ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α. 2013Δ ΔΠΑ-ΔΠΠΔΡΑΑ-ΣΑΜΔΗΟ ΤΝΟΥΖ & ΔΘΝΗΚΟΗ ΠΟΡΟΗ (ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΑΝΟΗΚΣΧΝ ΥΧΡΧΝ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 4,250, (Με αλαζεώξεζε θαη ΦΠΑ) ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Ννέκβξηνο

2 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΧΓΖ Α. ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΠΛΑΔΗ Α.1 Οηθνινγηθή πξνζέγγηζε Α.2 Υαξαθηήξαο επεκβάζεσλ Β. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΑΝΑΠΛΑΖ Β.1 Πεξηνρή Ννκαξρίαο Β.2 Πεξηνρή Γεπέδνπ Β.3 Πεξηνρή Γηθαζηεξίσλ Γ. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΦΤΣΟΣΔΥΝΗΚΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ Γ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΛΗΚΧΝ Γ.1 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζηνηρείσλ θαη πιηθώλ ησλ δηακνξθώζεσλ Γ.2 Πίλαθαο πιηθώλ θαη ζεκείσλ πνπ εθαξκόδνληαη Ννέκβξηνο

3 ΔΗΑΓΧΓΖ Σν έξγν «Βηνθιηκαηηθέο αλαβαζκίζεηο αλνηθηψλ δεκφζησλ ρψξσλ Γ. Ρεζχκλεο (Γπηηθφ παξαιηαθφ Μέησπν)» απνηειεί κέξνο επξχηεξνπ έξγνπ πνπ αθνξά ηελ εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ησλ επεκβάζεσλ ζηελ δπηηθή παξαιηαθή δψλε ηνπ Ρεζχκλνπ, ηελ πεξηνρή πνπ αξρίδεη απφ ηηο δπηηθέο ππψξεηεο ηνπ θάζηξνπ ηεο Φνξηέηδαο θαη θηάλεη σο ηα δπηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ δειαδή έσο ην ζηξαηφπεδν Θενδσξάθε. Αθνξά ζηελ αλάπιαζε ησλ δεκφζησλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, πνπ πεξηθιείνληαη απφ ηελ παιαηά εζληθή νδφ, ηηο νδνχο Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, Παλη. Πξεβειάθε, ηελ πιαηεία Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ (Ννκαξρίαο) θαη ηελ αθηνγξακκή. Όπσο θαζνξίζηεθε απφ ηελ Οξηζηηθή κειέηε ηνπ επξχηεξνπ έξγνπ, ηα έξγα αλάπιαζεο ρξνληθά ρσξίδνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο. ε απηά ηεο άκεζεο πινπνίεζεο ζε νξίδνληα 5εηίαο, πνπ αθνξνχλ αξρηηεθηνληθέο δηακνξθψζεηο ησλ δεκφζησλ ρψξσλ θαη ζε απηά ηεο πην καθξνρξφληαο πινπνίεζεο 15 εηίαο θαη άλσ, πνπ αθνξνχλ ηελ πνιενδνκηθή νινθιήξσζε ηεο αζηηθήο αλάπιαζεο ηεο δπηηθήο παξαιηαθήο δψλεο. Ζ δηάθξηζε απηή, επηβιήζεθε απφ ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ απφ Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα. Απηά πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε νινθιεξσκέλσλ κειεηψλ, πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα έγθξηζεο θαη πινπνίεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ άκεζα. Ζ πξνυπφζεζε απηή γίλεηαη ηδηαίηεξα επηηαθηηθή, θαζψο κε πξσηνβνπιία ηνπ θνξέα, έρνπλ εμαζθαιηζηεί κε ίδηνπο πφξνπο θαη δαλεηζκφ, νη αλαγθαίεο ρξεκαηνδνηήζεηο γηα ηελ εθθίλεζε ησλ κειεηψλ. Βέβαηα, ε νινθιήξσζε ησλ κειεηψλ θαη ε πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηεο πξψηεο θάζεο, εληάζζεηαη ζηελ ινγηθή ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο δπηηθήο δψλεο, έηζη ψζηε λα κελ επεξεάδνληαη νη δηαδηθαζίεο νινθιήξσζεο ηεο ηειηθήο αζηηθήο αλάπιαζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηα έξγα ηεο πξψηεο θάζεο πξνβιέπνπλ εξγαζίεο κηθξήο θιίκαθαο θαη ηνπηθψλ δηεπζεηήζεσλ, πνπ αθνξνχλ ηελ αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ησλ δεκφζησλ ρψξσλ, θαζψο θαη θπθινθνξηαθέο δηεπζεηήζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ κε ηελ πφιε. Α. ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΠΛΑΔΗ Σν έξγν «Βηνθιηκαηηθέο αλαβαζκίζεηο αλνηθηψλ δεκφζησλ ρψξσλ Γ. Ρεζχκλεο (Γπηηθφ παξαιηαθφ Μέησπν)» εληάρζεθε ζηε δξάζε γηα «Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Γεκφζησλ Αλνηθηψλ Υψξσλ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε » θαη αθνξά ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην θηίξην ηεο πξψελ Ννκαξρίαο (πιαηεία αλαηνιηθά ηνπ θηηξίνπ, πιάησκα δπηηθά ηνπ θηηξίνπ, νδφο Κεθαινγηάλλεδσλ, νδφο Μειηζζηλνχ, νδφο λφηηαο Ννκαξρίαο), ηνπ γεπέδνπ ηεο νρψξαο θαη ηνπ βφξεηνπ ειεχζεξνπ ρψξνπ ησλ δηθαζηεξίσλ (πιαηεία, νδφο Κεθαινγηάλλεδσλ, νδφο Πξεβειάθε είζνδνη πξνο παιηά πφιε). Α.1 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ - Αντιμετώπιση ζητημάτων προστασίας τοσ περιβάλλοντος Θεσξνχκε φηη νη κειέηεο ζχγρξνλσλ έξγσλ ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. ε θάζε ηνκέα ηεο κειέηεο, ε θαηεχζπλζε ηνπ κέγηζηνπ νηθνινγηθνχ θέξδνπο αλαδεηθλχεηαη σο θπξίαξρε θαη δηεξεπλψληαη φιεο νη δηαζέζηκεο ζήκεξα ηερλνινγίεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Με βάζε απηφ ην ζθεπηηθφ, έγηλε πξνζπάζεηα ζε δχν βαζηθέο θαηεπζχλζεηο: απηή ησλ πιηθψλ θαη εθείλε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Όζνλ αθνξά ζηα πιηθά πνπ πξνηείλνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ δηακνξθψζεσλ, είηε απηέο αθνξνχλ ζηα πεδνδξφκηα θαη ηνπο δξφκνπο είηε αθνξνχλ ζηηο πην ειεχζεξεο δηακνξθψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δνκηθψλ πιηθψλ, ηε βιάζηεζε θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ηδίνπ ηνπ ρψξνπ, απηά δηαδξακαηίδνπλ έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ κηθξνθιίκαηνο θαη ζεξκηθήο άλεζεο, αλάινγα θαη κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ εμεηαδφκελνπ ρψξνπ, θαη ρξεζηκεχνπλ γηα ηε ζπιινγή, ηελ απνζήθεπζε, ηελ αληαλάθιαζε θαη ηε δηάρπζε ηεο ζεξκφηεηαο. Σν γεγνλφο απηφ, θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα βειηηζηνπνίεζε ησλ ζεξκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πιηθψλ, επηθεληξψλνληαο ηε κειέηε ζηε ζεξηλή πεξίνδν ιφγσ ηεο απμεκέλεο έληαζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζεξκνθξαζηψλ. Ζ επηινγή ησλ πιηθψλ δαπεδφζηξσζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο πξνζδηνξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ νη ζπλζήθεο ζεξκηθήο θαη νπηηθήο άλεζεο. Αλνηρηφρξσκεο επηθάλεηεο απνξξνθνχλ κηθξφ πνζνζηφ ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, θαζψο αληαλαθινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο, θαη επνκέλσο νη ζεξκνθξαζίεο πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη κηθξφηεξεο, ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ γχξσ ρψξνπ θαη ησλ θηηξίσλ, ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν. Γξνζεξά πιηθά ζεσξνχληαη απηά κε ειαθξηά ρξψκαηα θαη πςειή ζεξκηθή ηθαλφηεηα θαη ζπλίζηαηαη γηα ηελ εμεηαδφκελε πεξηνρή. Ζ ρξήζε πνιχ αλνηρηψλ ρξσκάησλ απνθεχγεηαη, θαζψο ε κεγάιε αλαθιαζηηθφηεηα ησλ πιηθψλ δχλαηαη λα δεκηνπξγήζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζάκβσζεο γηα ηνπο ρξήζηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη δηεπνρηαθά. Ννέκβξηνο

4 Σα ζθιεξά πιηθά έρνπλ αληηθαηαζηαζεί κε ηα θηιηθφηεξα πξνο ην πεξηβάιινλ αληίζηνηρα. Αλαιπηηθφηεξα, φιεο νη επηζηξψζεηο ησλ πεδνδξνκίσλ πξνηείλνληαη κε θπβφιηζνπο νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη κε εγθηβσηηζκφ πάλσ ζε άκκν ζαιάζζεο ψζηε λα απνξξένπλ ηα φκβξηα χδαηα πξνο ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα θαη λα κελ θαηεπζχλνληαη πξνο ηα δίθηπα ζπιινγήο ησλ φκβξησλ. Οη θπβφιηζνη πνπ πξνηείλνληαη είλαη ηερλεηνί θαη φρη θπζηθνί. Οη ηερλεηνί θπβφιηζνη γίλνληαη απφ ηζηκεληνζπληξήκαηα ηα νπνία είλαη νηθνλνκηθφηεξα ζηελ θαηαζθεπή ηνπο απφ φηη νη εμνξπγκέλνη ιίζνη θαη νηθνινγηθνί ζηελ παξαζθεπή ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο ιίζνπο ησλ ιαηνκείσλ. Δπηπιένλ, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δερζνχλ ζηηο ρξσζηηθέο ηνπο πιηθά λαλνηερλνινγίαο ηα νπνία έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα αλάθιαζεο κεγάινπ κέξνπο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Οη πξνηεηλόκελνη ηζηκεληνθπβόιηζνη είλαη «ςπρξνί» αθξηβψο γηα ηνλ ιφγν φηη ζηελ πην δεζηή εκεξήζηα δψλε ην θαινθαίξη κπνξνχλ λα εθπέκπνπλ κέρξη θαη 10 βαζκνχο ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληθνχο. Γηα αηζζεηηθνχο ιφγνπο ην ηειείσκα ηνπο ζα είλαη ηερλεηά παιαησκέλν. ε νξηζκέλνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ ίδηνπ θπβφιηζνπ, θαζψο παξνπζηάδεη ηε κηθξφηεξε δηαθχκαλζε ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο (απφ άιια ζπλήζε δνκηθά πιηθά), ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο φπνπ επηηξέπεηαη ε θαηά ηφπνπο βιάζηεζε αλάκεζά ηνπο, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία δηαπεξαηψλ επηθαλεηψλ θαη ηελ θαηαθξάηεζε ηνπ λεξνχ. πκβάιιεη επίζεο ζε κεησκέλε αθηηλνβνιία κεγάινπ κήθνπο θχκαηνο πξνο ηνλ άλζξσπν, κεηψλνληαο αξθεηά ηηο ζπλζήθεο ζεξκηθήο δπζθνξίαο, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε βιάζηεζεο γηα ην ζθηαζκό ησλ ζηαζκεπκέλσλ νρεκάησλ, ν ρψξνο πξνζηαηεχεηαη επαξθψο απφ ηελ έληνλε ειηαθή αθηηλνβνιία. ε θάπνηνπο άιινπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο πξνηείλεηαη ε ρξήζε επηθαλεηψλ απφ ζηαζεξνπνηεκέλν ρψκα. Οη θαιππηφκελεο επηθάλεηεο δηαηεξνχλ ηελ θπζηθή ηνπο εκθάληζε θαη ελζσκαηψλνληαη απφιπηα ζηνλ πεξίγπξφ ηνπο, αθνχ θαηά θαλφλα επηιέγνληαη ηνπηθά αδξαλή, ψζηε λα κελ δηαθέξεη ην ρξψκα ηνπο απφ ην ρξψκα ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο ηεο θάζε πεξηνρήο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε γηα βειηίσζε ηεο βηνθιηκαηηθήο απφδνζεο ζην κείγκα ηνπ ζηαζεξνπνηεκέλνπ ρώκαηνο γίλεηαη πξνζζήθε ςπρξώλ πιηθώλ ζηε ζχζηαζε ηνπ. Σέινο, ε επηινγή ησλ πιηθψλ αιιά θαη ησλ ρξσκαηηζκψλ ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ ρψξσλ επεξεάδεη θαη ηελ νπηηθή άλεζε, φπσο θαη αλαθέξζεθε, θαζψο θαη ηελ ζεξκηθή. Πξνηείλνληαη θπζηθά πιηθά γηα θαζηζηηθνύο ρώξνπο (μχιηλνη πήρεηο ζηελ θαζηζηηθή επηθάλεηα) ελψ απνθεχγνληαη έληνλεο κεηαιιηθέο ή ζθνπξφρξσκεο ηζηκεληέληεο θαηαζθεπέο. Δηδηθφηεξα, ζηνπο ρψξνπο ζηάζεο θαη αλάπαπζεο (πέξγθνιεο, θαζηζηηθά, θιπ) ελζαξξχλεηαη απνθιεηζηηθά ε ρξήζε μύιηλσλ θαηαζθεπώλ. Α.2 ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο αζηηθνχ ρψξνπ Βειηίσζε ηνπ ζεξκηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο πεξηνρήο θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν Βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ επηθαλεηψλ ππαίζξησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ αλζξψπνπ/απηνθηλήηνπ Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θιηκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Οξζνινγηθή αμηνπνίεζε ηεο ηνπνγξαθίαο θαη ηνπ θπζηθνχ αλάγιπθνπ Οξζνινγηθή επηινγή ησλ εηδψλ ηεο θχηεπζεο Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο απαηηνχκελεο ελέξγεηαο ζηνλ θσηηζκφ Οη παξεκβάζεηο απνζθνπνχλ ζηελ βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο κέζσ: o κείσζεο ησλ ζθιεξψλ βαηψλ επηθαλεηψλ εδαθνθάιπςεο θαη αληηθαηάζηαζε κε άιια πιηθά ηα νπνία o o έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο. ρξήζεο πιηθψλ κε κεησκέλν δείθηε αληαλάθιαζεο ρξήζεο θσηνθαηαιπηηθψλ πιηθψλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηνπο ξχπνπο. o Σερληθή Έθζεζε Μειέηε Δθαξκνγήο - Βηνθιηκαηηθέο αλαβαζκίζεηο δεκνζίσλ αλνηθηψλ ρψξσλ πεξηνρψλ Ννκαξρίαο Γεπέδνπ - Γηθαζηεξίσλ Ννέκβξηνο

5 o o αχμεζε ηεο ζθίαζεο. αχμεζεο ηεο έθηαζεο ηνπ πξαζίλνπ. Έηζη ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ νη «ζεξκηθέο θαηαβφζξεο» πνπ είλαη ην έδαθνο θαη ην λεξφ, πνπ δηαηεξνχλ ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία απφ απηή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη φπνπ κπνξεί λα δηνρεηεπζεί ε πιενλάδνπζα αζηηθή ζεξκφηεηα. Ννέκβξηνο

6 Β. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΑΝΑΠΛΑΖ Β.1 ΠΔΡΙΟΥΗ ΝΟΜΑΡΥΙΑ ηελ πεξηνρή πεξηκεηξηθά ηνπ θηηξίνπ ηεο Ννκαξρίαο ζα γίλεη εθηεηακέλε αιιαγή ησλ δαπεδνζηξώζεσλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ νη λέεο ραξάμεηο, ηα ζχγρξνλα πιηθά θαη νη δηακνξθψζεηο ζηηο ζεκεξηλέο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεκφζηνπ ρψξνπ. Δηδηθά ζηελ δπηηθή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ ζα νξγαλσζεί έλα πιάησκα κε λέεο δελδξνθπηεύζεηο (αικπξίθηα θαη θίθνπο ξνδίηηθνπο) ζε θάλλαβν κε ην ππφινηπν ηκήκα λα δαπεδνζηξψλεηαη κε ςπρξνχο θπβφιηζνπο ηερλεηήο παιαίσζεο. Αλάινγα ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ, ε νπνία είλαη θαη ε θχξηα, ην πιάησκα ζα δηακνξθσζεί σο πιαηεία κε ηελ δπλαηφηεηα λα πεξλνχλ νρήκαηα ζε πεξηνξηζκέλε θαη αλαγθαία ζπρλφηεηα. Ζ πθηζηάκελε δηακφξθσζε κε ηελ πεξηκεηξηθή, γχξσ απφ ειιεηπηηθφ παξηέξη, θίλεζε, ζα θαηαξγεζεί αιιά ζα παξακείλνπλ ζηελ ζέζε ηνπο φια ηα κεγάια δέλδξα θαη νη θνίληθεο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα. Οη δαπεδνζηξψζεηο ζα γίλνπλ απφ πέηξεο ηνπηθήο πξνέιεπζεο ζην θεληξηθφ ηκήκα ηεο πιαηείαο φπνπ ζα έρνπλ ινμή ράξαμε θαη απφ ςπρξνχο θπβφιηζνπο ηερλεηήο παιαίσζεο ζε άκκν ζην ππφινηπν. Οη αξκνί κεηαμχ ησλ πέηξηλσλ πιαθνζηξψζεσλ ζα είλαη απφ ζθπξφδεκα δεκηνπξγψληαο ζπλερείο γξακκέο, θαηεπζχλνληαο ηηο πεδέο θηλήζεηο απφ ηελ παιαηά πφιε πξνο ηηο δπηηθέο επεθηάζεηο (Κνπκπέο). Ννέκβξηνο

7 Ζ πεξηνρή ηεο πιαηείαο ηεο Ννκαξρίαο θαζψο θαη ε νδφο Πξεβειάθε απφ ην θηίξην ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη βφξεηα απνηεινχλ έλα εληαίν πιάησκα ην νπνίν εθηείλεηαη απφ ην φξην ηεο ζάιαζζαο ζηα δπηηθά κέρξη ην φξην ηεο παιαηάο πφιεο ζηα αλαηνιηθά θαη απφ ηελ νδφ Μειηζζηλνχ ζηα βφξεηα κέρξη ηα Γηθαζηήξηα ζηα λφηηα. Σν πιάησκα απηφ απνηειεί δηαθξηηφ ρψξν ζηνλ νπνίν έρνπλ πξνηεξαηφηεηα νη πεδνί. Έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεδφδξνκνπ θαη ηεο πιαηείαο. Ζ θίλεζε ησλ νρεκάησλ νξίδεηαη επί ηνπ πιαηψκαηνο γηα ηα νρήκαηα ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ νρεκάησλ αλάγθεο. Ζ πξνηεξαηφηεηα ησλ πεδψλ επί ηνπ πιαηψκαηνο ζεκαίλεη ηελ απαίηεζε γηα πνιχ κηθξέο ηαρχηεηεο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ. Δπηπιένλ ζεκαίλεη φηη ε θίλεζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο επί ηνπ πιαηψκαηνο είλαη απξφζθνπηε θαζψο εμαζθαιίδεηαη εληαίν ην επίπεδν θίλεζεο ηνπο. Τπάξρεη ε πξφβιεςε γηα ηελ πξφζβαζε θαη θαζνδήγεζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο πφιεο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ Απφθαζε Τπ. Πεξηβ. Δλεξγ. & Κι. Αιι.52907/ (ΦΔΚ 2621 / ηεχρνο Β) (Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ κε αλαπεξία ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ). Δπηπιένλ, ππάξρεη πξφβιεςε θαζνδήγεζεο ησλ ηπθιψλ επί ηνπ πιαηψκαηνο, ζε θηίξηα κε θνηλφρξεζηεο ιεηηνπξγίεο. Υσξνζεηείηαη κηα φδεπζε ηπθιψλ απφ ην θηίξην ησλ δηθαζηεξίσλ πξνο ηα θηίξηα ηεο αζηπλνκίαο θαη ηεο λνκαξρίαο ε νπνία επηπιένλ ελψλεη ηελ λφηηα αθξαία πεξηνρή ηνπ πιαηψκαηνο κε ηελ αληίζηνηρε βφξεηα. Δλψλεη δειαδή ηελ πεξηνρή λφηηα ηνπ πιαηψκαηνο φπνπ ππάξρνπλ νδνί κε θίλεζε νρεκάησλ κε ηελ αληίζηνηρε βφξεηα. Σηε ζέζε ηνπ παιαηνύ ζηληξηβαληνύ εληάζζνπκε έλα λέν ην νπνίν έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 1. Βξίζθεηαη ζην επίπεδν ηνπ δαπέδνπ ηεο πιαηείαο. Ζ δεμακελή απνξξνήο ηνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ην επίπεδν ηεο πιαηείαο θαη ην θξεάηην ησλ αληιηψλ ζε παξαθείκελε ππφγεηα ζέζε. 2. Έρεη έλα θεληξηθφ πίδαθα θαη πέληε πεξηθεξεηαθνχο. Ο θεληξηθφο πίδαθαο αλαδχεηαη απφ θπθιηθή πεξηνρή ε νπνία ζα κπνξεί λα έρεη ή λα κελ έρεη λεξφ ξπζκίδνληαο ην αλψηαην χςνο ηνπ λεξνχ ηεο ππνθείκελεο δεμακελήο. 3. Ζ δεμακελή ζα έρεη δηάκεηξν 4 κέηξα θαη ε φιε δηακφξθσζε ηνπ δαπέδνπ ηνπ ζηληξηβαληνχ ζα εθηείλεηαη θαη πέξαλ απηήο κέρξη ηα φξηα ησλ παξαθείκελσλ δηακνξθψζεσλ. 4. Οη πιάθεο πνπ ζα νξίδνπλ ην δάπεδν ηνπ ζηληξηβαληνχ ζα είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλεο απφ ζπλζεηηθφ ηζηκέλην (ψζηε λα κελ αιινηψλνληαη ρξσκαηηθά θαη λα έρνπλ πνιχ κεγάιεο αληνρέο) ζην ρξψκα ηνπ αλνηθηνχ γθξη ηνπ ηζηκέληνπ. 5. Οη πιάθεο ζα ζηεξίδνληαη ζε κεηαιιηθφ αλνμείδσην ζθειεηφ ν νπνίνο ζα εδξάδεηαη ζην θάησ ηκήκα ηεο δεμακελήο θαη ζα έρεη δηάηαμε ηέηνηα ψζηε λα ζπγθιίλνπλ ηα λεξά πξνο ηνλ θεληξηθφ πίδαθα αιιά θαη λα απνξξένπλ κέζα απφ ηα δηάθελα ηνπ ζθειεηνχ. 6. Δπηπιένλ ε απνξξνή ησλ πδάησλ ζα επηηπγράλεηαη κε κηθξέο νπέο ζην επίπεδν ησλ πιαθψλ ησλ νπνίσλ ζα θιηκαθψλεηαη ε ζπρλφηεηα πξνο ην θέληξν ηνπ ζηληξηβαληνχ ζε ηπραία δηάηαμε. 7. Οη πιάθεο ζην θέληξν ηνπ ζηληξηβαληνχ αιιά θαη νη πεξηβάιινπζεο ζα θέξνπλ κηθξά θσηηζηηθά γηα ηελ αλάδεημε ηεο ζχλζεζεο αιιά θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πηδάθσλ ηηο λπρηεξηλέο ψξεο. Ννέκβξηνο

8 ΓΤΣΗΚΑ & ΑΝΑΣΟΛΗΚΑ ΣΟΤ ΓΖΠΔΓΟΤ ΣΖ ΟΥΧΡΑ Β.2 ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΗΠΔΓΟΤ Σν γήπεδν ηεο νρψξαο απνθαζίζηεθε λα παξακείλεη ζηελ ζέζε απηή κέρξη ηελ θαηαζθεπή λένπ γεπέδνπ ζηνλ ρψξν ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Δπηπιένλ, κέρξη ηελ νξηζηηθή κεηαθίλεζε ηνπ ηα απνδπηήξηα θαη ηα κηθξά ππνζηεξηθηηθά θηίζκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηα βφξεηα, ηα αλαηνιηθά θαη ηα λφηηα ηνπ θεληξηθνχ ρψξνπ ζα παξακείλνπλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη επεκβάζεηο ζα πεξηνξηζηνχλ ζηελ θαηεδάθηζε ησλ δπηηθώλ ηνίρσλ ηνπ γεπέδνπ θαζώο θαη ηεο δπηηθήο θεξθίδαο. ηελ ζέζε ηνπο ζα γίλεη πεξηκεηξηθή δελδξνθύηεπζε θαη ζα ηνπνζεηεζεί ρακειφ κεηαιιηθφ θηγθιίδσκα. Ο δξφκνο ζηα δπηηθά ηνπ ζεκεξηλνχ γεπέδνπ ζα κεηαηνπηζηεί αλαηνιηθφηεξα θαηά πεξίπνπ νθηψ κέηξα θαη ζηε ζέζε ηνπ ζα αλαπηπρζνχλ δηαπιαηπζκέλα πεδνδξόκηα θαη πνδειαηνδξόκνο. Σα πιηθά δαπεδφζηξσζεο ζα είλαη ςπρξνί θπβφιηζνη ηερλεηήο παιαίσζεο επί άκκνπ γηα ηηο θηλήζεηο ησλ πεδψλ θαη αληίζηνηρνη θπβφιηζνη επί ζθπξνδέκαηνο γηα ηηο θηλήζεηο ησλ απηνθηλήησλ. Δπηπιένλ ζην δπηηθφ γξακκηθφ δηάδσκα δίπια ζηελ ζάιαζζα ζα ππάξρεη δηάδξνκνο θίλεζεο πνδειάησλ απφ ζηαζεξνπνηεκέλν ρψκα κε πνδνιαληθά θαη ςπρξά πιηθά. Ννέκβξηνο

9 Β.1 ΠΔΡΙΟΥΗ ΝΟΣΙΑ ΣΟΤ ΓΗΠΔΓΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΣΙΚΟΤ ΜΔΓΑΡΟΤ H δηακφξθσζε ηεο πεξηνρήο βφξεηα ηνπ δηθαζηηθνχ κεγάξνπ θαη λφηηα απφ ην γήπεδν ηεο νρψξαο αθνινπζεί ηελ ινγηθή ηεο νξγάλσζεο ησλ δηαδξνκψλ ζχλδεζεο ηεο παιαηάο πφιεο κε ηελ δπηηθή λεψηεξε επέθηαζή ηεο πξνο ηνλ Κνπκπέ. Καζψο δηακνξθψλνληαη νη δξόκνη θαη νη δηαδξνκέο ησλ πεδώλ θαη ησλ πνδειάησλ κε θπβνιηζνζηξψζεηο θαη ζηαζεξνπνηεκέλν ρψκα ζηελ ζέζε ηεο αζθάιηνπ, νξγαλψλεηαη ε θίλεζε πξνο ηα δπηηθά. Σν ηέινο ησλ δηακνξθψζεσλ πξνο ηα λφηηα θαη εηδηθά ζηελ δπηηθή ηνπ απφιεμε, ζρεδηάδεηαη κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ λέσλ δηακνξθψζεσλ ηνπ δξφκνπ ηεο Κεθαινγηάλληδσλ πξνο ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ψζηε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ε νδφο ηθαλνπνηεηηθά γηα ην δηάζηεκα κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ ηεο αλάπιαζεο ηνπ δπηηθνχ παξαιηαθνχ κεηψπνπ ηεο πφιεο. Ννέκβξηνο

10 Γ. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΦΤΣΟΣΔΥΝΗΚΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ Ο ππφ κειέηε ρψξνο πξέπεη λα πάξεη ηελ δηακφξθσζε πνπ αξκφδεη ηφζν ζηηο πξνβιεπφκελεο ιεηηνπξγίεο φζν θαη ζην χθνο θαη ηελ ηζηνξία ηεο πφιεο, θαζψο θαη λα δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ επηζθέπηε επθαηξίεο γηα κηαο επράξηζηεο αλάπαπια αλαςπρήο. Αλαιπηηθφηεξα, ε θπηνηερληθή εγθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ζηελ ππφ δηακφξθσζε πεξηνρή πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κε ηα εμήο θπηνηερληθά θξηηήξηα : α. Να ζπλδέεηαη ρισξηδηθά θαη κνξθνινγηθά κε ηελ βιάζηεζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κειέηεο θαη λα απνηειεί θπζηθή ηεο ζπλέρεηα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε δέληξα θαη ζάκλνπο απφ ηελ Διιεληθή Μεζνγεηαθή ρισξίδα πνπ απνδεδεηγκέλα έρνπλ αλάγθε απφ ιηγφηεξε θξνληίδα ζπληήξεζεο. β. Οη θπηεχζεηο ησλ δέληξσλ θαη ησλ ζάκλσλ ζα γίλνπλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ηνλίδνπλ ηελ κνξθή θαη ηα αξρηηεθηνληθά ζρήκαηα ησλ θνληηλψλ θηεξίσλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηνλ ρψξν ηεο δπηηθήο πιαηείαο ηεο λνκαξρίαο θαζψο θαη ζην γξακκηθφ δπηηθφ φξην ηνπ γεπέδνπ, φπνπ ηα λέα δέλδξα είλαη αξθεηά θαη θαηά πιεηνςεθία ζα είλαη αικπξίθηα. Σα Tamarix tamarix (αικπξίθηα) αληέρνπλ ζηηο ζπλζήθεο ηεο έληνλεο πξνζβνιήο απφ ηελ ζαιάζζηα αχξα πνπ επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή φπσο έρεη απνδεηρζεί θαη απφ ηα πθηζηάκελα. γ. Οη δελδξνζηνηρίεο ησλ δέλδξσλ θαη ηα παξηέξηα ησλ ζάκλσλ εθηφο απφ ην αηζζεηηθφ ηνπο πξννξηζκφ ζα ηνπνζεηεζνχλ έηζη ψζηε λα αμηνπνηήζνπλ ηελ πεληρξή έζησ αιιά ππάξρνπζα βιάζηεζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ακβιπλζνχλ ή λα απνθαηαζηαζνχλ πιήξσο νη πηζαλέο αηζζεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηηο δηάθνξεο εγθαηαζηάζεηο ιεηηνπξγηψλ ησλ θηεξίσλ ή απφ ηηο εθεί αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. (π.ρ εμαεξηζκνί, ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, πιεγψζεηο ησλ θνξκψλ κηα θαη ε πεξηνρή ζα είλαη πνιπζχρλαζηε θιπ). δ. Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ θηεξίσλ άιια θαη ηεο δηακφξθσζεο ζα δψζνπκε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο θπηεχζεηο πνπ λα εμππεξεηνχλ ηελ αζθάιεηα ησλ ρψξσλ θαη λα εμαζθαιίδνπλ άλεηε πξνζέιεπζε θαη δηαθίλεζε ζ απηνχο. ε. Σα είδε πνπ ζα δηαιερηνχλ πξέπεη λα είλαη μεξνζεξκηθά γηα λα κεησζεί ην θφζηνο ζπληήξεζήο ηνπο, λα αλαπηχζζνληαη ζρεηηθά γξήγνξα γηα λα έρνπκε ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα ζηνλ κηθξφηεξν ρξφλν, λα κελ ξππαίλνπλ ηνπο ρψξνπο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ηελ θαξπνθνξία ή ηελ αλζνθνξία ηνπο, λα είλαη αλζεθηηθά ζηηο θιαδνξηςίεο απφ ηνπο έληνλνπο αλέκνπο πνπ είλαη ζπρλνί ζηελ πεξηνρή θαη λα κελ απνθινηψλνληαη, ελψ ν θινηφο ηνπο λα είλαη αλζεθηηθφο ζηηο πιεγψζεηο. Ο θχξηνο φγθνο ησλ θπηεχζεσλ ζα γίλεη ζπλήζσο θαηά νκάδεο θαη ζε ιηγφηεξεο πεξηπηψζεηο θαηά άηνκα. ΓΔΝΣΡΑ Tamarix parviflora Nerium oleander Pinus nigra cebennenis Robinia pseudacacia(rp) Acacia retinodes Ficus nitida θχθνο Cercis siliquastrum Citrus aurantum Cupressus macrocarpa Eucalyptus gunii Eleagnus angustifolia Pistacia terebinthus Liqvidabar orientalis Morus nigra (Αικπξίθη) Πηθξνδάθλε (Πεχθε) (Φεπδαθαθία) (Αθαθία) (Φίθνο ξνδίηηθνο) (Κνπηζνππηά) (Νεξαηδηά) (Κππαξίζζη) (Δπθάιππηνο) (Διηά ηεο Βνεκίαο) (Κνθνξεβπζηά) (Εεηηά, Ληγθβηδάκπαξε) (Μνπξηά) Ννέκβξηνο

11 ΘΑΜΝΟΗ Myrtus communis (Μπξηηά) Αεηζαιέο Pittosporum tobira (Αγγειηθή) Αεηζαιέο Arbutus unedo (Κνπκαξηά) Αεηζαιέο Phyllyrea media (Φπιίθη) Αεηζαιέο Rosmarinus officinalis (Γελδξνιίβαλν) Αεηζαιέο Vitex agnus castus (Λπγαξηά) Φπιινβφιν Spartium junceum (πάξην) Αεηζαιέο Pyracantha coccinea (Ππξάθαλζνο) Αεηζαιέο Σφζν ηα είδε ησλ δέλδξσλ φζν θαη νη ζάκλνη θαη ηα είδε ησλ παξηεξηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίζνπκε ζηνλ ππφ κειέηε ρψξν πνηθηιία κνξθψλ, ζρεκάησλ θαη ρξσκάησλ θπξίσο ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ θπιιψκαηνο θαη αλζνθνξίαο, νιφθιεξν ζρεδφλ ην έηνο. Σν θπηεπηηθφ πιηθφ Σν θπηεπηηθφ πιηθφ ζα πξνέξρεηαη θαηά θαλφλα απφ θπηψξηα, ζα είλαη θαιήο πγείαο, ρσξίο βιάβεο ησλ επηθφξπθσλ νθζαικψλ, ηνπ θινηνχ θαη ηνπ θπιιψκαηνο ρσξίο ίρλε ρισξίσζεο ή ζηηγκάησλ. Όια ηα δελδξψδε θπηά ζα έρνπλ χςνο ηνπιάρηζηνλ 3,5 κέηξα, ελψ ηα ζακλψδε ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξν. Σν θπηεπηηθφ πιηθφ επίζεο ζα είλαη θαηά θαλφλα βσιφθπηα (κε κπάια ρψκαηνο) ζε πιαζηηθά γιαζηξίδηα (ζαθίδηα) αλάινγσλ δηαζηάζεσλ κε ην χςνο ηνπ θπηνχ. Σα βσιφθπηα είδε πξέπεη λα έρνπλ θαινζρεκαηηζκέλν βψιν ζην εζσηεξηθφ πιαζηηθνχ ζάθνπ δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 15 εθαηνζηψλ χςνπο θαη δηακέηξνπ 8 εθαηνζηψλ. Δίλαη απηνλφεην φηη ηα θπηάξηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πιήξσο ην ξηδηθφ ηνπο ζχζηεκα. Απηφ ζα εμαζθαιηζηεί κε ηελ χπαξμε εδαθηθνχ βψινπ δηαζηάζεσλ αλάινγσλ κε ην κέγεζνο θαη ην είδνο ηνπ δέλδξνπ. Ννέκβξηνο

12 Γ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΛΗΚΧΝ Γ.1 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζηνηρείσλ θαη πιηθώλ ησλ δηακνξθώζεσλ 1.1 Γαπεδνζηξψζεηο Α. ΔΓΥΡΧΜΟΗ ΣΗΜΔΝΣΟΚΤΒΟΛΗΘΟΗ (βι. Λεπηνκέξεηεο ΛΕ1 α-β, ΛΣ1 θ.α.) Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ δαπεδνζηξψζεσλ θαιχπηεηαη απφ έγρξσκνπο ηζηκεληνθπβφιηζνπο βαηνχο απφ νρήκαηα, δηαζηάζεσλ 10x20x6 εθ. κε πξνζζήθε ηερλνινγίαο ςπρξψλ πιηθψλ (cool materials) ζηε ζχζηαζε ηνπο. Οη ηζηκεληνθπβφιηζνη βαζίδνληαη ζε ηερλνινγία ςπρξψλ πιηθψλ (cool materials) γηα ηε βειηίσζε ζεξκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ θαη πθίζηαληαη ζπκπχθλσζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο κε θαηάιιειν δνλεηή θη επηθαλεηαθή επεμεξγαζία ηερλεηήο παιαίσζεο. Σα ςπρξά πιηθά θαηαζθεπάδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζηφρν ηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα δξνζηζκφ θαη γεληθφηεξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αζηηθήο λεζίδαο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ. Οη ςπρξέο ηδηφηεηεο ησλ εγρξψκσλ θπβφιηζσλ απφ ζθπξφδεκα ζα αθνξνχλ ζηε κάδα ησλ πιηθψλ θαη φρη ζε επηθαλεηαθή ηνπο επεμεξγαζία κε θάπνην ςπρξφ πιηθφ επηθάιπςεο ή βαθήο, ζε ζπλνιηθφ πάρνο πνπ είλαη ζχκθσλν κε ηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο θαηαζθεπήο ηνπ θάζε πιηθνχ. Λφγσ ησλ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ζρεδίσλ πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα πιηθά θαη γηα ηελ δεκηνπξγία πνιιαπιψλ ρξσκαηηθψλ επηινγψλ, νη εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ςπρξψλ ηνπο ηδηνηήησλ ζα ιακβάλνληαη θαη ζα αθνξνχλ ζε φζν ην δπλαηφ επίπεδεο, νκνηνγελείο θαη νκνηφκνξθεο πεξηνρέο ηεο επηθάλεηαο ηνπ πιηθνχ. Σα πιηθά απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζα ζπλνδεχνληαη επίζεο απφ πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ Οη εθζέζεηο ησλ ςπρξψλ επηδφζεσλ ησλ πιηθψλ ζα πξνέξρνληαη απφ αλαγλσξηζκέλνπο νξγαληζκνχο γηα ηελ κέηξεζε ηεο αλαθιαζηηθφηεηαο θαζψο θαη ηνπ ζπληειεζηή εθπνκπήο ζην ππέξπζξν, κε βάζε ηα αθφινπζα πξφηππα: ASTM E 903 / ASTM G159 γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ αλαθιαζηηθφηεηαο θαη ASTM E408 / ASTM C1371 γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπληειεζηή εθπνκπήο ζην ππέξπζξν. ηελ πεξίπησζε πνπ ε δαπεδφζηξσζε είλαη βαηή από νρήκαηα ηφηε νη θπβφιηζνη ηνπνζεηνχληαη θαη αξκνινγνχληαη ζε ππφβαζε κε ακκνθνλίακα 100gr ηζηκέληνπ, πάλσ ζε νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C16/20 κε 2 πιέγκαηα T131 ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζε κηα ζηξψζε λάηινλ (βι. Λεπηνκέξεηεο ηεχρνπο π.ρ. ΛΕ1α-β). Σα ηκήκαηα ησλ επεκβάζεσλ πνπ είλαη βαηά απφ νρήκαηα είλαη ζπλεπίπεδα κε ηηο πξνζθείκελεο δηακνξθψζεηο πεδνδξνκίσλ εθηφο απφ ηκήκαηα ηεο νδνχ Κεθαινγηάλλεδσλ. (βι. Λεπηνκέξεηα ΛΕ1β) ηελ πεξίπησζε πνπ ε δαπεδφζηξσζε δελ είλαη βαηή απφ νρήκαηα ηφηε νη θπβφιηζνη ηνπνζεηνχληαη θαη αξκνινγνχληαη ζε ππφβαζε απφ άκκν θαη ζε ζηξψζε 3 Α παηεηφ, πάρνπο 15 εθ., κε παξεκβνιή γεσπθάζκαηνο 285gr/m2 (βι. Λεπηνκέξεηεο ηεχρνπο π.ρ. ΛΕ1α-β). ηελ πεξίπησζε πνπ ε δαπεδφζηξσζε εθάπηεηαη κε μύιηλε εμέδξα πξόβνιν ζηελ παξαιία, ηνπνζεηνχληαη θαη αξκνινγνχληαη ζε ππφβαζε κε ακκνθνλίακα 100gr ηζηκέληνπ, πάλσ ζε νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C16/20 κε 2 πιέγκαηα Σ131 θαη κε επηπιένλ ελίζρπζε 2 πιέγκαηα Σ196 (κήθνο 2κ). Ζ πιάθα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θηάλεη κέρξη ηηο πιάθεο φδεπζεο αηφκσλ κε πεξηνξηζκέλε φξαζε (βι. Λεπηνκέξεηα ΛΕ3, ΛΕ15). ΖΜΔΗΧΖ 1: ηε κειέηε εθαξκφδνληαη ηζηκεληνθπβφιηζνη απηήο ηεο θαηεγνξίαο δπν ρξσκαηηζκψλ: Υξψκα Η : σο βαζηθφ ρξψκα ηνπ ζπλφινπ ησλ επεκβάζεσλ Υξψκα ΗΗ : δηαθνξνπνίεζε εηδηθψλ ηκεκάησλ ηεο κειέηεο ιφγσ ζπλζεηηθήο επίιπζεο ζηελ πιαηεία αλαηνιηθά ηεο Ννκαξρίαο θαη ζην δξφκν αλαηνιηθά ηνπ Γεπέδνπ ηεο νρψξαο Δηδηθφηεξα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ ζα γίλνπλ δείγκαηα θαη ζα επηιεγεί ε ηειηθή παιέηα ρξσκάησλ ησλ πιηθψλ. Ννέκβξηνο

13 ΖΜΔΗΧΖ 2: Ζ θαηεχζπλζε πνπ ηνπνζεηνχληαη νη θπβφιηζνη αθνινπζεί ηηο βαζηθέο ραξάμεηο ηεο ζπλζεηηθήο επίιπζεο ζην θάζε ηκήκα ηεο κειέηεο (βι. ρέδηα). Ζ ηνπνζέηεζε γίλεηαη παξάιιεια ή θάζεηα ζηηο βαζηθέο ραξάμεηο. ΛΕ1α ΛΕ1β Ννέκβξηνο

14 ΛΕ3 ΛΣ1α Ννέκβξηνο

15 Β. ΕΧΝΔ ΓΑΡΜΠΗΛΟΓΔΜΑΣΟ (βι. ιεπηνκέξεηεο ΛΕ7,ΛΕ8) Εψλεο γαξκπηινδέκαηνο εθαξκφδνληαη ζε επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο κειέηεο πξνζδίδνληαο δηαθνξεηηθή πνηφηεηα, πθή θαη πνηθηιία ζηηο ζθιεξέο δηακνξθψζεηο. Δθαξκφδνληαη σο δψλε κεηάβαζεο αλάκεζα ζην θηίξην ηεο Ννκαξρίαο θαη ζηηο ππφινηπεο ζθιεξέο δηακνξθψζεηο θαζψο θαη σο γξακκηθέο δψλεο ξπζκηθνχ δηακνηξαζκνχ ζθιεξψλ επηθαλεηψλ (πιαηεία κπξνζηά απφ ηε Ννκαξρία). Ζ επαλάιεςε ησλ δσλψλ θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ζηελ πθή ηνπ πιηθνχ ηνπο, δίλεη ζηελ αξρηηεθηνληθή επίιπζε ηελ αίζζεζε ηεο θιίκαθαο. Οη δψλεο απηέο απνηεινχληαη απφ γαξκπηιφδεκα ησλ 250 kg ηζηκέληνπ/m3 δηα ιηζνζπληξίκκαηνο (γαξκπίιη) δηαζηάζεσλ 0,4 έσο 1 cm θαη πξνζζήθε έγρξσκσλ ςεθίδσλ καξκάξνπ ζε πνζνζηφ 30% ηεο ζχλζεζήο ηνπ. κε ειαθξά πιπκέλε ηειηθή επηθάλεηα. Οη δηαζηάζεηο ηνπο πνηθίινπλ (βι. ρέδηα) ελψ ην πάρνο ηνπο είλαη 15εθ. Δίλαη νπιηζκέλεο κε 2 πιέγκαηα Σ131 κε ηνλ άλσ νπιηζκφ ζηα 5 εθ. απφ ηελ ηειηθή επηθάλεηα. Δθαξκφδνληαη ζε κηα ζηξψζε απφ λάηινλ θαη ππφβαζε κηαο ζηξψζεο 3 Α παηεηφ πάρνπο 15 εθ. Ζ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ γαξκπηινδέκαηνο έρεη θαηάιιειε δηακφξθσζε (επηκειεκέλε αληηνιηζζεξή επηθάλεηα) πνπ επηηπγράλεηαη εθ φζνλ είλαη απηφ είλαη αθφκε λσπφ, κε κπζηξί ή πήρπ μχιηλν ή κεηαιιηθφ, γηα επηπεδνπνίεζε ηεο επηθάλεηαο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη πιχζηκν ηεο επηθαλείαο κε λεξφ κέρξη λα εκθαληζηνχλ νη ςεθίδεο. Ζ φιε επεμεξγαζία γίλεηαη θαηφπηλ δείγκαηνο. Οη δψλεο γαξκπηινδέκαηνο δηαρσξίδνληαη απφ ηηο επηθάλεηεο ησλ πξνζθείκελσλ πιηθψλ δηακνξθψζεσλ κε δηαηνκή κνξθνζηδήξνπ κε γαιβαληζκέλε (Βι. ηνηρεία δηαρσξηζκνχ). ΛΕ7 ΛΕ8 Ννέκβξηνο

16 Γ. ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ ΔΜΦΑΝΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΜΔ ΛΔΗΑ ΤΦΖ (βι. ιεπηνκέξεηα ΛΕ11-12) Οη επηθάλεηεο εκθαλνχο ζθπξνδέκαηνο πξφθεηηαη γηα γξακκηθέο δψλεο ξπζκηθνχ δηακνηξαζκνχ ζθιεξψλ επηθαλεηψλ θαη ηνληζκνχ βαζηθψλ ζπλζεηηθψλ αμφλσλ ηεο επέκβαζεο. Οη δψλεο απηέο απνηεινχληαη απφ ζθπξφδεκα C16/20 κε νπιηζκφ 2Σ131 πνπ εθαξκφδεηαη ζε ππφβαζε κηα ζηξψζεο λάηινλ θαη ζηξψζεο 3Α παηεηφ πάρνπο 15 εθ. Ζ ζχζηαζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πεξηέρεη 25% ιεπθφ ηζηκέλην θαη έρεη ηειηθή δηακνξθσκέλε ιεία επηθάλεηα πνπ επηηπγράλεηαη κε ιεπηφ ηξίςηκν κε πξφζθνξν κεραληθφ κέζν (κε κεραληθφ ηξηβείν) γηα ηε δεκηνπξγία απφιπηα επίπεδεο θαη νκαιήο επηθαλείαο αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε θαη ηηο ζπλζήθεο. ΛΕ11 Γ. ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΔ ΠΛΑΚΔ ΟΓΔΤΖ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΟΡΑΖ (βι. ιεπηνκέξεηα ΛΕ3) ηηο δηακνξθψζεηο έρεη πξνβιεθζεί ισξίδα φδεπζεο ηπθιψλ θαηά κήθνο ηεο νδνχ Κεθαινγηάλλεδσλ. Υξεζηκνπνηνχληαη αληηνιηζζεξέο πιάθεο ηζηκέληνπ δηαζηάζεσλ 40Υ40, κε αλάγιπθεο γξακκψζεηο θαη εηδηθή δηακφξθσζε θαηάιιειε γηα φδεπζε, αιιαγή θαηεχζπλζεο θαη επηζήκαλζε θηλδχλνπ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο. Ζ απφρξσζε ησλ πιαθψλ ζα είλαη ε πιεζηέζηεξε ζε απηήλ ησλ θπβφιηζσλ ηνπ πεδνδξνκίνπ πάλσ ζην νπνίν ηνπνζεηνχληαη. ηα ζεκεία αιιαγήο θνξάο ηεο πνξείαο θαζψο θαη ζηηο δηαζηαπξψζεηο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο αληηνιηζζεηηθέο πιάθεο δηαζηάζεσλ 40Υ40 κε αληίζηνηρεο θαηάιιειεο αλάγιπθεο ελδείμεηο. Ζ ζηεξέσζε ησλ πιαθψλ γίλεηαη ζε ππφζηξσκα απφ άκκν θαη είλαη ζπλεπίπεδεο κε ηελ ινηπή δαπεδφζηξσζε ηνπ πεδνδξνκίνπ. Τθηζηάκελα ζηνηρεία αζηηθνχ εμνπιηζκνχ (πρ. πηλαθίδεο, θάδνη απνξξηκκάησλ θιπ.) θαζψο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (πρ. πίλαθεο, θνιψλεο θιπ.), πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο ισξίδαο φδεπζεο αηφκσλκε πεξηνξηζκέλε φξαζε ζα πξέπεη ή λα κεηαθηλεζνχλ ή λα απνκαθξπλζνχλ. Ννέκβξηνο

17 Δ. ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΥΧΜΑ ηελ κειέηε εθαξκφδνληαη επηθάλεηεο ζηαζεξνπνηεκέλνπ ρψκαηνο (βαηή ρσκάηηλε επηθάλεηα) ζε ηξεηο πεξηπηψζεηο: ζην κήθνο ηνπ πνδειαηόδξνκνπ ζηηο ζέζεηο ζηάζκεπζεο λόηηα ηνπ γεπέδνπ ηεο νρώξαο ζε πιαηώκαηα ρώξνπ ζηάζεσλ Σν ζηαζεξνπνηεκέλν ρψκα πνπ εθαξκφδεηαη είλαη ζπλνιηθνχ ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 10εθ., απφ κίγκα αδξαλψλ κε θπζηθφ πδξαπιηθφ πνδνιαληθφ πξφζκηθην. Σν πξφζκηθην απηφ είλαη θπζηθφ πδξαπιηθφ ζπλδεηηθφ κε εμαηξεηηθέο πνδνιαληθέο ηδηφηεηεο πνπ αλακεηγλπφκελν κε θαηάιιεια αδξαλή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή κηγκάησλ «ζηαζεξνπνηεκέλνπ ρψκαηνο», ηα νπνία εθαξκφδνληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ θπθινθνξία πεδψλ θπξίσο θαη πνπ κπνξνχλ λα δερηνχλ θαη ήπηα, πεξηζηαζηαθή / πεξηνδηθή θίλεζε ειαθξψλ νρεκάησλ. Οη θαιππηφκελεο επηθάλεηεο δηαηεξνχλ ηελ θπζηθή ηνπο εκθάληζε θαη ελζσκαηψλνληαη απφιπηα ζηνλ πεξίγπξφ ηνπο, αθνχ θαηά θαλφλα επηιέγνληαη ηνπηθά αδξαλή, ψζηε λα κελ δηαθέξεη ην ρξψκα ηνπο απφ ην ρξψκα ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο ηεο θάζε πεξηνρήο. Δλαιιαθηηθά, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ έγρξσκα αδξαλή θαη ζπλδπαζκνί αδξαλψλ δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο, ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο αηζζεηηθέο απαηηήζεηο. Γηα βειηίσζε ηεο βηνθιηκαηηθήο απφδνζεο ζην κείγκα ηνπ ζηαζεξνπνηεκέλνπ ρψκαηνο γίλεηαη πξνζζήθε ςπρξψλ πιηθψλ ζηε ζχζηαζε ηνπ. Τπάξρεη δπλαηφηεηα δηαβάζκηζεο ηνπ βαζκνχ ζπκπίεζεο θαη ηεο πθήο ηνπ κείγκαηνο αλάινγα κε ηε ρξήζε (ρψξνο ζηάζεο, ρψξνο βαηφο απφ νρήκαηα θηι). Ζ αλάκημε γίλεηαη ζε θνηλή κπεηνληέξα, κέρξη λα απνθηήζεη ην κίγκα ηελ ζπληζηψκελε ζχζηαζε. Ζ δηάζηξσζε ηνπ κίγκαηνο ζηαζεξνπνηεκέλνπ ρψκαηνο πάρνπο 10εθ. γίλεηαη ζε ππφβαζε κηαο ζηξψζεο 3Α παηεηφ πάρνπο 15 εθ. θαη δπν ζηξψζεσλ γεσπθάζκαηνο 285gr/m 2. Σν κίγκα δηαζηξψλεηαη/ κνηξάδεηαη πξνζεθηηθά κε νκαιή θαηαλνκή ηνπ κίγκαηνο ζε πάρνο κεγαιχηεξν θαηά 20% γηα ηελ παξαιαβή ηεο θαζίδεζεο θαηά ηελ ζπκπχθλσζε ζηελ επηθάλεηα ηεο ππφβαζεο, επηπεδψλεηαη θαη ζπκπηέδεηαη. Ζ ζπκπχθλσζε γίλεηαη κε έλα πέξαζκα (πάηεκα) ρσξίο δφλεζε αθνινπζεί έλα δηπιφ πέξαζκα (πξνο ζηηο δχν θαηεπζχλζεηο) κε ζπκπίεζε θαη δφλεζε θαη ηέινο γίλεηαη έλα πέξαζκα κφλν κε ζπκπίεζε. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκπίεζεο, ε επηθάλεηα ηνπ "ζηαζεξνπνηεκέλν ρψκαηνο" πξνζηαηεχεηαη κε ιεπηφ θχιιν πνιπαηζπιελίνπ γηα ψξεο. ΖΜΔΗΧΖ: Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ ζα γίλνπλ επί ηφπνπ δείγκαηα θαη ζα επηιεγεί ε ηειηθή παιέηα ρξσκάησλ ηνπ ζηαζεξνπνηεκέλνπ ρψκαηνο. Δ.1 ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΥΧΜΑ ΠΟΓΖΛΑΣΟΓΡΟΜΟΤ ΚΑΗ ΥΧΡΟΤ ΣΑΘΜΔΤΖ (βι. ιεπηνκέξεηεο ΛΕ5, ΛΣ4δ) ηελ πεξίπησζε πνδειαηφδξνκνπ θαηά κήθνο ηεο νδνχ Κεθαινγηάλλεδσλ (πιάηνπο ζηαζεξνπνηεκέλνπ ρψκαηνο 1.20κ) ή ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο λφηηα ηνπ γεπέδνπ ηεο νρψξαο, ηφηε ην ζηαζεξνπνηεκέλν ρψκα έρεη πξνζζήθε πνδνιαληθψλ πξφζκηθησλ ζηε ζχζηαζε ηνπ ζε αλαινγία 120 kgr/m 3. Έηζη ε ρσκάηηλε επηθάλεηα απνθηά κηα πην ζθιεξή πθή, θαηάιιειε γηα ηελ ρξήζε πνδειάηνπ ή απηνθηλήηνπ. Καη ζηηο δπν απηέο πεξηπηψζεηο δελ ρξεζηκνπνηείηαη πξνζζήθε ρξψκαηνο ζην κείγκα (π.ρ. πξνζζήθε έγρξσκεο άκκνπ). Σν κίγκα θαηαζθεπήο ηνπ δαπέδνπ πξνέξρεηαη απφ αλάκεημε ηνπ πιηθνχ πνδνιαληθνχ πξνζκίθηνπ κε θπζηθή άκκν κε θνθθνκεηξία 0,00/4,00-8,00 mm θαη ζξαπζηή άκκν κε θνθθνκεηξία 0,00/4,00 mm. Οη αλαινγίεο αλάκημεο ησλ πιηθψλ είλαη: α) θπζηθή άκκνο πξνο ζξαπζηή άκκν 1:1 ζε κέξε φγθνπ β) ζπλδεηηθφ πιηθφ 120 kg/m3. γ) ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ είλαη ηφζε, ψζηε ην κίγκα λα απνθηήζεη ζχζηαζε πγξνχ ρψκαηνο. Ννέκβξηνο

18 ΛΕ5 ΛΣ4δ Ννέκβξηνο

19 Δ.2 ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΥΧΜΑ ΠΛΑΣΧΜΑΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΑΖ (βι. ιεπηνκέξεηεο ΛΕ4, ΛΕ9, ΛΣ4γ,ΛΣ11α) ηελ πεξίπησζε πιαησκάησλ θαη ρψξσλ ζηάζεο, κε βαηά απφ νρήκαηα, ηφηε ην ζηαζεξνπνηεκέλν ρψκα έρεη πξνζζήθε πνδνιαληθψλ πξφζκηθησλ ζηε ζχζηαζε ηνπ ζε αλαινγία kgr/m3, έηζη ψζηε ε ηειηθή επηθάλεηα λα είλαη πην καιαθή ζε πθή (κε θαηάιιεια δείγκαηα ζα εθαξκνζζεί ην πην θαηάιιειν ηειηθφ απνηέιεζκα). ηα πιαηψκαηα ζηφρνο απνηειεί ε ηειηθή πθή εθηφο απφ «καιαθή» θαη θηιηθή πξνο ην ρξήζηε λα έρεη θαη έρεη θαη ραξαθηεξηζηηθφ ρξσκαηηζκφ (δηαθξηηηθφ) πνπ λα ιεηηνπξγεί σο ζεκαηνδφηεο θαη λα δίλεη ελδηαθέξνλ θαη πνηθηιία ζην ζπλνιηθή ζπγθξφηεζε ησλ ζθιεξψλ επηθαλεηψλ. Γηα απηφ ζηελ πεξίπησζε ησλ πιαησκάησλ επίζεο εθαξκφδεηαη ρξσκαηηζκφο ηνπ ζηαζεξνπνηεκέλνπ ρψκαηνο κε ηελ πξνζζήθε έγρξσκεο άκκνπ ζηε ζχζηαζε ηνπ πιηθνχ. Σν κίγκα θαηαζθεπήο ηνπ δαπέδνπ πξνέξρεηαη απφ αλάκεημε πιηθνχ ηνπ πνδνιαληθνχ πξνζκίθηνπ θπζηθή άκκν κε θνθθνκεηξία 0,00/4,00-8,00 mm θαη ζξαπζηή άκκν κε θνθθνκεηξία 0,00/4,00 mm. Οη αλαινγίεο αλάκημεο ησλ πιηθψλ είλαη: α) θπζηθή άκκνο πξνο ζξαπζηή άκκν 1:1 ζε κέξε φγθνπ β) ζπλδεηηθφ πιηθφ kg/m3 γ) ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ είλαη ηφζε, ψζηε ην κίγκα λα απνθηήζεη ζχζηαζε πγξνχ ρψκαηνο. ΖΜΔΗΧΖ: Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ αθνύ ζα γίλνπλ επί ηόπνπ δείγκαηα θαη ζα επηιεγεί ε ηειηθή παιέηα ρξσκάησλ ηνπ ζηαζεξνπνηεκέλνπ ρώκαηνο, ζα δεκηνπξγεζνύλ δείγκαηα κε πξνζζήθε έγρξσκεο άκκνπ δηαθνξεηηθώλ απνρξώζεσλ. ΛΕ4 Σ. ΞΤΛΗΝΔ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ ΔΠΗ ΠΛΑΚΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ (βι. ιεπηνκέξεηεο ΛΕ15α-β, ΛΣ18α-β) ηελ πεξηνρή κειέηεο μύιηλεο επηθάλεηεο εθαξκόδνληαη: σο μύιηλν δάπεδν ζηηο εμέδξεο πιαηθόξκεο ζην παξαιηαθό κέησπν επί ηεο νδνύ Κεθαινγηάλλεδσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Ννκαξρίαο ζε θαζηζηηθέο επηθάλεηεο ζην ρώξν ζηάζεο λόηηα ηνπ γεπέδνπ νρώξαο (πεξηνρή Γηθαζηεξίσλ) Ξύιηλν δάπεδν εμσηεξηθώλ ρώξσλ : Οη μχιηλεο επηθάλεηεο θαηαζθεπάδνληαη απφ ζαλίδεο δηαηνκήο 20Υ100ρηι θαηάιιεια εκπνηηζκέλεο κε κε ηνμηθέο νπζίεο (πιαληζκέλε μπιεία) δεκηνπξγψληαο θελφ (αξκφ) κεηαμχ ηνπο πιάηνπο 10 mm. ηεξεψλνληαη κε ζηξηθψληα αλνμείδσηα επί ζθειεηνχ ζηήξημεο απφ μχιηλεο δηαηνκέο δηαζηάζεσλ 50Υ80 mm (πιαληζκέλε εκπνηηζκέλε μπιεία) αλα 60cm θαη εγθάξζηα πξνο ηηο πξνεγνχκελεο δηαηνκέο. Ννέκβξηνο

20 Ζ θαηαζθεπή ζηεξίδεηαη επί πιάθαο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (βι. ιεπηνκέξεηεο ΛΕ15) C16/20 κε θιίζε 1% ψζηε λα απνκαθξχλνληαη ηα φκβξηα. Ζ μπιεία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη θαηάιιειε γηα ην πγξφ παξαζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη έρεη κηθξή απνξξφθεζε / αθηηλνβνιία ζεξκφηεηαο. Δπηζπκεηή επίζεο είλαη ε κε νιηζζεξφηεηα ηνπ δαπέδνπ θπθινθνξίαο. θαζηζηηθέο μύιηλεο επηθάλεηεο: Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο θαηαζθεπήο ζηελ πεξίπησζε θαζηζηηθψλ επηθαλεηψλ ζην ρψξν ζηάζεο λφηηα ηνπ γεπέδνπ ηεο νρψξαο (βι. ιεπηνκέξεηεο Λ18) έγθεηηαη ζηελ θπθιηθή νπή ηεο μχιηλεο επηθάλεηαο γηα ηελ εθαξκνγή θεπεπηηθνχ ρψκαηνο θαη θχηεπζε δέλδξνπ θαη ζηε κνξθνινγία ηεο βάζεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ΛΣ18α ΛΕ15α Ννέκβξηνο

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η χπαξμε ησλ θπηψλ αλαγθάδεη ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη ηνπ ρηνληνχ λα απνξξένπλ αξγά θαη δηάκεζνπ ηνπ εδάθνπο κε απνηέιεζκα λα παξαζέξλεηαη ιηγφηεξν ην ρψκα απφ ην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΜΗΑ Αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα: 1) νπηηθήο όριεζεο 2) αλεπηζύκεηεο θίλεζεο αλζξώπσλ, δώσλ 3). πξνβιήκαηα ζνξύβνπ 4) θαζαξηζκόο αηκόζθαηξαο από ξύπνπο 5)

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΣΗ : ΓΗΜΟ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟ : ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΣΔΓΑΗ ΣΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ Γ.Κ. ΑΣΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ. Μνλ. Mεηξ. 1 2 3 4 5 6 1. ΟΜΑΓΑ Α :ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ, ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ

ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ. Μνλ. Mεηξ. 1 2 3 4 5 6 1. ΟΜΑΓΑ Α :ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ, ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝOY Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΑΝΟΗΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ. ΡΔΘΤΜΝΖ (ΓΤΣΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ)» ΚΩΓ. Α. Δ0618 ΚΩΓ. ΠΡΑΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο1: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΕΥΡΩ: Αρθρο2: Κωδ. Αναθεώρηζης:

Άρθρο1: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΕΥΡΩ: Αρθρο2: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Άρθρο1: 20.02 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΙΚ-2112 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρψξσλ Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο κε ρξήζε κεραληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ

ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΔΝΧΗ ΣΙΜΔΝΣΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΔΒΙΠΑΡ Δπηκνξθωηηθό ζεκηλάξην γηα κεραληθνύο ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΚΑΣΑΚΟΤ ΜΑΡΘΑ Γξ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο Tν ηέινο ;;;;;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Απ. Μελ: 71/2014 Έπγο: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7ος ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδόρ ινώπηρ) ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ Οη εξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622 Σει./Fax: 2102725004 - Email: geoterralab@otenet.gr Έθζεζε δνθηκώλ Εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα: Επηκέηξεζε δνθηκώλ α/α Δνθηκή Πξόηππν Πνζόηεηα 1 Δηαζηαζηνιόγεζε θξάζπεδσλ ΕΝ 1340 1 2 Τγξαζία απνξξόθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα