«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994)"

Transcript

1 «ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ( ) -Α- ταν στ ς πτ παρ ε κοσι πέντε τ πρω τ ς ευτέρας 12ης εκεµβρίου 1994, στ Πανεπιστηµιακ Νοσοκοµε ο τ ν ωαννίνων, φηνε τ ν τελευταία του πνο Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης κυρ ς ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, τελείωνε µι ζω δοσµένη λοκληρωτικ στ ν κκλησία κα στ θνος. Πέρασαν δη περισσότερα π ντεκα χρόνια π τ ν σιακ κοίµηση το πολύκλαυστου εράρχου, πο π ρξε µι σπάνια µορφή, ποία ξεσήκωσε κυριολεκτικ τ ν λληνισµό, ξεθάβοντας π τ ν λησµοσύνη κα τ ν γνοια τ θνικ θέµα τ ς Βορείου πείρου κα φέρνοντάς το στ ν πρώτη γραµµ τ ν νδιαφερόντων κα το πολιτικο κόσµου, λλ κα λοκλήρου το λληνισµο. Ποιός, µως, ταν µακαριστ ς ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ; Ποι ζω του ; Ποι τ ργο του ; Ποιο ο γ νες του ; δο µερικ ρωτήµατα πο πρέπει ν παντηθο ν, ν κα δ ν γνωρίζει κανε ς κατ πόσον θ µπορέσ ν σκιαγραφήσ, στω κα µυδρ ς, τ ν µεγάλη κα νεπανάληπτη προσωπικότητα. Λίγα στοιχε α θ παρατεθο ν π τ ν πολυκύµαντη ζω του. Γιατ ν θ πιχειρο σε κανε ς ν παρουσιάσ τ ν εραποστολικ δράση κα το ς θνικο ς γ νες το οιδίµου εράρχου, θ θελε κα χρόνο πολ, λλ κα κατάλληλη προετοιµασία. Κυριολεκτικά, «πιλείψει µε διηγούµενον χρόνος» ( βρ. ια 32), θ µπορούσαµε ν πο µε κα µε ς, παναλαµβάνοντας τ πόφθεγµα το ποστόλου Παύλου στ ν πρ ς βραίους πιστολή. -Β- κατ κόσµον Σωτήριος Ο κονοµίδης γεννήθηκε τ ν ούνιο το 1922 στ Καλογριαν Καρδίτσης. π ρξε τέκνο ε σεβ ν γονέων ( πατέρας του ταν δάσκαλος), κα π τ ν µικρ του λικία τρεφε τ ν πόθο πρ ς τ ερατικ ξίωµα. τσι, λοιπόν, φο τελείωσε τ ηµοτικ Σχολε ο τ ς διαίτερης πατρίδος του κα τ µιγυµνάσιο Φαρσάλων, φοίτησε στ τ τε εροδιδασκαλε ο Κορίνθου, ταν δ τ εροδιδασκαλε ο α τ καταργήθηκε, φοίτησε στ Γυµνάσιο τ ς Καρδίτσας, π που λαβε τ πολυτήριο τ τος Στ ν συνέχεια, γράφτηκε στ ν Θεολογικ Σχολ το Πανεπιστηµίου θην ν, παίρνοντας τ πτυχίο του τ ν εκέµβριο το 1949 µ τ ν βαθµ «λίαν καλ ς». Στ διάστηµα α τό, Σωτήριος Ο κονοµίδης πηρέτησε στ ς νοπλες υνάµεις, κατ τ ν περίοδο το συµµοριτοπολέµου, π 28 µ νες, κα µάλιστα στ ν Θρησκευτικ πηρεσία το Στρατο, που νέπτυξε ξιόλογη δράση. π τ ν περίοδο κείνη σώζεται στ ν Βιβλιοθήκη του µία γία Γραφή ( κδοση τ ς Βιβλικ ς ταιρείας), τ ν ποία το τ ν ε χε χαρίσει µ τ ν κόλουθη χαρακτηριστικ φιέρωση, πο πρέπει ν ντυπωθ στ ς καρδι ς λων µας, διαίτερα, µως, στ ς καρδι ς τ ν Θεολόγων, Κληρικ ν κα Λα κ ν, τότε ρχιµανδρίτης (κα σήµερα Μητροπολίτης πρ. Φλωρίνης) Α γουστ νος Καντιώτης, εροκήρυξ το Β Σ.Σ. γραφε, λοιπόν, θερµ κείνη φιέρωση : «Ε ς τ ν γαπητ ν µοι πλίτην - θεολόγον Σωτήριον Ο κονοµίδην, δωρε ται ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΟΣ δι ν τ ν µελετ καθηµεριν ς. Ε ναι - κατ. Χρυσόστοµον - ΙΑΤΡΕΙΟΝ, ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟΝ. Λάµβανε λοιπόν κε θεν, γαπητ Σωτήριε, ΦΑΡΜΑΚΑ, ΟΠΛΑ. Μ λησµον ς : Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΕΝ Τ ΜΕΛΕΤ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. Β Σ.Τ. 904 τ Α γουστ νος Καντιώτης. εροκήρυξ Β Σ.Σ.». Στ φοιτητικ του χρόνια, γι ν ξοικονοµ τ πρ ς τ ζ ν ναγκα α, ργαζόταν ς νεωκόρος στ ν ερ Να γίου Κωνσταντίνου, στ ν µόνοια, θέση στ ν ποία ε χε πρωτύτερα ργασθ τότε λα κ ς κα µετέπειτα πρωτοπρεσβύτερος, είµνηστος τώρα κα α τός, π. Ε άγγελος Μήτσης, πο πηρέτησε ρκετ χρόνια στ ν. Να τ ς γίας Βαρβάρας Πατρ ν. Τότε, στ ν γιο Κωνσταντ νο, προ στάµενος ταν ρχιµανδρίτης Χρυσόστοµος Ταβλαδωράκης, µετέπειτα Μητροπολίτης ργολίδος κα Πειραι ς, πο ος ε χε σκήσει βαθυτάτη πίδραση στ ν νεαρ νεωκόρο Σωτήριο Ο κονοµίδη, πως τ ε χαµε πανειληµµένως κούσει π τ ν διο τ ν µακαριστ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ, λλ κα πως φαίνεται π πιστολ πο ε χε στείλει στ ν ργολίδος Χρυσόστοµο, π τ ωάννινα, µ µεροµηνία 24 εκεµβρίου «Πόσα δ ν νθυµο µαι τ ς µέρας α τ ς π τ ν περίοδον τ ς δοκιµασίας το θνους µας!

2 2 (σηµ. : ννοε τ ν Κατοχ κα τ εκεµβριαν Κίνηµα). Μο µένει πρ παντ ς ζωηρ ε ς τ ν µνήµην µου τ θάρρος Σας, παρρησία Σας, γενναιότης Σας, µ τ πο α ντιµετωπίσατε τ ς σκοτειν ς δυνάµεις τ ν µερ ν κείνων. Πόσον νοσταλγ τ ς µέρας το γίου Κωνσταντίνου!» ( ρχε ον λληλογραφίας το µακαριστο εράρχου). -Γ- Στ ς ρχ ς τ ς δεκαετίας το 1950, νεαρ ς θεολόγος Σωτήριος Ο κονοµίδης βρέθηκε στ ν Καλαµάτα, που, κυριολεκτικά, φησε ποχ µ τ φλογερ κηρύγµατά του, τ πο α πλήθη λαο σπευδαν ν τ παρακολουθήσουν. λλ κα τ κατηχητικ µαθήµατα ε λκυαν πολλο ς νέους, γιατ ε ρισκαν σ α τ σωστ ς κα ξεκάθαρες παντήσεις στο ς νεανικο ς τους προβληµατισµούς. Πέρασαν πάνω π 50 χρόνια π τότε. µως, κόµη κα τώρα, πολλο Καλαµατιανο θυµο νται µ νοσταλγία κα γάπη τ ν νεαρ κε νο ργάτη το Ε αγγελίου Σωτήριο Ο κονοµίδη. Στ µέσα τ ς δεκαετίας το 1950, κάρη µοναχ ς στ ν Μον Πετράκη τ ν θην ν κα µετωνοµάσθηκε π Σωτήριος σ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ, ν στ ς 30 Α γούστου το 1956 χειροτονήθηκε διάκονος π τ ν τότε Μητροπολίτη Λήµνου κα µετέπειτα Τρίκκης κα Σταγ ν κυρ ιονύσιο. Τέλος, στ ς 26 ουνίου 1957 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, λαβε δ κα τ φφίκιο το ρχιµανδρίτου π τ ν είµνηστο Μητροπολίτη ωαννίνων ηµήτριο. Συνέχισε δ τ ργο το εροκήρυκος στ ν στορικ Μητρόπολη, ργο πο τ ε χε ρχίσει µέσως µετ τ ν διορισµ του, τ ν πρίλιο το Τόσον Μητροπολίτης ηµήτριος, σον κα διάδοχός του (κα µετέπειτα ρχιεπίσκοπος θην ν) Σεραφείµ, νέθεσαν στ ν π. Σεβαστιαν κα τ ν διδασκαλία στ εροδιδασκαλε ο τ ς. Μον ς Βελλᾶς καθ ς κα στ κε Κατώτερο κκλησιαστικ Φροντιστήριο, π διετίαν, θεολογικ ν µαθηµάτων ( µιλητικ ς, Λειτουργικ ς, Κατηχητικ ς κα ρµηνείας τ ς Καιν ς ιαθήκης). κόµη, π. Σεβαστιανός, γι περισσότερο π δ ο χρόνια δίδαξε στο ς σπουδαστ ς τ ς Ζωσιµαίας Παιδαγωγικ ς καδηµίας ωαννίνων τ µάθηµα τ ς Θρησκειολογίας κα τ ς ρµηνείας τ ς Καιν ς ιαθήκης, χωρ ς καθόλου ν παραλείπ τ ν κπλήρωση τ ν καθηκόντων πο ε χε ς εροκήρυξ, Κατηχητ ς κα Πνευµατικ ς τ ς Μητροπόλεως ωαννίνων. Ε δικώτερα, κατ τ τη π. Σεβαστιαν ς θηριοµάχησε κυριολεκτικ ναντίον τ ν διαφόρων λιστικ ν δε ν, πο ε χαν ρχίσει τ τε ν ε σβάλουν ρµητικά, κυρίως στ Πανεπιστήµια κα µάλιστα στ Πανεπιστήµιο ωαννίνων. Μ λόγο δυνατό, τεκµηριωµένο, πειστικό, κατετρόπωνε τ χυρ τ ς πιστίας νισχύοντας το ς λιγοψύχους καί, γενικ ς, στηρίζοντας το ς νέους, ο πο οι στ πρόσωπό του βλεπαν τ ν πνευµατικ ταγό, τ ν πο ον µπορο σαν ν µπιστεύωνται. Γιατί, πραγµατικά, α τ ς τέλεια κτήµων ργάτης το Ε αγγελίου, φλογερ ς γωνιστ ς τ ς λήθειας, α τ ς πο κέντρο τ ς ζω ς του ε χε τ ν Χριστό, γινόταν τώρα δυνατ ς µαγνήτης κα πόλος λξεως πολλ ν, πάρα πολλ ν νεανικ ν ψυχ ν. Α το ο νέοι, λλ κα ο µεγαλύτερης λικίας νθρωποι συνωστίζονταν στ ν Μητροπολιτικ Να το γίου θανασίου, γι ν κο νε τ θεσπέσια κηρύγµατά του. Κι πως µολογο ν α τόπτες µάρτυρες, ε µεγέθης κε νος να ς δ ν χωρο σε τ πλήθη, στε πολλο ν µένουν στ προαύλιο (χειµ να καιρό! ), π που παρακολουθο σαν τ ν µετάδοση το θείου λόγου π τ µεγάφωνα. τσι, δ ν ε ναι παράξενο, τι στ ν περιλάλητη ιαθήκη του σηµείωνε µακαριστ ς εράρχης : «θητεία µου ε ς ωάννινα ς εροκήρυκος ποτελε τ ν ραιοτέραν ποχ ν τ ς ζω ς µου. Ε χαριστ φίλους, συνεργάτες, καθ ς κα λον τ ν γεννα ον πειρωτικ ν λα ν δι τ ν γάπην τους κα τ ν κτίµησίν τους». - - λα α τά, µως, µέχρι τ Γιατ τ ν χρονι κείνη, τ ρευνητικ χέρι το ρχιεπισκόπου θην ν ερωνύµου νέσυρε τ ν π. Σεβαστιαν π τ ν κούσια φάνειά του, κα µ τ ς ψήφους τ ς ερᾶς Συνόδου τ ν νέδειξε σ Μητροπολίτη ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης. ταπειν ς ργάτης το Ε αγγελίου πόνεσε πολύ, καρδι του σπάραξε γι α τ τ ξερρίζωµα π τ Γιάννινα. πεσε στ γόνατα το ερωνύµου κα µ κλάµατα παρακάλεσε ν µ προαχθ. µως, πόφαση το ρχιεπισκόπου ταν µετάκλητη. τσι, λοιπόν, σεµν ς λευ της τ ν δέχθηκε σ ν θέληµα Θεο κα ποτάχθηκε στ ν βουλ το ψίστου µ ταπείνωση κα πακοή. Ε ναι δ χαρακτηριστικ ς κα χαριτωµένος συνάµα διάλογος το Μητροπολίτου

3 3 ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ κα το ρχιεπισκόπου ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ, ταν τελευτα ος ε χε πισκεφθ, τ 1985, τ ν κριτικ µας παρχία. Τ ν ρα πο τρωγαν, λθε λόγος γι τ ν κλογ το ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, πο ος πενθύµισε στ ν ρχιεπίσκοπο τ ν ρνησή του ν δεχθ τ ρχιερατικ ξίωµα. «Τ θυµᾶµαι», ε πε µακαριστ ς ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ. Κα πρόσθεσε : «Ε τυχ ς πο δ ν σ κουσα»! Γιατί, πραγµατικά, είµνηστος Προκαθήµενος κτιµο σε βαθύτατα τ ν ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ κα ναγνώριζε τ ργο του. Θέλοντας, λοιπόν, κα µή, εσπότης µας βαλε «τ χέρι στ λέτρι». Κι ρχισε, µ ζ λο εραποστολικό, πού, λλωστε, ταν γνώριµος σ α τόν, ν ργών τ ν παρχία του µ περιοδε ες συνεχε ς, µ κηρύγµατα, κατηχητικά, γιογραφικο ς κύκλους, χειροτονίες καλ ν κληρικ ν κ.ο.κ. κόµη, δρυσε Φιλανθρωπικ δρύµατα ( πως τ Γηροκοµε ο κα τ δ ο µαθητικ Ο κοτροφε α ρρένων κα θηλέων), καθ ς κα τ «Ράδιο ρυ νούπολη», τ ν Ραδιοφωνικ Σταθµ τ ς Μητροπόλεώς µας. κριτικ παρχία παρουσίαζε να πρωτοφαν πνευµατικ κα εραποστολικ ργασµό. -Ε- λλά, κε πο ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ φάνηκε παράµιλλος κα σθεναρ ς γωνιστής, ταν τ θνικ θέµα τ ς Βορείου πείρου. Μ τ ν συναίνεση τ ν κατ τόπους Σεβασµιωτάτων Μητροπολιτ ν κα µ τ ν φροντίδα πιτοπίων συλλόγων, λλ κα µ τ ν ο σιαστικ συµπαράσταση τ ς Σ.Φ.Ε.Β.Α. κα το ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. ε χε πισκεφθ πολλ ς πόλεις τ ς Πατρίδος µας. π τ ν πειρο µέχρι τ ν Λακωνία κι π τ ν Μακεδονία κα τ ν Θράκη µέχρι τ ν λεβεντογέννα Κρήτη, φων του, βροντερ κα φυπνιστική, λέκτρισε τ θνικ φιλότιµο τ ν λλήνων. Κα φάνηκε, γι µι κόµη φορά, τι τ θνικ θέµατα - ταν, βέβαια, προβάλλωνται µ ε λικρίνεια κα νιδιοτέλεια - συγκινο ν βαθει τ ν λα µας. σοι παρακολούθησαν, στω κα γι λίγο, τ σταµάτητο δοιπορικ το κρίτα εράρχη, χουν ν λένε γι να πραγκατικ παλλα κ ξεσηκωµ π ρ τ ς «σταυρωµένης» Βορείου πείρου. Τ παταγώδη χειροκροτήµατα, τ παλµώδη συνθήµατα, τ ναρίθµητα µάτια, πο ταν πληµµυρισµένα µ δάκρυα γι τ δρᾶµα τ ν ποδούλων δελφ ν, πως δρ τ παρουσίαζε ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ στ ς µιλίες του, α τ κριβ ς µαρτυρο σαν. Κι τρεχε κι τρεχε σταµάτητα σεµν ς γωνιστής, λ ς κι ξερε τι «ταχινή» θ ταν ξοδός του π το το τ ν κόσµο, κι θελε ν προλάβ ν φέρ παντο τ µήνυµα, µ τ πο ο κλεινε λες σχεδ ν τ ς µιλίες του: «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΚΑΙ Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!». Κάποτε, κρινε π ς ταν καιρ ς ν µεταβ κα στ ξωτερικό. Τ µηνύµατα πο φθάνανε στ ν Μητρόπολή του, τ λέγανε ξεκάθαρα : πρεπε ν διαφωτισθ κα πόδηµος λληνισµός, λλ κα ο ιεθνε ς ργανισµοί, πού, βραχυκυκλωµένοι - λλοίµονο - π νθελληνικ ς δυνάµεις, δ ν καταδέχονταν δ ν µπορο σαν ν καταπιαστο ν µ τ Βορειοηπειρωτικ ζήτηµα κι φηναν - χριστιανο α τοί - φηναν να λα µ µακραίωνη στορία, µ κπληκτικ πολιτισµό, µ χριστιανικ παράδοση, ν στενάζ κάτω π τ πάνθρωπο λβανικ καθεστώς, µέσα στ ν καρδι τ ς Ε ρώπης. τσι, δ ν δίστασε. πλωσε τ ς δυνατ ς φτερο γες του κα πέταξε στ Στρασβο ργο, στ Λονδ νο, στ ς Βρυξέλλες. φτασε, κόµη, µέχρι κα στ Κογκρέσσο τ ν νωµένων Πολιτει ν τ ς µερικ ς. Κα ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ - α τ ς πο δ ν ξερε λλη γλ σσα ξω π τ ν λληνική - µετέφερε «τ δρᾶµα κα τ κλάµα» τ ν ποδούλων Βορειοηπειρωτ ν στο ς µεγάλους κα στο ς τρανο ς τ ς γ ς, πο συχνά, δυστυχ ς, ποδεικνύονται µικρο κα νάξιοι, πληθωρικο στ λόγια κα φτωχο στ ργα γι τ ν σεβασµ τ ν νθρωπίνων δικαιωµάτων τ ν κατατρεγµένων κα τ ν δυνάτων τ ς γ ς. Γιατί, ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ µπορε - πως ε παµε πρωτύτερα - ν µ ν γνώριζε λλη γλ σσα ξω π τ ν λληνική, γνώριζε, µως, τ ν γλ σσα κείνη, πο συγκινε λους το ς νθρώπους, νεξαρτήτως φυλ ς κα θνους : Τ ν γλ σσα τ ς λήθειας κα τ ς χριστιανικ ς γάπης, πο φέρνει κοντ τ ς καρδι ς κα τ ς κάνει ν χτυπο ν στ ν διο ρυθµό. Συχν λεγε κα πανελάµβανε, τι θ λθ «τ ποθούµενο», πο νέφερε γιος Κοσµᾶς Α τωλός, κα γι τ ν Βόρειο πειρο. Κάποτε, λοιπόν, τ ν ρώτησαν : «Μ, Σεβασµιώτατε, ποι ς ξέρει πότε θαρθ «τ ποθούµενο» γι τ ν Βόρειο πειρο κα σε ς ρά γε, θ ζήσετε µέχρι τότε γι ν τ χαρ τε ;». Σ α τ τ ρώτηµα µακαριστ ς εράρχης πάντησε ρεµα κα ποφασιστικά : «Ρήγας Φερρα ος τραγούδησε τ ν λευθερία τ ς λλάδος, µ δ ν τ ν χάρηκε. Κι Μᾶρκος Μπότσαρης πολέµησε γι α τήν, µ δ ν πρόλαβε ν τ ν δ. Θε ς δ ν θ µο π

4 4 ν πέτυχα τ ν θνικ ποκατάσταση τ ς Βορείου πείρου. χι. Θ µ ρωτήσ µόνον ν τώρα κανα α τ πο µπορο σα κα πο πρεπε». Κ πως τσι κα µε ς πρέπει ν τοποθετήσουµε τ πράγµατα στ ν ζω µας : Κάνοντας, δηλαδή, τ καθ κον κα τ χρέος πο χουµε τώρα, κι φήνοντας τ µέλλον στ χέρια το Θεο. κε νος γνωρίζει ν κα π ς κα πότε θ λοποιήσ τ σχέδια κα τ ς πιθυµίες µας. Πάντως, µ το τα τ λόγια ναρίθµητες καρδι ς τονώθηκαν. λλ κα πόσοι νθρωποι - κα µάλιστα νέοι νθρωποι - παρακινήθηκαν ν συνεχίσουν ν γωνίζωνται «τ ν καλ ν γ να» γι Χριστ κα λλάδα, λύγιστα, ταλάντευτα, συµβίβαστα! Ν γωνίζωνται κάτω π τ τριµµένο, λλ καθαρ κα τίµιο ράσο το ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, πο ε χε, γίνει, πραγµατικά, σηµαία κα φλάµπουρο, πως συνθηµατικ κα ρυθµικ τ φώναζαν, σ λες τ ς κδηλώσεις γι τ Βορειοηπειρωτικό, τ παιδι τ ς Σ.Φ.Ε.Β.Α., τ δικ του παιδιά : «ταν τ ράσο γίνεται σηµαία, τ τε νίκη ε ναι βεβαία»! Θ ταν δ σοβαρ παράλειψη ν µ ν ναφέρουµε τ δύο πιστηµονικ Συνέδρια γι τ Βορειοηπειρωτικ ζήτηµα, πο ργάνωσε τ 1987 κα τ 1990, τ πο α ε χαν µεγάλη πήχηση στ ν λλάδα κα στ ξωτερικό. -ΣΤ- στόσο, µως, θ ταν λάθος ν νοµισθ τι τιτάνιος γώνας το οιδίµου Μητροπολίτου ρυ νουπόλεως δεχόταν µόνο παίνους κα πευφηµίες. χι! π ρξαν κα ντιδράσεις πολλ ς κα συχν σκληρ ς κα νελέητες. Καθ λη τ ν διάρκεια τ ς ρχιερατείας του, διαίτερα κατ τ τελευτα α χρόνια, ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ κυριολεκτικ θηριοµάχησε ναντίον τ ν λβαν ν κα - ποιός, λήθεια, θ τ πίστευε - κυρίως ναντίον τ ν ντα θα φιλοαλβαν ν, πο πεδίωκαν µ µανία ν τ ν σπιλώσουν, ν τ ν µειώσουν, ν τ ν ξουθενώσουν, κα πο σ κάποια φάση µεθόδευαν κι α τ τ ν φυσικ ξόντωσή του! λλά, π τ πολ παλι χρόνια Θε ς τ χει βεβαιώσει, κι λόγος Του - θεόπνευστος κα ρα α ώνιος - χει καταχωρηθ στ ν γία Γραφή, δίνοντας λπίδα κα θάρρος στ ν µαχητ το καλο : «Μεγάλη λήθεια κα περισχύει» (Α σδρα δ 4). Κα κριβ ς, καθ ς κυλο σαν τ χρόνια κα ο ξελίξεις ρχόντουσαν πι σ ν χιονοστιβάδες, φάνηκε ξεκάθαρα, τι γώνας το ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ δ ν ε χε ο τε σκοπιµότητες, ο τε διοτέλειες, ο τε κοµµατικο ς πολογισµούς. διος µακαριστ ς εράρχης, λίγους µ νες πρ ν π τ σιακ του τέλος, γραφε στ ν ιαθήκη του : «Ζητ, τώρα, συγγνώµην π λους, σους λύπησα πίκρανα καθ ο ονδήποτε τρόπον. Παρέχω δ κα γ τ ν ξ λης ψυχ ς κα καρδίας µου συγχώρησιν ε ς σους, θελά τους, µ λύπησαν κα µάλιστα ξ α τίας το θνικο θέµατος τ ς Βορείου πείρου. Τώρα σφαλ ς, πως ξελίχθηκαν τ πράγµατα, λοι ποθέτω θ ντελήφθησαν τ ν γνότητα τ ν προθέσεών µου». Τ καυτ δάκρυα κα τ βαρ πένθος λου το λαο τ ς κριτικ ς Μητροπόλεώς του, τ σο κατ τ ν µέρα τ ς ποδοχ ς το σκηνώµατός του, σο κα κατ τ ν µέρα τ ς κηδείας του, πεκύρωσαν κατ τ ν πλέον πανηγυρικ τρόπο τ ν θεόπνευστο λόγο τ ς Γραφ ς, λλ κα τ ν βεβαιότητα το κλίποντος εράρχου γι τ ς λήθειας τ ν ριστικ κα µετάκλητη νίκη! -Ζ- Συχνά, θέλησαν πολλο ν παρασηµοφορήσουν τ ν γωνιστ εράρχη ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ. ρνησή του, µως, ταν πάντοτε κατηγορηµατική : «χι, λεγε. Παράσηµα δ ν δέχοµαι. Κα διότι γώνας δ ν λοκληρώθηκε, λλ κα διότι δ ν θέλω ν δοθ φορµ σ κάποιους ν πο ν, τι ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ γωνίζεται γι ν παίρν παράσηµα, κι τσι ν χωλαίν κα ν πάσχ ερ προσπάθειά µας». Κι α τό, ν τ νοµά του ε χε γίνει µνος κα σύµβολο στ ν λληνισµ το σωτερικο κα το ξωτερικο, κα τ βιβλία πο χε γράψει γι τ Βορειοηπειρωτικ κυκλοφορο σαν σ χιλιάδες ντίτυπα κα διαβαζόντουσαν µ λαχτάρα π το ς λληνες. δειχνε τσι, πέρα τ ν λλων, κα τ ν βαθει ταπείνωσή του, πο κδηλωνόταν κι π τ περιττ κα λιτ µφια, τ πο α φορο σε ταν λειτουργο σε στ γιο Θυσιαστήριο, λλ κα π τ πτωχ πισκοπε ο στ πο ο διέµενε. π ρξε πόλυτα κτήµων, πως, λλωστε, τ βεβαίωνε στ ν ιαθήκη του, που, µεταξ τ ν λλων γραφε : «Περιουσίαν τοµικ ν κινητ ν κίνητον, δ ν χω ν φήσω. Ο τε κληρονόµησα, ο τε πέκτησα µ τ ν ερωσύνην µου.,τι χρήµατα ε ρεθο ν ε ς τ Γραφε ον µου, γνωρίζουν ο στενο µου συνεργάται, τι νήκουν ε ς φιλανθρωπικο ς σκοπούς».

5 5 Ναί! είµνηστος εράρχης ταν φτωχ ς στ λικά. ταν, µως, πλούσιος στ πνευµατικά. Πραγµατικ ς ρχοντας. Κι ν δ ν ε ναι σεβ ς σύγκριση, θ µπορο σε κα στ ν ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ ν δοθ τίτλος πο δόθηκε λλοτε στ ν πέροχο Πρωθιεράρχη τ ς λλαδικ ς κκλησίας, στ ν ρχιεπίσκοπο θην ν ΧΡΥΣΑΝΘΟ τ ν π Τραπεζο ντος : «Πρίγκηψ τ ς κκλησίας». Γιατί, ντως, κα κρίτας εράρχης π ρξε - χωρ ς περβολή - νας κκλησιαστικ ς νδρας, πο θύµιζε λλοτινο ς καιρο ς κα πο φερνε στ ν µνήµη τ ν θρυλικ ΓΕΡΜΑΝΟ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ, το ς θνοµάρτυρες Μητροπολ τες Σµύρνης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ, Κορυτσᾶς ΦΩΤΙΟ κα Γρεβεν ν ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ, καθ ς κα λη τ ν χορεία τ ν παλαι ν κα λαµπρ ν κείνων εραρχ ν, ο πο οι - χριστιανικ σεµνο κα θνικ περήφανοι - γωνίστηκαν σθεναρά, σ χαλεπο ς καιρούς, «π ρ Πίστεως κα Πατρίδος». Κι ταν πεσαν τ λεκτροφόρα συρµατοπλέγµατα (πο τύλιγαν σφυκτικ κα θανάσιµα τ ν λβανία κα τ ν Βόρειο πειρο), δέχθηκε στ ν Μητρόπολή του πλήθη Βορειοηπειρωτ ν κα λβαν ν, προσφέροντας σ λους διακρίτως περίθαλψη, στοργ κα γάπη. Κι βγαλε φτερ κι τρεχε στο ς καταυλισµούς, που φιλοξενο ντο ο πρόσφυγες, γι ν συµπαρασταθ στ ν πέραντη φτώχεια κα στ ν νείπωτη δυστυχία τους. Βέβαια, οίδιµος εράρχης δ ν ε χε καθόλου κανοποιηθ π τ ν θρόα ε σοδο τ ν Βορειοηπειρωτ ν στ ν λλάδα. Κα γι α τό, µ πανειληµµένα διαβήµατά του φιστο σε τ ν προσοχ τ ν ρµοδίων, λλ, τυχ ς, µιλο σε «ε ς τα µ κουόντων»... -Η- λλ ν πορεία το Μητροπολίτου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ διαγραφόταν λαµπρή, «λλως δοξε τ Κυρί». πειτα π σύντοµη σθένεια, παρέδωσε τ πνε µα στ ν Κύριό του τ πρω τ ς ευτέρας, 12ης εκεµβρίου 1994, στ Πανεπιστηµιακ Νοσοκοµε ο τ ς πειρωτικ ς πρωτεύουσας. Τ σκήνωµά του µετεφέρθη στ ν Μητροπολιτικ Να τ ν ωαννίνων, που ξετέθη σ λα κ προσκύνηµα, κα στ ν συνέχεια στ ν. Να γίου Κοσµᾶ το Α τωλο τ ς Κονίτσης, µέχρι τ ς 14 το διου µήνα, πότε κα γινε κηδεία του µ τ ν συµµετοχ πλειάδος ρχιερέων, πολλ ν Κληρικ ν κα χιλιάδων λαο. ταφ του, σύµφωνα µ πιθυµία του, πο τ ν ε χε διατυπώσει στ ν ιαθήκη του, πραγµατοποιήθηκε στ ν ερ Μον Κοιµήσεως Θεοτόκου Μολυβδοσκεπάστου, σ πόσταση ναπνο ς π τ ν λύτρωτη γ τ ς Βορείου πείρου, στο ς λληνες κατοίκους τ ς ποίας φησε το τες τ ς βαρυσήµαντες ποθ κες : «Τ ν ε πω δι το ς προσφιλε ς µου δελφο ς κα πονεµένους Βορειοηπειρ τες, το ς ποίους τ σον πολ γάπησα κα γωνίσθην µ λες µου τ ς δυνάµεις, δι τ δικαιώµατά τους ; Λυπο µαι µόνον πικρά, διότι τ πίσηµον κράτος δ ν δειξε τ ρµόζον νδιαφέρον, πότε τ πράγµατα θ σαν σήµερα πολ καλύτερα ε ς τ ν πολυπαθ Β. πειρον. Πάντως, παρακαλ το ς δελφο ς Βορειοηπειρ τες ν µείνουν στ ν τόπο τους κα ν συνεχίσουν νωµένοι κα µονοιασµένοι τ ν γ να τους δι τ ν νάκτησιν τ ν δικαιωµάτων τους. «σχ ς ν τ νώσει». γ δ ταπειν ς θ προσεύχωµαι π ρ το Λυτρωµο των». Τ ν συγκίνηση κα τ ν δύνη, πο προκάλεσε κδηµία το ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, τ ν µετέδωσαν πανειληµµένως ο κρατικο κα διωτικο ραδιοφωνικο κα τηλεοπτικο σταθµοί, λλ κα µερήσιος κα περιοδικ ς Τύπος, καθ ς κα λα τ κκλησιαστικ ντυπα, µ κτεν ρθρα, ρεπορτάζ κα σχόλια, καθ ς κα µ περιγραφ ς κα ποικίλο φωτογραφικ λικό, τόσον π τ ν ξόδιο κολουθία, σον κα π τ ν ταφ το ερο νδρός. δού, προχείρως, κάποιοι χαρακτηριστικο τίτλοι θηνα κ ν κα παρχιακ ν φηµερίδων κα περιοδικ ν : «ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ κοιµήθη. Κόνιτσα πενθε τ ν Μεγάλο της νεκρό, τ ν εράρχη ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ» («Νέοι γ νες πείρου» ). «Σ α τ τ φέρετρο κουµπάει λλάδα» («λεύθερος Τύπος» ). «γωνιστ ς εράρχης φυγε» («Χιακ ς Λαός» ). «Κηδεύεται Μητροπολίτης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ. παρουσία του π 27 χρόνια στ ν κριτικ Μητρόπολη ( ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης) συνδέθηκε µ τ ν γ να του γι τ ν περάσπιση τ ν νθρωπίνων δικαιωµάτων το Βορ/κο λληνισµο, γεγον ς πο τ ν κατέστησε ε ρέως γνωστ στ ν λλάδα κα τ ξωτερικό»(«τα ΝΕΑ» ). «πεδήµησε κάµατος µαχητ ς το Βορειοηπειρωτικο γ νος Μητροπολίτης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ» («ργειακ ν Β µα» ). «Μεγάλη πώλεια θάνατος το Μητροπολίτου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ γι κκλησία κα θνος» («Ναυτεµπορική» ). «κκλησία χασε ναν ξιο εράρχη, λλάδα ναν πατριώτη κα Βόρειος πειρος ναν ληθιν γωνιστή» («λεύθερος» ). «άκρυσε

6 6 λλάδα - Χιλιάδες λαο στ «στατο χα ρε» γι τ ν ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ» («Πρω ν Νέα» ). «Βόρειος πειρος θρηνε τ ράσο πο γινε σηµαία» (περιοδικ τ ς Σ.Φ.Ε.Β.Α. τ. 3, ανουάριος 1995). λλ, γώνας γι τ ν Βόρειο πειρο συνεχίζεται µ λλες συνθ κες κα µ λλους τρόπους. ν σταµάτησε µ τ ν κδηµία το ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ. Κα, σ ν Θε, δ ν θ σταµατήσ. Γιατ πιστεύω κα γ κα τ διαλαλ µαζ µ τ ν ποιητή, τι ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ «δ ν πέθανε κι ο τε κοιµᾶται, ν πέθανε ετός. Κα ζε κα βασιλεύει κε γι πάντα µέγας εράρχης, τ ν πονεµένων πατέρας, ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ. ν πάρχουν πλέον σύνορα γι α τόν, Μ κάθε βράδυ τ ρα περπατε τ ν γ τ ν τόσων στεναγµ ν. Κα σπίτι - σπίτι κα χωριό - χωριό κι ς πέρα, περνάει τ νύχτα κι ε λογάει. Κι κόµα, κα στ νείρατα κόµα κα τ ν παιδι ν κα τ ν µανάδων φυσάει τ φλόγα δυνατά. Τ φλόγα : Κουράγιο, δέλφια! Ο καµπάνες χτυπο ν νάσταση!». «Χριστ ς νέστη! Κα Βόρειος πειρος νέστη»! ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης Α Ν Ρ Ε Α Σ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ( σπεριν ς 29ης Α γούστου 2004)

ΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ( σπεριν ς 29ης Α γούστου 2004) ΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ( σπεριν ς 29ης Α γούστου 2004) Τ ν ζω µας λην, κόµη κα ε ς τ ν µικρότερη λεπτοµέρειά της, ρυθµίζει τ θέληµα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999).

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999). Βιογραφικ Μητροπολίτου Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως κυρο ιονυσίου π ρχιµ. Βαρνάβα Τύρη Πρωτοσυγκέλλου τ ς ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως ( π τ ν τόµο: «ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΚΟΝ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ Βασικό πλεονέκτηµα τ ς κατασκηνωτικ ς µπειρίας, κτός πό τό παιχνίδι καί τήν ξεγνοιασιά, ε ναι δυνατότητα πού δίνεται στά παιδιά νά πάρουν πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Λέων κατεμέμφετο Προμηθέα πολλάκις, τι μέγαν α τ ν πλασεν κα καλ ν κα τ ν λλων θηρίων δυνατώτερον. «τοιο τος δ ν», φασκε, «τ ν λεκτρυόνα φοβο μαι».

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φθινόπωρο 2011. «Ἃγιοι Κολλυβάδες»

Φθινόπωρο 2011. «Ἃγιοι Κολλυβάδες» «Ἃγιοι Κολλυβάδες» πό πατρό Νικολάου ηµαρ ρο Ν. Βαρδακουλ 47 παρ. 3 30300 Ναύπακτο e-mail: dikaio@otenet.gr webmail: http//: orthway.org Συνδροµέ προαιρετικέ στήν παραπάνω διεύθυνση Περιεχόµενα: Φθινόπωρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ µ τ ν πωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» κα κωδικοποίηση τούτου σ νια ο κείµενο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ µ τ ν πωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» κα κωδικοποίηση τούτου σ νια ο κείµενο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ µ τ ν πωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» κα κωδικοποίηση τούτου σ νια ο κείµενο ***** ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ ρθρον 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ. ευτέρα 11 Α γούστου 2008

ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ. ευτέρα 11 Α γούστου 2008 ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ 1 ευτέρα 11 Α γούστου 2008 «ξιώθη πλείονος τ ς παρ Θεο ροπ ς κα γ ρ ποκείµενος τα ς νάγκαις

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

TOY MHTPOΠOΛITOY NAYΠAKTOY ΓIA TIΣ TAYTOTHTEΣ (28.8.2001) 1 6. 3 4 4

TOY MHTPOΠOΛITOY NAYΠAKTOY ΓIA TIΣ TAYTOTHTEΣ (28.8.2001) 1 6. 3 4 4 688 EKK H IA A γουστος - Σεπτέµβριος 2001, Aριθµ. 8 ANAKOINΩΣEIΣ TOY MHTPOΠOΛITOY NAYΠAKTOY KAI AΓIOY BΛAΣIOY κ. IEPOΘEOY ΓIA TIΣ TAYTOTHTEΣ (28.8.2001) Mετ π να χρ νο κα να µήνα, κα συγκεκριµένα π τ ν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερμηνευτικές ερωτήσεις του κειμένου: α) Πώς πέθανε ο Βουκεφάλας;

1. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερμηνευτικές ερωτήσεις του κειμένου: α) Πώς πέθανε ο Βουκεφάλας; ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 11 13 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ να δ μάχη συνέβη κα νθεν ρμηθε ς πέρασεν τ ν δάσπην ποταμ ν πόλεις κτισεν λέξανδρος. Κα τ ν μ ν Νίκαιαν τ ς νίκης τ ς κατ νδ ν πώνυμον νόμασε,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ

Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ Σε γέννησε η σιωπή και σ έθρεψε η δίψα, μα βρέθηκες γυμνός, γερτός και πονεμένος στα δίχτυα τού «γιατί». Ρυάκι ήταν ο λόγος σου τραγούδι στην ψυχή σαν βάλσαμο κυλούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Αρ.Ε.Τ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ 1ο Α - ΒΛ 2ο ΒΝ - ΔΗ 3ο ΔΙ - ΚΑΛΙ 4ο ΚΑΛΛ - ΚΑΤΣΑ 5ο ΚΑΤΣΙ - ΚΟΥΣ 6ο ΚΟΥΤ - ΜΑΚΡΗ 7ο ΜΑΚΡΟ - ΜΠΑΜ 8ο ΜΠΑΝ - Ν

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ ΣΠΤΜΒΡΙΟ 1 25 ΣΠΤΜΒΡΙΟ 2015 ΠΑΝΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 1582 Ημερομηνία: 30/06/2015 Ημερομηνία Μάθημα Διδάσκων Ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο Tέλεια νάπτυξη λων τ ν πιστηµ ν κα σ τητα µεταξ νδρ ν κα γυναικ ν Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο A γιακ (Πελασγικ ) Πολιτισµ θεωρε ται περιωρισµένη ως λάχιστη κα συνήθως «µυθικο»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΑΡΙΟ-ΦΒΡΟΑΡΙΟ 19 ΙΑΝΟΑΡΙΟ-13 ΦΒΡΟΑΡΙΟ 2015 2η ΟΡΘΗ ΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΜΡ.ΚΔΟΣΗΣ 20/01/2015 (Σύμφωνα με το Προγράμμα Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας για το

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί στην κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Ό διάκονος μεταξύ τών άλλων στήν καρδιακή του ομιλία τόνισε τά έξης: Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέποτα,

Ό διάκονος μεταξύ τών άλλων στήν καρδιακή του ομιλία τόνισε τά έξης: Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέποτα, Ή εις Πρεσβύτερο ν χειροτονία τοΰ Άρχιδιακόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλήνης Παναγιώτη Άναστασέλλη στόν πανηγυρίζοντα Ιερό Μητροπολιτικό Ναό τοΰ Άγιου Αθανασίου Μέ κατάνυξη τελέσθηκε την 17^ έ.έ. ό Πανηγυρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ Μια μέ ρα ο Χρι στος βρέ θηκέ μέ τους φι λους του στο πα ρκο, την Κυριακη το μέσημέ ρι. Αποφα σισαν να παι ξουν σκυταλοδρομι α. Καθώς έ τρέχαν η ρθέ έ να σκυλα κι και η θέλέ να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΕΛΕΝΗ: Ικέτισσα, ω! παρθένα, σου προσπέφτω και σε παρακαλώ απ της δυστυχίας

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ Αρ.Ε.Τ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο 11ο 12ο 13ο 14ο 15ο 16ο 17ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Α - ΓΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΕ - ΖΑΡΖ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΡΑΔ -

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο T τεράστιο Aπολιθωµένο άσος «λικίας» 30 κατοµµυρίων τ ν τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, φ ση µέσα π τ σπλάγχνα της κα µ τ ν πάροδο το χρ νου δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στήν ποικιλόχρωµη καί ποικιλόµορφη γορά τ ν σύγχρονων ξι ν δέν DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Στήν ποικιλόχρωµη καί ποικιλόµορφη γορά τ ν σύγχρονων ξι ν δέν DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 280 1 ουλίου 2010 ηµόσιες λλ χι νθρώπινες ρηµατική ποχή µας. Καί, ταυτόχρονα, προβληµατική. Μέ δίψα γιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πολιτεία 519Β - 520Α Τ δ τ δε ο

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός)

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Φύλλο εργασίας 1 Ερµηνεύουµε σύµβολα! Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; Επικοινωνούµε έτσι κι αλλιώς 26 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; Σύνολο: (Κάθε σωστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ Ε ο ζ δ μ ΝΝ λ Α σ λ Π Ι Λ Ρ υ λ δ ο Ρ β ε Δ Ο υ Π ο π λ ρ υ Ι ξ ρ ρ Ν μ υ β γ α ρ δ ψ λ ε Δ υ λ Π Κ Ο υ ξ δ Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων H αρ αρ τητα κα σκοταδισµ ς, ντ ν κλείψουν στ ν ποχή µας, πειλο ν µ φανισµ τ ν κ σµο. H µισαλλοδοξία κα πνευµατικ τ φλωση πο φέρει

Διαβάστε περισσότερα

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9 Γ Φ & Γ Γ / α, 04-12 - 2015..: / /5776 α. / :. α 19 Φ.. φ 114 73 α. α,. α,. φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 e-mail: ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr ΔΧα α α υ Ε Γ Φ & Έ α

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα