ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρμογή του Π.Δ. 305/96) Είδος του έργου: Συντήρηση ξύλινων στύλων δικτύων Διανομής ΔΕΗ Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 1

2 ΜΕΡΟΣ Α Γενικά: 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Συντήρηση ξύλινων στύλων δικτύων Διανομής ΔΕΗ. 2. Σύντομη περιγραφή του έργου: Επιθεώρηση (ανά τακτά χρονικά διαστήματα) των εγκατεστημένων ξύλινων στύλων Διανομής ΔΕΗ, προληπτική συντήρηση τους και ενδεχόμενη ενίσχυση τους με χαλύβδινους ημισωλήνες. 3. Ακριβής διεύθυνση του έργου: Δίκτυα Διανομής ΔΕΗ αρμοδιότητας Περιοχής. Η θέση των δικτύων προσδιορίζεται λεπτομερώς στο Άρθρο 1 της Τεχνικής Περιγραφής του Έργου. 4. Στοιχεία του κυρίου του έργου: ΔΕΗ- Περιοχή: Δ/νση: Τηλέφωνο: 5. Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ: Ονοματεπώνυμο:.... Αρμοδιότητα:. 6. Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζόμενων κατά φάση μεθόδων εργασίας: Οι παρακάτω αναφερόμενες φάσεις εργασίας διενεργούνται σε κάθε στύλο (βλέπε Μέρος Β, Πίνακα 1): 1.1. Φόρτωση εργαλείων και εξοπλισμού στο αυτοκίνητο και μετάβαση στο χώρο εργασίας Εκσκαφή λάκκου γύρω από το στύλο που επιθεωρείταισυντηρείται και θραύση του επιστρώματος ή οδού ή πλατείας ή του κρασπέδου πεζοδρομίου ή τμήματος τοίχου, εάν υπάρχουν Επιθεώρηση στύλου (οπτικός έλεγχος, ηχοσκόπηση, καθαρισμός, διάτρηση στύλου) και αποτίμηση της εναπομένουσας αντοχής του Συντήρηση στύλου: Εσωτερική συντήρηση στύλου (πλήρωση τυχόν εσωτερικών θυλάκων με υγρό συντηρητικό, εφόσον από την επιθεώρηση προκύψει ότι υπάρχουν) Εσωτερική συντήρηση (επάλειψη με πολτώδες συντηρητικό ξύλου της εξωτερικής επιφάνειας του στύλου στη ζώνη εδάφους, δηλαδή 50 cm κάτω από την επιφάνεια του εδάφους έως 8 cm πάνω από αυτή και κάλυψη της συντηρούμενης επιφάνειας με πολυαιθυλένιο ενισχυμένο με χάρτη kraft). Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 2

3 6.5 Επαναπλήρωση του λάκκου με χώμα. 6.6 Ενίσχυση του στύλου με έμπηξη στο χώμα χαλύβδινων ημισωλήνων ενίσχυσης (εφόσον από την επιθεώρηση προκύψει ότι απαιτείται) και περίδεσή τους με χαλύβδινες ζώνες Επαναφορά του επιστρώματος και του κρασπέδου των πεζοδρομίων ή της οδού ή της πλατείας καθώς και του τοίχου στην προηγούμενη κατάσταση τους Περισυλλογή εργαλείων και εξοπλισμού, φόρτωση τους στο αυτοκίνητο και επιστροφή στη Μονάδα. 2. Για τη συντήρηση θα χρησιμοποιηθούν τα χημικά συντηρητικά., και.., τα οποία έχουν λάβει τις συνημμένες άδειες κυκλοφορίας και χρήσης. 3. Οι εργασίες που αναλαμβάνει ο εργολάβος, σύμφωνα με το Συμφωνητικό που έχει συνυπογράψει με τη ΔΕΗ και τα συνημμένα σ αυτό, τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Ειδικών Όρων, είναι τα εξής: 8.1. Η εκσκαφή λάκκου γύρω από το στύλο που πρόκειται να επιθεωρηθεί-συντηρηθεί και η θραύση του επιστρώματος και του κρασπέδου πεζοδρομίου ή οδού ή πλατείας ή τμήματος τοίχου, εάν υπάρχουν Η επαναπλήρωση του λάκκου με χώμα και η επαναφορά του επιστρώματος και του κρασπέδου του πεζοδρομίου ή της οδού ή της πλατείας καθώς και του τοίχου στην προηγούμενη κατάσταση τους Η βοήθεια στην έμπηξη χαλύβδινων ημισωλήνων ενίσχυσης (εφόσον από την επιθεώρηση προκύψει ότι απαιτείται) και η περίδεση τους με χαλύβδινες ζώνες Η μεταφορά των εργαλείων και υλικών και του εξοπλισμού στον τόπο της εργασίας (θέση κάθε στύλου) κάθε ημέρα και σε όλη τη διάρκεια της ημερήσιας εργασίας Η μεταφορά του συντηρητή, μισθωτού της ΔΕΗ, μαζί με το προσωπικό του εργολάβου, επί τοπου της εργασίας και αντίστροφα, κάθε ημέρα εργασίας. Συνημμένα: 2 Άδειες κυκλοφορίας συντηρητικών Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 3

4 ΜΕΡΟΣ Β Κίνδυνοι που ενδέχεται να εμφανισθούν κατά την εκτέλεση του έργου: 1. Στο συνημμένο Πίνακα 1 αναφέρονται οι φάσεις και οι υποφάσεις εργασίας. 2. Στο συνημμένο Πίνακα 2 οριζόντια αναφέρονται οι πηγές κινδύνων και κατακόρυφα οι φάσεις και οι υποφάσεις εργασίας. Για κάθε επιμέρους φάση και υποφάση εκτέλεσης του έργου επισημαίνονται οι κίνδυνοι που ενδέχεται να εμφανισθούν. Η επισήμανση γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1, 2, και 3 στους κόμβους του πίνακα 2, όπου αντίστοιχα εμφανίζεται πηγή κινδύνου. Ειδικότερα: 3.1. Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: είτε: η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση/υποφάση εργασίας. είτε: οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων. είτε: ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να συμβεί είναι περιορισμένη Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: είτε: η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο. είτε: δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων. είτε: ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως ενδιάμεσες των 1 και 3 περιπτώσεων. Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΑΣΕΙΣ/ΥΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α/Α ΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φόρτωση εργαλείων και εξοπλισμού στο αυτοκίνητο και μετάβαση στο χώρο εργασίας Εκσκαφή λάκκου και θραύση του επιστρώματος και του κρασπέδου πεζοδρομίων, οδού και πλατείας ή τμήματος τοίχων, εάν υπάρχουν, γύρω από το στύλο που επιθεωρείται - συντηρείται Επιθεώρηση στύλου (οπτικός έλεγχος, ηχοσκόπηση, καθαρισμός διάτρηση και αποτίμηση της εναπομείνασας αντοχής του στύλου) 4 Συντήρηση στύλου 5 Επαναπλήρωση ρου λάκκου με χώμα Ενίσχυση του στύλου με έμπηξη χαλύβδινων ημισωλήνων (εφόσον από 6 την επιθεώρηση προκύψει ότι απαιτείται) και περίδεση τους με χαλύβδινες ζώνες. Επαναφορά του επιστρώματος και του κρασπέδου των πεζοδρομίων της οδού ή 7 της πλατείας καθώς και των τοίχων στην προηγούμενη κατάσταση τους. 8 Περισυλλογή εργαλείων και εξοπλισμού, φόρτωση τους στο αυτοκίνητο και επιστροφή στη Μονάδα. Α/Α ΥΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΦΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εσωτερική συντήρηση στύλου (πλήρωση τυχόν εσωτερικών θυλάκων με υγρό συντηρητικό, εφόσον από την επιθεώρηση προκύψει ότι υπάρχουν). Εξωτερική συντήρηση (επάλειψη με πολτώδες συντηρητικό ξύλου της εξωτερικής επιφάνειας του στύλου στη ζώνη εδάφους, δηλαδή 50 cm κάτω από την επιφάνεια του εδάφους έως 8 cm πάνω από αυτή και κάλυψη της συντηρούμενης επιφάνειας με πολυαιθυλένιο ενισχυμένο με χάρτη kraft). Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Α/Α ΦΑΣΗ 1 ΦΑΣΗ 2 ΦΑΣΗ 3 ΦΑΣΗ ΦΑΣΗ 5 ΦΑΣΗ 6 ΦΑΣΗ 7 ΦΑΣΗ 8 1 Τροχαίο ατύχημα εξαιτίας μη τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Θραύσματα 1 3 Θόρυβος 1 4 Δονήσεις 1 5 Χρήση αεροσυμπιεστή Πτώση αντικειμένων από ύψος Χρήση δοχείου υπό πίεση (Ps X V = 48 bar I) Έκθεση σε τοξικούς καρκινογόνους παράγοντες Ηλεκτροπληξία Υπαίθρια εργασία (παγετός, καύσωνας, τσιμπήματα εντόμων, φιδιών, δάγκωμα ζώων κ.λ.π) Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 6

7 Α/Α ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Για κάθε πηγή κινδύνου που έχει επισημανθεί στον Πίνακα 2 του τμήματος Β (στήλη 2) καταγράφονται οι φάσεις/υποφάσεις εργασιών όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης κινδύνου (στήλη 3), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων ασφαλείας (στήλη 4) και συμπληρώνονται, κατά την έγκριση του συντάκτη του ΣΑΥ, τα αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 5). ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΑΣΕΙΣ/ΥΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (1) (2) (3) (4) (5) 1 Τροχαίο ατύχημα 1,8 Ν. 2696/99 2 Θραύσματα 2 Π.Δ. 396/94 3 Θόρυβος 2 Π.Δ. 85/91 Π.Δ. 396/94 4 Δονήσεις 2 Π.Δ. 377/93 5 Χρήση αεροσυμπιεστή 2 Π.Δ. 377/93 Π.Δ. 18/96 Π.Δ. 395/94 6 Πτώση αντικειμένων από ύψος 3 Π.Δ. 396/ Χρήση δοχείου υπό πίεση (Ps X V = 48 bar) Έκθεση σε τοξικούς καρκινογόνους παράγοντες 4.1 AΠ14165/Φ.17.4/373/ , Ηλεκτροπληξία 2, 3, 5, 6, 7 10 Υπαίθρια εργασία (παγετός, καύσωνας, τσιμπήματα εντόμων, φιδιών, δάγκωμα ζώων κ.λ.π.) Π.Δ. 307/86 Π.Δ. 77/93 Π.Δ. 399/94 Οδηγίες ΔΕΗ/ΔΕΚΠ/ΤΑΕ Ότι πρέπει να ξέρετε για την ασφαλή οδήγηση Οδηγία ΔΕΗ/ΔΕΚΠ/ΤΑΕ Ότι πρέπει να ξέρετε για την προστασία της ακοής, Οδηγία πρόληψης ατυχημάτων ΔΕΗ Νο 33. Φυλλάδια οδηγιών χρήσης εργαλείων και εξοπλισμού Οδηγίες ΔΕΗ/ΔΕΚΠ/ΤΑΕ Ότι πρέπει να ξέρετε για την προστασία της κεφαλής, Οδηγία πρόληψης ατυχημάτων ΔΕΗ Νο 10. Οδηγία Διανομής Νο 11 Οδηγία ΔΕΗ/ΔΕΚΠ/ΤΑΕ Ότι πρέπει να ξέρετε για τα γάντια προστασίας, Οδηγίες πρόληψης ατυχημάτων ΔΕΗ Νο 1 και 25, Οδηγία ΔΕΗ/ΔΕΔ Ενίσχυση απορριπτόμενων ξύλινων στύλων με ημισωλήνες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Π.Δ. 77/93 Εγχειρίδιο Πρώτων Βοηθειών ΔΕΗ Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 7

8 ΜΕΡΟΣ Δ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Για την πρόληψη ατυχηματών, την ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη ζημιών, όλα τα μέλη του συνεργείου (συντηρητής-μισθωτός ΔΕΗ και προσωπικό Εργολάβου) θα εφαρμόζονται τα εξής μέτρα: 1. Θα φορούν μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικο πουκάμισο, γάντια προστασίας από χημικά ή μονωτικά γάντια ή γάντια εργασίας για προστασία από μηχανικούς κινδύνους, γυαλιά ή ασπίδια προστασίας από χημικά (π.χ. πιτσιλίσματα) και μηχανικούς κινδύνους (π.χ. εκτινασσόμενα αντικείμενα), μάσκα προστασίας αναπνοής, άρβυλα εργασίας και προστατευτικά κράνη. 2. Θα αποφεύγουν την επαφή του συντηρητικού με το δέρμα και τα μάτια. Θα αποφεύγουν επίσης την αναπνοή ατμών του συντηρητικού. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εξαιτίας μη τήρησης των παραπάνω μέτρων ασφαλείας ή λάθους συμβεί κάποιο περιστατικό, πρέπει να δίνονται οι παρακάτω πρώτες βοήθειες ανάλογα με την περίπτωση: - Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή άλλα γυμνά μέρη του σώματος, να γίνεται πλύση αμέσως με άφθονο νερό για αρκετή ώρα. - Σε περίπτωση ατυχήματος από εισπνοή, να μεταφέρεται το άτομο σε χώρο με καθαρό αέρα. Να εφαρμόζεται, αν ενδύκνειται, αμέσως τεχνητή αναπνοή και να καλείται αμέσως γιατρός. - Σε περίπτωση κατάποσης να προκαλείται εμετός με πίεση του πίσω μέρους του φάρυγγα με το δάχτυλο. Να ζητείται αμέσως ιατρική βοήθεια (να επιδεικνύεται η ετικέτα του δοχείου του συντηρητικού όπου είναι απαραίτητο). 3. Το προσωπικό του εργολάβου δεν θα αγγίζει καλώδια ή μεταλλικά εξαρτήματα των στύλων και γενικότερα των ηλεκτρικών γραμμών, εάν προηγουμένως δεν ζητήσει οδηγίες από τον παρευρισκόμενο, επικεφαλής του συνεργείου συντηρητή της ΔΕΗ και δεν εφαρμόσει τις οδηγίες αυτές. Για το χειρισμό γείωσης ουδέτερου Χαμηλής Τάσης (ΧΤ), πάνω σε στύλο γραμμής (ΧΤ) ή μικτής γραμμής Μέσης Τάσης (ΜΤ) και (ΧΤ) π.χ. σε περίπτωση ενίσχυσης του στύλου, όπου απαιτείται προσωρινή αποσύνδεση της γείωσης από το ηλεκτρόδιο γείωσης, αποξήλωση της από το στύλο και στερέωση της σε ασφαλή απόσταση από το χώρο εργασίας στη βάση του στύλου, όπως και Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 8

9 διευθέτηση της μετά την ενίσχυση του στύλου, θα χρησιμοποιούνται μονωτικά γάντια (κλάσης 1). Σε στύλο με γείωση μεταλλικών Μέσης Τάσης (ΜΤ), ο χειρισμός της γείωσης θα γίνεται ύστερα από συνεννόηση με την Περιοχή ΔΕΗ, η οποία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (θα χρησιμοποιούνται μονωτικά γάντια (κλάσης 2)). Αν στον παραπάνω στύλο υπάρχει χειριστήριο ή πίνακας ελέγχου για το χειρισμό οργάνου ΜΤ (π.χ. τριπολικού αεροδιακόπτη) από το έδαφος, συνεργείο της Περιοχής ΔΕΗ θα μεριμνήσει για την προσωρινή απομάκρυνση τους και διευθέτηση τους μετά το τέλος της εργασίας. 4. Οι προπορευόμενοι εργάτες εκσκαφής δεν θα εκσκάπτουν στύλο που είναι φανερά κατεστραμμένος, πρίν ζητήσουν οδηγίες από το συντηρητή της ΔΕΗ, για τα προφυλακτικά μέτρα που θα πάρουν πρίν εφαρμόσουν τις οδηγίες αυτές. 5. Κατά τις εκσκαφές, το προσωπικό του εργολάβου θα προσέχει να μην χτυπήσει και προκαλέσει βλάβη σε υπόγειο ηλεκτρικό ή τηλεφωνικό ή άλλο καλώδιο ή σε σωλήνες ύδρευσης ή αποχέτευσης ή άλλους ή σε οποιεσδήποτε άλλες υπόγειες εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση ενίσχυσης στύλου από τον οποίο αναχωρούν υπόγεια ηλεκτρικά καλώδια θα ακολουθούνται απαρέγκλιτα οι προβλεπόμενες από τη ΔΕΗ οδηγίες, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος η έμπηξη των ημισωλήνων να τραυματίσει το υπόγειο καλώδιο. 6. Η προσέγγιση και η απομάκρυνση από κάθε στύλο θα γίνεται μέσω των μονοπατιών ή ακαλλιέργητων λωρίδων του ενδεχομένως υπάρχουν σε περιοχές καλλιεργειών ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση ζημιών. 7. Θα προσέχουν σχολαστικά να μη χυθεί οποιοδήποτε χημικό συντηρητικό στο περιβάλλον. Αν εν τούτοις χυθεί, θα το περισυλλέγουν και θα το απορρίπτουν μέσα στο λάκκο συντηρούμενου στύλου και θα καθαρίζουν το χώρο στον οποίο χύθηκε. Αχρηστο φύλλο κάλυψης συντηρητικού που φέρει υπολείμματα συντηρητικού επάνω του θα απορρίπτεται και αυτό μέσα σε λάκκο συντηρούμενου στύλου. Η πλαστική εσωτερική επένδυση του δοχείου, μετά την χρησιμοποίηση όλης της ποσότητας του συντηρητικού, θα αφαιρείται από το συντηρητή της ΔΕΗ, θα σχίζεται από τη μια πλευρά και θα τυλίγεται γύρω από το συντηρημένο μέρος του στύλου, στον πυθμένα του λάκκου, πρίν από την τοποθέτηση του φύλλου κάλυψης συντηρητικού. Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 9

10 Τα κενά δοχεία του συντηρητικού θα περισυλλέγονται και θα επιστρέφονται στην αποθήκη της ΔΕΗ όπου θα καταστρέφονται με τρυπήματα και συμπίεση. Απαγορεύεται ρητά από τη νομοθεσία η επαναχρησιμοποίηση των κενών δοχείων του συντηρητικού. Θα καταλογίζονται ευθύνες στα συνεργεία αν βρεθούν εγκαταλελειμμένα κενά δοχεία συντηρητικών ή οι πλαστικές εσωτερικές επενδύσεις τους ή αν διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιήθηκαν για άλλες χρήσεις. 8. Εάν στο τέλος της ημερήσιας εργασίας μείνουν στύλοι με ανοιγμένους λάκκους και εάν οι στύλοι αυτοί βρίσκονται μέσα σε οικισμό, τότε ο εργολάβος θα καλύπτει τους ανοιγμένους λάκκους προσωρινά με ξύλινα ή μεταλλικά καλύμματα ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την κρίση του συντηρητή θα τους επιχωματώνει. Οι καλυμμένοι λάκκοι και τα προϊόντα εκσκαφής θα περιφράσσονται και θα επισημαίνονται με κατάλληλα προειδοποιητικά εμπόδια για την προστασία των διαβατών. 9. Στο αυτοκίνητο του εργολάβου τα χημικά συντηρητικά δεν θα τοποθετούνται στο χώρο που θα βρίσκονται τα μέλη του συνεργείου, αλλά σε ξεχωριστό χώρο κατά προτίμηση αεριζόμενο (σχάρα, ρυμουλκούμενο κ.λ.π.). Ο εργολάβος θα φροντίζει να υπάρχουν πάντοτε μέσα στο μεταφορικό μέσο του συνεργείου, δοχείο με νερό (τουλάχιστον 20 λίτρα) και φορητό φαρμακείο πρώτων βοηθειών πλήρες με φάρμακα, των οποίων δεν έχει λήξει η προθεσμία χρήσης. Το περιεχόμενο του φαρμακείου αυτού θα είναι το ίδιο με αυτό των φορητών φαρμακείων πρώτων βοηθειών των αυτοκινήτων της ΔΕΗ. 10. Κατά τη διάρκεια του έργου θα τηρείται Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του Ν. 1396/83 και στην ΑΠ /84, εφόσον είτε το έργο προβλέπεται να διαρκέσει πάνω από 30 ημέρες και απασχολούνται σε αυτό περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι, είτε ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να διαβιβάζεται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας πρίν από την έναρξη των εργασιών η συνημμένη «Εκ των προτέρων Γνωστοποίηση». Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 10

11 ΜΕΡΟΣ Ε ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η Νομοθεσία που αναφέρεται στο Μέρος Γ είναι: Ν. 2696/99 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Π.Δ. 396/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς τη Οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ Π.Δ. 85/91 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνου που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση πρός την Οδηγία 86/188/ΕΟΚ Π.Δ. 377/93 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις μηχανές Π.Δ. 18/96 Τροποποίηση του Π.Δ. 377/93 σχετικά με τις μηχανές σε συμμόρφωση πρός τις Οδηγίες του Συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ Π.Δ. 395/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους σε συμμόρφωση πρός την Οδηγία 89/655/ΕΟΚ ΑΠ 14165/Φ.17.4./373/93 Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου Π.Δ. 307/86 Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους Π.Δ. 77/93 Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 307/86 σε συμμόρφωση με τη Οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ Π.Δ. 399/94 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία του Συμβουλίου 30/394/ΕΟΚ ΑΠ /84 Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 11

12 Οδηγία Διανομής ΔΕΗ Νο 11 Τεχνικές Οδηγίες συντήρησης ξύλινων στύλων Οδηγία Πρόληψης ατυχημάτων ΔΕΗ Νο 1 Χρήση και συντήρηση ελαστικών και προστατευτικών γαντιών ηλεκτροτεχνίτη Οδηγία Πρόληψης Ατυχημάτων ΔΕΗ Νο 10 Χρήση και συντήρηση κρανών προστασίας Οδηγία Πρόληψης ατυχημάτων ΔΕΗ Νο 25 Έλεγχος και συντήρηση εφοδίων προστασίας και ασφαλούς εργασίας Οδηγία Πρόληψης ατυχημάτων ΔΕΗ Ν0 33 Περί θορύβου Οδηγία ΔΕΗ/ΔΕΚΠ/ΤΑΕ : Ότι πρέπει να ξέρετε για την ασφαλή οδήγηση Οδηγία ΔΕΗ/ΔΕΚΠ/ΤΑΕ : Ότι πρέπει να ξέρετε για τα γάντια προστασίας Οδηγία ΔΕΗ/ΔΕΚΠ/ΤΑΕ : Ότι πρέπει να ξέρετε για την προστασία της ακοής Οδηγία ΔΕΗ/ΔΕΚΠ/ΤΑΕ : Ότι πρέπει να ξέρετε για την προστασία της κεφαλής Φυλλάδια οδηγιών χρήσης συντήρησης χρησιμοποιούμενων εργαλείων και εξοπλισμού (επισυνάπτονται τα φυλλάδια με ευθύνη του επικεφαλής του συνεργείου του Εργολάβου) Εγχειρίδιο Πρώτων Βοηθειών ΔΕΗ Σημείωση: Οιαδήποτε νεότερη αναθεώρηση, συμπλήρωση ή έκδοση των παραπάνω Νομοθετημάτων, Οδηγιών, Εγχειριδίων κ.λ.π. σε θέματα τα οποία είναι σχετικά με το υπόψη ΣΑΥ θα συμπληρώνονται στα κείμενα ή τους πίνακες του ΣΑΥ αμέσως μετά την έκδοση τους. Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 12

13 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Περιοχή ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) (κατ εφαρμογή του Π.Δ. 305/96) Είδος του έργου: Συντήρηση ξύλινων στύλων δικτύων Διανομής ΔΕΗ Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 13

14 Για τα έργα συντήρησης ξύλινων στύλων δικτύων Διανομής δεν απαιτείται ιδιαίτερος Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ). Και τούτο διότι τα έργα αυτά εντάσσονται στο σχετικό ΦΑΥ του αντίστοιχου έργου κατασκευής της εναέριας εγκατάστασης Διανομής ΔΕΗ, δεδομένου ότι αποτελούν μέρος της συντήρησης της εγκατάστασης αυτής. Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 14

15 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Περιοχή Βαθμός ασφάλειας : Βαθμός προτεραιότητας : /Φ.911/ / - - Πληροφορίες: Τηλέφωνο : ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εργασίας Επιθεώρηση Εργασίας Δ/νση Περίληψη: Διαβίβαση Εκ των προτέρων γνωστοποίησης Σχετικά: Π.Δ. 305/96 Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παραπάνω Π.Δ. (Άρθρο 3, & 12), σας διαβιβάζουμε συνημμένα Εκ των προτέρων γνωστοποίηση για Έργο συντήρησης εγκατεστημένων στο ύπαιθρο, ξύλινων στύλων Διανομής που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας. Συνημμένα: 1 Διευθυντής Περιοχής Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 15

16 ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (Άρθρο 3, & 12, Π.Δ. 305/96) 1. Ημερομηνία διαβίβασης :. 2. Ακριβής διεύθυνση του εργοταξίου: (βλέπε Μέρος Α, παράγραφος 3) Αριθμός αδείας (ή έγκρισης για τα δημόσια έργα που δεν απαιτείται άδεια): Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τους «Κανονισμούς διά την εγκατάστασιν και συντήρησιν υπαιθρίων γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας» (ΦΕΚ 608/Β/ , ΦΕΚ 476/Β/ , ΦΕΚ 829/Β/ ΚΑΙ ΦΕΚ 687/Β/ ). 4. Κύριος (οι) του έργου [όνομα (τα) και διεύθυνση (σεις)]: (βλέπε Μέρος Α, παράγραφος 4) 5. Είδος του έργου: (βλέπε Μέρος Α, παράγραφος 1) 6. Ανάδοχος (οι) [όνομα (τα) και διεύθυνση (σεις)]: 7. Συντονιστής (ες) σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης έργου [όνομα (τα) και διεύθυνση (σεις)]: Σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 δεν απαιτείται συντονιστής 1 συνεργείο) 8. Συντονιστής (ες) σε θέματα ασφαλείας και υγείας κατά τη εκτέλεση του έργου [όνομα (τα) και διεύθυνση (σεις)]: Σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 δεν απαιτείται συντονιστής (1 συνεργείο) 9. Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών στο εργοτάξιο 10. Προβλεπόμενη διάρκεια του εργοταξίου: 11. Προβλεπόμενος μέγιστος αριθμός εργαζομένων στο εργοτάξιο 12. Προβλεπόμενος αριθμός εργολάβων, υπεργολάβων και αυτοπασχολούμενων στο εργοτάξιο 13. Στοιχεία των επιχειρήσεων που έχουν ήδη επιλεγεί Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 16

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου:

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου: Ε ΗΕ Α.Ε. Περιοχή Χαλκίδας ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου: Κλάδεµα ή κοπή δένδρων που έρχονται σε επαφή ή γειτνιάζουν µε εναέριες εγκαταστάσεις ιανοµής ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 )

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2011 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 998.207,43

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Είδος του έργου και χρήση αυτού: Υδραυλικό έργο Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη Φωλιά Σύντομη περιγραφή του έργου: Ανόρυξη μιας αρδευτικής γεώτρησης για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 - Εγκύκλιος: 130159/07-05-1997 του Υπουργείου Εργασίας) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Είδος έργου και χρήση αυτού:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.

ΔΕΥΑΡ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00 (χωρίς το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Α. Υ. Τεύχος 1. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας

Σ. Α. Υ. Τεύχος 1. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ Πληροφ. : Α. Παπαδάκη Α. Παπανδρέου 100, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821029141 Fax: 2821051540

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Σ.Α.Υ.) Σελ.1/12 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α )

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Σελίδα 1 από 25 Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. Εχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Σ. Α. Υ)

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Σ. Α. Υ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (Π.. 305/96,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Υπ. Εργασίας 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Π.. 778/80 «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Φ.Ε.Κ. 193/Α/26-8- 80)» Αναφέρεται στα ικριώµατα Ξύλινα ικριώµατα (χρησιµοποίησής µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2015 ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ 23% ) Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.) ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης : 126/2014

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ Τ.Ε.Ε. Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Επιμέλεια: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1 Υγιεινή και ασφάλεια στα τεχνικά έργα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 421.130,25 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "01 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» Εισηγητής : Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305 / 96

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305 / 96 ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΝΑΟΥΣΑΣ» Α.Μ.17/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 46/2013 Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα