Π.Δ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π.Δ. 114 17-10-2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 Π.Δ ΑΔΑ: Β43ΦΦ-ΜΤ3 Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την επαγγελµατική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίµων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισµός επαγγελµατικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθµίσεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1-16 του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α 143), όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 228 παρ. 1-6 του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος- Νέα εταιρική µορφή- Σήµατα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων, αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α 86), ιδίως δε το άρθρο 3 παρ. 2 και το άρθρο 4 παρ. 4 του νόµου αυτού. 2. Τον ν. 3844/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά» (Α 63). 3. Τον ν. 6422/1934 «Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού» (Α 412) και κυρίως τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του νόµου αυτού, όπως το άρθρο 3 τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του ν.δ. 1150/1949 «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του υπ. αριθ. 6422/1934 Νόµου περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του µηχανολόγου κλπ. και του υπ. αριθ. 878/1946 Αναγκ. Νόµου περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών κλπ. ως και διατάξεων τινών αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών» (Α 249) και µε το άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 3982/2011, το δε άρθρο 5 αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 4 του ν. 3982/ Το β.δ. της 16/ «Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών» (Α 82), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της ιά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Α 163). 6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 7. Το π.δ. 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» (Α 96), όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 396/89 «Οργανισµός της ΓΓΒ» (Α 172) και το π.δ. 189/95 «Συµπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 396/1989» (Α 99). 8. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141)

2 9. Το π.δ. 86/2012 «ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 141). 10. Την 30376/ /2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Αθανάσιο Σκορδά» (Β 2094). 11. Την /Η/2011 απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων «Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ικαίου «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης οµών ια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)», «Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Κ.Ε.Π.)» και «Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων» (Β 2351). 12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 13. Την 138/2012 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. Αποφασίζουµε: Άρθρο 1 Αντικείµενο Αντικείµενο του παρόντος προεδρικού διατάγµατος αποτελεί, για την κατηγορία των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που αφορούν τις εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίµων, ο καθορισµός των ειδικοτήτων, των βαθµίδων των επαγγελµατικών προσόντων, των ασκούµενων κατά βαθµίδα επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση, την ανανέωση ή την επέκταση της άδειας άσκησης των ως άνω επαγγελµατικών δραστηριοτήτων από φυσικά πρόσωπα, καθώς και για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων επίσης από φυσικά πρόσωπα, όταν συντρέχουν αντικειµενικώς διαπιστούµενες προϋποθέσεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής και βαθµίδες 1. Οι επαγγελµατικές δραστηριότητες που ρυθµίζονται µε το παρόν διάταγµα είναι η υλοποίηση της µελέτης για εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίµων που προορίζονται για την παραγωγή ζεστού νερού, όπου η µελέτη αυτή απαιτείται από τη νοµοθεσία, η κατασκευή, η συντήρηση, η επισκευή και η επιτήρηση της λειτουργίας του συνόλου των ηλεκτροµηχανολογικών διατάξεων µε τις οποίες υποστηρίζεται και επιτυγχάνεται η καύση των υγρών και αερίων καυσίµων, καθώς και η συντήρηση της εγκατάστασης παραγωγής ζεστού νερού. 2. ς υλοποίηση της µελέτης νοείται το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση όλων των µερών µιας εγκατάστασης καύσης καυσίµου. Στις εργασίες αυτές συµπεριλαµβάνεται το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για τη θέση σε ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης, σύµφωνα µε τη µελέτη, όπως οι ρυθµίσεις του συστήµατος καύσης, η επαλήθευση της λειτουργίας των οργάνων και διατάξεων αυτοµατισµού, των - 2 -

3 διατάξεων ασφαλείας και απαγωγής των παραγώγων καύσης (καπναερίων), και οι µετρήσεις για την επαλήθευση της ποιότητας των καυσαερίων. ς συντήρηση της εγκατάστασης νοείται η υλοποίηση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για να διατηρείται η εγκατάσταση καύσης καυσίµων σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας και σύµφωνη µε την επιβαλλόµενη κατάσταση από τη µελέτη. Στις εργασίες αυτές συµπεριλαµβάνεται η επιτήρηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης, του αυτοµατισµού ενεργειακής διαχείρισης και καύσης, του συστήµατος αερισµού και εξαερισµού του χώρου, η επιτήρηση της απαγωγής των παραγώγων καύσης (καπναερίων) και της ποιότητας των καυσαερίων, µε σκοπό τον περιορισµό των εκπεµπόµενων ρύπων εντός των επιτρεπτών ορίων, καθώς και η ρύθµιση των καυστήρων και ο καθαρισµός του λέβητα, της καπνοδόχου και του καπνοσυλλέκτη. ς επισκευή της εγκατάστασης νοείται σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή ή αντικατάσταση φθαρµένων ή αντικανονικά λειτουργούντων εξαρτηµάτων, µερών ή τµηµάτων της εγκατάστασης στο βαθµό που δεν τροποποιούν τη µελέτη. 3. εν περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος οι παρακάτω εγκαταστάσεις και τµήµατα εγκαταστάσεων και οι σχετικές µε αυτές εργασίες: (α) Η ηλεκτρική εγκατάσταση γραµµής από τον πίνακα κοινοχρήστων προς τον πίνακα λεβητοστασίου και η εγκατάσταση γενικού πίνακα. (β) Η ηλεκτρική εγκατάσταση γραµµών αυτονοµίας ορόφων, ηλεκτροβανών, θερµοστατών χώρου και οι γραµµές χαµηλής τάσης. (γ) Η ηλεκτρική εγκατάσταση γραµµών φωτισµού, αερισµού, εξαερισµού του λεβητοστασίου. (δ) Η τοποθέτηση και συναρµολόγηση του λέβητα ή άλλου µέσου που εξυπηρετείται από την καύση του αερίου καυσίµου, καθώς και κάθε υδραυλική εγκατάσταση παροχής νερού τροφοδοσίας αυτών. (ε) Το δίκτυο σωληνώσεων και γενικότερα οποιαδήποτε εγκατάσταση σωληνώσεων µεταφοράς και διανοµής αερίου και υγρού καυσίµου. 4. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις ως άνω επαγγελµατικές δραστηριότητες κατατάσσονται, µε επιφύλαξη των προβλέψεων του άρθρου 5 παρ. 7, σε τρεις βαθµίδες επαγγελµατικών προσόντων: α) τεχνίτης εγκαταστάσεων καύσης, που ανήκει στην πρώτη (1 η ) βαθµίδα β) αρχιτεχνίτης εγκαταστάσεων καύσης, που ανήκει στη δεύτερη (2 η ) βαθµίδα γ) εγκαταστάτης εγκαταστάσεων καύσης, που ανήκει στην τρίτη (3 η ) βαθµίδα Άρθρο 3 Ασκούµενες επαγγελµατικές δραστηριότητες και καθήκοντα 1. Ο τεχνίτης εγκαταστάσεων καύσης είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο εκτελεί τις αναφερόµενες στο άρθρο 2 παρ.1 επαγγελµατικές δραστηριότητες υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση αδειούχου αρχιτεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης ή εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης ή έχοντος προς τούτο το δικαίωµα και αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης. 2. Ο αρχιτεχνίτης εγκαταστάσεων καύσης είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο εκτελεί τις αναφερόµενες στο άρθρο 2 παρ.1 επαγγελµατικές δραστηριότητες υπό τις οδηγίες του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης ή του έχοντος προς τούτο το δικαίωµα και αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης. 3. Ο εγκαταστάτης εγκαταστάσεων καύσης είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο εκτελεί τις αναφερόµενες στο άρθρο 2 παρ.1 επαγγελµατικές δραστηριότητες και επιπλέον: α) χορηγεί τις εκάστοτε προβλεπόµενες βεβαιώσεις και εκδίδει υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης σύµφωνα - 3 -

4 µε τις προβλέψεις του άρθρου 7 παρ. 4 και β) χορηγεί τα αναφερόµενα στις παρ. 1 και 2 πιστοποιητικά προϋπηρεσίας. Άρθρο 4 Προϋποθέσεις άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 1. Για την άσκηση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του παρόντος από τον τεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης, τον αρχιτεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης ή τον εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης, ο τεχνίτης οφείλει να έχει βεβαίωση αναγγελίας, ενώ ο αρχιτεχνίτης και ο εγκαταστάτης οφείλουν να έχουν την άδεια του αρχιτεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης ή την άδεια του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης αντίστοιχα. 2. Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της βεβαίωσης αναγγελίας ή της άδειας, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 5, είναι : (α) Τα κατωτέρω δικαιολογητικά: (αα) Επικυρωµένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών. (ββ) Τα κατά περίπτωση απαιτούµενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011. (β) Επιτυχής εξέταση, όπου απαιτείται κατά τα οριζόµενα στο παρόν διάταγµα. 3. Από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, ως αντικειµενικώς διαπιστούµενα χαρακτηρίζονται ο τίτλος σπουδών και το πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011. Άρθρο 5 Απαιτούµενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας 1. Οι κάτοχοι (Ι) (α) πτυχίου Επαγγελµατικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) ειδικότητας Τεχνικών Αερίων Καυσίµων, (β) διπλώµατος των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ειδικότητας Τεχνικός Αερίων Καυσίµων ή (ΙΙ) πτυχίου σχολών µε ισότιµο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτηµα Α, καθώς και άλλων σχολών οι οποίες, µετά την έκδοση του παρόντος, καθίστανται ισότιµες και αντίστοιχες των σχολών της ανωτέρω περίπτωσης (Ι) ή (ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιµος µε τίτλους της περίπτωσης (Ι), αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης µε αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος, και αποκτούν το δικαίωµα άσκησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011. Η αίτηση κατατίθεται στην αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: - 4 -

5 (α) Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραµονής που εκδίδεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. (β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάµει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011. (γ) Επικυρωµένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών. Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει σχετική βεβαίωση αναγγελίας. 2. Μετά την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας, οι τεχνίτες εγκαταστάσεων καύσης, α) εάν είναι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ., αφού αποκτήσουν διετή προϋπηρεσία, (β) εάν είναι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ., αφού αποκτήσουν προϋπηρεσία ενός έτους, γ) εάν είναι κάτοχοι ισοτίµων τίτλων και αντίστοιχων ειδικοτήτων των ανωτέρω περιπτώσεων (α) και (β) σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1, εφόσον έχουν, κατά περίπτωση, την αναφερόµενη στο Παράρτηµα Α προϋπηρεσία, υποβάλλουν αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειµένου να αποκτήσουν την άδεια του αρχιτεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: (α) ύο πρόσφατες φωτογραφίες. (β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάµει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011. (γ) Τα απαιτούµενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 6 του παρόντος ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011. Ο τεχνίτης εγκαταστάσεων καύσης αποκτά την άδεια του αρχιτεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης µετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/ Οι κάτοχοι άδειας αρχιτεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης, µετά από προϋπηρεσία δύο ετών από την έκδοση της άδειας αρχιτεχνίτη, υποβάλλουν αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειµένου να αποκτήσουν την άδεια του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: (α) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάµει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011 και (β) Τα απαιτούµενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 6 του παρόντος ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011. Ο αρχιτεχνίτης εγκαταστάσεων καύσης αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης µετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/ A. Εφόσον έχει αδειοδοτηθεί κατάλληλος φορέας διενέργειας εξετάσεων και ο ενδιαφερόµενος επιλέξει την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3982/2011, µετά την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3, η αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών, την οποία ο ενδιαφερόµενος προσκοµίζει στον ως άνω φορέα, προκειµένου να συµµετάσχει στις προβλεπόµενες εξετάσεις. Ο ενδιαφερόµενος, αφού εφοδιαστεί µε την αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης, την υποβάλλει στην ανωτέρω υπηρεσία, η οποία εκδίδει την αιτηθείσα άδεια εντός µηνός από την υποβολή της βεβαίωσης εξέτασης. B. Εάν στην Περιφέρεια στην οποία υπεβλήθησαν η αίτηση και τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 2 και 3 δικαιολογητικά, δεν υπάρχει εξεταστική επιτροπή, η αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας διενεργεί έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και εκδίδει βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών, την οποία κοινοποιεί στην υπηρεσία της Περιφέρειας, η οποία έχει οριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 9 του ν. 3982/2011, προκειµένου να εξεταστεί ο - 5 -

6 ενδιαφερόµενος από την εξεταστική επιτροπή της τελευταίας. Μετά από επιτυχή εξέταση, εκδίδεται βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης, η οποία κοινοποιείται στην αρµόδια για την έκδοση της άδειας υπηρεσία της Περιφέρειας. 5. Εάν υποψήφιος αποτύχει στις εξετάσεις, που διενεργούνται από την οικεία Περιφέρεια, έχει το δικαίωµα επανεξέτασης, υποβάλλοντας αίτηση και καταβάλλοντας το αντίστοιχο παράβολο. 6. Η άδεια εκδίδεται µε απόφαση της αρµόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας, η οποία αναρτάται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α 112) µετά την υποβολή του αντίστοιχου πρακτικού της εξεταστικής επιτροπής ή της βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης. Η διαδικασία έκδοσης της άδειας είναι η προβλεπόµενη στο άρθρο 5 του ν. 3982/2011. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται συµπληρωµατικά η κοινή υπουργική απόφαση 158/25/ΦΓ9.1/2011 «Παροχή πληροφοριών αναφορικά µε τις άδειες παροχής υπηρεσιών στους παρόχους, που είναι µόνιµα εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα και προτίθενται να ασκήσουν σε αυτή τις εν λόγω υπηρεσίες, τις προθεσµίες απάντησης της αρµόδιας αρχής στον αιτούντα πάροχο, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας, καθώς και της ανάκλησής της, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010» (Β 49). 7. Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας σε διπλωµατούχους ή πτυχιούχους του Πανεπιστηµιακού και του Τεχνολογικού Τοµέα. (α) Οι µηχανικοί που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934, µε την εγγραφή τους στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), (β) Οι πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Ενεργειακής Τεχνολογίας και, Μηχανικοί Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού αερίου του Τεχνολογικού Τοµέα µε την κτήση του πτυχίου τους, καθώς και (γ) Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιµος µε τους τίτλους των περιπτώσεων (α) και (β), υποβάλλουν αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, µε την οποία αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που ρυθµίζονται µε το παρόν διάταγµα και αποκτούν το δικαίωµα άσκησης όλων των δραστηριοτήτων αυτών, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011. Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: (α) Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άδεια εργασίας ή παραµονής που εκδίδεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. (β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάµει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011. (γ) Επικυρωµένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών. Όταν από τον τίτλο σπουδών δεν προκύπτει η απαιτούµενη ειδίκευση ή κατεύθυνση, πρέπει να προσκοµίζεται και πίνακας αναλυτικής βαθµολογίας. (δ) Επικυρωµένο αντίγραφο της επαγγελµατικής άδειας, όπου απαιτείται. Στην ως άνω αίτηση ο ενδιαφερόµενος δύναται να αναγγείλει την έναρξη του συνόλου ή µέρους των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, τις οποίες επιτρέπεται να ασκεί σύµφωνα µε τα προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 4 παρ. 4 του ν.3982/2011, οπότε και στη βεβαίωση αναγγελίας που εκδίδεται προσδιορίζονται αντίστοιχα οι αναγγελθείσες επαγγελµατικές δραστηριότητες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/

7 8. Οι ενδιαφερόµενοι για την απόκτηση άδειας του παρόντος, οι οποίοι κατέχουν τίτλο σπουδών επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης, που αντιστοιχεί στην ειδικότητα για την οποία αιτούνται άδεια, προσκοµίζουν απόφαση ισοτιµίας του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), ο οποίος συστάθηκε µε την κ.υ.α /Η/2011 (Β 2351). 9. Οι ανωτέρω άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας χορηγούνται και σε υπήκοο κράτους µέλους της Ε.Ε., ο οποίος επιθυµεί να ασκήσει στην Ελλάδα τις επαγγελµατικές δραστηριότητες που ρυθµίζονται µε το παρόν διάταγµα και έχει αποκτήσει τα επαγγελµατικά του προσόντα σε άλλο κράτος είτε ως αυτοαπασχολούµενος είτε ως µισθωτός. Για τη χορήγηση της άδειας ή της βεβαίωσης αναγγελίας ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση προς την αρµόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας. Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: (α) Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. (β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάµει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011. (γ) Αντίστοιχη απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων: (αα) από το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7 ης Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων» (Α 78) ή (ββ) από το καταργηθέν µε το άρθρο 60 παρ. 1 του π.δ. 38/2010 Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε ένα γενικό σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελµατική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Α 149 ) ή (γγ) από το καταργηθέν µε το άρθρο 60 παρ. 1 του π.δ. 38/2010 Συµβούλιο Επαγγελµατικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «εύτερο γενικό σύστηµα αναγνώρισης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, το οποίο συµπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύµφωνα µε τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Α 178). 10. Αιτήσεις για την απόκτηση άδειας σύµφωνα µε το π.δ. 511/1977 «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίµων» (Α 162), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή το π.δ. 362/2001 «Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης αερίων καυσίµων (καυστήρων και συσκευών). Έκδοση επαγγελµατικών αδειών για τους εργαζόµενους στις σχετικές εργασίες» (Α 245), οι οποίες κατά την έκδοση του παρόντος διατάγµατος έχουν κατατεθεί στις αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, εφόσον συνοδεύονται µε πλήρη, σύµφωνα µε τις τότε ισχύουσες διατάξεις, δικαιολογητικά, θεωρούνται ως αιτήσεις του παρόντος διατάγµατος µε πλήρη δικαιολογητικά και οι ενδιαφερόµενοι ακολουθούν την προβλεπόµενη στο άρθρο 5 διαδικασία, για την απόκτηση αντίστοιχης, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 9 παρ. 7, άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας. Άρθρο 6 Τεκµηρίωση προϋπηρεσίας 1. Όταν ο ενδιαφερόµενος απασχολείται σε επιχείρηση µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας ή µε σύµβαση έργου, η προϋπηρεσία του αποδεικνύεται µε βεβαίωση προϋπηρεσίας που - 7 -

8 χορηγείται από την επιχείρηση στην οποία απασχολείται και συνυπογράφεται από τον εποπτεύοντα, κάτοχο βεβαίωσης αναγγελίας ή σχετικής άδειας υπό τις οδηγίες ή / και τη συνεχή καθοδήγηση του οποίου εργάστηκε ο ενδιαφερόµενος. Ο εποπτεύων µπορεί να είναι, είτε ιδιοκτήτης ή µέτοχος της επιχείρησης είτε να απασχολείται στην επιχείρηση µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας ή µε σύµβαση έργου. Η ως άνω επιχείρηση οφείλει να διαθέτει δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν, τόσο την απασχόληση του ενδιαφεροµένου, όσο και την απασχόληση του εποπτεύοντος. Ειδικότερα πρέπει να είναι διαθέσιµα τα εξής στοιχεία: 1.1. Όταν ο ενδιαφερόµενος απασχολείται στην επιχείρηση µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, οι προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις καταστάσεις εργαζοµένων, θεωρηµένες από την οικεία επιθεώρηση εργασίας, από τις οποίες θα προκύπτει το είδος και η διάρκεια της προϋπηρεσίας του ενδιαφεροµένου Όταν ο ενδιαφερόµενος απασχολείται στην επιχείρηση µε σύµβαση έργου : (α) έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύµατος του ενδιαφεροµένου και (β) θεωρηµένη από την αρµόδια.ο.υ. σύµβαση, από την οποία θα προκύπτει ο ηµερήσιος χρόνος απασχόλησης καθώς και το συνολικό χρονικό διάστηµα που απασχολήθηκε ο ενδιαφερόµενος στην επιχείρηση Όταν ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, οι αναφερόµενες στην ανωτέρω παράγραφο 1.1 καταστάσεις εργαζοµένων, αντιστοίχως για τον εποπτεύοντα Όταν ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση µε σύµβαση έργου (α) έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύµατος του εποπτεύοντος και (β) αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία προκύπτει ότι η επιχείρηση απασχόλησε τον εποπτεύοντα µε σύµβαση έργου θεωρηµένη από την αρµόδια.ο.υ., για χρονικό διάστηµα εντός του οποίου περιλαµβάνεται η περίοδος ασκήσεως του ενδιαφεροµένου Όταν ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης / µέτοχος της επιχείρησης: (α) έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύµατος από τον εποπτεύοντα και (β) νοµιµοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης από τα οποία προκύπτει ότι ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης / µέτοχος της επιχείρησης Η βεβαίωση αναγγελίας ή η άδεια του εποπτεύοντος σε κάθε περίπτωση. 2. Όταν ο ενδιαφερόµενος απασχολείται ως ελεύθερος επαγγελµατίας, για την απόδειξη της προϋπηρεσίας του υποβάλλει στην αρµόδια διεύθυνση της Περιφέρειας υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 µε την οποία δηλώνει : (α) τη διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας µε αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθµίδα απασχόλησής του, (β) ότι απασχόλησε δια συµβάσεως έργου ή εργασίας εποπτεύοντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο το δικαίωµα µε αναφορά στο ονοµατεπώνυµο και τον αριθµό βεβαίωσης αναγγελίας ή αδείας του εποπτεύοντος, (γ) ότι ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υπερβαίνει το 60% του µέσου ετήσιου ατοµικού διαθέσιµου εισοδήµατος (Μ.Ε.Α..Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και (δ) ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1, 2.2 και 2.3 του παρόντος. Ο ενδιαφερόµενος οφείλει να διαθέτει δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν, τόσο την απασχόλησή του, όσο και την απασχόληση του εποπτεύοντος. Ειδικότερα πρέπει να είναι διαθέσιµα τα εξής: 2.1 Στοιχεία για την έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύµατος από τον ενδιαφερόµενο. 2.2 Αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος για την απόκτηση άδειας, απασχόλησε, µε σύµβαση έργου ή εργασίας, αδειούχο εγκαταστάτη ή πρόσωπο που έχει αντίστοιχο δικαίωµα, υπό την εποπτεία του οποίου απέκτησε την απαραίτητη προϋπηρεσία, για το απαιτούµενο χρονικό - 8 -

9 διάστηµα εντός του οποίου περιλαµβάνεται η περίοδος ασκήσεως του ενδιαφερόµενου. 2.3 Αντίγραφα δηλώσεων καλής εκτέλεσης των έργων καθώς και αντίγραφα αντίστοιχων εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιµολογίων, η οποία για κάθε τιµολόγιο αναφέρει την ηµεροµηνία έκδοσης, τον αριθµό και την αξία του τιµολογίου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το 60% του Μ.Ε.Α..Ε. της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας. 3. Η αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ελέγχει αυτεπάγγελτα µε βάση αντικειµενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτηµα Ζ του παρόντος, το αληθές του περιεχοµένου των ανωτέρω βεβαιώσεων ή υπεύθυνων δηλώσεων. Ειδικότερα, προβαίνει σε έλεγχο τουλάχιστον του 20% των αιτήσεων χορήγησης άδειας εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης και του 10% των αιτήσεων χορήγησης άδειας αρχιτεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης. Η στρογγυλοποίηση γίνεται στον αµέσως µεγαλύτερο ακέραιο αριθµό. Επιπρόσθετα, η αρµόδια υπηρεσία προβαίνει σε ελέγχους για την επαλήθευση του περιεχοµένου των ανωτέρω βεβαιώσεων ή υπεύθυνων δηλώσεων ύστερα από καταγγελία. Η υπηρεσία κατά την άσκηση της ανωτέρω αρµοδιότητάς της, επαληθεύει το αληθές του περιεχοµένου των βεβαιώσεων/υπεύθυνων δηλώσεων χρησιµοποιώντας κατά προτεραιότητα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή της ή τα οποία µπορούν να αναζητηθούν υπηρεσιακά εντός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Ο ελεγχόµενος οφείλει να παρέχει στην αρµόδια αρχή που διενεργεί τον έλεγχο τα δικαιολογητικά / έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 ή 2 και τα οποία βεβαιώνουν το αληθές του περιεχοµένου των ως άνω εγγράφων. 4. Στη βεβαίωση προϋπηρεσίας του ενδιαφεροµένου αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου ή του κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας, συµπεριλαµβανοµένων του αριθµού της αδείας και της εκδούσας αρχής, τα στοιχεία του ενδιαφεροµένου προσώπου, η διάρκεια της εκπαίδευσης (ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ηµεροµίσθια), η ειδικότητα και η βαθµίδα στην οποία έχει ασκηθεί. Τα ως άνω στοιχεία της βεβαίωσης προϋπηρεσίας καταχωρούνται στην µερίδα του ενδιαφεροµένου προσώπου στο Ενιαίο Μητρώο Τεχνικών Επαγγελµάτων. Υπόδειγµα βεβαίωσης προϋπηρεσίας παρατίθεται στο παράρτηµα Ε. 5. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας που εκδίδονται από ηµόσιες Υπηρεσίες ή Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου (ΝΠ ) ή Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου (ΝΠΙ ) του ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα, καθώς και από Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, αναγράφουν τη διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας του ενδιαφερόµενου, την ειδικότητα και τη βαθµίδα απασχόλησής του και δεν χρήζουν θεωρήσεως από άλλη δηµόσια αρχή. Οι βεβαιώσεις αυτές συνοδεύονται είτε από απόφαση πρόσληψης από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης, εγκαταστάτης εγκαταστάσεων καύσης, είτε από απόφαση του αρµόδιου οργάνου περί αναθέσεως στον ενδιαφερόµενο των καθηκόντων του τεχνίτη, αρχιτεχνίτη, εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης, εφόσον διαθέτει αντίστοιχα άδεια αρχιτεχνίτη ή εγκαταστάτη ή, για την περίπτωση του τεχνίτη, βεβαίωση αναγγελίας. 6. Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε από τους έφεδρους οπλίτες, τους οπλίτες παρατεταµένης θητείας ή τους έφεδρους αξιωµατικούς κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων δύναται να αναγνωριστεί µε την υποβολή βεβαίωσης της αρµόδιας στρατιωτικής αρχής, στην οποία θα βεβαιώνεται µε την απαιτούµενη λεπτοµέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής. 7. Με επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 38/2010 (Α 78), πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από κράτος µέλος της Ε.Ε. θεωρούνται για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές του εν λόγω κράτους µέλους

10 8. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ηµεροµίσθια ή σε µήνες. Ένας µήνας αντιστοιχεί σε 25 ηµεροµίσθια και ένα ηµεροµίσθιο αντιστοιχεί σε 8 ώρες εργασίας. Στις περιπτώσεις µερικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία ανάγεται σε ηµεροµίσθια ή µήνες πλήρους απασχόλησης. 9. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6, για τη δηλούµενη προϋπηρεσία πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχες δηλώσεις καλής εκτέλεσης, που εκδίδονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 παρ. 4 του παρόντος. 10. Η προβλεπόµενη στο άρθρο 5 του παρόντος προϋπηρεσία δύναται να αντικατασταθεί µε κατάλληλα βεβαιωµένη ειδική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση ή/και κατάρτιση ή/και επιµόρφωση που παρέχεται από εγκεκριµένους για το σκοπό αυτό φορείς ή σχολές εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις προβλέψεις του προεδρικού διατάγµατος που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 3982/ Οι αιτήσεις που υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος και οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιον δηµόσιας αρχής και στην περίπτωση αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, οι παραβάτες τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 12 του ν. 3982/2011 αντίστοιχα. 12. Στην περίπτωση αδυναµίας προσκόµισης των ως άνω αναφερόµενων δικαιολογητικών, που µπορεί να προέρχεται είτε από καταστροφή αρχείων ή καταστάσεων εργασίας, είτε από άλλη αιτία, για τον προσδιορισµό του είδους και του χρόνου εργασίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία τα βιβλιάρια ενσήµων των δηµοσίων οργανισµών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δηµόσιο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η απασχόληση του ενδιαφερόµενου σε θέση εργασίας µε το ίδιο ή συναφές αντικείµενο. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση, στην οποία αναφέρει τεκµηριωµένα για ποιους λόγους αδυνατεί να προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αίτηση συνοδεύεται από τα διαθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία εξετάζονται από την αρµόδια εξεταστική επιτροπή που συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό προϋπηρεσίας. Άρθρο 7 Ποιοτική στάθµη εκτελούµενων εργασιών και υποχρεώσεις παρόχων 1. Οι ασκούντες τις επαγγελµατικές δραστηριότητες του παρόντος οφείλουν να διαθέτουν αντίστοιχη άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας και να εκτελούν τις αντίστοιχες εργασίες µε τρόπο ώστε οι εγκαταστάσεις καύσης να παρέχουν το απαιτούµενο επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της υ.α. 3046/304/1989 «Κτιριοδοµικός Κανονισµός» ( 59), της κ.υ.α. 3/Α/11346/2003 «Κανονισµός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar» (Β 963), της υ.α. 3/Α/22925/2006 «Κανονισµός εγκατάστασης παροχετευτικών αγωγών και µετρητών φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 4 bar» (Β 1810) και της κ.υ.α /2003 «Τεχνικός Κανονισµός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιοµηχανιώνβιοτεχνιών)» (Β 1257), όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, καθώς και των διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος. 2. εν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση στις εγκαταστάσεις συσκευών καύσης που δεν είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις των Οδηγιών 92/42/EOK «Νέοι λέβητες ζεστού νερού» ή / και 90/396/EOK «Συσκευές αερίου», όπως αυτές µεταφέρθηκαν στο Ελληνικό δίκαιο : α) η πρώτη µε το π.δ. 335/1993 «Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα, σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/42 ΕΟΚ της 21 ης Μαΐου 1992 (L 167/92)» (Α 143), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και β) η δεύτερη µε την υ.α /1991 «της 3.4/7/91 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την 90/396/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου των

11 Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις συσκευές αερίου» (Β 487), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Πριν από την έναυση συσκευής καύσης, ο αδειούχος εγκαταστάτης ή το πρόσωπο που έχει αντίστοιχο δικαίωµα, οφείλουν να ελέγχουν τη συµµόρφωση της συσκευής µε τις ως άνω διατάξεις. 4. Οι εγκαταστάτες εγκαταστάσεων καύσης ή τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωµα αυτό υποχρεούνται, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών εκτέλεσης, συντήρησης και επισκευής µιας εγκατάστασης καύσης αερίων καυσίµων, να θέτουν σε λειτουργία ή επαναλειτουργία την εγκατάσταση, µόνον όταν προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και διαπιστώσουν ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις, ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας αυτής, σύµφωνα µε τη µελέτη, οπότε και συντάσσουν υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης και η οποία συνοδεύεται από µετρήσεις που επαληθεύουν την ποιότητα των καυσαερίων, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις. Το περιεχόµενο της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης ορίζεται στο παράρτηµα Β του παρόντος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση δεν πληροί τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας, στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης αναγράφονται εξειδικευµένα τα ευρήµατα και γνωστοποιούνται στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. 5. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 ελέγχονται για την τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους, καθώς και για την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, σύµφωνα µε τη διαδικασία αυτεπάγγελτης επιλογής των προς έλεγχο παρόχων του Παραρτήµατος Ζ, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11 του ν. 3982/2011 και υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 12 του νόµου αυτού. Η επαγγελµατική συµπεριφορά των εν λόγω προσώπων παρακολουθείται κατά τα οριζόµενα στην υ.α /1106/Φ9.1/2010 «ιαδικασία έγκρισης προσωρινής παροχής υπηρεσιών, τήρηση µητρώου και εποπτεία παροχών» (Β 1830), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. 6. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 οφείλουν να παρέχουν στους αποδέκτες των υπηρεσιών τους πληροφορίες, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 23 του ν. 3844/2010 και ειδικότερα, πριν από την παροχή της υπηρεσίας, να παραδίδουν στον αποδέκτη της υπηρεσίας ειδικό έντυπο πληροφοριών, το ελάχιστο περιεχόµενο του οποίου ορίζεται στο παράρτηµα Γ του παρόντος. 7. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 οφείλουν να διαθέτουν την προβλεπόµενη στο άρθρο 24 του ν.3844/2010 ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης, η οποία µπορεί να είναι ατοµική ή οµαδική, όπως αυτή αναφέρεται στο ειδικό έντυπο πληροφοριών. 8. Άρνηση ή ελλιπής παροχή των εν λόγω πληροφοριών επισύρει για τον παραβάτη κυρώσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του ν. 3844/2010 και την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού. 9. Οι επαγγελµατικές οµοσπονδίες και τα οικεία επιµελητήρια ενηµερώνουν τα µέλη τους σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 10. Εάν ο αδειούχος αρχιτεχνίτης ή εγκαταστάτης εγκαταστάσεων καύσης απασχολείται µε σύµβαση εργασίας ή σύµβαση έργου σε εταιρεία, οι αναφερόµενες στις ανωτέρω παραγράφους υποχρεώσεις ισχύουν και για την εταιρεία. Ειδικότερα : 10.1 Εάν οι ασκούµενες επαγγελµατικές δραστηριότητες αφορούν παροχή υπηρεσιών της εταιρείας προς τρίτους: (α) Η προβλεπόµενη στην παράγραφο 4 υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της εταιρείας. (β) Το προβλεπόµενο στην παράγραφο. 6 ειδικό έντυπο πληροφοριών συντάσσεται µε ευθύνη της εταιρείας και παραδίδεται στον αποδέκτη της υπηρεσίας από τον ως άνω αδειούχο

12 (γ) Οι προβλεπόµενες στις προηγούµενες παραγράφους κυρώσεις επιβάλλονται στην εταιρεία και, σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήµατος, και στον ως άνω αδειούχο. (δ) Η υποχρέωση για ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης, σύµφωνα µε την παράγραφο 7, βαρύνει την εταιρεία Εάν οι ασκούµενες επαγγελµατικές δραστηριότητες αφορούν παροχή υπηρεσιών προς την ίδια την εταιρεία: (α) Η προβλεπόµενη στην παράγραφο 4 υπεύθυνη δήλωση δύναται να συντάσσεται και να υπογράφεται από τον αδειούχο, προκειµένου για σύνδεση του κτιρίου της εταιρείας µε τα δίκτυα κοινής ωφελείας, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις. (β) εν συντάσσεται το προβλεπόµενο στην παράγραφο 6 ειδικό έντυπο πληροφοριών. (γ) Οι προβλεπόµενες στις προηγούµενες παραγράφους κυρώσεις επιβάλλονται, σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήµατος, στον αδειούχο. (δ) εν υπάρχει υποχρέωση για ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης, σύµφωνα µε την παράγραφο 7. Άρθρο 8 Θεώρηση αδειών 1. Οι εκδιδόµενες σύµφωνα µε το άρθρο 5 άδειες είναι αόριστης διάρκειας και, µε την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2, θεωρούνται κάθε οκτώ έτη. ς ηµεροµηνία έναρξης της οκταετίας λαµβάνεται η 1 η Ιανουαρίου του επόµενου έτους από τη χορήγηση της άδειας. Η ως άνω θεώρηση των αδειών αποσκοπεί στην εξασφάλιση ότι ο επαγγελµατίας ασκεί για το ελάχιστο απαιτούµενο όριο την αντίστοιχη επαγγελµατική δραστηριότητα. 2. Η άδεια των προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 10 παρ. 1 και στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2, δεν χρειάζεται θεώρηση. Οι λοιποί επαγγελµατίες για να αποδείξουν ότι ασκούν για το ελάχιστο απαιτούµενο όριο την αντίστοιχη επαγγελµατική δραστηριότητα δύνανται, κατ επιλογή τους, είτε να ενηµερώσουν το προβλεπόµενο στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίο Μητρώο Προσώπων είτε να προβούν στις οριζόµενες στις παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου ενέργειες. Ο ενδιαφερόµενος ενηµερώνει εγγράφως την αρµόδια υπηρεσία για τον τρόπο που επιλέγει. Ειδικότερα, η απλή ενηµέρωση, µε ευθύνη του ενδιαφεροµένου, του προβλεπόµενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων δεν συνεπάγεται χρηµατική επιβάρυνση του ενδιαφεροµένου και συνίσταται στα εξής: (α) στην παροχή στοιχείων που τεκµηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών, εντός της οκταετίας ή (β) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης, που τεκµηριώνουν µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο µε το 60% του Μ.Ε.Α..Ε. ή (γ) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης και στοιχείων υπηρεσίας, που τεκµηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β). Η διαδικασία και οι λεπτοµέρειες της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων ή της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης καθορίζονται µε την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 3982/2011. Μέχρι τη συγκρότηση του ηλεκτρονικού Μητρώου, τα ως άνω στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη µορφή. Η υπηρεσία ελέγχει τα ως άνω υποβαλλόµενα στοιχεία και εάν ο ενδιαφερόµενος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τον ενηµερώνει σχετικά. Εάν ο ενδιαφερόµενος δεν εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις του, εφαρµόζονται οι επόµενες παράγραφοι 4 και 5. Η υπηρεσία ελέγχει επίσης αυτεπάγγελτα µε βάση αντικειµενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτηµα Ζ του παρόντος, το αληθές των στοιχείων που καταχωρούνται, καθώς και ύστερα από καταγγελία. Ο πάροχος οφείλει να παρέχει στην υπηρεσία τα αντίγραφα των δηλώσεων καλής εκτέλεσης που καταχωρήθηκαν ή / και κάθε άλλο έγγραφο που είναι απαραίτητο για την τεκµηρίωση της ακρίβειας των στοιχείων που καταχώρησε. Στην περίπτωση καταχώρησης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων ή µη

13 προσκόµισης των στοιχείων αυτών στην αρµόδια υπηρεσία, επιβάλλονται στον πάροχο κυρώσεις σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση του άρθρου 12 του ν. 3982/ Εάν ο ενδιαφερόµενος δεν επιλέξει την ενηµέρωση του προβλεπόµενου στο άρθρο 9 του ν.3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων, κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο, υποβάλλει αίτηση για τη θεώρηση της άδειας και καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται δυνάµει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011. Ο ενδιαφερόµενος µαζί µε την αίτησή του οφείλει: (α) να παράσχει στοιχεία που τεκµηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών εντός της οκταετίας ή (β) να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης, που τεκµηριώνουν µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών εντός της οκταετίας τουλάχιστον ίσο µε το 60% του Μ.Ε.Α..Ε. ή (γ) να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης και στοιχεία υπηρεσίας, που τεκµηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β). Η τεκµηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 6, δηλαδή µε την υποβολή της βεβαίωσης προϋπηρεσίας για τον µισθωτό ή της υπεύθυνης δήλωσης για τον ελεύθερο επαγγελµατία, χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία που αφορούν τον εποπτεύοντα. 4. Η προβλεπόµενη στην παράγραφο 3 θεώρηση γίνεται εντός έξη µηνών από τη λήξη της οκταετίας και η επόµενη οκταετία αρχίζει από την ηµεροµηνία λήξης της προηγούµενης οκταετίας. Μετά την παρέλευση απράκτου εξαµήνου από τη λήξη της ως άνω οκταετίας λόγω µη προσκόµισης στην αρχή αδειοδότησης των απαραίτητων δικαιολογητικών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η άδεια θεωρείται µε την υποβολή αίτησης, που συνοδεύεται από τα παρακάτω στοιχεία: (α) Τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3 δικαιολογητικά σχετικά µε τη διάρκεια της υπηρεσίας ή τον κύκλο εργασιών, τα οποία πρέπει να αφορούν και τον χρόνο που µεσολάβησε από τη λήξη της ηµεροµηνίας θεώρησης, µέχρι την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών. (β) Παράβολο, το οποίο είναι διπλάσιο από το προβλεπόµενο στην παράγραφο 3, εάν η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει το ένα έτος, και τετραπλάσιο από το προβλεπόµενο στην παράγραφο 3, εάν η καθυστέρηση υπερβαίνει το ένα έτος, αλλά είναι µικρότερη των πέντε ετών. Στις ως άνω περιπτώσεις η οκταετία για την επόµενη θεώρηση υπολογίζεται µε αφετηρία την 1 η Ιανουαρίου του επόµενου έτους από την ηµεροµηνία της θεώρησης. 5. Εάν η καθυστέρηση θεώρησης της άδειας υπερβαίνει τα πέντε έτη ή εάν ο ενδιαφερόµενος αδυνατεί να προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να προσκοµίσει βεβαίωση κατάλληλης εκπαίδευσης που παρέχεται από εγκεκριµένους, για το σκοπό αυτό, φορείς ή σχολές εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις προβλέψεις του προεδρικού διατάγµατος, που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 3982/2011. Σε αντίθετη περίπτωση, η άδεια ανακαλείται και, προκειµένου ο ενδιαφερόµενος να έχει το δικαίωµα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελµατικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί µε νέα άδεια, η οποία εκδίδεται µετά από υποβολή σχετικής αίτησης και ύστερα από επιτυχή εξέταση. Για το σκοπό αυτό ο ενδιαφερόµενος καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται δυνάµει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/ Άσκηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων χωρίς να έχει θεωρηθεί η αντίστοιχη άδεια επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 του ν.3982/ Εάν, µετά τη λήψη της προβλεπόµενης στο άρθρο 5 άδειας, µεσολαβήσει ουσιώδης αλλαγή της εξεταστέας ύλης, µε την έκδοσης αντίστοιχης υπουργικής απόφασης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 7 του ν.3982/2011, οι κάτοχοι άδειας, που εκδόθηκε ύστερα από εξετάσεις που διενεργήθηκαν σύµφωνα µε προγενέστερη, κατά τα προηγούµενα, υπουργική απόφαση, οφείλουν σε διάστηµα δύο ετών από τη δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης, είτε να προσκοµίσουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης κατάλληλου σεµιναρίου που παρέχεται από φορέα επαγγελµατικής κατάρτισης, ο οποίος εγκρίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του

14 άρθρου 4 παρ. 2 του ν.3982/2011, είτε να υποβληθούν σε συµπληρωµατική εξέταση, υποβάλλοντας αντίστοιχη αίτηση και παράβολα. Σε αντίθετη περίπτωση η άδεια ανακαλείται και, προκειµένου ο ενδιαφερόµενος να έχει το δικαίωµα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελµατικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί µε νέα άδεια, η οποία εκδίδεται µετά από υποβολή σχετικής αίτησης και ύστερα από επιτυχή εξέταση. Για τον σκοπό αυτό ο ενδιαφερόµενος καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται δυνάµει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/ Οι υπηρεσίες των Περιφερειών ενηµερώνουν µε κάθε πρόσφορο µέσο τους ενδιαφερόµενους για κάθε αλλαγή της εξεταστέας ύλης η οποία πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 7. Άρθρο 9 Αντιστοίχιση υφισταµένων αδειών τεχνικών εγκαταστάσεων καύσης 1. Οι άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το π.δ. 511/1977, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και οι οποίες είναι σε ισχύ κατά την έκδοση του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν και θεωρούνται κάθε οκτώ έτη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8. Οι κάτοχοι των αδειών αυτών έχουν το δικαίωµα εκτέλεσης των εργασιών του παρόντος διατάγµατος, που αφορούν αποκλειστικά τα υγρά καύσιµα. 2. Οι άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το π.δ. 511/1977, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των οποίων η ηµεροµηνία θεώρησης έχει παρέλθει, εφόσον το διάστηµα από τη λήξη της ισχύος τους µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, θεωρούνται εντός έξι µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 παρ. 3, στη συνέχεια δε θεωρούνται κάθε οκτώ έτη, σύµφωνα µε το άρθρο 8. Οι κάτοχοι των αδειών αυτών έχουν το δικαίωµα εκτέλεσης των εργασιών του παρόντος διατάγµατος που αφορούν αποκλειστικά τα υγρά καύσιµα. 3. Οι υφιστάµενες άδειες που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το π.δ. 362/2001 και είναι σε ισχύ αντικαθίστανται µε τις άδειες ή βεβαιώσεις του παρόντος σε διάστηµα δύο ετών από τη δηµοσίευσή του σύµφωνα µε τις προβλέψεις της κατωτέρω παραγράφου 7. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η υποβολή αίτησης και του παραβόλου που καθορίζεται δυνάµει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011, όπου απαιτείται. Η άδεια του βοηθού τεχνικού αερίων καυσίµων αντικαθίσταται, σε κάθε περίπτωση, µε βεβαίωση αναγγελίας χωρίς καµία επιβάρυνση. 4. Οι υφιστάµενες άδειες που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το π.δ. 362/2001 των οποίων η ηµεροµηνία θεώρησης έχει παρέλθει, αλλά το διάστηµα από τη λήξη ηµεροµηνίας θεώρησης, είναι µικρότερο ή ίσο των έξι µηνών, αντικαθίστανται, σύµφωνα µε την κατωτέρω παράγραφο 7, σε διάστηµα έξη µηνών, από την έκδοση του παρόντος, µε τις άδειες του παρόντος. Για τον σκοπό αυτό ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση, καταβάλλει το προβλεπόµενο στο άρθρο 8 παρ. 3 παράβολο και προσκοµίζει τα εξής στοιχεία: (α) βεβαίωση υπηρεσίας τεχνικού αερίων καυσίµων για χρονικό διάστηµα δύο ετών, από τον οικείο εργοδότη ή (β) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελµατία, αντίγραφα των εκκαθαριστικών των φορολογικών του δηλώσεων ή κατάσταση τιµολογίων στην οποία για κάθε τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών τεχνικού αερίων καυσίµων θα αναγράφεται αριθµός τιµολογίου και η ηµεροµηνία έκδοσής του. 5. Με επιφύλαξη της περίπτωσης (α) της παραγράφου 7, οι άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το π.δ. 362/2001 και για τις οποίες δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων 3 ή 4, αντικαθίστανται µε τις άδειες του παρόντος εφόσον η καθυστέρηση θεώρησής τους δεν υπερβαίνει την πενταετία. Για την αντικατάσταση αυτή ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση, καταβάλλει τα προβλεπόµενα στο άρθρο 8 παρ. 4 παράβολα και προσκοµίζει τα εξής στοιχεία: (α) βεβαίωση υπηρεσίας τεχνικού αερίων καυσίµων για χρονικό διάστηµα δύο ετών από τον οικείο εργοδότη, ή (β) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελµατία, αντίγραφα των εκκαθαριστικών των φορολογικών του δηλώσεων ή κατάσταση τιµολογίων, στην οποία για

15 κάθε τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών τεχνικού αερίων καυσίµων θα αναγράφεται ο αριθµός τιµολογίου και η ηµεροµηνία έκδοσής του. Εάν η καθυστέρηση θεώρησης της άδειας υπερβαίνει τα πέντε έτη ή εάν ο ενδιαφερόµενος αδυνατεί να προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η άδεια ανακαλείται και ο ενδιαφερόµενος, προκειµένου να ασκήσει την αντίστοιχη επαγγελµατική δραστηριότητα, οφείλει να εφοδιαστεί µε νέα άδεια, η οποία εκδίδεται µετά την υποβολή σχετικής αίτησης και ύστερα από επιτυχή εξέταση. Για τον σκοπό αυτό ο ενδιαφερόµενος καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται δυνάµει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/ Η επόµενη ηµεροµηνία θεώρησης, για τις άδειες που εκδίδονται σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραγράφους 3, 4, 5 είναι η Η προβλεπόµενη στις ανωτέρω παραγράφους αντικατάσταση γίνεται ως ακολούθως: (α) Η άδεια του βοηθού τεχνικού αερίων καυσίµων αντικαθίσταται, χωρίς καµία επιβάρυνση, µε βεβαίωση αναγγελίας που παρέχει το δικαίωµα άσκησης των δραστηριοτήτων του τεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης. Η προϋπηρεσία που διαθέτει ο βοηθός τεχνικός αερίων καυσίµων κατά τη δηµοσίευση του παρόντος προσµετράται για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης. (β) Ο αδειούχος βοηθός τεχνικός αερίων µε προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών στις εγκαταστάσεις καύσης αέριων καυσίµων αποκτά την άδεια του αρχιτεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης, µετά από εξετάσεις. (γ) Η άδεια του τεχνίτη αερίων καυσίµων αντικαθίσταται µε την άδεια του αρχιτεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης. (δ) Ο αδειούχος τεχνίτης αερίων καυσίµων µε προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης, µετά από εξετάσεις. Η προϋπηρεσία που διαθέτει ο τεχνίτης αερίων καυσίµων κατά τη δηµοσίευση του παρόντος προσµετράται για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης. (ε) Η άδεια του εγκαταστάτη αερίων καυσίµων αντικαθίσταται µε την άδεια του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης. (στ) Ο αδειούχος εγκαταστάτης - συντηρητής καυστήρων υγρών καυσίµων µε προϋπηρεσία τουλάχιστον έξη µηνών στις εγκαταστάσεις καύσης αέριων καύσιµων αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης, µετά από εξετάσεις. (ζ) Οι κάτοχοι άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α ή Γ ειδικότητας, σύµφωνα µε το β.δ. 13/19 Φεβρουαρίου 1936 «Περί συµπληρώσεως )τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» (Α 98 ) ή µε το β.δ. 13/26 Μαρτίου 1938 «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ Ειδικότητας παραγωγής, µετατροπής, µεταφοράς, µετασχηµατισµού και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας» (Α 113) αντιστοίχως, εφόσον διαθέτουν, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, προϋπηρεσία τουλάχιστον έξη µηνών σε εγκαταστάσεις καύσης υγρών καυσίµων, αποκτούν µέχρι άδεια εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης, µε την προϋπόθεση ότι διαθέτουν και προϋπηρεσία έξη µηνών στις εγκαταστάσεις καύσης αερίων καυσίµων και µετά από επιτυχή εξέταση από την αρµόδια αρχή. Άρθρο 10 Κατάθεση άδειας και απαλλαγή υποχρέωσης θεώρησης 1. Εάν ο εγκαταστάτης εγκαταστάσεων καύσης απασχολείται µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή κατηγορίας, στο ηµόσιο, σε Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ή Ιδιωτικού ικαίου, Επιχειρήσεις ή Οργανισµούς Κοινής φελείας που, είτε ανήκουν στο ηµόσιο, είτε συµµετέχει σε αυτά το ηµόσιο καθ οιονδήποτε τρόπο, µε αίτηση καταθέτει την προαναφερθείσα επαγγελµατική άδεια στην αρµόδια αρχή της οικείας περιφέρειας, η οποία του

16 χορηγεί βεβαίωση κατάθεσης της εν λόγω άδειας και δεν υπόκειται στην υποχρέωση θεώρησης της αντίστοιχης άδειας. Τα ως άνω πρόσωπα, εάν έχουν προσληφθεί ως εγκαταστάτες εγκαταστάσεων καύσης, εκδίδουν την προβλεπόµενη από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, υπεύθυνη δήλωση µόνο για τις εγκαταστάσεις του φορέα στον οποίο εργάζονται ως µισθωτοί και υπόκεινται στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παρ Όταν οι ως άνω πάροχοι, απασχολούνται αποκλειστικά µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δεν υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης της άδειας. Εάν όµως αυτοί ασκούν παράλληλα αντίστοιχο ελεύθερο επάγγελµα, υπόκεινται στην εν λόγω υποχρέωση και, σε κάθε περίπτωση, υπόκεινται στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παρ Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 µετά τη λήξη σχέσης εργασίας, επανακτούν την κατατεθείσα άδεια, µε την υποβολή σχετικής αίτησης και των αντίστοιχων παραβόλων. Η άδεια αυτή υπόκειται σε θεώρηση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8. ς αφετηρία για τον υπολογισµό της οκταετίας της επόµενης θεώρησης, λαµβάνεται η 1 η Ιανουαρίου του έτους µετά τη λήξη της σχέσης εργασίας. 4. Η ως άνω διαδικασία ακολουθείται για την ανάκτηση των αδειών, οι οποίες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος διατάγµατος έχουν κατατεθεί, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά την ανάκτηση των εν λόγω αδειών, γίνεται ταυτόχρονη αντιστοίχηση, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 9 παρ. 7. Άρθρο 11 Λοιπές διατάξεις 1. Η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του παρόντος υποβολή αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν, γίνεται και ηλεκτρονικά. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής, για τη χορήγηση των αδειών εφαρµόζεται συµπληρωµατικά το άρθρο 4 της κοινής υπουργικής απόφασης 158/25/ΦΓ9.1/2011 (Β 49), καθ ο µέρος δεν αντίκειται στις διατάξεις του ν. 3982/2011 και του παρόντος διατάγµατος. 2. Τα ειδικότερα τεχνικά ζητήµατα για την κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονική υποβολή ρυθµίζονται µε την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 9 παρ. 4 του ν.3982/ Η προσωρινή ή περιστασιακή άσκηση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που ρυθµίζονται µε το παρόν διάταγµα: (α) από πρόσωπο που είναι µόνιµα εγκατεστηµένο σε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις της υπουργικής απόφασης 12570/1106/Φ9.1/2010 (Β 1830), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, (β) από υπήκοο τρίτης χώρας, που απασχολείται ως εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό σε επιχείρηση η οποία είναι εγκατεστηµένη σε τρίτη χώρα και ο οποίος, όπως προβλέπεται από σχετική σύµβαση, την οποία η επιχείρηση, όπου απασχολείται, έχει συνάψει µε επιχείρηση εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, οφείλει να παρέχει συγκεκριµένη υπηρεσία προς επιχείρηση που ασκεί τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα, στο πλαίσιο σύµβασης προµήθειας τεχνικού εξοπλισµού µεταξύ της τελευταίας και της εγκατεστηµένης σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου επιχείρησης, γίνεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις της κοινής υπουργικής απόφασης 5205/11/2011 «Καθορισµός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθµίσεις του Ν. 3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι µετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστηµένη σε τρίτη χώρα, µε σκοπό την παροχή υπηρεσίας, στο πλαίσιο σύµβασης προµήθειας µεταξύ επιχείρησης εγκατεστηµένης σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και αντίστοιχης που ασκεί τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα» (Β 434), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει

17 4. Οι διατάξεις του παρόντος για την ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης τίθενται σε ισχύ µετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 24 παρ. 5 του ν. 3844/2010. Άρθρο 12 Μεταβατικές και Καταργούµενες ιατάξεις Με την έκδοση του παρόντος διατάγµατος καταργούνται τα π.δ. 511/1977 (Α 162), π.δ. 97/1987 (Α 59) και π.δ. 362/2001 (Α 245) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του παρόντος. Άρθρο 13 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος διατάγµατος τα κάτωθι παραρτήµατα: Παράρτηµα Α Σχολές που αναφέρονται στην παρ.1 εδάφιο (ΙΙ) του άρθρου 5 Σχολές & Ειδικότητα Κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β κύκλου ειδικότητας «Συντηρητών Κεντρικής Θέρµανσης» Κάτοχοι πτυχίου ταχύρρυθµης σχολής ΟΑΕ ειδικότητας συντηρητών λεβητοστασίου Κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Σ. ειδικότητας «Μηχανών Εσωτερικής Καύσης» Κάτοχοι πτυχίου Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.. του β.δ. 3/52 (Α 157) και του ν.δ. 212/69 (Α 112) (κατώτερες) ειδικότητας «Τεχνιτών Στροβίλων Λεβήτων» Προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη (σε µήνες)

18 Παράρτηµα Β Υπεύθυνη ήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών Η υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης εργασιώνεγκατάστασης καύσης καυσίµων συντάσσεται από τον εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης ή τον έχοντα προς τούτο το δικαίωµα. Στη δήλωση αυτή αναγράφονται τα εξής: (α) Τα στοιχεία του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης ή του έχοντος προ τούτο το δικαίωµα (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ), ο αριθµός και η περιγραφή της επαγγελµατικής του άδειας ή της βεβαίωσης αναγγελίας, καθώς και η εκδούσα αρχή. (β) Η διεύθυνση και η περιγραφή της εγκατάστασης καύσης, στην οποία συµπεριλαµβάνονται η αναγραφή των υλικών και εξαρτηµάτων που χρησιµοποιήθηκαν και, όπου απαιτείται, οι αντίστοιχες προδιαγραφές. (γ) Τα στοιχεία του µελετητή (όταν απαιτείται µελέτη). (δ) Οι κανονισµοί σύµφωνα µε τους οποίους έγινε η εγκατάσταση. (ε) Η τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος διατάγµατος. (στ) Ότι διενεργήθηκαν µετρήσεις επαλήθευσης της ποιότητας των καυσαερίων, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις (αναφέρονται εξειδικευµένα). (ζ) Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του κτιρίου, του οικοπέδου ή γηπέδου στο οποίο εκτελέστηκαν οι εγκαταστάσεις ή του διαχειριστή αν πρόκειται για κοινόχρηστο κτίριο ή οικόπεδο. (η) Η εγγύηση καλής λειτουργίας και η ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης. (θ) Τα στοιχεία του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών και ειδικότερα ο αριθµός και η ηµεροµηνία έκδοσής του. Εάν χρησιµοποιήθηκε συνεργείο πρέπει επίσης να αναφέρονται τα ονόµατα των φυσικών προσώπων που εργάστηκαν στο έργο ως τεχνίτες ή αρχιτεχνίτες, µε τον αριθµό της βεβαίωσης καταχώρησης ή της επαγγελµατικής τους άδειας αντίστοιχα, καθώς και ο αριθµός των ηµεροµισθίων που πραγµατοποίησαν. Παράρτηµα Γ Ειδικό έντυπο πληροφοριών Το ειδικό έντυπο πληροφοριών περιέχει τα εξής: (α) Τα στοιχεία του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης ή του αρχιτεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης, ή του έχοντος προς τούτο το δικαίωµα (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ), τον αριθµό και την περιγραφή της επαγγελµατικής του άδειας ή της βεβαίωσης αναγγελίας, καθώς και την εκδούσα αρχή. (β) Τον τιµοκατάλογο παροχής υπηρεσιών, την εγγύηση καλής λειτουργίας και την ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης. (γ) Τους κανονισµούς σύµφωνα µε τους οποίους εκτελείται η εγκατάσταση

19 Παράρτηµα Υπόδειγµα Αίτησης Υπεύθυνης ήλωσης (Αίτησης ) (Τόπος).. (Ηµεροµηνία) την.. Προς Ο ΚΑΤΘΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Α. Προσωπικά στοιχεία: 1. Επώνυµο 2. Όνοµα.. 3. Πατρώνυµο.. 4. Ιθαγένεια.. 5. Αρ. Ταυτ./ ιαβατηρίου. 6. ΑΦΜ.. 7. Κάτοχος του τίτλου σπουδών Β. Στοιχεία Επικοινωνίας: 1. ιεύθυνση επαγγελµατικής εγκατάστασης / µόνιµης διαµονής (διαγράφεται ανάλογα) Νοµός. ήµος Οδός Αριθµός.. ΤΚ. 2. Τηλέφωνο (σταθερό/κινητό).. Φαξ 3. /νση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Γ. Αναγγέλλω την έναρξη (διαγράφεται ανάλογα): Α) του συνόλου των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, τις οποίες επιτρέπεται να ασκώ, σύµφωνα µε τα προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται δυνάµει της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.3982/2011 ή Β) των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στα Π :. Αναγγέλλω την πρόθεση έναρξης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του Ε. Παρακαλώ όπως µου χορηγήσετε : 1. Άδεια (π.χ. αρχική, θεώρηση υφιστάµενης, αντικατάσταση υφιστάµενης, αίτηση επανεξέτασης) / Βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών (διαγράφεται ανάλογα). 2. Επαγγελµατική δραστηριότητα:.. 3. Ειδικότητα και βαθµίδα. ΣΤ. Στοιχεία υπάρχουσας άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας (όπου εφαρµόζεται)

20 Εκδούσα αρχή Αριθµός.. Ηµεροµηνία. Ζ. Παρατηρήσεις Επισυνάπτω τα κάτωθι απαιτούµενα δικαιολογητικά: ικαιολογητικό Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ΝΑΙ / ΟΧΙ ύο πρόσφατες φωτογραφίες Άδεια εργασίας ή παραµονής που εκδίδεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Παράβολο που καθορίζεται δυνάµει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011 Επικυρωµένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών Πίνακας αναλυτικής βαθµολογίας, όταν από τον τίτλο σπουδών δεν προκύπτει η απαιτούµενη ειδίκευση ή κατεύθυνση Επικυρωµένο αντίγραφο της επαγγελµατικής άδειας, στις περιπτώσεις που απαιτείται Απόφαση ισοτιµίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων από το Σ.Α.Ε.Π. Απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων από το Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε. Απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων από το Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης. Λοιπά δικαιολογητικά

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5570/378/ΦΓ9.6.4 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5570/378/ΦΓ9.6.4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 24.4.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ5 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων για τις επαγγελµατικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας µηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιοµηχανίες και άλλες µονάδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 108/12-6-2013 (ΦΕΚ Β 141/2013)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 108/12-6-2013 (ΦΕΚ Β 141/2013) Έ δρ α : Π λ. Ε λευθ ε ρ ί α ς 2, Τ.Κ : 1 0 5 5 3, Α θ ή ν α, Τ η λ. : 2 1 0 3 2 4 8 4 5 5, F a x : 2 1 0 3 2 1 1 6 3 0 Web Site: h t t p : / / w w w. p o s e h. g r, E m a i l : info@poseh.gr, posei@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός enhme ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός Οικ. 1473 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ πρωτοκόλλου: Ταχ. /νση : Α. Μάτεση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 3

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 3 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 3 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-9Τ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-9Τ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Η-ΧΖ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων. 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Η-ΧΖ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων. 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού 2. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α Τάξης - 1ης Ειδικότητας 3. Άδεια Τεχνίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 2011-06-30 Αρ. Πρ.: ΦΓ9.6/Οικ.7771/561

ΑΔΑ: 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 2011-06-30 Αρ. Πρ.: ΦΓ9.6/Οικ.7771/561 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙI ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 115 26 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κατσιµαγκλή Α. Τσαρούχα. Α. : Χρόνη Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 13 Ιανουαρίου 2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 47990/3580. ΠΡΟΣ: Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις /νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών

ΑΘΗΝΑ 13 Ιανουαρίου 2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 47990/3580. ΠΡΟΣ: Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις /νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ----------------------------------------------------------- ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 561/2015 ΘΕΜΑ: 46 ο Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

«Αναλυτικοί Πίνακες Επαγγελματικών Αδειών Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας»

«Αναλυτικοί Πίνακες Επαγγελματικών Αδειών Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας» Έ δρ α : Π λ. Ε λευθ ε ρ ί α ς 2, Τ.Κ : 1 0 5 5 3, Α θ ή ν α, Τ η λ. : 2 1 0 3 2 4 8 4 5 5, F a x : 2 1 0 3 2 1 1 6 3 0 Web Site: h t t p : / / w w w. p o s e h. g r, E m a i l : info@poseh.gr, posei@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 02/08/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ. 834 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τηλ. : 210 6180515 Fax : 210 6180516 E-Mail : transport@maroussi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Aρ.Πρ.: 398 Αθήνα 27/6/2016. Δελτίο Τύπου

Aρ.Πρ.: 398 Αθήνα 27/6/2016. Δελτίο Τύπου Aρ.Πρ.: 398 Αθήνα 27/6/2016 Δελτίο Τύπου Θέμα: Οι θέσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Η προς την Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων, για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Κ.Υ.Α. αριθ. 16368/17.7.2013 Καθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού Μητρώο Ξεναγών Ένταξη της διαδικασίας υποβολής αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικός - Προφίλ Επαγγέλµατος

Υδραυλικός - Προφίλ Επαγγέλµατος Υδραυλικός - Προφίλ Επαγγέλµατος Ειδικότητες: Αδειούχος Βοηθός Τεχνίτης Υδραυλικού, Αδειούχος Τεχνίτης Υδραυλικός Α Τάξης, Αδειούχος Τεχνίτης Υδραυλικός Β Τάξης, Αδειούχος Εγκαταστάτης Υδραυλικός 3ης ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας :101 92 Αθήνα ΑΘΗΝΑ, 10.01.2011 Αριθμ. πρωτ. Οικ. 158/25/ΦΓ9.1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθ. 5 ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1521/21-06-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ, 10181 ΑΘΗΝΑ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί ΝΟΜΟΣ: 1575/85 Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχηµάτων αυτών. (ΦΕΚ 207/Α/11-12-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών του Τμήματος Ναυπηγικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 /2016. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 /2016. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 9/0/206 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Αρ.Πρωτ.3890/ Α2208 «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ TMHMA Δ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣHΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ----------------------------- Πληροφορίες: Γιαλούρη Μαργαρίτα Τ.Κ. : 35015 Τηλέφωνο : 2234-350305 FAX : 22340-49872 e-mail : info@dimos-amfiklias-elatias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τόπος, Νέα Φιλαδέλφεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΥΑ 165//2010 (ΥΑ 165255/ΙΑ ΦΕΚ Β 2157 2010): Ελεύθ. παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από ξεναγούς υπηκόους κρατών µελών ΕΕ-Π 38/2010 (534055) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Νέο νοµοθετικό πλαίσιο µε το νόµο 3982/2011 και τοπ 113/2012 για την επαγγελµατική δραστηριότητα του χειρισµού Μηχανηµάτων τεχνικών Έργων

Νέο νοµοθετικό πλαίσιο µε το νόµο 3982/2011 και τοπ 113/2012 για την επαγγελµατική δραστηριότητα του χειρισµού Μηχανηµάτων τεχνικών Έργων Νέο νοµοθετικό πλαίσιο µε το νόµο 3982/2011 και τοπ 113/2012 για την επαγγελµατική δραστηριότητα του χειρισµού Μηχανηµάτων τεχνικών Έργων Ενηµερωτικό Υλικό- /νση Τεχνικών Ε αγγελµάτων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203,286,297,452 e-mail: exams@central.tee.gr Αθήνα, 9/05/2014 Αριθµ. Πρωτ.:12705 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 24 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της δι αδικασίας έκδοσης των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεταμόρφωση, 4/2/205 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 25036 ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 3 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. (1) Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδι

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. Αθήνα. Μέρος Α

Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. Αθήνα. Μέρος Α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 07 12-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Πληροφορίες κ. Κουτσονικόλας Αθ. Τηλ. (23743) 50 122 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5027 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 199 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 114 Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ψ1ΨΛΗ-ΔΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Κ.Π. Γ 0019782 ΕΞ 2016 & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 87/1996

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 87/1996 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 87/1996 Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων (ψυχροστασίων) και µηχανηµάτων παραγωγής ψύχους, καθορισµός των προσόντων και έκδοση επαγγελµατικών αδειών για τους εργαζόµενους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α /28-6-2000) [όπως τροποιήθηκε με το ΠΔ 373/2001 (ΦΕΚ 251/τ. Α /22-10-2001) και το ΠΔ 385/2002 (ΦΕΚ 334/τ. Α /31-12-2002)] Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. οικ. 10315. Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος: 01/08/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.:21667 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) Η Αρχή ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να επιλέξει ως συνεργάτες δύο (2) Ειδικούς Επιστήµονες µε ειδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση : Βιθυνίας

Διαβάστε περισσότερα

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013):

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε - ΣΤ 2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκα 21 / 4/2014 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αρ. πρωτ.: 4559 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ IOIKHΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. νση : Ευθ. Βλαχάβα 1 Ταχ. Κώδικας : 42200-Καλαµπάκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι, 14/6/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 19933 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:7139 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Ταχ.Δ/νση:Ελευθερίου Βενιζέλου 8 Τ.Κ. 46300 Πληροφορίες: Αμαλία Μάνου Τηλέφωνο: 2664-3-60164 Φαχ:2664-0-22989 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Aπόφαση 12670/601/01

Aπόφαση 12670/601/01 Aπόφαση 12670/601/01 ΦΕΚ 762/Β/18-06-2001 Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης

Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 THΛ: 2131516037 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: 12206 ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Πρόσληψης εικοσιπέντε (25) ) ατόµων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά, 6 Αυγούστου 2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αρ.Πρωτ/λου: 29396 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ-ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` -ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 -Σκοπός 4 4 Άρθρο 2 -Ορισµοί 4 Άρθρο 3 -Πεδίο εφαρµογής 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4-14620 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με Υπ. Τουρισμού Αρ. Πρωτ. 15732/13.11.2012 Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 68 22 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113 Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Οικ.10169/639/ Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδάς 3 Μαρτίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 6836 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την

Διαβάστε περισσότερα

TEYXOΣ 78. 6 Editorial 10 ΕSF: Πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση των. 16 Έκθεση: VISCOM ITALIA 2011 20 Ανάρτηση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για

TEYXOΣ 78. 6 Editorial 10 ΕSF: Πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση των. 16 Έκθεση: VISCOM ITALIA 2011 20 Ανάρτηση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για TEYXOΣ 78 περιεχομενα 6 Editorial 10 ΕSF: Πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση των μελών της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας 16 Έκθεση: VISCOM ITALIA 2011 20 Ανάρτηση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176)

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Άρθρο 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Οικονομολογικό επάγγελμα συνιστούν οι κατ' επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος,11-08- 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 76892 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ειρήνης 131 ΤΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 31/05/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6141

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 31/05/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6141 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τόπος, Νέα Φιλαδέλφεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 31/05/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6141 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα