Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα"

Transcript

1 Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ & ΡΑΝΙΑ ΣΙΑΤΡΗ 1 Περίληψη Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες έχουν πραγματοποιήσει μια θεαματική ανάπτυξη στον τομέα της οργάνωσης και χρήσης της τεχνολογίας της πληροφόρησης. Η ανάπτυξη αυτή συνέβαλε στην πραγματοποίηση κάποιων αλλαγών που βοήθησαν τη βιβλιοθηκονομική μας κοινότητα να έρθει πιο κοντά στην εφαρμογή της ιδέας της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης. Η ανακοίνωση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε στις Ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία της πληροφόρησης έχει επηρεάσει τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους και πως θα επηρεάσει την πορεία ανάπτυξης της μελλοντικής ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης. Το πρώτο μέρος της έρευνας πραγματοποιήθηκε με την αποστολή ερωτηματολογίου σε όλες τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες [κεντρικές και τμηματικές] σε 245 βιβλιοθηκονόμους. Η έρευνα έχει ως στόχο να εξετάσει τις διάφορες παραμέτρους που σχετίζονται με το επίπεδο αυτοματοποίησης των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και τα διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης που παρέχονται από τις 'Dept. of Information & Communications, Manchester Metropolitan University, Geoffrey Manton Bldg., Rosamond Str. West, Manchester, M15-6LL, United Kingdom. s: & 49

2 Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα βιβλιοθήκες. Οι Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης συμπεριλαμβάνουν τη χρήση CD-ROM και Πολυμέσων, Online βιβλιογραφικών υπηρεσιών και βάσεων δεδομένων, καθώς επίσης και πληροφοριακές πηγές στο Internet. Επίσης ερευνά το θέμα της υπάρχουσας συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των βιβλιοθηκονόμων [continuous education and training] και καταγράφει τις τρέχουσες ανάγκες τους, με σκοπό να προσδιορίσει εάν το υπάρχον σύστημα και επίπεδο εκπαίδευσης μπορεί να βοηθήσει τους βιβλιοθηκονόμους να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις που τίθενται στο επάγγελμα από το νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον της εποχής μας. Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες, Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση. The impact of information technology on Greek academic libraries and librarians: preliminary results Abstract During the past few years Greek academic libraries have witnessed a tremendous growth in the organization and use of information technology. This growth has assisted our information community to take some steps which bring us closer to process and implement the idea of the electronic library. The aim of this paper is to present the initial results of a research which took place in Greek academic libraries in order to investigate the way in which the use of information technology has affected the academic libraries and librarians and how it will affect the development of the future electronic library. A questionnaire survey was posted to all Greek academic libraries [central & departmental] to 245 librarians. The research aims to investigate various issues concerning the level of automation in Greek academic libraries and the levels of access provided by libraries to Electronic Information Resources such as CD-ROMs and Multimedia, Online Bibliographic Services and Databases, access and use of Internet resources. 50

3 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ & ΡΑΝΙΑ ΣΙΑΤΡΗ Another part of the research is looking into the use of Electronic Information Resources by academic librarians and the impact of electronic communication in their daily professional routine. More importantly attempts to shed some light into the issues of continuous education and training of librarians in order to identify their current needs and determine whether or not the existing level of training can meet the requirements posed when working and managing in the demanding electronic environment of our age. Keywords: Electronic Libraries, Academic Libraries, Electronic Information Resources, Continuous Education, Training. 1. Εισαγωγή Η ραγδαία ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας τα τελευταία 15 χρόνια επηρέασε την πορεία εξέλιξης των βιβλιοθηκών. Από την ανάπτυξη και χρήση των αυτοματοποιημένων συστημάτων, των online καταλόγων πρόσβασης κοινού (OPACs) και των CD-ROM στη δεκαετία του 1980, περάσαμε στη δεκαετία του 1990, σε μια σειρά από πιο εντυπωσιακά επιτεύγματα τόσο στο χώρο της πληροφόρησης όσο και στο χώρο της νέας τεχνολογίας, όπως η χρήση του Internet (Διαδίκτυο) ως προμηθευτή και διαθέτη πληροφοριών, η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, των πολυμέσων, των online βιβλιογραφικών υπηρεσιών, κλπ. Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της νέας τεχνολογίας επέβαλαν στις βιβλιοθήκες την προσαρμογή των λειτουργιών και των υπηρεσιών τους σ' αυτό το νέο περιβάλλον. Η νέα τάξη πραγμάτων στο χώρο της πληροφόρησης είχε ως αποτέλεσμα την ανάγκη για μια άμεση αναθεώρηση του ρόλου των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και των βιβλιοθηκονόμων. Τα τελευταία χρόνια το θέμα των ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών απασχολεί την βιβλιοθηκονομική κοινότητα όλο και περισσότερο. Η έννοια και το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης άρχισε να σχηματοποιείται και να συγκεκριμενοποιείται θεωρητικά, με άμεσο αποτέλεσμα όλο και περισσότερες βιβλιοθήκες να παίρνουν μέρος σε προγράμματα ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών. 51

4 Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και ' βλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα Είναι γεγονός ότι οι βιβλιοθήκες μας δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τις διεθνείς εξελίξεις, κάτω από την πίεση μιας σειράς προβλημάτων όπως η έλλειψη επαρκούς εξειδικευμένου προσωπικού, εξοπλισμού και οικονομικών πόρων. Επιπλέον, η αδυναμία συμμετοχής του βιβλιοθηκονόμου στη διαμόρφωση και χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής στα πανεπιστήμια, το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζεται ως διαθέτης & διαχειριστής της πρόσβασης στην πληροφορία (information provider) αλλά ως ο διαχειριστής της συλλογής (οργάνωση της γνώσης), έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη απομόνωση του από το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Εχοντας χάσει πολλά στάδια της βιβλιοθηκονομικής εξέλιξης, οι βιβλιοθήκες μας προσπαθούν με άλματα να φθάσουν τις ανεπτυγμένες χώρες, υπερπηδώντας τα στάδια της παραδοσιακής βιβλιοθηκονομίας και περνώντας στην υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας με τη βοήθεια που προσφέρθηκε μέσω του Κοινοτικού Προγράμματος. 2. Σκοπός και στόχοι της έρευνας Η ανακοίνωση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε στις Ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες το πρώτο εξάμηνο του 1998 και αποτελεί την πρώτη φάση μιας ευρύτερης έρευνας [πέντε φάσεις]. Σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη έχει επηρεάσει και θα επηρεάσει τις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους. Θα γίνει μια προσπάθεια για τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων στην διάδοση των ηλεκτρονικών και μη πληροφοριών, με σκοπό την ανάπτυξη κατάλληλων θεωρητικών και πρακτικών πλαισίων που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών [Γαρουφάλλου 1997] Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι: Να εντοπίσει το εύρος και την ποικιλία των ηλεκτρονικών πληροφοριακών πηγών που διατίθενται στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Να εξετάσει τις διάφορες παραμέτρους που σχετίζονται με το επίπεδο αυτοματοποίησης των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και τα διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης που παρέχονται από τις βιβλιοθήκες. 52

5 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ & ΡΑΝΙΑ ΣΙΑΤΡΗ Να εξετάσει τη χρήση των Ηλεκτρονικών Πηγών Πληροφόρησης από τους Ελληνες ακαδημαϊκούς βιβλιοθηκονόμους και την επίδραση που έχει η χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας στην καθημερινή επαγγελματική τους εργασία. Να εξετάσει το επίπεδο της υπάρχουσας συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των βιβλιοθηκονόμων [continuous education and training] και να καταγράψει τις τρέχουσες ανάγκες τους με σκοπό να προσδιορίσει εάν το υπάρχον σύστημα και επίπεδο εκπαίδευσης μπορεί να βοηθήσει τους βιβλιοθηκονόμους να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις που τίθενται στο επάγγελμα από το νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον της εποχής μας (διοίκηση, στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση ηλεκτρονικών μέσων και υλικού, κλπ.). Να καταγράψει τα προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών που παρέχουν οι βιβλιοθήκες με σκοπό να προάγουν τη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης. 3. Μεθοδολογία Για να επιτευχθούν οι στόχοι της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός ερευνητικών μεθόδων, όπως ανασκόπηση της διεθνούς & ελληνικής βιβλιογραφίας, εξέταση των σελίδων στο Web των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και διανομή ερωτηματολογίων. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ελληνική βιβλιοθηκονομική βιβλιογραφία είναι φτωχή και δεν ακολουθεί τις εξελίξεις που συμβαίνουν στο χώρο μας, έτσι ώστε να μη γίνεται δυνατή η σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ των διαφόρων ερευνών. Η εκτενής πλοήγηση στις ιστοσελίδες (WebPages) των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών έδωσε στον ερευνητή α) μια γενική εικόνα των βιβλιοθηκών μέσω του Internet, β) τη δυνατότητα να εντοπίσει τις πηγές πληροφόρησης στις οποίες παρέχεται πρόσβαση μέσω των ιστοσελίδων. Μέχρι στιγμής το ερωτηματολόγιο έχει αποτελέσει το κύριο μέσο συλλογής δεδομένων. Αρχικά, η αποτελεσματικότητα του κρίθηκε με τη διανομή ενός περιορισμένου αριθμού δοκιμαστικών ερωτηματολογίων και με τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Μετά την επιστροφή των αρχικών ερωτηματολογίων έγινε ανάλυση των απαντήσεων και των παρατηρήσεων που είχαν καταγραφεί και πραγματοποιήθηκαν οι αναγκαίες διορθώσεις για την ομαλή διεξαγωγή της έρευνας. 53

6 Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα 4. Ανάλυση αποτελεσμάτων Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε ονομαστικά σε 245 βιβλιοθηκονόμους που δούλευαν σε 157 κεντρικές, τμηματικές βιβλιοθήκες και σπουδαστήρια. Ανταποκρίθηκαν 70 βιβλιοθήκες των ΑΕΙ (51%), και 11 των ΤΕΙ (55%) εκπροσωπούμενες από 129 βιβλιοθηκονόμους με ποσοστό επιστροφής 52.6%. Σ' αυτήν την ανακοίνωση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση 81 ερωτηματολογίων, αντιπροσωπευτικών των βιβλιοθηκών που συμμετείχαν (επιλέχθηκαν ερωτηματολόγια που απευθύνονταν στους διευθυντές ή υπεύθυνους βιβλιοθηκών ή βιβλιοθηκονόμους) Γενικά χαρακτηριστικά τον πληθυσμού Το 76.5% αυτών που έλαβαν μέρος στην έρευνα ήταν γυναίκες και 23.5% ήταν άντρες. Η προϋπηρεσία των εργαζομένων κυμαίνεται ανάμεσα σε 1 με 4 χρόνια (30.9%), και 5 με 9 χρόνια (30.9%)). Το 38.2% εργάζεται πάνω από 10 χρόνια. Φαίνεται ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων στις ελληνικές βιβλιοθήκες (61.8%) είναι νέοι εργαζόμενοι που ξεκίνησαν την καριέρα τους κυρίως στη δεκαετία του Όσον αφορά τη στελέχωση των βιβλιοθηκών που έλαβαν μέρος στην έρευνα το 33.3%) απασχολεί ένα βιβλιοθηκονόμο, το 22.2 % απασχολεί 2 βιβλιοθηκονόμους, 22.2%) απασχολεί 3 έως 5 βιβλιοθηκονόμους και μόλις το 3.7% έχει 6 έως 9 βιβλιοθηκονόμους. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρόλη την ανάπτυξη που παρατηρείται στις βιβλιοθήκες μας και την πρόσληψη βιβλιοθηκονόμων μέσω του ΕΠΕΑΕΚ του Β' ΚΠΣ, το 18.5% των βιβλιοθηκών δεν είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό. Η έλλειψη προσωπικού στις ελληνικές βιβλιοθήκες αποτελούσε πάντα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, αλλά φαίνεται μέσα από την έρευνα ότι ένα μεγάλο ποσοστό των βιβλιοθηκών κατάφερε να επιλύσει το πρόβλημα με την πρόσληψη προσωπικού μέσω του ΕΠΕΑΕΚ. Η πλειοψηφία των βιβλιοθηκών (38.3%) έχει προσλάβει 1 με 2 νέους βιβλιοθηκονόμους, το 19.8 % 3 με 5 βιβλιοθηκονόμους ενώ το 37 % δεν έχει προσλάβει νέο προσωπικό. Η ανάλυση των ερωτηματολογίων, οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις με εργαζόμενους από το σύνολο των βιβλιοθηκών, και τα στοιχεία που πρόσφεραν εργαζόμενοι στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες μας δίνουν τη δυνατότητα 54

7 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ & ΡΑΝΙΑ ΣΙΑΤΡΗ να προσδιορίσουμε με μικρές αποκλίσεις τον αριθμό των εργαζομένων σ' αυτές τις βιβλιοθήκες. Έτσι έχει υπολογιστεί ότι στις βιβλιοθήκες μας εργάζονται περίπου 315 μόνιμοι ή συμβασιούχοι βιβλιοθηκονόμοι και 200 βιβλιοθηκονόμοι μέσω του ΕΠΕΑΕΚ Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Τα μέσα της δεκαετίας του 1990 φαίνονται ως σημείο ανάκαμψης για τις ελληνικές βιβλιοθήκες, καθώς από τις βιβλιοθήκες που παρέχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης μόνο το 5.7% ξεκίνησε να παρέχει πρόσβαση τη δεκαετία του 1980, ενώ το 60.8% απέκτησε πρόσβαση μετά το Το 59.3% των βιβλιοθηκών παρέχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης τόσο στο προσωπικό όσο και στους χρήστες. Το 25.9% παρέχει πρόσβαση μόνο στο προσωπικό της βιβλιοθήκης χωρίς να δίνεται δυνατότητα στο χρήστη για πρόσβαση σ' αυτές τις πηγές. Τέλος το 14.8% δεν έχει καθόλου πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και βασίζεται αποκλειστικά σε παραδοσιακούς τρόπους ανάκτησης πληροφοριών. Δυστυχώς, σε καμία από τις βιβλιοθήκες δεν υπάρχει γραπτή πολιτική για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πηγών και υπηρεσιών πληροφόρησης. Επιπλέον στο 52.2% δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στον ετήσιο προϋπολογισμό της βιβλιοθήκης για δαπάνη σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης. Η ευθύνη για την ανάπτυξη των πηγών συνήθως φέρεται από την επιτροπή βιβλιοθήκης (20.9%), το ακαδημαϊκό προσωπικό (19.4%), ομάδα πληροφορικών (7.5%), βιβλιοθηκονόμους (14.9%), τον διευθυντή της βιβλιοθήκης (10.4%) ή από κανέναν (13.4%) [διάγραμμα 1]. Παρότι σ 1 ένα 41.8% των περιπτώσεων υπάρχει συμμετοχή κάποιου βιβλιοθηκονόμου στη διαδικασία ανάπτυξης, στο μεγαλύτερο μέρος των βιβλιοθηκών συνεχίζει ο ρόλος και η άποψη του βιβλιοθηκονόμου να αγνοείται. Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να λειτουργήσουν ως έναυσμα για περαιτέρω προβληματισμό όσον αφορά το κατά πόσο οι βιβλιοθήκες μας, στο τέλος του 20ου αιώνα, μπορούν να επιβιώσουν χωρίς σχεδιασμό, προγραμματισμό και πολιτική και με το ρόλο του βιβλιοθηκονόμου αδύναμο, χωρίς τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων και συμμετοχής του στο σχεδιασμό της βιβλιοθήκης που εργάζεται. 55

8 Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα Διάγραμμα 1. Υπεύθυνος για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες 4.2. Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών Όσον αφορά τον αυτοματισμό, από τις 81 βιβλιοθήκες οι 22 (27.1%) έχουν αυτοματοποιήσει όλες τις λειτουργίες τους (κατάλογο, δανεισμό, παραγγελίες, περιοδικά), οι 38 (46.9 %) έχουν αυτοματοποιήσει μέρος των υπηρεσιών τους, ενώ 21 (26%) δεν είναι καθόλου αυτοματοποιημένες. Από τις βιβλιοθήκες που έχουν αυτοματοποιήσει όλες ή κάποιες από τις υπηρεσίες τους, το 74% έχουν αυτοματοποιήσει τον κατάλογο, 49.3% την υπηρεσία δανεισμού, 46.4% τα περιοδικά και 43.5% τις παραγγελίες [διάγραμμα 2]. Στην έρευνα καταγράφηκε η χρήση έντεκα διαφορετικών συστημάτων αυτοματισμού από τις ελληνικές βιβλιοθήκες. Το ΑΒΕΚΤ είναι το πιο δημοφιλές αυτοματοποιημένο σύστημα με 27.2% κυρίως γιατί χρησιμοποιείται από σπουδαστήρια, ενώ δεύτερο σε προτίμηση εμφανίζεται ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ με 23.5% και ακολουθούν το GEAC με 14.8%», και το PLAS με 4.9%. 56

9 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ & ΡΑΝ1Α ΣΙΑΤΡΗ Διάγραμμα 2. Αυτοματισμός των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών 4.4. CD-ROMs Το μεγαλύτερο μέρος των βιβλιοθηκών (60.5%) παρέχει πρόσβαση σε CD-ROM ενώ το 39.5% δεν παρέχει πρόσβαση. Από τις βιβλιοθήκες που έχουν CD-ROM το 44.2% είναι σε δίκτυο. Παρόλο που τα cdrom εμφανίστηκαν στις αρχές της περασμένης δεκαετίας, μέρος των ελληνικών βιβλιοθηκών δεν παρέχει πρόσβαση, ενώ καταγράφηκε ότι κάποιες από αυτές τις βιβλιοθήκες αγοράζουν τίτλους cdrom για μελλοντική χρήση, παρόλη την έλλειψη απαιτούμενου εξοπλισμού. Το μεγαλύτερο ποσοστό (39.7%) των βιβλιοθηκονόμων δήλωσε ότι χρησιμοποιεί cdrom σε καθημερινή βάση, το 20.7% εβδομαδιαία, ενώ το 22.4% δε χρησιμοποιεί ποτέ cdrom παρότι η βιβλιοθήκη στην οποία εργάζεται παρέχει πρόσβαση. Είναι πολύ δύσκολο να αναφερθούν τίτλοι από cdrom που χρησιμοποιούνται περισσότερο στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, διότι οι περισσότερες είναι τμηματικές ή σπουδαστήρια που αγοράζουν cdrom σε εξειδικευμένα θέματα. Η Medline, Eric, CAB-cd και COMPENDEX είναι μεταξύ αυτών που χρησιμοποιούνται περισσότερο Online Βιβλιογραφικές Υπηρεσίες Το μεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών δεν παρέχει πρόσβαση σε online βιβλιογραφικές υπηρεσίες (65.2%), ενώ το ποσοστό που παρέχει πρόσβαση είναι 34.8%. Το μεγαλύτερο μέρος των βιβλιοθηκών με online βιβλιογραφικές υπηρεσίες παρέχει πρόσβαση σε λιγότερες από τρεις βιβλιογραφικές υπηρεσίες. Από 57

10 Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης σπς ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα τους βιβλιοθηκονόμους που έχουν πρόσβαση μόνο το 18.9% χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και η συχνότητα χρήσης εμφανίζεται πολύ σποραδική, ενώ κατά μέσο όρο ένα 30% δήλωσε ότι αγνοεί την ύπαρξη πολλών από αυτές τις υπηρεσίες ή δε γνωρίζει πως να τις χρησιμοποιήσει. Από τις online βιβλιογραφικές υπηρεσίες το DIALOG (13.6%) και το OCLC (7.3%) έχουν τη μεγαλύτερη χρήση Internet Από τις βιβλιοθήκες που παρέχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης, το 81.2% παρέχει πρόσβαση στο Internet. Η μη παροχή πρόσβασης στο Internet αποδίδεται κυρίως στην έλλειψη οικονομικών πόρων, προσωπικού, χώρου, και στην ύπαρξη διαφόρων διοικητικών προβλημάτων. Επίσης, αναφέρθηκαν περιπτώσεις αντίδρασης σε μια τέτοια πρόσβαση εκ μέρους του ακαδημαϊκού προσωπικού (μέλη επιτροπής βιβλιοθήκης, διευθυντές, κλπ.) διότι αδυνατούν να κατανοήσουν τη σκοπιμότητα χρήσης του Internet στο χώρο της βιβλιοθήκης! Το 58% των βιβλιοθηκών που παρέχει πρόσβαση στο Internet προσφέρει πρόσβαση και στους χρήστες. Σε πολλές βιβλιοθήκες αντιστοιχεί ένα τερματικό με πρόσβαση στο Internet ανά βιβλιοθηκονόμο, ενώ διατίθενται στους χρήστες συνολικά ένα με δύο τερματικά. Έτσι, παρουσιάστηκαν περιπτώσεις όπου ενώ παρέχονται 10 τερματικά με πρόσβαση στο Internet για το αντίστοιχο προσωπικό, στους χρήστες διατίθεται μόλις ένα τερματικό. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο χρόνων πολλές βιβλιοθήκες ξεκίνησαν τη δημιουργία ιστοσελίδας. Παρόλα αυτά το 62.7% εμφανίζεται να μην έχει δημιουργήσει ακόμη ιστοσελίδα αν και από αυτές τις βιβλιοθήκες το 56.8% σχεδιάζει τη δημιουργία ιστοσελίδας για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Από τις βιβλιοθήκες που έχουν ιστοσελίδα το 64% είχαν συμπεριλάβει στη διαδικασία δημιουργίας της σελίδας και τον βιβλιοθηκονόμο ο οποίος είτε έγραψε τα κείμενα, επέλεξε τους συνδέσμους [links], είτε έδωσε πληροφορίες σχετικές με τη βιβλιοθήκη, κλπ. Στο υπόλοιπο 36% των ιστοσελίδων δεν υπήρχε καμία μορφή συμμετοχής του βιβλιοθηκονόμου στη δημιουργία τους και σε κάποιες περιπτώσεις το προσωπικό δε γνώριζε καν ότι είχε δημιουργηθεί ιστοσελίδα για τη βιβλιοθήκη τους. Σε αυτές τις 58

11 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ & ΡΑΝΙΑ ΣΙΑΤΡΗ περιπτώσεις την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού της ιστοσελίδας είχαν οι πληροφορικοί (66.7%), το ακαδημαϊκό προσωπικό (22.2%) ή οι φοιτητές (11.1%) Υπηρεσίες τον Internet Η πιο δημοφιλής υπηρεσία του Internet είναι το World Wide Web (WWW) και χρησιμοποιείται από το 98.2% των βιβλιοθηκονόμων εκ των οποίων το 86% το χρησιμοποιεί καθημερινά. Ακολουθεί το Telnet που χρησιμοποιείται από το 78.9% των βιβλιοθηκονόμων, και τέλος το FTP με 66%, από το οποίο το 37.5% το χρησιμοποιεί σπάνια. Τόσο στο Telnet όσο και στο FTP παρουσιάστηκαν σχετικά μεγάλα ποσοστά που αγνοούσαν αυτές τις υπηρεσίες με 23% και 12% αντιστοίχως [διάγραμμα 3]. Λόγοι που πολλοί βιβλιοθηκονόμοι δεν γνωρίζουν το Telnet και το FTP μπορεί να είναι α) διότι δεν είχαν οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης πάνω στο Internet και κατ' επέκταση στην εκμάθηση αυτών των υπηρεσιών, και β) αυτοί που έλαβαν εκπαίδευση πάνω στο Internet φαίνεται ότι το κύριο βάρος της εκπαίδευσης τους δόθηκε στην εκμάθηση χειρισμού και πλοήγησης στο WWW. Διάγραμμα 3. Χρήση των υπηρεσιών του Internet 59

12 Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά, αποτελέσματα 4.8. Πλοήγηση στο Internet Οι βιβλιοθηκονόμοι χρησιμοποιούν δύο browsers για την πλοήγηση στο Internet: το Netscape και το Internet Explorer. To πιο δημοφιλές είναι το Netscape το οποίο χρησιμοποιείται από το 44.2% των βιβλιοθηκονόμων, ενώ το Internet Explorer χρησιμοποιείται από το 11.5%. Αρκετά συχνά έχουν την τάση οι βιβλιοθηκονόμοι να χρησιμοποιούν και τους δύο browsers (21.2%) ανάλογα με τις ανάγκες τους. Το 50% των βιβλιοθηκονόμων χρησιμοποιεί μηχανές αναζήτησης για την αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών από το Web. Η πιο δημοφιλής μηχανή είναι το Alta Vista (96.5%) [http://altavista.digital.com/] με την μεγαλύτερη καθημερινή χρήση (41.1%), ακολουθούμενο από το Yahoo! (96.4%) και το Lycos (92.7%) [διάγραμμα 4]. Οι βιβλιοθηκονόμοι χρησιμοποιούν κυρίως μία με δύο μηχανές αναζήτησης αλλά αγνοούν την ύπαρξη άλλων μηχανών που βρίσκονται στο Internet. Για παράδειγμα το 83.6% δεν γνωρίζει το Northern Light, το 65.5% το HotBot, το 61.8% το WebCrawler, κλπ Ηλεκτρονική Επικοινωνία Η ηλεκτρονική επικοινωνία [ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) και ομάδες /λίστες συζήτησης (discussion groups/lists)] αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλής υπηρεσίες του Internet που κέρδισε αμέσως την υποστήριξη της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας καθώς έδωσε τη δυνατότητα για άμεση επικοινωνία και ανταλλαγή επιστημονικών 60

13 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ & ΡΑΝΙΑ ΣΙΑΤΡΗ γνώσεων. Ενα 93.1% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Από αυτούς το 65.5% το χρησιμοποιεί καθημερινά και το 19% εβδομαδιαία [διάγραμμα 5]. Διάγραμμα 5. Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (60.3%) δεν χρησιμοποιεί λίστες συζήτησης ενώ το 15.5% τις χρησιμοποιεί σπάνια. Οι βιβλιοθηκονόμοι τείνουν να είναι εγγεγραμμένοι σε μία κυρίως ομάδα συζήτησης με ειδική θεματική εστίαση [π.χ. ομάδα συζήτησης για νομικές βιβλιοθήκες] από τις ΗΠΑ ή τη Μεγάλη Βρετανία. Από τις ομάδες που ανέφεραν δεν ξεχωρίζει κάποια που να χρησιμοποιείται από τους βιβλιοθηκονόμους συχνά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μόνη ελληνική βιβλιοθηκονομική λίστα, έχει δημιουργηθεί από τη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δυστυχώς όμως έχει ελάχιστα μέλη και σχεδόν μηδενική κίνηση μηνυμάτων. Τα αποτελέσματα δείχνουν μια μη θετική στάση των βιβλιοθηκονόμων απέναντι στη χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας για εργασιακούς λόγους. Από τα σχόλια τους φαίνεται να πιστεύουν ότι μελλοντικά η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των ομάδων συζήτησης θα παίξει σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους επικοινωνία, αλλά θεωρούν ότι για να επιτευχθεί αυτό προϋποτίθεται εκπαίδευση στη χρήση αυτών των μέσων, διάθεση όλων για συμμετοχή και καλύτερη τεχνική υποδομή από τις βιβλιοθήκες, τους προμηθευτές, κλπ; Ηλεκτρονικά Περιοδικά Το 62.1% των ερωτηθέντων δεν διαβάζει ηλεκτρονικά περιοδικά, ενημερωτικά δελτία και ειδήσεις μέσω του Internet,ενώ από το 37.9% που διαβάζει το 20.7% τα διαβάζει σπάνια. Κάποιοι λόγοι που θα 61

14 Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα μπορούσαν να δικαιολογήσουν αυτό το μικρό ποσοστό των βιβλιοθηκονόμων που διαβάζει ηλεκτρονικά περιοδικά είναι α) το γεγονός ότι δεν έχουν κερδίσει ακόμα την εμπιστοσύνη τους, β) το σύνολο των περιοδικών εκδίδεται στην αγγλική γλώσσα και δεν υπάρχουν αντίστοιχα ελληνικά βιβλιοθηκονομικά περιοδικά, γ) η άγνοια από ένα μέρος των βιβλιοθηκονόμων της ύπαρξης βιβλιοθηκονομικών περιοδικών στο Internet, και δ) η έλλειψη προθυμίας από ένα μέρος των βιβλιοθηκονόμων για συνεχιζόμενη προσωπική ενημέρωση στην επιστήμη τους. Το πιο πολυδιαβασμένο ηλεκτρονικό βιβλιοθηκονομικό περιοδικό είναι το Ariadne (http://www.ariadne.ac.uk/) με ποσοστό 18.2%. 5. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση βιβλιοθηκονόμων (continuous education & training) Μια από τις βασικές εργασίες του βιβλιοθηκονόμου είναι η ανάκτηση, επεξεργασία και παροχή πληροφοριών στο χρήστη. Ιδιαίτερα στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, με το μειωμένο προσωπικό, σχεδόν όλοι οι βιβλιοθηκονόμοι συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία ανεξάρτητα από τις επιμέρους ευθύνες που έχουν. Πόσο συχνά όμως οι βιβλιοθηκονόμοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης ως μέσα ανάκτησης πληροφοριών; Οι βιβλιοθηκονόμοι ανακτούν πληροφορίες καθημερινά σε ποσοστό 35.8% και εβδομαδιαία ή μηνιαία σε ποσοστό 28.4%. Το γεγονός ότι το 13.6% χρησιμοποιεί σπάνια ηλεκτρονικές πηγές για την ανάκτηση πληροφοριών και το 22.2% ποτέ, θα μπορούσε να οφείλετε στα εξής: οι εργαζόμενοι στις βιβλιοθήκες δεν εμπιστεύονται ακόμα αυτές τις πηγές, οι βιβλιοθήκες μας είναι κύρια επικεντρωμένες σε έντυπες πληροφοριακές πηγές με αποτέλεσμα οι βιβλιοθηκονόμοι να καταφεύγουν σε αυτές για την ανάκτηση πληροφοριών, και τέλος δεν υπάρχει η ανάλογη εκπαίδευση για τη μεγιστοποίηση της χρήσης των ηλεκτρονικών πηγών που ήδη υπάρχουν στις βιβλιοθήκες. Από αυτούς που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης, το 51.6% δεν βρίσκει δυσκολίες στο να ακολουθήσει την τρέχουσα ενημέρωση και τις νέες εξελίξεις. Το 48.4% που βρίσκει δυσκολίες ανέφερε ως κύριους λόγους τον όγκο και το εύρος των πληροφοριών (32%), την έλλειψη σωστής βασικής εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης πάνω στη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών (28%) καθώς 62

15 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ & ΡΑΝΙΑ ΣΙΑΤΡΗ επίσης και την έλλειψη χρόνου για την παρακολούθηση των νέων εξελίξεων (20%). Η σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ αυτών που βρίσκουν δυσκολίες και αυτών χωρίς καμία δυσκολία στην ενημέρωση και παρακολούθηση των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης, έδειξε ότι τα άτομα που είχαν εκπαίδευση και χρησιμοποιούν συχνά τις ηλεκτρονικές πηγές, είναι αυτά που κατά κύριο λόγο συναντούν προβλήματα στο να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις των ηλεκτρονικών πηγών. Αντίθετα, τα άτομα που έχουν σποραδική επαφή με ηλεκτρονικές πηγές δεν συναντούν δυσκολίες πολύ πιθανό διότι δεν γνωρίζουν το εύρος και την ποικιλία τους, δεν αναζητούν νέες ηλεκτρονικές πηγές για την κάλυψη αναγκών τους ή δεν διαθέτουν το χρόνο να αξιοποιήσουν αυτές που έχουν στις βιβλιοθήκες τους. Από το σύνολο των ερωτηθέντων το 68.8% έχει λάβει κάποιο είδος συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, ενώ το 31.2% δεν έχει. Στο σύνολο καταγράφηκαν οκτώ θεματικές ενότητες στις οποίες οι βιβλιοθηκονόμοι είχαν κάποια επιπλέον εκπαίδευση. Σχεδόν το 92% αυτών που έχουν λάβει κάποιο είδος εκπαίδευσης, ήταν πάνω στη χρήση του Internet, 82% στη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 77% στη χρήση του Web. Αλλες θεματικές περιοχές συμπεριλαμβάνουν τη χρήση των αυτοματοποιημένων συστημάτων βιβλιοθήκης με 80.6%, τη χρήση των OPAC με 62.9%, τη χρήση Online βιβλιογραφικών υπηρεσιών με 66.1%, των cdrom με 48.4% και τη χρήση πολυμέσων με 30.6% [πίνακας 1]. Στις περισσότερες περιπτώσεις που η εκπαίδευση σχετιζόταν με τη χρήση του Internet, του Web ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είχε αναληφθεί από το προσωπικού του πανεπιστημίου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις γινόταν εσωτερικά από το προσωπικό της ίδιας της βιβλιοθήκης. Πίνακας 1. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση (training) των βιβλιοθηκονόμων 63

16 Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ύπαρξη συνεχιζόμενης εκπαίδευσης είναι αναγκαία για την αποτελεσματικότερη απόδοση στον εργασιακό τους χώρο. Παρότι, όπως έχει προαναφερθεί, ένα μεγάλο ποσοστό των βιβλιοθηκονόμων είχε εκπαίδευση στη χρήση του Internet, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των Online βιβλιογραφικών υπηρεσιών κλπ., θεωρούν ότι χρειάζονται περαιτέρω εκπαίδευση (training) σε αυτούς τους τομείς. Για παράδειγμα το 94.3% κρίνει ότι χρειάζεται παροχή εκπαίδευσης στη χρήση των online βιβλιογραφικών υπηρεσιών, το 91.8% στη χρήση των Πολυμέσων, και το 91.3% στα αυτοματοποιημένα συστήματα βιβλιοθηκών. Όσον αφορά τομείς που δεν σχετίζονται άμεσα με τις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης διαφαίνεται ότι οι βιβλιοθηκονόμοι έχουν τις ίδιες ή σε κάποιες περιπτώσεις πιο μεγάλες ανάγκες για παροχή εκπαίδευσης. Το 98.6% επιθυμεί εκπαίδευση στον τομέα της ανάπτυξης των υπηρεσιών βιβλιοθήκης, το 95.8% στον τομέα εκπαίδευσης χρηστών, το 94.4% στη διοίκηση των βιβλιοθηκών, κλπ. Οι τομείς στους οποίους οι βιβλιοθηκονόμοι θεώρησαν ότι η εκπαίδευση τους είναι επείγουσα ήταν οι online βιβλιογραφικές υπηρεσίες, τα αυτοματοποιημένα συστήματα βιβλιοθηκών, η χρήση των OPAC, η εκπαίδευση χρηστών, και η ανάπτυξη των υπηρεσιών μιας βιβλιοθήκης. Συγκρίνοντας από τη μια μεριά τα στατιστικά στοιχεία των εργαζομένων που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές πηγές και είχαν εκπαίδευση σ' αυτές, και από την άλλη τις αντίστοιχες ανάγκες τους για περαιτέρω εκπαίδευση, γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει μια αντίφαση. Για να γίνει κατανοητό το παραπάνω ας πάρουμε για παράδειγμα το Internet: το 91.9% των βιβλιοθηκονόμων είχε εκπαίδευση στο Internet, από αυτούς το 98.2% χρησιμοποιεί το Web αλλά το 23.1% δεν γνωρίζει ποιόν browser χρησιμοποιεί! Επίσης μεγάλος αριθμός βιβλιοθηκονόμων δεν γνωρίζει το FTP (23.3%), το TELNET (12.3%) και σημαντικές μηχανές αναζήτησης πληροφοριών. Επιπλέον το 78.6% πιστεύει ότι χρειάζεται εκπαίδευση πάνω στο Internet [πίνακας 2]. Η ανάγκη για εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόμων σε τομείς τους οποίους ήδη έχουν εκπαιδευτεί δείχνει ότι ή η εκπαίδευση τους ήταν ελλιπείς, ή ότι έγινε σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή καλύπτοντας τρέχουσες ανάγκες, χωρίς να έχει ένα συνεχιζόμενο χαρακτήρα. 64

17 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ & ΡΑΝΙΑ ΣΙΑΤΡΗ Πίνακαο 2. Συγκριτικά στοιχεία της χρήσης των ηλεκτρονικών πηγών, της εκπαίδευσης των βιβλιοθηκονόμων πάνω σ' αυτές και οι ανάγκες τους για εκπαίδευση 6. Επίλογος Η έρευνα εξέτασε και μια σειρά άλλων θεμάτων τα οποία δεν παρουσιάζονται σε αυτή την ανακοίνωση όπως π.χ. την παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης χρηστών στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Η ανακοίνωση αυτή εστίασε το ενδιαφέρον της στη χρήση και επίδρασης της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους. Από τα αποτελέσματα της έρευνας γίνεται φανερό ότι οι βιβλιοθήκες μας βρίσκονται σε ένα στάδιο συνεχούς ανανέωσης και ανάπτυξης. Παρότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, περιορισμένη παροχή ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης, έλλειψη εξοπλισμού κλπ., προσπαθούν μέσα από το ΕΠΕΑΕΚ να εκσυγχρονιστούν, να αυξήσουν τους ρυθμούς ανάπτυξης τους που πριν λίγα χρόνια σε πολλές από αυτές ήταν σχεδόν μηδενικοί. Γίνεται φανερό ότι η εξέλιξη και η ανάπτυξη αυτή δεν επιτυγχάνεται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά απαιτεί συνεχιζόμενη προσπάθεια και προγραμματισμό. Από την πλευρά τους οι βιβλιοθηκονόμοι έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης. Η καταγραφή μιας σειράς 65

18 Η επίδραση της τεχνολογίο.ς της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα προβλημάτων στην χρήση αυτών των πηγών από τους εργαζόμενους στις ελληνικές βιβλιοθήκες είναι αποτέλεσμα της έλλειψης, ή μη προγραμματισμένης και σωστής συνεχιζόμενης εκπαίδευσης τους σ' αυτές τις πηγές. Οι ανάγκες τους για εκπαίδευση είναι φανερό ότι δεν καλύπτονται από τα παρεχόμενα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που κατά καιρούς οργανώνουν τα πανεπιστήμια ή οι βιβλιοθήκες. Φυσικά αν είχαμε τη δυνατότητα να συγκρίνουμε τα τωρινά αποτελέσματα με την κατάσταση που επικρατούσε λίγα χρόνια πριν, θα διαπιστώναμε ίσως ότι η εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόμων περνάει την καλύτερη της εποχή. Αυτό όμως φαίνεται ότι δεν είναι πλέον αρκετό αφού και οι ανάγκες των εργαζομένων έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Ελπίζουμε αυτή η ανακοίνωση να αποτελέσει ένα έναυσμα για παραγωγικό και εποικοδομητικό προβληματισμό που θα βοηθήσει στην ανεύρεση πιθανών λύσεων στα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί. Κάποιες σκέψεις προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν τα παρακάτω: α) η δημιουργία ενός κεντρικού συντονιστικού οργάνου - ομάδα εργασίας, του οποίου η κύρια ευθύνη θα είναι η έρευνα και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και η οργάνωση κατάλληλων προγραμμάτων εκπαίδευσης. Επιπλέον θα μπορούσε να παρέχει online μαθήματα εκπαίδευσης στους βιβλιοθηκονόμους και τους χρήστες των βιβλιοθηκών σε διάφορες ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης, β) η δημιουργία μιας ομάδας που θα αναλάβει την κεντρική οργάνωση, επεξεργασία και διάδοση της γνώσης μεταξύ των βιβλιοθηκονόμων. Μια τέτοια ομάδα θα μπορούσε να έχει την ευθύνη δημιουργίας ηλεκτρονικών περιοδικών & ενημερωτικών δελτίων, ομάδων συζήτησης στο Internet, έκδοσης και διάδοσης των εξελίξεων που συμβαίνουν σε κάθε βιβλιοθήκη μέσα από ένα ενημερωτικό δίκτυο, με στόχο να προάγει την επικοινωνία μεταξύ των βιβλιοθηκονόμων, β) η δημιουργία ενός οργάνου που θα έχει ως βασικό σκοπό τη δημιουργία οδηγών στο Internet που θα συλλέγουν, οργανώνουν και αξιολογούν διάφορες θεματικές πληροφοριακές πηγές που διατίθενται μέσω του Internet. Στόχος αυτών των οδηγών θα είναι η παροχή σημαντικής βοήθειας στους βιβλιοθηκονόμους καθώς θα προσφέρουν έγκυρη ενημέρωση, παρακολούθηση και θα 66

19 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ & ΡΑΝΙΑ Σ1ΑΤΡΗ συντελέσουν στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του Internet ως διαθέτη πληροφοριών. Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους βιβλιοθηκονόμους που έλαβαν μέρος στην έρευνα και συντέλεσαν μ' αυτόν τον τρόπο στην πραγμάτωση της. 6. Παραπομπές ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες: αναφορά στο πρόγραμμα IMPEL και σε μια έρευνα που διεξάγεται στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Βιβλιοθήκες Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Αθανασία Πέτσα για την πολύτιμη βοήθεια της στην ολοκλήρωση αυτής της ανακοίνωσης. 67

Έρευνα για την Εξοικείωση των Βιβλιοθηκονόμων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με τα Metadata

Έρευνα για την Εξοικείωση των Βιβλιοθηκονόμων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με τα Metadata Έρευνα για την Εξοικείωση των Βιβλιοθηκονόμων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με τα Metadata Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου και Παναγιώτης Μπαλατσούκας E-mail: garoufallou@yahoo.co.uk Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: 1 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 305 Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παναγιώτα Εκίζογλου, Στυλιανή Ασδέρη, Εμμανουήλ Γαρουφάλλου

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ vii Τετάρτη 5 Νοεμβρίου ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 8.00-9.30 Προσέλευση συνέδρων - Εγγραφές 9.00-9.30 Χαιρετισμοί 9.30-10.00 Άνοιγμα του Συνεδρίου Ν. Σταυρόπουλος, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών,

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Περίληψη των αποτελεσµάτων της έρευνας για τα µέλη διδακτικού προσωπικού του Ε.Μ.Π., αναφορικά µε τη χρήση της βιβλιοθήκης και την πληροφοριακή παιδεία Φωτεινή Ευθυµίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παναγιώτα Εκίζογλου, Στυλιανή Ασδέρη, Εμμανουήλ Γαρουφάλλου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εμμανουήλ Γαρουφάλλου, Ράνια Σιάτρη, Π. Μπαλατσούκας,

Εμμανουήλ Γαρουφάλλου, Ράνια Σιάτρη, Π. Μπαλατσούκας, Ψηφιοποίηση συλλογών πολιτιστικού περιεχομένου: η αξιολόγηση της χρηστικότητας του online συστήματος VeriaGrid (Light) της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας Εμμανουήλ Γαρουφάλλου, garoufallou@yahoo.co.uk

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών για πληροφόρηση Προϋπολογισμός: 2.013.363 Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου Δια Βίου Μάθηση και Δημόσιες Βιβλιοθήκες: το Πρόγραμμα ENTITLE (Europe s New libraries Together In Transversal Learning Environments) Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου garoufallou@yahoo.co.uk, mgarou@libd.teithe.gr

Διαβάστε περισσότερα

Oι πληροφοριακές υπηρεσίες πλέον παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στις

Oι πληροφοριακές υπηρεσίες πλέον παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στις 166 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ, ΡΑΝΙΑ ΣίΑΤΡΗ Η επίδραση του Internet στις πληροφοριακές υπηρεσίες και βιβλιοθηκονόμους των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών Εμμανουήλ Γαρουφάλλου Ράνια Σιάτρη 1. Εισαγωγή Oι πληροφοριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Νούλα Αλβανούδη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας noula@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Κ. Ξενίδου-Δέρβου, Α. Τόγια, Μ. Μπρούμα, Δ. Παπαδάκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περιγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κυπριανός Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Πληροφορικής, Δομηνίκη Μαρκησία Ρουγγέρη Βιβλιοθήκη Ελληνογαλλικής Σχολής

Κωνσταντίνος Κυπριανός Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Πληροφορικής, Δομηνίκη Μαρκησία Ρουγγέρη Βιβλιοθήκη Ελληνογαλλικής Σχολής Κωνσταντίνος Κυπριανός Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Πληροφορικής, k.kyprianos@gmail.com Δομηνίκη Μαρκησία Ρουγγέρη Βιβλιοθήκη Ελληνογαλλικής Σχολής Jeanne d Arc, drouggeri@yahoo.gr Πανωραία Γαϊτάνου Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Βιβλιογραφίας στους προπτυχιακούς φοιτητές

Σεμινάριο Βιβλιογραφίας στους προπτυχιακούς φοιτητές Σεμινάριο Βιβλιογραφίας στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας Ηράκλειο Ακαδημαϊκό Έτος 2016-7 Πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία Σημείο εκκίνησης http://www.lib.uoc.gr επιστημονικές πηγές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Β.Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Καθηγητής Ε.Μ.Π., Πρόεδρος Σ.Ε.Α.Β. Ημερίδα με θέμα: «Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Heal-link στη βιβλιογραφική στήριξη της έρευνας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Ο ρόλος του Heal-link στη βιβλιογραφική στήριξη της έρευνας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Εξαμηνιαία Επιστημονική Έκδοση Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) http://healjournal.seab.gr Ο ρόλος του Heal-link στη βιβλιογραφική στήριξη της έρευνας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Θεσσαλονίκης

Έρευνα για τις Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Θεσσαλονίκης Έρευνα για τις Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Θεσσαλονίκης Εμμανουήλ Γαρούφαλλού, Ράνια Σιάτρη, Σχυλιανή Ασδέρη, Παναγιώτα Εκίζογλου Έρευνα για τις Ηλεκτρονικές Πηγές

Διαβάστε περισσότερα

Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής

Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής Ρ. Λάμπρου Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Κέντρο Δικτύων Ε.Μ.Π. Αδιαμφισβήτητα

Διαβάστε περισσότερα

A c a d e l i b Academic Hellenic Libraries Electronic Mailing List

A c a d e l i b Academic Hellenic Libraries Electronic Mailing List 1 9 9 8-2 0 0 6 A c a d e l i b Academic Hellenic Libraries Electronic Mailing List Δ ί α υ λ ο ς E π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς & Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Βιβλιογραφίας στους προπτυχιακούς φοιτητές

Σεμινάριο Βιβλιογραφίας στους προπτυχιακούς φοιτητές Σεμινάριο Βιβλιογραφίας στους προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων Χημείας και Επιστήμης &Τεχνολογίας Υλικών Ηράκλειο Ακαδημαϊκό Έτος 2016-7 Πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία Σημείο εκκίνησης http://www.lib.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το ερωτηματολόγιο...

Το ερωτηματολόγιο... 1 Η έρευνά μας... Έλαβε μέρος στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ κατά το χειμερινό εξάμηνο 2012-2013 στο τμήμα Αυτοματισμού Έγινε σε εθελοντική - ανώνυμη βάση από τους φοιτητές. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε κατά την 8 η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Τι είναι η ερευνητική εργασία Η ερευνητική εργασία στο σχολείο είναι μια δυναμική διαδικασία, ανοιχτή στην αναζήτηση για την κατανόηση του πραγματικού κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΕΑΕΚ II: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ 245

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΕΑΕΚ II: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ 245 ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΕΑΕΚ II: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ 245 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός του έργου της Οριζόντιας Δράσης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο Γ ΚΠΣ

Απολογισμός του έργου της Οριζόντιας Δράσης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο Γ ΚΠΣ Απολογισμός του έργου της Οριζόντιας Δράσης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο Γ ΚΠΣ Βασίλης Ι. Παπάζογλου Καθηγητής Ε.Μ.Π., Πρόεδρος Σ.Ε.Α.Β. Ημερίδα με θέμα: «Οι πληροφοριακές πηγές των Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός»

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Ελένη Καλογεράκη Βιβλιοθηκονόµος, Msc Προϊσταµένη Βιβλιοθήκης ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» e-mail: evalib@cc.uoa.gr H Βιβλιοθήκη του Ευαγγελισµού ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 1-16 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τετάρτη 5 Νοεμβρίου Οργάνωση και διοίκηση ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών Πρωινή συνεδρία Τετάρτη 5 Νοεμβρίου Απογευματινή συνεδρία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τετάρτη 5 Νοεμβρίου Οργάνωση και διοίκηση ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών Πρωινή συνεδρία Τετάρτη 5 Νοεμβρίου Απογευματινή συνεδρία 493 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόγραμμα ν Τετάρτη 5 Νοεμβρίου Οργάνωση και διοίκηση ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών 1 Future universities, future libraries: the future of higher education and the implications for libraries

Διαβάστε περισσότερα

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της.

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: έ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαριέττα Φάνη 1, Μαρία Μονόπωλη 2, Μανόλης Κουκουράκης 3 1 Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων

Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Η Ανάπτυξη του κειμένου Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

01 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

01 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 01 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Από Γιώργο Σκρέτα Επίκουρο Καθηγητή της Σχολής Βιβλιοθηκονομίας ΤΕΙ Αθηνών ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 Το αρχικό πρόβλημα o Πώς θα επιλέξω θέμα για την διπλωματική μου εργασία; o

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΑΝΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΑΝΑ Ποιότητα βιβλιοθήκης (1) Η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΨηφιακόΕλληνικόΠεριεχόμενοκαι Ανοικτή Πρόσβαση

ΨηφιακόΕλληνικόΠεριεχόμενοκαι Ανοικτή Πρόσβαση ΨηφιακόΕλληνικόΠεριεχόμενοκαι Ανοικτή Πρόσβαση Γεωργίου Παναγιώτης panos@lis.upatras.gr Φιόρη Παπαδάτου fiori@lis.upatras.gr Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης http://www.lis.upatras.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός, οριοθέτηση και διατύπωση ερευνητικού προβλήματος

Εντοπισμός, οριοθέτηση και διατύπωση ερευνητικού προβλήματος Εντοπισμός, οριοθέτηση και διατύπωση ερευνητικού προβλήματος Μαρία Κουτσούμπα, Γιάννης Γκιόσος, Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 Το αρχικό πρόβλημα o Πώς θα επιλέξω θέμα για την

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

E-metrics στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

E-metrics στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες E-metrics στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Δήμητρα Τσάμη Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Ιωάννινα Περίληψη Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στις μέρες μας παρέχουν ένα πλήθος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2015 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261)

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα