Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3 ο Newsletter «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) ανά φορέα πολιτικής, καθώς και πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή περιφερειακών και Τοπικών Προγραμμάτων ισότητας των Φύλων» Φεβρουάριος - Μάρτιος 2015 Τμήμα 5 «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) σε Περιφέρειες και Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου Υπεύθυνος υλοποίησης του έργου είναι η Ένωση Εταιρειών «EUROPEAN PROFILES A.E. ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ». Τόσο η EUROPEAN PROFILES A.E., όσο και η ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ δραστηριοποιούνται επί σειρά ετών στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου και προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, διαθέτουν πολυετή εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία στην υποστήριξη των κέντρων χάραξης δημόσιων πολιτικών, των κεντρικών φορέων της δημόσιας διοίκησης αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα που άπτονται τη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού. Κυριότερες Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Ισότητα των Φύλων Γενικές επισημάνσεις Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα για όλους/-ες και συγκαταλέγεται στις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάγεται στο 1957, όταν η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία περιλήφθηκε στη Συνθήκη της Ρώμης. Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα της ισότητας γυναικών και ανδρών αφορούν αφενός την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και μεταχείρισης για τα δύο φύλα και αφετέρου την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων λόγω φύλου. Τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ενίσχυση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών βοήθησαν να αλλάξουν οι ζωές πολλών ευρωπαίων πολιτών προς το καλύτερο. Αν και ορισμένες ανισότητες παραμένουν, η ΕΕ έχει σημειώσει αξιόλογη πρόοδο κατά τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως χάρη στα ακόλουθα: νομοθεσία για την ίση μεταχείριση, ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές, ειδικά μέτρα για την πρόοδο των γυναικών. Κάποιες ενθαρρυντικές τάσεις περιλαμβάνουν τον αυξημένο αριθμό γυναικών στην αγορά εργασίας και την πρόοδό τους στην εξασφάλιση καλύτερης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ωστόσο, διαφορές μεταξύ των φύλων παραμένουν: α) στην αγορά εργασίας οι 1

2 γυναίκες συνεχίζουν να υπερ-εκπροσωπούνται στους χαμηλότερα αμειβόμενους τομείς και β) υπο-εκπροσωπούνται σε θέσεις όπου λαμβάνονται αποφάσεις. Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών ( ) Η Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών συνιστά το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα των φύλων για την περίοδο Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, το οποίο δεσμεύει την Επιτροπή να προωθήσει την ισότητα των φύλων σε όλες τις πολιτικές της για τις ακόλουθες θεματικές προτεραιότητες: ισότιμη οικονομική ανεξαρτησία γυναικών και ανδρών ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας ισότητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αξιοπρέπεια, ακεραιότητα και τερματισμός της βίας με βάση το φύλο προαγωγή της ισότητας των φύλων πέρα από την ΕΕ οριζόντια ζητήματα (ρόλοι των φύλων, νομοθεσία και εργαλεία διακυβέρνησης). Η Στρατηγική υπογραμμίζει τη συμβολή της ισότητας των φύλων στην οικονομική μεγέθυνση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, και υποστηρίζει την υλοποίηση της διάστασης της ισότητας των φύλων στη Στρατηγική "Ευρώπη 2020". Βασίζεται στις προτεραιότητες του Χάρτη για τα δικαιώματα των γυναικών (2010) και την εμπειρία του Χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Ο Χάρτης για τα Δικαιώματα των Γυναικών (2010) 1 Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας των Γυναικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσε και εμβάθυνε τη δέσμευσή της για ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών με την εκπόνηση ενός Χάρτη για τα δικαιώματα των γυναικών (2010). Η πολιτική αυτή διακήρυξη ορίζει πέντε (5) βασικούς τομείς δράσης και δεσμεύει την Επιτροπή να ενσωματώσει τη διάσταση της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές που θα θεσπίσει την επόμενη πενταετία και παράλληλα να λάβει ειδικά μέτρα για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ο Χάρτης παρουσιάζει σειρά δεσμεύσεων που βασίζονται σε αναγνωρισμένες αρχές που αφορούν στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σκοπός του είναι να προωθήσει: την ισότητα στην αγορά εργασίας και την οικονομική ανεξαρτησία επί ίσοις όροις για τις γυναίκες και τους άνδρες, ιδίως μέσω της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020, την αρχή «ί ση αμοιβή για ίση εργασία», επιδιώκοντας από κοινού με τα κράτη μέλη να μειωθούν σημαντικά, κατά την προσεχή πενταετία, οι διαφορές στις αμοιβές μεταξύ των φύλων, την επίτευξη ισότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω της παροχής κινήτρων σε επίπεδο ΕΕ, την αξιοπρέπεια, την ακεραιότητα και τον τερματισμό της σεξιστικής βίας μέσω ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικής, την ισότητα των φύλων και στις χώρες εκτός ΕΕ με την ανάδειξη του 1 2

3 θέματος αυτού στις εξωτερικές σχέσεις και στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών. Ο Χάρτης ανταποκρίνεται κυρίως στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη λήψη αυστηρότερων μέτρων για την καταπολέμηση της βίας. «Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη που ανέλαβα τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού πλαισίου πολιτικής για την καταπολέμηση της σεξιστικής βίας. Η σεξιστική βία αποτελεί παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του δικαιώματος στη ζωή και του δικαιώματος στην ακεραιότητα του προσώπου. Θα μεριμνήσω να συμπεριληφθούν στη στρατηγική αυτή αυστηρά μέτρα για την εξάλειψη των πρακτικών ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων», δήλωσε η Viviane Reding, Επίτροπος Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Χάρτης Πορείας για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών Ο Χάρτης Πορείας καθόρισε τις προτεραιότητες της Επιτροπής έως το 2010 και έθεσε έξι (6) τομείς προτεραιότητας για την ισότητα των φύλων, ως εξής: 1. ισότιμη οικονομική ανεξαρτησία για γυναίκες και άνδρες, 2. συμφιλίωση της ιδιωτικής, οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής, 3. ίση εκπροσώπηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 4. εξάλειψη όλων των μορφών βίας με βάση το φύλο και της εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων, 5. εξάλειψη των στερεοτύπων των φύλων στην κοινωνία, 6. προώθηση της ισότητας των φύλων στις εξωτερικές και αναπτυξιακές πολιτικές (εκτός ΕΕ). Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων Το Συμβούλιο της Ευρώπης ενέκρινε νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την ισότητα των φύλων για την περίοδο , το οποίο, μεταξύ άλλων, παροτρύνει τα Κράτη-Μέλη να αναλάβουν άμεση δράση, λαμβάνοντας μέτρα για την εξάλειψη των στερεότυπων με βάση το φύλο, την εξασφάλιση ίσων αμοιβών για ίση εργασία και την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Συμπερασματικά Οι πολιτικές πρέπει να αλλάξουν για να επιτευχθεί η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ένα μη νομοθετικό ψήφισμα που πέρασε με 441 ψήφους υπέρ, 205 κατά, με 52 αποχές την Τρίτη 10 Μαρτίου Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνει ότι παρά την πρόοδο σε ορισμένα ζητήματα κατά της ανισότητας των φύλων, υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν για τη μείωση των μισθολογικών διαφορών, την κατάργηση της «γυάλινης οροφής» που εμποδίζει τις γυναίκες να αναδειχθούν σε θέσεις ευθύνης στην επαγγελματική ή την πολιτική σταδιοδρομία τους, στην ενίσχυση της οικονομικής τους ανεξαρτησίας, τη βελτίωση στην ισορροπία μεταξύ της εργασίας και της προσωπικής ζωής τους (με ρυθμίσεις θεμάτων όπως η επέκταση της γονικής άδειας), καθώς και την προστασία 2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2006), Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών: Χάρτης Πορείας για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την περίοδο [COM(2006)92 τελικό - SEC(2006) 275]. 3 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2011), Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων ( ) - Συμπεράσματα του Συμβουλίου, 7370/11 - SOC

4 των δικαιωμάτων τους και την πρόσβαση στην αντισύλληψη και την άμβλωση. Στο κείμενο του ψηφίσματος, ο εισηγητής Μ. Tarabella παρουσίασε τις επιτυχίες και τις ελλείψεις στα ζητήματα των πολιτικών για την ισότητα και ζητά από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και τα κράτη-μέλη τη λήψη μέτρων στους ακόλουθους τομείς: τη διάσταση του φύλου σε όλες τις πολιτικές που σχετίζονται με την κρίση, τους στόχους της Βαρκελώνης, τα συστήματα φορολογίας, τη μητρότητα και τη γονική άδεια, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, τη βία κατά των γυναικών, τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα. Στην αιτιολογική έκθεση επισημαίνεται καταρχήν ότι, έπειτα από μια περίοδο λιτότητας, έφτασε η ώρα της ανάκαμψης προκειμένου να διασφαλιστεί στην Ευρώπη μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία, όπως προβλέπεται και στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Υλοποιηθείσες Δράσεις Περιφερειών και Δήμου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Δήμος Ρόδου ο Δήμος Ρόδου διοργάνωσε ημερίδα με θέμα: «Διεκδικώ! Αντιδρώ στην ενδοοικογενειακή βία» την Κυριακή 15 Μαρτίου στην αίθουσα «Ακταίον», στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. Επιπλέον διοργανώθηκε Βιωματικό Εργαστήριo στους φοιτητές της Νοσηλευτικής σχολής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου σε θέματα έμφυλης βίας. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Στο πλαίσιο της υλοποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου δράσης που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιεί η ΜΚΟ Γυναίκες Χωρίς Σύνορα, πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της περιφέρειας Ν. Αιγαίου εκπαιδευτική ημερίδα με τίτλο Μάθε & Δράσε στα τοπικά σώματα ασφαλείας, τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 στην αίθουσα «Ακταίον» με μεγάλη προσέλευση. Την ημερίδα άνοιξε η πρόεδρος της οργάνωσης κ. Χαρούλα Γιασιράνη, η οποία αναφέρθηκε στις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της καταπολέμησης της έμφυλης βίας στις γυναίκες μέσω του εγκεκριμένου σχεδίου δράσης Η Σιωπή είναι Συνενοχή. Με την παρουσία τους τίμησαν την ημερίδα η Εισαγγελέας Πρωτοδικών κ. Κυριακή Κλιάπα καθώς και οι επικεφαλής και εκπρόσωποι των τοπικών σωμάτων ασφαλείας, οι οποίοι παρακολούθησαν την ημερίδα με μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετείχαν στην εποικοδομητική συζήτηση που ακολούθησε. Τέλος, δόθηκαν αμοιβαίες διαβεβαιώσεις για την συνέχιση της καλής και αδιάληπτης συνεργασίας μεταξύ των συνδιαχειριστών των περιστατικών έμφυλης βίας και της ΜΚΟ Γυναίκες Χωρίς Σύνορα. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η Ημερίδα Αρκετά! από τις Γυναίκες Χωρίς Σύνορα Ρόδου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο χώρο του «Ακταίον» υπό την αιγίδα της περιφέρειας Ν. Αιγαίου με σημαντικό αριθμό προσέλευσης. Την ημερίδα άνοιξε η πρόεδρος του συλλόγου Χαρούλα Γιασιράνη, η οποία αναφέρθηκε στις σημαντικές έως τώρα δράσεις της οργάνωσης καθώς και στην ανάπτυξη του εγκεκριμένου σχεδίου δράσης που υλοποιείται «Η σιωπή είναι συνενοχή» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέχεια προβλήθηκε ένα βίντεο το οποίο επιμελήθηκαν οι ψυχολόγοι 4

5 της οργάνωσης. Το βίντεο περιείχε αποσπάσματα από κινηματογραφικές ταινίες, όπου γυναίκες δέχονται διάφορες μορφές βίας. Μέσω του βίντεο το κοινό βρέθηκε για λίγο στη θέση αυτών των γυναικών-θυμάτων, μπήκαν στη ψυχολογία τους, ένιωσαν τους φόβους τους και την απελπισία τους αλλά ταυτόχρονα συνειδητοποίησαν ότι υπάρχει τρόπος διαφυγής και λύτρωσης. Με το πέρας του βίντεο, οι ψυχολόγοι της οργάνωσης κάλεσαν το κοινό να μοραστεί μαζί τους τα συναισθήματα που ένιωσαν, τις σκέψεις τους αλλά και τυχόν απορίες. Παρόλο που στην αρχή η παρεβρισκόμενοι ήταν δισταχτικοί στο να συμμετέχουν στη συζήτηση, με την παρότρυνση των ψυχολόγων και της προέδρου της οργάνωσης το κοινό ένιωσε την ανάγκη να συμμετέχει στη συζήτηση η οποία εξελίχθηκε σε πολύ εποικοδομητική. Κατά κοινή ομολογία η επιτυχία της ημερίδας ολοκληρώθηκε όταν προς το τέλος της συζήτησης, δύο γυναίκες-θύματα διαφόρων μορφών βίας, βρήκαν το κουράγιο να μιλήσουν ανοιχτά για τις άσχημες και επώδυνες στιγμές της ζωής τους. Μάλιστα η μία, είχε ζητήσει στο παρελθόν βοήθεια από τις Γυναίκες Χωρίς Σύνορα Ρόδου και με την αρωγή της οργάνωσης κατάφερε να βγει νικήτρια και να παρευρεθεί στην ημερίδα ως ζωντανό παράδειγμα ελπίδας για όλες τις γυναίκες-θύματα. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου αποφάσισε το Φεβρουάριο του 2015 σχετικά με τη συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας τα ακόλουθα: Όρισε ως τακτικό Μέλος και Πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπή Ισότητας των Φύλων την Περιφερειακή Σύμβουλο και Θεματική Αντιπεριφερειάρχη του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής κ. Καλλιόπη Γόμου- Πρωτογεράκη και ως αναπληρωματικό Μέλος στην ως άνω Επιτροπή την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Μαρία Νικολάρα. Προγραμματισμένες Δράσεις Περιφερειών και Δήμου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Δήμος Ρόδου Ο Δήμος Ρόδου σχεδιάζει την περαιτέρω συνέχιση της ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας με στοχευμένες δράσεις όπως: 1. Ενημέρωση για το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας μέσω των λογαριασμών του νερού. 2. Δημιουργία ιστοσελίδας και facebook για τα θέματα ενδοοικογενειακής βίας. 3. Δημιουργία newsletter για τα θέματα ενδοοικογενειακής βίας. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με πρωτοβουλία της Εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου Εθελοντισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,και μέλους της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας (ΠΕΠΙΣ) κας Χαρούλας Γιασιράνη, προγραμματίζει την υπογραφή του πρώτου πανελλαδικά Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της ΠΝΑΙ και της μοναδικής θεσμοθετημένης Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Αιγαίο 50:50- Ισόρροπη Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο της 5

6 Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. Το Σύμφωνο Συνεργασίας αναμένεται να υπογραφεί εντός του Μαρτίου. Προγραμματισμένες Δράσεις Έργου από πλευράς Αναδόχου Οι προγραμματισμένες δράσεις του Έργου μέχρι τις 20/06/2015 επικεντρώνονται στην επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των Περιφερειών Νοτίου, Βορείου Αιγαίου καθώς και του Δήμου Ρόδου για την πιλοτική εφαρμογή των Περιφερειακών και του Τοπικού Προγράμματος Ισότητας των Φύλων, δηλαδή της υλοποίησης των προτεινόμενων παρεμβάσεων για την ένταξη της ισότητας των φύλων σε κάθε πεδίο πολιτικής των δύο Περιφερειών και του Δήμου. Το σύνολο των ενεργειών υποστήριξης αλλά και της αξιολόγησης του βαθμού υιοθέτησης των παρεμβάσεων αυτών από τις δύο Περιφέρειες και από το Δήμο θα αποτυπωθούν στην Έκθεση Υποστήριξης και Παρακολούθησης των Τοπικών / Περιφερειακών Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων για κάθε Δήμο και Περιφέρεια. Λοιπές δράσεις του έργου είναι οι ακόλουθες: - Σύνταξη και Υποβολή 4 ης Εξαμηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων του Αναδόχου για κάθε Δήμο και Περιφέρεια. - Εκπόνηση έντυπων ή / και ηλεκτρονικών ενημερωτικών φυλλαδίων τα οποία θα είναι προς τη διάθεσή των ωφελουμένων του έργου και στα οποία θα παρατίθενται σύντομη περιγραφή του έργου, των στόχων, των αποτελεσμάτων και των παραγόμενων Παραδοτέων. Υπουργείο Εσωτερικών Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (EYΣΥΔΕ ΥΠΕΣ) Κοραή 4, Αθήνα [: / [: / Βατατζή 40, Καραολή Δημητρίου 20, ΤΚ , Αθήνα ΤΚ , Καλαμαριά web site: web site: Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γιώργος Τζιάλλας Μιλτιάδης Σταμπουλής Τηλ.: (εσωτ. 0230) Τηλ: Fax : Φαξ: (εσωτ. 113) 6

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 9 1. Νομοθετικό Έργο 9 1.1 Φορολογικό δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας

Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου

Διαβάστε περισσότερα

III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. και δικαιοσύνης. (2007/C 103 E/01)

III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. και δικαιοσύνης. (2007/C 103 E/01) 8.5.2007 C 103E/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (EK) αριθ. 4/2007 που καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 5 Μαρτίου 2007 για την έκδοση της απόφασης αριθ. / /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Θεµατικά πεδία δηµόσιας πολιτικής 15. Β. Θεσµοί, όργανα και δοµές παραγωγής πολιτικών 22

Α. Θεµατικά πεδία δηµόσιας πολιτικής 15. Β. Θεσµοί, όργανα και δοµές παραγωγής πολιτικών 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 6 ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1. Τροποποίηση του Οικογενειακού ικαίου 11 2. Νόµος για την αντιµετώπιση της βίας

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ [ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΑΡΤΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1.

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. Θετικές ράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών στις ΜΜΕ και στις µεγάλες επιχειρήσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη : Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πράξη : Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πράξη : Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Υποέργο 1: Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική,

ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική, ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική, Μ.Κ.Ο., μέλος της Παγκόσμιας ΧΕΝ (World YWCA). Πάγια ενδιαφέροντα της Οργάνωσης, εθνικά και παγκόσμια, είναι η προώθηση της ισότητας, η στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ανάπτυξη 2015: Ευρωπαϊκό Έτος για την T4E/Ευρωπαϊκό τεύχος για την ανάπτυξη 1

ανάπτυξη 2015: Ευρωπαϊκό Έτος για την T4E/Ευρωπαϊκό τεύχος για την ανάπτυξη 1 T4E/Ευρωπαϊκό τεύχος για την ανάπτυξη 1 2015: Ευρωπαϊκό Έτος για την ανάπτυξη Ένα ξεχωριστό έτος! Μια ευρεία δημόσια συζήτηση των πολιτών για το όραμα της Ευρώπης για ανάπτυξη και εξάλλειψη της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία EL ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ Johannes HAHN Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση 1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 2015

Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 2015 Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 2015 1. Ευρωπαϊκό έργο «High Heels»... 4 2. Πρόγραµµα Συνεδρίου «Tips4Skills»... 5 3. Οµιλητές Συνεδρίου «Tips4Skills»... 6 4. Τοποθετήσεις: Γυναίκες στον Κατασκευαστικό Κλάδο... 12

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα του Ανθρώπου

Δικαιώματα του Ανθρώπου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Δικαιώματα του Ανθρώπου Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2 0 1 4 ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ++ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)++ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.Ε. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.Ε. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΑΘΗΝΑ, 16/10/2008 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 7766 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.Ε. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΜΕΤΡΟ 4.1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝΑΑΠΠ ΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΜΕΡΟΣ Ι ΙΙ. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβoύλιο συνήλθε στη Στοκχόλµη στις 23 και 24 Μαρτίου για την πρώτη του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Προσχέδιο v0.14 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020...

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2008-2013)

Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2008-2013) Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2008-2013) Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια www.familyviolence.gov.cy Μάιος 2008

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα