Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ππ αξηζ. 17/633/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ππ αξηζ. 17/633/20.12.2012"

Transcript

1 Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ππ αξηζ. 17/633/ Αχγνπζηνο 2015 ΝΗ ΠΛΘΔ ΡΝΗ ΝΠΔΘΑ ΒΑΠΔΗ Ρ Ζ Π Δ Ξ Δ ΛΓΡ ΗΘΖΠ ΡΝΠ ΞΝΙΗ ΡΗΘΖΠ ΑΞΝΠΘΝ Ξ Ν Λ ΠΡ Ζ Λ Δ ΞΗ ΡΔ ΜΖ ΞΟΝΘΑΘ ΝΟ Η ΠΚΔΛΖΠ ΑΞΝΓΝΠΖΠ ΝΗ ΝΠΔ ΘΑ ΓΔΛ Δ ΣΝΛ Δ ΓΓΖΚΔΛΖ ΑΞΝΓΝΠΖ ΘΑΗ ΝΗ ΞΟ Ν Ζ Γ ΝΚΔΛΔΠ ΑΞΝΓΝΠΔΗΠ ΓΔ Λ ΓΗ ΑΠΦΑΙΗ ΕΝΛ ΡΗΠ ΚΔΙΙΝΛΡΗΘΔΠ

2 2 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ... 3 ΔΛΖΚΔΟΩΠΖ ΔΞΔΛΓΡΩΛ... 5 ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΑΚΝΗΒΑΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ... 6 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΑΚΝΗΒΑΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΝ ΘΑΘΔΠΡΩΠ ΞΝ ΓΗΔΞΔΗ ΡΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΩΛ ΑΚΝΗΒΑΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΔΞΔΛΓΡΗΘΝΗ ΘΗΛΓΛΝΗ ΑΚΝΗΒΑΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ Α Κ Ν Η Β Α Η Α Θ Δ Φ Α Ι Α Η Α ΝΚΝΙΝΓΗΑΘΑ Α/Θ ΓΖΙΝΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΝΚΝΙΝΓΗΑΘΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ Α/Θ ΓΖΙΝΠ EUROBOND ΝΚΝΙΝΓΗΑΘΝ Α/Θ ΓΖΙΝΠ USD BOND ΝΚΝΙΝΓΗΑΘΝ ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ Α/Θ ΓΖΙΝΠ ΓΝΙΑΟΗΑΘΝ (USD) ΝΚΝΙΝΓΗΑΘΝ ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ Α/Θ ΓΖΙΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ ΝΚΝΙΝΓΗΑΘΝ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΓΗΑΘΔΠΗΚΩΛ Α/Θ ΓΖΙΝΠ MONEY PLUS ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΓΗΑΘΔΠΗΚΩΛ ΚΗΘΡΑ Α/Θ ΓΖΙΝΠ ΚΗΘΡΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ Α/Θ ΓΖΙΝΠ ΞΔΡ ΝΡΔ ΚΗΘΡΝ Α/Θ ΓΖΙΝΠ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΩΛ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΔΩΛ- ΚΗΘΡΝ ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ Α/Θ ΓΖΙΝΠ ΔΞΗΘΝΟΗΘΖΠ ΠΛΡΑΜΖΠ ΚΗΘΡΝ Α/Θ ΓΖΙΝΠ ΠΙΙΝΓΗΘΝ ΚΗΘΡΝ Α/Θ Λ.P. Insurance ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΩΛ, ΚΗΘΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΑ Α/Θ ΓΖΙΝΠ BLUE CHIPS ΔΞΗΙΔΓΚΔΛΩΛ ΑΜΗΩΛ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ Α/Θ ΓΖΙΝΠ SMALL CAP ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ Α/Θ ΓΖΙΝΠ ΛΝΡΗΑ ΔΟΩΞΖ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ Α/Θ ΓΖΙΝΠ ΞΟΑΠΗΛΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑ-ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ ΠΛΘΔΡΑ Α/Θ ΓΖΙΝΠ DELTA BONUS ΠΛΘΔΡΝ FUND OF FUNDS Α/Θ ΓΖΙΝΠ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΝΚΝΙΝΓΗΑΘΝ Α/Θ ΓΖΙΝΠ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΚΗΘΡΝ Α/Θ ΓΖΙΝΠ SYNTHESIS BEST YELLOW - FUND OF FUNDS ΚΗΘΡΝ Α/Θ ΓΖΙΝΠ SYNTHESIS BEST RED - FUND OF FUNDS ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΓΗΑΞΟΑΓΚΑΡΔΠΗΚΑ ΑΚΝΗΒΑΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ (NBGAM ETFs) Α/Θ NBGΑΚ ETF ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΔΗΘΡΖΠ Σ.Α. ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ Α/Θ NBGΑΚ ETF GREECE & TURKEY 30 ΚΔΡΝΣΗΘΝ

3 3 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΞΩΛΚΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ : ΔΘΛΗΘΖ ASSET MANAGEMENT ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΔΩΠ ΑΚΝΗΒΑΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ (εθεμήο, ε «Δηαηξεία») ΠΠΡΑΠΖ : (Φ.Δ.Θ. 1797/ ) ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ : , νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ : ,51 ( ) ΙΖΜΖ : 27/10/2032 (Φ.Δ.Θ. 2429/ ) ΚΔΡΝΣΝΗ : ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ, NBG BANCASSURANCE ΔΓΟΑ : Γήκνο Αζελαίσλ ΓΗΔΘΛΠΖ : Ιεσθφξνο Ππγγξνχ , Αζήλα ΑΟ. Γ.Δ.ΚΖ.: : Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηα Ακνηβαία Θεθάιαηα ΓΖΙΝΠ, ηα Γηαπξαγκαηεχζηκα Ακνηβαία Θεθάιαηα NBGΑΚ ETFs θαη ην Ακνηβαίν Θεθάιαην Λ.P. Insurance ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΩΛ, ΚΗΘΡΝ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζηελ Διιάδα. Δπηπιένλ ε Δηαηξεία έρεη αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε επελδχζεσλ ηνπ ΝΠΔΘΑ NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV πνπ έρεη έδξα ην Ινπμεκβνχξγν θαη αλήθεη ζηνλ Όκηιν ηεο Δ.Ρ.Δ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ Ξαύινο Κπισλάο Ξξόεδξνο (Κε Δθηειεζηηθφο), Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Δ.Ρ.Δ. Ξαλαγηώηεο Γαζκάλνγινπ Αληηπξόεδξνο (Κε Δθηειεζηηθφο), Βνεζφο Γεληθφο Γηεπζπληήο Θαλνληζηηθήο Ππκκφξθσζεο & Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Δ.Ρ.Δ. & ηνπ Νκίινπ Δπζηξάηηνο Παξαληηλόο Αιέμαλδξνο Κπέλνο Ησάλλεο Καπξηθόπνπινο Γεώξγηνο Αξκειηληόο Βαζίιεηνο Θάβαινο Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο ΔΘΛΗΘΖΠ ASSET MANAGEMENT Α.Δ.Γ.Α.Θ. (Δθηειεζηηθφο) Κέινο (Κε Δθηειεζηηθφ), Βνεζφο Γεληθφο Γηεπζπληήο Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ ηεο Δ.Ρ.Δ. & ηνπ Νκίινπ Κέινο (Κε Δθηειεζηηθφ), Γηεπζπληήο Δπελδπηηθψλ Ξξντφλησλ θαη Θαηαζέζεσλ Δ.Ρ.Δ. Κέινο (Κε Δθηειεζηηθφ), Γηεπζπληήο Δμππεξέηεζεο Θεθαιαηαγνξψλ θαη Σξεκαηαγνξψλ ηεο Δ.Ρ.Δ. & ηνπ Νκίινπ Κέινο (Κε Δθηειεζηηθφ), Βνεζφο Γεληθφο Γηεπζπληήο Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ θαη Σξεκαηαγνξάο Δ.Ρ.Δ. ΔΞΔΛΓΡΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΝΠΔ ΑΟΚΝΓΗΑ ΔΞΝΞΡΔΝΠΑ ΑΟΣΖ Δπζηξάηηνο Παξαληηλόο Ξξόεδξνο Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο (Θνινθνηξώλε 1 θαη Πηαδίνπ, Αζήλα) Βύξσλ Θαλέιεο Αληηπξόεδξνο Αιέμαλδξνο Πνθηθίηεο Κέινο OΟΘΩΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ -ΙΝΓΗΠΡΔΠ Ληθόιανο Καξθάθεο Κέινο DELOITTE Ξαλαγηώηεο Πίµνο Κέινο Σαηδεπαύινπ Πνθηαλόο & Θακπάλεο Α.Δ. Γεώξγηνο Ξαγθνύηζνο Κέινο (Φξαγθνθθιεζηάο 3α & Γξαληθνύ, Καξνύζη-Αζήλα) ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΑ ΠΡΔΙΔΣΖ Βύξσλ Θαλέιεο Πηπιηαλόο Παβατδεο Ησάλλεο Πάκηνο Πνθία Αζκαηόγινπ Ππύξνο Καξγέιεο Γηεπζπληήο Δπελδύζεσλ Γηεπζπληήο Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ Γηεπζπληήο Γηαρείξηζεο Θηλδύλσλ & Γηεζλώλ Γξαζηεξηνηήησλ / Πηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Ιεηηνπξγηθήο πνζηήξημεο Γηεπζύληξηα Θαλνληζηηθήο Ππκκόξθσζεο Γηεπζπληήο Νξγάλσζεο & Ξιεξνθνξηθήο ΔΠΩΡΔΟΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ: Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ έρεη αλαηεζεί ζηε Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ - Δπηζεψξεζεο ηεο Δ.Ρ.Δ. & ηνπ Νκίινπ. ΘΔΚΑΡΝΦΙΑΘΑΠ: ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ηεο ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. Θαηαζηαηηθή Έδξα: Γήκνο Αζελαίσλ Αηφινπ 86, Αζήλα Θεληξηθά Γξαθεία Θεκαηνθπιαθήο: Ιεσθ. Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 330, Αζήλα ΓΗΘΡΝ ΓΗΑΘΔΠΖΠ ΑΚΝΗΒΑΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ: Γηάζεζε ησλ Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Δηαηξεία γίλεηαη απφ ηελ ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ (www.nbg.gr). Δηδηθφηεξα ε δηάζεζε ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ Λ.P. Insurance ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΩΛ, ΚΗΘΡΝ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Δηαηξεία γίλεηαη απφ ηελ ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ θαη απφ ην δίθηπν ηεο Λ.P. Insurance - ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΩΛ Α.Δ.Α.Δ.

4 4 Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δηνηθεί θαη εθπξνζσπεί ηελ Δηαηξεία θαη ζθνπφο ηνπ είλαη ε πξνάζπηζε ηνπ γεληθνχ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο θαη ε ελίζρπζε ηεο καθξνρξφληαο νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο Δηαηξείαο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην είλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ζηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ πνπ ζπληζηψληαη απφ απηή, θαζψο θαη ζηελ ελ γέλεη επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο Δηαηξείαο. Γηεπζπληηθά Πηειέρε Ρα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο είλαη ππεχζπλα γηα ην ζρεδηαζκφ, ην ζπληνληζκφ θαη ηελ επνπηεία ηεο πινπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ ησλ Γηεπζχλζεσλ ησλ νπνίσλ πξνΐζηαληαη, θαζψο θαη γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ Γηεπζχλζεψλ ηνπο. Ιεηηνπξγία Θαλνληζηηθήο Ππκκόξθσζεο Ζ ιεηηνπξγία θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο, ε νπνία είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο ινηπέο ιεηηνπξγίεο ηεο Δηαηξείαο, παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ θαηαιιειφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ, ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρεη ζεζπίζεη ε Δηαηξεία κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζε ηεο ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ απφ ην λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο, θαζψο θαη ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πάζεο θχζεσο επηπηψζεσλ απφ ηπρφλ αδπλακίεο ηεο Δηαηξείαο. Ζ ιεηηνπξγία θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο παξέρεη ζπκβνπιέο ζηα αξκφδηα πξφζσπα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ελεκεξψλεη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα ζέκαηα θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο θαη γηα ηα δηνξζσηηθά κέηξα πνπ έιαβε ε Δηαηξεία ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ αλεπάξθεηεο. Ιεηηνπξγία Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ Ζ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε νπνία είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο άιιεο ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο, έρεη σο αξκνδηφηεηεο ηε ζέζπηζε θαη ηήξεζε πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ γηα ηελ εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ, ησλ κεραληζκψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ ξπζκίζεσλ ηεο Δηαηξείαο, ηε δηαηχπσζε ζπζηάζεσλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ, ηελ εμαθξίβσζε φηη ε Δηαηξεία ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ζπζηάζεηο απηέο θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ζέκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.

5 ΔΛΖΚΔΟΩΠΖ ΔΞΔΛΓΡΩΛ Νη επελδπηέο κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηα Ακνηβαία Θεθάιαηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Δηαηξεία απφ ην Έληππν «Βαζηθέο Ξιεξνθνξίεο γηα ηνπο Δπελδπηέο», ηνπο Θαλνληζκνχο ηνπο, νη νπνίνη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαη ηηο εμακεληαίεο θαη εηήζηεο εθζέζεηο ηνπο. Δηδηθψο, φζνλ αθνξά ζηα Γηαπξαγκαηεχζηκα Ακνηβαία Θεθάιαηα, NBGAM ETF ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΔΗΘΡΖΠ Σ.Α. - ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ & NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΚΔΡΝΣΗΘΝ, νη επελδπηέο κπνξνχλ επηπξνζζέησο λα ελεκεξσζνχλ θαη απφ ην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Δηζαγσγήο ησλ Γηαπξαγκαηεχζηκσλ Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Όια ηα παξαπάλσ έληππα δηαηίζεληαη ζηνπο επελδπηέο δσξεάλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε έληππε κνξθή, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπο, ζηε δηεχζπλζε ζηελ νπνία νη επελδπηέο ζα δεηήζνπλ λα ηνπο απνζηαινχλ, είηε: Πην δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ, Πηα θεληξηθά γξαθεία ηεο ΔΘΛΗΘΖΠ ASSET MANAGEMENT Α.Δ.Γ.Α.Θ., Ιεσθφξνο Ππγγξνχ , Αζήλα (3 νο φξνθνο), Ρειεθσληθό Θέληξν ηεο Δηαηξείαο , Ρκήκα Δμππεξέηεζεο Δπελδπηώλ, ηει Δηδηθφηεξα, γηα ην Ακνηβαίν Θεθάιαην Λ.P. Insurance ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΩΛ, ΚΗΘΡΝ ηα παξαπάλσ έληππα δηαηίζεληαη, επηπιένλ ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ, θαη απφ ην δίθηπν ηεο Λ.P. Insurance - ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΩΛ Α.Δ.Α.Δ. Ρα παξαπάλσ έληππα ησλ Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ (Έληππν «Βαζηθέο Ξιεξνθνξίεο γηα ηνπο Δπελδπηέο», Θαλνληζκνί, ην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαη νη Δμακεληαίεο θαη Δηήζηεο Δθζέζεηο) είλαη δηαζέζηκα ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ (www.nbg.gr) θαη ηεο ΔΘΛΗΘΖΠ ASSET MANAGEMENT Α.Δ.Γ.Α.Θ. (www.nbgam.gr). Δηδηθψο, φζνλ αθνξά ζηα Γηαπξαγκαηεχζηκα Ακνηβαία Θεθάιαηα, NBGAM ETF ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΔΗΘΡΖΠ Σ.Α. - ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ & NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΚΔΡΝΣΗΘΝ, ην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Δηζαγσγήο ηνπο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ είλαη δηαζέζηκν ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ (www.nbg.gr) θαη ηεο ΔΘΛΗΘΖΠ ASSET MANAGEMENT Α.Δ.Γ.Α.Θ. (www.nbgam.gr). Ζ Δηαηξεία ελεκεξψλεη ηνπο κεξηδηνχρνπο ησλ ΓΖΙΝΠ Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ θαη ηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ Λ.P. Insurance ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΩΛ, ΚΗΘΡΝ γηα ηελ επέλδπζή ηνπο αλά ηξίκελν, απνζηέιινληάο ηνπο ηαρπδξνκηθά ζρεηηθή ελεκέξσζε ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα ζρεηηθψο νξηδφκελα ζηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ππ αξηζκ. 15/633/ Ρξόπνο θαη Ππρλόηεηα δεκνζίεπζεο ηηκώλ κεξηδίσλ - Γεκνζίεπζε πιεξνθνξηώλ Πρεηηθά κε ηα ΓΖΙΝΠ Ακνηβαία Θεθάιαηα θαη ην Ακνηβαίν Θεθάιαην Λ.P. Insurance ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΩΛ, ΚΗΘΡΝ νη επελδπηέο κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη θάζε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο (www. nbgam.gr) ζην δηαδίθηπν γηα ηηο ηηκέο ησλ ππφ δηαρείξηζε Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο, (θαζαξή ηηκή κεξηδίνπ, ηηκή δηάζεζεο θαη ηηκή εμαγνξάο κεξηδίνπ), ην θαζαξφ ελεξγεηηθφ θαη ηνλ αξηζκφ κεξηδίσλ ηεο πξνεγνχκελεο εξγάζηκεο εκέξαο θαζψο θαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ ηχπν ηεο κεζεπφκελεο εκέξαο. Πρεηηθά κε ηα Γηαπξαγκαηεχζηκα Ακνηβαία Θεθάιαηα (NBGAM ETFs): Ζ Δηαηξεία ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη λα δεκνζηνπνηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο: ηελ θαζαξή ηηκή κεξηδίνπ, ηε ζχλζεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηνλ αξηζκφ ησλ κεξηδίσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη εμαγνξάδνληαη θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ κεξηδίσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ θάζε εξγάζηκεο εκέξαο, ην αξγφηεξν δχν (2) ψξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο επφκελεο εκέξαο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη ζε εβδνκαδηαία βάζε, ηε ηππηθή απφθιηζε θαη ην κέζν φξν ηεο απφδνζεο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίoπ θαη ηεο απφδνζεο ηνπ Γείθηε πνπ απηφ αλαπαξάγεη, θαζψο θαη ην φξην ηππηθήο απφθιηζεο πνπ εθάζηνηε ηζρχεη γηα απηφ, έηζη φπσο νξίδνληαη ζηελ απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ δείθηε απφ Ακνηβαία Θεθάιαηα. Γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 26 εβδνκάδσλ πνπ έπνληαη ηεο εκεξνκελίαο πξψηεο έθδνζεο κεξηδίσλ, ν ππνινγηζκφο ηεο ηππηθήο 5

6 απφθιηζεο θαη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο δηαθνξάο ηεο απφδνζεο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ θαη ηεο απφδνζεο ηνπ Γείθηε πνπ απηφ αλαπαξάγεη δελ ζα πξαγκαηνπνηείηαη. Ύζηεξα απφ απηφ ην δηάζηεκα θαη σο ηε ζπκπιήξσζε 52 εβδνκάδσλ, ε ηππηθή απφθιηζε ππνινγίδεηαη ζηε βάζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εβδνκάδσλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΑΚΝΗΒΑΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ Θαλόλεο απνηίκεζεο ελεξγεηηθνύ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ Ζ Δηαηξεία απνηηκά ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο (άξζξν 11 ηνπ Λ. 4099/2012) θαη ινγηζηηθνχο θαλφλεο πνπ ζεζπίδνληαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ αθαηξνχληαη νη ακνηβέο θαη νη πξνκήζεηεο ηεο Δηαηξείαο, ηνπ ζεκαηνθχιαθα θαη ησλ κειψλ ησλ νξγαλσκέλσλ αγνξψλ, ηα έμνδα ησλ ππνρξεσηηθψλ απφ ην Λ. 4099/2012 δεκνζηεχζεσλ, νη δαπάλεο πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ ηνπ βαξχλνπλ ην Ακνηβαίν Θεθαιαίν θαζψο θαη ηα θέξδε πνπ δχλαληαη λα δηαλέκνληαη ζηνπο κεξηδηνχρνπο θαηά ηελ απνηίκεζε ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. Κε εμαίξεζε ηηο ππνρξεσηηθέο απφ ηνλ Λ. 4099/2012 δεκνζηεχζεηο, νπνηαδήπνηε άιιε δεκνζίεπζε ζρεηηθά κε ην Ακνηβαίν Θεθάιαην γίλεηαη κε έμνδα ηεο Δηαηξείαο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαζαξήο ηηκήο ηνπ κεξηδίνπ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δηαηξείηαη ην ζχλνιν ηεο αμίαο ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεξηδίσλ ηνπ. Ζ ηηκή δηάζεζεο θαη ε ηηκή εμαγνξάο ηνπ κεξηδίνπ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ή λα ππνιείπεηαη, αληίζηνηρα, ηεο θαζαξήο ηηκήο ηνπ κεξηδίνπ ηνπ θαηά ην πνζνζηφ ηεο αληίζηνηρεο πξνκήζεηαο δηάζεζεο ή εμαγνξάο. Ρν θαζαξφ ελεξγεηηθφ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, ν αξηζκφο ησλ κεξηδίσλ ηνπ, ε θαζαξή ηηκή κεξηδίνπ, ε ηηκή δηάζεζεο θαη ε ηηκή εμαγνξάο κεξηδίνπ ππνινγίδνληαη θάζε εξγάζηκε εκέξα. Κεξίδηα Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ Ρν κεξίδην Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ελζσκαηψλεη εκπξάγκαην δηθαίσκα ζπγθπξηφηεηαο επί ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. Ρν ελεξγεηηθφ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δηαηξείηαη αλά πάζα ζηηγκή ζε ίζεο αμίαο νλνκαζηηθά κεξίδηα ή, εθφζνλ ηα κεξίδηα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δελ είλαη εηζεγκέλα ζε νξγαλσκέλε αγνξά θαη ζε νλνκαζηηθά θιάζκαηα κεξηδίνπ. Ν αξηζκφο ησλ θπθινθνξνχλησλ κεξηδίσλ απμάλεηαη κε ηελ έθδνζε θαη δηάζεζε λέσλ θαη κεηψλεηαη κε ηελ εμαγνξά θαη αθχξσζε κεξηδίσλ πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί. Ρα κεξίδηα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δχλαληαη λα δηαθξίλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο (classes), νη νπνίεο παξέρνπλ δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα, ηδίσο φζνλ αθνξά ζε ζέκαηα φπσο νη πξνκήζεηεο δηάζεζεο θαη εμαγνξάο, ε θαηεγνξία ησλ επελδπηψλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη, ε ακνηβή ηεο Δηαηξείαο, ην ειάρηζην πνζφ επέλδπζεο ή νπνηνζδήπνηε ζπλδπαζκφο ησλ αλσηέξσ. Ρα κεξίδηα ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο παξέρνπλ ίδηα δηθαηψκαηα ζηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπο. Ρπρφλ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ έθδνζε λέαο θαηεγνξίαο κεξηδίσλ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ κεξηδίνπ ηεο λέαο θαηεγνξίαο. Ζ ηηκή ηνπ κεξηδίνπ ππνινγίδεηαη μερσξηζηά γηα θάζε θαηεγνξία κεξηδίσλ. Ρα ππφ δηαρείξηζε ΓΖΙΝΠ Ακνηβαία Θεθάιαηα, ην Ακνηβαίν Θεθάιαην Λ.P. Insurance ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΩΛ, ΚΗΘΡΝ θαη NBGAM ETFs Γηαπξαγκαηεχζηκα Ακνηβαία Θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο δελ δηαθξίλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο (classes). Ζ ζπκκεηνρή ζην Ακνηβαίν Θεθάιαην απνδεηθλχεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ησλ αληίζηνηρσλ κεξηδίσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθαηνχρνπ ή ησλ δηθαηνχρσλ ηνπο ζε εηδηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν ηεο Δηαηξείαο, ή, εθφζνλ ηα κεξίδηα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ είλαη εηζεγκέλα ζε νξγαλσκέλε αγνξά, κε ηελ θαηαρψξεζε ησλ κεξηδίσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ησλ δηθαηνχρσλ ζην Πχζηεκα Άπισλ Ρίηισλ, ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο Ππζηήκαηνο Άπισλ Ρίηισλ. Δάλ ηα κεξίδηα δελ είλαη εηζεγκέλα ζε νξγαλσκέλε αγνξά, ε ηήξεζε ηνπ εηδηθνχ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ κπνξεί λα αλαηεζεί απφ ηελ Δηαηξεία ζε ηξίην, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 4099/2012, φπσο ηζρχεη. 6

7 Ρα κεξίδηα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ είλαη δπλαηφλ λα αλήθνπλ ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ δηθαηνχρν, νπφηε εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Λ. 5638/1932 πεξί θαηαζέζεσο ζε θνηλφ ινγαξηαζκφ. Ρα κεξίδηα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ κεηαβηβάδνληαη αηηία ζαλάηνπ ηνπ δηθαηνχρνπ, ελ δσή δε κφλν κεηαμχ ζπδχγσλ θαη ζπγγελψλ πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ. Ζ κεηαβίβαζε θαηαρσξείηαη ζην εηδηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηεξεί ε Δηαηξεία ή ηπρφλ ηξίηνο, θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ. Ρα κεξίδηα Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δχλαηαη λα ελερπξηάδνληαη ζε εμαζθάιηζε απαηηήζεσο θαηά ηνπο φξνπο ησλ παξ. 1, 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Α.Λ. 1818/1951 πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ θαη ην ρξεκαηηζηήξην αμηψλ (ΦΔΘ 149Α) θαη ησλ άξζξσλ 1244 επ. ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα. Ζ ζχζηαζε ελερχξνπ επί κεξηδίσλ πξνυπνζέηεη ζρεηηθή θαηαρψξηζε ηεο πξάμεο ζην εηδηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηεξεί ε Δηαηξεία ή ηπρφλ ηξίηνο, θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ. Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ ελερπξνχρνπ δαλεηζηή δηελεξγείηαη κε αίηεζή ηνπ πξνο ηελ Δηαηξεία γηα εμαγνξά ησλ κεξηδίσλ. Γηάζεζε θαη Δμαγνξά Κεξηδίσλ ησλ ΓΖΙΝΠ Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ & ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ N.P. Insurance ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΩΛ, ΚΗΘΡΝ Ξαξαθάησ παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο γηα ηε δηάζεζε θαη εμαγνξά κεξηδίσλ ησλ ΓΖΙΝΠ Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ θαη ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ N.P. Insurance ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΩΛ, ΚΗΘΡΝ, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία (Λ. 4099/2012) θαη νη Θαλνληζκνί ησλ ελ ιφγσ Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ. Γηάζεζε Κεξηδίσλ 1. Γηα ηελ απφθηεζε κεξηδίσλ ησλ ΓΖΙΝΠ Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ θαη ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ N.P. Insurance ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΩΛ, ΚΗΘΡΝ απφ νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν, απαηηείηαη: α) ε ππνβνιή πξνο ηελ Δηαηξεία ή πξνο ηα εμνπζηνδνηεκέλα θάζε θνξά απφ ηελ Δηαηξεία πξφζσπα ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθψο νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 4099/2012, αηηήζεσο ζπκκεηνρήο (κε ηε κνξθή εηδηθνχ δηακνξθσκέλνπ γηα απηφ ηνλ ζθνπφ εληχπνπ). Ζ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ ππνςήθηνπ κεξηδηνχρνπ γίλεηαη κε ηξφπν, ν νπνίνο δηαζθαιίδεη ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνςήθηνπ κεξηδηνχρνπ, β) ε ρνξήγεζε ηνπ εληχπνπ «Βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο επελδπηέο», θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Λ. 4099/2012, θαη γ) ε θαηαβνιή ζηνλ ζεκαηνθχιαθα ηνπ ζπλφινπ ηεο αμίαο ησλ κεξηδίσλ ζε κεηξεηά ή/θαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο απνδνρήο ηνπο απφ ηελ εηαηξεία δηαρείξηζεο, ζε θηλεηέο αμίεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο (ηε) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 4099/2012, πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε αγνξά θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3606/ Ζ απνδνρή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζην Ακνηβαίν Θεθάιαην απνθαζίδεηαη απφ ηελ Δηαηξεία ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. 3. Ζ Δηαηξεία παξαδίδεη δσξεάλ ζε έληππε κνξθή ζηνπο επελδπηέο, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπο, ην ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, ηνλ θαλνληζκφ ηνπ θαη ηελ ηειεπηαία εηήζηα θαη εμακεληαία έθζεζή ηνπ. 4. Ζ Δηαηξεία, κπνξεί λα δηαλείκεη δσξεάλ κεξίδηα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπ, χζηεξα απφ άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. Ζ παξαπάλσ άδεηα δελ απαηηείηαη ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε Δηαηξεία απνθαζίζεη ηελ επαλεπέλδπζε ηνπ κεξίζκαηνο ζε κεξίδηα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. 5. Ζ ηηκή δηάζεζεο ησλ κεξηδίσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ αμία ηνπ κεξηδίνπ ηελ εκέξα ππνβνιήο απφ ην κεξηδηνχρν ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο γηα ηελ απφθηεζε ησλ κεξηδίσλ, θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 11 ηνπ Λ. 4099/2012, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη θαηαβιεζεί νινζρεξψο ζηνλ ζεκαηνθχιαθα ε αμία ησλ κεξηδίσλ. 7

8 6. Ζ Δηαηξεία ή ηα εμνπζηνδνηεκέλα θάζε θνξά απφ ηελ Δηαηξεία πξφζσπα ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθψο νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 4099/2012 δεηνχλ απφ ηνλ ππνςήθην κεξηδηνχρν λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο, ηελ εκπεηξία θαη ηνλ θίλδπλν πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα αλαιάβεη αλαθνξηθά κε ηελ επέλδπζε ζην ζπγθεθξηκέλν Ακνηβαίν Θεθάιαην, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζνπλ θαηά πφζνλ ην ζπγθεθξηκέλν Ακνηβαίν Θεθάιαην είλαη θαηάιιειν γηα ηνλ κεξηδηνχρν. Ρα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο πθηζηάκελνπο κεξηδηνχρνπο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ πνπ επηζπκνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ λέεο επελδχζεηο, εθφζνλ έρεη κεηαβιεζεί θάπνηα απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ήδε παξάζρεη. Δθφζνλ θξίλνπλ, βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ιάβεη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, φηη ην ζπγθεθξηκέλν Ακνηβαίν Θεθάιαην δελ είλαη θαηάιιειν γηα ηνλ ππνςήθην κεξηδηνχρν, νθείινπλ λα ηνλ πξνεηδνπνηήζνπλ ζρεηηθά. Ζ πξνεηδνπνίεζε απηή κπνξεί λα παξέρεηαη ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή. Δάλ ν ππνςήθηνο κεξηδηνχρνο δελ παξάζρεη ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο πιεξνθνξίεο ή αλ παξάζρεη αλεπαξθείο πιεξνθνξίεο, ε Δηαηξεία ή ηα εμνπζηνδνηεκέλα θάζε θνξά απφ ηελ Δηαηξεία πξφζσπα ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθψο νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 4099/2012 νθείινπλ λα ηνλ πξνεηδνπνηήζνπλ φηη γηα ην ιφγν απηφλ δελ κπνξνχλ λα θξίλνπλ θαηά πφζνλ ην ζπγθεθξηκέλν Ακνηβαίν Θεθάιαην είλαη θαηάιιειν γη` απηφλ. Ζ πξνεηδνπνίεζε απηή κπνξεί λα παξέρεηαη ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή. 7. Ζ Δηαηξεία ή ηα εμνπζηνδνηεκέλα θάζε θνξά απφ ηελ Δηαηξεία πξφζσπα ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθψο νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 4099/2012 κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ κεξίδηα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ρσξίο λα έρνπλ ιάβεη ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο, εθφζνλ ηα κεξίδηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δηαηίζεληαη θαηφπηλ πξσηνβνπιίαο ηνπ κεξηδηνχρνπ ή ππνςήθηνπ κεξηδηνχρνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ πξνεηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηνλ κεξηδηνχρν ή ππνςήθην κεξηδηνχρν φηη γηα ην ιφγν απηφλ δελ ππνρξενχληαη λα αμηνινγήζνπλ αλ ην ζπγθεθξηκέλν Ακνηβαίν Θεθάιαην είλαη θαηάιιειν γηα απηφλ. Ζ πξνεηδνπνίεζε απηή κπνξεί λα παξέρεηαη ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή. Ζ απφθηεζε κεξηδίσλ ησλ ΓΖΙΝΠ Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ θαη ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ N.P. Insurance ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΩΛ, ΚΗΘΡΝ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζηελ ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη φιεο νη ζπλαιιαγέο ζε Ακνηβαία Θεθάιαηα ηνπ κεξηδηνχρνπ. Ρα κεξίδηα Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ πνπ απνθηά ν κεξηδηνχρνο ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ πξνο δηάζεζε πνζνχ κε ηελ ηηκή δηάζεζεο κεξηδίνπ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ηεο εκέξαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο. Ν κεξηδηνχρνο κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ηελ ηηκή δηάζεζεο κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε ζην Ακνηβαίν Θεθάιαην ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα πνπ ε ηηκή αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο (www.nbgam.gr) ζην δηαδίθηπν, θαζψο θαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ ηχπν ηεο κεζεπφκελεο εκέξαο. Δμαγνξά Κεξηδίσλ 1. α) Ζ Δηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ κεξηδηνχρνπ λα πξνβαίλεη ζε εμαγνξά κεξηδίσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, ζηελ ηηκή εμαγνξάο ησλ κεξηδίσλ θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο εμαγνξάο. Αηηήζεηο εμαγνξάο ππνβάιινληαη ζηελ Δηαηξεία ή ζηα εμνπζηνδνηεκέλα θάζε θνξά απφ ηελ Δηαηξεία πξφζσπα ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθψο νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 4099/2012 κε ηξφπν, ν νπνίνο δηαζθαιίδεη ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ κεξηδηνχρνπ κέζσ εληχπνπ πνπ παξέρεηαη απφ ηελ Δηαηξεία θαη πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα, πέξαλ ησλ άιισλ ζηνηρείσλ, ηνλ αξηζκφ ησλ κεξηδίσλ πνπ πξνζθέξνληαη γηα εμαγνξά. Ζ ηηκή εμαγνξάο ησλ κεξηδίσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ αμία ηνπ κεξηδίνπ ηελ εκέξα ππνβνιήο απφ ηνλ κεξηδηνχρν ηεο αίηεζεο εμαγνξάο. Κε βάζε ηα παξαπάλσ, ν κεξηδηνχρνο ησλ ΓΖΙΝΠ Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ απεπζχλεηαη ζε έλα απφ ηα θαηαζηήκαηα ηεο ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ, ππνβάιινληαο θαηά ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα ηελ ζρεηηθή αίηεζε εμαγνξάο. Αηηήζεηο εμαγνξάο κεξηδίσλ γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ Δηαηξεία θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο (Γεπηέξα έσο θαη Ξέκπηε 8:00-14:30 θαη Ξαξαζθεπή 8:00-14:00) κέζσ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ. Δηδηθφηεξα, ν κεξηδηνχρνο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ N.P. Insurance ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΩΛ, ΚΗΘΡΝ κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζε έλα απφ ηα θαηαζηήκαηα ηεο ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ 8

9 ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθψο αλαθεξφκελα αλσηέξσ, θαζψο θαη ζην δίθηπν ηεο Λ.P. Insurance - ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΩΛ Α.Δ.Α.Δ. ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο β) Ρν αληίηηκν ησλ εμαγνξαδνκέλσλ κεξηδίσλ θαηαβάιιεηαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ κεξηδηνχρνπ ην αξγφηεξν κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο εμαγνξάο ζηελ Δηαηξεία ή ζηα εμνπζηνδνηεκέλα θάζε θνξά απφ ηελ Δηαηξεία πξφζσπα ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθψο νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 4099/2012, ζε κεηξεηά. γ) Πε πεξίπησζε κεξηθήο εμαγνξάο εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, αθπξψλνληαη ηα κεξίδηα θαη γίλεηαη λέα θαηαρψξηζε ζην εηδηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν γηα ηνλ αξηζκφ ησλ κεξηδίσλ πνπ δελ πξνζθέξνληαη γηα εμαγνξά, ρσξίο θακία επηπξφζζεηε επηβάξπλζε κε πξνκήζεηα απφ ηελ Δηαηξεία γηα ηε λέα έθδνζε. 2. α) Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φηαλ ην επηβάιινπλ νη πεξηζηάζεηο θαη ην ζπκθέξνλ ησλ κεξηδηνχρσλ, επηηξέπεηαη, θαηφπηλ αηηήζεσο ηεο Δηαηξείαο θαη ζρεηηθήο άδεηαο ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, ε αλαζηνιή ηεο εμαγνξάο κεξηδίσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηξηψλ κελψλ. Ζ αλαζηνιή απηή ηεο εμαγνξάο κεξηδίσλ κπνξεί λα παξαηαζεί γηα άιινπο ηξεηο κήλεο θαη αλψηαην φξην. Ζ αλαζηνιή ηεο εμαγνξάο θαη ε ιήμε ή ε αλάθιεζή ηεο αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο ζην δηαδίθηπν. Πηελ αλαθνίλσζε ηεο αλαζηνιήο ηεο εμαγνξάο πξνζδηνξίδεηαη θαη ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο ιήμεο ηεο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο ηεο εμαγνξάο ησλ κεξηδίσλ δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή απφ κεξηδηνχρνπο αηηήζεσλ εμαγνξάο. β) Ζ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο, κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ησλ κεξηδηνχρσλ ή/θαη ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ θαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηελ αλαζηνιή ηεο εμαγνξάο κεξηδίσλ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο ηεο εμαγνξάο ησλ κεξηδίσλ δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή αηηήζεσλ εμαγνξάο απφ κεξηδηνχρνπο. Πε πεξίπησζε πνπ δηαηίζεληαη κεξίδηα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζε άιια θξάηε κέιε, ε Δηαηξεία γλσζηνπνηεί άκεζα ζηηο αξκφδηεο αξρέο απηψλ ησλ θξαηψλ - κειψλ ηελ απφθαζε πεξί αλαζηνιήο εμαγνξάο κεξηδίσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν 2α) ή 2β) ή ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο ή ηελ αλάθιεζή ηεο. Γηα ηα Γηαπξαγκαηεύζηκα Ακνηβαία Θεθάιαηα NBGAM ETFs (NBGAM ETF ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΔΗΘΡΖΠ Σ.Α. - ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ & NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΚΔΡΝΣΗΘΝ) ηζρύνπλ: Ρα Γηαπξαγκαηεχζηκα Ακνηβαία Θεθάιαηα (ETFs) είλαη κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ηα νπνία αγνξάδνληαη θαη πσινχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ, κέζσ ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ εηαηξηψλ, φπσο αθξηβψο θαη νη κεηνρέο. Ζ αγνξά ή πψιεζε ελφο κεξηδίνπ Γηαπξαγκαηεχζηκνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ (ETF), πξνυπνζέηεη ηελ θαηάζεζε εληνιήο αγνξάο ή πψιεζεο απφ ηνλ επελδπηή: Πε θάπνην θαηάζηεκα ηεο Δζληθήο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο, Πηελ NBG Securities ή ζε νπνηαδήπνηε ΑΣΔ κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεηαη. α) Γεκηνπξγία θαη Δμαγνξά Κεξηδίσλ ησλ Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ NBGAM ETFs ζηελ Ξξσηνγελή Αγνξά Αηηήζεηο δεκηνπξγίαο θαη εμαγνξάο κεξηδίσλ ησλ NBGAM ETFs πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ Δηαηξεία κέρξη ηηο 14:00 θάζε εξγάζηκεο εκέξαο. Αηηήζεηο δεκηνπξγίαο θαη εμαγνξάο κεξηδίσλ νη νπνίεο ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηηο 14:00 θάζε εξγάζηκεο εκέξαο, ζα ζεσξνχληαη σο ππνβιεζείζεο ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα. Γεκηνπξγία θαη εμαγνξά κε εηζθνξά εηο είδνο Γεκηνπξγία θαη εμαγνξά κεξηδίσλ θαηαξρήλ πξαγκαηνπνηείηαη κε εηζθνξά εηο είδνο ησλ ππνθείκελσλ αμηψλ ηνπ Γείθηε, ηε ζχλζεζε ηνπ νπνίνπ αλαπαξάγεη αληίζηνηρα ην θάζε Γηαπξαγκαηεχζηκν Ακνηβαίν Θεθάιαην πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Δηαηξεία, εθφζνλ ε εηζθνξά απηή αληαπνθξίλεηαη ζε κηα Κνλάδα Γεκηνπξγίαο-Δμαγνξάο ( κεξίδηα) ή ζε αθέξαηα πνιιαπιάζηά ηεο. Κνλάδα Γεκηνπξγίαο Δμαγνξάο είλαη ε ειάρηζηε πνζφηεηα κεξηδίσλ γηα ηελ νπνία ε Δηαηξεία κπνξεί λα δερηεί αηηήζεηο δεκηνπξγίαο ή εμαγνξάο. 9

10 Δθφζνλ γηα θάπνηα / θάπνηεο απφ ηηο ππνθείκελεο κεηνρέο πξνθχπηεη δεθαδηθφο αξηζκφο ηεκαρίσλ, ε ζηξνγγπινπνίεζε ζα γίλεηαη ζην ρακειφηεξν πιεζηέζηεξν αθέξαην αξηζκφ κεηνρψλ. Ρπρφλ ρξεκαηηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο αμίαο ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο κεξηδίσλ θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη ηεο αμίαο ησλ εηζθεξφκελσλ κεηνρψλ, πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο εκέξαο θαηά ηελ νπνία απηέο πηζηψλνληαη ζηελ κεξίδα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ εηζθέξεηαη ζε κεηξεηά. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν αηηψλ ηελ έθδνζε κνλάδαο κεξηδίσλ πξνθαηαβάιιεη κεηξεηά ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζην 1% ηεο αμίαο ηεο, θαηά ηελ πξνεγνχκελε εκέξα. Ζ ρξεκαηηθή εθθαζάξηζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρξφλν Ρ+1. Πε θάζε πεξίπησζε, ε εκέξα ππνβνιήο αηηήζεσο δεκηνπξγίαο / εμαγνξάο κνλάδαο κεξηδίσλ θαη ε εκεξνκελία ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ησλ εηζθεξφκελσλ θηλεηψλ αμηψλ ηαπηίδνληαη. Ζ ηηκή δεκηνπξγίαο/εμαγνξάο κνλάδσλ κεξηδίσλ πξνθχπηεη απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ κεηά ηελ απνδνρή ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ. 10 Γεκηνπξγία θαη εμαγνξά κε εηζθνξά κεηξεηώλ Ζ δεκηνπξγία θαη εμαγνξά κηαο Κνλάδαο Γεκηνπξγίαο Δμαγνξάο ( κεξίδηα) ή αθέξαηα πνιιαπιάζηά ηεο κε εηζθνξά / απφδνζε κεηξεηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη βάζε ηεο ηηκήο κεξηδίνπ πνπ ζα πξνθχςεη κεηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν αηηψλ ηελ έθδνζε κνλάδαο κεξηδίσλ, θαηαβάιιεη κεηξεηά ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζηελ αμία ηεο Κνλάδαο Γεκηνπξγίαο - Δμαγνξάο θαηά ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα θαη επηπιένλ πνζνζηφ 1% ηεο αμίαο ηεο. Ζ ρξεκαηηθή εθθαζάξηζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρξφλν Ρ+1. β) Αγνξά θαη Ξώιεζε Κεξηδίσλ ησλ Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ NBGAM ETFs ζηε Γεπηεξνγελή Αγνξά Ρα Ακνηβαία Θεθάιαηα NBGAM ETFs έρνπλ εηζαρζεί θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ Αγνξά ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη ζηελ θαηεγνξία ησλ Γηαπξαγκαηεχζηκσλ Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ γηα ζπλερή δηαπξαγκάηεπζε ζχκθσλα κε ην κνληέιν δηαπξαγκάηεπζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία. Ζ αγνξά θαη πψιεζε κεξηδίσλ κέζσ ηεο δεπηεξνγελνχο αγνξάο ππφθεηληαη ζηνπο θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηελ αγνξά ησλ κεηνρψλ πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη ε εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρξφλν Ρ+3. Νη επελδπηέο νη νπνίνη επηζπκνχλ λα αγνξάζνπλ / πσιήζνπλ κεξίδηα κέζσ ηεο δεπηεξνγελνχο αγνξάο, ζα πξέπεη λα απεπζπλζνχλ ζηνλ επελδπηηθφ ηνπο ζχκβνπιν / Αλψλπκε Δηαηξεία Ξαξνρήο Δπελδπηηθψλ πεξεζηψλ (Α.Δ.Ξ.Δ..). ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΑΚΝΗΒΑΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ Ξξνκήζεηεο, ακνηβέο θαη ινηπά έμνδα πνπ βαξύλνπλ ηνπο κεξηδηνύρνπο θαη ην ελεξγεηηθό ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ θαη ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηνπο Νη κεξηδηνχρνη ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ επηβαξχλνληαη κε ηηο παξαθάησ πξνκήζεηεο: i) Ξξνκήζεηα δηάζεζεο κεξηδίσλ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. ii) Ξξνκήζεηα εμαγνξάο κεξηδίσλ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. Νη πξνκήζεηεο δηάζεζεο θαη εμαγνξάο ππνινγίδνληαη επί ηεο θαζαξήο ηηκήο ηνπ κεξηδίνπ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. Ρν Δλεξγεηηθφ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ επηβαξχλεηαη κε ηηο παξαθάησ πξνµήζεηεο, αµνηβέο θαη ινηπά έμνδα: i) Ξξνµήζεηα δηαρείξηζεο, ππνινγηδφκελε εηεζίσο επί ησλ εκεξήζησλ απνηηκήζεσλ ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. Ζ πξνκήζεηα δηαρείξηζεο ινγίδεηαη θαζεκεξηλά θαη θαηαβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία ζε κεληαία βάζε εληφο ησλ πέληε πξψησλ εκεξψλ ηνπ κελφο πνπ έπεηαη ηνπ ππφ ζεψξεζε κήλα. Πηε πξνκήζεηα δηαρείξηζεο πεξηιακβάλεηαη ε αµνηβή ηεο Δηαηξείαο, ε αµνηβή ηνπ ζπµβνχινπ επελδχζεσλ ή/θαη ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ Αµνηβαίνπ Θεθαιαίνπ πνπ ηνπο έρνπλ ηπρφλ αλαηεζεί αληίζηνηρα θαζήθνληα.

11 ii) Ξξνµήζεηα ζεκαηνθπιαθήο, ππνινγηδφκελε εηεζίσο επί ησλ εκεξεζίσλ απνηηκήζεσλ ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. Ζ πξνκήζεηα ζεκαηνθπιαθήο ινγίδεηαη θαζεκεξηλά θαη θαηαβάιιεηαη ζηνλ Θεκαηνθχιαθα ζε κεληαία βάζε εληφο ησλ πέληε πξψησλ εκεξψλ ηνπ κελφο πνπ έπεηαη ηνπ ππφ ζεψξεζε κήλα. Πηε πξνκήζεηα ζεκαηνθπιαθήο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ πεξηιακβάλεηαη ε αµνηβή ηνπ Θεµαηνθχιαθα θαη ε αµνηβή θάζε ηξίηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη ζηε θχιαμή ηνπ ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. Ν ζεκαηνθχιαθαο δχλαηαη λα αλαζέηεη, κε πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δηαηξείαο, ηε θχιαμε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζε ηξίηα πξφζσπα (άξζξν 36, παξ. 3 ηνπ Λφκνπ 4099/2012). iii) Ακνηβή ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ - ινγηζηψλ, νη νπνίνη ειέγρνπλ ηηο εθζέζεηο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ. 4099/2012 φπσο ηζρχεη, ε νπνία ινγίδεηαη εκεξεζίσο θαη θαηαβάιιεηαη αλά εμάκελν. iv) Έμνδα θαη πξνκήζεηεο ζπλαιιαγψλ ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ θαη ινγίδνληαη εθάπαμ θαηά ηελ εκέξα ζπλαιιαγήο. v) Έμνδα ησλ πξνβιεπφκελσλ δεκνζηεχζεσλ απφ ην Λ. 4099/2012 πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. vi) Έμνδα πνπ αθνξνχλ ηελ ππνρξεσηηθή απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ελεκέξσζε ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. vii) Δηζθνξέο ζηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο πνπ αθνξνχλ ην Ακνηβαίν Θεθάιαην. Πε φζα Ακνηβαία Θεθάιαηα αλαθέξεηαη ζηνπο Θαλνληζκνχο ηνπο «Δηζθνξέο ηέιε ζηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο πνπ αθνξνχλ ην Ακνηβαίν Θεθάιαην», δηεπθξηλίδεηαη φηη ε αλαθνξά ζηα ηέιε ζηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο αθνξά κφλν ην ηέινο ραξηνζήκνπ πνπ επηβαξχλεη ηηο ελ ιφγσ εηζθνξέο. Θαλόλεο Γηακόξθσζεο Απνηειεζκάησλ Σξήζεο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ Ρα Απνηειέζκαηα Σξήζεο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο Ινγηζηηθήο επηζηήκεο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Σσξίδνληαη ζε Έζνδα θαη Έμνδα, ηα νπνία έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. Αλαιπηηθφηεξα: 1. ΔΠΝΓΑ Ρα έζνδα αλαιχνληαη σο εμήο: έζνδα απφ πξνζφδνπο, φπσο ηφθνη νκνινγηψλ, θαηαζέζεσλ (φςεσο, πξνζεζκηαθψλ) ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή, έζνδα απφ κεξίζκαηα, κεηνρψλ εηαηξηψλ, ΝΠΔΘΑ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, θέξδε θεθαιαίνπ, ηα νπνία είλαη ην απνηέιεζκα απφ ηηο αγνξαπσιεζίεο ρξενγξάθσλ θαη πξάμεσλ επί παξαγψγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ φπσο απηά ππνινγίδνληαη, ζαλ δηαθνξά ηεο ηηκήο πψιεζεο κε ηε κέζε ηηκή θηήζεο ηνπο απφ ην Ακνηβαίν Θεθάιαην φπσο απηή έρεη δηακνξθσζεί θαηά ηηο αγνξέο ηνπο, πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαβνιή ηεο ηζνηηκίαο ησλ μέλσλ λνκηζκάησλ έλαληη ηνπ επξψ θαηά ηηο εηζπξάμεηο απαηηήζεσλ ή ηηο πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, θαζψο θαη έθηαθηα έζνδα θαη έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ, πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαηά πεξίπησζε. 2. ΔΜΝΓΑ Ρα έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο: ακνηβή δηαρείξηζεο, ακνηβή ζεκαηνθπιαθήο, ακνηβή νξθσηψλ ειεγθηψλ, δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ κεξηδηνχρσλ βάζεη ππνρξέσζεο, θφξνη ηέιε, σο εθάζηνηε ηζρχνπλ βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, δεκίεο θεθαιαίνπ, νη νπνίεο είλαη ην απνηέιεζκα απφ ηηο αγνξαπσιεζίεο ρξενγξάθσλ θαη πξάμεσλ επί παξαγψγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ φπσο απηά ππνινγίδνληαη, ζαλ δηαθνξά ηεο ηηκήο πψιεζεο κε ηε κέζε ηηκή θηήζεο ηνπο απφ ην Ακνηβαίν Θεθάιαην φπσο απηή έρεη δηακνξθσζεί θαηά ηηο αγνξέο ηνπο, 11

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ν Η Μ Δ Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Γ Δ Λ Σ Ι Ο. γηα ηε δηαξθή πξνζθνξά κεηνρψλ ηνπ Κ Α Σ Α Σ Μ Η Μ Δ Ν Ο Τ Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο Τ P A R W O R L D

Δ Ν Η Μ Δ Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Γ Δ Λ Σ Ι Ο. γηα ηε δηαξθή πξνζθνξά κεηνρψλ ηνπ Κ Α Σ Α Σ Μ Η Μ Δ Ν Ο Τ Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο Τ P A R W O R L D Δ Ν Η Μ Δ Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Γ Δ Λ Σ Ι Ο γηα ηε δηαξθή πξνζθνξά κεηνρψλ ηνπ Κ Α Σ Α Σ Μ Η Μ Δ Ν Ο Τ Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο Τ P A R W O R L D εηαηξείαο επελδχζεσλ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ (SICAV) δηεπφκελεο απφ ην δίθαην

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ ΡΖΠ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 Γηεχζπλζε έδξαο : Ι. Ππγγξνχ 209-211, 17121

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 1.1. Έννοια ηηρ Δηαιπείαρ Ο άλζξσπνο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009)

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) ΔΛΥΠΖ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ - ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ OIKONOMIKEΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 2009 (1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) Ξίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα