ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζε 14 ε ηες Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 14 ε πλεδξίαζε ηεο ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο. Αρ. Απόθαζες : 124/2010 Περίλευε: Κανονιζμός διαμόρθφζες και τρήζες πεδοδρομίφν. ηε Νέα κύξλε ζήκεξα ηελ εκέξα Tξίηε θαη ώξα 13: 00 ζπλήιζε ε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο κύξλεο, ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα επί ηεο νδνύ Δι. Βεληδέινπ 14, 6 νο όξνθνο, απνηεινύκελε από ηνπο: 1. ΣΖΟΤΛΑΚΗ ΣΑΤΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΑΡΥΟ 2. ΚΟΤΠΑ ΕΤΣΑΘΘΟ ΑΝΣΘΠΡΟΕΔΡΟ 3. ΑΘΑΝΑΘΟΤ ΑΘΑΝΑΘΟ ΣΑΚΣΘΚΟ ΜΕΛΟ 4. ΔΕΛΗΓΘΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΣΡΑ ΣΑΚΣΘΚΟ ΜΕΛΟ 5. ΓΑΛΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΟΝΟΡΑ ΣΑΚΣΘΚΟ ΜΕΛΟ 6. ΜΑΡΑΜΠΟΤ ΔΕΠΟΘΝΑ ΣΑΚΣΘΚΟ ΜΕΛΟ 7. ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΘΑ ΣΑΚΣΘΚΟ ΜΕΛΟ νη νπνίνη θιήζεθαλ κε ηελ ππ. αξ. πξση / πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο. Η Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή αθνύ βξέζεθε ζε απαξηία κε ηα πην πάλσ κέιε, πξνέβε ζηελ ζπδήηεζε επί ηνπ 11 νπ ζέκαηνο. «αο δηαβηβάδνπκε ζπλεκκέλσο ζρέδην λένπ επηθαηξνκέλνπ Καλνληζκνύ Γηακόξθσζεο θαη ρξήζεο πεδνδξνκίσλ. Η ζύληαμε επθαηξνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνύ απηνύ θαηέζηε αλαγθαία : Α) Γηα λα πεξηιάβεη αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην Γεληθό Ννκνζεηηθό πιαίζην (Κηηξηνδνκηθόο Καλνληζκόο, Δκπνξηθή ρξήζε πεδνδξνκίσλ, θσηεηλέο επηγξαθέο, απαηηήζεηο γηα ΑΜΔΑ θ.ι.π.) Β) Γηα λα πεξηιάβεη ηξνπνπνηήζεηο ή αθξηβέζηεξεο δηαηππώζεηο πνπ πξνέθπςαλ ηόζν από ηελ πνιύρξνλε εκπεηξία εθαξκνγήο ηνπ πθηζηάκελνπ θαλνληζκνύ όζν θαη από λέα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα όπσο ε ππέξκεηξε κεγέζπλζε ηεο ζηάζκεπζεο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πιήξε αλνηθνδόκεζε κε πςειό.γ., ε ππεξζπγθέληξσζε εκπνξηθώλ ρξήζεσλ ρσξίο αλάινγε πξόβιεςε ζηάζκεπζεο, όπσο θαη ε δηέιεπζε ΣΡΑΜ από ηελ πόιε. Ο πξνηεηλόκελνο λένο θαλνληζκόο είλαη ζε ζπλέξγεηα κε ην επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα (έξγα ππόγεηαο ζηάζκεπζεο, πνδειαηόδξνκνη θι.π.) θαη εθθξάδεη ην πλεύκα αλαβάζκηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Γεκόζηνπ ρώξνπ ηεο πόιεο. Η ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ Αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν Γήκαξρν, θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηεο α) ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1δ2, 1 ε, 1 ζη, 2 θαη 3 ηνπ αξ. 79 ηνπ Ν. 3463/06, β) ηηο ππ. αξ. 60/90 θαη 129/91 Καλνληζηηθέο Απνθάζεηο ηνπ Γ.. πεξί «Γηακόξθσζεο θαη Υξήζεο Πεδνδξνκίσλ», γ) ην ζπλεκκέλν ζρέδην ηνπ ελ ιόγσ Καλνληζκνύ, δ) ην γεγνλόο όηη ν παξώλ θαλνληζκόο πεξηιακβάλεη θαη ηηο πξνζαξκνγέο ζηηο θαηά ηελ 20εηία αιιαγέο ηνπ ΓΟΚ ηνπ Κηηξηνδνκηθνύ Καλνληζκνύ γηα ζηάζκεπζε θαη ΑΜΔΑ, θαζώο θαη ηηο αιιαγέο γηα ηελ εκπνξηθή ρξήζε θαη δηαθήκηζε, ε) ην γεγνλόο όηη ν παξώλ θαλνληζκόο πεξηιακβάλεη ηξνπνπνηήζεηο ή αθξηβέζηεξεο δηαηππώζεηο πνπ πξνέθπςαλ ηόζν από ηελ πνιύρξνλε εκπεηξία εθαξκνγήο ηνπ πθηζηάκελνπ θαλνληζκνύ όζν θαη από λέα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα όπσο ε ππέξκεηξε κεγέζπλζε ηεο ζηάζκεπζεο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πιήξε αλνηθνδόκεζε κε πςειό.γ., ε ππεξζπγθέληξσζε εκπνξηθώλ ρξήζεσλ ρσξίο αλάινγε πξόβιεςε ζηάζκεπζεο, όπσο θαη ε δηέιεπζε ΣΡΑΜ από ηελ πόιε, ζη) ην γεγνλόο όηη Ο πξνηεηλόκελνο λένο θαλνληζκόο είλαη ζε ζπλέξγεηα κε ην επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα (έξγα ππόγεηαο ζηάζκεπζεο, πνδειαηόδξνκνη θι.π.) θαη εθθξάδεη ην πλεύκα αλαβάζκηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Γεκόζηνπ ρώξνπ ηεο πόιεο, δ) ηηο πξνθνξηθέο δηεπθξηλήζεηο ηνπ παξηζηάκελνπ ζηε πλεδξίαζε Αξρηηέθηνλνο Μεραληθνύ, Γ/ληή ησλ Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θ. Γηακαληόπνπινπ Αδακάληηνπ, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη θαηόπηλ νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο, 1

2 Α Π Ο Φ Α Θ Ζ Ε Θ Δγθξίλεη κε (5) ςήθνπο ππέξ ηνλ Καλνληζκό Γηακόξθσζεο θαη Υξήζεο Πεδνδξνκίσλ Ν. κύξλεο ν νπνίνο έρεη σο εμήο : Σν παξόλ ζρέδην απνηειεί νπζηώδε ηξνπνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ Γεκνηηθνύ Καλνληζκνύ εγθεθξηκέλνπ κε ηηο απνθάζεηο 60/90 θαη 129/91 ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ ζαο επηζπλάπηνπκε. Η ηξνπνπνίεζε απηή αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ Νέα κύξλε ηελ ηειεπηαία 20εηία κεηά ηελ πιήξε ζρεδόλ νηθνδόκεζή ηεο κε ππεξβνιηθά πςεινύο ζπληειεζηέο δόκεζεο θαη ηα επαθόινπζά ηεο ηελ ππεξβνιηθή ζπγθέληξσζε Ι.Υ. θαη αλάπηπμε εκπνξηθώλ ρξήζεσλ ρσξίο αλάινγε πξόβιεςε ζηάζκεπζεο. Αθόκα ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ρξήζεσλ (εκπνξηθώλ) ζε ζέζεηο κε πξνβιεπόκελεο από ν ΓΠ ή θαη παξάλνκα (θιεηζηέο πξαζηέο θ.ι.π.). Δπίζεο ε ηξνπνπνίεζε πεξηέιαβε θαη ηηο πξνζαξκνγέο ζηηο θαηά ηελ 20εηία αιιαγέο ηνπ ΓΟΚ ηνπ Κηηξηνδνκηθνύ Καλνληζκνύ γηα ζηάζκεπζε θαη ΑΜΔΑ, θαζώο θαη ηηο αιιαγέο γηα ηελ εκπνξηθή ρξήζε θαη δηαθήκηζε. Ο πξνηεηλόκελνο λένο Καλνληζκόο είλαη επίζεο ζε ζπλέξγεηα κε ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα (έξγα Γεκόζηαο ππόγεηαο ζηάζκεπζεο, αλαπιάζεηο Γεκνζίσλ ρώξσλ θαη ηνπο πνδειαηόδξνκνπο θ.ι.π.) θαη εθθξάδεη ην πλεύκα αλαβάζκηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Γεκόζηνπ ρώξνπ ηεο Πόιεο (πεδνδξόκηα, πιαηείεο, λεζίδεο πξαζίλνπ θ.ι.π.) κε ηελ αλάπηπμε ζ απηνύο πεξηζζόηεξνπ πξαζίλνπ θαη ηελ δηακόξθσζή ηνπο γηα ηελ αζθαιή δηάβαζε πεδώλ όισλ ησλ νκάδσλ πνιηηώλ γηα όιεο ηηο αλάγθεο. Ο λένο Καλνληζκόο έρεη σο αθνινύζσο : 1) Η δηακόξθσζε ησλ πεδνδξνκίσλ γίλεηαη από ηνπο παξόδηνπο ηδηνθηήηεο ζύκθσλα κε ηνλ παξόληα Καλνληζκό, ην Αξζξν 24 παξ. 2 Κηηξηνδνκηθνύ Καλνληζκνύ θαη ππόθεηηαη πάληα ζηνλ έιεγρν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. Η δαπάλε γηα ηελ δηακόξθσζε ηνπ πεδνδξνκίνπ βαξύλεη ηνπο παξόδηνπο ηδηνθηήηεο. Οη νπνηεζδήπνηε εξγαζίεο-δηακνξθώζεηο γίλνληαη ζύκθσλα κε ην Αξζξν 24 παξ. 3 Κηηξηνδνκηθνύ Καλνληζκνύ Ν. 1577/85 ΦΔΚ 210/Α/1985 θαη ιακβάλεηαη πάληα κέξηκλα ώζηε ηα δηεξρόκελα δίθηπα ππνδνκώλ (θαιώδηα ΓΔΗ, ζσιήλεο απνρέηεπζεο, ύδξεπζεο, κεηξεηέο, εζνρέο θάδσλ απνξξηκκάησλ θ.ι.π.) λα κελ πθίζηαληαη δεκηέο ή κεηαηξνπέο. Αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ε απνθαηάζηαζε βαξύλεη ηνπο παξόδηνπο ηδηνθηήηεο. Η επίζηξσζε ηνπ πεδνδξνκίνπ ζα γίλεηαη κε ηζηκεληόπιαθεο πεδνδξνκίσλ θνηλέο ή δηαθνζκεηηθέο δηαζηάζεσλ 50 Υ 50 ή 40 Υ 40 ή άιιν εύθνια αληηθαηαζηήζηκν πιηθό ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ, αληηνιηζζεηηθό θαη πςειήο αληνρήο. Απαγνξεύεηαη ε δεκηνπξγία δηαθνξεηηθήο ζηάζκεο πεδνδξνκίσλ κεηαμύ γεηηληαδόλησλ ηδηνθηεζηώλ. Δθ όζνλ ε θαηά κήθνο θιίζε είλαη κεγαιύηεξε ηνπ 12% δεκηνπξγνύληαη βαζκίδεο ύςνπο 15 cm ζε θαηάιιειεο ζέζεηο, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα δηέιεπζεο πεδώλ, ΑΜΔΑ θαη αλαπεξηθώλ ακαμηδίσλ (Αξ.24 παξ. 3.2 Κηηξηνδνκ. Καλνλ.). Οη βαζκίδεο απηέο εγθξίλνληαη από ηελ Σερληθή Τπεξεζία θαηόπηλ έγθαηξεο ελεκέξσζεο πξν ηεο θαηαζθεπήο θαη ειέγρνληαη θαηόπηλ. 2) ε πεδνδξόκηα πιάηνπο κηθξόηεξνπ ησλ 2,50 κ. δελ επηηξέπνληαη παξηέξηα, θηλεηέο δαξληηληέξεο νύηε δέληξα, δηόηη ζηελ πεξίπησζε απηή δελ δηαζθαιίδεηαη ε δηακήθεο θίλεζε πεδώλ θαη ΑΜΔΑ ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα Πνιενδνκηθή Ννκνζεζία. ε πεδνδξόκηα πιάηνπο από 2,50 κ. έσο 3,00 κ. επηηξέπνληαη θηλεηέο δαξληηληέξεο θαη ζε απόζηαζε 0,80 κ. από ην ξείζξν ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη δέληξα σο θαησηέξσ. ε πεδνδξόκηα πιάηνπο κεγαιύηεξνπ ησλ 3,00 κ. επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή παξηεξηώλ ζε απόζηαζε 1,15 κ. από ην ξείζξν ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη 1,50 κ. από ηε ξπκνηνκηθή γξακκή, ζην ρώξν πνπ ππνιείπεηαη αλαπηύζζεηαη πξναηξεηηθά πξάζηλν ζε παξηέξηα. Απαγνξεύεηαη ε θαηαζθεπή παξηεξηώλ γηα ζάκλνπο ζηηο γσλίεο ησλ νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε νξαηόηεηα ησλ νδεγώλ θαη ε αζθαιήο θπθινθνξία. Οη δηάδξνκνη κεηαμύ ησλ παξηεξηώλ πξέπεη 2

3 λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,20 κ., ζα ππάξρεη ππνρξεσηηθά εγθάξζηνο δηάδξνκνο πιάηνπο 1,50 κ. πξν ησλ εηζόδσλ ησλ πνιπθαηνηθηώλ θαη θαηαζηεκάησλ. ε πεδνδξόκηα πιάηνπο κεγαιύηεξνπ ησλ 2,50 κ. επηηξέπεηαη ε θύηεπζε δέληξσλ εθ όζνλ νη θνξκνί ηνπο Αθήλνπλ απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1,00 κ. από ηελ αθκή ηνπ θξαζπέδνπ Αθήλνπλ απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1,50 κ. από ηελ ξπκνηνκηθή γξακκή Βξίζθνληαη 0,30 κ. ηνπιάρηζηνλ εμώηεξνλ ηεο θαηαθόξπθεο πξνβνιήο ησλ εμσζηώλ επί ηνπ πεδνδξνκίνπ (ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ δελ ππάξρεη πξαζηά). Η πληήξεζε θπηείαο ησλ παξηεξηώλ γίλεηαη από ηνπο παξόδηνπο ηδηνθηήηεο. 3) Δπηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή θεθιηκέλσλ επηπέδσλ (ξάκπεο) ζηα θξάζπεδα ησλ πεδνδξνκίσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ θαη ηελ δηεπθόιπλζε πξόζβαζεο απηνθηλήησλ ζε λόκηκεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο ζε ππόγεηα Garage ή ζηελ Pilotis ησλ θαηνηθηώλ εθ όζνλ Καηαζθεπάδνληαη εηο βάξνο ησλ πεδνδξνκίσλ (όρη ζην ξείζξν) Γελ βξίζθνληαη ζε ζέζεηο εζραξώλ-θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο Δρνπλ ηελ θαηάιιειε θιίζε γηα ακαμίδηα ΑΜΔΑ. Απαγνξεύεηαη ε πξνέθηαζε ξάκπαο εηζόδνπ-εμόδνπ από ππόγεην Garage ζην πεδνδξόκην έμσ από ηελ ξπκνηνκηθή γξακκή. Οη νπνηεζδήπνηε δηακνξθώζεηο ζεκαηνδνηήζεηο γηα εηζόδνπο εμόδνπο ππνγ. Garage ή ζηάζκεπζε ζε Pilotis ή πξαζηέο απαγνξεύνληαη ζε κήθνο κεγαιύηεξν ηνπ 50% ηνπ ζπλνιηθνύ κήθνπο ησλ πξνζόςεσλ εθάζηνπ νηθνπέδνπ, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 4) Απαγνξεύεηαη ε απνθιεηζηηθή ρξήζε ησλ πεδνδξνκίσλ κε ηελ ηνπνζέηεζε αλαθιηλόκελσλ κεηαιιηθώλ εκπνδίσλ ή κε θηλεηά θηγθιηδώκαηα ή αιπζίδεο κέζσ ινπθέησλ. Η απαγόξεπζε ζηάζκεπζεο πάλσ ζε πεδνδξόκηα, πνπ επηβάιιεηαη από ηνλ Κ.Ο.Κ., επηηξέπεηαη λα δηαζθαιίδεηαη κε ζηαζεξά παθησκέλνπο δηαθνζκεηηθνύο ζηπιίζθνπο ύςνπο 0,60 έσο 0,80 κ. ηππνπνηεκέλνπο κε θσζθνξηδέ ηαηλία ζηελ θεθαιή ζε θεληξηθή απόζηαζε κεηαμύ ηνπο 1,30 κ. θαη ζε απόζηαζε 0,30 κ. εζώηεξνλ ηεο αθκήο ηνπ θξαζπέδνπ. 5) Η ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε θπθινθνξηαθή κειέηε θαη ηελ έγθξηζε ηεο Σξνραίαο. Η εθηέιεζε ηεο ηνπνζέηεζεο γίλεηαη από ηελ ΓΚΔΟ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ, αλ πξόθεηηαη γηα νδνύο, θόκβνπο ή νξγαλσκέλε Γεκόζηα ηάζκεπζε θύξηνπ θπθινθνξηαθνύ δηθηύνπ ή από ηνλ Γήκν αλ πξόθεηηαη γηα δεπηεξεύνπζεο νδνύο. Όκσο πξν ησλ εηζόδσλ εμόδσλ λόκηκσλ ηδησηηθώλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο επηηξέπεηαη ε απηνδίθαηα ηνπνζέηεζε από ηνπο ηδηώηεο απαγνξεπηηθώλ πηλαθίδσλ Ρ-40 ζηελ πξνβνιή απηώλ ησλ εηζόδσλ-εμόδσλ ζην θξάζπεδν θαη 0,30 κ. εζώηεξνλ ηεο αθκήο ηνπ, ώζηε λα θαιύπηεηαη όιν ην κήθνο ηεο πξνβνιήο (κία ζηελ αξρή κία ζην ηέινο) θαη ζε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο ηνπιάρηζηνλ 4 κ. Η λνκηκόηεηα ησλ ρώξσλ απηώλ ππόθεηηαη ζε έιεγρν ηεο Σξνραίαο θαη ηνπ Γήκνπ. 6) Απαγνξεύεηαη ζε όια ηα πεδνδξόκηα πεδνδξόκνπο θαη πιαηείεο ε ηνπνζέηεζε ζηαζεξώλ ηεληώλ, ζθηαδώλ, πξνζηεγαζκάησλ κε θαηαθόξπθα ζηαζεξά ελσκέλα κε ην έδαθνο ζηνηρεία θαζώο θαη ε ηδηνπνίεζε ηκεκάησλ πεδνδξνκίσλ πεξηθιεηνκέλσλ κε λάϋινλ ηδακαξίεο. Δπηηξέπνληαη θαιαίζζεηα θηλεηά ζθίαζηξα (νκπξέιεο). 7) Δπηηξέπεηαη ε θαηάιεςε ηκήκαηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 0,40 κ. θαη ζε επαθή κε ηελ πξόζνςε, γηα επαγγεικαηηθνύο ιόγνπο (ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ) ζύκθσλα κε ηηο αζηπλνκηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, κεηά από ρνξήγεζε ζρεηηθήο άδεηαο από ην Γήκν καο. 8) Δπηηξέπεηαη ε θαηάιεςε ηκήκαηνο πεδνδξνκίσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ησλ θαηαζηεκάησλ όηαλ ην πεδνδξόκην έρεη πιάηνο άλσ ησλ 3,00 κ. Σα ηξαπεδνθαζίζκαηα αλαπηύζζνληαη ζε κηα ζεηξά θαη ζε επαθή κε ηελ πξόζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο. Καηόπηλ αδείαο ηνπ Γεκάξρνπ ζύκθσλα κε ην αξ. 13 Β.Γ.24/9-20/10/1958 όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην αξ. 3 ηνπ Ν.1080/80. ε θάζε πεξίπησζε δελ πξέπεη λα παξεκπνδίδεηαη ε ειεύζεξε δηάβαζε πεδώλ. 9) Γηα ηελ Κεληξηθή Πιαηεία : 3

4 α. Οζνλ αθνξά ηνπο πεδόδξνκνπο πεξημ απηήο επηηξέπνληαη ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα ζε πιάηνο 3,00m έκπξνζζελ θαη ζε επαθή κε ηηο πξνζόςεηο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ζε κήθνο ην ίδην κε ηελ όςε εθάζηνπ ή θαη πεξηζζόηεξν θαηόπηλ έγγξαθεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ παξαθεηκέλνπ ηδηνθηήηνπ ή ρξήζηνπ, ζύκθσλα κε ην Β.Γ. 24/9-20/10/58 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ Ν.1080/80 αξ. 3. β. Οζνλ αθνξά ηελ ίδηα ηελ Κεληξηθή Πιαηεία ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα αλαπηύζζνληαη ζύκθσλα κε ηνλ ίδην Νόκν ζε κήθνο 70% ηεο πξόζνςεο εθάζηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ζε ζέζεηο θαη επηθάλεηεο θαζνξηδόκελεο από απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. γ. Σα ηνπνζεηνύκελα θηλεηά ζθίαζηξα ζα είλαη ρξώκαηνο ΔΚΡΟΤ ρσξίο δηαθεκίζεηο. 10) Δπηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε πεξηπηέξσλ θαηόπηλ απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Ννκαξρίαο ζε ζέζεηο θαη κε δηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηελ Τ.Α. Φ900/12/158489/ΦΔΚ 424/Β/7.4.06, αιιά κόλν ζε πεδνδξόκηα πξν νηθνπέδσλ, απαγνξεπόκελε απαξέγθιηηα ζε πεδνδξόκηα θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ή επ απηώλ (πιαηείεο, λεζίδεο, πεδνδξνκνη θ.ι.π.). Σα πεξίπηεξα επηηξέπεηαη γηα επαγγεικαηηθνύο ιόγνπο λα θαηαιακβάλνπλ ρώξν πέξαλ ηνπ πεξηπηέξνπ γηα 2 κόλν επαγγεικαηηθά ςπγεία επηθαλείαο ην πνιύ 2 κ 2 ζε επαθή κε ην πεξίπηεξν. 11) Γηα ηηο ππαίζξηεο δηαθεκίζεηο ζε θνηλόρξεζηνπο Γεκνηηθνύο ρώξνπο ζε ηδησηηθά θηίξηα θαη νηθόπεδα ζε ζηάζεηο ή αθεηεξίεο κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο θαη αζιεηηθνύο ρώξνπο ηζρύεη ν Ν.2946/01/ΦΔΚ224Α πνπ ηηο επηηξέπεη ππό όξνπο ή ηηο απαγνξεύεη ζηνπο ρώξνπο απηνύο. Οη επηγξαθέο πξέπεη λα εθάπηνληαη ηνπ θηηξίνπ ηνπνζεηνύκελεο νξηδόληηα (πιελ θαξκαθείσλ θαη θιηληθώλ) κε δηαζηάζεηο ύςνπο ην πνιύ 0,70 m εμέρνπζεο από ηελ όςε 0,20m θαη ζε ύςνο (ην θάησ κέξνο ηνπο) ην ιηγόηεξν 3,00m από ηελ ζηάζκε ηνπ πεδνδξνκίνπ. Απαγνξεύεηαη λα θαιύπηνπλ παξάζπξα ή δηαθαλή ηκήκαηα ηνπ θηηξίνπ. ρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε επηγξαθώλ ζε πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκσλ ηζρύνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ Π.Γ. 1224/81 ΦΔΚ 303 Α θαη Β.Γ. 465/ ΦΔΚ 156Γ, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ από ην Π.Γ. 118/2006 ΦΔΚ 119 Α. ε όζνπο δελ επζπγξακκηζηνύλ κε ηνλ παξόληα Καλνληζκό πνπ επηβάιιεηαη παξάβνιν απζαηξεζίαο γηα θάζε παξάβαζε ηνπ ύςνο ηνπ νπνίνπ ζα πξνζδηνξίδεηαη θαη έηνο από ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ζε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο εληόο κελόο ζα επηβάιιεηαη παξάβνιν απζαηξεζίαο αλεξρόκελν ζην δηπιαλό ηνπ αξρηθνύ θ.ν.θ. Σν Σαθηηθό Μέινο θα Απέξγε Μαξία ςήθηζε, αξλεηηθά δηόηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ν. 3463/06, ν παξώλ Καλνληζκόο έπξεπε λα εηζαρζεί σο ζέκα πξνο ζπδήηεζε ζε ζύληνκν δηάζηεκα από ηελ έλαξμε ηεο Γεκνηηθήο Πεξηόδνπ. Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ ώκαηνο θ. Κνύπαο Δπζηάζηνο ςήθηζε ιεπθό. Η παξνύζα απόθαζε λα δηαβηβαζηεί πξνο έγθξηζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην. Η ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ - ΔΗΜΑΡΥΟ ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΖΟΤΛΑΚΗ ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΠΑ ΕΤΣΑΘΘΟ ΑΘΑΝΑΘΟΤ ΑΘΑΝΑΘΟ ΔΕΛΗΓΘΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΣΡΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΟΝΟΡΑ ΜΑΡΑΜΠΟΤ ΔΕΠΟΘΝΑ ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΘΑ Ακριβές Ανηίγραθο Νέα μύρνε Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΑΡΥΟ ΣΖΟΤΛΑΚΗ ΣΑΤΡΟ 4

5 5

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛ. ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΚΖΚΑ ΑκεΑ Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Θώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax. e-mail ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Άξζξν 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Βάζεη ηεο 626/11 απνθάζεσο ηνπ Γ.Σ. Γήκνπ Βόιβεο ΑΓΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ε όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξίζκ. 105/12 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ.

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. ΥΡΙΣΙΝΑ ΠΙΔΡΡΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΓΔΡΟΛΤΜΟΤ Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. (Φ1-Φ3) Η Κππαξηζζία απνηειεί κηα αθόκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ

Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ Aξηζ. απόθαζεο 7/2015 Ξ Δ Ο Η Ι Ζ Τ Ζ Δηζήγεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΣΗ : ΓΗΜΟ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟ : ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΣΔΓΑΗ ΣΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ Γ.Κ. ΑΣΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών 1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών  1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών Η Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη αξκόδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ, ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηνπηθνύ αξρηηεθηνληθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒ. & ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ: ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΣΑΚΑΛΑΚΗ ΘΔΟΓΧΡΟ (ΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ) Αξηζκόο ηει. εξγαζίαο: 2310515708.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 04-03-2015 Αρ. Πρωη.οικ.17235/648 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δξώηεκα: Σν ππ' αξηζκό Πξσηνθόιινπ 168/1.2.2010 εξώηεκα ηνπ Γξαθείνπ Τθππνπξγνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ. Πεξίιεςε Δξσηεκάησλ: «Α. Γύλαηαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3-4-2012 2 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα