«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994)"

Transcript

1 «ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ( ) -Α- ταν στ ς πτ παρ ε κοσι πέντε τ πρω τ ς ευτέρας 12ης εκεµβρίου 1994, στ Πανεπιστηµιακ Νοσοκοµε ο τ ν ωαννίνων, φηνε τ ν τελευταία του πνο Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης κυρ ς ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, τελείωνε µι ζω δοσµένη λοκληρωτικ στ ν κκλησία κα στ θνος. Πέρασαν δη περισσότερα π ντεκα χρόνια π τ ν σιακ κοίµηση το πολύκλαυστου εράρχου, πο π ρξε µι σπάνια µορφή, ποία ξεσήκωσε κυριολεκτικ τ ν λληνισµό, ξεθάβοντας π τ ν λησµοσύνη κα τ ν γνοια τ θνικ θέµα τ ς Βορείου πείρου κα φέρνοντάς το στ ν πρώτη γραµµ τ ν νδιαφερόντων κα το πολιτικο κόσµου, λλ κα λοκλήρου το λληνισµο. Ποιός, µως, ταν µακαριστ ς ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ; Ποι ζω του ; Ποι τ ργο του ; Ποιο ο γ νες του ; δο µερικ ρωτήµατα πο πρέπει ν παντηθο ν, ν κα δ ν γνωρίζει κανε ς κατ πόσον θ µπορέσ ν σκιαγραφήσ, στω κα µυδρ ς, τ ν µεγάλη κα νεπανάληπτη προσωπικότητα. Λίγα στοιχε α θ παρατεθο ν π τ ν πολυκύµαντη ζω του. Γιατ ν θ πιχειρο σε κανε ς ν παρουσιάσ τ ν εραποστολικ δράση κα το ς θνικο ς γ νες το οιδίµου εράρχου, θ θελε κα χρόνο πολ, λλ κα κατάλληλη προετοιµασία. Κυριολεκτικά, «πιλείψει µε διηγούµενον χρόνος» ( βρ. ια 32), θ µπορούσαµε ν πο µε κα µε ς, παναλαµβάνοντας τ πόφθεγµα το ποστόλου Παύλου στ ν πρ ς βραίους πιστολή. -Β- κατ κόσµον Σωτήριος Ο κονοµίδης γεννήθηκε τ ν ούνιο το 1922 στ Καλογριαν Καρδίτσης. π ρξε τέκνο ε σεβ ν γονέων ( πατέρας του ταν δάσκαλος), κα π τ ν µικρ του λικία τρεφε τ ν πόθο πρ ς τ ερατικ ξίωµα. τσι, λοιπόν, φο τελείωσε τ ηµοτικ Σχολε ο τ ς διαίτερης πατρίδος του κα τ µιγυµνάσιο Φαρσάλων, φοίτησε στ τ τε εροδιδασκαλε ο Κορίνθου, ταν δ τ εροδιδασκαλε ο α τ καταργήθηκε, φοίτησε στ Γυµνάσιο τ ς Καρδίτσας, π που λαβε τ πολυτήριο τ τος Στ ν συνέχεια, γράφτηκε στ ν Θεολογικ Σχολ το Πανεπιστηµίου θην ν, παίρνοντας τ πτυχίο του τ ν εκέµβριο το 1949 µ τ ν βαθµ «λίαν καλ ς». Στ διάστηµα α τό, Σωτήριος Ο κονοµίδης πηρέτησε στ ς νοπλες υνάµεις, κατ τ ν περίοδο το συµµοριτοπολέµου, π 28 µ νες, κα µάλιστα στ ν Θρησκευτικ πηρεσία το Στρατο, που νέπτυξε ξιόλογη δράση. π τ ν περίοδο κείνη σώζεται στ ν Βιβλιοθήκη του µία γία Γραφή ( κδοση τ ς Βιβλικ ς ταιρείας), τ ν ποία το τ ν ε χε χαρίσει µ τ ν κόλουθη χαρακτηριστικ φιέρωση, πο πρέπει ν ντυπωθ στ ς καρδι ς λων µας, διαίτερα, µως, στ ς καρδι ς τ ν Θεολόγων, Κληρικ ν κα Λα κ ν, τότε ρχιµανδρίτης (κα σήµερα Μητροπολίτης πρ. Φλωρίνης) Α γουστ νος Καντιώτης, εροκήρυξ το Β Σ.Σ. γραφε, λοιπόν, θερµ κείνη φιέρωση : «Ε ς τ ν γαπητ ν µοι πλίτην - θεολόγον Σωτήριον Ο κονοµίδην, δωρε ται ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΟΣ δι ν τ ν µελετ καθηµεριν ς. Ε ναι - κατ. Χρυσόστοµον - ΙΑΤΡΕΙΟΝ, ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟΝ. Λάµβανε λοιπόν κε θεν, γαπητ Σωτήριε, ΦΑΡΜΑΚΑ, ΟΠΛΑ. Μ λησµον ς : Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΕΝ Τ ΜΕΛΕΤ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. Β Σ.Τ. 904 τ Α γουστ νος Καντιώτης. εροκήρυξ Β Σ.Σ.». Στ φοιτητικ του χρόνια, γι ν ξοικονοµ τ πρ ς τ ζ ν ναγκα α, ργαζόταν ς νεωκόρος στ ν ερ Να γίου Κωνσταντίνου, στ ν µόνοια, θέση στ ν ποία ε χε πρωτύτερα ργασθ τότε λα κ ς κα µετέπειτα πρωτοπρεσβύτερος, είµνηστος τώρα κα α τός, π. Ε άγγελος Μήτσης, πο πηρέτησε ρκετ χρόνια στ ν. Να τ ς γίας Βαρβάρας Πατρ ν. Τότε, στ ν γιο Κωνσταντ νο, προ στάµενος ταν ρχιµανδρίτης Χρυσόστοµος Ταβλαδωράκης, µετέπειτα Μητροπολίτης ργολίδος κα Πειραι ς, πο ος ε χε σκήσει βαθυτάτη πίδραση στ ν νεαρ νεωκόρο Σωτήριο Ο κονοµίδη, πως τ ε χαµε πανειληµµένως κούσει π τ ν διο τ ν µακαριστ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ, λλ κα πως φαίνεται π πιστολ πο ε χε στείλει στ ν ργολίδος Χρυσόστοµο, π τ ωάννινα, µ µεροµηνία 24 εκεµβρίου «Πόσα δ ν νθυµο µαι τ ς µέρας α τ ς π τ ν περίοδον τ ς δοκιµασίας το θνους µας!

2 2 (σηµ. : ννοε τ ν Κατοχ κα τ εκεµβριαν Κίνηµα). Μο µένει πρ παντ ς ζωηρ ε ς τ ν µνήµην µου τ θάρρος Σας, παρρησία Σας, γενναιότης Σας, µ τ πο α ντιµετωπίσατε τ ς σκοτειν ς δυνάµεις τ ν µερ ν κείνων. Πόσον νοσταλγ τ ς µέρας το γίου Κωνσταντίνου!» ( ρχε ον λληλογραφίας το µακαριστο εράρχου). -Γ- Στ ς ρχ ς τ ς δεκαετίας το 1950, νεαρ ς θεολόγος Σωτήριος Ο κονοµίδης βρέθηκε στ ν Καλαµάτα, που, κυριολεκτικά, φησε ποχ µ τ φλογερ κηρύγµατά του, τ πο α πλήθη λαο σπευδαν ν τ παρακολουθήσουν. λλ κα τ κατηχητικ µαθήµατα ε λκυαν πολλο ς νέους, γιατ ε ρισκαν σ α τ σωστ ς κα ξεκάθαρες παντήσεις στο ς νεανικο ς τους προβληµατισµούς. Πέρασαν πάνω π 50 χρόνια π τότε. µως, κόµη κα τώρα, πολλο Καλαµατιανο θυµο νται µ νοσταλγία κα γάπη τ ν νεαρ κε νο ργάτη το Ε αγγελίου Σωτήριο Ο κονοµίδη. Στ µέσα τ ς δεκαετίας το 1950, κάρη µοναχ ς στ ν Μον Πετράκη τ ν θην ν κα µετωνοµάσθηκε π Σωτήριος σ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ, ν στ ς 30 Α γούστου το 1956 χειροτονήθηκε διάκονος π τ ν τότε Μητροπολίτη Λήµνου κα µετέπειτα Τρίκκης κα Σταγ ν κυρ ιονύσιο. Τέλος, στ ς 26 ουνίου 1957 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, λαβε δ κα τ φφίκιο το ρχιµανδρίτου π τ ν είµνηστο Μητροπολίτη ωαννίνων ηµήτριο. Συνέχισε δ τ ργο το εροκήρυκος στ ν στορικ Μητρόπολη, ργο πο τ ε χε ρχίσει µέσως µετ τ ν διορισµ του, τ ν πρίλιο το Τόσον Μητροπολίτης ηµήτριος, σον κα διάδοχός του (κα µετέπειτα ρχιεπίσκοπος θην ν) Σεραφείµ, νέθεσαν στ ν π. Σεβαστιαν κα τ ν διδασκαλία στ εροδιδασκαλε ο τ ς. Μον ς Βελλᾶς καθ ς κα στ κε Κατώτερο κκλησιαστικ Φροντιστήριο, π διετίαν, θεολογικ ν µαθηµάτων ( µιλητικ ς, Λειτουργικ ς, Κατηχητικ ς κα ρµηνείας τ ς Καιν ς ιαθήκης). κόµη, π. Σεβαστιανός, γι περισσότερο π δ ο χρόνια δίδαξε στο ς σπουδαστ ς τ ς Ζωσιµαίας Παιδαγωγικ ς καδηµίας ωαννίνων τ µάθηµα τ ς Θρησκειολογίας κα τ ς ρµηνείας τ ς Καιν ς ιαθήκης, χωρ ς καθόλου ν παραλείπ τ ν κπλήρωση τ ν καθηκόντων πο ε χε ς εροκήρυξ, Κατηχητ ς κα Πνευµατικ ς τ ς Μητροπόλεως ωαννίνων. Ε δικώτερα, κατ τ τη π. Σεβαστιαν ς θηριοµάχησε κυριολεκτικ ναντίον τ ν διαφόρων λιστικ ν δε ν, πο ε χαν ρχίσει τ τε ν ε σβάλουν ρµητικά, κυρίως στ Πανεπιστήµια κα µάλιστα στ Πανεπιστήµιο ωαννίνων. Μ λόγο δυνατό, τεκµηριωµένο, πειστικό, κατετρόπωνε τ χυρ τ ς πιστίας νισχύοντας το ς λιγοψύχους καί, γενικ ς, στηρίζοντας το ς νέους, ο πο οι στ πρόσωπό του βλεπαν τ ν πνευµατικ ταγό, τ ν πο ον µπορο σαν ν µπιστεύωνται. Γιατί, πραγµατικά, α τ ς τέλεια κτήµων ργάτης το Ε αγγελίου, φλογερ ς γωνιστ ς τ ς λήθειας, α τ ς πο κέντρο τ ς ζω ς του ε χε τ ν Χριστό, γινόταν τώρα δυνατ ς µαγνήτης κα πόλος λξεως πολλ ν, πάρα πολλ ν νεανικ ν ψυχ ν. Α το ο νέοι, λλ κα ο µεγαλύτερης λικίας νθρωποι συνωστίζονταν στ ν Μητροπολιτικ Να το γίου θανασίου, γι ν κο νε τ θεσπέσια κηρύγµατά του. Κι πως µολογο ν α τόπτες µάρτυρες, ε µεγέθης κε νος να ς δ ν χωρο σε τ πλήθη, στε πολλο ν µένουν στ προαύλιο (χειµ να καιρό! ), π που παρακολουθο σαν τ ν µετάδοση το θείου λόγου π τ µεγάφωνα. τσι, δ ν ε ναι παράξενο, τι στ ν περιλάλητη ιαθήκη του σηµείωνε µακαριστ ς εράρχης : «θητεία µου ε ς ωάννινα ς εροκήρυκος ποτελε τ ν ραιοτέραν ποχ ν τ ς ζω ς µου. Ε χαριστ φίλους, συνεργάτες, καθ ς κα λον τ ν γεννα ον πειρωτικ ν λα ν δι τ ν γάπην τους κα τ ν κτίµησίν τους». - - λα α τά, µως, µέχρι τ Γιατ τ ν χρονι κείνη, τ ρευνητικ χέρι το ρχιεπισκόπου θην ν ερωνύµου νέσυρε τ ν π. Σεβαστιαν π τ ν κούσια φάνειά του, κα µ τ ς ψήφους τ ς ερᾶς Συνόδου τ ν νέδειξε σ Μητροπολίτη ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης. ταπειν ς ργάτης το Ε αγγελίου πόνεσε πολύ, καρδι του σπάραξε γι α τ τ ξερρίζωµα π τ Γιάννινα. πεσε στ γόνατα το ερωνύµου κα µ κλάµατα παρακάλεσε ν µ προαχθ. µως, πόφαση το ρχιεπισκόπου ταν µετάκλητη. τσι, λοιπόν, σεµν ς λευ της τ ν δέχθηκε σ ν θέληµα Θεο κα ποτάχθηκε στ ν βουλ το ψίστου µ ταπείνωση κα πακοή. Ε ναι δ χαρακτηριστικ ς κα χαριτωµένος συνάµα διάλογος το Μητροπολίτου

3 3 ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ κα το ρχιεπισκόπου ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ, ταν τελευτα ος ε χε πισκεφθ, τ 1985, τ ν κριτικ µας παρχία. Τ ν ρα πο τρωγαν, λθε λόγος γι τ ν κλογ το ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, πο ος πενθύµισε στ ν ρχιεπίσκοπο τ ν ρνησή του ν δεχθ τ ρχιερατικ ξίωµα. «Τ θυµᾶµαι», ε πε µακαριστ ς ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ. Κα πρόσθεσε : «Ε τυχ ς πο δ ν σ κουσα»! Γιατί, πραγµατικά, είµνηστος Προκαθήµενος κτιµο σε βαθύτατα τ ν ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ κα ναγνώριζε τ ργο του. Θέλοντας, λοιπόν, κα µή, εσπότης µας βαλε «τ χέρι στ λέτρι». Κι ρχισε, µ ζ λο εραποστολικό, πού, λλωστε, ταν γνώριµος σ α τόν, ν ργών τ ν παρχία του µ περιοδε ες συνεχε ς, µ κηρύγµατα, κατηχητικά, γιογραφικο ς κύκλους, χειροτονίες καλ ν κληρικ ν κ.ο.κ. κόµη, δρυσε Φιλανθρωπικ δρύµατα ( πως τ Γηροκοµε ο κα τ δ ο µαθητικ Ο κοτροφε α ρρένων κα θηλέων), καθ ς κα τ «Ράδιο ρυ νούπολη», τ ν Ραδιοφωνικ Σταθµ τ ς Μητροπόλεώς µας. κριτικ παρχία παρουσίαζε να πρωτοφαν πνευµατικ κα εραποστολικ ργασµό. -Ε- λλά, κε πο ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ φάνηκε παράµιλλος κα σθεναρ ς γωνιστής, ταν τ θνικ θέµα τ ς Βορείου πείρου. Μ τ ν συναίνεση τ ν κατ τόπους Σεβασµιωτάτων Μητροπολιτ ν κα µ τ ν φροντίδα πιτοπίων συλλόγων, λλ κα µ τ ν ο σιαστικ συµπαράσταση τ ς Σ.Φ.Ε.Β.Α. κα το ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. ε χε πισκεφθ πολλ ς πόλεις τ ς Πατρίδος µας. π τ ν πειρο µέχρι τ ν Λακωνία κι π τ ν Μακεδονία κα τ ν Θράκη µέχρι τ ν λεβεντογέννα Κρήτη, φων του, βροντερ κα φυπνιστική, λέκτρισε τ θνικ φιλότιµο τ ν λλήνων. Κα φάνηκε, γι µι κόµη φορά, τι τ θνικ θέµατα - ταν, βέβαια, προβάλλωνται µ ε λικρίνεια κα νιδιοτέλεια - συγκινο ν βαθει τ ν λα µας. σοι παρακολούθησαν, στω κα γι λίγο, τ σταµάτητο δοιπορικ το κρίτα εράρχη, χουν ν λένε γι να πραγκατικ παλλα κ ξεσηκωµ π ρ τ ς «σταυρωµένης» Βορείου πείρου. Τ παταγώδη χειροκροτήµατα, τ παλµώδη συνθήµατα, τ ναρίθµητα µάτια, πο ταν πληµµυρισµένα µ δάκρυα γι τ δρᾶµα τ ν ποδούλων δελφ ν, πως δρ τ παρουσίαζε ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ στ ς µιλίες του, α τ κριβ ς µαρτυρο σαν. Κι τρεχε κι τρεχε σταµάτητα σεµν ς γωνιστής, λ ς κι ξερε τι «ταχινή» θ ταν ξοδός του π το το τ ν κόσµο, κι θελε ν προλάβ ν φέρ παντο τ µήνυµα, µ τ πο ο κλεινε λες σχεδ ν τ ς µιλίες του: «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΚΑΙ Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!». Κάποτε, κρινε π ς ταν καιρ ς ν µεταβ κα στ ξωτερικό. Τ µηνύµατα πο φθάνανε στ ν Μητρόπολή του, τ λέγανε ξεκάθαρα : πρεπε ν διαφωτισθ κα πόδηµος λληνισµός, λλ κα ο ιεθνε ς ργανισµοί, πού, βραχυκυκλωµένοι - λλοίµονο - π νθελληνικ ς δυνάµεις, δ ν καταδέχονταν δ ν µπορο σαν ν καταπιαστο ν µ τ Βορειοηπειρωτικ ζήτηµα κι φηναν - χριστιανο α τοί - φηναν να λα µ µακραίωνη στορία, µ κπληκτικ πολιτισµό, µ χριστιανικ παράδοση, ν στενάζ κάτω π τ πάνθρωπο λβανικ καθεστώς, µέσα στ ν καρδι τ ς Ε ρώπης. τσι, δ ν δίστασε. πλωσε τ ς δυνατ ς φτερο γες του κα πέταξε στ Στρασβο ργο, στ Λονδ νο, στ ς Βρυξέλλες. φτασε, κόµη, µέχρι κα στ Κογκρέσσο τ ν νωµένων Πολιτει ν τ ς µερικ ς. Κα ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ - α τ ς πο δ ν ξερε λλη γλ σσα ξω π τ ν λληνική - µετέφερε «τ δρᾶµα κα τ κλάµα» τ ν ποδούλων Βορειοηπειρωτ ν στο ς µεγάλους κα στο ς τρανο ς τ ς γ ς, πο συχνά, δυστυχ ς, ποδεικνύονται µικρο κα νάξιοι, πληθωρικο στ λόγια κα φτωχο στ ργα γι τ ν σεβασµ τ ν νθρωπίνων δικαιωµάτων τ ν κατατρεγµένων κα τ ν δυνάτων τ ς γ ς. Γιατί, ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ µπορε - πως ε παµε πρωτύτερα - ν µ ν γνώριζε λλη γλ σσα ξω π τ ν λληνική, γνώριζε, µως, τ ν γλ σσα κείνη, πο συγκινε λους το ς νθρώπους, νεξαρτήτως φυλ ς κα θνους : Τ ν γλ σσα τ ς λήθειας κα τ ς χριστιανικ ς γάπης, πο φέρνει κοντ τ ς καρδι ς κα τ ς κάνει ν χτυπο ν στ ν διο ρυθµό. Συχν λεγε κα πανελάµβανε, τι θ λθ «τ ποθούµενο», πο νέφερε γιος Κοσµᾶς Α τωλός, κα γι τ ν Βόρειο πειρο. Κάποτε, λοιπόν, τ ν ρώτησαν : «Μ, Σεβασµιώτατε, ποι ς ξέρει πότε θαρθ «τ ποθούµενο» γι τ ν Βόρειο πειρο κα σε ς ρά γε, θ ζήσετε µέχρι τότε γι ν τ χαρ τε ;». Σ α τ τ ρώτηµα µακαριστ ς εράρχης πάντησε ρεµα κα ποφασιστικά : «Ρήγας Φερρα ος τραγούδησε τ ν λευθερία τ ς λλάδος, µ δ ν τ ν χάρηκε. Κι Μᾶρκος Μπότσαρης πολέµησε γι α τήν, µ δ ν πρόλαβε ν τ ν δ. Θε ς δ ν θ µο π

4 4 ν πέτυχα τ ν θνικ ποκατάσταση τ ς Βορείου πείρου. χι. Θ µ ρωτήσ µόνον ν τώρα κανα α τ πο µπορο σα κα πο πρεπε». Κ πως τσι κα µε ς πρέπει ν τοποθετήσουµε τ πράγµατα στ ν ζω µας : Κάνοντας, δηλαδή, τ καθ κον κα τ χρέος πο χουµε τώρα, κι φήνοντας τ µέλλον στ χέρια το Θεο. κε νος γνωρίζει ν κα π ς κα πότε θ λοποιήσ τ σχέδια κα τ ς πιθυµίες µας. Πάντως, µ το τα τ λόγια ναρίθµητες καρδι ς τονώθηκαν. λλ κα πόσοι νθρωποι - κα µάλιστα νέοι νθρωποι - παρακινήθηκαν ν συνεχίσουν ν γωνίζωνται «τ ν καλ ν γ να» γι Χριστ κα λλάδα, λύγιστα, ταλάντευτα, συµβίβαστα! Ν γωνίζωνται κάτω π τ τριµµένο, λλ καθαρ κα τίµιο ράσο το ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, πο ε χε, γίνει, πραγµατικά, σηµαία κα φλάµπουρο, πως συνθηµατικ κα ρυθµικ τ φώναζαν, σ λες τ ς κδηλώσεις γι τ Βορειοηπειρωτικό, τ παιδι τ ς Σ.Φ.Ε.Β.Α., τ δικ του παιδιά : «ταν τ ράσο γίνεται σηµαία, τ τε νίκη ε ναι βεβαία»! Θ ταν δ σοβαρ παράλειψη ν µ ν ναφέρουµε τ δύο πιστηµονικ Συνέδρια γι τ Βορειοηπειρωτικ ζήτηµα, πο ργάνωσε τ 1987 κα τ 1990, τ πο α ε χαν µεγάλη πήχηση στ ν λλάδα κα στ ξωτερικό. -ΣΤ- στόσο, µως, θ ταν λάθος ν νοµισθ τι τιτάνιος γώνας το οιδίµου Μητροπολίτου ρυ νουπόλεως δεχόταν µόνο παίνους κα πευφηµίες. χι! π ρξαν κα ντιδράσεις πολλ ς κα συχν σκληρ ς κα νελέητες. Καθ λη τ ν διάρκεια τ ς ρχιερατείας του, διαίτερα κατ τ τελευτα α χρόνια, ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ κυριολεκτικ θηριοµάχησε ναντίον τ ν λβαν ν κα - ποιός, λήθεια, θ τ πίστευε - κυρίως ναντίον τ ν ντα θα φιλοαλβαν ν, πο πεδίωκαν µ µανία ν τ ν σπιλώσουν, ν τ ν µειώσουν, ν τ ν ξουθενώσουν, κα πο σ κάποια φάση µεθόδευαν κι α τ τ ν φυσικ ξόντωσή του! λλά, π τ πολ παλι χρόνια Θε ς τ χει βεβαιώσει, κι λόγος Του - θεόπνευστος κα ρα α ώνιος - χει καταχωρηθ στ ν γία Γραφή, δίνοντας λπίδα κα θάρρος στ ν µαχητ το καλο : «Μεγάλη λήθεια κα περισχύει» (Α σδρα δ 4). Κα κριβ ς, καθ ς κυλο σαν τ χρόνια κα ο ξελίξεις ρχόντουσαν πι σ ν χιονοστιβάδες, φάνηκε ξεκάθαρα, τι γώνας το ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ δ ν ε χε ο τε σκοπιµότητες, ο τε διοτέλειες, ο τε κοµµατικο ς πολογισµούς. διος µακαριστ ς εράρχης, λίγους µ νες πρ ν π τ σιακ του τέλος, γραφε στ ν ιαθήκη του : «Ζητ, τώρα, συγγνώµην π λους, σους λύπησα πίκρανα καθ ο ονδήποτε τρόπον. Παρέχω δ κα γ τ ν ξ λης ψυχ ς κα καρδίας µου συγχώρησιν ε ς σους, θελά τους, µ λύπησαν κα µάλιστα ξ α τίας το θνικο θέµατος τ ς Βορείου πείρου. Τώρα σφαλ ς, πως ξελίχθηκαν τ πράγµατα, λοι ποθέτω θ ντελήφθησαν τ ν γνότητα τ ν προθέσεών µου». Τ καυτ δάκρυα κα τ βαρ πένθος λου το λαο τ ς κριτικ ς Μητροπόλεώς του, τ σο κατ τ ν µέρα τ ς ποδοχ ς το σκηνώµατός του, σο κα κατ τ ν µέρα τ ς κηδείας του, πεκύρωσαν κατ τ ν πλέον πανηγυρικ τρόπο τ ν θεόπνευστο λόγο τ ς Γραφ ς, λλ κα τ ν βεβαιότητα το κλίποντος εράρχου γι τ ς λήθειας τ ν ριστικ κα µετάκλητη νίκη! -Ζ- Συχνά, θέλησαν πολλο ν παρασηµοφορήσουν τ ν γωνιστ εράρχη ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ. ρνησή του, µως, ταν πάντοτε κατηγορηµατική : «χι, λεγε. Παράσηµα δ ν δέχοµαι. Κα διότι γώνας δ ν λοκληρώθηκε, λλ κα διότι δ ν θέλω ν δοθ φορµ σ κάποιους ν πο ν, τι ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ γωνίζεται γι ν παίρν παράσηµα, κι τσι ν χωλαίν κα ν πάσχ ερ προσπάθειά µας». Κι α τό, ν τ νοµά του ε χε γίνει µνος κα σύµβολο στ ν λληνισµ το σωτερικο κα το ξωτερικο, κα τ βιβλία πο χε γράψει γι τ Βορειοηπειρωτικ κυκλοφορο σαν σ χιλιάδες ντίτυπα κα διαβαζόντουσαν µ λαχτάρα π το ς λληνες. δειχνε τσι, πέρα τ ν λλων, κα τ ν βαθει ταπείνωσή του, πο κδηλωνόταν κι π τ περιττ κα λιτ µφια, τ πο α φορο σε ταν λειτουργο σε στ γιο Θυσιαστήριο, λλ κα π τ πτωχ πισκοπε ο στ πο ο διέµενε. π ρξε πόλυτα κτήµων, πως, λλωστε, τ βεβαίωνε στ ν ιαθήκη του, που, µεταξ τ ν λλων γραφε : «Περιουσίαν τοµικ ν κινητ ν κίνητον, δ ν χω ν φήσω. Ο τε κληρονόµησα, ο τε πέκτησα µ τ ν ερωσύνην µου.,τι χρήµατα ε ρεθο ν ε ς τ Γραφε ον µου, γνωρίζουν ο στενο µου συνεργάται, τι νήκουν ε ς φιλανθρωπικο ς σκοπούς».

5 5 Ναί! είµνηστος εράρχης ταν φτωχ ς στ λικά. ταν, µως, πλούσιος στ πνευµατικά. Πραγµατικ ς ρχοντας. Κι ν δ ν ε ναι σεβ ς σύγκριση, θ µπορο σε κα στ ν ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ ν δοθ τίτλος πο δόθηκε λλοτε στ ν πέροχο Πρωθιεράρχη τ ς λλαδικ ς κκλησίας, στ ν ρχιεπίσκοπο θην ν ΧΡΥΣΑΝΘΟ τ ν π Τραπεζο ντος : «Πρίγκηψ τ ς κκλησίας». Γιατί, ντως, κα κρίτας εράρχης π ρξε - χωρ ς περβολή - νας κκλησιαστικ ς νδρας, πο θύµιζε λλοτινο ς καιρο ς κα πο φερνε στ ν µνήµη τ ν θρυλικ ΓΕΡΜΑΝΟ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ, το ς θνοµάρτυρες Μητροπολ τες Σµύρνης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ, Κορυτσᾶς ΦΩΤΙΟ κα Γρεβεν ν ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ, καθ ς κα λη τ ν χορεία τ ν παλαι ν κα λαµπρ ν κείνων εραρχ ν, ο πο οι - χριστιανικ σεµνο κα θνικ περήφανοι - γωνίστηκαν σθεναρά, σ χαλεπο ς καιρούς, «π ρ Πίστεως κα Πατρίδος». Κι ταν πεσαν τ λεκτροφόρα συρµατοπλέγµατα (πο τύλιγαν σφυκτικ κα θανάσιµα τ ν λβανία κα τ ν Βόρειο πειρο), δέχθηκε στ ν Μητρόπολή του πλήθη Βορειοηπειρωτ ν κα λβαν ν, προσφέροντας σ λους διακρίτως περίθαλψη, στοργ κα γάπη. Κι βγαλε φτερ κι τρεχε στο ς καταυλισµούς, που φιλοξενο ντο ο πρόσφυγες, γι ν συµπαρασταθ στ ν πέραντη φτώχεια κα στ ν νείπωτη δυστυχία τους. Βέβαια, οίδιµος εράρχης δ ν ε χε καθόλου κανοποιηθ π τ ν θρόα ε σοδο τ ν Βορειοηπειρωτ ν στ ν λλάδα. Κα γι α τό, µ πανειληµµένα διαβήµατά του φιστο σε τ ν προσοχ τ ν ρµοδίων, λλ, τυχ ς, µιλο σε «ε ς τα µ κουόντων»... -Η- λλ ν πορεία το Μητροπολίτου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ διαγραφόταν λαµπρή, «λλως δοξε τ Κυρί». πειτα π σύντοµη σθένεια, παρέδωσε τ πνε µα στ ν Κύριό του τ πρω τ ς ευτέρας, 12ης εκεµβρίου 1994, στ Πανεπιστηµιακ Νοσοκοµε ο τ ς πειρωτικ ς πρωτεύουσας. Τ σκήνωµά του µετεφέρθη στ ν Μητροπολιτικ Να τ ν ωαννίνων, που ξετέθη σ λα κ προσκύνηµα, κα στ ν συνέχεια στ ν. Να γίου Κοσµᾶ το Α τωλο τ ς Κονίτσης, µέχρι τ ς 14 το διου µήνα, πότε κα γινε κηδεία του µ τ ν συµµετοχ πλειάδος ρχιερέων, πολλ ν Κληρικ ν κα χιλιάδων λαο. ταφ του, σύµφωνα µ πιθυµία του, πο τ ν ε χε διατυπώσει στ ν ιαθήκη του, πραγµατοποιήθηκε στ ν ερ Μον Κοιµήσεως Θεοτόκου Μολυβδοσκεπάστου, σ πόσταση ναπνο ς π τ ν λύτρωτη γ τ ς Βορείου πείρου, στο ς λληνες κατοίκους τ ς ποίας φησε το τες τ ς βαρυσήµαντες ποθ κες : «Τ ν ε πω δι το ς προσφιλε ς µου δελφο ς κα πονεµένους Βορειοηπειρ τες, το ς ποίους τ σον πολ γάπησα κα γωνίσθην µ λες µου τ ς δυνάµεις, δι τ δικαιώµατά τους ; Λυπο µαι µόνον πικρά, διότι τ πίσηµον κράτος δ ν δειξε τ ρµόζον νδιαφέρον, πότε τ πράγµατα θ σαν σήµερα πολ καλύτερα ε ς τ ν πολυπαθ Β. πειρον. Πάντως, παρακαλ το ς δελφο ς Βορειοηπειρ τες ν µείνουν στ ν τόπο τους κα ν συνεχίσουν νωµένοι κα µονοιασµένοι τ ν γ να τους δι τ ν νάκτησιν τ ν δικαιωµάτων τους. «σχ ς ν τ νώσει». γ δ ταπειν ς θ προσεύχωµαι π ρ το Λυτρωµο των». Τ ν συγκίνηση κα τ ν δύνη, πο προκάλεσε κδηµία το ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, τ ν µετέδωσαν πανειληµµένως ο κρατικο κα διωτικο ραδιοφωνικο κα τηλεοπτικο σταθµοί, λλ κα µερήσιος κα περιοδικ ς Τύπος, καθ ς κα λα τ κκλησιαστικ ντυπα, µ κτεν ρθρα, ρεπορτάζ κα σχόλια, καθ ς κα µ περιγραφ ς κα ποικίλο φωτογραφικ λικό, τόσον π τ ν ξόδιο κολουθία, σον κα π τ ν ταφ το ερο νδρός. δού, προχείρως, κάποιοι χαρακτηριστικο τίτλοι θηνα κ ν κα παρχιακ ν φηµερίδων κα περιοδικ ν : «ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ κοιµήθη. Κόνιτσα πενθε τ ν Μεγάλο της νεκρό, τ ν εράρχη ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ» («Νέοι γ νες πείρου» ). «Σ α τ τ φέρετρο κουµπάει λλάδα» («λεύθερος Τύπος» ). «γωνιστ ς εράρχης φυγε» («Χιακ ς Λαός» ). «Κηδεύεται Μητροπολίτης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ. παρουσία του π 27 χρόνια στ ν κριτικ Μητρόπολη ( ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης) συνδέθηκε µ τ ν γ να του γι τ ν περάσπιση τ ν νθρωπίνων δικαιωµάτων το Βορ/κο λληνισµο, γεγον ς πο τ ν κατέστησε ε ρέως γνωστ στ ν λλάδα κα τ ξωτερικό»(«τα ΝΕΑ» ). «πεδήµησε κάµατος µαχητ ς το Βορειοηπειρωτικο γ νος Μητροπολίτης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ» («ργειακ ν Β µα» ). «Μεγάλη πώλεια θάνατος το Μητροπολίτου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ γι κκλησία κα θνος» («Ναυτεµπορική» ). «κκλησία χασε ναν ξιο εράρχη, λλάδα ναν πατριώτη κα Βόρειος πειρος ναν ληθιν γωνιστή» («λεύθερος» ). «άκρυσε

6 6 λλάδα - Χιλιάδες λαο στ «στατο χα ρε» γι τ ν ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ» («Πρω ν Νέα» ). «Βόρειος πειρος θρηνε τ ράσο πο γινε σηµαία» (περιοδικ τ ς Σ.Φ.Ε.Β.Α. τ. 3, ανουάριος 1995). λλ, γώνας γι τ ν Βόρειο πειρο συνεχίζεται µ λλες συνθ κες κα µ λλους τρόπους. ν σταµάτησε µ τ ν κδηµία το ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ. Κα, σ ν Θε, δ ν θ σταµατήσ. Γιατ πιστεύω κα γ κα τ διαλαλ µαζ µ τ ν ποιητή, τι ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ «δ ν πέθανε κι ο τε κοιµᾶται, ν πέθανε ετός. Κα ζε κα βασιλεύει κε γι πάντα µέγας εράρχης, τ ν πονεµένων πατέρας, ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ. ν πάρχουν πλέον σύνορα γι α τόν, Μ κάθε βράδυ τ ρα περπατε τ ν γ τ ν τόσων στεναγµ ν. Κα σπίτι - σπίτι κα χωριό - χωριό κι ς πέρα, περνάει τ νύχτα κι ε λογάει. Κι κόµα, κα στ νείρατα κόµα κα τ ν παιδι ν κα τ ν µανάδων φυσάει τ φλόγα δυνατά. Τ φλόγα : Κουράγιο, δέλφια! Ο καµπάνες χτυπο ν νάσταση!». «Χριστ ς νέστη! Κα Βόρειος πειρος νέστη»! ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης Α Ν Ρ Ε Α Σ

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999).

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999). Βιογραφικ Μητροπολίτου Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως κυρο ιονυσίου π ρχιµ. Βαρνάβα Τύρη Πρωτοσυγκέλλου τ ς ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως ( π τ ν τόµο: «ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΚΟΝ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 273 16 Μαρτίου 2010 Τά κατά συνθήκη δηµοσιογραφική νηµέρωση καί παράλληλη δηµοσιογραφική προ βληµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ. ευτέρα 11 Α γούστου 2008

ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ. ευτέρα 11 Α γούστου 2008 ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ 1 ευτέρα 11 Α γούστου 2008 «ξιώθη πλείονος τ ς παρ Θεο ροπ ς κα γ ρ ποκείµενος τα ς νάγκαις

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-9558-08-2

ISBN: 978-960-9558-08-2 Πρώτης έκδοσης: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» Χανιά - Οκτώβριος 2011 Επιµέλεια κειµένων: Νικόλαος Εµµ. Τζιράκης Σελιδοποίηση: Mαρία Καλαϊτζάκη Εκτύπωση: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε., Μουρνιές Χανίων ISBN: 978-960-9558-08-2

Διαβάστε περισσότερα

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Πρακτικά Διεθνο ς Συνεδρίου «Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Στέφανος Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

187, rue Nationale. Atelier Fluxus Virus. E-mail: \DQQLV#IOX[XV0YLUXV1FRP. School of Computer Science and Engineering University of New South Wales

187, rue Nationale. Atelier Fluxus Virus. E-mail: \DQQLV#IOX[XV0YLUXV1FRP. School of Computer Science and Engineering University of New South Wales Ε τυπον Τε χος ρ. 2 Απρίλιος 1999 1 Τ Ω κα τ Ελληνικά, «υλος α λ ς» Γιάννης Χαραλάµπους κα Τζ ν Πλαίης Atelier Fluxus Virus 187, rue Nationale 59 800 Lille, Γαλλία E-mail: \DQQLV#IOX[XV0YLUXV1FRP School

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ EΙΣΑΓΩΓΗ Στ ν στορία τ ζω τ κκλησία α ρεση κα ντιµετώπισή τη βρίσκονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï ÛÎ ÛÂÈ - Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ V. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ Ψηφιδωτ απ την Ποµπηία (1ος αι. π.χ.). Είναι έργο Έλληνα καλλιτέχνη και παρουσιάζει σκηνή απ κωµωδία. Απηχεί τις επιλογές και τις αντιλήψεις της «νε πλουτης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101 Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261 Κωδ.: 1101 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ (Λεπτομέρειες στη σελ. 23) ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

TO A BA I H ATPI A MOY

TO A BA I H ATPI A MOY TO A BA I H ATPI A MOY ºøTH KONTO OY TO A BA I H ATPI A MOY ιε θυνση σειράς Eλλήνων συγγραφέων: Eλένη Γκίκα Mακέτα εξωφ λλου: Nίκος Tελλίδης Φιλολογική επιµέλεια- ι ρθωση κειµένου: Hλίας Σιγαλ ς Στοιχειοθεσία-Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα

Τα πήραµε τα Γιάννενα!

Τα πήραµε τα Γιάννενα! ΛΗΡ ΜΕΝ ΕΛΣ Χ. ΓΡΦΕ. ΝΝΝ Ν ριθµός δε ας 19 ωδ. Εντύπου 093826 ΡΜΗΝ ΛΣΗ Ε ΣΗ Υ Ρ Υ ΣΥΝ ΕΣΜΥ ΛΡΡΥ Ν Η Ν Σ ΝΝΝ ΕΣ ΡΥΣΕ Σ 1985 ΡΘΜΣ ΦΥΛΛΥ 147 ΝΥΡΣ-ΦΕΒΡΥΡΣ-ΜΡΣ 2013 ΝΝΝ 31-03-2013 Διαβάστε Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ^KKjlHtiatTIKO. 0 fffltm ttm ------------------------------ * ------------------------------ -

ΜΗΝΙΑΙΟ ^KKjlHtiatTIKO. 0 fffltm ttm ------------------------------ * ------------------------------ - ΜΗΝΙΑΙΟ ^KKjlHtiatTIKO Ή^ριοάικο 0 fffltm ttm ------------------------------ * ------------------------------ - GKAJAGTλΙ He ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙλ TOY ceg. ΜΗΤΡΟΠΟΜΤΟΥ Μ YTI \ Η N H C κ ογ ΐλκωκογ ΙΛΡΥΤΗΟ: 0 MYTI\HNHC

Διαβάστε περισσότερα

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA Mάϊος 2001, Aριθµ.5 T ρθρον το ιευθυντο τ ς Συντάξεως EKK H IA 429 ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Σ ΤΟΝ Α

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΕΡΟΣ-ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΡΟΜΩΝ 1. ΤΑ ΜΑΤΙΑ 7 2. ΚΑΘ Ο ΟΝ ΟΡΑ 8 3. ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ..9 4. ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΒΡΩ...10 5. ΚΥΚΝΕΙΟ ΑΣΜΑ..11

Α. ΜΕΡΟΣ-ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΡΟΜΩΝ 1. ΤΑ ΜΑΤΙΑ 7 2. ΚΑΘ Ο ΟΝ ΟΡΑ 8 3. ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ..9 4. ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΒΡΩ...10 5. ΚΥΚΝΕΙΟ ΑΣΜΑ..11 - 1 - - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΜΕΡΟΣ-ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΡΟΜΩΝ 1. ΤΑ ΜΑΤΙΑ 7 2. ΚΑΘ Ο ΟΝ ΟΡΑ 8 3. ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ..9 4. ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΒΡΩ...10 5. ΚΥΚΝΕΙΟ ΑΣΜΑ..11 6. Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙ ΩΛΩΝ.12 7. ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ...13

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013 RETURN ADDRESS: 6616 N. KENTON AVE., LINCOLNWOOD, IL 60712 USA HELLENIC VOICE The Hellenic Newspaper of Chicago ΕΛΛΗΝΙΚΗ CHECK OUT OUR ENGLISH SECTION PAGES 14-17 BY BOB NICOLAIDES Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Α Τµήµα) Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήµερα, 3 Σεπτεµβρίου 2005, ηµέρα Σάββατο και ώρα 09.00', στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

1912: Στο Αίπος* Προσφορά αγάπης στον τόπο που μας γέννησε Έτος 14 ο Φύλλο 27 ο Οκτώβριος 2012

1912: Στο Αίπος* Προσφορά αγάπης στον τόπο που μας γέννησε Έτος 14 ο Φύλλο 27 ο Οκτώβριος 2012 Προσφορά αγάπης στον τόπο που μας γέννησε Έτος 14 ο Φύλλο 27 ο Οκτώβριος 2012 1912: Στο Αίπος Δε φύγαν απ τη θύμηση, ούτε κι απ τη θωριά μας... Πάνω στο Αίπος στέκονται φρουροί στη Λευτεριά μας. Το χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο)

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Γιε μου, έχω φθάσει τα 50 και εσύ είσαι ακόμη 17. Κι όμως, σε αυτό το μισό αιώνα περιπλάνησής μου σε ένα κόσμο άγνωστο και βάναυσο, όμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

Το Γράµµα Έτος IΑ, αριθ. 63

Το Γράµµα Έτος IΑ, αριθ. 63 Το Γράµµα Έτος IΑ, αριθ. 63 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΕΚ Ι ΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΥΟ ΜΗΝΕΣ ΕΚ ΟΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΜΑΝΟΣ ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ο ΟΣ ΤΕΩ 1, ΠΑΤΗΣΙΑ, Τ.Κ. 11142, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛΕΦ. 210 2912340 ΟΚΤΩΒ.-ΝΟΕΜΒ. 2004

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ THE BLIGHT OF ASIA. υπό. GEORGE HORTON Προξένου και Γενικού Προξένου των Ηνωμ. Πολιτειών στην Εγγύς Ανατολή επί τριάντα χρόνια.

Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ THE BLIGHT OF ASIA. υπό. GEORGE HORTON Προξένου και Γενικού Προξένου των Ηνωμ. Πολιτειών στην Εγγύς Ανατολή επί τριάντα χρόνια. Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ THE BLIGHT OF ASIA υπό GEORGE HORTON Προξένου και Γενικού Προξένου των Ηνωμ. Πολιτειών στην Εγγύς Ανατολή επί τριάντα χρόνια. Με Πρόλογο του JAMES W. GERARD, πρώην Πρεσβευτού στη Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA. Iωάννης Mακρυγιάννης 200 χρόνια από τη γέννησή του. 2-31 AΦIEPΩMA Xρονολόγιο Iωάννη Mακρυγιάννη. K ΣTHΣ BATIKI THΣ KYPIAKH 8 IOYNIOY 1997

A ΦIEPΩMA. Iωάννης Mακρυγιάννης 200 χρόνια από τη γέννησή του. 2-31 AΦIEPΩMA Xρονολόγιο Iωάννη Mακρυγιάννη. K ΣTHΣ BATIKI THΣ KYPIAKH 8 IOYNIOY 1997 A ΦIEPΩMA KYPIAKH 8 IOYNIOY 1997 2-31 AΦIEPΩMA Xρονολόγιο Iωάννη Mακρυγιάννη. O αυτοδημιούργητος αγωνιστής. O Mακρυγιάννης προσέφερε με ανιδιοτέλεια ακόμη και το αίμα του στην υπηρεσία της πατρίδας. Tου

Διαβάστε περισσότερα