1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα"

Transcript

1 1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1.1 Αηομικά ζηοιτεία ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Αλδξνλίθε Σζνπριαξάθε ηνπ Λεσλίδα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 5 Ηνπιίνπ 1966 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΡΔΥΟΤΔ ΘΔΔΗ Αζήλα Διιεληθή Έγγακε κε έλα παηδί Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο Κνπλνππηδηαλά Υαληά Σει.: ηέξλεο Αθξσηεξίνπ Υαληά Σει. : Μέινο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (ΦΔΚ 182/ /η.Γ) Σνκέαο Πεξηβαιινληηθήο Τδξαπιηθήο θαη Γεσπεξηβαιινληηθήο Μεραληθήο Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο Πνιπηερλείν Κξήηεο 1.2 Σσνοπηική Παροσζίαζη Ακαδημαχκής Σηαδιοδρομίας Οθη Απξ επη Μάξη Ννέκ Γεθ Πξνπηπρηαθέο πνπδέο ζηε ΑΣΜ ΔΜΠ. Γηδαθηνξηθή Έξεπλα ζην ΔΜΠ, ΑΣΜ, Σνκέαο Γεσγξαθίαο & Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ. Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίνπ κε ηίηιν: «πζηήκαηα νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηώλ Γεο, Μέζνδνη, Σερληθέο Δθαξκνγέο, Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ", κε νξγάλσζε ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (ΣΔΔ).

2 Ηνύι Αύγ Ηαλνπάξηνο 1999 Οθη Ηνύλ επη ήκεξα Οθη επη Φεβ επη ήκεξα Ννέ Μάξ Ηαλ Ηνύιην 2009 Οθη Οθη.2011 SUNY, College of Environmental Science and Forestry, Syracuse N.Y., Δπηκνξθσηηθή επίζθεςε σο Τπνςήθηα Γηδάθησξ κε αληηθείκελν πεξηβαιινληηθά κνληέια πξνζνκνίσζεο θαη Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ, κε νηθνλνκηθή ελίζρπζε από Πξόγξακκα ηνπ Σνκέα Γεσγξαθίαο & Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ, ΑΣΜ, ΔΜΠ. Παξαθνινύζεζε εκηλαξίνπ κε ηίηιν: «Θεκειηώδεο θαη Σερληθή Αλάιπζε», κε νξγάλσζε ηνπ Π. ΚΔΚ. Υ.Τ. πκκεηνρή ζηε δηδαζθαιία (4) καζεκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ ηεο ΑΣΜ ΔΜΠ, δηδαζθαιία ζε (1) κάζεκα κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Μεζνγεηαθνύ Αγξνλνκηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Υαλίσλ θαη εηζεγήζεηο ζε (8) ζεκηλάξηα επηκόξθσζεο πηπρηνύρσλ δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ, ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιώζζα. Δπαγγεικαηηθή ζπλεξγαζία κε κειεηεηηθέο θαη ηερληθέο εηαηξείεο ζε αλαπηπμηαθά, πεξηβαιινληηθά θαη ηνπνγξαθηθά ζέκαηα. πκκεηνρή ζε (12) Πξνγξάκκαηα ηεο ΑΣΜ ΔΜΠ. Απηνδύλακε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ «Απόδνζε θαη Απνηύπσζε Υώξνπ» θαη «Αζθήζεηο Πεδίνπ», Σκήκα Γεσγξαθίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ (Π.Γ. 407/1980). Απηνδύλακε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ «Γεσδαηζία» θαη «Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ», Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο (Π.Γ. 407/1980). Μεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα ζην ΔΜΠ, ρνιή Αγξνλόκσλ & Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ. Καζεγήηξηα - ύκβνπινο ζηε Θεκαηηθή Δλόηεηα «Δηζαγσγή ζην Φπζηθό θαη Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ», ζην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα «Πεξηβαιινληηθόο ρεδηαζκόο Έξγσλ Τπνδνκήο», Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην. Δπηβιέπνπζα Μεηαπηπρηαθώλ Γηπισκαηηθώλ Δξγαζηώλ, ζην ΔΑΠ, σο ΔΠ. 2

3 Οθη Ηνύιηνο 2004 Οθη Ηνύιηνο 2006 Παξαθνινύζεζε ηεο ΘΔ ΔΚΠ65: «Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε», ΔΑΠ, Μεηαπηπρηαθή επηκόξθσζε ησλ ΔΠ. Δπηζηεκνληθόο θαη Δξγαζηεξηαθόο πλεξγάηεο ζην Σκήκα Σνπνγξαθίαο, ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ, ΣΔΗ Αζήλαο, γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο: Θεσξία θαικάησλ θαη πλνξζώζεηο Παξαηεξήζεσλ). 8 επη Απξ Λέθηνξαο (ΦΔΚ 258/ /η.ΝΠΓΓ) Σνκέαο Πεξηβαιινληηθήο Τδξαπιηθήο θαη Γεσπεξηβαιινληηθήο Μεραληθήο Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο Πνιπηερλείν Κξήηεο. Γλσζηηθό αληηθείκελν: «Τπνινγηζηηθή Αλάιπζε Υσξηθήο Πιεξνθόξεζεο (Γεσδαηζία, GPS, GIS)». 5 Απξ ήκεξα Δπίθνπξε Καζεγήηξηα (ΦΔΚ 182/ /η.Γ) Σνκέαο Πεξηβαιινληηθήο Τδξαπιηθήο θαη Γεσπεξηβαιινληηθήο Μεραληθήο Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο Πνιπηερλείν Κξήηεο. Γλσζηηθό αληηθείκελν: «Τπνινγηζηηθή Αλάιπζε Υσξηθήο Πιεξνθόξεζεο (Γεσδαηζία, GPS, GIS)». 1 Ηνπι Oθη Δπηζηεκνληθή ππεύζπλε ζε πξόγξακκα βαζηθήο έξεπλαο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, κε ζέκα: «Αλάπηπμε δεηθηώλ γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο πεξηβαιινληηθήο πνηόηεηαο ζηηο νδνύο ησλ πόιεσλ κε ρξήζε GIS-GPS».. επη ήκεξα Δπηβιέπνπζα Μεηαπηπρηαθώλ Γηπισκαηηθώλ Δξγαζηώλ, ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο, σο ΓΔΠ. 2. Σποσδές 2.1 Πηστία και Γιαηριβές Γίπισκα Αγξνλόκνπ & Σνπνγξάθνπ Μεραληθνύ, Δ.Μ. Πνιπηερλείν. Ζκεξ/λία απνθνηηήζεσο: Απξίιηνο Βαζκόο Γηπιώκαηνο: 7.73 (Λίαλ Καιώο) 3

4 Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ηίηιν: «Απνηύπσζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο Ιεξήο Μνλήο Φσηνδόηεο Υξηζηόο ζην Γαλαθό Νάμνπ». Βαζκόο: 10 (Άξηζηα). Δπίβιεςε από ηνλ Καζεγεηή Γ. Μπαινδήκν. Υνξήγεζε Άδεηαο Αζθήζεσο Δπαγγέικαηνο από ΣΔΔ: Ηνύληνο Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ζηνλ Σνκέα Γεσγξαθίαο θαη Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ ΑΣΜ ΔΜΠ, κε ζέκα: «Παξαθνινύζεζε θαη ρεδηαζκόο Φπζηθνύ Πεξηβάι- -ινληνο: Μεζνδνινγία Αμηνιόγεζεο Οπηηθήο Αμίαο Αλαγιύθνπ». Δπίβιεςε από ηνλ Καζεγεηή Κ. Καζζηό. Ζκεξ/λία απνλνκήο ηνπ ηίηινπ ηεο Γηδάθηνξαο Μεραληθνύ ΔΜΠ: Μάξηηνο (Από ην 1994 ζην ΔΜΠ κε απόθαζε πγθιήηνπ δελ απνδίδεηαη βαζκόο ζηα δηδαθηνξηθά δηπιώκαηα) Δθπόλεζε κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο ζηε ΑΣΜ ΔΜΠ, κε ζέκα: Γηεξεύλεζε θαη ζρεδηαζκόο κεηξεηηθώλ δεηθηώλ γηα ηελ εθηίκεζε θαη ηαμηλόκεζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ ηνπίνπ από επίγεηεο ςεθηαθέο θσηνγξαθίεο. Δπίβιεςε από ηνλ Καζεγεηή Α. Γεσξγόπνπιν θαη ηνλ Αλ. Καζεγεηή Γ. Αξγηαιά. 2.2 Δπιμορθφηικά Σεμινάρια Αζήλα, Ννέκβξηνο Γεθέκβξηνο 1991 Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο εκηλάξην: «πζηήκαηα Οινθιεξσκέλσλ Πιεξνθνξηώλ Γεο Μέζνδνη Σερληθέο Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ» Γηάξθεηα: 150 ώξεο Σν ζεκηλάξην πεξηειάκβαλε επηκόξθσζε ζε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (MS-DOS, UNIX), βάζεηο δεδνκέλσλ, κεζόδνπο Φσηνεξκελείαο Σειεπηζθόπεζεο, δνξπθνξηθά πξνγξάκκαηα LANDSAT SPOT, γεσκεηξηθέο θαη ξαδηνκεηξηθέο επεμεξγαζίεο ςεθηαθώλ θαη ηειεπηζθνπηθώλ απεηθνλίζεσλ, κεζόδνπο ςεθηαθήο θσηνγξακκεηξίαο, Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ, ζπιινγή, επεμεξγαζία, κεηαζρεκαηηζκνύο θαη απόδνζε δεδνκέλσλ, θαζώο θαη εθαξκνγέο ζε ζέκαηα θηεκαηνινγίνπ, δηθηύσλ ππνδνκήο, κλεκείσλ, ζεηζκνηεθηνληθήο έξεπλαο θαη δηαρείξηζεο θπζηθώλ πόξσλ. Ινύιηνο Αύγνπζηνο 1992 State University of New York 4

5 College of Environmental Science and Forestry πλεξγαζία κε Kαζεγεηέο: Richard Hawks, Richard Smardon, James Palmer, Lee Herrington Δπηκνξθσηηθή επίζθεςε δηάξθεηαο ελόο κήλα, κε νηθνλνκηθή ελίζρπζε από Πξόγξακκα ηνπ Σνκέα Γεσγξαθίαο θαη Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ ηεο ΑΣΜ ΔΜΠ θαη κε αληηθείκελν πεξηβαιινληηθά κνληέια πξνζνκνίσζεο θαη Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ, ε νπνία πεξηειάκβαλε: - Δλεκέξσζε σο πξνο ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο από ηνπο Καζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, κε έκθαζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύζαλ ηελ αλάιπζε θαη δηαρείξηζε ηνπίνπ, ηηο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ από εμνξπθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη πεξηβαιινληηθά κνληέια πξνζνκνίσζεο. - Παξνπζίαζε Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ θαη άιισλ παθέησλ ινγηζκηθνύ, θαζώο θαη εθαξκνγέο ηνπο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο. - Σερληθέο επεμεξγαζίαο εηθόλαο. - Οξγάλσζε εξσηεκαηνινγίσλ γηα ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία απνηειεζκάησλ. - Αλαδήηεζε ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. Οη γλώζεηο πνπ απνθηήζεθαλ ππήξμαλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Αζήλα, Ιαλνπάξηνο 1999 Π. ΚΔΚ. Υ.Τ. εκηλάξην: «Θεκειηώδεο θαη Σερληθή Αλάιπζε» Γηάξθεηα: 25 ώξεο Σν ζεκηλάξην πεξηειάκβαλε βαζηθέο νηθνλνκηθέο έλλνηεο, δείθηεο, αλάιπζε αγνξάο, θιαδηθή αλάιπζε, ζεκειηώδεο αλάιπζε εηαηξεηώλ, ζεσξία δηακόξθσζεο ηηκώλ βάζεη ηεο Σερληθήο Αλάιπζεο, αλάιπζε ζρεκαηηζκώλ, ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη λεπξσληθά δίθηπα, θαζώο θαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο κε εηδηθά πξνγξάκκαηα Ζ/Τ. Αζήλα, Οθηώβξηνο 2003 Ινύιηνο 2004 Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Μεηαπηπρηαθή Δπηκόξθσζε: Θεκαηηθή Δλόηεηα ΔΚΠ65: «Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε». Γηάξθεηα: Έλα αθαδεκατθό έηνο Ζ Θεκαηηθή Δλόηεηα επηθεληξώλεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεπζύλζεηο: α) ζρέζεηο ηεο αλνηθηήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη θνηλσληθνύο ζεζκνύο, θαζώο θαη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο, β) ζρέζεηο θαη επηθνηλσλία ησλ 5

6 δηδαζθόλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ, γ) ζρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνύ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνύ πιηθνύ κε βαζηθή αξρή ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ δηδαζθνκέλσλ θαη ηνπ καζεζηαθνύ πιηθνύ. Ζ Θεκαηηθή Δλόηεηα πξνζεγγίδεη επίζεο ηα εμήο ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο: γξαπηέο εξγαζίεο θαη κεζνδνινγία αμηνιόγεζήο ηνπο, δηνξγάλσζε νκαδηθώλ ζπκβνπιεπηηθώλ ζπλαληήζεσλ, βαζηθέο αξρέο εθπαηδεπηηθήο αμηνιόγεζεο, πξνβιεκαηηζκόο πνπ έρεη αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ εθπαίδεπζε. 2.3 Υποηροθίες Γιακρίζεις 1987 Τπνηξνθία (κε ρξεκαηηθό έπαζιν) θαιήο επίδνζεο ζηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνπηπρηαθώλ ζπνπδώλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο , από ην Ίδξπκα Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ (ΗΚΤ) Τπνηξνθία (κε ρξεκαηηθό έπαζιν) θαιήο επίδνζεο ζηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνπηπρηαθώλ ζπνπδώλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο , από ΗΚΤ Με απόθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ ΔΜΠ απνλνκή Γηπιώκαηνο Αγξνλόκνπ θαη Σνπνγξάθνπ Μεραληθνύ ζε δηάξθεηα θνίηεζεο 4.5 από ηα 5 έηε ιόγσ έγθαηξεο νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδώλ Σέηαξηε ζηε ζεηξά επηηπρίαο ησλ απνθνίησλ 1991 ηεο ρνιήο Αγξνλόκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ ΔΜΠ επί ζπλόινπ 75 δηπισκαηνύρσλ ηνπ έηνπο Τπνηξνθία ΗΚΤ, θαηόπηλ εμεηάζεσλ, γηα εθπόλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ζηελ εηδίθεπζε 73085: «Αζηηθόο θαη Πεξηθεξεηαθόο ρεδηαζκόο» Τπνηξνθία ΔΜΠ, θαηόπηλ έγθξηζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ΑΣΜ, γηα ζπλέρηζε εθπόλεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο Τπνηξνθία ΗΚΤ γηα εθπόλεζε κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο, Σνκέαο Δπηζηήκεο 007: «Γεσγξαθία, Γεσινγία, Ωθεαλνγξαθία», Τπνηνκέαο Δπηζηήκεο : «Γεσδαηζία, Υαξηνγξαθία, Φσηνγξακκεηξία θαη Σειεπηζθόπεζε» Διιεληθό Γίπισκα Δπξεζηηερλίαο (Παηέληα), ΟΒΗ, : Ν. Οπδνύλνγινπ, Κ. Καζζηόο,. Μνπγηαθάθνπ, Ν. Σζνπριαξάθε, Κ. Νηθήηα, Γ. Μαηζόπνπινο, «Μεηξεηηθή δηάηαμε θαηεγνξίαο ηνπίνπ κε ηερλεηά λεπξσληθά δίθηπα». 6

7 3. Δκπαιδεσηικές Γραζηηριόηηηες 3.1 Γιδαζκαλία και άλλες εκπαιδεσηικές δραζηηριόηηηες ζε ΑΔΗ και ΤΔΗ πκκεηνρή ζηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ηνπ ΠΠ ηεο ρνιήο Αγξνλόκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ. Αλάζεζε δηδαζθαιίαο ζε κεηαπηπρηαθό κάζεκα ηνπ Μεζνγεηαθνύ Αγξνλνκηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Υαλίσλ, ζε καζήκαηα ηνπ ΠΠ ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζε καζήκαηα ηνπ ΠΠ θαη ηνπ ΜΠ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο, ζε ζεκαηηθή ελόηεηα κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) θαη ζε κάζεκα ηνπ ΠΠ ηνπ Σκήκαηνο Σνπνγξαθίαο ηεο ρνιήο Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ ζην ΣΔΗ Αζήλαο. ηα δηδαθηηθά θαζήθνληα πεξηιακβάλνληαη δηαιέμεηο ζεσξίαο θαη επζύλε νξγάλσζεο - επίβιεςεο αζθήζεσλ, εξγαζηεξίσλ, γξαπηώλ εξγαζηώλ θαη εμακεληαίσλ ζεκάησλ, ζε ηάμεηο ζπνπδαζηώλ, θαζώο θαη επίβιεςε δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ. Πην αλαιπηηθά: πκκεηνρή ζην κάζεκα «Μεγάλερ Αζκήζειρ Ειδικών Θεμάηων Γεωδαιζίαρ» (6 νπ εμ.) ηεο ΑΣΜ ΔΜΠ, γηα επίβιεςε εξγαζηώλ πεδίνπ ζπνπδαζηώλ, δηάξθεηαο ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ, κε ζθνπό ηελ απνηύπσζε νηθηζκώλ ζηε λήζν Κάζν, νη νπνίεο πεξηειάκβαλαλ: ηξηγσληζκό, ζπλόξζσζε δηθηύνπ, ράξαμε νδεύζεσλ, ηαρπκεηξία, πςνκεηξία, απόδνζε θαη θηεκαηνιόγην πκκεηνρή ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Φςζική Γεωγπαθία» (2 νπ εμ.) ηεο ΑΣΜ ΔΜΠ, κε δηαιέμεηο ζεσξίαο πεξί κνξθνινγηθώλ δηεξγαζηώλ ηνπ λεξνύ θαη επζύλε νξγάλσζεο θαη επίβιεςεο εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ, κε ζέκαηα θιίζεηο εδάθνπο, ιεθάλεο απνξξνήο θαη δίθηπα απνζηξάγγηζεο πκκεηνρή ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Επιπηώζειρ ζηο Πεπιβάλλον από Έπγα και Ππογπάμμαηα» (8 νπ εμ.) ηεο ΑΣΜ ΔΜΠ, κε δηαιέμεηο ζεσξίαο πεξί κνληέισλ πξνζνκνίσζεο θαη εθαξκνγώλ ηνπο ζην πεξηβάιινλ, θαζώο θαη νξγάλσζε - επίβιεςε εμακεληαίσλ ζεκάησλ γηα εθηίκεζε επηπηώζεσλ ζην πεξηβάιινλ από ιαηνκεία, ιηγληησξπρεία, έξγα νδνπνηίαο θαη άιια ηερληθά έξγα πκκεηνρή ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Φςζικά Διαθέζιμα» (9 ν εμ.) ηεο ΑΣΜ ΔΜΠ, κε δηαιέμεηο πεξί κεζόδσλ θαη ηερληθώλ αλάιπζεο θαη δηαρείξηζεο θπζηθώλ δηαζεζίκσλ κε έκθαζε ζην ηνπίν, θαη παξνπζίαζε εθαξκνγώλ κε Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ. Αθόκε επζύλε νξγάλσζεο - επίβιεςεο εμακεληαίσλ ζεκάησλ γηα θαηαγξαθή θαη παξαθνινύζεζε θπζηθώλ πόξσλ Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Environmental Impact Assessment, γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Environmental Management of Natural Resources, Department of Environmental and Renewable Resources, Mediterranean Agronomic Institute of Chania. Ζ δηδαζθαιία πεξηειάκβαλε, ζεσξία θαη πξαθηηθή άζθεζε κε Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ θαη εμεηάζεηο. 7

8 Δπίβιεςε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ηεο θ. Μαξάηνπ Παλαγηώηαο, ζπνπδάζηξηαο ηεο ΑΣΜ ΔΜΠ, κε ζέκα: «Δθαξκνγή ηνπ κνληέινπ L.M.S. ζην ηνπίν ηνπ Τκεηηνύ κε ρξήζε Γεσγξαθηθνύ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηώλ - Δπηπηώζεηο από ηε Γπηηθή Πεξηθεξεηαθή Λεσθόξν Τκεηηνύ» Αλάζεζε δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο «Απόδοζη και Αποηύπωζη Φώπος» (1 ν εμ.) ζην Σκήκα Γεσγξαθίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, (Π.Γ. 407/1980, βαζκίδα Λέθηνξα). Ζ δηδαζθαιία πεξηειάκβαλε ζεσξία, αζθήζεηο θαη εμεηάζεηο Αλάζεζε δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο «Αζκήζειρ Πεδίος» (1 ν εμ.) ζην Σκήκα Γεσγξαθίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, (Π.Γ. 407/1980, βαζκίδα Λέθηνξα). Ζ δηδαζθαιία πεξηειάκβαλε νξγάλσζε θαη επίβιεςε εξγαζηεξίσλ θαη εμεηάζεηο Σήμερα Αλάζεζε δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο «Γεωδαιζία» ζην Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Από 2000 έσο 2006 σο Γηδάζθνπζα Π.Γ. 407/1980. Από 2006 έσο ζήκεξα σο Λέθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο. Ζ δηδαζθαιία πεξηιακβάλεη ζεσξία, νξγάλσζε θαη επίβιεςε αζθήζεσλ, - εξγαζηεξίσλ θαη εμεηάζεηο , 2002-Σήμερα Αλάζεζε δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο «Γεωγπαθικά Σςζηήμαηα Πληποθοπιών» ζην Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Από θαη από σο Γηδάζθνπζα Π.Γ. 407/1980. Από 2006 έσο ζήκεξα σο Λέθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο. Ζ δηδαζθαιία πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ζεσξίαο, νξγάλσζε θαη επίβιεςε αζθήζεσλ - εξγαζηεξίσλ θαη εμεηάζεηο , Αλάζεζε δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο «Θεφρία Σθαλμάηφν και Σσνορθώζεις Παραηηρήζεφν» ζην Σκήκα Σνπνγξαθίαο, ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ, ΣΔΗ Αζήλαο, σο Δπηζηεκνληθόο θαη Δξγαζηεξηαθόο πλεξγάηεο Σήμερα Αλάζεζε δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο «Σσεδίαζη Πεπιβαλλονηικών Σςζηημάηων με σπήζη Η/Υ» ζην Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο, σο Λέθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο. Ζ δηδαζθαιία πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ζεσξίαο, νξγάλσζε θαη επίβιεςε αζθήζεσλ - εξγαζηεξίσλ θαη εμεηάζεηο Σήμερα Αλάζεζε δηδαζθαιίαο ηνπ κεηαπηπρηαθνύ καζήκαηνο «Εθαπμογέρ GIS» ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο: «Έιεγρνο Πνηόηεηαο θαη Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο», σο Λέθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο. Ζ Γηδαζθαιία πεξηιακβάλεη ζεσξία, επίβιεςε εξγαζηεξίσλ θαη εμεηάζεηο Αλάζεζε δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο «Αζκήζεις Πεδίοσ ΗΗ» ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, σο Λέθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο. Οη αζθήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ ζε ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θάιπςε καζεκάησλ πνπ δηδάρηεθαλ θαηά ην 3 ν θαη 4 ν έηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ. Κάζε ρξόλν νξγαλώλεηαη κία εθπαηδεπηηθή εθδξνκή κε 8

9 επηζθέςεηο ζε δηάθνξα ηερληθά έξγα πνπ αθνξνύλ ηνπο Μεραληθνύο Πεξηβάιινληνο, όπσο ΥΤΣΑ, αηνιηθά πάξθα θ.ι.π Αλάζεζε δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο «Αζκήζεις Πεδίοσ Η» ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, σο Λέθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο. Οη αζθήζεηο απηέο πεξηειάκβαλαλ πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ ζε ζέκαηα Γεσδαηζίαο θαη Σερληθνύ ρεδίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θάιπςε καζεκάησλ πνπ δηδάρηεθαλ θαηά ην 1 ν, 2 ν θαη εμάκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ Καζεγήηξηα ύκβνπινο ζηε ζεκαηηθή ελόηεηα: «Ειζαγωγή ζηο Φςζικό και Ανθπωπογενέρ Πεπιβάλλον» ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο: «Πεξηβαιινληηθόο ρεδηαζκόο Έξγσλ Τπνδνκήο», ζην ΔΑΠ, σο ΔΠ. Κάζε ζεκαηηθή ελόηεηα αληηζηνηρεί ζε δηδαζθαιία ηξηώλ καζεκάησλ ζε ΑΔΗ (Ν.2552, άξζξν 2, παξ. 2β). Ζ δηδαζθαιία γίλεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο εθπαίδεπζεο από απόζηαζε θαη ζηα δηδαθηηθά θαζήθνληα πεξηιακβάλνληαη: πέληε νκαδηθέο ζπκβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο θνηηεηέο, επνπηεία ησλ θνηηεηώλ κε ηειεθσληθή, ειεθηξνληθή θαη έληππε αιιεινγξαθία, αμηνιόγεζε γξαπηώλ εξγαζηώλ ησλ θνηηεηώλ, ζπκκεηνρή ζηε ζύληαμε εξγαζηώλ, ππνδεηγκαηηθώλ ιύζεσλ, ζεκάησλ ηειηθώλ εμεηάζεσλ θαη βνεζεηηθνύ πιηθνύ, επηηεξήζεηο θαη αμηνιόγεζε ησλ γξαπηώλ ζηηο ηειηθέο θαη επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο, ζπκκεηνρή ζε εηζαγσγηθά ζεκηλάξηα θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο άιινπο δηδάζθνληεο Σήμερα, Δπίβλευη Μεηαπηστιακών Γιπλφμαηικών Δργαζιών ζηο ΔΑΠ, ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα «Πεξηβαιινληηθόο ρεδηαζκόο Έξγσλ Τπνδνκήο». Πην αλαιπηηθά: Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Αξρνληάθε Κπξηαθήο, κε ζέκα: «Πεξηβαιινληηθή Αμηνιόγεζε επηπηώζεσλ ηνπ απηνθηλεηνδξόκνπ ΠΑΘΔ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Σκήκαηνο ηεο Δπξείαο Παξάθακςεο Παηξώλ» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. Παπνπηζάθε Γεώξγηνπ, κε ζέκα: «Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε Απηνδηνηθνύκελσλ πεξηνρώλ κε ζύλζεηε δξαζηεξηόηεηα Σν παξάδεηγκα ηεο ρνιήο Ναπηηθώλ Γνθίκσλ» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. Αλησλίνπ Ζιία, κε ζέκα: «Αμηνιόγεζε θαη εθηίκεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνηόηεηαο θαη αζθάιεηαο ζηηο παηδηθέο ραξέο ησλ Γήκσλ Αξηέκηδνο θαη Αγ. Παξαζθεπήο» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. Μαπξίδε Γεκήηξε, κε ζέκα: «Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο θαη παξαθνινύζεζή ηνπο από εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. Παπαβαζηιείνπ Αξγύξε, κε ζέκα: «Η πεξηβαιινληηθή πνηόηεηα ζηνπο δξόκνπο ηνπ Γήκνπ εξξώλ». 9

10 Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Μνίξα Αθξνδίηεο, κε ζέκα: «Δπηπηώζεηο, κέηξα θαη κέζνδνη απνθαηάζηαζεο θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ιόγσ θαηαζθεπήο ιηκλνδεμακελώλ» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Σξηρηά Ακαιίαο, κε ζέκα: «Γηεξεύλεζε ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ παηδηθώλ ραξώλ ζηνλ αζηηθό ηζηό θαη αμηνιόγεζε ηεο επάξθεηάο ηνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθώλ αλαγθώλ» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. Εώε Νηθνιάνπ, κε ζέκα: «Καηαγξαθή θαη αμηνιόγεζε ησλ εηδώλ βιάζηεζεο ζην Γήκν Αζελαίσλ» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. σηεξόπνπινπ Γεκήηξε, κε ζέκα: «Αμηνιόγεζε, εθηίκεζε θαη κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ζηελ πεξίπησζε έξγνπ ΥΤΣΑ ζην Ννκό Καξδίηζαο» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Σζηάιηα Σξηαληαθπιιηάο, κε ζέκα: «Πεξηβαιινληηθόο ζρεδηαζκόο παηδηθώλ ραξώλ-διιεληθά θαη Δπξσπατθά πξόηππα» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. θεληέξε Κσζηαληίλνπ, κε ζέκα: «Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο θαη απνθαηάζηαζε ηνπ ηνπίνπ από ηε λέα επέθηαζε Λεσθόξνπ Θεβώλ εληόο ηνπ Γήκνπ Ιιίνπ» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Εσάθε Διεπζεξίαο, κε ζέκα: «Η πεξηβαιινληηθή πνηόηεηα ησλ δξόκσλ ζην Ηξάθιεην Κξήηεο» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. Γαξκπή Δπάγγεινπ, κε ζέκα: «Μέηξα θαη κέζνδνη απνθαηάζηαζεο θπζηθνύ ηνπίνπ ζε έξγα νδνπνηίαο ηεο Δγλαηίαο Οδνύ. Δθαξκνγή ζηελ πεξίπησζε ηνπ Σκήκαηνο Γξεβελώλ-Κνδάλεο» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Βαζηιηδάθε σηεξίαο, κε ζέκα: «Αμηνιόγεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ θνηλσληθνύ εμνπιηζκνύ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ θηηξίσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δεδνκέλεο πεξηνρήο» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Εαγνξίηνπ Φσηώ, κε ζέκα: «Πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ νξεηλνύ πεξηβάιινληνο-σν παξάδεηγκα ηνπ Νπκθαίνπ» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Υαηδεζπύξνπ Γεσξγίαο, κε ζέκα: «Αμηνιόγεζε αζηηθνύ πξαζίλνπ ζην Γήκν Αραξλώλ» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Παπαζαλαζίνπ Αηθαηεξίλεο, κε ζέκα: «Δθηίκεζε πεξηβαιινληηθήο πνηόηεηαο ζηηο νδνύο ηεο πόιεο Κνδάλεο» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Υαηδεζπύξνπ Γήκεηξαο κε ζέκα: «Πιεζπζκηαθέο κεηαβνιέο θαη επηπηώζεηο ζηνλ νηθηζηηθό ρώξν θαη ζην θπζηθό πεξηβάιινλ ζην Γήκν Αραξλώλ». 10

11 Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Ππζαξνύιε Υαξίθιεηαο κε ζέκα: «Αμηνιόγεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ θνηλσληθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ Γήκνπ Αξθαινρσξίνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Παηαηνύθνπ Μαξίαο κε ζέκα: «Σνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο, ζην Γήκν Καιιηζέαο Ρόδνπ» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. Μάλεζε Λεσλίδα κε ζέκα: «Έληαμε πξναζηηθνύ ζηδεξνδξόκνπ ζην αζηηθό πεξηβάιινλ - Γηεξεύλεζε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ Αλάπιαζε Αμηνπνίεζε δώλεο δηέιεπζεο (Σκήκα Αγ. Αλαξγύξσλ ηδεξνδξνκηθό θέληξν Αραξλώλ» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. Κνπηξνύια Ησάλλε κε ζέκα: «Αμηνιόγεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ζρεδηαζκνύ παηδηθώλ ραξώλ ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Νηθνιηά Μύξηαο κε ζέκα: «Δλαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ θαη πεξηβάιινλ» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. Κνπθόπνπινπ Πέηξνπ κε ζέκα: «Αεηθόξνο αλάπηπμε πεξηνρώλ Μεζζεληαθήο Μάλεο» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. Ξπγθάθε Λεσλίδα κε ζέκα: «Η παξνπζίαζε θαη αληηκεηώπηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ έξγνπ ππνδνκήο ηεο λέαο δηπιήο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο θαλνληθνύ πιάηνπο θαη πςειώλ ηαρπηήησλ κεηαμύ Κνξίλζνπ-Πάηξαο» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Καξαβαζηιεηάδνπ νπκέιαο κε ζέκα: «Αμηνιόγεζε αζηηθνύ πξαζίλνπ γηα ηελ πόιε ηεο Βέξνηαο» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Παηζηά Αιεμάλδξαο κε ζέκα: «Αμηνιόγεζε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ιόγσ βειηηώζεσλ νδηθώλ αμόλσλ ζηηο πεξηνρέο Βξύζεο θαθηά Αλώπνιε ηνπ Ννκνύ Υαλίσλ» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. Σζηηζηνύκε Βεζζαξίσλ κε ζέκα: «Αμηνιόγεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ θνηλσληθνύ εμνπιηζκνύ ζηε Ν. Σήλν» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Φξαγθάθε Διέλεο κε ζέκα: «Αμηνιόγεζε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ηνπ έξγνπ: Καηαζθεπή νδνύ Απνκαξκά Αγ. Γέθα (Καζηέιη) Μεζζαξά» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. αξηδάθε Υξηζηίλαο κε ζέκα: «Απαηηήζεηο θαη κεζνδνινγία αλάπηπμεο ελόο Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο θαηαγξαθήο ηεο Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο κε ρξήζε Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ». 11

12 Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. Αξάβα Γεκήηξε κε ζέκα: «Πξνζηαζία θαη αεηθόξνο αλάπηπμε Γήκνπ Μαθεδνλίδνο Ν. Ηκαζίαο» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. Γνγθάθε Αλδξέα κε ζέκα: «Πξνβιήκαηα θαη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο από ηελ λόκηκε θαη παξάλνκε θαηαζθεπή ππνδνκώλ θαηαζθεπώλ ή επεκβάζεσλ ζηνπο πδξνβηνηόπνπο ηνπ Πειίνπ» (ζε εμέιημε) Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Καηζαλησλνπνύινπ Διέλεο κε ζέκα: «Πιεζπζκηαθέο κεηαβνιέο θαη επηπηώζεηο ζηνλ νηθηζηηθό ρώξν θαη ζην θπζηθό πεξηβάιινλ ζηνλ Γ. Θεξκατθνύ, Ν. Θεζζαινλίθεο» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. Μεγαιννηθνλόκνπ Μάξθνπ κε ζέκα: «Η ζπκβνιή ησλ ΓΠ ζηνλ θαζνξηζκό πεξηνρώλ Γεσινγηθά θαη Πεξηβαιινληηθά θάηαιιεισλ πξνο Πνιενδόκεζε» (ζε εμέιημε) Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. Βαζηιεηάδε Γεώξγηνπ κε ζέκα: «Βηνθιηκαηηθόο ζρεδηαζκόο παηδηθώλ ραξώλ» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Αλησλνπνύινπ Ξαλζήο κε ζέκα: «Αμηνιόγεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ θνηλσληθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ Γήκνπ Υνιαξγνύ» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Βειηζζάξε Διέλεο κε ζέκα: «Αμηνιόγεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ θνηλσληθνύ εμνπιηζκνύ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ θηηξίσλ ηεο Β βάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην Γήκν Αξραίαο Οιπκπίαο» (ζε εμέιημε) Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. ηξέδνπ Εσήο κε ζέκα: «Βηώζηκε αλάπηπμε ηεο νξεηλήο πεξηνρήο ηνπ όξνπο Γξάκκνπ αεηθνξηθή δηαρείξηζε, αλαβάζκηζε θαη πξνζηαζία ησλ πεξηβαιινληηθώλ πόξσλ ηνπ Γξάκκνπ» (ζε εμέιημε) Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. Καξανύια Νηθόιανπ κε ζέκα: «Πξνζηαζία θαη αλάπηπμε νξεηλνύ πεξηβάιινληνο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο Κόδηαθα, λνκνύ Σξηθάισλ» (ζε εμέιημε) Σήμερα Δπίβλευη Γιπλφμαηικών Δργαζιών (ΓΔ) και Μεηαπηστιακών Γιπλφμαηικών Δργαζιών (ΜΓΔ) ζηο Π.Κ., ζην Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο. Πην αλαιπηηθά: Δπίβιεςε ηεο ΓΔ ηνπ θ. Γήκνπ Ησάλλε, κε ζέκα: «Αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ αζηηθνύ πξαζίλνπ ζην Γήκν Υαλίσλ, κε ρξήζε GIS» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηνπ θ. Νηθνιηδάθε Αλδξέα, κε ζέκα: «Αμηνιόγεζε πεξηβαιινληηθήο Πνηόηεηαο ησλ νδώλ ζε επηιεγκέλε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, κε ρξήζε GIS». 12

13 Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Γηώηε Υξηζηίλαο, κε ζέκα: «Δθηίκεζε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ Υ.Τ.Σ.Τ. ηνπ Γήκνπ Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ θαη Αλάιπζε Οπηηθώλ Δπηπηώζεσλ θαη Αηζζεηηθήο ηνπ Σνπίνπ κε Υξήζε ηνπ ΓΠ ArcGIS» Δπίβιεςε ηεο ΓΔ ηεο θ. Νηανπθάθε Γεσξγίαο, κε ζέκα: «Πεξηβαιινληηθή αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε ησλ θηεξίσλ ηνπ Σκήκαηνο ΜΗΠΔΡ, ζην Π.Κ.» Δπίβιεςε ηεο ΓΔ ηνπ θ. Αηζαιάθε Κσλ/λνπ κε ζέκα: «Απνηύπσζε ηνπ αζθαιηνζηξσκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ θαη ηνπ ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ, ζην Π.Κ., θαη αμηνιόγεζε ηεο επάξθεηάο ηνπ» (ζε εμέιημε) Δπίβιεςε ηεο ΓΔ ηνπ θ. Καξαβά Υξήζηνπ, κε ζέκα: «Απνηύπσζε ηνπ αζθαιηνζηξσκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ θαη ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο, ζην Π.Κ., θαη αμηνιόγεζε ηεο επάξθεηάο ηνπο» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Μαληαδάθε Βαζηιηθήο, κε ζέκα: «ηαηηζηηθή δηεξεύλεζε ησλ παξακέηξσλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πνηόηεηα ησλ νδώλ ζην Γήκν Υαλίσλ» Δπίβιεςε ηεο ΜΓΔ ηεο θ. Μήηξαθα Εελνβίαο, κε ζέκα: «Σαμηλόκεζε δνξπθνξηθώλ εηθόλσλ ζε επίπεδν ππν-εηθνλνζηνηρείνπ, γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ζπληειεζηή εθπνκπήο επηθάλεηαο εδάθνπο ζε αζηηθέο πεξηνρέο» Δπίβιεςε ηεο ΓΔ ηνπ θ. Φνπζηαλάθε Γεώξγηνπ, κε ζέκα: «Σνπνγξαθία θαη Πεξηβάιινλ» (ζε εμέιημε). 3.2 Γιδαζκαλία ζε ζεμινάρια επιμόρθφζης Γηδαζθαιία ζε έλα αξηζκό ζεμιναρίφν επιμόρθφζης πηπρηνύρσλ δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ, πνπ νξγάλσζαλ δηάθνξνη θνξείο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σνκέα Γεσγξαθίαο θαη Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ ΑΣΜ ΔΜΠ, πάλσ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θπζηθώλ πόξσλ, κεζόδσλ θαη ηερληθώλ εθηίκεζεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, αλάιπζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπίνπ θαη εθαξκνγώλ κε Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ. Ζ δηδαζθαιία πεξηειάκβαλε δηαιέμεηο ζεσξίαο θαη νξγάλσζε αζθήζεσλ κε ρξήζε Ζ/Τ. Ννέκβξηνο 1993 Γεθέκβξηνο 1993 «Δπηπηώζεηο ζην Πεξηβάιινλ από Δλεξγεηαθά Έξγα γηα ην πξνζσπηθό ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Οξπρείσλ», Λαγνλήζη, ΓΔΖ, γηα ην ηερληθό πξνζσπηθό ηεο ΓΔΖ. «Δπηπηώζεηο ζην Πεξηβάιινλ από Δλεξγεηαθά Έξγα γηα ην πξνζσπηθό ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Οξπρείσλ», Θεζζαινλίθε, ΓΔΖ, γηα ην ηερληθό πξνζσπηθό ηεο ΓΔΖ. 13

14 Μάτνο 1994 «Παξαθνινύζεζε θαη Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο - Μειέηεο Δπηπηώζεσλ ζην Πεξηβάιινλ», Ζξάθιεην, ΔΛΚΔΠΑ, γηα θαηάξηηζε απνθνίησλ ΑΔΗ. Μάτνο 1995 «Μειέηεο Δπηπηώζεσλ ζην Πεξηβάιινλ από έξγα θαη Πξνγξάκκαηα, Μεζνδνινγίεο Σερληθέο Γηαδηθαζίεο», Αζήλα, πλερηδόκελε Δθπαίδεπζε ΔΜΠ, γηα Μεραληθνύο, απνθνίηνπο ΑΔΗ θαη ππαιιήινπο δηαθόξσλ θνξέσλ θαη Οξγαληζκώλ. Μάηνο-Ηνύληνο 1995 «MEDCAMPUS Program: Training of Trainers», Athens, NTUA/ Section of Geography and Regional Planning, for trainers from Mediterranean Countries. Οθηώβξηνο 1995 «Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε», Λεπθσζία, Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, γηα επηζηεκνληθό πξνζσπηθό Γεκόζησλ Φνξέσλ ηεο Κύπξνπ. Γεθέκβξηνο 1995 Μάξηηνο 1997 «Πξνζηαζία θαη Αμηνπνίεζε Γαζηθνύ Πινύηνπ Απνθαηάζηαζε Τπνβαζκηζκέλσλ Γαζηθώλ Πεξηνρώλ», Υαληά, Μεζνγεηαθό Αγξνλνκηθό Ηλζηηηνύην Υαλίσλ, γηα απνθνίηνπο ΑΔΗ ζρεηηθώλ εηδηθνηήησλ κε ζέκαηα πεξηβάιινληνο. «Αλάπιαζε θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηνπίνπ από πάζεο θύζεσο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο», Αζήλα, ΗΔΚΔΜ ΣΔΔ, γηα Μεραληθνύο δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ. 4. Δρεσνηηικές Γραζηηριόηηηες 4.1 Σσμμεηοτή ζε Προγράμμαηα ηοσ ΔΜΠ Από ην 1991 κέρξη ην 2002 ζπκκεηνρή ζε έλα αξηζκό Πξνγξακκάησλ ηεο ΑΣΜ ΔΜΠ πνπ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα. ηε ζπκκεηνρή πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο από ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ κέρξη θαη νξγάλσζε, ζπληνληζκό θαη επίβιεςε ηεο εθάζηνηε επηζηεκνληθήο νκάδαο. Οθη Γεθ «Έξεπλα ηεο δπλακηθήο ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο δηαρείξηζήο ηνπο ζηελ πεξηνρή ρνηληά Μαξαζώλα» ηνπ ΔΜΠ / Σνκέαο Γεσγξαθίαο & Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ κε ρξεκαηνδόηεζε από Οξγαληζκό Αζήλαο, σο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο κε ζπκκεηνρή ζηε ζπιινγή ζηνηρείσλ. 14

15 Φεβ Απξ επηέκβξηνο1992 Ηαλ Γεθ Ηνπλ Ννέ Απξ Αύγ Ηνύλ Αύγ Ηαλ Φεβ «Γηεξεύλεζε κεζόδνπ δηαθύιαμεο, δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο νξεηλώλ όγθσλ. Η πεξίπησζε ηεο Κξήηεο» ηνπ ΔΜΠ ΑΣΜ Σνκέαο Γεσγξαθίαο & Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ κε ρξεκαηνδόηεζε από Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ, σο Αλαπιεξώηξηα Δπηζηεκνληθνύ Τπεπζύλνπ, πληνλίζηξηα ηεο Δπηζηεκνληθήο Οκάδαο θαη κέινο ηεο πγγξαθηθήο Οκάδαο. «Γηαθπκάλζεηο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο: Γεσθπζηθή Δξκελεία θαη επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ» ηνπ ΔΜΠ/ Σνκέαο Σνπνγξαθίαο κε ρξεκαηνδόηεζε από Δ.Δ., σο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο κε ζπκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο ππαίζξνπ θαη κεηξήζεηο κε GPS. «Έξεπλα γηα ηελ νξηνζέηεζε, δηαρείξηζε, παξαθνινύζεζε ησλ βηνηόπσλ κε ηειεπηζθνπηθέο θαη επίγεηεο ηερληθέο» ηνπ ΔΜΠ / Σνκέαο Γεσγξαθίαο & Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ κε ρξεκαηνδόηεζε από ΤΒΔΣ / ΓΓΔΣ, σο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο κε ζπκκεηνρή ζηελ επεμεξγαζία ζηνηρείσλ κε ρξήζε Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ. «πκπιήξσζε Γεσγξαθηθήο Πιεξνθνξηαθήο Βάζεο ΔΟΠ» ηνπ ΔΜΠ / Σνκέαο Γεσγξαθίαο & Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ κε ρξεκαηνδόηεζε από ΔΟΠ, σο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο κε ζπκκεηνρή ζηελ επεμεξγαζία δεπηεξνγελώλ ζηνηρείσλ. «Πξόγξακκα Πιαίζην γηα ηελ νηθνινγηθή πξνζηαζία ηεο λήζνπ Κάζνπ» ηνπ ΔΜΠ ΑΣΜ Σνκέαο Σνπνγξαθίαο κε ρξεκαηνδόηεζε από Ννκαξρία Γσδεθαλήζνπ, σο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο κε ζπκκεηνρή ζηε δηεξεύλεζε κεζόδσλ θαη εηδώλ αλαδάζσζεο ηεο Κάζνπ θαη ηε ζύλζεζε εδαθνινγηθνύ, βηνθιηκαηηθνύ θαη βιαζηεηηθνύ ράξηε. «Δθπαίδεπζε ζηε Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο θαη ζηηο Πεξηβαιινληηθέο Δπηπηώζεηο κε ζπλεξγαζία Μεζνγεηαθώλ Υσξώλ εθηόο ηεο Δ.Δ.» ηνπ ΔΜΠ ΑΣΜ Σνκέαο Γεσγξαθίαο & Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ κε ρξεκαηνδόηεζε από Δ.Δ, σο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο κε ζπκκεηνρή ζηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. «Αμηνιόγεζε πκπιήξσζε Μειεηώλ Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ Οξπρείσλ ΓΔΗ, θαζνξηζκόο Δξεπλεηηθώλ Πξνηεξαηνηήησλ θαη Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ» ηνπ ΔΜΠ ΑΣΜ Σνκέαο Γεσγξαθίαο & Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ κε ρξεκαηνδόηεζε από ΓΔΖ, σο Αλαπιεξώηξηα Δπηζηεκνληθνύ Τπεπζύλνπ, 15

16 πληνλίζηξηα Δπηζηεκνληθήο Οκάδαο θαη Μέινο πγγξαθηθήο Οκάδαο. Ηαλ επη Ηνύι επη επη Γεθ επη Μάηνο 2002 «Μία Δπξσπατθή ζέζε ειέγρνπ γηα πξνδξόκνπο ζεηζκώλ θαη ηεθηνληθέο κεηαθηλήζεηο: ν Κνξηλζηαθόο θόιπνο» ηνπ ΔΜΠ/ Σνκέαο Σνπνγξαθίαο κε ρξεκαηνδόηεζε από Δ.Δ., σο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο κε ζπκκεηνρή ζηηο κεηξήζεηο κε δνξπθνξηθνύο δέθηεο GPS θαη αλάιπζε ησλ κεηξήζεσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζεκείσλ. «Αλακόξθσζε Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Αγξνλόκσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ», Πξόγξακκα ΔΠΔΑΔΚ ηνπ ΔΜΠ ΑΣΜ ζε ζπλεξγαζία κε ΤΠΔΠΘ, σο Οξγαλσηηθή Τπεύζπλε. (Η επηινγή έγηλε από ηξηκειή επηηξνπή κειώλ ΓΔΠ, θαηόπηλ επίζεκεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζηνλ εκεξήζην ηύπν, γηα άηνκα εηδηθώλ πξνζόλησλ). «ρεδηαζκόο Αλάπηπμε Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε», Πξόγξακκα ΔΠΔΑΔΚ ηνπ ΔΜΠ ΑΣΜ Σνκέαο Γεσγξαθίαο & Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ ζε ζπλεξγαζία κε ΤΠΔΠΘ θαη Δζληθό Ίδξπκα Νεόηεηαο (ΔΗΝ), σο Αλαπιεξώηξηα Δπηζηεκνληθνύ Τπεπζύλνπ, πληνλίζηξηα Δπηζηεκνληθήο Οκάδαο θαη Μέινο πγγξαθηθήο Οκάδαο. «Όξγαλν Μέηξεζεο Καηεγνξίαο Σνπίνπ», Πξόγξακκα Βαζηθήο Έξεπλαο «Αξρηκήδεο» ηνπ ΔΠΗΔΤ, ζην ΔΜΠ ΑΣΜ Σνκέαο Γεσγξαθίαο & Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ, σο Αλαπιεξώηξηα Δπηζηεκνληθνύ Τπεπζύλνπ, πληνλίζηξηα Δπηζηεκνληθήο Οκάδαο θαη Μέινο πγγξαθηθήο Οκάδαο. 4.2 Δπιζηημονική Υπεύθσνη ερεσνηηικών προγραμμάηφν ζηο Π.Κ. Ηνύι Οθη «Αλάπηπμε δεηθηώλ γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο πεξηβαιινληηθήο πνηόηεηαο ζηηο νδνύο ησλ πόιεσλ κε ρξήζε GIS-GPS» Πξόγξακκα Βαζηθήο Έξεπλαο 2008, Πνιπηερλείν Κξήηεο, σο Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλε. 5. Πρόζθεηες Πληροθορίες 5.1 Ξένες Γλώζζες 16

17 Αγγιηθά TOEFL, FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH. 5.2 Γνώζεις Πληροθορικής - πζηήκαηα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ (IDRISI, ArcGis). - ρεδηαζηηθά παθέηα ινγηζκηθνύ (AutoCad). - ηαηηζηηθά παθέηα ινγηζκηθνύ (SPSS). 6. Δπιζηημονικές Δργαζίες 6.1 Σσνοπηική παροσζίαζη Α. Γιαηριβές - Μονογραθίες Α.1 Αρηιιέσο Γ., Σζνπριαξάθε Α., αββίδνπ Μ., «Απνηύπσζε Μνλήο Φσηνδόηε Υξηζηνύ Γαλαθνύ Νάμνπ, Γηπισκαηηθή Δξγαζία, ΔΜΠ ΑΣΜ Σνκέαο Σνπνγξαθίαο, 1991, ζει. 54. Α.2 Σζνπριαξάθε Α., «Παξαθνινύζεζε θαη ρεδηαζκόο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο: Μεζνδνινγία Αμηνιόγεζεο Οπηηθήο Αμίαο Φπζηθνύ Αλαγιύθνπ», Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, ΔΜΠ ΑΣΜ Σνκέαο Γεσγξαθίαο θαη Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ, 1997, ζει.235. Α.3 Σζνπριαξάθε Α., «Γηεξεύλεζε θαη ζρεδηαζκόο κεηξεηηθώλ δεηθηώλ γηα ηελ εθηίκεζε θαη ηαμηλόκεζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ ηνπίνπ από επίγεηεο ςεθηαθέο θσηνγξαθίεο», Μεηαδηδαθηνξηθή Έξεπλα, ΔΜΠ ΑΣΜ, 2003, ζει B. Βιβλία B.1 Α. Σζνπριαξάθε, Γ. Αρηιιέσο, «Μαθαίνονηαρ ηα GIS ζηην ππάξη Το ArcGIS 9.3», Δθδόζεηο Γίζηγκα, ISBN: Γ. Κεθάλαια ζε βιβλία Γ.1 Androniki Tsouchlaraki, Andreas Nikolidakis and Georgios Achilleos, Evaluating Environmental Quality of Urban Roads through a GIS, Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region II, chapter twenty six, Editors: Recep Efe, Munir Ozturk and Ibrahim Atalay, Cambridge Scholars Publishing, ISBN (10): , ISBN (13): , pp

18 Γ.2 Androniki Tsouchlaraki, Christina Gioti, Evaggelos Gidarakos, Georgios Achilleos, A GIS analysis of landscape cetegories and sensitivity levels for evaluating visual impacts of N.I.M.B.Y Technical projects, Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region II, chapter twenty eight, Editors: Recep Efe, Munir Ozturk and Ibrahim Atalay, Cambridge Scholars Publishing, ISBN (10): , ISBN (13): , pp Γ.3 A. Tsouchlaraki, G. Achilleos, V. Mantadaki, G.I.S. and Urban Road etwork Environmental Quality: Developing a Geodatabase System for Monitoring and Decision Supporting, Urban Planning, Edited by Dr. Jaroslav Burian, INTECH, ISBN , 2011 (submitted) Γ. Γημοζιεύζεις ζε Δπιζηημονικά Περιοδικά με κρίζη Γ.1 Αρηιιέσο Γ., Σζνπριαξάθε Α., αββίδνπ Μ., Απνηύπσζε Μνλήο Φσηνδόηε Υξηζηνύ Γαλαθνύ Νάμνπ, Σερληθά Υξoληθά Α, 1994, ηόκ. 14, ηεύρ. 3, ζει Γ.2 Σζνπριαξάθε Α., Φεθηαθή Δηθνληθή Αλαπαξάζηαζε Αλαγιύθνπ ζηελ Αλάιπζε ηνπ Σνπίνπ, Σερλ. Υξνλ., Δπηζη. Έθδ. ΣΔΔ, Η, ηεύρ. 3, 1996, ζει Γ.3 Mougiakakou S.G., Tsouchlaraki A., Cassios C., Matsopoulos G., Nikita K.S., Uzunoglou N., SCAPEVIEWER: Preliminary Results of a Landscape Perception Classification System based on Neural Network Technology, Ecological Engineering: The Journal of Ecotechnology, Vol. 24, Issues (1-2), 30 January 2005, pp.5-15, Elsevier Science Publishers BV. Γ.4 Tsouchlaraki A., A Quantitative Model for Evaluating Landforms Visual Value, International Journal of Environmental Studies, Vol.62, No. 3, June 2005, pp , Routledge -Taylor & Francis Group. Γ.5 Tsouchlaraki A., A method for digital relief visualization based on terrestrial photogrammetry using GIS technology, International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol. 1, No 1, 2006, pp , WIT Press. Γ.6 Tsouchlaraki A., An algorithm for digital relief visualisation capable for extracting measurment information and using GIS technology, Geocarto International: A Multi-disciplinary Journal of Remote Sensing and GIS, Vol. 21, No 1, March 2006, pp , Geocarto International Centre. Γ.7 Tsouchlaraki A., Fragmentation and complexity measures for the classification of landscape scenic beauty using digital ground photographs, International Journal of Ecodynamics, Vol. 1, No. 2 (2006), pp , WIT Press. 18

19 Γ.8 Tsouchlaraki A., Investigation of Indices for the Automated Quantification of Landscape Qualitative Characteristics using Digital Ground Photographs International Journal of Sustainable Planning and Development, Vol. 1, No. 2 (2006), pp , WIT Press. Γ.9 Tsouchlaraki A., A landform classification method using GIS for perspective prediction and landscape visual analysis International Journal of Ecodynamics, Vol. 1, No. 3 (2006), pp , WIT Press. Γ.10 Tsouchlaraki A., Exploring the effect of demographic elements on the evaluation of the scenic beauty of various landforms-preliminary results International Journal of Design & Nature, vol. 1, No. 3 (2007), pp , WIT Press. Γ.11 Androniki Tsouchlaraki, Eleftheria Zoaki, Investigation of Environmental Quality of Roads in Heraklion, Crete, Wseas Transactions on Environment and Development, Issue 12, Volume 4, December 2008, pp Γ.12 Theocharis Tsoutsos, Androniki Tsouchlaraki, Manolis Tsiropoulos, Michalis Serpetsidakis, Visual impact evaluation of a wind park in a Greek island, Applied Energy, Vol. 86, Issue 4, April 2009, pp , Elsevier. Γ.13 Tsoutsos T., Tsouchlaraki A., Tsiropoulos M., Kaldelis J., Visual impact evaluation methods of wind parks: application for a Greek Island, Wind Engineering, 33 (1), January 2009, pp Γ.14 Androniki Tsouchlaraki, George Achilleos, Zoi Nasioula, Andreas Nikolidakis, A System for Monitoring Environmental Quality of Urban Road Network and for Supporting Decision Makers, Wseas Transactions on Environment and Development, Issue 3, Volume 6, March Γ.15 Zina Mitraka, Nektarios Chrysoulakis, Yiannis Kamarianakis, Panagiotis Partsinevelos, Androniki Tsouchlaraki, "Improving the estimation of urban surface emissivity based on sub-pixel classification of high resolution satellite imagery", Urban Environments Special Issue of Remote Sensing of Environment, Elsevier, (accepted). Δ. Γημοζιεύζεις ζε Πρακηικά Σσνεδρίφν με κρίζη Δ.1 Σζνπριαξάθε Α., Καζζηόο Κ., «Μνληέιν Αμηνιόγεζεο Οπηηθήο Αμίαο Αλαγιύθνπ Μηα πξώηε πξνζέγγηζε», Πξαθηηθά Γηήκεξνπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ: Μεζνδνινγία θαη Έξεπλα ζηηο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ, 4-5 Οθη. 1994, Γειθνί, ζει Δ.2 Καζζηόο Κ., Σζνπριαξάθε Α., «Μνληέιν Γηαρείξηζεο Οξεηλώλ Όγθσλ Η πεξίπησζε ησλ Λεπθώλ Οξέσλ», Πξαθηηθά Γηήκεξνπ πλεδξίνπ ΣΔΔ: Σνπξηζκόο θαη Πεξηβάιινλ, Μαξ. 1995, Ζξάθιεην Κξήηεο, ζει

20 Δ.3 Καζζηόο Κ., Αθξίβνο Κ., Μαλνύξεο Γ., Σζνπριαξάθε Α., «Μέζνδνη θαη ηερληθέο εθηίκεζεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ από έξγα νδνπνηίαο θαη ζπγθξηηηθή εμέηαζε λνκνζεηεκέλσλ δηαδηθαζηώλ», Πξαθηηθά 1 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Οδνπνηίαο, 4-7 Οθη. 1995, Λάξηζα, ζει Δ.4 S.G. Mougiakakou, A. Tsouchlaraki, C. Cassios, K.S. Nikita, G. Matsopoulos, N. Uzunoglu, A. Leka, "SCAPEVIEWER: A Semi-Automatic System for Landscape Quality Classification and Landscape Indices Selection," Proceedings of the Inter. Conf. on Sustainable Development Indicators in the Mineral Industries (SDIMI 2003), May, Milos, Greece, 2003 pp Δ.5 A. Tsouchlaraki, G. Achilleos, Visual Elements Inventory in Urban Landscapes: Collecting Data for a Visual Environmental G.I.S., Proceedings of the Fourth Inter. Conf. on Management Information Systems, incorporating GIS and Remote Sensing, September 2004, Malaga, Spain, pp Δ.6 G. Achilleos, A. Tsouchlaraki, Visibility and viewshed algorithms in an information system for environmental management, Proceedings of the Fourth Inter. Conf. on Management Information Systems, incorporating GIS and Remote Sensing, September 2004, Malaga, Spain, pp Δ.7 A. Tsouchlaraki, G. Achilleos, Managing Visual Impacts through a GIS:; Visibility analysis for designing a Sanitary Landfill Site, Proceedings of the Second Inter. Conf. on Waste Management and Environment, 29 September 1 October 2004, Rhodes, Greece, pp Δ.8 G.A. Achilleos, A. Tsouchlaraki, A Decision Support Indices Set (DE.S.I.S.). A primary Quantitative Evaluation Tool for Road Networks Sustainability, Proceedings of the 11th Inter. Conf. on Urban Transport and the Environment in the 21 st Century (Urban Transport 2005), April 2005, Algavre, Portugal, pp Δ.9 A. Tsouchlaraki, Investigation and design of a classification and mapping system for landscape scenic quality, using digital photographs, GIS and GPS, Proceedings of the Fifth International Conference on Ecosystems and Sustainable Development, 3-5 May 2005, Cadiz, Spain, pp Δ.10 Κνηζώλεο Α., Σζνπριαξάθε Α., Αξρνληάθε Κ., «Πεξηβαιινληηθή αμηνιόγεζε επηπηώζεσλ απηνθηλεηνδξόκνπ Π.Α.Θ.Δ. Σκήκα Δπξείαο Παξάθακςεο Παηξώλ», Πξαθηηθά 2 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Οδνπνηίαο, Ματνπ 2005, Βόινο. Δ.11 A. Tsouchlaraki, Image textural measures as indices for the development of an evaluation and classification model of landscape scenic quality, using GIS, 8 th AGILE Conference on GIScience, May 2005, Estoril, Portugal (www.agile-online.org). Δ.12 G. Papoutsakis, A. Tsouchlaraki, Water supply management in self-governed areas with complex activity- The case of the Hellenic Naval Academy, 20

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Oλνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Αξακπαηδήο Παηξώλπκν: Θσκάο Ζκ/λία, ηόπνο γέλλεζεο: 9 Ηνπιίνπ 1957, Καβάια Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζε Αζηηθό πεξηβάιινλ Γήκνο Πεξξώλ www.aggelioforos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Δλληνική ηαηιζηική Απσή. Οπγανική θέζη: ΠΔ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ-ηαηηζηηθήο,, Γεληθή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Δλληνική ηαηιζηική Απσή. Οπγανική θέζη: ΠΔ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ-ηαηηζηηθήο,, Γεληθή ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ονομαηεπώνςμο: Όνομα Παηπόρ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαξία-Αγγειηθή ηακνύιε Κσλζηαληίλνο Νοέμβριος 1996 Ιούνιος 2002 Γηδαθηνξηθό ζηελ Πληποθοπική ηηρ Τγείαρ, Δζληθό & Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Αθ. Δογάνης, Δρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Χ. Σαουνάτσος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc 20η Πανελλαδική ζςνάνηηζη Χπηζηών ArcGIS 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1. Γενικά Βιογπαθικά ηοισεία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1. Γενικά Βιογπαθικά ηοισεία 1. Γενικά Βιογπαθικά ηοισεία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Ολνκαηεπώλπκν: Καηεξίλεο Παλαγηώηεο ηνπ Δπαγγέινπ. Γ/λζε-ηειέθσλν: Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Παηεζίσλ 76, 10434 ΑΘΗΝΑ 210-8203557.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ηης 589ης σνεδρίαζης (13-01-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ηης 589ης σνεδρίαζης (13-01-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 589ης σνεδρίαζης (13-01-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΑΓΓΕΛΟ ΤΡΙΓΟ) 1. Απνδνρή ηεο ππ' 42389/1-8-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Διεύθυνση (-εις) ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ, 64100, ΚΑΒΑΛΑ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο (-α) +30 6974803377 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : mikelatouefi@gmail.com ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΒΑΙΚΟ ΠΣΤΥΙΟ ΑΠΟΦΟΙΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : mikelatouefi@gmail.com ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΒΑΙΚΟ ΠΣΤΥΙΟ ΑΠΟΦΟΙΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: Email : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : mikelatouefi@gmail.com ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ Ιαηξηθήο ρνιήο Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Απξίιηνο 2009 Θέκα: «Πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι) ΑΘΗΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Αγ. Σππξίδσλνο, 122 10 ΑΙΓΑΛΔΩ Σειέθωλν : 210 5385174

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Προζφπικά Σηοιτεία. Διεύθσνζη: Oικία: Γραθείο:

Προζφπικά Σηοιτεία. Διεύθσνζη: Oικία: Γραθείο: Προζφπικά Σηοιτεία Διεύθσνζη: Oικία: Γραθείο: Ππζάξη, Αθξσηεξίνπ Πνιπηερλείν Κξήηεο, 73100 Υαληά, Διιάδα Βηβιηνζήθε 731 00 Υαληά, Διιάδα Ταχυδρομική: Αξηζηείδεο Μειεηίνπ, Σ.Θ. 148, ΥΑΝΗΑ 73110 Tηλ.: 28210-66884

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πηνιεκαΐδαο ηδξύζεθε ην 1988 θαη ιεηηνπξγεί ζην αλαθαηληζκέλν θηίξην ηνπ παιηνύ Γεκαξρείνπ ηεο πόιεο. Φηινμελεί ηκήκα Παηδηθό, Πιεξνθνξηαθό, Λατθό θαη Αλαγλσζηήξην. Κεληξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα