PARTNER: P3-ZOGRAFOU MUNICIPAL ENTERPRISE FOR DEVELOPMENT. 1.Title: Exhibition in Gardens and Environments

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PARTNER: P3-ZOGRAFOU MUNICIPAL ENTERPRISE FOR DEVELOPMENT. 1.Title: Exhibition in Gardens and Environments"

Transcript

1 PARTNER: P3-ZOGRAFOU MUNICIPAL ENTERPRISE FOR DEVELOPMENT 1.Title: Exhibition in Gardens and Environments Date : June 2011 Place: Athens Country: Greece Media: Zografou Municipal Enterprise for development Type: Website 2.Title: Exhibition in Gardens and Environments Date : June 2011 Place: Athens Country: Greece Media: Zografou Municipal Enterprise for development Type: Brochure

2

3 Seminar Exhibition in Gardens and the Environment Exhibition from 11th 14th February/2011 The seminar and the Exhibition in Gardens and the Environment was held from 11th 14/ of February/2011. During the seminar it was mentioned PERIURBAN PROJECT. As well the leaflet was spreading out the exhibitors and the visitors through a kiosk where Zografou Municipal Enterprise for development participated. For more information about the exhibition have a look at:

4 ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ: άββατο, 12/02/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 09:30-10:00 Εγγραφζσ 10:00-10:20 10:20-10:35 10:35-10:50 10:50-11:20 11:20-11:35 11:35-11:50 ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΤΣΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΣΩΝ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΡΑΙΝΩΝ ΣΕΓΩΝ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΟΛΤΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΣΡΩΜΑΣΩΗ Βαςικζσ Αρχζσ χεδιαςμοφ Δρ. Σηοφλια Σηϊρτηθ Αρχιτζκτων Σοπίου-Δαςολόγοσ-Περιβαλλοντολόγοσ (PhD, MLA), φμβουλοσ Κακθγιτρια ΕΑΠ Αντιπρόεδροσ Πανελλινιου υλλόγου Αρχιτεκτόνων Σοπίου υςτιματα τεγανοποίθςθσ ταμάτθσ Αντωνάκοσ Μθχανικόσ Μεταλλείων Μεταλλουργόσ Ε.Μ.Π. MSc Επιςτιμθ και Σεχνολογία Τλικϊν Sika HELLAS Ειςαγωγι ςτθν φγχρονθ Σεχνολογία Φυτεμζνων Δωμάτων : Σφποι Φυτεμζνων Δωμάτων Λαμπρινι Ποδαροποφλου Γεωπόνοσ MSc Αρχιτζκτων Σοπίου Πράςινθ τζγθ Ανάλυςθ Τλικϊν Διαςτρωμάτωςθσ, υμπλθρωματικϊν Προϊόντων και Ζξυπνα υςτιματα Οικονομίασ Νεροφ Δζςποινα Αρετάκθ Σεχνολόγοσ Γεωπόνοσ-Αρχιτζκτων Σοπίου Πράςινθ τζγθ Διάλειμμα για καφζ υςτιματα Αςφαλείασ από Πτϊςθ Szilard Csizmadia Διευκυντισ πωλιςεων Diadem App Kft. ΩΡΕ: 10:00 π.μ. 14:45 μ.μ. ΣΟΠΟΘΕΙΑ: Εκκεςιακό κζντρο Ανκοφςασ EXPO ATHENS Αίκουςα Α, Θμιϊροφοσ ΚΟΠΟ: Ο ςτόχοσ του ςεμιναρίου είναι να μεταδϊςει τθν κατάλλθλθ τεχνογνωςία ςτθ μελζτθ και καταςκευι πράςινων ςτεγϊν ςφμφωνα με τθ ςφγχρονθ τεχνολογία φυτεμζνων δωμάτων και τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ. Παράλλθλα να αξιολογιςει τθν ενεργειακι ςυμπεριφορά των κτιρίων και να αναδείξει μεκόδουσ βελτίωςθσ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ και τθσ ποιότθτασ ηωισ. ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ Ε: Γεωπόνουσ, Αρχιτζκτονεσ, Αρχιτζκτονεσ Σοπίου, Μθχανικοφσ, Καταςκευαςτζσ οι οποίοι δραςτθριοποιοφνται ςτθν μελζτθ και καταςκευι φυτεμζνων δωμάτων και ςτθν βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι ΕΙΘΓΘΣΕ: Διεκνείσ & Ζλλθνεσ επιςτιμονεσ και κακθγθτζσ Εμπειρογνϊμονεσ Φυτεμζνων Δωμάτων Εξειδικευμζνοι Γεωπόνοι, Αρχιτζκτονεσ και Αρχιτζκτονεσ Σοπίου 11:50-12:20 Καταςκευι και Καταςκευαςτικζσ Λεπτομζρειεσ Φυτεμζνων Δωμάτων. υνικθ Λάκθ ςτθν Καταςκευι Φυτεμζνων Δωμάτων. Αρχζσ υντιρθςθσ Φυτεμζνων Δωμάτων. Μαιάνδρου 83 & Φλαβιανϊν, Νζα Φιλαδζλφεια, Σ.Κ Σθλ , φαξ url.

5 Θεόφιλοσ Ματςουκάσ Γεωπόνοσ MSc Αρχιτζκτων Σοπίου Πράςινθ τζγθ 12:20-12:30 12:30-12:40 12:40-12:50 12:50-13:20 13:20-13:35 13:35-13:55 13:55-14:40 14:40-15:00 Κατάλλθλο Φυτικό Τλικό για Φυτεμζνα Δϊματα Λαμπρινι Ποδαροποφλου Γεωπόνοσ MSc Αρχιτζκτων Σοπίου Πράςινθ τζγθ Αναφορζσ ςτθν Ελλθνικι και Διεκνι Νομοκεςία Θεόφιλοσ Ματςουκάσ Γεωπόνοσ MSc Αρχιτζκτων Σοπίου Πράςινθ τζγθ Διάλειμμα για καφζ Αντιμετϊπιςθ Φαινομζνου Θερμικισ Νθςίδασ Dr. Stephan Brenneisen Πρόεδροσ τθσ Ελβετικισ Ομοςπονδίασ για Πράςινα Κτίρια Επικεφαλισ του Green Roof Center of Competence ςτο Πανεπιςτιμιο Εφαρμοςμζνων Επιςτθμϊν ςτθ Ηυρίχθ Φυτεμζνα Δϊματα και Βιοποικιλότθτα Ξενοφϊν Κάππασ Διευκυντισ Ελλθνικισ Ορνικολογικισ Εταιρείασ Διεκνι ζργα : Παραδείγματα και Εφαρμογζσ Szilard Csizmadia Διευκυντισ πωλιςεων Diadem App Kft. Παραδείγματα Εφαρμογϊν ςτθν Ελλάδα: - Διαμόρφωςθ Δϊματοσ Ιδιωτικισ Οικίασ ςτθ Φιλοκζθ Ελζνθ Πλζτςα M. De Landtsheer Αρχιτζκτων Μθχανικόσ DLP Architects - Κτίριο Διοίκθςθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Εμμανουιλ Μακιουδάκθσ Γεωπόνοσ - Καταςκευαςτισ Ζργων Πραςίνου - Θ μεγαλφτερθ πράςινθ ςτζγθ ςτθν Ελλάδα, Αμαξοςτάςιο τθσ ΘΛΠΑΠ ΑΕ ςτο Ρουφ & Μονάδα Οργάνωςθσ τθσ Διαχείριςθσ Αναπτυξιακϊν Προγραμμάτων του Τπουργείου Οικονομίασ & Οικονομικϊν Θεόφιλοσ Ματςουκάσ Γεωπόνοσ MSc Αρχιτζκτων Σοπίου Πράςινθ τζγθ Ερωτιςεισ υηιτθςθ Σρίτη, 15/02/ :45-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-15:30 υγκζντρωςθ (για τον τόπο κα ενθμερωκοφν όλοι οι ςυμμετζχοντεσ μζςω ) Επίςκεψθ ςτθν πράςινθ ςτζγθ του Αμαξοςταςίου τθσ ΘΛΠΑΠ ΑΕ ςτο Ρουφ Επίςκεψθ ςτο φυτεμζνο δϊμα τθσ ΜΟΔ ΑΕ ςτουσ Αμπελόκθπουσ Επιςτροφι ςτον τόπο ςυγκζντρωςθσ Μετά το πζρασ του ςεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωςη παρακολοφθηςησ ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. Για την παρακολοφθηςη του ςεμιναρίου θα τηρηθεί ςειρά προτεραιότητασ βάςει ςυμμετοχών. Μαιάνδρου 83 & Φλαβιανϊν, Νζα Φιλαδζλφεια, Σ.Κ Σθλ , φαξ url.

6 ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ «Βαζικές αρχές ζχεδιαζμού» Εηζεγήηξηα: Τδνύιηα Τδώξηδε Δξ. Αξρηη. Τνπίνπ (PhD, MLA) Ειιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκηo Αληηπξόεδξνο Σπιιόγνπ Αξρηηεθηόλωλ Τνπίνπ Γξ.Τδνχιηα Τδψξηδε,Αξρηηέθησλ Τνπίνπ(P.h.D., M.L.A) ηει , θηλ

7 Periurban Parks είλαη έλα Δπξσπαηθφ Πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπαηθφ Τακείν θαη πξνάγεη ηελ αληαιιαγή ηδεψλ θαζψο θαη ηελ θαιχηεξε δηαρείξεζε Φψξσλ πξαζίλνπ θαη Πξάζηλσλ Γηθηχσλ.

8 Ζ Δπξσπατθή απηή ζπλεξγαζία θηινδνμεί λα θαηαιήμεη ζε πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο ρψξσλ πξαζίλνπ θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ρψξσλ απηψλ

9 Ζ ΚΔΓΖΕ είλαη έλαο απφ ηνπο 14 ζπκκεηέρνληεο ζην Δπξσπαηθφ απηφ πξφγξακκα. Ο Γήκνο Εσγξάθνπ ζα πξνηείλεη κέζα απφ απηφ ην πξφγξακκα ηελ θαιχηεξε δηαρείξεζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ θαζψο θαη ησλ δηθηχσλ πξαζίλνπ ηνπ.

10 ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ (ROOF GARDENS) Με απηφλ ηνλ ηξφπν δίλεηαη ε επθαηξία δεκηνπξγίαο ελφο λένπ Γηθηχνπ Πξαζίλνπ, ην νπνίν ζα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ θαζψο θαη ην κηθξνθιίκα ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ θάζε πεξηνρήο. Γξ.Τδνχιηα Τδψξηδε,Αξρηηέθησλ Τνπίνπ(P.h.D., M.L.A) ηει , θηλ

11 PARTNER: P5-VITOSHA NATURE PARK 1.Title: Periurban Parks information Date : June 2011 Place: Vitosha Country: Bulgaria Media: National Sports Academy Vassil Levsky Type: Website 2.Title: Periurban Parks information Date : June 2011 Place: Vitosha Country: Bulgaria Media: Vitosha National Park Type: Website

12 NATIONAL SPORTS ACADEMY VASSIL LEVSKY Website Periurban project (http://www.nsa.bg/bg/news/id,1185)

13 VITOSHA NATIONAL PARK Website 5th Project meeting in Praga-27/calendar: Feb/2011 (http://park vitosha.org/calendar/ ?mini=calendar%2F )

14 Local Stakeholders event-calendar: 31/Mar/2011 vitosha.org/calendar/ ?mini=calendar%2F Sofia.- Presentations about PERIURBAN Project and the concept on periurban natural areas, and about the Territorial Analysis of Vitosha Nature Park.

15 6th Project meeting in Milano- calendar: 31/May/2011 vitosha.org/calendar/ ?mini=calendar%2F

16 Observer in the General Assembly FEDENATUR- calendar: 23/Jun/2011 vitosha.org/calendar/ ?mini=calendar%2F Lyon - General Assembly of FEDENATUR and When the town changes...from periurban natural areas to metropolitan natural parks. PERIURPAN Project Brochure, as well as information materials about Vitosha Nature Park were distributed among participants.

17

18

19

20 PARTNER: P7-REGIONAL GOVERNMENT OF LOMBARDY 1.Title: Mr. Colucci: the value of public and private partnership Date : May 2011 Place: Milano Country: Italy Media: Several media Type: Interview 2.Title: Periurban parks: Un progetto che consente di guardare oltre confine nei giardini dei nostril vicini di casa Date : June 2011 Place: Milano Country: Italy Media: Magazine BoscoinCittà Type: Magazine 3.Title: Interviews to political responsible Date : May 2011 Place: Milano Country: Italy Media: PERIURBAN PARKS website Type: Website 4.Title: Interviews to political responsible Date : May 2011 Place: Milano Country: Italy Media: Press release Type: Local Event

21 5.Title: Un nuevo paesaggio per l Italia e l europa: Il Periurbano Date : April 2011 Place: Milano Country: Italy Media: Press release Type: Local event 6.Title: Incontro con I direttori dei parchi regionali Date : February 2011 Place: Milano Country: Italy Media: Regione Lombardia Type: Local event

22 Parks, Mr. Colucci: the value of public and private partnership Councillor for Landscape and Ecological Networks, Lombardy Region SYNERGY BETWEEN PRODUCTIVE WORLD AND PARKS, A REAL POSSIBILITY Environmental protection and economic competitiveness bond together building up a public and private partnership in developing periurban parks. Alessandro Colucci, Councillor for Landscape and Ecological Networks for Regione Lombardia put out this new challenge during the Periurban Project meeting in Milan last 26 Th of May. The aim of periurban parks he said is to find a way to mitigate human pressure defending the very last green areas from crowding, suburbs deterioration and landscape fragmentation. This is why as Regional Government we re putting forward a new Regional Act about the governance of regional parks. The actual regional Law of protected areas was issued in 1983, eight years before the national one, and it spotted seven periurban parks that cover about 40% of the regional parks. The councillor Colucci advices that after so many years the law needs a modernization and simplification: Our parks ought to become more multifunctional underlying both the environmental and economical aspects. To improve the link between the these two issues we should let them develop in co-evolution. A solution to facilitate it could be to involve private partners in the management of periurban areas thanks to their own businesses, as several firms in Lombardy are slightly turning into green and sustainable economy. These firms want to be an allied of regional parks and in particular on periurban parks, as they re settled down in the very close territory. That s why we are working on a Fund raising regional project, that is to say a sort of a catalogue of ideas and projects to carry out within our parks that emphasizes both the protection of nature, quality of the environment and business development. This is particularly true because in 2015 Lombardy and Milan will host the Universal Expo on the themes of sustainability, such as Feeding the world, Energy for life. On the other hand Milan has 1,5 million of inhabitants and commuters getting in everyday, so that the urban sprawl of this city may threat its two periurban parks, such us Parco Nord Milano and Parco Agricolo Sud Milano. According to this situation these two fundamental periurban parks Coucillor Colucci says are strategic areas where to show this new synergy. The public-private partnership seems to be the key to meet these new needs of metropolitan growth. It is very important to ensure innovative activities and sustainable socio-economic development though maintaining environment control in public hands.

23

24

25

26

27 COMUNICATO STAMPA 6th PROJECT MEETING Milan 26/27 may 2011 Il 26 e il 27 Maggio i parchi metropolitani europei arrivano in Regione Lombardia, a visitare la realtà di Milano e l'esperienza del Parco Agricolo Sud Milano e Parco Nord Milano. Durante il primo giorno si terrà il seminario di apertura, presso Palazzo Isimbardi, che focalizzerà lo status normativo delle aree naturali periurbane per implementare con lo scopo di promuovere una metodologia comune europea nella creazione e nella gestione di Parchi periurbani da sottoporre all'unione Europea, in vista di possibili finanziamenti mirati. I parchi naturali periurbani in prossimità della città contribuiscono alla salvaguardia della biodiversità aumentando l attrattiva della città, rendendola più vivibile: sono cioè un ottimo ambiente dove trascorrere il proprio tempo libero, fare sport, rilassarsi e stare a contatto diretto con la natura, migliorando il benessere e la salute dei cittadini. Questo è particolarmente evidente nel caso del Parco Nord Milano: un esempio nitido di come un area periurbana è stata sottratta all edificazione e è stata trasformata in trent anni, pezzo dopo pezzo, albero dopo albero, in una grande parco naturale per la città, dentro la città, al servizio della città Dopo la prima giornata di studio e la visita al Parco Agricolo Sud Milano agli amici che provengono da altri paesi europei avranno modo di scoprire il nostro parco con i mezzi in cui noi lo proponiamo ai milanesi: con il tram, con la bicicletta, a piedi, con una cena rustica nell aia insieme ai dipendenti e ai volontari che vi lavorano tutti i giorni. Perché questo aspetto è particolarmente importante: oltre lo status giuiridico di cui si parlerà oggi, al di là del ruolo ecologico, sociale, economico e educativo che hanno i parchi periurbani, la componente umana è quella determinante del vincere la sfida: lavoratori, dipendenti, volontari, una grande squadra che ha una passione comune il parco - e che lavora per il bene della propria città.

28 COMUNICATO STAMPA UN NUOVO PAESAGGIO PER L ITALIA E L EUROPA: IL PERIURBANO Venerdì 29 Aprile Sala Affreschi di Palazzo Isimbardi, C.so Manforte, 35 Milano, Parco Nord Milano L assessorato ai sistemi Verdi e Paesaggio della Regione Lombardia in collaborazione con la provincia di Milano ed il Parco Agricolo Sud Milano organizza venerdì 29 Aprile 2011 il seminario: Un nuovo paesaggio per l Italia e l Europa: il periurbano. I parchi metropolitani sono la nuova frontiera sia per proteggere le frange periurbane, ma anche per valorizzare ed incrementare le particolarità derivanti dalla compresenza tra uomo e natura. Per veicolare questa importante idea è importante un ribaltamento concettuale che capovolga l idea di aree rurali come spazi di attesa, degrado e deposito dei rifiuti urbani; ecco che proteggere, salvaguardare queste aree non è più sufficiente, ma è necessario investire in esse come risorsa primaria e servizio educativo, turistico ed agricolo. A partire dalle 9.30, presso la sede della Provincia di Milano, nella Sala Affreschi di Palazzo Isimbardi, C.so Manforte, 35 Milano, si alterneranno numerosi interventi riguardanti il tema delle frange periurbane. Interessante sarà l intervento del professor Gaetano Lisciandra, Vicepresidente INARCH Lombardia,che grazie un excursus storico-artistico spiegherà l incontro/scontro tra città e campagna. Verranno inoltre presentati il progetto Corona Verde realizzato dalla Regione Piemonte ed il Programma Interreg Periurban, al quale partecipano il Parco Nord Milano e il Parco Sud Milano. Quest ultimo è un progetto di cooperazione internazionale, di durata triennale con termine nell anno 2012, che vede il coinvolgimento di ben 14 regioni, associazioni europee. Un analisi e successiva valutazione degli spazi periurbani di interesse ha dato avvio al progetto, il cui obiettivo è, attraverso lo scambio di esperienze, quello di elaborare linee guida, da integrare nelle direttive regionali, per la creazione di una metodologia comune per la gestione delle aree periurbane. L incontro sarà anche occasione per promuovere il volume "Parchi metropolitani", di Ippolito Ostellino, direttore del Parco Fluviale Po torinese, un libro interamente dedicato ai parchi urbani italiani, risorsa per lo sviluppo di politiche strategiche di sostenibilità locale, conservazione della biodiversità e tutela del paesaggio ad oggi non contemplate tra le aree protette. Un interessante opportunità per conoscere le aree in cui antropico e naturale si incontrano/scontrano; ambienti fragili ma che possiedono anche la forza di richiamare i cittadini coniugando la funzione ecologica a quella fruitiva.

29

30 INCONTRO CON I DIRETTORI DEI PARCHI REGIONALI Giovedì 10 Febbraio 2011 Palazzo Lombardia, Sala n.34, Terzo Piano, Lotto Arancio Ore Introduce: Daniela Marforio (Direttore Generale D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio) Coordina: Anna Bonomo (U.O. Parchi e rete natura 2020) e Antonio Tagliaferri (Struttura Valorizzazione delle aree protette e biodiversità) Punti in discussione: 1) Aggiornamento sulla riforma delle aree protette; 2) Razionalizzazione dell uso delle risorse e miglioramento dell efficienza gestionale, accorpamento dei servizi e riduzione della spesa. Revisione del sistema di assegnazione delle risorse: sfide, opportunità e proposte; 3) Individuazione delle aree non idonee all installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle aree protette; 4) Presentazione/aggiornamento sulle iniziative in corso riguardanti la comunicazione e l'educazione ambientale; 5) Progetto comunitario PERIURBAN (Antonella Songia, u.o. Promozione, valorizzazione e fruizione degli enti parco) 6) Discussione con i Direttori dei Parchi

31 PARTNER: P9-LILLE METROPOLITAN NATURAL SPACE OFFICE 1.Title: De Paris a Milan les villes verdissent Date : May 2011 Place: Lille Country: France Media: La feuile Type: Magazine 2.Title: PERIURBAN un réseau de 14 parcs péri urbains Date : February 2011 Place: Lille Country: France Media: La feuile Type: Magazine

32

33

34 PARTNER: P11-PRAGUE CITY FOREST 1.Title: 5th Project meeting Date : February 2011 Place: Troja Country: Rep. Czech Media: University of Life Sciences Type: Brochure 2.Title: Video of the Major of Troja Date : June 2011 Place: Troja Country: Rep. Czech Media: PERIURBAN PARKS website Type: Video 3.Title: Brochure of PERIURBAN PARKS Date : June 2011 Place: Troja Country: Rep. Czech Media: PERIURBAN PARKS Type: Brochure 4.Title: Note on PERIURBAN project Date : June 2011 Place: Troja Country: Rep. Czech Media: Troja municipal magazine Type: Magazine

35

36

37 PERIURBAN_PARK_int_2CZw.pdf :43:07 locations of Natura 2000 (the natural monument Havránka and Salabka, the natural reserve Podhoří). Additionally, significant landscape elements have been declared and a natural monument Vltava Rapid is in proposal. Considering the biodiversity, the Troja area is one of the most significant areas of Prague. For centuries, the Troja landscape was cultivated by shepherding, agriculture and fruit growing. Historical traits of these uses are preserved C M Y CM MY CY CMY K The territory of Natural Park Draháň Troja spreads over an area of 579 ha and encompasses four municipal districts of Prague: Troja, Bohnice, Čimice and Dolní Chabry. The largest area of the park (app. 300 ha) is located in Prague Troja, an area of the project Periurban Parks interest in terms of its protection, care and development. Residential areas with prevailing family houses (south border) and the housing estate in Bohnice (north border) are located on the delimited territory. The park also includes Zoological and Botanical garden and varied group of natural, cultural and tourist sights. The park represents a recreational space that increases the standard of living and offers leisure possibilities for its inhabitants; at the same time it is a very important area from the ecological point of view to maintain biodiversity, protected species, and ecological stability of the territory. The park is situated in the area of Troja Basin, on the left bank of the Vltava River. Conditions of the whole area are very varied. Geological development predestined very varied composition of landscape with valuable geologic formation (natural monument Big Rock), rugged topography and many unique habitats. The park encompasses two significant European even today, the evidence being agricultural and vineyards estates. The baroque Troja Palace with its garden and large economic background is a dominant feature of this area. By economic background we mean manor,

38 PERIURBAN_PARK_ext_2CZw.pdf :56:32 CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE C M Y CM MY CY CMY K mill, brewery and the St. Clare vineyard with its chapel. In 1931, the area of former preserve was transformed into a Zoological garden, which ranks among the most beautiful ones in the world. In the 1960s a Botanical garden was formed on the slopes above the palace. The tropical greenhouse Fata Morgana is part of the garden. Troja is a very popular recreational area also due to its sports facilities for canoeing, horse riding, tennis, cycling and roller-skating alongside the river. Over two million people visit Troja annually, which makes it the second most visited location in Prague (after the Prague castle). Prague Troja is an independent municipal district since 1992 with a population of 1200 inhabitants. The disparity between the number of inhabitants and visitors, the lack of services and touristic infrastructure or the uncoordinated tourism are the most current issues that need to be addressed. It is crucial to save Troja from being gradually sealed by city structure and development projects for the future of the natural park that extends to the protected area of historical center of Prague and UNESCO monuments. It is also crucial to manage and develop this area as a unique and significant recreational area of the Capital Prague. Natural park Draháň Municipal district Prague Troja More information:

39

40

41

42

43

44

INTERREG III A GREECE-ITALY 2000-2006. Applied Research on Cultural Heritage and Environmental Opportunities for Tourism

INTERREG III A GREECE-ITALY 2000-2006. Applied Research on Cultural Heritage and Environmental Opportunities for Tourism INTERREG III A GREECE-ITALY 2000-2006 Applied Research on Cultural Heritage and Environmental Opportunities for Tourism Regione Puglia Assessorato al Turismo e Industria Alberghiera La cooperazione è lo

Διαβάστε περισσότερα

Tourism in rural areas

Tourism in rural areas E U R O P E A N U N I O N C O M M U N I T Y I N I T I AT I V E Tourism in rural areas Guida al turismo rurale e catalogo dell ospitalità della rete per la commercializzazione dei prodotti locali e del

Διαβάστε περισσότερα

Il Coordinamento della Rete di Cooperazione Transnazionale per la Commercializzazione dei Prodotti Locali e del Turismo Rurale

Il Coordinamento della Rete di Cooperazione Transnazionale per la Commercializzazione dei Prodotti Locali e del Turismo Rurale Frontespizio Questo catalogo sul Turismo Rurale è realizzato nell ambito dell iniziativa comunitaria LEADER+, la quale si propone di sostenere lo sviluppo locale attraverso la valorizzazione delle proprie

Διαβάστε περισσότερα

Il Griko e una lingua minoritaria ancora

Il Griko e una lingua minoritaria ancora www.e-griko.eu Griko: Di che cosa si tratta? Il Griko e una lingua minoritaria ancora oggi parlata in una delle due isole linguistiche di origine greca dell Italia Meridionale, la Grecìa Salentina, nella

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/05/2015. «Οι πολλαπλές πτυχές της πέτρας» 09:00π.μ. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ζάκυνθος. Μια επιστημονική προσέγγιση.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/05/2015. «Οι πολλαπλές πτυχές της πέτρας» 09:00π.μ. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ζάκυνθος. Μια επιστημονική προσέγγιση. ΣΑΒΒΑΤΟ 16/05/2015 09:00π.μ. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ζάκυνθος «Οι πολλαπλές πτυχές της πέτρας» Μια επιστημονική προσέγγιση. i V.I.S.: www.visproject.eu - ΠΙΝ/ΠΕΖ: http://pin.gov.gr ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ: www.kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

per la commercializzazione dei prodotti locali e del turismo rurale

per la commercializzazione dei prodotti locali e del turismo rurale E U R O P E A N U N I O N C O M M U N I T Y I N I T I AT I V E European delicacies Catalogo dei prodotti della rete per la commercializzazione dei prodotti locali e del turismo rurale Local delicacies

Διαβάστε περισσότερα

AREA ACTION PLAN MEDITERRANEAN AREA

AREA ACTION PLAN MEDITERRANEAN AREA AREA ACTION PLAN MEDITERRANEAN AREA Content Summary of Actions... 2 Περίληψη των δράσεων μας στο πλαίσιο του προγράμματος ELBARN (summary Greek)... 3 Riassunto delle azioni (summary Italian)... 6 Resumo

Διαβάστε περισσότερα

Organized by In collaboration with With the kind support of Under the auspices. Ambasciata di Grecia a Roma

Organized by In collaboration with With the kind support of Under the auspices. Ambasciata di Grecia a Roma Organized by In collaboration with With the kind support of Under the auspices Ambasciata di Grecia a Roma Da secoli ormai ci lega un filo: d oro in alcuni punti, rosso o nero in altri. È il filo che unisce

Διαβάστε περισσότερα

Organized by In collaboration with With the kind support of Under the auspices. Ambasciata di Grecia a Roma

Organized by In collaboration with With the kind support of Under the auspices. Ambasciata di Grecia a Roma Organized by In collaboration with With the kind support of Under the auspices Ambasciata di Grecia a Roma Il convegno viene organizzato dalla Fondazione Onassis nell ambito del programma Dialoghi Ateniesi,

Διαβάστε περισσότερα

Training Modules Multilateral Project SHIVAA 502901 LLP-1-2009-1-FR- GRUNDTVIG -GMP

Training Modules Multilateral Project SHIVAA 502901 LLP-1-2009-1-FR- GRUNDTVIG -GMP Training Modules Multilateral Project SHIVAA 502901 LLP-1-2009-1-FR- GRUNDTVIG -GMP Successful Help for Inclusion by Valorised Actions for Adults in the field of environment SHIVAA 502901-LLP-1-2009-1-FR-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

Press Clippings (v 7) World Forum on Energy Regulation (WFER IV) (Status as of 5 th November 2009)

Press Clippings (v 7) World Forum on Energy Regulation (WFER IV) (Status as of 5 th November 2009) 1 Press Clippings (v 7) World Forum on Energy Regulation (WFER IV) (Status as of 5 th November 2009) 2 Table of contents 1. Overview of WFER IV Communications Strategy... 4 2. Press Clippings... 5 International

Διαβάστε περισσότερα

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning WP1 1 Ιανουαρίου 2010 [LEARNING COMMUNITY - IMMIGRANTS AS EDUCATIONAL FACILITATORS PAVE THE WAY FOR IMMIGRANTS TO ACCESS LIFELONG LEARNING] Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave

Διαβάστε περισσότερα

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI C 111 E / 1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ PARLAMENT EUROPEJSKI PYTANIA PISEMNE Z ODPOWIEDZIĄ Pytania pisemne skierowane przez posłów do Parlamentu

Διαβάστε περισσότερα

17-19 May 2012 Proceedings

17-19 May 2012 Proceedings 17-19 May 2012 Proceedings Edited by Aristidis Bitzenis Vasileios A. Vlachos Εκδόσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ της Θράκης International Conference on International Business (www.icib.eu) Thessaloniki, 17-19 May 2012

Διαβάστε περισσότερα

EVS Project. Date: From August 2014. Venue: Greece, Lefkas

EVS Project. Date: From August 2014. Venue: Greece, Lefkas reμονοπατια ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ / Solidarity Tracks Tel/Fax : +30 26 450 23123 E-mail : pistes_solidaires@yahoo.gr Web site : www.tamonopatia.org EVS Project Date: From August 2014 Venue: Greece, Lefkas Activity

Διαβάστε περισσότερα

EVS Project. Date: From August 2014. Venue: Greece, Lefkas

EVS Project. Date: From August 2014. Venue: Greece, Lefkas ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ / Solidarity Tracks Tel/Fax : +30 26 450 23123 E-mail : pistes_solidaires@yahoo.gr Web site : www.tamonopatia.org EVS Project Date: From August 2014 Venue: Greece, Lefkas Activity

Διαβάστε περισσότερα

Regional ITS Action Plan

Regional ITS Action Plan Regions for Intelligent Transport Solutions Network This project is co-financed by the European Regional Development Fund and made possible by the INTERREG IVC programme Project Duration: 31.01.2012 31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

Agriturismo Casacchella

Agriturismo Casacchella Agriturismo Casacchella Contrada San Nico 87064 Cantinella di Corigliano Calabro (Cosenza) Calabria Italy telefono +39 0983 851 169 cell. +39 333 5399 420 fax +39 0983 851 147 e-mail info@salicevacanze.it

Διαβάστε περισσότερα

RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model GOOD PRACTICES

RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model GOOD PRACTICES RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model GOOD PRACTICES 1 Name of Organisations: 1. CVT Georgiki Anaptixi Agricultural

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Deliverable D3.3.3 DEVELOPMENT OF INNO-SME NETWORKS PILOT ONLINE COLLABORATIVE PLATFORM Thessaloniki, March 2011 According to specifications

Διαβάστε περισσότερα

Dal volume Cipro Italia A/R Architettura di Emma Tagliacollo

Dal volume Cipro Italia A/R Architettura di Emma Tagliacollo Ambasciata d'italia Dal volume Cipro Italia A/R Architettura di Emma Tagliacollo Il progetto della mostra di Architettura cipriota ha origine da una serie di interrogativi che nascono dal ruolo che ricopre

Διαβάστε περισσότερα

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 21.3.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 82 E / 1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ PARLAMENT EUROPEJSKI PYTANIA PISEMNE Z ODPOWIEDZIĄ

Διαβάστε περισσότερα

The missing link: rural heritage and sustainable rural development. Conference Proceedings

The missing link: rural heritage and sustainable rural development. Conference Proceedings Promotion of a Cultural Area Common to European Rural Communities CULT RURAL TO EU The missing link: rural heritage and sustainable rural development Conference Proceedings INTERNATIONAL CONFERENCE «The

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of Teens. In This Number. Issue 2. European School Magazine

The Voice of Teens. In This Number. Issue 2. European School Magazine I m Konstantinos and I started playing digital games when I was 5 years old. At the beginning I played video games, action games etc. alone but later I started played together with my brother Vassilis..

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model R E F E R E N C E D O C U M E N T R U R W O M B A C K PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0

Διαβάστε περισσότερα

NAUSIVIOS CHORA. A Journal in Naval Sciences and Technology ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ. Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών. Ανθρωπιστικές και Πολιτικές Επιστήμες

NAUSIVIOS CHORA. A Journal in Naval Sciences and Technology ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ. Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών. Ανθρωπιστικές και Πολιτικές Επιστήμες PART D: Humanities and Political Sciences NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology PART D: Humanities and Political Sciences ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ Δ:

Διαβάστε περισσότερα

GPSG Newsletter #22/23. August 2011

GPSG Newsletter #22/23. August 2011 GPSG Newsletter #22/23 August 2011 1 Call for Papers GPSG International Conference The Politics of Extreme Austerity: Greece Beyond the Crisis 8-9 December 2011, University of Strathclyde, Glasgow 2 Call

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

GIOVINAZZO TRICASE Kerkyra

GIOVINAZZO TRICASE Kerkyra GIOVINAZZO TRICASE Kerkyra Magna Grecia Mare Promozione e valorizzazione della cultura marittima comune è un progetto finanziato con i fondi del Programma Europeo di Cooperazione Territoriale Grecia -

Διαβάστε περισσότερα