Γεμηόηεηεο & Ιθαλόηεηεο γηα Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε: Αλάπηπμε Αλζξώπηλωλ Πόξωλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεμηόηεηεο & Ιθαλόηεηεο γηα Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε: Αλάπηπμε Αλζξώπηλωλ Πόξωλ"

Transcript

1 Γεμηόηεηεο & Ιθαλόηεηεο γηα Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε: Αλάπηπμε Αλζξώπηλωλ Πόξωλ Δπάγγεινο Χξήζηνπ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο

2 Δηζαγωγή Οη δεμηόηεηεο γηα ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαιύπηνπλ ηξεηο δηαζηάζεηο, από ηηο νπνίεο θαη πξνθύπηνπλ: Ιθαλόηεηεο (θαηάξηηζε) Γλώζεηο (εθπαίδεπζε) Σηάζεηο (βησκαηηθή πξνζέγγηζε) Οιηζηηθή πξνζέγγηζε

3 Βαζηθόο Πξνβιεκαηηζκόο: Πνην είλαη ην βέιηηζην «παθέην» ησλ αλαγθαίσλ δεμηνηήησλ γηα ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε; Έιιεηςε ζπκθσλίαο. Δλαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο: Γελ ππάξρεη απόιπηε αιήζεηα Υπάξρνπλ δηαθνξεηηθά best practices, κε αλάινγνπο βαζκνύο επηηπρίαο Υηνζέηεζε πξνζέγγηζεο best fit

4 Γεμηόηεηεο Τρεις ενδεικηικές προζεγγίζεις: OECD Organization for Economic Cooperation & Development Office of the e-envoy (Μεγ. Βξεηαλίαο) Chief Information Officer University initiative (ΗΠΑ) - Carnegie-Mellon University, George Washington University, George Mason, University, University of Maryland

5 Κνηλέο Θεκαηηθέο Δλόηεηεο Ειδικέρ Καηηγοπίερ Επγαζομένων Σηειέρε δεκόζηνπ ηνκέα, εηδηθνί πιεξνθνξηθήο, θ.α. Ηγεζία Διοίκηζη Τεσνολογίαρ Διοίκηζη Πληποθοπίαρ Αξιολόγηζη Απόδοζηρ Διασείπιζη Έπγος Τεσνολογίερ Πληποθοπικήρ Λοιποί Επγαζόμενοι & Κοινό/Αποδέκηερ Δξγαδόκελνη ζην δεκόζην ηνκέα, αιιά θαη ινηπνί ζπλαιιαζόκελνη κε ηνλ δεκόζην ηνκέα πνιίηεο

6 Κνηλνί Παξάγνληεο Δπηηπρίαο Σηξαηεγηθή Δθπαίδεπζεο & Αλάπηπμεο Α.Π. Σηξαηεγηθή Δπηθνηλωλίαο Αμηνιόγεζε Δπηπηώζεωλ e-government Αλάιπζε Καηάζηαζεο & Skill Gap Γείθηεο Απόδνζεο

7 Γεμηόηεηεο θαηά OECD Ενηάζζονηαι ζε ηέζζερις ενόηηηες: Information Technology (technical skills): βαζηθέο γλώζεηο ΤΠΔ από όινπο, πξνρσξεκέλεο γηα ηνπο εηδηθνύο θαη ηνπ ηερληθνύο ππεύζπλνπο αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ΤΠΔ Information Management: αλάπηπμε & αμηνπνίεζε γλσζηαθώλ πεγώλ, δηαρείξηζε θαη ζπλεξγαζία ζηε δηαλνκή γλώζεο, ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γλώζεο & αλαβαζκίζεηο Information Society: αληίιεςε θαη θαηαλόεζε ηνπ ξόινπ ησλ ΤΠΔ ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, έληαμε ΤΠΔ ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπ θνξέα/νξγαληζκνύ, πεξηνξηζκνί, ζρέζε ΤΠΔ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη γεληθόηεξσλ ΤΠΔ Updated Management: νξγαλσζηαθέο αιιαγέο, δνκή, θνπιηνύξα

8 Γεμηόηεηεο θαηά e-envoy Office Ενηάζζονηαι ζε επηά ενόηηηες: Leadership: όξακα, πιαίζην, ζηόρνη, ζρεδηαζκόο, ππνθίλεζε, δηαρείξηζε θαη θαηαλνκή πόξσλ Program Management: δηαρείξηζε έξγνπ, δηαδηθαζίεο, πινπνίεζε, εύξεζε πόξσλ, πξνζεζκίεο, κέηξεζε απόδνζεο, δηαζθάιηζε πνηόηεηαο, ξίζθν Acquisition: πξνζδηνξηζκόο θαη δηαηήξεζε δνκώλ θαη δηαδηθαζηώλ γηα πξόζθηεζε πόξσλ, δηαπξαγκαηεύζεηο, λνκηθά δεηήκαηα

9 Γεμηόηεηεο θαηά e-envoy Office Ενηάζζονηαι ζε επηά ενόηηηες: Information Professionalism: εύξεζε, θσδηθνπνίεζε, απνζήθεπζε, αλάθηεζε, δηάρπζε θαη αξρεηνζέηεζε πιεξνθνξηώλ IT Professionalism: αλάιπζε θαη ζρεδηαζκόο ζπζηεκάησλ ΤΠΔ, απαηηήζεηο ΤΠΔ (hardware & software), ζρεδηαζκόο γηα ην κέιινλ IT-Based Service Design: επηρεηξεζηαθόο θαη δηνηθεηηθόο ζρεδηαζκόο δηαδηθαζηώλ, ζρεδηαζκόο θαη εθαξκνγέο ππεξεζηώλ ΤΠΔ End User: εηδηθνί ρξήζηεο (δεμηόηεηεο πιεξνθνξηώλ, ζηαηηζηηθήο, νηθνλνκηθώλ, έξεπλαο & αλάιπζεο, ρξεκαηνδόηεζεο θαη δηαρείξηζεο αλζξώπηλσλ πόξσλ), θαη γεληθνί ρξήζηεο (ιεηηνπξγηθή δηαρείξηζε δεδνκέλσλ θαη βαζηθή ρξήζε εθαξκνγώλ ΤΠΔ)

10 Γεμηόηεηεο θαηά CIO Univ Ενηάζζονηαι ζε ένδεκα ενόηηηες: Policy & Organization: αλάπηπμε απνζηνιήο, πνιηηηθήο, νξγαλσζηαθήο δνκήο, δηαδηθαζηώλ, αλαηξνθνδόηεζε πνιηηηθήο, ζπκκεηνρή, πξνζηαζία θαη αζθάιεηα Leadership & Management: εγεζία, ππνθίλεζε, ξόινη, νξγαλσζηαθή θνπιηνύξα, πξόηππα θαη πηζηνπνίεζε δεμηνηήησλ, ζέκαηα δηαρείξηζεο αλζξώπηλσλ πόξσλ, αμηνιόγεζε απόδνζεο Process & Change Management: δηαρείξηζε νξγαλσζηαθήο αιιαγήο, δηαρείξηζε πεγώλ/θαλαιηώλ πιεξνθνξηώλ, ζρεδηαζκόο γηα ΤΠΔ Performance Assessment: ηθαλνπνίεζε, αμηνπνίεζε, θόζηνο-όθεινο, έξεπλα, θαηλνηνκία, βειηηώζεηο

11 Γεμηόηεηεο θαηά CIO Univ Ενηάζζονηαι ζε ένδεκα ενόηηηες: Project & Program Management: δηαρείξηζε έξγνπ, πξνκήζεηεο, ζύζηεκα πνηόηεηαο, ρξνληθέο θιίκαθεο, θόζηε Planning & Investment Assessment: βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηελ αλάιπζε θόζηνπο θαη ξίζθνπ, αμηνιόγεζε επέλδπζεο Acquisition: βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζε πξνκήζεηεο θαη ιεηηνπξγία γεληθήο ππνδνκήο θαη ππνδνκήο ΤΠΔ (ζε όια ηα επίπεδα) E-Business & E-Commerce: θαηαλόεζε ζηξαηεγηθώλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξώλ ζην πιαίζην ηνπ ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ, ζρέζε κε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε

12 Γεμηόηεηεο θαηά CIO Univ IT Security & Information Assurance: αξρέο θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο αζθάιεηαο θαη δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ ΤΠΔ, αληίιεςε απεηιώλ, λνκηθά δεηήκαηα, standard operating procedures Technical Competence: ηερληθέο γλώζεηο ΤΠΔ (βαζηθέο θαη εηδηθέο, αλάινγα κε ην θνηλό), γλώζε δνκήο θαη αξρηηεθηνληθήο ησλ ΤΠΔ Desktop Technology Tools: βαζηθέο γλώζεηο εθαξκνγώλ θαη εξγαιείσλ

13 Σπκπεξάζκαηα & Πξνηάζεηο Σσεδιαζμόρ ανθπώπινων πόπων, ωρ αναπόζπαζηο ημήμα ηος ζσεδιαζμού ηλεκηπονικήρ διακςβέπνηζηρ Ανάπηςξη skills inventory και αξιολόγηζη skills gap Ανάπηςξη ζηπαηηγικήρ ζςνεπγαζίαρ και ζςνέπγειαρ με εκπαιδεςηικά ιδπύμαηα Απαίηηζη για διά βίος εκπαίδεςζη, και για εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζη Αξιοποίηζη ςπάπσοςζαρ ςποδομήρ (π.σ. ΕΑΠ, κ.α.)

14 Δκπεηξηθή Έξεπλα ππό Αλάπηπμε Σε 3 παλεπηζηήκηα (Διιάδα, ΗΠΑ, Βξεηαλία) Μειέηε ηππνινγίαο θαη ηεξάξρεζεο ησλ δεμηνηήησλ γηα εηαηξηθή ΗΓ, ζε πνιύ κεγάιεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο Πνηνηηθή έξεπλα: Πξνβνιηθέο ηερληθέο & Γειθηθή κέζνδνο Πξώηα ζπκπεξάζκαηα: έκθαζε ζε δεμηόηεηεο ζρεηηδόκελεο κε interpersonal soft skills, θαη όρη ζε ΙΤ skills

15 3 Δηδώλ Δκπεηξηθέο Πξνζεγγίζεηο 1. Δζηίαζε ζην πξντόλ θαη ζηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή 2. Δζηίαζε ζηελ πξνβνιή (πξνώζεζε θαη πξνβνιή, πεηζώ) 3. Δζηίαζε ζηνλ ρξήζηε

16 Αναγκαία η εζηίαζη ζηην ικανοποίηζη ηων αναγκών ηων τρηζηών και ηων αποδεκηών ηοσ προϊόνηος ηης ηλεκηρονικής διακσβέρνηζης Απαραίηηηη η γνώζη ηων αναγκών ηων τρηζηών και ηων αποδεκηών, καθώς και ηης ζσμπεριθοράς ηοσς!

17 Μια παλιά ισπανική παροιμία λέει ότι για να γίνει κανείς τασρομάτος πρέπει πρώτα να μάθει να σσμπεριυέρεται σαν ταύρος

18 Καηαλαιωηέο & Πξνϊόληα Αγνξάδνπλ νη θαηαλαιωηέο πξνϊόληα; ΟΦΙ! Πάντα αγοράζουν ωθέλειες

19 Ωθέιεηεο Πξνϊόληωλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Τη σθέιεηεο πξνζδνθνύλ νη θαηαλαισηέο ησλ πξντόλησλ/εθαξκνγώλ; Πσο αιιάδνπλ νη πξνηηκήζεηο θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηώλ;

20 Πξνϊόληα Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Η πξνζδνθία ησλ σθειεηώλ από ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε απνηειεί όνειρα Όια ηα πξντόληα θαη εθαξκνγέο ηαπηίδνληαη κε εμπειρίες

21 Ούηε ηα αγαθά ούηε οι σπηρεζίες αποηελούν ηοσς πλέον ζημανηικούς ηομείς ηοσ δημόζιοσ βίοσ! Οι Εμπειρίες αποηελούν ηο κλειδί ηης επιηστίας

22 Κεξδνθόξα Πξνϊόληα Μαζηίρα 21% AK 47 (Καιάζληθνθ) 100% Ηξωίλε 500% Coca Cola 1.400% Καθέο 1.600% Λνπινύδηα 7.000% Pop Corn %

23 Από ηηο Υπεξεζίεο ζηηο Δκπεηξίεο

24 Γεκηνπξγία Δκπεηξηώλ Υπηρεζίες Πνιίηεο Μάλαηδεξ / Σηειέρε Γεκ. Υπεξεζία / Πιαηθόξκα Παξνρή Υπεξεζίαο Πξνζωπηθό / Δθαξκνγέο Ωθέιεηεο Λεηηνπξγηθέο Άπιεο Εμπειρίες Καιεζκέλνη Οηθνδεζπόηεο Σθελή Θεάηξνπ Παξάζηαζε Πξωηαγωληζηέο Αηζζήζεηο Βηώλνληαη Αμέραζηεο

25 Δκπεηξίεο & ΤΠΔ Οι ΤΠΕ & η ΗΔ: Ενιζτύοσν, βεληιώνοσν και αναδεικνύοσν ηις εμπειρίες (Επικοσρική Δράζη) Δημιοσργούν νέες εμπειρίες (Ασηόνομη ή Σσμπληρωμαηική Δράζη) Αποηελούν ημήμα ηης σπηρεζίας προς ηον πολίηη (Ολιζηική Προζέγγιζη)

26 Υπάξρνπλ 5 Τύπνη ΟΤΑ: Δθείλνη πνπ θάλνπλ ηα πξάγκαηα λα ζπκβνύλ Δθείλνη πνπ λνκίδνπλ όηη θάλνπλ ηα πξάγκαηα λα ζπκβνύλ Δθείλνη πνπ παξαθνινπζνύλ απηά πνπ ζπκβαίλνπλ Δθείλνη πνπ αλαξωηηόληαη ηη ζπλέβε Δθείλνη πνπ δελ γλωξίδνπλ αλ ζπλέβε θάηη

27 Σαρ εςσαπιζηώ! Δπάγγεινο Χξήζηνπ

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση Εταιρικo Προφιλ Η Ευφυΐα στη γνώση Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Λίγα ιόγηα γηα καο... 3 Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ... 4 Γνκή - Οξγαλόγξακκα Δηαηξείαο... 5 Γηαρείξηζε θνλδπιίνπ ΟΑΔΓ επηρεηξήζεωλ... 6 Φηινζνθία Δθπαίδεπζεο...

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο

Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο 1 Πεξίιεςε ηελ παξνχζα εξγαζία ην αληηθείκελν κειέηεο είλαη ε παξνρή ειεθηξνληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΑΓΧΓΗ-ΠΣΤΥΙΟ ΜΑΣΕΡ ηόσορ Σν κεηαπηπρηαθό απηό πξόγξακκα πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ, αιιά θαη ζε ζπλαθείο επαγγεικαηίεο, λα πξνρσξήζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz. Παυλίδης Γεώργιος

ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz. Παυλίδης Γεώργιος Διπλωματική Εργασία Κόλλια Ηλιάνα Κωσταράς Γεώργιος ΘΕΜΑ: ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz Επιβλζπων Καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος Παυλίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο (ΓΟΠ) ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ» Δπηβιέπωλ: Αξζέλνο Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

CTP Development Σεμινάπιο

CTP Development Σεμινάπιο 1 CTP Development Σεμινάπιο Σκοπόρ Σν εκηλάξην Certified Training Professional Development (CTP Development) έρεη ζρεδηαζηεί κε ζηόρν λα πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη ηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε?

Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε? ISSUE 1 Ειζαγωγή ζηο έργο ORTHO-eMAN.1 Ποιοι είμαζηε.....1 Τι είναι ηο ORTHO-eMAN....4 Τι θέλουμε να κάνουμε;... 4 Εναρκηήρια ζυνάνηηζη ηου ORTHO-eMAN......5 Τα ενημερωηικά δεληία....6 YEAR 2012 ORTHOnewsletter

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σεύσορ 1 Μάπηιορ 2013 Πεπιεσόμενα Θεμαηικέρ πεπιοσέρ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόζθαηες δράζεις μεηαρρύθμιζης ηοσ ΕΣΥ ως πσλώνες ηης ηλεκηρονικής σγείας: θέζεις και προηάζεις

Πρόζθαηες δράζεις μεηαρρύθμιζης ηοσ ΕΣΥ ως πσλώνες ηης ηλεκηρονικής σγείας: θέζεις και προηάζεις Πρόζθαηες δράζεις μεηαρρύθμιζης ηοσ ΕΣΥ ως πσλώνες ηης ηλεκηρονικής σγείας: θέζεις και προηάζεις Ε. Θηραίος Γενικός Ιατρός WHO NCD/PHC Consultant Μέλος Εθνικού Σσμβοσλίοσ Δημόσιας Υγείας Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα