ένταξη νταξης στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν στην πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ένταξη νταξης στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν στην πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχή"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 4ΑΣ9Χ-ΜΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 11 Ιουλίου 2011 Αριθ. Πρωτ.: ΙΑ Π/Φ.Α.2.3/13646 Ταχ. /νση: Β. Σοφίας 15, 10674, Αθήνα Πληροφορίες: Μ. Σαράκη, Ν. Άρχοντας, Χ. Κατσούλη mail: Τηλέφωνο: ,-136, -163 FAX: ΠΡΟΣ : Βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Θέµα : «Ολοκλήρωση «ένταξη νταξης στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν στην πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχή οχής υπηρεσιών και την άσκησή της, σε εφαρµογή της Οδηγίας 2006/123/EK EK» Όπως γνωρίζετε, µε το Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α / ) ενσωµατώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο η Οδηγία 2006/123/ΕΚ η οποία αφορά στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και της άσκησής τους στα κράτη-µέλη της Ε.Ε. Η πλήρης εφαρµογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ η οποία επιτυγχάνεται µε την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010, δεν αποτελεί µόνον υποχρέωση της χώρας µας έναντι της ΕΕ αλλά και δέσµευση της Ελληνικής ιοίκησης που έχει τεθεί στο Μνηµόνιο Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. Η τήρηση, εποµένως, του συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος καθιστά επιτακτική την ανάγκη ολοκλήρωσης της ένταξης στα Ε.Κ.Ε των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας,, το αργότερο έως τις

2 Η υπηρεσία µας έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες παροχής κατευθύνσεων και βοήθειας στις καθ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες για την κατάρτιση σχεδίων Κ.Υ.Α και την τήρηση των προβλεπόµενων χρονοδιαγραµµάτων µε τη δηµοσίευση της αριθµ. ΙΑ Π/Φ.Α.1/18613/ (ΦΕΚ 1334/Β / ) Κοινής Απόφασης των Υπουργών ΕΣ.Α.Η. και Οικονοµικών καθώς και µε την προώθηση των εγκυκλίων που ακολούθησαν ( ΙΑ Π/Φ.Α.2.2./19103/ , 2010, ΙΑ Π/Φ.Α.2.2./19222/ , 2010, ΟΛΚΕΠ/ ΟΑ Π/Φ.26196/ , 2010, ΙΑ Π/ ΠΟΛΚΕΠ/Φ.Α.2.2./26275/ ) 2010). Μέχρι σήµερα έχουν δηµοσιευτεί τριάντα µία (31 31) Κ.Υ.Α, που αφορούν σε ενενήντα τέσσερις (94 94) διαδικασίες παροχής υπηρεσιών, οι οποίες διεκπεραιώνονται και ηλεκτρονικά µέσω Ε.Κ.Ε. ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η ένταξη σαράντα οκτώ (48) επιπλέον διαδικασιών. Με την ολοκλήρωση των ΚΥΑ που βρίσκονται σε εξέλιξη, υπολογίζεται ότι θα έχουν απλουστευτεί και ενταχθεί στο σύστηµα διεκπεραίωσης των Ε.Κ.Ε, περίπου το 70% του συνόλου των διαδικασιών που αφορούν στην εγκατάσταση παρόχων υπηρεσιών στην Ελλάδα (Κεφάλαιο Γ, Ν. 3844/2010) 4/2010) και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας για τις υπηρεσίες. Ωστόσο,, ο καθορισµός των διαδικασιών για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών η οποία προβλέπεται στο Κεφάλαιο του ιδίου Νόµου δυστυχώς παρουσιάζει πολύ µεγαλύτερη υστέρηση. Η υπηρεσία µας έχει εντοπίσει αριθµό συγκεκριµένων διοικητικών διαδικασιών οι οποίες δεν έχουν ακόµη ενταχθεί στα Ε.Κ.Ε. Ενδεικτικός κατάλογος ανά Υπουργείο µε διαδικασίες που δεν έχουν ενταχθεί ακόµη στα Ε.Κ.Ε παρατίθεται,, για τη διευκόλυνσή σας, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας εγκυκλίου. Επισηµαίνουµε για µία ακόµη φορά ότι σύµφωνα µε τη δέσµευση που έχει αναλάβει η χώρα µας µέσω του Μνηµονίου Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής, έως το τέλος του τρίτου τριµήνου του 2011 ( ) πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ένταξη στα ΕΚΕ του συνόλου των διαδικασιών που εµπίπτουν στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ, τόσο των διαδικασιών που αφορούν σε µόνιµη εγκατάσταση παρόχων υπηρεσιών στην Ελλάδα (Κεφάλαιο Γ ) όσο και των διαδικασιών που αφορούν σε διασυνοριακή (προσωρινή) παροχή υπηρεσιών ήδη εγκατεστηµένων σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ παρόχων υπηρεσιών. Η ολοκλήρωση όλων των απαιτούµενων ενεργειών από πλευράς της Ελληνικής ιοίκησης αυστηρά εντός των προκαθορισµένων χρονοδιαγραµµάτων καθίσταται ακόµη περισσότερο αναγκαία σήµερα λόγω και της έκδοσης Συµπληρωµατικής Γνώµης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για µερική ενσωµάτωση της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ από την Ελλάδα, διαδικασία η οποία εάν συνεχιστεί, θα έχει προφανείς δυσµενείς επιπτώσεις για τη χώρα µας όπως προσφυγή στο ικαστήριο της ΕΕ και επιβολή προστίµων. 2

3 Κατόπιν των ανωτέρω και δεδοµένης της καθυστέρησης που παρατηρείται στην απλούστευση και την ένταξη στα Ε.Κ.Ε. του συνόλου των διαδικασιών που εµπίπτουν στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ επισηµαίνουµε τα ακόλουθα: Α) Όλα τα Υπουργεία και οι Γενικές Γραµµατείες (εκτός των Υπουργείων Εξωτερικών και Εθνικής Άµυνας),, ήτοι οι φορείς που είναι αρµόδιοι για τη θέσπιση κανόνων που διέπουν διαδικασίες αδειοδότησης σε παρόχους υπηρεσιών και όχι οι φορείς όπως π.χ. Περιφερειακές Ενότητες, ήµοι, Επαγγελµατικές Οργανώσεις κλπ οι οποίοι απλώς εκδίδουν άδειες σε παρόχους υπηρεσιών τηρώντας κάθε φορά το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, οφείλουν να αποστείλουν,, µε ευθύνη των Γενικών Γραµµατέων τους, έγγραφο στην υπηρεσία µας έως τις µε το οποίο θα θ µας ενηµερώ ηµερώνουν εάν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούµενες ενέργειες για την απλούστευση και ένταξη στα ΕΚΕ των διαδικασιών που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά τά τους, κάνοντας σαφή διαχωρισµό µεταξύ των διαδικασιών που αφορούν στη (µόνιµη) εγκατάσταση παρόχων υπηρεσιών και των διαδικασιών που αφορούν στη διασυνοριακή (προσωρινή) παροχή υπηρεσιών. Β) Σε περίπτωση κατά την οποία οι απαιτούµενες ενέργειες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόµη από το συγκεκριµένο φορέα,, το σχετικό έγγραφο πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τον αριθµό των σχεδίων ΚΥΑ,, τα οποία πρόκειται να υποβληθούν στο αµέσως προσεχές διάστηµα και απαιτούνται για την πλήρη εφαρµογή της Οδηγίας /123/ΕΚ 6/123/ΕΚ,, µε τις ακριβείς διαδικασίες για απλούστευση και ένταξη στα ΕΚΕ που αυτά θα περιλαµβάνουν. ν. Γ) Μετά την αποστολή του ανωτέρω εγγράφου, οι υπόχρεοι φορείς οφείλουν να υποβάλουν προς έλεγχο και συνυπογραφή στην υπηρεσία µας το αργότερο έως τις σχέδια ΚΥΑ απλούστευση τευσης και ένταξης στα ΕΚΕ των διαδικασιών αρµοδιότητάς τους που εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεµότητα µε πλήρη καταγραφή όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις των διατάξεων των άρθρων 6, 9 και 14 του Ν. 3844/2010 (σχετικό υπόδειγµα σχεδίων ΚΥΑ επισυνάπτουµε στο Παράρτηµα ΙΙ). Οι υπόχρεοι φορείς κατά την απλούστευση των ανωτέρω διαδικασιών πρόσβασης σε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών και στην άσκησή της οφείλουν να λάβουν υπόψη τους την κατάργηση των αδικαιολόγητων περιορισµών και την αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας που ισχύει από τις 2/7/2011, σύµφωνα µε το Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α / ). Περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας µας και συγκεκριµένα στη διαδροµή «ηµόσια ιοίκηση» - «Εκσυγχρονισµός» - «Εφαρµογή Οδηγίας 2006/123/ΕΚ». ) εδοµένης της υπερβολικής καθυστέρησης που παρατηρείται στον καθορισµό των διαδικασιών για τη διασυνοριακή/προσωρινή παροχή 3

4 υπηρεσιών από πάροχο ο οποίος είναι εγκατεστηµένος σε άλλο Κράτος-µέλος της ΕΕ, θα θέλαµε να σας υπενθυµίσουµε ότι σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρ. 17 («Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών») του Κεφαλαίου του Ν.3844/2010, τα καθ ύλην αρµόδια Υπουργεία υποχρεούνται να προβούν στην έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων µε τις οποίες προσδιορίζονται ορίζονται οι τυχόν απαιτήσεις καθώς και κάθε σχετικό θέµα που αφορά στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών. Προκειµένου να περιοριστεί ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εφαρµογής της Οδηγίας, οι ανωτέρω αποφάσεις των καθ ύλην αρµόδιων Υπουργών (αρθρ. 17) µπορούν να ενσωµατωθούν στα σχέδια Κ.Υ.Α ένταξης των διαδικασιών διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών στα Ε.Κ.Ε., τα οποία προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3844/2010 που ορίζουν ότι «όλες οι διαδικασίες και διατυπώσεις για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών διεκπεραιώνονται εύκολα από απόσταση και µε ηλεκτρονικά µέσα, µέσω του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης και των αρµόδιων αρχών». Συνεπώς, µε τις εν λόγω ΚΥΑ ενοποιείται α) ο προσδιορισµός των προϋποθέσεων της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών από τους καθ ύλην αρµόδιους Υπουργούς (αρ. 17, Ν. 3844/2010) µε β) την ένταξη των σχετικών διαδικασιών αυτών στα ΕΚΕ (αρ. 9, Ν.3844/2010). Επειδή µέχρι σήµερα έχουν δηµοσιευτεί ελάχιστες Αποφάσεις για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών παρακαλούµε για την άµεση κατάρτιση και προώθησή αυτών έως τις (Σχετικό υπόδειγµα ΚΥΑ σας επισυνάπτουµε στο Παράρτηµα ΙΙΙ) Ε) Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόµενων ενεργειών για την πλήρη συµµόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ, οι ι υπόχρεοι φορείς οφείλουν να προβούν, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει, στη µετάφραση του πληροφοριακού υλικού της αρµοδιότητάς τους (προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και περιγραφής των σταδίων διεκπεραίωσης των διαδικασιών) στην αγγλική γλώσσα, το αργότερο έως τις και στην ανάρτηση αυτού στην ιστοσελίδα ειδικού σκοπού του ΕΡΜΗΣ-EUGO. Η µετάφραση του πληροφοριακού υλικού στην ειδικού σκοπού ιστοσελίδα των ΕΚΕ-EUGO, η οποία έχει ήδη πραγµατοποιηθεί από την πλειοψηφία των κρατών µελών της ΕΕ, διευκολύνει την πρόσβαση των κοινοτικών παρόχων υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά, υπηρετώντας µε αυτόν τον τρόπο πληρέστερα το σκοπό της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ. Σε περίπτωση που δεν λάβουµε εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήµατος καµία πληροφόρηση εκ µέρους των υπόχρεων φορέων σχετικά µε τα σηµεία Α, Β, Γ και της παρούσας εγκυκλίου, θα θεωρηθεί από την υπηρεσία µας ότι δεν υφίσταται κανένα σύστηµα αδειοδότησης για τις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών που δεν θα έχουν ενταχθεί στα ΕΚΕ και ότι ως εκ τούτου η πρόσβαση στην παροχή αυτών είναι ελεύθερη από κάθε ενδιαφερόµενο νο χωρίς πρόσθετες προϋποθέσεις ή απαιτήσεις από τη διοίκηση.. Σχετική πληροφορία θα αναρτηθεί µε το πέρας του τρίτου 4

5 τριµήνου 2011 στην ειδικού σκοπού ιστοσελίδα για την Οδηγία των Υπηρεσιών ermis mis.gov gov.gr gr (EUGO EUGO). Για άλλη µια φορά θα θέλαµε να τονίσουµε ότι η εφαρµογή της Οδηγίας όχι µόνο αποτελεί θέµα υψηλής και άµεσης προτεραιότητας για την χώρα µας, αλλά αναµένεται να συµβάλλει και στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας κάτι που αποτελεί κρίσιµο παράγοντα για την αντιµετώπιση της παρούσας οικονοµικής κρίσης. Παρακαλούµε για την άµεση ανταπόκριση σας, προκειµένου να υλοποιηθούν τα ανωτέρω (αναλυτικό χρονοδιάγραµµα των απαιτούµενων ενεργειών επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο). Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση. Ο ΥΦΥ ΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ 5

6 Χρονοδιάγραμμα απαιτούμενων ενεργειών για την ολοκλήρωση της ένταξης στα ΕΚΕ των διοικητικών διαδικασιών που εμπίπτουν στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ Α/Α Ενέργεια Υπόχρεη υπηρεσία ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 -Αποστολή απαντητικού εγγράφου προς το Υπ. Δ/σης Μεταρρύθμισης και Ηλ. Δ/σης με το οποίο το κάθε Υπουργείο/Γ. Γραμματεία θα ενημερώσει εάν έχει ολοκληρωθεί η ένταξη στα ΕΚΕ των διαδικασιών αρμοδιότητάς του/της που εμπίπτουν στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ. Καθ ύλην αρμόδια Υπουργεία ή Γενικές Γραμματείες, υπεύθυνα/ες για τη θέσπιση κανόνων που διέπουν τις αδειοδοτήσεις * Έως Αν δεν έχει ολοκληρωθεί η ένταξη στα ΕΚΕ των διαδικασιών αρμοδιότητας του υπόχρεου φορέα, το απαντητικό έγγραφο θα αναφέρει αναλυτικά τον αριθμό των ΚΥΑ που εκκρεμούν και θα υποβληθούν το αμέσως προσεχές διάστημα -Υποβολή στην Δ/ση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας του Υπ. Δ/κης Μεταρρύθμισης και Ηλ. Δ/σης προς έλεγχο και συνυπογραφή από τους συναρμόδιους Υπουργούς, των σχεδίων ΚΥΑ με τις οποίες θα εντάσσονται στα ΕΚΕ οι διαδικασίες που εμπίπτουν στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ και αφορούν στην εγκατάσταση παρόχων υπηρεσιών την Ελλάδα. -Κατάρτιση, προώθηση και δημοσίευση των ΥΑ/ΚΥΑ με τις οποίες θα ρυθμίζονται θέματα διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών ανά υπόχρεο φορέα καθώς και θέματα διεκπεραίωσης των σχετικών διαδικασιών μέσω ΕΚΕ *Δεν είναι υπόχρεοι οι φορείς όπως Περ/κές Ενότητες, Δήμοι και Επαγγελματικές Ενώσεις που εκδίδουν αδειοδοτήσεις, εφαρμόζοντας το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Καθ ύλην αρμόδια Υπουργεία ή Γενικές Γραμματείες, μέσω των Δ/σεων Απλούστευσης/Οργάνωσης και των επιχειρησιακών υπευθύνων για την Οδηγία 2006/123/ΕΚ σε συνεργασία με τη Δ/ση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας του Υπ. Δ/κης Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης. Καθ ύλην αρμόδια Υπουργεία ή Γενικές Γραμματείες, μέσω των Δ/σεων Απλούστευσης/Οργάνωσης και των επιχειρησιακών υπευθύνων για την Οδηγία 2006/123/ΕΚ σε συνεργασία με τη Δ/ση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας του Υπ. Δ/κης Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης. Έως Έως

7 4 5 -Ανάρτηση στον ΕΡΜΗ-EUGO της πληροφορίας ότι δεν υφίσταται σύστημα αδειοδότησης και ως εκ τούτου η πρόσβαση είναι ελεύθερη χωρίς προϋποθέσεις ή απαιτήσεις για όσες διαδικασίες αδειοδότησης που εμπίπτουν στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ δεν έχουμε λάβει πληροφόρηση ή σχέδια ΚΥΑ από τους υπόχρεους φορείς. -Μετάφραση στην αγγλική γλώσσα του συνόλου του πληροφοριακού υλικού σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τα στάδια διεκπεραίωσης των διοικητικών διαδικασιών που εμπίπτουν στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ. -Ανάρτηση του μεταφρασμένου πληροφοριακού υλικού στον ΕΡΜΗ- EUGO. Δ/ση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας και Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπ. Δ/κης Μεταρρύθμισης και Ηλ. Δ/σης Καθ ύλην αρμόδια Υπουργεία ή Γενικές Γραμματείες, μέσω των Δ/σεων Απλούστευσης/Οργάνωσης και των επιχειρησιακών υπευθύνων για την Οδηγία 2006/123/ΕΚ. Έως Έως ΑΔΑ: 4ΑΣ9Χ-ΜΛΑ 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕΣΩ Ε.Κ.Ε (ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ Άδεια άσκησης επαγγέλµατος ναυτικού πράκτορα Άδεια υποκαταστήµατος ναυτικού πράκτορα Άδεια σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχύπλοων σκαφών ή θαλασσίων µοτοποδηλάτων Άδεια ναυαγοσώστη Άδεια εκµίσθωσης θαλασσίων µέσων αναψυχής Άδεια καταδυτικού συνεργείου Άδεια δύτη Άδεια κυκλοφορίας µηχανοκίνητου σκάφους (λάτζας) Άδεια ρυµουλκού Άδεια ίδρυσης σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης Άδεια τροφοδότη Άδεια λειτουργίας λουτρικών εγκαταστάσεων Άδεια εγκατάστασης πλωτών ναυπηγηµάτων ή µόνιµης αγκυροβολίας πλοίων και ίδρυση επ αυτών καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντος πλοίου Άδεια παροχέα καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής Άδεια αναγνώρισης Οργανισµού Πιστοποίησης Αυτοδυτών Άδεια άσκησης υπαιθρίου (στάσιµου ή πλανόδιου) εµπορίου επί πλοίων Άδεια εκµίσθωσης µηχανοκίνητων λέµβων και ταχύπλοων µικρών σκαφών Άδεια φύλακα παροπλισµένου πλοίου Άδεια φύλακα κατασχεµένου πλοίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Χορήγηση άδειας κατ οίκον διδασκαλίας Χορήγηση άδειας λειτουργίας φροντιστηρίου δευτεροβάθµιας και ανώτατης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών 1

9 Άδεια ίδρυσης ιδιωτικού σχολείου Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού νηπιαγωγείου Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού παιδικού σταθµού Άδεια διδασκαλίας ξένων γλωσσών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Άδεια άσκησης επαγγέλµατος φοροτεχνικού - λογιστή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Άδεια άσκησης επαγγέλµατος ψυχολόγου Άδεια άσκησης επαγγέλµατος οπτικού Άδεια άσκησης επαγγέλµατος κοινωνικού λειτουργού Άδεια άσκησης επαγγέλµατος οδοντοτεχνίτη Άδεια άσκησης επαγγέλµατος φυσικοθεραπευτή Άδεια άσκησης επαγγέλµατος εργοθεραπευτή Άδεια άσκησης επαγγέλµατος αισθητικού Έκδοση άδειας ίδρυσης φαρµακαποθήκης Έκδοση άδειας λειτουργίας φαρµακαποθήκης ΥΠΟΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Άδεια µεταπωλητή πετρελαίου θέρµανσης Άδεια ίδρυσης εγκατάστασης αρτοποιείου Άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη-συντηρητή ανελκυστήρων Χορήγηση επαγγελµατικής άδειας Εγκαταστάτη συντηρητή καυστήρων υγρών καυσίµων κατόπιν εξετάσεων Χορήγηση επαγγελµατικής άδειας Πρακτικού Μηχανικού κατόπιν εξετάσεων Χορήγηση επαγγελµατικής άδειας διπλωµατούχων Μηχανικών ανωτάτων σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Χορήγηση επαγγελµατικών αδειών µηχανολόγων άνευ εξετάσεων για αποφοίτους Τεχνικών Λυκείων, Τεχνικών Σχολών, ΤΕΕ Α και Β κύκλου Χορήγηση επαγγελµατικής άδειας Οξυγονοκολλητή κατόπιν εξετάσεων Χορήγηση επαγγελµατικής άδειας Θερµαστή κατόπιν εξετάσεων 2

10 Χορήγηση επαγγελµατικής άδειας Ηλεκτροτεχνίτη χωρίς εξετάσεις Χορήγηση επαγγελµατικής άδειας Ηλεκτροτεχνίτη κατόπιν εξετάσεων Χορήγηση επαγγελµατικής άδειας Βοηθού Ηλεκτροτεχνίτη κατόπιν εξετάσεων Χορήγηση επαγγελµατικής άδειας Ηλεκτροτεχνίτη χωρίς εξετάσεις Χορήγηση επαγγελµατικής άδειας Βοηθού Ηλεκτροτεχνίτη κατόπιν εξετάσεων Χορήγηση επαγγελµατικής άδειας Εργοδηγού Ηλεκτρολόγου κατόπιν εξετάσεων Χορήγηση επαγγελµατικής άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου κατόπιν εξετάσεων Χορήγηση επαγγελµατικής άδειας Αρχιθερµαστή κατόπιν εξετάσεων Χορήγηση επαγγελµατικής άδειας Ηλεκτροσυγκολλητή κατόπιν εξετάσεων Χορήγηση άδειας Γοµωτού- Πυροδότου Χορήγηση άδειας Γοµωτού- Πυροδότου 1 ης Κατηγορίας α) για επιφανειακές εργασίες, β) για υπόγειες εργασίες, γ) για απλές πυροδοτήσεις, δ) για ηλεκτρικές πυροδοτήσεις Χορήγηση άδειας αποκολλητή επισφαλών όγκων (Ξεσκαρωτή) i) για επιφανειακές εργασίες και ii)για υπόγειες εργασίες Χορήγηση επαγγελµατικής άδειας Τεχνίτη Ψυκτικού χωρίς εξετάσεις Χορήγηση επαγγελµατικής άδειας Τεχνίτη Ψυκτικού κατόπιν εξετάσεων Χορήγηση επαγγελµατικής άδειας Βοηθού Υδραυλικού χωρίς εξετάσεις Χορήγηση επαγγελµατικής άδειας Υδραυλικού κατόπιν εξετάσεων ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Άδεια διενέργειας εµπορικών εκθέσεων Άδεια άσκησης επαγγέλµατος κτηµατοµεσίτη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος Προπονητή Αθλητών για αποφοίτους ΤΕΦΑΑ και Σχολών Προπονητών ΓΓΑ Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος Προπονητή Αθλητών για αποφοίτους Σχολών Εξωτερικού Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος Προπονητή Αθλητών για αποφοίτους Σχολών Προπονητών Εξωτερικού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡ. ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Άδεια άσκησης επαγγέλµατος δικηγόρου 3

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ( ιαδικασίες εγκατάστασης παρόχων υπηρεσιών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Αθήνα, Αρ. πρωτ.: Ταχ. /νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. κώδικας: ΘΕΜΑ: Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) διαδικασιών αρµοδιότητας του..... σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α /2006/123/ΕΚ) ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛ. ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟ ΙΟΣ 1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α / ), όπως ισχύει. 2. Των άρθρων 6 και 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α / ) «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.». 3. Του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α / ). 4. Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α / ). 5. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 6. Τις διατάξεις των αρ. 7, 9 και 14 του Ν (ΦΕΚ 63/Α /3-5-10) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις.» 7. Π.. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α / ) περί ιάσπασης του Υπουργείου ΕΣΑΗ στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. 8. Την αριθµ. Ι Κ/Φ.1/2/ Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 1587/Β / ) 4

12 «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Κωνσταντίνου Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη. 9. Την υπ αριθµ. ΙΑ Π/Α1/18368/ (Φ.Ε.Κ.1276 Β ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ιοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισµός του τύπου και του περιεχοµένου της Υπεύθυνης ήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/ )». 10. Την αριθµ. ΙΑ Π/ Φ.Α./ (ΦΕΚ 1334 Β / ) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και Οικονοµικών για την «Απλούστευση διαδικασιών σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της, σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/ 2010 (ΦΕΚ 63/Α / )». 11. Την αριθµ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης «Οργάνωση, Λειτουργία και Αρµοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)-Ηλεκτρονική ιεκπεραίωση ιαδικασιών από τα ΕΚΕ (ΦΕΚ 1561/Β / ), όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. ΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 261/Β / ). 12. (συµπληρώνονται οι διατάξεις του φορέα) 13. (συµπληρώνονται οι διατάξεις του φορέα) 14. (συµπληρώνονται οι διατάξεις του φορέα) 15. (συµπληρώνονται οι διατάξεις του φορέα) 16. (συµπληρώνονται οι διατάξεις του φορέα) 17. (συµπληρώνονται οι διατάξεις του φορέα) 18. (συµπληρώνονται οι διατάξεις του φορέα) 19. (συµπληρώνονται οι διατάξεις του φορέα) 20. (συµπληρώνονται οι διατάξεις του φορέα) 21. (συµπληρώνονται οι διατάξεις του φορέα) 22. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών προς τον πολίτη. 23. Το γεγονός ότι (στο σηµείο αυτό αιτιολογείται η διατήρηση συστήµατος αδειοδότησης για τις συγκεκριµένες διαδικασίες) 24. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού Αποφασίζουµε Η/Οι διοικητική/ές διαδικασία/ες α)..β) γ) µπορούν να διεκπεραιώνεται/ονται και µέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης. Για τη διεκπεραίωση της/ων διαδικασίας/ιών συµπληρώνεται/ονται ειδικό/ά έντυπο/α αίτησης το/α οποίο/α περιλαµβάνει/ουν όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Το/α έντυπο/α επισυνάπτεται/ονται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί/ούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. (Εναλλακτικά σε περίπτωση που οι ανωτέρω διαδικασίες είναι ήδη πιστοποιηµένες στα ΚΕΠ το τελευταίο εδάφιο τροποποιείται ως εξής: Το/α έντυπο/α επισυνάπτεται/ονται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί/ούν αναπόσπαστο µέρος αυτής, ισχύουν δε και για τη διεκπεραίωση των οικείων πιστοποιηµένων διαδικασιών από τα ΚΕΠ.) Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ο ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ.. 5

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων ου υ οβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µ ορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υ ηρεσιών (άρθρο 8 αρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος :. ΠΡΟΣ: * ΕΚΕ /Αρµόδια Υ ηρεσία ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Συµ ληρώνεται α ό την Υ ηρεσία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Ο Η Όνοµα: Όνοµα Πατέρα: Όνοµα Μητέρας: Αριθ. ελτ. Ταυτότητας:* Αριθ. ιαβατηρίου:* Α.Φ.Μ: Ε ώνυµο: Αριθ. Βιβλιαρίου Υγείας:* Ε ώνυµο Πατέρα: Ε ώνυµο Μητέρας: Αριθ. Άδειας Οδήγησης:* Υ ηκοότητα: Ηµεροµηνία γέννησης (1) : Τό ος Γέννησης: Τό ος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Τηλ: Fax: E mail: * συµ ληρώνεται ένα α ό τα α οδεικτικά στοιχεία ταυτότητας. ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (4) (για κατάθεση αίτησης ή αραλαβή τελικής διοικητικής ράξης) : Σε ερί τωση ου δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο αρόν έντυ ο α αιτείται ροσκόµιση εξουσιοδότησης µε ε ικύρωση του γνήσιου της υ ογραφής α ό δηµόσια υ ηρεσία ή συµβολαιογραφικού ληρεξουσίου. ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: Α Τ: Ο ΟΣ: ΑΡΙΘ: Τ.Κ: Τηλ: Fax: E mail: 1

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: 1. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ (3) ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ε ιλέξτε µε οιο τρό ο θέλετε να αραλάβετε την α άντησή σας: 1. Να σας α οσταλεί µε συστηµένη ε ιστολή στη ιεύθυνση 2. Να την αραλάβετε ο ίδιος α ό την υ ηρεσία µας 3. Να την αραλάβετε α ό άλλο σηµείο 4. Να την αραλάβει εκ ρόσω ός σας 5 Να σας α οσταλεί µε fax στον αριθµό: ΧΡΟΝΟΣ : Έως ηµέρες α ό την εριέλευση του αιτήµατος και των τυχόν α αραίτητων δικαιολογητικών στην αρµόδια για την έκδοση της τελικής ράξης υ ηρεσία(ο χρόνος δεσµεύει την εκδίδουσα την τελική ράξη υ ηρεσία). Σε ερί τωση αρέλευσης ά ρακτης της ανωτέρω ροθεσµίας, η αίτηση του ενδιαφεροµένου εγκρίνεται σιω ηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύµφωνα µε την αρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α / ). Ο ενδιαφερόµενος, στην ροαναφερόµενη ερί τωση της σιω ηρής έγκρισης, µ ορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση α ό την αρµόδια για την έκδοση της ράξης διοικητική αρχή, σύµφωνα µε την αρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α / ). Ή (στην ερί τωση ου η διαδικασία διέ εται α ό τις διατάξεις του Ν. 3929/2011) Εντός τριµήνου α ό την αναγγελία ασκήσεως του ε αγγέλµατος, η Υ ηρεσία δύναται να α αγορεύσει την άσκησή του, στην ερί τωση ου δεν συγκεντρώνονται οι νόµιµες ροϋ οθέσεις ρος τούτο ή δεν ροκύ τει η συνδροµή τους α ό τα υ οβληθέντα στοιχεία. Μετά την αρέλευση ά ρακτης της ανωτέρω ροθεσµίας τεκµαίρεται ότι το ε άγγελµα ασκείται ελευθέρως (αρ. 3 του Ν. 3919/2011-ΦΕΚ 32/Α / ). Ο ενδιαφερόµενος, στην ερί τωση αυτή, µ ορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση α ό την αρµόδια διοικητική αρχή, σύµφωνα µε την αρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α / ). ΚΟΣΤΟΣ: ιάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και ιστο οιητικών : Έξι (6) µήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/ ) 2

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), ου ροβλέ ονται α ό τις διατάξεις της αρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Το εριεχόµενο της υ εύθυνης δήλωσης έχει ως εξής : (3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να ροβεί σε όλες τις α αραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλ ) για τη διεκ εραίωση της υ όθεσής µου. (4) Εξουσιοδοτώ τον/την ιο άνω αναφερόµενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να αραλάβει την τελική ράξη. ( ιαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκ ρόσω ος) (Υ ογραφή) (1) Αναγράφεται ολογράφως και κατό ιν αριθµητικά, ως λήρης εξαψήφιος αριθµός η ηµεροµηνία γέννησης: χ η 7 Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθµητικά: (2) «Ό οιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή α οκρύ τει τα αληθινά µε έγγραφη υ εύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υ αίτιος αυτών των ράξεων σκό ευε να ροσ ορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον εριουσιακό όφελος βλά τοντας τρίτον ή σκό ευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών». 3

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ Αίτηµα: Υ ηρεσία Υ οβολής: Αριθµ. Πρωτοκόλλου: Ηµ/νια αιτήµατος: Αρµόδιος Υ άλληλος: Όνοµα: Ε ώνυµο: Αιτών: Όνοµα: Ε ώνυµο: ΧΡΟΝΟΣ : Έως ηµέρες α ό την εριέλευση του αιτήµατος και των τυχόν α αραίτητων δικαιολογητικών στην αρµόδια για την έκδοση της τελικής ράξης υ ηρεσία(ο χρόνος δεσµεύει την εκδίδουσα την τελική ράξη υ ηρεσία). Σε ερί τωση αρέλευσης ά ρακτης της ανωτέρω ροθεσµίας, η αίτηση του ενδιαφεροµένου εγκρίνεται σιω ηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύµφωνα µε την αρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α / ). Ο ενδιαφερόµενος, στην ροαναφερόµενη ερί τωση της σιω ηρής έγκρισης, µ ορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση α ό την αρµόδια για την έκδοση της ράξης διοικητική αρχή, σύµφωνα µε την αρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α / ). Ή (στην ερί τωση ου η διαδικασία διέ εται α ό τις διατάξεις του Ν. 3929/2011) Εντός τριµήνου α ό την αναγγελία ασκήσεως του ε αγγέλµατος, η Υ ηρεσία δύναται να α αγορεύσει την άσκησή του, στην ερί τωση ου δεν συγκεντρώνονται οι νόµιµες ροϋ οθέσεις ρος τούτο ή δεν ροκύ τει η συνδροµή τους α ό τα υ οβληθέντα στοιχεία. Μετά την αρέλευση ά ρακτης της ανωτέρω ροθεσµίας τεκµαίρεται ότι το ε άγγελµα ασκείται ελευθέρως (αρ. 3 του Ν. 3919/2011-ΦΕΚ 32/Α / ). Ο ενδιαφερόµενος, στην ερί τωση αυτή, µ ορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση α ό την αρµόδια διοικητική αρχή, σύµφωνα µε την αρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α / ). ΚΟΣΤΟΣ: ιάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και ιστο οιητικών : Έξι (6) µήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/ ) ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ: Ο Υ άλληλος (υ ογραφή) 1

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ( ιαδικασίες διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Αθήνα, Αρ. πρωτ.: Ταχ. /νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. κώδικας: ΘΕΜΑ: ιασυνοριακή παροχή υπηρεσιών. στην ελληνική επικράτεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α 63) ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛ. ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α / ), όπως ισχύει. 2. Των άρθρων 6 και 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α / ) «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.». 3. Του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α / ). 4. Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α / ). 5. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 6. Τις διατάξεις των αρ. 9 και 17 του Ν (ΦΕΚ 63/Α /3-5-10) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις.» 7. Π.. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α / ) περί ιάσπασης του Υπουργείου ΕΣΑΗ στα 1

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3403 31 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825 Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών δι αδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣ. ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015 ΑΔΑ: ΩΓΝΖ465ΦΘ3-ΝΚΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.11 15:50:23 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται ΑΙ Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΘ-ΛΧΩ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.130. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους.

ΑΔΑ: Β44ΡΘ-ΛΧΩ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.130. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΜΘ-ΞΦΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 4-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.120760. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους.

ΑΔΑ: 45ΒΜΘ-ΞΦΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 4-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.120760. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΧΕΔΙΟ. Αθήνα, 17/2/2012 Αριθ.Πρωτ.:ΥΠΠΟΤ/ΔΕΕ/Φ22/14539/68 ΠΡΟΣ: Yπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού

ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΧΕΔΙΟ. Αθήνα, 17/2/2012 Αριθ.Πρωτ.:ΥΠΠΟΤ/ΔΕΕ/Φ22/14539/68 ΠΡΟΣ: Yπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ερμού 17 Ταχ. Κώδικας : 105 63 Tηλέφωνο: 210-3230293, 210-3230323

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859773 2015-06-19

15PROC002859773 2015-06-19 PROC8977-6-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, /6/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 9(76) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Βασ.Όλγας 98 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002876197 2015-06-26

15PROC002876197 2015-06-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 26/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 36005/2754 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: ερβενακίων & Αλέξη - Αλέξη Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριλαμβάνονται τα Νηπιαγωγεία δυναμικότητας έως 60 νηπίων) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Συμπεριλαμβάνονται τα Νηπιαγωγεία δυναμικότητας έως 60 νηπίων) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Αμαρούσιο Αμαρούσιο, Αρ. Πρωτ. /ΙΑ ΘΕΜΑ «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Θ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. οικονοµική κρίση. 11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δηµόσια δαπάνη.

ΑΠΟΦΑΣΗ. οικονοµική κρίση. 11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δηµόσια δαπάνη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ Α Γ Ταχ. /νση: Κοραή 4 Ταχ. Κώδικας: 105 64, Αθήνα Πληροφορίες: Ασηµίνα Μισούλη Email: eyseyt@mintour.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-ΥΦΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-ΥΦΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 12 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. Β1/ οικ18203 / 2038 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΧΟΡ1Π-270. Fax : 2132143256 www.ekab.gr 18/1/2013 22/1/2013 30/Α/14-12-2005) ΤΗΛ : 210.74.60.000 - Fax: 210 7460222

ΑΔΑ: ΒΕΦΧΟΡ1Π-270. Fax : 2132143256 www.ekab.gr 18/1/2013 22/1/2013 30/Α/14-12-2005) ΤΗΛ : 210.74.60.000 - Fax: 210 7460222 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠ.. ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αθήνα 10-1-2013 /νση ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο Προµηθειών Αριθµ. ιακήρυξης 1/2013 Τέρµα Οδού Υγείας & Μεσογείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΦ-ΜΓΗ ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012. Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΦ-ΜΓΗ ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012. Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ TΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002947048 2015-07-31

15PROC002947048 2015-07-31 15PROC009708 015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31.07.015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 153 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Λ. Συγγρού 80-88 :ΤΚ 117 1,

Διαβάστε περισσότερα