Ανου να πάμεν γλήορα, τ' αμάξιν καρτερά σε!"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανου να πάμεν γλήορα, τ' αμάξιν καρτερά σε!""

Transcript

1 -Αντάν αρτζιέψαν οι κρυφοί ανέμοι τζι' εφυσούσαν τζι' αρκίνησεν εις την Τουρτζιάν να κρυφοσυνεφκιάζη τζιαι που τες τέσσερεις μερκές τα νέφη εκουβαλούσαν, ώστι να κάμουν τον τζιαιρόν ν' αρτζιεύκη να στοιβάζη, είσιεν σγιαν είχαν ούλοι τους τζι' η Τζιύπρου το κρυφόν της μεσ' στους ανέμους τους κρυφούς είσιεν το μερτικόν της. Τζι' αντάν εφάνην η στραπή εις του Μοριά τα μέρη τζι' εξάπλωσεν τζι' ακούστηκεν παντού η πουμπουρκά της, τζι' ούλα ξηλαμπρατζιήσασιν τζιαι θάλασσα τζιαι ξέρη είσιεν σγιαν είχαν ούλοι τους τζι' η Τζιύπρου τα κακά της. Μιαν νύχταν, νύχταν σιανήν, τζιαιρόν Δευτερογιούνην, νύχταν Παρασιευκόνυχταν, που τ' άστρα μιλιούνια ελάμπασιν που πανωθκιόν τζι' εν έυρισκες ρουθούνιν μέσα στης Χώρας τα στενά, στης Χώρας τα καντούνια, σιανεμιά, εν άκουες δεντρούδιν να ταράξη μήτε του σιύλλου λάξιμον, με πετεινόν να κράξη. Ητουν μια νύχτα μουλλωτή, μια νύχτα μουρρωμένη, που θάρειες πως χώνεται που του Θεού την κρίσην. Σε τέθκοιαν νύχταν σιανήν οι Τούρτζιοι βαδωμένοι μεσ' στο Σαράγιον είχασιν μιάλον μετζιηλίσιν. Εγείραν τα μεσάνυχτα τζι' επήρεν το ξιφώτιν, τζι' ο Κκιόρ-ογλους πούτουν καλή, πολλά καλ' η ψυσιή του εξέβην πώσσω του κρυφά τζι' επήεν στον Δεσπότην, τζι' εξύπνησέν τον τζι' έκατσεν κοντά του τζιαι λαλεί του: "Εν' έσσω μου, Τζιυπριανέ, τ' αμάξιν μου ζεμένον, τ' αμάξιν μου, Τζιυπριανέ, εν' έσσω αντροσιασμένον, τζι' αν θέλης για να ποσπαστής που σίουρην κρεμμάλλαν τζι' αν θέλης που τον θάνατον να φύης να γλυτώσης, να πας με το χαρέμιν μου κρυφά κρυφά στην Σκάλαν, τα κουσουλάτα εν' αννοιχτά, να πάης να τρυπώσης. Ηρτεν του Μουσελλίμ-αγά φερμάνιν που την Πόρταν τζι' εψές άρπα τζι' ανόρπιστα εγίνην μετζιηλίσιν, τζι' έσιει πκιον εις το σιέριν του την μαύρην σας την σόρταν, στο σιέριν του τον θάνατον, στο σιέριν του την κρίσην. Να μεν αρκής, Τζιυπριανέ, να χάννης τον τζιαιρόν σου, να πάης να φαραντζιστής αν θέλης το καλόν σου. Πρέπει να πας, ει δε τζι' αν ου, εχάθης δίχως άλλον, αν σ' εύρ' η μέρα το πωρνόν δα μέσα δα, εν νάσαι νεκρός εις την κρεμμασταρκάν είτε νεκρός στον πάλλον.

2 Ανου να πάμεν γλήορα, τ' αμάξιν καρτερά σε!" Εσιυψεν ο Τζιυπριανός τζι' έμεινεν νάκκον ώραν τζι' εδκιαλοίστην νακκουρίν τζι' αννοίει τζιαι λαλεί του: "Δεν θέλω, Κκιόρ-ογλου, εγιώ να φύω που την Χώραν, γιατί αν φύω, το κακόν εν' να γινή περίτου. Θέλω να μείνω, Κκιόρ-ογλου, τζι' ας πα' να με σκοτώσουν, ας με σκοτώσουσιν εμέν τζι' οι άλλοι να γλυτώσουν. Δεν φεύκω, Κκιόρ-ογλου, γιατί, αν φύω, ο φευκός μου εν' να γενή θανατικόν εις τους Ρωμιούς του τόπου. Να βάλω την συρτοθηλειάν εις τον λαιμόν του κόσμου; Παρά το γαίμαν τους πολλούς εν' κάλλιον του πισκόπου." Λαλεί του πάλ' ο Κκιόρ-ογλους: "Λυπούμαι σε, Δεσπότη, να μεν σ' εύρη που το πωρνόν ο ήλιος μεσ' στην Χώραν, γιατί ευτύς εν' να κοπή η τζιεφαλή σου πρώτη. Ενας Μουρούζης τζι' έφυεν έσιει τωρά μιαν ώραν, που κρεμαλλίστην του τεισιού τζι' εξέβην εις την στράταν, τζιαι πα' κατά τον Λάρνακαν να μπη στα Κουσουλάτα. Εφέραν του τζι' εφόρησεν μιαν αλλαήν, 'πο τζιείνες τους Πίτσιλλους, συλλούριτζιην, λιμίν λιμίν, σαλάταν, τζιαι σέρτουκα τζιαι μέρτουκα στα πόδκια του ποδίνες, μεν τύσιη τζι' αγρωνίση τον κανένας εις την στράταν." "Ευκαριστώ σου, Κκιόρ-ογλου," λαλεί του ο Δεσπότης. "Θωρώ σε με καλόν γάλαν πως είσαι βυζασμένος, μα φύε, μεν σε δουν τζιαι πουν πως γένεσαι προδότης." Λαλεί τ': "αν μεν θέλης πολλά νάσαι ξωμακρυσμένος, αμμάγγου πάμεν έσσω μου, να μεν μείνης δαπάνω." "Εγιώνη θέλω, Κκιόρ-ογλου, να μείνω τζι' ας πεθάνω." Ο Κκιόρ-ογλους εμάσιετουν να κάμη καλωσύνην, αμμά επήεν άδικα ο κόπος του χαμένος. Περίτου ώραν δεν είσιεν τζι' εν έπρεπεν να μείνη, τζι' έφυεν πκιον περίλυπος τζιαι παραπονημένος. Η νύχτα πκιον αρκίνησεν περίτου ν' αναρκώνη, εγίνην η ανατολή κροκότσιηνη περίτου, άρτζιεψεν πκιον το Σάββατον να πικροξημερώννη τζι' ακούστηκεν του ξύλενου σημάντρου η φωνή του. Εξέβην ο Τζιυπριανός με τζιείνον τον καμόν του, τζι' επήεν εις την εκκλησ'ιάν τζιαι βάλλει τον σταυρόν του τζι' ήτουν όσον τζι' εκάμασιν αρκήν της λειτουργίας, τζι' εστάθηκεν περίλυπος τζιαι σγιαν να δκιαλοίστην,

3 τζι' επήεν τζι' εγονάτισεν ομπρός της Παναίας τζιαι κάτι εψουψούρισεν τζι' ευτύς εκλαμουρίστην. Εμεινεν, δεν ετάραξεν, ούλα που να καρφώθην, γονατιστός τζιαι πληξιμιός με σιέρκα σταυρωμένα, αρτζιέψαν το κοινωνικόν τζιαι τότες εσηκώθην, τζι' εστάθηκεν τζι' εφαίνουνταν ταμμάδκια του κλαμένα, τζιαι προσκυνά τρεις τέσσερεις φορές την Παναίαν, εθάρειες ποσιαιρετά τζιαι κόσμον τζι' εκκλησίαν. Εσυχχωρήθην με τους λας τζι' έμπην μεσ' στάγιον Βήμαν, εμπήκεν τζι' εκοινώνησε τζι' εξέβηκεν τζι' εστάθην, τζι' έμοιαζεν ούλα τον νεκρόν που βάλλουν εις το μνήμαν, εθάρειες που πάνω του το γαίμαν πως εχάθην. Εξέβην που την εκκλησιάν με την συναπαρτζιάν του, τζιαι Τούρτζ' ευτύς του Σαραγιού επλάστησαν ομπρός του. Ευτύς έριψεν πάνω τους μιαν άρκαν αμμαδκιάν του τζι' εδήθηκεν το βρύδιν του τζι' εφάνην ο θυμός του. Εμειναν τζι' εθωρούσαν τον ομπρός τους θυμωμένον τζι' εθάρειες το στόμαν τους πως ήτουν πουμωμένον. Λαλεί τους: "Πκοιός σας έπεψεν πωρνόν-πωρνόν κοντά μου; Πέτε μου το, συντύσιετε τζιαι μεν βαρυκωλιήτε, αν εν τζι' ελυπηθήκετε, εν πέτρα η καρδκιά μου, πέτε μου, είντα θέλετε χωρίς να μ' αντραπήτε. "Ηρταμεν να σε πκιάσωμεν, είμαστον προσταμένοι από τον Μουσελλίμ-αγάν τον άρκονταν της χώρας." Λαλεί τους: "Με καλόν γάλαν αν είστε βυζασμένοι, σταθήτε, καρτεράτε με πέντε λεφτά της ώρας." (τζιαι πκοιός ηξέρ' ειντά 'κρυφεν που μέσα στην καρδκιάν του!) Εξέβην πάνω βκιαστικός τζι' ενέην στον νοτάν του τζι' άψεν λαμπάδιν τζι' έκρουσεν κάτι χαρκιά γραμμένα τζι' ύστερα στράφην τζι' είπεν τους: "Ελάτ', αντρειωμένοι, τώρα πώχω τα πράγματα σγιαν θέλω τελειωμένα, επάρτε με να πάμεντε σγιαν είστε προσταμένοι. Επάρτε με να πάμεντε ν' αδικοθανατήσω, επάρτε με, σκοτώστε με χωρίς καμμιάν αιτίαν." Τζι' άλλοι δεξιά τζι' άλλοι ζαβρά τζι' άλλοι ομπρός τζιαι πίσω ευτύς ετριυρκάσαν τον τζι' επήραν τον τζι' επήαν. Ο Μουσελλίμης κάθεται με ούλλους τους αγάδες μεσ' στο Σαράγιον τζιαι λαλεί τους άλλους Δεσποτάδες: "Ακουσα πως εσείς οι τρεις τζιαι ο μιλλέτ πασιής σας

4 τζι' οι προεστοί του τόπου σας, ταρκοντολόϊν ούλον, ετάξετε εις τους Ρωμιούς το μάλιν της ζωής σας, να μεν αφήκετε Ρωμιόν εις τον ντοβλέττιν δούλον." Είπεν τζιαι δεν ετέλειωσεν ο άρκοντας το πείν του τζι' εφέραν τον Τζιυπριανόν οι Τούρτζιοι ομπροστά του. Ενεψεν με το δίκλημαν, ένεψεν με το δείν του 'νού που τους ασκερλήες του τζι' επήρεν τον κοντά του, τζι' έκλινεν τζι' είπεν του στο φτιν: "Σε δκυο λεφτά της ώρας να βαωθούν, να κλειδωθούν τζι' οι τρεις πόρτες της Χώρας, μεν πα τζιαι φύουν οι Ρωμιοί στα όρη τζιαι χωστούσιν. Αππεξωθκιόν του Σαραγιού να μεν εν παναύριν, μεσ' στο Σαράγιον ούλοι τους να διπλαρματωθούσιν, τζιελλάτην τζιαι κρεμμασταρκάν να τάσιετε χαζίριν." Τότες εστράφην τζιαι λαλεί του Αρχιεπισκόπου, σιυφτός χαμαί δησόφρυδος τζιαι καραμουτσωμένος: "Πασ' πίσκοπε Τζιυπριανέ, μιλλέτ πασιή του τόπου, εγύρεψα σε να σου πω πως είμαι προσταμένος απού την Πόρταν τζιαι κρατώ στο σιέριν μου φερμάνιν, πως έχω μιάλην προσταήν που το ψηλόν Διβάνιν ταρκοντολόϊν τους Ρωμιούς, τους μιάλους τούν' του τόπου να τους συνάξω μονομιάς τζιαι να τους-ι-σκοτώσω, να μεν χαρίσω μπροεστού ζωήν μήτε πισκόπου τζιαι ό,τι λοής θάνατον θελήσω να τους δώσω." Λαλεί του: "Μουσελλίμ-αγά, πούσαι καλός ισλάμης, αφώσιεις εις το σιέριν σου του Διβανιού φερμάνιν τζι' αφώσιεις έτσι προσταήν, μπορείς αλλοιώς να κάμης; Κάμε σγιαν σε προστάσσουσιν που το ψηλόν Διβάνιν τζιαι κάψε μας, για κρέμμασ' μας, για κόψε το λαιμόν μας, θέλομεν όμως να μας πης είντ' αν το φταίσιμόν μας." "Εμάσιεστουν με τους Ρωμιούς τους άλλους να σμιχτήτε, τους Τούρκους που τες τέσσερεις μερκές να πολεμάτε, εμάσιεστουν εις τάρματα τζι' εσείς να σηκωθήτε, για να σμιχτήτε ούλοι σας τζιαι την Τουρτζιάν να φάτε." "Εν τζι' ήρταν, Μουσελλίμ-αγά, πάνω στον τόπον άλλοι τζι' εφέραν άρματα κρυφά τζι' έννα μας καταγνώσης. Εδώκαμεν σου τάρματα ούλοι, μιτσιοί τζιαι μιάλοι ευτύς ότι εγύρεψες να μας-ι-ξαρματώσης. Είντα λοής εθέλαμεν εμείς ναρματωθούμεν

5 τζιαι να σμιχτούμεν μ' άλλους λας τζιαι να σας πολεμούμεν; Τζιείνος που σου ψουψούρισεν τούτα τα λόγια ούλα, αν εν τζιαι τζιείνος Χριστιανός όμως εμάς μισά μας: πυρομασιεί τον πάντα του π' αππέσσω η αζούλα, εμάς πο τούτα που λαλείς εν καθαρή η καρδκιά μας." "Να μεν αρνιέσαι, πίσκοπε, τζι' εσείς οι καλοήροι, είσιετ' αθθρώπους στα χωρκά, χαρκιά να δκιαμοιράζουν, ν' αρματωθούσιν οι Ρωμιοί ναν' ούλοι τους χαζίρι και με τον πρώτον λόον σου ν' αρτζιέψουν να μας σφάζουν, τζιαι δεν πιστεύκ' ό,τι μου πη του καθενού το στόμα, τζι' έχω πο τζιείνα τα χαρκιά, έσιεις να πης ακόμα;" Λαλεί του: "Μουσελλίμ-αγά, είπα σου τζιαι λαλώ σου: πο τούτα ούλα που λαλείς εν καθαρή η καρδκιά μας, τζιαι πίστεψε, ειδέ τζι' αν ου, το κρίμαν στον λαιμόν σου, μπορεί τζιαι ναν καμμιά δουλειά που γίνηκεν κρυφά μας." "Πίσκοπε, 'γιω την γνώμην μου ποττέ δεν την αλλάσσω, τζι' όσα τζι' αν πης μεν θαρευτής πως εν να σου πιστέψω. Εχω στον νουν μου, πίσκοπε, να σφάξω, να κρεμμάσω, τζι' αν ημπορώ που τους Ρωμιούς την Τζιύπρον να παστρέψω, τζι' ακόμα αν ημπόρεια τον κόσμον να γυρίσω, έθεν να σφάξω τους Ρωμιούς, ψυσιήν να μεν αφήσω." "Η Ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζιαιρη του κόσμου, κανένας δεν εβρέθηκεν για να την-ι-ξηλείψη, κανένας, γιατί σιέπει την που τάψη ο Θεός μου. Η Ρωμιοσύνη εν να χαθή, όντας ο κόσμος λείψη! Σφάξε μας ούλους τζι' ας γενή το γαίμαν μας αυλάτζιν, κάμε τον κόσμον ματζιελλειόν τζιαι τους Ρωμιούς τραούλλια, αμμά ξέρε πως ίλαντρον όντας κοπή καβάτζιν τριγύρου του πετάσσουνται τρακόσια παραπούλια. Το 'νιν αντάν να τρώ' την γην τρώει την γην θαρκέται, μα πάντα τζιείνον τρώεται τζιαι τζιείνον καταλυέται. Είσαι πολλά πικραντερός, όμως αν θεν να σφάξης, σφάξε τους λας που πολεμούν αλλού αρματωμένοι. Εμάς με σιέρκα όφκαιρα γιατί να μας πειράξης, πούμαστον δίχως άρματα, τζι' είμαστον νεπαμένοι;" Τότες ο Μουσελλίμ-αγάς εψήλωσεν το δειν του, τζι' είδεν τον μ' έναν δειν γλυτζιύν, τζι' αννοίει τζιαι λαλεί του: "Ο,τι παθθαίν' ο άθθρωπος εν που την τζιεφαλήν του, του βρένιμου που το σπαθίν ποσπάζετ' η ζωή του,

6 τζιαι σου, αν είσαι βρένιμος, ποσπάζεις την ζωή σου." "Μούλλωσε τζιαι κατάλαβα πριχού να πης το πειν σου, μεν μάσιεσαι την θάλασσαν να την-ι-ξηντιλήσης. Αδικα λόγια μεν χάννης τζι' αρκείς εις την δουλειάν σου. Τον ήλιον με φύσημαν μπορείς να τον-ισβήσης; Φώναξε του τζιελλάττη σου, σάσ' την κρεμμασταρκάν σου!" Ο Μουσελλίμης τζι' ούλοι τους οι Τούρτζ' αντάν ακούσαν, στραοπελέτζιν πάνω τους ούλα που νάεν ρίψει: Εμειναν ούλοι τους βριχτοί 'νου στάλλου τζι' εθωρούσαν, καθένας τους επάσκιζεν την αντροπήν να κρύψη. Ο Μουσελλίμης είδεν πκιον πως χάννει αδίκως κόπους, έταξεν τζι' εσηκώσασιν π' ομπρός του τους πισκόπους, τζι' επήραν τους στην φυλακήν χωρίς να τους χωρίσουν. Οι Τούρτζ' ότι τζι' εμείνασιν τσιμπίν τζι' εδκιαλοούνταν, είπαν να φέρουν μαρτυρκές για να το μαρτυρήσουν τζι' εφέραν έναν αγαθόν βοσκόν που την Μαλούνταν. Λαλεί τ' ο Μουσελλίμ-αγάς: "Δημήτρη, μεν φοάσαι τζι' εγιώ εσέναν έχω σε σγιαν άθθρωπον δικόν μου. Είνταν που θέλεις; ζήτα μου τζιαι μεν-ι-δκιαλοάσαι." "Θέλω, αφέντη, μανιχά να πάω στο χωρκόν μου, έσιει π' αφήτης μ' έσιετε δα μέσα χαψωμένον, έμεινεν το κοπάδιν μου στους κάμπους απλωμένον. Αησ' με μάγκου δκυο μέρες τζι' έπαρ' μου την ψυσιήν μου, είντα 'παθεν το μάλιν μου; θέλω τζι' εγιώ να ξέρω, τζιαι πάλ' εγιώνη στρέφομαι, τζιαι θέμι στο στραφήν μου μιαν τόκκαν τζιαι μιαν άτροφην κανίσιην να σου φέρω. Δεν έχω, αφέντη, έσσω μου με μισταρκόν με δούλον, τζι' είπαν μου πως τα γίδκια μου ψοφούσιν που την πείναν. Εσσω μου τζι' έξω μ' έναν γιον τον είχα ούλον-ούλον τζι' είμαι τζιαι τζιείνου δίχως του έσιει τώρα 'ναν μήναν. Μιαν Τζιερκατζιήν, που ήμαστον οι δκυο τζιείνος τζι' εγιώνη τζι' επκιάνναμεν με τα βερκά πουλιά μέσ' στο λαόνιν, έταξα τον τον άχαρον να πα' να παραλάση, τζι' επήεν τζι' εν εστράφην πκιον νάεν καή η μέρα! Ειπάν μου πως εφύασιν πο τζιεί που το Καρπάσιν μια κοπή παίδκιοι τοπκιανοί τζιαι πως επήαν πέρα, πέρα στους λας που πολεμούν τζιαι παν κατά την Πόλην. Αν πολεμούν για το καλόν τζιαι πολεμά τζι' ο γιος μου, ας εν χαλάλιν του Θεού, αν μου τον φα' το βόλιν,

7 τζι' ας πα να μείνω δίχως του, να ζήσω μανιχός μου. Ειδέ τζι' αν ου, τζιαι μάχουνται να κάμουν άλλα αντ' άλλα, χαρράμιν τους που τον Θεόν της μάνας τους το γάλαν. Εσιει π' αφήτης έφυεν που λλόου μου ο γιος μου, έμεινα μανιχούλλικος: μαντρίζω, ξημαντρίζω, τζιοιμίζ' ο κακομάζαλος τζιαι μπλίζω μανιχός μου τζιαι μανιχός μου στέκομαι στον λάκκον τζιαι ποτίζω. Μεσ' σ' τουν την χάψην ως πόσον, αφέντη, πκιον; κανεί με, εκαμέν με δαμέσα δα η πλήξη πολιφάϊν, γιατί το τρώω τρώει με, το πίννω καταλυεί με, που τον καμόν μου τον πολλύν τούτ' η καρδκιά μου 'κάην. Εξύπνουν που το χάραμαν, πούθεν να πα' να μπλίσω, τζιαι δεν εβάσταχνα ποττέ χωρίς να τραουδήσω, τζι' ούλα τα πάντα θάρεια μιτά μου τραουδούσαν, εβρύτζιζα που την φωνήν τον κόσμον νύχταν μέραν τζι' έπαιζα το πιδκιαύλιν μου, τζιαι τα βουά αδονούσαν, το κλάμαν τζιαι το δάρκωμαν τα μμάδκια μων το ξέραν." "Εν να σ' αφήκω," είπεν του, "να πας τζι' εις το χωρκόν σου, τζιαι το μιρίν σου ως που ζιής εν να σου το χαρίσω, τζι' εν να πκιερώσω, αν έσιης ρκος, ακόμα τζιαι το ρκος σου, τζιαι μεσ' στην φούχταν εκατόν χρουσά να σου μετρήσω. Είπες πως οι Πισκόποι σας εθέλαν να σηκώσουν τους Χριστιανούς κρυφά κρυφά, τους Τούρκους να σκοτώσουν. Είπες πως οι Πισκόποι σας ως τζι' εις τα κοπελλούδκια, στους παίδκιους τζιαι στους γέροντες τζιαι στες γυναίκες κόμα εδκιαμοιράζαν άρματα τζιαι βόλια τζιαι παρούδκια, τζι' ακούσαν τα τζι' άλλοι τζι' εγιώ που το δικόν σου στόμαν." "Εγιώ, αφέντη, μανιχά άκουσα να λαλούσιν, πως ήρτεν ένας τοπκιανός καλόηρος που πέρα τζι' έφερεν κάμποσα χαρκιά πο τζιει που πολεμούσιν τζι' έδωκεν τα τζιαι χάθηκεν, δεν έμεινεν με μέραν, τζιαι τζιείνα ούλα τα χαρκιά πως ήταν του πολέμου. Τα άλλα ούλα που λαλείς εν τάκουσα ποττέ μου." "Είντα μας περιπαίζεις, βρε, είμαστον μισταρκοί σου; Είπες το με το στόμαν σου μεσ' σ' τόσον παναύριν, πε το, γιατί σκοτώννω σε, κόβκω την τζιεφαλήν σου. Φέρτε μου τον τζιελλάττην δα, ναν δαχαμαί χαζίριν!" "Οϊ, αφέντη, μεν κάμης πάνω μου μέναν γαίμαν. Λυπήθου με τον άχαρον τζι' εν κρίμαν τζι' αμαρτία, άησ' με τζιαι λαλώ σου το: εν εν', αφέντη, ψέμαν.

8 (Ο φόος φέρνει κόλασιν, λαλεί τζι' η παροιμία) Ας κάμω τα πικρά γλυτζιά τζιαι τα ζαβ'άς γισ'ώσω τζι' ας πω κατά που θέλετε, αφέντη, να γλυτώσω. Τα είπες εν' αληθινά, αφέντη, μαρτυρώ το, είδα τζιαι με τα μμάδκια μου τζι' άκουσα με τα φκια μου, ούλα γινήκαν τζι' είδα τα, τζι' είπα το τζιαι λαλώ το. Θεέ μου τζιαι συγχώρα μου, εν καθαρή η καρδκιά μου." Είπεν τα τούτα ο βοσκός τζι' ελούθηκεν το κλάμαν. Οι Τούρτζιοι εψουψουρίσασιν τότες ανεμεσόν τους τζιαι πα' σε μιαν κόλλαν χαρτίν μαρτυρικόν εκάμαν, (τζιαι πκοιός ήξερ' ειντά γραφεν τζιειν το μαρτυρικόν τους) τζιαι φέραν του το του φτωχού Δημήτρη τζι' έπκιασέν το τζι' έγ'γ'ισεν το δαχτύλιν του πάνω τζι' εμούζωσέν το. Ο Μουσελλίμης τότε πκιον εγλυκοσύντυσιέν του, τζι' είπεν του: "Πάψε, μεν κλαίης τζι' εν να σε ξαπολύσω." Είδεν τον τζιαι με δειν γλυτζιύν τζι' εχαμογέλασέν του τζι' ένεψεν τους τζι' επήραν τον πο τζιει τα ώδε πίσω. Τότες πκιον εσυντύχασιν ούλοι κάμποσην ώραν, για τζιείνους πων να κόψουσιν τζι' αννοίξαν το δεφτέριν τζι' είδασιν πόσοι εν π' αλλού τζιαι πόσοι που την Χώραν τζιαι πόσοι για συρτοθηλειάν τζιαι πόσοι για μασιαίριν. Τζι' είσιεν πεντ' έξι πούπασιν πως εν πολλοί τζι' εν κρίμαν, τζι' ο Μουσελλίμης είπεν τους "Εν ούλοι για το μνήμαν!" Ο ήλιος πκιον εστύλλωσεν, εγίνην μεσομέριν τζι' ακούστην εις τον μιναρέν ο χότζ'ας να φωνάζη τζι' επάψασιν την συντυσιάν τζι' αφήκαν το δεφτέριν τζι' εσηκωθήκαν ούλοι τους τζι' επήαν στο ναμάζιν. Είσιεν η μαύρη φυλακή η στενοκοπημένη, που κάθουνταν οι τέσσερεις πισκόποι μανισιοί τους, που την μερκάν του περβολιού μιαν πόρταν σιερένην τζι' ακούετουν η συντυσιά τζι' η χαμηλή φωνή τους. Ελάλεν ο Λαυρέντιος: "Α, τον ευλοημένον τζιείνον τον Θεοφύλαχτον, ούλα τον αππωμένον! Εφερεν τζιείνα τα χαρκιά στραβά, χωρίς να ξέρη, τζι' εγέμωσεν που μιαν μερκάν ως άλλην το νησσίν μας, τζι' έδκιαν τα όπου τύχχαιννεν τζιαι μέραν μεσομέριν τζι' ήρτασιν τούτα τα κακά τώρα στην τζιεφαλήν μας." Λαλεί τους ο Μελέτιος: "Μισώ την αδικίαν. Πως εβουλήθην άνθρωπος να κάμη καλωσύνην,

9 να τον κακολοήσωμεν πως ήταν η αιτία; Ητουν βουλή που τον Θεόν για να γενή τζι' εγίνην. Τον Χάρον εν τζιαι βκάλλουν τον ποττέ πως εν φταισμένος, πάντα λαλούν το φταίσιμον πως τόσιει ο πεθαμένος." Λαλεί τους ο Τζιυπριανός: "Εν λόγια παραπάνω, έτσι τζι' αλλοιώς ετέλειωσεν, εμείς εν να χαθούμεν, ό,τι λοής τζι' αν έτυχεν ξέρει ο Θεός που πάνω, για τζιείνους πων να μείνουσιν τζιείνους τώρα να δούμεν." Τότες εκρώννοιξεν κρυφά του περβολιού η πόρτα τζι' εμπήκεν παίδκιος όμορφος μακρύς τζιαι στολισμένος χαρούσιμος, τζι' εφαίνετουν που γαίμαν τζιαι που σόρταν, τζι' ανέσαινεν τζι' εφαίνετουν πως ήτουν ποσταμένος. Εκράτεν παστρικόν ποξ'άν γεμάτον στην μασκάλην, τζι' επήεν στον Τζιυπριανόν τζι' είπεν του γιάλι γιάλι: "Επεψεν με ο τζιύρης μου τώρα τζι' ήρτα βουρώντα τζι' έφερα σου μιαν αλλαήν δικήν του να φορήσης, ναπάμεν έσσω μας τωρά, κρυφά κρυφά, χωστώντα, χάϊτε ντύθου γλήορα να πάμεν, μεν αρκήσης." "Γυιε μου, πκοιός εν ο τζιύρης σου; πες μου τζιαι μεν να ξέρω." "Ο τζιύρης μων ο Κκιόρ-ογλους, τζι' είπεν μου να πασκίσω νάρτω να σ' εύρω γλήορα τζιαι ρούχα να σου φέρω, τζιαι να σε πάρω έσσω μας ευτύς, να μεν σ' αφήσω. Ντύθου να πάμεν τζι' ο Θεός ορπίζω ναν μιτά μας, ο τζιύρης μου εν έσσω του τωρά τζιαι καρτερά μας. Να ρέξουμεν χωστά-χωστά 'που μέσα στο περβόλιν, τζιαι που τον τοίχον ύστερα να ππέσουμεν στην στράταν τζι' αν τύσιη σγιαν πηαίννομεν τζιαι μπλάση μας το κόλιν, γρυ να μας πουν, μελίζω τους τζιαι κάμνω τους σαλάταν." "Να πάης, γιε μου, να του πης να κάμνη την δουλειάν του τζι' είμαι πολλά καλλύττερα, πολλά, δα μέσα πούμαι, τζιαι πως την καλωσύνην του τζιαι την καλήν καρδκιάν του ακόμα τζιαι κρεμμάμενος εν να την αθθυμούμαι. Χ'αιρέτα μου τον που καρδκιάς τζιαι να του πης ακόμα, πως εν να τον ευκαριστώ νεκρός που κά 'στο χώμα, αν κάμη μιαν μιαλλύττερην πο τούτην καλωσύνην: Στον τόπον μας πο δα τζιαι δα να κάμ' ό,τι μπορήση να μεν γινή μιαλλύτερον κακόν στην Ρωμιοσύνην. Πε του τα τούτα, τζι' ο Θεός να τον πολλοχρονίση." "Για τούτα ούλα που λαλείς τζι' εγιώ εν να πασκίσω

10 τζιαι μεσ' στα φυλλοκάρδκια μου τα λόγια σου φυλάω, τζιαι μόννω σου στην πίστην μου να μεν ταλησμονήσω, μα δίχως σου στον τζιύρην μου αντρέπουμαι να πάω." Στην άλλην πόρταν μονομιάς κατσ'αρισμός ακούστην, τζι' είδασιν το μαντάλιν της πουπανωθκιόν τζι' εσούστην, τζι' αρκώθηκεν ο πέρκαλλος ο παίδκιος τζι' έδοξέν του, τζι' η φούχτα του σιερβόλιασεν στην κόξαν το πιστόλιν, εσκούλλισεν τον ο θυμός τζιαι πάλ' ανάδοξέν του, τζι' έναν λιγγούριν έκαμεν τζι' εβρέθην στο περβόλιν. Η πόρτα τότες άννοιξεν τζι' εκούμπησεν στον τοίχον, τζι' ένας εφέντης έμπηκεν αρκοντικά ντυμένος τζι' είπεν τους: "Ηρτα να σας δω, μιτά σας να συντύχω, γιατ' είμαι για το χάλιν σας πολλά μαραζωμένος. Εφερα σας τζιαι νακκουρίν φαίν τζιαι πκιείν να φάτε, γιατ' εν να σας γυρέψουσιν τωρά τσιμπίν να πάτε. Ετρεξα τζι' είδα τωρά τρεις κρεμμασταρκές στημένες, είχαν τες δκυο στον Πλάτανον τζιαι τζιείν' την μιαν την άλλην στην Συκαμιάν, τζι' ήτουν τζι' οι τρεις σγιαν χάροι κουρτισμένες τζι' έπληξ' αππέσω μου πολλά τζιαι δεν μώμεινε χάλιν. Ηρτα καταύτις να σας πω να παρηορηθήτε τζι' εν να πασκίσω σήμμερον να κάμ' ό,τι μπορήσω να ρίξω τες κρεμμασταρκές τζιαι σεις να ποσπαστήτε, τζιαι τα χαρκιά που γράψασιν εγιώ 'ν να τους τα σιήσω, να κάμω τα πικρά γλυτζιά τζιαι τάρκα να μερώσω τζιαι βουλετόν ταβούλετον για να σας-ι-γλυτώσω. Τέσσερεις στύλλοι σγιαν τζι' εσάς, τζιεφάλια τουν του τόπου δεν είναι κρίμαν τζι' άδικον να πα' να κρεμμαστήτε; Πο ούλα το γλυκόττερον εν η ζωή ταθρώπου, ένας σας λόος μανιχά κανεί να ποσπαστήτε." Τότες ο Αρχιεπίσκοπος εποτυλίχτην πάνω τζι' είπεν του: "Τούρτζιε, βρίξε πκιον, κανεί να συντυχάννης τζιαι δεν θέλω που λλόου σου ν' ακούσω παραπάνω. Πάψε τζι' εν κρίμαν τζι' άδικον τα λόγια σου να χάννης, άνου να φύης γλήορα, να πας εις την δουλειάν σου, τζι' ο Χάρος εν γλυκόττερος απού την συντυσιάν σου." Ο Τούρκος ότι τζι' άκουσεν εστάθην μουρρωμένος τζι' είδεν τζι' επίστεψεν πως παν τα λόγια του χαμένα, τζι' έμεινεν σγιαν περίλυπος τζιαι σγιαν αντροπιασμένος, τζι' ύστερα ξέβην τζι' έφυεν με δκυο σιείλη καμένα.

11 Ο Τούρκος ότι τζι' έφυεν τζι' εμείναν μανισιοί τους, εγονατίσαν ούλοι τους για να προσευκηθούσιν, τζι' ούλοι εκλαμουριστήκασιν, τζιαι τζιείν' η προσευκή τους ήτουν που μέσα στην καρδκιάν την ώραν που πονούσιν. Στην υστερκάν της προσευκής έτσι γονατισμένοι είπαν κλαμένοι σιανά τζιαι με φωνήν κομμένην: "Θεέ μου, τζιαι συχχώρησε τους λας που μας μισούσιν, Θεέ μου, τζιαι ξησκλάβωσε την άχαρην φυλήν μας, Θεέ μου, τζιαι στερέωννε τους λας που πολεμούσιν, Θεέ μου, τζιαι συχχώρα μας τζιαι δέχτου την ψυσιήν μας!" Οι άλλοι πούτουν στην τζ'ιαμήν ότι τζι' εποσπαστήκαν εστάθηκαν τζι' εκάμασιν τσιμπίν την συντυσιάν τους τζι' εις το Σαράγιον ούλοι τους εξανασυναχτήκαν τζι' αρτζιέψαν να τελειώσουσιν την άχαρην δουλειάν τους. Για πείσμαν του Τζιυπριανού τζιαι για φοϊτσ'ασμόν του φέρνουν τον αρκιδκιάκον του τζιαι τον γραμματικόν του τζιαι βκάλαν τους κάτι δουλειές, δουλειές σαντανωμένες, τζι' επέψαν τζι' εκρεμμάσαν τους αξάγκωνα δημμένους στον Πλάτανον, πούταν οι δκυο κρεμμασταρκές στημένες, τζι' αφήκαν τους τζιει πάνω τζιει καταύτις κρεμμασμένους. Yστερα πέψασιν καμμιάν δωδεκαρκάν αθθρώπους του Σαραγιού, τζι' ετάξαν τους να διπλαρματωθούσιν, τζι' εφέραν που την φυλακήν τους τέσσερεις Πισκόπους τζι' ήτουν ούλοι μονόβουλοι να τους το ξαναπούσιν για τέλεια ύστερην φοράν πως πα' η τζιεφαλή τους. Ευτύς ο Μουσελλίμ-αγάς αννοίει τζιαι λαλεί τους: "Τζ'ελλάττης τζιαι κρεμμασταρκά εν τζιαι τα δκυο χαζίριν, η ώρα σας εκόντεψεν τζι' εν καρτερώ περίτου, έχω τζινούρκαν προσταήν τώρα που τον Βεζύρην." Τότες ο Αρχιεπίσκοπος αννοίει τζιαι λαλεί του: "Σκοτώστε μας τζιαι γράψετε τζι' εμάς τον σκοτωμόν μας. Μα τούτοι ούλ' οι σκοτωμοί εν ούλοι για κακόν σας, εσείς θαρκέστ' αννοίετε το μνήμαν το δικόν μας, τζι' εν το πεισκάζετε πως εν το μνήμαν το δικόν σας. Εσείς σιειροττερεύκετε τα πράματα θωρώ τα, στην Πόλην εκρεμμάσετε τον Πατριάρχην πρώτα τζιαι ταπισών άλλους πολλούς πισκόπους τζιαι παπάες. Σκοτώστε όσους θέλετε, αμμ' αν να σας-ι-βλάψη, το γαίμαν που σιονώννετε που μας τους δεσποτάες εν λάϊν εις την λαπρατζιάν π' αφταίννει να σας κάψη."

12 Λαλεί τ' ο Μουσελλίμ-αγάς: "Η ώρα εν περασμένη, χαζίριν εδειλίνωσεν τζιαι πάει να νυχτώση, εν καρτερώ, γιατ' η δουλειά τωράν αρκινημένη τζι' έχω τζιαι δκυο κρεμμάμενους τζιαι πρέπει να τελειώση. Eχω τον αρκιδκιάκον σου τζιαι τον γραμματικόν σου, τζι' εν να τους δης τζιαι σου τωρά κρεμμάμενους ομπρός σου. Αν έσιης τίποτε να πης για το καλόν σας, λάλε, να ποσπαστούμεν γλήορα, γιατ' εν να νυχτωθούμεν, τζιαι παίρνω νάκκον πομονήν, ει δε τζι' αν ου, τζιαι πάλε..." "Βρίξε τζι' εμείς το πεθυμάς ευτύς να σου το πούμεν: Βκιάστου τζιαι κάμε γλήορα τζιαι τέλειωσ' την δουλειάν σου, πρόσταξε τον τζ'ελλάττην σου να κόψη τον λαιμόν μας, φερ' το σπαθίν σου γλήορα τζιαι την συρτοθηλειάν σου, έτο που σου το είπαμεν είνταν' για το καλόν μας." Ο Μουσελλίμης μ' έναν δειν σγιαν νάδειξεν φοέραν. Ούλ' ανεκατωθήκασιν τζι' ευτύς με μιαν κατζίαν αρπάξαν ούλοι βκιαστικά τζιαι σγιαν τους θυμωμένους τζι' εδήσαν τους, μιαν σταλαμήν τζι' επήραν τους τζι' επήαν τζι' εστήσαν τους αππεξωθκιόν του Σαραγιού δημμένους. Τότες ο Μουσελλίμ-αγάς είπεν εις τους αγάδες: "Ο θάνατος εν χάκκιν του κάθε κακού αθθρώπου, πα' να ποτζιεφαλίσωμεν τώρα τους δεσποτάδες τζιαι το πωρνόν ν' αρτζιέψωμεν τους μπροεστούς του τόπου, τζιείνους που σγάφφαν της Τουρτζιάς κρυφά-κρυφά το μνήμαν. Εν προσταή του Διβανιού τζιαι δεν έχουμεν κρίμαν. Που την πελλάραν τους τραβούν τζιαι τούτοι τζι' η φυλή τους τζι' ακόμα εν να πάθουσιν με τουν τον νουν περίτου, οι ίδιοι τα κάμασιν ας τάβρ' η τζιεφαλή τους." Σηκώννεται ο Κκιόρ-ογλούς τζι' αννοίει τζιαι λαλεί του: "Εσιεις ψυσιήν, Μεχμέτ-αγά, εις τον Θεόν να δώσης, όπκοιος τον όρκον του πατά, κολάζει την ψυσιήν του, τον Πάσ' πίσκοπον έμοσες να μεν τον-ι-σκοτώσης, έμοσες του να μεν κόψης ποττέ την τζιεφαλήν του." "Δεν θέλω, Κκιόρ-ογλού, εγιώ παραγ'γ'ελιάν πο σέναν. Ορκον αν τώμοσα εγιώ τζιείν' εν δουλειά μου μέναν. Αντάν του ωρκομόθηκα, εσού 'ν είσιες χαπάριν, αρνήθην τζι' εν εδέχτηκεν την χάρην μου εμέναν,

13 είπεν μου: Μουσελλίμ-αγά, αν θεν να κάμης χάρην να μεν πειράξης τίποτε στον τόπον μας κανέναν. Ετσι την χάρην δέχομαι, ει δε τζι' αν ου, λαλεί μου, αν βουληθής τζι' έναν μιτσύν, μωρούδιν να πειράξης, να πάη πρώτα στο σπαθίν εμέν' η τζιεφαλή μου, τζιαι δεν θέλω την χάρην σου, εμέν' πρώτα να σφάξης. Ομως θαρείς την γνώμην μου πως εν να την αλλάξω; Τον όρκον που του έμοσα πάλ' εν να τον φυλάξω. Εμοσα του να μεν κόψω ποττέ την τζιεφαλήν του, μμα 'ν άλλον κόβκω τζιεφαλήν τζι' εν άλλον το κρεμμάζω, εν τζι' έμοσα του τζι' είπα του χαρίζω την ζωήν του, το πνίω έσιει δκιαφοράν πολλήν απού το σφάζω." Τότες λαλεί ο Κκιόρ-ογλούς: "Τούτον τους δεσποτάες φοούμαι μεν τζιαι φέρη μας νεκατωσιάν στην χώραν μεν τζι' αναδόξη τους Ρωμιούς τζι' εν νάχουμεν πελάες, να βάλουμεν κόλια πολλά τζιαι θέμι που τα τώρα. Μπορεί να δισπιρκάσουσιν τζιαι να νεκατωθούσιν, σαν δουν τα κόλια μας πολλά, τοτ' εν να φοηθούσιν." Λαλεί τους ο Μεττές-αγάς: "Αφήστε τες φοβέρες, για τους πισκόπους την δουλειάν δεν πρέπει να βκιαστούμεν, πρέπει να μείνη να δκιαβούν αλλό-πεντέξι μέρες, να ξομακρίση η δουλειά τζιαι να δκιαλοϊστούμεν. Να ξανανεκουτρέψωμεν εις τους Ρωμιούς να δούμεν μεν τζι' έχουν τζι' άλλα άρματα στα σπίδκια τους χωσμένα. Τζι' ότι σκοπήσουμεν καλά τζιαι σιουραριστούμεν νάμαστον τότες άνενοιας, νάμαστον νεπαμένοι." Επολοήθην τζιαι λαλεί ο Μουσελλίμης τότες: "Κανέναν φόον δεν εχώ από τους Τζιυπριώτες. Θωρούν εις την Καραμανιάν πως η Τουρτζιά 'ν λιμπούριν, τέλεια κοντά π' ακούονται τζι' οι σιύλλ' αντάν να λάξουν, με μιαν σφυρκάν πετάσσουνται ποδώθθ' έναν λιγγούριν τζι' ούλους μέσα σε μιαν ώραν μπορούν να τους-ι-σφάξουν. Απού την άλλην έχουσιν κοντά τους το Μισίριν. Αν πης καράβκια; δεν έχουν, εν του αλέτρ' αθρώποι. Με τούτα ούλα δεν μπορούν να κάμουσιν χαίριν τζι' εβάλαν τα που μιας αρκής στον νουν τους οι πισκόποι, ει δε τζι' αν ου, εκάμναν μας τζιαι τούτοι το δικόν τους, τζιαι πάλε τζιει που πολεμούν έχουν το μερτικόν τους.

14 Δα κάτω τούτοι εν πολλά, πολλά ξωμακρισμένοι, περνούν μηνάδες τζι' εν έχουν χαπάριν που τα ξένα τζιαι θέμι εν που την Τουρτζιάν στενά τριυρκασμένοι. Δα κάτω τούτ' εν σαν ταρνιά πων χώρκα μαντρισμένα. Αρκήσαμεν ανούτε πκιον να πάμεντε τζι' εν δείλης τζιαι που καμμιάν νεκατωσιάν στην Τζιύπρον μεν φοάστε, τζιαι δεν γίνεται τίποτες, εγιώ είμαι βεκκίλης, για τούν' την δουλειάν τίποτες να μεν-ι-δκιαλοάστε." Ούλοι τότες συλλόβροτοι ευτύς εσηκωθήκαν τζι' αππεξωθκιόν του Σαραγιού επήαν τζι' εσταθήκαν. Ητουν δεξ'ιά στον Πλάτανον οι δκυο οι κρεμμασμένοι τζι' ήτουν ζαβρά στην Συκαμνιάν κρεμμασταρκά χαζίριν, τζι' οι δεσποτάδες τζιει χαμαί αξάγκωνα δημμένοι τζι' ήτουν τζιαι το Μουσουρμανιόν τριγύρου παναύριν. Εφαίνουνταν περίλυποι οι Τούρτζ' οι Τζιυπριώτες, γιατ' ήτουν ούλοι τους βριχτοί τζιαι σγιαν δκιαλοϊσμένοι. Επρόσταξεν χαρούσιμος ο Μεσελλίμης τότες, τζι' επήραν τον Τζιυπριανόν, δκυο-τρεις αρματωμένοι πουκάτω που την Συκαμνιάν, κοντά στον θάνατόν του τζι' εφάκκαν η συρτοθηλειά πάνω στο μέτωπόν του. Υστερα γονατίσασιν τους άλλους τρεις πισκόπους κατά την δύσην τζιαι τους τρεις αράδαν, τζι' ομπροστά τους ήτουν οι τρεις τζ'ελλάττηδες ούλα τους αρκαθρώπους τζι' ελάμνασιν πουπανωθκιόν τζι' επαίζαν τα σπαθκιά τους. Τότες, ο Αρχιεπίσκοπος εψήλωσεν το δειν του στον ουρανόν, τζι' εφάνησαν τα μμάδκια του κλαμένα, εφάνην πως επόνησεν που μέσα στην ψυσιήν του, τζι' είπεν τα τούν' τα δκυο λόγια με δκυο σιείλη καμένα: "Θεέ, που νάκραν δεν έσιεις ποττέ στην καλωσύνην, λυπήθου μας τζιαι δώσε πκιον χαράν στην Ρωμιοσύνην." Τζι' ετρέξασιν τα 'δρώματα απού το πρόσωπόν του, απού του ήλιου την πολλήν την καψερήν την αύραν τζι' εβάλαν την συρτοθηλειάν ευτύς εις τον λαιμόν του τζιαι τζιει πκιον ετελειώσασιν τα κάστια που ταύραν. Υστερα οι τζ'ελλάττηδες με μιαν ψηλήν μανιέραν εκόψασιν τους άλλους τρεις πούτουν γονατισμένοι τζιαι τον Δημήτρην τον βοσκόν, ευτύς που τον εφέραν, τζι' εστάθησαν με τα σπαθκιά τζι' οι τρεις ματζιελλεμένοι.

15 Το γαίμαν εκολύμπωσεν χαμαί στην γην τζι' εππέσαν τζι' ελαχταρούσαν τα κορμιά τζι' οι τζιεφαλάδες μέσα. Το ματζιελλειόν που γίνηκεν τζι' οι Τούρτζ' ελυπηθήκαν, δεν είσιεν πλάσμαν πων είπεν απού καρδκιάς: εν κρίμαν. Ακούστην εις τον μιναρέν δείλης τζι' εποσπαστήκαν, τζι' εφύασιν τζι' αφήκαν τους δίχως θαφκιόν τζιαι μνήμαν. Υστερα πκιον που το κακόν ακούστην μεσ' στην Χώραν, τζιαι που το κλάμαν άρτζιεψεν η Χώρα πκιον να βράζη, ύστερα που το βούττημαν του ήλιου νάκκον ώραν, τέλεια πκιον, ότι τζι' έκαμεν αρκήν να σουρουπκιάζη, επήασιν δκυο μπροεστοί τζιαι τέσσερεις παπάδες τζι' είπαν του Μουσελλίμ-αγά: "Δώσ' μας τους δεσποτάδες τζιαι τον Δημήτρην για θαφκιόν, να μεν μείνουν τζι' εν κρίμαν." Τζι' είπεν με κάμποσους θυμούς τζιαι κάμποσες φοβέρες: "Φύετε τζι' εν σας δκιω τωρά κανέναν για το μνήμαν, θέλω να μείνουν τζιει χαμαί άθαφτοι τρεις ημέρες!"

ΗΤΑΝ 1 η ΑΠΡΙΛΙΟΥ. 2 ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. https://www.youtube.com/watch?v=jb7dg-xldbo

ΗΤΑΝ 1 η ΑΠΡΙΛΙΟΥ. 2 ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. https://www.youtube.com/watch?v=jb7dg-xldbo ΗΤΑΝ 1 η ΑΠΡΙΛΙΟΥ https://www.youtube.com/watch?v=jb7dg-xldbo 2 ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Περιμένοντας την ημέρα της δικαίωσης και της ελευθερίας της Κύπρου μας. Η Κύπρος είναι Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

^ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΑΙΛΟΥ * ΤΑ ^Ί^^/Ο^' ^('^/ΤΤ/Γ-://^ ^^ι2ί ΕΝ ΛΕ/ΛΕΣ9 (ΚΥΠΡΟΥ) ΤΥΠΟΙ! "ΑΕΥΚΟΧΙΑΣ^ ΕΦΡΑΙΜ Κ. ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΚΑΙ»ΑΣ

^ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΑΙΛΟΥ * ΤΑ ^Ί^^/Ο^' ^('^/ΤΤ/Γ-://^ ^^ι2ί ΕΝ ΛΕ/ΛΕΣ9 (ΚΥΠΡΟΥ) ΤΥΠΟΙ! ΑΕΥΚΟΧΙΑΣ^ ΕΦΡΑΙΜ Κ. ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΚΑΙ»ΑΣ ««" ί ί > ^ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΑΙΛΟΥ * ΤΑ ^('^/ΤΤ/Γ-://^ ^^ι2ί ΕΝ ΛΕ/ΛΕΣ9 (ΚΥΠΡΟΥ) 1911 ^Ί^^/Ο^' ΤΥΠΟΙ! "ΑΕΥΚΟΧΙΑΣ^ ΕΦΡΑΙΜ Κ. ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΚΑΙ»ΑΣ ^ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΘΕΝΤΙ ΧΟι ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΥΠΡΟΥ > ΚΥΠρίΑΝΩι Σν που αχοτώ^ης

Διαβάστε περισσότερα

9.7.1821: Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΑΠΑΓΧΟΝΙΖΕΤΑΙ. O ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΥΤΣΙΟΥΚ ΜΕΧΜΕΤ. ΤΟ ΑΙΜΑ ΡΕΕΙ ΑΦΘΟΝΟ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

9.7.1821: Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΑΠΑΓΧΟΝΙΖΕΤΑΙ. O ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΥΤΣΙΟΥΚ ΜΕΧΜΕΤ. ΤΟ ΑΙΜΑ ΡΕΕΙ ΑΦΘΟΝΟ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ S- 85 9.7.1821: Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΑΠΑΓΧΟΝΙΖΕΤΑΙ. O ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΥΤΣΙΟΥΚ ΜΕΧΜΕΤ. ΤΟ ΑΙΜΑ ΡΕΕΙ ΑΦΘΟΝΟ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Η συνέχεια υπήρξε δραματική. Στα χέρια του Κουτσιούκ Μεχμέτ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/05/2013

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/05/2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/05/2013 ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2.30 ΩΡΕΣ ΩΡΑ: 7:45 10:15 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 8ο: ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ (4.0008)

ΜΕΡΟΣ 8ο: ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ (4.0008) ΜΕΡΟΣ 8ο: ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ (4.0008) ΧΑΛΑΛΙΝ ΤΟΥ... 10 ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΜΜΑΘΚΙΑ... 11 ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΖΙΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ... 12 ΑΣΚΑΛΑ... 13 ΑΙΓΙΑ ΚΟΤΣΙΗΝΗ... 14 ΤΟ ΓΙΑΣΕΜΙΝ*... 15 Ο ΣΚΑΠΟΥΛΛΟΣ*... 16 ΛΟΓΙΑ ΚΛΕΙ ΩΜΕΝΑ... 17 ΨΑΡΟΠΟΥΛΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντζιελής ο καλικάντζαρος

Ο Αντζιελής ο καλικάντζαρος Ο Αντζιελής ο καλικάντζαρος Aφηγητής: Από την παραμονή των Χριστουγέννων, μέχρι τα Θεοφάνεια στις 6 του Γενάρη είναι δώδεκα μέρες, γνωστές σαν Δωδεκάμερο. Σ' αυτό το διάστημα, γιορτάζουμε τρεις μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

Το τραού ιν τ' Άη Γιωρκού και τού δρα κού

Το τραού ιν τ' Άη Γιωρκού και τού δρα κού Το τραού ιν τ' Άη Γιωρκού και τού δρα κού Παλιό παραδοσιακό Κυπριακό τραγούδι-παραμύθι... Σχολιασμένο από τον Άρη Στουγιαννίδη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επειδή είναι πολύ παλιό παραδοσιακό τραγούδι, δυστυχώς δεν γνωρίζω

Διαβάστε περισσότερα

Μες το εβδομήντα τέσσερα, τζιαιρόν δευτερογιούνη 1, μιάλον 2 κακόν εγίνηκεν μέσα στην Κύπρον ούλλην 3.

Μες το εβδομήντα τέσσερα, τζιαιρόν δευτερογιούνη 1, μιάλον 2 κακόν εγίνηκεν μέσα στην Κύπρον ούλλην 3. Μες το εβδομήντα τέσσερα, τζιαιρόν δευτερογιούνη 1, μιάλον 2 κακόν εγίνηκεν μέσα στην Κύπρον ούλλην 3. Διχόνοια, πραξικόπημα, εμφύλιες συγκρούσεις, τζι εδώκαν πκιον 4 την αφορμή να μπουν μέσα οι Τούρτζιοι.

Διαβάστε περισσότερα

Της αγάπης τζιαι του καμού

Της αγάπης τζιαι του καμού ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΜΑΓΓΑΝΗ Της αγάπης τζιαι του καμού ISBN 978-9963-8938-2-9 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2008 Σαν πρόλογος. Η συλλογή «της αγάπης τζαι του καμού», περιέχει ποιήματα στην κυπριακή τοπολαλιά,, γραμμένα από το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Το ναυάγιο του χρυσοκάραβου στο νησί του Φερφουρή στη Χλώρακα (Απο το περιοδικό ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ" έκδοσης 1945)

Το ναυάγιο του χρυσοκάραβου στο νησί του Φερφουρή στη Χλώρακα (Απο το περιοδικό ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ έκδοσης 1945) Το ναυάγιο του χρυσοκάραβου στο νησί του Φερφουρή στη Χλώρακα (Απο το περιοδικό ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ" έκδοσης 1945) 7 Ηλθαν να προσκυνήσουν σ ολες τες εκκλησιαίς άνδρες τε και γυναίκες και πέντε κορασιαίς

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #11. «Το ριζικόν» (Κύπρος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #11. «Το ριζικόν» (Κύπρος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #11 «Το ριζικόν» (Κύπρος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #11 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Το ριζικόν

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μάνα του Αγνοούμενου», τα δικά μας ποιήματα

«Η Μάνα του Αγνοούμενου», τα δικά μας ποιήματα Ι Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Ευαγόρας Παλληκαρίδης», τα δικά μας ποιήματα Τμήμα: Στ 3 Σχολική χρονιά: 2014-2015 Μάνα που εσταυρώθηκες τζιαι έχασες τον γιο σου, ποσιερέτα τη Γιαλούσα σου τους τάφους των γονιών

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν η τέχνη συναντά τη θεολογία Αντίδωρο στα «Σημάθκια των Τζιαιρών»

Όταν η τέχνη συναντά τη θεολογία Αντίδωρο στα «Σημάθκια των Τζιαιρών» Όταν η τέχνη συναντά τη θεολογία Αντίδωρο στα «Σημάθκια των Τζιαιρών» l Του ΓιΩργου ΚουννοΥσιη Θεολόγου ο Τριαδικός Θεός μέσα σε ένα εκστατικό παραλήρημα θείου έρωτος δημιούργησε τον κόσμο εκφέροντας τη

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιον Υγείας. Α ντρ ί κ ος Καλλού. Ανδρέα Κουκίδη

Το Σχέδιον Υγείας. Α ντρ ί κ ος Καλλού. Ανδρέα Κουκίδη Το Σχέδιον Υγείας Ανδρέα Κουκίδη Α ντρ ί κ ος λένη ( μάνα του Α ντρίκου) ελής (πατέρας του Αντρίκου) (παπούς του Αντρίκου) ( παπούς του Α ντρίκου) ( γιαγιά του Α ντρίκου ) Α ννού (γιαγιά του Α ντρίκου)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Όροι και κανονισμοί Διαγωνισμού Συγγραφής Κυπριώτικου Σκετς Το Τμήμα Ραδιοφωνικών και Μουσικών Προγραμμάτων του ΡΙΚ προκηρύσσει Διαγωνισμό Συγγραφής Κυπριώτικου

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Ε 1 και η υπεύθυνη δασκάλα της Ε 1, Χριστιάνα Μ. Χρίστου Δημοτικό Σχολείο Δασούπολης (Κ.Β ) Φεβρουάριος 2015

Τα παιδιά της Ε 1 και η υπεύθυνη δασκάλα της Ε 1, Χριστιάνα Μ. Χρίστου Δημοτικό Σχολείο Δασούπολης (Κ.Β ) Φεβρουάριος 2015 Τι κρύβεται πίσω από την εργασία μας; Η έμπνευση και η ιδέα για το «τσιαττιστό» (μορφή παραδοσιακών τραγουδιών της Κύπρου, γραμμένο στην κυπριακή διάλεκτο) επήλθε όταν στη γιορτή του Αποστόλου Αντρέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Μάθημα: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Τάξη: Α Ημερομηνία: Τρίτη, 9 Ιουνίου 2009 Ώρα: 07:45 10:15 Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 5

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες: Eύα Καραντινού

Εικόνες: Eύα Καραντινού Εικόνες: Eύα Καραντινού H Kοκκινοσκουφίτσα Mια φορά κι έναν καιρό, έμεναν σ ένα χωριουδάκι μια γυναίκα με το κοριτσάκι της, που φορούσε μια κόκκινη σκουφίτσα. Γι αυτό ο κόσμος την φώναζε Κοκκινοσκουφίτσα.

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στους Λαϊκούς Ποιητές

Αφιέρωμα στους Λαϊκούς Ποιητές Αφιέρωμα στους Λαϊκούς Ποιητές Αδάμος Παπαδόπουλος Γεννήθηκε το 1939 στην Αχερίτου. Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού και μετά στο Λύκειο Αμμοχώστου. Αποφοίτησε από το Διδασκαλικό Κολλέγιο Λευκωσίας.

Διαβάστε περισσότερα

CD ΟΙ ΚΑΜΟΙ ΤΖΙΑΙ ΤΑ ΜΕΡΑΚΚΙΑ ΜΟΥ MCPS/BIEM 162442098 STEREO ΑRCATZIN 2008 Με την Σοφία Παφίτη

CD ΟΙ ΚΑΜΟΙ ΤΖΙΑΙ ΤΑ ΜΕΡΑΚΚΙΑ ΜΟΥ MCPS/BIEM 162442098 STEREO ΑRCATZIN 2008 Με την Σοφία Παφίτη CD ΟΙ ΚΑΜΟΙ ΤΖΙΑΙ ΤΑ ΜΕΡΑΚΚΙΑ ΜΟΥ MCPS/BIEM 162442098 STEREO ΑRCATZIN 2008 Με την Σοφία Παφίτη Τον Μάιο του 2008 κυκλοφόρησε στη σειρά «ΔΙΣΚΟΘΗΚΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ Αρ. 2» σε συνθέσεις, ενορχήστρωση,

Διαβάστε περισσότερα

ταν ήμουνα μικρή, σαν κι εσάς και πιο μικρή, ο παππούς μου μου έλεγε παραμύθια για νεράιδες και μάγισσες, στοιχειωμένους πύργους, δράκους και ξωτικά. Εγώ φοβόμουν πολύ και τότε εκείνος μου έσφιγγε το χέρι

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Στην εργασία όμως αυτή θα περιοριστούμε μόνο σε μια αναφορά σε μερικά παιγνίδια που παίζονταν πιο πολλά στο χωρίο μας, την Άσσια.

Στην εργασία όμως αυτή θα περιοριστούμε μόνο σε μια αναφορά σε μερικά παιγνίδια που παίζονταν πιο πολλά στο χωρίο μας, την Άσσια. Παιγνίδια που παίζονται στο χωριό Άσσια Τα παιγνίδια κάθε τόπου είναι ένα σημάδι του πολιτισμού και της πνευματικής ανάπτυξής του. Είναι συνάρτηση του τρόπου ζωής, του κλίματος, της οικονομικής και κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

«Αν κάμω έναν γιον τζιαι φκάλω τον Βασίλην»

«Αν κάμω έναν γιον τζιαι φκάλω τον Βασίλην» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #9 «Αν κάμω έναν γιον τζιαι φκάλω τον Βασίλην» (Κύπρος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #1 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301. Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: 1953 Αριθμός δίσκου: Kal-301 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9248 Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπάρι ο Γιαννάκης. Η μάνα χαμηλώνει το στερεοφωνικό... Ο Γιαννάκης επιτέλους, γυρίζει! Βλέπει τη μάνα... θυμώνει... της βάζει τις φωνές...

Χαμπάρι ο Γιαννάκης. Η μάνα χαμηλώνει το στερεοφωνικό... Ο Γιαννάκης επιτέλους, γυρίζει! Βλέπει τη μάνα... θυμώνει... της βάζει τις φωνές... 1.... εξ ουρανού... στο δωμάτιό του... ακατάστατο. Ακούει μουσική δυνατά... παίζει ηλεκτρική κιθάρα... χτυπιέται [πλάτη στο κοινό]... πόρτα κλειστή... ανοίγει... μπαίνει η μάνα του... σάντουιτς σε πιάτο...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

w w w. s t i x o i. i n f o

w w w. s t i x o i. i n f o Μαύρο πουλί κλαψιάρικο φύγε μακριά από μένα μα όλα μου τα όνειρα τα είδα σκοτωμένα Μα όλα μου τα όνειρα καιρό είναι θαμμένα Λένε για μένα Στίχοι:Στέφανος Βορδώνης Μουσική:Παραδοσιακό Εκτελέσεις: έφανος

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Λογοτεχνίας Γ Γυμνασίου - Τεύχος Β

Κείμενα Λογοτεχνίας Γ Γυμνασίου - Τεύχος Β Κείμενα Λογοτεχνίας Γ Γυμνασίου - Τεύχος Β Κείμενα Λογοτεχνίας Γ Γυμνασίου - Τεύχος Β ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κείμενα Λογοτεχνίας Γ Γυμνασίου - Τεύχος Β ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΙΡΑ 2008 Η σάτιρα γράφτηκε από τον Ιάκωβο Ιωάννου , τις ιστοριούλες μάζεψε ο Αντώνης Καραντώνης

ΣΑΤΙΡΑ 2008 Η σάτιρα γράφτηκε από τον Ιάκωβο Ιωάννου , τις ιστοριούλες μάζεψε ο Αντώνης Καραντώνης ΣΑΤΙΡΑ 2008 Η σάτιρα γράφτηκε από τον Ιάκωβο Ιωάννου, τις ιστοριούλες μάζεψε ο Αντώνης Καραντώνης, το κείμενο δακτυλογραφήθηκε από τον Αντώνη Καραντώνη και διορθώθηκε από τον Χριστόφορο Μάκη. Επια την

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Παροιμίες Ζώα Θηλαστικά Πρόβατο Αν είν τ αρνιά σου αμέτρητα, πες πως αρνιά δεν έχεις. [Ελληνική]

Παροιμίες Ζώα Θηλαστικά Πρόβατο Αν είν τ αρνιά σου αμέτρητα, πες πως αρνιά δεν έχεις. [Ελληνική] Παροιμίες Ζώα Θηλαστικά Πρόβατο Αν είν τ αρνιά σου αμέτρητα, πες πως αρνιά δεν έχεις. Αναμασά τα λόγια της σαν παλιοπροβατίνα Απ τον κακό βοσκό, ψώριασαν τα πρόβατα Απ του διαβόλου το μαντρί μήτε κατσίκι

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. ( Ακούγεται κλάμα μωρού )

ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. ( Ακούγεται κλάμα μωρού ) ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Σκηνικό : Υπόγειο. Γύρω τραυματίες και γυναικόπαιδα. Πρόσωπα : Χρήστος Καψάλης ( γερο-πρόκριτος ) Παπα-Θανάσης Λένω, Κατίνα, Μαριγώ, Βαγγέλιώ, Νικολιός, Χρηστάκης, Τούρκος 1 ος, Τούρκος 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑ Μ! Μ Π Α Μ! Στη φωτογραφία μάς είχαν δείξει καλύτερη βάρκα. Αστραφτερή και καινούρια, με χώρο για όλους.

ΜΠΑ Μ! Μ Π Α Μ! Στη φωτογραφία μάς είχαν δείξει καλύτερη βάρκα. Αστραφτερή και καινούρια, με χώρο για όλους. ΕΙΝΑΙ ΑΤΥΧΙΑ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Νούρου Εγώ Κουάμι ο αδερφός μου Ράζακ ένας φίλος που συναντήσαμε στον δρόμο Στη φωτογραφία μάς είχαν δείξει καλύτερη βάρκα. Αστραφτερή και καινούρια, με χώρο για

Διαβάστε περισσότερα

κι η τιμωρία των κατηγορουμένων. Βέβαια, αν δεν έχεις πάρει καθόλου βάρος, αυτό θα σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος

κι η τιμωρία των κατηγορουμένων. Βέβαια, αν δεν έχεις πάρει καθόλου βάρος, αυτό θα σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος 14 Φτάνοντας λοιπόν ο Νικήτας σε μια από τις γειτονικές χώρες, εντυπωσιάστηκε από τον πλούτο και την ομορφιά της. Πολλά ποτάμια τη διέσχιζαν και πυκνά δάση κάλυπταν τα βουνά της, ενώ τα χωράφια ήταν εύφορα

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του Κάρολου Ντίκενς. Διασκευή - Διάλογοι: Αμάντα Ηλιοπούλου

ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του Κάρολου Ντίκενς. Διασκευή - Διάλογοι: Αμάντα Ηλιοπούλου 1 ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του Κάρολου Ντίκενς Διασκευή - Διάλογοι: Αμάντα Ηλιοπούλου ΠΡΟΣΩΠΑ: Εμπενίζερ Σκρουτζ Τζέικομπ Μάρλεη (συνέταιρος του Σκρουτζ) Μπομπ Κράτσιτ (υπάλληλος του Σκρουτζ) Η γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

Δυο μάτια παιχνιδιάρικα :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: Αριθμός δίσκου: DT-142.

Δυο μάτια παιχνιδιάρικα :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: Αριθμός δίσκου: DT-142. Δυο μάτια παιχνιδιάρικα :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1939 Αριθμός δίσκου: DT-142 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5465 Θα πάρω, θα πάρω πένα και χαρτί, να γράφω, να γράφω ένα χρόνο,

Διαβάστε περισσότερα

Playlist με τίτλο: Κώστας Κανούλας. Δημιουργήθηκε από georgina.levitikou στις 25 Ιανουαρίου 2016

Playlist με τίτλο: Κώστας Κανούλας. Δημιουργήθηκε από georgina.levitikou στις 25 Ιανουαρίου 2016 Playlist με τίτλο: Κώστας Κανούλας Δημιουργήθηκε από georgina.levitikou στις 25 Ιανουαρίου 2016 Κίτρινο σαμαροσκούτι :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1940 Αριθμός δίσκου: AO-2620 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15115

Διαβάστε περισσότερα

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από έξι (6) σελίδες Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στα φύλλα εξέτασης

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από έξι (6) σελίδες Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στα φύλλα εξέτασης ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/06/2012 ΤΑΞΗ: Α ΒΑΘΜΟΣ: OΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 1 ο Νηπιαγωγείο Κυπαρισσίας Διαβάσαμε το παραμύθι: «ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΛΙΒΑΔΙ» Ερώτηση: ΠΟΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ; - Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

( Ανεβαίνουν στη σκηνή μία-μία οι Σουλιώτισσες αναμαλλιασμένες, φτάνουν στο γκρεμό, τον βλέπουν απότομα κάνουν τρομαγμένες πίσω )

( Ανεβαίνουν στη σκηνή μία-μία οι Σουλιώτισσες αναμαλλιασμένες, φτάνουν στο γκρεμό, τον βλέπουν απότομα κάνουν τρομαγμένες πίσω ) Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟ: Βουνό, βράχοι, έλατα, πέτρες και πίσω συννεφιασμένος ουρανός. ΡΟΛΟΙ : Λένω Μπότσαρη,, Μαριγώ, Τασιά, Μόρφω, Γιωργής, Νικολής, Τούρκος 1 ος,τούρκος 2 ος. ( Ανεβαίνουν στη σκηνή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

H ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ (1849;-1918)

H ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ (1849;-1918) 9-31 H ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ (1849;-1918) Ιωάννης Σ. Παπαφλωράτος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Abstract: The Cypriot pohet Vassilis Michailidis has ushed thhe local

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Μιχαηλίδης Η Χιώτισσα εν Λεμεσώ, κατά το 1821

Βασίλης Μιχαηλίδης Η Χιώτισσα εν Λεμεσώ, κατά το 1821 Βασίλης Μιχαηλίδης Η Χιώτισσα εν Λεμεσώ, κατά το 1821 20 Αντάν εκόψαν τους Δεσποτάες * μες κ`είν τα βάσανα τα πολλά, που ρταν καμπόσοι Αρναουτάες * στην Λεμεσόν με το Χατζιαλάν * κ` είχαν τον μαύρον Χάρον

Διαβάστε περισσότερα

Γυφτοπούλα :: Στεφανίδης Ν. - Ατραΐδης Δ. :: Αριθμός δίσκου: GA Εγώ είμαι γυφτοπούλα

Γυφτοπούλα :: Στεφανίδης Ν. - Ατραΐδης Δ. :: Αριθμός δίσκου: GA Εγώ είμαι γυφτοπούλα Γυφτοπούλα :: Στεφανίδης Ν. - Ατραΐδης Δ. :: 1932 Αριθμός δίσκου: GA-1611 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=77 Εγώ είμαι γυφτοπούλα είμαι και προσφυγοπούλα ξέρω και χορεύω φίνα και με μαθαν

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn nmσγqwφertyuioσδφpγρa ηsόρ ωυdf ghjργklαzxcvbnβφδγωmζq wert

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn nmσγqwφertyuioσδφpγρa ηsόρ ωυdf ghjργklαzxcvbnβφδγωmζq wert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω Η μάνα και τα τέσσερα παιδιά της ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn Θεατρική διασκευή mqw e rtyuiopasdfghjklzxcvbnφ γιmλι qπςπ ζ αwωeτrtνyuτioρνμpκaλs dfghςj klzxc vλοπbnαmqwertyuiopasdf

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ : ΑΓΑΠΗ ΈΡΩΤΑΣ ΟΜΟΡΦΙΑ Α] Η ΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ : ΑΓΑΠΗ ΈΡΩΤΑΣ ΟΜΟΡΦΙΑ Α] Η ΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ 1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ : ΑΓΑΠΗ ΈΡΩΤΑΣ ΟΜΟΡΦΙΑ Α] Η ΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ Κάτω στους πέντε ποταμούς κάτω σταις πέντε βρύσες, έσει τρεις κόρες όμορφες τρεις καμαροφρυδούσες. Την μιαν λαλούν

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

General Music Catalog General Music ΠΥΡΓΑΚΗ ΦΥΛΙΩ. page 1 / 5

General Music Catalog General Music  ΠΥΡΓΑΚΗ ΦΥΛΙΩ. page 1 / 5 ΠΥΡΓΑΚΗ ΦΥΛΙΩ page 1 / 5 1)ΖΩΗ ΓΕΜΑΤΗ ΒΑΣΑΝΑ 2)ΜΩΡ' ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΜΟΡΦΗ 3)ΜΗ ΣΚΟΤΕΙΝΙΑΖΕΙΣ ΟΥΡΑΝΕ 4)ΕΛΑ ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΟΥ 5)ΜΙΑ ΛΥΓΕΡΗ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ 6)ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΑΝΕΣ ΚΛΑΨΑΝΕ 7)ΠΕΣ ΜΟΥ ΒΡΕ ΓΕΡΟΝΤΑ ΤΙ ΚΛΑΙΣ 8)ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ως πότε παλικάρια, να ζούμε στα στενά, μονάχοι σα λιοντάρια, σταις ράχαις στα βουνά; Σπηλιαίς να κατοικούμε, να βλέπωμε κλαδιά,

Ως πότε παλικάρια, να ζούμε στα στενά, μονάχοι σα λιοντάρια, σταις ράχαις στα βουνά; Σπηλιαίς να κατοικούμε, να βλέπωμε κλαδιά, Ως πότε παλικάρια, να ζούμε στα στενά, μονάχοι σα λιοντάρια, σταις ράχαις στα βουνά; Σπηλιαίς να κατοικούμε, να βλέπωμε κλαδιά, να φεύγωμ' απ' τον κόσμο, για τη πικρή σκλαβιά; Να χάνωμεν αδέλφια, πατρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα...

Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα... Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα... Αμέσως έβγαλα το κινητό από τη θήκη και έστειλα μήνυμα στο κινητό της μαμάς πού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρτυρία Τάκη Σκαρπάρη

Μαρτυρία Τάκη Σκαρπάρη 232 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗΣ (1955-1959) Μαρτυρία Τάκη Σκαρπάρη ΟΝΟΜΑ: Τάκης Σκαρπάρης ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 24 Ιουλίου 1927 ΗΜΕΡΟΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΟΚΑ: Τέλος 1956 ΨΕΥ ΩΝΥΜΟ: Όχι ΠΕΡΙΟΧΗ/ΕΣ ΡΑΣΗΣ: Επαφές µε αγωνιστές

Διαβάστε περισσότερα

Η κλέφτρα των ονείρων Ο δράκος που άρπαξε την αγάπη Το ελιξίριο της ευτυχίας... 47

Η κλέφτρα των ονείρων Ο δράκος που άρπαξε την αγάπη Το ελιξίριο της ευτυχίας... 47 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Η κλέφτρα των ονείρων....................... 11 Ο δράκος που άρπαξε την αγάπη............ 23 Το ελιξίριο της ευτυχίας........................ 47 H κλέφτρα των ονείρων Ήτανε τα παλιά

Διαβάστε περισσότερα

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ»

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» «Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ τι πιστεύω για την εξαφάνιση, αλλά δώσε μου λίγο χρόνο. Όχι,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΓΛΩΣΣΑ (ΜΟΝΑΔΕΣ 14)

ΜΕΡΟΣ Α : ΓΛΩΣΣΑ (ΜΟΝΑΔΕΣ 14) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/6/2015 ΤΑΞΗ: Α ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες (10.30 π.μ. 12.30 μ.μ.) Το εξεταστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΑ ΜΙΛΟΥΛΗ http://blogs.sch.gr/niplimnis/ ΡΟΛΟΙ-ΣΤΟΛΕΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΑ ΜΙΛΟΥΛΗ http://blogs.sch.gr/niplimnis/ ΡΟΛΟΙ-ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΛΟΙ-ΣΤΟΛΕΣ 1 ο παιδί: Ζούμε σε μια εποχή με δυσκολίες και σκληρότητα. Περνάμε παράξενες και λυπημένες στιγμές. Όπως οι άνθρωποι πολλές δεκαετίες πριν. Όμως εκείνοι. Ριγέ μπλουζάκι Κόκκινο μαντήλι στο

Διαβάστε περισσότερα

Λαϊκή Ποίηση στην επαρχία Αμμοχώστου

Λαϊκή Ποίηση στην επαρχία Αμμοχώστου Λαϊκή Ποίηση στην επαρχία Αμμοχώστου Άσμα του Παυλή Που Δύσην ως Ανατολήν, σ ούλην την οικουμένην, Ελάτε να γροικήσετε, όσοι στε συναμένοι, Μιαν ιστορίαν να σας πώ, να μείνετε θλιμμένοι, Όποιος ακούσει

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες: Δήμητρα Ψυχογυιού. Μετάφραση από το πρωτότυπο Μάνος Κοντολέων Κώστια Κοντολέων

Εικόνες: Δήμητρα Ψυχογυιού. Μετάφραση από το πρωτότυπο Μάνος Κοντολέων Κώστια Κοντολέων Εικόνες: Δήμητρα Ψυχογυιού Μετάφραση από το πρωτότυπο Μάνος Κοντολέων Κώστια Κοντολέων Το τελευταίο όνειρο της γέρικης βελανιδιάς Κάπου σε κάποιο δάσος, εκεί στον λόφο που βρίσκονταν κοντά σε μια πλατιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΡΩΝ ΒΑΡΝΑΒΑΣ. Από την εβδομαδιαία Ραδιοφωνική μας εκπομπή στο ΡΙΚ Ραδιοσκόπιο. Μεταδόθηκε στις 26.12.1979

Ο ΓΕΡΩΝ ΒΑΡΝΑΒΑΣ. Από την εβδομαδιαία Ραδιοφωνική μας εκπομπή στο ΡΙΚ Ραδιοσκόπιο. Μεταδόθηκε στις 26.12.1979 Ο ΓΕΡΩΝ ΒΑΡΝΑΒΑΣ Από την εβδομαδιαία Ραδιοφωνική μας εκπομπή στο ΡΙΚ Ραδιοσκόπιο. Μεταδόθηκε στις 26.12.1979 Κ.Ι.: Βρισκόμαστε στη μονή του Αγίου Γεωργίου του Αλαμανού για μια συνομιλία με τον πατέρα Βαρνάβα,

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλη Μιχαηλίδη Η Χιώτισσα

Βασίλη Μιχαηλίδη Η Χιώτισσα Βασίλη Μιχαηλίδη Η Χιώτισσα Βασίλη Μιχαηλίδη Η Χιώτισσα Αντάν εκόψαν τους Δεσποτάες Μες σ κ` είν τα βάσανα τα πολλά, πούρταν καμπόσοι Αρναουτάες στην Λεμεσόν με το Χατζιαλάν κ` είχαν τον μαύρον Χάρον μιτά

Διαβάστε περισσότερα

Μαρτυρία Αργυρού Χαραλάμπους

Μαρτυρία Αργυρού Χαραλάμπους 72 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗΣ (1955-1959) Μαρτυρία Αργυρού Χαραλάμπους ΟΝΟΜΑ: Αργυρός Χαραλάµπους ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 19 Φεβρουαρίου 1922 ΗΜΕΡΟΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΟΚΑ: 1956 ΨΕΥ ΩΝΥΜΟ: Όχι ΠΕΡΙΟΧΗ/ΕΣ ΡΑΣΗΣ: Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίο Θέατρο και Δημοκρατία

Αρχαίο Θέατρο και Δημοκρατία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εα Η σύγκρουση ανάμεσα στις παραδοσιακές αξίες της πόλης και στο νέο κριτικό πνεύμα: η αμφισβήτηση της πόλης προς τον ίδιο τον εαυτό της (30 ) Φύλλο εργασίας για τους ηθοποιούς που

Διαβάστε περισσότερα

Γλυκοχαράζει ο Αυγερινός :: Τατασόπουλος Ι. - Νίνου Μ. :: Αριθμός δίσκου: Lib-210.

Γλυκοχαράζει ο Αυγερινός :: Τατασόπουλος Ι. - Νίνου Μ. :: Αριθμός δίσκου: Lib-210. Γλυκοχαράζει ο Αυγερινός :: Τατασόπουλος Ι. - Νίνου Μ. :: 1954 Αριθμός δίσκου: Lib-210 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1573 Γλυκοχαράζει ο Αυγερινός και γω ειμ ακόμα ζωντανός, το πονεμένο

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq Η μάνα και τα τέσσερα παιδιά της σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ Χρόνος: 40 λεπτά Αυτό το γραπτό αποτελείται από 5 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι. Τυμπανιστής:

ΜΕΡΟΣ Ι. Τυμπανιστής: Το σκηνικό μας: Μια γειτονιά με πολύχρωμα σπιτάκια και δυο τρία δέντρα. Το κεντρικό σπίτι είναι πιο μεγάλο από τα άλλα κι έχει μια πόρτα στο κέντρο. Αριστερά και δεξιά υπάρχουν από ένα παράθυρο. Μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΙ: (ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ) 1 η ΟΜΑΔΑ 2 η ΟΜΑΔΑ 3 η ΟΜΑΔΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ: ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ: ΣΤΟΛΗ 1 ης ΟΜΑΔΑΣ

ΡΟΛΟΙ: (ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ) 1 η ΟΜΑΔΑ 2 η ΟΜΑΔΑ 3 η ΟΜΑΔΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ: ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ: ΣΤΟΛΗ 1 ης ΟΜΑΔΑΣ ΡΟΛΟΙ: (ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ) 1 η ΟΜΑΔΑ 2 η ΟΜΑΔΑ 3 η ΟΜΑΔΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ: ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ: ΣΤΟΛΗ 1 ης ΟΜΑΔΑΣ Τζην παντελόνι Λευκό μπλουζάκι Μπλε μαντήλι στη μέση και στο λαιμό Ναυτικό καπέλο

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιξε και μετάνιωσα :: Χιώτης Μ. - Καζαντζίδης Σ. :: Αριθμός δίσκου: DG

Άνοιξε και μετάνιωσα :: Χιώτης Μ. - Καζαντζίδης Σ. :: Αριθμός δίσκου: DG Άνοιξε και μετάνιωσα :: Χιώτης Μ. - Καζαντζίδης Σ. :: 1955 Αριθμός δίσκου: DG-7137 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=143 - Χαράματα στην πόρτα μου, άραγε ποιός χτυπάει; Χαράματα στο σπίτι μου,

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Τι θέλεις να σπουδάσεις του χρόνου; Θέλω να γίνω φαρμακοποιός. Σε ποιο πανεπιστήμιο;

Διαβάστε περισσότερα

9 απλοί τρόποι να κάνεις μία γυναίκα να μην μπορεί να σε βγάλει από το μυαλό της

9 απλοί τρόποι να κάνεις μία γυναίκα να μην μπορεί να σε βγάλει από το μυαλό της Όσο δύσκολα και μυστήρια πλάσματα κι αν είναι οι γυναίκες, πίστεψέ με θέλουν απλά πράγματα για να τις εντυπωσιάσεις. Και τις περισσότερες φορές αυτά τα απλά είναι και τα αυτονόητα. Τώρα γιατί οι άντρες

Διαβάστε περισσότερα

Αν δεν με θέλεις χήρα μου :: Δραγάτσης (Ογδοντάκης) Ι. - Παγιουμτζής Σ. :: Αριθμός δίσκου: AO-2500

Αν δεν με θέλεις χήρα μου :: Δραγάτσης (Ογδοντάκης) Ι. - Παγιουμτζής Σ. :: Αριθμός δίσκου: AO-2500 Αν δεν με θέλεις χήρα μου :: Δραγάτσης (Ογδοντάκης) Ι. - Παγιουμτζής Σ. :: 1938 Αριθμός δίσκου: AO-2500 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15666 Αν δεν με θέλεις χήρα μου, να ρθω στη γειτονιά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εφτά ξύλινα αλογάκια κι ένα αληθινό Αν έχεις τύχη Η μεγάλη καφετιά αρκούδα κι εμείς... 37

Περιεχόμενα. Εφτά ξύλινα αλογάκια κι ένα αληθινό Αν έχεις τύχη Η μεγάλη καφετιά αρκούδα κι εμείς... 37 Περιεχόμενα Εφτά ξύλινα αλογάκια κι ένα αληθινό............. 11 Αν έχεις τύχη..................................... 21 Η μεγάλη καφετιά αρκούδα κι εμείς............... 37 7199_alogaki_pasxalitsa_arkouda:7199_alogaki_pasxalitsa_arkouda

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ Α ΜΕΡΟΣ Μικρό, σύγχρονο οικογενειακό διαμέρισμα. Στο μπροστινό μέρος της σκηνής βλέπουμε δυο παιδικά δωμάτια, ένα στ αριστερά κι ένα στα δεξιά. Από το εσωτερικό τους καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΔΗΣΑΚΕΛ YENI POLITIS ΓΑΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ. Εκδοτικό Σημείωμα ΟΝΑΓΡΟΣ Νοεμβρίου DAKIZ HAJIDIMITRIOU

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΔΗΣΑΚΕΛ YENI POLITIS ΓΑΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ. Εκδοτικό Σημείωμα ΟΝΑΓΡΟΣ Νοεμβρίου DAKIZ HAJIDIMITRIOU ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΔΗΣΑΚΕΛ Εκδοτικό Σημείωμα ΟΝΑΓΡΟΣ Νοεμβρίου Αβέρωφ Νεοφύτου: Κοίταξε, Άντρο μου, προς το παρόν μεν με γράψεις στο ΑΚΕΛ. Άντρος Κυπριανού: Όπως θέλεις, ας μείνουμε τζι οι θκυό στο ΔΗΣΑΚΕΛ τζιαι

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιξε και μετάνιωσα :: Χιώτης Μ. - Καζαντζίδης Σ. :: Αριθμός δίσκου: DG

Άνοιξε και μετάνιωσα :: Χιώτης Μ. - Καζαντζίδης Σ. :: Αριθμός δίσκου: DG Άνοιξε και μετάνιωσα :: Χιώτης Μ. - Καζαντζίδης Σ. :: 1955 Αριθμός δίσκου: DG-7137 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=143 - Χαράματα στην πόρτα μου, άραγε ποιός χτυπάει; Χαράματα στο σπίτι μου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ Α ΣΚΗΝΗ: (Αυγό+κότα) ΑΥΓΟ: Γεια σας, εγώ είμαι ο Μήτσος. Ζω σ αυτό το κοτέτσι σαν όλα τα αυγά. Βαρέθηκα όμως να μαι συνέχεια εδώ. Θέλω να γνωρίσω όλον τον κόσμο. Γι αυτό σκέφτομαι

Διαβάστε περισσότερα

Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό

Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό - Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό μου να παίξουμε; Αν θέλει, ναι. Προσπάθησε να μην

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες μου απορίες. ΚΟΙΤΑΖΑ τ αγόρια και σκέπτουμουν. [7]

Πρώτες μου απορίες. ΚΟΙΤΑΖΑ τ αγόρια και σκέπτουμουν. [7] A Πρώτες μου απορίες ΚΟΙΤΑΖΑ τ αγόρια και σκέπτουμουν. Ο Λουκάς έγραφε σιωπηλά, τα φρύδια του σουφρωμένα, θυμωμένος ακόμα, ενώ ο Βρασίδας, με τα χέρια στις τσέπες, πήγαινε κι έρχουνταν, κάθουνταν και σηκώνουνταν,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Στίχοι Μουσικής. for. The Cyprus Volley Club

Στίχοι Μουσικής. for. The Cyprus Volley Club Στίχοι Μουσικής for The Cyprus Volley Club Last update: 01/07/17-1 - Table of Contents - 2 - Όλα καλά κι όλα ωραία Στίχοι: Σταύρος Κουγιουμτζής Μουσική: Σταύρος Κουγιουμτζής 1. Γιώργος Νταλάρας Όλα καλά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΟΝΤΟΡΙΚΟ: Ήρθαμε τόσο μακριά γιατί εδώ έχει δουλειά. (αναστενάζουν, με βαριά καρδιά).

ΦΙΟΝΤΟΡΙΚΟ: Ήρθαμε τόσο μακριά γιατί εδώ έχει δουλειά. (αναστενάζουν, με βαριά καρδιά). «Ο ΡΙΚΟ ΚΟΚΟΡΙΚΟ» διασκευή της Αναστασία Γραμματίκα, δασκάλας του 46 ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου από το βιβλίο της Σοφίας Μαντουβάλου, εκδόσεις Μικρή ΜΙΛΗΤΟΣ. Όπως παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα