Το χρημοτοδοτικό πρόγραμμα LIFE+ στους τομείς Φύση και Βιοποικιλότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το χρημοτοδοτικό πρόγραμμα LIFE+ στους τομείς Φύση και Βιοποικιλότητα"

Transcript

1 Το χρημοτοδοτικό πρόγραμμα LIFE+ στους τομείς Φύση και Βιοποικιλότητα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος (PhD, MLA) Εθνικός Εκπρόσωπος LIFE+, ΥΠΕΚΑ Διευθύντρια του Φορέα Διοίκησης και Διαχείρισης του Πάρκου περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης Σύμβουλος Καθηγήτρια ΕΑΠ Πάτρα 14 Απριλίου 2011

2 Το πρόγραμμα LIFE + Σο επίσημο όνομα LIFE+ είναι «Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον» Σο πρόγραμμα LIFE+ υλοποιείται κάτω από τον Κανονισμό 614/2007 της της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το LIFE+, γνωστός και πιο απλά ως Κανονισμός LIFE+ Οι γενικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι: Συγχρηματοδότηση στον τομέα της διατήρησης της φύσης καθώς και σε άλλους περιβαλλοντικούς τομείς Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (π.χ. νερό, απόβλητα, κλιματική αλλαγή) Συγχρηματοδότηση δραστηριοτήτων ενημέρωσης και επικοινωνίας για το περιβάλλον Σο LIFE+ θα στηρίξει την υλοποίηση του 6 ου Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον

3 Έργα στο πλαίσιο του Life+ Επιχειρησιακές δραστηριότητες των ΜΚΟ, που δραστηριοποιούνται στην προστασία και ενίσχυση του περιβάλλοντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εμπλέκονται στην ανάπτυξη και εφαρμογή της Κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας Ανάπτυξη και συντήρηση δικτύων και συστημάτων πληροφορικής, που συνδέονται άμεσα με την εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας και ιδιαίτερα όταν βελτιώνουν την πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφορία Μελέτες, έρευνες, εφαρμογή μοντέλων και ανάπτυξη σεναρίων Παρακολούθηση συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των δασών

4 Έργα στο πλαίσιο του Life+ Δικτύωση και πλατφόρμες βέλτιστης πρακτικής Εκπαίδευση, εργαστήρια και συνεδριάσεις συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης των υπαλλήλων, που συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες δασικής πυροπροστασίας Επίδειξη καινοτόμων προσεγγίσεων, τεχνολογιών, μεθόδων και μέσων πολιτικής.

5 Υποβολή προτάσεων για το LIFE + Έχουν ξεκίνησει από τις και θα λείξουν στις Προϋπολογισμός LIFE + Προϋπολογισμός: πάνω από 2 δις Προϋπολογισμός 2011: 267 εκατ. Κατανομή προϋπολογισμού 78% για χρηματοδότηση έργων, εκ των οποίων 50% είναι για τη φύση και βιοποικιλότητα 15% στοχεύουν σε διεθνικά έργα

6 Τρία στοιχεία του LIFE + LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση LIFE+ Ενημέρωση και Επικοινωνία

7 615 Προτάσεις υποβλήθηκαν (στοιχεία 2009) 194 Φύση και Βιοποικιλότητα LIFE + Nature LIFE + Biodiversity Ενημέρωση και Επικοινωνία Awareness raising environement Awareness raising biodiversity Awareness forest fire prevention Climate Change 81 Waste and Natural resources 58 Water 42 Urban Environment 31 Innovation Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση Strategic Approaches Air Soil Forests Chemicals Environment and Health 7 Noise

8 Προτάσεις που υποβλήθηκαν ανά κράτος μέλος(στοιχεία 2009) IT ES GR PL FR DE FI UK BE PT NL SE SI RO LV SK CY HU DK IE LT MT BG CZ AT LU EE

9 Προτάσεις που υποβλήθηκαν ανά κράτος μέλος και ανά κατηγορία Nature and Biodiversity Information and Communication Environment Policy and Governance IT ES GR PL FR DE FI UK BE PT NL SE SI RO LV SK CY HU DK IE LT MT BG CZ AT LU EE

10 Ποσοστό εγκεκριμένων προτάσεων ανά κατηγορία (%) (στοιχεία 2009) LIFE+ Nature 56% LIFE+ Environment Policy and Governance 47% LIFE+ Biodiversity 38% LIFE+ Information and Communication 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

11 Ποσοστό εγκεκριμένων προτάσεων ανά κατηγορία στην τριετία (%) LIFE+ Nature 45% 49% 56% LIFE+ Environment Policy and Governance 41% 41% 47% 38% LIFE+ Biodiversity 19% 13% 2009 LIFE+ Information and Communication 15% 22% 20% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

12 Προτάσεις που χρηματοδοτήθηκαν το 2007 και 2008

13 Προτάσεις που χρηματοδοτήθηκαν ανά κράτος μέλος τα έτη

14 Τελική Φάση (Award phase): κριτήρια αξιολόγησης Ονομασία κριτηρίων Maximum score Minimum pass score 1. Σεχνική Επάρκεια πρότασης Οικονομική Επάρκεια πρότασης υμβολή στους γενικούς στόχους του LIFE+ 4. Προστιθέμενη αξία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο Διακρατικός χαρακτήρας 5-6. υμμόρφωση με την εθνική προστιθέμενη αξία ύνολο

15 Τελική Φάση LIFE+ Environment Policy & Governance LIFE+ Information & Communication LIFE+ Nature Evaluated LIFE+ Biodiversity Rejected

16 LIFE+ Nature and Biodiversity LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα Διαχείριση οικοτόπων και ειδών και χωροταξικός σχεδιασμός, που θα περιλαμβάνει επίσης τη βελτίωση της οικολογικής συνοχής του δικτύου Natura 2000 Παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης διαδικασιών και δομών για την παρακολούθηση Σην κατάρτιση και υλοποίηση σχεδίων δράσης για τη διατήρηση ειδών και οικοτόπων Σην επέκταση του δικτύου Natura 2000 στις θαλάσσιες περιοχές

17 LIFE+ Nature and Biodiversity LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα Υπάρτοσν δύο διακριηές καηηγορίες έργων: LIFE+ Φύζη και LIFE+ Βιοποικιλόηηηα Έλα έξγν πξέπεη λα είλαη είηε LIFE+ Φύζε είηε LIFE+ Βηνπνηθηιόηεηα, ΟΥΙ έλα κίγκα ηωλ δύν.

18 Στόχος: LIFE+ Nature υγχρηματοδότηση βέλτιστης πρακτικής ή επίδειξης Φρηματοδότηση για την υλοποίηση των στόχων EU Birds directive 79/409/EEC and the EU Habitats directive 92/43/EEC συμπεριλαμβανομένων και τις περιοχές του δικτύου NATURA 2000 Επικεντρώνεται: Βιώσιμες μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε περιοχές NATURA 2000 Διατήρηση δράσεων για τα είδη που αποτελούν στόχο για τα Ορνιθοπανίδα και τα οικολογικά ενδιαιτήματα (Birds and Habitats directives). Σα έργα (projects) πρέπει να αναδεικνύουν τη βέλτιστη πρακτική Η συγχρηματοδότηση είναι γενικά 50% αλλά μπορεί να γίνει 60% ή 75% όταν στοχεύουν ξεκάθαρα τα είδη προτεραιότητας ή οικοτόπους Αγορά γης είναι δυνατή Ένα σημαντικό μέρος (τουλάχιστον 25%) του προϋπολογισμού του σχεδίου θα πρέπει να διατίθενται για συγκεκριμένες δράσεις διατήρησης. Επαναλαμβανόμενες δράσεις διαχείρισης της διατήρησης για τα ενδιαιτήματα των ειδών, καθώς και του δικτύου NATURA 2000 είναι επιλέξιμες.

19 LIFE+ Nature Παραδείγματα έργων LIFE+ Φύση θα μπορούσαν να είναι: Αποκατάσταση ορεινών οικοτόπων και Διατήρηση ζώων ή κάποιου είδους ορνιθοπανίδας υπό εξαφάνιση

20 LIFE+ Nature Σημαντικά σημεία για το LIFE+ Φύση Κάθε έργο που δεν συμβάλει άμεσα στις Οδηγίες προστασίας των Άγριων Πτηνών και Υυσικών Οικοτόπων πρέπει να υποβάλλονται σε άλλο στοιχείο του LIFE+ ή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Έργα που περιλαμβάνουν συνδυασμό περιοχών Natura 2000 και περιοχών εκτός Natura 2000 θα πρέπει να υποβάλλονται στο LIFE+ Βιοποικιλότητα (αν πληρούν όλες τις άλλες προϋποθέσεις) ή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Σα έργα βέλτιστης πρακτικής για την προστασία της φύσης εκτός περιοχών Natura 2000 συνήθως δεν χρηματοδοτούνται από το LIFE+. Σα έργα συνήθως περιορίζονται σε εδαφικές και/ή παράκτιες περιοχές που βρίσκονται εντός των περιοχών του δικτύου Natura Οι περιοχές πρέπει να ορίζονται επίσημα (SPA ή psci) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης. Μερικές εξαιρέσεις υπάρχουν στις περιπτώσεις που οι δράσεις μπορούν να λάβουν χώρα εκτός των περιοχών του δικτύου Natura 2000 (π.χ. για συνορεύουσες περιοχές) Δράσεις γύρω από την πανίδα που ευνοούν τα Άγρια Πτηνά είναι επιλέξιμες εντός SPAs και όχι SCIs

21 Στόχος: LIFE+ Biodiversity υν-χρηματοδότηση έργων καινοτομίας ή επίδειξης Φρηματοδοτείται η υλοποίηση ορισμένων στόχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM (2006) - η ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας (Halting the loss of biodiversity by 2010) - καθώς και τη νέα επικοινωνιακή πολιτική - Επιλογές για ένα ευρωπαϊκό όραμα και στόχο για τη βιοποικιλότητα μετά το 2010 (Options for an EU vision and target for biodiversity beyond 2010) Επικεντρώνεται: Επίδειξη καινοτόμων μέτρων για τη βελτίωση της βιοποικιλότητας, των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών, χωρίς να αφορά το NATURA 2000 καθεστώς Οι δράσεις πρέπει να είναι διαφορετικές και να έχουν προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με εκείνες του δικτύου NATURA 2000 Σο ποσό συγχρηματοδότησης είναι 50%. Αγορά γης είναι επιλέξιμες. Ένα σημαντικό μέρος (τουλάχιστον 25%) του προϋπολογισμού του σχεδίου θα πρέπει να διατεθεί σε «συγκεκριμένες ενέργειες διατήρησης»

22 LIFE+ Nature LIFE+ Nature or Biodiversity? LIFE+ Biodiversity Αποκλειστικά ορνιθοπανίδα και οικοτόπους (Exclusively Birds and Habitats directives) Επίδειξη των βέλτιστων πρακτικών (Demonstration of best practice) Η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των μέτρων διατήρησης και τις επενδύσεις σε περιοχές NATURA 2000 (Long-term sustainability of conservation measures and investments in Natura 2000) Αγορά γης και της μακροχρόνιας μίσθωσης ή επιλέξιμης αποζημίωσης(land purchase and long-term lease or compensation eligible) Δεν περιορίζεται στην ορνιθοπανίδα και τους οικοτόπους (Not restricted to the Birds and Habitats directives) Επίδειξη της καινοτομίας (Demonstration of innovation) Απόδειξη της εφικτότητας νέων ή καινοτόμων μέτρων υπέρ της βιοποικιλότητας (Demonstrating the feasibility of new or innovative measures in favour of biodiversity) Μόνο βραχυπρόθεσμη μίσθωση ή η αποζημίωση είναι επιλέξιμες (Only short term lease or compensation are eligible)

23 Συνέδριο στις Βρυξέλλες Best of the best 1-3 Ιουνίου 2010 Βρυξέλλες : Green Week Exhibition 2010 Biodiversity Our Lifeline Best LIFE Nature Projects 2009: 1. CRETAPLANT A pilot network of plant micro-reserves in Western Crete 2. MEDPONDS Actions for the conservation of Mediterranean temporary ponds in Crete Best LIFE-Environment Projects 2009: 3. Envi-Friendly (best of the best) Environmental Friendly Technologies for Rural Development (Prefecture of Laconia) http

24 Συνέδριο στις Βρυξέλλες Brussels, 25 and 26 May 2011 EUROPEAN CONFERENCE: LIFE+ ENVIRONMENT: 20 YEARS OF PRACTICAL SOLUTIONS TO ENVIRONMENTAL CHALLENGES αποσκοπεί να καταγράψει τη συμβολή του προγράμματος, τα επιτεύγματα, τα αποτελέσματα και να δώσει έμφαση στις μελλοντικές ανάγκες και στις ευκαιρίες στον τομέα αυτό, ιδίως εν όψει του επόμενου χρονικού πλαισίου θα δώσει επίσης την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους (stakeholders) για την ανταλλαγή εμπειριών στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος LIFE. Ιστοσελίδα συνεδρίου: news/events/lifeconf_env/index.html

25 Τι είναι νέο στο LIFE+ για αυτή τη χρονιά; Κοινές αλλαγές για τα τρία στοιχεία: υντομότεροι και πιο ξεκάθαροι Οδηγοί Εφαρμογής Σα έντυπα της πρότασης θα είναι σε μορφή Adobe Οι δράσεις που λαμβάνουν χώρα εκτός της ΕΕ μπορεί να είναι επιλέξιμες αλλά μόνο αν οι δράσεις συμβάλουν στους στόχους του έργου και πραγματοποιούνται από έναν δικαιούχο του έργου (που είναι καταχωρημένος σε κράτος-μέλος της ΕΕ) ή υπεργολάβο Ενθαρρύνεται η χρήση κριτηρίων Πράσινων Δημόσιων Προμηθειών (Green Public Procurement -GPP) για την προμήθεια υπηρεσιών/προϊόντων από τρίτους (sub-contractor) Δράσεις σχετικές με τουρισμό θα πρέπει να λάβουν υπ όψη τις Ανακοινώσεις της Επιτροπής για τον τουρισμό communications/communication2010_en.pdf Νέα υποχρεωτική δράση «Παρακολούθηση των αντίκτυπων των δράσεων του έργου» (που προηγουμένως υπήρχε μόνο για το LIFE+ Ενημέρωση) Κοινωνικό-οικονομικές επιδράσεις των έργων γύρω και πάνω από τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο περιβάλλον (π.χ. ανάπτυξη θέσεων εργασίας, υπηρεσιών για οικοσυστήματα, άλλα δευτερογενή αποτελέσματα) (ΥΤΗ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) Νέα έντυπα F8 για τα γενικά έξοδα

26 Τι είναι νέο στο LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα; Περιορισμένες ερευνητικές δράσεις μπορούν να είναι επιλέξιμες αν συμβάλλουν στους στόχους του έργου Επιστημονικές δημοσιεύσεις και άρθρα θα γίνονται δεκτά ως παραδοτέα Αγορά γης εκτός περιοχών Natura 2000: Επιλέξιμες ως συνδετικοί κρίκοι για την βελτίωση της οικολογικής συνέπειας and συνδεσιμότητας του δικτύου Natura 2000, ή για δράσεις αποκατάστασης σε ορισμένες περιπτώσεις Η αειφορία πρέπει να εξασφαλίζεται με το πιο κατάλληλο καθεστώς θεσμικής προστασίας πριν το τέλος του έργου

27 Τι είναι νέο στο LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα; Διευκρινίζεται αν είναι υποχρεωτική η κατάθεση του εντύπου A8 Ενθαρρύνονται έργα που στοχεύουν στην ανάπτυξη οικονομικών σχεδίων και προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας για το δίκτυο Natura 2000 Διαχωρίστηκαν τα τεχνικά έντυπα B και C για τις προτάσεις LIFE+ Υύση και LIFE+ Βιοποικιλότητα

28 LIFE+ Διαδικασία Υποβολής Οι προτάσεις θα υποβάλλονται σε 2 αντίγραφα CD-ROM Επεξήγηση: δίνουμε αυτό που χρησιμοποιούμε περισσότερο σάρωση των εντύπων της πρότασης, συμπεριλαμβανομένων των υπογραφών και των σφραγίδων, των σχεδίων που αφορούν το LIFE + Υύση και τα υποχρεωτικά παραρτήματα

29 Πρόσκληση LIFE Η πρόσκληση του LIFE ξεκίνησε στις 26 Υεβρουαρίου 2011 με συνολικό ποσό 267 εκατ. Λόγω της καθυστέρησης της δημοσιοποίησης της πρόσκλησης η ημερομηνία λήξης για την υποβολή των προτάσεων παρατάθηκε από τις 15 στις 18 Ιουλίου.

30 Σημαντικά γεγονότα Κρίσιμες ημερομηνίες Ημερομηνίες Έναρξη πρόσκλησης 26 Φεβρουαρίου 2011 A8 φόρμες θα πρέπει να δοθούν στις δημόσιες αρχές Ολοκλήρωση του κύριου μέρους της πρότασης και συζήτηση (αλληλογραφία συναντήσεις) με τους Εθνικούς Εκπροσώπους 13 Μαΐου 2011 (Προαιρετικά) Τελική Υποβολή 18 Ιουλίου 2011 Αποστολή των προτάσεων από τους Εθνικούς Εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ιουνίου 2011 (Προαιρετικά) 9 επτεμβρίου 2011 Αποκλεισμοί, διευκρινήσεις, εκλεξιμότητα επτέμβριος Μάρτιος 2012 Τπογραφή των επιμέρους συμφωνιών χρηματοδότησης Μάιος - Ιούνιος 2012 υντομότερη δυνατή ημερομηνία έναρξης για έργα του Ιουνίου 2012

31 Πληροθορίες: Σηην ιζηοζελίδα ηοσ ΥΠΕΚΑ:www.ypeka.gr

32 Πληροθορίες: Σηην ιζηοζελίδα ηοσ LIFE+:

33 Οι Εθνικού Εκπρόσωποι (National Environmental Authorities NFPs) Γξ. Σδνύιηα Σδώξηδε Αξρηηέθηωλ Σνπίνπ-Γαζνιόγνο- Πεξηβαιινληνιόγνο (PhD, MLA) Δζληθόο Δθπξόζωπνο Δπξωπαϊθνύ Πξνγξάκκαηνο LIFE+ Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υωξνηαμίαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Γεληθή Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο Γηεύζπλζε Διέγρνπ Αηκνζθαηξηθήο Ρύπαλζεο & Θνξύβνπ Γηώξγνο Πξωηόπαπαο Αξρηηέθηωλ-Πνιενδόκνο(DEA) Δζληθόο Δθπξόζωπνο Δπξωπαϊθνύ Πξνγξάκκαηνο LIFE+ Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υωξνηαμίαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Γεληθή Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο Γηεύζπλζε Διέγρνπ Αηκνζθαηξηθήο Ρύπαλζεο & Θνξύβνπ Γηεπζύληξηα Οξγαληζκνύ Γηνίθεζεο & Γηαρείξηζεο Πάξθνπ Πεξηβαιινληηθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο "Αληώλεο Σξίηζεο" π. Μνπζηαθιή 23, Ίιηνλ ηει: fax: πξνζωπηθό θηλεηό: Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο & Γηαρείξηζεο Πάξθνπ Πεξηβαιινληηθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο "Αληώλεο Σξίηζεο" π. Μνπζηαθιή 23, Ίιηνλ ηει: fax: πξνζωπηθό θηλεηό: Τπνβνιή Πξόηαζεωλ ζηελ Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε: ΤΠΔΚΑ, Γηεύζπλζε Διέγρνπ Αηκνζθαηξηθήο Ρύπαλζεο & Θνξύβνπ, Παηεζίωλ Αζήλα

34 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Δομή Χρηματοδότησης 2N Μορφές Χρηματοδότησης Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SERVICE FOR THE CO-ORDINATION OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0. Τίτλος του Μέτρου 16 Συνεργασία 8.2.1. Νομική βάση Άρθρα 35 και 55-57 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.6.2014 COM(2014) 371 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δεύτερη έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για την υλοποίηση της σύστασης 2009/C 151/01 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2014 COM(2014) 354 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς στον τομέα των γαλακτοκομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΜΑΖΟΥΖΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ. Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΜΑΖΟΥΖΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ. Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΜΑΖΟΥΖΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Το Europe Direct είναι μια υπηρεσία που σας βοηθάει να βρείτε απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

enterprise europe Αφιέρωμα: Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network»

enterprise europe Αφιέρωμα: Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» υψιπετης ISSN 1986-0218 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 44 enterprise europe Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST: Το μεγαλύτερο Πρόγραμμα πανευρωπαϊκής ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος Βόλος Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Μέρος Πρώτο: Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+... 3 Εισαγωγή... 3 Σκοπός του Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.1.2014 COM(2014) 30 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ):

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Η Πολιτική της Ε.Ε. για τη ασοπροστασία Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της ηµερίδας και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014 Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems»

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems» Λευκωσία, 5 Φεβρουαρίου 2015 Προς: Όλα τα Μέλη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems» Κυρία/ε, Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11772

ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11772 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11772 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓEΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓEΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓEΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG ΠΑΡΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας

Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας Εφαρμογή των πολιτικών για την ενεργειακή απόδοση σε κράτη-μέλη της ΕΕ Με την υποστήριξη του* Πληροφορίες έκδοσης Φυλλάδιο που παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.6.2014 COM(2014) 357 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020

Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 EL Η βιοποικιλότητα Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 Στην Ευρώπη, σχεδόν το ένα τέταρτο των αγρίων ειδών απειλούνται σήμερα με εξαφάνιση. Η βιοποικιλότητα η εξαιρετική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Στεφ. Παρασκευόπουλος Καθηγητής ΠΤΕΑ-ΠΘ Εισαγωγή Ο ορισμός του οικοτουρισμού που ι σχύει κα ι γ ια τ ις προστατευόμενες περιοχές δίνεται από τη Σβωρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού του ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 Τεχνική Οδηγία 1 οµή,

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ)

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ) 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Έκδοση Building SPP Η ομάδα έργου Building SPP, LNEG Laboratório Nacional de Energia e Geologia, 2014. Συγγραφείς: Paula Trindade,

Διαβάστε περισσότερα