Αφαίρεση από τη συσκευασία και οδηγίες εγκατάστασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αφαίρεση από τη συσκευασία και οδηγίες εγκατάστασης"

Transcript

1 Αφαίρεση από τη συσκευασία και οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες ασφάλειας Έλεγχος των περιεχοµένων Αφαίρεση από τη συσκευασία και συναρµολόγηση του EPSON Stylus Pro 9800/ Ελληνικά Αφαίρεση από τη συσκευασία και συναρµολόγηση του EPSON Stylus Pro 7800/ Εγκατάσταση του εκτυπωτή Φόρτωση του χαρτιού σε ρολό Φόρτωση χωριστών φύλλων Σύνδεση του εκτυπωτή µε τον υπολογιστή σας Εγκατάσταση του λογισµικού του Χρήση του ηλεκτρονικού εγχειριδίου χρήσης

2 Εξαρτήµατα του εκτυπωτή Πρόσοψη άξονες χαρτιού σε ρολό κάλυµµα χαρτιού σε ρολό µοχλός χαρτιού βραχίονες στερέωσης πίνακας ελέγχου υποδοχή χαρτιού τµήµα δοχείου µελανιού µπροστινό κάλυµµα Πίσω όψη Υποδοχή διασύνδεσης IEEE1394 Υποδοχή διασύνδεσης USB Είσοδος εναλλασσόµενου ρεύµατος Κάλυµµα υποδοχής προαιρετικής κάρτας διασύνδεσης Με επιφύλαξη κάθε νόµ ιµ ου δικαιώµ ατος. Κανένα τµ ήµ α αυτής της έκδοσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστηµ α ανάκτησης ή να µ εταδοθεί µ ε οποιαδήποτε µ ορφή ή µ ε οποιοδήποτε µ έσο, ηλεκτρονικό, µ ηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς την προηγούµ ενη γραπτή έγκριση της Seiko Epson Corporation. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την έκδοση προορίζονται για χρήση µ όνο µ ε τον συγκεκριµ ένο εκτυπωτή της Epson. Η Epson δεν ευθύνεται για την εφαρµ ογή των πληροφοριών αυτών σε άλλους εκτυπωτές. Η Seiko Epson Corporation και οι θυγατρικές της εταιρίες δεν φέρουν καµ ία ευθύνη προς τον αγοραστή αυτού του προϊόντος ή τρίτους για τυχόν ζηµ ίες, απώλειες, δαπάνες ή έξοδα που θα υποστεί ο αγοραστής ή άλλοι ως αποτέλεσµ α: ατυχήµ ατος, αθέµ ιτης ή κακής χρήσης του προϊόντος αυτού ή µ η εξουσιοδοτηµ ένων τροποποιήσεων, επισκευών ή µ ετατροπών του προϊόντος αυτού, ή (µ ε εξαίρεση τις Η.Π.Α.) αδυναµ ίας πλήρους συµ µ όρφωσης µ ε τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Seiko Epson Corporation. Η Seiko Epson Corporation δεν φέρει καµ ία ευθύνη για τυχόν ζηµ ίες ή προβλήµ ατα που θα προκύψουν από τη χρήση επιλογών ή αναλώσιµ ων προϊόντων διαφορετικών από αυτά που ορίζονται ως Γνήσια Προϊόντα Epson ή Εγκεκριµ ένα Προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation. Η Seiko Epson Corporation δεν φέρει καµ ία ευθύνη για τυχόν ζηµ ίες από ηλεκτροµ αγνητικές παρεµ βολές που θα προκληθούν από τη χρήση καλωδίων διασύνδεσης διαφορετικών από εκείνων που ορίζονται ως Εγκεκριµ ένα Προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation. Η επωνυµ ία EPSON είναι σήµ α κατατεθέν και η επωνυµ ία EPSON STYLUS είναι εµ πορικά σήµ ατα της Seiko Epson Corporation. Οι επωνυµ ίες Microsoft και Windows είναι σήµ ατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation. Η επωνυµ ία Apple και το όνοµ α Macintosh είναι σήµ ατα κατατεθέντα της Apple Computer, Inc. Γενική προειδοποίηση: Τα άλλα ονόµ ατα προϊόντων που χρησιµ οποιούνται στην έκδοση αυτή είναι µ όνο για σκοπούς αναγνώρισης και µ πορεί να είναι εµ πορικά σήµ ατα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η Epson αποποιείται κάθε δικαιώµ ατος σε αυτά τα εµ πορικά σήµ ατα. Πνευµ ατικά δικαιώµ ατα 2005 Seiko Epson Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόµ ιµ ου δικαιώµ ατος. 2

3 Οδηγίες ασφάλειας Προτού χρησιµ οποιήσετε τον εκτυπωτή σας διαβάστε όλες τις οδηγίες που παρέχονται. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι συµ µ ορφώνεστε προς τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στον Προειδοποίηση, Προσοχή και Σηµειώσεις w Προειδοποίηση c Προσοχή Πρέπει να ακολουθείται προσεκτικά για την αποφυγή τραυµ ατισµ ού. Πρέπει να τηρείται για την αποφυγή βλάβης στη συσκευή σας. Αποσυνδέστε τον εκτυπωτή και απευθυνθείτε σε εξειδικευµ ένο προσωπικό στις παρακάτω περιπτώσεις: Το καλώδιο ή ο ρευµ ατολήπτης έχουν φθορές, έχει εισέλθει υγρό στον εκτυπωτή, ο εκτυπωτής έχει πέσει ή το περίβληµ ά του φέρει φθορές, ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί κανονικά ή παρουσιάζει αισθητή αλλαγή στην απόδοσή του. Η υποδοχή διασύνδεσης (περιλαµ βανοµ ένης της κάρτας διασύνδεσης τύπου B) και η υποδοχή για την προαιρετική µ ονάδα αυτόµ ατης τύλιξης χαρτιού είναι µ η συνεχείς πηγές ισχύος. Ορισµένες προφυλάξεις Σηµ ειώσεις Περιέχουν σηµ αντικές πληροφορίες και χρήσιµ ες συµ βουλές για τη λειτουργία του εκτυπωτή σας. Σηµαντικές οδηγίες ασφαλείας Προτού χρησιµ οποιήσετε τον εκτυπωτή σας διαβάστε όλες τις οδηγίες που παρέχονται. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι συµ µ ορφώνεστε προς τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στον Όταν επιλέγετε τη θέση του εκτυπωτή Αποφύγετε χώρους µ ε απότοµ ες αλλαγές στη θερµ οκρασία και την υγρασία. Επίσης, φυλάξτε τον εκτυπωτή µ ακριά από άµ εση ηλιακή ακτινοβολία, έντονο φως ή πηγές θερµ ότητας. Αποφύγετε χώρους µ ε δονήσεις και κραδασµ ούς. Αποφύγετε χώρους µ ε σκόνη. Μην φράζετε και µ ην καλύπτετε τα ανοίγµ ατα του Τοποθετήστε τον εκτυπωτή κοντά σε ρευµ ατοδότη τοίχου, ώστε να είναι εύκολη η αποσύνδεσή του. Μην εισάγετε αντικείµ ενα µ έσα από τις υποδοχές. Προσέχετε να µ ην χυθεί υγρό επάνω στον Χρησιµ οποιείτε µ όνο τον τύπο παροχής ισχύος που υποδεικνύεται στην ετικέτα του Μην χρησιµ οποιείτε κατεστραµ µ ένο ή φθαρµ ένο καλώδιο τροφοδότησης ισχύος. Όταν χρησιµοποιείτε τον εκτυπωτή Μην βάζετε το χέρι σας µ έσα στον εκτυπωτή και µ ην αγγίζετε τα δοχεία µ ελανιού κατά την εκτύπωση. Μην µ ετακινείτε την κεφαλή εκτύπωσης µ ε το χέρι, διότι ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στον Ελληνικά Εάν χρησιµ οποιείτε επέκταση καλωδίου για τον εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι η ονοµ αστική τιµ ή αµ πέρ των συσκευών που έχουν συνδεθεί στο καλώδιο της επέκτασης δεν υπερβαίνει την ονοµ αστική τιµ ή αµ πέρ του καλωδίου. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η ονοµ αστική τιµ ή αµ πέρ όλων των συσκευών που συνδέονται στον ρευµ ατοδότη τοίχου δεν ξεπερνά την ονοµ αστική τιµ ή αµ πέρ του ρευµ ατοδότη. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε µ όνοι σας τον Όταν χειρίζεστε τα δοχεία µελανιού Φυλάσσετε τα δοχεία µ ελανιού µ ακριά από τα παιδιά και µ ην πίνετε το περιεχόµ ενό τους. Αποθηκεύετε τα δοχεία µ ελανιού σε δροσερό και σκοτεινό µ έρος. Εάν πέσει µ ελάνι στο δέρµ α σας, πλυθείτε καλά µ ε σαπούνι και νερό. Εάν µ πει µ ελάνι στα µ άτια σας, πλύνετέ τα αµ έσως µ ε άφθονο νερό. 3

4 Για βέλτιστα αποτελέσµ ατα, ανακινήστε καλά το δοχείο µ ελανιού προτού το εγκαταστήσετε. Μην ανακινείτε (ήδη εγκατεστηµ ένα) δοχεία µ ελανιού µ ε υπερβολική δύναµ η. Μην χρησιµ οποιείτε το δοχείο µ ελανιού µ ετά την ηµ εροµ ηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία του. Για βέλτιστα αποτελέσµ ατα, χρησιµ οποιήστε τα δοχεία µελανιού εντός διαστήµατος έξι µηνών από την τοποθέτησή τους. Μην αποσυναρµ ολογείτε τα δοχεία µ ελανιού και µ ην προσπαθείτε να τα ξαναγεµ ίσετε. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη στην κεφαλή εκτύπωσης. Μην αγγίζετε τη θύρα τροφοδοσίας µ ελανιού ή τη γύρω περιοχή ούτε το πράσινο IC chip που υπάρχει στο πλάι του δοχείου µ ελανιού. Αυτή η ενέργεια µ πορεί να επηρεάσει την οµ αλή λειτουργία και την εκτύπωση. Σε περίπτωση που απαιτείται η σύνδεση ρευµατολήπτη: εδοµ ένου ότι τα χρώµ ατα του κεντρικού καλωδίου της παρούσας συσκευής ενδέχεται να µ ην ταιριάζουν µ ε τις χρωµ ατισµ ένες ενδείξεις που υποδεικνύουν τους ακροδέκτες του ρευµ ατολήπτη, ακολουθήστε την ακόλουθη διαδικασία: Το πράσινο και κίτρινο σύρµ α πρέπει να συνδεθεί στον ακροδέκτη του ρευµ ατολήπτη που φέρει το γράµ µ α Ε ή το σήµ α της γείωσης (G). Το µ πλε σύρµ α πρέπει να συνδεθεί στον ακροδέκτη του ρευµ ατολήπτη µ ε το γράµ µ α N. Το καφέ σύρµ α πρέπει να συνδεθεί στον ακροδέκτη του ρευµ ατολήπτη µ ε το γράµ µ α L. Εάν προκληθεί βλάβη στον ρευµ ατολήπτη, αντικαταστήστε το σετ του καλωδίου ή απευθυνθείτε σε εξειδικευµ ένο ηλεκτρολόγο. Αντικαταστήστε τις ασφάλειες τήξης αποκλειστικά και µ όνο µ ε ασφάλειες τήξης σωστού µ εγέθους και ονοµ αστικής τιµ ής. Πληροφορίες ασφαλείας w Προσοχή: Η παρούσα συσκευή πρέπει να γειώνεται. Ανατρέξτε στην πλακέτα µ ε τις ονοµ αστικές τιµ ές για την κατάλληλη τάση, και βεβαιωθείτε ότι η τάση της συσκευής αντιστοιχεί στην τάση τροφοδότησης. Σηµ αντικό: Τα σύρµ ατα του κεντρικού καλωδίου που είναι συνδεδεµ ένα στην παρούσα συσκευή είναι χρωµ ατισµ ένα σύµφωνα µε τον ακόλουθο κώδικα: Πράσινο και κίτρινο - Γείωση Μπλε - Ουδέτερο Καφέ - Ηλεκτροφόρο 4

5 Έλεγχος των περιεχοµένων A Αφαίρεση από τη συσκευασία και συναρµολόγηση του EPSON Stylus Pro 9800/9400 B Γ Επιλογή σηµείου τοποθέτησης του εκτυπωτή Για τη διευκόλυνση της λειτουργίας, της συντήρησης και του αερισµ ού του εκτυπωτή, αφήστε επαρκή χώρο, όπως υποδεικνύεται παρακάτω. (Οι τιµ ές που απεικονίζονται στο σχήµ α είναι οι ελάχιστες). E ΣΤ Μόνο για τον EPSON Stylus Pro 9800/9400 Αφήστε τουλάχιστον 30 cm ανάµ εσα στον τοίχο και το πίσω µ έρος του Μόνο για τον EPSON Stylus Pro 7800/7400 Επιλέξτε σηµ είο ικανό να κρατήσει το βάρος του εκτυπωτή (περίπου 90 kg µ ε τη βάση της µ ονάδας). Ζ Μόνο για τον EPSON Stylus Pro 9800/7800 Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι επίπεδη και σταθερή. Χρησιµ οποιήστε γειωµ ένο ρευµ ατοδότη. Μην χρησιµ οποιείτε φθαρµ ένο ή τριµ µ ένο καλώδιο. Αποφεύγετε τη χρήση ρευµ ατοδότη που χρησιµ οποιείται και για άλλες συσκευές. Ελληνικά A Καλώδιο τροφοδότησης ισχύος B: Άξονας χαρτιού σε ρολό µε το χαρτί σε ρολό Γ: οχεία µελανιού : Ιµάντας χαρτιού σε ρολό E: Γκρι προσαρτήσεις Χρησιµ οποιείτε µ όνο ρευµ ατοδότη που ικανοποιεί τις απαιτήσεις ισχύος του παρόντος Θέτετε τον εκτυπωτή σε λειτουργία υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Θερµ οκρασία: 10 έως 35 C ΣΤ: Οδηγοί χαρτιού Ζ: Κιτ µετατροπής µαύρου µελανιού Υγρασία: 20 έως 80% χωρίς συµ πύκνωση Αποφεύγετε χώρους εκτεθειµ ένους σε άµ εση ηλιακή ακτινοβολία, υπερβολική ζέστη, υγρασία ή σκόνη. Μην φράσσετε τις οπές αερισµ ού. 5

6 Αποφεύγετε σηµ εία που βρίσκονται κοντά σε εν δυνάµ ει πηγές παρεµ βολών, όπως ηχεία ή ασύρµ ατα τηλέφωνα. Μέρη: Αποφεύγετε σηµ εία κοντά σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συσκευές, κλιµ ατιστικά ή υγραντήρες. A B Φυλάσσετε τον εκτυπωτή µ ακριά από εύφλεκτες ουσίες. Σηµείο αφαίρεσης του εκτυπωτή από τη συσκευασία Προτού αφαιρέσετε τη συσκευασία, διαβάστε τα ακόλουθα: Εγκαταστήστε και συναρµ ολογήστε τον εκτυπωτή κοντά στο επιλεγµ ένο σηµ είο χρήσης, καθώς υπάρχει κίνδυνος φθοράς από τυχόν µ ετακίνησή του. Φροντίστε να αφήσετε στο δάπεδο επιφάνεια περίπου 4 4 m. και ύψος τουλάχιστον διπλάσιο από το ύψος του µ εγαλύτερου κουτιού της συσκευασίας της µ ονάδας. E Γ Αφαίρεση από τη συσκευασία και συναρµολόγηση του εκτυπωτή Αφαίρεση της µονάδας βάσης από τη συσκευασία Ανοίξτε το κουτί και αφαιρέστε τα στερεωτικά από τις πλευρές του κουτιού. Ανασηκώστε και αποµ ακρύνετε το κουτί από τον εκτυπωτή, διπλώστε και ακουµ πήστε το στο πλάι. Η µ ονάδα του εκτυπωτή είναι βαριά και µ ετακινείται δύσκολα. Η αφαίρεση της µ ονάδας του εκτυπωτή από τη συσκευασία πρέπει να γίνεται από δύο άτοµ α, ενώ η τοποθέτησή της στη µ ονάδα βάσης πρέπει να γίνεται από τέσσερα άτοµ α. A: Όρθιο τµήµα της βάσης, αριστερό B: Όρθιο τµήµα της βάσης, δεξί Γ: Οριζόντια ράβδος στήριξης : Άγκιστρα υποδοχής χαρτιού (2) E: Υποδοχή χαρτιού 6

7 Εργαλεία: ΣΤ Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες. Όταν στερεώνετε τη βίδα στο άλλο όρθιο τµ ήµ α της βάσης, αφήνετε λίγο χώρο ώστε να µ πορείτε να το προσαρµ όσετε στη θέση του. Ζ Ζ H A Θ 2. Ανατρέξτε στο βήµ α 1 και ασφαλίστε την άλλη πλευρά της ράβδου στήριξης στη βάση (B). ΣΤ: Εξάγωνο κλειδί Ζ: Κοχλίες µε εσωτερική εξάγωνη εσοχή (4) H: Πτερυγιωτά περικόχλια, δακτύλιοι ασφάλισης και ροδέλες (2) Τα εργαλεία αυτά (Η) προορίζονται για τη σύνδεση της µονάδας του εκτυπωτή στη µονάδα βάσης. Θ: Ταινίες στήριξης του τροφοδότη χαρτιού (5) 3. Βιδώστε καλά τους τέσσερις κοχλίες στις δύο πλευρές του όρθιου τµ ήµ ατος της βάσης. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η συναρµ ολόγηση της µ ονάδας βάσης. Τοποθετήστε τον εκτυπωτή στη µ ονάδα βάσης προτού προσαρτήσετε την υποδοχή χαρτιού. Αφαίρεση του εκτυπωτή από τη συσκευασία Συναρµολόγηση της µονάδας βάσης Για τη συναρµ ολόγηση της µ ονάδας βάσης (20,5 kg) απαιτούνται δύο άτοµ α σε κάθε πλευρά της. 1. Κρατήστε το αριστερό όρθιο τµ ήµ α της βάσης (A) και την οριζόντια ράβδο στήριξης όπως υποδεικνύεται στο σχήµ α. Στη συνέχεια, στερεώστε τη ράβδο στήριξης στη βάση χρησιµ οποιώντας τους δύο κοχλίες µ ε εσωτερική εξάγωνη εσοχή (G) και το εξάγωνο κλειδί (F). Η µ ονάδα του εκτυπωτή είναι βαριά και µ ετακινείται δύσκολα. Η αφαίρεση της µ ονάδας του εκτυπωτή από τη συσκευασία πρέπει να γίνεται από δύο άτοµ α, ενώ η τοποθέτησή της στη µ ονάδα βάσης πρέπει να γίνεται από τέσσερα άτοµ α. 1. Αφαιρέστε τον άξονα του χαρτιού σε ρολό µ ε το χαρτί σε ρολό, το αφρώδες πολυστυρένιο και τα χαρτονένια προστατευτικά γύρω από τον Ελληνικά Στην µ προστινή όψη του δεξιού όρθιου τµ ήµ ατος της βάσης υπάρχει ένα αυτοκόλλητο µ ε οδηγίες σχετικά µ ε την τοποθέτηση της υποδοχής χαρτιού. 7

8 2. Ανασηκώστε και αποµ ακρύνετε το κουτί από τον Αποµ ακρύνετε όλα τα αντικείµ ενα από τις κοιλότητες (A και B) στην πίσω όψη του 3. Στερεώστε τον εκτυπωτή στη µ ονάδα βάσης όπως υποδεικνύεται στο σχήµ α. Απαγορεύεται η ανύψωση της µ ονάδας του εκτυπωτή από λιγότερα από τέσσερα άτοµ α. Όταν τοποθετείτε τον εκτυπωτή στη µ ονάδα βάσης, προσαρµ όζετε το τετράγωνο στο άκρο της δεξιάς πλευράς του εκτυπωτή (υποδεικνύεται µ ε τον αριθµ ό 4 στο παρακάτω σχήµ α) µ ε το τετράγωνο που βρίσκεται στο ίδιο τµ ήµ α της µ ονάδας βάσης. Τα δοχεία µ ελανιού που παρέχονται µ ε τον εκτυπωτή προορίζονται κυρίως για την αρχική ρύθµ ιση. 3. Αφαιρέστε τα χαρτονένια πλαίσια από τον Τοποθέτηση του εκτυπωτή στη µονάδα βάσης 1. Ασφαλίστε τους δυο τροχούς (Ι) και εκτείνετε τις δυο βάσεις σταθεροποίησης (K) κάτω από τη µ ονάδα βάσης. Ι Κ Φέρτε τους τροχούς σε πλάγια διάταξη και ασφαλίστε τους ώστε να µ ην κινούνται. 2. Τοποθετήστε τη µ ονάδα βάσης µ προστά από τη µ ονάδα του εκτυπωτή όπως υποδεικνύεται στο σχήµ α. άνω όψη 8

9 4. Συνδέστε το κάτω µ έρος του εκτυπωτή και τη µ ονάδα βάσης µ ε το πτερυγιωτό περικόχλιο, τους δακτυλίους ασφάλισης και τις ροδέλες (H). Προσέχετε τα δάχτυλά σας κατά το άνοιγµ α και το κλείσιµ ο του µ προστινού καλύµ µ ατος. Λ Μ Ν H 5. Απελευθερώστε τους µ προστινούς τροχούς και τις βάσεις σταθεροποίησης, και µ ετακινήστε τον εκτυπωτή στο σηµ είο χρήσης (που πρέπει να βρίσκεται κοντά). Μετά τη µ ετακίνηση, ασφαλίστε τους τροχούς και εκτείνετε τις βάσεις σταθεροποίησης. 6. Αφαιρέστε τις προστατευτικές ταινίες. Λ: Προστατευτικός κοχλίας Μ: Προστατευτική µεταλλική πλάκα Ν: Κόκκινο καλώδιο α Μην επανατοποθετείτε τον κοχλία και τη µ εταλλική πλάκα. Φυλάξτε τα ώστε να µ ην χαθούν. 8. Κλείστε το µπροστινό κάλυµµα. β γ Σύνδεση της υποδοχής χαρτιού 1. Εισάγετε τα άνω άγκιστρα της υποδοχής χαρτιού ( ) µ έχρι το τέλος της διαδροµ ής τους και προσαρτήστε τα στους άνω οδηγούς του αριστερού και του δεξιού όρθιου τµ ήµ ατος της βάσης. Ελληνικά α: από το µπροστινό κάλυµµα β: από το κάλυµµα του τµήµατος του µελανιού γ: από τη δεξαµενή συντήρησης 7. Ανοίξτε το µ προστινό κάλυµ µ α. Αφαιρέστε τον προστατευτικό κοχλία (Λ) και τη µ εταλλική πλάκα (M) από το πλάι του τµ ήµ ατος της κεφαλής εκτύπωσης. (Ακολουθήστε το κόκκινο καλώδιο (N) που είναι στερεωµ ένο στο κάλυµ µ α του εκτυπωτή και θα δείτε τον κοχλία στο άκρο του καλωδίου). 9

10 2. Στρέψτε την όψη µ ε τη ραφή προς τα κάτω και απλώστε την υποδοχή χαρτιού στο πάτωµ α. 6. Αγκιστρώστε και τα δύο άκρα του κεντρικού άξονα (O) στα άνω άγκιστρα της υποδοχής χαρτιού. Ο 3. Κρατήστε τον πίσω άξονα και περάστε την υποδοχή χαρτιού κάτω από τις οριζόντιες ράβδους στήριξης. 7. Εισάγετε τους κάτω άξονες στις οπές που βρίσκονται στο κάτω µ έρος της µ ονάδας βάσης, όπως υποδεικνύεται στο σχήµ α. 4. Περιστρέψτε τις πίσω συνδέσεις της υποδοχής χαρτιού ώστε να τυλίξετε τη ράβδο που δεν ενώνεται µ ε το ύφασµ α. Εισάγετε τους πείρους στήριξης στις οπές επί του αριστερού και του δεξιού τµ ήµ ατος της βάσης, όπως υποδεικνύεται στο σχήµ α. 8. Ανασηκώστε τους κάτω άξονες. 5. Τραβήξτε και εκτείνετε πλήρως τα άνω άγκιστρα της υποδοχής χαρτιού. 9. Όπως υποδεικνύεται στο σχήµ α, αγκιστρώστε την ταινία στήριξης του τροφοδότη χαρτιού στον άξονα της υποδοχής χαρτιού (µ ε το µ ετακινούµ ενο άγκιστρο (α) στον ενδιάµ εσο άξονα και το άγκιστρο σταθεροποίησης (β) στον πίσω άξονα), µ ε τρόπο ώστε να κρέµ εται κατά µ ήκος της εσωτερικής επιφάνειας της υποδοχής χαρτιού. 10

11 Τοποθετήστε τις πέντε ταινίες στήριξης του τροφοδότη χαρτιού ανά ίσα διαστήµ ατα και µ ε τη σειρά που υποδεικνύεται στο σχήµ α. Όταν ο εκτυπωτής δεν χρησιµ οποιείται ή όταν επιθυµ είτε να τον µ ετακινήσετε, εισάγετε τα άνω άγκιστρα της υποδοχής χαρτιού. Βεβαιωθείτε ότι οι κάτω άξονες βρίσκονται σε όρθια θέση και συνδέστε τους δακτυλίους της υποδοχής χαρτιού µ ε τα άνω άγκιστρα της υποδοχής χαρτιού, όπως υποδεικνύεται παρακάτω. β α Επαναχρησιµοποίηση της συσκευασίας Εάν απαιτείται η µ εταφορά του εκτυπωτή σε µ ακρινή απόσταση, θα πρέπει να συσκευάζεται εκ νέου µ ε τη χρήση των αρχικών κουτιών και υλικών συσκευασίας. Ζητήστε τη συνδροµ ή του αντιπροσώπου της περιοχής σας. 10. Όταν τροφοδοτείτε το χαρτί προς τα εµ πρός ή προς τα πίσω, τοποθετείτε τους 5 οδηγούς χαρτιού στο κάτω µ έρος του εκτυπωτή, όπως υποδεικνύεται παρακάτω. Αφαίρεση από τη συσκευασία και συναρµολόγηση του EPSON Stylus Pro 7800/7400 Επιλογή του σηµείου τοποθέτησης του εκτυπωτή Για τη διευκόλυνση της λειτουργίας, της συντήρησης και του αερισµ ού του εκτυπωτή, αφήστε επαρκή χώρο, όπως υποδεικνύεται παρακάτω. (Οι τιµ ές που απεικονίζονται στο σχήµ α είναι οι ελάχιστες). Ελληνικά Όταν τροφοδοτείτε το χαρτί προς τα εµ πρός µ ε τη µ ονάδα αυτόµ ατης τύλιξης χαρτιού, χρησιµ οποιείτε τους οδηγούς χαρτιού που παρέχονται µ ε τη µ ονάδα αυτή. Εάν επιθυµ είτε να τροφοδοτήσετε το χαρτί προς τα πίσω µ ε τη µ ονάδα αυτόµ ατης τύλιξης χαρτιού, αφαιρέστε τους οδηγούς χαρτιού. Αφήστε τουλάχιστον 20 cm ανάµ εσα στον τοίχο και το πίσω µ έρος του 11

12 Τοποθετήστε τον εκτυπωτή σε γραφείο. Εάν δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση του εκτυπωτή σε γραφείο, θα χρειαστείτε τη βάση στήριξης. Εάν τοποθετήσετε τον εκτυπωτή σε γραφείο, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Επιλέξτε ένα γραφείο που µ πορεί να κρατήσει το βάρος του εκτυπωτή (περίπου 49 kg) και το οποίο απέχει mm από το δάπεδο. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι επίπεδη και σταθερή. Τοποθετήστε τα µ προστινά ελαστικά πόδια του εκτυπωτή ακριβώς στην άκρη του γραφείου. Αφήστε αρκετό χώρο (περισσότερο από 600 mm) µ προστά από το γραφείο. Φροντίζετε ώστε οι εκτυπώσεις σας να µ ην λερώνονται και να µ ην τσαλακώνονται. Χρησιµ οποιείτε γειωµ ένο ρευµ ατοδότη. Μην χρησιµ οποιείτε κατεστραµ µ ένο ή φθαρµ ένο καλώδιο τροφοδότησης ισχύος. Αποφεύγετε τη χρήση ρευµ ατοδότη που χρησιµ οποιείται και για άλλες συσκευές. Χρησιµ οποιείτε µ όνο ρευµ ατοδότη που ικανοποιεί τις απαιτήσεις ισχύος του παρόντος Θέτετε τον εκτυπωτή σε λειτουργία υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Θερµ οκρασία: από 10 έως 35 C Αποφεύγετε χώρους µ ε σκόνη. Σηµείο αφαίρεσης του εκτυπωτή από τη συσκευασία Προτού αφαιρέσετε τη συσκευασία, διαβάστε τα ακόλουθα: Εγκαταστήστε και συναρµ ολογήστε τον εκτυπωτή κοντά στο επιλεγµ ένο σηµ είο χρήσης, καθώς υπάρχει κίνδυνος φθοράς από τυχόν µ ετακίνησή του. Φροντίστε να αφήσετε στο δάπεδο επιφάνεια περίπου 2,5 2,5 m. και ύψος τουλάχιστον διπλάσιο από το ύψος του µ εγαλύτερου κουτιού της συσκευασίας της µ ονάδας. Αφαίρεση του εκτυπωτή από τη συσκευασία Η µ ονάδα του εκτυπωτή είναι βαριά και µ ετακινείται δύσκολα. Η αφαίρεση του εκτυπωτή από τη συσκευασία πρέπει να γίνεται από δύο άτοµ α. 1. Ανοίξτε το κουτί που περιέχει τον εκτυπωτή και αφαιρέστε τον άξονα του χαρτιού σε ρολό µ ε το χαρτί σε ρολό, το αφρώδες πολυστυρένιο και τα χαρτονένια προστατευτικά γύρω από τον Υγρασία: από 20 έως 80% χωρίς συµ πύκνωση Αποφεύγετε χώρους εκτεθειµ ένους σε άµ εση ηλιακή ακτινοβολία, υπερβολική ζέστη, υγρασία ή σκόνη. Μην φράσσετε τις οπές αερισµ ού. Αποφεύγετε σηµ εία που βρίσκονται κοντά σε εν δυνάµ ει πηγές παρεµ βολών, όπως ηχεία ή ασύρµ ατα τηλέφωνα. Αποφεύγετε σηµ εία κοντά σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συσκευές, κλιµ ατιστικά ή υγραντήρες. Αποφεύγετε χώρους µ ε δονήσεις και κραδασµ ούς. Φυλάσσετε τον εκτυπωτή µ ακριά από εύφλεκτες ουσίες. 2. Αφαιρέστε τα στερεωτικά από τις πλευρές του κουτιού. 12

13 3. Ανασηκώστε και αποµ ακρύνετε το κουτί από τον Αποµ ακρύνετε όλα τα αντικείµ ενα από τις κοιλότητες (A και B) στην πίσω όψη του Μην επανατοποθετείτε τον κοχλία. Φυλάξτε τον ώστε να µ ην χαθεί. Χρήση της βάσης στήριξης Έλεγχος των περιεχοµένων της συσκευασίας Προτού συναρµ ολογήσετε τη βάση στήριξης, ελέγξτε τα περιεχόµ ενα της συσκευασίας ώστε να βεβαιωθείτε ότι περιλαµ βάνονται όλα τα αντικείµ ενα που υποδεικνύονται, χωρίς φθορές. Τα δοχεία µ ελανιού που παρέχονται µ ε τον εκτυπωτή προορίζονται κυρίως για την αρχική ρύθµ ιση. Μέρη: 4. Αφαιρέστε τα στόπερ από αφρώδες πολυστυρένιο από το κάτω µ έρος του A B Γ 5. Αφαιρέστε τα προστατευτικά υλικά: από το µ προστινό κάλυµ µ α (ταινία). E ΣΤ από το κάλυµ µ α του τµ ήµ ατος του µ ελανιού (ταινία) από τη δεξαµ ενή συντήρησης (ταινία) A: εξιά (1) και αριστερή βάση (1) B: εξί (1) και αριστερό πόδι (1) Ελληνικά από το πλάι του τµ ήµ ατος της κεφαλής εκτύπωσης (κοχλίας και µ εταλλική πλάκα στο εσωτερικό του µπροστινού καλύµµατος). Γ: Κάτω οριζόντια ράβδος στήριξης (1) : Άνω οριζόντια ράβδος στήριξης (1) E: Άγκιστρα υποδοχής χαρτιού (4) ΣΤ: Υποδοχή χαρτιού (1) Εργαλεία: Ζ Ζ: Εξάγωνο κλειδί (2) 13

14 Παρελκόµενα: 2. Συναρµ ολογήστε το αριστερό πόδι και την αριστερή βάση σύµ φωνα µ ε το βήµ α 1. H Θ Ι Κ Λ Μ H: Μπουλόνια βάσης (4) Θ: Κοχλίες ράβδου στήριξης (2) Ι: Κοχλίες µε εσωτερική εξάγωνη εσοχή και ροδέλες (10) Κ: ακτύλιοι στερέωσης (2) Λ: Πτερυγιωτοί κοχλίες (2) Μ: Ροδέλες (2) 3. Εισάγετε την κάτω οριζόντια ράβδο στήριξης στη δεξιά και την αριστερή βάση, όπως υποδεικνύεται στο σχήµ α. Χρησιµ οποιήστε το εξάγωνο κλειδί (Ζ) για να στερεώσετε τη ράβδο στήριξης µ ε τους δακτυλίους στερέωσης (K) και τους κοχλίες της ράβδου στήριξης (Θ). Αφού συναρµ ολογήσετε τις βάσεις και την κάτω οριζόντια ράβδο στήριξης, βεβαιωθείτε ότι έχουν στερεωθεί καλά. Συναρµολόγηση της βάσης στήριξης Για τη συναρµ ολόγηση απαιτούνται δύο άτοµ α. Φροντίστε να προσαρµ όσετε το δεξί και το αριστερό πόδι (στην εσωτερική πλευρά των µ ερών της βάσης είναι χαραγµ ένα τα γράµ µ ατα R (δεξί) και L (αριστερό)) στα σωστά µ έρη της βάσης. 1. Εισάγετε το δεξί πόδι στη δεξιά βάση ωθώντας τη σχισµ ή του ποδιού ώστε να ολισθήσει επάνω στην προεξοχή της βάσης, όπως υποδεικνύεται στο σχήµ α. Χρησιµ οποιήστε το εξάγωνο κλειδί για να στερεώσετε το πόδι στη βάση µ ε τα 2 µ πουλόνια της βάσης (H). Κ Θ Κ Θ H 14

15 4. Εισάγετε την άνω οριζόντια ράβδο στήριξης στο δεξί και το αριστερό πόδι. Χρησιµ οποιήστε κατσαβίδι για να στερεώσετε τη ράβδο στήριξης µ ε τους κοχλίες που φέρουν εσωτερική εξάγωνη εσοχή και ροδέλες (Ι). Φέρτε τους τροχούς σε πλάγια διάταξη και ασφαλίστε τους ώστε να µ ην κινούνται. 2. Στερεώστε τον εκτυπωτή στη βάση στήριξης, όπως υποδεικνύεται στο σχήµ α. Ι Ι Ι 3. Συνδέστε το κάτω µ έρος του εκτυπωτή στη βάση στήριξής του χρησιµ οποιώντας τα πτερυγιωτά περικόχλια (Λ) και τις ροδέλες (M) 5. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η συναρµ ολόγηση της βάσης στήριξης. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα µ έρη της βάσης στήριξης είναι καλά σφιγµ ένα. Τοποθέτηση του εκτυπωτή στη βάση στήριξης Για την τοποθέτηση του εκτυπωτή απαιτούνται τουλάχιστον δύο άτοµ α. Κρατήστε τον εκτυπωτή από τα ενδεδειγµ ένα σηµ εία, όπως απεικονίζεται στο σχήµ α. Εάν τα δοχεία µ ελανιού έχουν ήδη εγκατασταθεί, µ ην γέρνετε τον ιαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος διαρροής από τα δοχεία. Μ Λ 4. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η διαδικασία τοποθέτησης. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής και η βάση στήριξης έχουν συνδεθεί καλά. Μ Λ Ελληνικά 1. Ασφαλίστε τους δυο τροχούς και εκτείνετε τις δυο βάσεις σταθεροποίησης κάτω από τη µ ονάδα βάσης. 15

16 Σύνδεση της υποδοχής χαρτιού 1. Εισάγετε τα άγκιστρα της υποδοχής χαρτιού στις σχισµ ές των περιστρεφόµ ενων πλαισίων που είναι προσαρτηµ ένα στην κάτω οριζόντια ράβδο στήριξης. Τα άνω άκρα των αγκίστρων της υποδοχής χαρτιού πρέπει να είναι στραµ µ ένα προς τα κάτω. 3. Περιστρέψτε τις µ προστινές συνδέσεις της υποδοχής χαρτιού ώστε να τυλίξετε τη ράβδο που δεν ενώνεται µ ε το ύφασµ α, όπως υποδεικνύεται στο σχήµ α (Ν). Στη συνέχεια, ενώστε τις µ προστινές συνδέσεις της υποδοχής χαρτιού µ ε τα άκρα των αγκίστρων της υποδοχής χαρτιού στο µ προστινό µ έρος της βάσης στήριξης. Βεβαιωθείτε ότι η θέση των συνδέσεων είναι εκείνη που υποδεικνύεται στο σχήµ α (Ο). Ν Ο 2. Ενώστε τις πίσω συνδέσεις της υποδοχής χαρτιού µ ε τα άκρα των αγκίστρων της υποδοχής χαρτιού στο πίσω µ έρος της βάσης στήριξης. Βεβαιωθείτε ότι η θέση των συνδέσεων είναι εκείνη που υποδεικνύεται στο σχήµ α. 4. Όταν τροφοδοτείτε το χαρτί προς τα εµ πρός ή προς τα πίσω, τοποθετείτε τους 2 οδηγούς χαρτιού στο κάτω µ έρος του εκτυπωτή, όπως υποδεικνύεται παρακάτω. Επαναχρησιµοποίηση της συσκευασίας Εάν απαιτείται η µ εταφορά του εκτυπωτή σε µ ακρινή απόσταση, θα πρέπει να συσκευάζεται εκ νέου µ ε τη χρήση των αρχικών κουτιών και υλικών συσκευασίας. Ζητήστε τη συνδροµ ή του αντιπροσώπου της περιοχής σας. 16

17 Εγκατάσταση του εκτυπωτή Σύνδεση του καλωδίου τροφοδότησης 3. Περάστε το καλώδιο τροφοδότησης µ έσα από τα κλείστρα στο πίσω µ έρος του Το καλώδιο µ πορεί να περνάει είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερή πλευρά. Τα περισσότερα σχήµ ατα της ενότητας αφορούν το µ οντέλο EPSON Stylus Pro 9800/9400 και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφορές από το µ οντέλο EPSON Stylus Pro 7800/7400. Ωστόσο, ισχύον οι ίδιες οδηγίες, εκτός εάν αναφέρεται άλλως. 1. Ελέγξτε την ετικέτα στο πίσω µ έρος του εκτυπωτή για να βεβαιωθείτε ότι η τάση που απαιτεί ο εκτυπωτής σας ταιριάζει µ ε την τάση του ρευµ ατοδότη τοίχου. Επίσης, βεβαιωθείτε πως διαθέτετε το σωστό καλώδιο τροφοδότησης για την πηγή ισχύος που χρησιµ οποιείτε. εν είναι δυνατό να αλλάξετε την τάση του Εάν η ονοµ αστική τάση και η τάση του ρευµ ατοδότη δεν ταιριάζουν, µ ην εισάγετε το καλώδιο στον ρευµ ατοδότη και επικοινωνήστε µ ε τον αντιπρόσωπό σας για βοήθεια. 2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδότησης στην είσοδο εναλλασσόµ ενου ρεύµ ατος που βρίσκεται στο πίσω µ έρος του 4. Εισάγετε το καλώδιο τροφοδότησης σε σωστά γειωµ ένο ρευµ ατοδότη. Μην χρησιµ οποιείτε ρευµ ατοδότη που ελέγχεται από αυτόµ ατο χρονοδιακόπτη ή διακόπτη τοίχου. ιαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος εκ παραδροµ ής απενεργοποίησης ή φθοράς του εκτυπωτή σας. Εγκατάσταση των δοχείων µελανιού Εγκαταστήστε τα δοχεία µ ελανιού σύµ φωνα µ ε τις οδηγίες που ακολουθούν. w Προειδοποιήσεις: Τα δοχεία µ ελανιού είναι αυτόνοµ ες µ ονάδες. Με κανονική χρήση το µ ελάνι δεν θα διαρρεύσει από τα δοχεία. Εάν πέσει µ ελάνι στα χέρια σας, πλυθείτε καλά µ ε σαπούνι και νερό. Εάν µ πει µ ελάνι στα µ άτια σας, πλύνετέ τα αµ έσως µ ε άφθονο νερό. Ελληνικά Τα δοχεία µ ελανιού που παρέχονται µ ε τον εκτυπωτή προορίζονται κυρίως για την αρχική ρύθµ ιση. Ο εκτυπωτής σας θα χρησιµ οποιήσει µ εγάλη ποσότητα µ ελανιού κατά τη διαδικασία ρύθµ ισης και δεν αποκλείεται να χρειαστεί να αντικαταστήσετε τα δοχεία µ ελανιού σύντοµ α. Η αρχική διαδικασία φόρτωσης του µ ελανιού διαρκεί περίπου 10 λεπτά. 17

18 Σε κάθε υποδοχή µ πορεί να τοποθετηθεί ένα συγκεκριµ ένο χρώµ α µ ελανιού. Φροντίστε να τοποθετήσετε τα δοχεία µ ελανιού στις σωστές υποδοχές, σύµ φωνα µ ε τη λειτουργία µ ελανιού που επιλέγετε. 2. Ανοίξτε το κάλυµ µ α του τµ ήµ ατος του µ ελανιού και βεβαιωθείτε ότι ο µ οχλός µ ελανιού βρίσκεται σε όρθια θέση Αφαιρέστε τη συσκευασία από το δοχείο µ ελανιού. Αρ. EPSON Stylus Pro 9800/7800 EPSON Stylus Pro 9400/7400 #1 Light Light Black (Πολύ ανοιχτό µαύρο) #2 Light Magenta (Ανοιχτό µατζέντα) Matte Black (Μαύρο µατ) Matte Black (Μαύρο µατ) #3 Light Cyan (Ανοιχτό κυανό) Magenta (Ματζέντα) #4 Light Black (Ανοιχτό µαύρο) Magenta (Ματζέντα) #5 Matte Black (Μαύρο µατ) ή Photo Black (Μαύρο φωτογραφίας) Cyan (Κυανό) #6 Cyan (Κυανό) Cyan (Κυανό) #7 Magenta (Ματζέντα) Yellow (Κίτρινο) #8 Yellow (Κίτρινο) Yellow (Κίτρινο) 1. Ανάψτε τον εκτυπωτή πιέζοντας το κουµ πί Power [Τροφοδότηση ισχύος]. Μετά από λίγο στην οθόνη LCD απεικονίζεται η ένδειξη INSTALL INK CARTRIDGE [Εγκαταστήστε τα δοχεία µ ελανιού]. Μην ανακινείτε (ήδη χρησιµ οποιηµ ένα) δοχεία µ ε υπερβολική δύναµ η. 4. Κρατήστε το δοχείο µ ελανιού µ ε το βέλος προς τα επάνω και στραµ µ ένο προς το πίσω µ έρος του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το στην υποδοχή έως ότου η αντίστοιχη ένδειξη µ ελανιού εµ φανιστεί στην οθόνη LCD. 5. Επαναλάβετε τα βήµ ατα 3 και 4 για τα υπόλοιπα δοχεία µ ελανιού. 18

19 6. Αφού τοποθετήσετε όλα τα δοχεία µ ελανιού στην αντίστοιχη υποδοχή, χαµ ηλώστε τους µ οχλούς µ ελανιού. Η διαδικασία φόρτωσης µ ελανιού στον εκτυπωτή ξεκινάει. 7. Μετά από λίγο, εµ φανίζονται µ ηνύµ ατα για τον µ οχλό µ ελανιού στη οθόνη LCD. Υψώστε ή χαµ ηλώστε τους µ οχλούς µ ελανιού όπως απαιτείται, µ έχρι να εµ φανιστεί το µ ήνυµ α READY [Έτοιµ ο] στην οθόνη LCD, που υποδεικνύει ότι η αρχική φόρτωση του µ ελανιού έχει ολοκληρωθεί. 8. Κλείστε το κάλυµ µ α του τµ ήµ ατος του µ ελανιού. Αφού εγκαταστήσετε και τα οκτώ δοχεία µ ελανιού, ο εκτυπωτής αρχίζει να φορτώνει το σύστηµ α παροχής µ ελανιού και η λυχνία ισχύος αναβοσβήνει (επί περίπου 10 λεπτά). Όταν ολοκληρωθεί η φόρτωση του συστήµ ατος παροχής µ ελανιού, η λυχνία ισχύος σταµ ατά να αναβοσβήνει. c Προσοχή: Ποτέ µ ην κάνετε κάτι από τα παρακάτω ενόσω αναβοσβήνει η λυχνία ισχύος, διότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βλάβης. 2. Τοποθετήστε το χαρτί σε ρολό σε µ ια επίπεδη επιφάνεια έτσι ώστε να ξεδιπλώνεται προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται. Ωθήστε το χαρτί σε ρολό στον άξονα και περάστε το από τη σταθερή στεφάνη. 3. Επαναφέρετε τη µ ετακινούµ ενη στεφάνη στον άξονα και ωθήστε έως ότου στερεωθεί στη θέση της, στο πίσω µ έρος του χαρτιού σε ρολό. 4. Ανοίξτε το κάλυµ µ α του χαρτιού σε ρολό. Κρατώντας τον άξονα, προσαρµ όστε το αριστερό και το δεξί άκρο του στους βραχίονες στήριξης στο εσωτερικό του Μην απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή Μην ανοίγετε το µ προστινό κάλυµ µ α Μην φέρνετε τον µ οχλό µ ελανιού σε όρθια θέση Μην φέρνετε τον µ οχλό χαρτιού στη θέση απασφάλισης Μην αφαιρείτε τη δεξαµ ενή συντήρησης Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδότησης από την πρίζα Μην αφαιρείτε τα δοχεία µ ελανιού Ο άξονας και οι βραχίονες στήριξης φέρουν κωδικό µ ε χρώµ α. Τοποθετήστε τον άξονα στον βραχίονα στήριξης που έχει το ίδιο χρώµ α µ ε το άκρο του άξονα. Ελληνικά Φόρτωση του χαρτιού σε ρολό 5. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιηµ ένος. Εκτελέστε τα ακόλουθα βήµ ατα για να φορτώσετε το χαρτί σε ρολό στον 1. Ωθήστε και αφαιρέστε τη µ ετακινούµ ενη στεφάνη από το άκρο του άξονα. 19

20 6. Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία ισχύος δεν αναβοσβήνει και, στη συνέχεια, φέρτε τον µ οχλό χαρτιού στη θέση απασφάλισης. Η ένδειξη LEVER RELEASED. LOAD PAPER [Απελευθέρωση µ οχλού. Φορτώστε χαρτί] εµ φανίζεται στην οθόνη LCD. Ρυθµ ίστε την ισχύ της τροφοδοσίας πιέζοντας τα κουµ πιά Paper Feed [Τροφοδοσία χαρτιού] στον πίνακα ελέγχου. Όταν χρησιµ οποιείτε χοντρό, βαρύ ή κυλινδρικά τυλιγµ ένο χαρτί, πιέστε το πλήκτρο Paper Feed [Τροφοδοσία χαρτιού] u για να αυξήσετε την ισχύ. Όταν χρησιµ οποιείτε λεπτό ή ελαφρύ χαρτί, πιέστε το πλήκτρο Paper Feed [Τροφοδοσία χαρτιού] d για να µ ειώσετε την ισχύ. Μην φέρνετε τον µ οχλό χαρτιού στην όρθια θέση ενόσω η λυχνία ισχύος αναβοσβήνει. Αυτή η ενέργεια µ πορεί να προκαλέσει βλάβη στον 7. Εισάγετε το χαρτί στη σχισµ ή εισαγωγής χαρτιού. Εάν το χαρτί δεν εξέλθει ακόµ η και µ ετά την εκτέλεση της παραπάνω διαδικασίας, ανοίξτε το µ προστινό κάλυµ µ α και τραβήξτε το χαρτί µ ε το χέρι. 9. Κρατώντας το κάτω άκρο του χαρτιού, στρέψτε τον κύλινδρο του χαρτιού σε ρολό ώστε να τεντωθεί. Βεβαιωθείτε ότι η κάτω πλευρά του χαρτιού είναι ίσια και ευθυγραµ µ ισµ ένη µ ε την οριζόντια γραµµή. 8. Τραβήξτε το χαρτί προς τα κάτω ώστε να περάσει από τη σχισµ ή εισαγωγής και να εξέλθει από κάτω. εν είναι απαραίτητο να ευθυγραµ µ ίσετε τη δεξιά πλευρά του χαρτιού µ ε την κάθετη γραµ µ ή. Εάν το χαρτί σε ρολό δεν εξέλθει, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. 10. Φέρτε τον µ οχλό του χαρτιού στη θέση ασφάλισης και κλείστε το κάλυµ µ α του χαρτιού σε ρολό. Εµ φανίζεται η ένδειξη PRESS PAUSE BUTTON [Πιέστε το κουµ πί παύσης]. 20

Αφαίρεση από τη συσκευασία και οδηγίες εγκατάστασης

Αφαίρεση από τη συσκευασία και οδηγίες εγκατάστασης Αφαίρεση από τη συσκευασία και οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες ασφάλειας............................1 Αφαίρεση από τη συσκευασία και συναρμολόγηση της μονάδας βάσης.............3 Αφαίρεση του εκτυπωτή από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Βήμα 1 Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Βήμα 2 Κλείστε τη μονάδα του σαρωτή αργά. Προσοχή. Πρέπει να ακολουθήσετε προσεκτικά τις οδηγίες, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό. 1

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση τυπικής θήκης 250 φύλλων

Τοποθέτηση τυπικής θήκης 250 φύλλων Γρήγορη αναφορά Τοποθέτηση χαρτιού και ειδικών μέσων εκτύπωσης Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος τοποθέτησης χαρτιού σε θήκες 250 και 550 φύλλων καθώς και στον μη αυτόματο τροφοδότη. Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ταχείας αναφοράς για το ZE500

Οδηγός ταχείας αναφοράς για το ZE500 Οδηγός ταχείας αναφοράς για το ZE500 Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να χειρίζεστε τη μηχανή εκτύπωσης σας σε καθημερινή βάση. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη. Προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ταχείας αναφοράς για τους εκτυπωτές Z Series /Σειρά RZ

Οδηγός ταχείας αναφοράς για τους εκτυπωτές Z Series /Σειρά RZ Οδηγός ταχείας αναφοράς για τους εκτυπωτές Z Series /Σειρά RZ Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να χειρίζεστε τον εκτυπωτή σας σε καθημερινή βάση. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 4 Α Π Α Ι Τ Ή Σ Ε Ι Σ Σ Υ Σ Τ Ή Μ Α Τ Ο Σ 4 Ε Γ Κ Α Τ Ά Σ Τ Α Σ Η Ε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Lt408 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του Lt408 Οι Lt408 η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο Lt408 είναι ένας φιλικός προς το χρήστη εκτυπωτής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ταχείας αναφοράς για τη σειρά ZT400

Οδηγός ταχείας αναφοράς για τη σειρά ZT400 Οδηγός ταχείας αναφοράς για τη σειρά ZT400 Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να χειρίζεστε τον εκτυπωτή σας σε καθημερινή βάση. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη. Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery

Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 1. Εισαγωγή 2 2. Απαιτήσεις Συστήματος 2 3. Χαρακτηριστικά Προσωπικού Εκτυπωτή Ετικετών Avery 2 4. Περιγραφή τμημάτων Προσωπικού Εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής Διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις ποιότητας αντιγράφων: Αυτόματη επιλογή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή όταν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ταχείας αναφοράς XiIIIPlus/RXi

Οδηγός ταχείας αναφοράς XiIIIPlus/RXi Οδηγός ταχείας αναφοράς XiIIIPlus/RXi Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να χειρίζεστε τον εκτυπωτή σας σε καθημερινή βάση. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη. Εξωτερική προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew T&W matr-x 4Ew ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 Ασύρµατο ADSL2+ Router 1 Καλώδιο Ethernet RJ45 2 Τηλεφωνικά Καλώδια RJ11

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης. Εκτυπωτής laser

Οδηγός εγκατάστασης. Εκτυπωτής laser Εκτυπωτής laser Οδηγός εγκατάστασης 1 Συναρµολόγηση του εκτυπωτή............... 3 2 Τοποθέτηση αναλωσίµων................... 5 3 Προετοιµασία για χρήση του εκτυπωτή........ 12 4 Εγκατάσταση του λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ταχείας αναφοράς για ZT210/ZT220/ZT230

Οδηγός ταχείας αναφοράς για ZT210/ZT220/ZT230 Οδηγός ταχείας αναφοράς για ZT210/ZT220/ZT230 Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να χειρίζεστε τον εκτυπωτή σας σε καθημερινή βάση. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη. Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Copyright 2007 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα XEROX, CentreWare, ControlCentre,

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex

FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε την κάρτα FireWire PCI Sweex. Η κάρτα αυτή σας δίνει πολλές δυνατότητες: - Η

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008 Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX Οδηγός χρήσης Τα Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network και Windows Server είναι είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης για Mac

Οδηγός Χρήσης για Mac Οδηγός Χρήσης για Mac Περιεχόμενα Γρήγορο Ξεκίνημα... 1 Χρήση του Εργαλείου εκ νέου Διαμόρφωσης Mac... 1 Εγκατάσταση του λογισμικού FreeAgent... 4 Aσφαλής αφαίρεση μονάδων δίσκου... 9 Διαχείριση των μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Ελληνικά PCH-2016 7025579 Χρήση του συστήματος PlayStation Vita για πρώτη φορά Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα Ενεργοποιήστε το σύστημα PS Vita. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη

Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: Z01G Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: Z01G001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Fantec SQ-35U3e. Εγχειρίδιο Χρήστη. Περιλαμβάνει. 4x Σκληροί ίσκοι 3.5" SATA USB3.0 esata

Fantec SQ-35U3e. Εγχειρίδιο Χρήστη. Περιλαμβάνει. 4x Σκληροί ίσκοι 3.5 SATA USB3.0 esata Fantec SQ-35U3e 4x Σκληροί ίσκοι 3.5" SATA USB3.0 esata Εγχειρίδιο Χρήστη Περιλαμβάνει Περιεχόμενα συσκευασίας Σημείωση Σχετικά με τη συσκευή Οδηγός εγκατάστασης υλικού Οδηγός μορφοποίησης Σκληρού ίσκου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser

Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βήµα 1. Άνοιγµα συσκευασίας... 3 Βήµα 2. Κατανόηση λειτουργίας του εκτυπωτή... 5 Βήµα 3. Τοποθέτηση του ιµάντα µεταφοράς και των κασετών γραφίτη...

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router Thomson Gateway 585/585i v8 (4 Ethernet)

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router Thomson Gateway 585/585i v8 (4 Ethernet) Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router Thomson Gateway 585/585i v8 (4 Ethernet) Περιεχόμενα Περιεχόμενα Συσκευασίας... 4 Ενδείξεις Λυχνιών... 5 Υποδοχές... 6 Σύνδεση Router....7 Γραμμή PSTN... 8 Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Γρήγορη Εκκίνηση 1 Γρήγορη Εκκίνηση Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. (Οι ετικέτες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία μπορεί να ποικίλουν.)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Συνιστούμε να δημιουργείτε μέσα ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Σχετικά με την ανάκτηση...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης. Σαρωτής έγχρωµων εικόνων

Οδηγός εγκατάστασης. Σαρωτής έγχρωµων εικόνων Σαρωτής έγχρωµων εικόνων Οδηγός εγκατάστασης 1 Οδηγίες για την ασφάλεια............... 4 2 Παρουσίαση του σαρωτή............... 6 3 Εγκατάσταση του λογισµικού............ 8 4 Εγκατάσταση του σαρωτή..............

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP 0 Mini Αδιάβροχη Βιντεοκάμερα Εισαγωγή Η DV 100 WP είναι μια πολύ μικρή βιντεοκάμερα η οποία χρησιμεύει κυρίως για την εγγραφή βίντεο σε εξωτερικούς χώρους. Λόγω της εύκολης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εικόνα 1. Ηλεκτρολογική συνδεσμολογία ηλ. περίφραξης 1. Βγάζουμε τη συσκευή (κεντρική μονάδα) από τη συσκευασία (εικ. 2). Εικόνα 2. Κεντρική μονάδα 2. Τη στερεώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. Συνδέσεις. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. Συνδέσεις. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Αυτή η κάρτα σας επιτρέπει να προσθέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series 1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: HP Deskjet 6540-50 series Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

XPS 15. Εγχειρίδιο σέρβις. Μοντέλο υπολογιστή: XPS 9550 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F001

XPS 15. Εγχειρίδιο σέρβις. Μοντέλο υπολογιστή: XPS 9550 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F001 XPS 15 Εγχειρίδιο σέρβις Μοντέλο υπολογιστή: XPS 9550 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχια ανάρτηση του υπολογιστή HP TouchSmart. Οδηγός χρήσης

Επιτοίχια ανάρτηση του υπολογιστή HP TouchSmart. Οδηγός χρήσης Επιτοίχια ανάρτηση του υπολογιστή HP TouchSmart Οδηγός χρήσης Οι μόνες εγγυήσεις που ισχύουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Hewlett- Packard διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν αυτά

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 7 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Η επωνυµία Java είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οδηγίες Ασφαλείας...4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οδηγίες Ασφαλείας...4 Εγχειρίδιο Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγίες Ασφαλείας...4 Σηµαντικές Οδηγίες Ασφαλείας...4 Κατά την εγκατάσταση του εκτυπωτή...4 Επιλογή θέσης εκτυπωτή...4 Κατά τη χρήση του εκτυπωτή...5 Κατά τη χρήση των δοχείων

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 A I - 7 0 7 9 4 4

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο A I - 7 0 7 9 4 4 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2.

Διαβάστε περισσότερα

nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Έναρξη χρήσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

c a r d r e a d e r i n t e r n a l u s b 2. 0

c a r d r e a d e r i n t e r n a l u s b 2. 0 c a r d r e a d e r i n t e r n a l u s b 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 2 0 9 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά c a r d r e a d e r i n t e r n a l u s b 2. 0 Κατ αρχήν σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά αυτού του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τα χαρακτηριστικά Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ποιότητας εκτύπωσης

Οδηγός ποιότητας εκτύπωσης Σελίδα 1 από 20 Οδηγός ποιότητας εκτύπωσης Οι χαρακτήρες εμφανίζουν ακανόνιστες ή ανομοιόμορφες άκρες α Εκτυπώστε μια λίστα δειγμάτων γραμματοσειρών για να βεβαιωθείτε ότι οι γραμματοσειρές που χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής Smart WiFi AC1600

Δρομολογητής Smart WiFi AC1600 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. LC202 Sweex - Προσαρμογέας Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. LC202 Sweex - Προσαρμογέας Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps LC202 Sweex - Προσαρμογέας Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps Εισαγωγή Μην εκθέτετε τον Προσαρμογέα Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε άμεση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PLEASE INSERT THE DRAWING WITH NEW LEGS AND PARKING AREA

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PLEASE INSERT THE DRAWING WITH NEW LEGS AND PARKING AREA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. 660 ΜΟD 660 PLEASE INSERT THE DRAWING WITH NEW LEGS AND PARKING AREA 1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ I ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ J A. Ρυθ ιζό ενα πόδια B. Ροδάκια C. ιακόπτης ρύθ ισης απορρόφησης (Ι) και εκπο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΤΡΟΝ ΙΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΤΡΟΝ ΙΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Π. Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αθήνα, (30)210 5381427, Φαξ 2105451128, islab@in.teipir.gr Καθηγητής Γ. Ε. Χαµηλοθώρης ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΗΧΑΤΡΟΝ ΙΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Αυτή η κάρτα σας επιτρέπει να προσθέσετε εύκολα μια παράλληλη θύρα στον Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex 2 Port Serial PCI Card. Αυτή η κάρτα σας επιτρέπει να προσθέσετε εύκολα δυο σειριακές θύρες στον Η/Υ σας.

Διαβάστε περισσότερα