ύνηομη περιγραθή - Απολογιζμός ηοσ προγράμμαηος κσκλοθοριακής αγωγής «Αζθαλώς Κσκλοθορώ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ύνηομη περιγραθή - Απολογιζμός ηοσ προγράμμαηος κσκλοθοριακής αγωγής «Αζθαλώς Κσκλοθορώ» 2005-2009"

Transcript

1 24/11/2010 3:08:00 μμ ύνηομη περιγραθή - Απολογιζμός ηοσ προγράμμαηος κσκλοθοριακής αγωγής «Αζθαλώς Κσκλοθορώ» Γιαηί ένα πρόγραμμα κσκλοθοριακής αγωγής; Tα ηξνραία αηπρήκαηα απνηεινύλ ηελ πξώηε αηηία ζαλάηνπ από ηξαπκαηηζκό ζε παγθόζκην επίπεδν, θαζώο θαη θύξηα αηηία λνζεξόηεηαο θαη αλαπεξίαο, θπξίσο ζε παηδηά θαη λένπο. Ζ θνηλσληθή επηβάξπλζε πνπ επηθέξνπλ ηα ηξνραία αηπρήκαηα, κε νπνηαδήπνηε κέζνδν θαη αλ απηή απνηππσζεί (αξηζκόο ζαλάησλ, θόζηνο ζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο, ζπζρέηηζε κε ζπλαθόινπζα πξνβιήκαηα πγείαο), παξακέλεη αλεπίηξεπηα πςειή. Ζ Διιάδα θαηέρεη κηα από ηηο πςειόηεξεο ζέζεηο ζηελ ΔΔ, όζνλ αθνξά ζηνπο ζαλάηνπο θαη ηνπο ηξαπκαηηζκνύο από ηξνραία αηπρήκαηα. ηε ρώξα καο, ηα ηξνραία είλαη ε πξώηε αηηία ρακέλσλ εηώλ αλακελόκελεο δσήο ζε άηνκα θάησ ησλ 70 εηώλ, θαη ραξαθηεξίδνληαη από ηελ πξόθιεζε θαθώζεσλ πςειόηεξεο βαξύηεηαο ζε ζύγθξηζε κε ηηο άιιεο ρώξεο ηεο ΔΔ. Σα δεδνκέλα απηά έρνπλ θαηαζηήζεη αλαγθαία ηε ράξαμε ζηξαηεγηθώλ πξόιεςεο κε ζθνπό ηε κείσζε ηεο επίπησζεο ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. Με απηό ην ζθεπηηθό, ε Διιεληθή Δηαηξεία Κνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο θαη Πξναγσγήο ηεο Τγείαο (ΔΔΚΠΠΤ) πήξε ηελ πξσηνβνπιία θαη δεκηνύξγεζε έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα, ην νπνίν εθαξκόζηεθε από ην 2005 έσο ην 2009 ζε καζεηέο Νεπηαγσγείνπ, Γεκνηηθνύ θαη Γπκλαζίνπ όιεο ηεο ρώξαο. Σν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα, κε ηίηιν «Αζθαιώο Κπθινθνξώ», έζεζε θαη πέηπρε βξαρππξόζεζκνπο θαη καθξνπξόζεζκνπο ζηόρνπο. Οη πξώηνη ζρεηίδνληαλ κε ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ ζρεηηθά κε ηα ηξνραία αηπρήκαηα θαη νη δεύηεξνη κε ηε δεκηνπξγία πνιηηώλ κε ζσζηή νδηθή ζπκπεξηθνξά. Σν πξόγξακκα ζηελ 5εηή πνξεία ηνπ απεπζύλζεθε ζε πεξηζζόηεξνπο από καζεηέο θαη ελήιηθεο, ζε ζρνιεία ηεο Αζήλαο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο, ελώ πξαγκαηνπνίεζε πάλσ από 80 εκεξίδεο, 70 βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζε καζεηέο δεκνηηθνύ, 50 δνξπθνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζε καζεηέο γπκλαζίνπ θαη έγηλε απνζηνιή πεξηζζόηεξσλ από ηεκαρίσλ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ.

2 Σν πξόγξακκα ππνζηεξίρζεθε από ηελ εηαηξία θηλεηήο ηειεθσλίαο Vodafone (θαη ζπγθεθξηκέλα από ην Vodafone Group Foundation). ηελ εθπόλεζή ηνπ ζπλεξγάζηεθαλ ην Κέληξν Έξεπλαο Πξόιεςεο Παηδηθνύ Αηπρήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαζώο θαη ηα Τπνπξγεία Παηδείαο, πγθνηλσληώλ, θαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Βαζηθόο ζπζηαηηθό ηεο επηηπρίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε ελεξγνπνίεζε ησλ ζπλεξγαηώλ ησλ παξαξηεκάησλ ηεο ΔΔΚΠΠΤ ζηε Θεζζαιία, ηε Θεζζαινλίθε, ηελ Κέξθπξα, ηε Ρόδν θαη ην Ζξάθιεην Κξήηεο, ελώ ζηηο ππόινηπεο πεξηνρέο ν ξόινο ησλ ππεπζύλσλ αγσγήο πγείαο ζηνπο Γήκνπο θαη ηνπο Ννκνύο όπνπ ην πξόγξακκα εθαξκόζηεθε ήηαλ θαζνξηζηηθόο. Όζoλ αθνξά ζην πεξηερόκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, απηό αλαπηύρζεθε αλάινγα κε ηνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξόθιεζε ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ζε θάζε ειηθηαθή νκάδα. ηνπο καζεηέο Νεπηαγσγείνπ θαη ησλ ηξηώλ πξώησλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ δόζεθε έκθαζε ζηελ πηνζέηεζε αζθαινύο νδηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνύ, ηόζν σο πεδνύ, όζν θαη σο επηβάηε απηνθηλήηνπ θαη κνηνζηθιέηαο. ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ ην παηδί αξρίδεη λα ρξεζηκνπνηεί ηξνρνθόξα (πνδήιαην, ζθέεηκπνξλη), επνκέλσο είλαη αλαγθαίν λα εθπαηδεπηεί ζηε ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ πξόιεςεο, ελώ ζην γπκλάζην ζθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε πηνζέηεζε ζσζηώλ θαη ε απόξξηςε ξηςνθίλδπλσλ νδηθώλ ζπκπεξηθνξώλ. Πην αλαιπηηθά, ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πεξηειάκβαλε : ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ Έλα παξακύζη δηαζηάζεσλ 45 x 30 cm Έλα θξππηόιεμν (memory) Μία αθίζα-δώξν γηα ηελ ηάμε, κε ηε καζθόη ηνπ πξνγξάκκαηνο Μία αθίζα-δώξν γηα θάζε παηδί Απηνθόιιεηα Α Σ ΣΑΞΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ 16ζέιηδν βηβιίν δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο καζεηέο κε δξαζηεξηόηεηεο κάζεζεο θαη πηνζέηεζεο αζθαινύο ζπκπεξηθνξάο ζην δξόκν. Μία αθίζα-δώξν γηα ηελ ηάμε Κάξηεο γηα θάζε καζεηή Απηνθόιιεηα 2

3 ΓΤΜΝΑΙΟ Δγρεηξίδην γηα ηνπο καζεηέο κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξόβιεκα ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, θαζώο θαη πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο DVD κε δξαζηεξηόηεηεο θαη πιεξνθνξίεο Μία αθίζα-δώξν γηα ηελ ηάμε Κάξηεο γηα θάζε καζεηή Δγρεηξίδην εθπαηδεπηηθνύ κε πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 1. ΗΜΔΡΙΓΔ Οη Ζκεξίδεο πνπ πινπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αζθαιώο Κπθινθνξώ» ζηόρεπαλ ζηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ ησλ πεξηνρώλ όπνπ εθαξκόζηεθε ην πξόγξακκα.. 2. ΒΙΩΜΑΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ Ομάδα: Πρόδρομος Με ηελ πεπνίζεζε όηη ην «παηρλίδη» είλαη ην απνηειεζκαηηθόηεξν εξγαιείν γηα ηελ πγηή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ, ε θαιιηηερληθή νκάδα ηνπ «Πξνδξόκνπ» απνηεινύκελε από παηδαγσγνύο, εκςπρσηέο παηρληδηνύ, ρνξνζεξαπεπηέο, εζνπνηνύο πινπνίεζε ην πξόγξακκα «Αζθαιώο Κπθινθνξώ» κε ηε κνξθή βησκαηηθώλ-θαιιηηερληθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηηο νπνίεο ηα παηδηά ζπκκεηείραλ ελεξγά. Οη εθπαηδεπηέο παξνπζίαδαλ έλα πιήξεο πξόγξακκα δηαδξαζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηειάκβαλε: Ψπρνθηλεηηθά παηρλίδηα Παηρλίδηα βαζηζκέλα ζηα νπηηθναθνπζηηθά εξεζίζκαηα Γξαζηεξηόηεηεο βαζηζκέλεο ζηνλ απηνζρεδηαζκό θαη ηε ζσκαηηθή έθθξαζε Γεκηνπξγία πεξηβάιινληνο δξάζεο Θεαηξηθό παηρλίδη κέζσ ηεο αλάζεζεο ξόισλ Ο Πξόδξνκνο 3

4 Με ζηόρν ην πξόγξακκα θπθινθνξηαθήο αγσγήο «Αζθαιώο Κπθινθνξώ» λα γίλεη πην νηθείν θαη επηζπκεηό ζηνπο κηθξνύο ηνπ θίινπο, δεκηνπξγήζακε έλα ραξαθηήξα θηλνύκελσλ ζρεδίσλ κε ηελ νλνκαζία Πρόδρομος. Ο Πρόδρομος, δειαδή «ασηός ποσ οδηγεί ηο δρόμο», είλαη έλα γιπθό κσξό-δξάθνο, πνπ θαζνδεγεί ηα παηδηά κε ζηόρν λα θπθινθνξνύλ κε αζθάιεηα ζην δξόκν. Ο Πρόδρομος ήηαλ πάληα παξώλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη βνεζνύζε ηελ νκάδα ζην έξγν ηεο. Πιάλν δξαζηεξηνηήησλ Διζαγωγή: πδήηεζε ηνπ Πξνδξόκνπ κε ηα παηδηά γηα αζθαιή θπθινθνξία Γραζηηριόηηηα 1 η : Σξαγνύδη ζπλνδεπόκελν από θηλήζεηο βαζηζκέλν ζηνπο ηέζζεξηο ρξπζνύο θαλόλεο, κε ηελ παξνπζία ηνπ Πξνδξόκνπ. Οη εκςπρσηέο ζηέθνληαη απέλαληη από ηα παηδηά θαη ιέλε ην ηξαγνύδη. Σα παηδηά επαλαιακβάλνπλ κε ηελ παξόηξπλζε ηνπ Πξνδξόκνπ. ηότος: καζαίλσ ηνπο ηέζζεξηο ρξπζνύο θαλόλεο αζθαινύο θπθινθνξίαο. Γραζηηριόηηηα 2 η : πδήηεζε γηα ηα θαλάξηα. Οξηζκέλνη εκςπρσηέο θνξνύλ θάπνην αμεζνπάξ ή ξνύρν ζηα ρξώκαηα ησλ θαλαξηώλ (θόθθηλν, πνξηνθαιί, πξάζηλν). ηέθνληαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ρώξνπ. Ο Πξόδξνκνο νδεγεί ηα παηδηά ζε θάζε θαλάξη-εκςπρσηή. ην θόθθηλν θαλάξη ηα παηδηά ζηακαηνύλ θαη θάλνπλ έλαλ ήρν (ζεηξήλα, θόξλα θ.α.) ην πξάζηλν πξνρσξνύλ, δείρλνληαο κε θίλεζε αλ είλαη κεηαθνξηθό κέζν ή πεδνί. ην πνξηνθαιί επηζεκαίλνπκε ηνπο ηέζζεξηο ρξπζνύο θαλόλεο επαλαιακβάλνληαο ην αληίζηνηρν ηξαγνύδη. ηότος: Μαζαίλσ ηα θαλάξηα γηα αζθαιή πνξεία ζην δξόκν. Γραζηηριόηηηα 3 η : Αξρηθή παξνπζίαζε ησλ ζεκάησλ θπθινθνξίαο από ηνλ Πξόδξνκν θαη δηάινγνο κε ηα παηδηά. ηε ζπλέρεηα ν Πξόδξνκνο ζηέθεηαη ζην θέληξν ηνπ ρώξνπ, παίδνληαο έλα κνπζηθό όξγαλν (θξνπζηό). Οη εκςπρσηέο ζηέθνληαη γύξσ ηνπ, θξαηώληαο δηάθνξα ζήκαηα. Όζν ν Πξόδξνκνο παίδεη ην κνπζηθό όξγαλν ηα παηδηά ηξέρνπλ γύξσ ηνπ ελώ, κόιηο ζηακαηήζεη, ππαγνξεύεη ην ζήκα θνληά ζην νπνίν ηα παηδηά πξέπεη λα ηξέμνπλ θαη λα ζηαζνύλ. 4

5 ηότος: Μαζαίλσ λα αλαγλσξίδσ ηα ζήκαηα. Γραζηηριόηηηα 4 η : Βάζεη όζσλ έρνπκε ήδε κάζεη, αλαζέηνπκε ζηα παηδηά δηαθόξνπο ξόινπο (θαλάξηα, ζήκαηα, πεδνί, ηξνρνθόξα ή ηξνρνθόξα πξώηεο αλάγθεο, πνδήιαηα, ηξνρνλόκνη, ζρνιηθνί ηξνρνλόκνη). Με ηελ βνήζεηα ησλ εκςπρσηώλ, ηα παηδηά θαλάξηα ζήκαηα ηξνρνλόκνη ζηέθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, θαη θαζνδεγνύλ ηα παηδηά πεδνύο ηξνρνθόξα πνδήιαηα ζηε πνξεία ηνπο κέζα ζην ρώξν. ηότος: Δπηβεβαίσζε όζσλ ήδε κάζακε, κέζσ δξακαηνπνίεζεο. Γραζηηριόηηηα 5 η : ε ραξηί ηνπ κέηξνπ ηα παηδηά κεηαθέξνπλ ηελ εκπεηξία θαη ηε γλώζε ηνπο δσγξαθίδνληαο. ηότος: Οινθιήξσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο, θξαηώληαο κηα νκαδηθή δνπιεηά ζαλ αλάκλεζε. * Όιεο νη παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηεο πξνζαξκόδνληαη ζηελ ειηθία, ηνλ αξηζκό ησλ παηδηώλ θαη ην ρώξν δηεμαγσγήο. 3. ΓΟΡΤΦΟΡΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ Οη δνξπθνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ "Αζθαιώο Κπθινθνξώ" μεθίλεζαλ δνθηκαζηηθά, ζηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο πεξηόδνπ , κε ηε ζπκκεηνρή 7 γπκλαζίσλ - ιπθείσλ από δηαθνξεηηθνύο λνκνύο ηεο Διιάδαο. Οκάδεο εξγαζίαο καζεηώλ, ππό ηελ επίβιεςε ελόο ή πεξηζζόηεξσλ εθπαηδεπηηθώλ, αλέιαβαλ λα πινπνηήζνπλ κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ όπσο: Γηαγσληζκό Φσηνγξαθίαο Γεκηνπξγία Ηζηνζειίδαο ζην Γηαδίθηπν CD-ROM Θεαηξηθό έξγν Σαηλία κηθξνύ κήθνπο Γηαγσληζκό Εσγξαθηθήο Έληππν-Δθεκεξίδα 5

6 Όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο είραλ σο ζεκαηηθή ηελ νδηθή αζθάιεηα θαη ηελ απνθπγή ξηςνθίλδπλεο νδηθήο ζπκπεξηθνξάο. Οη δξαζηεξηόηεηεο απνζεθεύηεθαλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή (π.ρ. CD-ROM, βίληεν - θαζέηα, θαζέηα καγλεηνθώλνπ). θνπόο ήηαλ ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ησλ κεγαιύηεξσλ καζεηώλ θη ε αλάπηπμε ελόο δηθηύνπ ζρνιείσλ πνπ ππνζηήξηδαλ ην πξόγξακκα. 6

Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Vodafone Group Foundation.

Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Vodafone Group Foundation. Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Vodafone Group Foundation. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Μέρος 1 ο : ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ..ζει. 4 ΟΗ ΖΜΔΡΗΓΔ Δ ΟΛΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ..ζει. 8 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΩΝ ΒΗΩΜΑΣΗΚΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ...ζει.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΛΗΜΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΛΗΜΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA ΤΙΤΛΟΣ: «Θαλάσσιος Κόσμος» Υπεύθσνοι προγράμματος: Καρύδης Θωμάς (Προϊζηάμενος), Ποργιαζίδοσ Σοθία. ΚΟΠΟ: Να επαηζζεηνπνηεζνύλ ηα παηδηά

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6

Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειζαγωγή 3 Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4 Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5 Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6 Ωπάπιο λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 7 Γενικέρ οδηγίερ ππορ ηοςρ μαθηηέρ/ηπιερ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα