Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3 8αΘμ69 αoφαλεiαg BαθμoE πρoτεραl6τηταt ΔΓ,γ9Ι.A}ΙJΣj *γ ΔlEYΘYNΣF ΠoΛEoΔoM AΣ TM HMA EKΔoΣΙ-{Σ oιkoδo M lkωn AΔE ΩN Tα1. ΔlειiΘυvoη Ι. Δραγo0μη 1 Tα1. KΦδlκαg Λιiρloα Aρμ6διoι EYΘYM AΔoY APΓYPH KPoΝTF PH ANΔPoΝ KH os.qr ΤηλEφωvo Fax Θ μα Aρ. Πρωτ Πρoζ ΠANEΛΛΛHΝ!o ΣYΛΛoΓo ΔιΠΛΩMAToYΧΩN M HxANoΛoΓΩΝ-HΛEKTPoΛo ΓΩN ΠEPlΦEPEIAKo TMHMA K. & Δ. ΘEΣΣAΛιAΣ oδ6e KαλλlΘt'αE7 & Tζαβfλλα Λdρloα..Aoφ α}.loτi κη ε'',η μερ6tητα μηχαv! κφv,, 1) l- με αρlθμ. πρωτ. 6768/ αiτηoη τoυ Συλλ6γoυ 2) To με αρlθμ. πρωτ iγγραφo τηg Yτrηρεoiα6 μαe 3)To με αρlθμ. πρωτ ' γγραφo τou o.a.e.e. Σ;1ετIκι1 Λιiριoα πρos τov o.a.e.e. Σα6 εvημερφvouμε 6τt, 6oo αφoρd oτo πρφτo oκελog τoυ ερωτηματ69 oαg, γ α τouζ μηxαv Koιlζ Π. E. τωv oπolωv φoρ αg αoφαλloηg εivαl τo T.Σ.M.E.Δ,E, (E.Τ.A'A.)' lo1υεl η παρ. 6 τoυ αρθρoυ 27 τoυ N. 3518/2006 (ΦΕK272lΝ ), oυμφωvα με TηV oπolα.,δεv επιτρ6πεταl oτιg Yπηρεoiεg τoυ Δημoαioυ, τωv δημωv καl κolvoτητωv, τωv voμικφv πρooφπωv δημooioυ δικα[oυ ξ δημoofωv επι1εlρηoεωv και oργαvιoμφv, πoυ πρoβλ6πovταl απ6 τo αρθρo 12 τoυ 1. Δ (ΦEK 165/Α/20ο0), η ΘεΦρηoη ξ 6γκριoη μελετφv, πρouπoλoγιoμφv, εκθ6oεωv' γvωματε0oεωv, πou εκδlδovταl απ6 μετ61ouζ τou Tαμε[oυ, αv δεv πρooα1θει η κατα τηv παρ' 5 βεβαiωo,η αoφαλιoτrκηg εvημερ6τηταq,..,oαo αφoρd oτo δε0τερo oκ6λo9 τoυ ερωτημαt6ζ σαζ πoυ αφoρd στouζ μηxαvlκoug T. E., α0μφωvα.'..,..η Yπηρεo,[α μαg 1oρηγεi βεβαiωαη αoφαλloτlκηg εvημερ6τητα6 σ,6λoυ6 με τo 6γγραφ6 τoυ o.a.e.e.' τoυe αoφαλloμevoug, εφ, 6oov υπoβληθεi αiτημα με απαρα[τητη πρouπ6θεση τηv πρoηγo0μεvη εξ6φληoη η ρuθμlαη τωv oφεlλ6μεvωv αoφαλloτικφv εloφoρφv (Π Δ ΦEK αρ.,1,1)... Δεv αvαφ6ρεται πoυθεvα o,τo 6γγραφo 6τl γlα τηv εκδooη orκoδoμlκηg dδεlαg, η Yπηρεoiα μαg απαιτε[ται vα ζητα αoφαλιoτtκη εvημερ6τητα απ6 τoυg μη1αvικo0g T. E.. Συvημμfvα E. Δ. To με αρlθμ. πρωτ. 7358l f 3 Eγγραφo τou O.A.E.E. Xρovoλoγlκ6 αρ1ειo.eκδooηe Tμημα otκoδoμlκιilv AδεlΦv ol APMoΔlo] YΠAΛΛHΛoI o ΠPoiΣTAMENoΣ TMHMAToΣ EKΔoΣHΣ oιkoδomtkωn AΔEΙΩN APΓYPH EYΘYMlAΔoY APXITEKTΩΝ MHXAN KOΣ Π. E.4 με E'βαΘμ6 ANΔPoNlKΙl KPoNTHPH ΠoΛ T KoΣ MHXAΝ KOΣ Π, E. με Δ' βαθμ6.!.''.'-,' i l-υυ LjAΣ j/\iid, ΔE1 uε ^ri Γ. βαθμι1

4 .- ljp*.u\gcγ. _ θr+\,tw EΛΛl-t Ν l KH Δl. M o KPAT A YΠOYPΓE O AΠΑΣXoΛ lσf{σ & Ko ΝΩNΙKHΣ ΠPOΣΤAΣΙAΣ o.a. E. i Δ ATHPI1TΕO MΕXPΙ. oργαvιoμ6g Aoφαλιoηg Eλευθdρωv Eπαγγελματι6v E. ΓΕΝlKll Δ EYΘYΝΣl.l ΔlEYΘYNΣΙl 8αΘμ69 πρoτ. TMHMA \ πnob\ιsι-'$ abs^ι-ο Νοαλι φrl TAX. Δ/NΣΙ-l TAX. KΩΔ....' ΠΛl- PoΦ.... -ο.iι.l.i!.ι{.ο-i..,δ-σ-..iliiliι1ι...i{iεi,ξe-i(jι...ιiliγγεlii.,.iiil.;ιj ' Ξi.iυ.Ξ;..-- TFlΛ, Ε-MA L FAΧ ιi \j ai Ξ Ξ r sξ D ΥΠΩY.ξ,-ΓΕ1ρ-...Ε.ιj'Γ.iΞ.l{.Σ, Kcιr\JΩΝiκi-ΙΣ ΑΣΦAΛiΣiji & ΓlΡΞl\jcJ,\Σ ψ.δ...e.1...ιj.f.ρ.i-+..e.;}.γ.t.ai.ξω...i.li.i].i...;ι,lfiσi.ζ ΕΡ, ΣΤt.Υι,C.r i-'3 -.ι; i li'r'...i,]-.'].lr'!;l,ιc. τυ\\ιιq.-t.,f..'.a.ξrbιt\..μ.,..-ο.\[sδοιιιl..ι)'..h\ι-\ Ι. Ι\t, Τι1Λ. 9ri].i.;;ι1i. z.i.'.)'.i..'.''i ',.ic ijj j,,3 υ1i...τ.ι.i JδJ KoΙΝ. xfs-ι\ιr]*...l...'

5 EΛΛHNlKH ΔHMoKPATIA Δl,γ9*.*fΙl * Qγ ΔlEYoYΝΣH ΠoΛEoΔoMlAΣ TMHMA EKΔoΣHΣ o]koδom KΩN AΔEIΩN Tα1. ΔlειiΘυvαη l. Δραγo0μη 1 Tα1' Kιirδlκα Λdρloα Aρ. Πριυτ.ι.6.βΞc KPoNTHPH ANΔPoNlκH EYΘYM A.ΔoY APΓYPH Aρμ6διol Tηλ6φωvo Πρo< T.E.B.E. Eρ. Σταuρoιi Λιiρloα ο0288 Fax Λιiρlαα Θ6μα Σxετlκα AoφαλIoτlκη εvημερ6τητα μη1αvlκιbv T.E. H με αρ. πρωt αitηση τou ΠαvεMnvloυ Σuλλ6γou Δlπλιυματo01ιυv Mη1αvoλ6Yωv _ Hλεκτρoλ6γωv - Περlφερεlακ6 Tμημα KεvτρlκηE & δuτlκηe Θεooαλiαg Σ0μφωvα με TηV KεiμεVη VoμoΘεσiα, δικα[ωμα Uπoγραφηζ TωV μελεtdjv πou υπoβαλλovταl πρog 6γκρloη στηv υπηρεσiα μαζ εxouv, KαTd περiπtωση, o μηxαvlkoi Π.E. καl T.E, oλωv τωv ειδιkoτηtωv. Γlα ToUζ μηxαv Ko0ζ Π'E., τωv oπoiωv φoρεαs αoφαλloηζ εfvαl To T.Σ.M.E.Δ.E. (Ε.T.A.A.) lo10εr τo αρθ-27 παρ. 6 ToU N. 3518/ο6 (ΦΕK 272lΝ ), σ0μφωvα με Tov oπoio <Δεv επlτρ πεταt στ ζ Uπηρεσiεζ τou Δημoo[oυ, TωV δημωv KαI τωv κolvoτητωv' τωv VoμlKωV πρoσωπωv δημooioυ δlκαfou η δημoofωv επlxεrρησεωv Kα oργαvtoμφv, πou πρoβλdπovταl απo τo ΑρΘ-12 τoυ ΠΔ-178/οo (ΦΕK 165/Α/00), η ΘεΦρηoη η γκριoη μελεtιijv, πρouπoλoγ σμωv, εkθεσεωv, γvωματε0σεωv,.1-ou εκδiδovταl απo μετo1ouζ ΤoU Ταμεfoυ, αv δεv πρooαxθει η κατα TηV παρ. 5 βεβαiωo.η αoφαλloτl κη6 εvη μερoτηταg>. Παρακαλo0με vα μαζ απαvτηo,ετε, αv υπdρxεl αvτioτorxη δldταξη γlα TηV αo.φαλloτiκη εvημερoτητα τωv μηxαvlκφv T.E, πou εivαl αoφαλιoμεvol o.τo Ταμεio oαg. Συvημμ vα. E.Δ. (1) (2t Xρovoλoγlκo αρ1εio.eκδooηg Tμημα olκoδoμlκφv AδεlΦv -otapmoδio] YΠAΛΛHΛot -oπpoiσtamenoσ τmhmatoσ EKΔoΣHΣ olkoδomikωn AΔEΙΩΝ KPoNτ - PH ANΔΡoNIKH ΠoΛ T KoΣ MHXAΝΙKoΣ Π.E. με Δ' βαθμ6 APΓYPH EYΘYMIAΔoY APXITEKTΩN MllXANlKoΣ Π.E. με E.βαθμ6,]i..itj ]...Ιij,. ' ΕΣ ιa,^,'.φωτloσ BAΣlΛEloY ^,-,.ΦJΩτ oσ Π.E. με B, βαθμ6 /νtδπ8λψ J{9.Σ,rIμιξAψiKoΣ.ι.lντδΠΦΨ fl9ψθff lvi,. ι.,i,-. 'nn^uffε t ΔΕ1 iδ,illl,,ο', ΒΑΣ,Λ,κJi! βαθμd

6 Π Ν ΕΛΛΙ Ι Σ Σ ΛΛ Γ Σ Δ ΠΛΩ Ω Ι Χ Λ ΓΩ ΛΕ Τ Λ ΓΩ Περι ερειακ τμημα ε τρικη Δυτικη Θε αλ α Π Σ Π ΕΣ Δ Ι Σ Σ Δ ι Λ Σ Ω Π Σ Λ Σ Π Δ Ω Π Θ ΠΑ Τ Δ Λ Γ τ ΓΙ Δ Σ Δ Σ Δ Σ ρι ι ετ τη τελευτα α υ ιη μαζ τη πρ ηγ ι με η εβδ μ δα γι ε ε ικτ τ απ τη πλευρ μα ο και απ τη δικη σαζ α εα ι υμε αια ημε α π υ απ τελ πρ βλημα α ρ τα δικαι λ γητικ π υ απαιτε τε απ τ υ Διπλωματ υ η α ικ μ λη τ υ πρφη Σ Ε Δ Ε υ Ε πρ κειμ ν υ α πρ β ι ε κδ η μια ικ δ μικη δεια Στα πλα ια τη τ τε υνα τη μα ε ατε πει τι τα απαιτ με α δικαι λ γητικ π υ ζητατε α ι ιαι α η απ α η η π α υμπεριλαμβ εται αι Φ Σα παραθθτ υμε τη παρ γρα Γ τ υ συγκεκριμθ υ Φ η π α μιλ για τα απαιτ μενα δικαι λ γητικ Ι ΤΕ ΛΛ Θ Σ τζ Λ ΛΑΡ Σ

7 Π Ν ΕΛΛ Σ Σ Γ Σ Δ ΠΛΩ Τ Ω Χ Λ ΓΩ ΛΕ Λ ΓΩ Περι ερειακ τμημα ει ρικη Δυτικη Θε αλ α Γ ΙΙΟ ΦΔΟ Ι Σ Φ ΙΡΙ Ο Σ μ Δο Ι ωε Α δοεη Οι δ μι Αδε ε Τ η δο η οι οδομ αδεπ δι ηρε ται αε ια αρειγ του αρθ ου του Γ ΓΟΙζ που ζιτε τ υ υ εοβολξ ββα ωη του Δ μου Κοιυδτητα Υι ι ο ι δ ιετ ο υ με ρι μ ε η τ οδο Οι εγ λιει τ υ Δ λα δ του ξ Ι π υ απε ο ν β β Δ γιε υπηα θψ οι ι δομ γω ππ δ μ Αφ ρο αρ ββ ου Ν ι που ζ Ξ Ξε τη υποβολ ουμ λαιο ραφυ ζ δ λωαη αι πιατοποιτ ι ο μετεγραψξ ζ Υ ν α ζ Ι εγ λιο του Χ Ο Π τ υ ι Ξ ι Ξ υποβολ αυμβο ιι γ αφ δ λοξ ζ ι π σ ο μεταγρπ ξζ τι τ οτ ι ιοι ρτ ση ρ μρ ιο φ τμημα τ υ οι οπ δ υ τ αρ το ρθ τυ τ υ ΓΟΙ Γ ξ η υπ ολ δι ειολογητ δν νομιμοπο ηα ε αυθαι θτο ν τ μ τι υ η τμημ των δι οδομι υ θ ε α ιο ου Τ Χ Π ομ απ ιτει ην υπ βολτ τ φαγ ζ Ξ υ Υπουρ μ Πολιτιαμο τ τ ι Τ ουργ Ι Ω Δ Ε Τι ζ η γμ α ιατορι τ ριοι μνημειε ργ τθ η ο ο ομ Γ Δ Φ Ξ Δ γα η εγ τ λ ο Ο τ Π Χ Δ ομ επ ιτο γ ην γποβοβ απ φ ιο ο ι ου ομ ρ η η ι η ι Ριομ ΦΦ ιρι η μ ν ιδ ο οτι ι δημο ι ξ γιε γξπε οι ε τ ζ ο εδ ου ι ετ ρ τ ι εη Ξ θρ πα του ΓΟ ι η Η λι του Δ αι ου ΧΟΠ Ξ ο ξ ι δν τ ν υπ βολ δι ειι γητι ι γ α τ τα ζ ειρμ διου ξ ο ε ι π Ι τιοη Υ ον θ η λειτουρ ρ ητε ειδι ι ψ τιρι γ Στειτι τι δελτ ο Οι οδομι δ ηριδητε Ε ΛΛ ΘΕ Σ Ι Ζ ΕΛΛ Λ Σ

8 ΠAN ΕΛΛH N IoΣ ΣYΛΛo ΓoΣ Δl ΠΛΩMATOYXΩN M HΧAN oλo ΓΩN - -tλεkτpoλoγων ΠεριQερειακ6 τμημα Kειrcρικηg & Δυτικηq ΘεooαλLαg π6φοιη t7tt2i1r.ffi4/83 τηc trθ,r.-4q Στr.lε;ιzΙ,ξ Τπιgp;οlαg τη6 Eλλι{,δο6} 1CI} Aτiδειξη xατεβ"}.iq ειαφpιξ Tιοζ ηγ εxπλdpωη ι,ποxρθωαη ξ ι-ilξαgι4.ευig y-φι-lν οτιi.θμευοηc ευτοxιvi1τιυν {ripθρο t r.εβ. 2l, Ξ Ι\i, 1321) εφδοον rπrιτε[τπι t1} Διπ}.6τυ;rο Δημdα'-ου Tαμεiου Tι.ι η.j r.πtεβoλτ} τιυν φ6p<ιν τλrjiν, ειοφριiν xει rρετfiσεωγ TΞaυ r-xτεβdλλο.jτcιι Τια, τητ θxδοοη ο';r-οδομιx{g dδειαξ β&αει του }i.s22177 {ΦEΙt {7rlΑ) }rα,ι Ξηζ l+οι-riγ rπδφcιοη6 Eβοsssit.Ι.L{.77' (ΦEΙζ 1249/tstr7 ). 12} l"ρtιμ''ι#ιo ειεπρeι4τ+ τ116 αμοιβte μηχo,.aoi οτη.r Eslπη Tρ*iπdοι τ.η6 Eλl,ιiδοq {E.Δ.1.3E/rr ΦEΚ. e5α/' ι96s} 13). Α;-,6δειξn x*.tα-βoλie εirφοριiiν μη7'aνιzοli υπfρ του TEM.EΔE xuι τffi..οικsπali,at 1*).Γιπ Eρiεv*-.,trt Φα εηg fuιlr oιaiηρο6 πfοδφιqτιξ'rεγοp E*l} t92s' sgδ"i--tr'τ ο't.a* lτι..ετtγ οla(. ηt{ rετ ιxai9ρυτ.tiτ}.ρι *rριθτητ*5.xhε το rρ6γ+,.}rgrιουρ-, }fcξ tixr ο+τmι*eο,.l Ttε?ο9 rqγ*t τηf xετ* etτp{v.xλiaτ. αρ-. τιεtηiα,e" 15} tlbj{δ}ση τau μλετη=η μηyα';ιzοδ δτι τq οla6πglο βp{οιe τοι,. ψξcz οε ξ.i,oη 8ff0μ- απ4 το xθ'ερο ο-.,iοιpου οιr-ι- sμn'i. oπωg ε0κoλα μπoρεfτε vα oυμπεραvετε, δε ζητε[ταιπoυθεvd, βεβαiωοη αoqαλιαιικηg εvημερ6τητα9. Zητdμε oυνεπιbg vα μαζ τεκμηριιiloετε 1. Γιατ[ η πoλεoδoμlα ζητd βεβαιφoειg αοqαλιαιικηg εvημερ6τηταq απ6 τoυg Διπλ.Mη1αvικo6g, αqo6 oιiμqωvα με τo ΦΕK 854/B/1986 δεv απαιτε[ται και 2. Σε περ[,τπωoη τεκμηρ[ωσηζ τηζ παραπαvω απαlτηoηg σαζ παρακαλεiαεε να μαζ εξηγηoετε γιατ[ δεv υπdρ1ει η [δια απα[τηoη και απ6 τoυg oυvαδθλφoυg Tεpoλ6γoυg. oπωg μπoρε[τε vα αvτι.λ.η$θε[τε, εγε[,ρεται Θθμα αθ μιτou αvταγωvιoμoo, μιαζ Kαι πλ6ov πomoi oυνd.δελqoι Διπλωματo01oι Mη1αvικol. αδυvατoι.iv vα αvταπεξθλθoυv αcιg δυoβααεα1τεg αoqαλιαrικ6g τoυg ειoqoρdg και με αυτov τov τρ6πo απoκλεiovται απ6 τo επdγγελμα. Στηv περ[πτωoη 6πoυ δε, 6πoυ η εv λ6γω βεβαi.ωοη δεv ε[vαι απαρα[τητη για τηv υπoβoλη τηg μελ6τη9, παρακαλo0μενα σταματηoετε αμεoα νατην ζητατε ωg απαρα[τητo δικαιoλoγητικ6. I TΕE- KAΛΛ ΘEAΣ 7 &ΤΖABΕΛΛ^ 4!222 ΛAP ΣA I I I

9 Π ΕΛΛ Σ Σ ΛΛ Γ Σ Δ ΠΛΩ Ω Χ Λ ΓΩ ΛΕ Τ Λ ΓΩ Περι ερειακ τμημα ει ρικη Δυτικη Θε οαλ α Για τη ΔΕ τ υ ΠΣΔ μημα ε τρικη και Δυτικη Θε αλ α ΠιΝ Σ Π Δ Ω ΠΣΔ ι ι Λ ΠΣ Δ Σ Δ ι Σ Θ ΣΣ Λ Σ Σ Δ Δ ΛΛ Θ Σ Λ Λ Σ

10

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΛ ΜΑΡ_ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔ γσσεασ

ΚΑΡΛ ΜΑΡ_ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔ γσσεασ ΚΑΡΛ ΜΑΡ_ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔ γσσεασ Πολιτική Ιοότπτα κα Ι όν θρώπινπ χειραφέτnσπ : αύτός θό μπορούσε ν ό εlν αι ό ύπότιτλος τού έργου τούτου τού Μόρξ, πού θεωρε ίται ένα όπό τό σπμαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

AMS Mathematics Subject Clossification (1991): 03B, 03F, 03G

AMS Mathematics Subject Clossification (1991): 03B, 03F, 03G ii K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù Ô ÔÁÚ ÊÂÙ È fi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê ÂÎ fiùë AMS Mathematics Subject Clossification (1991): 03B, 03F, 03G ISBN 960-431-335-5 Copyright: Mπράνισλα Mπ ριτσιτς, Eκδ σεις Zήτη, εκέµ ρι ς 1995, Θεσσαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ το υ Νίκου Ι. Πάζη πτυχιούχου Του ρ ιστικών Επ ιχε ιρή σεων Ε ΙΣΑΓΩ ΓΉ στα θ έματα του περιβάλλοντο ς και δεύ τε ρ ον γιατί από τη

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός ιόρθωση: Μαρ α Αποστολοπούλου Ηλ. επεξεργασ α: Μαρ α Παπαδ κη Εξ φυλλο: ΜΟΤΙΒΟ Α.Ε. 2010 Εκδόσεις Τόπος & Αντ νης Γεωργούλας [Οι

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα

Περ ληµα λτρων Housing per cartucce filtranti Filter Cartridge Housing

Περ ληµα λτρων Housing per cartucce filtranti Filter Cartridge Housing δηγ ες ρ σης Istruzioni per l uso Operating Instructions Περ ληµα λτρων Housing per cartucce filtranti Filter Cartridge Housing 85030-516-21 85030-516-21 1 Κατ λ γ ς περιε µ νων και σ ηµ των 1 Κατ λ γ

Διαβάστε περισσότερα