ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 24401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ50/48597/5875 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγ χου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268Α ) «Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επι βατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις». β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικοποιή θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). γ. Της 6868/931/2009 (ΦΕΚ 178Β ) απόφασης του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι νωνιών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μετα φορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών». 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα απόφαση καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λει τουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημά των (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) σε όλη την Επικράτεια, καθώς και τη δια δικασία χορήγησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διάρκεια ισχύος των αδειών αυτών. Άρθρο 2 Ορισμοί 1. «Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.» είναι τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων που ιδρύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268A ) όπως ισχύει κάθε φορά, και έχουν ως αντικείμενο τη διενέργεια τε χνικών ελέγχων, όπως αυτοί ορίζονται με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 18 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49Α ). 2. «Οχήματα» θεωρούνται όλες οι κατηγορίες οχημά των του Παραρτήματος I της Φ2/64580/2288/99 (ΦΕΚ 1523Β ) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οι κονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Φ2/43086/4636/2003 (ΦΕΚ 1086Β ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και όπως κάθε φορά ισχύει. 3. «Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχημάτων» είναι τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου των Κατηγοριών 4,5 και 6 του Παραρτήματος Ι της Φ2/64580/2288/99 (ΦΕΚ 1523Β ) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως αυτό τροπο ποιήθηκε με την υπ αριθμ. Φ2/43086/4636/2003 (ΦΕΚ 1086Β ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και όπως κάθε φορά ισχύει. 4. «Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ» είναι τα Ιδιωτικά Κέντρα Τε χνικού Ελέγχου Δίκυκλων Μοτοσικλετών και Μοτοπο δηλάτων της Κατηγορίας 7 του Παραρτήματος Ι της Φ2/64580/2288/99 (ΦΕΚ 1523Β ) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επι κοινωνιών, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Φ2/43086/4636/2003 (ΦΕΚ 1086Β ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και όπως κάθε φορά ισχύει. 5. «Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Βαρέων Οχημάτων» είναι τα Ιδιωτικά Κέ ντρα Τεχνικού Ελέγχου των Κατηγοριών 1,2 και 3 του Παραρτήματος Ι της Φ2/64580/2288/99 (ΦΕΚ 1523Β ) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως αυτό τροπο ποιήθηκε με την υπ αριθμ. Φ2/43086/4636/2003 (ΦΕΚ 1086Β ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και όπως κάθε φορά ισχύει. Άρθρο 3 Πρόσβαση στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. 1. Σε περίπτωση που το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ιδρύεται σε περιο χή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 ή οριοθετη

2 24402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μένων σύμφωνα με τους όρους του από π.δ. (ΦΕΚ 181 Δ ), η πρόσβαση στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. διαμορφώνεται με την κατασκευή: α. ενιαίας εισόδου εξόδου πλάτους 6 μ. έως 10 μ. ή χωριστής εισόδου και εξόδου πλάτους 4 μ. έως 8 μ. η καθεμία, με ξεχωριστές προσβάσεις προς την ίδια ή προς διαφορετικές οδούς, προκειμένου για Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχημάτων. β. ενιαίας εισόδου εξόδου ελάχιστου πλάτους 3 μ. προκειμένου για Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ. γ. ενιαίας εισόδου εξόδου πλάτους τουλάχιστον 8 μ. ή χωριστής εισόδου εξόδου πλάτους τουλάχιστον 4 μ. η καθεμία, με ξεχωριστές προσβάσεις προς την ίδια ή προς διαφορετικές οδούς προκειμένου για I.Κ.Τ.Ε.Ο. Βαρέων Οχημάτων. 2. Σε περίπτωση που το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικι σμών προϋφισταμένων του έτους 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από π.δ. (ΦΕΚ 181Δ ), επί εθνικής ή επαρχιακής οδού, απαιτείται διαμόρφωση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου εξόδου κατά την κρίση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 24 του β.δ. 465/1970 (ΦΕΚ 150Α ), όπως ισχύει, πληρουμέ νων όλων των σχετικών όρων και προϋποθέσεων περί ορατότητας και αποστάσεων από συμβολές οδών που περιλαμβάνονται στο εν λόγω Διάταγμα, όπως ισχύει. Σε περίπτωση που το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικι σμών προϋφισταμένων του έτους 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από π.δ. (ΦΕΚ 181Δ ), αλλά επί δημοτικής ή κοινοτικής οδού ή κοινόχρηστης αγροτικής οδού, κατασκευάζεται είσοδος και έξοδος όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή κόμβος σύνδεσης τύπου Δ σύμφωνα με το υπόδειγμα του β.δ. 465/1970, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 118/2006 (ΦΕΚ 119Α ), πληρουμένων όμως πά ντοτε όλων των σχετικών όρων και προϋποθέσεων περί ορατότητας και αποστάσεων από συμβολές οδών που περιλαμβάνονται στο παραπάνω β.δ. (465/1970), όπως ισχύει. 3. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις είναι δυνατή για λειτουργικούς λόγους η κατασκευή και δεύτερης εισόδου ή/και εξόδου, ενιαίας ή ξεχωριστής προς την ίδια ή διαφορετική κατεύθυνση. 4. Η οδός πρόσβασης από την κύρια κεντρική οδό προς το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. πρέπει να είναι από ασφαλτικό τάπητα ή τάπητα από σκυρόδεμα και να έχει πλάτος τουλάχιστον 3μ. προκειμένου για οδό μονής κατεύθυνσης και του λάχιστον 5μ. προκειμένου για οδό διπλής κατεύθυνσης για Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχημάτων και τουλάχιστον 6μ. προκειμένου για οδό διπλής κατεύθυνσης για Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Βαρέων Οχημάτων. Επιτρέπονται στενώσεις του πλά τους της οδού πρόσβασης, από την κύρια κεντρική οδό προς το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., σε μήκος έως και 15% του συνολικού μήκους της, με κατάλληλη σήμανση η οποία θα είναι εγκεκριμένη από την αρμόδια για την οδό αρχή. Για Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ δεν τίθεται περιορισμός στο πλάτος της οδού πρόσβασης. 5. Σε όλα τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ απαιτείται πλήρης ηλε κτροφωτισμός της εισόδου εξόδου, με τρόπο ώστε να γίνονται εύκολα αντιληπτοί οι διερχόμενοι πεζοί και να αποφεύγεται η τύφλωση των οδηγών των διερχο μένων την οδό οχημάτων. Η είσοδος και η έξοδος του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ φέρει πλήρη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση. Άρθρο 4 Γενική Διάταξη Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. 1. Η γενική διάταξη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. διαμορφώνεται κα ταλλήλως ώστε: α. Να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη κίνηση όλων των οχημάτων από την είσοδο μέχρι την έξοδο του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.. Οπίσθια κίνηση επιτρέπεται μόνο για τους ελιγμούς στάθμευσης. Ο διάδρομος κυκλοφορίας των οχημά των στα καμπύλα τμήματά του, από την έναρξη της διαδικασίας εισόδου των οχημάτων στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. έως την πλήρη έξοδό τους από αυτό, θα πρέπει να έχει εξωτερική ακτίνα καμπυλότητας και αντίστοιχα πλάτη οδοστρώματος ως εξής: Ακτίνα καμπυλότητας (εξωτερική) σε μέτρα Πλάτος οδοστρώματος σε μέτρα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Βαρέων Οχημάτων Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχημάτων 6,5 12,5 Δεν επιτρέπεται 3,00 5,5 12,5 7,5 8,5 4,5 5,5 15,0 6,5 7,5 4,0 4,5 20,0 5,5 6,5 3,5 4,0 30,0 4,5 5,5 3,0 3,5 >30,0 3,0 4,5 2,5 3,0 Για τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ απαιτείται πλάτος διαδρό μου κυκλοφορίας τουλάχιστον 1,5 μ. χωρίς περιορισμό ως προς την ακτίνα καμπυλότητας. Για τις ενδιάμεσες ακτίνες καμπυλότητας, τα ελάχι στα πλάτη καμπυλότητας προκύπτουν αναλογικά με παρεμβολή από τον παραπάνω πίνακα. Τμήματα της διαδρομής εισόδου είναι δυνατόν να συμπίπτουν με τμήματα της διαδρομής εξόδου μέχρι βάθους 20μ. από το όριο του γηπέδου. Ο μελετητής αποτυπώνει τόσο στο σχέδιο γενικής διάταξης, όσο και στην κάτοψη του υπόστεγου κτιρίου δοκιμών σχηματικά την πορεία όλων των οχημάτων από την είσοδο μέχρι την έξοδο από το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ήτοι τα σημεία εισόδου, στάθμευσης, ελιγμών στάθμευσης, εισόδου προς έλεγχο, αναμονής και εξόδου. β. Να παρεμβάλλεται απαραιτήτως ανάμεσα στα κτί ρια της εγκατάστασης και στις επιφάνειες κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και στους χώρους στάθμευσης, δίκτυο πεζοδρομίων, πλάτους τουλάχιστον 1,20μ. και ύψους από 0,12 έως 0,15 μ. κατάλληλα πλακοστρωμέ νων και διαμορφωμένων, ώστε να διευκολύνεται η αυ τόνομη και ασφαλής μετακίνηση όλων των χρηστών και ιδιαίτερα των χρηστών αμαξιδίων αλλά και λοιπών εμποδιζομένων ατόμων. Δεν απαιτείται η διαμόρφωση πεζοδρομίων μεταξύ δύο θέσεων στάθμευσης και από τη δεξιά πλευρά μίας θέσης στάθμευσης. Οι απολήξεις των πεζοδρομίων επισημαίνονται με έντονο χρώμα σε αντίθεση με αυτό των παρακειμένων επιφανειών. 2. Κάθε I.Κ.Τ.Ε.Ο. διαθέτει απαραιτήτως χώρους στάθ μευσης των προς έλεγχο οχημάτων (τρείς (3) θέσεις

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ανά διάδρομο/γραμμή τεχνικού έλεγχου, εκ των οποίων δύο (2) πριν τον έλεγχο και μία (1) μετά τον έλεγχο), καθώς και χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων του προ σωπικού (ως ελάχιστος αριθμός θέσεων στάθμευσης προσωπικού καθορίζονται οι 3 θέσεις για μια γραμμή τεχνικού ελέγχου και επιπλέον 1 θέση στάθμευσης για κάθε επιπλέον γραμμή τεχνικού ελέγχου), οι οποίες μπο ρεί να ευρίσκονται και στο τυχόν υπόγειο των κτιριακών εγκαταστάσεων του I.Κ.Τ.Ε.Ο.. Οι ελάχιστες διαστάσεις των παραπάνω θέσεων στάθμευσης για τους διαδρό μους ελέγχου είναι: α. σύμφωνα με το π.δ. 326/91 (για αυτοεξυπηρέτη ση). Ειδικότερα, προκειμένου για διαδρόμους ελέγχου Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Ελαφρών Οχημάτων, η μία εξ αυτών θα είναι διαστάσεων 10μ. x 2,50μ. β. 22μ. x 3μ. για διαδρόμους ελέγχου Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Βαρέων Οχημάτων και η μία θέση στάθμευσης από τις δύο πριν τον έλεγχο μπορεί να είναι 15μ. x 3μ. γ. 1,25μ. x 2,50μ. για διαδρόμους ελέγχου Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ. δ. Οι ελάχιστες διαστάσεις των θέσεων στάθμευσης του προσωπικού θα πρέπει να είναι 4,5μ. x 2,25μ. 3. Οι επιφάνειες κυκλοφορίας και στάθμευσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. είναι κατάλληλα επιστρωμένες με ασφαλ τοτάπητα ή με άλλο κατάλληλο υλικό και διαθέτουν κατάλληλη υπόβαση ανθεκτική στο βάρος όλων των διερχομένων οχημάτων. Η επιφάνειες των διαδρόμων ελέγχου θα πρέπει να έχουν κλίση το πολύ 1%. Όλες οι άλλες επιφάνειες κυκλοφορίας και στάθμευσης των προς έλεγχο οχημάτων μπορούν να έχουν κλίση έως 10%. 4. Η όλη έκταση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. διαθέτει κατάλληλη διάταξη εξωτερικού ηλεκτροφωτισμού που καλύπτει το γήπεδο του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο ή την κύρια έκταση αυτού και την προσπέλαση σε αυτήν, κατά περίπτωση. 5. Η όλη εγκατάσταση φέρει οριζόντια και κατακό ρυφη σήμανση για την ομαλή και απρόσκοπτη πορεία όλων των οχημάτων και των πεζών (πινακίδες αναγγε λίας κινδύνου, ρυθμιστικές, πληροφοριακές, ενδεικτικά βέλη πορείας κ.λπ.) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ. 6. Στα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου ή του τμήματος αυτού, που απαιτείται και έχει οριστεί κατά περίπτωση ως κύρια έκταση για την εγκατάσταση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. με τις όμορες ιδιοκτησίες, τοποθετείται περίφραξη. Η εκάστοτε εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση επιτρέ πεται να μη φέρει περίφραξη, αλλά αν αυτή υπάρχει πρέπει να μην παρεμποδίζει την ορατότητα. Επιτρέπε ται για λόγους κυκλοφοριακής σύνδεσης η μετατόπιση της όλης διάταξης εισόδου εξόδου του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. προς το εσωτερικό του γηπέδου. Στην περίπτωση αυτή το εμβαδόν του γηπέδου που αποτέμνεται θεωρείται ότι δεν αφαιρείται από το εμβαδόν της κυρίας έκτασης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.. 7. Η απόσταση της παραγράφου 5 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 μετράται ακτινικά μεταξύ του περιγράμμα τος του οικοπέδου του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ή της κύριας έκτασης αυτού και του περιγράμματος των απαγορευμένων κτι ρίων ή των κατά περίπτωση ειδικών εγκαταστάσεων (π.χ. χαρακτηριστικά στοιχεία πρατηρίου υγραερίου, δη λαδή κέλυφος δεξαμενής υγραερίου, σημείο πλήρωσης, περίβλημα συσκευών διανομής, αντλίες και συμπιεστής υγραερίου). Άρθρο 5 Κτιριακές Εγκαταστάσεις Προδιαγραφές 1. Κάθε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. διαθέτει απαραιτήτως κτίριο ή κτίρια ελέγχων, χώρους διοίκησης και εξυπηρέτησης πολιτών, βοηθητικούς χώρους εξυπηρέτησης και θέση για τη λειτουργία της πύλης εφόσον αυτή υφίσταται. Οι κύ ριες δραστηριότητες του I.Κ.Τ.Ε.Ο. (τεχνικός έλεγχος και οι χώροι εξυπηρέτησης πολιτών) αναπτύσσονται υποχρεωτικά στον ισόγειο χώρο του ενός ή των πε ρισσοτέρων κτιρίων. 2. Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος σε όλη τη διαδρομή από την είσοδο μέχρι την έξοδο και σε όλο το πλάτος διέλευσης των οχημάτων είναι 4 μ.. Στα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Βα ρέων Οχημάτων, πέραν των θυρών, στο χώρο ελέγχου το ελάχιστο ελεύθερο ύψος πρέπει να είναι 4,6 μ., ενώ στο χώρο ελέγχου της γραμμής ΜΟΤΟ καθώς και στην πύλη του κτιρίου ελέγχων ΜΟΤΟ το ελάχιστο ελεύθερο ύψος είναι αυτό των 2,50 μέτρων. 3. Η είσοδος και η έξοδος του ή των κτιρίων ελέγχων καλύπτονται από θύρες (πτυσσόμενες ή ολόσωμες) ή ρολά ασφαλείας οιασδήποτε μορφής. 4. Όλες οι πλευρές του ή των κτιρίων ελέγχων και καθ όλο το μήκος τους με εξαίρεση τις θύρες και τα τυχόν παράθυρα φέρουν μέχρι ύψους τουλάχιστον 1,5 μ. πλακίδια ή άλλη επικάλυψη που καθαρίζεται εύκολα. Επιπλέον, η πλευρά του κτιρίου ελέγχου στην οποία βρίσκεται ο χώρος των γραφείων, αναμονής και εξυπη ρέτησης, φέρει αναβαθμό (πεζοδρόμιο) πλάτους τουλά χιστον 0,60 μ. και ύψους 0,12 έως 0,15 μ. για την ασφαλή διέλευση των ελεγκτών. 5. Η απαγωγή καυσαερίων γίνεται είτε με διάταξη απαγωγής που προσαρμόζεται στην εξάτμιση του οχή ματος και ακολουθεί το όχημα μέχρι την έξοδο από το χώρο ελέγχου, είτε με σύστημα εξαεριστήρων, ο τύπος, ο αριθμός, το μέγεθος και η ισχύς των οποίων προκύπτει από μελέτη που θα υποβληθεί προς έγκριση, ώστε να εξασφαλίζονται 4 εναλλαγές του αέρα του χώρου ελέγ χου του ΙΚΤΕΟ ανά ώρα. Όταν εφαρμόζεται το σύστημα των τοπικών εξαεριστήρων, τουλάχιστον το 50% των σημείων απαγωγής θα πρέπει να είναι σε ύψος το πολύ 1 μέτρο από τη στάθμη του δαπέδου, οι δε εξαεριστήρες θα πρέπει να φέρουν προστατευτικό πλέγμα. 6. Το κτίριο ελέγχων διαθέτει επαρκή φωτισμό, τόσο οροφής όσο και λάκκων κατόπτευσης καθώς και πλή ρη ηλεκτρική εγκατάσταση για την εξυπηρέτηση των μηχανημάτων και των τυχόν φορητών συσκευών. Οι κατασκευαζόμενοι λάκκοι κατόπτευσης φέρουν σχάρα στο δάπεδο με ελάχιστο καθαρό ύψος από την επιφά νεια της σχάρας ως την επιφάνεια του δαπέδου 1,75 μ., και σύστημα απαγωγής καυσαερίων με αεραγωγούς. Μεταξύ των λάκκων κατόπτευσης υπάρχει διάδρομος επικοινωνίας. Επιτρέπεται σε κατάλληλο και επαρκή χώρο εντός του κτηρίου ελέγχου, η κατασκευή πρόσθετων λάκκων κα τόπτευσης, στους οποίους διενεργείται ο προβλεπόμε νος οπτικός έλεγχος σε αυτοκίνητα που παρουσιάζουν εκτεταμένες ελλείψεις, η τεκμηρίωση των οποίων είναι χρονοβόρα. Η κατασκευή, οι εν γένει τεχνικές προδια γραφές και ο εξοπλισμός τους είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα για τους κύριους λάκκους κατόπτευσης. Ειδικότερα για τους διαδρόμους ελέγχου Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελα φρών Οχημάτων είναι δυνατόν αντί για λάκκο κατόπτευ σης να εγκαθίσταται ανυψωτικό μηχάνημα.

4 24404 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. Στη μία πλευρά κάθε γραμμής τεχνικού ελέγχου Δίκυκλων Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων υπάρχει υποχρεωτικά διάδρομος πλάτους τουλάχιστον 1,50 μ., που χρησιμοποιείται ως χώρος για την διενέργεια του ελέγχου από τους ελεγκτές, καθώς και ως διάδρομος διέλευσης (για τη δεύτερη/τρίτη κ.ο.κ. γραμμή τεχνικού ελέγχου η/οι οποία/ες θα βρίσκεται/ονται σε σειρά με την προηγούμενη γραμμή ελέγχου καθώς και για την έξοδο από το χώρο ελέγχου). Σε περίπτωση προσθήκης γραμμής ελέγχου δικύκλων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ, που έχει εφοδιασθεί με άδεια ίδρυσης προγενέστερη της ισχύος της παρούσας απόφασης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται χώρος ελάχιστου πλάτους τουλάχιστον ογδόντα (80) εκατοστών μεταξύ του πλη σιέστερου σημείου σταθερού μηχανήματος της γραμμής ελέγχου δικύκλων και του αντίστοιχου ορίου διέλευσης του ελεγχόμενου αυτοκινήτου από την πλησιέστερη γραμμή ελέγχου αυτών. Ειδικά στη θέση του ανυψωτικού των δικύκλων, για να γίνεται απρόσκοπτα και με ασφά λεια ο οπτικός έλεγχος των δικύκλων, θα τοποθετείται προστατευτική διάταξη μεταξύ της γραμμής ελέγχου των οχημάτων και της γραμμής ελέγχου των δικύκλων, για την προστασία του ελεγκτή δικύκλων. Τα μηχανή ματα της γραμμής ελέγχου των δικύκλων δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμποδίζουν την ασφαλή διέλευση των οχημάτων και των ελεγκτών. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη σε σειρά δεύτερης (2ης), τρίτης (3ης), κ.ο.κ. γραμμής ελέγχου δικύκλων εάν δεν εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. 8. Ο έλεγχος του θορύβου των ελαφρών και βαρέων οχημάτων, εφόσον κριθεί απαραίτητος, γίνεται σε κα τάλληλο χώρο, εντός ή εκτός του στεγασμένου χώρου ελέγχων, κατά την κρίση της Υπηρεσίας που χορηγεί την άδεια. Ο έλεγχος του θορύβου των Δίκυκλων Μο τοσικλετών και Μοτοποδηλάτων, γίνεται σε κατάλληλο χώρο σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομο θεσίας για τη μέτρηση της στάθμης του θορύβου «εν στάσει». 9. Κατασκευάζεται πλήρες δίκτυο συλλογής και απο χέτευσης των λάκκων κατόπτευσης και υδάτων του δαπέδου του κτιρίου ελέγχων. 10. Οι χώροι εξυπηρέτησης και αναμονής πολιτών δια τάσσονται σε επαφή με το κτίριο/α ελέγχων ή επικοινω νούν με αυτό/α με στεγασμένο διάδρομο ή εντάσσονται μέσα σ αυτό, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση από και προς αυτό. Αποτελούνται από το γραφείο δι οίκησης, γραφείο υπευθύνων γραμμών, χώρο διαμονής ελεγκτών (τα δύο τελευταία γραφεία μπορούν να απο τελούν ένα γραφείο), χώρο εξυπηρέτησης πελατών, που περιλαμβάνει Γραμματεία, Ταμείο και έκδοση δελτίων τεχνικού ελέγχου και το χώρο αναμονής πελατών με στοιχειώδες αναψυκτήριο. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις κατασκευάζονται από μη ευκόλως αναφλέξιμα υλικά και είναι ηχομονωμένες και θερμομονωμένες μεταξύ των χώρων διοίκησης και του χώρου ελέγχων. Επιπλέον υπάρχει πλήρης ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση και κλιματισμός στους χώρους διοίκησης και αναμονής πελατών. Προκειμένου για Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχημάτων, η είσοδος των κτιριακών εγκαταστάσεων αλλά και όλοι οι εσωτερικοί χώροι του (χώροι αναμονής, γραμματείας, ταμείου και WC ΑΜΕΑ) είναι άμεσα προσβάσιμοι σε άτομα με ειδικές ανάγκες. 11. Οι βοηθητικοί χώροι περιλαμβάνουν απαραιτήτως τα αναλογούντα WC, χωριστά για το προσωπικό και χωριστά για τους προσερχόμενους πολίτες. Τα WC των πολιτών εκ των οποίων ένα τουλάχιστον διατίθε ται για άτομα με ειδικές ανάγκες, εφόσον πρόκειται για Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που ελέγχει ελαφρά οχήματα, τοποθετούνται στο ισόγειο. Όλα τα WC είναι επενδεδυμένα με πλακίδια στο δάπεδο και στους τοίχους μέχρι ύψους τουλάχιστον 2,0μ.. Στους βοηθητικούς χώρους περιλαμβάνονται απα ραιτήτως χώρος αποθήκης, χώρος αποδυτηρίων για το προσωπικό και τυχόν χώροι εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού και πυρόσβεσης. 12. Από την είσοδο του οικοπέδου του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. μέχρι το χώρο αναμονής και στάθμευσης των προς έλεγχο οχημάτων δύναται να υπάρχει κατάλληλη θέση για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας της πύλης, η οποία απο τυπώνεται στο σχέδιο γενικής διάταξης. Η θέση αυτή είναι κατάλληλα στεγασμένη με μόνιμη ή προσωρινή κατασκευή, με την απαραίτητη υποδομή για τη λειτουρ γία του τερματικού και εξασφαλίζει άνετη και απρόσκο πτη από καιρικές συνθήκες εργασία του χειριστή. Ως λειτουργία της πύλης, εφόσον αυτή υπάρχει, νοείται η υποδοχή των προς έλεγχο οχημάτων και η εισαγωγή των στοιχείων τους στο σύστημα μηχανογράφησης, όπως καθορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών που εκδί δεται κατ εξουσιοδότηση των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 και επίσης, προαιρετικά, ο έλεγχος των εκπεμπόμενων καυσαερίων. Άρθρο 6 Λοιπές Εγκαταστάσεις Επιτρέπεται στο οικόπεδο ή στο γήπεδο κάθε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. στο χώρο που εκτείνεται πέραν του περιγράμματος που καθορίζεται από τις ελάχιστες διαστάσεις αρτι ότητας του οικοπέδου για τη συγκεκριμένη περιοχή και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 36 του ν.2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά, να υφίστανται και εγκαταστάσεις επιχειρήσεων με δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του ν.2963/2001 και δε δημιουργεί πρόβλημα, κατά την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής, υπό τον όρο τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Άρθρο 7 Άδεια ίδρυσης 1. Η άδεια ίδρυσης των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. χορηγείται από την Διεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών (Δ.Α.ΧΜ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, μέχρι να συσταθούν και λειτουργήσουν σε όλες τις Περιφέρει ες οι αρμόδιες υπηρεσίες. Μετά την ολοκλήρωση της ίδρυσης αρμόδιων υπηρεσιών σε όλες τις Περιφέρειες του Ελληνικού κράτους, οι άδειες ίδρυσης χορηγούνται από τους κατά τόπους Γενικούς Γραμματείς της Περι φέρειας, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας κάθε Περιφέρειας. 2. Για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σχετική αίτηση, η οποία συνο δεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται η κυριότητα ή κατοχή του γη πέδου στην επιφάνεια του οποίου ζητείται η ίδρυση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β. Καταστατικό και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία προκειμένου για εταιρείες που ιδρύουν Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. γ. (i) Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα που ιδρύουν Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., απαιτείται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ότι δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 34 του ν.2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά. Επίσης, δηλώνεται ότι σε περίπτωση που μελλοντικά μεταβληθεί κάτι από όσα αναγράφονται, θα ενημερωθεί εγγράφως εντός ενός (1) ημερολογιακού μηνός η Διεύ θυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών του ΥΜΕ. (ii) Προκειμένου για Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε.), Ετε ρόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.) και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) που ιδρύουν Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., απαιτείται υπεύ θυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές της εταιρείας, στην οποία δηλώνεται ότι η εταιρεία, οι εν ενεργεία δια χειριστές, καθώς και τα μέλη της εταιρείας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά. Σε περίπτωση που μέλη της εταιρείας είναι νομικά πρόσωπα, δηλώνεται ότι και τα μέλη αυτών των νομικών προσώπων δεν εμπίπτουν στις ως άνω αναφερόμενες απαγορεύσεις. Επίσης, δηλώνε ται ότι σε περίπτωση που μελλοντικά μεταβληθεί κάτι από όσα αναγράφονται, θα ενημερωθεί εγγράφως εντός ενός (1) ημερολογιακού μηνός η Διεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών του ΥΜΕ. (iii) Προκειμένου για Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) που ιδρύουν Ι.Κ.Τ.ΕΟ., απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του άρ θρου 8 του ν. 1599/1986 από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, στην οποία δηλώνεται ότι η εταιρεία, ο ίδιος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι μέτοχοι της εταιρείας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που συμμετείχαν, με δικαίωμα ψήφου, στην τελευταία Γενική Συνέλευση η οποία εξέλεξε το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και σε κάθε επόμενη Γενική Συνέλευση δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά. Σε περίπτωση που μέτοχοι της εταιρείας είναι νομικά πρόσωπα, δηλώνεται από τον Πρόεδρο του Δι οικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ότι και τα μέλη μέτοχοι αυτών των νομικών προσώπων δεν εμπίπτουν στις ως άνω αναφερόμενες απαγορεύσεις. Επίσης, δηλώνεται ότι σε περίπτωση που μελλοντικά μεταβληθεί κάτι από όσα αναγράφονται, θα ενημερωθεί εγγράφως εντός ενός (1) ημερολογιακού μηνός η Διεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών του ΥΜΕ. (iv) Προκειμένου για Συνεταιρισμούς που ιδρύουν Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμ βουλίου, στην οποία δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός, ο ίδιος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα μέλη του Συνεταιρισμού δεν εμπίπτουν στις απαγο ρεύσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 34 του ν.2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά. Επίσης, δηλώνεται ότι σε περίπτωση που μελλοντικά μεταβληθεί κάτι από όσα αναγράφονται, θα ενημερωθεί εγγράφως εντός ενός (1) ημερολογιακού μηνός η Διεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών του ΥΜΕ. δ. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής με κατάλλη λη κλίμακα, στο οποίο αποτυπώνεται το οικόπεδο και η έκτασή του που απαιτείται για την εν γένει διαμόρφωση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., καθώς και οι περιμετρικές ζώνες των 100 και 150 μέτρων από τα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου ή της τυχόν κύριας έκτασης, κατά περίπτωση που θα καταλάβει το ΙΚΤΕΟ. Επίσης αναγράφονται και όλα τα λοιπά στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρού νται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268A ), όπως ισχύει κάθε φορά. Το τοπογραφικό διάγραμμα υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται από τον κατά νόμο υπεύθυνο μηχανικό. Το ανωτέρω διάγραμμα θεωρείται από την αρμόδια πολεοδομική αρχή μόνο όσον αφορά στο επιτρεπτό ή μη της χρήσεως του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. στην περιοχή. Αντί της θεώρησης μπορεί να υποβληθεί σχε τική βεβαίωση από την ανωτέρω υπηρεσία ότι στην υπόψη θέση επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις η ίδρυση ΙΚΤΕΟ. Εναλλακτικά η άδεια ίδρυσης Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. χορηγείται και με την υποβολή του τοπογραφικού διαγράμματος χωρίς την παραπάνω θεώρηση ή βεβαίωση, αλλά στην περί πτωση αυτή για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας υποβάλλεται υποχρεωτικά το θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την οικοδομική άδεια και το oποίο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό που υποβλήθηκε για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης. ε. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου εξόδου από την αρμόδια για την οδό υπηρεσία για τα εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών ιδρυόμενα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσας. στ. Παράβολο υπέρ του Δημοσίου, όπως καθορίζεται κάθε φορά από την κ.υ.α. των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών του άρ θρου 36 εδάφιο (ζ) του ν. 2963/2001. ζ. Αναλυτική τεχνική περιγραφή, σε τρία αντίτυπα, των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., η οποία περιλαμβάνει και περιγραφή της κυκλοφορίας των οχη μάτων στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. από την είσοδο μέχρι το πέρας του ελέγχου και τις απαραίτητες θέσεις στάθμευσης και αναμονής. η. Σχέδιο γενικής διάταξης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. υπό κλίμακα 1:200 ή 1:100. Στο σχέδιο σημειώνονται η οικοδομική και η ρυμοτομική γραμμή ή το όριο του γηπέδου κατά περίπτωση, το κτίριο και η γενική διάταξη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., οι χώροι αναμονής και στάθμευσης (πριν και μετά τον έλεγχο) των ελεγχόμενων οχημάτων και των οχημά των του προσωπικού, οι χώροι προσπέλασης (εισόδου και εξόδου) των οχημάτων, ο τρόπος πρόσβασης στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. (κυκλοφοριακή σύνδεση ή οι διάφορες δια τάξεις «εισόδου εξόδου»), η κατακόρυφη και οριζό ντια σήμανση, τόσο παρά τις εισόδους εξόδους του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. όσο και μέσα στον περιβάλλοντα χώρο, δηλα δή βέλη πορείας οχημάτων, πινακίδες απαγορευτικές, αναγγελίας κινδύνου, πληροφοριακές προειδοποιητι κές, τυχόν ηχητική σήμανση και όποια άλλου είδους σήμανση απαιτείται για την ενημέρωση και καθοδήγηση του κυρίως κοινού, των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και των οδηγών. θ. Κατόψεις όλων των επιπέδων των κτιρίων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. με όλα τα μηχανήματα, όπως αναλυτικά περι γράφονται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας και μία ή

6 24406 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δύο χαρακτηριστικές τομές των παραπάνω κτιρίων, σε τρία αντίτυπα. Επί των σχεδίων πρέπει να αναφέρεται το ύψος της εισόδου και εξόδου του κτιρίου ελέγχων. ι. Τεχνική περιγραφή, σε τρία αντίτυπα, των ηλεκτρο μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. διαρθρω μένη στα εξής κεφάλαια: Ηλεκτρολογικά (ασθενή ρεύ ματα, φωτισμός, τροφοδοσία μηχανημάτων), ύδρευση, αποχέτευση (αντλίες ακαθάρτων, εσχάρες και σηπτική/ στεγανή διάταξη), εξαερισμός, που αφορά στο κτίριο ελέγχων, τους χώρους εξυπηρέτησης πολιτών, τους βο ηθητικούς χώρους εξυπηρέτησης και τον περιβάλλοντα χώρο του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.. ια. Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και σχέδια του κτιρίου ελέγχων και του περιβάλλοντος χώρου σε τρία αντίτυπα. Ειδικότερα υποβάλλονται τα παρακάτω σχέ δια: (i) Ηλεκτρολογικά Κάτοψη Κτιρίου Ελέγχων Φωτι σμού Ισχυρών και Ασθενών Ρευμάτων, (ii) Ηλεκτρολογικά Γενική Διάταξη Εξωτερικά Δίκτυα και Φωτισμός, (iii) Αποχέτευση Κάτοψη Κτιρίου Ελέγχων και (iv) Εξα ερισμού Κάτοψη Κτιρίου Ελέγχων. Τα σχέδια αυτά συνοδεύονται από ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών. ιβ. Μελέτη εγκατάστασης αυτομάτων γραμμών ελέγ χου και του λοιπού εξοπλισμού του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Η μελέτη αυτή υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα και περιλαμβάνει όλα τα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητα για την αυτοματοποίηση του ελέγχου σύμ φωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, την τεχνική περιγραφή τους και την διαδικασία ελέγχων. Η μελέτη υπογράφεται από τον κατά νόμο υπεύθυνο Διπλωματού χο Μηχανολόγο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό. ιγ. Μελέτη μέτρησης της στάθμης θορύβου για Δίκυ κλες Μοτοσικλέτες και Μοτοποδήλατα. Η μελέτη αυτή υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα και περιλαμβάνει τα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις που είναι απαραί τητα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, την τεχνική περιγραφή, καθώς και τον τρόπο και τη διαδικασία των ελέγχων. Η μελέτη υπογράφεται από τον κατά νόμο υπεύθυνο Μηχανικό. 3. Σε περίπτωση που από τα υποβαλλόμενα στοιχεία προκύπτει η ακαταλληλότητα της προτεινόμενης θέ σης για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. (δηλαδή ότι δεν πληρούνται οι διατάξεις των άρθρων 34 και 36 του ν. 2963/2001 όπως ισχύει κάθε φορά), ή κώλυμα του προσώπου που αιτείται την ίδρυση, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σχετικά εγγράφως, με πλήρη αιτιολόγηση. 4. Μετά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στον έλεγχό τους και εφόσον αυτά πληρούν τους όρους που καθορίζονται με τις διατάξεις της παρούσας, χορηγείται άδεια ίδρυσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. με τις εγκαταστάσεις του. 5. Η εκδιδόμενη άδεια ίδρυσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, με πλήρη σειρά εγκεκριμένων σχε διαγραμμάτων και κοινοποιείται στην αρμόδια Υπηρεσία Πολεοδομίας, στη Δ.Α.Χ.Μ., στην οικεία Περιφέρεια και στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα. 6. Η άδεια ίδρυσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ισχύει για δύο (2) χρόνια και μπορεί να παραταθεί, με αίτηση του ενδια φερομένου, για δύο (2) ακόμη χρόνια. Σε περίπτωση που υπάρξει αποδεδειγμένα αναστολή εκτέλεσης οικοδομι κών εργασιών σε οποιοδήποτε στάδιο της κατασκευής του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. χορηγείται μετά από αίτηση του ενδιαφε ρομένου παράταση ισχύος για δύο (2) χρόνια μετά την οριστική παύση της αναστολής. 7. Σε περίπτωση που λήξει το ανωτέρω χρονικό δι άστημα, υποβάλλονται εκ νέου όλα τα ως άνω δικαιο λογητικά που αναφέρονται για την εξ αρχής χορήγηση άδειας ίδρυσης, η οποία χορηγείται με βάση την ισχύ ουσα κατά την νέα κατάθεση νομοθεσία. Σε περίπτωση που δεν έχει επέλθει μεταβολή στα τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης, αντί των απαιτουμένων μελετών, σχεδιαγραμμάτων και τεχνικών περιγραφών, υποβάλλε ται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και του υπεύθυνου μηχανικού περί μη μεταβολής των τεχνικών στοιχείων της εγκατάστασης. 8. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος άδειας ίδρυσης επιθυμεί την αλλαγή οποιωνδήποτε, από τα υποβληθέ ντα κατά το στάδιο χορήγησης της, σχεδίων και λοιπών στοιχείων, υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη με τα σχέ δια αυτά που απεικονίζουν τις αιτούμενες μεταβολές. Τα σχέδια αυτά συνοδεύονται απαραίτητα από τεχνική έκθεση στην οποία περιγράφονται οι αιτούμενες μετα βολές. Εφόσον εγκριθεί η αιτηθείσα μεταβολή, η αρχική άδεια ίδρυσης παραμένει σε ισχύ. 9. Η μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. είναι επιτρεπτή. Η έκδοση της νέας άδειας γίνεται εφόσον υποβληθούν από το νέο ιδιοκτήτη: α. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 όπως ισχύει κάθε φορά β. Η πράξη μεταβίβασης της άδειας ίδρυσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. γ. Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2, περίπτωση (α) του παρόντος άρθρου υπεύθυνη δήλωση και δ. Υπεύθυνες δηλώσεις του αιτούντος και του αρμό διου μηχανικού περί μη μεταβολής των στοιχείων της εγκατάστασης με βάση τα οποία εκδόθηκε η ισχύουσα άδεια ίδρυσης. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και σε περίπτωση μετασχηματισμού ή μετατροπής του δι καιούχου της άδειας ίδρυσης (φυσικού ή νομικού προ σώπου). Άρθρο 8 Άδεια Λειτουργίας 1. Η άδεια λειτουργίας των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. χορηγείται από την υπηρεσία που έχει εκδώσει την άδεια ίδρυσης αυ τού, κατόπιν υποβολής, πριν από τη λήξη της άδειας ίδρυσης, αίτησης του ενδιαφερομένου, που συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Οικοδομική άδεια, θεωρημένη από την αρμόδια πο λεοδομική αρχή για τη σύνδεση του ακινήτου με τα δί κτυα κοινής ωφέλειας. Εφόσον για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης το τοπογραφικό διάγραμμα της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της παρούσας υποβλήθηκε χωρίς θεώρηση ή βεβαίωση, μαζί με την οικοδομική άδεια υποβάλλεται και το θεωρημένο τοπο γραφικό διάγραμμα που πρέπει να είναι ίδιο με αυτό που υποβλήθηκε για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης. β. (ι) Σε περίπτωση κυριότητας ακινήτου, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. η κυριότητα και κατοχή του οικοπέδου για τις εγκαταστάσεις του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και στην οποία θα επισυνάπτονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (ιι) Σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. η κατοχή του οικοπέδου για τις εγκαταστάσεις του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. στην οποία θα επισυνάπτεται το μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου. γ. Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 αρμοδίου τεχνικού, ότι η κατασκευή του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και ειδικότερα οι κτιριακές, οι ηλεκτρομηχανο λογικές και λοιπές ειδικές εγκαταστάσεις συμπεριλαμ βανομένης της εγκατάστασης των αυτόματων γραμμών και του αναγκαίου εξοπλισμού έγιναν σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και τα λοιπά στοιχεία που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν κατά το στάδιο της άδειας ίδρυσης. δ. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά τα οριζόμενα στην κυα Φ.700.1/ (ΦΕΚ 770Β ). ε. Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 του αντίστοιχου εγκαταστάτη, ότι η εγκατά σταση μηχανογράφησης του υπόψη Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. έχει συν δεθεί με το μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. στ. Πιστοποιητικό Διαπίστευσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ως προς τον περιοδικό και εκούσιο τεχνικό έλεγχο, από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης του ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139Α ) ή άλλο φορέα διαπίστευσης κράτους μέλους της Ευρω παϊκής Ένωσης, ως Φορέα Ελέγχου Τύπου Α σύμφωνα με το αντίστοιχο Τυποποιητικό Παράρτημα του Προτύ που ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC ζ. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία να ανα φέρεται η στελέχωση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. με το αναγκαίο ελε γκτικό και λοιπό προσωπικό, οι σχετικοί τίτλοι σπουδών και οι αριθμοί των πιστοποιητικών που έχουν χορηγηθεί από τη Δ.Α.Χ.Μ στο ελεγκτικό προσωπικό. Στην ίδια δήλωση αναφέρεται ο αριθμός έγκρισης από τη Δ.Α.Χ.Μ. του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.. Εντός 10 ημερών από τη χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας υποβάλλονται υπο χρεωτικά τα δελτία αναγγελίας πρόσληψης του προ σωπικού, η ημερομηνία έκδοσης των οποίων πρέπει να είναι προγενέστερη της άδειας λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής του προσωπικού λειτουργίας θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση με τα αναγκαία στοιχεία των νέων υπαλλήλων. Αν ο υπεύθυνος λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ή ο υπεύθυνος γραμμής είναι συγχρόνως ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο διαχειριστής ή για περίπτωση ανώνυμης εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος του Δ.Σ., τότε υποβάλλονται τα αντίστοιχα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εν λόγω σχέση. η. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για την ορθή εκτέλεση των εργασιών της εγκεκριμένης κυκλοφορι ακής σύνδεσης ή εισόδου εξόδου. θ. Το αρχικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που θα εφαρμόζεται. ι. Φωτογραφίες έγχρωμες όλων των χώρων και εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. συνοδευόμενες από κα τάλληλες επεξηγήσεις εφόσον δεν είναι απαραίτητη η αυτοψία των εγκαταστάσεων κατά την κρίση της αδειοδοτούσας Υπηρεσίας σε περιπτώσεις προσθήκης ή αφαίρεσης αυτόματης γραμμής καθώς και προσθήκης κτιριακών ή άλλων εγκαταστάσεων. 2. Σε όσα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πλην αυτής του δικαιολογητικού της περίπτωσης (στ) «Πιστοποιητικό Διαπίστευσης», διενεργείται αυτοψία των εγκαταστά σεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. από υπαλλήλους του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, από ένα μηχανικό και έναν πληροφορικής. Στη συνέχεια συντάσσονται δύο εκθέσεις αυτοψίας, μία για τις κτιριακές, ηλεκτρομη χανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών του ΥΜΕ και μία για το μηχανογραφικό σύστημα του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., περί λειτουργίας αυτού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, που υποβάλλεται στη Διεύ θυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του ΥΜΕ. Η αυτοψία του μηχανογραφικού συστήματος, των κτι ριακών, ηλεκτρομηχανολογικών και λοιπών εγκαταστά σεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. διενεργείται βάσει των παρακάτω σημείων ελέγχων: 1. Μηχανογραφικό σύστημα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. 2. Κυκλοφοριακή σύνδεση/είσοδος έξοδος Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. 3. Γενική Διάταξη (Πλάτη και ακτίνες καμπυλότητας των διαδρόμων κυκλοφορίας των οχημάτων κ.λπ.). 4. Γραμμές ελέγχου (μηχανήματα συσκευές λάκκοι κατόπτευσης) 5. Πλάτη διαδρόμων κίνησης προσώπων (πολιτών και υπαλλήλων) 6. Εξαερισμός χώρου ελέγχου 7. Ελεύθερα ύψη 8. Επικάλυψη οδοστρώματος 9. Κλίσεις κεκλιμένων επιφανειών 10. Σήμανση 11. Περίφραξη γηπέδου 12. Θέσεις στάθμευσης (γενικά) 13. Ύπαρξη χώρων αναμονής και εξυπηρέτησης πο λιτών 14. Ηλεκτροφωτισμός κόμβου, Γενικής Διάταξης και χώρου τεχνικού ελέγχου Εφόσον δεν διαπιστωθούν ελλείψεις, η Δ.Ο.Π. ενημε ρώνει τη Δ.Α.Χ.Μ. ότι το μηχανογραφικό σύστημα του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. έχει συνδεθεί με το μηχανογραφικό σύστημα του ΥΜΕ και διαχειρίζεται ικανοποιητικά τα προβλεπό μενα από τις διατάξεις δεδομένα και στη συνέχεια, εφό σον υποβληθεί και το έγγραφο του φορέα διαπίστευσης σχετικά με την καταρχήν έγκριση της χορήγησης του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης, εκδίδεται η άδεια λει τουργίας από τη Δ.Α.Χ.Μ., η διάρκεια της οποίας είναι επ αόριστον. Εντός δέκα (10) ημερών από τη χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας υποβάλλεται υποχρεωτικά και το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται η άδεια. Σε περίπτωση που στις εκθέσεις αυτοψίας καταγρα φούν αποκλίσεις που κατά την κρίση των υπηρεσιών δικαιολογούν τη μη χορήγηση της άδειας λειτουργί ας, ειδοποιείται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος για την αποκατάστασή τους. Για την πιστοποίηση της αποκα τάστασης των αποκλίσεων ακολουθείται η ίδια πα ραπάνω διαδικασία. Για αποκλίσεις για τις οποίες η αποκατάστασή τους μπορεί να διαπιστωθεί με κάθε πρόσφορο μέσο (όπως φωτογραφίες κ.λπ.) είναι δυνατή η χορήγηση άδειας λειτουργίας χωρίς να διενεργηθεί νέα αυτοψία, εφόσον υποβληθούν από τον ενδιαφερό μενο δικαιολογητικά (όπως υπεύθυνες δηλώσεις του επιβλέποντος μηχανικού και του ιδιοκτήτη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.,

8 24408 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αναθεωρημένα σχέδια αν απαιτείται, φωτογραφικό υλι κό κ.λπ.) που να αποδεικνύουν την αποκατάσταση των ελλείψεων. Στην παραπάνω περίπτωση η αποκατάσταση των ελλείψεων θα ελεγχθεί κατά την πρώτη επιθεώρηση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας. Η παραπάνω αυτοψία διενεργείται εντός τριών (3) εβδομάδων από την κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που δεν διενεργηθεί εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, θα χο ρηγείται η άδεια λειτουργίας, εφόσον έχει υποβληθεί και το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης, αλλά εντός τριών (3) εβδομάδων από τη χορήγησή της θα διενεργείται υποχρεωτικά η αυτοψία των εγκαταστάσεων και του μηχανογραφικού συστήματος. 3. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος άδειας λειτουρ γίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. επιθυμεί την αλλαγή των στοιχείων εγκατάστασης υποβάλλει αίτηση με νέα σχέδια. Τα νέα σχέδια που απεικονίζουν τις επιθυμητές μεταβολές, συ νοδεύονται απαραίτητα από τεχνική έκθεση στην οποία περιγράφονται οι μεταβολές. Μετά τον έλεγχο των σχε δίων χορηγείται άδεια μεταβολής των εγκαταστάσεων στην οποία καθορίζονται και οι τυχόν περιορισμοί στη λειτουργία του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. κατά το χρόνο των εργασιών. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών χορηγείται νέα άδεια λειτουργίας. 4. Εφόσον η αρχή που χορήγησε την άδεια λειτουργί ας διαπιστώσει οποτεδήποτε ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγήθηκε, την αφαιρεί προσωρινά ή οριστικά, με πλήρως αιτιολογημένη ειδική απόφασή της. 5. Η μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. είναι επιτρεπτή. Η έκδοση της νέας άδειας γίνεται εφό σον υποβληθούν από το νέο ιδιοκτήτη: α) Αίτηση του νέου ιδιοκτήτη για έκδοση άδειας λει τουργίας στο όνομά του. β) Υπεύθυνη δήλωση του παλαιού ιδιοκτήτη ότι με ταβιβάζει την άδεια λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. στον νέο ιδιοκτήτη. γ) Υπεύθυνη δήλωση του νέου ιδιοκτήτη καθώς και του Υπευθύνου Λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ότι δεν έχει υπάρξει μεταβολή των στοιχείων της εγκατάστασης και του δηλωθέντος προσωπικού. δ) Υπεύθυνη δήλωση του νέου ιδιοκτήτη ότι δεν εμπί πτει στις απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά. ε) Πιστοποιητικό Διαπίστευσης στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση που απαιτείται νέο πιστοποιητικό δια πίστευσης, αυτό δύναται να υποβληθεί εντός τριών (3) μηνών από την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται η άδεια. 6. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του δικαιώματος εκμε τάλλευσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., δεν ανακαλείται η χορηγηθεί σα άδεια λειτουργίας μέχρι προσκομίσεως τελεσίδικης εκτελεστής δικαστικής απόφασης. 7. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. οφείλει να ανανεώνει έγκαιρα το Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις πυροσβεστικές δια τάξεις που κάθε φορά ισχύουν. 8. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. υποχρεούται στην έγκαιρη υποβολή στη Δ.Α.Χ.Μ. του νέου ή του ανα νεωμένου πιστοποιητικού διαπίστευσης. Επισημαίνεται ότι όταν παρέλθει η προβλεπόμενη χρονική διάρκεια ισχύος του υπάρχοντος πιστοποιητικού διαπίστευσης χωρίς την προσκόμιση νέου ή ανανεωμένου, η άδεια λειτουργίας αυτόματα ανακαλείται και επαναχορηγείται μετά την προσκόμιση του νέου ή ανανεωμένου πιστο ποιητικού διαπίστευσης από την αρμόδια υπηρεσία. 9. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. οφείλει να γνωστοποιεί έγκαιρα στο φορέα διαπίστευσης την οποιαδήποτε αλλαγή στην οποία προτίθεται να προβεί στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.. Ο φορέας διαπίστευσης αποφαίνεται αν η συγκεκριμένη αλλαγή επηρεάζει ή όχι την ισχύουσα διαπίστευση, εκδίδοντας αντίστοιχη βεβαίωση ή νέο πιστοποιητικό, το οποίο προσκομίζει ο ενδιαφερόμε νος για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της παρα γράφου 3 του άρθρου αυτού. Όταν για οποιονδήποτε λόγο ο φορέας διαπίστευσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ανακαλέσει ή αναστείλει το χορηγηθέν πιστοποιητικό διαπίστευσης πέραν των λοιπών υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό το γεγονός ανακαλείται αυτοδίκαια και η άδεια λειτουργίας, η οποία επαναχορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία με την προσκόμιση ισχύοντος πιστοποιητικού διαπίστευσης. 10. Η άδεια λειτουργίας κοινοποιείται από τη Δ.Α.Χ.Μ.,στην οικεία Περιφέρεια, καθώς και στην οικεία Αστυνομική Αρχή και Πυροσβεστική Υπηρεσία της πε ριοχής. 11. Για τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας σε χρόνο προγενέστερο από τυχόν άδειες που χορηγούνται σε εγκαταστάσεις οι οποίες εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 34 του ν.2963/2001 (ΦΕΚ 268A ), όπως ισχύει κάθε φορά, στην πρώτη μεν περίπτωση (μόνο άδεια ίδρυσης) προωθού νται οι σχετικές διαδικασίες μέχρι του τελικού σταδίου της χορηγήσεως και της άδειας λειτουργίας τους, στη δεύτερη δε περίπτωση (με άδεια λειτουργίας) αυτά συ νεχίζουν τη λειτουργία τους, ακόμη και εάν απέχουν από τις μεταγενέστερες αυτές εγκαταστάσεις απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη στην παραπάνω δι άταξη, υπό την επιφύλαξη ότι δεν ορίζεται το αντίθετο από ισχύουσες πολεοδομικές ή άλλες διατάξεις κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Άδειες λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που έχουν χορηγηθεί από τη Δ.Α.Χ.Μ. και είναι πενταετούς διάρκειας θεωρεί ται ότι ισχύουν επ αόριστον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 9 Αναγκαίο Προσωπικό Το προσωπικό των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. θα αποτελείται κατ ελά χιστο από: 1. Ένα (1) προϊστάμενο ως υπεύθυνο λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ο οποίος θα πρέπει να είναι: α. Διπλωματούχος μηχανικός ειδικότητας μηχανολό γου, ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου ηλεκτρολόγου, ηλε κτρονικού, ναυπηγού, ναυπηγού μηχανολόγου, χημικού, μέλος TEE, ή β. Πτυχιούχος τεχνολόγος μηχανικός κατεύθυνσης: μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ναυπηγού, μηχανικού οχημάτων. 2. Ένα (1) υπεύθυνο γραμμής ανά λειτουργούσα γραμμή ελέγχου, ο οποίος θα πρέπει να είναι ειδικότητας εκ * *

9 ΦΕΚ 1975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Εναλλακτικά τη θέση αυτή μπορεί να καταλάβει απόφοιτος Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτήριου (Τ.Ε.Ε.) Β κύκλου ή άλλης ισότιμης σχολής, ειδικότητας: μηχανολόγου, μηχανικού αυτοκινήτων, μηχανών και συ στημάτων αυτοκινήτου ή ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων, ηλεκτρολογικών συστημάτων αυτοκινήτου, ηλεκτρομη χανικών συστημάτων και αυτοματισμού αυτοκινήτων ή απόφοιτος Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Διπλωματούχος του Οργανισμού Επαγγελμα τικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ειδικότη τας τεχνικού αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών ή τεχνικού ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών ή τεχνικού μηχανοτρονικής, με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στον τεχνικό έλεγχο σε Κ.Τ.Ε.Ο.. 3. Ένα (1) ελεγκτή ανά λειτουργούσα γραμμή ελέγχου, ο οποίος θα πρέπει να είναι ειδικότητας εκ των ανα φερόμενων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, χωρίς να απαιτείται προϋπηρεσία. Η ύπαρξη του ως άνω ελεγκτή είναι προαιρετική για τη γραμμή ελέγχου ΜΟΤΟ είτε αυτή είναι αμιγής (σε ΙΚΤΕΟ ΜΟΤΟ) είτε εντεταγμένη σε ΙΚΤΕΟ Ελαφρών Οχημάτων ή Βαρέων Οχημάτων. 4. Ένα (1) υπάλληλο με απολυτήριο λυκείου ή με άδεια ελεγκτή Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. για την Γραμματεία και το Ταμείο. 5. Ένα (1) υπάλληλο για τη λειτουργία της πύλης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., εφόσον αυτή υπάρχει, κάτοχο απολυτηρίου λυκείου εφόσον δε διενεργείται έλεγχος των καυσαε ρίων. Εάν στην πύλη γίνεται και έλεγχος καυσαερίων, ο ανωτέρω υπάλληλος πρέπει να έχει άδεια ελεγκτή Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.. 6. Ως λειτουργούσα γραμμή ελέγχου κατά τις ανωτέ ρω παραγράφους 2 και 3 νοείται η γραμμή στην οποία είναι εγκατεστημένα και σε λειτουργία όλα τα μηχανή ματα και οι συσκευές που προβλέπονται σε απόφασή μας που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001. Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυ σης μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να αιτηθεί τη μείωση των αυτομάτων γραμμών ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 7 της παρούσας. Για το λόγο αυτό ο ιδιοκτήτης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. υποβάλλει αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνει ποιες εκ των αυτομάτων γραμμών δεν πρόκειται να λει τουργήσουν. Επιπλέον, στην περίπτωση που έχει γίνει η εγκατάσταση των γραμμών, απομακρύνονται το φορητά μηχανήματα αυτών και οι οθόνες ενδείξεων και σφρα γίζεται η αλυσίδα κίνησης των κυλίνδρων του φρενό μετρου. Η σφράγιση γίνεται από τους υπαλλήλους που διενεργούν την αυτοψία πριν τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, οπότε και διαπιστώνεται η απομάκρυνση των μηχανημάτων που αναφέρονται παραπάνω. Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια λει τουργίας μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να αιτηθεί τη διακοπή της λειτουργίας αυτομάτων γραμμών ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται νέα άδεια λειτουργίας, βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγρα φο 3 του άρθρου 8 της παρούσας. Για το λόγο αυτό ο ιδιοκτήτης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. υποβάλλει αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνει τις αυτό ματες γραμμές των οποίων θα διακοπεί η λειτουργία και μετά από ποια ημερομηνία. Επιπλέον, ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω σχετικά με την απομάκρυνση και τη σφράγιση των μηχανημάτων. 7. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου 9, η λειτουργία Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. με μειωμένο προσωπικό, έναντι του ελάχιστου προβλεπόμενου δια του παρόντος άρθρου, είναι επιτρεπτή για χρονικό διάστημα δύο μηνών, χωρίς να είναι απαιτητή η διακοπή της λειτουργίας γραμμής ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση ανά γραμμή ελέγχου πρέ πει να υπάρχει ένας υπεύθυνος γραμμής ή ελεγκτής. 8. Ο προϊστάμενος υπεύθυνος λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. κατά την απουσία του αναπληρώνεται από μηχανικό ή τεχνολόγο μηχανικό υπεύθυνο γραμμής, ο οποίος ορίζεται προς τούτο. 9. Στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. καθ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λει τουργίας, υποχρεωτικά παρευρίσκεται ο προϊστάμενος υπεύθυνος λειτουργίας του ή ο ορισμένος αναπλη ρωτής του. Άρθρο 10 Επέκταση Εγκαταστάσεως Η άδεια για τυχόν επέκταση των εγκαταστάσεων χορηγείται από την υπηρεσία που χορηγεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας. Άρθρο 11 Επιθεώρηση Εγκαταστάσεως Ο έλεγχος των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ασκείται από τη Δ.A.Χ.Μ. και το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών του Υπουργείου Μετα φορών και Επικοινωνιών για τη διαπίστωση της καλής και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας λειτουργίας τους. Οι επιθεωρήσεις αυτές πραγματοποιούνται κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων, αλλά πάντως εντός της διετίας από την προηγούμενη επιθεώρηση. Άρθρο 12 Απαίτηση λήψης άλλων αδειών Η έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του παρόντος είναι ανεξάρτητη και δεν απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από την υποχρέωσή τους για λήψη τυχόν άλλων αδειών που απαιτούνται σε εφαρμογή δι ατάξεων της γενικότερης ισχύουσας νομοθεσίας. Άρθρο 13 Ανάρτηση Αδειών Σε εμφανές μέρος, εντός των κτιριακών εγκαταστά σεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. αναρτάται εντός πλαισίου η άδεια λειτουργίας του. Επιπλέον στο χώρο εξυπηρέτησης πολιτών αναρτάται αναλυτικός πίνακας με το τιμολό γιο παροχής υπηρεσιών, όπως εκάστοτε ισχύει. Επίσης αναρτώνται τυχόν ειδικές άδειες, όποτε αυτές απαι τούνται. Άρθρο 14 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ αριθμ /4560/2009 (ΦΕΚ 1397Β ) απόφαση του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Άρθρο 15 Μεταβατικές διατάξεις Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., των

10 24410 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) οποίων η άδεια ίδρυσης έχει εκδοθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην υπ αριθμ /3651/2007 (ΦΕΚ 895Β ) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και όσον αφορά στη γενι κή διάταξη, τις κτιριακές εγκαταστάσεις, την πρόσβαση των οχημάτων στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και τη διαμόρφωση της κυκλοφορικής σύνδεσης, λαμβάνονται υπόψη οι δια τάξεις της παραπάνω απόφασης, όπως ίσχυε πριν την κατάργησή της. Άρθρο 16 Έναρξη ισχύος Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δη μοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παπάγου, 7 Σεπτεμβρίου 2009 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Μ. ΜΠΕΚΙΡΗΣ

11

12 24412 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 523 12 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15492/1178/05 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 895 6 Ιουνίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30861/3651 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 915 15 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24326/2886 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 895 6 Ιουνίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30861/3651 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα