Kατάλογος 2010 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Kατάλογος 2010 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ"

Transcript

1 ΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΗΡ Ν Kατάλογος 2010 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΧΕ ΙΑ ANAΠΤΗΡΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛ Ν ΧΡΗΣΕ Ν ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ

2 Editorial Απο το 1950, η ΒΙC ε ναι πρωτοπόρος στα προϊόντα καθηµεριν ς χρ σης που απλουστεύουν τη γραφ, το ναµµα και το ξύρισµα χ ρη στη δηµιουργ α απλ ν και αξιόπιστων προϊόντων. Αυτ τα χαρακτηριστικ ενσωµατ θηκαν σε να µοναδικό σχεδιασµό, που εξυπηρετε πλ ρως την λειτουργικότητα των προϊόντων. Με παρουσ α π νω από 35 χρόνια στην αγορ του αναπτ ρα, η ΒΙC, µε ηγετικ θ ση στην παγκόσµια αγορ, συνεχ ζει τη στρατηγικ της προσφορ ς στους καταναλωτ ς ενός προϊόντος που µπορούν να το χρησιµοποιούν καθηµεριν και µε ασφ λεια. Κ θε µ ρα,η BIC πωλε 5 εκατ. αναπτ ρες σε περισσότερες απο 160 χ ρες. Συνολικ απο την δρυση της η BIC χει πουλ σει π νω απο 15 δις αναπτ ρες στον κόσµο. λοι οι αναπτ ρες δεν ε ναι οι διοι! Η BiC ξεχωρ ζει γιατ προσφ ρει στους καταναλωτ ς αναπτ ρες υψηλ ς ποιότητας και απόδοσης, αναπτ ρες που ε ναι φιλικο προς τον χρ στη και χουν µοντ ρνο σχεδιασµό. Ο αναπτ ρας BiC Maxi προσφ ρει µ χρι αν µµατα: αυτ η απόδοση οφε λεται στη µεγ λη ποσότητα αερ ου που περιλαµβ νεται στο ρεζερβου ρ του αναπτ ρα. λοι οι αναπτ ρες µας µε π τρα και οι ηλεκτρονικο αναπτ ρες ε ναι κατασκευασµ νοι από υψηλ ς µηχανικ ς αντοχ ς ρητ νη που επιτρ πει στον αναπτ ρα να χει λεπτότερα τοιχ µατα. Θα θ λαµε να σας ευχαριστ σουµε για την υποστ ριξη και την εµπιστοσύνη σας προς την οµ δα µας, την επωνυµ α BiC και τα προϊόντα µας. Ασφ λεια & Ποιότητα Για περισσότερα από 35 χρόνια, κ θε αναπτ ρας µας κατασκευ ζεται στε να προσφ ρει το µ γιστο επ πεδο ασφ λειας. Απόδοση & Καλ σχ ση ποιότητας-τιµ ς Σχεδι ζουµε τους αναπτ ρες για να προσφ ρουµε στους καταναλωτ ς προϊόντα µε υψηλ απόδοση όσον αφορ στα αν µµατα, µε αποτ λεσµα την καλ σχ ση ποιότητας-τιµ ς. Σχεδιασµός & Στυλ Οι αναπτ ρες BIC σχεδι ζονται σύµφωνα µε τις απαιτ σεις των καταναλωτ ν. Κ θε χρόνο προσφ ρουµε αναπτ ρες µε δι φορα decors. Φιλικότητα στην χρ ση Χ ρη στο ειδικό οβ λ σχ µα τους, οι αναπτ ρες BIC προσφ ρουν µεγ λη νεση στη χρ ση. Σε αυτό συµβ λλει και ο µηχανισµός αντ στασης στη χρ ση για παιδι που λειτουργε µε µ α κ νηση. (1) Εσωτερικά test που έγιναν μεταξύ Απριλίου και Δεκεβρίου 2008 σε 55 διαφορετικά μοντέλα αναπτήρων που αγοράστηκαν εντός της Ευρώπης. 2

3 Η BIC και η βι σιµη αν πτυξη Σήμερα, βλέπουμε την ανερχόμενη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης ως μια εξαιρετική ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε τη δέσμευση και τις αξίες που αποτελούν τα θεμέλια της ταυτότητάς μας. Πέραν από το να είμαστε συνεπείς με την εποχή μας, η βιώσιμη ανάπτυξη για την BIC δείχνει τη στάση και τη θέληση να κάνουμε το σωστό. Τα προϊόντα μας Ελαχιστοποίηση της επίδρασης στο περιβάλλον Τα εργοστάσιά μας Ασφαλή και καθαρά Οι συνεργάτες μας Σέβονται τους κανονισμούς του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) Η συσκευασία μας Ελαφριά και πρακτική Το πρόγραμμα μας έγκειται στην υποστήριξη και ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων. Αυτές οι προσπάθειες, μας κάνουν μια δυνατή, ενωμένη δύναμη, όπου κάθε ένας από εμάς συνεισφέρει από τις περιοχές εξειδίκευσης του από τα διάφορα μέρη του κόσμου της BIC. Οι αξίες μας, η δέσμευσή μας στις ηθικές αξίες Μια καθημερινή πραγματικότητα για κάθε ένα υπάλληλο Οι υπάλληλοι μας Προσωπική ανάπτυξη και εκπαίδευση για ένα κοινό μέλλον Το πνεύμα ενότητάς μας Προσφέρουμε βοήθεια στους πολίτες του κόσμου που βρίσκονται σε ανάγκη Οι καταναλωτές μας, οι πελάτες μας Εμπιστοσύνη που βασίζεται στην υπευθυνότητα, ποιότητα και ασφάλεια Την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της BIC, που εκδόθηκε το 2009, μπορείτε να την βρείτε στο website 3

4 Γιατί να προτιμήσετε αναπτήρες BIC ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Κάθε αναπτήρας ΒΙC έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μακροχρόνια, ασφαλή και αξιόπιστη χρήση. Κάθε maxi αναπτήρας ΒΙC παρέχει 3000 ανάμματα, μέχρι 3 φορές περισσότερα από άλλους (2) αναπτήρες ίσων διαστάσεων. ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (1) Όπως προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, κάθε αναπτήρας BIC αντίστασης στη χρήση του για τα παιδιά συμμορφώνεται με το πρότυπο ασφαλείας ISO 9994 και με το (3) πρότυπο EN Κάθε αναπτήρας BIC υποβάλλεται σε περισσότερους από 50 ελέγχους ποιότητας. Περισσότερα για τους αναπτήρες BIC στην ιστοσελίδα (1) Ο όρος «αναπτήρες αντίστασης στη χρήση τους για παιδιά» δεν σημαίνει ότι οι αναπτήρες αυτοί είναι απόλυτα ασφαλείς για τα παιδιά. Αναπτήρας αντίστασης στη χρήση για τα παιδιά είναι ο αναπτήρας τον οποίο δεν μπορεί να ανάψει τουλάχιστον το 85% των παιδιών ηλικίας κάτω των 51 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι ένα 15% των παιδιών μπορεί ενδεχομένως να ανάψει έναν τέτοιο αναπτήρα. Συνεπώς, οι ενήλικες θα πρέπει πάντα να προσέχουν ώστε τα μικρά παιδιά να μην παίρνουν στα χέρια τους αναπτήρες, ακόμα κι αν πρόκειται για αναπτήρες αντίστασης στη χρήση τους για παιδιά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: (2) (3) Εσωτερικά τεστ που έγιναν μεταξύ Απριλίου και Δεκεμβρίου 2008 σε 55 διαφορετικά μοντέλα αναπτήρων που αγοράστηκαν εντός της Ευρώπης. Ευρωπαϊκής Επιτροπής απόφαση No2006/502/EC, με ημερομηνία 11 Μαίου 2006 όπως ανανεώθηκε και συμπληρώθηκε. 4

5 ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ Περιεχόµενα ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ Αναπτ ρες µε π τρα J26 Maxi σ. 8-9 J23 Slim σ J25 Mini σ Ηλεκτρονικο αναπτ ρες J38 Electronic σ J39 Mini tronic σ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛ Ν ΧΡΗΣΕ Ν ΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΗΡ Ν ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΧΕ ΙΑ Αναπτ ρες µε σχ δια J26 Maxi - Code - Pin-up - Postcard σ J25 Mini - Foot - Geometrics - Paradise σ ΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΗΡ Ν Θ κες BIC Select BIC Touch series σ MEGALIGHTER U140 σ Ηλεκτρονικο αναπτ ρες µε σχ δια J39 Mini tronic -Sports - Nono σ λλες θ κες BIC Squeeze σ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛ Ν ΧΡΗΣΕ Ν 5 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ BIC. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ, Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

6 Ηλεκτρονικο αναπτ ρες Αναπτ ρες µε π τρα J38 J39 J26 J23 J25 6

7 ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ Αναπτ ρες µε π τρα J26 Maxi σ. 8-9 J23 Slim σ J25 Mini σ Ηλεκτρονικο αναπτ ρες J38 Electronic σ J39 Mini tronic σ

8 Καλύπτρα ασφαλε ας Καλύπτρα από νικ λιο που προστατεύει τη φλόγα από τον α ρα Αντ σταση στη χρ ση από τα παιδι Σύµφωνα µε το πρότυπο EN (1) Σταθερ φλόγα Χ ρη στο α ριο ισοβουτ νιο Μακρ ς διαρκε ας αναπτ ρας: µ χρι 3000 αν µµατα (2) Χ ρη στη µεγαλύτερη ποσότητα αερ ου στο ρεζερβου ρ Υψηλ αντοχ Χ ρη στο σ µα από Delrin Φιλικό σχ µα για τον καταναλωτ Βασικ Χαρακτηριστικ Πρόταση Π λησης Κοινό - Στόχος -Ο κλασικός αναπτ ρας BIC που παρ χει µ χρι (2) αν µµατα -Ο αναπτ ρας µε τη µεγαλύτερη δι ρκεια στους αναπτ ρες BIC -Π νω από 30 -Περισσότερο για νδρες από γυνα κες. Με χρηστικό προφ λ (1) νας αναπτ ρας αντ στασης στη χρ ση για παιδι (CR) δεν ε ναι απόλυτα ασφαλ ς για παιδι. νας CR αναπτ ρας ε ναι νας αναπτ ρας που δεν µπορε να αν ψει τουλ χιστον το 85% των παιδι ν ηλικ ας µικρότερης των 51 µην ν. Αυτό σηµα νει ότι το 15% των παιδι ν µπορε να καταφ ρει να αν ψει τον αναπτ ρα. Για αυτό, οι εν λικες θα πρ πει να φροντ ζουν τα παιδι να µην χουν πρόσβαση στους αναπτ ρες ακόµα και αν πρόκειται για αναπτ ρες αντ στασης στη χρ ση τους για παιδι. Περισσότερες πληροφορ ες στην ιστοσελ δα: (2) Εσωτερικ τ στ που γιναν µεταξύ Απριλ ου και εκεµβρ ου 2008 σε 55 διαφορετικ µοντ λα αναπτ ρων που αγορ στηκαν εντός της Ευρ πης. 8

9 ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΜΕ ΠΕΤΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ J26 MAXI ΒΑΣΗ Τ Ν 50 BARCODE BARCODE BARCODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ ΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΒ ΤΙΟΥ 50 J26 Maxi ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒ ΤΙΑ ΒΑΣΗ: ΚΙΒ ΤΙΑ: 50 τεµ χια 12 β σεις LOGISTICS ιαστ σεις (cm) ΒΑΣΗ ΚΙΒ ΤΙΟ Μ κος x πλ τος x ύψος 16,4x15,5x9,8 47,5x35x22 γκος (dm 3 ) 2,491 36,575 Μεικτό β ρος (g) ΠΑΛΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΛΕΤΑ 120x105x195 Αριθµός κιβωτ ων / στρ ση 7 Αριθµός στρ σεων / παλλ τα 9 Αριθµός κιβωτ ων / παλλ τα 63 Αριθµός β σεων / παλλ τα 756 Μικτό β ρος (g) J26 MAXI MULTIPACK Τ Ν 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BARCODE BARCODE BARCODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ ΙΚΟΣ MULTIPACK INNER ΚΙΒ ΤΙΟΥ J26 Maxi LOGISTICS ιαστ σεις (cm) MULTIPACK INNER ΚΙΒ ΤΙΟ Μ κος x πλ τος x ύψος 8,5x3x15 27x9x19,5 55x45,5x20,5 γκος (dm 3 ) 0,382 4,738 51,301 Μεικτό β ρος (g) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MULTIPACK: INNER: ΚΙΒ ΤΙΑ: 3 τεµ χια 20 multipack 10 inner 200 multipack ΠΑΛΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΛΕΤΑ 115x90x214 Αριθµός κιβωτ ων / στρ ση 4 Αριθµός στρ σεων / παλλ τα 10 Αριθµός κιβωτ ων / παλλ τα 40 Αριθµός β σεων / παλλ τα 8000 Μικτό β ρος (g)

10 Καλύπτρα ασφαλε ας Καλύπτρα από νικ λιο που προστατεύει τη φλόγα από τον α ρα Αντ σταση στη χρ ση από τα παιδι Σύµφωνα µε το πρότυπο EN (1) Σταθερ φλόγα Χ ρη στο α ριο ισοβουτ νιο Λεπτό σ µα Για ναν αναπτ ρα µε στυλ και θηλυκότητα Υψηλ αντοχ Χ ρη στο σ µα από Delrin Φιλικό σχ µα για τον καταναλωτ Βασικ Χαρακτηριστικ Πρόταση Π λησης Κοινό - Στόχος -Το απαρα τητο αξεσου ρ για κ θε γυνα κα -Με ξεχωριστό στυλ -Νεαρό κοινό, γυνα κες -Με ντονη κοινωνικ ζω, που αφιερ νει χρόνο στους φ λους της (1) νας αναπτ ρας αντ στασης στη χρ ση για παιδι (CR) δεν ε ναι απόλυτα ασφαλ ς για παιδι. νας CR αναπτ ρας ε ναι νας αναπτ ρας που δεν µπορε να αν ψει τουλ χιστον το 85% των παιδι ν ηλικ ας µικρότερης των 51 µην ν. Αυτό σηµα νει ότι το 15% των παιδι ν µπορε να καταφ ρει να αν ψει τον αναπτ ρα. Για αυτό, οι εν λικες θα πρ πει να φροντ ζουν τα παιδι να µην χουν πρόσβαση στους αναπτ ρες ακόµα και αν πρόκειται για αναπτ ρες αντ στασης στη χρ ση τους για παιδι. Περισσότερες πληροφορ ες στην ιστοσελ δα: 10

11 ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΜΕ ΠΕΤΡΑ J23 SLIM TM BΑΣΗ Τ Ν 50 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BARCODE BARCODE BARCODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ ΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΒ ΤΙΟΥ 50 J23Slim TM Opaque ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΑΣΗ: ΚΙΒ ΤΙΑ: 50 τεµ χια 12 β σεις LOGISTICS ιαστ σεις (cm) ΒΑΣΗ ΚΙΒ ΤΙΟ Μ κος x πλ τος x ύψος 12x12x8,5 39,5x25,5x18,5 γκος (dm 3 ) 1,224 18,634 Μεικτό β ρος (g) ΠΑΛΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΛΕΤΑ 117X90X215 Αριθµός κιβωτ ων / στρ ση 10 Αριθµός στρ σεων / παλλ τα 11 Αριθµός κιβωτ ων / παλλ τα 110 Αριθµός β σεων / παλλ τα 1320 Μικτό β ρος (g)

12 Καλύπτρα ασφαλε ας Καλύπτρα από νικ λιο που προστατεύει τη φλόγα από τον α ρα Αντ σταση στη χρ ση από τα παιδι Σύµφωνα µε το πρότυπο EN (1) Βολικό µ γεθος Σταθερ φλόγα Χ ρη στο α ριο ισοβουτ νιο Υψηλ αντοχ Χ ρη στο σ µα από Delrin Φιλικό σχ µα για τον καταναλωτ Βασικ Χαρακτηριστικ Πρόταση Π λησης Κοινό - Στόχος -Βολικός -Ο πιο δηµοφιλ ς αναπτ ρας ΒΙC - ιασκεδαστικός και χαριτωµ νος -Ο πιο βολικός αναπτ ρας, ταιρι ζει σε όλες τις περιστ σεις -Νεαρό κοινό, µε πολλ ς δραστηριότητες (1) νας αναπτ ρας αντ στασης στη χρ ση για παιδι (CR) δεν ε ναι απόλυτα ασφαλ ς για παιδι. νας CR αναπτ ρας ε ναι νας αναπτ ρας που δεν µπορε να αν ψει τουλ χιστον το 85% των παιδι ν ηλικ ας µικρότερης των 51 µην ν. Αυτό σηµα νει ότι το 15% των παιδι ν µπορε να καταφ ρει να αν ψει τον αναπτ ρα. Για αυτό, οι εν λικες θα πρ πει να φροντ ζουν τα παιδι να µην χουν πρόσβαση στους αναπτ ρες ακόµα και αν πρόκειται για αναπτ ρες αντ στασης στη χρ ση τους για παιδι. Περισσότερες πληροφορ ες στην ιστοσελ δα: 12

13 ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΜΕ ΠΕΤΡΑ J25 MINI ΒΑΣΗ Τ Ν 50 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BARCODE BARCODE BARCODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ ΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΒ ΤΙΟΥ 50 J25 Mini barcode J25 Mini Gold barcode ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΑΣΗ: ΚΙΒ ΤΙΑ: 50 τεµ χια 12 β σεις LOGISTICS ιαστ σεις (cm) ΒΑΣΗ ΚΙΒ ΤΙΟ Μ κος x πλ τος x ύψος 12x12x7,5 38,5x25,2x16 γκος (dm 3 ) 1, Μεικτό β ρος (g) ΠΑΛΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΛΕΤΑ 116x90x202 Αριθµός κιβωτ ων / στρ ση 10 Αριθµός στρ σεων / παλλ τα 12 Αριθµός κιβωτ ων / παλλ τα 120 Αριθµός β σεων / παλλ τα 1440 Μικτό β ρος (g) J25 MINI MULTIPACK Τ Ν 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BARCODE BARCODE BARCODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ ΙΚΟΣ MULTIPACK INNER ΚΙΒ ΤΙΟΥ 3 J25 Mini ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MULTIPACK: INNER: ΚΙΒ ΤΙΑ: 3 τεµ χια 20 multipack 10 inner 200 multipack LOGISTICS ιαστ σεις (cm) MULTIPACK INNER ΚΙΒ ΤΙΟ Μ κος x πλ τος x ύψος 8,5x1x15 14x9x15,5 45,5x30,5x16,5 γκος (dm 3 ) 0,127 1,953 22,897 Μεικτό β ρος (g) ΠΑΛΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΛΕΤΑ 122x91x208 Αριθµός κιβωτ ων / στρ ση 8 Αριθµός στρ σεων / παλλ τα 12 Αριθµός κιβωτ ων / παλλ τα 96 Αριθµός β σεων / παλλ τα Μικτό β ρος (g)

14 Καλύπτρα ασφαλε ας Καλύπτρα από νικ λιο που προστατεύει τη φλόγα από τον α ρα Ηλεκτρονικ Αν φλεξη Υψηλ ς Ποιότητας Οι ηλεκτρονικο αναπτ ρες BIC χουν αντ σταση στη χρ ση τους απο τα παιδι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ (1) Σταθερ φλόγα Χ ρη στο α ριο ισοβουτ νιο Εύκολο ναµµα Χ ρη στο µηχανισµό αν φλεξης µιας κ νησης Υψηλ αντοχ Χ ρη στο σ µα από Delrin Φιλικό σχ µα για τον καταναλωτ Βασικ Χαρακτηριστικ Πρόταση Π λησης Κοινό - Στόχος - ναµµα µε µ α κ νηση στον ηλεκτρονικό αναπτ ρα -Βολικός και ελαφρύς -Μεγαλύτερο σε ηλικ α κοινό, ηλικ ας 40+ πιο ενηµερωµ νο (1) νας αναπτ ρας αντ στασης στη χρ ση για παιδι (CR) δεν ε ναι απόλυτα ασφαλ ς για παιδι. νας CR αναπτ ρας ε ναι νας αναπτ ρας που δεν µπορε να αν ψει τουλ χιστον το 85% των παιδι ν ηλικ ας µικρότερης των 51 µην ν. Αυτό σηµα νει ότι το 15% των παιδι ν µπορε να καταφ ρει να αν ψει τον αναπτ ρα. Για αυτό, οι εν λικες θα πρ πει να φροντ ζουν τα παιδι να µην χουν πρόσβαση στους αναπτ ρες ακόµα και αν πρόκειται για αναπτ ρες αντ στασης στη χρ ση τους για παιδι. Περισσότερες πληροφορ ες στην ιστοσελ δα: 14

15 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ J38 ELECTRONIC ΒΑΣΗ Τ Ν 50 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BARCODE BARCODE BARCODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ ΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΒ ΤΙΟΥ ΒΑΣΗ: ΚΙΒ ΤΙΑ: 50 J38 Electronic BCL τεµ χια 12 β σεις LOGISTICS ιαστ σεις (cm) ΒΑΣΗ ΚΙΒ ΤΙΟ Μ κος x πλ τος x ύψος 16,5x15,5x10 47,5x34x23 γκος(dm 3 ) 2,558 37,145 Μεικτό β ρος(g) ΠΑΛΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΛΕΤΑ 132x104x195 Αριθµός κιβωτ ων / στρ ση 8 Αριθµός στρ σεων / παλλ τα 8 Αριθµός κιβωτ ων / παλλ τα 64 Αριθµός β σεων / παλλ τα 768 Μικτό β ρος (g)

16 Καλύπτρα ασφαλε ας Καλύπτρα από νικ λιο που προστατεύει τη φλόγα από τον α ρα Σταθερ φλόγα Χ ρη στο α ριο ισοβουτ νιο Ηλεκτρονικ Αν φλεξη Υψηλ ς Ποιότητας Οι ηλεκτρονικο αναπτ ρες BIC χουν αντ σταση στη χρ ση τους απο τα παιδι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ (1) Εύκολο ναµµα Χ ρη στο µηχανισµό αν φλεξης µιας κ νησης Υψηλ αντοχ Χ ρη στο σ µα από Delrin Φιλικό σχ µα για τον καταναλωτ Βασικ Χαρακτηριστικ Πρόταση Π λησης Κοινό - Στόχος - ναµµα µε 1 κ νηση στον µ νι ηλεκτρονικό αναπτ ρα - να ξεχωριστό αξεσου ρ -Αξεσου ρ µόδας -Νεαρό κοινό µε ντονη κοινωνικ ζω (1) νας αναπτ ρας αντ στασης στη χρ ση για παιδι (CR) δεν ε ναι απόλυτα ασφαλ ς για παιδι. νας CR αναπτ ρας ε ναι νας αναπτ ρας που δεν µπορε να αν ψει τουλ χιστον το 85% των παιδι ν ηλικ ας µικρότερης των 51 µην ν. Αυτό σηµα νει ότι το 15% των παιδι ν µπορε να καταφ ρει να αν ψει τον αναπτ ρα. Για αυτό, οι εν λικες θα πρ πει να φροντ ζουν τα παιδι να µην χουν πρόσβαση στους αναπτ ρες ακόµα και αν πρόκειται για αναπτ ρες αντ στασης στη χρ ση τους για παιδι. Περισσότερες πληροφορ ες στην ιστοσελ δα: 16

17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ J39 MINITRONIC ΒΑΣΗ Τ Ν 50 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BARCODE BARCODE BARCODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ ΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΒ ΤΙΟΥ 50 J39 Minitronic BCL ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΑΣΗ: ΚΙΒ ΤΙΑ: 50 τεµ χια 12 β σεις LOGISTICS ιαστ σεις (cm) ΒΑΣΗ ΚΙΒ ΤΙΟ Μ κος x πλ τος x ύψος 16,5x15,5x8 47,5x34x20 γκος (dm 3 ) Μεικτό β ρος (g) ΠΑΛΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΛΕΤΑ 132x104x194 Αριθµός κιβωτ ων / στρ ση 8 Αριθµός στρ σεων / παλλ τα 9 Αριθµός κιβωτ ων / παλλ τα 72 Αριθµός β σεων / παλλ τα 864 Μικτό β ρος (g) J39 MINITRONIC MULTIPACK Τ Ν 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BARCODE BARCODE BARCODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ ΙΚΟΣ MULTIPACK INNER ΚΙΒ ΤΙΟΥ J39 Minitronic ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MULTIPACK: INNER: ΚΙΒ ΤΙΑ: 2 τεµ χια 30 multipack 10 inner 300 multiapck LOGISTICS ιαστ σεις (cm) MULTIPACK INNER ΚΙΒ ΤΙΟ Μ κος x πλ τος x ύψος 8,5x1,4x14,8 24x8,8x18 50x45,5x19 Volume (dm 3 ) 0, ,225 Μεικτό β ρος (g) 35, ΠΑΛΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΛΕΤΑ 137x102x205 Αριθµός κιβωτ ων / στρ ση 6 Αριθµός στρ σεων / παλλ τα 10 Αριθµός κιβωτ ων / παλλ τα 60 Αριθµός β σεων / παλλ τα Μικτό β ρος (g)

18 1 New Product 2010 Code υνατότητα επιλογ ς από µεγ λη ποικιλ α αναπτ ρων µε σχ δια ε τε σελ για λεπτοµ ρειες) Special EVENT 2010 Sports ( ε τε σελ για λεπτοµ ρειες) 2 New Decor New Decor 3 New Look Look 4 New Colours Decor proved ality POSTCARD Improved Quality GEOMETRICS Improved Quality PIN -UP PARADISE NONO 18

19 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ME ΣΧΕ ΙΑ Αναπτ ρες µε σχ δια J26 Maxi - Code - Postcard - Pin-up σ J25 Mini - Foot - Geometrics - Paradise σ Ηλεκτρονικο αναπτ ρες µε σχ δια J39 Mini tronic - Sports - Nono σ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΧΕ ΙΑ 19

20 Decor Postcard Pin UP Girls Code 20

21 ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΜΕ ΠΕΤΡΑ J26 MAXI SLEEVE ΒΑΣΗ Τ Ν 50 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BARCODE BARCODE BARCODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ ΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΒ ΤΙΟΥ J26 CODE J26 POSTCARD J26 PIN-UP ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΑΣΗ: ΚΙΒ ΤΙΑ: 50 τεµ χια 12 β σεις LOGISTICS ιαστ σεις (cm) ΒΑΣΗ ΚΙΒ ΤΙΟ Μ κος x πλ τος x ύψος 16,4x15,5x9,8 47,5x33x22 γκος (dm 3 ) 2, Μεικτό β ρος (g) ΠΑΛΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΛΕΤΑ 120x105x195 Αριθµός κιβωτ ων / στρ ση 7 Αριθµός στρ σεων / παλλ τα 9 Αριθµός κιβωτ ων / παλλ τα 63 Αριθµός β σεων / παλλ τα 756 Μικτό β ρος (g) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ J26 MINI SLEEVE MULTIPACK Τ Ν 3 BARCODE BARCODE BARCODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ ΙΚΟΣ MULTIPACK INNER ΚΙΒ ΤΙΟΥ J26 MAXI SLV ROLL OVER ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MULTIPACK: ΙΝΝΕR: ΚΙΒ ΤΙΑ: 2 τεµ χια 30 multipack 10 inner 300 multipack LOGISTICS ιαστ σεις (cm) MULTIPACK INNER ΚΙΒ ΤΙΟ Μ κος x πλ τος x ύψος 8,5x1x15 24x9x19,5 50x46x20 γκος (dm 3 ) 0,128 4, Μεικτό β ρος (g) ΠΑΛΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΛΕΤΑ 137x100x213 Αριθµός κιβωτ ων / στρ ση 6 Αριθµός στρ σεων / παλλ τα 10 Αριθµός κιβωτ ων / παλλ τα 60 Αριθµός β σεων / παλλ τα Μικτό β ρος (g)

22 Geometrics Decor Paradise Foot 22

23 ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΜΕ ΠΕΤΡΑ J25 MINI SLEEVE ΒΑΣΗ Τ Ν 50 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BARCODE BARCODE BARCODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ ΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΒ ΤΙΟΥ ΒΑΣΗ: ΚΙΒ ΤΙΑ: LI J25 MINI SLV FOOT BCL τεµ χια 12 β σεις LI J25 MINI SLV GEOMETRICS BCL LI J25 MINI SLV PARADISE BCL LOGISTICS ιαστ σεις (cm) ΒΑΣΗ ΚΙΒ ΤΙΟ Μ κος x πλ τος x ύψος 12x12x7,5 38,5x25,2x15,5 γκος (dm 3 ) 1,08 15,038 Μεικτό β ρος (g) ΠΑΛΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΛΕΤΑ 116x89,5x202 Αριθµός κιβωτ ων / στρ ση 10 Αριθµός στρ σεων / παλλ τα 12 Αριθµός κιβωτ ων / παλλ τα 120 Αριθµός β σεων / παλλ τα 1440 Μικτό β ρος (g) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ J25 MINI SLEEVE MULTIPACK Τ Ν 3 BARCODE BARCODE BARCODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ ΙΚΟΣ MULTIPACK INNER ΚΙΒ ΤΙΟΥ J25 MINI SLV SPORTS BL ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MULTIPACK: ΙΝΝΕR: ΚΙΒ ΤΙΑ: 3 τεµ χια 23 multipack 10 inner 230 multipack LOGISTICS ιαστ σεις (cm) MULTIPACK INNER ΚΙΒ ΤΙΟ Μ κος x πλ τος x ύψος 9,5x1,3x14,8 31,6x10,8x16,3 54,8x32,8x33,7 γκος (dm 3 ) 0, Μεικτό β ρος (g) , ΠΑΛΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΛΕΤΑ 120x80x115,6 Αριθµός κιβωτ ων / στρ ση 4 Αριθµός στρ σεων / παλλ τα 3 Αριθµός κιβωτ ων / παλλ τα 120 Αριθµός β σεων / παλλ τα 2760 Μικτό β ρος (g)

24 Decor Nono Sports 24

25 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ J39 ELECTRONIC ΒΑΣΗ Τ Ν 50 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BARCODE BARCODE BARCODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ ΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΒ ΤΙΟΥ LI J39 WRAP SPORTS BCL LI J39 WRAP NONO BCL ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΑΣΗ: ΚΙΒ ΤΙΑ: 50 τεµ χια 12 β σεις LOGISTICS ιαστ σεις (cm) ΒΑΣΗ ΚΙΒ ΤΙΟ Μ κος x πλ τος x ύψος 16,5x15,5x8 47,5x34x20 γκος (dm 3 ) Μεικτό β ρος (g) ΠΑΛΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΛΕΤΑ 131x104x192 Αριθµός κιβωτ ων / στρ ση 8 Αριθµός στρ σεων / παλλ τα 9 Αριθµός κιβωτ ων / παλλ τα 72 Αριθµός β σεων / παλλ τα 864 Μικτό β ρος (g)

26 Squeeze Bic Select Touch 26

27 ΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΗΡ Ν Θ κες BIC Select BIC Touch series σ λλες θ κες BIC Squeeze σ ΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΗΡ Ν 27

28 Κοµψότητα και απόδοση σε προσιτ τιµ Αναγεµιζόµενη θ κη Μπορε τε να τοποθετ σετε οποιονδ ποτε αναπτ ρα Bic Mini Κοµψ θηκη Ιδια τερα µοντ ρνα Βασικ Χαρακτηριστικ Πρόταση Π λησης Κοινό - Στόχος -Θ κη αναπτ ρα υψηλ ς ποιότητας -Κοµψ θ κη από συνθετικό δ ρµα (1) -Γυνα κες και νδρες που αναζητούν αναπτ ρες µε ξεχωριστ εµφ νιση σε προσιτ τιµ (1) Συνθετικό υλικό 28

29 J25 ΜΕ ΘΗΚΗ BIC SELECT TOUCH ΣΕ ΚΟΥΤΙ Τ Ν 20 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BARCODE BARCODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ ΙΚΟΣ ΒΑΣΗΣ ΚΙΒ ΤΙΟΥ J25 Lighter Case TOUCH SERIES ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΑΣΗ: ΚΙΒ ΤΙΟ: 20 τεµ χια 12 β σεις LOGISTICS ιαστ σεις (cm) ΒΑΣΗ ΚΙΒ ΤΙΟ Μ κος x πλ τος x ύψος 11,5 x 15 x 9 48,8 x 35,4 x 23,2 γκος (dm 3 ) 1,553 40,078 Μεικτό β ρος (g) ΠΑΛΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΛΕΤΑ 120 x 80 x 107,3 Αριθµός κιβωτ ων / στρ ση 4 Αριθµός στρ σεων / παλλ τα 4 Αριθµός κιβωτ ων / παλλ τα 16 Αριθµός β σεων / παλλ τα 192 Μικτό β ρος (g)

30 Χρωµ τισε τον κόσµο σου! Αναγεµιζόµενη θ κη Μπορε τε να τοποθετ σετε οποιονδ ποτε αναπτ ρα BIC Mini ρα α α σθηση που σας χαλαρ νει Βασικ Χαρακτηριστικ Πρόταση Π λησης Κοινό - Στόχος -Mια θ κη αναπτ ρα απο σιλικόνη σε ζωνταν χρ - µατα -Ευχ ριστη α σθηση που σας χαλαρ νει -Νεανικό κοινό γυνα κες και νδρες (19-34) 30

31 J25 ΜΕ ΘΗΚΗ BIC SQUEEZE SERIES ΣΕ ΚΟΥΤΙ Τ Ν 25 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BARCODE BARCODE BARCODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ ΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΒ ΤΙΟΥ 25 J25 SQUEEZE SERIES BLC ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΑΣΗ: ΚΙΒ ΤΙΟ: 25 τεµ χια 12 β σεις LOGISTICS ιαστ σεις (cm) ΒΑΣΗ ΚΙΒ ΤΙΟ Μ κος x πλ τος x ύψος 16,5 x 15,1 x 8,5 48,8 x 35,4 x 23,2 γκος (dm 3 ) ,078 Μεικτό β ρος (g) 538, ,52 ΠΑΛΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΛΕΤΑ 120 x 80 x 107,3 Αριθµός κιβωτ ων / στρ ση 4 Αριθµός στρ σεων / παλλ τα 4 Αριθµός κιβωτ ων / παλλ τα 16 Αριθµός β σεων / παλλ τα 192 Μικτό β ρος (g) ,3 J25 ΜΕ ΘΗΚΗ SQUEEZE BLISTER 1+1 J25 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BARCODE BARCODE BARCODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ ΙΚΟΣ BLISTER INNER ΚΙΒ ΤΙΟΥ LI J25 SQUEEZE ΘΗΚΗ B1 +1 J LOGISTICS ιαστ σεις (cm) BLISTER INNER ΚΙΒ ΤΙΟ Μ κος x πλ τος x ύψος 2x9,5x14,8 31,6x10,8x16,3 54,8x32,8x33,7 γκος (dm 3 ) 0,281 5,563 60,574 Μεικτό β ρος (g) 35, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BLISTER: ΙΝΝΕR: ΚΙΒ ΤΙO: 2 τεµ χια 16 blister 160 blister ΠΑΛΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΛΕΤΑ 120x80x115,6 Αριθµός κιβωτ ων / στρ ση 4 Αριθµός στρ σεων / παλλ τα 3 Αριθµός κιβωτ ων / παλλ τα 12 Αριθµός β σεων / παλλ τα 1920 Μικτό β ρος (g)

32 1/27/10 1:54 PM Page 24 U140 r e t h g i Megal Lighters x29.5.qxd:Bic 32

33 ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛ Ν ΧΡΗΣΕ Ν MEGALIGHTER U140 σ ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛ Ν ΧΡΗΣΕ Ν 33

34 Ασφαλ ς χρ ση Χ ρη στον βραχ ονα 6 εκ. Ευκολ α και νεση να αν ψεις τον αναπτ ρα Χ ρη στο κουµπ αν φλεξης νετος χειρισµός X ρη στο ξυπνο design Εύκολη αποθ κευση Χ ρη στον ειδικό γ ντζο Βασικ Χαρακτηριστικ Πρόταση Π λησης Κοινό - Στόχος -Μ χρι 750 αν µµατα -Σταθερ φλόγα -Μικρό & µοντ ρνο σχ µα -Αναπτ ρας πολλαπλ ν χρ σεων µε µοντ ρνο σχεδιασµό και ζωηρ χρ µατα -Για εσωτερικ (κουζ να γκαζιού, τζ κι, κερι ) και εξωτερικ χρ ση (Barbecue) 34

35 ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛ Ν ΧΡΗΣΕ Ν MEGALIGHTER TM BLISTER 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BARCODE BARCODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ ΙΚΟΣ BLISTER ΚΙΒ ΤΙΟΥ Megalighter ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΑΣΗ: ΚΙΒ ΤΙΑ: 1 τεµ χιο 12 τεµ χια LOGISTICS ιαστ σεις (cm) BLISTER ΚΙΒ ΤΙΟ Μ κος x πλ τος x ύψος 3x10,2x23 24,7x23,5x12 γκος (dm 3 ) 0,704 6,965 Μεικτό β ρος (g) ΠΑΛΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΛΕΤΑ 120x100x192 Αριθµός κιβωτ ων / στρ ση 20 Αριθµός στρ σεων / παλλ τα 16 Αριθµός κιβωτ ων / παλλ τα 320 Αριθµός β σεων / παλλ τα 3840 Μικτό β ρος (g)

36 BIC ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε. Aγ. Αθανασ ου 58 Τ.Κ νοιξη Αττικ ς Τηλ.: Φαξ: Yποκ/µα Θεσσαλον κης Τιβεριουπόλεως 7 Τ.Κ Ν α Κρ νη Τηλ.: Φαξ: Σ.Ι ΣΕΡΑΦΕΙΜ Ε.Π.Ε Τριπόλεως Λ τσια, Κύπρος Τηλ.: Φαξ: Dot Repro A.E. (Προσαρμογή) Σχετικ µε την προϊοντικ σειρ, η BΙC διατηρε το δικα ωµα να αλλ ξει χωρ ς προειδοπο ηση τα προϊόντα του καταλόγου αυτού όπως και παρουσι ζονται καθ ς και τις τεχνικ ς προδιαγραφ ς τους. κδοση 2010

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός ιόρθωση: Μαρ α Αποστολοπούλου Ηλ. επεξεργασ α: Μαρ α Παπαδ κη Εξ φυλλο: ΜΟΤΙΒΟ Α.Ε. 2010 Εκδόσεις Τόπος & Αντ νης Γεωργούλας [Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ)

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) κ ε φ ά λ α ι ο 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) 1.1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΠ Σε όλο τον κόσμο η φήμη της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών έχει πληγεί σημαντικά από διαφόρων ειδών κρίσεις. Αμέτρητα προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2516 Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Εγκρίθηκαν 122 εκατ. ευρώ για προνοιακά επιδόματα στους ΟΤΑ Στα 4 εκατ. τα αποδοτέα ποσά στους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 335 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Υβριδικά οχήματα Προληπτικά μέτρα για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ.

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 1998L0069 EL 28.12.1998 000.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑ 98/69/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Οκτωβρίου 1998

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Το έργο αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία εικοσιοκτώ (28) αιολικών

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το.

Διαβάστε περισσότερα

Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα

Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα Η θεµατική χωρίζεται σε δ ο εν τητες, οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια: Εν τητα α : Κεφάλαιο 1: Παγκ σµια Προβλήµατα Κεφάλαιο 2: Ο ρ λος των ιεθνών

Διαβάστε περισσότερα

EUropean Drug abuse prevention trial

EUropean Drug abuse prevention trial EUropean Drug abuse prevention trial EUropean Drug abuse prevention trial Ευχαριστίες Η παραγωγή αυτού του οδηγού δε θα ήταν δυνατή χωρίς την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπα ϊκής Επιτροπής. Για τις πολύτιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3568/93548 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/Β

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 33 Το κ µικ αυτ εκδίδεται στις ακ λουθες επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ισπανικά, δανικά, γερµανικά,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα