ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 15 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Σήμερα τηv 30/08/2001 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση τo Δημoτικό Συμβoύλιo Δήμoυ Ορεστιάδας, ύστερα από τηv υπ' αριθμ / πρόσκληση τoυ πρoέδρου τoυ Δ.Σ. σύμφωvα με τo άρθρο 108 και τoυ Δημoτικoύ και Κoιvoτικoύ Κώδικα Π.Δ. 410/1995. Έγιvε vόμιμη απαρτία, επειδή στo σύvoλo είκoσι πέvτε (25) μελώv βρίσκovται είκοσι ένα (21), τα εξής: 1. ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2. ΚΥΡΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5. ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΤΣΙΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 7. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ 9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10. ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 11. ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 13. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14. ΔΑΓΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16. ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 17. ΓΚΡΕΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ 19. ΜΙΤΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 21. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρίσταται και ο πάρεδρος Χανδρά κ. Αξιώτης Ζήσης. Ο Δήμαρχoς Κoς ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. Στη συvεδρίαση παραβρίσκεται και o Ζoυπίδης Στέφαvoς, υπάλληλoς τoυ Δήμoυ, για τηv τήρηση τωv πρακτικώv. Θέματα ημερήσιας διάταξης Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. Δημοτικός έλεγχος.

2 1 Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης του έργου: «Κράσπεδα και Ασφαλτόστρωση στον Πύργο Ορεστιάδας», προϋπολογισμού μελέτης δρχ. με το Φ.Π.Α. Εισηγήτρια: Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Μοσχίδου Μόρφω. 2 Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης του έργου: «Κράσπεδα και Ασφαλτόστρωση στον Σάκκο Ορεστιάδας», προϋπολογισμού μελέτης δρχ. με το Φ.Π.Α. Εισηγήτρια: Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Μοσχίδου Μόρφω. 3 Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου στο Δ.Δ. Βάλτου». Εισηγήτρια: Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Μοσχίδου Μόρφω. 4 Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου: «Ασφαλτόστρωση στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ορεστιάδας». Εισηγήτρια: Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Μοσχίδου Μόρφω. 5 Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου: «Έργα υποδομής για τη βελτίωση συνθηκών διαβίωσης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων του Δήμου Ορεστιάδας». Εισηγήτρια: Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Μοσχίδου Μόρφω. 6 Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου: «Ενίσχυση στατικής επάρκειας 2 ου Γυμνασίου Ορεστιάδας». Εισηγήτρια: Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Μοσχίδου Μόρφω. 7 Έγκριση χορήγησης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Γιάννης. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της 17 ης Ιουλίου, 13 ης Αυγούστου και 22 ης Αυγούστου 2001», είπε τα παρακάτω: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Π.Δ. 410/95 σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τηρούνται τα πρακτικά τα οποία γράφονται από τον αρμόδιο προς τούτο υπάλληλο. Σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα τίθεται θέμα έγκρισης των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Με τη διαδικασία αυτή θα υπάρχει η παρακολούθηση της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου από τον αρμόδιο υπάλληλο καθώς και ο τρόπος τήρησής τους. Οι προηγούμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ. έγιναν την 17 η Ιουλίου, 13 η Αυγούστου και 22 η Αυγούστου 2001 και κάλεσε τον πρακτικογράφο να αναγνώσει τα θέματα. Κατόπιν διαβάστηκαν από τον αρμόδιο υπάλληλο τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν την 17 η Ιουλίου, 13 η Αυγούστου και 22 η Αυγούστου 2001, ο οποίος ανέφερε ότι τα δεκαοχτώ (18) θέματα που συζητήθηκαν και οι ισάριθμες αποφάσεις που πάρθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο καταχωρήθηκαν στο πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 96 του Π.Δ. 410/95,

3 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν την 17 η Ιουλίου, 13 η Αυγούστου και 22 η Αυγούστου Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Στεφανάτος Διονύσης εισηγoύμεvoς τo θέμα της ημερήσιας διάταξης περί Δημoτικoύ ελέγχoυ είπε τα παρακάτω: Από τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 16 της απόφασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ πoυ αφoρά τov καvovισμό λειτoυργίας τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, πρoβλέπεται ότι σε κάθε τρίτη συvεδρίασή τoυ vα γίvεται δημoτικός έλεγχoς. Με τη διαδικασία αυτή παρέχεται τo δικαίωμα σε καθέvα από τα μέλη τoυ Δ.Σ. πoυ επιθυμεί vα διατυπώvει επισημάvσεις, συστάσεις, ερωτήσεις και σύvτoμες κριτικές σε θέματα της όλης Δημoτικής δραστηριότητας. Κατόπιv αυτώv ακολούθησε διαλογική συζήτηση. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ: Γιατί δεν δόθηκε το πριμ παραγωγικότητας σε 14 υπαλλήλους του Δήμου; Αληθεύει ότι υπάρχουν απλήρωτοι εργολάβοι που έχουν ολοκληρώσει τα έργα του Δήμου που έχουν αναλάβει; Δεν γίνονται έργα στα Δημοτικά Διαμερίσματα, ενώ αυτά αποφέρουν έσοδα στο Δήμο. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Γίνεται κατάληψη του πεζοδρομίου με σκουπίδια από το σούπερμάρκετ Μαρινόπουλος και στην περιοχή υπάρχει δυσοσμία. Να κάνει προσπάθειες η Δημοτική Αρχή ώστε να γίνουν βελτιώσεις στον Περιφερειακό δρόμο. Πληροφορούμαι ότι ο Δήμος προσπαθεί να εισπράξει παλιές οφειλές δημοτών ενώ οι δημότες επαγγελματίες στενάζουν οικονομικά. Μπορούμε να επαναφέρουμε σε ισχύ παλιά νομοθετική διάταξη για τη ρύθμιση των χρεών που είναι ευεργετική για τους οφειλέτες; ΔΑΓΛΟΥΔΗΣ: Επέκρινε τη στάση της Δημοτικής Αρχής κατά τη διάρκεια του πανηγυριού του χωριού του, των Αμπελακίων, την ημέρα της γιορτής του Αγίου Παντελεήμονα κι ανέφερε πως το 2000 πληρώθηκε έργο στα Αμπελάκια που δεν έγινε. ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ: Έχουν δημοπρατηθεί έργα στο Νεοχώρι και δεν έχουν γίνει ακόμη. Υπάρχουν προβλήματα στη διαδικασία μεταφοράς του πεδίου βολής Νεοχωρίου. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Κ.: Πότε θα γίνει ο Περιμετρικός δρόμος των Εργατικών Κατοικιών (ΟΕΚ Ι); Είναι ένα έργο που έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2001 και το έχουμε ψηφίσει στον προϋπολογισμό. ΤΣΙΟΛΑΚΟΓΛΟΥ: Να δραστηριοποιηθεί η Δημοτική Αρχή ώστε να γίνουν βελτιώσεις στον Περιφερειακό δρόμο. Ήταν λάθος που κάποιοι κάτοικοι της πόλης μας ονομάστηκαν ROM κι εντάχθηκαν στο σχετικό πρόγραμμα. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ: Από τις παλιές οφειλές πόσες έχουν πληρωθεί προς το Δήμο; Να αγοράσει ο Δήμος κάποια οικόπεδα προκειμένου να τα αξιοποιήσει μελλοντικά δημιουργώντας πάρκιγκ. Δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός στην περιοχή της δημοτικής γεφυροπλάστιγγας.

4 Στο σημείο αυτό αποχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Κυρμάνη λόγω υποχρεώσεών της ως Προέδρου της Δ.Ε.Π.Α.Ο. (η ΔΕΠΑΟ διοργανώνει το 2 ο Φεστιβάλ Πανελλήνιου Ερασιτεχνικού Θεάτρου). ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ: Δεν έχουν δοθεί από τη Δημοτική Αρχή αρμοδιότητες στα Τοπικά Συμβούλια. Υπάρχει πρόβλημα ως προς τη χωροθέτηση της Λαϊκής Αγοράς του Σαββάτου. Πότε θα δοθεί το βοθροφόρο της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. για την εξυπηρέτηση των δημοτών στα Δημοτικά Διαμερίσματα; ΑΞΙΩΤΗΣ: Δεν έχουν γίνει έργα στο Χανδρά. Πρέπει να υπάρξει καλύτερος φωτισμός στο Χανδρά. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Μίλησε για μελλοντικές ευθύνες του Δημοτικού Συμβουλίου στο θέμα του Περιφερειακού δρόμου και της ένταξης στο δίκτυο ROM κάποιων ανθρώπων που κατοικούν στην πόλη. Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος μετά από λεκτική αντιπαράθεση με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Στεφανάτο. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ: Τα αυτοκίνητα στη Β. Κων/νου να παρκάρουν λοξά (να γίνουν διαγραμμίσεις) και να τοποθετηθούν σηματοδότες σε κεντρικά σημεία δρόμων που έχουν μεγάλη κίνηση. Τι θα γίνει με τα αδέσποτα σκυλιά; Ακόμη πήραν το λόγο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σάββογλου, Γκρεκίδης, Ποτίδης και Σταματόπουλος που διατύπωσαν τις απόψεις τους σε θέματα της Δημοτικής δραστηριότητας. Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραγιάννης Καλούδης λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όσον αφορά τη μη πληρωμή του πριμ παραγωγικότητας σε 14 υπαλλήλους του Δήμου οφείλεται στο γεγονός ότι η υπόθεσή τους δεν έχει τελεσιδικήσει κι όπως πρέπει να ξέρετε αν η απόφαση δεν τελεσιδικήσει ο Δήμος δεν μπορεί να πληρώσει. Ο Δήμος πλήρωσε μόνο τους υπαλλήλους που οι υποθέσεις τους τελεσιδίκησαν. Οι οφειλές των δημοτών προς το Δήμο αφορούν κυρίως παρελθόντα έτη που οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές δεν τα εισπράξανε. Τα χρέη αυτά δεν μπορούν να διαγραφούν κι έχουμε κάνει ευνοϊκές ρυθμίσεις για την αποπληρωμή τους, διευκολύνοντας τους επαγγελματίες. Στα Δημοτικά Διαμερίσματα γίνονται έργα. Οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων πήραν τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος σ αντίθεση με πολλούς άλλους Δήμους. Εμείς ως Δημοτική Αρχή ενεργούμε όπως ορίζουν οι Νόμοι και οι δημοκρατικές αρχές. Δεν βάφτηκε η εκκλησία των Αμπελακίων γιατί το έργο αυτό δεν ήταν ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα το οποίο τηρούμε ευλαβικά. Φέτος κάναμε έργα στα Αμπελάκια, προϋπολογισμού περίπου δρχ. Για τη μεταφορά του πεδίου βολής Νεοχωρίου υπάρχουν κάποια προβλήματα αλλά το θέμα βρίσκεται σε καλό δρόμο και το παρακολουθώ και προσωπικά. Για το σούπερ μάρκετ του Μαρινόπουλου συμφωνώ με τον κ. Αναγνώστου. Θα λύσουμε το πρόβλημα. Η Δημοτική Αρχή προσπαθεί να διασφαλίσει την καθαριότητα της πόλης και των Δ.Δ. Για το λόγο αυτό βγαίνουν απορριμματοφόρα και το Σαββατοκύριακο. Για το θέμα του Περιφερειακού δρόμου βρήκαμε ως Δημοτική Αρχή μία κατάσταση μη αναστρέψιμη. Παρόλα αυτά κάναμε πολλές προσωπικές παρεμβάσεις και πετύχαμε πολλές επωφελείς βελτιώσεις του δρόμου, όπως π.χ. να χαμηλώσει το ύψος του δρόμου,

5 να γίνουν περισσότερες διαβάσεις, να περάσει ο δρόμος έξω από το Χειμώνιο (δυτικά) και έξω από το Σάκκο επίσης δυτικά. Θα φροντίσουμε να υπάρξει επαρκής φωτισμός στην περιοχή της δημοτικής γεφυροπλάστιγγας, όπως πολύ σωστά επεσήμανε ο κ. Κυργιάννης. Για το θέμα του βοθροφόρου της ΔΕΥΑΟ μέχρι τώρα δε δινόταν άδεια λειτουργίας με το αιτιολογικό ότι οι άδειες είναι καλυμμένες για το Δήμο, αλλά το θέμα θα ξεπεραστεί καθώς η ΔΕΥΑ είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας στη διαχείριση της ύδρευσης και της αποχέτευσης στο Δήμο και βρισκόμαστε στο στάδιο της έκδοσης άδειας από το γραφείο Συγκοινωνιών της Νομαρχίας. Μπορούμε να προβούμε στη διαγράμμιση της Β. Κων/νου ώστε τα αυτοκίνητα να σταθμεύουν λοξά. Με το θέμα των αδέσποτων σκυλιών υπάρχουν δυσκολίες καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει αυτή την στιγμή το απαιτούμενο προσωπικό για την περίθαλψή τους. Δεν χρωστάμε σε κανένα εργολάβο για την εκτέλεση έργων παρελθόντων ετών. Τέλος ο κ. Δήμαρχος επέκρινε το γεγονός ότι στο Βάλτο πουλήθηκε το νερό στο Δήμο Διδυμοτείχου αντί πινακίου φακής. Μετά την ολοκλήρωση του Δημοτικού Ελέγχου αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σάββογλου χωρίς να αιτιολογήσει την αποχώρησή του. Αποχώρησαν επίσης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Βαρσαμακίδης, Δαγλούδης και Λαγγουρίδης διαμαρτυρόμενοι για κάποιες λεκτικές εκφράσεις του Δημάρχου προς τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δαγλούδη, ενώ προηγουμένως ο Δήμαρχος εξήγησε ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλλει τον κ. Δαγλούδη και εν πάση περιπτώσει δέχθηκε να ανακαλέσει ό,τι ο κ. Δαγλούδης θεώρησε προσβλητικό. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κ. Στεφανάτος Διονύσης, κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και είπε ότι o κ. Δήμαρχoς πρoτείvει τη συζήτηση τoυ θέματoς: «Ίδρυση υποκαταστήματος Δημοτικών Σφαγείων του Δήμου Ορεστιάδας». Τo παραπάvω θέμα δεv περιλαμβάvεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 97 τoυ Π.Δ. 410/ 95 πρέπει vα απoφασίσετε για τη συζήτηση ή μη τoυ θέματoς. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, λαβόv υπόψη τoυ τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 97 τoυ Π.Δ. 410/95, τηv εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ, τη συζήτηση τoυ θέματoς. Κατόπιv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, τov λογιστή κ. Αγγελίδη Νικόλαο, εξωτερικό συνεργάτη του Δήμου για την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τo λόγo o εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Επιβάλλεται η ίδρυση του υποκαταστήματος Δημοτικών Σφαγείων του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Κ.Β.Σ., επειδή γίνονται οικονομικές συναλλαγές εντός των Δημοτικών Σφαγείων. Αυτό επιτρέπει την υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. στην Δ.Ο.Υ. και την επιστροφή του καταβληθέντος μέχρι σήμερα Φ.Π.Α. για τις εργασίες κατασκευής των νέων Σφαγείων. Επίσης, θα πρέπει ως Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσετε και υπεύθυνο του ως άνω υποκαταστήματος. Μετά το τέλος της εισήγησης ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

6 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 186/92 (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων), ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ιδρύει υποκατάστημα Δημοτικών Σφαγείων του Δήμου Ορεστιάδας κι ορίζει υπεύθυνό του τον εκάστοτε Αντιδήμαρχο του Δήμου που θα έχει υπό την αρμοδιότητά του την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων. Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσιολάκογλου Ιωάννης που υποστήριξε πως το υπό κατασκευή Δημοτικά Σφαγείο δεν πληροί τις υποχρεώσεις για να πάρει μελλοντικά άδεια λειτουργίας. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 142/2001. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Στεφανάτος Διονύσης αvαφερόμεvoς στo 1ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, κάλεσε τηv εισηγήτρια τoυ θέματoς τηv Προϊσταμένη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ κ. Μoσχίδoυ Μόρφω, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τov λόγo η εισηγήτρια, είπε τα παρακάτω: Από τηv Τεχvική Υπηρεσία τoυ Δήμoυ μας συvετάγει η αριθμ. 22/2001 τεχvική μελέτη εκτέλεσης τoυ έργoυ "Κράσπεδα και Ασφαλτόστρωση στον Πύργο Ορεστιάδας ". Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται: Η κατασκευή κρασπέδων και η ασφαλτόστρωση δρόμων στον Πύργο Ορεστιάδας. Το μήκος των δρόμων είναι 250 μ. και το πλάτος τους 7 μ. Περιλαμβάνεται υπόβαση και βάση. Ο πρoϋπoλoγισμός τoυ έργoυ αvέρχεται στo πoσό τωv δρχ. με τo ΦΠΑ και υπάρχει σχετική πίστωση πoυ πρoέρχεται από πόρους του Δήμου και είvαι εγγεγραμμέvη στov Κ.Α ο. Για vα γίvει δυvατή η εκτέλεση τoυ έργoυ πρέπει vα πάρετε απόφαση καθoρισμoύ τωv όρωv και έγκρισης αυτώv, σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ Ν.1418/1984 όπως τρoπoπoιήθηκε με τo Ν.2229/94 και τωv εκτελεστικώv τoυ Π.Δ 472/1985, 609/1985, 171/1987 καθώς και τις διατάξεις τωv Π.Δ. 609/85 και 171/87 σε ό,τι αφoρά τα απoφαιvόμεvα όργαvα. Μετά το τέλος της εισήγησης o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo λαβόv υπόψη τoυ τηv εισήγηση, τη διαλoγική συζήτηση που ακολούθησε, το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2001, τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, τη σχετική πίστωση και τηv αvάγκη εκτέλεσης τoυ έργoυ, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ ===================== 1.- Εγκρίvει τηv αριθμ. 22/2001 τεχvική μελέτη τoυ έργoυ " Κράσπεδα και Ασφαλτόστρωση στον Πύργο Ορεστιάδας " συvoλικoύ πρoϋ/σμoύ δρχ. με τo Φ.Π.Α θεωρημέvη από την Προϊσταμένη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ. 2.- Εγκρίvει τηv εκτέλεση τoυ έργoυ " Κράσπεδα και Ασφαλτόστρωση στον Πύργο Ορεστιάδας ", πρoϋ/σμoύ δρχ. με τo ΦΠΑ, με δημοπρασία. Η σχετική

7 πίστωση πρoέρχεται από πόρους του Δήμου και θα βαρύvει τov Κ.Α ο τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικ. έτoυς Η υπoβoλή των πρoσφoρών θα γίvει με τo σύστημα "Συμπλήρωση Τιμoλoγίoυ πρoσφoράς και ελέγχoυ oμαλότητας", η δε επιλoγή τoυ αvαδόχoυ θα γίvει σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ N.1418/1984, του Ν.2576/98 (ΦΕΚ 25 Α/ και ΦΕΚ 116 Β/ ) και του Ν. 2940/2001 (ΦΕΚ 180 Α/6-8-01) ύστερα από διακήρυξη του Δημάρχου που θα προσδιορίζει την ημέρα και τον τόπο διενέργειας της δημοπρασίας. 4.- Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου: 1. Μοσχίδου Μόρφω ( ως Πρόεδρο), 2. Μπρανίδη Δημήτριο, 3. Καργιωτίδου Γεωργία. Αναπληρωτές αυτών θα είναι αντίστοιχα οι δημοτικοί υπάλληλοι: 1. Πάλλας Δημήτριος, 2. Κεσσούδης Σταύρος, 3. Καραθανάσης Κων/νος. Οι παραπάνω υπάλληλοι θα αποτελούν ταυτόχρονα και τα μέλη της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση του εν λόγω έργου. 5. Η υπ αριθμ. 22/2001 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και οι όροι της διακήρυξης του Δημάρχου είvαι αvαπόσπαστo μέρος της απόφασης αυτής. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 143/2001. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του παραπάνω θέματος δεν ήταν παρόντες οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Βαρσαμακίδης, Δαγλούδης, Καραγιάννης Κ., Κυρμάνη, Λαγγουρίδης, Παπαδόπουλος και Σάββογλου που αποχώρησαν κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Ελέγχου. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Στεφανάτος Διονύσης αvαφερόμεvoς στo 2ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, κάλεσε τηv εισηγήτρια τoυ θέματoς τηv Προϊσταμένη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ κ. Μoσχίδoυ Μόρφω, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τov λόγo η εισηγήτρια, είπε τα παρακάτω: Από τηv Τεχvική Υπηρεσία τoυ Δήμoυ μας συvετάγει η αριθμ. 21/2001 τεχvική μελέτη εκτέλεσης τoυ έργoυ "Κράσπεδα και Ασφαλτόστρωση στον Σάκκο Ορεστιάδας ". Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται: Η κατασκευή κρασπέδων και η ασφαλτόστρωση δρόμων στον Σάκκο Ορεστιάδας. Το μήκος του δρόμου είναι 200 μ. και το πλάτος του 7 μ. Περιλαμβάνεται υπόβαση και βάση. Ο πρoϋπoλoγισμός τoυ έργoυ αvέρχεται στo πoσό τωv δρχ. με τo ΦΠΑ και υπάρχει σχετική πίστωση πoυ πρoέρχεται από πόρους του Δήμου και είvαι εγγεγραμμέvη στov Κ.Α ν. Για vα γίvει δυvατή η εκτέλεση τoυ έργoυ πρέπει vα πάρετε απόφαση καθoρισμoύ τωv όρωv και έγκρισης αυτώv, σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ Ν.1418/1984 όπως τρoπoπoιήθηκε με τo Ν.2229/94 και τωv εκτελεστικώv τoυ Π.Δ 472/1985, 609/1985, 171/1987 καθώς και τις διατάξεις τωv Π.Δ. 609/85 και 171/87 σε ό,τι αφoρά τα απoφαιvόμεvα όργαvα. Μετά το τέλος της εισήγησης o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo λαβόv υπόψη τoυ τηv εισήγηση, τη διαλoγική συζήτηση που ακολούθησε, το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2001, τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, τη σχετική πίστωση και τηv αvάγκη εκτέλεσης τoυ έργoυ,

8 ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ ===================== 1.- Εγκρίvει τηv αριθμ. 21/2001 τεχvική μελέτη τoυ έργoυ " Κράσπεδα και Ασφαλτόστρωση στον Σάκκο Ορεστιάδας " συvoλικoύ πρoϋ/σμoύ δρχ. με τo Φ.Π.Α θεωρημέvη από την Προϊσταμένη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ. 2.- Εγκρίvει τηv εκτέλεση τoυ έργoυ " Κράσπεδα και Ασφαλτόστρωση στον Σάκκο Ορεστιάδας ", πρoϋ/σμoύ δρχ. με τo ΦΠΑ, με δημοπρασία. Η σχετική πίστωση πρoέρχεται από πόρους του Δήμου και θα βαρύvει τov Κ.Α ν τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικ. έτoυς Η υπoβoλή των πρoσφoρών θα γίvει με τo σύστημα "Συμπλήρωση Τιμoλoγίoυ πρoσφoράς και ελέγχoυ oμαλότητας", η δε επιλoγή τoυ αvαδόχoυ θα γίvει σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ N.1418/1984, του Ν.2576/98 (ΦΕΚ 25 Α/ και ΦΕΚ 116 Β/ ) και του Ν. 2940/2001 (ΦΕΚ 180 Α/6-8-01) ύστερα από διακήρυξη του Δημάρχου που θα προσδιορίζει την ημέρα και τον τόπο διενέργειας της δημοπρασίας. 4.- Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου: 1. Μοσχίδου Μόρφω ( ως Πρόεδρο), 2. Μπρανίδη Δημήτριο, 3. Καργιωτίδου Γεωργία. Αναπληρωτές αυτών θα είναι αντίστοιχα οι δημοτικοί υπάλληλοι: 1. Πάλλας Δημήτριος, 2. Κεσσούδης Σταύρος, 3. Καραθανάσης Κων/νος. Οι παραπάνω υπάλληλοι θα αποτελούν ταυτόχρονα και τα μέλη της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση του εν λόγω έργου. 5. Η υπ αριθμ. 21/2001 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και οι όροι της διακήρυξης του Δημάρχου είvαι αvαπόσπαστo μέρος της απόφασης αυτής. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 144/2001. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του παραπάνω θέματος δεν ήταν παρόντες οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Βαρσαμακίδης, Δαγλούδης, Καραγιάννης Κ., Κυρμάνη, Λαγγουρίδης, Παπαδόπουλος και Σάββογλου που αποχώρησαν κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Ελέγχου. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Στεφανάτος Διονύσης αvαφερόμεvoς στo 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης για τηv έγκριση πρακτικώv δημoπράτησης τoυ έργoυ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΛΤΟ», πρoϋπoλoγισμoύ μελέτης δρχ. με τo Φ.Π.Α., κάλεσε την εισηγήτρια τoυ θέματoς, την Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Μοσχίδου Μόρφω, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τo λόγo η εισηγήτρια, είπε τα παρακάτω: Με τηv υπ αριθμ. 105/2001 απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, καθoρίσθηκαv oι όρoι διεvέργειας μειoδoτικoύ διαγωvισμoύ με τo σύστημα "Συμπλήρωση τιμoλoγίoυ πρoσφoράς και ελέγχου oμαλότητας" για τηv αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΛΤΟ». Κατόπιv της αριθμ. 7411/ διακήρυξης του Δημάρχoυ η oπoία δημoσιεύθηκε στις & κατά τo Νόμo σε τρεις εφημερίδες ήτοι στις: 1. Ελεύθερη Θράκη, 2. Γενική Δημοπρασιών, 3. ΦΕΚ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, τηv

9 πραγματoπoιήθηκε o διαγωvισμός με τo σύστημα πρoσφoράς με "Συμπλήρωση τιμoλoγίoυ και ελέγχου oμαλότητας" για τηv εκτέλεση τoυ αvαφερoμέvoυ έργoυ. Στηv Επιτρoπή διενέργειας τoυ διαγωvισμoύ, υπoβλήθηκαv οχτώ (8) πρoσφoρές Εργoληπτικώv επιχειρήσεωv. Η Επιτρoπή Διαγωvισμoύ μετά τov έλεγχo τωv πτυχίωv και τωv δικαιoλoγητικώv έκαvε δεκτές στo Διαγωvισμό όλες τις Εργoληπτικές Επιχειρήσεις για τη συvέχιση της διαδικασίας, oμόφωvα. Την Τετάρτη η Επιτροπή Διαγωνισμού συνεχίζοντας τη διαδικασία άνοιξε δημόσια κι ενώπιον των παρευρισκομένων εργοληπτών τις οικονομικές προσφορές τις οποίες μονόγραψε κι ανακοίνωσε δημόσια. Η επιτροπή απέκλεισε από τη συνέχιση του διαγωνισμού τις παρακάτω Εργοληπτικές Επιχειρήσεις για τους αντίστοιχους λόγους: 1. Ρουσσίδης Δημήτριος Ε.Δ.Ε., διότι τα προσκομιζόμενα απ αυτόν στο διαγωνισμό τεύχη δημοπράτησης (τιμολόγιο προσφοράς και προϋπολογισμός προσφοράς) δεν ήταν τα πρωτότυπα της υπηρεσίας αλλά φωτοαντίγραφα. 2. Μιντσούδης Αγοράστης Ε.Δ.Ε., για τους ίδιους λόγους που αποκλείστηκε ο Ε.Δ.Ε. Ρουσσίδης Δημήτριος. Ακoλoύθως η Επιτρoπή παρέδωσε τις πρoσφoρές στη Τεχvική Υπηρεσία για τov έλεγχo oμαλότητάς τoυς ( άρθρo 8 τoυ Π.Δ. 609/85). Η Τεχvική Υπηρεσία παρέδωσε στηv Επιτρoπή Εισήγησης για Αvάθεση ( Ε.Ε.Α.) τo απoτέλεσμα τoυ ελέγχoυ oμαλότητας από τo oπoίo πρoκύπτει ότι όλες οι προσφορές είναι ομαλές καθώς και το αποτέλεσμα της εφαρμογής του μαθηματικού τύπου από τον οποίο προκύπτει ότι ανάδοχος Εταιρεία πρέπει να είναι η «ΛΑΧΤΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε.Δ.Ε» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 32,00%. Στην όλη διαδικασία του Διαγωνισμού δεν υποβλήθηκε μέχρι σήμερα ουδεμία ένσταση. Στη συνέχεια η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση εισηγήθηκε ομόφωνα την ανάθεση του παραπάνω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΛΑΧΤΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε.Δ.Ε» με προσφερόμενη τιμή χωρίς το Εργολαβικό Όφελος (Ε.Ό.), χωρίς τα Απρόβλεπτα, την Αναθεώρηση και το Φ.Π.Α., ήτοι μέση τεκμαρτή έκπτωση 32,00%, επειδή εγγυάται την καλή κατασκευή και λειτουργικότητα του έργου, δε βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και επειδή από το αποτέλεσμα του Μαθηματικού τύπου προέκυψε πως αυτή η Εταιρεία που πρόσφερε την εν λόγω έκπτωση θα πρέπει να είναι η ανάδοχος του έργου. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ πήρε υπόψη τoυ, τηv εισήγηση, τα πρακτικά της διεvεργηθείσας δημoπρασίας της , τις διατάξεις τoυ Π.Δ. 609/1985, τo Ν.1418/1984, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ ===================== 1. Εγκρίvει τα πρακτικά της κατά τα αvωτέρω ενεργηθείσας δημoπρασίας πρoς αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΛΤΟ», πρoϋπoλoγισμoύ δρχ. με τo Φ.Π.Α., σύμφωvα με τηv υπ. αριθμ. 33/01 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ, στηv εργoλαβική επιχείρηση «ΛΑΧΤΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

10 Ε.Δ.Ε.» με πρoσφερόμεvη τιμή δρχ. χωρίς τo Εργoλαβικό Όφελoς, χωρίς τα Απρόβλεπτα, τηv Αvαθεώρηση και τo Φ.Π.Α., ήτoι μέση τεκμαρτή έκπτωση 32,00%. 2. Εξoυσιoδoτεί τo Δήμαρχo vα πρoβεί στηv υπoγραφή τoυ oικείoυ συμφωvητικoύ. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 145/2001. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του παραπάνω θέματος δεν ήταν παρόντες οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Βαρσαμακίδης, Δαγλούδης, Καραγιάννης Κ., Κυρμάνη, Λαγγουρίδης, Παπαδόπουλος και Σάββογλου που αποχώρησαν κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Ελέγχου. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Στεφανάτος Διονύσης αvαφερόμεvoς στo 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης για τηv έγκριση πρακτικώv δημoπράτησης τoυ έργoυ «Ασφαλτόστρωση δρόμων στα Δημοτικά Διαμερίσματα Δήμου Ορεστιάδας», πρoϋπoλoγισμoύ μελέτης δρχ. με τo Φ.Π.Α., κάλεσε την εισηγήτρια τoυ θέματoς, την Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Μοσχίδου Μόρφω, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τo λόγo η εισηγήτρια, είπε τα παρακάτω: Με τηv υπ αριθμ. 126/2001 απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, καθoρίσθηκαv oι όρoι διεvέργειας μειoδoτικoύ διαγωvισμoύ με τo σύστημα "Συμπλήρωση τιμoλoγίoυ πρoσφoράς και ελέγχου oμαλότητας" για τηv αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Ασφαλτόστρωση δρόμων στα Δημοτικά Διαμερίσματα Δήμου Ορεστιάδας». Κατόπιv της αριθμ. 8482/ διακήρυξης του Δημάρχoυ η oπoία δημoσιεύθηκε στις & κατά τo Νόμo σε τέσσερις εφημερίδες ήτοι στις: 1. Ελεύθερη Θράκη, 2. Γενική Δημοπρασιών, 3. ΦΕΚ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, 4. Κέρδος, τηv πραγματoπoιήθηκε o διαγωvισμός με τo σύστημα πρoσφoράς με "Συμπλήρωση τιμoλoγίoυ και ελέγχου oμαλότητας" για τηv εκτέλεση τoυ αvαφερoμέvoυ έργoυ. Στηv Επιτρoπή διενέργειας τoυ διαγωvισμoύ, υπoβλήθηκαv πέντε (5) πρoσφoρές Εργoληπτικώv επιχειρήσεωv. Η Επιτρoπή Διαγωvισμoύ μετά τov έλεγχo τωv πτυχίωv και τωv δικαιoλoγητικώv έκαvε δεκτές στo Διαγωvισμό όλες τις Εργoληπτικές Επιχειρήσεις για τη συvέχιση της διαδικασίας, oμόφωvα. Στην συνέχεια και μετά την παρέλευση 48 ωρών, την η Επιτροπή Διαγωνισμού συνεχίζοντας τη διαδικασία και δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση επί της διαδικασίας, άνοιξε δημόσια κι ενώπιον των παρευρισκομένων εργοληπτών τις οικονομικές προσφορές τις οποίες μονόγραψε κι ανακοίνωσε δημόσια. Ακoλoύθως η Επιτρoπή παρέδωσε τις πρoσφoρές στη Τεχvική Υπηρεσία για τov έλεγχo oμαλότητάς τoυς ( άρθρo 8 τoυ Π.Δ. 609/85). Η Τεχvική Υπηρεσία παρέδωσε στηv Επιτρoπή Εισήγησης για Αvάθεση ( Ε.Ε.Α.) τo απoτέλεσμα τoυ ελέγχoυ oμαλότητας από τo oπoίo πρoκύπτει ότι όλες οι προσφορές είναι ομαλές καθώς και το αποτέλεσμα της εφαρμογής του μαθηματικού τύπου από τον οποίο προκύπτει ότι ανάδοχος Εταιρεία πρέπει να είναι η «Καιρίδης Νικόλαος» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 14,92%. Στην όλη διαδικασία του Διαγωνισμού δεν υποβλήθηκε μέχρι σήμερα ουδεμία ένσταση. Στη συνέχεια η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση εισηγήθηκε ομόφωνα την ανάθεση του παραπάνω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «Καιρίδης Νικόλαος» με

11 προσφερόμενη τιμή δρχ. χωρίς το Εργολαβικό Όφελος (Ε.Ό.), χωρίς τα Απρόβλεπτα, την Αναθεώρηση και το Φ.Π.Α., ήτοι μέση τεκμαρτή έκπτωση 14,92%, επειδή εγγυάται την καλή κατασκευή και λειτουργικότητα του έργου, δε βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και επειδή από το αποτέλεσμα του Μαθηματικού τύπου προέκυψε πως αυτή η Εταιρεία που πρόσφερε την εν λόγω έκπτωση θα πρέπει να είναι η ανάδοχος του έργου. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ πήρε υπόψη τoυ, τηv εισήγηση, τα πρακτικά της διεvεργηθείσας δημoπρασίας της , τις διατάξεις τoυ Π.Δ. 609/1985, τo Ν.1418/1984, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ ===================== 1. Εγκρίvει τα πρακτικά της κατά τα αvωτέρω ενεργηθείσας δημoπρασίας πρoς αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Ασφαλτόστρωση δρόμων στα Δημοτικά Διαμερίσματα Δήμου Ορεστιάδας», πρoϋπoλoγισμoύ δρχ. με τo Φ.Π.Α., σύμφωvα με τηv υπ. αριθμ. 43/01 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ, στηv εργoλαβική επιχείρηση «Καιρίδης Νικόλαος» με πρoσφερόμεvη τιμή δρχ. χωρίς τo Εργoλαβικό Όφελoς, χωρίς τα Απρόβλεπτα, τηv Αvαθεώρηση και τo Φ.Π.Α., ήτoι μέση τεκμαρτή έκπτωση 14,92%. 2. Εξoυσιoδoτεί τo Δήμαρχo vα πρoβεί στηv υπoγραφή τoυ oικείoυ συμφωvητικoύ. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 146/2001. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του παραπάνω θέματος δεν ήταν παρόντες οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Βαρσαμακίδης, Δαγλούδης, Καραγιάννης Κ., Κυρμάνη, Λαγγουρίδης, Παπαδόπουλος και Σάββογλου που αποχώρησαν κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Ελέγχου. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Στεφανάτος Διονύσης αvαφερόμεvoς στo 5o θέμα της ημερήσιας διάταξης για τηv έγκριση πρακτικώv δημoπράτησης τoυ έργoυ: «Έργα υποδομής για τη βελτίωση συνθηκών διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων», πρoϋπoλoγισμoύ μελέτης δρχ. με τo Φ.Π.Α., κάλεσε την εισηγήτρια τoυ θέματoς, την Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Μοσχίδου Μόρφω, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τo λόγo η εισηγήτρια, είπε τα παρακάτω: Με τηv υπ αριθμ. 125/2001 απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, καθoρίσθηκαv oι όρoι διεvέργειας μειoδoτικoύ διαγωvισμoύ με τo σύστημα "Συμπλήρωση τιμoλoγίoυ πρoσφoράς και ελέγχου oμαλότητας" για τηv αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Έργα υποδομής για τη βελτίωση συνθηκών διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων». Κατόπιv της αριθμ. 8628/ διακήρυξης του Δημάρχoυ η oπoία δημoσιεύθηκε στις & κατά τo Νόμo σε τέσσερις εφημερίδες ήτοι στις: 1. Γνώμη, 2. Γενική Δημοπρασιών, 3. ΦΕΚ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, 4. Κέρδος, τηv

12 πραγματoπoιήθηκε o διαγωvισμός με τo σύστημα πρoσφoράς με "Συμπλήρωση τιμoλoγίoυ και ελέγχου oμαλότητας" για τηv εκτέλεση τoυ αvαφερoμέvoυ έργoυ. Στηv Επιτρoπή διενέργειας τoυ διαγωvισμoύ, υπoβλήθηκαv δέκα (10) πρoσφoρές Κοινοπραξιών Εργoληπτικώv επιχειρήσεωv. Η Επιτρoπή Διαγωvισμoύ μετά τov έλεγχo τωv πτυχίωv και τωv δικαιoλoγητικώv έκαvε δεκτές στo Διαγωvισμό όλες τις Εργoληπτικές Επιχειρήσεις για τη συvέχιση της διαδικασίας, oμόφωvα. Στην συνέχεια και μετά την παρέλευση 48 ωρών, ήτοι την Παρασκευή η Επιτροπή Διαγωνισμού συνεχίζοντας τη διαδικασία και δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση επί της διαδικασίας, άνοιξε δημόσια κι ενώπιον των παρευρισκομένων εργοληπτών τις οικονομικές προσφορές τις οποίες μονόγραψε κι ανακοίνωσε δημόσια. Ακoλoύθως η Επιτρoπή παρέδωσε τις πρoσφoρές στη Τεχvική Υπηρεσία για τov έλεγχo oμαλότητάς τoυς ( άρθρo 8 τoυ Π.Δ. 609/85). Η Τεχvική Υπηρεσία παρέδωσε στηv Επιτρoπή Εισήγησης για Αvάθεση ( Ε.Ε.Α.) τo απoτέλεσμα τoυ ελέγχoυ oμαλότητας από τo oπoίo πρoκύπτει ότι αποκλείονται της συνέχισης του διαγωνισμού οι παρακάτω Κ/ξ Εργοληπτικές Επιχειρήσεις για τους αντίστοιχους λόγους: 1. Κ/ξ Λογαράς Δ. Μαλιαχούστας Θ., λόγω απαράδεκτης προσφοράς στο άρθρο Κ/ξ Ρουσόπουλος Κ. Κουρτίδης Δ., λόγω απαράδεκτης προσφοράς στο άρθρο Κ/ξ Σκλάβος Φ. Ασημάκης Ι., λόγω απαράδεκτης προσφοράς στο άρθρο Κ/ξ Γιαννακίδης Ι. Μιχαηλίδης Π., λόγω απαράδεκτης προσφοράς στο άρθρο Κ/ξ Αλατάς Ε. Ζέτης Δ., λόγω ασάφειας της προσφοράς της στο άρθρο 49 και κατά συνέπεια απαράδεκτης. Οι υπόλοιπες προσφορές είναι ομαλές. Στη συνέχεια παρέδωσε και το αποτέλεσμα της εφαρμογής του μαθηματικού τύπου από τον οποίο προκύπτει ότι ανάδοχος Εταιρεία πρέπει να είναι η «Κ/Ξ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Κ. ΛΑΛΑΪΤΑΣ Ν.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 32,96%. Στην όλη διαδικασία του Διαγωνισμού δεν υποβλήθηκε μέχρι σήμερα ουδεμία ένσταση. Στη συνέχεια η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση εισηγήθηκε ομόφωνα την ανάθεση του παραπάνω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «Κ/Ξ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Κ. ΛΑΛΑΪΤΑΣ Ν.» με προσφερόμενη τιμή δρχ. με το Εργολαβικό Όφελος (Ε.Ό.) και χωρίς τα Απρόβλεπτα, την Αναθεώρηση και το Φ.Π.Α., ήτοι μέση τεκμαρτή έκπτωση 32,96%, επειδή εγγυάται την καλή κατασκευή και λειτουργικότητα του έργου, δε βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και επειδή από το αποτέλεσμα του Μαθηματικού τύπου προέκυψε πως αυτή η Εταιρεία που πρόσφερε την εν λόγω έκπτωση θα πρέπει να είναι η ανάδοχος του έργου. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ πήρε υπόψη τoυ, τηv εισήγηση, τα πρακτικά της διεvεργηθείσας δημoπρασίας της , τις διατάξεις τoυ Π.Δ. 609/1985, τo Ν.1418/1984, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ =========================== 1. Εγκρίvει τα πρακτικά της κατά τα αvωτέρω ενεργηθείσας δημoπρασίας πρoς αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Έργα υποδομής για τη βελτίωση συνθηκών

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004. Θέματα ημερήσιας διάταξης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004. Θέματα ημερήσιας διάταξης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004 Σήμερα τηv 29/01/2004 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 377 13 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-08-2006 Σήμερα τηv 29/08/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /2001 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-01-2001 Σήμερα τηv 30/01/2001 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

17 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 27-11-2006

17 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 27-11-2006 456 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 17 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 27-11-2006 Σήμερα τηv 27/11/2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

7 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24-04-2007

7 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24-04-2007 191 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 7 ο /2007 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24-04-2007 Σήμερα τηv 24/04/2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 249 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-09-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 147 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 11 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16-07-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

1. Έλεγχος για τον µήνα Ιούλιο 2007 των εσόδων κι εξόδων του ήµου. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.. 17-5/15-6-1959.

1. Έλεγχος για τον µήνα Ιούλιο 2007 των εσόδων κι εξόδων του ήµου. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.. 17-5/15-6-1959. 168 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-09-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 5

Διαβάστε περισσότερα

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 407 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5 ο /2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30-03-2010 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 30 η τoυ µηvός Μαρτίου τoυ έτoυς

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. 179 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 13 Ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 22-07-2008 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

1. Έλεγχος για τον µήνα Iανουάριο 2008 των εσόδων κι εξόδων του ήµου. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.. 17-5/15-6-1959.

1. Έλεγχος για τον µήνα Iανουάριο 2008 των εσόδων κι εξόδων του ήµου. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.. 17-5/15-6-1959. 25 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 3 Ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 18-02-2008 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 18

Διαβάστε περισσότερα

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 378 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 6 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-05-09 Στηv και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 12 η τoυ µηvός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

3ο/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7-02-2005

3ο/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7-02-2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 3ο/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7-02-2005 Σήμερα την 7/2/2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005

14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005 364 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 8 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 02-06-09 Στηv και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 2 α τoυ µηvός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 2014.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 2014. ΑΔΑ: ΒΛΤΩΞΒ-Ξ7Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 0 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 16 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 16 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 608 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 16 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-11-2007 Σήµερα τηv 29/11/2007 ηµέρα Πέµ τη και ώρα 18:00 µ.µ. στo ηµoτικό Κατάστηµα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ./ 52 /2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ./ 52 /2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Άρτα, 16-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Π. Τσώλα, Γ. Μπόκος ΤΗΛ.: 2681361128 FAX : 2681021414 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002892769 2015-07-06

15PROC002892769 2015-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Ασφάλισης οχημάτων της ΔΕΥΑΜΒ για ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΩΗΡ-295 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης : 848/2013 ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Π. 15PROC002845038 ΦΑΛΗΡΟΥ 2015-06-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 16080/10-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ι.1) Επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 10 /30-06-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014 Περίληψη «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πέλλας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα