ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α. 2013Δ ΔΠΑ-ΔΠΠΔΡΑΑ-ΣΑΜΔΗΟ ΤΝΟΥΖ & ΔΘΝΗΚΟΗ ΠΟΡΟΗ (ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΑΝΟΗΚΣΧΝ ΥΧΡΧΝ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 4,250, (Με αλαζεώξεζε θαη ΦΠΑ) ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Ννέκβξηνο

2 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΧΓΖ Α. ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΠΛΑΔΗ Α.1 Οηθνινγηθή πξνζέγγηζε Α.2 Υαξαθηήξαο επεκβάζεσλ Β. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΑΝΑΠΛΑΖ Β.1 Πεξηνρή Ννκαξρίαο Β.2 Πεξηνρή Γεπέδνπ Β.3 Πεξηνρή Γηθαζηεξίσλ Γ. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΦΤΣΟΣΔΥΝΗΚΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ Γ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΛΗΚΧΝ Γ.1 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζηνηρείσλ θαη πιηθώλ ησλ δηακνξθώζεσλ Γ.2 Πίλαθαο πιηθώλ θαη ζεκείσλ πνπ εθαξκόδνληαη Ννέκβξηνο

3 ΔΗΑΓΧΓΖ Σν έξγν «Βηνθιηκαηηθέο αλαβαζκίζεηο αλνηθηψλ δεκφζησλ ρψξσλ Γ. Ρεζχκλεο (Γπηηθφ παξαιηαθφ Μέησπν)» απνηειεί κέξνο επξχηεξνπ έξγνπ πνπ αθνξά ηελ εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ησλ επεκβάζεσλ ζηελ δπηηθή παξαιηαθή δψλε ηνπ Ρεζχκλνπ, ηελ πεξηνρή πνπ αξρίδεη απφ ηηο δπηηθέο ππψξεηεο ηνπ θάζηξνπ ηεο Φνξηέηδαο θαη θηάλεη σο ηα δπηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ δειαδή έσο ην ζηξαηφπεδν Θενδσξάθε. Αθνξά ζηελ αλάπιαζε ησλ δεκφζησλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, πνπ πεξηθιείνληαη απφ ηελ παιαηά εζληθή νδφ, ηηο νδνχο Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, Παλη. Πξεβειάθε, ηελ πιαηεία Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ (Ννκαξρίαο) θαη ηελ αθηνγξακκή. Όπσο θαζνξίζηεθε απφ ηελ Οξηζηηθή κειέηε ηνπ επξχηεξνπ έξγνπ, ηα έξγα αλάπιαζεο ρξνληθά ρσξίδνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο. ε απηά ηεο άκεζεο πινπνίεζεο ζε νξίδνληα 5εηίαο, πνπ αθνξνχλ αξρηηεθηνληθέο δηακνξθψζεηο ησλ δεκφζησλ ρψξσλ θαη ζε απηά ηεο πην καθξνρξφληαο πινπνίεζεο 15 εηίαο θαη άλσ, πνπ αθνξνχλ ηελ πνιενδνκηθή νινθιήξσζε ηεο αζηηθήο αλάπιαζεο ηεο δπηηθήο παξαιηαθήο δψλεο. Ζ δηάθξηζε απηή, επηβιήζεθε απφ ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ απφ Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα. Απηά πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε νινθιεξσκέλσλ κειεηψλ, πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα έγθξηζεο θαη πινπνίεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ άκεζα. Ζ πξνυπφζεζε απηή γίλεηαη ηδηαίηεξα επηηαθηηθή, θαζψο κε πξσηνβνπιία ηνπ θνξέα, έρνπλ εμαζθαιηζηεί κε ίδηνπο πφξνπο θαη δαλεηζκφ, νη αλαγθαίεο ρξεκαηνδνηήζεηο γηα ηελ εθθίλεζε ησλ κειεηψλ. Βέβαηα, ε νινθιήξσζε ησλ κειεηψλ θαη ε πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηεο πξψηεο θάζεο, εληάζζεηαη ζηελ ινγηθή ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο δπηηθήο δψλεο, έηζη ψζηε λα κελ επεξεάδνληαη νη δηαδηθαζίεο νινθιήξσζεο ηεο ηειηθήο αζηηθήο αλάπιαζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηα έξγα ηεο πξψηεο θάζεο πξνβιέπνπλ εξγαζίεο κηθξήο θιίκαθαο θαη ηνπηθψλ δηεπζεηήζεσλ, πνπ αθνξνχλ ηελ αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ησλ δεκφζησλ ρψξσλ, θαζψο θαη θπθινθνξηαθέο δηεπζεηήζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ κε ηελ πφιε. Α. ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΠΛΑΔΗ Σν έξγν «Βηνθιηκαηηθέο αλαβαζκίζεηο αλνηθηψλ δεκφζησλ ρψξσλ Γ. Ρεζχκλεο (Γπηηθφ παξαιηαθφ Μέησπν)» εληάρζεθε ζηε δξάζε γηα «Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Γεκφζησλ Αλνηθηψλ Υψξσλ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε » θαη αθνξά ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην θηίξην ηεο πξψελ Ννκαξρίαο (πιαηεία αλαηνιηθά ηνπ θηηξίνπ, πιάησκα δπηηθά ηνπ θηηξίνπ, νδφο Κεθαινγηάλλεδσλ, νδφο Μειηζζηλνχ, νδφο λφηηαο Ννκαξρίαο), ηνπ γεπέδνπ ηεο νρψξαο θαη ηνπ βφξεηνπ ειεχζεξνπ ρψξνπ ησλ δηθαζηεξίσλ (πιαηεία, νδφο Κεθαινγηάλλεδσλ, νδφο Πξεβειάθε είζνδνη πξνο παιηά πφιε). Α.1 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ - Αντιμετώπιση ζητημάτων προστασίας τοσ περιβάλλοντος Θεσξνχκε φηη νη κειέηεο ζχγρξνλσλ έξγσλ ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. ε θάζε ηνκέα ηεο κειέηεο, ε θαηεχζπλζε ηνπ κέγηζηνπ νηθνινγηθνχ θέξδνπο αλαδεηθλχεηαη σο θπξίαξρε θαη δηεξεπλψληαη φιεο νη δηαζέζηκεο ζήκεξα ηερλνινγίεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Με βάζε απηφ ην ζθεπηηθφ, έγηλε πξνζπάζεηα ζε δχν βαζηθέο θαηεπζχλζεηο: απηή ησλ πιηθψλ θαη εθείλε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Όζνλ αθνξά ζηα πιηθά πνπ πξνηείλνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ δηακνξθψζεσλ, είηε απηέο αθνξνχλ ζηα πεδνδξφκηα θαη ηνπο δξφκνπο είηε αθνξνχλ ζηηο πην ειεχζεξεο δηακνξθψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δνκηθψλ πιηθψλ, ηε βιάζηεζε θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ηδίνπ ηνπ ρψξνπ, απηά δηαδξακαηίδνπλ έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ κηθξνθιίκαηνο θαη ζεξκηθήο άλεζεο, αλάινγα θαη κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ εμεηαδφκελνπ ρψξνπ, θαη ρξεζηκεχνπλ γηα ηε ζπιινγή, ηελ απνζήθεπζε, ηελ αληαλάθιαζε θαη ηε δηάρπζε ηεο ζεξκφηεηαο. Σν γεγνλφο απηφ, θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα βειηηζηνπνίεζε ησλ ζεξκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πιηθψλ, επηθεληξψλνληαο ηε κειέηε ζηε ζεξηλή πεξίνδν ιφγσ ηεο απμεκέλεο έληαζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζεξκνθξαζηψλ. Ζ επηινγή ησλ πιηθψλ δαπεδφζηξσζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο πξνζδηνξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ νη ζπλζήθεο ζεξκηθήο θαη νπηηθήο άλεζεο. Αλνηρηφρξσκεο επηθάλεηεο απνξξνθνχλ κηθξφ πνζνζηφ ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, θαζψο αληαλαθινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο, θαη επνκέλσο νη ζεξκνθξαζίεο πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη κηθξφηεξεο, ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ γχξσ ρψξνπ θαη ησλ θηηξίσλ, ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν. Γξνζεξά πιηθά ζεσξνχληαη απηά κε ειαθξηά ρξψκαηα θαη πςειή ζεξκηθή ηθαλφηεηα θαη ζπλίζηαηαη γηα ηελ εμεηαδφκελε πεξηνρή. Ζ ρξήζε πνιχ αλνηρηψλ ρξσκάησλ απνθεχγεηαη, θαζψο ε κεγάιε αλαθιαζηηθφηεηα ησλ πιηθψλ δχλαηαη λα δεκηνπξγήζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζάκβσζεο γηα ηνπο ρξήζηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη δηεπνρηαθά. Ννέκβξηνο

4 Σα ζθιεξά πιηθά έρνπλ αληηθαηαζηαζεί κε ηα θηιηθφηεξα πξνο ην πεξηβάιινλ αληίζηνηρα. Αλαιπηηθφηεξα, φιεο νη επηζηξψζεηο ησλ πεδνδξνκίσλ πξνηείλνληαη κε θπβφιηζνπο νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη κε εγθηβσηηζκφ πάλσ ζε άκκν ζαιάζζεο ψζηε λα απνξξένπλ ηα φκβξηα χδαηα πξνο ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα θαη λα κελ θαηεπζχλνληαη πξνο ηα δίθηπα ζπιινγήο ησλ φκβξησλ. Οη θπβφιηζνη πνπ πξνηείλνληαη είλαη ηερλεηνί θαη φρη θπζηθνί. Οη ηερλεηνί θπβφιηζνη γίλνληαη απφ ηζηκεληνζπληξήκαηα ηα νπνία είλαη νηθνλνκηθφηεξα ζηελ θαηαζθεπή ηνπο απφ φηη νη εμνξπγκέλνη ιίζνη θαη νηθνινγηθνί ζηελ παξαζθεπή ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο ιίζνπο ησλ ιαηνκείσλ. Δπηπιένλ, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δερζνχλ ζηηο ρξσζηηθέο ηνπο πιηθά λαλνηερλνινγίαο ηα νπνία έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα αλάθιαζεο κεγάινπ κέξνπο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Οη πξνηεηλόκελνη ηζηκεληνθπβόιηζνη είλαη «ςπρξνί» αθξηβψο γηα ηνλ ιφγν φηη ζηελ πην δεζηή εκεξήζηα δψλε ην θαινθαίξη κπνξνχλ λα εθπέκπνπλ κέρξη θαη 10 βαζκνχο ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληθνχο. Γηα αηζζεηηθνχο ιφγνπο ην ηειείσκα ηνπο ζα είλαη ηερλεηά παιαησκέλν. ε νξηζκέλνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ ίδηνπ θπβφιηζνπ, θαζψο παξνπζηάδεη ηε κηθξφηεξε δηαθχκαλζε ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο (απφ άιια ζπλήζε δνκηθά πιηθά), ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο φπνπ επηηξέπεηαη ε θαηά ηφπνπο βιάζηεζε αλάκεζά ηνπο, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία δηαπεξαηψλ επηθαλεηψλ θαη ηελ θαηαθξάηεζε ηνπ λεξνχ. πκβάιιεη επίζεο ζε κεησκέλε αθηηλνβνιία κεγάινπ κήθνπο θχκαηνο πξνο ηνλ άλζξσπν, κεηψλνληαο αξθεηά ηηο ζπλζήθεο ζεξκηθήο δπζθνξίαο, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε βιάζηεζεο γηα ην ζθηαζκό ησλ ζηαζκεπκέλσλ νρεκάησλ, ν ρψξνο πξνζηαηεχεηαη επαξθψο απφ ηελ έληνλε ειηαθή αθηηλνβνιία. ε θάπνηνπο άιινπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο πξνηείλεηαη ε ρξήζε επηθαλεηψλ απφ ζηαζεξνπνηεκέλν ρψκα. Οη θαιππηφκελεο επηθάλεηεο δηαηεξνχλ ηελ θπζηθή ηνπο εκθάληζε θαη ελζσκαηψλνληαη απφιπηα ζηνλ πεξίγπξφ ηνπο, αθνχ θαηά θαλφλα επηιέγνληαη ηνπηθά αδξαλή, ψζηε λα κελ δηαθέξεη ην ρξψκα ηνπο απφ ην ρξψκα ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο ηεο θάζε πεξηνρήο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε γηα βειηίσζε ηεο βηνθιηκαηηθήο απφδνζεο ζην κείγκα ηνπ ζηαζεξνπνηεκέλνπ ρώκαηνο γίλεηαη πξνζζήθε ςπρξώλ πιηθώλ ζηε ζχζηαζε ηνπ. Σέινο, ε επηινγή ησλ πιηθψλ αιιά θαη ησλ ρξσκαηηζκψλ ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ ρψξσλ επεξεάδεη θαη ηελ νπηηθή άλεζε, φπσο θαη αλαθέξζεθε, θαζψο θαη ηελ ζεξκηθή. Πξνηείλνληαη θπζηθά πιηθά γηα θαζηζηηθνύο ρώξνπο (μχιηλνη πήρεηο ζηελ θαζηζηηθή επηθάλεηα) ελψ απνθεχγνληαη έληνλεο κεηαιιηθέο ή ζθνπξφρξσκεο ηζηκεληέληεο θαηαζθεπέο. Δηδηθφηεξα, ζηνπο ρψξνπο ζηάζεο θαη αλάπαπζεο (πέξγθνιεο, θαζηζηηθά, θιπ) ελζαξξχλεηαη απνθιεηζηηθά ε ρξήζε μύιηλσλ θαηαζθεπώλ. Α.2 ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο αζηηθνχ ρψξνπ Βειηίσζε ηνπ ζεξκηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο πεξηνρήο θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν Βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ επηθαλεηψλ ππαίζξησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ αλζξψπνπ/απηνθηλήηνπ Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θιηκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Οξζνινγηθή αμηνπνίεζε ηεο ηνπνγξαθίαο θαη ηνπ θπζηθνχ αλάγιπθνπ Οξζνινγηθή επηινγή ησλ εηδψλ ηεο θχηεπζεο Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο απαηηνχκελεο ελέξγεηαο ζηνλ θσηηζκφ Οη παξεκβάζεηο απνζθνπνχλ ζηελ βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο κέζσ: o κείσζεο ησλ ζθιεξψλ βαηψλ επηθαλεηψλ εδαθνθάιπςεο θαη αληηθαηάζηαζε κε άιια πιηθά ηα νπνία o o έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο. ρξήζεο πιηθψλ κε κεησκέλν δείθηε αληαλάθιαζεο ρξήζεο θσηνθαηαιπηηθψλ πιηθψλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηνπο ξχπνπο. o Σερληθή Έθζεζε Μειέηε Δθαξκνγήο - Βηνθιηκαηηθέο αλαβαζκίζεηο δεκνζίσλ αλνηθηψλ ρψξσλ πεξηνρψλ Ννκαξρίαο Γεπέδνπ - Γηθαζηεξίσλ Ννέκβξηνο

5 o o αχμεζε ηεο ζθίαζεο. αχμεζεο ηεο έθηαζεο ηνπ πξαζίλνπ. Έηζη ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ νη «ζεξκηθέο θαηαβφζξεο» πνπ είλαη ην έδαθνο θαη ην λεξφ, πνπ δηαηεξνχλ ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία απφ απηή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη φπνπ κπνξεί λα δηνρεηεπζεί ε πιενλάδνπζα αζηηθή ζεξκφηεηα. Ννέκβξηνο

6 Β. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΑΝΑΠΛΑΖ Β.1 ΠΔΡΙΟΥΗ ΝΟΜΑΡΥΙΑ ηελ πεξηνρή πεξηκεηξηθά ηνπ θηηξίνπ ηεο Ννκαξρίαο ζα γίλεη εθηεηακέλε αιιαγή ησλ δαπεδνζηξώζεσλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ νη λέεο ραξάμεηο, ηα ζχγρξνλα πιηθά θαη νη δηακνξθψζεηο ζηηο ζεκεξηλέο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεκφζηνπ ρψξνπ. Δηδηθά ζηελ δπηηθή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ ζα νξγαλσζεί έλα πιάησκα κε λέεο δελδξνθπηεύζεηο (αικπξίθηα θαη θίθνπο ξνδίηηθνπο) ζε θάλλαβν κε ην ππφινηπν ηκήκα λα δαπεδνζηξψλεηαη κε ςπρξνχο θπβφιηζνπο ηερλεηήο παιαίσζεο. Αλάινγα ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ, ε νπνία είλαη θαη ε θχξηα, ην πιάησκα ζα δηακνξθσζεί σο πιαηεία κε ηελ δπλαηφηεηα λα πεξλνχλ νρήκαηα ζε πεξηνξηζκέλε θαη αλαγθαία ζπρλφηεηα. Ζ πθηζηάκελε δηακφξθσζε κε ηελ πεξηκεηξηθή, γχξσ απφ ειιεηπηηθφ παξηέξη, θίλεζε, ζα θαηαξγεζεί αιιά ζα παξακείλνπλ ζηελ ζέζε ηνπο φια ηα κεγάια δέλδξα θαη νη θνίληθεο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα. Οη δαπεδνζηξψζεηο ζα γίλνπλ απφ πέηξεο ηνπηθήο πξνέιεπζεο ζην θεληξηθφ ηκήκα ηεο πιαηείαο φπνπ ζα έρνπλ ινμή ράξαμε θαη απφ ςπρξνχο θπβφιηζνπο ηερλεηήο παιαίσζεο ζε άκκν ζην ππφινηπν. Οη αξκνί κεηαμχ ησλ πέηξηλσλ πιαθνζηξψζεσλ ζα είλαη απφ ζθπξφδεκα δεκηνπξγψληαο ζπλερείο γξακκέο, θαηεπζχλνληαο ηηο πεδέο θηλήζεηο απφ ηελ παιαηά πφιε πξνο ηηο δπηηθέο επεθηάζεηο (Κνπκπέο). Ννέκβξηνο

7 Ζ πεξηνρή ηεο πιαηείαο ηεο Ννκαξρίαο θαζψο θαη ε νδφο Πξεβειάθε απφ ην θηίξην ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη βφξεηα απνηεινχλ έλα εληαίν πιάησκα ην νπνίν εθηείλεηαη απφ ην φξην ηεο ζάιαζζαο ζηα δπηηθά κέρξη ην φξην ηεο παιαηάο πφιεο ζηα αλαηνιηθά θαη απφ ηελ νδφ Μειηζζηλνχ ζηα βφξεηα κέρξη ηα Γηθαζηήξηα ζηα λφηηα. Σν πιάησκα απηφ απνηειεί δηαθξηηφ ρψξν ζηνλ νπνίν έρνπλ πξνηεξαηφηεηα νη πεδνί. Έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεδφδξνκνπ θαη ηεο πιαηείαο. Ζ θίλεζε ησλ νρεκάησλ νξίδεηαη επί ηνπ πιαηψκαηνο γηα ηα νρήκαηα ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ νρεκάησλ αλάγθεο. Ζ πξνηεξαηφηεηα ησλ πεδψλ επί ηνπ πιαηψκαηνο ζεκαίλεη ηελ απαίηεζε γηα πνιχ κηθξέο ηαρχηεηεο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ. Δπηπιένλ ζεκαίλεη φηη ε θίλεζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο επί ηνπ πιαηψκαηνο είλαη απξφζθνπηε θαζψο εμαζθαιίδεηαη εληαίν ην επίπεδν θίλεζεο ηνπο. Τπάξρεη ε πξφβιεςε γηα ηελ πξφζβαζε θαη θαζνδήγεζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο πφιεο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ Απφθαζε Τπ. Πεξηβ. Δλεξγ. & Κι. Αιι.52907/ (ΦΔΚ 2621 / ηεχρνο Β) (Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ κε αλαπεξία ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ). Δπηπιένλ, ππάξρεη πξφβιεςε θαζνδήγεζεο ησλ ηπθιψλ επί ηνπ πιαηψκαηνο, ζε θηίξηα κε θνηλφρξεζηεο ιεηηνπξγίεο. Υσξνζεηείηαη κηα φδεπζε ηπθιψλ απφ ην θηίξην ησλ δηθαζηεξίσλ πξνο ηα θηίξηα ηεο αζηπλνκίαο θαη ηεο λνκαξρίαο ε νπνία επηπιένλ ελψλεη ηελ λφηηα αθξαία πεξηνρή ηνπ πιαηψκαηνο κε ηελ αληίζηνηρε βφξεηα. Δλψλεη δειαδή ηελ πεξηνρή λφηηα ηνπ πιαηψκαηνο φπνπ ππάξρνπλ νδνί κε θίλεζε νρεκάησλ κε ηελ αληίζηνηρε βφξεηα. Σηε ζέζε ηνπ παιαηνύ ζηληξηβαληνύ εληάζζνπκε έλα λέν ην νπνίν έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 1. Βξίζθεηαη ζην επίπεδν ηνπ δαπέδνπ ηεο πιαηείαο. Ζ δεμακελή απνξξνήο ηνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ην επίπεδν ηεο πιαηείαο θαη ην θξεάηην ησλ αληιηψλ ζε παξαθείκελε ππφγεηα ζέζε. 2. Έρεη έλα θεληξηθφ πίδαθα θαη πέληε πεξηθεξεηαθνχο. Ο θεληξηθφο πίδαθαο αλαδχεηαη απφ θπθιηθή πεξηνρή ε νπνία ζα κπνξεί λα έρεη ή λα κελ έρεη λεξφ ξπζκίδνληαο ην αλψηαην χςνο ηνπ λεξνχ ηεο ππνθείκελεο δεμακελήο. 3. Ζ δεμακελή ζα έρεη δηάκεηξν 4 κέηξα θαη ε φιε δηακφξθσζε ηνπ δαπέδνπ ηνπ ζηληξηβαληνχ ζα εθηείλεηαη θαη πέξαλ απηήο κέρξη ηα φξηα ησλ παξαθείκελσλ δηακνξθψζεσλ. 4. Οη πιάθεο πνπ ζα νξίδνπλ ην δάπεδν ηνπ ζηληξηβαληνχ ζα είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλεο απφ ζπλζεηηθφ ηζηκέλην (ψζηε λα κελ αιινηψλνληαη ρξσκαηηθά θαη λα έρνπλ πνιχ κεγάιεο αληνρέο) ζην ρξψκα ηνπ αλνηθηνχ γθξη ηνπ ηζηκέληνπ. 5. Οη πιάθεο ζα ζηεξίδνληαη ζε κεηαιιηθφ αλνμείδσην ζθειεηφ ν νπνίνο ζα εδξάδεηαη ζην θάησ ηκήκα ηεο δεμακελήο θαη ζα έρεη δηάηαμε ηέηνηα ψζηε λα ζπγθιίλνπλ ηα λεξά πξνο ηνλ θεληξηθφ πίδαθα αιιά θαη λα απνξξένπλ κέζα απφ ηα δηάθελα ηνπ ζθειεηνχ. 6. Δπηπιένλ ε απνξξνή ησλ πδάησλ ζα επηηπγράλεηαη κε κηθξέο νπέο ζην επίπεδν ησλ πιαθψλ ησλ νπνίσλ ζα θιηκαθψλεηαη ε ζπρλφηεηα πξνο ην θέληξν ηνπ ζηληξηβαληνχ ζε ηπραία δηάηαμε. 7. Οη πιάθεο ζην θέληξν ηνπ ζηληξηβαληνχ αιιά θαη νη πεξηβάιινπζεο ζα θέξνπλ κηθξά θσηηζηηθά γηα ηελ αλάδεημε ηεο ζχλζεζεο αιιά θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πηδάθσλ ηηο λπρηεξηλέο ψξεο. Ννέκβξηνο

8 ΓΤΣΗΚΑ & ΑΝΑΣΟΛΗΚΑ ΣΟΤ ΓΖΠΔΓΟΤ ΣΖ ΟΥΧΡΑ Β.2 ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΗΠΔΓΟΤ Σν γήπεδν ηεο νρψξαο απνθαζίζηεθε λα παξακείλεη ζηελ ζέζε απηή κέρξη ηελ θαηαζθεπή λένπ γεπέδνπ ζηνλ ρψξν ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Δπηπιένλ, κέρξη ηελ νξηζηηθή κεηαθίλεζε ηνπ ηα απνδπηήξηα θαη ηα κηθξά ππνζηεξηθηηθά θηίζκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηα βφξεηα, ηα αλαηνιηθά θαη ηα λφηηα ηνπ θεληξηθνχ ρψξνπ ζα παξακείλνπλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη επεκβάζεηο ζα πεξηνξηζηνχλ ζηελ θαηεδάθηζε ησλ δπηηθώλ ηνίρσλ ηνπ γεπέδνπ θαζώο θαη ηεο δπηηθήο θεξθίδαο. ηελ ζέζε ηνπο ζα γίλεη πεξηκεηξηθή δελδξνθύηεπζε θαη ζα ηνπνζεηεζεί ρακειφ κεηαιιηθφ θηγθιίδσκα. Ο δξφκνο ζηα δπηηθά ηνπ ζεκεξηλνχ γεπέδνπ ζα κεηαηνπηζηεί αλαηνιηθφηεξα θαηά πεξίπνπ νθηψ κέηξα θαη ζηε ζέζε ηνπ ζα αλαπηπρζνχλ δηαπιαηπζκέλα πεδνδξόκηα θαη πνδειαηνδξόκνο. Σα πιηθά δαπεδφζηξσζεο ζα είλαη ςπρξνί θπβφιηζνη ηερλεηήο παιαίσζεο επί άκκνπ γηα ηηο θηλήζεηο ησλ πεδψλ θαη αληίζηνηρνη θπβφιηζνη επί ζθπξνδέκαηνο γηα ηηο θηλήζεηο ησλ απηνθηλήησλ. Δπηπιένλ ζην δπηηθφ γξακκηθφ δηάδσκα δίπια ζηελ ζάιαζζα ζα ππάξρεη δηάδξνκνο θίλεζεο πνδειάησλ απφ ζηαζεξνπνηεκέλν ρψκα κε πνδνιαληθά θαη ςπρξά πιηθά. Ννέκβξηνο

9 Β.1 ΠΔΡΙΟΥΗ ΝΟΣΙΑ ΣΟΤ ΓΗΠΔΓΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΣΙΚΟΤ ΜΔΓΑΡΟΤ H δηακφξθσζε ηεο πεξηνρήο βφξεηα ηνπ δηθαζηηθνχ κεγάξνπ θαη λφηηα απφ ην γήπεδν ηεο νρψξαο αθνινπζεί ηελ ινγηθή ηεο νξγάλσζεο ησλ δηαδξνκψλ ζχλδεζεο ηεο παιαηάο πφιεο κε ηελ δπηηθή λεψηεξε επέθηαζή ηεο πξνο ηνλ Κνπκπέ. Καζψο δηακνξθψλνληαη νη δξόκνη θαη νη δηαδξνκέο ησλ πεδώλ θαη ησλ πνδειάησλ κε θπβνιηζνζηξψζεηο θαη ζηαζεξνπνηεκέλν ρψκα ζηελ ζέζε ηεο αζθάιηνπ, νξγαλψλεηαη ε θίλεζε πξνο ηα δπηηθά. Σν ηέινο ησλ δηακνξθψζεσλ πξνο ηα λφηηα θαη εηδηθά ζηελ δπηηθή ηνπ απφιεμε, ζρεδηάδεηαη κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ λέσλ δηακνξθψζεσλ ηνπ δξφκνπ ηεο Κεθαινγηάλληδσλ πξνο ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ψζηε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ε νδφο ηθαλνπνηεηηθά γηα ην δηάζηεκα κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ ηεο αλάπιαζεο ηνπ δπηηθνχ παξαιηαθνχ κεηψπνπ ηεο πφιεο. Ννέκβξηνο

10 Γ. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΦΤΣΟΣΔΥΝΗΚΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ Ο ππφ κειέηε ρψξνο πξέπεη λα πάξεη ηελ δηακφξθσζε πνπ αξκφδεη ηφζν ζηηο πξνβιεπφκελεο ιεηηνπξγίεο φζν θαη ζην χθνο θαη ηελ ηζηνξία ηεο πφιεο, θαζψο θαη λα δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ επηζθέπηε επθαηξίεο γηα κηαο επράξηζηεο αλάπαπια αλαςπρήο. Αλαιπηηθφηεξα, ε θπηνηερληθή εγθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ζηελ ππφ δηακφξθσζε πεξηνρή πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κε ηα εμήο θπηνηερληθά θξηηήξηα : α. Να ζπλδέεηαη ρισξηδηθά θαη κνξθνινγηθά κε ηελ βιάζηεζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κειέηεο θαη λα απνηειεί θπζηθή ηεο ζπλέρεηα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε δέληξα θαη ζάκλνπο απφ ηελ Διιεληθή Μεζνγεηαθή ρισξίδα πνπ απνδεδεηγκέλα έρνπλ αλάγθε απφ ιηγφηεξε θξνληίδα ζπληήξεζεο. β. Οη θπηεχζεηο ησλ δέληξσλ θαη ησλ ζάκλσλ ζα γίλνπλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ηνλίδνπλ ηελ κνξθή θαη ηα αξρηηεθηνληθά ζρήκαηα ησλ θνληηλψλ θηεξίσλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηνλ ρψξν ηεο δπηηθήο πιαηείαο ηεο λνκαξρίαο θαζψο θαη ζην γξακκηθφ δπηηθφ φξην ηνπ γεπέδνπ, φπνπ ηα λέα δέλδξα είλαη αξθεηά θαη θαηά πιεηνςεθία ζα είλαη αικπξίθηα. Σα Tamarix tamarix (αικπξίθηα) αληέρνπλ ζηηο ζπλζήθεο ηεο έληνλεο πξνζβνιήο απφ ηελ ζαιάζζηα αχξα πνπ επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή φπσο έρεη απνδεηρζεί θαη απφ ηα πθηζηάκελα. γ. Οη δελδξνζηνηρίεο ησλ δέλδξσλ θαη ηα παξηέξηα ησλ ζάκλσλ εθηφο απφ ην αηζζεηηθφ ηνπο πξννξηζκφ ζα ηνπνζεηεζνχλ έηζη ψζηε λα αμηνπνηήζνπλ ηελ πεληρξή έζησ αιιά ππάξρνπζα βιάζηεζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ακβιπλζνχλ ή λα απνθαηαζηαζνχλ πιήξσο νη πηζαλέο αηζζεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηηο δηάθνξεο εγθαηαζηάζεηο ιεηηνπξγηψλ ησλ θηεξίσλ ή απφ ηηο εθεί αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. (π.ρ εμαεξηζκνί, ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, πιεγψζεηο ησλ θνξκψλ κηα θαη ε πεξηνρή ζα είλαη πνιπζχρλαζηε θιπ). δ. Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ θηεξίσλ άιια θαη ηεο δηακφξθσζεο ζα δψζνπκε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο θπηεχζεηο πνπ λα εμππεξεηνχλ ηελ αζθάιεηα ησλ ρψξσλ θαη λα εμαζθαιίδνπλ άλεηε πξνζέιεπζε θαη δηαθίλεζε ζ απηνχο. ε. Σα είδε πνπ ζα δηαιερηνχλ πξέπεη λα είλαη μεξνζεξκηθά γηα λα κεησζεί ην θφζηνο ζπληήξεζήο ηνπο, λα αλαπηχζζνληαη ζρεηηθά γξήγνξα γηα λα έρνπκε ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα ζηνλ κηθξφηεξν ρξφλν, λα κελ ξππαίλνπλ ηνπο ρψξνπο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ηελ θαξπνθνξία ή ηελ αλζνθνξία ηνπο, λα είλαη αλζεθηηθά ζηηο θιαδνξηςίεο απφ ηνπο έληνλνπο αλέκνπο πνπ είλαη ζπρλνί ζηελ πεξηνρή θαη λα κελ απνθινηψλνληαη, ελψ ν θινηφο ηνπο λα είλαη αλζεθηηθφο ζηηο πιεγψζεηο. Ο θχξηνο φγθνο ησλ θπηεχζεσλ ζα γίλεη ζπλήζσο θαηά νκάδεο θαη ζε ιηγφηεξεο πεξηπηψζεηο θαηά άηνκα. ΓΔΝΣΡΑ Tamarix parviflora Nerium oleander Pinus nigra cebennenis Robinia pseudacacia(rp) Acacia retinodes Ficus nitida θχθνο Cercis siliquastrum Citrus aurantum Cupressus macrocarpa Eucalyptus gunii Eleagnus angustifolia Pistacia terebinthus Liqvidabar orientalis Morus nigra (Αικπξίθη) Πηθξνδάθλε (Πεχθε) (Φεπδαθαθία) (Αθαθία) (Φίθνο ξνδίηηθνο) (Κνπηζνππηά) (Νεξαηδηά) (Κππαξίζζη) (Δπθάιππηνο) (Διηά ηεο Βνεκίαο) (Κνθνξεβπζηά) (Εεηηά, Ληγθβηδάκπαξε) (Μνπξηά) Ννέκβξηνο

11 ΘΑΜΝΟΗ Myrtus communis (Μπξηηά) Αεηζαιέο Pittosporum tobira (Αγγειηθή) Αεηζαιέο Arbutus unedo (Κνπκαξηά) Αεηζαιέο Phyllyrea media (Φπιίθη) Αεηζαιέο Rosmarinus officinalis (Γελδξνιίβαλν) Αεηζαιέο Vitex agnus castus (Λπγαξηά) Φπιινβφιν Spartium junceum (πάξην) Αεηζαιέο Pyracantha coccinea (Ππξάθαλζνο) Αεηζαιέο Σφζν ηα είδε ησλ δέλδξσλ φζν θαη νη ζάκλνη θαη ηα είδε ησλ παξηεξηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίζνπκε ζηνλ ππφ κειέηε ρψξν πνηθηιία κνξθψλ, ζρεκάησλ θαη ρξσκάησλ θπξίσο ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ θπιιψκαηνο θαη αλζνθνξίαο, νιφθιεξν ζρεδφλ ην έηνο. Σν θπηεπηηθφ πιηθφ Σν θπηεπηηθφ πιηθφ ζα πξνέξρεηαη θαηά θαλφλα απφ θπηψξηα, ζα είλαη θαιήο πγείαο, ρσξίο βιάβεο ησλ επηθφξπθσλ νθζαικψλ, ηνπ θινηνχ θαη ηνπ θπιιψκαηνο ρσξίο ίρλε ρισξίσζεο ή ζηηγκάησλ. Όια ηα δελδξψδε θπηά ζα έρνπλ χςνο ηνπιάρηζηνλ 3,5 κέηξα, ελψ ηα ζακλψδε ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξν. Σν θπηεπηηθφ πιηθφ επίζεο ζα είλαη θαηά θαλφλα βσιφθπηα (κε κπάια ρψκαηνο) ζε πιαζηηθά γιαζηξίδηα (ζαθίδηα) αλάινγσλ δηαζηάζεσλ κε ην χςνο ηνπ θπηνχ. Σα βσιφθπηα είδε πξέπεη λα έρνπλ θαινζρεκαηηζκέλν βψιν ζην εζσηεξηθφ πιαζηηθνχ ζάθνπ δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 15 εθαηνζηψλ χςνπο θαη δηακέηξνπ 8 εθαηνζηψλ. Δίλαη απηνλφεην φηη ηα θπηάξηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πιήξσο ην ξηδηθφ ηνπο ζχζηεκα. Απηφ ζα εμαζθαιηζηεί κε ηελ χπαξμε εδαθηθνχ βψινπ δηαζηάζεσλ αλάινγσλ κε ην κέγεζνο θαη ην είδνο ηνπ δέλδξνπ. Ννέκβξηνο

12 Γ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΛΗΚΧΝ Γ.1 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζηνηρείσλ θαη πιηθώλ ησλ δηακνξθώζεσλ 1.1 Γαπεδνζηξψζεηο Α. ΔΓΥΡΧΜΟΗ ΣΗΜΔΝΣΟΚΤΒΟΛΗΘΟΗ (βι. Λεπηνκέξεηεο ΛΕ1 α-β, ΛΣ1 θ.α.) Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ δαπεδνζηξψζεσλ θαιχπηεηαη απφ έγρξσκνπο ηζηκεληνθπβφιηζνπο βαηνχο απφ νρήκαηα, δηαζηάζεσλ 10x20x6 εθ. κε πξνζζήθε ηερλνινγίαο ςπρξψλ πιηθψλ (cool materials) ζηε ζχζηαζε ηνπο. Οη ηζηκεληνθπβφιηζνη βαζίδνληαη ζε ηερλνινγία ςπρξψλ πιηθψλ (cool materials) γηα ηε βειηίσζε ζεξκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ θαη πθίζηαληαη ζπκπχθλσζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο κε θαηάιιειν δνλεηή θη επηθαλεηαθή επεμεξγαζία ηερλεηήο παιαίσζεο. Σα ςπρξά πιηθά θαηαζθεπάδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζηφρν ηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα δξνζηζκφ θαη γεληθφηεξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αζηηθήο λεζίδαο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ. Οη ςπρξέο ηδηφηεηεο ησλ εγρξψκσλ θπβφιηζσλ απφ ζθπξφδεκα ζα αθνξνχλ ζηε κάδα ησλ πιηθψλ θαη φρη ζε επηθαλεηαθή ηνπο επεμεξγαζία κε θάπνην ςπρξφ πιηθφ επηθάιπςεο ή βαθήο, ζε ζπλνιηθφ πάρνο πνπ είλαη ζχκθσλν κε ηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο θαηαζθεπήο ηνπ θάζε πιηθνχ. Λφγσ ησλ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ζρεδίσλ πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα πιηθά θαη γηα ηελ δεκηνπξγία πνιιαπιψλ ρξσκαηηθψλ επηινγψλ, νη εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ςπρξψλ ηνπο ηδηνηήησλ ζα ιακβάλνληαη θαη ζα αθνξνχλ ζε φζν ην δπλαηφ επίπεδεο, νκνηνγελείο θαη νκνηφκνξθεο πεξηνρέο ηεο επηθάλεηαο ηνπ πιηθνχ. Σα πιηθά απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζα ζπλνδεχνληαη επίζεο απφ πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ Οη εθζέζεηο ησλ ςπρξψλ επηδφζεσλ ησλ πιηθψλ ζα πξνέξρνληαη απφ αλαγλσξηζκέλνπο νξγαληζκνχο γηα ηελ κέηξεζε ηεο αλαθιαζηηθφηεηαο θαζψο θαη ηνπ ζπληειεζηή εθπνκπήο ζην ππέξπζξν, κε βάζε ηα αθφινπζα πξφηππα: ASTM E 903 / ASTM G159 γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ αλαθιαζηηθφηεηαο θαη ASTM E408 / ASTM C1371 γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπληειεζηή εθπνκπήο ζην ππέξπζξν. ηελ πεξίπησζε πνπ ε δαπεδφζηξσζε είλαη βαηή από νρήκαηα ηφηε νη θπβφιηζνη ηνπνζεηνχληαη θαη αξκνινγνχληαη ζε ππφβαζε κε ακκνθνλίακα 100gr ηζηκέληνπ, πάλσ ζε νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C16/20 κε 2 πιέγκαηα T131 ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζε κηα ζηξψζε λάηινλ (βι. Λεπηνκέξεηεο ηεχρνπο π.ρ. ΛΕ1α-β). Σα ηκήκαηα ησλ επεκβάζεσλ πνπ είλαη βαηά απφ νρήκαηα είλαη ζπλεπίπεδα κε ηηο πξνζθείκελεο δηακνξθψζεηο πεδνδξνκίσλ εθηφο απφ ηκήκαηα ηεο νδνχ Κεθαινγηάλλεδσλ. (βι. Λεπηνκέξεηα ΛΕ1β) ηελ πεξίπησζε πνπ ε δαπεδφζηξσζε δελ είλαη βαηή απφ νρήκαηα ηφηε νη θπβφιηζνη ηνπνζεηνχληαη θαη αξκνινγνχληαη ζε ππφβαζε απφ άκκν θαη ζε ζηξψζε 3 Α παηεηφ, πάρνπο 15 εθ., κε παξεκβνιή γεσπθάζκαηνο 285gr/m2 (βι. Λεπηνκέξεηεο ηεχρνπο π.ρ. ΛΕ1α-β). ηελ πεξίπησζε πνπ ε δαπεδφζηξσζε εθάπηεηαη κε μύιηλε εμέδξα πξόβνιν ζηελ παξαιία, ηνπνζεηνχληαη θαη αξκνινγνχληαη ζε ππφβαζε κε ακκνθνλίακα 100gr ηζηκέληνπ, πάλσ ζε νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C16/20 κε 2 πιέγκαηα Σ131 θαη κε επηπιένλ ελίζρπζε 2 πιέγκαηα Σ196 (κήθνο 2κ). Ζ πιάθα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θηάλεη κέρξη ηηο πιάθεο φδεπζεο αηφκσλ κε πεξηνξηζκέλε φξαζε (βι. Λεπηνκέξεηα ΛΕ3, ΛΕ15). ΖΜΔΗΧΖ 1: ηε κειέηε εθαξκφδνληαη ηζηκεληνθπβφιηζνη απηήο ηεο θαηεγνξίαο δπν ρξσκαηηζκψλ: Υξψκα Η : σο βαζηθφ ρξψκα ηνπ ζπλφινπ ησλ επεκβάζεσλ Υξψκα ΗΗ : δηαθνξνπνίεζε εηδηθψλ ηκεκάησλ ηεο κειέηεο ιφγσ ζπλζεηηθήο επίιπζεο ζηελ πιαηεία αλαηνιηθά ηεο Ννκαξρίαο θαη ζην δξφκν αλαηνιηθά ηνπ Γεπέδνπ ηεο νρψξαο Δηδηθφηεξα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ ζα γίλνπλ δείγκαηα θαη ζα επηιεγεί ε ηειηθή παιέηα ρξσκάησλ ησλ πιηθψλ. Ννέκβξηνο

13 ΖΜΔΗΧΖ 2: Ζ θαηεχζπλζε πνπ ηνπνζεηνχληαη νη θπβφιηζνη αθνινπζεί ηηο βαζηθέο ραξάμεηο ηεο ζπλζεηηθήο επίιπζεο ζην θάζε ηκήκα ηεο κειέηεο (βι. ρέδηα). Ζ ηνπνζέηεζε γίλεηαη παξάιιεια ή θάζεηα ζηηο βαζηθέο ραξάμεηο. ΛΕ1α ΛΕ1β Ννέκβξηνο

14 ΛΕ3 ΛΣ1α Ννέκβξηνο

15 Β. ΕΧΝΔ ΓΑΡΜΠΗΛΟΓΔΜΑΣΟ (βι. ιεπηνκέξεηεο ΛΕ7,ΛΕ8) Εψλεο γαξκπηινδέκαηνο εθαξκφδνληαη ζε επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο κειέηεο πξνζδίδνληαο δηαθνξεηηθή πνηφηεηα, πθή θαη πνηθηιία ζηηο ζθιεξέο δηακνξθψζεηο. Δθαξκφδνληαη σο δψλε κεηάβαζεο αλάκεζα ζην θηίξην ηεο Ννκαξρίαο θαη ζηηο ππφινηπεο ζθιεξέο δηακνξθψζεηο θαζψο θαη σο γξακκηθέο δψλεο ξπζκηθνχ δηακνηξαζκνχ ζθιεξψλ επηθαλεηψλ (πιαηεία κπξνζηά απφ ηε Ννκαξρία). Ζ επαλάιεςε ησλ δσλψλ θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ζηελ πθή ηνπ πιηθνχ ηνπο, δίλεη ζηελ αξρηηεθηνληθή επίιπζε ηελ αίζζεζε ηεο θιίκαθαο. Οη δψλεο απηέο απνηεινχληαη απφ γαξκπηιφδεκα ησλ 250 kg ηζηκέληνπ/m3 δηα ιηζνζπληξίκκαηνο (γαξκπίιη) δηαζηάζεσλ 0,4 έσο 1 cm θαη πξνζζήθε έγρξσκσλ ςεθίδσλ καξκάξνπ ζε πνζνζηφ 30% ηεο ζχλζεζήο ηνπ. κε ειαθξά πιπκέλε ηειηθή επηθάλεηα. Οη δηαζηάζεηο ηνπο πνηθίινπλ (βι. ρέδηα) ελψ ην πάρνο ηνπο είλαη 15εθ. Δίλαη νπιηζκέλεο κε 2 πιέγκαηα Σ131 κε ηνλ άλσ νπιηζκφ ζηα 5 εθ. απφ ηελ ηειηθή επηθάλεηα. Δθαξκφδνληαη ζε κηα ζηξψζε απφ λάηινλ θαη ππφβαζε κηαο ζηξψζεο 3 Α παηεηφ πάρνπο 15 εθ. Ζ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ γαξκπηινδέκαηνο έρεη θαηάιιειε δηακφξθσζε (επηκειεκέλε αληηνιηζζεξή επηθάλεηα) πνπ επηηπγράλεηαη εθ φζνλ είλαη απηφ είλαη αθφκε λσπφ, κε κπζηξί ή πήρπ μχιηλν ή κεηαιιηθφ, γηα επηπεδνπνίεζε ηεο επηθάλεηαο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη πιχζηκν ηεο επηθαλείαο κε λεξφ κέρξη λα εκθαληζηνχλ νη ςεθίδεο. Ζ φιε επεμεξγαζία γίλεηαη θαηφπηλ δείγκαηνο. Οη δψλεο γαξκπηινδέκαηνο δηαρσξίδνληαη απφ ηηο επηθάλεηεο ησλ πξνζθείκελσλ πιηθψλ δηακνξθψζεσλ κε δηαηνκή κνξθνζηδήξνπ κε γαιβαληζκέλε (Βι. ηνηρεία δηαρσξηζκνχ). ΛΕ7 ΛΕ8 Ννέκβξηνο

16 Γ. ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ ΔΜΦΑΝΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΜΔ ΛΔΗΑ ΤΦΖ (βι. ιεπηνκέξεηα ΛΕ11-12) Οη επηθάλεηεο εκθαλνχο ζθπξνδέκαηνο πξφθεηηαη γηα γξακκηθέο δψλεο ξπζκηθνχ δηακνηξαζκνχ ζθιεξψλ επηθαλεηψλ θαη ηνληζκνχ βαζηθψλ ζπλζεηηθψλ αμφλσλ ηεο επέκβαζεο. Οη δψλεο απηέο απνηεινχληαη απφ ζθπξφδεκα C16/20 κε νπιηζκφ 2Σ131 πνπ εθαξκφδεηαη ζε ππφβαζε κηα ζηξψζεο λάηινλ θαη ζηξψζεο 3Α παηεηφ πάρνπο 15 εθ. Ζ ζχζηαζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πεξηέρεη 25% ιεπθφ ηζηκέλην θαη έρεη ηειηθή δηακνξθσκέλε ιεία επηθάλεηα πνπ επηηπγράλεηαη κε ιεπηφ ηξίςηκν κε πξφζθνξν κεραληθφ κέζν (κε κεραληθφ ηξηβείν) γηα ηε δεκηνπξγία απφιπηα επίπεδεο θαη νκαιήο επηθαλείαο αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε θαη ηηο ζπλζήθεο. ΛΕ11 Γ. ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΔ ΠΛΑΚΔ ΟΓΔΤΖ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΟΡΑΖ (βι. ιεπηνκέξεηα ΛΕ3) ηηο δηακνξθψζεηο έρεη πξνβιεθζεί ισξίδα φδεπζεο ηπθιψλ θαηά κήθνο ηεο νδνχ Κεθαινγηάλλεδσλ. Υξεζηκνπνηνχληαη αληηνιηζζεξέο πιάθεο ηζηκέληνπ δηαζηάζεσλ 40Υ40, κε αλάγιπθεο γξακκψζεηο θαη εηδηθή δηακφξθσζε θαηάιιειε γηα φδεπζε, αιιαγή θαηεχζπλζεο θαη επηζήκαλζε θηλδχλνπ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο. Ζ απφρξσζε ησλ πιαθψλ ζα είλαη ε πιεζηέζηεξε ζε απηήλ ησλ θπβφιηζσλ ηνπ πεδνδξνκίνπ πάλσ ζην νπνίν ηνπνζεηνχληαη. ηα ζεκεία αιιαγήο θνξάο ηεο πνξείαο θαζψο θαη ζηηο δηαζηαπξψζεηο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο αληηνιηζζεηηθέο πιάθεο δηαζηάζεσλ 40Υ40 κε αληίζηνηρεο θαηάιιειεο αλάγιπθεο ελδείμεηο. Ζ ζηεξέσζε ησλ πιαθψλ γίλεηαη ζε ππφζηξσκα απφ άκκν θαη είλαη ζπλεπίπεδεο κε ηελ ινηπή δαπεδφζηξσζε ηνπ πεδνδξνκίνπ. Τθηζηάκελα ζηνηρεία αζηηθνχ εμνπιηζκνχ (πρ. πηλαθίδεο, θάδνη απνξξηκκάησλ θιπ.) θαζψο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (πρ. πίλαθεο, θνιψλεο θιπ.), πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο ισξίδαο φδεπζεο αηφκσλκε πεξηνξηζκέλε φξαζε ζα πξέπεη ή λα κεηαθηλεζνχλ ή λα απνκαθξπλζνχλ. Ννέκβξηνο

17 Δ. ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΥΧΜΑ ηελ κειέηε εθαξκφδνληαη επηθάλεηεο ζηαζεξνπνηεκέλνπ ρψκαηνο (βαηή ρσκάηηλε επηθάλεηα) ζε ηξεηο πεξηπηψζεηο: ζην κήθνο ηνπ πνδειαηόδξνκνπ ζηηο ζέζεηο ζηάζκεπζεο λόηηα ηνπ γεπέδνπ ηεο νρώξαο ζε πιαηώκαηα ρώξνπ ζηάζεσλ Σν ζηαζεξνπνηεκέλν ρψκα πνπ εθαξκφδεηαη είλαη ζπλνιηθνχ ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 10εθ., απφ κίγκα αδξαλψλ κε θπζηθφ πδξαπιηθφ πνδνιαληθφ πξφζκηθην. Σν πξφζκηθην απηφ είλαη θπζηθφ πδξαπιηθφ ζπλδεηηθφ κε εμαηξεηηθέο πνδνιαληθέο ηδηφηεηεο πνπ αλακεηγλπφκελν κε θαηάιιεια αδξαλή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή κηγκάησλ «ζηαζεξνπνηεκέλνπ ρψκαηνο», ηα νπνία εθαξκφδνληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ θπθινθνξία πεδψλ θπξίσο θαη πνπ κπνξνχλ λα δερηνχλ θαη ήπηα, πεξηζηαζηαθή / πεξηνδηθή θίλεζε ειαθξψλ νρεκάησλ. Οη θαιππηφκελεο επηθάλεηεο δηαηεξνχλ ηελ θπζηθή ηνπο εκθάληζε θαη ελζσκαηψλνληαη απφιπηα ζηνλ πεξίγπξφ ηνπο, αθνχ θαηά θαλφλα επηιέγνληαη ηνπηθά αδξαλή, ψζηε λα κελ δηαθέξεη ην ρξψκα ηνπο απφ ην ρξψκα ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο ηεο θάζε πεξηνρήο. Δλαιιαθηηθά, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ έγρξσκα αδξαλή θαη ζπλδπαζκνί αδξαλψλ δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο, ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο αηζζεηηθέο απαηηήζεηο. Γηα βειηίσζε ηεο βηνθιηκαηηθήο απφδνζεο ζην κείγκα ηνπ ζηαζεξνπνηεκέλνπ ρψκαηνο γίλεηαη πξνζζήθε ςπρξψλ πιηθψλ ζηε ζχζηαζε ηνπ. Τπάξρεη δπλαηφηεηα δηαβάζκηζεο ηνπ βαζκνχ ζπκπίεζεο θαη ηεο πθήο ηνπ κείγκαηνο αλάινγα κε ηε ρξήζε (ρψξνο ζηάζεο, ρψξνο βαηφο απφ νρήκαηα θηι). Ζ αλάκημε γίλεηαη ζε θνηλή κπεηνληέξα, κέρξη λα απνθηήζεη ην κίγκα ηελ ζπληζηψκελε ζχζηαζε. Ζ δηάζηξσζε ηνπ κίγκαηνο ζηαζεξνπνηεκέλνπ ρψκαηνο πάρνπο 10εθ. γίλεηαη ζε ππφβαζε κηαο ζηξψζεο 3Α παηεηφ πάρνπο 15 εθ. θαη δπν ζηξψζεσλ γεσπθάζκαηνο 285gr/m 2. Σν κίγκα δηαζηξψλεηαη/ κνηξάδεηαη πξνζεθηηθά κε νκαιή θαηαλνκή ηνπ κίγκαηνο ζε πάρνο κεγαιχηεξν θαηά 20% γηα ηελ παξαιαβή ηεο θαζίδεζεο θαηά ηελ ζπκπχθλσζε ζηελ επηθάλεηα ηεο ππφβαζεο, επηπεδψλεηαη θαη ζπκπηέδεηαη. Ζ ζπκπχθλσζε γίλεηαη κε έλα πέξαζκα (πάηεκα) ρσξίο δφλεζε αθνινπζεί έλα δηπιφ πέξαζκα (πξνο ζηηο δχν θαηεπζχλζεηο) κε ζπκπίεζε θαη δφλεζε θαη ηέινο γίλεηαη έλα πέξαζκα κφλν κε ζπκπίεζε. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκπίεζεο, ε επηθάλεηα ηνπ "ζηαζεξνπνηεκέλν ρψκαηνο" πξνζηαηεχεηαη κε ιεπηφ θχιιν πνιπαηζπιελίνπ γηα ψξεο. ΖΜΔΗΧΖ: Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ ζα γίλνπλ επί ηφπνπ δείγκαηα θαη ζα επηιεγεί ε ηειηθή παιέηα ρξσκάησλ ηνπ ζηαζεξνπνηεκέλνπ ρψκαηνο. Δ.1 ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΥΧΜΑ ΠΟΓΖΛΑΣΟΓΡΟΜΟΤ ΚΑΗ ΥΧΡΟΤ ΣΑΘΜΔΤΖ (βι. ιεπηνκέξεηεο ΛΕ5, ΛΣ4δ) ηελ πεξίπησζε πνδειαηφδξνκνπ θαηά κήθνο ηεο νδνχ Κεθαινγηάλλεδσλ (πιάηνπο ζηαζεξνπνηεκέλνπ ρψκαηνο 1.20κ) ή ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο λφηηα ηνπ γεπέδνπ ηεο νρψξαο, ηφηε ην ζηαζεξνπνηεκέλν ρψκα έρεη πξνζζήθε πνδνιαληθψλ πξφζκηθησλ ζηε ζχζηαζε ηνπ ζε αλαινγία 120 kgr/m 3. Έηζη ε ρσκάηηλε επηθάλεηα απνθηά κηα πην ζθιεξή πθή, θαηάιιειε γηα ηελ ρξήζε πνδειάηνπ ή απηνθηλήηνπ. Καη ζηηο δπν απηέο πεξηπηψζεηο δελ ρξεζηκνπνηείηαη πξνζζήθε ρξψκαηνο ζην κείγκα (π.ρ. πξνζζήθε έγρξσκεο άκκνπ). Σν κίγκα θαηαζθεπήο ηνπ δαπέδνπ πξνέξρεηαη απφ αλάκεημε ηνπ πιηθνχ πνδνιαληθνχ πξνζκίθηνπ κε θπζηθή άκκν κε θνθθνκεηξία 0,00/4,00-8,00 mm θαη ζξαπζηή άκκν κε θνθθνκεηξία 0,00/4,00 mm. Οη αλαινγίεο αλάκημεο ησλ πιηθψλ είλαη: α) θπζηθή άκκνο πξνο ζξαπζηή άκκν 1:1 ζε κέξε φγθνπ β) ζπλδεηηθφ πιηθφ 120 kg/m3. γ) ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ είλαη ηφζε, ψζηε ην κίγκα λα απνθηήζεη ζχζηαζε πγξνχ ρψκαηνο. Ννέκβξηνο

18 ΛΕ5 ΛΣ4δ Ννέκβξηνο

19 Δ.2 ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΥΧΜΑ ΠΛΑΣΧΜΑΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΑΖ (βι. ιεπηνκέξεηεο ΛΕ4, ΛΕ9, ΛΣ4γ,ΛΣ11α) ηελ πεξίπησζε πιαησκάησλ θαη ρψξσλ ζηάζεο, κε βαηά απφ νρήκαηα, ηφηε ην ζηαζεξνπνηεκέλν ρψκα έρεη πξνζζήθε πνδνιαληθψλ πξφζκηθησλ ζηε ζχζηαζε ηνπ ζε αλαινγία kgr/m3, έηζη ψζηε ε ηειηθή επηθάλεηα λα είλαη πην καιαθή ζε πθή (κε θαηάιιεια δείγκαηα ζα εθαξκνζζεί ην πην θαηάιιειν ηειηθφ απνηέιεζκα). ηα πιαηψκαηα ζηφρνο απνηειεί ε ηειηθή πθή εθηφο απφ «καιαθή» θαη θηιηθή πξνο ην ρξήζηε λα έρεη θαη έρεη θαη ραξαθηεξηζηηθφ ρξσκαηηζκφ (δηαθξηηηθφ) πνπ λα ιεηηνπξγεί σο ζεκαηνδφηεο θαη λα δίλεη ελδηαθέξνλ θαη πνηθηιία ζην ζπλνιηθή ζπγθξφηεζε ησλ ζθιεξψλ επηθαλεηψλ. Γηα απηφ ζηελ πεξίπησζε ησλ πιαησκάησλ επίζεο εθαξκφδεηαη ρξσκαηηζκφο ηνπ ζηαζεξνπνηεκέλνπ ρψκαηνο κε ηελ πξνζζήθε έγρξσκεο άκκνπ ζηε ζχζηαζε ηνπ πιηθνχ. Σν κίγκα θαηαζθεπήο ηνπ δαπέδνπ πξνέξρεηαη απφ αλάκεημε πιηθνχ ηνπ πνδνιαληθνχ πξνζκίθηνπ θπζηθή άκκν κε θνθθνκεηξία 0,00/4,00-8,00 mm θαη ζξαπζηή άκκν κε θνθθνκεηξία 0,00/4,00 mm. Οη αλαινγίεο αλάκημεο ησλ πιηθψλ είλαη: α) θπζηθή άκκνο πξνο ζξαπζηή άκκν 1:1 ζε κέξε φγθνπ β) ζπλδεηηθφ πιηθφ kg/m3 γ) ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ είλαη ηφζε, ψζηε ην κίγκα λα απνθηήζεη ζχζηαζε πγξνχ ρψκαηνο. ΖΜΔΗΧΖ: Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ αθνύ ζα γίλνπλ επί ηόπνπ δείγκαηα θαη ζα επηιεγεί ε ηειηθή παιέηα ρξσκάησλ ηνπ ζηαζεξνπνηεκέλνπ ρώκαηνο, ζα δεκηνπξγεζνύλ δείγκαηα κε πξνζζήθε έγρξσκεο άκκνπ δηαθνξεηηθώλ απνρξώζεσλ. ΛΕ4 Σ. ΞΤΛΗΝΔ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ ΔΠΗ ΠΛΑΚΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ (βι. ιεπηνκέξεηεο ΛΕ15α-β, ΛΣ18α-β) ηελ πεξηνρή κειέηεο μύιηλεο επηθάλεηεο εθαξκόδνληαη: σο μύιηλν δάπεδν ζηηο εμέδξεο πιαηθόξκεο ζην παξαιηαθό κέησπν επί ηεο νδνύ Κεθαινγηάλλεδσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Ννκαξρίαο ζε θαζηζηηθέο επηθάλεηεο ζην ρώξν ζηάζεο λόηηα ηνπ γεπέδνπ νρώξαο (πεξηνρή Γηθαζηεξίσλ) Ξύιηλν δάπεδν εμσηεξηθώλ ρώξσλ : Οη μχιηλεο επηθάλεηεο θαηαζθεπάδνληαη απφ ζαλίδεο δηαηνκήο 20Υ100ρηι θαηάιιεια εκπνηηζκέλεο κε κε ηνμηθέο νπζίεο (πιαληζκέλε μπιεία) δεκηνπξγψληαο θελφ (αξκφ) κεηαμχ ηνπο πιάηνπο 10 mm. ηεξεψλνληαη κε ζηξηθψληα αλνμείδσηα επί ζθειεηνχ ζηήξημεο απφ μχιηλεο δηαηνκέο δηαζηάζεσλ 50Υ80 mm (πιαληζκέλε εκπνηηζκέλε μπιεία) αλα 60cm θαη εγθάξζηα πξνο ηηο πξνεγνχκελεο δηαηνκέο. Ννέκβξηνο

20 Ζ θαηαζθεπή ζηεξίδεηαη επί πιάθαο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (βι. ιεπηνκέξεηεο ΛΕ15) C16/20 κε θιίζε 1% ψζηε λα απνκαθξχλνληαη ηα φκβξηα. Ζ μπιεία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη θαηάιιειε γηα ην πγξφ παξαζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη έρεη κηθξή απνξξφθεζε / αθηηλνβνιία ζεξκφηεηαο. Δπηζπκεηή επίζεο είλαη ε κε νιηζζεξφηεηα ηνπ δαπέδνπ θπθινθνξίαο. θαζηζηηθέο μύιηλεο επηθάλεηεο: Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο θαηαζθεπήο ζηελ πεξίπησζε θαζηζηηθψλ επηθαλεηψλ ζην ρψξν ζηάζεο λφηηα ηνπ γεπέδνπ ηεο νρψξαο (βι. ιεπηνκέξεηεο Λ18) έγθεηηαη ζηελ θπθιηθή νπή ηεο μχιηλεο επηθάλεηαο γηα ηελ εθαξκνγή θεπεπηηθνχ ρψκαηνο θαη θχηεπζε δέλδξνπ θαη ζηε κνξθνινγία ηεο βάζεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ΛΣ18α ΛΕ15α Ννέκβξηνο

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΠΟΤΓΑΣΖ ΣΑΜΑΣΖ ΕΗΧΜΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΘΔΟΦΗΛΟ ΝΑΜΛΖ ΚΑΒΑΛΑ 2010

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΥΡΗΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΥΡΗΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΕΡΡΩΝ APOKA ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ.Σ.ΕΦ. ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΥΡΗΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΕΡΡΩΝ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΕΛΕΤΘΕΡΙΑΔΟΤ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΤΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΡΑΗΝΧΝ ΣΔΓΧΝ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΤΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΡΑΗΝΧΝ ΣΔΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΡΖΣΖ-ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥΑΝΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΤΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΡΑΗΝΧΝ ΣΔΓΧΝ ΗΓΔΡΖ ΗΧΑΝΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΚΟΛΟΚΟΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Απάνθισμα Νομολογίας»

«Απάνθισμα Νομολογίας» Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 1 «Απάνθισμα Νομολογίας» ΠΡΟΦΑΣΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Ιούνης 2015 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ. Έιελα Ηιηάδνπ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ. Έιελα Ηιηάδνπ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ Έιελα Ηιηάδνπ Λεκεζφο 2011 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΛΟ ΔΔΓΙΠ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΛΟ ΔΔΓΙΠ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. 1 ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΛΟ ΔΔΓΙΠ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. 2 1.0 Ο ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΣΤΠΟ ΣΗ ΓΟΜΗΗ 1.1 Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο Σν θφζηνο θαηαζθεπήο, ε θαηαλάισζε

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΗΔ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΥΡΖΖ ΑΡΧΣΖ LASER ΓΗΑ ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ. Γεκήηξηνο Παπαδφπνπινο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΥΡΖΖ ΑΡΧΣΖ LASER ΓΗΑ ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ. Γεκήηξηνο Παπαδφπνπινο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΥΡΖΖ ΑΡΧΣΖ LASER ΓΗΑ ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ Γεκήηξηνο Παπαδφπνπινο Λεκεζφο 2011 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΩΝ ΥΔΓΗΟ ΚΤΑ MAΡΣΗΟ 2011 1 ΔΓΚΡΗΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ)

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΥΧΡΟΤ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΣΑΦΖ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ : ΥΔΓΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Μελέηη ζκοπιμόηηηαρ-βιωζιμόηηηαρ γιά δημιοςπγία ξενοδοσειακήρ μονάδαρ ζηο νομό Λέζβος ςποβληθείζα

Διαβάστε περισσότερα