ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού Αντικείμενο και σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την χρήση πεζοδρόμων, πεζοδρομίων που είτε διαρκώς είτε πρόσκαιρα χρησιμοποιούνται ως κοινόχρηστοι χώροι. Σκοπός του παρόντος οργανισμού είναι: Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων. Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών και η διευκόλυνση κίνησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες ΑΜΕΑ στους κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια και πεζόδρομοι) Ο καθορισμός των όρων κυκλοφορίας πεζών, δικύκλων και κάθε είδους οχημάτων σε πεζόδρομους και πεζοδρόμια Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις στους παραβάτες Άρθρο 2 Νομικό πλαίσιο Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν3463/2006 Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ114/Α/ )και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη, που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου. Του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός», Του Ν. 2696/1999 «περί ΚΟΚ» Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 52716/ , Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Γ4α/Φ.201/1791/1998, Εγκύκλιος 85195/55/2000 (ΑΜΕΑ), Ποινικός Κώδικας. Αρ. 292, παρ. 1 Των άρθρων 9 και 47 του Ν.2696/99 Το άρθρο 367 Πεζοδρόμια παρ. 2 του Π.Δ.14/07 (ΦΕΚ-580/ τεύχος Δ) «Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας» σύμφωνα με το οποίο υπόχρεοι για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των πεζοδρομίων και των τεχνικών έργων που τα αποτελούν (κράσπεδα, ρείθρα, υπόστρωμα και επίστρωση επικάλυψη) είναι οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων μπροστά στα οποία βρίσκονται. Το Ν. 1080/80 (ΦΕΚ-246 Α') Περί τροπο και συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομοθεσίας άλλων τινών συναφών διατάξεων Κάθε σχετικής νομοθεσίας. Άρθρο3 Έκταση εφαρμογής Στους πεζόδρομους και τα πεζοδρόμια του Δήμου Παλλήνης Άρθρο 4 Αρμοδιότητες Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού αρμόδιες είναι: Α. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία χορηγεί εγκρίσεις ή σύμφωνη γνώμη για την χορήγηση άδειας κατασκευής- επισκευής και αποπεράτωσης πεζοδρομίου Β.Η Αστυνομία(λόγω κατάργησης της Δημ.Αστ.) ελέγχει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Γ.Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η οποία καταρχήν εξετάζει και παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση ή τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.

2 Δ.Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Άρθρο 5 Διαμόρφωσης Oδών κυκλοφορίας πεζών πεζόδρομων 1.Οι οδοί που χαρακτηρίζονται ως πεζόδρομοι προορίζονται καταρχήν για την αποκλειστική χρήση των πεζών. 2.Στους πεζόδρομους σύμφωνα με τον ΚΟΚ επιτρέπεται κατ εξαίρεση όλο το 24ωρο: Α. Η κυκλοφορία ασθενοφόρων, των απορριμματοφόρων και των οχημάτων των συνεργείων του Δήμου, των αυτοκινήτων της ΕΛΑΣ των αυτοκινήτων της Δημοτικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, και των οργανισμών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ-ΟΤΕ) καθώς και των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και διανομής φαρμάκων. Για την αντιμετώπιση περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης, καθώς και των αυτοκινήτων που διαθέτουν χώρο στάθμευσης εντός των ιδιοκτησιών τους, με μοναδική δυνατή είσοδο από το πεζοδρόμιο. Β.Επιτρέπεται η διέλευση των ποδηλάτων η ταχύτητα κίνησης των οποίων δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κίνησης των πεζών. Τα ποδήλατα μπορούν να σταθμεύουν σε προκαθορισμένους χώρους χωρίς να εμποδίζουν την κίνηση των πεζών ή οχημάτων που κατ εξαίρεση διέρχονται από τους πεζόδρομους. Η κίνηση στους πεζόδρομους γίνεται με τους παρακάτω όρους: Α. Η ταχύτητα κίνησης των επιτρεπόμενων οχημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει την ταχύτητα κίνησης πεζών οι οποίοι σε κάθε περίπτωση έχουν προτεραιότητα. Β. Δεν επιτρέπεται η όπισθεν κίνηση των οχημάτων εκτός αν καθοδηγούνται από πεζό. Γ. Δεν επιτρέπονται οι επί τόπου στροφές. Δ. Δεν επιτρέπεται η κίνηση, η στάση και η στάθμευση μοτοποδηλάτων μοτοσικλετών σε όλο το πλέγμα των πεζοδρόμων, εκτός από περιπτώσεις που το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του το επιτρέψει. Ε.Δεν επιτρέπεται η κίνηση οχημάτων μικτού βάρους άνω των 7,5 τόννων πλην ειδικών εξαιρέσεων για βαρύτερα οχήματα η χρήση των οποίων τυγχάνει να είναι εντελώς απαραίτητη κατά τη φάση ανέγερσης ή κατεδάφισης οικοδομών και κατόπιν ειδικής άδειας που χορηγείται από την Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στην οποία καθορίζεται με ακρίβεια η ημέρα και οι ώρες κίνησης του βαρέου οχήματος και η εκτελούμενη από αυτό εργασία. Υποχρεωτική είναι η τοποθέτηση στην είσοδο και έξοδο των οδών αυτών πινακίδας ένδειξης πεζόδρομου (Ρ-55) και η τοποθέτηση κατάλληλων σημάτων συνοδευμένων από την ένδειξη: «μόνο οχήματα κατοίκων» Υποχρεωτική είναι η τοποθέτηση στην είσοδο και έξοδο των οδών αυτών πινακίδας Π92 και Π92α αντίστοιχα (Αρχή Τέλος περιοχής κατοικίας χαρακτηρισμένης ως περιοχή ήπιας κυκλοφορίας). Υποχρεωτική είναι η τοποθέτηση πινακίδων που θα κριθούν ανάλογα με την περίπτωση αναγκαίες από την Τεχνική Υπηρεσία κατόπιν των απαραίτητων εγκρίσεων. Για την εφαρμογή των παραπάνω θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις των πολιτών και ύστερα από τις απαραίτητες ενέργειες της υπηρεσίας, για την προμήθεια των παραπάνω ειδών, θα εφαρμόζεται η τοποθέτησή τους, στους πεζόδρομους του Δήμου. Άρθρο 6 Διαμόρφωση πεζοδρομίων

3 Τα πεζοδρόμια των κοινόχρηστων χώρων κατασκευάζονται, ανακατασκευάζονται, επισκευάζονται και συντηρούνται με σκοπό να διασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των πεζών σε όλη την επιφάνειά τους και η χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκες, εφόσον επιτρέπεται από τη μορφολογία του εδάφους. Α. Υπόχρεοι α. Υπόχρεοι για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των πεζοδρομίων και των τεχνικών έργων που τα αποτελούν (κράσπεδα, ρείθρα, υπόστρωμα και επίστρωση ή επικάλυψη) είναι οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων μπροστά στα οποία βρίσκονται. β. Σε περίπτωση καταστροφής, αχρήστευσης και εκσκαφής από το Δημόσιο ή τον οικείο Ο.Τ.Α. των πεζοδρομίων που υπάρχουν πριν από είκοσι τουλάχιστον χρόνια στα πλαίσια γενικής ανακατασκευής ή αναδιαρρυθμίσης των οδών και πλατειών ώστε να ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες του οικισμού, η δαπάνη αποκατάστασης, επισκευής ή ανακατασκευής των πεζοδρομίων βαρύνει τους παρόδιους ιδιοκτήτες. γ. Σε κάθε άλλη περίπτωση καταστροφής ή αχρήστευσης ή εκσκαφής των πεζοδρομίων από την εκτέλεση εργασιών, υπόχρεος για την αποκατάσταση, επισκευή ή ανακατασκευή τους είναι ο φορέας εκτέλεσης των εργασιών αυτών, εκτός αν εκτελούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση αυτού τούτου του παρόδιου ακινήτου, οπότε υπόχρεος είναι αποκλειστικά ο ιδιοκτήτης του. δ. Η κατασκευή, ανακατασκευή ή επισκευή των πεζοδρομίων, μπορεί να γίνει από τον οικείο Ο.Τ.Α σε βάρος και για λογαριασμό είτε των φορέων εκτέλεσης έργων εφόσον αυτά δεν έχουν κατασκευαστεί ή επισκευαστεί ακόμα ή δεν έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές που ισχύουν για την κατασκευή ή επισκευή τους. Β. Αρμόδια Υπηρεσία : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κυκλοφοριακών Έργων Για κατασκευή ή επισκευή πεζοδρομίου από δημότη απαιτούνται τα εξής : - υποβολή αίτησης στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου προς την Τεχνική Υπηρεσία - φωτοτυπία τοπογραφικού σχεδίου (απόσπασμα ρυμοτομικού) ή φωτοτυπία της εκδοθείσας από την Πολεοδομία άδειας. - Ότι άλλο θεωρηθεί απαραίτητο κατά την διεκπεραίωση Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, εισηγείται την άδεια κατασκευής ή επισκευής πεζοδρομίου μόνο μπροστά από τη φερόμενη ιδιοκτησία του αιτούντος. Η άδεια κατασκευής ή επισκευής πεζοδρομίου θα δίνεται συνοδευόμενη από το σκαρίφημα τυπικής διατομής που δίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία που είναι σύμφωνο με τον κανονισμό διαμόρφωσης πεζοδρομίων. Η άδεια θα δίδεται, με τους παρακάτω όρους και περιορισμούς, η παράβαση των οποίων συνεπάγεται την ακύρωση της άδειας και την επιβολή των νομίμων κυρώσεων

4 Γ. Λήψη Μέτρων ασφαλείας 1. Ο Αιτών υποχρεούται να λάβει με δαπάνες του, όλα τα μέτρα ασφαλείας (με κατάλληλη σήμανση κατά την ημέρα και τη νύχτα) που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 9 και 47 του Ν.2696/99 και όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 προς αποφυγή δυστυχημάτων, για τα οποία θα φέρει ακέραια ευθύνη (ποινική και αστική ) σύμφωνα με τη Β45/30058/ Υπουργική Απόφαση. 2. Ο Αιτών θα μεριμνήσει, με δαπάνες του για την αποκατάσταση, απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής (μπαζών) και γενικότερα για τον πλήρη καθαρισμό της ζώνης εκτέλεσης του έργου ή σε παρακείμενες ιδιοκτησίες. ΓΙ. Τήρηση Μέτρων Ασφαλείας α) Σε όλη την διάρκεια των εργασιών με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του ενδιαφερόμενου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για την κυκλοφορία των πεζών και οχημάτων και των εργαζομένων για αυτό με την κατάλληλη τοποθέτηση σήμανσης μέρας και νύχτας ( πινακίδες, φλας λάϊτ ) β) Η εκσκαφή πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή γιατί υπάρχει πιθανότητα στο σημείο που γίνεται η τομή να υπάρχουν άλλα δίκτυα ΟΚΩ ( ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κλπ ). Απόλυτα υπεύθυνη για την λήψη των στοιχείων, όπως και για την επιβάρυνση τυχόν αποκατάστασης ζημιών, είναι η ενδιαφερόμενη. Γ) Η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει συμπληρωματικά μέτρα σήμανσης ή ότι κριθεί αναγκαίο και είναι υποχρεωτικά γι αυτόν που εκτελεί τις εργασίες τομής. Δ) Για κάθε ατύχημα που η αιτία του θα είναι οι υπόψη εργασίες η ποινική, αστική κ.λ.π. ευθύνη βαρύνουν μονομερώς αυτόν που εκτελεί το έργο. ΓII. Τεχνικές προδιαγραφές: Βάσει του αρ. 2 της αρ / (Φ.Ε.Κ. Β 2621/ ) Υπουργικής Απόφασης σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50μ. (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Στην περίπτωση υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους μικρότερου από 1,50μ. η ζώνη αυτή καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. Στις επιστρώσεις δαπέδων ο αρμός θα πρέπει να έχει μέγιστο πλάτος 1cm, προς αποφυγή του κινδύνου πτώσης από σκόνταμμα ή παγίδευσης των βοηθημάτων βάδισης (μπαστούνια, πατερίτσες. Οι επιφάνειες όλων των χώρων που αφορούν στη διακίνηση πεζών πρέπει να έχουν ομαλή, αντιολισθητική διαμόρφωση. Ο τύπος είδος πλακών πεζοδρομίου θα δίνεται με την έγκριση από την Τεχνική Υπηρεσία. Ο υποβιβασμός της στάθμης του πεζοδρομίου μπροστά από το ακίνητο για την είσοδο έξοδο αυτοκινήτων γίνεται με τους κάτωθι όρους: Καθ όλο το πλάτος διέλευσης των οχημάτων η σύνδεση της στάθμης του πεζοδρομίου με τη στάθμη του οδοστρώματος επιτυγχάνεται με την κατασκευή εγκαρσίως του πεζοδρομίου κεκλιμένων επιπέδων (σκάφης) για ομαλή προσαρμογή όπως οι ράμπες των ΑμεΑ. Όπου τεχνικά δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί κλίση της ράμπας πεζοδρομίου μέχρι 5% ο υποβιβασμός του πεζοδρομίου επιτρέπεται να έχει μέγιστη κλίση μέχρι 8%. Στο σημείο συνάντησης του κρασπέδου της ράμπας και του οδοστρώματος δεν πρέπει να δημιουργείται έστω και ελάχιστη υψομετρική διαφορά.

5 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται επέμβαση στο πεζοδρόμιο πέραν εκείνου που αντιστοιχεί στο ακίνητο και ορίζεται από την προέκταση του ορίου της ιδιοκτησίας κάθετα προς την ρυμοτομική γραμμή. Απαγορεύεται η δημιουργία διαφορετικής στάθμης πεζοδρομίων μεταξύ γειτνιαζουσών ιδιοκτησιών. Εφ όσων η κλίση κατά μήκος του πεζοδρομίου είναι μεγαλύτερη του 12% δημιουργούνται βαθμίδες ύψους 15 εκ. σε κατάλληλες θέσεις που θα υποδείξει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου ύστερα από αίτηση. ΓΙΙΙ. Εγγυήσεις Πριν την έναρξη των εργασιών ο ιδιοκτήτης του ακινήτου υποχρεούται να καταθέσει στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου εγγυητική επιστολή διαρκείας 5 ετών αναγνωρισμένης Τράπεζας (ή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων) ίση με το 2% του Συμβατικού Προϋπολογισμού της δαπάνης κατασκευής πεζοδρομίου λαμβάνοντας υπόψη ότι για την κατασκευή ενός τετραγωνικού πεζοδρομίου με τις τρέχουσες τιμές του τιμολογίου είναι.. /μ2. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο μετά την αποπεράτωση των εργασιών εφόσον: Α. Δεν προξενήθηκαν ζημιές στους κοινόχρηστους χώρους και Β. Μετά από πιστοποίηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Για την διευκόλυνση της Υπηρεσίας ο ιδιοκτήτης του ακινήτου οφείλει να καταθέσει φωτογραφίεςτων κοινόχρηστων χώρων έμπροσθεν της οικοδομής μετά την ολοκλήρωση των έργων. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο παρατηρηθεί βλάβη στους κοινόχρηστους χώρους, ο κύριος του Έργου υποχρεούται σε διάστημα δύο (2) μηνών να αποκαταστήσει τις ζημιές, άλλως η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ το Δήμου. Επιπλέον: Α. Αυτονόητο είναι πως μετά την κατασκευή του πεζοδρομίου, με μέριμνα και δαπάνη του ενδιαφερόμενου, θα απομακρυνθούν όλα τα υλικά που περίσσεψαν, σε θέσεις μακριά από το δρόμο, θα καθαριστεί καλά ο δρόμος, τα χαντάκια, το πεζοδρόμιο, το έρεισμα και θα αποκατασταθεί η μορφή του χώρου όπως ήταν πριν. Β. Η πλημμελής κατασκευής του πεζοδρομίου που πραγματοποιήθηκε και διαπιστώθηκε από τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το χρόνο περαίωσης του έργου συνεπάγεται τις προβλεπόμενες κυρώσεις και η αποκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες του παρόντος. Γ. Οποιαδήποτε παράβαση των κείμενων διατάξεων και των ως άνω ειδικότερων όρων οποτεδήποτε διαπιστωθεί από την αρμόδια Υπηρεσία επιφέρει την ανάκληση της παρούσας άδειας και τη δίωξη του υπεύθυνου αναδόχου του έργου και εκείνου που παίρνει την άδεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ασχέτως αν οι εργασίες έχουν περαιωθεί ή όχι.

6 Δ. Η έναρξη εκτελέσεως των εργασιών της άδειας αυτής υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος. Ε. Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις απαραίτητη είναι η επικοινωνία του ιδιώτη με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Δ. Εμπόδια Επιτρέπεται η τοποθέτηση εμποδίων επί των πεζοδρομίων, κατόπιν εγκρίσεως από τις υπηρεσίες του Δήμου, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων με τους παρακάτω όρους: 1. Τα εμπόδια θα τοποθετούνται σε απόσταση 1,5 μ. έως 2,5 ν. μεταξύ τους, επί του άκρου του πεζοδρομίου. 2. Για λόγους ομοιομορφίας η τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων σχήματος Π θα γίνεται βάση των προδιαγραφών που επισυνάπτονται, και θα αποξηλωθούν τα ήδη υπάρχοντα που τυχόν υπάρχουν. 3. Ο ενδιαφερόμενος να προμηθευτεί και να τοποθετήσει τα προστατευτικά στοιχεία με δικές του δαπάνες. 4. Η συντήρηση των προστατευτικών στοιχείων να αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ενδιαφερόμενου. 5. Πριν την τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων να ενημερωθεί η Τεχνική Υπηρεσία προκειμένου οι εργασίες να γίνουν με την επίβλεψή της. Ζητάμε την έγκριση κανονιστικής πράξης βάση της οποίας θα επιτρέπεται η τοποθέτηση εμποδίων μεταλλικών κιγκλιδωμάτων σχήματος Π, για πλάτος πεζοδρομίου πέραν του 1,50 μ., βάση της Υπουργικής Απόφασης Αναπλ. Υπ. Εσ. 3015/2009 (ΦΕΚ536Β/ ) άρθρο 2. Επιπλέον επί των πεζοδρομίων επιτρέπεται η τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης μόνο για την ρύθμιση της κυκλοφορίας και για την ενημέρωση σχετικά με τους προορισμούς εντός ή εκτός του Δήμου. Οποιαδήποτε πινακίδα ιδιωτικής προβολή ή ένδειξης πορείας η οποία αντίκειται στις διατάξεις του ΚΟΚ ή δεν έχει άδεια τοποθέτησης, θεωρείται ρύπος και αφαιρείται από τα συνεργεία του Δήμου ή εξουσιοδοτημένη ιδιωτική εταιρεία χωρίς προειδοποίηση. Επιπλέον, μπορεί να επιβάλλεται πρόστιμο αφαίρεσης σύμφωνα με τις διατάξεις κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου ή την κείμενη νομοθεσία. Για πεζοδρόμια <1,5μ. καθαρής όδευσης πεζών η τοποθέτηση του στύλου στήριξης γίνεται σε επαφή με την ρυμοτομική γραμμήκαι σε απόσταση όχι >10cm από αυτήν. Το ύψος των πινακίδων στο κέντρο τους πρέπει να είναι 3μ. και θα τοποθετούνται σε σχήμα Γ,προκειμένου να εξασφαλίζεται ορατότητα από τους διερχόμενους οδηγούς και πεζούς σύμφωνα με το συννημένο σχήμα. Για πεζοδρόμια μεγαλύτερα του 1,5 μέτρου καθαρής όδευσης πεζών, ο στύλος της πινακίδας θα τοποθετείται σε απόσταση έως 15 cm από την άκρη του πεζοδρομίου και το χαμηλότερο σημείο της πινακίδας θα βρίσκεται 2,70 μ. από το επίπεδο του πεζοδρομίου. Απαγορεύεται στο εξής η τοποθέτηση πινακίδων σε οποιοδήποτε σημείο στο εσωτερικό του πεζοδρομίου Για όσες πινακίδες έχουν ως τώρα τοποθετηθεί σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, πρέπει σε εύλογο χρονικό διάστημα και ειδικά για τα πολεοδομικά και τοπικά κέντρα της πόλης να γίνει αποκατάσταση στην σωστή θέση,ύστερα από την ολοκλήρωση ενεργειών για την προμήθεια αυτών. Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την ημερομηνία της έκδοσής του και της νόμιμης δημοσίευσης του. Η Προϊσταμένη Τμήματος Κυκλοφοριακών Έργων Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παλλήνης Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Παλλήνης Μπίθα Δήμητρα Λιόγας Νικόλαος Γεώργιος Τέντης

7

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις των σχετικών νόμων, καθώς επίσης και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό.. σελ 3 Άρθρο 1 ο : Γενικές Αρχές Στόχοι. σελ. 3 Άρθρο 2 ο : Ρύθμιση και ισχύς Εφαρμογής του Κανονισμού σελ. 4

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος.

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 72/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΑΝΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 23 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΛΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υπόθεση 984/11.02.1999) ΘΕΜΑ: Η ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω απουσίας της κ. Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. ΚΕΡΑΝΗΣ.

Λόγω απουσίας της κ. Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. ΚΕΡΑΝΗΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/3/2015 με αριθμ. 5 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 100 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /12 Ιανουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 12/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 41 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3852/2010 άρθρου 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3852/2010 άρθρου 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: 4ΑΣ4Ω9Ψ-86Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360103

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 15.10.2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κ. Βάρναλη 76-78 Ταχ. Κώδ.: 132 31 Τηλέφωνο: 213 2024498-489 Email: katasthmata@petroupoli.gov.gr Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης.

ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. Εισαγωγή...σελ. 3 2. Άρθρο 1 ο Αιτήσεις νέων συνδέσεων απαιτούμενα δικαιολογητικά...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 586.500,00 ΕΥΡΩ ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 19/28-12-2012 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ Αρθρο 1: Αντικείμενο Κανονισμού Ο παρών κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης (ομβρίων και ακάθαρτων) της περιοχής αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6289 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 420 16 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6952 Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ/ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΧΑΛΙΝΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Έρευνα, συλλογή σχετικών στοιχείων ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΑΚΑΚΗ, Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α ΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α ΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Θεσσαλονικη 17-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ. 10079/16-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ.Αδείας 3036 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:Βιώσιµης Κινητικότητας και ικτύων ΤΜΗΜΑ: Άδειών και Ελέγχου Οδών ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β)

Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β) ΘΕΜΑ: «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός ΝΟΜΟΣ: 1577/85 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)

ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας - Τοπικό Τμήμα Κέρκυρας (ver.1.01, 03/2013) http://www.spmkerkyras.org

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα