ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΑΟΥΛΗ-ΝΤΕΜΟΥΣΗ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα 22 / 05 / 2014 Αριθ. Πρωτ Ε: 1344

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΑΟΥΛΗ-ΝΤΕΜΟΥΣΗ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα 22 / 05 / 2014 Αριθ. Πρωτ. 1177 Ε: 1344"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα 22 / 05 / 2014 Αριθ. Πρωτ Ε: 1344 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Πατρών, διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 ΚΔΕ), σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 8 του ιδίου νόμου, για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών της εργολαβίας: Κατασκευή μονοπατιών στην Παν/λη-Φάση Ά, συνολικής δαπάνης ,36 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Το έργο διέπεται από τις περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων κείμενες διατάξεις. Η δημοπρασία θα γίνει στις 29/05/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα π.μ. (λήξη παραδόσεως των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής σε αίθουσα της Γ.Δ.Τ.Υ.Π.Δ. (κτίριο Διοίκησης, 1 ος όροφος). Στον διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχουν εργολήπτες εγγεγραμμένοι στα ΜΕΕΠ για έργα Οικοδομικά και Η/Μ Α1, Α2 και 1 ης τάξεως, καθώς και κοινοπραξίες εργοληπτών εγγεγραμμένων στα ΜΕΕΠ για έργα Οικοδομικά Α1, Α2 και 1 ης τάξεως με εργολήπτες εγγεγραμμένων στα ΜΕΕΠ για έργα Η/Μ Α1, Α2 και 1 ης τάξεως, Στο διαγωνισμό δύναται να συμμετάσχουν και κοινοπραξίες εμπειροτεχνών Οικοδομικών έργων με εμπειροτέχνες Η/Μ έργων εγγεγραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων εφ όσον έχουν την δυνατότητα λόγω προϋπολογισμού. Η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης (αρχικής και τυχόν επαναλήψεων) θα βαρύνει τον ανάδοχο. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση είναι αναρτημένα το πλήρες τεύχος και το έντυπο οικονομικής προσφοράς προς χρήση. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ - Γενική Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Προγ/σμού & Δικτύων - Τμήμα Συντηρήσεως Για το Πανεπιστήμιο Πατρών Η Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΑΟΥΛΗ-ΝΤΕΜΟΥΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», FAX: Περιφέρεια, FAX: Σ.Ε.Δ.Ε. FAX: Εργατικό Κέντρο, Κολοκοτρώνη 20, FAX: Σύλλογος εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα «Ο ΜΩΡΙΑΣ» Πατρέως 27 τηλ και FAX: Πρόεδρο Επιτροπής Πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών - Μέλη Επιτροπής 1/13

2 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα 22 / 05 / 2014 E: 1344 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι: α) στα ΜΕΕΠ για έργα Οικοδομικά και Η/Μ Α1, Α2 και 1 ης τάξεως, καθώς και κοινοπραξίες εργοληπτών εγγεγραμμένων στα ΜΕΕΠ για έργα Οικοδομικά Α1, Α2 και 1 ης τάξεως με εργολήπτες εγγεγραμμένων στα ΜΕΕΠ για έργα Η/Μ Α1, Α2 και 1 ης τάξεως, καθώς και β) κοινοπραξίες εμπειροτεχνών Οικοδομικών έργων με εμπειροτέχνες Η/Μ έργων εγγεγραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων εφ όσον έχουν την δυνατότητα λόγω προϋπολογισμού, καλούνται να υποβάλλουν κλειστές προσφορές ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής προχείρων διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών της εργολαβίας: Κατασκευή μονοπατιών στην Παν/λη-Φάση Ά, συνολικής δαπάνης είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (26.607,36) συμπεριλαμβανόμενου και του Φ.Π.Α. που θα γίνει στις 29/05/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα π.μ. (λήξη παραδόσεως των προσφορών) στα Γραφεία της Γ.Δ.Τ.Υ.Π.Δ. (κτίριο Διοίκησης, 1 ος όροφος). Το έργο διέπεται από τις περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων κείμενες διατάξεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο. Πλέον των νόμιμων κρατήσεων, ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται και με κράτηση 0.10% της καθαρής συμβατικής αξίας (δηλ. εκτός Φ.Π.Α.), η οποία δαπάνη αφορά τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/ , Φ.Ε.Κ. Α 204) Η προθεσμία περαιώσεως των εργασιών είναι 30 ημερολογιακές ημέρες. Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε. 1983ΣΕ Οι προσφορές θα συντάσσονται επί εντύπου που είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση και η προσφορά θα περιέχει ποσοστά εκπτώσεως σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) ενιαίο για όλες τις τιμές του τιμολογίου της Μελέτης. Οι οικονομικές προσφορές θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως μέσα σε σφραγισμένο φάκελο επί του οποίου πρέπει να αναγράφονται τα κάτωθι στοιχεία: 2/13

3 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Ο τίτλος της εργολαβίας για την οποία δίδεται η προσφορά. Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. Ενώπιον της Επιτροπής απαιτείται η ένδειξη του πρωτοτύπου εργοληπτικού πτυχίου. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για υπογραφή της συμβάσεως εντός 5 ημερών από της ανακοινώσεως τηλεφωνικώς του αποτελέσματος του διαγωνισμού, το Πανεπιστήμιο διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να μην καλέσει για υπογραφή της συμβάσεως τον ανακηρυχθέντα μειοδότη, και να αναθέσει την εκτέλεση του έργου στον αμέσως επόμενο ή να επαναπροκηρύξει το έργο. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 432,64 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία του νομικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 29/12/2014. Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης (βάσης & πρόσθετης) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση παραβίασης των προθεσμιών του έργου από τον ανάδοχο, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες (άρθρο 49 του Ν.3669/08). Σημειώνεται ότι προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το έργο, αν αυτό χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ, θα υποβάλλεται από το Παν/μιο στο ΥΠΕΠΘ σχετικό αίτημα χρηματοδότησης στο οποίο θα επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο του τιμολογίου όπως αυτό θα έχει ελεγχθεί από την Υπηρεσία. 3/13

4 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης είναι η προσκόμιση των απαραίτητων μηχανοσήμων. Για το Πανεπιστήμιο Πατρών Η Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΑΟΥΛΗ-ΝΤΕΜΟΥΣΗ 4/13

5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Κατασκευή μονοπατιών στην Παν/λη- Φάση Α» ΤΟΠΟΣ: Παν/λη Πατρών ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ,00ευρώ 4.975,36ευρώ ,36ευρώ Προθεσμία περαίωσης Τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες. Πηγή χρηματοδότησης: ΕΘΕΩΡΗΘΗ Οι Συντάξαντες Πάτρα 7 / 4 / 2014 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Μελετών Πολιτικού Μηχανικού Παρασκευή Αναστασοπούλου Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. Ολυμπία Κατσαμπάνη Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος M.Sc Γεώργιος Μήλιας Πολιτικός Μηχ/κός Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Μ Μελετών Θεόδωρος Ανδριώτης Μηχανολόγος Μηχ/κός 5/13

6 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Κατασκευή μονοπατιών στην Παν/λη- Φάση Α» ΤΟΠΟΣ: Παν/λη Πατρών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την κατασκευή μονοπατιών σε χώρους του Πανεπιστημίου. Μονοπάτι Α' κτιρίου Α.Χωματουργικά Οι χωματουργικές εργασίες που θα γίνουν περιλαμβάνουν εκσκαφές και επιχώσεις που εκτελούνται με προσοχή, με οποιονδήποτε μέσον (χειρωνακτικά και μηχανικά): Εκσκαφές για την τοποθέτηση των ξύλινων κορμών. Για την εφαρμογή των κλίσεων και των νέων υψομέτρων όπως φαίνονται από την μελέτη. Όλα τα περιττά προϊόντα που θα προκύψουν από τις χωματουργικές εργασίες, θα διαστρωθούν στην υπό διαμόρφωση περιοχή. Β:Διαμορφώσεις, επιστρώσεις Η τελική διάστρωση του μονοπατιού θα είναι από χαλίκι συμπυκνωμένο με κλίσεις προς τα πλαϊνά και τον αναβαθμό. Κάθε αναβαθμός που θα δημιουργηθεί θα έχει κλίση και θα τελειώνει σε κορμό εμποτισμένο. Οι συνολικά 13 κορμοί θα έχουν 2μ μήκος και ελάχιστη διάμετρο 15εκ.. Θα τοποθετηθούν πακτωμένοι ανά 1μ. στο έδαφος και θα έχουν ελεύθερο ύψος 12εκ. (όπως φαίνεται και στο συνημμένο σκαρίφημα). Στην θέση του παρκινγκ που καταλήγει το μονοπάτι θα γίνει διαγράμμιση (απαγόρευσης Ρ) του ασφαλτικού οδοστρώματος με έγχρωμο αντανακλαστκό χρώμα ενός ή δύο συστατικών. Πριν την εφαρμογή της θα καθαριστεί το οδόστρωμα από κάθε είδους ξένα και χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας σε αστικές ή ημιαστικές περιοχές και χειρωνακτικά. Ο κοιλοδοκός του στεγάστρου εκατέρωθεν του μονοπατιού θα βαφεί με κίτρινο αντανακλαστικό χρώμα σε ύψος έως 1.5μ. Προμήθεια, διάστρωση και συμπύκνωση χαλικιού σε όλο το πλάτος των αναβαθμών. Μονοπάτι Φαρμακευτικής Α.Χωματουργικά Οι χωματουργικές εργασίες που θα γίνουν περιλαμβάνουν εκσκαφές και επιχώσεις που εκτελούνται με προσοχή, με οποιονδήποτε μέσον (χειρωνακτικά και μηχανικά): 6/13

7 Για την προετοιμασία και διαμόρφωση των τελικών επιπέδων του εδάφους, που προβλέπονται από την μελέτη. Για την κατασκευή βάσεων θεμελίων των ετοίμων προκατασκευασμένων κρασπέδων. Για την θεμελίωση της πεζογέφυρας Για την επέκταση του αγωγού όμβριων της φαρμακευτικής κατά 5μ. Όλα τα περιττά προϊόντα που θα προκύψουν από τις χωματουργικές εργασίες, καθώς και κάθε ξένο και πλεονάζον στοιχείο και θα διαστρωθούν στον περιβάλλοντα χώρο. Β:Διαμορφώσεις, επιστρώσεις Το υπάρχον κράσπεδο θα προεκταθεί περίπου 4,5μ όπως φαίνεται στο σχέδιο. Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων σκυροδέματος, 15Χ30Χ100εκ. μαζί με την βάση τους, από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15, διατομής 0.15Χ0.30 μ. με απότμηση. Θα τοποθετηθούν στην εξωτερική πλευρά των πεζοδρόμων που επιστρώνονται, στο ίδιο επίπεδο με την πλακόστρωση σε συνέχεια των ήδη υπαρχόντων. Το πεζοδρόμιο στο παρκινγκ της Φαρμακευτικής θα προεκταθεί όπως φαίνεται στο σχέδιο περίπου 8,50μ 2 και θα επιστρωθεί με πλάκες πεζοδρομίου 40Χ40εκ. όμοιες με τις ήδη υπάρχουσες και πάχους 5cm,ημίλευκες Α κατηγορίας,μετά από διαβροχή με άφθονο νερό, μεθ' αρμών μεγίστου πλάτους 1 cm Στην προέκταση του υπάρχον πεζοδρομίου θα διαστρωθεί σκυρόδεμα C16/20 σε πάχος 10εκ με δομικό πλέγμα Τ131. Η υπόβαση κατασκευάζεται από τα προϊόντα εκσκαφών των διαμορφωμένων χώρων διαβροχή, σε μια στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,15μ. πάνω στο ισοπεδωμένο και συμπυκνωμένο έδαφος. Τα υλικά επιστρώσεων τοποθετούνται επάνω στην προετοιμασμένη επιφάνεια σε συνδυασμούς, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, άνευ ιδιαίτερης αποζημίωσης με χρήση ισχυρού τσιμεντοκονιάματος των 450 kgr τσιμέντου, με καθαρισμό των αρμών από το κονίαμα αυτό και πλήρες αρμολόγημα με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου λευκού με λεπτόκκοκη καθαρή άμμο, δηλαδή όλα τα υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. Το μονοπάτι θα κατασκευαστεί από σκυρόδεμα C16/20 πάχους 10εκ με μονό δομικό πλέγμα Τ131, εγκιβωτισμένο σε ξυλότυπο μέσου πάχους 0,10cm. Από κάτω θα γίνει υπόβαση από τα προϊόντα εκσκαφών μετά από συμπύκνωση μέσου πάχους 10εκ. Το σκυρόδεμα θα υποστεί ειδική επεξεργασία για την δημιουργία αντιολισθηρών ραβδώσεων. Η δαπάνη της επεξεργασίας του περιλαμβάνεται στην δαπάνη σκυροδέτησης. Το μονοπάτι ανά πέντε μέτρα θα διακόπτεται από κυβόλιθους διαστάσεων 10x10x5 cm, οποιουδήποτε σχεδίου, χρώματος και επεξεργασίας επί τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου, σε οποιαδήποτε υποδομή, σκυρόδεμα ή το φυσικό έδαφος, με την συμπύκνωση της τελικής επιφάνειας κατάλληλο δονητή και την αρμολόγηση με ψιλή άμμο ποταμού εν ξηρώ, ή με κονίαμα των 450 kg τσιμέντου. Ο υπάρχον αγωγός ομβρίων διαμέτρου Φ θα προεκταθεί κατά 5μ. Στη τιμή αυτή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο των έργων με τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο κλπ, των ειδικών συνδέσμων και κάθε απαιτούμενου υλικού και η εργασία πλήρους τοποθέτησης πάνω σε βάση από χαλίκι πάχους 20εκ.. 7/13

8 Θα κατασκευαστεί μεταλλική πεζογέφυρα πάνω από ρέμα μέσου βάθους 100cm. Θα αποτελείται από μεταλλικές δοκούς διατομών, διαμήκεις IPE220 και εγκάρσιες IPE160, όπως φαίνεται και στα συνημμένα σχέδια. Οι δοκοί θα συγκολληθούν μεταξύ τους με πάχος συγκόλλησης 5 mm. Θα είναι βαμμένες με αντισκωριακό χρώμα και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Το κατάστρωμα της γέφυρας θα αποτελείται από γαλβανισμένες εσχάρες τύπου ORSOGRIL A11/4 ενώ στις άκρες των άνω πελμάτων των διαμηκών ράβδων, θα συγκολληθούν λάμες για να εγκιβωτίζονται οι εσχάρες. Δεξιά και αριστερά της πεζογέφυρας θα τοποθετηθούν σιδηρά κιγκλιδώματα από σωληνωτή ράβδο 1 1/2''. Θα φέρει κιγκλιδώματα βαμμένα με αντισκωριακό χρώμα και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Η γέφυρα στα δύο άκρα θα εδράζεται σε πεδιλοδοκό ωπλισμένου σκυροδέματος διατομής όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο και μήκους 1.70 m έκαστο. Στο ένα άκρο οι δύο διαμήκεις δοκοί θα πακτώνονται με ελάσματα στο μέσον της άνω πλευράς της πεδιλοδοκού, ενώ στο άλλο θα τοποθετηθούν ελάσματα εκατέρωθεν των πελμάτων των δοκών για να εμποδίζεται η πλευρική μετακίνησή τους χωρίς να εμποδίζεται η διαμήκης. 2. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ Η παρακάτω περιγραφή αφορά στον ηλεκτροφωτισμό δύο μονοπατιών της Πανεπιστημιούπολης. Α. Μονοπάτι Α Κτιρίου Για τον ηλεκτροφωτισμό του μονοπατιού (Σχέδιο 1- Μονοπάτι Κτιρίου Α ) που βρίσκεται δυτικά του κτιρίου Α της Πανεπιστημιούπολης (κτίριο πρυτανείας), μεταξύ του χώρου στάθμευσης των αυτοκινήτων και του δρόμου παραπλεύρως των προκατασκευασμένων κτιρίων, θα χρησιμοποιηθεί προβολέας που θα εγκατασταθεί στον πλησιέστερο ιστό φωτισμού (Ενδεικτική θέση τοποθέτησης, Σχέδιο 1- Μονοπάτι Κτιρίου Α). Ο προβολέας θα είναι ισχύος 250Watt, στεγανός (IP 66), 230V/50Hz, ευρείας δέσμης με ασύμμετρο ανταυγαστήρα, πυρίμαχο γυαλί προστασίας και θα φέρει λαμπτήρα αλογονιδίων μεταλλικών ατμών ενδεικτικού τύπου Osram HQI-T/NSI.). Ο προβολέας θα είναι ενδεικτικού τύπου MACH1 - Asymmetrical (Πετρίδης) και θα φέρει κατάλληλη βάση για τον προσανατολισμό του σε σχέση με την κατακόρυφο. Θα στηριχθεί κατάλληλα στον ιστό φωτισμού κάτω από το υπάρχον φωτιστικό. Η τροφοδοσία του προβολέα θα γίνει από το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της Πανεπιστημιούπολης μέσω του ακροκιβωτίου του ιστού με καλώδιο AO5VV-R (πρώην NYM) ονομαστικής διατομής 3x2,5mm2. Η όδευση του καλωδίου θα γίνει από το εσωτερικό του ιστού και κατά μήκος αυτού και θα καταλήξει στον προβολέα μετά από κατάλληλη διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του. Όπου απαιτηθεί θα κλαδευτούν κατάλληλα τα δένδρα του περιβάλλοντος χώρου. 8/13

9 Β. Μονοπάτι Φαρμακευτικής Λόγω της θέσης του μονοπατιού (μέσα σε ελαιώνα) απαιτείται ο φωτισμός της ευρύτερης περιοχής για λόγους ασφαλείας. Για τον λόγο αυτό ο φωτισμός του θα γίνει με εγκατάσταση τεσσάρων (4) προβολέων (βλέπε Σχέδιο 2 - Μονοπάτι Φαρμακευτικής). Ο ένας από αυτούς θα στηριχθεί κατάλληλα στον ιστό φωτισμού που βρίσκεται στην κυκλική νησίδα του δρόμου (Σχέδιο 2 - Μονοπάτι Φαρμακευτικής) σε ύψος οκτώ (8) μέτρων από το έδαφος. Ο προβολέας αυτός θα είναι ισχύος 400Watt, στεγανός (IP 66), 230V/50Hz, συγκεντρωτικής δέσμης με συμμετρικό ανταυγαστήρα, πυρίμαχο γυαλί προστασίας, ενδεικτικού τύπου MACH1 - Symmetrical (Πετρίδης) και θα φέρει κατάλληλη βάση για τον προσανατολισμό του σε σχέση με την κατακόρυφο. Ο προβολέας θα φέρει λαμπτήρα αλογονιδίων μεταλλικών ατμών, ενδεικτικού τύπου Osram HQI-T/NSI, με κατεύθυνση προς το μονοπάτι. Η τροφοδοσία του προβολέα θα γίνει από το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της Πανεπιστημιούπολης μέσω του ακροκιβωτίου του ιστού με καλώδιο AO5VV-R (πρώην NYM) ονομαστικής διατομής 3x2,5mm2. Η όδευση του καλωδίου θα γίνει από το εσωτερικό του ιστού και κατά μήκος αυτού και θα καταλήξει στον προβολέα μετά από κατάλληλη διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του. Η εγκατάσταση των άλλων τριών (3) προβολέων θα γίνει στην κορυφή σιδηροϊστού καθαρού ύψους οκτώ (8) μέτρων, που θα τοποθετηθεί στο μέσον περίπου της διαδρομής του μονοπατιού στην αλλαγή κλίσης (Σχέδιο 2 - Μονοπάτι Φαρμακευτικής) σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από το χώρο στάθμευσης του κτιρίου της Φαρμακευτικής. Ο ένας προβολέας (κεντρικός προβολέας, σε σχέση με τους άλλους δύο) θα είναι ισχύος 400Watt, στεγανός (IP 66), 230V/50Hz, συμμετρικός, συγκεντρωτικής δέσμης, με πυρίμαχο γυαλί προστασίας ενδεικτικού τύπου MACH 1 - Symmetrical (Πετρίδης) και θα φέρει λαμπτήρα αλογονιδίων μεταλλικών ατμών, ενδεικτικού τύπου Osram HQI-T/NSI. Ο κάθε ένας από τους άλλους δύο προβολείς θα είναι ισχύος 400Watt, στεγανός (IP 66), 230V/50Hz, ευρείας δέσμης με ασύμμετρο ανταυγαστήρα, σύστημα έναυσης νατρίου, πυρίμαχο γυαλί προστασίας, ενδεικτικού τύπου MACH 5 -Asymmetrical (Πετρίδης) και θα φέρει λαμπτήρα ενδεικτικού τύπου Osram HQI-T 400Watt/N : 42000Lumen. Οι προβολείς θα φέρουν βάση για τον προσανατολισμό τους σε σχέση με την κατακόρυφο και θα στηριχτούν με τον κατάλληλο προσανατολισμό, προκειμένου να φωτίζεται όλο το μήκος της διαδρομής του μονοπατιού, στην κορυφή του σιδηροϊστού. Ο κεντρικός προβολέας θα φωτίζει την περιοχή του μονοπατιού προς τα κάτω. Από τους άλλους δύο, ο ένας θα φωτίζει την περιοχή προς το χώρο στάθμευσης του κτιρίου της Φαρμακευτικής και ο άλλος προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η τροφοδοσία των προβολέων θα γίνει μέσω του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του χώρου στάθμευσης του κτιρίου της Φαρμακευτικής. Για την όδευση των καλωδιώσεων του δικτύου ηλεκτροφωτισμού θα γίνει εκσκαφή χάνδακα, από το υπάρχον φρεάτιο στο χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων του κτιρίου της Φαρμακευτικής (Σχέδιο 2 - Μονοπάτι Φαρμακευτικής), με μηχανικά μέσα σε έδαφος γαιώδες πλάτους 30cm και βάθους 60cm και μήκους 50m (μέτρων) περίπου. Μετά το πέρας της εκσκαφής θα γίνει διάστρωση και εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο λατομείου. Ειδικότερα σε βάθος 10cm κάτω από την προβλεπόμενη στάθμη των σωλήνων και 10cm πάνω από αυτούς η τάφρος επανεπιχώνεται με άμμο. Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί κατάλληλο πλέγμα σήμανσης, και ακολούθως θα γίνει επίχωση της τάφρου με τα κοσκινισμένα προϊόντα εκσκαφής. Το υλικό της επανεπίχωσης συμπυκνώνεται ώστε η τάφρος να δέχεται τα φορτία που προβλέπονται στην επιφάνεια της χωρίς να παραμορφώνεται. Επιπλέον όπου χρειαστεί θα γίνει καθαίρεση οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος για την διάνοιξη του χάνδακα. Με το 9/13

10 πέρας των εργασιών θα γίνει αποκατάσταση με σκυρόδεμα C12/15. Τα προϊόντα εκσκαφής θα διαστρωθούν στον περιβάλλοντα χώρο. Από το υπάρχον φρεάτιο (χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων - κτίριο Φαρμακευτικής) θα οδεύσει καλώδιο τροφοδοσίας τύπου JJVV-R ονομαστικής διατομής 5x6mm2. Η γείωση του εξωτερικού δικτύου φωτισμού θα κατασκευαστεί από γυμνό πολύκλωνο αγωγό χαλκού διατομής 25 mm2. Ο αγωγός γείωσης θα συνδεθεί με τον υπάρχοντα αγωγό γείωσης των φωτιστικών σωμάτων του χώρου στάθμευσης του κτιρίου της Φαρμακευτικής. Επίσης με τη γείωση του εξωτερικού δικτύου φωτισμού θα συνδεθεί ο σιδηροϊστός μέσω μονόκλωνου γυμνού χάλκινου αγωγού διατομής 6mm2.Τα καλώδια θα οδεύουν μέσα σε πλαστικούς σωλήνες PVC Φ100 με συρμάτινο γαλβανισμένο οδηγό 5mm2, οι οποίοι θα είναι κατάλληλα τοποθετημένοι, σε βάθος περίπου 60cm. Για τον έλεγχο των καλωδιώσεων και γενικότερα του δικτύου ηλεκτροφωτισμού θα κατασκευαστούν φρεάτια ελέγχου διαστάσεων 30x40εκ. σε θέσεις διακλαδώσεων, αλλαγών διεύθυνσης, κ.λ.π. όπως φαίνεται στο Σχέδιο 2 - Μονοπάτι Φαρμακευτικής και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης. Τα φρεάτια φωτισμού θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 πάχους τοιχωμάτων και δαπέδου 10εκ. Τα τοιχώματα θα οπλιστούν με διπλό δομικό πλέγμα κατηγορίας S500(Τ131), και θα καλυφθούν με χυτοσιδηρό κάλυμμα, το οποίο θα βρίσκεται κάθε φορά στο ύψος της τελικής στάθμης διαμόρφωσης του εδάφους. Όλα τα μεταλλικά τμήματα θα είναι ελαιοχρωματισμένα. Ο σιδηροϊστός θα είναι ανακλεινόμενος, με ύψος 8 μέτρα, εξαγωνικός με 5 χιλιοστά πάχος τουλάχιστον, με έλασμα στήριξης 15mm, με θυρίδα για το ακροκιβώτιο, στεγανή και εσωτερική βίδα κολλημένη για να δεχτεί τη γείωση. Η κεφαλή στήριξης των προβολέων θα είναι ανεξάρτητη και θα μπορεί να κάνει περιστροφή 360 μοιρών. Η διατομή του ιστού θα είναι σχεδιασμένη ώστε μετά την εγκατάσταση του και την πλήρη συναρμολόγηση όλων των εξαρτημάτων και των φωτιστικών σωμάτων (προβολέων), να έχει αντοχή σε φορτία ανέμου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ενδεικτικά η βάση του σιδηροϊστού, θα ξεκινάει από διατομή 30cm και θα καταλήγει σε διατομή περίπου12cm). Η βάση στήριξης του σιδηροϊστού με τα αγκύρια, με διατομή κοχλία 24mm γαλβανισμένο, θα έχει διαστάσεις 100cmx100cmx100cm και θα είναι κατασκευασμένη από σκυρόδεμα C12/15. Μέσα στο σκυρόδεμα τοποθετείται το σύστημα αγκυρίων με κοχλίωση. Τα αγκύρια πρέπει να παραμένουν κάθετα ως προς την επιφάνεια της βάσης κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης. Η επανεπίχωση γύρω από τη βάση γίνεται με άμμο λατομείου και αποκαθίσταται η φυσική ή τεχνητή επιφάνεια του εδάφους στην αρχική της κατάσταση. O σιδηροϊστός θα βαφεί με αντισκωρική βαφή και με ελαιόχρωμα δύο (2) στρώσεων. Οι προβολείς θα συνδεθούν με την ηλεκτρική παροχή μέσω του ακροκιβωτίου των σιδηροϊστών με καλώδιο τύπου AO5VV-R (πρώην NYM) ονομαστικής διατομής 3x2,5mm2. Στο Σχέδιο 2 - Μονοπάτι Φαρμακευτικής, σημειώνονται όλες οι θέσεις των φωτιστικών σωμάτων και τα φρεάτια επίσκεψης. Όπου απαιτηθεί θα κλαδευτούν κατάλληλα τα δένδρα του περιβάλλοντος χώρου. 10/13

11 ΓΕΝΙΚΑ Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης βάσει των παραδεδεγμένων ειδικών κανονισμών (Ελληνική Νομοθεσία, διεθνείς κανονισμοί, διεθνείς πιστοποιήσεις και εγκρίσεις, κλπ) και με την έγκριση της επίβλεψης. Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις θα παραδοθούν πλήρεις και σε πλήρη λειτουργία, περιλαμβάνουν δε κάθε εργασία, υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται, ακόμη και αν αυτά δεν αναφέρονται αναλυτικά. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά τη διάρκεια των εργασιών, να φροντίσει για την ασφάλεια των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου. Σε κάθε περίπτωση θα προβλεφθεί η προστασία των υπαρχόντων οικοδομικών και Η/Μ στοιχείων για την αποφυγή ζημιών στο χώρο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση τυχόν διαφοροποιήσεις σε συνδεσμολογίες ή οδεύσεις καλωδιώσεων, σωληνώσεων που θα εξυπηρετήσουν καλύτερα τη λειτουργικότητα του χώρου, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν σε χρόνο που να μην εμποδίζεται η λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων (γειτονικά κτίρια, περιβάλλον χώρος). Επίσης ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση της εργολαβίας υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση των εργασιών εντός του αυτού χώρου, άλλης εργολαβίας και να παρέχει κάθε συνεργασία αναγκαία για την προώθησή της. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει γνώση των λοιπών όρων και συνθηκών του έργου και να αποδεχθεί αυτά πλήρως. Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας των εργασιών να αποκαταστήσει τυχόν ζημίες (εκσκαφές, διανοίξεις οπών, αποξηλώσεις, κ.λπ), να καθαρίσει τον χώρο από τα υλικά των καθαιρέσεων και να μεταφέρει αυτά σε χώρο που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη με δική του μέριμνα και δαπάνη. Χρόνος περαίωσης τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες. Ο χρόνος μετράει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Οι Συντάξαντες Πάτρα / / 2014 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Μελετών Πολιτικού Μηχανικού Παρασκευή Αναστασοπούλου Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. Ολυμπία Κατσαμπάνη Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος M.Sc Γεώργιος Μήλιας Πολιτικός Μηχ/κός Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Μ Μελετών Θεόδωρος Ανδριώτης Μηχανολόγος Μηχ/κός 11/13

12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: «Κατασκευή μονοπατιών στην Παν/λη-Φάση Α» ΤΟΠΟΣ: Παν/λη Πατρών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α Είδος Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδας ( ) Σύνολο ( ) 1. Οικοδομικές εργασίες όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Τ.Π. Τεμ , ,00 2. Η/Μ εργασίες όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Τ.Π. Τεμ , ,00 Σύνολο εργασιών ,00 Φ.Π.Α.23% 4.975,36 Σύνολο ,36 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Οι ανωτέρω τιμές ελήφθησαν από την αγορά. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις καθώς και Γ.Ε. & Ο.Ε που βαρύνουν τον ανάδοχο Οι Συντάξαντες Πάτρα / / 2014 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Μελετών Πολιτικού Μηχανικού Παρασκευή Αναστασοπούλου Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. Ολυμπία Κατσαμπάνη Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος M.Sc Γεώργιος Μήλιας Πολιτικός Μηχ/κός Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Μ Μελετών Θεόδωρος Ανδριώτης Μηχανολόγος Μηχ/κός 12/13

13 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Του.....Εργολήπτου Δημοσίων Εργων, Τάξεως..., Εδρας..., Οδός... Αριθ...., Αριθμ. Τηλ.... ΠΡΟΣ: Την επιτροπή Διενέργειας και Ε.Ε.Α. της Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών της εργολαβίας: << Κατασκευή μονοπατιών στην Παν/λη-Φάση Ά >> ΕΝΤΑΥΘΑ Αφού έλαβα γνώση της διακηρύξεως ως και των λοιπών όρων και συνθηκών του ως άνω δημοπρατούμενου έργου αποδέχομαι όλα αυτά πλήρως, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αναλαμβάνω την εκτέλεση του προκειμένου έργου με έκπτωση (ολογράφως) τοις εκατόν ( %) επί των τιμών του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης. Η παρούσα ισχύει για εξήντα (60) ημέρες. Πάτρα /13

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Μ.Κ.Ε. 05/2013

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Μ.Κ.Ε. 05/2013 5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Μ.Κ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓIOY ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓIOY ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 56 /2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓIOY ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ηράκλειο, 18/8/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Τ.: 1.1 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-32.02.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΕΠΑΛ 2007-2013 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 369.000,00 ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 02/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΚΝΩΣΑΝΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΙΟΥΧΤΑ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 02/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΚΝΩΣΑΝΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΙΟΥΧΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΚΝΩΣΑΝΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 3A / 2012 ΝΟΜΟΣ 14REQ002372482 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-31 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Η - Μ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.998,00 ΕΚΤΕΛΕΣΗ :ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΗΜΑ Η - Μ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.998,00 ΕΚΤΕΛΕΣΗ :ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η - Μ ΕΡΓΟ :ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.998,00 ΕΚΤΕΛΕΣΗ :ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Programme co-funded by the European

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ ΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (δ.δ. Ποταµιών)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ ΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (δ.δ. Ποταµιών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ήµου Χερσονήσου ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ ΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α. Εργολαβία: «Εργασίες εγκατάστασης εσωτερικής θύρας και διαμόρφωσης χώρου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΡΡΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. 35.6262.22 77200000-2 77312000-0 77211400-6 20.000,00

Κ.Α. 35.6262.22 77200000-2 77312000-0 77211400-6 20.000,00 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αριθµ. Μελέτης: 4/2014 Εργασία: «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά άλση του ήµου ράµας» Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 #

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.Μ.Κ.Ε. 04/2013. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.205.240,00 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε ΡΑ) ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓ- ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΞΗΡΟΚΑΜΑΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ )

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΞΗΡΟΚΑΜΑΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΞΗΡΟΚΑΜΑΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 58.043,70 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 58.043,70 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ -- ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, Νοέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Κώς 24-3-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Κώς 24-3-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Κώς 24-3-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: ΚΑΚΩΙ/ΥΠ/329 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αντιμάχεια

Διαβάστε περισσότερα

1 από 47 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1 από 47 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα

Διαβάστε περισσότερα