ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ"

Transcript

1 ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠOΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 150 KV : Α) ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υ/Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ I (Υ/Σ ΟΞΑΣ) Β) ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υ/Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ II (Υ/Σ ΕΥΟΣΜΟΥ) Γ) ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υ/Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ IX (Υ/Σ ΠΟΛΙΧΝΗΣ) ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ I. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ II. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ IV. ΣΧΕ ΙΑ

2 I. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ 1. Η Τεχνική περιγραφή που ακολουθεί αφορά στο πλήρες έργο της Προµήθειας και Εγκατάστασης Συστήµατος Υπογείων Καλωδίων που αποτελείται από τρία (3) υπόγεια καλώδια 150 KV XLPE για τη διασύνδεση του ΚΥΤ Θεσσαλονίκης (πλευρά 150 KV) α) µε τον Υποσταθµό Θεσσαλονίκη ΙΧ (Πολίχνη), β) µε τον Υποσταθµό Θεσσαλονίκη ΙΙ (Εύοσµος) και γ) µε τον Υποσταθµό Θεσσαλονίκη Ι ( όξα) καθώς και τρία (3) υπόγεια καλώδια 48 οπτικών ινών, ένα για έκαστη από τις παραπάνω διασυνδέσεις. 2. Η ενδεικτική όδευση των καλωδίων καθώς και οι ενδεικτικές τοµές των χαντακιών όδευσης φαίνονται στα σχέδια που περιέχονται στο αντίστοιχο τεύχος της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής. 2.1 Για το τµήµα προς Υ/Σ Πολίχνης, το µήκος της ενδεικτικής όδευσης είναι περίπου 7100 µέτρα. 2.2 Για το τµήµα προς Υ/Σ Ευόσµου, το µήκος της ενδεικτικής όδευσης είναι περίπου 4600 µέτρα. 2.3 Για το τµήµα προς Υ/Σ όξας, το µήκος της ενδεικτικής όδευσης είναι περίπου µέτρα. Nα σηµειωθεί ότι τα κυκλώµατα προς Υ/Σ Πολίχνης και όξας οδεύουν παράλληλα, στην ίδια τάφρο µέχρι τον Υ/Σ Πολίχνης. 3. Τα καλώδια θα είναι τύπου XLPE και θα συµφωνούν µε την Τεχνική Περιγραφή ΤD-04/ που περιέχεται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και την τελευταία έκδοση του κανονισµού IEC Σύστηµα υπογείων καλωδίων 150 kv XLPE. Ο σχεδιασµός του συστήµατος πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να καλύπτονται τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήµατος: Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά συστήµατος 1. Ονοµαστική τάση συστήµατος (πολική) : 150kV 2. Μέγιστη τάση συστήµατος (πολική) : 170 kv 3. Τάση λειτουργίας : 87/150 kv 4. Βασική στάθµη µονώσεως (Επίπεδο κρουστικής τάσεως) : 750kV 5. Συχνότητα : 50 Hz 6. Αριθµός φάσεων : 3 7. Στάθµη βραχυκυκλώµατος : 31,5ΚΑ 8. Χρονική διάρκεια βραχυκυκλώµατος : 1 δευτερόλεπτο 9. Μέθοδος γειώσεως :Το σύστηµα των 150kV είναι στερεά γειωµένο Συνθήκες περιβάλλοντος Επιπλέον τα καλώδια πρέπει να είναι σχεδιασµένα για τις παρακάτω συνθήκες: 1. Θερµική αντίσταση εδάφους : 1,2 ο Κm/W 2. Μέση θερµοκρασία εδάφους : 20 ο C 3. Εύρος διακύµανσης θερµοκρασίας στο έδαφος : 10 ο C έως +30 ο C 4. Εύρος διακύµανσης θερµοκρασίας στον αέρα :-25 ο C έως +45 ο C

3 Ο σχεδιασµός και η παραγωγή των καλωδίων θα συµφωνούν µε την τελευταία έκδοση της Τεχνικής Περιγραφής TD -04/ της ΕΗ, που περιέχεται στο κεφ. ΙΙΙ της παρούσας. Τα καλώδια και τα απαραίτητα εξαρτήµατά τους θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε την τελευταία έκδοση του Κανονισµού IEC Ο υπολογισµός των απωλειών, θα γίνει σύµφωνα µε την τελευταία έκδοση του κανονισµού IEC 60287, λαµβάνοντας υπόψη τα σχέδια ΤΗΜΕΚ-1745, 1746, 1747 και 1748 για τον τρόπο εγκατάστασης καθώς και τις παραπάνω αναφερόµενες συνθήκες περιβάλλοντος και λειτουργίας και όχι τα όσα αναφέρονται στην παρ. VII της προδιαγραφής TD-04/5 (κεφ. ΙΙΙ-1 της παρούσας).

4 II. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 2. ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩ ΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ 3.1. Εκσκαφή και πλήρωση χαντακιών και λοιπές χωµατουργικές εργασίες Καθαίρεση διαµορφούµενων επιφανειών Εκσκαφές χαντακιών και λοιπών σκαµµάτων ιευθέτηση και αποµάκρυνση προϊόντων εκσκαφής Εκθαµνώσεις και εκριζώσεις δένδρων Αποµάκρυνση υδάτων κατά τις εκσκαφές Μέτρα προστασίας κατά τις εκσκαφές Επαναφορά ασφαλτικών οδοστρωµάτων Αποκατάσταση πεζοδροµίων κλπ Φρεζάρισµα και ασφαλτόστρωση Κράσπεδα Ρείθρα Νησίδες τύπου TRIEFF Καλώδια σωλήνες αγωγοί γειώσεως Σύνδεσµοι - Ακροκιβώτια Προµήθεια, και µεταφορά καλωδίων, σωλήνων, αγωγών γειώσεως Εγκατάσταση καλωδίων σωλήνων Εγκατάσταση αγωγού γειώσεως Προµήθεια, µεταφορά και συναρµολόγηση ακροκιβωτίων και συνδέσµων καλωδίων 150 kv XLPE Τοποθέτηση πλακών πλεγµάτων πινακίδων επισήµανσης 3.4. Κατασκευή φρεατίων και υποστρώµατος λάκκων συνδέσµων Κατασκευή φρεατίων Κατασκευή υποστρώµατος λάκκων συνδέσµων 3.5. Κατασκευή διαβάσεων εγκιβωτισµός των καλωδίων 150kV 3.6. ιαβάσεις µέσω διάτρησης ιαβάσεις µέσω κατάλληλης µεταλλικής κατασκευής.

5 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ Οι τιµές µονάδας σε ΕΥΡΩ, αφορούν εργασίες και υλικά που αναφέρονται στον πίνακα υλικών και τιµών του έργου µε περιληπτική περιγραφή και τα οποία απεικονίζονται στα Σχέδια και περιγράφονται στο παρόν τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής Εργασιών µε λεπτοµέρεια. Η οριστική συνολική τιµή στον Πίνακα Υλικών και Τιµών θα προκύψει µετά την ολοκλήρωση του έργου και την τελική επιµέτρηση των ποσοτήτων. Σηµειώνεται ότι οι υπόψη τιµές περιλαµβάνουν ακόµη : 1. Την αξία προµήθειας καθώς και τη δαπάνη µεταφοράς (οδικής και διασποράς αυτών) και ενσωµάτωσης των υλικών που περιλαµβάνονται στον Πίνακα Υλικών και Τιµών και είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών. 2. Την αξία προµήθειας καθώς και τη δαπάνη µεταφοράς και ενσωµάτωσης όλων των αναλώσιµων υλικών, που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών. 3. Τη δαπάνη για την αποκατάσταση της επιφάνειας στην αρχική της µορφή και για την αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφής που πλεονάζουν και απορριµµάτων εν γένει, σε µέρη που επιτρέπεται από τις Αρχές. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου στον Πίνακα προβλέπονται ιδιαίτερες τιµές. 2. ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩ ΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η εγκατάσταση των καλωδίων των υπογείων Γραµµών Μεταφοράς για την διασύνδεση του ΚΥΤ Θεσσαλονίκης µε τον Υποσταθµό Θεσσαλονίκη ΙΧ (Πολίχνης), µε τον Υποσταθµό Θεσσαλονίκη ΙΙ (Ευόσµου) και τον Υποσταθµό Θεσσαλονίκη Ι ( όξας) θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα παρακάτω σχέδια µελέτης που περιλαµβάνονται στην παρούσα ιακήρυξη. Σχέδιο υπ αριθ. ΤΗΜΕΚ-1749 Οριζοντιογραφία όδευσης προς Υ/Σ Θεσ/νίκη ΙΧ. Σχέδιο υπ αριθ. ΤΗΜΕΚ-1751 Οριζοντιογραφία όδευσης προς Υ/Σ Θεσ/νίκη ΙΙ. Σχέδιο υπ αριθ. ΤΗΜΕΚ-1753 Οριζοντιογραφία όδευσης προς Υ/Σ Θεσ/νίκη Ι. Σχέδιο υπ αριθ. ΤΗΜΕΚ-1750 Μηκοτοµή όδευσης προς Υ/Σ Θεσ/νίκη ΙΧ. Σχέδιο υπ αριθ. ΤΗΜΕΚ-1752 Μηκοτοµή όδευσης προς Υ/Σ Θεσ/νίκη ΙΙ. Σχέδιο υπ αριθ. ΤΗΜΕΚ-1754 Μηκοτοµή όδευσης προς Υ/Σ Θεσ/νίκη Ι. Σχέδιο υπ αριθ. ΤΗΜΕΚ Τοµή χαντακιού κοινής όδευσης καλωδίων Πολίχνης - όξας. Σχέδιο υπ αριθ. ΤΗΜΕΚ Τοµή χαντακιού όδευσης καλωδίων προς Υ/Σ Θεσ/νίκη ΙΧ. Σχέδιο υπ αριθ. ΤΗΜΕΚ Τοµή χαντακιού όδευσης καλωδίων προς Υ/Σ Θεσ/νίκη ΙΙ. Σχέδιο υπ αριθ. ΤΗΜΕΚ Τοµή χαντακιού όδευσης καλωδίων προς Υ/Σ Θεσ/νίκη Ι. Σχέδιο υπ αριθ. ΤΗΜΕΚ- 1539B Κάτοψη και τοµές λάκκου ευθέων συνδέσµων. Σχέδιο υπ αριθ. ΤΗΜΕΚ- 1539Γ Κάτοψη και τοµές λάκκου συνδέσµων µε διασταύρωση µανδύα. Στα πλαίσια των εργασιών που αναφέρονται στη συνέχεια και αφορούν υπόγεια καλώδια, περιλαµβάνονται και οι ακόλουθες (1 έως και 15) εργασίες, τις οποίες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί, σύµφωνα µ' αυτά που αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή της Σύµβασης. Η εκτέλεση των εργασιών αυτών (1 έως και 15) γίνεται χωρίς υποχρέωση καταβολής στον Ανάδοχο ιδιαίτερου εργολαβικού τιµήµατος, δεδοµένου ότι τούτο έχει ληφθεί υπόψη στη διαµόρφωση των τιµών των τιµολογούµενων εργασιών. 1. Η άµεση αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφής που πλεονάζουν, στα οποία συµπεριλαµβάνονται η θραυσθείσα επικάλυψη και το υπόστρωµα των οδών ή πεζοδροµίων ή οποιωνδήποτε άλλων επιφανειών, σε χώρους οι οποίοι καθορίζονται από τις Αρχές. 2. Ο άµεσος καθαρισµός των χώρων που γίνονται οι εργασίες.

6 3. Το κατάβρεγµα και η συµπύκνωση µε µηχανικό δονητή, σε στρώσεις πάχους 0,20 m περίπου, των προϊόντων πλήρωσης χαντακιών και λάκκων, που σκάφτηκαν ή όχι από τον Ανάδοχο. 4. Η διαµόρφωση πρανών και πυθµένα της τάφρου σε ορθογωνική διατοµή. 5. Η χρησιµοποίηση άµµου λατοµείου µέχρι να επικαλυφθούν οι προστατευτικές πλάκες των καλωδίων, τα κιβώτια συνδέσεων και οι σωληνώσεις. 6. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά και εκφόρτωση στον τόπο των έργων των παρακάτω υλικών. α. Τσιµεντόπλακων επικάλυψης καλωδίων. β. Άµµου λατοµείου. γ. Υλικού Π.Τ.Π. Ο.155 (3Α). δ. Τσιµέντου, γύψου, ασβέστη κ.λ.π. ε. Ασφαλτικών υλικών και λοιπών επαναφοράς οδοστρωµάτων. στ. Πλακών, πλακιδίων και λοιπών υλικών επαναφοράς πεζοδροµίων. η. Σιδηρού οπλισµού. Η αξία των εν λόγω υλικών καθώς και τυχόν άλλων συναφών, περιλαµβάνεται στις τιµές µονάδας των αντιστοίχων εργασιών. 7. Η µεταφορά και εκφόρτωση στις θέσεις του έργου των υλικών που παραδίνονται από την Επιχείρηση ή των υλικών που προµηθεύονται από τον Ανάδοχο. 8. Η φόρτωση, µεταφορά και εκφόρτωση στην αποθήκη του Αναδόχου των υλικών τα οποία πλεονάζουν κατά την εκτέλεση των έργων. Όποτε τα εν λόγω υλικά παραδίνονται από τον Ανάδοχο στην αποθήκη της Επιχείρησης, η εκφόρτωση διενεργείται από το προσωπικό του Αναδόχου. 9. Η σφράγιση ή αποσφράγιση των οπών νέων ή υπαρχόντων σωλήνων, µέσα από τους οποίους πρόκειται να περάσουν καλώδια, καθώς και η απόφραξη και ο καθαρισµός τους σε όλο το µήκος τους. 10. Η λήψη προφυλακτικών µέτρων ώστε να µη θίγονται εγκαταστάσεις που βρίσκονται µέσα σε χαντάκια ή λάκκους που σκάβονται από τον Ανάδοχο. Ενδεικτικά και µόνο αναφέρονται τα εξής : α. Ανάρτηση ή υποστύλωση σωλήνων ύδρευσης, σωληνώσεων κ.λ.π. β. Αποκάλυψη καλωδίων της.ε.η., του Ο.Τ.Ε., σωληνώσεων.επ.α. Ε..Α., Ε.Υ.Α.Π. κλπ., συγκέντρωση των υλικών επικάλυψης (τούβλα, πλάκες, άµµος θάλασσας), ανάρτηση των καλωδίων και σωληνώσεων και επαναφορά τούτων σε κατάλληλη θέση. γ. Προστασία υδροµετρητών ή εφόσον γίνεται αναγκαίο, ανακατασκευή της στήριξής τους και επαναφορά τους στην αρχική κατάσταση, καθώς και κατασκευή υποστρώµατος από σκυρόδεµα, εφόσον απαιτείται. 11. Για το συγκεκριµένο έργο, έχει γίνει ενηµέρωση των εµπλεκόµενων φορέων από την ΕΗ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και επαφές µε τους εµπλεκόµενους φορείς ( ήµος, Τροχαία, ΥΠΕΧΩ Ε, κλπ.), ώστε αφενός να εξασφαλίσει την ασφαλή και ταχεία διεκπεραίωση του έργου, αφετέρου να µεριµνήσει για την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων.

7 12. Κατά την εγκατάσταση των καλωδίων 150 kv να τηρηθούν όλες οι αποστάσεις ασφαλείας από τα γειτονικά δίκτυα όπως αυτές ορίζονται από τους κανονισµούς WS11-06 και το σχέδιο ΚΣ ΤΓ Επίσης ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται µε τους όρους και τις οδηγίες των αντιστοίχων οργανισµών των οποίων τα δίκτυα εµπλέκονται στην όδευση των καλωδίων. 13. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι η προµήθεια και τοποθέτηση καλωδίου οπτικών ινών καθώς και αντίστοιχου λείου σωλήνα 3 καναλιών Φ50, σύµφωνα µε τις οδηγίες που ακολουθούν στην Τεχνική Περιγραφή εργασιών εγκατάστασης. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καλωδίου αυτού αναφέρονται στο κεφ.ιιι-4 της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής ενώ του λείου τρισωλήνιου στο κεφ.ιιι-5. Εναλλακτικά ή και επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος µπορεί να κληθεί να τοποθετήσει οµοαξονικό τηλεπικοινωνιακό καλώδιο, προµηθείας ΕΗ, εντός σωλήνα PVC ή ΡΕΤ Φ160 mm ή εντός του τρισωλήνιου, αν αυτό είναι εφικτό. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καλωδίου αυτού αναφέρονται στο κεφ.ιιι-4 της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής. 14. Ο ανάδοχος υποχρεούται µε την έναρξη των εργασιών να κάνει διερευνητικές τοµές (τουλάχιστον πέντε ανά όδευση) σε θέσεις που θα καθορίσει η επιβλέπουσα υπηρεσία για την ακριβή ανίχνευση της θέσης των υφιστάµενων δικτύων. 15. Ο ανάδοχος υποχρεούται να κάνει τις απαραίτητες προετοιµασίες για τις µετά την εγκατάσταση δοκιµές (after installation tests) είτε αυτές είναι στην ευθύνη του είτε στην ευθύνη της Επιχείρησης, δηλαδή εξασφάλιση της παροχής ηλεκτρικής ισχύος, προετοιµασία των καλωδίων κ.α. όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό κεφάλαιο.

8 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ 3.1. Εκσκαφή και πλήρωση χαντακιών και λοιπές χωµατουργικές εργασίες Εδώ εξετάζονται οι εκσκαφές χαντακιών και λοιπών σκαµµάτων που είναι απαραίτητα για την τοποθέτηση των καλωδίων 150 kv, την κατασκευή λάκκων συνδέσµων, διαβάσεων, φρεατίων κ.λ.π. σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Η διάνοιξη των χαντακιών και σκαµµάτων µπορεί να πραγµατοποιείται σε οποιαδήποτε θέση λ.χ. σε πεζοδρόµια, δρόµους, χέρσα εδάφη, πρασιές κ.λ.π. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει την διαδροµή που ορίζουν τα σχέδια της µελέτης, κατά την διάνοιξη των χαντακιών τυπικής διατοµής όπως εµφανίζεται στο σχέδιο τοµής χαντακιού, αλλά και χαντακιών αυξηµένων διαστάσεων λόγω τοπικών εµποδίων καθώς και λάκκων συνδέσµων. Σε σηµεία όπου πιθανόν να παρουσιαστεί αδυναµία ή σηµαντική δυσκολία στην εφαρµογή της καθορισµένης όδευσης, αυτή θ αλλαχθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και θα εγκριθεί από αυτήν Καθαίρεση διαµορφωµένων επιφανειών Περιλαµβάνει χάραξη και καθαίρεση κάθε τύπου καταστρώµατος και υποστρώµατος πεζοδροµίου ή οδού (ενδεικτικά αναφέρεται ασφαλτικός τάπητας, σκυρωτά, πλάκες, σκυρόδεµα κ.λ.π) και οποιασδήποτε άλλης διαµορφωµένης επιφάνειας, και οποιουδήποτε υποστρώµατος, καθαρισµό, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων της καθαιρέσεως σε θέσεις που επιτρέπεται από τις Αρχές. Οι εργασίες καθαιρέσεως πρέπει να εκτελούνται µε επιµέλεια και µε τρόπο ώστε το περίγραµµα της τοµής να είναι ευθύγραµµο και η επιφάνεια των χειλών κατακόρυφη σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια της µελέτης. Σε περίπτωση που συναντηθούν τσιµεντόπλακες, η καθαίρεση γίνεται πάντα κατά ακέραιες πλάκες Εκσκαφές χαντακιών και λοιπών σκαµµάτων Εκσκαφές χαντακιών και σκαµµάτων οποιουδήποτε σχήµατος και διαστάσεων διενεργούνται σε οποιαδήποτε θέση και σύµφωνα µε τη µελέτη και τις εντολές της Επιχείρησης (όπως πεζοδρόµια και δρόµους διαµορφωµένους ή µη, ακάλυπτους χώρους, πρασιές κ.λ.π) και σε έδαφος οποιασδήποτε φύσεως, χωρίς να εξαιρείται η εξόρυξη βράχου οποιασδήποτε σκληρότητας, µε µόρφωση των πρανών και διαµόρφωση του πυθµένα σε ένα επίπεδο, έστω και µε παρουσία νερού. Γενικά οι εκσκαφές πρέπει να διενεργούνται µε κατάλληλα µέσα και µεθόδους και ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη ώστε µε την χρήση κατάλληλων µέτρων, οι διαστάσεις του χαντακιού να είναι αυτές που περιγράφονται στα σχέδια, στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή και στις οδηγίες και εντολές της Επίβλεψης ιευθέτηση και αποµάκρυνση προϊόντων εκσκαφής Η διευθέτηση και αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής επιβάλλεται να γίνεται µε ακέραια την ευθύνη του Αναδόχου, σύµφωνα µε τους Νόµους και τις διατάξεις, τις τυχόν υποδείξεις και εντολές της Επιχείρησης και των αρµοδίων Αρχών και οπωσδήποτε κατά τρόπο που να µην εµποδίζεται η οµαλή και ασφαλής κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων Εκθαµνώσεις και εκριζώσεις δένδρων Οι εκθαµνώσεις και εκριζώσεις δένδρων καθώς και η εν γένει αντιµετώπιση κάθε παρόµοιου προβλήµατος, πραγµατοποιούνται στο βαθµό που απαιτούνται για τη διενέργεια εκσκαφών και κατόπιν σχετικής αδείας, εφόσον απαιτείται Αποµάκρυνση υδάτων κατά τις εκσκαφές Για να γίνονται έντεχνα οι εκσκαφές πρέπει να αποµακρύνονται µε άντληση ή µε φυσική ροή, µέσα από τα χαντάκια ή τους λάκκους, τα οποιαδήποτε νερά και να αντιµετωπίζεται οποιοδήποτε σχετικό πρόβληµα. Η

9 διοχέτευση των νερών πρέπει να γίνεται σε φυσικούς αποδέκτες ή αγωγούς των όµβριων µε τρόπο που να αποφεύγεται η δηµιουργία προβληµάτων στην περιοχή και να αποκλείεται η πρόκληση ατυχηµάτων. Επίσης πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη ροή των νερών από τ ανάντι και να εµποδίζεται η εισροή τούτων στα χαντάκια και τους λάκκους Μέτρα προστασίας κατά τις εκσκαφές Κατά τη διάρκεια των εκσκαφών και µέχρι την οριστική επίχωση των χαντακιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παίρνει όλα τα µέτρα ασφαλείας, για την προστασία του προσωπικού του, του οποιουδήποτε τρίτου καθώς και όλου του υλικού κάνοντας χρήση σηµάτων, ερυθρών φώτων κατά τη νύχτα, νυκτοφυλάκων και οποιουδήποτε άλλου µέτρου είτε επιβάλλεται από τη νοµοθεσία και τους κανονισµούς, είτε κρίνεται σκόπιµο και αποτελεσµατικό. Ειδικότερα για την εξασφάλιση του ανοίγµατος του χαντακιού και την αποφυγή κατολισθήσεων σαθρών εδαφών, θ' απαιτηθεί αντιστήριξη και στα δύο χείλη του χαντακιού µε σανίδες διαστάσεων 4X0,30X0,05 m που θα εξέχουν από τα χείλη της εκσκαφής κατά 5 cm και θα στερεώνονται µεταξύ τους µε δοκάρια (ξύλινα ή µεταλλικά) ή άλλα εξαρτήµατα αντιστήριξης, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται τόσο η υποχώρηση των τοιχωµάτων του χαντακιού, όσο και η ενδεχόµενη πτώση των προϊόντων εκσκαφής µέσα στο χαντάκι. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη ξυλεία και τα απαραίτητα εξαρτήµατα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών, να επιδείξει εις την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ποσότητα ξυλείας τέτοια η οποία να καλύπτει µήκος χαντακιού επτακοσίων µέτρων ( 700 m ) και η οποία να εξυπηρετεί τις ανωτέρω ανάγκες. Εκτός από την παραπάνω επένδυση του χαντακιού θα πρέπει και το υπόλοιπο µέρος τους χαντακιού να προστατεύεται από ενδεχόµενη µερική ή ολική υποχώρηση σ' όλο το µήκος του και ανεξάρτητα από το βάθος του Επαναφορά ασφαλτικών οδοστρωµάτων Η επαναφορά των ασφαλτικών οδοστρωµάτων, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στη µελέτη, επιβάλλεται από τις άδειες των Αρχών, πραγµατοποιείται συνοπτικά ως εξής : ή Αποξήλωση των τµηµάτων του ασφαλτικού τάπητα, στην περιοχή των χειλών της τάφρου, που έχουν χαλαρώσει (ρηγµατωθεί) µέχρι του σταθερού µέρους του αµµοχάλικου εδράσεως Συµπλήρωση µε αµµοχάλικο της Π.Τ.Π. Ο.155 (3Α), εφόσον απαιτείται και συµπύκνωση αυτού, µε σύγχρονη διαβροχή και χρήση δονητικού µηχανήµατος µέχρι βαθµού ίσου προς τη συµπύκνωση του αµµοχάλικου, µε το οποίο έχει επιχωθεί η τάφρος Προεπάλειψη της επιφάνειας του µε ασφαλτικό διάλυµα της Π.Τ.Π. Α.201 ή όξινο ασφαλτικό γαλάκτωµα σκυροδέµατος της Π.Τ.Π. Α.203, εφόσον µπορεί να διατεθεί ο απαραίτητος χρόνος ωριµάνσεώς τους ιάστρωση δύο στρώσεων ασφαλτοσκυροδέµατος της Π.Τ.Π. Α.265, σε συµπυκνωµένο πάχος 5 cm για κάθε στρώση, ανάλογα µε τις εντολές του Εντεταλµένου Μηχανικού της Επιχείρησης Φορτοεκφόρτωση, µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων αποξηλώσεως του τάπητα, καθώς επίσης και των περισσευµάτων των υλικών αποκαταστάσεως, πλήρης καθαρισµός της επιφάνειας της οδού και παράδοση στην κυκλοφορία. Ο ανωτέρω αναφερόµενος ασφαλτικός τάπητας από ασφαλτοσκυρόδεµα είναι δυνατό να κατασκευάζεται σύµφωνα µε άλλη τεχνική προδιαγραφή του Υ..Ε. (π.χ. την Π.Τ.Π. Α.245), εφόσον οι τοπικές συνθήκες ή οι απαιτήσεις των αρµοδίων Αρχών που χορηγούν τις άδειες το επιβάλλουν, σύµφωνα πάντα µε τη µελέτη. Μετά τη διάστρωση και συµπύκνωση του αµµοχάλικου της Π.Τ.Π. Ο.155 (3Α) και πριν από τις εργασίες αποκαταστάσεως του ασφαλτικού τάπητα, εκτελούνται οι εργασίες αποξηλώσεως των τµηµάτων των χειλών της τάφρου, που έχουν χαλαρώσει.

10 Οι εργασίες αυτές εκτελούνται µε µεγάλη προσοχή χειρωνακτικά ή µε µηχανικά µέσα και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το τελικό περίγραµµα της τοµής να αποτελείται µόνο από ευθύγραµµα τµήµατα, παράλληλα ή κάθετα προς τον άξονα της τάφρου. Την αποξήλωση των χαλαρών τµηµάτων των χειλών της τάφρου ακολουθεί αποξήλωση του αµµοχάλικου εδράσεως εφόσον και αυτό έχει χαλαρώσει, µέχρι του σταθερού του τµήµατος. Τα προϊόντα αποξηλώσεως ή αποµακρύνονται άµεσα ή διευθετούνται και εναποτίθενται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην παρεµποδίζουν την κίνηση πεζών και οχηµάτων. Ακολουθεί η συµπλήρωση της τοµής µε αµµοχάλικο της Π.Τ.Π. Ο.155 (3Α) και η τελική συµπύκνωση της επιφάνειας, που προέκυψε από την αποξήλωση των χαλαρών τµηµάτων και την αρχική επίχωση µε αµµοχάλικο, µε δονητικό µηχάνηµα και σύγχρονη διαβροχή. Μετά την τελική συµπύκνωση, εφόσον απαιτείται, καθαρίζεται µε σκούπα και µε κάθε επιµέλεια η επιφάνεια του αµµοχάλικου από κάθε χαλαρό υλικό. Πάνω σ' αυτό γίνεται ασφαλτική προεπάλειψη τύπου ΜΕ - Ο που γίνεται βάσει της Π.Τ.Μ. ΑΣ και Α.201. Ακολουθεί η διάστρωση, εν θερµώ, τάπητα από ασφαλτοσκυρόδεµα της Π.Τ.Π. Α.265, σε δύο, ή περισσότερες εάν αυτό επιβάλλεται από τις Αρµόδιες Αρχές, στρώσεις τελικού πάχους 5 cm εκάστη, σύµφωνα πάντα µε τις εντολές και τις οδηγίες του Εντεταλµένου Μηχανικού της Επιχείρησης. Η κατάλληλη θερµοκρασία διαστρώσεως του ασφαλτοµίγµατος, κυµαίνεται µεταξύ 120 και 135 C. Η στρώση θα συµπυκνώνεται ανεξάρτητα µε µηχανικά µέσα, µέχρι αρνήσεως. Απαγορεύεται η διάστρωση ασφαλτοσκυροδέµατος εάν οι καιρικές συνθήκες είναι ακατάλληλες, κατά την κρίση του Εντεταλµένου Μηχανικού της Επιχείρησης ή η ατµοσφαιρική θερµοκρασία είναι κατώτερη των 10 C. Η διάστρωση του τάπητα θα πραγµατοποιείται από ειδικευµένα συνεργεία και η συµπύκνωση αυτού, εν θερµώ, µόνο µε µηχανικά µέσα, δηλαδή δονητικά µηχανήµατα και οδοστρωτήρες. Ιδιαίτερη επιµέλεια πρέπει να δίνεται στη διάστρωση της τελικής στρώσεως του τάπητα, ώστε η όλη κατασκευή να δίνει την εικόνα της άρτιας εκτελέσεως, µη διακρινόµενη, από το υπόλοιπο οδόστρωµα. Οι εργασίες αποκαταστάσεως του ασφαλτικού τάπητα θεωρούνται ολοκληρωµένες µόνο µετά την φορτοεκφόρτωση, µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων αποξηλώσεως του τάπητα κλπ. σε θέση που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές και τον επιµελή καθαρισµό µε σκούπα ή και νερό εάν απαιτείται, της επιφάνειας της τοµής Αποκατάσταση πεζοδροµίων κλπ. Αποκατάσταση τεχνητών πλακών ή πλακιδίων πεζοδροµίων νοείται µόνον κατά ακέραια τεµάχια. Αρχικά επαναφέρεται το υπόστρωµα από σκυρόδεµα C 12/15 πάχους 2 cm και πάνω του διαστρώνεται ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1 : 4 των 350 kg τσιµέντου πάχους 2 cm και τοποθετούνται οι πλάκες, ίδιες µε τις προϋπάρχουσες, έντεχνα στην ίδια γενικά µε την προϋπάρχουσα διάταξη σε αλφαδιά µε τις παρακείµενες πλάκες. Το αρµολόγηµα των πλακών γίνεται µε τσιµεντοκονίαµα 1 : Φρεζάρισµα και ασφαλτόστρωση Εφόσον οι απαιτήσεις των αρµοδίων Αρχών που χορηγούν τις άδειες, επιβάλλουν πρόσθετες ασφαλτικές εργασίες δηλ. φρεζάρισµα και ασφαλτόστρωση, τότε οι εργασίες θα πραγµατοποιούνται ως εξής: Α. Σε µη ασφαλτοστρωµένη τάφρο 1. Αφαίρεση 0,10 m υλικού 3Α, συµπύκνωση µε σύγχρονη διαβροχή και χρήση δονητικού µηχανήµατος της τάφρου. 2. Προεπάλειψη της επιφάνειας του (3Α) µε ασφαλτικό διάλυµα της Π.Τ.Π. Α.201 ή όξινο ασφαλτικό γαλάκτωµα σκυροδέµατος της Π.Τ.Π. Α.203, εφόσον µπορεί να διατεθεί ο απαραίτητος χρόνος ωριµάνσεως τους. 3. ιάστρωση µίας ή δύο στρώσεων ασφαλτοσκυροδέµατος της Π.Τ.Π. Α 265, σε συµπυκνωµένο πάχος 0,05m. 4. Συµπύκνωση της στρώσης ανεξάρτητα µε µηχανικά µέσα µέχρι αρνήσεως.

11 5. Φρεζάρισµα υπόλοιπου πλάτους (πλάτος απαιτηθέν από τις Αρµόδιες Αρχές µείον 0,8m) και βάθους 0,05m. 6. Αποµάκρυνση των προϊόντων αποξηλώσεων. 7. Σκούπισµα µε απορροφητική σκούπα όλης της επιφάνειας. 8. Προεπάλειψη όλης της επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα της Π.Τ.Π. Α.201 ή όξινο ασφαλτικό γαλάκτωµα σκυροδέµατος της Π.Τ.Π. Α.203, εφόσον µπορεί να διατεθεί ο απαραίτητος χρόνος ωριµάνσεώς τους. 9. ιάστρωση τελικής στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m σε όλη την επιφάνεια, µε Π.Τ.Π. Α Συµπύκνωση της στρώσης ανεξάρτητα µε µηχανικά µέσα. Β. Σε ασφαλτοστρωµένη τάφρο 1. Φρεζάρισµα απαιτηθέντος πλάτους και βάθους 0,05 m. 2. Αποµάκρυνση των προϊόντων αποξηλώσεων. 3. Σκούπισµα µε απορροφητική σκούπα όλης της επιφάνειας. 4. Προεπάλειψη όλης της επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα της Π.Τ.Π. Α.201 ή όξινο ασφαλτικό γαλάκτωµα σκυροδέµατος της Π.Τ.Π. Α. 203, εφόσον µπορεί να διατεθεί ο απαραίτητος χρόνος ωριµάνσεώς τους. 5. ιάστρωση τελικής στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m σε όλη την επιφάνεια, µε Π.Τ.Π. Α Συµπύκνωση της στρώσης ανεξάρτητα µε µηχανικά µέσα. 7. Όπου απαιτείται, στην τελική στρώση κυκλοφορίας και στις δύο περιπτώσεις θα γίνεται έµπιξη αντιολισθητικών ψηφίδων Κράσπεδα Ρείθρα Η εργασία αυτή περιλαµβάνει την αφαίρεση των υπαρχόντων κρασπέδων ή ρείθρων, εάν και όπου αυτό απαιτείται, την αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, τις αναγκαίες εκσκαφές για κατασκευή νέων κρασπέδων ή ρείθρων και την αποκατάστασή τους, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και οδηγίες των αρµοδίων αρχών και της Επίβλεψης Νησίδες τύπου TRIEFF Η εργασία αυτή περιλαµβάνει την αφαίρεση των υπαρχόντων νησίδων τύπου TRIEFF, εάν και όπου αυτό απαιτείται, την αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, τις αναγκαίες εκσκαφές για τοποθέτηση νέων νησίδων τύπου TRIEFF, την προµήθεια και µεταφορά προκατασκευασµένων νησίδων και την αποκατάστασή τους, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και οδηγίες των αρµοδίων αρχών και της Επίβλεψης Καλώδια σωλήνες αγωγοί γειώσεως Σύνδεσµοι - Ακροκιβώτια Προµήθεια και µεταφορά καλωδίων, σωλήνων, αγωγών γειώσεως Η προµήθεια των καλωδίων 150 kv XLPE θα γίνει σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή TD-04 (τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής) και τον κανονισµό IEC 60840/τελευταία έκδοση. Τα καλώδια θα παραληφθούν επί συσκευασµένων µεταλλικών στροφείων, σε µήκη που θα υποδειχθούν από την Επίβλεψη, σύµφωνα µε την µελέτη. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται κατά τη διάρκεια των φάσεων της φόρτωσης και εκφόρτωσης των συσκευασµένων µεταλλικών στροφείων, για την αποφυγή κακώσεών τους τόσο στα ίδια (παραµορφωµένα πτερύγια κύλισης, παραµόρφωση οπής άξονα τύµπανου κ.λ.π.) όσο και στο συσκευασµένο σ αυτά καλώδιο. Μετά την τοποθέτηση των καλωδίων, τα εν λόγω στροφεία, κενά ή µε αποκόµµατα καλωδίου, θα αποµακρύνονται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα από το εργοτάξιο µε έξοδα του Αναδόχου ώστε να µη δηµιουργείται πρόβληµα στην κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων. Για τις ανάγκες γείωσης των λάκκων συνδέσµων θα γίνει προµήθεια πολύκλωνου, επικασσιτερωµένου γυµνού αγωγού γείωσης, διατοµής 1x50 mm2 Cu καθώς και ράβδων γειώσεως αν κριθεί απαραίτητο.

12 Η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των παραπάνω υλικών καθώς και κάθε άλλου µικροϋλικού που απαιτείται για την εγκατάστασή τους θα γίνουν µε έξοδα του Αναδόχου. Η προµήθεια του καλωδίου οπτικών ινών θα γίνει σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής. Η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτησή τους καθώς και η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση του αντίστοιχου λείου σωλήνα 3 καναλιών Φ50 και όποιου άλλου υλικού είναι απαραίτητο για την εν λόγω εργασία, θα γίνεται από τον Ανάδοχο Εγκατάσταση καλωδίων σωλήνων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαθιστά τα υπόγεια καλώδια 150 kv, σύµφωνα µε τα ακόλουθα: Οι εργασίες εγκατάστασης συνιστάται να γίνονται σε δύο µέτωπα προκειµένου να µειωθεί ο ολικός χρόνος εγκατάστασης. Μετά τη διάνοιξη των χαντακιών τυπικής διατοµής, αλλά και χαντακιών αυξηµένων διαστάσεων λόγω τοπικών εµποδίων σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή του Έργου και τα σχέδια µελέτης, ο Ανάδοχος θα τοποθετεί το πρώτο (1 ο ) στρώµα λεπτόκοκκης άµµου λατοµείου, επιχρίσµατος και όχι σκυροδέµατος, πάχους 10 cm και πάνω στο στρώµα αυτό, θα τοποθετούνται ειδικά για το σκοπό αυτό ράουλα εκτύλιξης του µονοπολικού καλωδίου κατά σύµµετρα διαστήµατα, όχι µεγαλύτερα των 2 m. Εν συνεχεία, θα εκτυλίγονται τα µονοπολικά καλώδια από το µεταλλικό στροφείο µε τη βοήθεια µηχανικής εκτυλίκτριας µε δύναµη έλξης τουλάχιστον 4 tn συνεχούς δυναµοµετρήσεως και των ράουλων εκτύλιξης ή µε την βοήθεια ηλεκτρικών ράουλων ταυτόχρονης συγχρονισµένης κίνησης τοποθετηµένα σε διαστήµατα όχι µεγαλύτερα των 25 m. Μετά την εκτύλιξη των καλωδίων και την αφαίρεση ράουλων εκτύλιξης, τα καλώδια θα τοποθετούνται µε ιδιαίτερη προσοχή στην µόνιµη θέση τους, χειρώνακτα, επάνω στον διαµορφωµένο πυθµένα της τάφρου σύµφωνα µε την διάταξη που προβλέπεται από τη µελέτη (επίπεδη τοποθέτηση ή τριγωνική) συµπεριλαµβανοµένων των εξής: α) Ευθυγράµµιση των καλωδίων. β) Ισοπαράλληλη τοποθέτηση των καλωδίων (επίπεδη τοποθέτηση). γ) Περίδεση τους (τριγωνική διάταξη) σε αποστάσεις έως 2m µε κατάλληλους πλαστικούς σφιγκτήρες ελάχιστου πλάτους 10 mm. Προκειµένου να πιστοποιηθεί η καλή µεταφορά και τοποθέτηση κάθε τµήµατος των καλωδίων ισχύος, θα εκτελείται µε ευθύνη του Αναδόχου, ηλεκτρική δοκιµή µε εφαρµογή τάσης 10 kv d.c. για t=1 min µεταξύ του µεταλλικού µανδύα και της εξωτερικής επιφάνειας του PVC σύµφωνα µε το IEC Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προετοιµάσει τα καλώδια για τις δοκιµές αυτές, καθαρίζοντας τα καλώδια από το εξωτερικό περίβληµα PVC και εναρµονιζόµενος πλήρως µε τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας για την ασφάλεια και την επιτυχία της δοκιµής. Γι αυτό το σκοπό θα υπογράφονται από τον υπεύθυνο των µετρήσεων και τον Εντεταλµένο Μηχανικό της Επιχείρησης σχετικές Εκθέσεις επιτυχίας της εν λόγω δοκιµής. Η επιτυχία της δοκιµής αυτής, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις συµβατικές του ευθύνες έως και την Οριστική Παραλαβή του Έργου, καθ όσον η εν λόγω δοκιµή θα επαναληφθεί κατά τµήµατα ή σε ολόκληρο το µήκος της καλωδιακής γραµµής και µετά την κατασκευή όλων των συνδέσµων. Τα καλώδια θα καλύπτονται από ένα δεύτερο (2 ο ) στρώµα άµµου λατοµείου, σε µια συµπυκνούµενη στρώση των 30 cm ιδίων ιδιοτήτων όπως το πρώτο (1 ο ). Στη συνέχεια πάνω στο δεύτερο στρώµα, κατόπιν συνεννόησης µε την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, θα τοποθετείται η σωλήνωση από λείο σωλήνα 3 καναλιών Φ50 για την διέλευση του καλωδίου οπτικών ινών. Ο σωλήνας θα καλύπτεται από ένα στρώµα άµµου λατοµείου πάχους 20 cm και πάνω από αυτό το στρώµα για λόγους µηχανικής προστασίας των καλωδίων, θα τοποθετηθούν οι πλάκες επικάλυψης κατασκευασµένες σύµφωνα µε την προδιαγραφή ΚΣ / ΕΚ 01 και τα σχέδια της Επιχείρησης. Για να τοποθετούνται οι πλάκες προστασίας ακριβώς πάνω από τα καλώδια θα χρησιµοποιούνται µικροί ξύλινοι πάσσαλοι, που θα δείχνουν την ακριβή θέση των καλωδίων. Εάν δεν απαιτηθεί τοποθέτηση καλωδίου οπτικών ινών ή τηλεπικοινωνιακού, τα καλώδια θα καλύπτονται από δύο διαδοχικά συµπυκνούµενες στρώσεις άµµου λατοµείου πάχους 25 cm έκαστη. Όλα τα παραπάνω στρώµατα άµµου λατοµείου θα συµπιέζονται µε χειροκόπανο ή ελαφρύ µηχανικό µέσο. Τα καλώδια 150 kv που τοποθετούνται στο χαντάκι θα πρέπει να καλύπτονται µέχρι και την πρώτη στρώση τουλάχιστον την ίδια ηµέρα εγκατάστασής τους. Αν αυτό δε είναι δυνατό, θα πρέπει να προστατευθούν τα καλώδια, σε όλο το µήκος τους, µε χοντροσανίδες σε σχήµα Λ.

13 Προκειµένου να είναι εφικτό το παραπάνω θα πρέπει ο Ανάδοχος να έχει ετοιµότητα για έλξη από την προηγουµένη ηµέρα, στα παρακάτω : 1. O µηχανικός εξοπλισµός της έλξης να είναι τοποθετηµένος εις την τάφρο. 2. Τα στροφεία να είναι τοποθετηµένα εις την θέση έλξης ούτως ώστε η ώρα έναρξης των εργασιών έλξης να µην υπερβαίνει την 8 η π.µ. Σε διαφορετική περίπτωση οι εργασίες έλξης θα µετατίθενται για την εποµένη. Κάθε φορά που το καλώδιο τοποθετείται κοντά σε δίκτυα άλλων Οργανισµών Κ.Ω. (Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Α.Π.,.ΕΠ.Α., κ.λ.π.) θα πρέπει να προστατεύεται επαρκώς, µε κατακόρυφες πλάκες επικάλυψης τοποθετηµένες κοντά στο καλώδιο, από µελλοντικές εργασίες και παρεµβάσεις που είναι δυνατό να γίνουν κοντά του από άλλους Οργανισµούς Κ.Ω. και σύµφωνα µε τα ισχύοντα σχέδια της Επιχείρησης. Η τοποθέτηση του καλωδίου οπτικών ινών εντός του λείου σωλήνα θα γίνεται µε εµφύσηση ή εκτύλιξη µε κατάλληλη αντίστοιχα διάταξη, σύµφωνα µε τις οδηγίες και προτεινόµενες λύσεις του κατασκευαστή, µετά από έγκριση της Επίβλεψης Εγκατάσταση αγωγού γειώσεως. Ειδικά για τη διάνοιξη λάκκων συνδέσµων µε διασταύρωση µανδύα (τµήµα από ΚΥΤ Θεσσαλονίκης Υ/Σ Θεσσαλονίκη Ι ( όξα)), ο Ανάδοχος θα τοποθετεί στον πυθµένα του χαντακιού πριν την στρώση του πρώτου (1 ου ) στρώµατος λεπτόκοκκης άµµου λατοµείου και σε άµεση επαφή µε το έδαφος, πολύκλωνο, επικασσιτερωµένο γυµνό αγωγό γείωσης, διατοµής 1x50 mm 2 Cu, σε απόσταση 50 m από τον λάκκο και προς τις δύο κατευθύνσεις, ο οποίος θα καταλήγει ως αναµονή εντός του λάκκου συνδέσµων για να συνδεθεί στην µπάρα γείωσης (περιγραφή κατασκευής υποστρώµατος λάκκων συνδέσµων µε µανδύα διασταύρωσης παρ α). Πλέον αυτών από τον ανάδοχο, ανάλογα µε τις απαιτήσεις αντιστάσεως γείωσης, µπορεί και να ζητηθεί η τοποθέτηση ράβδων γειώσεως, που θα συνδεθούν στον παραπάνω αγωγό Προµήθεια, µεταφορά και συναρµολόγηση ακροκιβωτίων και συνδέσµων καλωδίων 150 kv XLPE. Για την σύνδεση των υπογείων καλωδίων 150 kv XLPE µε τους εναέριους ζυγούς εντός των Υποσταθµών και του ΚΥΤ, θα γίνει προµήθεια κατάλληλων ακροκιβωτίων σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή TD-28/2 (τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής) και του κανονισµού IEC /τελευταία έκδοση. Τα ακροκιβώτια θα µεταφερθούν µε ευθύνη του Αναδόχου επιτόπου του έργου και θα συναρµολογηθούν από εξειδικευµένο συνεργείο συναρµολόγησης. Για την ανάρτηση των ακροκιβωτίων θα γίνει µελέτη και σχεδίαση κατάλληλων ικριωµάτων και βάσεων, αφού δοθούν τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία από την Επιχείρηση. Το κόστος της µελέτης, σχεδίασης, προµήθειας και πλήρους κατασκευής των παραπάνω βάσεων και ικριωµάτων, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Επιπλέον η µελέτη και σχεδίαση των βάσεων και ικριωµάτων, πρέπει να γίνουν αποδεκτές και να τύχουν της έγκρισης της Επίβλεψης, πριν προχωρήσει η προµήθεια και κατασκευή τους. Για την σύνδεση των διαφόρων µηκών των καλωδίων 150 kv XLPE µεταξύ τους, θα γίνει προµήθεια κατάλληλων ευθέων συνδέσµων 150 kv µε διακοπή (διασταύρωση) µανδύα (cross-bonding) όσον αφορά στην διασύνδεση ΚΥΤ Θεσ/νικης Υ/Σ Θεσ/νικη Ι ( όξα) ή ευθύγραµµων συνδέσµων 150 kv χωρίς διακοπή µανδύα για τις άλλες διασυνδέσεις, ανάλογα µε την µελέτη και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Οι σύνδεσµοι θα µεταφερθούν µε ευθύνη του Αναδόχου επιτόπου του έργου και θα συναρµολογηθούν από εξειδικευµένο συνεργείο συναρµολόγησης. Η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά και τοποθέτηση των παραπάνω υλικών καθώς και κάθε άλλου υλικού (µεταλλικό κιβώτιο λυοµένων επαφών για την διασταύρωση µανδυών, συγκεντρικό καλώδιο για σύνδεση µανδυών µε το κιβώτιο κ.λ.π.) που απαιτείται για την συναρµολόγησή τους, θα γίνουν µε έξοδα του Αναδόχου. Όσον αφορά τον τύπο των ακροκιβωτίων και συνδέσµων, αυτός θα πρέπει να είναι συµβατός µε τον τύπο των καλωδίων 150 kv XLPE και συγκεκριµένα να έχει κατασκευαστεί αντίστοιχος συνδυασµός σε τουλάχιστον δύο έργα εγκατάστασης υπογείων καλωδίων, χωρίς να παρουσιαστούν προβλήµατα συµβατότητας, τόσο στην φάση κατασκευής όσο και στην µετέπειτα λειτουργία και να έχουν πραγµατοποιηθεί οι δοκιµές συστήµατος

14 καλωδίων συνδέσµων ακροκιβωτίων ίδιου τύπου, σύµφωνα µε τον Κανονισµό IEC 60840, τελευταία έκδοση. Τα εξειδικευµένα συνεργεία συναρµολόγησης θα πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσουν βεβαιώσεις εµπειρίας από συµµετοχή σε παρόµοιες συναρµολογήσεις σε τρία τουλάχιστον αντίστοιχα έργα, καθώς και τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας από ανεξάρτητους Οργανισµούς, όταν τους ζητηθεί Τοποθέτηση πλακών πλεγµάτων πινακίδων επισήµανσης Μετά την εκσκαφή του χαντακιού σε τυπικό βάθος 1,80 m αλλά και αυξηµένο βάθος λόγω εµποδίων, θα τοποθετείται στρώµα λεπτόκοκκης άµµου λατοµείου, επιχρίσµατος και όχι σκυροδέµατος, πάχους 10 cm και πάνω στο στρώµα αυτό θα τοποθετούνται τα καλώδια 150 kv στη διάταξη εκείνη που προβλέπεται από τη µελέτη. Πριν την κάλυψη των καλωδίων θα διενεργηθούν δοκιµές τάσεως µε ευθύνη του Αναδόχου, οι οποίες θα πιστοποιούν την καλή µεταφορά και τοποθέτηση του καλωδίου ισχύος (σχετική Έκθεση επιτυχίας δοκιµής κεφ ). Τα καλώδια θα καλύπτονται από ένα δεύτερο (2 ο ) στρώµα άµµου λατοµείου, σε µια στρώση των 30 cm ιδίων ιδιοτήτων όπως το πρώτο (1 ο ). Στη συνέχεια πάνω στο δεύτερο στρώµα, θα τοποθετείται η σωλήνωση λείου σωλήνα 3 καναλιών Φ50 για την µελλοντική διέλευση καλωδίου οπτικών ινών ή σωλήνωση PVC Φ160 για την διέλευση οµοαξονικού τηλεπικοινωνιακού καλωδίου χορήγησης ΕΗ, σύµφωνα µε την µελέτη και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Ο σωλήνας θα καλύπτεται από παρόµοιο στρώµα άµµου λατοµείου πάχους 20 cm. Πάνω στο στρώµα αυτό θα τοποθετούνται για λόγους µηχανικής προστασίας των καλωδίων οι πλάκες επικάλυψης κατασκευασµένες σύµφωνα µε την προδιαγραφή ΚΣ -253 / ΕΚ 01 και τα σχέδια της Επιχείρησης. Για να τοποθετούνται οι πλάκες ακριβώς πάνω από τα καλώδια θα χρησιµοποιούνται µικροί ξύλινοι πάσσαλοι, που θα δείχνουν την ακριβή θέση των καλωδίων. Η υπόλοιπη τάφρος πάνω από τις πλάκες, θα συµπληρώνεται µε στρώσεις πάχους cm από υλικό της Π.Τ.Π.Ο.155 (3 Α). Πάνω στην πρώτη στρώση 3Α θα τοποθετείται το πλέγµα σήµανσης καλωδίων 150 KV, σύµφωνα µε το σχέδιο τοµής χαντακιού, την προδιαγραφή ΕΗ/ ΜΚΛ 191/95 και τις οδηγίες της Επίβλεψης. Όλα τα παραπάνω στρώµατα άµµου λατοµείου θα συµπιέζονται µε χειροκόπανο ή ελαφρύ µηχανικό µέσο µε ταυτόχρονη διαβροχή, ενώ τα υπόλοιπα υλικά συµπλήρωσης του χαντακιού (3Α) θα συµπιέζονται κανονικά σε στρώσεις πάχους περίπου 0,25 m µε µηχανικό δονητή ενώ ταυτόχρονα θα διαβρέχονται. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα καλώδια 150 kv που τοποθετούνται στο χαντάκι θα πρέπει να καλύπτονται µέχρι και την πρώτη στρώση των 30 cm τουλάχιστον την ίδια µέρα εγκατάστασής τους. Αν αυτό δε γίνει δυνατό για εντελώς απρόβλεπτους λόγους, θα πρέπει για να προστατευθούν τα καλώδια να καλυφθούν σ' όλο το µήκος τους µε χοντροσανίδες σε σχήµα Λ. Κάθε φορά που το καλώδιο τοποθετείται κοντά σε εγκαταστάσεις άλλων οργανισµών (Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Α.Π.,.ΕΠ.Α. κλπ.), πρέπει να προστατεύεται µε κατακόρυφες πλάκες επικάλυψης τοποθετηµένες κοντά στο καλώδιο, από µελλοντικές εργασίες που είναι δυνατό να γίνουν κοντά του από άλλους οργανισµούς. Με το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τοποθετήσει πινακίδες επισήµανσης υπογείων καλωδίων Υψηλής Τάσης 150KV στα πεζοδρόµια σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή ΕΗ ΜΚΛ 192/ Ιούλιος 2002 που δίνεται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και σε τοίχους περίφραξης οικοδοµών ανά 50m σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Εντεταλµένου Μηχανικού Κατασκευή φρεατίων και υποστρώµατος λάκκων συνδέσµων Κατασκευή φρεατίων Στις εργασίες κατασκευής φρεατίων συµπεριλαµβάνονται τα εξής: α) Εκσκαφή φρεατίου. β) Τοποθέτηση σιδηρότυπου ή ξυλότυπου για την βάση του φρεατίου. γ) Τοποθέτηση σιδηρότυπου για τα τοιχία του φρεατίου. δ) Η σκυροδέτηση του φρεατίου (βάση & στοιχεία) συµπεριλαµβανοµένων και των υλικών. ε) Τοποθέτηση πλαισίου και καλύµµατος φρεατίου. στ) Εργασίες επαναφοράς πεζοδροµίων οδών (συµπεριλαµβάνονται και τα υλικά). Οι ανωτέρω εργασίες γίνονται σε διαφορετικές χρονικές στιγµές.

15 Κατασκευή υποστρώµατος λάκκων ευθύγραµµων συνδέσµων 150 kv α) Με διακοπή (διασταύρωση) µανδυών. Το υπόστρωµα των λάκκων για διάταξη τριών (3) συνδέσµων κατασκευάζεται σύµφωνα µε το σχέδιο ΤΗΜΕΚ 1539Γ. Το σκυρόδεµα που θα χρησιµοποιείται πρέπει να ανταποκρίνεται προς το σκυρόδεµα τύπου C 12/15 των κανονισµών τεχνολογίας σκυροδέµατος που ισχύουν και προς το Ν.Κ.Ο.Σ (άρθρο 4). Στις δύο εκατέρωθεν γωνίες του υποστρώµατος θα τοποθετηθούν µπετόβεργες µήκους 30 cm οι οποίες θα συγκολληθούν µε τον οπλισµό του υποστρώµατος και επί αυτών στο ελεύθερο άκρο θα συγκολληθεί µπάρα γείωσης χαλκού 7 Χ 10 εκατοστών, πάχους 4 χιλ. Γύρω από τον λάκκο θα τοποθετηθεί επικασσιτερωµένος αγωγός γείωσης 1 x 50 mm2 Cu, σε άµεση επαφή µε το έδαφος, ο οποίος θα συνδεθεί στις δύο µπάρες γείωσης, στις οποίες θα συνδεθούν επίσης οι αγωγοί γειώσεως µήκους 50 µέτρων έκαστος, που έχουν τοποθετηθεί εκατέρωθεν του λάκκου στο χαντάκι όπως και ο αγωγός γειώσεως προς το κιβώτιο διασταύρωσης µανδυών. Με την περάτωση των εργασιών επί των συνδέσµων, οι σύνδεσµοι θα εγκιβωτιστούν µε σκυρόδεµα χωρίς όµως να µετακινηθούν από τις τελικές θέσεις όπου και έχουν τοποθετηθεί από το συνεργείο των συνδέσµων. Στο τµήµα του έργου από το ΚΥΤ Θεσσαλονίκης στον Υ/Σ Θεσσαλονίκη Ι ( όξα) οι λάκκοι συνδέσµων θα κατασκευαστούν µε τον παραπάνω τρόπο. β) Χωρίς διακοπή (διασταύρωση) µανδυών. Το υπόστρωµα των λάκκων για διάταξη τριών (3) συνδέσµων κατασκευάζεται σύµφωνα µε το σχέδιο ΤΗΜΕΚ 1539Β. Το σκυρόδεµα που θα χρησιµοποιείται πρέπει να ανταποκρίνεται προς το σκυρόδεµα τύπου C 12/15 των κανονισµών τεχνολογίας σκυροδέµατος που ισχύουν και προς το Ν.Κ.Ο.Σ (άρθρο 4). Με την περάτωση των εργασιών επί των συνδέσµων, οι σύνδεσµοι θα εγκιβωτιστούν µε σκυρόδεµα χωρίς όµως να µετακινηθούν από τις τελικές θέσεις όπου και έχουν τοποθετηθεί από το συνεργείο των συνδέσµων. Στα τµήµατα του έργου από το ΚΥΤ Θεσσαλονίκης στον Υ/Σ Θεσσαλονίκη ΙΧ (Πολίχνη) και στον Υ/Σ Θεσσαλονίκη ΙΙ (Εύοσµος) οι λάκκοι συνδέσµων θα κατασκευαστούν µε τον παραπάνω τρόπο Κατασκευή διάβασης - εγκιβωτισµός των καλωδίων 150kV Στα σηµεία διασταύρωσης µε κάθετες οδούς, µε κεντρικούς αγωγούς Οργανισµών (ΟΤΕ, ΕΗ, ΕΠΑ, ΕΥ ΑΠ) ή ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης και γενικά σε όποιο σηµείο της όδευσης απαιτείται, µετά την σύµφωνη γνώµη και τις οδηγίες της Επίβλεψης, πραγµατοποιείται τεχνικό έργο κατασκευής διάβασης, όπου τα καλώδια εγκιβωτίζονται για καλύτερη προστασία, όπως φαίνεται στα συνηµµένα σχέδια τυπικής τοµής χαντακιού όδευσης. Τα βήµατα που ακολουθούνται κατά την κατασκευή του τεχνικού έργου είναι τα εξής. Αρχικά ο πυθµένας της τάφρου εξοµαλύνεται και καθαρίζεται. Αποµακρύνονται όλα τα υλικά όπως πέτρες, ρίζες κ.λ.π. και διαστρώνονται τα εναποµείναντα προϊόντα εκσκαφής. Στα σηµεία που το άνοιγµα της τάφρου είναι µεγαλύτερο από αυτό της συµβατικής διατοµής (Εγκάρσια διατοµή) καλουπώνεται δεξιά και αριστερά σε ύψος 40 cm ή άλλο σύµφωνα µε την µελέτη και τις οδηγίες της Επίβλεψης. Στη συνέχεια τοποθετείται κατά µήκος της διάβασης και περιµετρικά διπλή στρώση δοµικού πλέγµατος (δάρινγκ ) τύπου Τ 196. Αφήνουµε πάντα ελάχιστη απόσταση 5cm από την παρειά. Ακολουθεί η τοποθέτηση εξάµετρων πλαστικών σωλήνων PVC 6atm Φ160mm. Οι σωλήνες τοποθετούνται ισοπαράλληλα µεταξύ τους µε απόσταση 25cm. Στην περίπτωση της τριγωνικής διάταξης προβαίνουµε στη περίδεση των πλαστικών σωλήνων για να µην µετακινούνται. Σε περίπτωση που θεωρηθεί απαραίτητη η χρήση σωλήνων πολυαιθυλενίου (ΡΕΤ) αντίστοιχων διαστάσεων, αυτοί θα τοποθετηθούν µε την ίδια διαδικασία, µετά την έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και για τα εγκεκριµένα µήκη µόνο.

16 Στη συνέχεια σκυροδετείται η τάφρος σύµφωνα µε την συµβατική διατοµή µε σκυρόδεµα C12/15 σύµφωνα µε τους κανονισµούς τεχνολογίας σκυροδέµατος. Η πλήρωση της τάφρου µε σκυρόδεµα C12/15, έχει καλύτερη µηχανική αντοχή και µειώνει τον κίνδυνο καθιζήσεων στην περιοχή του χαντακιού. Μετά την παρέλευση του κατάλληλου χρονικού διαστήµατος που απαιτείται για την σκλήρυνση του σκυροδέµατος (αντοχή, ανθεκτικότητα, κ.λπ.) τοποθετούνται πάνω από το εγκιβωτισµένο τµήµα στρώµα άµµου και προκατασκευασµένες, οπλισµένες, πλάκες σήµανσης. Ακολουθεί η πλήρωση της τάφρου µε µια στρώση αµµοχάλικου, καλά συµπυκνωµένου πάχους 25cm και η τοποθέτηση πλαστικού πλέγµατος επισήµανσης. Τέλος, ολοκληρώνεται η πλήρωση της τάφρου µε διαδοχικές στρώσεις αµµοχάλικου πάχους 30cm (ανά 30cm συµπύκνωση µε δονητικό µηχάνηµα) και γίνονται οι ασφαλτικές στρώσεις σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Α 265. Για καλύτερη προστασία σε ειδικές περιπτώσεις, µπορεί να χρησιµοποιηθούν χαλύβδινοι σωλήνες για κάθε καλώδιο χωριστά, µετά από σχετική εντολή και οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ιαβάσεις µέσω διάτρησης Στα τµήµατα όπου για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι εφικτή η όδευση των καλωδίων µε εκσκαφή χαντακιού τυπικών ή και αυξοµειούµενων διαστάσεων, θα πραγµατοποιείται διάβαση µέσω διάτρησης, σε συνεννόηση και συµφωνία µε την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Η διάταξη των σωληνώσεων της διάτρησης θ ακολουθεί την τοποθέτηση των καλωδίων όπως φαίνεται στα σχέδια της τυπικής τοµής χαντακιού όδευσης και αφού ληφθούν υπόψη τα αναφερόµενα στα αντίστοιχα σχέδια οριζοντιογραφίας και µηκοτοµής για το τµήµα της διάτρησης. Κατά περίπτωση: α) αν γίνεται επίπεδη τοποθέτηση των καλωδίων θα χρησιµοποιούνται σωλήνες PVC ή PET Φ160mm, ένας για κάθε µονοπολικό καλώδιο, σε απόσταση όχι µικρότερη των 0,25 µέτρων µεταξύ τους β) αν γίνεται τριγωνική τοποθέτηση των καλωδίων δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν χαλύβδινοι σωλήνες ανά κύκλωµα. Επιπλέον θα προβλέπεται η τοποθέτηση εύκαµπτου δισωλήνιου ή τρισωλήνιου Φ50 mm για την όδευση του τηλεπικοινωνιακού καλωδίου. Για καλύτερη προστασία σε ειδικές περιπτώσεις, µπορεί να χρησιµοποιηθούν χαλύβδινοι σωλήνες για κάθε καλώδιο χωριστά, µετά από σχετική εντολή και οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται µειωµένο πλάτος για την υλοποίηση της διάτρησης, θα εξετάζεται χρήση του β τρόπου ακόµη και σε επίπεδη τοποθέτηση των καλωδίων, µετά από πρόταση του Αναδόχου και την σύµφωνη γνώµη της Επίβλεψης. Το βάθος της διάτρησης θα είναι τέτοιο ώστε να αποφεύγονται τα κοινωφελή δίκτυα (ΟΚΩ) και θα πρέπει να υπάρχει ικανοποιητική απόσταση ανάµεσα στα κυκλώµατα (περιπτώσεις δύο ή περισσότερων κυκλωµάτων) τουλάχιστον 0,5 µέτρα ή ανάµεσα στις φάσεις (περίπτωση επίπεδης τοποθέτησης) τουλάχιστον 0,25 µέτρα. Η προσφορά θα περιλαµβάνει συνοπτική µελέτη της διάτρησης, ενώ µετά την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει πλήρη και εµπεριστατωµένη µελέτη που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. Οι αποστάσεις της έναρξης και του τέλους της διάτρησης που εµφανίζονται στα σχετικά σχέδια, είναι ενδεικτικές. Οι τελικές αποστάσεις που θα εφαρµοστούν θα προκύψουν από τα αποτελέσµατα της αναλυτικής µελέτης και θα πρέπει να είναι απόλυτα τεκµηριωµένες. Η οριστική µελέτη καθώς και τα κατασκευαστικά σχέδια θα κατατεθούν για έγκριση στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία καθώς και στις αρµόδιες Αρχές για την απαραίτητη αδειοδότηση ( /νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου, Νοµαρχίας, Περιφέρειας ή οποιαδήποτε άλλη Αρχή). Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την άρτια, ασφαλή και σύµφωνα µε τους κανόνες της τεχνικής κατασκευή της διάβασης καθώς και οριστική αδειοδότηση της όλης κατασκευής. Το πλήρες κόστος αναφορικά µε την µελέτη και κατασκευή της διάτρησης βαρύνει τον Ανάδοχο και θα περιλαµβάνεται στο αντίστοιχο άρθρο του Πίνακα Τιµών της προσφοράς. Η Υπηρεσία σύµφωνα µε την όδευση των καλωδίων από ΚΥΤ Θεσσαλονίκης προς Υ/Σ Πολίχνης και Υ/Σ όξας, όπως φαίνεται στα σχέδια ΤΗΜΕΚ-1749 και 1753, έχει υπολογίσει ότι η διασταύρωση της οδού Λαγκαδά θα γίνει µε διάτρηση. Επίσης, σύµφωνα µε την όδευση των καλωδίων από ΚΥΤ Θεσσαλονίκης προς Υ/Σ Ευόσµου, όπως φαίνεται στο σχέδιο ΤΗΜΕΚ-1751, έχει υπολογίσει ότι η διασταύρωση του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης θα γίνει µε διάτρηση,

17 3.7. ιαβάσεις µέσω κατάλληλης µεταλλικής κατασκευής Στα τµήµατα όπου για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι εφικτή η κατασκευή χαντακιού όδευσης καλωδίων είτε δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί λόγω υψοµετρικών διαφορών (διάβαση ρέµατος, τεχνικού ή στο πλευρό γέφυρας) είτε απαιτείται ειδική προστασία των κυκλωµάτων λόγω ήδη προγραµµατισµένων, µελλοντικών εργασιών άλλων ΕΚΟ, θα πραγµατοποιείται κατάλληλη µεταλλική κατασκευή, µέσω της οποίας θα γίνεται η όδευση των καλωδίων, σε συνεννόηση και συµφωνία µε την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Η προσφορά θα περιλαµβάνει συνοπτική µελέτη της µεταλλικής κατασκευής, ενώ µετά την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει πλήρη και εµπεριστατωµένη µελέτη που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. Το πλήρες κόστος αναφορικά µε την µελέτη και πραγµατοποίηση (προκατασκευή, τοποθέτηση κλπ.) της εν λόγω µεταλλικής κατασκευής βαρύνει τον Ανάδοχο και θα περιλαµβάνεται στο αντίστοιχο άρθρο του Πίνακα Τιµών της προσφοράς. Η Υπηρεσία σύµφωνα µε την όδευση των καλωδίων από ΚΥΤ Θεσσαλονίκης προς Υ/Σ Πολίχνης και Υ/Σ όξας, όπως φαίνεται στα σχέδια ΤΗΜΕΚ-1749 και 1753, έχει υπολογίσει ότι η διάβαση του τεχνικού της οδού Ανθοκήπων, του ρέµατος της οδού Ηφαίστου και του ρέµατος της οδού Αγαθουπόλεως, θα γίνει µε κατάλληλη µεταλλική κατασκευή.

18 III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΛΩ ΙΟ 150 kv XLPE 2. ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 150 kv 3. ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΛΩ ΙΟ 150 kv XLPE 4. ΚΑΛΩ ΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ 5. ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΙΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 6. ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ 7. ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ 150 kv 8. ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ 150 kv 9. ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ 150 kv 10. ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ

19 Ι. ΣΚΟΠΟΣ 11. ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΛΩ ΙΟ 150 ΚV XLPE ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-04/5 ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩ ΙΑ 150 kv ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (XLPE) Φεβρουάριος 2010 Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή προσδιορίζει τα απαιτούµενα τεχνικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά µονοπολικών υπόγειων καλωδίων 150 kv µε µόνωση από διασταυρωµένο πολυαιθυλένιο (XLPE), µε αγωγό από αλουµίνιο διατοµής 800 mm 2 καθώς και τις απαιτούµενες δοκιµές των εν λόγω καλωδίων. II. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ Υπόγεια καλώδια, καλώδια υψηλής τάσεως µε µόνωση από διασταυρωµένο πολυαιθυλένιο. III. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ο εφαρµόσιµος κανονισµός για το εν λόγω υλικό θα είναι ο IEC IV. ΧΡΗΣΗ Τα εν λόγω καλώδια πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για συνδέσεις πλευράς 150 kv ΑΜ/Σ 400/150/30 kv µε τους ζυγούς 150 kv εντός ΚΥΤ ή σε τερµατικές εγκαταστάσεις 150 kv ή σε υπόγειες γραµµές µεταφοράς. V. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τα εν λόγω καλώδια προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε σύστηµα το οποίο έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 1. Ονοµαστική τάση συστήµατος (πολική) : 150 kv 2. Μέγιστη τάση συστήµατος (πολική) : 170 kv 3. Βασική στάθµη µονώσεως (επίπεδο κρουστικής τάσεως) : 750 kv 4. Συχνότητα : 50 Hz 5. Αριθµός φάσεων : 3 6. Στάθµη βραχυκυκλώµατος : 31.5 ka 7. Χρονική διάρκεια βραχυκυκλώµατος : 1 s 8. Μέθοδος γειώσεως : Το σύστηµα των 150 kv είναι στερεά γειωµένο

20 VΙ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ε ΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τα εν λόγω καλώδια προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στο έδαφος µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 1. Θερµική αντίσταση εδάφους : 1,2 K * m/w 2. Μέση θερµοκρασία εδάφους : 20 ο C 3. Εύρος διακύµανσης θερµοκρασίας στο έδαφος : +10 ο C έως +30 ο C 4. Εύρος διακύµανσης θερµοκρασίας στον αέρα : -25 ο C έως +45 ο C VII. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΩ ΙΟΥ Λεπτοµέρειες τοποθέτησης καλωδίου στο έδαφος : 1. Αριθµός κυκλωµάτων : Ένα ή δύο τριφασικά κυκλώµατα 2. Απόσταση µεταξύ κυκλωµάτων : 1.20 m ( µεταξύ µεσαίων φάσεων) 3. ιάταξη τοποθέτησης : Επίπεδη, στις περισσότερες των περιπτώσεων 4. Απόσταση µεταξύ φάσεων : 0.25 m 5. Βάθος τοποθέτησης : 1.70 m 6. Τρόπος γείωσης µεταλλικού µανδύα του καλωδίου : Στο ένα άκρο του καλωδίου ή και στα δύο άκρα ή µε συνεχή διασταύρωση ανάλογα µε το µήκος του κυκλώµατος. 7. Το καλώδιο θα τοποθετείται απ ευθείας στο έδαφος καλυπτόµενο µε άµµο λατοµείου και τσιµεντένιες πλάκες. VIΙI. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΛΩ ΙΟΥ 1. Ονοµαστική τάση, Uo/U (Umax) : 87/150 (170) kv όπου Uo= η τάση rms µεταξύ αγωγού και γης ή µεταλλικού µανδύα U=πολική τάση, rms Umax= µέγιστη πολική τάση, rms 2. Αντοχή σε κρουστική τάση (1,2/50µς) : 750 kv µέγιστη τιµή 3. Αντοχή σε εναλλασσόµενη τάση, : 218 kv (rms) 50 Hz για 30 λεπτά

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41103 ΤΕΥΧΟΣ 8

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41103 ΤΕΥΧΟΣ 8 ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41103 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 KV ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41420

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41420 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41420 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Υπογείων Καλωδίων για την υπογειοποίηση τμήματος της εναέριας Γραμμής Μεταφοράς 150 kv, Διπλού Κυκλώματος ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΑΚΤΙΟ (περιοχή ΥΣ ΑΚΤΙΟΥ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 -1- ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 20kV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (XLPE) I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Δ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Δ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΔ-202 Σύμβαση : ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kv ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Β' ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ Β' ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΔ-202 Σύμβαση : ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kv ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ 451 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : ΝΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Σελ. 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. EΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 3 Σελ. 1.1 Επιχώµατα 3 1.2 Οδοστρώµατα 3 1.2.1 Οδοστρωσία 3 1.2.2 Ερείσµατα 4 1.2.3 Ασφαλτικά 4 1.3 Σήµανση - Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Προϋπολογισµός: 413.069,00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 462 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 462 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41618 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ EΠΕΚΤΑΣΗ Νο 3 & No 4 ΤΟΥ ΚΥΤ 400/150kV ΑΧΕΛΩΟΥ» ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡ - 1300/2 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Γ.Μ. 400 kv ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Βάση καταγεγραµµένων αναγκών) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 2.600.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Οκτώβριος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ Ιούλιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΖΕΥΞΕΩΣ 150 KV ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή εδώ η προδιαγραφή καλύπτει τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 : 400.000,00 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια και Τοϖοθέτηση Πινακίδων Σήµανσης και Ασφάλειας σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ., εντός του Ν. Λιµένα Πατρών.» Προϋϖολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ο ΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.229.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ασφαλτικές εργασίες, διαγραμμίσεις και ανακατασκευή περίφραξης περιοχής στάθμευσης πύλης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Μονοκαµπίου (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 01 Υποδοµή οδοφωτισµού 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. μελέτης : 42 /2015 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: 700.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες περίφραξης περιβάλλοντα χώρου του νέου κτιρίου του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: "Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο"

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ Ιούνιος 2007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 88/1 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ 110 V DC ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ 150/20

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Αποτελεί έργο συντήρησης αστικής οδοποιίας. 2. Ακριβής διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 5 η Αναθεώρηση Στο Τιμολόγιο περιλαμβάνονται όλες οι βοηθητικές εργασίες που περιγράφονται στην παράγραφο 1 της Σύμβασης βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00) 70.000 (µε ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012 K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.doc N2500/5136/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» Σελίδα 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» Σελίδα 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ 1.2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ 2. ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΜ/ΤΜΟ Μάιος 2007 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV (Απόδοση του αγγλικού κειµένου στα ελληνικά) I. ΘΕΜΑ Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της.ε.η.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Υ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Οι παρακάτω ποσότητες προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης : 33/2012 ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των

Διαβάστε περισσότερα

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Γ Α Υ Δ Ο Υ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Γ Α Υ Δ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Γ Α Υ Δ Ο Υ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΙI. Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση δρόµου Κάµπος Επάνω Κάµπος και ασφαλτόστρωση δρόµων προς Αλµυρό και Λορέντζαινα Ν.Ίου (Ν13.00b)» 3.700.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση δρόµου Κάµπος Επάνω Κάµπος και ασφαλτόστρωση δρόµων προς Αλµυρό και Λορέντζαινα Ν.Ίου (Ν13.00b)» 3.700. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Βελτίωση δρόµου Κάµπος Επάνω Κάµπος και ασφαλτόστρωση δρόµων προς Αλµυρό και Λορέντζαινα Ν.Ίου (Ν13.00b)» 3.700.000 ευρώ Μάρτιος 2012 K:\N1300b\cons\tefxi\MAPS.doc Ν1300b/4958 EΓΝΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 : Τ Α Ε Ρ Γ Α Ο Ο Π Ο Ι Ϊ Α Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Α Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β )

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΤΙΜΩΝ Α-1. Βασικές τιµές ηµεροµισθίων Ελήφθησαν από το Πρακτικό ιαπιστώσεως Τιµών 001 Εργάτης ανειδίκευτος

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ Εργο : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΣ ΒΛΥ ΗΜΤΙΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΒΛΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 13811/TY 626

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 Ο Γ Ε Φ Υ Ρ Ε Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Α Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Ρ Γ Ω Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ. Θέση: Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ. Θέση: Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή Βορειοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από Εθνική οδό Ελασσόνας - Λάρισας έως 2ο Γυµνάσιο Ελασσόνας (LKM 26.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή Βορειοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από Εθνική οδό Ελασσόνας - Λάρισας έως 2ο Γυµνάσιο Ελασσόνας (LKM 26. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή Βορειοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από Εθνική οδό Ελασσόνας - Λάρισας έως 2ο Γυµνάσιο Ελασσόνας (LKM 26.00)» 1.210.000 Ευρώ Απρίλιος 2010 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C02\LKM

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-135/5. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-135/5. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ -1- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Ιούνιος 2013 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την. ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΚΑΛΛΟΝΗΣ»

ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την. ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΚΑΛΛΟΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την ολοκλήρωση της κατασκευής του τµήµατος ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 93

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 93 Η Τέχνη της Κατασκευής και η Μελέτη Εφαρµογής Άµεσο, τετράποδο καβαλέτο. Είναι προκατασκευασµένο προϊόν από λεπτή χαλύβδινη ράβδο, ενώ τα στηρίγµατα του είναι εµβαπτισµένα σε πλαστικό υλικό, για να µην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή παροχών αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα