Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Απόσπασμα από το Πρακτικό 32/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Αριθμός Απόφασης 311/2011 ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού πεζοδρόμων και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας. (Κανονιστική απόφαση).» Στην Ηγουμενίτσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 21 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30' συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας μετά από την με αριθμ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε ένα χωριστά από τα μέλη του, ως και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Σε σύνολο εικοσιεπτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τρία (23) μέλη και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.-Παππάς Θωμάς (Πρόεδρος) 2.-Γκίκας Μιχάλης (Αντιπρόεδρος) 3.-Μπότσαρη Σταματία (Γραμματέας) προσήλθε μετά τη συζήτηση του 1 ου θέματος 4.-Σαμίου Μαρία 5.-Κωλέττας Γεώργιος 6.-Κοτζαπαναγιώτου Κων/νος 7.-Γόγολος Ιωάννης 8.-Μαρτίνης Δονάτος 9.-Γιαννούλης Γεώργιος 10.-Δημητρίου Κων/νος 11.-Γιαννέλος Ηρακλής 12.-Τζάνης Ιωάννης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1 ου θέματος 13.-Κώστας Σπυρίδων 14.-Ντάγκας Κων/νος 15.-Δήμα Ισμήνη 16.-Γιόγιακας Βασίλειος 17.-Αναστασίου Μιχαήλ 18.-Μπαρμπαβασίλογλου Νικόλαος 19.-Λάμπρου Αλκιβιάδης 20.-Τζώρζης Απόστολος 21.-Πάκος Δημήτριος 22.-Μήτσης Σωτήριος 23.-Δήμας Θεόδωρος ΑΠΟΝΤΕΣ 1.-Τσώλης Βασίλειος 2.-Κάτσιος Χρήστος 3.-Βενέτη Κατή Σταυρούλα 4.-Βαλάκος Σπυρίδων ( Δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα ) Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Γεώργιος Κάτσινος, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο Διοικητικός Υπάλληλος του Δήμου κ.γεώργιος Μ. Κατσιμάνης. Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Σελίδα - 1 -

2 Επίσης από τους εικοσιέξι (26) προέδρους και εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν παρόντες οι είκοσι (20) και ονομαστικά οι: ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜ. & ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.-Ηγουμενίτσας- Ρέβης Προκόπιος 2.-Πέρδικας- Ζωγράφος Σπυρίδων 3.-Αγίου Βλασίου- Δήμου Θ. Κων/νος 4.-Αργυρότοπου- Τζοβάρας Απόστολος 5.-Γραικοχωρίου- Νικολάου Πέτρος 6.-Δριμίτσας- Μπούτσικος Χρήστος 7.-Ελευθερίου- Θάνος Ηλίας 8.-Καρτερίου- Σπυρίδωνος Σταύρος 9.-Καστρίου- Μπάρμπας Αντώνιος 10.-Κορύτιανης- Γεωργίου Παναγιώτης 11.-Κρυόβρυσης- Παππάς Απόστολος 12.-Λαδοχωρίου- Λώλης Ηλίας 13.-Μαζαρακιάς- Γκαμπρέλας Νικόλαος 14.-Μεσοβουνίου- Φίλος Θεόδωρος 15.-Σπαθαραίων- Οικονομίδη Ελισάβετ 16.-Παραποτάμου- Τζώρτζης Κων/νος 17.-Πλαταριάς- Ευαγγέλου Όλγα 18.-Συβότων- Δάλλας Παναγιώτης 19.-Νέας Σελεύκειας- Χριστοδούλου Σπυρ. 20.-Φασκομηλιάς- Γκόλιας Προκόπιος ΑΠΟΝΤΕΣ 1.-Αγίας Μαρίνης- Λιώλης Ηλίας 2.-Γεροπλάτανου- Τσούκαλης Κων/νος 3.-Δράμεσης- Χουλιάρας Παναγιώτης 4.-Καταβόθρας- Κάλλης Ιωάννης 5.-Μαργαριτίου- Μπόλωσης Κων/νος 6.-Μαυρουδίου- Γεωργιάδης Κων/νος ( Δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα ) Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επί του 2 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση Κανονισμού πεζοδρόμων και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας. (Κανονιστική απόφαση)», αφού κάλεσε όλους τους παρευρισκόμενους στη συνεδρίαση Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, για να συμμετάσχουν στη συζήτηση και λήψη απόφασης αυτού του θέματος, έδωσε στη συνέχεια το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημητρίου Κων/νο, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, εξέθεσε ότι: Σύμφωνα με: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, (Φ.Ε.Κ. Α 114/ ), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2) Τις διατάξεις Του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α 87/ ), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3) Την Εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου. 4) Την υπ αριθμ. 122/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά το Αρχικό Σχέδιο Κανονισμού Πεζόδρομων και Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Ηγουμενίτσας. 5) Τις γνώμες όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου. 6) Την γνώμη και τις απόψεις του Εμποροβιοτεχνικού Συλλόγου Ηγουμενίτσας. 7) Την γνώμη και τις απόψεις του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας. 8) Τη γνώμη της Επιτροπής Διαβούλευσης όπως αυτή διατυπώνεται στο με αριθμ. 1/ πρακτικό της. 9) Την υπ αριθμ. 132/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά το Τελικό Σχέδιο Κανονισμού Πεζόδρομων και Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Ηγουμενίτσας. καταρτίστηκε το τελικό σχέδιο Κανονισμού Πεζόδρομων και Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Ηγουμενίτσας. (Ακολούθησε ανάγνωσή του, ενώ αντίγραφό του είχε μοιραστεί σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους.) Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Σελίδα - 2 -

3 Κατά την ανάγνωσή του, επισημάνθηκαν από τον εισηγητή τα εξής: Ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 970) δίνει το δικαίωμα στην αρχή, στην κυριότητα της οποίας βρίσκεται το κοινόχρηστο πράγμα, να παραχωρήσει σε ιδιώτες δικαιώματα επ αυτού και να εισπράττει τέλη (άρθρο 3 του Ν. 1512/1985 και άρθρο 3 του Ν. 1080/1980) ή να συνάπτει με ιδιώτες συμβάσεις μίσθωσης του κοινόχρηστου πράγματος (Ν. 2009/1992). Το άρθρο 967 του Αστικού Κώδικα ορίζει την έννοια των «κοινόχρηστων πραγμάτων». Τα κοινόχρηστα πράγματα είναι εκτός συναλλαγής και ανήκουν είτε στο δημόσιο (αιγιαλός, παραλία) είτε στους ΟΤΑ, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση και την αξιοποίησή τους κατά τρόπο που να μην αναιρεί την κοινή χρήση (άρθρο 970 του ΑΚ) και να προάγει την κοινή ωφέλεια (άρθρο 969 του ΑΚ). Κάθε πολίτης έχει την εξουσία να χρησιμοποιεί ελεύθερα τους κοινόχρηστους χώρους, εξουσία που απορρέει από το δικαίωμα της προσωπικότητας (άρθρο 57 του ΑΚ), καθώς και το δικαίωμα να απαιτεί από τους υπεύθυνους για τη διαχείρισή τους ΟΤΑ την προστασία της ακώλυτης χρήσης τους, όταν αυτή παρεμποδίζεται. Συχνά ο νομοθέτης τάσσει συγκεκριμένο ποσοστό του κοινόχρηστου πράγματος που μπορεί να παραχωρηθεί, αφήνοντας το υπόλοιπο ελεύθερο για την κοινή, ανεμπόδιστη χρήση (άρθρο 3 του Ν. 1080/1980 για τις πλατείες). Η εμπειρία της Αρχής όμως δείχνει ότι στην πράξη, με την παραχώρηση σε ιδιώτες ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού αδειών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, η κοινή χρήση περιορίζεται σε υπέρμετρο βαθμό ή αποκλείεται τελείως. Είναι προφανές λοιπόν ότι, μετά τη μεταρρύθμιση του Ν.3852/2010, είναι αναγκαίο να εκδοθεί μια νέα κανονιστική απόφαση, προκειμένου να ρυθμίζει με ενιαίο τρόπο τα θέματα των κοινόχρηστων χώρων στο νέο Καλλικρατικό Δήμο Ηγουμενίτσας. Ωστόσο, επισημαίνω ότι, όσο νομικοτεχνικά άρτια και αν είναι μια κανονιστική απόφαση, οι κοινόχρηστοι χώροι δεν μπορούν να διασφαλιστούν χωρίς δυο βασικές προϋποθέσεις: πρώτον την ίδια την αυτοσυγκράτηση των ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι πρέπει να διαφυλάξουν τα ποιοτικά στοιχεία των καταστημάτων τους και δεύτερον τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ τους. Ο Κανονισμός Πεζόδρομων και Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Ηγουμενίτσας διέπεται από τις διατάξεις : 1. Του Ν.1080/1980, (ΦΕΚ. Α 246/ ), «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων». 2. Του Ν.1577/1985, (ΦΕΚ. Α 210/ ), «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός». 3. Του Ν.2696/1999, (ΦΕΚ. Α 57/ ), «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». 4. Του Ν.3542/2007, (ΦΕΚ. Α 50/ ), «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν.2696/1999». 5. Του Ν.1828/1989 (ΦΕΚ. Α 2/ ), «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις». 6. Του Ν.1900/1990 (ΦΕΚ. Α 125/17/09/0990),«Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (π.δ.323/19879), δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (ν.16622/1986),εσόδων δήμων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». 7. Του Ν.1337/1983 (ΦΕΚ. Α 33/ ), «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις». 8. Του Ν.2300/1995 (ΦΕΚ. Α 69/ ), «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και άλλες διατάξεις». 9. Της υπ αριθμ /2001 (ΦΕΚ. Β 1663/ ),Απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, «Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια». 10. Του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ. Α 224/ ), «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». 11. Της υπ αριθμ /2002 (ΦΕΚ. Β 1255/ ) Κ.Υ.Α., «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάρτησης πανό σε προσόψεις κτιρίων και διαδικασία τοποθέτησης επιγραφών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/2001». Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Σελίδα - 3 -

4 12. Του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ. Α 114/ ), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 13. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ. Α 87/ ), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΣΚΟΠΟΣ του κανονισμού Πεζόδρομων και Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Ηγουμενίτσας είναι: Α. Η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την εύρυθμη λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ηγουμενίτσας καθώς και η χρήση των πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων. Β. Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων. Γ. Η ασφάλεια και η προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). Δ. Οι όροι κυκλοφορίας δικύκλων και κάθε είδους οχημάτων στους πεζόδρομους, πλατείες και εν γένει κοινόχρηστους χώρους. Ε. Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις στους παραβάτες των κοινόχρηστων χώρων. Στον Κανονισμό Πεζόδρομων και Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Ηγουμενίτσας «κοινόχρηστος χώρος» εννοείται ο κάθε είδους κοινόχρηστος χώρος κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 1080/1980 όπως ισχύει. Επίσης, υπάρχει ξεχωριστή ενότητα που αφορά τη χρήση κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού παραλίας στη Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και διέπεται από τις διατάξεις: 1. Του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ. Α 285/ ), «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». 2. Της υπ αριθμ /2439/Β0010 (ΦΕΚ. Β 792/ ) Κ.Υ.Α. «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α Βαθμού». Ο Κανονισμός Πεζόδρομων και Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Ηγουμενίτσας αφορά την χρήση των κοινόχρηστων χώρων σε όλη την εδαφική περιφέρεια του ενιαίου Δήμου Ηγουμενίτσας. Για μερικές Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, πέραν των άλλων διατάξεων, για ορισμένες χρήσεις, υπάρχει αναλυτική περιγραφή. Με τον Κανονισμό Πεζόδρομων και Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Ηγουμενίτσας προβλέπεται τι ισχύει για κάθε χώρο ξεχωριστά, για κάθε κατηγορία και για κάθε περίπτωση. Ισχύει δε για όλες τις πλατείες, τις παιδικές χαρές, τα πάρκα, τις εξέδρες, τα πεζοδρόμια, για τα τμήματα των δημοτικών οδών που έχουν κατασκευασθεί ως πεζόδρομοι, καθώς και εκείνων που, είτε διαρκώς είτε πρόσκαιρα, χαρακτηρίζονται και χρησιμοποιούνται ως πεζόδρομοι για την ικανοποίηση Δημοτικών αναγκών πάσης φύσεως, με αποφάσεις των Αρμόδιων Δημοτικών Οργάνων. Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να εγκρίνουμε τον Κανονισμό Πεζόδρομων και Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Ηγουμενίτσας. Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια έδωσε το λόγο στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους προέδρους και εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σε εκπροσώπους φορέων και παριστάμενους στην αίθουσα πολίτες, για να εκφράσουν τις απόψεις τους και να τοποθετηθούν επί του προκειμένου θέματος. Κατόπιν των ανωτέρω κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Κων/νου, τον προτεινόμενο Κανονισμό πεζοδρόμων και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ηγουμενίτσας, την ισχύουσα Νομοθεσία και τέλος τις απόψεις και τοποθετήσεις των μελών του, ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) Εγκρίνει τον Κανονισμό πεζοδρόμων και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ηγουμενίτσας, ο οποίος αποτελεί Κανονιστική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 και έχει ως εξής: Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Σελίδα - 4 -

5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ( ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 970) δίνει το δικαίωμα στην αρχή, στην κυριότητα της οποίας βρίσκεται το κοινόχρηστο πράγμα, να παραχωρήσει σε ιδιώτες δικαιώματα επ αυτού και να εισπράττει τέλη (άρθρο 3 του Ν. 1512/1985 και άρθρο 3 του Ν. 1080/1980) ή να συνάπτει με ιδιώτες συμβάσεις μίσθωσης του κοινόχρηστου πράγματος (Ν. 2009/1992). Το άρθρο 967 του Αστικού Κώδικα ορίζει την έννοια των «κοινόχρηστων πραγμάτων». Τα κοινόχρηστα πράγματα είναι εκτός συναλλαγής και ανήκουν είτε στο δημόσιο (αιγιαλός, παραλία) είτε στους ΟΤΑ, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση και την αξιοποίησή τους κατά τρόπο που να μην αναιρεί την κοινή χρήση (άρθρο 970 του ΑΚ) και να προάγει την κοινή ωφέλεια (άρθρο 969 του ΑΚ). Κάθε πολίτης έχει την εξουσία να χρησιμοποιεί ελεύθερα τους κοινόχρηστους χώρους, εξουσία που απορρέει από το δικαίωμα της προσωπικότητας (άρθρο 57 του ΑΚ), καθώς και το δικαίωμα να απαιτεί από τους υπεύθυνους για τη διαχείρισή τους ΟΤΑ την προστασία της ακώλυτης χρήσης τους, όταν αυτή παρεμποδίζεται. Συχνά ο νομοθέτης τάσσει συγκεκριμένο ποσοστό του κοινόχρηστου πράγματος που μπορεί να παραχωρηθεί, αφήνοντας το υπόλοιπο ελεύθερο για την κοινή, ανεμπόδιστη χρήση (άρθρο 3 του Ν. 1080/1980 για τις πλατείες). Η εμπειρία της Αρχής όμως δείχνει ότι στην πράξη, με την παραχώρηση σε ιδιώτες ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού αδειών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, η κοινή χρήση περιορίζεται σε υπέρμετρο βαθμό ή αποκλείεται τελείως. Είναι προφανές λοιπόν ότι, μετά τη μεταρρύθμιση του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης), είναι αναγκαίο να εκδοθεί μια νέα κανονιστική απόφαση, προκειμένου να ρυθμίζει με ενιαίο τρόπο τα θέματα των κοινόχρηστων χώρων στο νέο Καλλικρατικό Δήμο Ηγουμενίτσας. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι, όσο νομικοτεχνικά άρτια και αν είναι μια κανονιστική απόφαση, οι κοινόχρηστοι χώροι δεν μπορούν να διασφαλιστούν χωρίς δυο βασικές προϋποθέσεις: Πρώτον την ίδια την αυτοσυγκράτηση των ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι πρέπει να διαφυλάξουν τα ποιοτικά στοιχεία των καταστημάτων τους και δεύτερον τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ τους και πρέπει να υπάρχει σαφής και προσδιορισμένος ο ρόλος των ελεγκτικών μηχανισμών του Δήμου. ΑΡΘΡΟ 1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο παρών Κανονισμός διέπεται από τις διατάξεις : 14. Του Ν.1080/1980, (Φ.Ε.Κ. Α 246/ ), «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων». 15. Του Ν. 1577/1985,(Φ.Ε.Κ. Α 210/ ), «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός». 16. Του Ν. 2696/1999,(Φ.Ε.Κ. Α 57/ ), «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». 17. Του Ν. 3542/2007,(Φ.Ε.Κ. Α 50/ ), «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν.2696/1999». Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Σελίδα - 5 -

6 18. Του Ν. 1828/1989,(Φ.Ε.Κ. Α 2/ ), «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις». 19. Του Ν. 1900/1990,(Φ.Ε.Κ. Α 125/17/09/0990),«Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (π.δ.323/19879), δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (ν.16622/1986),εσόδων δήμων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». 20. Του Ν. 1337/1983,(Φ.Ε.Κ. Α 33/ ), «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις». 21. Του Ν. 2300/1995,(Φ.Ε.Κ. Α 69/ ), «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και άλλες διατάξεις». 22. Της υπ. αριθ /2001,(Φ.Ε.Κ. Β 1663/ ),Απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, «Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια». 23. Του Ν. 2946/2001,(Φ.Ε.Κ. Α 224/ ), «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». 24. Της υπ αριθ /2002,(Φ.Ε.Κ. Β 1255/ ) Κ.Υ.Α., «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάρτησης πανό σε προσόψεις κτιρίων και διαδικασία τοποθέτησης επιγραφών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/2001». 25. Του Ν. 3463/2006,(Φ.Ε.Κ. Α 114/ ), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 26. Του Ν. 3852/2010,(Φ.Ε.Κ. Α 87/ ), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΣ Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι: Α. Η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την εύρυθμη λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ηγουμενίτσας καθώς και η χρήση των πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων. Β. Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων. Γ. Η ασφάλεια και η προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). Δ. Οι όροι κυκλοφορίας δικύκλων και κάθε είδους οχημάτων στους πεζόδρομους, πλατείες και εν γένει κοινόχρηστους χώρους. Ε. Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις στους παραβάτες των κοινόχρηστων χώρων. ΑΡΘΡΟ 3. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ Στον παρόντα κανονισμό «κοινόχρηστος χώρος» εννοείται ο κάθε είδους κοινόχρηστος χώρος κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 1080/1980 όπως ισχύει. Επίσης, υπάρχει ξεχωριστή ενότητα που αφορά τη χρήση κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού παραλίας στη Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και διέπεται από τις διατάξεις: 3. Του Ν. 2971/2001,(Φ.Ε.Κ. Α 285/ ), «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Σελίδα - 6 -

7 4. Της υπ αριθ /2439/Β0010, (Φ.Ε.Κ. Β 792/ ) Κ.Υ.Α. «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α Βαθμού». Ο παρών κανονισμός αφορά την χρήση των κοινόχρηστων χώρων σε όλη την εδαφική περιφέρεια του ενιαίου Δήμου Ηγουμενίτσας. Για μερικές Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, πέραν των άλλων διατάξεων, για ορισμένες χρήσεις, υπάρχει αναλυτική περιγραφή. Με τον παρόντα κανονισμό προβλέπεται τι ισχύει για κάθε χώρο ξεχωριστά, για κάθε κατηγορία και για κάθε περίπτωση. Ισχύει δε για όλες τις πλατείες, τις παιδικές χαρές, τα πάρκα, τις εξέδρες, τα πεζοδρόμια, για τα τμήματα των δημοτικών οδών που έχουν κατασκευασθεί ως πεζόδρομοι, καθώς και εκείνων που, είτε διαρκώς είτε πρόσκαιρα, χαρακτηρίζονται και χρησιμοποιούνται ως πεζόδρομοι για την ικανοποίηση Δημοτικών αναγκών πάσης φύσεως, με αποφάσεις των Αρμόδιων Δημοτικών Οργάνων. Ορισμοί: Τέλος είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται στον Δήμο εις βάρος των διαρκώς ή προσκαίρως χρησιμοποιούντων πεζοδρόμια, οδούς, πλατείες και εν γένει κοινόχρηστους χώρους. Άδειες χρήσης κοινόχρηστου χώρου είναι ατομικές διοικητικές πράξεις της Διοίκησης του Δήμου, με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κάποιος κοινόχρηστο χώρο, εφόσον όμως έχουν εκπληρωθεί όλες οι προϋποθέσεις. Ανάκληση άδειας είναι διοικητική πράξη με την οποία αίρεται η ισχύς μιας άλλης διοικητικής πράξης και αποσκοπεί όχι μόνο στην ποινική τιμωρία του αδικήματος, αλλά στη συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθμίσεις του νόμου και του παρόντος κανονισμού. Αυθαίρετη χρήση θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δήμου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του παραχωρημένου χώρου είτε τη διάρκεια της άδειας. ΑΡΘΡΟ 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. Σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 285 του Ν.3463/2006, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών είναι η μη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερόμενου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών. 2. Δεν επιτρέπεται σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους και γενικά σε κοινόχρηστους χώρους η επέκταση των εργασιών των καταστημάτων και των επιτηδευματιών κάθε μορφής (συνεργεία αυτοκινήτων μοτοσικλετών, συναρμολογήσεις επίπλων κ.λπ.). 3. Οι χρήστες των παραχωρημένων χώρων οφείλουν να φροντίζουν με δικά τους μέσα και με δική τους ευθύνη για την καθαριότητα, τη συντήρηση και γενικά την καλή κατάστασή τους. 4. Να μην εμποδίζεται σε καμιά περίπτωση η ανάδειξη και η προβολή των μνημείων της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας. 5. Δίνεται το δικαίωμα στον καταστηματάρχη να αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα μπροστά από το διπλανό κατάστημα, υπό τον όρο ότι οι ιδιοκτήτες των ως άνω διπλανών καταστημάτων του έχουν προηγουμένως επιτρέψει την παραχώρηση και τη χρήση του με γραπτή υπεύθυνη δήλωσή τους. Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Σελίδα - 7 -

8 6. Σε περίπτωση που υπάρχουν αδιάθετοι κοινόχρηστοι χώροι (π.χ. σε πλατεία κ.λπ.), για την εκμετάλλευση αυτών, με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, θα απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διενέργεια δημοπρασίας, όπως προβλέπεται και από τις διατάξεις του Ν.1080/ Απαγορεύεται αυστηρά οι τέντες των καταστημάτων ή των οικιών που βρίσκονται σε ισόγεια να απέχουν λιγότερα από δύο (2) μέτρα σε ύψος από το πεζοδρόμιο. 8. Η παροχέτευση των όμβριων υδάτων από τις ταράτσες και τα μπαλκόνια των οικοδομών θα γίνεται μέσω υδρορροών και η έξοδος τους θα καταλήγει στο κράσπεδο του δρόμου και όχι πάνω στο πεζοδρόμιο. 9. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε επέμβαση στα δέντρα που υπάρχουν στους κοινόχρηστους χώρους (κλάδεμα, κόψιμο κ.λπ.). 10. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος και κυκλοφορία μοτοποδηλάτων δικύκλων στις παιδικές χαρές για λόγους προστασίας των μικρών παιδιών. 11. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση των οργάνων των παιδικών χαρών σε εφήβους ηλικίας άνω των δέκα πέντε (15) ετών. 12. Η αίτηση και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου ή οποιασδήποτε μορφής άδειας που αναφέρεται στον Κανονισμό, υποβάλλονται στα Τμήματα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας. 13. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ηγουμενίτσας θα προβαίνουν στον έλεγχο και, εφόσον υπάρχει θετική εισήγηση, θα ειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος να καταβάλει στο Ταμείο του Δήμου εφάπαξ όλο το ποσό που απαιτείται για την παραχώρηση του χώρου και θα εκδίδεται η άδεια. 14. Στην άδεια, πέραν των άλλων, θα αναγράφονται επακριβώς τα τετραγωνικά μέτρα που παραχωρούνται, το Γραμμάτιο είσπραξης, ο χρόνος έκδοσης και λήξης της άδειας καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών. 15. Η παραχώρηση των χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε πλατείες, σε εξέδρες, σε πεζοδρόμια και εν γένει κοινόχρηστους χώρους θα γίνεται σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα που κατατίθενται και θεωρούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, κατά την διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας των εν λόγω καταστημάτων. 16. Οι διάδρομοι που ευρίσκονται εντός του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων και εξυπηρετούν την λειτουργία του καταστήματος, προσμετρούνται κανονικά ως παραχώρηση. 17. Επίσης, εφόσον θα επιτρέπονται διακοσμητικά στοιχεία γλάστρες με λουλούδια, τα οποία θα εγκρίνει η αρμόδια υπηρεσία θα προσμετρούνται και αυτά κανονικά ως παραχώρηση. 18. Σε περίπτωση γωνιακού καταστήματος, τα στοιχεία που αφορούν στην παραχώρηση θα παρουσιάζονται αναλυτικά για τον κάθε δρόμο. 19. Οι αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων θα υποβάλλονται συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία είναι: Α. Άδεια λειτουργίας καταστήματος με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει.. Για τα καταστήματα που αιτούνται την παραχώρηση χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, αυτό θα πρέπει να προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας. Β. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινόχρηστου χώρου που έχει χορηγηθεί. Γ. Απόδειξη ταμειακής μηχανής, όπου θα αναγράφεται το ΑΦΜ της επιχείρησης. Δ. Τα νεοϊδρυθέντα καταστήματα θα πρέπει να προσκομίζουν τοπογραφική αποτύπωση, όπου θα απεικονίζονται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Σελίδα - 8 -

9 καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού, καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου παραχώρησης. 20.Οι χορηγούμενες άδειες, όσον αφορά στην παραχώρηση του χώρου, ισχύουν μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου του έτους που εκδόθηκαν. Με τη λήξη των αδειών, απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο τα ανωτέρω αναφερόμενα αντικείμενα. 21. Τα τέλη χρήσης των κοινόχρηστων χώρων θα καθορισθούν μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ζ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, (ΦΕΚ Α 87/ ), «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 22. Οι προηγούμενες διατάξεις των κανονιστικών αποφάσεων που ίσχυαν μέχρι σήμερα για όλους τους πρώην Δήμους που συνενώθηκαν με τον Δήμο Ηγουμενίτσας, συμπληρώνονται, τροποποιούνται, κωδικοποιούνται και επικαιροποιούνται, με την παρούσα κανονιστική απόφαση. ΑΡΘΡΟ 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ Α. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (καφετέριες, Σνακ-μπαρ, ψησταριές, εστιατόρια, κ.λπ.). Όροι και προϋποθέσεις χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων: 1. Για να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος ή πεζοδρόμιο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (μόνο στη πρόσοψη των καταστημάτων), θα πρέπει το πλάτος του πεζοδρομίου ή του κοινόχρηστου χώρου να είναι μεγαλύτερο των τριών (3) μ. και η παραχώρηση δεν θα υπερβαίνει το 1,5 μ. 2. Οι καταστηματάρχες είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την αυθαίρετη κατάληψη από πελάτες τους χώρου πέρα των παραχωρηθέντος. 3. Οι καταστηματάρχες έχουν υποχρέωση να απομακρύνουν τα τραπεζοκαθίσματα από τους χώρους σε περίπτωση που το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου προβαίνει στον καθαρισμό τους (πλύσιμο). 4. Σε χώρους πεζοδρομίων, πεζόδρομων, πλατειών και λοιπούς που δεν έχουν παραχωρηθεί, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση. 5. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων και διαφημιστικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους. 6. Δεν επιτρέπεται στον παραχωρηθέντα χώρο οποιαδήποτε επέμβαση και καμία μόνιμη κατασκευή, όπως υποστυλώματα, δάπεδα, ξύλινες πέργκολες, φωτιστικοί στύλοι, κ.λπ., καθώς και η τοποθέτηση υπαίθριων μπαρ, ντουλαπιών, κλιματιστικών, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αυτόματων πωλητών κ.λπ.. 7. Στους παραχωρημένους χώρους για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων μπορούν να τοποθετούνται ομπρέλες και τέντες και στην άδεια παραχώρησης του κοινόχρηστου χώρου θα ορίζεται ο τύπος και το χρώμα τους, βάσει των αποφάσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηγουμενίτσας. 8. Αν σε παραχωρούμενο χώρο προκληθεί φθορά ή καταστροφή από εκείνον που το χρησιμοποιεί, ο υπαίτιος υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως τη βλάβη είτε απευθείας, με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, είτε αποζημιώνοντας το Δήμο με το ποσό της δαπάνης που θα απαιτηθεί τελικά για αποκατάσταση, αν η σχετική μέριμνα αφεθεί στο Δήμο. 9. Στους κοινόχρηστους χώρους που θα παραχωρηθούν και υπάρχουν ήδη τοποθετημένες τέντες, πέργκολες κ.λπ., για οποιαδήποτε αντικατάσταση ή μετατροπή της υπάρχουσας κατασκευής θα πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και χορήγησης σχετικής άδειας. Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Σελίδα - 9 -

10 10. Σε περίπτωση αντιδικίας του Δήμου με τους καταστηματάρχες ή των καταστηματαρχών μεταξύ τους για την τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων, θα γίνεται ακριβής οριοθέτηση με χρωματισμό του χώρου. 11. Η παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την υπαίθρια λειτουργία των καταστημάτων αφορά μόνο στην τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση τραπεζοκαθισμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού. Σε περίπτωση που μετά την Κανονιστική Απόφαση προκύψουν νέα δεδομένα στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες για την παραχώρηση χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, θα απαιτείται απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και γνώμη της αρμόδιας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, καθώς και προσκόμιση θεωρημένων σχεδιαγραμμάτων των χώρων από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Τα τέλη του νέου χώρου θα καθορίζονται ανάλογα με τις ζώνες της περιοχής, χωρίς να υφίσταται αθέμιτος ανταγωνισμός αναφορικά με τους άλλους καταστηματάρχες. Β. Χορήγηση άδειας Τοποθέτησης Εμπορευμάτων σε κοινόχρηστους χώρους. Όροι και προϋποθέσεις χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση εμπορευμάτων: 1. Παραχωρούνται τμήματα κοινόχρηστου χώρου στο Δήμο Ηγουμενίτσας σε εμπορικά καταστήματα για την τοποθέτηση εμπορευμάτων μόνο στην πρόσοψη των καταστημάτων τους και σε πλάτος 0,50μ., εφόσον το πλάτος του πεζοδρομίου είναι πάνω από 1,30μ. 2. Οι χορηγούμενες άδειες, όσον αφορά στην παραχώρηση του χώρου ισχύουν μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου του έτους που εκδόθηκαν. Με τη λήξη των αδειών, απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο τα ανωτέρω αναφερόμενα αντικείμενα. 3. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων καθώς και διαφημιστικών στοιχείων σε παραχωρούμενους για εμπορεύματα κοινόχρηστους χώρους. 4. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. 5. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία τηλεοράσεων και λοιπών συσκευών προβολής σε κοινόχρηστους χώρους που παραχωρούνται για την τοποθέτηση εμπορευμάτων. Γ. Χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου σε Περίπτερα. Όροι και προϋποθέσεις χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων σε περίπτερα: 1. Στα περίπτερα παραχωρούνται τμήματα κοινόχρηστων χώρων εφαπτόμενων με το περίπτερο για την τοποθέτηση ενός (1) ψυγείου για αναψυκτικά, νερά κ.λπ., ενός (1) ψυγείου παγωτών, και δύο (2) σταντ για τοποθέτηση εφημερίδων και περιοδικών. 2. Μετά από έλεγχο των υπηρεσιών του Δήμου για την επάρκεια του κοινόχρηστου χώρου και εφόσον δεν παρακωλύεται ανεμπόδιστα η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος μέγιστου εμβαδού δεκατριών μέτρων και πενήντα εκατοστών (13,5τ.μ.). 3. Προκειμένου οι ιδιοκτήτες των περιπτέρων να προστατέψουν τα προϊόντα τους από κλοπές, ληστείες κ.λπ., μετά από άδεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, θα τους δίνεται η δυνατότητα να προβαίνουν σε κλείσιμο του χώρου του περιπτέρου περιμετρικά με αλουμινένιες κατασκευές εμβαδού δεκαέξι τετραγωνικών μέτρων (16 τ. μ.),αλλά με την προϋπόθεση ότι καμία πλευρά δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5 τ. μ.) σε πλάτος. Η διαφορά που προκύπτει από τα 16τ.μ. και τα 13,5τ.μ. είναι οι διαστάσεις του περιπτέρου (2,5 τ. μ.). Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1080/1980, οι ανάπηροι και τα θύματα πολέμου απαλλάσσονται των τελών κοινόχρηστου χώρου. 4. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, η λειτουργία τηλεοράσεων και λοιπών συσκευών σε κοινόχρηστους χώρους που παραχωρούνται γύρω από τα περίπτερα. Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Σελίδα

11 5. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων, διαφημιστικών στοιχείων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. 6. Απαγορεύεται ρητά στα περίπτερα να τοποθετούν σε παρακείμενους χώρους παιχνίδια οποιουδήποτε είδους (ηλεκτρονικά, κινούμενα, μπασκέτες κ.λπ.). 7. Οι αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση των παραπάνω ειδών, ψυγείων, σταντ, θα υποβάλλονται συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία είναι: Α. Άδεια λειτουργίας περιπτέρου, με τη ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει, και άδεια πώλησης τυποποιημένων προϊόντων, σύμφωνα με την ΥΑ Α1β /8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983) αρ.47. Β. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινόχρηστου χώρου που έχει χορηγηθεί. Γ. Φωτοτυπία εγγράφου Φορολογικής Αρχής όπου θα αναγράφεται το ΑΦΜ της επιχείρησης. Δ. Τοπογραφικό διάγραμμα, όπου θα απεικονίζονται η θέση του περιπτέρου, το πλάτος του πεζοδρομίου, καθώς και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου παραχώρησης. Δ. Χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για Οικοδομικά Υλικά. Όροι και προϋποθέσεις χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση οικοδομικών υλικών: 1. Παραχωρούνται τμήματα κοινόχρηστων χώρων για εναπόθεση οικοδομικών υλικών και τοποθέτηση ικριωμάτων για οικοδομικές εργασίες. Η παραχώρηση θα είναι σύμφωνη με την πρόσοψη της οικοδομής, και το πλάτος της δεν θα ξεπερνά το 1,5μ., ανεξαρτήτως των διαστάσεων του κοινόχρηστου χώρου. Η διάρκεια της παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες. 2. Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο όσον αφορά στην παραχώρηση του χώρου όσο και στα τοποθετημένα σε αυτόν οικοδομικά υλικά, ισχύουν μέχρι τη ρητή ημερομηνία για την οποία έχουν εκδοθεί. Με τη λήξη των αδειών, απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο τα ανωτέρω αναφερόμενα οικοδομικά υλικά. 3. Τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων που παραχωρούνται για οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να περιφράσσονται με ευθύνη είτε του εργολάβου είτε του ιδιοκτήτη του ακινήτου ή οικοπέδου με αδιαπέραστο υλικό σε ύψος δυο (2) μέτρων για την αποφυγή ατυχημάτων για τους πολίτες. 4. Εάν κατά τη διάρκεια των εργασιών έχουν δημιουργηθεί φθορές, βλάβες επί του κοινόχρηστου χώρου, αυτές θα επιδιορθωθούν μετά το πέρας των οικοδομικών εργασιών με ευθύνη είτε του εργολάβου είτε του ιδιοκτήτη του ακινήτου ή οικοπέδου. 5. Σε περίπτωση οποιασδήποτε εκσκαφής επί του πεζοδρομίου ή κοινόχρηστου χώρου για την σύνδεση της οικοδομής με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, τούτο θα γίνεται μόνο μετά από άδεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και η αποκατάσταση είναι υποχρεωτική, χωρίς καθυστέρηση και με δαπάνες του εκτελούντος την εκσκαφή. 6. Ο εργολάβος και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ή του οικοπέδου μεριμνούν καθημερινά ώστε τα οικοδομικά υλικά να μην είναι ευάλωτα σε θεομηνίες, πλημύρες και τυχόν παρασυρθούν και, εάν είναι δυνατόν, αυτά να τοποθετούνται σε παλέτες, κοντέινερ κάδους κ.λπ. Επίσης, μεριμνούν καθημερινά για την ευπρέπεια του κοινόχρηστου χώρου με τον καθαρισμό, το πλύσιμο και την απομάκρυνση τυχόν επικίνδυνων υλικών. 7. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν, πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των οικοδομικών υλικών, αίτηση και να λαμβάνουν τις απαιτούμενες άδειες από το Δήμο. Στην άδεια θα αναγράφονται επακριβώς τα τετραγωνικά μέτρα που παραχωρούνται, καθώς και το Γραμμάτιο είσπραξης. Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Σελίδα

12 8. Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη του ακινήτου, τα στοιχεία του εργολάβου, η τοποθεσία, οι εργασίες που θα εκτελεστούν, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας. 9. Οι αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για οικοδομικές εργασίες υποβάλλονται συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία είναι: Α. Άδεια Οικοδομής ή Άδεια μικροεπισκευών, με τη ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει. Β. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινόχρηστου χώρου, εάν έχει επαναχορηγηθεί. Γ. Τοπογραφική αποτύπωση, όπου να απεικονίζονται η θέση του οικοπέδου ή της οικοδομής, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου παραχώρησης. Ε. Χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για Εκδηλώσεις Προσωρινού Χαρακτήρα. Όροι και προϋποθέσεις χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων για την διενέργεια εκδηλώσεων: 1. Η παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων σε διάφορους φορείς, οργανώσεις κ.λπ., ακόμα και σε ιδιώτες για την διενέργεια εκδηλώσεων (όπως Λούνα Παρκ, τσίρκο) ή άλλων δραστηριοτήτων, θα επιτρέπεται μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αφού κληθεί στην σχετική συνεδρίαση και γνωμοδοτήσει ο πρόεδρος της αντίστοιχης Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας. 2. Οι ανωτέρω θα μπορούν να τοποθετούν στον κοινόχρηστο χώρο που τους έχει παραχωρηθεί μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, αλλά θα πρέπει απαρέγκλιτα να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας και να μην ενοχλούνται οι περίοικοι. 3. Οι ανωτέρω μπορούν να τοποθετούν σε κοινόχρηστους χώρους διαφημιστικά πλαίσια για την προβολή των εκδηλώσεων, αλλά θα πρέπει να εφοδιάζονται με άδεια διαφήμισης, πληρώνοντας το αντίστοιχο τέλος, το όποιο είναι ανεξάρτητο από το τέλος κοινόχρηστου χώρου. 4. Επίσης, θα παραχωρούνται τμήματα κοινόχρηστων χώρων για την διενέργεια μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων, εγκαίνια καταστημάτων κ.λπ. μικρής διάρκειας, αλλά με τη ρητή δέσμευση ότι η αίτηση για την παραχώρηση του χώρου θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον εφτά (7) ημέρες νωρίτερα και χωρίς να παρακωλύεται η κυκλοφορία των οχημάτων. 5. Επίσης δύναται η δυνατότητα παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου μέχρι τρεις (3) ημέρες σε πολιτιστικούς συλλόγους, εφόσον δεν παρακωλύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, δε δημιουργείται όχληση στα καταστήματα και τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας. 6. Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την εκδήλωση, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της εκδήλωσης καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας. 7. Τα περίπτερα και κάθε είδους κινητές κατασκευές που θα τοποθετούν οι φορείς πρέπει να είναι καλαίσθητες και οι διαστάσεις τους να μην είναι μεγαλύτερες των τριών τετραγωνικών μέτρων (2x1,5=3τ.μ.). 8. Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας του παραχωρούμενου χώρου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επιφορτίζονται με την επιτήρηση των χώρων που πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις και στις περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών, θα ζητείται από τους οργανωτές το κόστος αποκατάστασής τους. Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Σελίδα

13 9. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερόμενους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το ισχύον κάθε έτος Τέλος Παραχώρησης Κοινόχρηστου Χώρου από Διαφήμιση. 10. Σε ορισμένες από τις άδειες που θα χορηγούνται ατελώς για κοινωνικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς, θα επιτρέπεται η διενέργεια εμπορικής διαφήμισης όταν η εκδήλωση δεν θα έχει εμπορικό κέρδος. 11. Στις εκδηλώσεις με σκοπό την προώθηση προϊόντων και την προβολή εμπορικών μηνυμάτων, το τέλος καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε χρόνο ΠΔΣ για τα τέλη διαφήμισης. 12. Οι άδειες χορηγούνται αποκλειστικά για την προώθηση προϊόντων, την προβολή μηνυμάτων και απαγορεύεται ρητά η πώληση προϊόντων και εμπορευμάτων. 13. Οι προσωρινές άδειες για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισμών που διέπουν την χρήση κοινόχρηστου χώρου. 14. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας, σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων. 15. Για τις εκδηλώσεις που γίνονται από Δημόσιους φορείς ή πολιτικά κόμματα με εκπαιδευτικό Πολιτιστικό ή ενημερωτικό χαρακτήρα, εξετάζονται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1491/84. Στ. Χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για Φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων. Όροι και προϋποθέσεις χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων για Φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων: 1. Οι προσωρινές άδειες διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας για την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους βαρέων αντικειμένων θα εκδίδονται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου, που θα υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα. 2. Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τα είδη που θα διακινηθούν, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της διακοπής κυκλοφορίας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας. 3. Η διάρκεια της άδειας δε θα υπερβαίνει το πεντάωρο, με δυνατότητα παράτασης μετά από αιτιολογημένη αίτηση και την καταβολή αντίστοιχου τέλους. 4. Οι προσωρινές άδειες για την παρεμπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισμών που διέπουν την χρήση κοινόχρηστου χώρου. 5. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερόμενους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το ισχύον κάθε έτος Τέλος Διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας. 6. Οι ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων τους (γερανοί, πρέσες ετοίμου σκυροδέματος, φορτηγά μεταφοράς μηχανημάτων έργων κ.λπ.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 12 του ΚΟΚ και τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του αρ. 292 του Ποινικού Κώδικα. Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Σελίδα

14 7. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης. 8. Εάν δημιουργηθούν φθορές, βλάβες επί του κοινόχρηστου χώρου, αυτές θα επιδιορθωθούν άμεσα με ευθύνη εκείνου που έχει δοθεί η άδεια. Ζ. Χορήγηση άδειας Παραχώρησης Κοινόχρηστου Χώρου για την προσωρινή λειτουργία Εργοταξίου. Όροι και προϋποθέσεις χρήσης παραχωρούμενων λειτουργία εργοταξίου: κοινόχρηστων χώρων για 1. Οι προσωρινές άδειες παραχώρησης του κοινόχρηστου χώρου για την λειτουργία εργοταξίου θα εκδίδονται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου, που θα υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα. 2. Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του εργοταξίου, του επιβλέποντος Μηχανικού, του Τεχνικού Ασφαλείας, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της δημιουργίας του εργοταξίου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, απαραίτητη για τη χορήγηση της άδειας. 3. Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει τους δύο μήνες με δυνατότητα παράτασης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση και την καταβολή αντίστοιχου τέλους. 4. Οι προσωρινές άδειες παραχώρησης του κοινόχρηστου χώρου για την λειτουργία εργοταξίου χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ, των κανονισμών Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων σ αυτά και των κανονισμών που διέπουν τη χρήση του κοινόχρηστου χώρου. 5. Οι ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων τους (γερανοί, πρέσες ετοίμου σκυροδέματος, φορτηγά μεταφοράς μηχανημάτων έργων κ.λπ.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας και άδεια κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για τη λειτουργία εργοταξίου, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 12 του ΚΟΚ και τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του αρ. 292 του Ποινικού Κώδικα. 6. Εάν κατά την διάρκεια των εργασιών δημιουργηθούν φθορές, βλάβες επί κοινόχρηστου χώρου, αυτές θα επιδιορθωθούν αμέσως από τον υπεύθυνο για τη λειτουργία του εργοταξίου και τον επιβλέποντα Μηχανικό. 7. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης. 8. Ο υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή κινδύνων για τους πεζούς και τα οχήματα. Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Σελίδα

15 Η. Χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για Έκθεση Αυτοκινήτων Εμπορία και Ενοικίαση Αυτών. Όροι και προϋποθέσεις χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων για Έκθεση Αυτοκινήτων Εμπορία και Ενοικίαση: 1. Επιτρέπεται η χρήση πλατειών ή άλλων κοινόχρηστων χώρων έναντι καταβολής τέλους για Έκθεση Αυτοκινήτων, με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η διέλευση πεζών και οχημάτων. 2. Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας ή του ιδιώτη που θα είναι υπεύθυνος για την έκθεση των αυτοκινήτων, ο χρόνος, ο χώρος, ο οποίος θα αποτυπώνεται επακριβώς με τοπογραφικό διάγραμμα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας. 3. Για την εμπορία ή την ενοικίαση αυτοκινήτων δύναται να παραχωρείται δημοτικός χώρος, εφόσον είναι επαρκής για τη διέλευση των πεζών, μετά από έγκριση της Δημοτικής Αστυνομίας, καταβάλλοντας το αναλογούν τέλος, και μόνον για καταστήματα που θα βρίσκονται σε Ε.Ο. (δηλ. εκτός της πόλης). Θ. Χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου σε Παραγωγούς για πώληση των προϊόντων τους. Όροι και προϋποθέσεις χρήσης παραχωρούμενων παραγωγούς. κοινόχρηστων χώρων σε 1. Παραχωρούνται τμήματα κοινόχρηστου χώρου μόνο σε παραγωγούς του Δήμου Ηγουμενίτσας για την πώληση των προϊόντων τους, εφόσον έχουν άδεια παραγωγού, σε περιοχές που οριοθετούνται ξεχωριστά σε κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα. 2. Κατ εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου, δύναται να παραχωρούνται κοινόχρηστοι χώροι για εκθέσεις χειροτεχνημάτων, ζωγραφικής κ.λπ., ψήσιμο καλαμποκιών, καστανιών σε πολύτεκνους, ανάπηρους, σε άτομα με χαμηλό εισόδημα κ.λπ., χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια παραγωγού. 3. Ο κοινόχρηστος χώρος που θα παραχωρείται δε θα είναι μεγαλύτερος των δυο τετραγωνικών μέτρων (2x1=2τ.μ.), και στο χώρο θα μπορούν να τοποθετούν μόνο έναν πάγκο. Η παραχώρηση χώρου σε στάσιμες καντίνες δεν θα υπερβαίνει τα δέκα (5Χ2=10) τ. μ.. 4. Οι αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου σε παραγωγούς θα αναφέρουν τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος, τον χώρο που αιτείται την παραχώρηση, το είδος της δραστηριότητας και θα υποβάλλονται συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά: Α. Άδεια παραγωγού εφόσον διαθέτει. Β. Εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου έτους. Γ. Έγγραφο που να αποδεικνύει την ιδιότητα του πολυτέκνου, ανάπηρου κ.λπ. ΑΡΘΡΟ 6. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας οχημάτων, ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων σε Κοινόχρηστους Χώρους (Πεζόδρομοι Πλατείες). Στους πεζόδρομους και τις πλατείες επιτρέπεται κατ εξαίρεση: 1. Όλο το 24ωρο μόνον η κίνηση οχημάτων παροχής πρώτων βοηθειών ή αυτοκινήτων που μεταφέρουν ασθενείς, νεκροφόρων οχημάτων, απορριμματοφόρων του Δήμου, των εκτελούντων υπηρεσία αυτοκινήτων της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής, καθώς και των οχημάτων των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, για την αντιμετώπιση περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης. 2. Σε καμιά άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται η κίνηση και η στάθμευση κάθε είδους οχημάτων, ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων σε πεζόδρομους και πλατείες. Για τους Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Σελίδα

16 παρανομούντες θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από τον νόμο πρόστιμα και θα καταμηνύονται για τις ποινικές συνέπειες. 3. Η κίνηση των επιτρεπομένων οχημάτων και η περιορισμένη στάθμευσή τους γίνεται βάσει των παρακάτω όρων και περιορισμών: α). Η ταχύτητα των αυτοκινήτων δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κίνησης των πεζών, οι οποίοι, σε οποιαδήποτε περίπτωση, έχουν προτεραιότητα, εκτός των περιπτώσεων μεταφοράς ασθενών και κίνησης οχημάτων της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. β). Απαγορεύεται η οπισθοπορία οχημάτων, εκτός αν αυτή γίνεται με την καθοδήγηση πεζού, καθώς και η επιτόπια στροφή τους. γ). Ο χρόνος στάθμευσης για τροφοδοσία θα περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο για την φορτοεκφόρτωση και με τον όρο ότι δε θα παρεμποδίζεται η διέλευση των πεζών. δ). Κάθε κάτοχος οχήματος υποχρεούται σε αποζημίωση του Δήμου με βάση τον προϋπολογισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας (θεωρημένο από το Δήμαρχο) για τις ζημιές που τυχόν θα προκληθούν από την κυκλοφορία και τη στάθμευσή του οχήματος εντός πεζόδρομων και πλατειών. ε). Απαγορεύεται εντελώς η στάθμευση δικύκλων (ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων) επί των πεζόδρομων και πλατειών. στ). Στους πεζόδρομους των οδών Κρυστάλλη και Οδυσσέως η κίνηση των οχημάτων επιτρέπεται σύμφωνα με τα ωράρια του πεζόδρομου της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη. ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Στην παρούσα ενότητα, εκτός των προαναφερόμενων σε προηγούμενα άρθρα, γίνεται και αναλυτική περιγραφή για ορισμένες από τις χρήσεις: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για ορισμένες χρήσεις στην Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσας περιλαμβάνει τις εξής ζώνες: Α. Ζώνη 1 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ. Περιλαμβάνει: α. Τον πεζόδρομο της οδού «Γρηγορίου Λαμπράκη» (από την οδό 8 ης Δεκεμβρίου έως την οδό Ευαγγελίστριας). β. Τον πεζόδρομο της οδού «Ελευθερίου Βενιζέλου» (από την οδό Εθνικής Αντιστάσεως έως την οδό 8 ης Δεκεμβρίου). γ. Τον πεζόδρομο της οδού «23 ης Φεβρουαρίου» (από την οδό Κύπρου έως την οδό Εθνικής Αντιστάσεως). 1. Παραχωρείται η χρήση του πεζόδρομου μπροστά στην πρόσοψη του καταστήματος και μέχρι πλάτους 2,5 μέτρων, για την ανάπτυξη όσων τραπεζοκαθισμάτων προβλέπονται από τη σχετική άδεια λειτουργίας του καταστήματος. 2. Σε περίπτωση αδυναμίας εφαρμογής της ανωτέρω ρύθμισης, της ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη των καταστημάτων, η οριοθέτηση θα γίνεται αρμοδίως όπως κρίνει η υπηρεσία χωρίς όμως να θίγονται έτεροι ιδιοκτήτες καταστημάτων. 3. Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στις παρόδους Ζαλόγγου και Ολύμπου λόγω στενότητας του Πεζοδρόμου. 4. Η κίνηση των οχημάτων Ι.Χ. ή Δ.Χ. μικτού βάρους έως εφτά (7) τόνους, στα τμήματα του πεζόδρομου για ανεφοδιασμό των καταστημάτων κατοικιών, φορτοεκφόρτωση κ.λπ., θα επιτρέπεται: Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Σελίδα

17 Α). Από 1 η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου τις ώρες από 07:00π.μ. μέχρι 09:00π.μ. και από 21:30 μ. μ. μέχρι 23:00 μ. μ. καθημερινώς. Β). Από 1 η Οκτωβρίου έως 30 Απριλίου τις ώρες από 07:00 π. μ. μέχρι 09:00 π. μ. και από 20:30μ.μ μέχρι 22:00 μ. μ καθημερινώς. 5. Η είσοδος στον πεζόδρομο θα γίνεται από την οδό 23 ης Φεβρουαρίου στη διασταύρωσή της με την οδό Κύπρου, από την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στη διασταύρωσή της με την οδό Ευαγγελίστριας, καθώς και από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην διασταύρωσή της με την οδό 8 ης Δεκεμβρίου. 6. Παράλληλα επί του πεζόδρομου έχουν εφαρμογή όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού και αφορά στην κίνηση οχημάτων στους πεζόδρομους. 7. Σε περίπτωση τοποθέτησης οικοδομικών υλικών επί του πεζόδρομου, αυτά θα είναι αυστηρώς τοποθετημένα σε κάδους, παλέτες κ.λπ., ενώ για τη λειτουργία εργοταξίου έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Το ίδιο ισχύει για όλους τους πεζόδρομους του Δήμου Ηγουμενίτσας. Β. Ζώνη 2 Περιλαμβάνει: α). Την πλατεία Δημαρχείου και τις οδούς που την περικλείουν. Η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων γίνεται σύμφωνα με την μελέτη κατασκευής της και όπως ακριβώς έχει διαμορφωθεί, και σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα που κατατίθενται και θεωρούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, κατά την διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας των εν λόγω καταστημάτων. Επί της πλατείας δεν παραχωρούνται τμήματα κοινόχρηστου χώρου σε καταστήματα τα οποία δεν έχουν πρόσοψη σ αυτήν. β). Τις εξέδρες της παραλιακής οδού και συγκεκριμένα από το τμήμα έναντι του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας έως και την είσοδο του παλαιού λιμένα Ηγουμενίτσας. Γ. Ζώνη 3 Περιλαμβάνει: α). Το τμήμα των κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμιο), που βρίσκεται επί της οδού Αγίων Αποστόλων από το ρέμα δίπλα από τα γραφεία του Ο.Α.Ε.Δ. έως και τη διασταύρωσή της με την οδό Πάργης. β). Τις εξέδρες που βρίσκονται επί της οδού Αγίων Αποστόλων, από την οδό Χαριλάου Τρικούπη έως την οδό Πάργης. γ). Το τμήμα των κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμιο) που βρίσκεται από την αρχή της οδού Κύπρου έως και τη διασταύρωσή της με την οδό Δαγκλή. Δ. Ζώνη 4 Περιλαμβάνει τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια) που βρίσκονται στις υπόλοιπες οδούς της Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσας, καθώς και του πεζόδρομου της οδού Οδυσσέως. Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Σελίδα

18 Ε. Ζώνη 5 Περιλαμβάνει τα τμήματα κοινόχρηστων χώρων που παραχωρούνται σε παραγωγούς ή μη, μόνο για ψήσιμο καλαμποκιών, καστανιών. Τα τμήματα αυτά είναι: 1. Έμπροσθεν του 1 ου Παιδικού Σταθμού του Δήμου Ηγουμενίτσας. Οι χορηγούμενες άδειες δε θα υπερβαίνουν τις τέσσερις (4). 2. Έμπροσθεν της Παιδικής χαράς (που βρίσκεται στο Ταχυδρομείο). Οι χορηγούμενες άδειες δε θα υπερβαίνουν τις δύο (2), η μία στην αρχή και η άλλη στο μέσον της παιδικής χαράς. 3. Έμπροσθεν της Γέφυρας, δίπλα από τα Γραφεία του Ο.Α.Ε.Δ. στο λιμάνι. Οι χορηγούμενες άδειες δε θα υπερβαίνουν τις δύο (2). 4. Έναντι του Ξενοδοχείου EL GRECO, στο πεζοδρόμιο της παιδικής χαράς. Οι χορηγούμενες άδειες δεν θα υπερβαίνουν τις δύο (2). 5. Έναντι του καταστήματος «DALLI», δίπλα από το περίπτερο. Οι χορηγούμενες άδειες δεν θα υπερβαίνουν τις δύο (2). Στ. Ζώνη 6 Περιλαμβάνει τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων που βρίσκονται επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως (περιοχή Πλατάνια), από τη συμβολή της με την οδό Σκυλοσόφου έως τη διασταύρωσή της με την οδό Δαγκλή, όπου και έχουν κατασκευαστεί στέγαστρα. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1. Τα καταστήματα που έχουν πρόσοψη στο πεζοδρόμιο της οδού «Εθνικής Αντιστάσεως» από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας έως και την παιδική χαρά (στο Ταχυδρομείο) δε θα μπορούν στο πεζοδρόμιο (έμπροσθεν της προσόψεως των καταστημάτων τους) να τοποθετούν τραπεζοκαθίσματα, ανεξαρτήτως του πλάτους του πεζοδρομίου. 2. Στα καταστήματα επί των οδών «Αγίων Αποστόλων» και «Εθνικής Αντιστάσεως» που μισθώνουν εξέδρες, δε θα παραχωρείται πεζοδρόμιο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ανεξαρτήτως του πλάτους του πεζοδρομίου. 3. Επίσης δεν παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο τμήμα που περιλαμβάνεται από την είσοδο του παλαιού λιμένα έως και το παρκινγκ έναντι της εκκλησίας (εξέδρα Πάνθεον) εκτός του διαμορφωμένου χώρου που θα δημοπρατηθεί. 4. Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε παραγωγούς για πώληση προϊόντων, παρά μόνο στο στεγασμένο χώρο της Δημοτικής Αγοράς, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στον κανονισμό της. 5. Οποιοδήποτε διαχωριστικό υλικό τοποθετείται μεταξύ των παραχωρούμενων χώρων όμορων καταστημάτων και μόνο στο τμήμα των εξεδρών θα απαιτείτε έγκριση της υπηρεσίας. 6. Απαγορεύεται στους πεζόδρομους η τοποθέτηση περιπτέρων. 7. θα προσδιοριστούν αυστηρότεροι ελεγκτικοί μηχανισμοί από τις αρμόδιες υπηρεσίες το Δήμου που να διασφαλίζει πως η διαχείριση των κοινοχρήστων χώρων από ιδιώτες, δεν αναιρεί την κοινή χρήση (αρ.970 ΑΚ) και προάγει πράγματι την κοινή ωφέλεια (δεν αρκεί μόνο η καταγγελία των πολιτών). 8. Ο καθορισμός των ανταλλαγμάτων-χρηματικών ποσών από τις υπηρεσίες του Δήμου θα σχετίζεται με την προάσπιση των Δημοτικών συμφερόντων και δεν θα έχει χαρακτήρα «δωρεάς» προς τους επαγγελματίες. 9. Σε ότι αφορά τους παιδότοπους, οι παιδικές χαρές θα πληρούν τους νόμους και τις προδιαγραφές για να διασφαλίζεται η ασφάλεια των παιδιών. Κατ επέκταση άμεσα θα Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Σελίδα

19 απομακρυνθούν όσες θεωρούνται επικίνδυνες και θα υπάρχει έλεγχος-εποπτεία των οργάνων του Δήμου για τις υπόλοιπες. 10. Θα συνταχτεί ειδική μελέτη για κατασκευή ραμπών προς εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους που γειτνιάζουν με κτίρια Υπηρεσιών προς εξυπηρέτησή τους (εκεί που τώρα δεν υπάρχουν παρά την υποχρέωση των υπηρεσιών αυτών). ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Σύμφωνα με την αριθ /Φ6/01/05/ , (ΦΕΚ Β / ) απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Επαναπροσδιορισμός της Ζώνης Λιμένα του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας», η περιοχή, που βρίσκεται Νότια των ΤΕΙ και μέχρι την είσοδο του παλαιού Τελωνείου, τέθηκε εκτός δικαιοδοσίας Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε., με αποτέλεσμα να επανέλθει αυτόματα στο Ελληνικό Δημόσιο. Με τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ αριθ /2439/β0010/2009 (ΦΕΚ Β 792/ ) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού παραλίας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α Βαθμού μέχρι την Με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ αριθ /2439/β0010/2009 (ΦΕΚ Β 792/ ) Κ.Υ.Α., η απευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α Βαθμού γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθισμάτων, ομπρελών, λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου κ.λπ.). Από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001(ΦΕΚ Α 285/ ) προκύπτει ότι είναι δυνατή η παραχώρηση, χωρίς δημοπρασία, της απλής χρήσης αιγιαλού για ένα χρόνο σε αυτούς που έχουν όμορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εν γένει επιχειρήσεις, κάμπινγκ, ή κέντρα αναψυχής, προς εξυπηρέτηση του κοινού. Επίσης, σύμφωνα με την υπ αριθ. 548/1993 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η παρεμβολή της παραλίας επί της οποίας δεν υπάρχουν κτίσματα που να διακόπτουν την γειτνίαση με τα εν λόγω καταστήματα ή κοινόχρηστος χώρος πρασίνου, καθώς και η ύπαρξη δρόμου που παρεμβάλλεται μεταξύ της παραλίας και των ως άνω καταστημάτων, δεν αναιρούν την έννοια της γειτνίασης και δε διακόπτουν τη μεταξύ αιγιαλού και καταστημάτων λειτουργική σχέση. Επί της χερσαίας ζώνης λιμένα, έμπροσθεν της νέας παραλιακής οδού, σύμφωνα με τα τοπογραφικά διαγράμματα, και συγκεκριμένα από το λιμανάκι έως τη νοητή γραμμή της οδού Σαμουήλ που καταλήγει στην ακτή, υπάρχει διαμορφωμένο πλακόστρωτο τμήμα πλάτους εφτά (7) μέτρων, το οποίο μπορεί να παραχωρηθεί για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, χωρίς να θιγεί καθόλου η ζώνη πρασίνου και το πεζοδρόμιο μπροστά στη θάλασσα. Η παραχώρηση της συγκεκριμένης χερσαίας ζώνης λιμένα από το λιμανάκι δεν αντίκειται στις αρνητικές προϋποθέσεις παραχώρησης του άρθρου 4 της υπ αριθ /2439/β0010/2009 (ΦΕΚ Β 792/ ) Κ.Υ.Α. Είναι δυνατή : Η απευθείας εκμίσθωση της χερσαίας ζώνης λιμένα, έμπροσθεν της νέας παραλιακής οδού, και συγκεκριμένα από το λιμανάκι έως τη νοητή γραμμή της οδού Σαμουήλ που καταλήγει στην ακτή, όπως αποτυπώνεται στα σχεδιαγράμματα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηγουμενίτσας κατόπιν απόφασης των αρμόδιων οργάνων του Δήμου με τους κάτωθι όρους : 1. Η παραχώρηση της χρήσης θα γίνει μόνο για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ομπρελών και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 9 της υπ αριθ /2439/β0010/2009 (ΦΕΚ Β 792/ ) Κ.Υ.Α, καθώς και αυτών που θέτει ο παρών κανονισμός. Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Σελίδα

20 2. Οι έχοντες το δικαίωμα της χρήσης των κοινόχρηστων χώρων άνευ δημοπρασίας (όμοροι), να ασκούν αυτό, κατά προτίμηση στον έμπροσθεν της άσκησης της δραστηριότητάς τους κοινόχρηστο χώρο. Έμπροσθεν χώρος νοείται ο χώρος που ορίζεται από τις δύο νοητές παράλληλες γραμμές που ξεκινούν από τις πλάγιες πλευρές της επιχείρησης και καταλήγουν στην ακτή. 3. Να μην τίθεται θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των μισθωτών που ασκούν ομοειδή δραστηριότητα. 4. Να μην δημιουργούνται θέματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος από την άσκηση της δραστηριότητας. 5. Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του αντίτιμου χρήσης ή και πρόωρη λήξη της χρήσης, άνευ σοβαρού λόγου. 6. Ο χρήστης υποχρεούται, όταν λήξει η διάρκεια της παραχώρησης, να παραδώσει τον παραχωρηθέντα χώρο στην κατάσταση που τον παρέλαβε, διαφορετικά οφείλει να αποκαταστήσει κάθε φθορά, βλάβη ή ζημιά, πέρα από τη συνήθη χρήση. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας μπορεί να ζητήσει μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου χρήσης, την επαναφορά των πραγμάτων στην αρχική κατάσταση. 7. Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναμίσθωση ή η περαιτέρω υπεκμίσθωση των κοινόχρηστων χώρων από τους μισθωτές με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε, με ή χωρίς αντάλλαγμα. 8. Ο χρήστης δεν αντλεί κανένα δικαίωμα από μισθωτική σύμβαση, αφού πρόκειται για απλή παραχώρηση χρήσης αιγιαλού-παραλίας, βάσει του Ν.2971/2001 και της υπ αριθ /2439/Β0010/ ΚΥΑ και όχι για μίσθωση. 9. Ο χρήστης θα χρησιμοποιεί τον παραχωρούμενο χώρο, κατά τρόπο που να μην παραβιάζεται ο προορισμός του ως κοινόχρηστος. 10. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών, όπως η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή τοποθέτηση κατασκευάσματος που συνδέεται σταθερά με το έδαφος (πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επιχωματώσεις κ.λπ.), καθώς και η τοποθέτηση σκηνών, τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κ.λπ Απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων, επιγραφών, ειδών από πλαστικό, ψυγείων, μπαρ, καθώς και κάθε είδους μη προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα κατασκευής (ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα- τέντες κ.λπ.) 12. Τα υλικά των ομπρελοκαθισμάτων θα τυγχάνουν εγκρίσεως της υπηρεσίας και θα είναι εναρμονισμένα στο περιβάλλον. 13. Απαγορεύεται αυστηρά, σε όλη τη διάρκεια της χρήσης της παραλίας, η τοποθέτηση στο χώρο αυτό, αντικειμένων ξένων προς τη χρήση. 14. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκινήτου μέσα στις παραλίες για μεταφορά διαφόρων αντικειμένων πλην της έναρξης χρήσης και λήξης κάθε θερινής περιόδου. 15. Ο χρήστης οφείλει να δέχεται τον έλεγχο του Δήμου για την εξακρίβωση της τήρησης των όρων παραχώρησης χρήσης. 16. Η τυχόν ανάκληση της παραχώρησης προς τον Ο. Τ. Α. συνεπάγεται αυτοδικαίως και την ανάκληση όλων των παραχωρήσεων, που έχουν συντελεστεί βάσει αυτής. Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Σελίδα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 41 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος.

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 72/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις των σχετικών νόμων, καθώς επίσης και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό.. σελ 3 Άρθρο 1 ο : Γενικές Αρχές Στόχοι. σελ. 3 Άρθρο 2 ο : Ρύθμιση και ισχύς Εφαρμογής του Κανονισμού σελ. 4

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3852/2010 άρθρου 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3852/2010 άρθρου 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΑΝΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 23 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΛΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 19/28-12-2012 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /12 Ιανουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 12/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 25 της 2 ας Αυγούστου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 15.10.2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κ. Βάρναλη 76-78 Ταχ. Κώδ.: 132 31 Τηλέφωνο: 213 2024498-489 Email: katasthmata@petroupoli.gov.gr Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης.

ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Β44ΕΩ9Ω-ΕΝΙ Αριθ. Αποφάσεως 105/2012 Π ε ρ ί λ η ψ η Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου»

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου» EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ. Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου ιονύσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Γενικές διατάξεις και έννοιες Η καθαριότητα του Δήμου και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μανώλης Πολυκρέτης ΝΑΞΟΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών κανονισμός εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ γι αυτό Προστατεύω Συντηρώ Ανακυκλώνω 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1... 4 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού... 4 ΑΡΘΡΟ 2... 5 Νοµικό πλαίσιο... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ έτος 2013 HELEXPO PALACE - Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Αττικής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ κατά την παραχώρηση χρήσης του σε Οργανωτές Εκθέσεων, Συνεδρίων και Εκδηλώσεων ΟΡΟΛΟΓΙΑ HELEXPO: Ελληνικές Εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υπόθεση 984/11.02.1999) ΘΕΜΑ: Η ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Προς: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Μ. Τσίβου, Π Περδίκη, Κ. Τσαβαλά Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ.

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο Α Κεφάλαιο Β Κεφάλαιο Γ Κεφάλαιο Δ Κεφάλαιο Ε Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Σελ.- 2 - της 388/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Σελ.- 2 - της 388/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Σελ.- 2 - της 388/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Τα κέντρα Παραθερισμού και Διακοπών Αλλοδαπών, τα οποία διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3185/55 και ιδρύονται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: 4ΑΣ4Ω9Ψ-86Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360103

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5 Νόµος 3212/2003 «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων». (ΦΕΚ Α 308/31.12.2003) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Α ΕΙΑ ΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω απουσίας της κ. Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. ΚΕΡΑΝΗΣ.

Λόγω απουσίας της κ. Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. ΚΕΡΑΝΗΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/3/2015 με αριθμ. 5 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 100 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα