Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα"

Transcript

1 Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ & ΡΑΝΙΑ ΣΙΑΤΡΗ 1 Περίληψη Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες έχουν πραγματοποιήσει μια θεαματική ανάπτυξη στον τομέα της οργάνωσης και χρήσης της τεχνολογίας της πληροφόρησης. Η ανάπτυξη αυτή συνέβαλε στην πραγματοποίηση κάποιων αλλαγών που βοήθησαν τη βιβλιοθηκονομική μας κοινότητα να έρθει πιο κοντά στην εφαρμογή της ιδέας της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης. Η ανακοίνωση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε στις Ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία της πληροφόρησης έχει επηρεάσει τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους και πως θα επηρεάσει την πορεία ανάπτυξης της μελλοντικής ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης. Το πρώτο μέρος της έρευνας πραγματοποιήθηκε με την αποστολή ερωτηματολογίου σε όλες τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες [κεντρικές και τμηματικές] σε 245 βιβλιοθηκονόμους. Η έρευνα έχει ως στόχο να εξετάσει τις διάφορες παραμέτρους που σχετίζονται με το επίπεδο αυτοματοποίησης των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και τα διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης που παρέχονται από τις 'Dept. of Information & Communications, Manchester Metropolitan University, Geoffrey Manton Bldg., Rosamond Str. West, Manchester, M15-6LL, United Kingdom. s: & 49

2 Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα βιβλιοθήκες. Οι Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης συμπεριλαμβάνουν τη χρήση CD-ROM και Πολυμέσων, Online βιβλιογραφικών υπηρεσιών και βάσεων δεδομένων, καθώς επίσης και πληροφοριακές πηγές στο Internet. Επίσης ερευνά το θέμα της υπάρχουσας συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των βιβλιοθηκονόμων [continuous education and training] και καταγράφει τις τρέχουσες ανάγκες τους, με σκοπό να προσδιορίσει εάν το υπάρχον σύστημα και επίπεδο εκπαίδευσης μπορεί να βοηθήσει τους βιβλιοθηκονόμους να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις που τίθενται στο επάγγελμα από το νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον της εποχής μας. Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες, Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση. The impact of information technology on Greek academic libraries and librarians: preliminary results Abstract During the past few years Greek academic libraries have witnessed a tremendous growth in the organization and use of information technology. This growth has assisted our information community to take some steps which bring us closer to process and implement the idea of the electronic library. The aim of this paper is to present the initial results of a research which took place in Greek academic libraries in order to investigate the way in which the use of information technology has affected the academic libraries and librarians and how it will affect the development of the future electronic library. A questionnaire survey was posted to all Greek academic libraries [central & departmental] to 245 librarians. The research aims to investigate various issues concerning the level of automation in Greek academic libraries and the levels of access provided by libraries to Electronic Information Resources such as CD-ROMs and Multimedia, Online Bibliographic Services and Databases, access and use of Internet resources. 50

3 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ & ΡΑΝΙΑ ΣΙΑΤΡΗ Another part of the research is looking into the use of Electronic Information Resources by academic librarians and the impact of electronic communication in their daily professional routine. More importantly attempts to shed some light into the issues of continuous education and training of librarians in order to identify their current needs and determine whether or not the existing level of training can meet the requirements posed when working and managing in the demanding electronic environment of our age. Keywords: Electronic Libraries, Academic Libraries, Electronic Information Resources, Continuous Education, Training. 1. Εισαγωγή Η ραγδαία ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας τα τελευταία 15 χρόνια επηρέασε την πορεία εξέλιξης των βιβλιοθηκών. Από την ανάπτυξη και χρήση των αυτοματοποιημένων συστημάτων, των online καταλόγων πρόσβασης κοινού (OPACs) και των CD-ROM στη δεκαετία του 1980, περάσαμε στη δεκαετία του 1990, σε μια σειρά από πιο εντυπωσιακά επιτεύγματα τόσο στο χώρο της πληροφόρησης όσο και στο χώρο της νέας τεχνολογίας, όπως η χρήση του Internet (Διαδίκτυο) ως προμηθευτή και διαθέτη πληροφοριών, η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, των πολυμέσων, των online βιβλιογραφικών υπηρεσιών, κλπ. Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της νέας τεχνολογίας επέβαλαν στις βιβλιοθήκες την προσαρμογή των λειτουργιών και των υπηρεσιών τους σ' αυτό το νέο περιβάλλον. Η νέα τάξη πραγμάτων στο χώρο της πληροφόρησης είχε ως αποτέλεσμα την ανάγκη για μια άμεση αναθεώρηση του ρόλου των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και των βιβλιοθηκονόμων. Τα τελευταία χρόνια το θέμα των ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών απασχολεί την βιβλιοθηκονομική κοινότητα όλο και περισσότερο. Η έννοια και το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης άρχισε να σχηματοποιείται και να συγκεκριμενοποιείται θεωρητικά, με άμεσο αποτέλεσμα όλο και περισσότερες βιβλιοθήκες να παίρνουν μέρος σε προγράμματα ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών. 51

4 Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και ' βλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα Είναι γεγονός ότι οι βιβλιοθήκες μας δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τις διεθνείς εξελίξεις, κάτω από την πίεση μιας σειράς προβλημάτων όπως η έλλειψη επαρκούς εξειδικευμένου προσωπικού, εξοπλισμού και οικονομικών πόρων. Επιπλέον, η αδυναμία συμμετοχής του βιβλιοθηκονόμου στη διαμόρφωση και χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής στα πανεπιστήμια, το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζεται ως διαθέτης & διαχειριστής της πρόσβασης στην πληροφορία (information provider) αλλά ως ο διαχειριστής της συλλογής (οργάνωση της γνώσης), έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη απομόνωση του από το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Εχοντας χάσει πολλά στάδια της βιβλιοθηκονομικής εξέλιξης, οι βιβλιοθήκες μας προσπαθούν με άλματα να φθάσουν τις ανεπτυγμένες χώρες, υπερπηδώντας τα στάδια της παραδοσιακής βιβλιοθηκονομίας και περνώντας στην υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας με τη βοήθεια που προσφέρθηκε μέσω του Κοινοτικού Προγράμματος. 2. Σκοπός και στόχοι της έρευνας Η ανακοίνωση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε στις Ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες το πρώτο εξάμηνο του 1998 και αποτελεί την πρώτη φάση μιας ευρύτερης έρευνας [πέντε φάσεις]. Σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη έχει επηρεάσει και θα επηρεάσει τις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους. Θα γίνει μια προσπάθεια για τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων στην διάδοση των ηλεκτρονικών και μη πληροφοριών, με σκοπό την ανάπτυξη κατάλληλων θεωρητικών και πρακτικών πλαισίων που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών [Γαρουφάλλου 1997] Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι: Να εντοπίσει το εύρος και την ποικιλία των ηλεκτρονικών πληροφοριακών πηγών που διατίθενται στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Να εξετάσει τις διάφορες παραμέτρους που σχετίζονται με το επίπεδο αυτοματοποίησης των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και τα διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης που παρέχονται από τις βιβλιοθήκες. 52

5 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ & ΡΑΝΙΑ ΣΙΑΤΡΗ Να εξετάσει τη χρήση των Ηλεκτρονικών Πηγών Πληροφόρησης από τους Ελληνες ακαδημαϊκούς βιβλιοθηκονόμους και την επίδραση που έχει η χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας στην καθημερινή επαγγελματική τους εργασία. Να εξετάσει το επίπεδο της υπάρχουσας συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των βιβλιοθηκονόμων [continuous education and training] και να καταγράψει τις τρέχουσες ανάγκες τους με σκοπό να προσδιορίσει εάν το υπάρχον σύστημα και επίπεδο εκπαίδευσης μπορεί να βοηθήσει τους βιβλιοθηκονόμους να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις που τίθενται στο επάγγελμα από το νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον της εποχής μας (διοίκηση, στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση ηλεκτρονικών μέσων και υλικού, κλπ.). Να καταγράψει τα προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών που παρέχουν οι βιβλιοθήκες με σκοπό να προάγουν τη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης. 3. Μεθοδολογία Για να επιτευχθούν οι στόχοι της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός ερευνητικών μεθόδων, όπως ανασκόπηση της διεθνούς & ελληνικής βιβλιογραφίας, εξέταση των σελίδων στο Web των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και διανομή ερωτηματολογίων. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ελληνική βιβλιοθηκονομική βιβλιογραφία είναι φτωχή και δεν ακολουθεί τις εξελίξεις που συμβαίνουν στο χώρο μας, έτσι ώστε να μη γίνεται δυνατή η σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ των διαφόρων ερευνών. Η εκτενής πλοήγηση στις ιστοσελίδες (WebPages) των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών έδωσε στον ερευνητή α) μια γενική εικόνα των βιβλιοθηκών μέσω του Internet, β) τη δυνατότητα να εντοπίσει τις πηγές πληροφόρησης στις οποίες παρέχεται πρόσβαση μέσω των ιστοσελίδων. Μέχρι στιγμής το ερωτηματολόγιο έχει αποτελέσει το κύριο μέσο συλλογής δεδομένων. Αρχικά, η αποτελεσματικότητα του κρίθηκε με τη διανομή ενός περιορισμένου αριθμού δοκιμαστικών ερωτηματολογίων και με τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Μετά την επιστροφή των αρχικών ερωτηματολογίων έγινε ανάλυση των απαντήσεων και των παρατηρήσεων που είχαν καταγραφεί και πραγματοποιήθηκαν οι αναγκαίες διορθώσεις για την ομαλή διεξαγωγή της έρευνας. 53

6 Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα 4. Ανάλυση αποτελεσμάτων Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε ονομαστικά σε 245 βιβλιοθηκονόμους που δούλευαν σε 157 κεντρικές, τμηματικές βιβλιοθήκες και σπουδαστήρια. Ανταποκρίθηκαν 70 βιβλιοθήκες των ΑΕΙ (51%), και 11 των ΤΕΙ (55%) εκπροσωπούμενες από 129 βιβλιοθηκονόμους με ποσοστό επιστροφής 52.6%. Σ' αυτήν την ανακοίνωση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση 81 ερωτηματολογίων, αντιπροσωπευτικών των βιβλιοθηκών που συμμετείχαν (επιλέχθηκαν ερωτηματολόγια που απευθύνονταν στους διευθυντές ή υπεύθυνους βιβλιοθηκών ή βιβλιοθηκονόμους) Γενικά χαρακτηριστικά τον πληθυσμού Το 76.5% αυτών που έλαβαν μέρος στην έρευνα ήταν γυναίκες και 23.5% ήταν άντρες. Η προϋπηρεσία των εργαζομένων κυμαίνεται ανάμεσα σε 1 με 4 χρόνια (30.9%), και 5 με 9 χρόνια (30.9%)). Το 38.2% εργάζεται πάνω από 10 χρόνια. Φαίνεται ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων στις ελληνικές βιβλιοθήκες (61.8%) είναι νέοι εργαζόμενοι που ξεκίνησαν την καριέρα τους κυρίως στη δεκαετία του Όσον αφορά τη στελέχωση των βιβλιοθηκών που έλαβαν μέρος στην έρευνα το 33.3%) απασχολεί ένα βιβλιοθηκονόμο, το 22.2 % απασχολεί 2 βιβλιοθηκονόμους, 22.2%) απασχολεί 3 έως 5 βιβλιοθηκονόμους και μόλις το 3.7% έχει 6 έως 9 βιβλιοθηκονόμους. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρόλη την ανάπτυξη που παρατηρείται στις βιβλιοθήκες μας και την πρόσληψη βιβλιοθηκονόμων μέσω του ΕΠΕΑΕΚ του Β' ΚΠΣ, το 18.5% των βιβλιοθηκών δεν είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό. Η έλλειψη προσωπικού στις ελληνικές βιβλιοθήκες αποτελούσε πάντα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, αλλά φαίνεται μέσα από την έρευνα ότι ένα μεγάλο ποσοστό των βιβλιοθηκών κατάφερε να επιλύσει το πρόβλημα με την πρόσληψη προσωπικού μέσω του ΕΠΕΑΕΚ. Η πλειοψηφία των βιβλιοθηκών (38.3%) έχει προσλάβει 1 με 2 νέους βιβλιοθηκονόμους, το 19.8 % 3 με 5 βιβλιοθηκονόμους ενώ το 37 % δεν έχει προσλάβει νέο προσωπικό. Η ανάλυση των ερωτηματολογίων, οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις με εργαζόμενους από το σύνολο των βιβλιοθηκών, και τα στοιχεία που πρόσφεραν εργαζόμενοι στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες μας δίνουν τη δυνατότητα 54

7 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ & ΡΑΝΙΑ ΣΙΑΤΡΗ να προσδιορίσουμε με μικρές αποκλίσεις τον αριθμό των εργαζομένων σ' αυτές τις βιβλιοθήκες. Έτσι έχει υπολογιστεί ότι στις βιβλιοθήκες μας εργάζονται περίπου 315 μόνιμοι ή συμβασιούχοι βιβλιοθηκονόμοι και 200 βιβλιοθηκονόμοι μέσω του ΕΠΕΑΕΚ Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Τα μέσα της δεκαετίας του 1990 φαίνονται ως σημείο ανάκαμψης για τις ελληνικές βιβλιοθήκες, καθώς από τις βιβλιοθήκες που παρέχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης μόνο το 5.7% ξεκίνησε να παρέχει πρόσβαση τη δεκαετία του 1980, ενώ το 60.8% απέκτησε πρόσβαση μετά το Το 59.3% των βιβλιοθηκών παρέχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης τόσο στο προσωπικό όσο και στους χρήστες. Το 25.9% παρέχει πρόσβαση μόνο στο προσωπικό της βιβλιοθήκης χωρίς να δίνεται δυνατότητα στο χρήστη για πρόσβαση σ' αυτές τις πηγές. Τέλος το 14.8% δεν έχει καθόλου πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και βασίζεται αποκλειστικά σε παραδοσιακούς τρόπους ανάκτησης πληροφοριών. Δυστυχώς, σε καμία από τις βιβλιοθήκες δεν υπάρχει γραπτή πολιτική για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πηγών και υπηρεσιών πληροφόρησης. Επιπλέον στο 52.2% δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στον ετήσιο προϋπολογισμό της βιβλιοθήκης για δαπάνη σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης. Η ευθύνη για την ανάπτυξη των πηγών συνήθως φέρεται από την επιτροπή βιβλιοθήκης (20.9%), το ακαδημαϊκό προσωπικό (19.4%), ομάδα πληροφορικών (7.5%), βιβλιοθηκονόμους (14.9%), τον διευθυντή της βιβλιοθήκης (10.4%) ή από κανέναν (13.4%) [διάγραμμα 1]. Παρότι σ 1 ένα 41.8% των περιπτώσεων υπάρχει συμμετοχή κάποιου βιβλιοθηκονόμου στη διαδικασία ανάπτυξης, στο μεγαλύτερο μέρος των βιβλιοθηκών συνεχίζει ο ρόλος και η άποψη του βιβλιοθηκονόμου να αγνοείται. Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να λειτουργήσουν ως έναυσμα για περαιτέρω προβληματισμό όσον αφορά το κατά πόσο οι βιβλιοθήκες μας, στο τέλος του 20ου αιώνα, μπορούν να επιβιώσουν χωρίς σχεδιασμό, προγραμματισμό και πολιτική και με το ρόλο του βιβλιοθηκονόμου αδύναμο, χωρίς τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων και συμμετοχής του στο σχεδιασμό της βιβλιοθήκης που εργάζεται. 55

8 Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα Διάγραμμα 1. Υπεύθυνος για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες 4.2. Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών Όσον αφορά τον αυτοματισμό, από τις 81 βιβλιοθήκες οι 22 (27.1%) έχουν αυτοματοποιήσει όλες τις λειτουργίες τους (κατάλογο, δανεισμό, παραγγελίες, περιοδικά), οι 38 (46.9 %) έχουν αυτοματοποιήσει μέρος των υπηρεσιών τους, ενώ 21 (26%) δεν είναι καθόλου αυτοματοποιημένες. Από τις βιβλιοθήκες που έχουν αυτοματοποιήσει όλες ή κάποιες από τις υπηρεσίες τους, το 74% έχουν αυτοματοποιήσει τον κατάλογο, 49.3% την υπηρεσία δανεισμού, 46.4% τα περιοδικά και 43.5% τις παραγγελίες [διάγραμμα 2]. Στην έρευνα καταγράφηκε η χρήση έντεκα διαφορετικών συστημάτων αυτοματισμού από τις ελληνικές βιβλιοθήκες. Το ΑΒΕΚΤ είναι το πιο δημοφιλές αυτοματοποιημένο σύστημα με 27.2% κυρίως γιατί χρησιμοποιείται από σπουδαστήρια, ενώ δεύτερο σε προτίμηση εμφανίζεται ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ με 23.5% και ακολουθούν το GEAC με 14.8%», και το PLAS με 4.9%. 56

9 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ & ΡΑΝ1Α ΣΙΑΤΡΗ Διάγραμμα 2. Αυτοματισμός των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών 4.4. CD-ROMs Το μεγαλύτερο μέρος των βιβλιοθηκών (60.5%) παρέχει πρόσβαση σε CD-ROM ενώ το 39.5% δεν παρέχει πρόσβαση. Από τις βιβλιοθήκες που έχουν CD-ROM το 44.2% είναι σε δίκτυο. Παρόλο που τα cdrom εμφανίστηκαν στις αρχές της περασμένης δεκαετίας, μέρος των ελληνικών βιβλιοθηκών δεν παρέχει πρόσβαση, ενώ καταγράφηκε ότι κάποιες από αυτές τις βιβλιοθήκες αγοράζουν τίτλους cdrom για μελλοντική χρήση, παρόλη την έλλειψη απαιτούμενου εξοπλισμού. Το μεγαλύτερο ποσοστό (39.7%) των βιβλιοθηκονόμων δήλωσε ότι χρησιμοποιεί cdrom σε καθημερινή βάση, το 20.7% εβδομαδιαία, ενώ το 22.4% δε χρησιμοποιεί ποτέ cdrom παρότι η βιβλιοθήκη στην οποία εργάζεται παρέχει πρόσβαση. Είναι πολύ δύσκολο να αναφερθούν τίτλοι από cdrom που χρησιμοποιούνται περισσότερο στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, διότι οι περισσότερες είναι τμηματικές ή σπουδαστήρια που αγοράζουν cdrom σε εξειδικευμένα θέματα. Η Medline, Eric, CAB-cd και COMPENDEX είναι μεταξύ αυτών που χρησιμοποιούνται περισσότερο Online Βιβλιογραφικές Υπηρεσίες Το μεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών δεν παρέχει πρόσβαση σε online βιβλιογραφικές υπηρεσίες (65.2%), ενώ το ποσοστό που παρέχει πρόσβαση είναι 34.8%. Το μεγαλύτερο μέρος των βιβλιοθηκών με online βιβλιογραφικές υπηρεσίες παρέχει πρόσβαση σε λιγότερες από τρεις βιβλιογραφικές υπηρεσίες. Από 57

10 Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης σπς ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα τους βιβλιοθηκονόμους που έχουν πρόσβαση μόνο το 18.9% χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και η συχνότητα χρήσης εμφανίζεται πολύ σποραδική, ενώ κατά μέσο όρο ένα 30% δήλωσε ότι αγνοεί την ύπαρξη πολλών από αυτές τις υπηρεσίες ή δε γνωρίζει πως να τις χρησιμοποιήσει. Από τις online βιβλιογραφικές υπηρεσίες το DIALOG (13.6%) και το OCLC (7.3%) έχουν τη μεγαλύτερη χρήση Internet Από τις βιβλιοθήκες που παρέχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης, το 81.2% παρέχει πρόσβαση στο Internet. Η μη παροχή πρόσβασης στο Internet αποδίδεται κυρίως στην έλλειψη οικονομικών πόρων, προσωπικού, χώρου, και στην ύπαρξη διαφόρων διοικητικών προβλημάτων. Επίσης, αναφέρθηκαν περιπτώσεις αντίδρασης σε μια τέτοια πρόσβαση εκ μέρους του ακαδημαϊκού προσωπικού (μέλη επιτροπής βιβλιοθήκης, διευθυντές, κλπ.) διότι αδυνατούν να κατανοήσουν τη σκοπιμότητα χρήσης του Internet στο χώρο της βιβλιοθήκης! Το 58% των βιβλιοθηκών που παρέχει πρόσβαση στο Internet προσφέρει πρόσβαση και στους χρήστες. Σε πολλές βιβλιοθήκες αντιστοιχεί ένα τερματικό με πρόσβαση στο Internet ανά βιβλιοθηκονόμο, ενώ διατίθενται στους χρήστες συνολικά ένα με δύο τερματικά. Έτσι, παρουσιάστηκαν περιπτώσεις όπου ενώ παρέχονται 10 τερματικά με πρόσβαση στο Internet για το αντίστοιχο προσωπικό, στους χρήστες διατίθεται μόλις ένα τερματικό. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο χρόνων πολλές βιβλιοθήκες ξεκίνησαν τη δημιουργία ιστοσελίδας. Παρόλα αυτά το 62.7% εμφανίζεται να μην έχει δημιουργήσει ακόμη ιστοσελίδα αν και από αυτές τις βιβλιοθήκες το 56.8% σχεδιάζει τη δημιουργία ιστοσελίδας για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Από τις βιβλιοθήκες που έχουν ιστοσελίδα το 64% είχαν συμπεριλάβει στη διαδικασία δημιουργίας της σελίδας και τον βιβλιοθηκονόμο ο οποίος είτε έγραψε τα κείμενα, επέλεξε τους συνδέσμους [links], είτε έδωσε πληροφορίες σχετικές με τη βιβλιοθήκη, κλπ. Στο υπόλοιπο 36% των ιστοσελίδων δεν υπήρχε καμία μορφή συμμετοχής του βιβλιοθηκονόμου στη δημιουργία τους και σε κάποιες περιπτώσεις το προσωπικό δε γνώριζε καν ότι είχε δημιουργηθεί ιστοσελίδα για τη βιβλιοθήκη τους. Σε αυτές τις 58

11 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ & ΡΑΝΙΑ ΣΙΑΤΡΗ περιπτώσεις την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού της ιστοσελίδας είχαν οι πληροφορικοί (66.7%), το ακαδημαϊκό προσωπικό (22.2%) ή οι φοιτητές (11.1%) Υπηρεσίες τον Internet Η πιο δημοφιλής υπηρεσία του Internet είναι το World Wide Web (WWW) και χρησιμοποιείται από το 98.2% των βιβλιοθηκονόμων εκ των οποίων το 86% το χρησιμοποιεί καθημερινά. Ακολουθεί το Telnet που χρησιμοποιείται από το 78.9% των βιβλιοθηκονόμων, και τέλος το FTP με 66%, από το οποίο το 37.5% το χρησιμοποιεί σπάνια. Τόσο στο Telnet όσο και στο FTP παρουσιάστηκαν σχετικά μεγάλα ποσοστά που αγνοούσαν αυτές τις υπηρεσίες με 23% και 12% αντιστοίχως [διάγραμμα 3]. Λόγοι που πολλοί βιβλιοθηκονόμοι δεν γνωρίζουν το Telnet και το FTP μπορεί να είναι α) διότι δεν είχαν οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης πάνω στο Internet και κατ' επέκταση στην εκμάθηση αυτών των υπηρεσιών, και β) αυτοί που έλαβαν εκπαίδευση πάνω στο Internet φαίνεται ότι το κύριο βάρος της εκπαίδευσης τους δόθηκε στην εκμάθηση χειρισμού και πλοήγησης στο WWW. Διάγραμμα 3. Χρήση των υπηρεσιών του Internet 59

12 Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά, αποτελέσματα 4.8. Πλοήγηση στο Internet Οι βιβλιοθηκονόμοι χρησιμοποιούν δύο browsers για την πλοήγηση στο Internet: το Netscape και το Internet Explorer. To πιο δημοφιλές είναι το Netscape το οποίο χρησιμοποιείται από το 44.2% των βιβλιοθηκονόμων, ενώ το Internet Explorer χρησιμοποιείται από το 11.5%. Αρκετά συχνά έχουν την τάση οι βιβλιοθηκονόμοι να χρησιμοποιούν και τους δύο browsers (21.2%) ανάλογα με τις ανάγκες τους. Το 50% των βιβλιοθηκονόμων χρησιμοποιεί μηχανές αναζήτησης για την αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών από το Web. Η πιο δημοφιλής μηχανή είναι το Alta Vista (96.5%) [http://altavista.digital.com/] με την μεγαλύτερη καθημερινή χρήση (41.1%), ακολουθούμενο από το Yahoo! (96.4%) και το Lycos (92.7%) [διάγραμμα 4]. Οι βιβλιοθηκονόμοι χρησιμοποιούν κυρίως μία με δύο μηχανές αναζήτησης αλλά αγνοούν την ύπαρξη άλλων μηχανών που βρίσκονται στο Internet. Για παράδειγμα το 83.6% δεν γνωρίζει το Northern Light, το 65.5% το HotBot, το 61.8% το WebCrawler, κλπ Ηλεκτρονική Επικοινωνία Η ηλεκτρονική επικοινωνία [ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) και ομάδες /λίστες συζήτησης (discussion groups/lists)] αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλής υπηρεσίες του Internet που κέρδισε αμέσως την υποστήριξη της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας καθώς έδωσε τη δυνατότητα για άμεση επικοινωνία και ανταλλαγή επιστημονικών 60

13 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ & ΡΑΝΙΑ ΣΙΑΤΡΗ γνώσεων. Ενα 93.1% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Από αυτούς το 65.5% το χρησιμοποιεί καθημερινά και το 19% εβδομαδιαία [διάγραμμα 5]. Διάγραμμα 5. Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (60.3%) δεν χρησιμοποιεί λίστες συζήτησης ενώ το 15.5% τις χρησιμοποιεί σπάνια. Οι βιβλιοθηκονόμοι τείνουν να είναι εγγεγραμμένοι σε μία κυρίως ομάδα συζήτησης με ειδική θεματική εστίαση [π.χ. ομάδα συζήτησης για νομικές βιβλιοθήκες] από τις ΗΠΑ ή τη Μεγάλη Βρετανία. Από τις ομάδες που ανέφεραν δεν ξεχωρίζει κάποια που να χρησιμοποιείται από τους βιβλιοθηκονόμους συχνά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μόνη ελληνική βιβλιοθηκονομική λίστα, έχει δημιουργηθεί από τη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δυστυχώς όμως έχει ελάχιστα μέλη και σχεδόν μηδενική κίνηση μηνυμάτων. Τα αποτελέσματα δείχνουν μια μη θετική στάση των βιβλιοθηκονόμων απέναντι στη χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας για εργασιακούς λόγους. Από τα σχόλια τους φαίνεται να πιστεύουν ότι μελλοντικά η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των ομάδων συζήτησης θα παίξει σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους επικοινωνία, αλλά θεωρούν ότι για να επιτευχθεί αυτό προϋποτίθεται εκπαίδευση στη χρήση αυτών των μέσων, διάθεση όλων για συμμετοχή και καλύτερη τεχνική υποδομή από τις βιβλιοθήκες, τους προμηθευτές, κλπ; Ηλεκτρονικά Περιοδικά Το 62.1% των ερωτηθέντων δεν διαβάζει ηλεκτρονικά περιοδικά, ενημερωτικά δελτία και ειδήσεις μέσω του Internet,ενώ από το 37.9% που διαβάζει το 20.7% τα διαβάζει σπάνια. Κάποιοι λόγοι που θα 61

14 Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα μπορούσαν να δικαιολογήσουν αυτό το μικρό ποσοστό των βιβλιοθηκονόμων που διαβάζει ηλεκτρονικά περιοδικά είναι α) το γεγονός ότι δεν έχουν κερδίσει ακόμα την εμπιστοσύνη τους, β) το σύνολο των περιοδικών εκδίδεται στην αγγλική γλώσσα και δεν υπάρχουν αντίστοιχα ελληνικά βιβλιοθηκονομικά περιοδικά, γ) η άγνοια από ένα μέρος των βιβλιοθηκονόμων της ύπαρξης βιβλιοθηκονομικών περιοδικών στο Internet, και δ) η έλλειψη προθυμίας από ένα μέρος των βιβλιοθηκονόμων για συνεχιζόμενη προσωπική ενημέρωση στην επιστήμη τους. Το πιο πολυδιαβασμένο ηλεκτρονικό βιβλιοθηκονομικό περιοδικό είναι το Ariadne (http://www.ariadne.ac.uk/) με ποσοστό 18.2%. 5. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση βιβλιοθηκονόμων (continuous education & training) Μια από τις βασικές εργασίες του βιβλιοθηκονόμου είναι η ανάκτηση, επεξεργασία και παροχή πληροφοριών στο χρήστη. Ιδιαίτερα στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, με το μειωμένο προσωπικό, σχεδόν όλοι οι βιβλιοθηκονόμοι συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία ανεξάρτητα από τις επιμέρους ευθύνες που έχουν. Πόσο συχνά όμως οι βιβλιοθηκονόμοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης ως μέσα ανάκτησης πληροφοριών; Οι βιβλιοθηκονόμοι ανακτούν πληροφορίες καθημερινά σε ποσοστό 35.8% και εβδομαδιαία ή μηνιαία σε ποσοστό 28.4%. Το γεγονός ότι το 13.6% χρησιμοποιεί σπάνια ηλεκτρονικές πηγές για την ανάκτηση πληροφοριών και το 22.2% ποτέ, θα μπορούσε να οφείλετε στα εξής: οι εργαζόμενοι στις βιβλιοθήκες δεν εμπιστεύονται ακόμα αυτές τις πηγές, οι βιβλιοθήκες μας είναι κύρια επικεντρωμένες σε έντυπες πληροφοριακές πηγές με αποτέλεσμα οι βιβλιοθηκονόμοι να καταφεύγουν σε αυτές για την ανάκτηση πληροφοριών, και τέλος δεν υπάρχει η ανάλογη εκπαίδευση για τη μεγιστοποίηση της χρήσης των ηλεκτρονικών πηγών που ήδη υπάρχουν στις βιβλιοθήκες. Από αυτούς που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης, το 51.6% δεν βρίσκει δυσκολίες στο να ακολουθήσει την τρέχουσα ενημέρωση και τις νέες εξελίξεις. Το 48.4% που βρίσκει δυσκολίες ανέφερε ως κύριους λόγους τον όγκο και το εύρος των πληροφοριών (32%), την έλλειψη σωστής βασικής εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης πάνω στη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών (28%) καθώς 62

15 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ & ΡΑΝΙΑ ΣΙΑΤΡΗ επίσης και την έλλειψη χρόνου για την παρακολούθηση των νέων εξελίξεων (20%). Η σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ αυτών που βρίσκουν δυσκολίες και αυτών χωρίς καμία δυσκολία στην ενημέρωση και παρακολούθηση των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης, έδειξε ότι τα άτομα που είχαν εκπαίδευση και χρησιμοποιούν συχνά τις ηλεκτρονικές πηγές, είναι αυτά που κατά κύριο λόγο συναντούν προβλήματα στο να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις των ηλεκτρονικών πηγών. Αντίθετα, τα άτομα που έχουν σποραδική επαφή με ηλεκτρονικές πηγές δεν συναντούν δυσκολίες πολύ πιθανό διότι δεν γνωρίζουν το εύρος και την ποικιλία τους, δεν αναζητούν νέες ηλεκτρονικές πηγές για την κάλυψη αναγκών τους ή δεν διαθέτουν το χρόνο να αξιοποιήσουν αυτές που έχουν στις βιβλιοθήκες τους. Από το σύνολο των ερωτηθέντων το 68.8% έχει λάβει κάποιο είδος συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, ενώ το 31.2% δεν έχει. Στο σύνολο καταγράφηκαν οκτώ θεματικές ενότητες στις οποίες οι βιβλιοθηκονόμοι είχαν κάποια επιπλέον εκπαίδευση. Σχεδόν το 92% αυτών που έχουν λάβει κάποιο είδος εκπαίδευσης, ήταν πάνω στη χρήση του Internet, 82% στη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 77% στη χρήση του Web. Αλλες θεματικές περιοχές συμπεριλαμβάνουν τη χρήση των αυτοματοποιημένων συστημάτων βιβλιοθήκης με 80.6%, τη χρήση των OPAC με 62.9%, τη χρήση Online βιβλιογραφικών υπηρεσιών με 66.1%, των cdrom με 48.4% και τη χρήση πολυμέσων με 30.6% [πίνακας 1]. Στις περισσότερες περιπτώσεις που η εκπαίδευση σχετιζόταν με τη χρήση του Internet, του Web ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είχε αναληφθεί από το προσωπικού του πανεπιστημίου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις γινόταν εσωτερικά από το προσωπικό της ίδιας της βιβλιοθήκης. Πίνακας 1. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση (training) των βιβλιοθηκονόμων 63

16 Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ύπαρξη συνεχιζόμενης εκπαίδευσης είναι αναγκαία για την αποτελεσματικότερη απόδοση στον εργασιακό τους χώρο. Παρότι, όπως έχει προαναφερθεί, ένα μεγάλο ποσοστό των βιβλιοθηκονόμων είχε εκπαίδευση στη χρήση του Internet, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των Online βιβλιογραφικών υπηρεσιών κλπ., θεωρούν ότι χρειάζονται περαιτέρω εκπαίδευση (training) σε αυτούς τους τομείς. Για παράδειγμα το 94.3% κρίνει ότι χρειάζεται παροχή εκπαίδευσης στη χρήση των online βιβλιογραφικών υπηρεσιών, το 91.8% στη χρήση των Πολυμέσων, και το 91.3% στα αυτοματοποιημένα συστήματα βιβλιοθηκών. Όσον αφορά τομείς που δεν σχετίζονται άμεσα με τις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης διαφαίνεται ότι οι βιβλιοθηκονόμοι έχουν τις ίδιες ή σε κάποιες περιπτώσεις πιο μεγάλες ανάγκες για παροχή εκπαίδευσης. Το 98.6% επιθυμεί εκπαίδευση στον τομέα της ανάπτυξης των υπηρεσιών βιβλιοθήκης, το 95.8% στον τομέα εκπαίδευσης χρηστών, το 94.4% στη διοίκηση των βιβλιοθηκών, κλπ. Οι τομείς στους οποίους οι βιβλιοθηκονόμοι θεώρησαν ότι η εκπαίδευση τους είναι επείγουσα ήταν οι online βιβλιογραφικές υπηρεσίες, τα αυτοματοποιημένα συστήματα βιβλιοθηκών, η χρήση των OPAC, η εκπαίδευση χρηστών, και η ανάπτυξη των υπηρεσιών μιας βιβλιοθήκης. Συγκρίνοντας από τη μια μεριά τα στατιστικά στοιχεία των εργαζομένων που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές πηγές και είχαν εκπαίδευση σ' αυτές, και από την άλλη τις αντίστοιχες ανάγκες τους για περαιτέρω εκπαίδευση, γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει μια αντίφαση. Για να γίνει κατανοητό το παραπάνω ας πάρουμε για παράδειγμα το Internet: το 91.9% των βιβλιοθηκονόμων είχε εκπαίδευση στο Internet, από αυτούς το 98.2% χρησιμοποιεί το Web αλλά το 23.1% δεν γνωρίζει ποιόν browser χρησιμοποιεί! Επίσης μεγάλος αριθμός βιβλιοθηκονόμων δεν γνωρίζει το FTP (23.3%), το TELNET (12.3%) και σημαντικές μηχανές αναζήτησης πληροφοριών. Επιπλέον το 78.6% πιστεύει ότι χρειάζεται εκπαίδευση πάνω στο Internet [πίνακας 2]. Η ανάγκη για εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόμων σε τομείς τους οποίους ήδη έχουν εκπαιδευτεί δείχνει ότι ή η εκπαίδευση τους ήταν ελλιπείς, ή ότι έγινε σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή καλύπτοντας τρέχουσες ανάγκες, χωρίς να έχει ένα συνεχιζόμενο χαρακτήρα. 64

17 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ & ΡΑΝΙΑ ΣΙΑΤΡΗ Πίνακαο 2. Συγκριτικά στοιχεία της χρήσης των ηλεκτρονικών πηγών, της εκπαίδευσης των βιβλιοθηκονόμων πάνω σ' αυτές και οι ανάγκες τους για εκπαίδευση 6. Επίλογος Η έρευνα εξέτασε και μια σειρά άλλων θεμάτων τα οποία δεν παρουσιάζονται σε αυτή την ανακοίνωση όπως π.χ. την παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης χρηστών στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Η ανακοίνωση αυτή εστίασε το ενδιαφέρον της στη χρήση και επίδρασης της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους. Από τα αποτελέσματα της έρευνας γίνεται φανερό ότι οι βιβλιοθήκες μας βρίσκονται σε ένα στάδιο συνεχούς ανανέωσης και ανάπτυξης. Παρότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, περιορισμένη παροχή ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης, έλλειψη εξοπλισμού κλπ., προσπαθούν μέσα από το ΕΠΕΑΕΚ να εκσυγχρονιστούν, να αυξήσουν τους ρυθμούς ανάπτυξης τους που πριν λίγα χρόνια σε πολλές από αυτές ήταν σχεδόν μηδενικοί. Γίνεται φανερό ότι η εξέλιξη και η ανάπτυξη αυτή δεν επιτυγχάνεται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά απαιτεί συνεχιζόμενη προσπάθεια και προγραμματισμό. Από την πλευρά τους οι βιβλιοθηκονόμοι έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης. Η καταγραφή μιας σειράς 65

18 Η επίδραση της τεχνολογίο.ς της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα προβλημάτων στην χρήση αυτών των πηγών από τους εργαζόμενους στις ελληνικές βιβλιοθήκες είναι αποτέλεσμα της έλλειψης, ή μη προγραμματισμένης και σωστής συνεχιζόμενης εκπαίδευσης τους σ' αυτές τις πηγές. Οι ανάγκες τους για εκπαίδευση είναι φανερό ότι δεν καλύπτονται από τα παρεχόμενα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που κατά καιρούς οργανώνουν τα πανεπιστήμια ή οι βιβλιοθήκες. Φυσικά αν είχαμε τη δυνατότητα να συγκρίνουμε τα τωρινά αποτελέσματα με την κατάσταση που επικρατούσε λίγα χρόνια πριν, θα διαπιστώναμε ίσως ότι η εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόμων περνάει την καλύτερη της εποχή. Αυτό όμως φαίνεται ότι δεν είναι πλέον αρκετό αφού και οι ανάγκες των εργαζομένων έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Ελπίζουμε αυτή η ανακοίνωση να αποτελέσει ένα έναυσμα για παραγωγικό και εποικοδομητικό προβληματισμό που θα βοηθήσει στην ανεύρεση πιθανών λύσεων στα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί. Κάποιες σκέψεις προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν τα παρακάτω: α) η δημιουργία ενός κεντρικού συντονιστικού οργάνου - ομάδα εργασίας, του οποίου η κύρια ευθύνη θα είναι η έρευνα και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και η οργάνωση κατάλληλων προγραμμάτων εκπαίδευσης. Επιπλέον θα μπορούσε να παρέχει online μαθήματα εκπαίδευσης στους βιβλιοθηκονόμους και τους χρήστες των βιβλιοθηκών σε διάφορες ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης, β) η δημιουργία μιας ομάδας που θα αναλάβει την κεντρική οργάνωση, επεξεργασία και διάδοση της γνώσης μεταξύ των βιβλιοθηκονόμων. Μια τέτοια ομάδα θα μπορούσε να έχει την ευθύνη δημιουργίας ηλεκτρονικών περιοδικών & ενημερωτικών δελτίων, ομάδων συζήτησης στο Internet, έκδοσης και διάδοσης των εξελίξεων που συμβαίνουν σε κάθε βιβλιοθήκη μέσα από ένα ενημερωτικό δίκτυο, με στόχο να προάγει την επικοινωνία μεταξύ των βιβλιοθηκονόμων, β) η δημιουργία ενός οργάνου που θα έχει ως βασικό σκοπό τη δημιουργία οδηγών στο Internet που θα συλλέγουν, οργανώνουν και αξιολογούν διάφορες θεματικές πληροφοριακές πηγές που διατίθενται μέσω του Internet. Στόχος αυτών των οδηγών θα είναι η παροχή σημαντικής βοήθειας στους βιβλιοθηκονόμους καθώς θα προσφέρουν έγκυρη ενημέρωση, παρακολούθηση και θα 66

19 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ & ΡΑΝΙΑ Σ1ΑΤΡΗ συντελέσουν στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του Internet ως διαθέτη πληροφοριών. Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους βιβλιοθηκονόμους που έλαβαν μέρος στην έρευνα και συντέλεσαν μ' αυτόν τον τρόπο στην πραγμάτωση της. 6. Παραπομπές ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες: αναφορά στο πρόγραμμα IMPEL και σε μια έρευνα που διεξάγεται στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Βιβλιοθήκες Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Αθανασία Πέτσα για την πολύτιμη βοήθεια της στην ολοκλήρωση αυτής της ανακοίνωσης. 67

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 305 Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παναγιώτα Εκίζογλου, Στυλιανή Ασδέρη, Εμμανουήλ Γαρουφάλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ vii Τετάρτη 5 Νοεμβρίου ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 8.00-9.30 Προσέλευση συνέδρων - Εγγραφές 9.00-9.30 Χαιρετισμοί 9.30-10.00 Άνοιγμα του Συνεδρίου Ν. Σταυρόπουλος, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Κ. Ξενίδου-Δέρβου, Α. Τόγια, Μ. Μπρούμα, Δ. Παπαδάκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περιγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Oι πληροφοριακές υπηρεσίες πλέον παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στις

Oι πληροφοριακές υπηρεσίες πλέον παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στις 166 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ, ΡΑΝΙΑ ΣίΑΤΡΗ Η επίδραση του Internet στις πληροφοριακές υπηρεσίες και βιβλιοθηκονόμους των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών Εμμανουήλ Γαρουφάλλου Ράνια Σιάτρη 1. Εισαγωγή Oι πληροφοριακές

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΕΑΕΚ II: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ 245

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΕΑΕΚ II: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ 245 ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΕΑΕΚ II: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ 245 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός»

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Ελένη Καλογεράκη Βιβλιοθηκονόµος, Msc Προϊσταµένη Βιβλιοθήκης ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» e-mail: evalib@cc.uoa.gr H Βιβλιοθήκη του Ευαγγελισµού ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής

Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής Ρ. Λάμπρου Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Κέντρο Δικτύων Ε.Μ.Π. Αδιαμφισβήτητα

Διαβάστε περισσότερα

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της.

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: έ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαριέττα Φάνη 1, Μαρία Μονόπωλη 2, Μανόλης Κουκουράκης 3 1 Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Κλωντίνη Δέρβου 1, Σάσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» Πολίνα Πολυδώρου Λεμεσός 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών τωv ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μέρος Α' προπτυχιακοί φοιτητές

Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών τωv ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μέρος Α' προπτυχιακοί φοιτητές Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών τωv ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μέρος Α' προπτυχιακοί φοιτητές ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΡΛΗ 1 & ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕΡΡΗ" Περίληψη Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

1998-99. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

1998-99. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1998-99 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1999 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στρατηγική για την ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ θεσσαλονίκης S. Korobili - Xantinidou, Μ. Moreleli - Kakouri

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ, ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΣΤΕΦΑΝΗ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερία Τζανάκη. Κάλλη Καραδάκη. Μαρίνα Βιτσαξάκη. Eleftheria Tzanaki University of Crete Library, School of Sciences - Heraklion

Ελευθερία Τζανάκη. Κάλλη Καραδάκη. Μαρίνα Βιτσαξάκη. Eleftheria Tzanaki University of Crete Library, School of Sciences - Heraklion 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ελευθερία Τζανάκη Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο tzanaki@libh.uoc.gr Κάλλη Καραδάκη Κεντρική Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας Γιατρομανωλάκη Γεωργία Ηράκλειο 211 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....σελ. 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....σελ. 3-4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο :"Αποτελέσματα ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Διδασκόντων".......σελ.

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ /ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δ.5.1 Πιλοτική Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έρευνας:

Αποτελέσµατα έρευνας: ελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδος µε θέµα: «Work-life Balance» Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη εταιρία στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναµικού παγκοσµίως, ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω έργων ΕΠΕΑΚ Ι & ΙΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 3 Απασχόληση Προσωπικού μέσω έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Α. Βασιλείου Η διαδικασία καθώς και οι μέθοδοι βελτιστοποίησης των υπηρεσιών πληροφόρησης έχουν απασχολήσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ - 1999 ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ - 1999 ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ - 1999 ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Παναγιώτης Γεωργίου Μαρίνα Κορφιάτη Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα 2007 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας.

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας. ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση Επιτροπή οργάνωσης εκπαίδευσης-επιμόρφωσης προσωπικού Πρόεδρος: Χρυσή Κεραμέως- Φόρογλου, Καθηγήτρια Ιατρικής Μέλη: Κλωντίνη Ξενίδου - Δέρβου, Βιβλιοθηκονόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243

ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243 SPP 2 nd Network meeting Greece: Larissa INVITATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Τμήμα : Τεχνικών Υπηρεσιών Αγιά, 08/09/2011 Ταχυδρομική Δ/νση : ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243 Ταχ. Κώδικας : 400 03 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γιάννης Κλαψόπουλος Μάριος Μπαλατζάρας Αγάπη Πολύζου Βόλος, 11 Δεκεμβρίου 2008 1 Η Χωροταξία της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την εξοικείωση των βιβλιοθηκονόµων των Ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών µε τα metadata

Έρευνα για την εξοικείωση των βιβλιοθηκονόµων των Ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών µε τα metadata Έρευνα για την εξοικείωση των βιβλιοθηκονόµων των Ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών µε τα metadata A survey for the familiarity of Greek academic librarians with metadata ρ. Εµµανουήλ Γαρουφάλλου και Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Υπηρεσίες Πληροφόρησης από τις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Σύγχρονες Υπηρεσίες Πληροφόρησης από τις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους. Σύγχρονες Υπηρεσίες Πληροφόρησης από τις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους. Γιάννης Κλαψόπουλος, Ph.D. Προϊστάµενος Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης & Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης

Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης 484 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης Κ Νίκος Σταυρόπουλος άθε ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ FORUM (E-GROUP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Πενία τέχνας κατεργάζεται»

«Πενία τέχνας κατεργάζεται» «Πενία τέχνας κατεργάζεται» Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών σε υπηρεσίες Βιβλιοθηκών. Νομικό Σπουδαστήριο και Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ Βασιλική Στρακαντούνα - Αργυρώ Φραντζή Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2005

Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2005 Πληροφορία και ο κύκλος της πληροφορίας Η πληροφορία αποτελεί βασικό συστατικό της γνωστικής διαδικασίας του ανθρώπου και η χρήση της ως έννοια ποικίλλει από την καθημερινή γλώσσα που σημαίνει είδηση/μήνυμα/ενημέρωση/γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39...

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39... Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ι ε ρ ά Ο δ ό ς 75 Β ο τ α ν ι κ ό ς 118 55 Α θ ή ν α Πληροφορίες: Δέσποινα Ξανθοπούλου τηλ.: 210 529 4273, 210

Διαβάστε περισσότερα