Απόφαση 3β/156/10-Ω/ , ΥΠΕΧΩ Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόφαση 3β/156/10-Ω/30-06-2003, ΥΠΕΧΩ Ε"

Transcript

1

2 Απόφαση 3β/156/10-Ω/ , ΥΠΕΧΩ Ε i

3 Απόφαση 3β/156/10-Ω/ , ΥΠΕΧΩ Ε ii

4 Πίνακας Περιεχοµένων Σελ. 1 Εισαγωγή 1 Μέρος 1: Στοιχειώδης Συντήρηση Οδού Γενικά Σύστηµα ιαχείρισης Στοιχειώδους Συντήρησης Τεχνική Αστυνόµευση της Οδού Χρόνοι Αποκατάστασης των Φθορών Οδοστρώµατα Νησίδες, Κρασπεδόρειθρα και Πεζοδρόµια Αποχέτευση Αυτοκινητοδρόµου Στοιχεία Αποχέτευσης Καλύµµατα, Σχάρες και Πλαίσια Φρεατίων Ρείθρα (κρασπεδόρειθρα και επενδεδυµένες τάφροι ερείσµατος) Συστήµατα Αγωγών Αποχέτευσης Φρεάτια Πάσης Φύσεως Βαθµιδωτά Ρείθρα Τάφροι Στραγγιστήρια Οχετοί Έξοδοι Αγωγών Αποχέτευσης Βοηθητικές Μονάδες Επιχώµατα και Ορύγµατα Περιοχές Πρασίνου και ένδρα Περιοχές Πρασίνου ένδρα Εξοπλισµός Ασφαλείας και Προστασίας Αυτοκινητοδρόµου Σήµανση Αυτοκινητοδρόµου Οριζόντια Σήµανση Κατακόρυφη Σήµανση Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Οδού Στοιχεία Η/Μ Εγκαταστάσεων Οδικός Φωτισµός Φωτιστικά Σώµατα - Λαµπτήρες Φωτισµού Ιστοί Οδικού Φωτισµού Καλώδια Τροφοδοσίας ικτύου Φρεάτια Καλωδίων Πίνακες Ηλεκτρικής ιανοµής Αυτοκινητοδρόµου Φωτεινοί Σηµατοδότες και Σχετικός Εξοπλισµός Ελέγχου Επαγωγικοί Βρόχοι ιατάξεις Τηλεµατικής Υψηλοί Ιστοί Οδικού Φωτισµού Καθαριότητα 72 Απόφαση 3β/156/10-Ω/ , ΥΠΕΧΩ Ε iii

5 Μέρος 2: Στοιχειώδης Συντήρηση Τεχνικών Γενικά Ορισµοί Στοιχειώδης Συντήρηση Τεχνικών Συχνότητα Στοιχειώδους Συντήρησης Τεχνικών Επιθεωρήσεις Ασφάλεια Αναγραφές Συνήθεις και Ειδικές Γέφυρες Οχετοί Τοίχοι Αντιστήριξης και Τοίχοι Συγκράτησης Καταπτώσεων Γέφυρες Σήµανσης 83 Βιβλιογραφία 84 Παράρτηµα: Έντυπα Επιθεωρήσεων και Αποκατάστασης Φθορών Απόφαση 3β/156/10-Ω/ , ΥΠΕΧΩ Ε iv

6 Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 1 Στοιχειώδης Συντήρηση

7 1. Εισαγωγή Το παρόν τεύχος αναφέρεται στη στοιχειώδη συντήρηση των αυτοκινητοδρόµων. Περιγράφει επίσης τη διαδικασία της τεχνικής αστυνόµευσης που προβλέπεται για τους σκοπούς της στοιχειώδους συντήρησης, αναφέρει το πληροφοριακό Σύστηµα ιαχείρισης Στοιχειώδους Συντήρησης (Σ ΣΣ - RMMS: Routine Maintenance Management System) που µπορεί να χρησιµοποιηθεί και θέτει τις απαιτήσεις συντήρησης για την οδό και τα στοιχεία της. Η στοιχειώδης συντήρηση περιλαµβάνει τις εργασίες συντήρησης που εκτελούνται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα στα πλαίσια της απρόσκοπτης λειτουργίας της οδού. Η συχνότητα των εργασιών στοιχειώδους συντήρησης εξαρτάται είτε µόνο από τις περιβαλλοντικές συνθήκες (κυκλική όπως π.χ. η συντήρηση πρασίνου, ο καθαρισµός του συστήµατος αποχέτευσης κλπ) είτε από την κυκλοφορία της οδού σε συνδυασµό µε τις περιβαλλοντικές συνθήκες (µη κυκλική όπως η πλήρωση λάκκων, η αποκοµιδή σκουπιδιών κλπ). Οι εργασίες στοιχειώδους συντήρησης εντάσσονται στον βραχυπρόθεσµο προγραµµατισµό του Φορέα συντήρησης και δεν περιλαµβάνουν εργασίες αντικατάστασης ή ανανέωσης των στοιχείων της οδού τα οποία δεν επιδέχονται περαιτέρω συντήρησης λόγω συνήθους φθοράς. Οι γενικές απαιτήσεις συντήρησης που περιέχονται στο παρόν δεν ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Ορισµένες φορές, ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες, προκύπτει ανάγκη διαφοροποίησής τους. Οι διαφοροποιήσεις υπόκεινται στην έγκριση του αρµόδιου Φορέα συντήρησης. Το τεύχος της στοιχειώδους συντήρησης αυτοκινητοδρόµων χωρίζεται σε δύο µέρη: Μέρος 1: Μέρος 2: Στοιχειώδης Συντήρηση Οδού Στοιχειώδης Συντήρηση Τεχνικών Απόφαση 3β/156/10-Ω/ , ΥΠΕΧΩ Ε 1

8 ΜΕΡΟΣ 1 Στοιχειώδης Συντήρηση Οδού Απόφαση 3β/156/10-Ω/ , ΥΠΕΧΩ Ε 2

9 2.1 Γενικά Η στοιχειώδης συντήρηση της οδού περιλαµβάνει: Οδοστρώµατα Νησίδες, Κρασπεδόρειθρα και Πεζοδρόµια Αποχέτευση Επιχώµατα - Ορύγµατα Πράσινο Εξοπλισµό Ασφαλείας και Προστασίας Σήµανση Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Καθαριότητα Σύστηµα ιαχείρισης Στοιχειώδους Συντήρησης Η διαχείριση της στοιχειώδους συντήρησης του αυτοκινητοδρόµου αναφέρεται τόσο στην τεχνική αστυνόµευση της οδού όσο και στις εργασίες συντήρησης που απαιτούνται. Οι διαδικασίες της διαχείρισης αυτής µπορούν να ελέγχονται και να υλοποιούνται µέσω ενός πληροφοριακού Συστήµατος ιαχείρισης Στοιχειώδους Συντήρησης (Σ ΣΣ). Το Σ ΣΣ παρέχει τη δυνατότητα της αξιολόγησης κάθε έκθεσης επιθεώρησης ή άλλης έκθεσης, των καταγγελιών και αξιώσεων τρίτων µερών, σε συνδυασµό µε το µητρώο οδού, των προηγούµενων ενεργειών συντήρησης και άλλων σχετικών στοιχείων. Το Σ Σ, εκτός από τους σκοπούς καλής διαχείρισης και ασφάλειας των χρηστών που εξυπηρετεί, κρίνεται απαραίτητο για την αντιµετώπιση αξιώσεων που ενδέχεται να προκύψουν από υποτιθέµενες φθορές στον αυτοκινητόδροµο, αφού ορισµένες φορές έχουν πραγµατοποιηθεί διορθωτικές ενέργειες και δεν υπάρχουν πλέον ενδείξεις της φθοράς επί της οδού. Είναι γνωστό ότι η οδός δεν µπορεί να είναι πάντα σε άριστη κατάσταση. Ωστόσο, ο Φορέας συντήρησης πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του µε το βέλτιστο τρόπο. Ένα επαρκές σύστηµα επιθεώρησης αποτελεί ουσιώδη συνιστώσα της εν λόγω προϋπόθεσης. Στα πλαίσια του Σ ΣΣ έχουν αναπτυχθεί πληροφοριακά συστήµατα µε σκοπό να καλύψουν τις δύο βασικές πτυχές του, δηλαδή: α) τη συλλογή δεδοµένων β) την αποθήκευση, ανάλυση και χρήση δεδοµένων Η εγκατάσταση ενός συστήµατος ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων στα κεντρικά και περιφερειακά γραφεία του Φορέα συντήρησης, επιτρέπει την αναζήτηση και διασταύρωση πληροφοριών που έχουν συλλεγεί και αποθηκευθεί. Για την επιτόπια συλλογή δεδοµένων µπορεί να γίνει χρήση ηλεκτρονικών Συσκευών Συλλογής εδοµένων (Data Capture Devices: DCD). Ένα τυπικό Σ ΣΣ έχει πέντε συνιστώσες: α) Το Οδικό ίκτυο β) Το Μητρώο Οδού γ) Τις Επιθεωρήσεις Απόφαση 3β/156/10-Ω/ , ΥΠΕΧΩ Ε 3

10 δ) Τη Στοιχειώδη Συντήρηση ε) Τα Έντυπα Εντολών Εργασίας Το προς διαχείριση οδικό δίκτυο των αυτοκινητοδρόµων, ορίζεται κατά τρόπο που να επιτρέπει µονοσήµαντο προσδιορισµό της γεωγραφικής θέσης κάθε στοιχείου. Το Σ ΣΣ χρησιµοποιεί ένα γραµµικό σύστηµα αναφοράς σύµφωνα µε το οποίο κάθε στοιχείο της οδού προσδιορίζεται βάσει του τµήµατος συντήρησης στο οποίο ανήκει, της χιλιοµετρικής θέσης και της θέσης του εντός της διατοµής (εγκάρσια θέση). Τα τµήµατα συντήρησης ορίζονται είτε µεταξύ ανισόπεδων κόµβων είτε σε κλάδους αυτών. Στο παρόν τεύχος παρατίθενται και οι διαδικασίες επιθεώρησης και αναφοράς, οι ενδεικνυόµενες ενέργειες και τα προς συµµόρφωση πρότυπα. Το Σ ΣΣ πληροί τις απαιτήσεις αυτές κάνοντας χρήση των τυποποιηµένων αρχείων επιθεωρήσεων τα οποία καταγράφουν επίσης τις προκύπτουσες αποφάσεις και ενέργειες. Το ίδιο αρχείο χρησιµοποιείται για τις αναφορές και τις καταγγελίες που προέρχονται από εξωτερικές πηγές, όπως το ευρύ κοινό, η αστυνοµία, κλπ. Τα DCD µε τυποποιηµένα προγράµµατα συλλογής δεδοµένων επιτρέπουν τη σταθερή καταγραφή των επιθεωρήσεων µε τη χρήση καταλόγων (προερχόµενων από το Εγχειρίδιο Σ ΣΣ) που παραθέτουν τα προς επιθεώρηση στοιχεία και τις φθορές που πρέπει να αναφερθούν. Εκτός από την καταγραφή των φθορών που εντοπίζονται κατά τις επιθεωρήσεις, το Σ ΣΣ χρησιµεύει για την καταγραφή των εργασιών στοιχειώδους συντήρησης που αναλαµβάνονται σύµφωνα µε το παρόν τεύχος και την υπόµνηση µεταγενέστερων προγραµµατισµένων εργασιών στοιχειώδους συντήρησης. Τα έντυπα εντολών εργασίας προς τα συνεργεία συντήρησης, επιτρέπουν την περιοδική επανεξέταση των καταγεγραµµένων φθορών, την οµαδοποίησή τους και τη συσχέτισή τους µε αντίστοιχες αναφορές µετά την αποκατάσταση των φθορών. Παραδείγµατα τέτοιων εντύπων περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα του παρόντος τεύχους. Οι πληροφορίες που εισέρχονται στη βάση δεδοµένων µπορεί να χρησιµοποιηθούν επίσης για την αξιολόγηση της απόδοσης του εργολάβου συντήρησης, µέσω των εκθέσεων επιθεώρησης Τεχνική Αστυνόµευση της Οδού Τεχνική αστυνόµευση οδού είναι το σύνολο των ενεργειών και δράσεων που απαιτούνται για την επισήµανση των φθορών των στοιχείων αυτής και τον εντοπισµό επικείµενων κινδύνων για τους χρήστες. Για την υλοποίηση της τεχνικής αστυνόµευσης στον αυτοκινητόδροµο θα πραγµατοποιούνται περιπολίες ασφαλείας και επιθεωρήσεις µε σκοπό τον εντοπισµό των αναγκών της στοιχειώδους συντήρησης. Τα χρονικά διαστήµατα ή οι συχνότητες επιθεωρήσεων, όπου προβλέπονται, πρέπει να τηρούνται κατά το δυνατόν αυστηρά. Οι φθορές που εντοπίζονται από την τεχνική αστυνόµευση, εντάσσονται σε δύο κατηγορίες: Κατηγορία 1: φθορές που χρήζουν άµεσης προσοχής καθώς συνεπάγονται άµεσο ή επικείµενο κίνδυνο για τους χρήστες του αυτοκινητοδρόµου. Κατηγορία 2: όλες οι λοιπές φθορές. Οι χρόνοι αποκατάστασης των φθορών αναφέρονται στην παράγραφο Το σύνολο του προσωπικού θα πρέπει να καταρτίζεται κατάλληλα, ώστε να είναι πλήρως ενήµερο των διαδικασιών επιθεώρησης και των απαιτήσεων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των περιπολιών ή επιθεωρήσεων επί του αυτοκινητοδρόµου. Στα πλαίσια της στοιχειώδους συντήρησης προβλέπονται περιπολίες ασφαλείας και δύο Απόφαση 3β/156/10-Ω/ , ΥΠΕΧΩ Ε 4

11 τύποι επιθεωρήσεων: επιθεωρήσεις ασφαλείας και λεπτοµερείς επιθεωρήσεις Περιπολίες Ασφαλείας Οι περιπολίες ασφαλείας διεξάγονται στον αυτοκινητόδροµο από αρµόδιο τεχνικό που κινείται µε όχηµα µε χαµηλή ταχύτητα στα πλαίσια όµως της συνήθους ταχύτητας κυκλοφορίας ώστε να µην παρακωλύεται η ροή της κυκλοφορίας. Παρέχουν συχνή και οργανωµένη επιτήρηση του οδικού δικτύου µε σκοπό τον εντοπισµό προφανών κινδύνων. Περιστασιακά, µπορεί να παραστεί ανάγκη για διεξαγωγή της περιπολίας ασφαλείας πεζή. Ο ως άνω τεχνικός θα φροντίζει αµέσως για την αποκατάσταση των φθορών κατηγορίας 1, εάν είναι πρακτικά εφικτό, αλλιώς θα προβαίνει στην απαραίτητη προσωρινή σήµανση. Απαραίτητη είναι η τήρηση αρχείου υπό µορφή ηµερολογίου για όλες τις περιπολίες ασφαλείας, όπου θα αναφέρεται η ηµεροµηνία, ο υπάλληλος περιπολίας, ο τρόπος και η ώρα περιπολίας σε κάθε τµήµα της οδού και η καταγραφή πιθανών συµβάντων ή φθορών. Το αρχείο αυτό θα κρατείται για ελάχιστο διάστηµα 6 χρόνων. εν προβλέπεται η καταχώρηση των αρχείων αυτών στη βάση δεδοµένων Σ ΣΣ εφόσον αυτό είναι διαθέσιµο, εκτός από την περίπτωση αναφοράς φθορών κατηγορίας 1. Στην περίπτωση αυτή, µετά το πέρας της περιπολίας ασφαλείας θα ακολουθεί αναφορά στο αρµόδιο γραφείο συντήρησης και καταχώρηση στη βάση δεδοµένων του Σ ΣΣ. Οι περιπολίες ασφαλείας θα πραγµατοποιούνται καθηµερινά (χωρίς να εξαιρούνται τα σαββατοκύριακα και οι επίσηµες αργίες), παρεµβαλλόµενες στις εβδοµαδιαίες επιθεωρήσεις ασφαλείας, µε τήρηση των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Τακτές περιπολίες ασφαλείας δεν προβλέπονται για το παράπλευρο βοηθητικό οδικό δίκτυο Επιθεωρήσεις Ασφαλείας Οι επιθεωρήσεις ασφαλείας διενεργούνται για τον εντοπισµό φθορών που συνιστούν επικείµενο ή άµεσο κίνδυνο για το κοινό, δηλαδή τις φθορές κατηγορίας 1. Όπου υπάρχουν τέτοιες φθορές, πρέπει, εάν είναι πρακτικά εφικτό, να αποκαθίστανται ώστε να αποµακρύνεται ο κίνδυνος ή να προβλέπονται άλλα µέτρα προστασίας από το προσωπικό που διενεργεί την επιθεώρηση. Οι ενέργειες αυτές πρέπει να υλοποιούνται πριν γίνει σχετική αναφορά στο κεντρικό γραφείο µε την πρώτη ευκαιρία και µε το αίτηµα άµεσης κινητοποίησης, αν αυτό είναι απαραίτητο. Οι επιθεωρήσεις ασφαλείας πρέπει υπό κανονικές συνθήκες να πραγµατοποιούνται από καταρτισµένο τεχνικό προσωπικό, υπό τη µορφή διµελούς οµάδας κινούµενης µε όχηµα µε µικρή ταχύτητα. Όπου το απαιτούν οι περιστάσεις, (π.χ. στις περιπτώσεις υπόγειας διάβασης, σε σύνθετους οδικούς κόµβους, κλπ.), οι διενεργούντες την επιθεώρηση θα κινούνται πεζή, είτε για να επαληθεύσουν πιθανολογούµενες φθορές είτε για να ολοκληρώσουν την επιθεώρηση ασφαλείας. Oι επιθεωρήσεις δεν πρέπει να διενεργούνται σε περιόδους αιχµής, ούτως ώστε να ελαχιστοποιείται η παρακώλυση της κυκλοφορίας. Το όχηµα θα πρέπει να έχει κατάλληλη σήµανση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Τα δεδοµένα που συλλέγονται κατά τις επιθεωρήσεις ασφαλείας θα µπορούν να καταγράφονται σε DCD και µετά το πέρας αυτών να µεταφέρονται στη βάση δεδοµένων του Σ ΣΣ. Είναι σηµαντική η άµεση καταχώρηση στη βάση δεδοµένων όλων των στοιχείων των επιθεωρήσεων, ακόµη και εκείνων που δεν έχουν επισηµάνει καµία φθορά. Τα αρχεία επιθεωρήσεων πρέπει να φυλάσσονται για ελάχιστο διάστηµα 6 ετών. Οι αναφορές και οι καταγγελίες από άλλες πηγές πρέπει οµοίως να καταγράφονται στη βάση δεδοµένων και να φυλάσσονται µαζί µε λεπτοµέρειες των έκτακτων επιθεωρήσεων και των µέτρων που έχουν ληφθεί. Απόφαση 3β/156/10-Ω/ , ΥΠΕΧΩ Ε 5

12 Η έκθεση της επιθεώρησης ασφαλείας θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία των επιθεωρητών και να περιλαµβάνει λεπτοµέρειες για τις καιρικές συνθήκες, την κατάσταση του οδοστρώµατος και για τυχόν διαφοροποιήσεις στη µέθοδο επιθεώρησης. Η συχνότητα των επιθεωρήσεων ασφαλείας καθορίζεται ως εξής: Κατηγορία Α (κυρίως αυτοκινητόδροµος): ανά 7 ηµέρες, και Κατηγορία Β (παράπλευρο βοηθητικό δίκτυο): ανά 28 ηµέρες. Οι κλάδοι των κόµβων και οι συνδετήριες οδοί του αυτοκινητοδρόµου µε το υπόλοιπο οδικό δίκτυο θα υπόκεινται σε επιθεώρηση ασφαλείας µε την ίδια συχνότητα µε τον αυτοκινητόδροµο. Οι παραπάνω χρόνοι δεν ισχύουν για τις ειδικές κατασκευές και εγκαταστάσεις (πχ. τεχνικά, Η/Μ εγκαταστάσεις σηράγγων) για τις οποίες υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις. Ορισµένα τµήµατα του αυτοκινητοδρόµου (πχ σήραγγες) βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση. Η επιτήρηση αυτή, που βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στην παρακολούθηση µε κάµερες, έχει πρωταρχικό στόχο την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών και δεν υποκαθιστά τις περιπολίες και επιθεωρήσεις ασφαλείας. Έκτακτες επιθεωρήσεις ασφαλείας απαιτούνται ύστερα από αναφορές ή καταγγελίες από την αστυνοµία, λοιπούς οργανισµούς και το κοινό, ή ύστερα από περιστατικά µείζονος σηµασίας ή θεοµηνίες, όπου χρειάζεται να γίνει επιτόπια έρευνα και αξιολόγηση φθορών Λεπτοµερείς Επιθεωρήσεις Οι λεπτοµερείς επιθεωρήσεις διεξάγονται προγραµµατισµένα για τον εντοπισµό φθορών, οι οποίες αποκαθίστανται ύστερα από προγραµµατισµό των εργασιών στοιχειώδους συντήρησης. Υπάρχουν 2 κατηγορίες λεπτοµερών επιθεωρήσεων: α) Μη Εξειδικευµένες: λεπτοµερείς επιθεωρήσεις, όπου δεν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις από το προσωπικό που τις διενεργεί. β) Εξειδικευµένες: λεπτοµερείς επιθεωρήσεις, όπου απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις από το προσωπικό που τις διενεργεί. Οι ειδικότερες απαιτήσεις της λεπτοµερούς επιθεώρησης για κάθε στοιχείο της οδού παρατίθενται στα επόµενα µέρη του παρόντος τεύχους. Στα µέρη αυτά και για κάθε στοιχείο της οδού ξεχωριστά παρατίθεται πίνακας ο οποίος περιλαµβάνει τις φθορές οι οποίες πρέπει να καταγράφονται και ενδεικτικά τις αντίστοιχες µεθόδους αποκατάστασης. Περιλαµβάνονται επίσης και τα όρια έκτασης της φθοράς πέρα από τα οποία η αποκατάσταση δεν υπάγεται στις δραστηριότητες της στοιχειώδους συντήρησης. Όπου δεν αναγράφονται όρια έκτασης της φθοράς, η αποκατάσταση υπάγεται στις δραστηριότητες της στοιχειώδους συντήρησης. Ο πίνακας 2.1 συνοψίζει την απαιτούµενη συχνότητα των λεπτοµερών επιθεωρήσεων για κάθε στοιχείο της οδού. Οι λεπτοµερείς επιθεωρήσεις θα πρέπει να διεκπεραιώνονται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η παρακώλυση της κυκλοφορίας, να υπάρχει επαρκής πρόσβαση για την πραγµατοποίησή τους και να διασφαλίζεται η προστασία του προσωπικού που τις διενεργεί, µε την τήρηση πάντοτε των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Όταν οι λεπτοµερείς επιθεωρήσεις απαιτούν αποκλεισµό µιας ή όλων των λωρίδων κυκλοφορίας, θα πρέπει να πραγµατοποιούνται όταν ο δρόµος τίθεται εκτός κυκλοφορίας για άλλες εργασίες συντήρησης. Όπου απαιτείται αποκλεισµός µεµονωµένων λωρίδων, η επιθεώρηση δεν πρέπει να πραγµατοποιείται σε περιόδους αιχµής, ενώ θα πρέπει να προτιµάται η νυκτερινή εργασία ή ο αποκλεισµός των λωρίδων µε κινητά φράγµατα, ώστε να Απόφαση 3β/156/10-Ω/ , ΥΠΕΧΩ Ε 6

13 ελαχιστοποιείται η παρακώλυση της κυκλοφορίας. Οι λεπτοµερείς επιθεωρήσεις για τον εντοπισµό φθορών στα ερείσµατα τµηµάτων της οδού µε 3 λωρίδες κυκλοφορίας πρέπει να διενεργούνται από τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ) ή το έρεισµα. Από τις θέσεις αυτές πρέπει επίσης να επιθεωρείται η κατάσταση του οδοστρώµατος, καθώς και τα φρεάτια και κρασπεδόρειθρα που βρίσκονται στη ΛΕΑ, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες συχνότητες. Ανά 2 έτη (ή συχνότερα εάν προβλέπεται αποκλεισµός της λωρίδας για άλλους σκοπούς ή συνιστάται βάσει της πρότερης εµπειρίας) πρέπει να πραγµατοποιείται λεπτοµερής επιθεώρηση από την πλευρά της διαχωριστικής νησίδας µε αποκλεισµό της αριστερής λωρίδας µε κώνους. Η επιθεώρηση θα καλύπτει όλα τα στοιχεία εντός και εγγύς της διαχωριστικής νησίδας, καθώς και τα στοιχεία που υφίστανται επιθεώρηση ανά 2 έτη ή συχνότερα. Επιπλέον, αντίστοιχη επιθεώρηση πρέπει να πραγµατοποιείται και στη δεξιά λωρίδα του καταστρώµατος της οδού όπως και στη διαγράµµιση του οδοστρώµατος. Για τα τµήµατα της οδού µε 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση αρκούν κατά κανόνα οι επιθεωρήσεις από τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, για την καταγραφή φθορών σε όλο το πλάτος της επιφάνειας του καταστρώµατος. Ο αποκλεισµός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας πρέπει να εφαρµόζεται ανά 2 έτη ή αραιότερα, για την καλύτερη προστασία του προσωπικού επιθεώρησης εντός της διαχωριστικής νησίδας. Κατά τις λεπτοµερείς επιθεωρήσεις τα δεδοµένα µπορούν να συλλέγονται µε τη χρήση DCD, βάσει προγραµµάτων συλλογής δεδοµένων που περιλαµβάνουν καταλόγους µε τις κυριότερες φθορές προς επισήµανση. Τα δεδοµένα αυτά θα φυλάσσονται σε αρχείο ή στη βάση δεδοµένων του Σ ΣΣ, εφόσον αυτό είναι διαθέσιµο, για ελάχιστο διάστηµα 6 ετών. Το αρχείο της λεπτοµερούς επιθεώρησης πρέπει να περιλαµβάνει λεπτοµέρειες για τον τρόπο επιθεώρησης (πχ αποκλεισµός αριστερής λωρίδας ή λωρίδας έκτακτης ανάγκης), τις καιρικές συνθήκες και τυχόν διαφοροποιήσεις στη µεθοδολογία της επιθεώρησης. Τα αρχεία λεπτοµερών επιθεωρήσεων που δεν επισηµαίνουν καµία φθορά θα πρέπει επίσης να καταχωρούνται στη βάση δεδοµένων (µηδενικό µητρώο επιθεώρησης). Απόφαση 3β/156/10-Ω/ , ΥΠΕΧΩ Ε 7

14 Στοιχείο Οδοστρώµατα Νησίδες, Κρασπεδόρειθρα και Πεζοδρόµια Αποχέτευση Καλύµµατα, σχάρες και πλαίσια φρεατίων Ρείθρα Βαθµιδωτά ρείθρα Συστήµατα αγωγών αποχέτευσης Φρεάτια πάσης φύσεως Τάφροι Στραγγιστήρια Οχετοί Έξοδοι αγωγών αποχέτευσης Βοηθητικές µονάδες Επιχώµατα και Ορύγµατα Περιοχές πρασίνου ένδρα Ασφάλιση Οριζόντια σήµανση Κατακόρυφη σήµανση Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις Φωτιστικά σώµατα και λαµπτήρες φωτισµού Ιστοί οδικού φωτισµού Καλώδια τροφοδοσίας δικτύου Φρεάτια καλωδίων Πίνακες ηλεκτρικής διανοµής Φωτεινοί σηµατοδότες και σχετικός εξοπλισµός ελέγχου Επαγωγικοί βρόχοι Τηλέφωνα ανάγκης Πινακίδες µεταβλητού ορίου ταχύτητας Ερµάρια εξοπλισµού τηλεµατικής Λοιπός τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός Ηλεκτρική παροχή Συχνότητα Λεπτοµερών Επιθεωρήσεων Ανά έτος Ανά έτος Ανά έτος Ανά έτος Όταν υπάρχουν σχετικές αναφορές ή καταγγελίες Ανά έτος Ανά έτος Ανά έτος Ανά έτος Ανά έτος Ανά έτος Ανά έτος Ανά έτος Εξειδικευµένες επιθεωρήσεις ανά 5 έτη Ανά έτος Ανά έτος ενδροκοµικοί έλεγχοι ανά 5 έτη Ανά έτος Η ακεραιότητα της ασφάλισης ανά 6 µήνες Ανά έτος Έλεγχος ορατότητας ανά έτος έλεγχος χαρακτηριστικών ανά 2 έτη Ανά έτος Ανά έτος Ανά έτος Ηλεκτρολογικές δοκιµές ανά 5 έτη Ανά έτος Έλεγχος λειτουργίας ανά µήνα Έλεγχος φυσικής κατάστασης ανά έτος Ανά 3 µήνες Έλεγχος αντίστασης µόνωσης ανά έτος Ανά µήνα Ανά 3 µήνες Ανά 3 µήνες Ανά 3 µήνες Ανά έτος Πίνακας 2.1 Συχνότητα Λεπτοµερών Επιθεωρήσεων Αυτοκινητοδρόµου Απόφαση 3β/156/10-Ω/ , ΥΠΕΧΩ Ε 8

15 2.1.3 Απαιτήσεις Συντήρησης Τα χρονικά περιθώρια µέσα στα οποία θα πρέπει να εκτελεσθούν οι εργασίες συντήρησης εξαρτώνται από την κατηγορία της φθοράς και το είδος των εργασιών ως εξής: Οι φθορές της κατηγορίας 1 θα πρέπει να αποκαθίστανται ή να σηµαίνονται κατά την επιθεώρηση, αν αυτό είναι δυνατό. Η σήµανση συνίσταται στην τοποθέτηση προειδοποιήσεων για την προστασία των χρηστών. Αν η αποκατάσταση της φθοράς δεν είναι δυνατή κατά το χρόνο της επιθεώρησης, θα πρέπει να πραγµατοποιούνται µόνιµες ή προσωρινές επισκευές το ταχύτερο δυνατό. Σε κάθε περίπτωση οι προσωρινές επισκευές θα πραγµατοποιούνται εντός 24 ωρών από την επισήµανση της φθοράς και θα επιθεωρούνται κατά τις επιθεωρήσεις ασφαλείας, ενώ οι µόνιµες επισκευές πρέπει να πραγµατοποιούνται εντός 28 ηµερών. Οι φθορές της κατηγορίας 2 θα αποκαθίστανται στα πλαίσια προγραµµατισµένων εργασιών συντήρησης. Το πρόγραµµα των εργασιών αυτών πρέπει να καταρτίζεται λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις πρόσβασης, άλλες εργασίες επί του οδικού δικτύου, τον κυκλοφοριακό φόρτο και την ανάγκη ελαχιστοποίησης της διαχείρισης της κυκλοφορίας. Οι περαιτέρω απαιτήσεις συντήρησης που ισχύουν για συγκεκριµένους τοµείς δραστηριότητας παρατίθενται λεπτοµερώς στα αντίστοιχα κεφάλαια. Κάθε µέτρο που λαµβάνεται, συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών µέτρων προστασίας και επισκευών, θα καταγράφεται και θα τηρείται στα αρχεία του φορέα συντήρησης αυτοκινητοδρόµου για ελάχιστο διάστηµα 6 ετών. Απόφαση 3β/156/10-Ω/ , ΥΠΕΧΩ Ε 9

16 2.2 Οδοστρώµατα Γενικά Η παρούσα παράγραφος αναφέρεται στις επισκευές του οδοστρώµατος της οδού σε επίπεδο στοιχειώδους συντήρησης και όχι στις εργασίες µεγαλύτερης κλίµακας που απαιτούνται για την ενίσχυση του οδοστρώµατος ή σε εργασίες που θα κατατάσσονταν, ή θα συνδέονταν, µε το πρόγραµµα κύριας συντήρησης. Είναι αναγκαίο να γίνει σαφής διαφοροποίηση µεταξύ ενεργειών στοιχειώδους συντήρησης και κύριας συντήρησης για εργασίες παραπλήσιας φύσης. Πριν από τη διενέργεια κάποιων εργασιών κύριας συντήρησης, όπως επίστρωσης ή αποκατάστασης της επιφάνειας του οδοστρώµατος, είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται η αρτιότητα της υποδοµής της οδού. Για το λόγο αυτό, κάποιες από τις εργασίες επισκευών (όπως επισκευές σε λακκούβες και ρηγµατώσεις), ανήκουν άλλοτε στις αρµοδιότητες της στοιχειώδους και άλλοτε της κύριας συντήρησης. Η δεύτερη περίπτωση ισχύει όταν πρόκειται να ακολουθήσουν σηµαντικές εργασίες κύριας συντήρησης (νέοι τάπητες κλπ) που προϋποθέτουν τις παραπάνω εργασίες προετοιµασίας. Η επισκευή των φθορών που διαπιστώνονται κατά τις επιθεωρήσεις µπορεί να ενσωµατωθεί στις επισκευές κύριας συντήρησης που προβλέπονται στις προγραµµατισµένες εργασίες του αυτοκινητοδρόµου. Εντούτοις, οι επισκευές αυτές περιλαµβάνονται συνήθως σε µακροπρόθεσµο πρόγραµµα, που καθορίζεται βάσει των προτεραιοτήτων και της διαθεσιµότητας κονδυλίων. Τα προγράµµατα αυτά είναι πιθανόν να αναβληθούν λόγω περιορισµένων πόρων, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ενδεχοµένως απαραίτητη η πραγµατοποίηση των αρχικά καθορισµένων µεµονωµένων επισκευών στοιχειώδους συντήρησης, σε σχετικά σύντοµο χρόνο Λεπτοµερείς Επιθεωρήσεις Οι λεπτοµερείς επιθεωρήσεις του οδοστρώµατος πρέπει να πραγµατοποιούνται ανά έτος. Πρέπει να επιτυγχάνεται ο καλύτερος δυνατός συντονισµός µε τις λεπτοµερείς επιθεωρήσεις στοιχείων της οδού ως συνόλου, για να µειώνεται κατά το δυνατόν η παρενόχληση της κυκλοφορίας. Παράλληλα, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις τεχνικής αστυνόµευσης στα πλαίσια της κύριας συντήρησης έτσι ώστε να προγραµµατίζονται κοινές επιθεωρήσεις για τα δύο είδη συντήρησης όταν αυτό είναι δυνατό και να επιτυγχάνεται βέλτιστη χρήση των διατιθέµενων πόρων. Οι φθορές που πρέπει να επισηµαίνονται κατά τις λεπτοµερείς επιθεωρήσεις περιγράφονται στον πίνακα 2.2. Ο ίδιος πίνακας περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικές µε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να καταγράφονται και ενδεικτικά τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης. Ο αποκλειστικός σκοπός των λεπτοµερών επιθεωρήσεων είναι η επισήµανση εκείνων των τύπων φθορών που απαιτούν στοιχειώδη συντήρηση και όχι η εκτίµηση της γενικής δοµικής αρτιότητας του οδοστρώµατος. Ωστόσο όταν σοβαρές φθορές είναι προφανείς, οι επιθεωρήσεις αυτές θα πρέπει να επισηµάνουν την ανάγκη εκπόνησης µελέτης για την ποιότητα του οδοστρώµατος. Απόφαση 3β/156/10-Ω/ , ΥΠΕΧΩ Ε 10

17 Φθορές (Τοπικές, µικρής έκτασης, χωρίς απαίτηση έρευνας, που δε σχετίζονται µε εργασίες κύριας συντήρησης) Τοπικές διακλαδιζόµενες ρηγµατώσεις (αλλιγατορικές ρηγµατώσεις) Απλή ρηγµάτωση (µη αλληλοσυνδεόµενες ρηγµατώσεις, εγκάρσιες ή κατά µήκος, ρηγµατώσεις µεταξύ ασφαλτικών λωρίδων) Ρηγµατώσεις στα άκρα του οδοστρώµατος Ρηγµατώσεις γύρω από µεταλλικά στοιχεία (πχ καλύµµατα φρεατίων, στηθαία ασφαλείας κλπ) Χαρακτηριστικό µέγεθος/ µονάδα µέτρησης Όρια Μέθοδος αποκατάστασης (ενδεικτικά) Εµβαδόν / τ.µ. <200 Ανακατασκευή του φθαρµένου τµήµατος σε βάθος µίας στρώσης πλέον αυτής που παρουσιάζει τις ρωγµές. Μήκος / µ. <50 Σφράγιση ρηγµάτωσης µε ασφαλτική µαστίχα ή ελαστοµερή άσφαλτο ή σφράγιση µε γέµισµα αµµασφάλτου (ελαστοµερή άσφαλτο µε πυριτική άµµο) Μήκος / µ. <50 Αποκατάσταση των άκρων του οδοστρώµατος Εµβαδόν / τ.µ. <200 Πλήρωση ρωγµής Λάκκοι Εµβαδόν / τ.µ. <50 Περιµετρική εκσκαφή σε βάθος µέχρι τη στρώση που τις προκάλεσε και πλήρωση µε ασφαλτόµιγµα Τοπικές καθιζήσεις (πχ σε µεταβατικά επιχώµατα κλπ) Αστοχίες σε προηγούµενες εργασίες πλήρωσης (περιµετρικές ρηγµατώσεις, διαφορά επιπέδου, απώλεια υλικών, ρηγµατώσεις υλικού). Εµβαδόν / τ.µ. <200 Συµπλήρωση ασφαλτικών στρώσεων Εµβαδόν / τ.µ. <200 Αποκατάσταση πλήρωσης και επιπεδότητας οδοστρώµατος Ανάδυση ασφάλτου Εµβαδόν / τ.µ. <200 ιάστρωση άµµου ή ψηφίδων Απόφαση 3β/156/10-Ω/ , ΥΠΕΧΩ Ε 11

18 Φθορές (Τοπικές, µικρής έκτασης, χωρίς απαίτηση έρευνας, που δε σχετίζονται µε εργασίες κύριας συντήρησης) Αποκόλληση αδρανών (απώλεια του υλικού από την επιφάνεια του οδοστρώµατος) Τροχοαυλακώσεις (µόνο για επισήµανση) Χαρακτηριστικό µέγεθος/ µονάδα µέτρησης Όρια Μέθοδος αποκατάστασης (ενδεικτικά) Εµβαδόν / τ.µ. <200 Επαναφορά της υφής του οδοστρώµατος (σφραγιστική επάλειψη µε γαλάκτωµα, διάστρωση καθαρών ψηφίδων και ελαφρά κυλίνδρωση) - - εν απαιτείται άµεση επέµβαση αλλά επισήµανση Πίνακας 2.2 Φθορές και µέθοδοι αποκατάστασης που αφορούν στη στοιχειώδη συντήρηση οδοστρωµάτων Εργασίες Αποκατάστασης Οι εργασίες αποκατάστασης των φθορών που περιγράφονται ενδεικτικά στον πίνακα 2.2 πραγµατοποιούνται από οµάδες επέµβασης του φορέα διαχείρισης ή από εργολάβους. Οι εργασίες αυτές είναι εν γένει µικρής έκτασης και αποσκοπούν στην αποκατάσταση φθορών που δεν απαιτούν ιδιαίτερη έρευνα. Απόφαση 3β/156/10-Ω/ , ΥΠΕΧΩ Ε 12

19 2.3 Νησίδες, Κρασπεδόρειθρα και Πεζοδρόµια Γενικά H παρούσα παράγραφος αναφέρεται στις επισκευές στοιχειώδους συντήρησης σε κάθε είδους νησίδα (διαχωριστική κεντρική ή / και κατευθυντήρια) και όχι σε δραστηριότητες µεγαλύτερης κλίµακας που αφορούν σε εργασίες κύριας συντήρησης. Ως διαχωριστική νησίδα ορίζεται το υπερυψωµένο ή µε άλλους τρόπους οριζόµενο τµήµα οδού, το οποίο χωρίζει λωρίδες κυκλοφορίας οχηµάτων ή οδοστρώµατα της αυτής ή αντίθετης κατεύθυνσης και επί του οποίου απαγορεύεται η κυκλοφορία, µε εξαίρεση τη διέλευση πεζών, όπου αυτή επιτρέπεται. Ως κατευθυντήρια νησίδα ορίζεται το τµήµα της οδού που αποσκοπεί στον καθορισµό της κατεύθυνσης για τα στρέφοντα οχήµατα. Χωρίζει µια κατ ευθείαν λωρίδα από µία λωρίδα στροφής. Οι εργασίες συντήρησης εξαρτώνται από το υλικό της επιφάνειας της νησίδας, πχ. τύπου New Jersey, µεταλλικό στηθαίο και ενδιάµεση τάφρο, πλακόστρωση, πράσινο, κλπ Λεπτοµερείς Επιθεωρήσεις Οι λεπτοµερείς επιθεωρήσεις των νησίδων πρέπει να πραγµατοποιούνται ανά έτος. Πρέπει να επιτυγχάνεται ο καλύτερος δυνατός συντονισµός τους µε τις λεπτοµερείς επιθεωρήσεις άλλων στοιχείων του αυτοκινητοδρόµου. Παράλληλα, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις τεχνικής αστυνόµευσης στα πλαίσια της κύριας συντήρησης, έτσι ώστε να προγραµµατίζονται κοινές επιθεωρήσεις για τα δύο είδη συντήρησης όταν αυτό είναι δυνατό και να επιτυγχάνεται η βέλτιστη χρήση των διατιθέµενων πόρων. Οι φθορές που πρέπει να επισηµαίνονται κατά τις λεπτοµερείς επιθεωρήσεις περιγράφονται στον πίνακα 2.3. Ο ίδιος πίνακας περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικές µε τα χαρακτηριστικά στοιχεία που πρέπει να καταγράφονται και ενδεικτικά τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης. Ο αποκλειστικός σκοπός των λεπτοµερών επιθεωρήσεων είναι η επισήµανση εκείνων των τύπων φθορών που απαιτούν στοιχειώδη συντήρηση και όχι η εκτίµηση της γενικής δοµικής αρτιότητας των νησίδων. Απόφαση 3β/156/10-Ω/ , ΥΠΕΧΩ Ε 13

20 Φθορές Κατακόρυφη µετατόπιση κρασπέδου µεγαλύτερη από 20 mm Οριζόντια µετατόπιση κρασπέδου µεγαλύτερη από 50 mm Χαρακτηριστικό µέγεθος/ µονάδα µέτρησης Όρια Μέθοδος αποκατάστασης (ενδεικτικά) Μήκος / µ. <50 Ευθυγράµµιση κρασπέδου Μήκος / µ. <50 Ευθυγράµµιση κρασπέδου Έλλειψη σταθερότητας κρασπέδου Μήκος / µ. <50 Επανατοποθέτηση κρασπέδου Κατεστραµµένο κράσπεδο Μήκος / µ. <50 κρασπέδου Απώλεια κρασπέδου Μήκος / µ. <50 κρασπέδου Αστοχίες σε προηγούµενες εργασίες πλήρωσης (περιµετρικές ρηγµατώσεις, διαφορά επιπέδου, απώλεια υλικών, ρηγµατώσεις υλικού) Φθορά στην επιφάνεια του πεζοδροµίου Μήκος / µ. <50 Αποκατάσταση πλήρωσης Μήκος / µ. <50 Αποκατάσταση Φθορά στην επιφάνεια της νησίδας Μήκος / µ. <50 Αποκατάσταση Πίνακας 2.3 Φθορές και µέθοδοι αποκατάστασης που αφορούν στη στοιχειώδη συντήρηση νησίδων, κρασπεδόρειθρων και πεζοδροµίων Εργασίες Αποκατάστασης Οι εργασίες αποκατάστασης των φθορών που περιγράφονται ενδεικτικά στον πίνακα 2.3 πραγµατοποιούνται από οµάδες επέµβασης του φορέα διαχείρισης ή από εργολάβους. Οι εργασίες αυτές είναι εν γένει µικρής έκτασης και αποσκοπούν στην αποκατάσταση φθορών που δεν απαιτούν ιδιαίτερη έρευνα. Απόφαση 3β/156/10-Ω/ , ΥΠΕΧΩ Ε 14

21 2.4 Αποχέτευση Αυτοκινητοδρόµου Στοιχεία αποχέτευσης Η παρούσα παράγραφος αναφέρεται στη στοιχειώδη συντήρηση των στοιχείων των συστηµάτων αποχέτευσης αυτοκινητοδρόµων που αφορούν σε: Καλύµµατα, σχάρες και πλαίσια φρεατίων Ρείθρα (κρασπεδόρειθρα, επενδεδυµένες τάφροι ερείσµατος) Συστήµατα αγωγών αποχέτευσης Φρεάτια πάσης φύσεως Βαθµιδωτά ρείθρα Τάφρους Στραγγιστήρια Οχετούς Εξόδους αγωγών αποχέτευσης Βοηθητικές µονάδες Στον καθορισµό των απαιτήσεων στοιχειώδους συντήρησης ελήφθησαν υπόψη δύο βασικές αρχές: (α) (β) ότι το νερό απειλεί την οδική ασφάλεια όταν λιµνάζει στην επιφάνεια της οδού, ότι η δοµή του οδοστρώµατος δεν πρέπει να ευνοεί την κατακράτηση του νερού έτσι ώστε αφ ενός να µειώνονται οι απαιτήσεις συντήρησης και αφ ετέρου να επαληθεύεται η διάρκεια ζωής του σχεδιασµού της οδού. Οι επιπτώσεις του (α) είναι ευδιάκριτες σε αντίθεση µε εκείνες του (β). Οι διαδικασίες και η συχνότητα της επιθεώρησης που παρατίθενται στις επόµενες παραγράφους έχουν σχεδιασθεί µε σκοπό να επιτρέψουν την κατά το δυνατό ορθή αξιολόγηση των ενεργειών που κρίνονται απαραίτητες για την ασφάλεια της οδού και την αποφυγή της δοµικής φθοράς του οδοστρώµατος. Προκειµένου να είναι δυνατή η επιθεώρηση και συντήρηση των στοιχείων αποχέτευσης αυτοκινητοδρόµων θα πρέπει αυτά να είναι σωστά καταχωρηµένα στο µητρώο αυτοκινητοδρόµου για τη στοιχειώδη συντήρηση. Απόφαση 3β/156/10-Ω/ , ΥΠΕΧΩ Ε 15

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3.1 Γενικά Στο µέρος αυτό δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες και γενικοί κανόνες για τη συλλογή και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιωάννα X. Καρακαϊδού Πολιτικός Μηχανικός, MBA gkara@egnatia.gr 1 ιαχείριση της Οδικής Υποδοµής Η διαχείριση αφορά τρεις ενότητες: 1) Θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Συντήρηση και Λειτουργία της Εγνατίας Οδού

Οδηγίες για τη Συντήρηση και Λειτουργία της Εγνατίας Οδού Οδηγίες για τη Συντήρηση και Λειτουργία της Εγνατίας Οδού. Ε. Ευαγγελίδης ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Εγνατία Οδός Α.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η εταιρεία «Εγνατία οδός Α.Ε.» εκτός από την µελέτη και κατασκευή της Εγνατίας

Διαβάστε περισσότερα

Το καθεστώς της συντήρησης οδικού δικτύου. Ιωάννα X. Καρακαϊδού

Το καθεστώς της συντήρησης οδικού δικτύου. Ιωάννα X. Καρακαϊδού Το καθεστώς της συντήρησης οδικού δικτύου Ιωάννα X. Καρακαϊδού Πολιτικός Μηχανικός, MBA gkara@egnatia.gr 1 ΟΡΙΣΜΟΙ (ΕΛΟΤ ΕΝ 13306) Συντήρηση: Συνδυασμός ενεργειών τεχνικής, διοικητικής και διαχειριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Σελ. 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. EΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 3 Σελ. 1.1 Επιχώµατα 3 1.2 Οδοστρώµατα 3 1.2.1 Οδοστρωσία 3 1.2.2 Ερείσµατα 4 1.2.3 Ασφαλτικά 4 1.3 Σήµανση - Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις 3D Πανοραμικές εικόνες και Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων 7.500 χιλιόμετρα 3D εικόνων 165.000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. μελέτης : 42 /2015 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Αποτελεί έργο συντήρησης αστικής οδοποιίας. 2. Ακριβής διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Πλαγιάς (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 2: εδοµένα Μητρώου Αυτοκινητοδρόµου για τη Στοιχειώδη Συντήρηση

Μέρος 2: εδοµένα Μητρώου Αυτοκινητοδρόµου για τη Στοιχειώδη Συντήρηση Μέρος 2: εδοµένα Μητρώου Αυτοκινητοδρόµου για τη Στοιχειώδη Συντήρηση 2.1 Γενικά Το Μητρώο Αυτοκινητοδρόµου για τη στοιχειώδη συντήρηση, περιλαµβάνει το σύνολο των δεδοµένων των στοιχείων της οδού (θέση,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 14 Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση δρόµου Κάµπος Επάνω Κάµπος και ασφαλτόστρωση δρόµων προς Αλµυρό και Λορέντζαινα Ν.Ίου (Ν13.00b)» 3.700.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση δρόµου Κάµπος Επάνω Κάµπος και ασφαλτόστρωση δρόµων προς Αλµυρό και Λορέντζαινα Ν.Ίου (Ν13.00b)» 3.700. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Βελτίωση δρόµου Κάµπος Επάνω Κάµπος και ασφαλτόστρωση δρόµων προς Αλµυρό και Λορέντζαινα Ν.Ίου (Ν13.00b)» 3.700.000 ευρώ Μάρτιος 2012 K:\N1300b\cons\tefxi\MAPS.doc Ν1300b/4958 EΓΝΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: "Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο"

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών. (ΦΕΚ 589/Β/30-6-80)

Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών. (ΦΕΚ 589/Β/30-6-80) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. ΒΜ5/30428/80 Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών. (ΦΕΚ 589/Β/30-6-80) Περί εγκρίσεως πρότυπης Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Υ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Οι παρακάτω ποσότητες προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο "ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ-

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. - φορέας υλοποίησης µελετητής Η παρούσα µελέτη αφορά τη βελτίωση τµηµάτων της επαρχιακής οδού Βέλου Στιµάγκα Νεµέα και πιο συγκεκριµένα των οδικών τµηµάτων : Νεµέα - Κούτσι και Κούτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης Συντήρησης 1 Σ Μήκος : 670 χλμ. Εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-07-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-07-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-07-01-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 07 ιάφορες Εργασίες 01 Κοπή Εκρίζωση δέντρων και θάµνων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ/ΤΚΜ 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ / Τ.Κ.Μ.

ΣΑΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ/ΤΚΜ 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ / Τ.Κ.Μ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ / Τ.Κ.Μ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ/ΤΚΜ: 12-16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: "ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ" Με τον όρο "Μικρά Έργα µε Αυτεπιστασία", αναφερόµαστε σε εκτέλεση εργασιών µικρής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\MEBOA-ΓΕΦΥΡΩΝ\2014_οδ_ασφ_γεφ_5365\Tefhi\03_SoW_5365.doc RS/CM/WM/48/22/5365/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ : ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» Τ.Ε.Κ.Μ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ατζέμη Μαρία Τοπ. Μηχανικός, MSC PM ιευθύντρια Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Προϋπολογισµός: 413.069,00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 : 400.000,00 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση:. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός - Ε. Ρουσάκη Τηλ.: 2813-404529 - 2813-404522 Fax : 2810-335040 E-mail: vxidianos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 16.000.000 Ευρώ. Αύγουστος 2011. K:\SINTIRISI\A4510-4540-0411-0700_11-15\cons\tefxi\MAPS.doc

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 16.000.000 Ευρώ. Αύγουστος 2011. K:\SINTIRISI\A4510-4540-0411-0700_11-15\cons\tefxi\MAPS.doc ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετοι Άξονες Εγνατίας Οδού: Λειτουργία και Συντήρηση του τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου από Α/Κ υτ. Σιάτιστας µέχρι Κοροµηλιά και εργασίες κύριας συντήρησης σε επιλεγµένες θέσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 2 9 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 7 Η Μ Ε Ρ Ι Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Ηµερίδα για την Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ στη XIO: Βραχυπρόθεσµες παρεµβάσεις χαµηλού κόστους στο Εθνικό Επαρχιακό Οδικό ίκτυο της Xίου.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

Tυποποίηση σήμανσης. Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης

Tυποποίηση σήμανσης. Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης Tυποποίηση σήμανσης Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης η σήμανση πρέπει να είναι: Αντιληπτή και εύκολα κατανοητή. Οφείλει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-07-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 02-07-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-05-00 02 Χωµατουργικά Έργα 07 Επιχώµατα - Επιχώσεις 05 Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων µε φυτική γη 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) : ΤΕΧΝIΚΗ ΠΕΡIΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) : ΤΕΧΝIΚΗ ΠΕΡIΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΔΡ 1303/2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Βάση καταγεγραµµένων αναγκών) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Εκσυγχρονισμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού λιμανιού Επανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ανατολικού Τοµέα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)» «Εγνατία οδός : Λειτουργία και Συντήρηση του 75.000.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ανατολικού Τοµέα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)» «Εγνατία οδός : Λειτουργία και Συντήρηση του 75.000. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Εγνατία οδός : Λειτουργία και Συντήρηση του Ανατολικού Τοµέα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)» 75.000.000 Οκτώβριος 2014 K:\SINTIRISI\2015-2018\Ανατολικός Τοµέας\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα Για την αύξηση και την ανάπτυξη των φυτών απαιτείται νερό και χώμα πλούσιο σε θρεπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το έργο αφορά την αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC)

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Κόµβοι αποτελούν κρίσιµα σηµεία του οδικού δικτύου. Είναι τα σηµεία όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΠΕ.ΚΑ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔIΟIΚΗΣΕΩΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤIΚΟ Αθήvα, 14-2- 2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 2 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 8 Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ «Μελέτες Εντοπισμού και Προτάσεων σε τμήματα και θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας στους Άξονες Τρίπολη-Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Ηλιού Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Καθηγ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Λεμονάκης Παναγιώτης Δρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) (Π.Δ. 305/96, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Ανδρέας Λοΐζος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Χριστίνα Πλατή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεώργιος Ζάχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 550.000 ΕΚΤΕΛΕΣΗ :

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 550.000 ΕΚΤΕΛΕΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Αριθµός Μελέτης: 4 / 07-02-2012 ΕΡΓΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ Σελίδα 1 / ΠΑΡΑΤΗΜΑ I/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή.

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή. 19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή Προς: κ. Κ. Τριάντη, Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων Υ.ΠΕ.Κ.Α. Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 28.000.000 Ευρώ. Σεπτέµβριος 2011. K:\SINTIRISI\A6011-6034-0810-1213_11-15\cons\tefxi\MAPS.doc

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 28.000.000 Ευρώ. Σεπτέµβριος 2011. K:\SINTIRISI\A6011-6034-0810-1213_11-15\cons\tefxi\MAPS.doc ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετοι Άξονες Εγνατίας Οδού: Λειτουργία και Συντήρηση του αυτοκινητοδρόµου Α25 από Α/Κ Λαγκαδά/Σερρών µέχρι Μεθοριακό Σταθµό Προµαχώνα και εργασίες κύριας συντήρησης σε επιλεγµένες

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΟΡΟΦΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008 ΚΙΝ.6944 677104 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.160.000 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4980/B02

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.160.000 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4980/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Μονοκαµπίου (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ)

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Εγνατία Οδός: Κατασκευή ανισόπεδου κόµβου ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής (15.20)» 4.858.500,00 Ευρώ. εκέµβριος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Εγνατία Οδός: Κατασκευή ανισόπεδου κόµβου ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής (15.20)» 4.858.500,00 Ευρώ. εκέµβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Εγνατία Οδός: Κατασκευή ανισόπεδου κόµβου ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής (15.20)» 4.858.500,00 Ευρώ εκέµβριος 2012 K:\A1520\Cons\Tefxi\MAPS.doc 1520/5178 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Εγνατία Οδός: Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α4-ΠΡΙΑΛΑΣ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΠΟΙΔΑ- ΜΑΥΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ Τηλέφωνο : 2651360500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού :

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : «Εγνατία Οδός Α.Ε. : ημιουργούμε το αύριο» Τ.Ε.Κ.Μ., Θεσ/νίκη 7 Οκτωβρίου 2013 «Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : Από την Κατασκευή στη Κωνσταντίνος Κουτσούκος, Πολ. Μηχανικός, MSCE, MA Economics /ντής

Διαβάστε περισσότερα