε Κεξηδίσλ 1. Γηα ηελ απφθηεζε κεξηδίσλ ησλ ΓΖΙΝΠ Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ θαη ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ N.P. Insurance ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΩΛ, ΚΗΘΡΝ απφ νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν, απαηηείηαη: α) ε ππνβνιή πξνο ηελ Δηαηξεία ή πξνο ηα εμνπζηνδνηεκέλα θάζε θνξά απφ ηελ Δηαηξεία πξφζσπα ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθψο νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 4099/2012, αηηήζεσο ζπκκεηνρήο (κε ηε κνξθή εηδηθνχ δηακνξθσκέλνπ γηα απηφ ηνλ ζθνπφ εληχπνπ). Ζ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ ππνςήθηνπ κεξηδηνχρνπ γίλεηαη κε ηξφπν, ν νπνίνο δηαζθαιίδεη ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνςήθηνπ κεξηδηνχρνπ, β) ε ρνξήγεζε ηνπ εληχπνπ «Βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο επελδπηέο», θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Λ. 4099/2012, θαη γ) ε θαηαβνιή ζηνλ ζεκαηνθχιαθα ηνπ ζπλφινπ ηεο αμίαο ησλ κεξηδίσλ ζε κεηξεηά ή/θαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο απνδνρήο ηνπο απφ ηελ εηαηξεία δηαρείξηζεο, ζε θηλεηέο αμίεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο (ηε) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 4099/2012, πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε αγνξά θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3606/ Ζ απνδνρή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζην Ακνηβαίν Θεθάιαην απνθαζίδεηαη απφ ηελ Δηαηξεία ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. 3. Ζ Δηαηξεία παξαδίδεη δσξεάλ ζε έληππε κνξθή ζηνπο επελδπηέο, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπο, ην ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, ηνλ θαλνληζκφ ηνπ θαη ηελ ηειεπηαία εηήζηα θαη εμακεληαία έθζεζή ηνπ. 4. Ζ Δηαηξεία, κπνξεί λα δηαλείκεη δσξεάλ κεξίδηα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπ, χζηεξα απφ άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. Ζ παξαπάλσ άδεηα δελ απαηηείηαη ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε Δηαηξεία απνθαζίζεη ηελ επαλεπέλδπζε ηνπ κεξίζκαηνο ζε κεξίδηα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. 5. Ζ ηηκή δηάζεζεο ησλ κεξηδίσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ αμία ηνπ κεξηδίνπ ηελ εκέξα ππνβνιήο απφ ην κεξηδηνχρν ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο γηα ηελ απφθηεζε ησλ κεξηδίσλ, θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 11 ηνπ Λ. 4099/2012, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη θαηαβιεζεί νινζρεξψο ζηνλ ζεκαηνθχιαθα ε αμία ησλ κεξηδίσλ. 7

8 6. Ζ Δηαηξεία ή ηα εμνπζηνδνηεκέλα θάζε θνξά απφ ηελ Δηαηξεία πξφζσπα ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθψο νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 4099/2012 δεηνχλ απφ ηνλ ππνςήθην κεξηδηνχρν λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο, ηελ εκπεηξία θαη ηνλ θίλδπλν πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα αλαιάβεη αλαθνξηθά κε ηελ επέλδπζε ζην ζπγθεθξηκέλν Ακνηβαίν Θεθάιαην, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζνπλ θαηά πφζνλ ην ζπγθεθξηκέλν Ακνηβαίν Θεθάιαην είλαη θαηάιιειν γηα ηνλ κεξηδηνχρν. Ρα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο πθηζηάκελνπο κεξηδηνχρνπο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ πνπ επηζπκνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ λέεο επελδχζεηο, εθφζνλ έρεη κεηαβιεζεί θάπνηα απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ήδε παξάζρεη. Δθφζνλ θξίλνπλ, βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ιάβεη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, φηη ην ζπγθεθξηκέλν Ακνηβαίν Θεθάιαην δελ είλαη θαηάιιειν γηα ηνλ ππνςήθην κεξηδηνχρν, νθείινπλ λα ηνλ πξνεηδνπνηήζνπλ ζρεηηθά. Ζ πξνεηδνπνίεζε απηή κπνξεί λα παξέρεηαη ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή. Δάλ ν ππνςήθηνο κεξηδηνχρνο δελ παξάζρεη ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο πιεξνθνξίεο ή αλ παξάζρεη αλεπαξθείο πιεξνθνξίεο, ε Δηαηξεία ή ηα εμνπζηνδνηεκέλα θάζε θνξά απφ ηελ Δηαηξεία πξφζσπα ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθψο νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 4099/2012 νθείινπλ λα ηνλ πξνεηδνπνηήζνπλ φηη γηα ην ιφγν απηφλ δελ κπνξνχλ λα θξίλνπλ θαηά πφζνλ ην ζπγθεθξηκέλν Ακνηβαίν Θεθάιαην είλαη θαηάιιειν γη` απηφλ. Ζ πξνεηδνπνίεζε απηή κπνξεί λα παξέρεηαη ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή. 7. Ζ Δηαηξεία ή ηα εμνπζηνδνηεκέλα θάζε θνξά απφ ηελ Δηαηξεία πξφζσπα ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθψο νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 4099/2012 κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ κεξίδηα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ρσξίο λα έρνπλ ιάβεη ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο, εθφζνλ ηα κεξίδηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δηαηίζεληαη θαηφπηλ πξσηνβνπιίαο ηνπ κεξηδηνχρνπ ή ππνςήθηνπ κεξηδηνχρνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ πξνεηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηνλ κεξηδηνχρν ή ππνςήθην κεξηδηνχρν φηη γηα ην ιφγν απηφλ δελ ππνρξενχληαη λα αμηνινγήζνπλ αλ ην ζπγθεθξηκέλν Ακνηβαίν Θεθάιαην είλαη θαηάιιειν γηα απηφλ. Ζ πξνεηδνπνίεζε απηή κπνξεί λα παξέρεηαη ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή. Ζ απφθηεζε κεξηδίσλ ησλ ΓΖΙΝΠ Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ θαη ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ N.P. Insurance ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΩΛ, ΚΗΘΡΝ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζηελ ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη φιεο νη ζπλαιιαγέο ζε Ακνηβαία Θεθάιαηα ηνπ κεξηδηνχρνπ. Ρα κεξίδηα Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ πνπ απνθηά ν κεξηδηνχρνο ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ πξνο δηάζεζε πνζνχ κε ηελ ηηκή δηάζεζεο κεξηδίνπ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ηεο εκέξαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο. Ν κεξηδηνχρνο κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ηελ ηηκή δηάζεζεο κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε ζην Ακνηβαίν Θεθάιαην ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα πνπ ε ηηκή αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο (www.nbgam.gr) ζην δηαδίθηπν, θαζψο θαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ ηχπν ηεο κεζεπφκελεο εκέξαο. Δμαγνξά Κεξηδίσλ 1. α) Ζ Δηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ κεξηδηνχρνπ λα πξνβαίλεη ζε εμαγνξά κεξηδίσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, ζηελ ηηκή εμαγνξάο ησλ κεξηδίσλ θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο εμαγνξάο. Αηηήζεηο εμαγνξάο ππνβάιινληαη ζηελ Δηαηξεία ή ζηα εμνπζηνδνηεκέλα θάζε θνξά απφ ηελ Δηαηξεία πξφζσπα ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθψο νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 4099/2012 κε ηξφπν, ν νπνίνο δηαζθαιίδεη ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ κεξηδηνχρνπ κέζσ εληχπνπ πνπ παξέρεηαη απφ ηελ Δηαηξεία θαη πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα, πέξαλ ησλ άιισλ ζηνηρείσλ, ηνλ αξηζκφ ησλ κεξηδίσλ πνπ πξνζθέξνληαη γηα εμαγνξά. Ζ ηηκή εμαγνξάο ησλ κεξηδίσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ αμία ηνπ κεξηδίνπ ηελ εκέξα ππνβνιήο απφ ηνλ κεξηδηνχρν ηεο αίηεζεο εμαγνξάο. Κε βάζε ηα παξαπάλσ, ν κεξηδηνχρνο ησλ ΓΖΙΝΠ Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ απεπζχλεηαη ζε έλα απφ ηα θαηαζηήκαηα ηεο ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ, ππνβάιινληαο θαηά ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα ηελ ζρεηηθή αίηεζε εμαγνξάο. Αηηήζεηο εμαγνξάο κεξηδίσλ γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ Δηαηξεία θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο (Γεπηέξα έσο θαη Ξέκπηε 8:00-14:30 θαη Ξαξαζθεπή 8:00-14:00) κέζσ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ. Δηδηθφηεξα, ν κεξηδηνχρνο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ N.P. Insurance ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΩΛ, ΚΗΘΡΝ κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζε έλα απφ ηα θαηαζηήκαηα ηεο ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ 8

9 ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθψο αλαθεξφκελα αλσηέξσ, θαζψο θαη ζην δίθηπν ηεο Λ.P. Insurance - ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΩΛ Α.Δ.Α.Δ. ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο β) Ρν αληίηηκν ησλ εμαγνξαδνκέλσλ κεξηδίσλ θαηαβάιιεηαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ κεξηδηνχρνπ ην αξγφηεξν κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο εμαγνξάο ζηελ Δηαηξεία ή ζηα εμνπζηνδνηεκέλα θάζε θνξά απφ ηελ Δηαηξεία πξφζσπα ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθψο νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 4099/2012, ζε κεηξεηά. γ) Πε πεξίπησζε κεξηθήο εμαγνξάο εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, αθπξψλνληαη ηα κεξίδηα θαη γίλεηαη λέα θαηαρψξηζε ζην εηδηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν γηα ηνλ αξηζκφ ησλ κεξηδίσλ πνπ δελ πξνζθέξνληαη γηα εμαγνξά, ρσξίο θακία επηπξφζζεηε επηβάξπλζε κε πξνκήζεηα απφ ηελ Δηαηξεία γηα ηε λέα έθδνζε. 2. α) Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φηαλ ην επηβάιινπλ νη πεξηζηάζεηο θαη ην ζπκθέξνλ ησλ κεξηδηνχρσλ, επηηξέπεηαη, θαηφπηλ αηηήζεσο ηεο Δηαηξείαο θαη ζρεηηθήο άδεηαο ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, ε αλαζηνιή ηεο εμαγνξάο κεξηδίσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηξηψλ κελψλ. Ζ αλαζηνιή απηή ηεο εμαγνξάο κεξηδίσλ κπνξεί λα παξαηαζεί γηα άιινπο ηξεηο κήλεο θαη αλψηαην φξην. Ζ αλαζηνιή ηεο εμαγνξάο θαη ε ιήμε ή ε αλάθιεζή ηεο αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο ζην δηαδίθηπν. Πηελ αλαθνίλσζε ηεο αλαζηνιήο ηεο εμαγνξάο πξνζδηνξίδεηαη θαη ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο ιήμεο ηεο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο ηεο εμαγνξάο ησλ κεξηδίσλ δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή απφ κεξηδηνχρνπο αηηήζεσλ εμαγνξάο. β) Ζ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο, κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ησλ κεξηδηνχρσλ ή/θαη ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ θαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηελ αλαζηνιή ηεο εμαγνξάο κεξηδίσλ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο ηεο εμαγνξάο ησλ κεξηδίσλ δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή αηηήζεσλ εμαγνξάο απφ κεξηδηνχρνπο. Πε πεξίπησζε πνπ δηαηίζεληαη κεξίδηα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζε άιια θξάηε κέιε, ε Δηαηξεία γλσζηνπνηεί άκεζα ζηηο αξκφδηεο αξρέο απηψλ ησλ θξαηψλ - κειψλ ηελ απφθαζε πεξί αλαζηνιήο εμαγνξάο κεξηδίσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν 2α) ή 2β) ή ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο ή ηελ αλάθιεζή ηεο. Γηα ηα Γηαπξαγκαηεύζηκα Ακνηβαία Θεθάιαηα NBGAM ETFs (NBGAM ETF ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΔΗΘΡΖΠ Σ.Α. - ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ & NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΚΔΡΝΣΗΘΝ) ηζρύνπλ: Ρα Γηαπξαγκαηεχζηκα Ακνηβαία Θεθάιαηα (ETFs) είλαη κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ηα νπνία αγνξάδνληαη θαη πσινχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ, κέζσ ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ εηαηξηψλ, φπσο αθξηβψο θαη νη κεηνρέο. Ζ αγνξά ή πψιεζε ελφο κεξηδίνπ Γηαπξαγκαηεχζηκνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ (ETF), πξνυπνζέηεη ηελ θαηάζεζε εληνιήο αγνξάο ή πψιεζεο απφ ηνλ επελδπηή: Πε θάπνην θαηάζηεκα ηεο Δζληθήο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο, Πηελ NBG Securities ή ζε νπνηαδήπνηε ΑΣΔ κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεηαη. α) Γεκηνπξγία θαη Δμαγνξά Κεξηδίσλ ησλ Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ NBGAM ETFs ζηελ Ξξσηνγελή Αγνξά Αηηήζεηο δεκηνπξγίαο θαη εμαγνξάο κεξηδίσλ ησλ NBGAM ETFs πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ Δηαηξεία κέρξη ηηο 14:00 θάζε εξγάζηκεο εκέξαο. Αηηήζεηο δεκηνπξγίαο θαη εμαγνξάο κεξηδίσλ νη νπνίεο ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηηο 14:00 θάζε εξγάζηκεο εκέξαο, ζα ζεσξνχληαη σο ππνβιεζείζεο ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα. Γεκηνπξγία θαη εμαγνξά κε εηζθνξά εηο είδνο Γεκηνπξγία θαη εμαγνξά κεξηδίσλ θαηαξρήλ πξαγκαηνπνηείηαη κε εηζθνξά εηο είδνο ησλ ππνθείκελσλ αμηψλ ηνπ Γείθηε, ηε ζχλζεζε ηνπ νπνίνπ αλαπαξάγεη αληίζηνηρα ην θάζε Γηαπξαγκαηεχζηκν Ακνηβαίν Θεθάιαην πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Δηαηξεία, εθφζνλ ε εηζθνξά απηή αληαπνθξίλεηαη ζε κηα Κνλάδα Γεκηνπξγίαο-Δμαγνξάο ( κεξίδηα) ή ζε αθέξαηα πνιιαπιάζηά ηεο. Κνλάδα Γεκηνπξγίαο Δμαγνξάο είλαη ε ειάρηζηε πνζφηεηα κεξηδίσλ γηα ηελ νπνία ε Δηαηξεία κπνξεί λα δερηεί αηηήζεηο δεκηνπξγίαο ή εμαγνξάο. 9

10 Δθφζνλ γηα θάπνηα / θάπνηεο απφ ηηο ππνθείκελεο κεηνρέο πξνθχπηεη δεθαδηθφο αξηζκφο ηεκαρίσλ, ε ζηξνγγπινπνίεζε ζα γίλεηαη ζην ρακειφηεξν πιεζηέζηεξν αθέξαην αξηζκφ κεηνρψλ. Ρπρφλ ρξεκαηηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο αμίαο ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο κεξηδίσλ θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη ηεο αμίαο ησλ εηζθεξφκελσλ κεηνρψλ, πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο εκέξαο θαηά ηελ νπνία απηέο πηζηψλνληαη ζηελ κεξίδα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ εηζθέξεηαη ζε κεηξεηά. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν αηηψλ ηελ έθδνζε κνλάδαο κεξηδίσλ πξνθαηαβάιιεη κεηξεηά ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζην 1% ηεο αμίαο ηεο, θαηά ηελ πξνεγνχκελε εκέξα. Ζ ρξεκαηηθή εθθαζάξηζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρξφλν Ρ+1. Πε θάζε πεξίπησζε, ε εκέξα ππνβνιήο αηηήζεσο δεκηνπξγίαο / εμαγνξάο κνλάδαο κεξηδίσλ θαη ε εκεξνκελία ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ησλ εηζθεξφκελσλ θηλεηψλ αμηψλ ηαπηίδνληαη. Ζ ηηκή δεκηνπξγίαο/εμαγνξάο κνλάδσλ κεξηδίσλ πξνθχπηεη απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ κεηά ηελ απνδνρή ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ. 10 Γεκηνπξγία θαη εμαγνξά κε εηζθνξά κεηξεηώλ Ζ δεκηνπξγία θαη εμαγνξά κηαο Κνλάδαο Γεκηνπξγίαο Δμαγνξάο ( κεξίδηα) ή αθέξαηα πνιιαπιάζηά ηεο κε εηζθνξά / απφδνζε κεηξεηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη βάζε ηεο ηηκήο κεξηδίνπ πνπ ζα πξνθχςεη κεηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν αηηψλ ηελ έθδνζε κνλάδαο κεξηδίσλ, θαηαβάιιεη κεηξεηά ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζηελ αμία ηεο Κνλάδαο Γεκηνπξγίαο - Δμαγνξάο θαηά ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα θαη επηπιένλ πνζνζηφ 1% ηεο αμίαο ηεο. Ζ ρξεκαηηθή εθθαζάξηζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρξφλν Ρ+1. β) Αγνξά θαη Ξώιεζε Κεξηδίσλ ησλ Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ NBGAM ETFs ζηε Γεπηεξνγελή Αγνξά Ρα Ακνηβαία Θεθάιαηα NBGAM ETFs έρνπλ εηζαρζεί θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ Αγνξά ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη ζηελ θαηεγνξία ησλ Γηαπξαγκαηεχζηκσλ Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ γηα ζπλερή δηαπξαγκάηεπζε ζχκθσλα κε ην κνληέιν δηαπξαγκάηεπζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία. Ζ αγνξά θαη πψιεζε κεξηδίσλ κέζσ ηεο δεπηεξνγελνχο αγνξάο ππφθεηληαη ζηνπο θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηελ αγνξά ησλ κεηνρψλ πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη ε εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρξφλν Ρ+3. Νη επελδπηέο νη νπνίνη επηζπκνχλ λα αγνξάζνπλ / πσιήζνπλ κεξίδηα κέζσ ηεο δεπηεξνγελνχο αγνξάο, ζα πξέπεη λα απεπζπλζνχλ ζηνλ επελδπηηθφ ηνπο ζχκβνπιν / Αλψλπκε Δηαηξεία Ξαξνρήο Δπελδπηηθψλ πεξεζηψλ (Α.Δ.Ξ.Δ..). ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΑΚΝΗΒΑΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ Ξξνκήζεηεο, ακνηβέο θαη ινηπά έμνδα πνπ βαξύλνπλ ηνπο κεξηδηνύρνπο θαη ην ελεξγεηηθό ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ θαη ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηνπο Νη κεξηδηνχρνη ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ επηβαξχλνληαη κε ηηο παξαθάησ πξνκήζεηεο: i) Ξξνκήζεηα δηάζεζεο κεξηδίσλ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. ii) Ξξνκήζεηα εμαγνξάο κεξηδίσλ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. Νη πξνκήζεηεο δηάζεζεο θαη εμαγνξάο ππνινγίδνληαη επί ηεο θαζαξήο ηηκήο ηνπ κεξηδίνπ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. Ρν Δλεξγεηηθφ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ επηβαξχλεηαη κε ηηο παξαθάησ πξνµήζεηεο, αµνηβέο θαη ινηπά έμνδα: i) Ξξνµήζεηα δηαρείξηζεο, ππνινγηδφκελε εηεζίσο επί ησλ εκεξήζησλ απνηηκήζεσλ ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. Ζ πξνκήζεηα δηαρείξηζεο ινγίδεηαη θαζεκεξηλά θαη θαηαβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία ζε κεληαία βάζε εληφο ησλ πέληε πξψησλ εκεξψλ ηνπ κελφο πνπ έπεηαη ηνπ ππφ ζεψξεζε κήλα. Πηε πξνκήζεηα δηαρείξηζεο πεξηιακβάλεηαη ε αµνηβή ηεο Δηαηξείαο, ε αµνηβή ηνπ ζπµβνχινπ επελδχζεσλ ή/θαη ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ Αµνηβαίνπ Θεθαιαίνπ πνπ ηνπο έρνπλ ηπρφλ αλαηεζεί αληίζηνηρα θαζήθνληα.

11 ii) Ξξνµήζεηα ζεκαηνθπιαθήο, ππνινγηδφκελε εηεζίσο επί ησλ εκεξεζίσλ απνηηκήζεσλ ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. Ζ πξνκήζεηα ζεκαηνθπιαθήο ινγίδεηαη θαζεκεξηλά θαη θαηαβάιιεηαη ζηνλ Θεκαηνθχιαθα ζε κεληαία βάζε εληφο ησλ πέληε πξψησλ εκεξψλ ηνπ κελφο πνπ έπεηαη ηνπ ππφ ζεψξεζε κήλα. Πηε πξνκήζεηα ζεκαηνθπιαθήο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ πεξηιακβάλεηαη ε αµνηβή ηνπ Θεµαηνθχιαθα θαη ε αµνηβή θάζε ηξίηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη ζηε θχιαμή ηνπ ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. Ν ζεκαηνθχιαθαο δχλαηαη λα αλαζέηεη, κε πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δηαηξείαο, ηε θχιαμε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζε ηξίηα πξφζσπα (άξζξν 36, παξ. 3 ηνπ Λφκνπ 4099/2012). iii) Ακνηβή ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ - ινγηζηψλ, νη νπνίνη ειέγρνπλ ηηο εθζέζεηο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ. 4099/2012 φπσο ηζρχεη, ε νπνία ινγίδεηαη εκεξεζίσο θαη θαηαβάιιεηαη αλά εμάκελν. iv) Έμνδα θαη πξνκήζεηεο ζπλαιιαγψλ ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ θαη ινγίδνληαη εθάπαμ θαηά ηελ εκέξα ζπλαιιαγήο. v) Έμνδα ησλ πξνβιεπφκελσλ δεκνζηεχζεσλ απφ ην Λ. 4099/2012 πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. vi) Έμνδα πνπ αθνξνχλ ηελ ππνρξεσηηθή απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ελεκέξσζε ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. vii) Δηζθνξέο ζηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο πνπ αθνξνχλ ην Ακνηβαίν Θεθάιαην. Πε φζα Ακνηβαία Θεθάιαηα αλαθέξεηαη ζηνπο Θαλνληζκνχο ηνπο «Δηζθνξέο ηέιε ζηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο πνπ αθνξνχλ ην Ακνηβαίν Θεθάιαην», δηεπθξηλίδεηαη φηη ε αλαθνξά ζηα ηέιε ζηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο αθνξά κφλν ην ηέινο ραξηνζήκνπ πνπ επηβαξχλεη ηηο ελ ιφγσ εηζθνξέο. Θαλόλεο Γηακόξθσζεο Απνηειεζκάησλ Σξήζεο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ Ρα Απνηειέζκαηα Σξήζεο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο Ινγηζηηθήο επηζηήκεο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Σσξίδνληαη ζε Έζνδα θαη Έμνδα, ηα νπνία έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. Αλαιπηηθφηεξα: 1. ΔΠΝΓΑ Ρα έζνδα αλαιχνληαη σο εμήο: έζνδα απφ πξνζφδνπο, φπσο ηφθνη νκνινγηψλ, θαηαζέζεσλ (φςεσο, πξνζεζκηαθψλ) ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή, έζνδα απφ κεξίζκαηα, κεηνρψλ εηαηξηψλ, ΝΠΔΘΑ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, θέξδε θεθαιαίνπ, ηα νπνία είλαη ην απνηέιεζκα απφ ηηο αγνξαπσιεζίεο ρξενγξάθσλ θαη πξάμεσλ επί παξαγψγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ φπσο απηά ππνινγίδνληαη, ζαλ δηαθνξά ηεο ηηκήο πψιεζεο κε ηε κέζε ηηκή θηήζεο ηνπο απφ ην Ακνηβαίν Θεθάιαην φπσο απηή έρεη δηακνξθσζεί θαηά ηηο αγνξέο ηνπο, πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαβνιή ηεο ηζνηηκίαο ησλ μέλσλ λνκηζκάησλ έλαληη ηνπ επξψ θαηά ηηο εηζπξάμεηο απαηηήζεσλ ή ηηο πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, θαζψο θαη έθηαθηα έζνδα θαη έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ, πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαηά πεξίπησζε. 2. ΔΜΝΓΑ Ρα έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο: ακνηβή δηαρείξηζεο, ακνηβή ζεκαηνθπιαθήο, ακνηβή νξθσηψλ ειεγθηψλ, δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ κεξηδηνχρσλ βάζεη ππνρξέσζεο, θφξνη ηέιε, σο εθάζηνηε ηζρχνπλ βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, δεκίεο θεθαιαίνπ, νη νπνίεο είλαη ην απνηέιεζκα απφ ηηο αγνξαπσιεζίεο ρξενγξάθσλ θαη πξάμεσλ επί παξαγψγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ φπσο απηά ππνινγίδνληαη, ζαλ δηαθνξά ηεο ηηκήο πψιεζεο κε ηε κέζε ηηκή θηήζεο ηνπο απφ ην Ακνηβαίν Θεθάιαην φπσο απηή έρεη δηακνξθσζεί θαηά ηηο αγνξέο ηνπο, 11

12 ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαβνιή ηεο ηζνηηκίαο ησλ μέλσλ λνκηζκάησλ έλαληη ηνπ επξψ θαηά ηηο εηζπξάμεηο απαηηήζεσλ ή ηηο πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, έθηαθηα έμνδα θαη έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ, πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαηά πεξίπησζε, έμνδα θαη πξνκήζεηεο ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, έμνδα ησλ πξνβιεπφκελσλ δεκνζηεχζεσλ απφ ην Λ. 4099/2012 πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ θαζψο θαη εηζθνξέο ζηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο πνπ αθνξνχλ ην Ακνηβαίν Θεθάιαην. Πε φζα Ακνηβαία Θεθάιαηα αλαθέξεηαη ζηνπο Θαλνληζκνχο ηνπο «Δηζθνξέο ηέιε ζηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο πνπ αθνξνχλ ην Ακνηβαίν Θεθάιαην», δηεπθξηλίδεηαη φηη ε αλαθνξά ζηα ηέιε ζηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο αθνξά κφλν ην ηέινο ραξηνζήκνπ πνπ επηβαξχλεη ηηο ελ ιφγσ εηζθνξέο. Ρν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο απεηθνλίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ Ινγηζηηθήο «Θέξδε / Εεκηέο εηο λέν». Γηαρεηξηζηηθή Σξήζε - Γηαλνκή Θεξδώλ Βάζεη ηνπ άξζξνπ 75, παξ. 1 Λ. 4099/2012, ε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ έρεη δηάξθεηα δψδεθα (12) κελψλ, κε εκεξνκελία ηέινπο ρξήζεο είηε ηελ 30ε Ηνπλίνπ, είηε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο. Θαη εμαίξεζε, ε πξψηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε κπνξεί λα νξηζζεί γηα δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ δψδεθα (12) κελψλ. Ππγθεθξηκέλα, ε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ησλ ΓΖΙΝΠ Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ θαη ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ N.P. Insurance ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΩΛ, ΚΗΘΡΝ έρεη δηάξθεηα δψδεθα κελψλ κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θαη ηέινπο ρξήζεο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο. Αλαθνξηθά κε ηα ππφ δηαρείξηζε Γηαπξαγκαηεχζηκα Ακνηβαία Θεθάιαηα (NBGAM ETF ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΔΗΘΡΖΠ Σ.Α. ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ θαη NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΚΔΡΝΣΗΘΝ), ε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ηνπο αξρίδεη ηελ 1ε Ηνπιίνπ θαη ιήγεη ηελ 30ε Ηνπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Βάζεη ηνπ άξζξνπ 86 Λ. 4099/2012, νη πξφζνδνη ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ απφ ηφθνπο θαη κεξίζκαηα δχλαληαη λα επαλεπελδχνληαη ή λα δηαλέκνληαη εηεζίσο ζηνπο κεξηδηνχρνπο, αθνχ πξνεγνπκέλσο αθαηξεζεί ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο πνπ βαξχλνπλ ην Ακνηβαίν Θεθάιαην θαη εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζηνλ Θαλνληζκφ ηνπ. Ρα θέξδε απφ ηελ πψιεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δχλαληαη λα επαλεπελδχνληαη ή λα δηαλέκνληαη εηεζίσο ζηνπο κεξηδηνχρνπο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δηαηξείαο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηπρφλ θεθαιαηαθψλ δεκηψλ πνπ έιαβαλ ρψξα κέρξη ην ηέινο ηεο ρξήζεο θαη εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζηνλ Θαλνληζκφ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. Πε πεξίπησζε δηαλνκήο ησλ θεξδψλ, ε δηαλνκή ζα γίλεηαη ζε φζνπο είλαη θάηνρνη κεξηδίσλ θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο θαηά ην νπνίν πξνέθπςαλ ηα θέξδε. Ζ δηαλνκή ησλ θεξδψλ ζα γίλεηαη εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηε ιήμε θάζε δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο. Πρεηηθά κε ηε δηαλνκή θεξδψλ, ηδίσο γηα ηα Γηαπξαγκαηεχζηκα Ακνηβαία Θεθάιαηα NBGAM ETFs ηζρχνπλ ηα εμήο: NBGAM ETF ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΔΗΘΡΖΠ Σ.Α. ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ Νη πξφζνδνη ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ απφ ηφθνπο, κεξίζκαηα θαη θέξδε απφ θιήξσζε ππέξ ην άξηην, δχλαληαη λα δηαλέκνληαη εηεζίσο ζηνπο κεξηδηνχρνπο, αθνχ πξνεγνπκέλσο αθαηξεζεί ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε λνκνζεζία θαη ηνλ Θαλνληζκφ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. Ρα θέξδε απφ ηελ πψιεζε θηλεηψλ αμηψλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δηαλέκνληαη ζηνπο κεξηδηνχρνπο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δηαηξείαο, θαηά ην κέηξν πνπ απηά δελ εμνπδεηεξψλνληαη απφ ηπρφλ ζπληειεζζείζεο κέρξη ηέινπο ηεο ρξήζεο θεθαιαηαθέο δεκίεο. NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ΚΔΡΝΣΗΘΝ Νη πξφζνδνη ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ απφ ηφθνπο, κεξίζκαηα θαη θέξδε απφ θιήξσζε ππέξ ην άξηην, δελ δηαλέκνληαη εηεζίσο ζηνπο κεξηδηνχρνπο, αιιά επαλεπελδχνληαη ακέζσο κεηά ηελ 12

13 θαηαβνιή ηνπο ζην Ακνηβαίν Θεθάιαην, αθνχ πξνεγνπκέλσο αθαηξεζεί ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε λνκνζεζία θαη ηνλ Θαλνληζκφ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. Ρα θέξδε απφ ηελ πψιεζε θηλεηψλ αμηψλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δελ δηαλέκνληαη ζηνπο κεξηδηνχρνπο αιιά επαλεπελδχνληαη ζην Ακνηβαίν Θεθάιαην, θαηά ην κέηξν πνπ απηά δελ εμνπδεηεξψλνληαη απφ ηπρφλ ζπληειεζζείζεο κέρξη ηέινπο ηεο ρξήζεο θεθαιαηαθέο δεκίεο. Γαλεηνιεπηηθή Ξνιηηηθή 1. Ζ Δηαηξεία θαζψο θαη ν Θεκαηνθχιαθαο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, φηαλ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δελ επηηξέπεηαη λα δαλείδνληαη. Θαη εμαίξεζε, επηηξέπεηαη λα δαλείδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε δάλεην αληηζηήξημεο (δάλεην ηχπνπ «back to back»). 2. Θαηά παξέθθιηζε ηεο παξαγξάθνπ 1, επηηξέπεηαη ε ζχλαςε δαλείσλ πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, απνθιεηζηηθά κε πηζησηηθφ ίδξπκα, κέρξη πνζνχ ίζνπ κε ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ θαη κφλν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αηηήζεσλ εμαγνξάο κεξηδίσλ ηνπ εθφζνλ θξίλεηαη σο κε ζπκθέξνπζα ε ξεπζηνπνίεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ δαλείσλ απηψλ κπνξεί λα ζπζηήλεηαη ελέρπξν επί θηλεηψλ αμηψλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. 3. Ρεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 59 θαη 60 ηνπ Λ. 4099/2012, φπσο ηζρχεη, ε Δηαηξεία θαζψο θαη ν Θεκαηνθχιαθαο, φηαλ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, δελ επηηξέπεηαη λα ρνξεγνχλ πηζηψζεηο ή λα εγγπψληαη ππέξ ηξίηνπ. Θαη εμαίξεζε, επηηξέπεηαη λα απνθηνχλ θηλεηέο αμίεο, κέζα ρξεκαηαγνξάο ή άιια ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ε, δ θαη ε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Λ. 4099/2012, ηα νπνία δελ έρνπλ εμνθιεζεί ζην αθέξαην. 4. Ζ Δηαηξεία θαζψο θαη ν Θεκαηνθχιαθαο, φηαλ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, δελ επηηξέπεηαη λα πξαγκαηνπνηνχλ αθάιππηεο πσιήζεηο θηλεηψλ αμηψλ, κέζσλ ρξεκαηαγνξάο ή άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ε, δ θαη ε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Λ. 4099/2012. Ιύζε ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ Πε πεξίπησζε ιχζεο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ην θαζαξφ ελεξγεηηθφ ηνπ δηαλέκεηαη απφ ηνλ Θεκαηνθχιαθα θαη εληνιή ηεο Δηαηξείαο. Κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαλνκήο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζπληάζζεηαη εηδηθή έθζεζε, ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δηαηξεία, ηνλ Θεκαηνθχιαθα θαη ηνλ Νξθσηφ Διεγθηή-ινγηζηή ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. Ζ έθζεζε θνηλνπνηείηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο, αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο ζην δηαδίθηπν θαη ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζηα ζεκεία δηάζεζεο ησλ κεξηδίσλ ηνπ. Κεξηδηνχρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ ην 1/20 ησλ κεξηδίσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ απφ ηελ Δηαηξεία ηε ζχγθιεζε ηεο Ππλειεχζεσο ησλ κεξηδηνχρσλ γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ζπλδέεηαη, άκεζα ή έκκεζα, κε ηε δηαρείξηζε ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. Ζ Δηαηξεία ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ζπλέιεπζε ησλ κεξηδηνχρσλ, ην αξγφηεξν εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο αηηήζεσο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. Δάλ ε αμία ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, ζε ζρέζε κε ηελ αμία αλαθνξάο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηα επφκελα εδάθηα, κεησζεί θαηά πέληε δέθαηα (5/10), ε Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα απαηηεί απφ ηελ Δηαηξεία λα ζπγθαιέζεη ζπλέιεπζε ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ κε ζέκα ηε ιχζε ηνπ. Ζ αμία αλαθνξάο ζα αλάγεηαη ζηελ πξψηε εκέξα θάζε εκεξνινγηαθνχ ηξηκήλνπ θαη ζα ππνινγίδεηαη σο ν αξηζκεηηθφο κέζνο φξνο ηεο αμίαο ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ησλ εθάζηνηε ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ (4) ηξηκήλσλ. Κε ηε ζπκπιήξσζε εθάζηνπ λένπ ηξηκήλνπ, ε αμία ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζην ηξίκελν απηφ ζα αληηθαζηζηά, θαηά ηνλ αλσηέξσ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο αλαθνξάο, ηελ αληίζηνηρε αμία ηνπ παιαηφηεξνπ ηξηκήλνπ. Γηα ηε ιχζε ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 798 έσο θαη 804 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα. Πε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο απνθαζίζεη ηε ζχγθιεζε ζπλέιεπζεο ησλ κεξηδηνχρσλ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, αλαζηέιιεηαη ε εμαγνξά ησλ κεξηδίσλ ηνπ κέρξη ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαλνκήο. 13

14 14 ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΝ ΘΑΘΔΠΡΩΠ ΞΝ ΓΗΔΞΔΗ ΡΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΩΛ ΑΚΝΗΒΑΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ 1. Ρα Ακνηβαία Θεθάιαηα ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Λ.4099/2012, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Ππγθεθξηκέλα: Ζ πξάμε ζχζηαζεο Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, ε εηζθνξά θεθαιαίνπ ζε Ακνηβαίν Θεθάιαην ε δηάζεζε θαη ε εμαγνξά ησλ κεξηδίσλ απαιιάζζνληαη απφ θάζε θφξν, ηέινο, ηέινο ραξηνζήκνπ, εηζθνξά, δηθαίσκα ή νπνηαδήπνηε άιιε επηβάξπλζε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη γεληθψο ηξίησλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηειψλ θαη εηζθνξψλ πξνο ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο. Ωο πξνο ην Φ.Ξ.Α. εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Φ.Ξ.Α. (Λ. 2859/2000). 2. Ρα εηζνδήκαηα απφ θηλεηέο αμίεο πνπ απνθηνχλ ηα Ακνηβαία Θεθάιαηα απφ ηελ εκεδαπή ή αιινδαπή, πιελ κεξηζκάησλ εκεδαπήο, απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη δελ ππφθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ. Δηδηθά γηα ηνπο ηφθνπο νκνινγηαθψλ δαλείσλ, ε απαιιαγή ηζρχεη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ηίηινη απφ ηνπο νπνίνπο πξνθχπηνπλ νη ηφθνη απηνί έρνπλ απνθηεζεί ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ απφ ην ρξφλν πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ εμαξγχξσζε ησλ ηνθνκεξηδίσλ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 12 θαη 54 ηνπ Θψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 2238/1994 (ΦΔΘ 151 A), θαη κε ηελ παξαθξάηεζε απηή εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ θαη ησλ κεξηδηνχρσλ γηα ηα εηζνδήκαηα απηά. 3. Ζ Δηαηξεία ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ππνρξενχηαη ζε θαηαβνιή θφξνπ ν νπνίνο ινγίδεηαη θαζεκεξηλά επί ηνπ εμακεληαίνπ κέζνπ φξνπ ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. Κε ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ θαη ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ. Ν ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ νξίδεηαη ζε δέθα ηνηο εθαηφ (10%) επί ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο επηηνθίνπ πξάμεσλ θχξηαο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Θεληξηθήο Ρξάπεδαο (Δπηηνθίνπ Αλαθνξάο), πξνζαπμαλφκελνπ σο αθνινχζσο αλαιφγσο ηεο θαηεγνξίαο θάζε Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο: i. γηα Ακνηβαία Θεθάιαηα ρξεκαηαγνξάο, άλεπ πξνζαπμήζεσο, ii. γηα νκνινγηαθά Ακνηβαία Θεθάιαηα, θαηά είθνζη πέληε εθαηνζηά ηεο κνλάδαο (0,25), iii. γηα κηθηά Ακνηβαία Θεθάιαηα, θαηά πέληε δέθαηα ηεο κνλάδνο (0,5), iv. γηα κεηνρηθά Ακνηβαία Θεθάιαηα θαη γηα θάζε άιιε θαηεγνξία Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ πιελ ησλ αλαθεξφκελσλ πην πάλσ πεξηπηψζεσλ, θαηά κία (1) κνλάδα. Ν θφξνο απνδίδεηαη ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Νηθνλνκηθή πεξεζία κε δήισζε πνπ ππνβάιιεηαη κέζα ζην πξψην δεθαπελζήκεξν ησλ κελψλ Ηνπιίνπ θαη Ηαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ εμακήλνπ απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ. Πε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ Δπηηνθίνπ Αλαθνξάο ή ηεο θαηάηαμεο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, ε πξνθχπηνπζα λέα βάζε ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ ηζρχεη απφ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ επφκελνπ ηεο κεηαβνιήο κήλα. 4. Απφ ην θφξν πνπ νθείιεηαη κε βάζε ηε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 3, εθπίπηνπλ ηα αθφινπζα πνζά: i. ηπρφλ θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε επί θηεζέλησλ απφ ην Ακνηβαίν Θεθάιαην εηζνδεκάησλ απφ θηλεηέο αμίεο απφ ηελ εκεδαπή ή ηπρφλ θφξνο πνπ απνδεδεηγκέλα θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή, ii. ηπρφλ θφξνο επί ηεο ππεξαμίαο θαηά ηελ πψιεζε εηζεγκέλσλ κεηνρψλ θάζε δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο,

15 15 iii. ηπρφλ θφξνο πνπ αλαινγεί, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3, θαη έρεη θαηαβιεζεί απφ άιινπο ΝΠΔΘΑ ή άιινπο νξγαληζκνχο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζηα κεξίδηα ησλ νπνίσλ έρεη επελδχζεη ην Ακνηβαίν Θεθάιαην. Ρπρφλ πηζησηηθφ ππφινηπν εθ ησλ αλσηέξσ εθπηψζεσλ, κεηαθέξεηαη γηα έθπησζε εθ ηνπ θφξνπ πνπ νθείιεηαη κε ηηο επφκελεο δειψζεηο. 5. Ρα θέξδε κε ηε κνξθή κεξηζκάησλ ή άιισλ σθειεκάησλ εθ ησλ κεξηδίσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, ή κε ηε κνξθή πξφζζεηεο αμίαο απφ ηελ εθπνίεζε κεξηδίσλ ζε ηηκή αλψηεξε ηεο ηηκήο θηήζεο, πνπ απνθηνχλ ζε θάζε πεξίπησζε νη κεξηδηνχρνη ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ζχζηαζεο ή ιεηηνπξγίαο ζηελ Διιάδα, απαιιάζζνληαη απφ θάζε θφξν, ηέινο, ηέινο ραξηνζήκνπ, εηζθνξά, δηθαίσκα ή νπνηαδήπνηε άιιε επηβάξπλζε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη γεληθψο ηξίησλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4. Ωο πξνο ην Φ.Ξ.Α. εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Φ.Ξ.Α. (Λ. 2859/2000). Ρα θέξδε κε ηε κνξθή κεξηζκάησλ ή άιισλ σθειεκάησλ εθ ησλ κεξηδίσλ δελ ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ. Ζ θνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ή ηεο ππεξαμίαο πνπ απνθηνχλ νη κεξηδηνχρνη ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ εμαξηάηαη απφ ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία ζηελ νπνία ππφθεηληαη. Νη κεξηδηνχρνη ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία ζηελ νπνία ππφθεηληαη, νθείινπλ λα δεηνχλ ζπκβνπιέο ή/θαη πιεξνθνξίεο απφ ην λνκηθφ ή θνξνινγηθφ ηνπο ζχκβνπιν. ΔΞΔΛΓΡΗΘΝΗ ΘΗΛΓΛΝΗ ΑΚΝΗΒΑΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ Ζ αμία ηεο επέλδπζεο ζε κεξίδηα Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ άκεζα ζπλαξηψκελε κε ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ππνθείκελσλ θηλεηψλ αμηψλ θαη ησλ ινηπψλ επηηξεπφκελσλ επελδχζεσλ, ελδέρεηαη λα απμνκεησζεί θαη λα επηζηξαθεί ζηνπο επελδπηέο πνζφ κηθξφηεξν απφ ηελ αξρηθή ηνπο επέλδπζε. Γελ παξέρεηαη εγγχεζε επί ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ επελδπηηθνχ ζθνπνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. Ν θίλδπλνο επέιεπζεο δεκηψλ γηα ηνπο κεξηδηνχρνπο αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο ζπζηαηηθνχο θηλδχλνπο, νη νπνίνη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία θαη ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή θάζε Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ απνθηνχλ δηαθνξεηηθή βαξχηεηα ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπλνιηθήο έθζεζεο ζε θίλδπλν. Νη θπξηφηεξνη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ν κεξηδηνχρνο Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ (ρσξίο λα ζεσξείηαη πσο ε παξαθάησ ιίζηα εμαληιεί φιεο ηηο δπλαηέο πεξηπηψζεηο) είλαη νη αθφινπζνη: α) θίλδπλνο αγνξάο: ν γεληθφο θίλδπλνο εκθάληζεο δεκηψλ γηα ην Ακνηβαίν Θεθάιαην, ν νπνίνο ελδέρεηαη λα πξνθχςεη απφ κεηαβνιέο ηεο αγνξαίαο αμίαο ησλ ζέζεσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, εμαηηίαο δηαθπκάλζεσλ ζε κεηαβιεηέο ηεο αγνξάο, φπσο ηα επηηφθηα, νη ηζνηηκίεο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο, ε εκπνξεπζηκφηεηα, νη ηηκέο κεηνρψλ θαη εκπνξεπκάησλ ή ε θεξεγγπφηεηα ελφο εθδφηε. Γηα ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ κεηνρηθψλ αμηψλ (κεηνρηθφο θίλδπλνο) ηζηνξηθά πξνθχπηεη πσο ζπλήζσο απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν αγνξάο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φηη νη δηαθπκάλζεηο ησλ ηίηισλ ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο θαη ησλ κέζσλ ρξεκαηαγνξάο πνπ νθείινληαη ζε κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ (επηηνθηαθφο θίλδπλνο). β) πηζησηηθόο θίλδπλνο: θίλδπλνο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ εθ κέξνπο ελφο εθδφηε θηλεηψλ αμηψλ ή ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζην νπνίν ηνπνζεηνχληαη ξεπζηά δηαζέζηκα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. γ) θίλδπλνο δηαθαλνληζκνύ: ν θίλδπλνο λα µελ νινθιεξσζεί νκαιά ν δηαθαλνληζκφο ζπλαιιαγψλ επί ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ εηδηθά εάλ ν αληηζπκβαιιφκελνο δελ θαηαβάιεη ρξήκαηα ή δελ παξαδίδεη ηίηινπο έγθαηξα ζε εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζήο ηνπ γηα ηελ εθθαζάξηζε ζπλαιιαγψλ. Απηφο ν θίλδπλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο, ιφγσ ηνπ θαζεζηψηνο εθθαζάξηζεο πνπ δηέπεη ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ κε αληηθείκελν θηλεηέο αμίεο, νη νπνίεο είλαη δηαπξαγκαηεχζηκεο ζε νξγαλσκέλε αγνξά, ππνθείκελε ζε επνπηεία. δ) θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο: ν θίλδπλνο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη, εάλ κηα ζέζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δελ είλαη εθηθηφ λα ξεπζηνπνηεζεί νιηθψο ή κεξηθψο

16 ή λα «θιείζεη» κε πεξηνξηζκέλν θφζηνο εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, βαζηθά εμαηηίαο αζπλήζηζηα ρακειήο εκπνξεπζηκφηεηαο ζηηο αγνξέο δηαπξαγκάηεπζεο θαη πςεινχ φγθνπ ηαπηφρξνλσλ αηηήζεσλ εμαγνξάο κεξηδίσλ. πφ εμαηξεηηθέο ζπλζήθεο, ελδέρεηαη λα πξνθχςεη ζρεηηθή δπζρέξεηα ζπκκφξθσζεο ηνπ ΝΠΔΘΑ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κε βάζε ηελ παξάγξαθν 1 άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 4099/2012. ε) ζπλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο: φηαλ έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ επελδχζεσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε θηλεηέο αμίεο νη νπνίεο δηαπξαγκαηεχνληαη ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε απνηίκεζε ηνπ, ην Ακνηβαίν Θεθάιαην εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. Κε ηελ επηθχιαμε ηεο επελδπηηθήο πνιηηηθήο θάζε Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε αληηζηάζκηζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ ζηηο ζέζεηο νη νπνίεο ελδέρεηαη λα δηαθξαηνχληαη ζηα ραξηνθπιάθηα ζε δηαθνξεηηθφ λφκηζκα απφ απηφ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε απνηίκεζε ηνπ ΝΠΔΘΑ. ζη) θίλδπλνο ζεκαηνθπιαθήο: ν θίλδπλνο απψιεηαο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηνπ ζεκαηνθχιαθα ή αθφκε ιφγσ απάηεο ζε πεξίπησζε πνπ ν ζεκαηνθχιαθαο ή θάζε ηξίην πξφζσπν ζην νπνίν έρεη αλαηεζεί ε θχιαμε επί κέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, θαηαζηεί αθεξέγγπνο. Απηφο ν θίλδπλνο είλαη πνιχ κηθξφο, επεηδή ν ζεκαηνθχιαθαο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ππφθεηηαη ζε θαλφλεο απζηεξήο επνπηείαο, επηιέγεη δε ηνπο ππνζεκαηνθχιαθεο κε βάζε αλάινγα θξηηήξηα. δ) θίλδπλνο δηαζπνξάο: ν θίλδπλνο πνπ απνξξέεη απφ ηελ πεξηνξηζκέλε δηαζπνξά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. Απηφο ν θίλδπλνο είλαη επίζεο κεησκέλνο, δηφηη ε δηαρεηξηζηηθή πνιηηηθή θάζε Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ βαζίδεηαη ζε θξηηήξηα δηαζπνξάο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ, ζχκθσλα θαη κε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία θαη ηνπο θαλφλεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξεία. ε) θίλδπλνο κείσζεο ελεξγεηηθνύ: ν θίλδπλνο ν νπνίνο ζρεηίδεηαη µε ηε κείσζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ είηε ιφγσ εμαγνξάο ή αθχξσζεο κεξηδίσλ ηνπ είηε ιφγσ ηεο δηαλνκήο κεξηδίσλ ηνπ ε αμία ησλ νπνίσλ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηα επηηεπρζέληα θέξδε ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο. Απηφο ν θίλδπλνο είλαη ππαξθηφο, εμαηηίαο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ σο νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ αλνηθηνχ ηχπνπ αιιά πεξηνξίδεηαη φηαλ ε δηαζπνξά ησλ κεξηδίσλ ζηνπο επελδπηέο είλαη κεγάιε. Ζ Δηαηξεία ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ κεξηδηνχρσλ. ζ) θίλδπλνο πιεζσξηζκνύ: ν θίλδπλνο ν νπνίνο ζρεηίδεηαη µε ηε κείσζε ηεο απφδνζεο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζε ζηαζεξέο ηηκέο ιφγσ ηεο αλφδνπ ηνπ γεληθνχ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή. Απηφο ν θίλδπλνο είλαη επίζεο ππαξθηφο γηα θάζε επελδπηηθφ πξντφλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη επελδχζεηο ζε Ακνηβαία Θεθάιαηα. η) θίλδπλνο θξάηνπο: ν θίλδπλνο ν νπνίνο ζρεηίδεηαη µε ην ζεζκηθφ θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν επελδχνληαη ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. Απηφο ν θίλδπλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο, δηφηη ηα Ακνηβαία Θεθάιαηα επελδχνπλ θπξίσο ζε αλαπηπγκέλεο αγνξέο. Απηφο ν θίλδπλνο είλαη ζεκαληηθφο ζηελ πεξίπησζε ησλ αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ πνπ ζπλήζσο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή κεηαβιεηφηεηα ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ. ηα) θίλδπλνο ιεηηνπξγηθόο: ν θίλδπλνο εκθάληζεο δεκηψλ γηα ην Ακνηβαίν Θεθάιαην, ν νπνίνο ελδέρεηαη λα πξνθχςεη απφ αλεπαξθείο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη αδπλακίεο φηαλ αθνξά ην πξνζσπηθφ θαη ηα ζπζηήκαηα ηεο Δηαηξείαο ή απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Πηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν πεξηιακβάλνληαη ν λνκηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο ηεθκεξίσζεο θαη ν θίλδπλνο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο, δηαθαλνληζκνχ θαη απνηίκεζεο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. ηβ) θίλδπλνο αληηζπκβαιιόκελνπ: ν θίλδπλνο εκθάληζεο δεκηψλ γηα ην Ακνηβαίν Θεθάιαην, ν νπνίνο ελδέρεηαη λα πξνθχςεη, εάλ ν αληηζπκβαιιφκελνο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζε κηα ζπλαιιαγή δελ ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ έσο ηελ νξηζηηθνπνίεζε/εθθαζάξηζεο ηεο ζπλαιιαγήο. ηγ) θίλδπλνο παξαγώγσλ: ην Ακνηβαίν Θεθάιαην ελδέρεηαη γηα ζθνπνχο αληηζηάζκηζεο ή/θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο θαη κε βάζε ηνπο ηζρχνληεο πεξηνξηζκνχο λα επελδχζεη ζε παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ηα νπνία ιφγσ ηεο κφριεπζεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ απφδνζε ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φηη νη επελδχζεηο ζηελ αγνξά 16

17 ηνηο κεηξεηνίο. Νη ζπλαιιαγέο κε αληηζηαζκηζηηθφ ζθνπφ δελ επηθέξνπλ, θαηά θαλφλα, πξφζζεηνπο θηλδχλνπο αγνξάο. Νη ζπλαιιαγέο κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε απμάλνπλ θαηά θαλφλα ηε ζπλνιηθή έθζεζε ζε θίλδπλν ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ θαζψο, εθηφο ηεο κφριεπζεο πνπ πξνζθέξνπλ, ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ραξηνθπιάθην δελ ζρεηίδνληαη απαξαίηεηα κε ην παξάγσγν. ηδ) θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο: φηαλ έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ επελδχζεσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ κε βάζε ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρξεσζηηθνχο ηίηινπο ελφο εθδφηε, εκθαλίδεηαη ζπγθέληξσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζην ζπγθεθξηκέλν εθδφηε. Νη εθδφηεο ζηνπο νπνίνπο δχλαηαη λα ππάξμεη απμεκέλε έθζεζε θαζνξίδνληαη απφ ην επνπηηθφ πιαίζην θαη εμεηδηθεχνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο ησλ Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ. Γηαρείξηζε Θηλδύλσλ θαη Κέζνδνη Κέηξεζεο Θηλδύλνπ Ζ κφληκε ιεηηνπξγία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ επηηξέπεη ζηελ εηαηξεία λα εληνπίδεη, εθηηκά, ππνινγίδεη θαη ειέγρεη θαηά πάληα ρξφλν ηνπο θηλδχλνπο ησλ ζέζεσλ θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηε ζπλνιηθή έθζεζε ζε θίλδπλν ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. Κε βαζηθά θξηηήξηα ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή θαη ηε ρξήζε παξάγσγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ε Δηαηξεία, επηιέγεη ηελ θαηάιιειε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηεο ζπλνιηθήο έθζεζεο ζε θίλδπλν κεηαμχ ησλ παξαθάησ: Ξξνζέγγηζε ηεο ζρεηηθήο δπλεηηθήο δεκηάο (Relative VaR) Ωο δπλεηηθή δεκηά νξίδεηαη ε κέγηζηε αλακελφκελε δεκηά ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ κε βαζηθέο παξακέηξνπο ππνινγηζκνχ ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο, ην ρξνληθφ νξίδνληα θαη ην εχξνο ηεο πεξηφδνπ ησλ πξαγκαηηθψλ παξαηεξήζεσλ. Πην ππφδεηγκα ηεο ηζηνξηθήο πξνζνκνίσζεο εθαξκφδεηαη επίπεδν εκπηζηνζχλεο 99%, ρξνληθφο νξίδνληαο δηαθξάηεζεο ηζνδχλακνο κε έλα (1) κήλα θαη πεξίνδνο πξαγκαηηθψλ παξαηεξήζεσλ ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο. Ξξνθεηκέλνπ λα κελ ππνεθηηκάηαη ε δπλεηηθή δεκηά θαη ζην πιαίζην ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην, κηθξφηεξε πεξίνδνο πξαγκαηηθψλ παξαηεξήζεσλ δηθαηνινγείηαη ζε πεξηφδνπο ζεκαληηθήο αχμεζεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο. Ζ κεζνδνινγία εθαξκφδεηαη ηφζν ζην ραξηνθπιάθην φζν θαη ζην δείθηε αλαθνξάο θαη ειέγρεηαη φηη ε δπλεηηθή δεκηά ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δελ ππεξβαίλεη ην δηπιάζην ηεο δπλεηηθήο δεκηάο ηνπ δείθηε αλαθνξάο. Ξξνζέγγηζε βάζεη ησλ ππνρξεώζεσλ (Commitment Approach) Ν ζπλνιηθφο θίλδπλνο ππνινγίδεηαη απνηηκψληαο ηα ηππνπνηεκέλα παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ζηελ αγνξαία αμία ηεο ηζνδχλακεο ζέζεο ζην ππνθείκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Λ.4099/2012 θαη κε ηξφπν πνπ ε Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο εμεηδηθεχεη κε απφθαζή ηεο. Πε θάζε πεξίπησζε δηαζθαιίδεηαη πσο ν ζπλνιηθφο θίλδπλνο ζηνλ νπνίν εθηίζεηαη ην Ακνηβαίν Θεθάιαην ζε ζρέζε κε ηα παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα δελ ππεξβαίλεη ηε ζπλνιηθή θαζαξή αμία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ. Ππλαιιαγέο ζε παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα επηηξέπνληαη ζην πιαίζην ηεο επελδπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, εληφο ησλ νξίσλ θαη κε ηα θξηηήξηα ζπλππνινγηζκνχ θαη ζπλδπαζκνχ ηεο θάζε ζέζεο ζε παξάγσγν κε ηηο θηλεηέο αμίεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4099/2012. Ζ Δηαηξεία ρξεζηκνπνηεί δηαδηθαζίεο πνπ ηεο επηηξέπνπλ ηελ αθξηβή θαη αληηθεηκεληθή απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ εμσρξεκαηηζηεξηαθψλ παξαγψγσλ ζηα νπνία δχλαληαη λα επελδχζνπλ ηα Ακνηβαία Θεθάιαηα θαη, ελαξκνληζκέλε κε ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, θνηλνπνηεί ηαθηηθά ζηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο ηνπο ηχπνπο ησλ παξάγσγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, ηνπο ππνθείκελνπο θηλδχλνπο, ηα πνζνηηθά φξηα θαη ηηο επηιεγείζεο κεζφδνπο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ απφ πξάμεηο ζε παξάγσγα. Ζ Δηαηξεία έρεη ζεζπίζεη ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο ζε φιν ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, πξφζζεηα εζσηεξηθά φξηα θαη θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ ηήξεζή ηνπο, ζην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 17

18 Α Μ Ο Ι Β Α Ι Α Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Α 18 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

19 19 Α/Θ ΓΖΙΝΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΝΚΝΙΝΓΗΑΘΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ Πχζηαζε: Φ.Δ.Θ. Β 432/ Θξάηνο Πχζηαζεο: Διιάδα Λφκηζκα αλαθνξάο: Δπξψ Ξξνεγνχκελε νλνκαζία: ΓΖΙΝΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ (Αιιαγή νλνκαζίαο ζε ΓΖΙΝΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΝΚΝΙΝΓΗΑΘΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ Απφθαζε ηεο 31 εο / Ππλεδξίαζεο ηεο Δ.Δ. ηεο. Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, Φ.Δ.Θ. Β 760/ ) Δπελδπηηθόο Πθνπόο Δπελδπηηθφο ζθνπφο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ είλαη ε επίηεπμε ειθπζηηθψλ καθξνρξφλησλ απνδφζεσλ ζε ζχγθξηζε κε άιιεο κνξθέο επέλδπζεο ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο. Δπελδπηηθή Ξνιηηηθή Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ, ηo Ακνηβαίν Θεθάιαην επελδχεη θπξίσο ζηελ Διιεληθή Αγνξά ζε Νκνινγηαθνχο Ρίηινπο Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ινηπψλ Διιήλσλ εθδνηψλ, βξαρπρξφλησλ θαη καθξνρξφλησλ εθδφζεσλ. Ρν ραξηνθπιάθην ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ πεξηιακβάλεη νκνινγηαθνχο ηίηινπο ελδεηθηηθά ησλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο: Σξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ, πεξεζηψλ Θνηλήο Ωθέιεηαο, Ρειεπηθνηλσληψλ. Γεπηεξεπφλησο επελδχεη ζε κέζα ρξεκαηαγνξάο, θαηαζέζεηο, ινηπέο θηλεηέο αμίεο, ζε κεηνρέο ζε πνζνζηφ έσο θαη 10% ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ, θαζψο θαη ζε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. Ν ρξνληθφο νξίδνληαο επέλδπζεο θαη ε πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ησλ νκνιφγσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ επηδηψθεηαη, ζηα πιαίζηα ηεο ελεξγνχο δηαρείξηζεο λα είλαη ζε ζπλάξηεζε κε ην δείθηε αλαθνξάο ηνπ. Ζ Α.Δ.Γ.Α.Θ. αζθεί ελεξγεηηθή δηαρείξηζε ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. Κε ηε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ θαη πνζνηηθψλ αλαιχζεσλ επηδηψθεηαη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο ζρέζεο θηλδχλνπ-απφδνζεο. Νη επηιεγκέλνη νκνινγηαθνί ηίηινη παξνπζηάδνπλ, θαηά θαλφλα, πςειή εκπνξεπζηκφηεηα θαη πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλαιχζεηο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο αιιά θαη άιισλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο έρνπλ έδξα νη αληίζηνηρνη εθδφηεο, ησλ θιάδσλ δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ εηαηξεηψλ. Ζ ζπρλφηεηα ελαιιαγψλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, κεηαμχ άιισλ, απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο αγνξάο θαη απφ ην κέγεζνο θαη ηε ζπρλφηεηα εηζξνψλ εθξνψλ ζην Ακνηβαίν Θεθάιαην. Ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θηλεζεί επέιηθηα ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηεί ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο πξνο φθεινο ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ. Ρν Ακνηβαίν Θεθάιαην κπνξεί λα επελδχεη ζε παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα κε ζθνπφ είηε ηελ αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ είηε ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε. Ρα θξάηε πνπ εθδίδνπλ ή εγγπψληαη ηηο θηλεηέο αμίεο θαη ηα κέζα ρξεκαηαγνξάο, ζηα νπνία πξνηίζεηαη λα επελδχζεη ην Ακνηβαίν Θεθάιαην άλσ ηνπ ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφ (35%) ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ είλαη ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, ή ηξίηα θξάηε φπσο απηά νξίδνληαη εθάζηνηε κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. Νη δεκφζηνη δηεζλείο νξγαληζκνί πνπ εθδίδνπλ ή εγγπψληαη ηηο θηλεηέο αμίεο θαη ηα κέζα ρξεκαηαγνξάο ζηα νπνία πξνηίζεηαη λα επελδχζεη ην Ακνηβαίν Θεθάιαην άλσ ηνπ ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφ (35%) ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ, είλαη νη εμήο: WORLD BANK GROUP, EUROPEAN INVESTMENT BANK, EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, EUROPEAN UNION, AFRICAN DEVELOPMENT BANK, ASIAN DEVELOPMENT BANK, INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK. Νη επηηξεπφκελεο επελδχζεηο θαη ηα επελδπηηθά φξηα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηα άξζξα 4 θαη 5 αληίζηνηρα ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επελδύζεηο ζε θηλεηέο αμίεο, δηαζέζηκα θαηαζέζεηο εηαηξεηώλ ηνπ ίδηνπ νκίινπ Γελ ππάξρνπλ επελδχζεηο ζε εηαηξείεο ηνπ ίδηνπ νκίινπ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 5% κε εκεξνκελία 31/12/2014. Σαξαθηεξηζηηθά κέζνπ επελδπηή Ρν Ακνηβαίν Θεθάιαην απεπζχλεηαη ζε επελδπηέο πνπ επηζπκνχλ λα επελδχζνπλ ζε έλα δηαθνξνπνηεκέλν ραξηνθπιάθην επηιεγκέλσλ νκνινγηαθψλ ηίηισλ θαη κέζσλ ρξεκαηαγνξάο, πξνζδνθψληαο πςειφηεξεο απνδφζεηο απφ άιιεο κνξθέο επέλδπζεο ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο, αλαιακβάλνληαο ηνλ αλάινγν επελδπηηθφ θίλδπλν.

20 20 Θίλδπλνη Σαξηνθπιαθίνπ Ρν επίπεδν θηλδχλνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηζηνξηθέο ηηκέο, νη νπνίεο δχλαληαη λα ην δηαθνξνπνηνχλ θαη απεηθνλίδεηαη επηθαηξνπνηεκέλν ζην έληππν «Βαζηθέο Ξιεξνθνξίεο γηα ηνπο Δπελδπηέο». Γεδνκέλσλ ηεο επελδπηηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ην Ακνηβαίν Θεθάιαην εθηίζεηαη θπξίσο ζε θίλδπλν αγνξάο, πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ζπγθέληξσζεο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα «Δπελδπηηθνί Θίλδπλνη Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ» ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Ζ θαζαξή αμία ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ είλαη πηζαλό λα εκθαλίζεη πςειή κεηαβιεηόηεηα, ιόγσ ηεο ζύλζεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ. Νη επελδπηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ελδέρεηαη ε αμία ηεο επέλδπζήο ηνπο λα απμνκεησζεί θαη σο εθ ηνχηνπ λα ηνπο επηζηξαθεί πνζφ κηθξφηεξν απφ ηελ αξρηθή ηνπο επέλδπζε. Κέζνδνο Κέηξεζεο Θηλδύλνπ Ρν Ακνηβαίν Θεθάιαην γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο έθζεζεο ζε θίλδπλν εθαξκφδεη ηε κέζνδν ηεο πξνζέγγηζεο βάζεη ησλ ππνρξεψζεσλ. Γείθηεο Αλαθνξάο Ρν Ακνηβαίν Θεθάιαην ρξεζηκνπνηεί ζαλ απνδεθηφ Γείθηε Αλαθνξάο ην ζχλζεην Γείθηε: 90% Bloomberg/EFFAS Bond Indices Greece Govt All > 1 Yr TR (Νκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ), 10% EONIA Total Return (κεηξεηά ζε Δπξψ). Ρν Ακνηβαίν Θεθάιαην ηα πξνεγνχκελα έηε ρξεζηκνπνηνχζε ηνπο παξαθάησ Γείθηεο Αλαθνξάο: Έσο 31/12/2006 Έσο 31/03/2012 Έσο 31/12/2012 Έσο 18/01/2015 JPM Cash Index Euro Citigroup Greece GBI 1 Currency 3m to 3 Year Local Currency Citigroup Greece GBI All Maturities Local Currency Bloomberg/EFFAS Bond Indices Greece Govt All > 1 Yr TR Ρν Ακνηβαίν Θεθάιαην ππφθεηηαη ζε ελεξγή δηαρείξηζε θαη σο εθ ηνχηνπ δχλαηαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο επελδπηηθήο ηνπ πνιηηηθήο λα επελδχεη ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην δείθηε αλαθνξάο ηνπ. Ζ απφδνζε ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ελδέρεηαη λα απνθιίλεη απφ ηελ απφδνζε ηνπ δείθηε αλαθνξάο. ΞΑΟΔΙΘΝΠΔΠ ΑΞΝΓΝΠΔΗΠ

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

A/K Ν.P. Insurance ΝΔΟ ΠΟΔΙΓΩΝ, ΜΙΚΣΟ

A/K Ν.P. Insurance ΝΔΟ ΠΟΔΙΓΩΝ, ΜΙΚΣΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ A/K Ν.P. Insurance ΝΔΟ ΠΟΔΙΓΩΝ, ΜΙΚΣΟ Λνέκβξηνο 2014 ΟΗ ΟΔΘΑ ΓΔΛ ΔΥΟΤΛ ΔΓΓΤΖΚΔΛΖ ΑΠΟΓΟΖ ΘΑΗ ΟΗ ΠΡΟΖΓΟΤΚΔΛΔ ΑΠΟΓΟΔΗ ΓΔΛ ΓΗΑΦΑΙΗΕΟΤΛ ΣΗ ΚΔΙΙΟΛΣΗΘΔ AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ Ν.P. Insurance ΝΔΟ ΠΟΔΙΓΩΝ, ΜΙΚΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable

Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable Ινπμεκβνχξγν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Γεθέκβξηνο 2014 Ρν παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηζρχεη κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ /Χ.Π. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 142/2016 Αρ. 4943, Αριθμός 142 ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2012ΔΩ 2016

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 142/2016 Αρ. 4943, Αριθμός 142 ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2012ΔΩ 2016 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 142/2016 Αρ. 4943, 28.4.2016 Αριθμός 142 ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2012ΔΩ 2016 Οδεγία ΟΓ78-2012-23 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο φζνλ αθνξά ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2011 Αξηζ. Πξση. 11004/Β0012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

κέρξη απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «επηιέμηκνο αληηζπκβαιιφκελνο».

κέρξη απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «επηιέμηκνο αληηζπκβαιιφκελνο». 1. Πεδίο Εθαπμογήρ Η Eurobank Ergasias Αλψλπκε Εηαηξεία (εθεμήο «Τξάπεδα») ζην πιαίζην ηνπ λ.3606/2007 γηα ηηο «Αγνξέο Χξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ & άιιεο δηαηάμεηο», ν νπνίνο έρεη ηεζεί ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 1 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση: ΓΔΑΦ Β 1084349 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο.

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, αθνχ έιαβε ππφςε: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 143/2016 Αρ. 4943, Αριθμός 143 ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2012 ΔΩ 2016

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 143/2016 Αρ. 4943, Αριθμός 143 ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2012 ΔΩ 2016 1135 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 143/2016 Αρ. 4943, 28.4.2016 Αριθμός 143 ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2012 ΔΩ 2016 Οδεγία ΟΓ78-2012-14 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γηψξγνο Πηηζηιήο ππέγξαςε Απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δειψζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία

Ιδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία Ιδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία Γηάγξακκα ξπζκίζεσλ Κεθάιαην Α Γεληθέο δηαηάμεηο... 1 Κεθάιαην Β - Ίδξπζε ηεο εηαηξίαο... 4 Κεθάιαην Γ - Γηαρείξηζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο... 6 Κεθάιαην Γ - Απνθάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου Αζήλαη, 27.9.2015 ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου Σχκθσλα κε ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ζην εμήο ΠΝΠ) κε εκεξνκελία 18 Ινπιίνπ 2015 (ΦΔΚ Α 84/18.7.2015),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ - ΔΓΡΑ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1ο - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα