1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα"

Transcript

1 1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1.1 Αηομικά ζηοιτεία ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Αλδξνλίθε Σζνπριαξάθε ηνπ Λεσλίδα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 5 Ηνπιίνπ 1966 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΡΔΥΟΤΔ ΘΔΔΗ Αζήλα Διιεληθή Έγγακε κε έλα παηδί Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο Κνπλνππηδηαλά Υαληά Σει.: ηέξλεο Αθξσηεξίνπ Υαληά Σει. : Μέινο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (ΦΔΚ 182/ /η.Γ) Σνκέαο Πεξηβαιινληηθήο Τδξαπιηθήο θαη Γεσπεξηβαιινληηθήο Μεραληθήο Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο Πνιπηερλείν Κξήηεο 1.2 Σσνοπηική Παροσζίαζη Ακαδημαχκής Σηαδιοδρομίας Οθη Απξ επη Μάξη Ννέκ Γεθ Πξνπηπρηαθέο πνπδέο ζηε ΑΣΜ ΔΜΠ. Γηδαθηνξηθή Έξεπλα ζην ΔΜΠ, ΑΣΜ, Σνκέαο Γεσγξαθίαο & Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ. Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίνπ κε ηίηιν: «πζηήκαηα νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηώλ Γεο, Μέζνδνη, Σερληθέο Δθαξκνγέο, Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ", κε νξγάλσζε ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (ΣΔΔ).

2 Ηνύι Αύγ Ηαλνπάξηνο 1999 Οθη Ηνύλ επη ήκεξα Οθη επη Φεβ επη ήκεξα Ννέ Μάξ Ηαλ Ηνύιην 2009 Οθη Οθη.2011 SUNY, College of Environmental Science and Forestry, Syracuse N.Y., Δπηκνξθσηηθή επίζθεςε σο Τπνςήθηα Γηδάθησξ κε αληηθείκελν πεξηβαιινληηθά κνληέια πξνζνκνίσζεο θαη Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ, κε νηθνλνκηθή ελίζρπζε από Πξόγξακκα ηνπ Σνκέα Γεσγξαθίαο & Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ, ΑΣΜ, ΔΜΠ. Παξαθνινύζεζε εκηλαξίνπ κε ηίηιν: «Θεκειηώδεο θαη Σερληθή Αλάιπζε», κε νξγάλσζε ηνπ Π. ΚΔΚ. Υ.Τ. πκκεηνρή ζηε δηδαζθαιία (4) καζεκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ ηεο ΑΣΜ ΔΜΠ, δηδαζθαιία ζε (1) κάζεκα κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Μεζνγεηαθνύ Αγξνλνκηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Υαλίσλ θαη εηζεγήζεηο ζε (8) ζεκηλάξηα επηκόξθσζεο πηπρηνύρσλ δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ, ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιώζζα. Δπαγγεικαηηθή ζπλεξγαζία κε κειεηεηηθέο θαη ηερληθέο εηαηξείεο ζε αλαπηπμηαθά, πεξηβαιινληηθά θαη ηνπνγξαθηθά ζέκαηα. πκκεηνρή ζε (12) Πξνγξάκκαηα ηεο ΑΣΜ ΔΜΠ. Απηνδύλακε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ «Απόδνζε θαη Απνηύπσζε Υώξνπ» θαη «Αζθήζεηο Πεδίνπ», Σκήκα Γεσγξαθίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ (Π.Γ. 407/1980). Απηνδύλακε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ «Γεσδαηζία» θαη «Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ», Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο (Π.Γ. 407/1980). Μεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα ζην ΔΜΠ, ρνιή Αγξνλόκσλ & Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ. Καζεγήηξηα - ύκβνπινο ζηε Θεκαηηθή Δλόηεηα «Δηζαγσγή ζην Φπζηθό θαη Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ», ζην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα «Πεξηβαιινληηθόο ρεδηαζκόο Έξγσλ Τπνδνκήο», Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην. Δπηβιέπνπζα Μεηαπηπρηαθώλ Γηπισκαηηθώλ Δξγαζηώλ, ζην ΔΑΠ, σο ΔΠ. 2

3 Οθη Ηνύιηνο 2004 Οθη Ηνύιηνο 2006 Παξαθνινύζεζε ηεο ΘΔ ΔΚΠ65: «Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε», ΔΑΠ, Μεηαπηπρηαθή επηκόξθσζε ησλ ΔΠ. Δπηζηεκνληθόο θαη Δξγαζηεξηαθόο πλεξγάηεο ζην Σκήκα Σνπνγξαθίαο, ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ, ΣΔΗ Αζήλαο, γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο: Θεσξία θαικάησλ θαη πλνξζώζεηο Παξαηεξήζεσλ). 8 επη Απξ Λέθηνξαο (ΦΔΚ 258/ /η.ΝΠΓΓ) Σνκέαο Πεξηβαιινληηθήο Τδξαπιηθήο θαη Γεσπεξηβαιινληηθήο Μεραληθήο Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο Πνιπηερλείν Κξήηεο. Γλσζηηθό αληηθείκελν: «Τπνινγηζηηθή Αλάιπζε Υσξηθήο Πιεξνθόξεζεο (Γεσδαηζία, GPS, GIS)». 5 Απξ ήκεξα Δπίθνπξε Καζεγήηξηα (ΦΔΚ 182/ /η.Γ) Σνκέαο Πεξηβαιινληηθήο Τδξαπιηθήο θαη Γεσπεξηβαιινληηθήο Μεραληθήο Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο Πνιπηερλείν Κξήηεο. Γλσζηηθό αληηθείκελν: «Τπνινγηζηηθή Αλάιπζε Υσξηθήο Πιεξνθόξεζεο (Γεσδαηζία, GPS, GIS)». 1 Ηνπι Oθη Δπηζηεκνληθή ππεύζπλε ζε πξόγξακκα βαζηθήο έξεπλαο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, κε ζέκα: «Αλάπηπμε δεηθηώλ γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο πεξηβαιινληηθήο πνηόηεηαο ζηηο νδνύο ησλ πόιεσλ κε ρξήζε GIS-GPS».. επη ήκεξα Δπηβιέπνπζα Μεηαπηπρηαθώλ Γηπισκαηηθώλ Δξγαζηώλ, ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο, σο ΓΔΠ. 2. Σποσδές 2.1 Πηστία και Γιαηριβές Γίπισκα Αγξνλόκνπ & Σνπνγξάθνπ Μεραληθνύ, Δ.Μ. Πνιπηερλείν. Ζκεξ/λία απνθνηηήζεσο: Απξίιηνο Βαζκόο Γηπιώκαηνο: 7.73 (Λίαλ Καιώο) 3

4 Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ηίηιν: «Απνηύπσζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο Ιεξήο Μνλήο Φσηνδόηεο Υξηζηόο ζην Γαλαθό Νάμνπ». Βαζκόο: 10 (Άξηζηα). Δπίβιεςε από ηνλ Καζεγεηή Γ. Μπαινδήκν. Υνξήγεζε Άδεηαο Αζθήζεσο Δπαγγέικαηνο από ΣΔΔ: Ηνύληνο Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ζηνλ Σνκέα Γεσγξαθίαο θαη Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ ΑΣΜ ΔΜΠ, κε ζέκα: «Παξαθνινύζεζε θαη ρεδηαζκόο Φπζηθνύ Πεξηβάι- -ινληνο: Μεζνδνινγία Αμηνιόγεζεο Οπηηθήο Αμίαο Αλαγιύθνπ». Δπίβιεςε από ηνλ Καζεγεηή Κ. Καζζηό. Ζκεξ/λία απνλνκήο ηνπ ηίηινπ ηεο Γηδάθηνξαο Μεραληθνύ ΔΜΠ: Μάξηηνο (Από ην 1994 ζην ΔΜΠ κε απόθαζε πγθιήηνπ δελ απνδίδεηαη βαζκόο ζηα δηδαθηνξηθά δηπιώκαηα) Δθπόλεζε κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο ζηε ΑΣΜ ΔΜΠ, κε ζέκα: Γηεξεύλεζε θαη ζρεδηαζκόο κεηξεηηθώλ δεηθηώλ γηα ηελ εθηίκεζε θαη ηαμηλόκεζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ ηνπίνπ από επίγεηεο ςεθηαθέο θσηνγξαθίεο. Δπίβιεςε από ηνλ Καζεγεηή Α. Γεσξγόπνπιν θαη ηνλ Αλ. Καζεγεηή Γ. Αξγηαιά. 2.2 Δπιμορθφηικά Σεμινάρια Αζήλα, Ννέκβξηνο Γεθέκβξηνο 1991 Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο εκηλάξην: «πζηήκαηα Οινθιεξσκέλσλ Πιεξνθνξηώλ Γεο Μέζνδνη Σερληθέο Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ» Γηάξθεηα: 150 ώξεο Σν ζεκηλάξην πεξηειάκβαλε επηκόξθσζε ζε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (MS-DOS, UNIX), βάζεηο δεδνκέλσλ, κεζόδνπο Φσηνεξκελείαο Σειεπηζθόπεζεο, δνξπθνξηθά πξνγξάκκαηα LANDSAT SPOT, γεσκεηξηθέο θαη ξαδηνκεηξηθέο επεμεξγαζίεο ςεθηαθώλ θαη ηειεπηζθνπηθώλ απεηθνλίζεσλ, κεζόδνπο ςεθηαθήο θσηνγξακκεηξίαο, Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ, ζπιινγή, επεμεξγαζία, κεηαζρεκαηηζκνύο θαη απόδνζε δεδνκέλσλ, θαζώο θαη εθαξκνγέο ζε ζέκαηα θηεκαηνινγίνπ, δηθηύσλ ππνδνκήο, κλεκείσλ, ζεηζκνηεθηνληθήο έξεπλαο θαη δηαρείξηζεο θπζηθώλ πόξσλ. Ινύιηνο Αύγνπζηνο 1992 State University of New York 4

5 College of Environmental Science and Forestry πλεξγαζία κε Kαζεγεηέο: Richard Hawks, Richard Smardon, James Palmer, Lee Herrington Δπηκνξθσηηθή επίζθεςε δηάξθεηαο ελόο κήλα, κε νηθνλνκηθή ελίζρπζε από Πξόγξακκα ηνπ Σνκέα Γεσγξαθίαο θαη Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ ηεο ΑΣΜ ΔΜΠ θαη κε αληηθείκελν πεξηβαιινληηθά κνληέια πξνζνκνίσζεο θαη Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ, ε νπνία πεξηειάκβαλε: - Δλεκέξσζε σο πξνο ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο από ηνπο Καζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, κε έκθαζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύζαλ ηελ αλάιπζε θαη δηαρείξηζε ηνπίνπ, ηηο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ από εμνξπθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη πεξηβαιινληηθά κνληέια πξνζνκνίσζεο. - Παξνπζίαζε Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ θαη άιισλ παθέησλ ινγηζκηθνύ, θαζώο θαη εθαξκνγέο ηνπο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο. - Σερληθέο επεμεξγαζίαο εηθόλαο. - Οξγάλσζε εξσηεκαηνινγίσλ γηα ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία απνηειεζκάησλ. - Αλαδήηεζε ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. Οη γλώζεηο πνπ απνθηήζεθαλ ππήξμαλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Αζήλα, Ιαλνπάξηνο 1999 Π. ΚΔΚ. Υ.Τ. εκηλάξην: «Θεκειηώδεο θαη Σερληθή Αλάιπζε» Γηάξθεηα: 25 ώξεο Σν ζεκηλάξην πεξηειάκβαλε βαζηθέο νηθνλνκηθέο έλλνηεο, δείθηεο, αλάιπζε αγνξάο, θιαδηθή αλάιπζε, ζεκειηώδεο αλάιπζε εηαηξεηώλ, ζεσξία δηακόξθσζεο ηηκώλ βάζεη ηεο Σερληθήο Αλάιπζεο, αλάιπζε ζρεκαηηζκώλ, ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη λεπξσληθά δίθηπα, θαζώο θαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο κε εηδηθά πξνγξάκκαηα Ζ/Τ. Αζήλα, Οθηώβξηνο 2003 Ινύιηνο 2004 Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Μεηαπηπρηαθή Δπηκόξθσζε: Θεκαηηθή Δλόηεηα ΔΚΠ65: «Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε». Γηάξθεηα: Έλα αθαδεκατθό έηνο Ζ Θεκαηηθή Δλόηεηα επηθεληξώλεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεπζύλζεηο: α) ζρέζεηο ηεο αλνηθηήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη θνηλσληθνύο ζεζκνύο, θαζώο θαη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο, β) ζρέζεηο θαη επηθνηλσλία ησλ 5

6 δηδαζθόλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ, γ) ζρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνύ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνύ πιηθνύ κε βαζηθή αξρή ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ δηδαζθνκέλσλ θαη ηνπ καζεζηαθνύ πιηθνύ. Ζ Θεκαηηθή Δλόηεηα πξνζεγγίδεη επίζεο ηα εμήο ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο: γξαπηέο εξγαζίεο θαη κεζνδνινγία αμηνιόγεζήο ηνπο, δηνξγάλσζε νκαδηθώλ ζπκβνπιεπηηθώλ ζπλαληήζεσλ, βαζηθέο αξρέο εθπαηδεπηηθήο αμηνιόγεζεο, πξνβιεκαηηζκόο πνπ έρεη αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ εθπαίδεπζε. 2.3 Υποηροθίες Γιακρίζεις 1987 Τπνηξνθία (κε ρξεκαηηθό έπαζιν) θαιήο επίδνζεο ζηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνπηπρηαθώλ ζπνπδώλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο , από ην Ίδξπκα Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ (ΗΚΤ) Τπνηξνθία (κε ρξεκαηηθό έπαζιν) θαιήο επίδνζεο ζηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνπηπρηαθώλ ζπνπδώλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο , από ΗΚΤ Με απόθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ ΔΜΠ απνλνκή Γηπιώκαηνο Αγξνλόκνπ θαη Σνπνγξάθνπ Μεραληθνύ ζε δηάξθεηα θνίηεζεο 4.5 από ηα 5 έηε ιόγσ έγθαηξεο νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδώλ Σέηαξηε ζηε ζεηξά επηηπρίαο ησλ απνθνίησλ 1991 ηεο ρνιήο Αγξνλόκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ ΔΜΠ επί ζπλόινπ 75 δηπισκαηνύρσλ ηνπ έηνπο Τπνηξνθία ΗΚΤ, θαηόπηλ εμεηάζεσλ, γηα εθπόλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ζηελ εηδίθεπζε 73085: «Αζηηθόο θαη Πεξηθεξεηαθόο ρεδηαζκόο» Τπνηξνθία ΔΜΠ, θαηόπηλ έγθξηζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ΑΣΜ, γηα ζπλέρηζε εθπόλεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο Τπνηξνθία ΗΚΤ γηα εθπόλεζε κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο, Σνκέαο Δπηζηήκεο 007: «Γεσγξαθία, Γεσινγία, Ωθεαλνγξαθία», Τπνηνκέαο Δπηζηήκεο : «Γεσδαηζία, Υαξηνγξαθία, Φσηνγξακκεηξία θαη Σειεπηζθόπεζε» Διιεληθό Γίπισκα Δπξεζηηερλίαο (Παηέληα), ΟΒΗ, : Ν. Οπδνύλνγινπ, Κ. Καζζηόο,. Μνπγηαθάθνπ, Ν. Σζνπριαξάθε, Κ. Νηθήηα, Γ. Μαηζόπνπινο, «Μεηξεηηθή δηάηαμε θαηεγνξίαο ηνπίνπ κε ηερλεηά λεπξσληθά δίθηπα». 6

7 3. Δκπαιδεσηικές Γραζηηριόηηηες 3.1 Γιδαζκαλία και άλλες εκπαιδεσηικές δραζηηριόηηηες ζε ΑΔΗ και ΤΔΗ πκκεηνρή ζηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ηνπ ΠΠ ηεο ρνιήο Αγξνλόκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ. Αλάζεζε δηδαζθαιίαο ζε κεηαπηπρηαθό κάζεκα ηνπ Μεζνγεηαθνύ Αγξνλνκηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Υαλίσλ, ζε καζήκαηα ηνπ ΠΠ ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζε καζήκαηα ηνπ ΠΠ θαη ηνπ ΜΠ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο, ζε ζεκαηηθή ελόηεηα κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) θαη ζε κάζεκα ηνπ ΠΠ ηνπ Σκήκαηνο Σνπνγξαθίαο ηεο ρνιήο Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ ζην ΣΔΗ Αζήλαο. ηα δηδαθηηθά θαζήθνληα πεξηιακβάλνληαη δηαιέμεηο ζεσξίαο θαη επζύλε νξγάλσζεο - επίβιεςεο αζθήζεσλ, εξγαζηεξίσλ, γξαπηώλ εξγαζηώλ θαη εμακεληαίσλ ζεκάησλ, ζε ηάμεηο ζπνπδαζηώλ, θαζώο θαη επίβιεςε δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ. Πην αλαιπηηθά: πκκεηνρή ζην κάζεκα «Μεγάλερ Αζκήζειρ Ειδικών Θεμάηων Γεωδαιζίαρ» (6 νπ εμ.) ηεο ΑΣΜ ΔΜΠ, γηα επίβιεςε εξγαζηώλ πεδίνπ ζπνπδαζηώλ, δηάξθεηαο ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ, κε ζθνπό ηελ απνηύπσζε νηθηζκώλ ζηε λήζν Κάζν, νη νπνίεο πεξηειάκβαλαλ: ηξηγσληζκό, ζπλόξζσζε δηθηύνπ, ράξαμε νδεύζεσλ, ηαρπκεηξία, πςνκεηξία, απόδνζε θαη θηεκαηνιόγην πκκεηνρή ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Φςζική Γεωγπαθία» (2 νπ εμ.) ηεο ΑΣΜ ΔΜΠ, κε δηαιέμεηο ζεσξίαο πεξί κνξθνινγηθώλ δηεξγαζηώλ ηνπ λεξνύ θαη επζύλε νξγάλσζεο θαη επίβιεςεο εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ, κε ζέκαηα θιίζεηο εδάθνπο, ιεθάλεο απνξξνήο θαη δίθηπα απνζηξάγγηζεο πκκεηνρή ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Επιπηώζειρ ζηο Πεπιβάλλον από Έπγα και Ππογπάμμαηα» (8 νπ εμ.) ηεο ΑΣΜ ΔΜΠ, κε δηαιέμεηο ζεσξίαο πεξί κνληέισλ πξνζνκνίσζεο θαη εθαξκνγώλ ηνπο ζην πεξηβάιινλ, θαζώο θαη νξγάλσζε - επίβιεςε εμακεληαίσλ ζεκάησλ γηα εθηίκεζε επηπηώζεσλ ζην πεξηβάιινλ από ιαηνκεία, ιηγληησξπρεία, έξγα νδνπνηίαο θαη άιια ηερληθά έξγα πκκεηνρή ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Φςζικά Διαθέζιμα» (9 ν εμ.) ηεο ΑΣΜ ΔΜΠ, κε δηαιέμεηο πεξί κεζόδσλ θαη ηερληθώλ αλάιπζεο θαη δηαρείξηζεο θπζηθώλ δηαζεζίκσλ κε έκθαζε ζην ηνπίν, θαη παξνπζίαζε εθαξκνγώλ κε Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ. Αθόκε επζύλε νξγάλσζεο - επίβιεςεο εμακεληαίσλ ζεκάησλ γηα θαηαγξαθή θαη παξαθνινύζεζε θπζηθώλ πόξσλ Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Environmental Impact Assessment, γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Environmental Management of Natural Resources, Department of Environmental and Renewable Resources, Mediterranean Agronomic Institute of Chania. Ζ δηδαζθαιία πεξηειάκβαλε, ζεσξία θαη πξαθηηθή άζθεζε κε Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ θαη εμεηάζεηο. 7

8 Δπίβιεςε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ηεο θ. Μαξάηνπ Παλαγηώηαο, ζπνπδάζηξηαο ηεο ΑΣΜ ΔΜΠ, κε ζέκα: «Δθαξκνγή ηνπ κνληέινπ L.M.S. ζην ηνπίν ηνπ Τκεηηνύ κε ρξήζε Γεσγξαθηθνύ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηώλ - Δπηπηώζεηο από ηε Γπηηθή Πεξηθεξεηαθή Λεσθόξν Τκεηηνύ» Αλάζεζε δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο «Απόδοζη και Αποηύπωζη Φώπος» (1 ν εμ.) ζην Σκήκα Γεσγξαθίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, (Π.Γ. 407/1980, βαζκίδα Λέθηνξα). Ζ δηδαζθαιία πεξηειάκβαλε ζεσξία, αζθήζεηο θαη εμεηάζεηο Αλάζεζε δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο «Αζκήζειρ Πεδίος» (1 ν εμ.) ζην Σκήκα Γεσγξαθίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, (Π.Γ. 407/1980, βαζκίδα Λέθηνξα). Ζ δηδαζθαιία πεξηειάκβαλε νξγάλσζε θαη επίβιεςε εξγαζηεξίσλ θαη εμεηάζεηο Σήμερα Αλάζεζε δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο «Γεωδαιζία» ζην Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Από 2000 έσο 2006 σο Γηδάζθνπζα Π.Γ. 407/1980. Από 2006 έσο ζήκεξα σο Λέθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο. Ζ δηδαζθαιία πεξηιακβάλεη ζεσξία, νξγάλσζε θαη επίβιεςε αζθήζεσλ, - εξγαζηεξίσλ θαη εμεηάζεηο , 2002-Σήμερα Αλάζεζε δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο «Γεωγπαθικά Σςζηήμαηα Πληποθοπιών» ζην Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Από θαη από σο Γηδάζθνπζα Π.Γ. 407/1980. Από 2006 έσο ζήκεξα σο Λέθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο. Ζ δηδαζθαιία πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ζεσξίαο, νξγάλσζε θαη επίβιεςε αζθήζεσλ - εξγαζηεξίσλ θαη εμεηάζεηο , Αλάζεζε δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο «Θεφρία Σθαλμάηφν και Σσνορθώζεις Παραηηρήζεφν» ζην Σκήκα Σνπνγξαθίαο, ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ, ΣΔΗ Αζήλαο, σο Δπηζηεκνληθόο θαη Δξγαζηεξηαθόο πλεξγάηεο Σήμερα Αλάζεζε δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο «Σσεδίαζη Πεπιβαλλονηικών Σςζηημάηων με σπήζη Η/Υ» ζην Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο, σο Λέθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο. Ζ δηδαζθαιία πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ζεσξίαο, νξγάλσζε θαη επίβιεςε αζθήζεσλ - εξγαζηεξίσλ θαη εμεηάζεηο Σήμερα Αλάζεζε δηδαζθαιίαο ηνπ κεηαπηπρηαθνύ καζήκαηνο «Εθαπμογέρ GIS» ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο: «Έιεγρνο Πνηόηεηαο θαη Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο», σο Λέθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο. Ζ Γηδαζθαιία πεξηιακβάλεη ζεσξία, επίβιεςε εξγαζηεξίσλ θαη εμεηάζεηο Αλάζεζε δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο «Αζκήζεις Πεδίοσ ΗΗ» ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, σο Λέθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο. Οη αζθήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ ζε ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θάιπςε καζεκάησλ πνπ δηδάρηεθαλ θαηά ην 3 ν θαη 4 ν έηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ. Κάζε ρξόλν νξγαλώλεηαη κία εθπαηδεπηηθή εθδξνκή κε 8

9 επηζθέςεηο ζε δηάθνξα ηερληθά έξγα πνπ αθνξνύλ ηνπο Μεραληθνύο Πεξηβάιινληνο, όπσο ΥΤΣΑ, αηνιηθά πάξθα θ.ι.π Αλάζεζε δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο «Αζκήζεις Πεδίοσ Η» ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, σο Λέθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο. Οη αζθήζεηο απηέο πεξηειάκβαλαλ πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ ζε ζέκαηα Γεσδαηζίαο θαη Σερληθνύ ρεδίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θάιπςε καζεκάησλ πνπ δηδάρηεθαλ θαηά ην 1 ν, 2 ν θαη εμάκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ Καζεγήηξηα ύκβνπινο ζηε ζεκαηηθή ελόηεηα: «Ειζαγωγή ζηο Φςζικό και Ανθπωπογενέρ Πεπιβάλλον» ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο: «Πεξηβαιινληηθόο ρεδηαζκόο Έξγσλ Τπνδνκήο», ζην ΔΑΠ, σο ΔΠ. Κάζε ζεκαηηθή ελόηεηα αληηζηνηρεί ζε δηδαζθαιία ηξηώλ καζεκάησλ ζε ΑΔΗ (Ν.2552, άξζξν 2, παξ. 2β). Ζ δηδαζθαιία γίλεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο εθπαίδεπζεο από απόζηαζε θαη ζηα δηδαθηηθά θαζήθνληα πεξηιακβάλνληαη: πέληε νκαδηθέο ζπκβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο θνηηεηέο, επνπηεία ησλ θνηηεηώλ κε ηειεθσληθή, ειεθηξνληθή θαη έληππε αιιεινγξαθία, αμηνιόγεζε γξαπηώλ εξγαζηώλ ησλ θνηηεηώλ, ζπκκεηνρή ζηε ζύληαμε εξγαζηώλ, ππνδεηγκαηηθώλ ιύζεσλ, ζεκάησλ ηειηθώλ εμεηάζεσλ θαη βνεζεηηθνύ πιηθνύ, επηηεξήζεηο θαη αμηνιόγεζε ησλ γξαπηώλ ζηηο ηειηθέο θαη επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο, ζπκκεηνρή ζε εηζαγσγηθά ζεκηλάξηα θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο άιινπο δηδάζθνληεο Σήμερα, Δπίβλευη Μεηαπηστιακών Γιπλφμαηικών Δργαζιών ζηο ΔΑΠ, ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα «Πεξηβαιινληηθόο ρεδηαζκόο Έξγσλ Τπνδνκήο». Πην αλαιπηηθά: Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Αξρνληάθε Κπξηαθήο, κε ζέκα: «Πεξηβαιινληηθή Αμηνιόγεζε επηπηώζεσλ ηνπ απηνθηλεηνδξόκνπ ΠΑΘΔ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Σκήκαηνο ηεο Δπξείαο Παξάθακςεο Παηξώλ» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. Παπνπηζάθε Γεώξγηνπ, κε ζέκα: «Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε Απηνδηνηθνύκελσλ πεξηνρώλ κε ζύλζεηε δξαζηεξηόηεηα Σν παξάδεηγκα ηεο ρνιήο Ναπηηθώλ Γνθίκσλ» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. Αλησλίνπ Ζιία, κε ζέκα: «Αμηνιόγεζε θαη εθηίκεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνηόηεηαο θαη αζθάιεηαο ζηηο παηδηθέο ραξέο ησλ Γήκσλ Αξηέκηδνο θαη Αγ. Παξαζθεπήο» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. Μαπξίδε Γεκήηξε, κε ζέκα: «Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο θαη παξαθνινύζεζή ηνπο από εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. Παπαβαζηιείνπ Αξγύξε, κε ζέκα: «Η πεξηβαιινληηθή πνηόηεηα ζηνπο δξόκνπο ηνπ Γήκνπ εξξώλ». 9

10 Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Μνίξα Αθξνδίηεο, κε ζέκα: «Δπηπηώζεηο, κέηξα θαη κέζνδνη απνθαηάζηαζεο θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ιόγσ θαηαζθεπήο ιηκλνδεμακελώλ» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Σξηρηά Ακαιίαο, κε ζέκα: «Γηεξεύλεζε ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ παηδηθώλ ραξώλ ζηνλ αζηηθό ηζηό θαη αμηνιόγεζε ηεο επάξθεηάο ηνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθώλ αλαγθώλ» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. Εώε Νηθνιάνπ, κε ζέκα: «Καηαγξαθή θαη αμηνιόγεζε ησλ εηδώλ βιάζηεζεο ζην Γήκν Αζελαίσλ» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. σηεξόπνπινπ Γεκήηξε, κε ζέκα: «Αμηνιόγεζε, εθηίκεζε θαη κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ζηελ πεξίπησζε έξγνπ ΥΤΣΑ ζην Ννκό Καξδίηζαο» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Σζηάιηα Σξηαληαθπιιηάο, κε ζέκα: «Πεξηβαιινληηθόο ζρεδηαζκόο παηδηθώλ ραξώλ-διιεληθά θαη Δπξσπατθά πξόηππα» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. θεληέξε Κσζηαληίλνπ, κε ζέκα: «Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο θαη απνθαηάζηαζε ηνπ ηνπίνπ από ηε λέα επέθηαζε Λεσθόξνπ Θεβώλ εληόο ηνπ Γήκνπ Ιιίνπ» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Εσάθε Διεπζεξίαο, κε ζέκα: «Η πεξηβαιινληηθή πνηόηεηα ησλ δξόκσλ ζην Ηξάθιεην Κξήηεο» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. Γαξκπή Δπάγγεινπ, κε ζέκα: «Μέηξα θαη κέζνδνη απνθαηάζηαζεο θπζηθνύ ηνπίνπ ζε έξγα νδνπνηίαο ηεο Δγλαηίαο Οδνύ. Δθαξκνγή ζηελ πεξίπησζε ηνπ Σκήκαηνο Γξεβελώλ-Κνδάλεο» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Βαζηιηδάθε σηεξίαο, κε ζέκα: «Αμηνιόγεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ θνηλσληθνύ εμνπιηζκνύ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ θηηξίσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δεδνκέλεο πεξηνρήο» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Εαγνξίηνπ Φσηώ, κε ζέκα: «Πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ νξεηλνύ πεξηβάιινληνο-σν παξάδεηγκα ηνπ Νπκθαίνπ» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Υαηδεζπύξνπ Γεσξγίαο, κε ζέκα: «Αμηνιόγεζε αζηηθνύ πξαζίλνπ ζην Γήκν Αραξλώλ» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Παπαζαλαζίνπ Αηθαηεξίλεο, κε ζέκα: «Δθηίκεζε πεξηβαιινληηθήο πνηόηεηαο ζηηο νδνύο ηεο πόιεο Κνδάλεο» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Υαηδεζπύξνπ Γήκεηξαο κε ζέκα: «Πιεζπζκηαθέο κεηαβνιέο θαη επηπηώζεηο ζηνλ νηθηζηηθό ρώξν θαη ζην θπζηθό πεξηβάιινλ ζην Γήκν Αραξλώλ». 10

11 Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Ππζαξνύιε Υαξίθιεηαο κε ζέκα: «Αμηνιόγεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ θνηλσληθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ Γήκνπ Αξθαινρσξίνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Παηαηνύθνπ Μαξίαο κε ζέκα: «Σνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο, ζην Γήκν Καιιηζέαο Ρόδνπ» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. Μάλεζε Λεσλίδα κε ζέκα: «Έληαμε πξναζηηθνύ ζηδεξνδξόκνπ ζην αζηηθό πεξηβάιινλ - Γηεξεύλεζε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ Αλάπιαζε Αμηνπνίεζε δώλεο δηέιεπζεο (Σκήκα Αγ. Αλαξγύξσλ ηδεξνδξνκηθό θέληξν Αραξλώλ» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. Κνπηξνύια Ησάλλε κε ζέκα: «Αμηνιόγεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ζρεδηαζκνύ παηδηθώλ ραξώλ ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Νηθνιηά Μύξηαο κε ζέκα: «Δλαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ θαη πεξηβάιινλ» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. Κνπθόπνπινπ Πέηξνπ κε ζέκα: «Αεηθόξνο αλάπηπμε πεξηνρώλ Μεζζεληαθήο Μάλεο» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. Ξπγθάθε Λεσλίδα κε ζέκα: «Η παξνπζίαζε θαη αληηκεηώπηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ έξγνπ ππνδνκήο ηεο λέαο δηπιήο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο θαλνληθνύ πιάηνπο θαη πςειώλ ηαρπηήησλ κεηαμύ Κνξίλζνπ-Πάηξαο» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Καξαβαζηιεηάδνπ νπκέιαο κε ζέκα: «Αμηνιόγεζε αζηηθνύ πξαζίλνπ γηα ηελ πόιε ηεο Βέξνηαο» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Παηζηά Αιεμάλδξαο κε ζέκα: «Αμηνιόγεζε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ιόγσ βειηηώζεσλ νδηθώλ αμόλσλ ζηηο πεξηνρέο Βξύζεο θαθηά Αλώπνιε ηνπ Ννκνύ Υαλίσλ» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. Σζηηζηνύκε Βεζζαξίσλ κε ζέκα: «Αμηνιόγεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ θνηλσληθνύ εμνπιηζκνύ ζηε Ν. Σήλν» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Φξαγθάθε Διέλεο κε ζέκα: «Αμηνιόγεζε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ηνπ έξγνπ: Καηαζθεπή νδνύ Απνκαξκά Αγ. Γέθα (Καζηέιη) Μεζζαξά» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. αξηδάθε Υξηζηίλαο κε ζέκα: «Απαηηήζεηο θαη κεζνδνινγία αλάπηπμεο ελόο Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο θαηαγξαθήο ηεο Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο κε ρξήζε Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ». 11

12 Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. Αξάβα Γεκήηξε κε ζέκα: «Πξνζηαζία θαη αεηθόξνο αλάπηπμε Γήκνπ Μαθεδνλίδνο Ν. Ηκαζίαο» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. Γνγθάθε Αλδξέα κε ζέκα: «Πξνβιήκαηα θαη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο από ηελ λόκηκε θαη παξάλνκε θαηαζθεπή ππνδνκώλ θαηαζθεπώλ ή επεκβάζεσλ ζηνπο πδξνβηνηόπνπο ηνπ Πειίνπ» (ζε εμέιημε) Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Καηζαλησλνπνύινπ Διέλεο κε ζέκα: «Πιεζπζκηαθέο κεηαβνιέο θαη επηπηώζεηο ζηνλ νηθηζηηθό ρώξν θαη ζην θπζηθό πεξηβάιινλ ζηνλ Γ. Θεξκατθνύ, Ν. Θεζζαινλίθεο» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. Μεγαιννηθνλόκνπ Μάξθνπ κε ζέκα: «Η ζπκβνιή ησλ ΓΠ ζηνλ θαζνξηζκό πεξηνρώλ Γεσινγηθά θαη Πεξηβαιινληηθά θάηαιιεισλ πξνο Πνιενδόκεζε» (ζε εμέιημε) Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. Βαζηιεηάδε Γεώξγηνπ κε ζέκα: «Βηνθιηκαηηθόο ζρεδηαζκόο παηδηθώλ ραξώλ» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Αλησλνπνύινπ Ξαλζήο κε ζέκα: «Αμηνιόγεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ θνηλσληθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ Γήκνπ Υνιαξγνύ» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Βειηζζάξε Διέλεο κε ζέκα: «Αμηνιόγεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ θνηλσληθνύ εμνπιηζκνύ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ θηηξίσλ ηεο Β βάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην Γήκν Αξραίαο Οιπκπίαο» (ζε εμέιημε) Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. ηξέδνπ Εσήο κε ζέκα: «Βηώζηκε αλάπηπμε ηεο νξεηλήο πεξηνρήο ηνπ όξνπο Γξάκκνπ αεηθνξηθή δηαρείξηζε, αλαβάζκηζε θαη πξνζηαζία ησλ πεξηβαιινληηθώλ πόξσλ ηνπ Γξάκκνπ» (ζε εμέιημε) Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. Καξανύια Νηθόιανπ κε ζέκα: «Πξνζηαζία θαη αλάπηπμε νξεηλνύ πεξηβάιινληνο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο Κόδηαθα, λνκνύ Σξηθάισλ» (ζε εμέιημε) Σήμερα Δπίβλευη Γιπλφμαηικών Δργαζιών (ΓΔ) και Μεηαπηστιακών Γιπλφμαηικών Δργαζιών (ΜΓΔ) ζηο Π.Κ., ζην Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο. Πην αλαιπηηθά: Δπίβιεςε ηεο ΓΔ ηνπ θ. Γήκνπ Ησάλλε, κε ζέκα: «Αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ αζηηθνύ πξαζίλνπ ζην Γήκν Υαλίσλ, κε ρξήζε GIS» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. Νηθνιηδάθε Αλδξέα, κε ζέκα: «Αμηνιόγεζε πεξηβαιινληηθήο Πνηόηεηαο ησλ νδώλ ζε επηιεγκέλε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, κε ρξήζε GIS». 12

13 Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Γηώηε Υξηζηίλαο, κε ζέκα: «Δθηίκεζε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ Υ.Τ.Σ.Τ. ηνπ Γήκνπ Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ θαη Αλάιπζε Οπηηθώλ Δπηπηώζεσλ θαη Αηζζεηηθήο ηνπ Σνπίνπ κε Υξήζε ηνπ ΓΠ ArcGIS» Δπίβιεςε ηεο ΓΔ ηεο θ. Νηανπθάθε Γεσξγίαο, κε ζέκα: «Πεξηβαιινληηθή αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε ησλ θηεξίσλ ηνπ Σκήκαηνο ΜΗΠΔΡ, ζην Π.Κ.» Δπίβιεςε ηεο ΓΔ ηνπ θ. Αηζαιάθε Κσλ/λνπ κε ζέκα: «Απνηύπσζε ηνπ αζθαιηνζηξσκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ θαη ηνπ ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ, ζην Π.Κ., θαη αμηνιόγεζε ηεο επάξθεηάο ηνπ» (ζε εμέιημε) Δπίβιεςε ηεο ΓΔ ηνπ θ. Καξαβά Υξήζηνπ, κε ζέκα: «Απνηύπσζε ηνπ αζθαιηνζηξσκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ θαη ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο, ζην Π.Κ., θαη αμηνιόγεζε ηεο επάξθεηάο ηνπο» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Μαληαδάθε Βαζηιηθήο, κε ζέκα: «ηαηηζηηθή δηεξεύλεζε ησλ παξακέηξσλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πνηόηεηα ησλ νδώλ ζην Γήκν Υαλίσλ» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Μήηξαθα Εελνβίαο, κε ζέκα: «Σαμηλόκεζε δνξπθνξηθώλ εηθόλσλ ζε επίπεδν ππν-εηθνλνζηνηρείνπ, γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ζπληειεζηή εθπνκπήο επηθάλεηαο εδάθνπο ζε αζηηθέο πεξηνρέο» Δπίβιεςε ηεο ΓΔ ηνπ θ. Φνπζηαλάθε Γεώξγηνπ, κε ζέκα: «Σνπνγξαθία θαη Πεξηβάιινλ» (ζε εμέιημε). 3.2 Γιδαζκαλία ζε ζεμινάρια επιμόρθφζης Γηδαζθαιία ζε έλα αξηζκό ζεμιναρίφν επιμόρθφζης πηπρηνύρσλ δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ, πνπ νξγάλσζαλ δηάθνξνη θνξείο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σνκέα Γεσγξαθίαο θαη Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ ΑΣΜ ΔΜΠ, πάλσ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θπζηθώλ πόξσλ, κεζόδσλ θαη ηερληθώλ εθηίκεζεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, αλάιπζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπίνπ θαη εθαξκνγώλ κε Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ. Ζ δηδαζθαιία πεξηειάκβαλε δηαιέμεηο ζεσξίαο θαη νξγάλσζε αζθήζεσλ κε ρξήζε Ζ/Τ. Ννέκβξηνο 1993 Γεθέκβξηνο 1993 «Δπηπηώζεηο ζην Πεξηβάιινλ από Δλεξγεηαθά Έξγα γηα ην πξνζσπηθό ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Οξπρείσλ», Λαγνλήζη, ΓΔΖ, γηα ην ηερληθό πξνζσπηθό ηεο ΓΔΖ. «Δπηπηώζεηο ζην Πεξηβάιινλ από Δλεξγεηαθά Έξγα γηα ην πξνζσπηθό ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Οξπρείσλ», Θεζζαινλίθε, ΓΔΖ, γηα ην ηερληθό πξνζσπηθό ηεο ΓΔΖ. 13

14 Μάτνο 1994 «Παξαθνινύζεζε θαη Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο - Μειέηεο Δπηπηώζεσλ ζην Πεξηβάιινλ», Ζξάθιεην, ΔΛΚΔΠΑ, γηα θαηάξηηζε απνθνίησλ ΑΔΗ. Μάτνο 1995 «Μειέηεο Δπηπηώζεσλ ζην Πεξηβάιινλ από έξγα θαη Πξνγξάκκαηα, Μεζνδνινγίεο Σερληθέο Γηαδηθαζίεο», Αζήλα, πλερηδόκελε Δθπαίδεπζε ΔΜΠ, γηα Μεραληθνύο, απνθνίηνπο ΑΔΗ θαη ππαιιήινπο δηαθόξσλ θνξέσλ θαη Οξγαληζκώλ. Μάηνο-Ηνύληνο 1995 «MEDCAMPUS Program: Training of Trainers», Athens, NTUA/ Section of Geography and Regional Planning, for trainers from Mediterranean Countries. Οθηώβξηνο 1995 «Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε», Λεπθσζία, Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, γηα επηζηεκνληθό πξνζσπηθό Γεκόζησλ Φνξέσλ ηεο Κύπξνπ. Γεθέκβξηνο 1995 Μάξηηνο 1997 «Πξνζηαζία θαη Αμηνπνίεζε Γαζηθνύ Πινύηνπ Απνθαηάζηαζε Τπνβαζκηζκέλσλ Γαζηθώλ Πεξηνρώλ», Υαληά, Μεζνγεηαθό Αγξνλνκηθό Ηλζηηηνύην Υαλίσλ, γηα απνθνίηνπο ΑΔΗ ζρεηηθώλ εηδηθνηήησλ κε ζέκαηα πεξηβάιινληνο. «Αλάπιαζε θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηνπίνπ από πάζεο θύζεσο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο», Αζήλα, ΗΔΚΔΜ ΣΔΔ, γηα Μεραληθνύο δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ. 4. Δρεσνηηικές Γραζηηριόηηηες 4.1 Σσμμεηοτή ζε Προγράμμαηα ηοσ ΔΜΠ Από ην 1991 κέρξη ην 2002 ζπκκεηνρή ζε έλα αξηζκό Πξνγξακκάησλ ηεο ΑΣΜ ΔΜΠ πνπ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα. ηε ζπκκεηνρή πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο από ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ κέρξη θαη νξγάλσζε, ζπληνληζκό θαη επίβιεςε ηεο εθάζηνηε επηζηεκνληθήο νκάδαο. Οθη Γεθ «Έξεπλα ηεο δπλακηθήο ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο δηαρείξηζήο ηνπο ζηελ πεξηνρή ρνηληά Μαξαζώλα» ηνπ ΔΜΠ / Σνκέαο Γεσγξαθίαο & Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ κε ρξεκαηνδόηεζε από Οξγαληζκό Αζήλαο, σο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο κε ζπκκεηνρή ζηε ζπιινγή ζηνηρείσλ. 14

15 Φεβ Απξ επηέκβξηνο1992 Ηαλ Γεθ Ηνπλ Ννέ Απξ Αύγ Ηνύλ Αύγ Ηαλ Φεβ «Γηεξεύλεζε κεζόδνπ δηαθύιαμεο, δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο νξεηλώλ όγθσλ. Η πεξίπησζε ηεο Κξήηεο» ηνπ ΔΜΠ ΑΣΜ Σνκέαο Γεσγξαθίαο & Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ κε ρξεκαηνδόηεζε από Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ, σο Αλαπιεξώηξηα Δπηζηεκνληθνύ Τπεπζύλνπ, πληνλίζηξηα ηεο Δπηζηεκνληθήο Οκάδαο θαη κέινο ηεο πγγξαθηθήο Οκάδαο. «Γηαθπκάλζεηο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο: Γεσθπζηθή Δξκελεία θαη επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ» ηνπ ΔΜΠ/ Σνκέαο Σνπνγξαθίαο κε ρξεκαηνδόηεζε από Δ.Δ., σο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο κε ζπκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο ππαίζξνπ θαη κεηξήζεηο κε GPS. «Έξεπλα γηα ηελ νξηνζέηεζε, δηαρείξηζε, παξαθνινύζεζε ησλ βηνηόπσλ κε ηειεπηζθνπηθέο θαη επίγεηεο ηερληθέο» ηνπ ΔΜΠ / Σνκέαο Γεσγξαθίαο & Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ κε ρξεκαηνδόηεζε από ΤΒΔΣ / ΓΓΔΣ, σο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο κε ζπκκεηνρή ζηελ επεμεξγαζία ζηνηρείσλ κε ρξήζε Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ. «πκπιήξσζε Γεσγξαθηθήο Πιεξνθνξηαθήο Βάζεο ΔΟΠ» ηνπ ΔΜΠ / Σνκέαο Γεσγξαθίαο & Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ κε ρξεκαηνδόηεζε από ΔΟΠ, σο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο κε ζπκκεηνρή ζηελ επεμεξγαζία δεπηεξνγελώλ ζηνηρείσλ. «Πξόγξακκα Πιαίζην γηα ηελ νηθνινγηθή πξνζηαζία ηεο λήζνπ Κάζνπ» ηνπ ΔΜΠ ΑΣΜ Σνκέαο Σνπνγξαθίαο κε ρξεκαηνδόηεζε από Ννκαξρία Γσδεθαλήζνπ, σο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο κε ζπκκεηνρή ζηε δηεξεύλεζε κεζόδσλ θαη εηδώλ αλαδάζσζεο ηεο Κάζνπ θαη ηε ζύλζεζε εδαθνινγηθνύ, βηνθιηκαηηθνύ θαη βιαζηεηηθνύ ράξηε. «Δθπαίδεπζε ζηε Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο θαη ζηηο Πεξηβαιινληηθέο Δπηπηώζεηο κε ζπλεξγαζία Μεζνγεηαθώλ Υσξώλ εθηόο ηεο Δ.Δ.» ηνπ ΔΜΠ ΑΣΜ Σνκέαο Γεσγξαθίαο & Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ κε ρξεκαηνδόηεζε από Δ.Δ, σο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο κε ζπκκεηνρή ζηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. «Αμηνιόγεζε πκπιήξσζε Μειεηώλ Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ Οξπρείσλ ΓΔΗ, θαζνξηζκόο Δξεπλεηηθώλ Πξνηεξαηνηήησλ θαη Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ» ηνπ ΔΜΠ ΑΣΜ Σνκέαο Γεσγξαθίαο & Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ κε ρξεκαηνδόηεζε από ΓΔΖ, σο Αλαπιεξώηξηα Δπηζηεκνληθνύ Τπεπζύλνπ, 15

16 πληνλίζηξηα Δπηζηεκνληθήο Οκάδαο θαη Μέινο πγγξαθηθήο Οκάδαο. Ηαλ επη Ηνύι επη επη Γεθ επη Μάηνο 2002 «Μία Δπξσπατθή ζέζε ειέγρνπ γηα πξνδξόκνπο ζεηζκώλ θαη ηεθηνληθέο κεηαθηλήζεηο: ν Κνξηλζηαθόο θόιπνο» ηνπ ΔΜΠ/ Σνκέαο Σνπνγξαθίαο κε ρξεκαηνδόηεζε από Δ.Δ., σο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο κε ζπκκεηνρή ζηηο κεηξήζεηο κε δνξπθνξηθνύο δέθηεο GPS θαη αλάιπζε ησλ κεηξήζεσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζεκείσλ. «Αλακόξθσζε Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Αγξνλόκσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ», Πξόγξακκα ΔΠΔΑΔΚ ηνπ ΔΜΠ ΑΣΜ ζε ζπλεξγαζία κε ΤΠΔΠΘ, σο Οξγαλσηηθή Τπεύζπλε. (Η επηινγή έγηλε από ηξηκειή επηηξνπή κειώλ ΓΔΠ, θαηόπηλ επίζεκεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζηνλ εκεξήζην ηύπν, γηα άηνκα εηδηθώλ πξνζόλησλ). «ρεδηαζκόο Αλάπηπμε Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε», Πξόγξακκα ΔΠΔΑΔΚ ηνπ ΔΜΠ ΑΣΜ Σνκέαο Γεσγξαθίαο & Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ ζε ζπλεξγαζία κε ΤΠΔΠΘ θαη Δζληθό Ίδξπκα Νεόηεηαο (ΔΗΝ), σο Αλαπιεξώηξηα Δπηζηεκνληθνύ Τπεπζύλνπ, πληνλίζηξηα Δπηζηεκνληθήο Οκάδαο θαη Μέινο πγγξαθηθήο Οκάδαο. «Όξγαλν Μέηξεζεο Καηεγνξίαο Σνπίνπ», Πξόγξακκα Βαζηθήο Έξεπλαο «Αξρηκήδεο» ηνπ ΔΠΗΔΤ, ζην ΔΜΠ ΑΣΜ Σνκέαο Γεσγξαθίαο & Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ, σο Αλαπιεξώηξηα Δπηζηεκνληθνύ Τπεπζύλνπ, πληνλίζηξηα Δπηζηεκνληθήο Οκάδαο θαη Μέινο πγγξαθηθήο Οκάδαο. 4.2 Δπιζηημονική Υπεύθσνη ερεσνηηικών προγραμμάηφν ζηο Π.Κ. Ηνύι Οθη «Αλάπηπμε δεηθηώλ γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο πεξηβαιινληηθήο πνηόηεηαο ζηηο νδνύο ησλ πόιεσλ κε ρξήζε GIS-GPS» Πξόγξακκα Βαζηθήο Έξεπλαο 2008, Πνιπηερλείν Κξήηεο, σο Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλε. 5. Πρόζθεηες Πληροθορίες 5.1 Ξένες Γλώζζες 16

17 Αγγιηθά TOEFL, FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH. 5.2 Γνώζεις Πληροθορικής - πζηήκαηα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ (IDRISI, ArcGis). - ρεδηαζηηθά παθέηα ινγηζκηθνύ (AutoCad). - ηαηηζηηθά παθέηα ινγηζκηθνύ (SPSS). 6. Δπιζηημονικές Δργαζίες 6.1 Σσνοπηική παροσζίαζη Α. Γιαηριβές - Μονογραθίες Α.1 Αρηιιέσο Γ., Σζνπριαξάθε Α., αββίδνπ Μ., «Απνηύπσζε Μνλήο Φσηνδόηε Υξηζηνύ Γαλαθνύ Νάμνπ, Γηπισκαηηθή Δξγαζία, ΔΜΠ ΑΣΜ Σνκέαο Σνπνγξαθίαο, 1991, ζει. 54. Α.2 Σζνπριαξάθε Α., «Παξαθνινύζεζε θαη ρεδηαζκόο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο: Μεζνδνινγία Αμηνιόγεζεο Οπηηθήο Αμίαο Φπζηθνύ Αλαγιύθνπ», Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, ΔΜΠ ΑΣΜ Σνκέαο Γεσγξαθίαο θαη Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ, 1997, ζει.235. Α.3 Σζνπριαξάθε Α., «Γηεξεύλεζε θαη ζρεδηαζκόο κεηξεηηθώλ δεηθηώλ γηα ηελ εθηίκεζε θαη ηαμηλόκεζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ ηνπίνπ από επίγεηεο ςεθηαθέο θσηνγξαθίεο», Μεηαδηδαθηνξηθή Έξεπλα, ΔΜΠ ΑΣΜ, 2003, ζει B. Βιβλία B.1 Α. Σζνπριαξάθε, Γ. Αρηιιέσο, «Μαθαίνονηαρ ηα GIS ζηην ππάξη Το ArcGIS 9.3», Δθδόζεηο Γίζηγκα, ISBN: Γ. Κεθάλαια ζε βιβλία Γ.1 Androniki Tsouchlaraki, Andreas Nikolidakis and Georgios Achilleos, Evaluating Environmental Quality of Urban Roads through a GIS, Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region II, chapter twenty six, Editors: Recep Efe, Munir Ozturk and Ibrahim Atalay, Cambridge Scholars Publishing, ISBN (10): , ISBN (13): , pp

18 Γ.2 Androniki Tsouchlaraki, Christina Gioti, Evaggelos Gidarakos, Georgios Achilleos, A GIS analysis of landscape cetegories and sensitivity levels for evaluating visual impacts of N.I.M.B.Y Technical projects, Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region II, chapter twenty eight, Editors: Recep Efe, Munir Ozturk and Ibrahim Atalay, Cambridge Scholars Publishing, ISBN (10): , ISBN (13): , pp Γ.3 A. Tsouchlaraki, G. Achilleos, V. Mantadaki, G.I.S. and Urban Road etwork Environmental Quality: Developing a Geodatabase System for Monitoring and Decision Supporting, Urban Planning, Edited by Dr. Jaroslav Burian, INTECH, ISBN , 2011 (submitted) Γ. Γημοζιεύζεις ζε Δπιζηημονικά Περιοδικά με κρίζη Γ.1 Αρηιιέσο Γ., Σζνπριαξάθε Α., αββίδνπ Μ., Απνηύπσζε Μνλήο Φσηνδόηε Υξηζηνύ Γαλαθνύ Νάμνπ, Σερληθά Υξoληθά Α, 1994, ηόκ. 14, ηεύρ. 3, ζει Γ.2 Σζνπριαξάθε Α., Φεθηαθή Δηθνληθή Αλαπαξάζηαζε Αλαγιύθνπ ζηελ Αλάιπζε ηνπ Σνπίνπ, Σερλ. Υξνλ., Δπηζη. Έθδ. ΣΔΔ, Η, ηεύρ. 3, 1996, ζει Γ.3 Mougiakakou S.G., Tsouchlaraki A., Cassios C., Matsopoulos G., Nikita K.S., Uzunoglou N., SCAPEVIEWER: Preliminary Results of a Landscape Perception Classification System based on Neural Network Technology, Ecological Engineering: The Journal of Ecotechnology, Vol. 24, Issues (1-2), 30 January 2005, pp.5-15, Elsevier Science Publishers BV. Γ.4 Tsouchlaraki A., A Quantitative Model for Evaluating Landforms Visual Value, International Journal of Environmental Studies, Vol.62, No. 3, June 2005, pp , Routledge -Taylor & Francis Group. Γ.5 Tsouchlaraki A., A method for digital relief visualization based on terrestrial photogrammetry using GIS technology, International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol. 1, No 1, 2006, pp , WIT Press. Γ.6 Tsouchlaraki A., An algorithm for digital relief visualisation capable for extracting measurment information and using GIS technology, Geocarto International: A Multi-disciplinary Journal of Remote Sensing and GIS, Vol. 21, No 1, March 2006, pp , Geocarto International Centre. Γ.7 Tsouchlaraki A., Fragmentation and complexity measures for the classification of landscape scenic beauty using digital ground photographs, International Journal of Ecodynamics, Vol. 1, No. 2 (2006), pp , WIT Press. 18

19 Γ.8 Tsouchlaraki A., Investigation of Indices for the Automated Quantification of Landscape Qualitative Characteristics using Digital Ground Photographs International Journal of Sustainable Planning and Development, Vol. 1, No. 2 (2006), pp , WIT Press. Γ.9 Tsouchlaraki A., A landform classification method using GIS for perspective prediction and landscape visual analysis International Journal of Ecodynamics, Vol. 1, No. 3 (2006), pp , WIT Press. Γ.10 Tsouchlaraki A., Exploring the effect of demographic elements on the evaluation of the scenic beauty of various landforms-preliminary results International Journal of Design & Nature, vol. 1, No. 3 (2007), pp , WIT Press. Γ.11 Androniki Tsouchlaraki, Eleftheria Zoaki, Investigation of Environmental Quality of Roads in Heraklion, Crete, Wseas Transactions on Environment and Development, Issue 12, Volume 4, December 2008, pp Γ.12 Theocharis Tsoutsos, Androniki Tsouchlaraki, Manolis Tsiropoulos, Michalis Serpetsidakis, Visual impact evaluation of a wind park in a Greek island, Applied Energy, Vol. 86, Issue 4, April 2009, pp , Elsevier. Γ.13 Tsoutsos T., Tsouchlaraki A., Tsiropoulos M., Kaldelis J., Visual impact evaluation methods of wind parks: application for a Greek Island, Wind Engineering, 33 (1), January 2009, pp Γ.14 Androniki Tsouchlaraki, George Achilleos, Zoi Nasioula, Andreas Nikolidakis, A System for Monitoring Environmental Quality of Urban Road Network and for Supporting Decision Makers, Wseas Transactions on Environment and Development, Issue 3, Volume 6, March Γ.15 Zina Mitraka, Nektarios Chrysoulakis, Yiannis Kamarianakis, Panagiotis Partsinevelos, Androniki Tsouchlaraki, "Improving the estimation of urban surface emissivity based on sub-pixel classification of high resolution satellite imagery", Urban Environments Special Issue of Remote Sensing of Environment, Elsevier, (accepted). Δ. Γημοζιεύζεις ζε Πρακηικά Σσνεδρίφν με κρίζη Δ.1 Σζνπριαξάθε Α., Καζζηόο Κ., «Μνληέιν Αμηνιόγεζεο Οπηηθήο Αμίαο Αλαγιύθνπ Μηα πξώηε πξνζέγγηζε», Πξαθηηθά Γηήκεξνπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ: Μεζνδνινγία θαη Έξεπλα ζηηο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ, 4-5 Οθη. 1994, Γειθνί, ζει Δ.2 Καζζηόο Κ., Σζνπριαξάθε Α., «Μνληέιν Γηαρείξηζεο Οξεηλώλ Όγθσλ Η πεξίπησζε ησλ Λεπθώλ Οξέσλ», Πξαθηηθά Γηήκεξνπ πλεδξίνπ ΣΔΔ: Σνπξηζκόο θαη Πεξηβάιινλ, Μαξ. 1995, Ζξάθιεην Κξήηεο, ζει

20 Δ.3 Καζζηόο Κ., Αθξίβνο Κ., Μαλνύξεο Γ., Σζνπριαξάθε Α., «Μέζνδνη θαη ηερληθέο εθηίκεζεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ από έξγα νδνπνηίαο θαη ζπγθξηηηθή εμέηαζε λνκνζεηεκέλσλ δηαδηθαζηώλ», Πξαθηηθά 1 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Οδνπνηίαο, 4-7 Οθη. 1995, Λάξηζα, ζει Δ.4 S.G. Mougiakakou, A. Tsouchlaraki, C. Cassios, K.S. Nikita, G. Matsopoulos, N. Uzunoglu, A. Leka, "SCAPEVIEWER: A Semi-Automatic System for Landscape Quality Classification and Landscape Indices Selection," Proceedings of the Inter. Conf. on Sustainable Development Indicators in the Mineral Industries (SDIMI 2003), May, Milos, Greece, 2003 pp Δ.5 A. Tsouchlaraki, G. Achilleos, Visual Elements Inventory in Urban Landscapes: Collecting Data for a Visual Environmental G.I.S., Proceedings of the Fourth Inter. Conf. on Management Information Systems, incorporating GIS and Remote Sensing, September 2004, Malaga, Spain, pp Δ.6 G. Achilleos, A. Tsouchlaraki, Visibility and viewshed algorithms in an information system for environmental management, Proceedings of the Fourth Inter. Conf. on Management Information Systems, incorporating GIS and Remote Sensing, September 2004, Malaga, Spain, pp Δ.7 A. Tsouchlaraki, G. Achilleos, Managing Visual Impacts through a GIS:; Visibility analysis for designing a Sanitary Landfill Site, Proceedings of the Second Inter. Conf. on Waste Management and Environment, 29 September 1 October 2004, Rhodes, Greece, pp Δ.8 G.A. Achilleos, A. Tsouchlaraki, A Decision Support Indices Set (DE.S.I.S.). A primary Quantitative Evaluation Tool for Road Networks Sustainability, Proceedings of the 11th Inter. Conf. on Urban Transport and the Environment in the 21 st Century (Urban Transport 2005), April 2005, Algavre, Portugal, pp Δ.9 A. Tsouchlaraki, Investigation and design of a classification and mapping system for landscape scenic quality, using digital photographs, GIS and GPS, Proceedings of the Fifth International Conference on Ecosystems and Sustainable Development, 3-5 May 2005, Cadiz, Spain, pp Δ.10 Κνηζώλεο Α., Σζνπριαξάθε Α., Αξρνληάθε Κ., «Πεξηβαιινληηθή αμηνιόγεζε επηπηώζεσλ απηνθηλεηνδξόκνπ Π.Α.Θ.Δ. Σκήκα Δπξείαο Παξάθακςεο Παηξώλ», Πξαθηηθά 2 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Οδνπνηίαο, Ματνπ 2005, Βόινο. Δ.11 A. Tsouchlaraki, Image textural measures as indices for the development of an evaluation and classification model of landscape scenic quality, using GIS, 8 th AGILE Conference on GIScience, May 2005, Estoril, Portugal (www.agile-online.org). Δ.12 G. Papoutsakis, A. Tsouchlaraki, Water supply management in self-governed areas with complex activity- The case of the Hellenic Naval Academy, 20

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο

Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο Γιεύθςνζη καηοικ. : Μ. Αιεμάλδξνπ 77, 13676 Θξαθνκαθεδόλεο Αζήλα, ηει. 2432-688, e-mail korp@gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ θαη ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΔΩΝ ηεο Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ A. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ... 3 Α.1. Πξνζσπηθά ηνηρεία... 3 Α.2. Παλεπηζηεκηαθέο πνπδέο... 3 Α.3. Γηδαθηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ Πεξηερόκελα ΔΝΟΣΗΣΑ : Βηνγξαθηθό εκείσκα (Curriculum Vitae) ΔΝΟΣΗΣΑ : Τπόκλεκα Πεπξαγκέλσλ Γηεύζπλζεο Ιλζη. Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ 998 006 ΔΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι.ΠΔΙΡΑΙΑ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι.ΠΔΙΡΑΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ηνηρεία: Δπώλπκν : ππξόπνπινο Όλνκα : Γεώξγηνο Ολ. Παηξόο : Υξήζηνο Δπάγγεικα : MScΜεραλνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ. Σειέθωλν : 210 5381237 / 6974269843 Οηθνγ. Καηάζηαζε: Άγακνο ηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ : ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ : ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ : email Μαξία Κ. Ληάλνπ Αζήλα Κσλζηαληίλνο Παληξεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν λνκα παηξόο / κεηξόο Μαξία Σδηάηδε-Παπαγηάλλε Κσλζηαληίλνο / Δπαγγειία Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965 Σόπνο γελλήζεσο Τπεθνόηεηα Οηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν.

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν. Μπαμπανέλοσ Δέζποινα Γαπγακήισλ 8, Άλσ Ηιίζηα 15771 Εσγξάθνπ Σει. εξγαζίαο: 2103327734 Θηλεηό ηει: 6973001178 Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: 02/09/68 Σόπνο Γέλλεζεο: Βέξνηα Ζκαζίαο Σποσδές 1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 2000-2007: Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ, Master Πολιηικού Μησανικού

Βιογραφικό Σημείωμα. 2000-2007: Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ, Master Πολιηικού Μησανικού 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Όνομα: Γιεύθςνζη: ΔΛΔΝΗ ΜΙΟΚΔΦΑΛΟΤ Ήβεο 29, 15234, Φαιάλδξη, Αζήλα Ημεπομηνία γέννηζηρ: 23 Απξηιίνπ 1982 Σηλέθυνο επικοινυνίαρ: 6977-505510 E-mail: lenamis@yahoo.gr 2. ΠΟΤΓΔ 2009-2014:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Μεραληθνύ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ πληάθηεο Έιιελαο Ησάλλεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μεηζάξαο Άγγεινο Δηδηθό Σερληθό Πξνζσπηθό Οθηώβξηνο 2007 2 Πξόινγνο Ζ ζχληαμε ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα