Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM ΤΕΛΙΚΉ ΖΚΘΕΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM ΤΕΛΙΚΉ ΖΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM ΤΕΛΙΚΉ ΖΚΘΕΣΗ ΕΚΡΑΚΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΣΤΟ ΑΝΑΔΥΠΜΕΝΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΠ ΡΟΦΚΛ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΒΙΩΣΙΜΠΤΗΤΑ

2 Project Title: ASSURE Assuring a strategy for employment and environmental improvement through the training of trainers in the emerging profile of technical consultant for sustainability, by means of the use of innovative teaching tools and the adaptation of efficient methodologies Project Reference: ES1-LEO Timetable: 01/10/ /09/2014 Το ζργο ζχει χρθματοδοτθκεί με τθν υποςτιριξθ από το Ρρόγραμμα Δια Βίου Μάκθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Αυτι θ ζκδοςθ είναι θ αποκλειςτικι ευκφνθ του ASURE εταίρων του ζργου. Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι δεν είναι υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν. 1

3 ΕΥΕΤΉΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΕΛΔΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΚΑΛ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΛΚΤΥΡΟΣ ΕΤΑΛΟΛ KΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΖΧΝΗΣ ΕΚΝΛΚΆ ΡΟΓΆΜΜΑΤΑ ΕΚΡΑΜΔΕΥΣΘΣ ΣΥΧΝΠΤΘΤΑ ΡΟΤΕΑΛΠΤΘΤΑΣ ΠΣΟΝ ΑΦΟΆ ΤΘ ΒΛΩΣΛΜΠΤΘΤΑ ΗΙΤΘΣΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΙ ΚΑΤΆΤΛΣΘ ΡΟΣΦΟΆ ΤΘΣ ΕΚΡΑΜΔΕΥΣΘΣ ΤΩΝ ΜΑΚΘΜΆΤΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΛΚΠΣ ΑΕΛΦΟΜΑΣ ΟΛ ΟΓΑΝΛΣΜΟΜ ΡΟΥ ΚΑ ΜΡΟΟΦΣΑΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΖΧΟΥΝ ΣΤΘΝ ΥΛΟΡΟΜΘΣΘ ΤΟΥ ΡΟΓΆΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΡΕΆΣΜΑΤΑ ΑΝΆΛΥΣΗ SWOT ΡΟΟΡΤΙΚΉ ΤΩΝ ΦΦΛΩΝ Θ ΣΘΜΑΣΜΑ ΤΘΣ ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΣΖΓΓΛΣΘΣ ΤΩΝ ΔΦΟ ΦΦΛΩΝ ΚΑΛ ΤΘΣ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΙΣ ΒΛΩΣΛΜΠΤΘΤΑΣ ΟΛ ΔΛΑΣΤΆΣΕΛΣ ΤΟΥ ΦΦΛΟΥ ΚΑΛ ΤΘΣ ΛΣΠΤΘΤΑΣ ΣΕ ΡΆΣΛΝΕΣ ΚΖΣΕΛΣ ΕΓΑΣΜΑΣ ΤΟ ΣΘΜΕΜΟ ΕΚΚΜΝΘΣΘΣ ΓΛΑ ΤΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙ ΤΩΝ ΓΥΝΑΛΚΪΝ ΣΕ ΡΆΣΛΝΕΣ ΚΖΣΕΛΣ ΕΓΑΣΜΑΣ Ο ΔΠΜΟΣ ΡΟΣ ΤΟ ΜΖΛΛΟΝ ΚΑΙΝΟΤΠΜΑ ΕΓΑΛΕΚΑ ΕΚΡΑΚΔΕΥΣΗΣ NΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΕΣ ΓΛΑ ΤΛΣ ΜΕΚΟΔΟΥΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΕΣ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΕΣ ΟΔΘΓΟΣ ΚΑΛ ΕΓΑΛΕΛΑ ΜΕΤΑΒΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΚΑΣ ΚΑΤΆΤΙΣΗΣ ΤΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΠ ΡΟΦΚΛ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΒΙΩΣΙΜΠΤΗΤΑ ΒΑΣΛΚΘ ΔΟΜΘ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΑΔΛΚΑΣΜΑ ΤΥΡΛΚΙΣ ΕΓΑΣΜΑΣ ΑΜΟΔΛΠΤΘΤΕΣ ΚΦΚΛΟΣ ΚΑΤΆΤΛΣΘΣ ΔΆΣΕΙΣ ΚΑΤΆΤΙΣΗΣ ΔΑΣΕΛΣ ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ ΕΝΤΟΣ ΑΛΚΟΥΣΑΣ ΔΆΣΘ E-LEARNING ΖΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΟΡΟΙΉΣΕΩΝ NETWORKING ΜΕΤΑΒΚΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΜΡΕΙΚΑ ΔΙΕΘΝΖΣ ΡΑΑΤΗΗΤΉΙΟ

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ Το ζργο ASSURE, το οποίο χρθματοδοτείται από το πρόγραμμα δια βίου μάκθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ πρωτοβουλίασ Leonardo Da Vinci, λαμβάνει ωσ αφετθρία τθν αναγνϊριςθ ενόσ νζου αναδυόμενου επαγγελματικοφ προφίλ που απαιτείται από τθν κοινωνία και τισ επιχειριςεισ ςτο πλαίςιο μιασ πράςινθσ οικονομίασ, όπωσ είναι το προφίλ του «τεχνικοφ για περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα». Αφοφ έχει εντοπιςτεί έλλειψθ εκπαιδευμζνου προςωπικοφ ςτθ ςθμερινι αγορά εργαςίασ, θ εκπαίδευςθ των μελλοντικϊν εκπαιδευτικϊν που κα είναι ςε κζςθ να καλφψουν τισ ανάγκεσ αυτισ τθσ νζασ πθγισ απαςχόλθςθσ φαίνεται να είναι ο πιο αποτελεςματικόσ και κατάλλθλοσ τρόποσ για να αποφευχκεί θ ζλλειψθ ιςορροπίασ μεταξφ προςφοράσ και ηιτθςθσ. Ο οριςμόσ του ζργου βαςίηεται ςτθ μεταβίβαςθ τθσ καινοτομίασ των αποτελεςμάτων και τθσ γνϊςθσ που αποκτικθκαν ςτο προθγοφμενο πρόγραμμα Leonardo da Vinci, ςυγκεκριμζνα ςτο ζργο H2training, μζςα ςτο οποίο δθμιουργικθκε ζνα νζο επαγγελματικό προφίλ και αναπτφχκθκαν τα περιεχόμενα για τθν εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν τόςο εντόσ όςο και εκτόσ τάξθσ, on-line, ςε ζνα νζο αναδυόμενο τομζα, όπωσ ιταν θ κατάρτιςθ ςτον τομἐα των τεχνολογιϊν του υδρογόνου και των κυψελϊν καυςίμου. Για αυτό δθμιουργικθκε μια κοινοπραξία ςυντονιςμζνθ από μια ιςπανικι εταιρία, επιδιϊκοντασ να ςυνδυάςει τθν εμπειρία και τθν τεχνογνωςία ςτθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα, τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ, τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων και τθν ιςότθτα των φφλων. Εκτόσ από τον κακοριςμό του προγράμματοσ ςπουδϊν του επαγγελματικοφ προφίλ του «τεχνικοφ για τθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα» ζχουν αναπτυχκεί 4 πιλοτικζσ δράςεισ για τθν εκπαίδευςθ εντόσ αίκουςασ των εκπαιδευτικϊν και μια δράςθ κατάρτιςθσ on-line, οι οποίεσ επζτρεψαν τον ζλεγχο του οριςμοφ του προγράμματοσ ςπουδϊν και του περιεχόμενου των εκπαιδευτικϊν ενοτιτων. Επίςθσ δθμιουργικθκε ζνα δίκτυο για τθν ανταλλαγι γνϊςεων και εμπειριϊν ςχετικά με τθν κατάρτιςθ ςτον τομζα τθσ περιβαλλοντικισ βιωςιμότθτασ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΑΝΣΙΚΣΤΠΟ 1. Ωσ ςημεύο εκκύνηςησ, καθορύζoυμε την καλυτερη περιγραφη, προκειμϋνου να καθορύςει την τρϋχουςα κατϊςταςη ςτον τομϋα τησ αειφορύασ, την αγορϊ εργαςύασ, την ποιότητα των υπαρχόντων υλικών διδαςκαλύασ, τη δυνατότητα μεταφορϊσ, καθώσ και τον προςδιοριςμό των πλϋον κατϊλληλων καινοτομιών, προκειμϋνου να εντοπιςτούν αυτϋσ οι οπούεσ ταιριϊζουν καλύτερα ςτισ υπϊρχουςεσ ανϊγκεσ τησ αγορϊσ εργαςύασ. 2. Ανϊπτυξη ενόσ εγχειριδύου κατϊρτιςησ ςύμφωνα με το μεταφερόμενο περιεχόμενο για την προςαρμογό του ςτο εθνικό ςύςτημα επαγγελματικόσ 3

5 κατϊρτιςησ, λαμβϊνοντασ υπόψη το ενδιαφϋρον για τη ςυνεχιζόμενη επαγγελματικό κατϊρτιςη. 3. Αξιοπούηςη τησ διεθνούσ επιςτημονικόσ, τεχνολογικόσ και παιδαγωγικόσ ςυνεργαςύασ, την ανϊπτυξη διδακτικού υλικού αναφορϊσ κατϊλληλα για τη διεθνό κατϊρτιςη των εκπαιδευτών ςτον τομϋα τησ αειφορύασ. 4. Προςαρμογό, πρότυπο και ϋλεγχοσ τησ μεταφερόμενησ μεθόδου και των υλικών που χρηςιμοποιούν καινοτόμα εργαλεύα κατϊρτιςησ μϋςω τησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ 60 εκπαιδευομϋνων που αςχολούνται με: (α) 4 πιλοτικϋσ δρϊςεισ που πραγματοποιόθηκαν ςε 3 διαφορετικϊ κρϊτη μϋλη με τισ μεθόδουσ εκπαύδευςη με ειςηγητό / εκπαύδευςη απο απόςταςη, και (β) πϊνω από 200 εκπαιδευόμενουσ που αςχολούνται με 1 πιλοτικό ενϋργεια κατϊρτιςησ που εφαρμόζεται διεθνώσ ωσ μια κοινό εμπειρύα μϊθηςησ. 5. Οριςμόσ ϋνόσ νϋου επαγγελματικού προφύλ (επαγγελματικό οικογϋνεια, μονϊδεσ τησ κατανομόσ αρμοδιοτότων, επαγγελματικό περιβϊλλον και η ςχετικό εκπαύδευςη) μϋςω τησ διεθνούσ ςυνεργαςύασ μεταξύ των εμπειρογνωμόνων 5 χωρών ωσ μια προληπτικό ςτρατηγικό που αποςκοπεύ ςτ να προβλϋψει τισ ανϊγκεσ κατϊρτιςησ που απορρϋουν από το αναδυόμενο επαγγελματικό προφύλ του τεχνικού ςυμβούλου για την αειφορύα. 6. Εγγύηςη για την ανϊπτυξη και την αξιοπούηςη των παραδοτϋων του ϋργου ςε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαώκό κλύμακα ςτον τομϋα τησ ςυνεχιζόμενησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ, μϋςω τησ ςυνεργαςύασ 4ων καλϊ τοποθετημϋνων φημιςμϋνων εταύρων που ςυμμετϋχουν ςτα εθνικϊ ςυςτόματα επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ, με εμπειρύα ςτη διεθνό ςυνεργαςύα. 7. Ειςαγωγό μιασ οριζόντιασ προςϋγγιςησ για την υποςτόριξη τησ ιςότητασ των φύλων. 8. Διϊδοςη των αποτελεςμϊτων του ϋργου ςε μεγϊλη κλύμακα και από τισ ομϊδεσ ςτόχου. 1.2 ΕΣΑΙΡΟΙ FUNDACION PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEON Natural Heritage Foundation τθσ Castilla y León είναι μια μθ κερδοςκοπικι οργάνωςθ που ςυνδζεται με τον δθμόςιο τομζα τθσ περιοχισ Castilla y León. Λδρφκθκε το 2004 με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ, τθν προϊκθςθ, και τθ διατιρθςθ τθσ φυςικισ κλθρονομιάσ τθσ Castilla y León, προωκϊντασ τθν πολιτιςτικι, κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ, κακϊσ και τθ ςυνειςφορά ςτθν εξάπλωςθ και τθν ενίςχυςθ των αξιϊν τθσ και τισ γνϊςεισ τουσ. Θ FPN είναι υπεφκυνθ για τθ διαχείριςθ των παρακάτω Κζντρων: 4

6 - Το κτίριο PRAE (Βαγιαδολίδ). Το βιοκλιματικό κτίριο (το πρϊτο ιςπανικό δθμόςιο κτίριο με ISBE διεκνι πιςτοποίθςθ για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ) ζχει ςχεδιαςτεί για να λειτουργεί ωσ ςθμείο αναφοράσ για τθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ, τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ, τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ - Θ FPN είναι επίςθσ υπεφκυνθ για τθ διαχείριςθ των κζντρων επίςκεψθσ ςτο δίκτυο των φυςικϊν πάρκων που βρίςκονται ςτισ Φυςικζσ Ρροςτατευόμενεσ Ρεριοχζσ τθσ Castilla y León και άλλεσ φυςικζσ περιοχζσ με υψθλι οικολογικι αξία.. IFOR-NET (ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) Θ IFOR-NET (Καινοτομία και Κατάρτιςθ ςτισ Νζεσ Τεχνολογίεσ) είναι μια δοκιμαςμζνθ ζμπειρθ ιδιωτικι εταιρεία, θ οποία εςτιάηει κυρίωσ ςε δράςεισ για τθν εφαρμογι τθσ δυναμικισ μάκθςθσ, τθν απαςχόλθςθ, τθν ολοκλθρωμζνθ βελτίωςθ των δεξιοτιτων και των ικανοτιτων μζςω προγραμμάτων και δράςεων που αποβλζπουν ςτουσ διάφορουσ κοινωνικοοικονομικοφσ τομείσ. Θ IFOR-NET παρζχει υποςτιριξθ ςτισ δθμόςιεσ αρχζσ τθ διαχείριςθ και τθν υλοποίθςθ των αναπτυξιακϊν ζργων, των ΤΡΕ, το περιβάλλον, τθν ποιότθτα και τθν καινοτομία. 5

7 ENVIRONMENT PARK (Επιςτημονικό και Τεχνολογικό Ράρκο για το Ρεριβάλλον) Το Environment Park είναι ζνα επιςτθμονικό και τεχνολογικό πάρκο που ςτοχεφει ςτθν προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ εφαρμοςμζνθσ περιβαλλοντικισ ζρευνασ και διευκολφνει τθν ενςωμάτωςθ των περιβαλλοντικϊν παραμζτρων και παραγόντων ςτισ διαδικαςίεσ παραγωγισ, φζρνοντασ τουσ κόςμουσ τθσ ζρευνασ και των επιχειριςεων μαηί. Το Environment Park υποςτθρίηει τθν τεχνολογικι ζρευνα και τθν καινοτομία ςε επίπεδο ςυςτιματοσ, τθν προϊκθςθ τθσ μεταφοράσ του εν λόγω περιεχομζνου για τισ μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ και ςτθρίηει τθν ανάπτυξθ νζων εργαςτθρίων. Κφρια περιοχι εξειδίκευςθσ: βιϊςιμα κτίρια, τεχνολογίεσ υδρογόνου και αλλων καυςίμων. AGROINŠTITÚT NITRA Το Agroinstitut Nitra είναι ζνα εκπαιδευτικό ίδρυμα που υπάγεται ςτο Υπουργείο Γεωργίασ και Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Σλοβακίασ και ιδρφκθκε το Οι βαςικοί ςτρατθγικοί ςτόχοι του Agroinstitut: Συμβολι ςτθν ανάπτυξθ των ανκρϊπινων πόρων ςτον τομζα τθσ γεωργίασ Κατάρτιςθ των αγροτϊν Κατάρτιςθ ςυμβοφλων Συντονιςμόσ των ςυμβουλευτικϊν κζντρων ςτθ Σλοβακία Θ εταιρεία μασ προςφζρει επίςθσ υπθρεςίεσ ξενοδοχείων, ενοικίαςθσ εγκαταςτάςεων για ςυνζδρια, υπθρεςίεσ ΤΡΕ και υπθρεςίεσ βιβλιοκικθσ. Το Agroinstitut ζχει επίςθσ ςθμαντικι εμπειρία ςτθν ανάπτυξθ και τθν εφαρμογι των διεκνϊν διμερϊν και πολυμερϊν ςχεδίων (LLP προγράμματα Leonardo da Vinci, Grundtvig, διάφορα διμερι προγράμματα), κακϊσ και ςε δράςεισ κινθτικότθτασ.. 6

8 ATHENA Θ ATHENA είναι μια ΜΚΟ που επικεντρϊνεται ςτθν ενδυνάμωςθ και τθν ολόπλευρθ ςτιριξθ, τθν κατάρτιςθ, τθν παροχι ςυμβουλϊν και κακοδιγθςθσ των ατόμων που βρίςκονται ςε μειονεκτικι κζςθ ςτθν αγορά εργαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανάπτυξθσ και τθν παροχι κατάρτιςθσ, κακοδιγθςθ για τθν αυτο-κατευκυνόμενθ μάκθςθ, τθν ανάπτυξθ τθσ θλεκτρονικισ εκπαίδευςθσ, και κατάρτιςθσ για τουσ εκπαιδευτζσ. Οι δραςτθριότθτεσ κατάρτιςθσ και παροχισ ςυμβουλϊν για τισ κεματικζσ ομάδεσ αποςκοπεί κυρίωσ ςτθν ανάπτυξθ των ιπιων δεξιοτιτων για τθν αγορά εργαςίασ, τισ επιχειρθματικζσ δεξιότθτεσ, τισ μακθςιακζσ τουσ δεξιότθτεσ, δεξιότθτεσ δικτφωςθσ, και των ειδικϊν τθσ πλθροφορικισ και των γλωςςικϊν δεξιοτιτων. Θ ATHENA αςχολείται επίςθσ με τθν πιςτοποίθςθ των δεξιοτιτων που αποκτικθκαν άτυπα για τθν αγορά εργαςίασ. Θ ATHENA είναι δικτυωμζνθ με το Ρεριφερειακό Εμπορικό Επιμελθτιριο, αναπτυξιακοφσ φορείσ, πανεπιςτιμια, διμοι, γραφεία ευρζςεωσ εργαςίασ, ςχολζσ ξζνων γλωςςϊν, με άλλα ιδρφματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, οργανϊςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα των περιβαλλοντικϊν κεμάτων, με οργανϊςεισ και επιχειριςεισ. Θ ATHENA διεξάγει ζρευνεσ και ανάλυςθ αναγκϊν. 7

9 AEGEAS (C.V.T Aegeas) Το Κζντρο Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ «Αιγζασ» (Κ.Ε.Κ. Αιγζασ) είναι ζνα ιδιωτικό κζντρο επαγγελματικισ κατάρτιςθσ που ιδρφκθκε το 1993 ςτθ Λάριςα, τθν πρωτεφουςα τθσ Ρεριφζρειασ Κεςςαλίασ, ςτθν Ελλάδα, από μια ομάδα νζων επιςτθμόνων. Ο ςτόχοσ του κζντρου επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ιταν και είναι θ ςυντονιςμόσ τθσ ηιτθςθσ ςτον τομζα τθσ εξειδικευμζνθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και τθν αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Ρεριφζρειασ, παράλλθλα με τθν καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ. Το κζντρο επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ζχει πιςτοποιθκεί από το ΕΚΕΡΛΣ, το Εκνικό Κζντρο Ριςτοποίθςθσ Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ του Υπουργείου Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ. Είναι, επίςθσ, πιςτοποιθμζνο κατά ISO 9001:2008 για το ςφνολο των λειτουργιϊν και υπθρεςιϊν τθσ, που παρζχει.. 8

10 2. KΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΖΧΝΗΣ Μία από τισ κφριεσ δράςεισ που αναλιφκθκαν ςτο πλαίςιο του ζργου ASSURE ιταν θ προετοιμαςία μιασ ζκκεςθσ ςχετικά με τθν εμπειρία τθσ κατάρτιςθσ, των βζλτιςτων πρακτικϊν και υφιςτάμενων μεκοδολογιϊν ςτον τομζα τθσ βιωςιμότθτασ, μζςω μίασ ανάλυςθσ benchmarking που πραγματοποιικθκε από κάκε μζλοσ του προγράμματοσ ςτισ αντίςτοιχεσ χϊρεσ τουσ, με ςτόχο τθν επίτευξθ των ακόλουκων ςτόχων: 1. Τθν προςαρμογι τθσ ατηζντασ των τεχνικϊν ςτθν βιωςιμότθτα, ςτισ προτεραιότθτεσ και δυνατότθτεσ του τοπικοφ πλαιςίου, προςαρμόηοντασ τισ ειδικζσ δράςεισ του προγράμματοσ ςτο περιφερειακό επίπεδο. 2. Να οριςτεί ενα ζγγραφο ανάλυςθσ τθσ υπάρχουςασ προςφοράσ και ηιτθςθσ ςτον τομζα τθσ κατάρτιςθσ ςτθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα, αξιοποιϊντασ τθν φπαρξθ των κετικϊν δράςεων και τον οριςμό του κοινοφ-ςτόχου για τα πιλοτικά ςχζδια. 3. Μια ςφαιρικι άποψθ των περιβαλλοντικϊν ηθτθμάτων ςτισ χϊρεσ που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα ASSURE, μεγιςτοποιϊντασ τθ ςθμαςία των τελικϊν αποτελεςμάτων. 4. Να δθμιουργθκεί ζνα πρόγραμμα που ενςωματϊνεται με τα εκνικά και περιφερειακά ςυςτιματα τυπικισ εκπαίδευςθσ. Στο πλαίςιο αυτό, αναλφκθκαν τα υπάρχοντα εκνικά προγράμματα εκπαίδευςθσ ςτθν Λςπανία, τθν Λταλία, τθν Τςεχικι Δθμοκρατία, τθ Σλοβακία και τθν Ελλάδα, οι εκνικζσ προτεραιότθτεσ ςτον τομζα τθσ περιβαλλοντικισ βιωςιμότθτασ, θ ηιτθςθ για επαγγελματικι κατάρτιςθ ςε τομείσ που κεωροφνται πράςινεσ κζςεισ εργαςίασ, θ υφιςτάμενθ παροχι κατάρτιςθσ που ζχει ομοιότθτεσ με το επαγγελματικό προφίλ του τεχνικοφ για τθν βιωςιμότθτα και οι οργανιςμοί που κα μποροφςαν να ςυμβάλουν και να ενδιαφζρονται για τθν ανάπτυξθ αυτοφ του νζου επαγγελματικοφ προφίλ Εθνικά Προγράμματα Εκπαίδευςησ Στο πλαίςιο του ASSURE project, γνϊςθ του εκνικοφ ςυςτιματοσ του οργανιςμοφ εκπαίδευςθσ αποτελεί το πρϊτο βιμα για να εξαςφαλιςτεί ότι οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν κατάρτιςθ εντάςςονται ςτισ τοπικζσ και εκνικά κριτιρια για τθν κατάρτιςθ και τθν επιμόρφωςθ μακιματα απευκφνονται ςε ανζργουσ, νζουσ κατά τθν πρϊτθ εργαςία και τθ μετατροπι των υφιςτάμενων δεξιοτιτων των εργαηομζνων, ςφμφωνα με ςτο ISCED και το Ευρωπαϊκό πλαίςιο Ρροςόντων (EQF) για τθ Δια Βίου Μάκθςθ. Θ Διεκνισ Ρρότυπθ Ταξινόμθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ (ISCED) είναι ζνα ςτατιςτικό πλαίςιο για τθν οργάνωςθ των πλθροφοριϊν για τθν εκπαίδευςθ, ςυντθρείται από τθν UNESCO, ςχεδιάςτθκε ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1970 για να χρθςιμεφςει ωσ μζςο κατάλλθλο για τθ ςυναρμολόγθςθ, τθν κατάρτιςθ και τθν παρουςίαςθ των ςτατιςτικϊν τθσ εκπαίδευςθσ τόςο ςτο εςωτερικό των χωρϊν όςο και διεκνϊσ. 9

11 Επίπεδο Περιγραθή Κύρια Χαρακηηριζηικά 0 Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ή πξψην ζηάδην ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ή δεχηεξν ζηάδην ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο Αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε Μεηαδεπηεξνβάζκηα κε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε Αξρηθφ ζηάδην ηεο νξγαλσκέλεο δηδαζθαιίαο, έρεη ζρεδηαζηεί θπξίσο γηα λα εηζαγάγεη ηα πνιχ κηθξά παηδηά ζε έλα πεξηβάιινλ ζρνιηθνχ ηχπνπ θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο γλσζηηθέο, ζσκαηηθέο, θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο. Σρεδηαζκέλν γηα ηα παηδηά απφ ηελ ειηθία ησλ 3 εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Καλνληθά αξρίδεη κεηαμχ ησλ ειηθηψλ 5-7, κε ζθνπφ λα δψζεη κηα θαιή βαζηθή εθπαίδεπζε ζηελ αλάγλσζε, ηε γξαθή θαη ηα καζεκαηηθά, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ζηνηρεηψδε θαηαλφεζε άιισλ καζεκάησλ. Σρεδηαζκέλν γηα λα νινθιεξψζνπλ ηε βαζηθή εθπαίδεπζε, ζπλήζσο ζε έλα πην ζεκαηηθφ κνηίβν. Βαζίδεηαη ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα απφ ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ISCED επίπεδν 1) θαη ζηνρεχεη λα ζέζεη ηα ζεκέιηα γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ηελ αλζξψπηλε αλάπηπμε. Πην εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε ζπλήζσο αξρίδεη ζηελ ειηθία ησλ 15 ή 16 εηψλ ή / θαη νινθιεξψλεη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ή γηα ηελ παξνρή ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαζρφιεζε, ή θαη ηα δχν. 3Α: καζήκαηα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα παξέρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζε ISCED 5A 3Β: καζήκαηα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα παξέρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζε ISCED 5B? 3C: καζήκαηα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα νδεγήζεη άκεζα ζε ISCED 5Α θαη 5Β Τα πξνγξάκκαηα πνπ βξίζθνληαη ζην κεηαίρκην κεηαμχ ηεο αλψηεξεο θαη ηεο κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ δηεζλή ζθνπηά. Δπίπεδν ISCED 4 πξνγξάκκαηα, ιακβάλνληαο ππφςε ην πεξηερφκελφ ηνπο, δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο πξνγξάκκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σπρλά δελ είλαη πνιχ πην πξνρσξεκέλα απφ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ επηπέδνπ ISCED 3 αιιά ρξεζηκεχνπλ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ ήδε νινθιεξψζεη έλα πξφγξακκα ζην επίπεδν 3. 4A: πξνγξάκκαηα πνπ πξνεηνηκάδνπλ γηα ηελ είζνδν ζην επίπεδν ISCED 5 4B: πξνγξάκκαηα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζην επίπεδν 5 (ζρεδηαζηεί θπξίσο γηα άκεζε είζνδν ζηελ αγνξά εξγαζίαο). 10

12 5 6 Πξψηε θαηάζηαζε ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Γεχηεξν ζηάδην ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Πξνγξάκκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ πην πξνεγκέλν εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν απφ εθείλα πνπ πξνζθέξνληαη ζηα επίπεδα ISCED 3 θαη 4. Τα πξνγξάκκαηα απηά κπνξεί λα είλαη αθαδεκατθά βάζε ή πξαθηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ / ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα. Δηζαγσγή ζηα πξνγξάκκαηα απηά ζπλήζσο πξνυπνζέηεη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ επηπέδσλ 3Α ή 3Β ή έλα αλάινγν ηίηιν ζην επίπεδν 4Α ISCED. Όια ηα πηπρία θαη ηα πξνζφληα είλαη cross-ηαμηλνκνχληαη θαηά είδνο ησλ πξνγξακκάησλ, ε ζέζε ζε εζληθφ επίπεδν ή δνκέο πξνζφληα θαη ζπλνιηθή δηάξθεηα ζηελ ηξηηνβάζκηα. 5A: πξνγξάκκαηα ηα νπνία έρνπλ ζεσξεηηθή βάζε / πξνπαξαζθεπαζηηθή έξεπλα (ηζηνξία, θηινζνθία, καζεκαηηθά, θιπ.) ή παξέρνπλ πξφζβαζε ζηα επαγγέικαηα κε πςειέο απαηηήζεηο ζε δεμηφηεηεο (π.ρ. ηαηξηθή, νδνληηαηξηθή, αξρηηεθηνληθή, θ.ιπ.) 5B: Τα πξνγξάκκαηα ηα νπνία είλαη πξαθηηθά / ηερληθά / επαγγεικαηηθά ζπγθεθξηκέλν. Τξηηνβάζκηα πξνγξάκκαηα πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε ηίηινπ εξεπλεηή πςεινχ επηπέδνπ, π.ρ. Ph.D. Απηά ηα πξνγξάκκαηα, επνκέλσο, αθνξνχλ ηελ πξνεγκέλε κειέηε θαη πξσηφηππε έξεπλα θαη δελ βαζίδνληαη ζε θπζηθά-εξγαζία κφλν. Δίλαη ζπλήζσο απαηηεί ηελ ππνβνιή ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ή δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δεκνζηεχζηκεο πνπ είλαη ην πξντφλ ηεο αξρηθήο έξεπλαο θαη αληηπξνζσπεχεη ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηε γλψζε. ISCED (International Standard Classification of Education) 1997 τα επίπεδα τθσ εκπαίδευςθσ Ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει μια λίςτα με τα εκνικά εκπαιδευτικά προγράμματα των εταίρων του ζργου ςχετικά με τα επίπεδα ISCED 3B, 3C, 4Α, 4Β και 5Β, οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν τα επίπεδα που οδθγοφν ςτθν απονομι των τεχνικϊν δεξιοτιτων που ςχετίηονται με τθν απαςχόλθςθ και / ι τθν εφαρμογι τθσ δια βίου εκμάκθςθ των πολιτικϊν που δεν περιλαμβάνονται ςτα υποχρεωτικά προγράμματα εκπαίδευςθσ. Το πράςινο χρϊμα αντιπροςωπεφει τα εκπαιδευτικά προγράμματα όπου κζματα περιβαλλοντικά και αειφορίασ ςτθν πραγματικότθτα απευκφνονται ειδικά, ακόμθ και αν δεν ζχουν ειδικά προςόντα ςτον τομζα τθσ αειφορίασ όπου ζχουν αναπτυχκεί. 11

13 Τζετία Ελλάδα Ιηαλία Σλοβακία Ιζπανία Βάζη ζηοιτείων η παροσζία ηοσ έργοσ Στεδιαζμένο για ενήλικες Training of trainers - Technical Consultant of Sustainability. ASSURE. LIFELONG LEARNING PROGRAM ISCED επίπεδο Περιγραθή ηοσ προγράμμαηος 3C Ιλζηηηνχην επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο X (ΙΔΚ) Πεξηθεξεηαθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε X X 1 ν επίπεδν Δθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή X X θαηάξηηζε Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε X X Τερληθά επαγγεικαηηθά εθπαηδεπηήξηα X X ΔΠΑΛ / ΔΠΑΣ Μαζήκαηα ηερληθήο εθπαίδεπζεο X X ελειίθσλ Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε X X Πξνγξάκκαηα αξρηθήο επαγγεικαηηθήο X X θαηάξηηζεο Μαζήκαηα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο x X Δπαγγεικαηηθή ζρνιή x Γεπηεξνβάζκηα εηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε X Μαζήκαηα επηκφξθσζεο x 3B Αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε X X (ελειίθσλ) Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ελδηάκεζν X επίπεδν 4A Μεηαδεπηεξνβάζκηα κειέηε πξνζφλησλ X Γεχηεξν πξνζφλ γηα ηνπο απνθνίηνπο ηεο X X αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 4B Πεξηθεξεηαθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε X X Υςειφηεξν επίπεδν ηερληθήο εθπαίδεπζεο X X θαη θαηάξηηζεο Ιλζηηηνχηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο X X (IEK/KEK) Μαζήκαηα ηχπνπ επαγγεικαηηθήο X x X εθπαίδεπζεο Μεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε X 5B Τερληθφ εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα (ATEI) X X Τξηηνβάζκηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε X X Δηδηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε x πξνρσξεκέλν επίπεδν Αλψηαηεο ηερληθέο ζρνιέο X X Μεηαπηπρηαθφ θαη bachelor X X Μεηαδεπηεξνβάζκηα εμεηδηθεπκέλε κειέηε X Αλψηαηεο επαγγεικαηηθέο ζπνπδέο x 12

14 2.2 υχνότητα προτεραιότητασ όςον αφορά τη βιωςιμότητα Το περιεχόμενο που κα κακοριςτεί για το επαγγελματικό προφίλ του τεχνικοφ αειφορίασ εξαρτάται αυςτθρά από τισ κφριεσ προτεραιότθτεσ του τοπικοφ περιβάλλοντοσ. Το παρακάτω διάγραμμα περιγράφει τθ μζςθ τιμι τθσ προτεραιότθτασ των διαφόρων κεμάτων που προςδιορίηονται από τουσ εταίρουσ ςε εκνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ποζοζηά Επίπεδο προηεραιοηήηων 0 1,75 Φακειφ 1,75 2,25 Μεζαίν 2,25-3 Υςειφ 13

15 2.3 Ζήτηςη για την επαγγελματική κατάρτιςη Ππωσ αποδεικνφεται από τθν UNEP, θ ανάπτυξθ τθσ πράςινθσ οικονομίασ και τθσ ηιτθςθσ για πράςινεσ κζςεισ εργαςίασ ανοίγει αςφαλϊσ νζεσ ανάγκεσ για τθν κατάρτιςθ και ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςε ςυγκεκριμζνα ηθτιματα τθσ βιωςιμότθτασ. Ζνα μζροσ τθσ πολιτείασ τθσ ανάλυςθσ τζχνθσ επικεντρϊκθκε ςτο επίπεδο τθσ ηιτθςθσ για πράςινεσ κζςεισ εργαςίασ και τουσ βαςικοφσ τομείσ που προςφζρουν δυνθτικά τισ κφριεσ ευκαιρίεσ των νζων κζςεων εργαςίασ για το "πράςινο" προφίλ, προθγείται μια εικόνα των πραγματικϊν ποςοςτϊν ανεργίασ ςτισ χϊρεσ εταίρουσ. Ροςοςτό ανεργία (%) Ρθγι: Eurostat, οι τιμζσ ςτισ 30/09/2012 (εποχιακά διορκωμζνα ςτοιχεία) Οι εταίροι του ζργου ανζπτυξαν μια ειδικι αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ των υφιςτάμενων "πραςινων" και νζοι "πράςινοι" τομείσ ςτο εκνικό τουσ πλαίςιο, διζλευςθ για κάκε τομζα και υπο-τομζα πλθροφορίεσ ςχετικά με το κφριο είδοσ του ςτόχου τθσ ηιτθςθσ κατάρτιςθσ (άνεργοι / νζουσ ςε πρϊτθ μετατροπι κζςεων εργαςίασ / δεξιοτιτων των υφιςτάμενων εργαηομζνων) Τα παρακάτω διαγράμματα δείχνουν, για κάκε προςδιοριςμζνο υπο-τομζα, το μζςο επίπεδο των ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ κεωρείται από τουσ εταίρουσ (1 ελάχιςτο, 3 - μζγιςτθ) και ο κφριοσ ςτόχοσ τθσ προςδιοριςκείςασ ηιτθςθσ κατάρτιςθσ. 14

16 Ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ Κτίρια Μεταφορά Electric vehicles Two wheelers Automobiles Urban mass transit Railways Skill conversion of existing workers Young people at first job Unemployed people

17 Βαςικι βιομθχανία Recycling Pulp and Paper Cement Aluminium Steel Skill conversion of existing workers Young people at first job Unemployed people Διατροφι και Γεωργία Διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ 16

18 Δάςοσ Εργαλεία αειφορίασ Ρεριβαλλοντικζσ υπθρεςίεσ 17

19 Διαχείριςθ αποβλιτων Ραγκόςμια επιςκόπθςθ των ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ τομείσ 2.4 Προςφορά τησ εκπαίδευςησ των μαθημάτων ωσ τεχνικόσ αειφορίασ Θ ανάλυςθ των υφιςτάμενων βζλτιςτων πρακτικϊν ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ για τθν αειφορία ςτισ χϊρεσ εταίρουσ αποκάλυψε ότι περιςςότερα από τα υπάρχοντα προγράμματα υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο τθσ μθ τυπικισ υψθλά εκπαιδευτικά προγράμματα (ISCED επίπεδο 4Β), τα οποία ςυχνά περιλαμβάνουν τθν εργαςία με βάςθ τα ςτοιχεία ςτο ενότθτεσ κατάρτιςθσ. 18

20 Βαςικόσ ςτόχοσ είναι οι μακθτζσ (ιδίωσ για τουσ μθ τυπικισ υψθλισ μακθςιακισ εκπαίδευςθσ) και απαςχολοφμενων. 19

21 2.5 Οι οργανιςμοί που θα μπορούςαν να ςυμμετέχουν ςτην υλοποίηςη του προγράμματοσ Οι περιςςότεροι από τουσ εταίρουσ προςδιόριςαν τθν ευκαιρία να ςυμμετζχουν ςτο ζργο άλλων οργανϊςεων ςε τοπικό πλαίςιο, ιδίωσ ςτισ εκπαίδευτικζσ υπθρεςίεσ, ςτον οριςμό του επαγγελματικοφ προφίλ, αλλά και ςτθν εφαρμογι των πιλοτικϊν δράςεων. Θ πτυχι αυτι μπορεί να αποτελζςει μια πραγματικι προςτικζμενθ αξία και τθν ευκαιρία να αξιοποιιςει και να αυξιςει τθν δυνατότθτα αναπαραγωγισ των αποτελεςμάτων του ζργου. 2.6 υμπεράςματα Σφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ Δεκαετίασ του ΟΘΕ για τθν Εκπαίδευςθ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ, θ εκπαίδευςθ για τθν αειφορία μπορεί να ακολουκιςει δφο διαφορετικζσ προςεγγίςεισ: Εκπαίδευςθ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ (ΕΑΑ), ςθμαίνει τθν ενςωμάτωςθ τθσ αειφορίασ ςε όλα τα επίπεδα και τισ ρυκμίςεισ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ, από τθν παιδικι θλικία ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και τθ μάκθςθ ςτο χϊρο εργαςίασ. Ρράςινθ Τεχνικι και Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ (TVET). Ρράςινο TVET βοθκά ςτθν ανάπτυξθ ειδικευμζνων εργαηομζνων που ζχουν γνϊςθ τθσ - και θ δζςμευςθ για - βιϊςιμθ ανάπτυξθ, κακϊσ και τισ προβλεπόμενεσ τεχνικζσ γνϊςεισ. Ρραςίνιςμα TVET είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για κάνει μια μετάβαςθ από τθν ενζργεια και τισ εκπομπζσ των ενεργοβόρων οικονομιϊν τουσ ςε κακαρότερθ και πιο πράςινθ προτφπων παραγωγισ και υπθρεςιϊν. Αυτό ςθμαίνει, πρϊτον, τθ μετακίνθςθ τθσ παραγωγισ ςε πιο φιλικζσ προσ το περιβάλλον πρακτικζσ, και, δεφτερον, προετοιμάηει τουσ ανκρϊπουσ για τισ πράςινεσ κζςεισ εργαςίασ ςε μια οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν άνκρακα. 20

22 Το προφίλ Τεχνικόσ Αειφορίασ να αναπτυχκεί από το ASSURE project και αποτελεί μζροσ τθσ δεφτερθσ προςζγγιςθσ, για τθν ίδρυςθ των δεξιοτιτων που απαιτοφνται από μια νζα πράςινθ κζςθ εργαςίασ. Το πρόγραμμα τθσ ανάλυςθσ τθσ τζχνθσ, δείχνει ότι θ εκπαίδευςθ ςε ειδικά κζματα που αφοροφν τθ βιωςιμότθτα ιδθ υπάρχει ςε επίπεδο μεταδευτεροβάκμιασ και τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, αλλά ζνα ςυγκεκριμζνο προςόν των «Τεχνικϊν Αειφορίασ» εξακολουκεί να λείπει. Τα περιςςότερα από τα υπάρχοντα προγράμματα υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο των μθ τυπικϊν υψθλϊν εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων (ISCED επίπεδο 4Β), τα οποία περιλαμβάνουν κανονικά τθν παρουςία του ζργου με βάςθ τα ςτοιχεία, αλλά μόνο λίγα από αυτα ζχουν ςχεδιαςτεί, επίςθσ, και για τουσ ενιλικεσ. Εντζλει, ςφμφωνα με τισ προτεραιότθτεσ που κακορίηονται από τισ περιφερειακζσ, εκνικζσ και ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ για τθν απαςχόλθςθ, θ εκτζλεςθ ςτα ςχζδια τθσ ευρωπαϊκισ ςτρατθγικισ για τθν απαςχόλθςθ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων, οι δικαιοφχοι "τεχνικοί αειφορίασ" ςτο προφιλ τθσ επαγγελματικι κατάρτιςθ κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν ςτο πλαίςιο τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ISCED 5Β) ι τθσ ανϊτερθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ (ISCED 4Β). Λαμβάνοντασ υπόψθ τα όρια του επαγγελματικοφ προφίλ του «Τεχνικόσ Αειφορία», οι πραγματικζσ προτεραιότθτεσ είναι ςίγουρα περιβαλλοντικι ποιότθτα των κτιρίων, τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ και τθσ ενζργειασ (ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και τθν ενεργειακι κατανάλωςθ), ακολουκοφμενθ από τθν κινθτικότθτα, διατιρθςθ του εδάφουσ, διαχείριςθσ των αςτικϊν αποβλιτων και τθ βιωςιμότθτα των προϊόντων που αποςκοποφν ςτθν τελικοφσ χριςτεσ. Θ εικόνα αυτι επιβεβαιϊνεται από τθν ανάλυςθ των ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ τομείσ, όπου τα κτίρια αξιολογείται ωσ ο πιο υποςχόμενοσ τομζασ που ακολουκείται από τθ διαχείριςθ των αποβλιτων (ςυγκεκριμζνα τθν ανακφκλωςθ και λιπαςματοποίθςθ παραγωγισ επιμζρουσ τομείσ) και περιβαλλοντικζσ υπθρεςίεσ ςε γενικζσ γραμμζσ με τισ ευκαιρίεσ ςτθν υποτομείσ του ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ, θ περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ και τθν περιβαλλοντικι αξιολόγθςθ. Ραρά τθ βιϊςιμθ κινθτικότθτα ωσ προτεραιότθτα, το πράςινο επίπεδο των ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ ςτον τομζα των μεταφορϊν κεωρείται αρκετά χαμθλό, όπωσ για τθ βαςικι βιομθχανία, ενϊ οι καλζσ ευκαιρίεσ που ζρχονται από τον τομζα τθσ οικολογικισ ςιμανςθσ, τθ βιϊςιμθ γεωργία, τον οικοτουριςμό και τθν παραγωγι βιομάηασ. Θ προμικεια ενζργειασ, θκαταςκευι κτιρίου, θ βαςικι βιομθχανία τροφίμων και θ γεωργία είναι οι τομείσ όπου οι ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ είναι πιο ςχετικζσ με τθ ηιτθςθ εκπαίδευςθσ με ςτόχο τθ μετατροπι των υφιςτάμενων δεξιοτιτων των εργαηομζνων. Εργαλεία βιωςιμότθτα και τισ περιβαλλοντικζσ υπθρεςίεσ είναι οι τομείσ όπου οι ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ και θ ςχετικι ηιτθςθ εκπαίδευςθ απευκφνεται κυρίωσ ςε νζουσ ανκρϊπουσ 21

23 από τθν πρϊτθ δουλειά, ενϊ θ διαχείριςθ των αποβλιτων και τθ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ είναι οι τομείσ όπου οι άνεργοι μποροφν να βρουν κυρίωσ πράςινων κζςεων εργαςίασ. 22

24 3 ΑΝΆΛΥΣΗ SWOT Στο πλαίςιο του προγράμματοσ χρθςιμοποιικθκε θ μεκοδολογία SWOT για να πραγματοποιθκεί μια ανάλυςθ τθσ εκτζλεςθσ των ενεργειϊν και θ επίτευξθ των ςτόχων και των αποτελεςμάτων. Τθν ίδια ςτιγμι, ζχουμε εντοπίςει τα δυνατά ςθμεία, τισ αδυναμίεσ, τισ απειλζσ και τισ ευκαιρίεσ που υπάρχουν για τθν ανάπτυξθ ενόσ επαγγελματικοφ προφίλ τεχνικοφ βιωςιμότθτασ και τθ μελλοντικι βιωςιμότθτα, όπωσ ςυνοψίηονται ςτον ακόλουκο πίνακα.: Δυνατά ςημεία Αδυναμίεσ Αυξάνεται θ ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν και των επιχειριςεων ςχετικά με τα περιβαλλοντικά κζματα. Θ βιωςιμότθτα είναι ςτθν θμεριςια ατηζντα των πολιτικϊν για τθν απαςχόλθςθ, τθν καινοτομία και τθν οικονομικι ανάπτυξθ ςτθν ΕΕ. Θ εμφφτευςθ των Τεχνολογιϊν τθσ Ρλθροφορίασ και τθσ Επικοινωνίασ αυξάνεται και προωκεί τθν ανταλλαγι εμπειριϊν και τθ δθμιουργία δικτφων ςτον τομζα τθσ βιωςιμότθτασ. Ευκαιρίεσ Υπάρχει μια αυξανόμενθ κεςμικι υποςτιριξθ για πράςινεσ κζςεισ εργαςίασ και τθ βιωςιμότθτα. Θ βιωςιμότθτα και οι πράςινεσ κζςεισ εργαςίασ είναι μια νζα πθγι απαςχόλθςθσ ςτθν ΕΕ και ςυνδζονται με τθν υποςτιριξθ τθσ πράςινθσ Θ ζννοια τθσ βιωςιμότθτασ είναι πολφ ευρεία και δφςκολο να προςδιοριςτεί. Θ βιωςιμότθτα και οι προτεραιότθτεσ τθσ γίνονται κατανοθτζσ με πολφ διαφορετικό τρόπο, μεταξφ των διαφόρων χωρϊν ι μορφϊν κοινωνικϊν ομάδων. Θ ζλλειψθ εξειδικευμζνων κζντρων κατάρτιςθσ για τθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα (Μολονότι υπάρχουν ειδικότθτεσ ςε οριςμζνεσ περιοχζσ). Δεν υπάρχει κανζνα επαγγελματικό προςόν που να ςχετίηεται με τθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα. Θ διαδικαςία για τθν αναγνϊριςθ των νζων τίτλων είναι ςφνκετθ και υπάρχουν διαφορζσ μεταξφ των χωρϊν. Απειλζσ Θ αγορά εργαςίασ ζχει υποςτεί μια ςθμαντικι ςταςιμότθτα, ωσ αποτζλεςμα τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ κρίςθσ. Δεν υπάρχει ζνασ πυρινασ εκπαιδευμζνων εκπαιδευτικϊν με ευρφ όραμα τθν βιωςιμότθτα, ακόμθ και αν υπάρχουν ςε ςυγκεκριμζνα πεδία του 23

25 οικονομίασ. ίδιου τομζα. Θ βιωςιμότθτα είναι ζνα βαςικό ςτοιχείο ςτθ ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ των εργαηομζνων ςε όλουσ τουσ επαγγελματικοφσ τομείσ. Οι επιχειριςεισ και οι οργανιςμοί βρίςκουν ςτθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα ζναν παράγοντα οικονομικισ επαναδραςτθριοποίθςθσ και βελτίωςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ. Οι ΤΡΕ (Τεχνολογίεσ πλθροφοριϊν και επικοινωνίασ) και θ εφαρμογι καινοτόμων μεκόδων εκπαίδευςθσ διευκολφνει τθ μεταβίβαςθ των γνϊςεων και των δεξιοτιτων ςτον τομζα τθσ περιβαλλοντικισ βιωςιμότθτασ. Εν κατακλείδι, αν και είναι δφςκολο να κακοριςτεί και να περιoριςτεί θ ζννοια τθσ περιβαλλοντικισ βιωςιμότθτασ και επομζνωσ να κακιερωκεί ζνα επαγγελματικό προφίλ του "τεχνικοφ για τθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα" είναι απαραίτθτο να εκπαιδευτοφν οι εργαηόμενοι, οι φοιτθτζσ και οι άνεργοι ςε μια παγκόςμια και οριηόντια άποψθ. Θ εκπαίδευςθ και τα προςόντα είναι απαραίτθτα για τθ διευκόλυνςθ τθσ προςαρμογισ των εργαηομζνων ςτθν τρζχουςα αναδιάρκρωςθ των επιχειριςεων και τθσ οικονομίασ ςε ζνα μοντζλο πράςινθσ οικονομίασ / κυκλικισ οικονομίασ και τθ διευκόλυνςθ για τθ δθμιουργία πράςινων κζςεων εργαςίασ και τθν ενςωμάτωςθ των νζων και των ανζργων ςτθν αγορά εργαςίασ. Οι εταιρείεσ, οι οργανιςμοί και οι δθμόςιεσ αρχζσ ζχουν ιδθ επίγνωςθ τθσ ανάγκθσ για αυτιν τθν αλλαγι προσ μια πράςινθ οικονομία, για να διατθρθκεί θ ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων και θ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ, και ωσ αποτζλεςμα, υπάρχει ζνα ευνοϊκό περιβάλλον για τθν ανάπτυξθ αυτοφ του νζου προφίλ. Το κφριο πρόβλθμα είναι ότι δεν υπάρχει ζνα επαγγελματικό προςόν ι μια προςφορά εκπαίδευςθσ που να προςφζρει μια ςυνολικι άποψθ τθσ περιβαλλοντικισ βιωςιμότθτασ, αλλά αντίκετα, υπάρχουν ειδικότθτεσ απο οριςμζνουσ τομείσ που ςχετίηονται με ςυγκεκριμζνα κζματα του περιβάλλοντοσ και τθσ ενζργειασ. Για αυτό το λόγο, είναι αναγκαίο και επίκαιρο να κακοριςτεί αυτό το νζο επαγγελματικό προφίλ του «τεχνικοφ για τθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα», που επιτρζπει τθν εργαςία με μια ςφαιρικι άποψθ του περιβάλλοντοσ ςε διεπιςτθμονικό πλαίςιο. 24

26 4 ΡΟΟΡΤΙΚΉ ΤΩΝ ΦΦΛΩΝ 4.1 Η ςημαςία τησ ενςωμάτωςησ τησ προςέγγιςησ των δύο φύλων και τησ περιβαλλοντικήσ βιωςιμότητασ Θ αειφόροσ ανάπτυξθ ζχει ολοζνα αυξανόμενθ ηιτθςθ από εξειδικευμζνουσ τεχνικοφσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των γυναικϊν. Είναι πολφ ςθμαντικό να εξετάςτοφν οι πτυχζσ τθσ ζνταξθσ των δφο φφλων ςτο επαγγελματικό προφίλ, το πρόγραμμα ςπουδϊν και το πρόγραμμα κατάρτιςθσ. Ρρζπει να ςτείλουμε ζνα ςθμαντικό μινυμα για το μζλλον τθσ κοινωνίασ μασ: τθν επίτευξθ τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν για γυναίκεσ και άνδρεσ, με ςτόχο τθν αποφυγι των διακρίςεων λόγω φφλου, είναι απαραίτθτθ όχι μόνο για τθν κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ, αλλά και για τθ δθμιουργία εποικοδομθτικϊν ανκρϊπινων ςχζςεων. 4.2 Οι διαςτάςεισ του φύλου και τησ ιςότητασ ςε πράςινεσ θέςεισ εργαςίασ Ο τρζχων παγκόςμιοσ τρόποσ ηωισ επθρεάηει ςθμαντικά το κλίμα και τισ ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ γενικότερα και τον χαρακτιρα και τθν ζνταςθ δεν είναι βιϊςιμο από μια μακροπρόκεςμθ προοπτικι. Για να μειϊςετε τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, είναι απολφτωσ επείγον και αναγκαίο να αλλάξετε τισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ για μια πράςινθ οικονομία, που είναι κοινωνικά, οικονομικά και οικολογικά βιϊςιμθ. Για τθ διατιρθςθ και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, θ δθμιουργία παράλλθλα μιασ δίκαιθσ κοινωνίασ, όπου όλεσ οι βαςικζσ ανάγκεσ ικανοποιοφνται με ίςουσ όρουσ για κάκε ανκρϊπινο ον (παρόν και μζλλον) είναι απολφτωσ αναγκαία. Ωσ εκ τοφτου, θ ιςότθτα των φφλων αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ εξελίξθσ και τθσ μετάβαςθσ προσ μια πράςινθ οικονομία που πρζπει να είναι "πράςινθ για όλουσ», το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο ζχει δθλϊςει. Ωσ μζροσ αυτισ τθσ μετάβαςθσ και μιλάμε για τισ κζςεισ εργαςίασ, δφο τάςεισ είναι ςε κζςθ: Θ δθμιουργία των λεγόμενων «πράςινων» κζςεων εργαςίασ ςε ζνα ευρφ φάςμα τομζων, κυρίωσ τον κλάδο τθσ ενζργειασ (ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ), των καταςκευϊν (ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, μθχανιματα και τα νζα υλικά), των μεταφορϊν (οικολογικϊν ςυςτθμάτων και οχθμάτων, τθν οικολογικι κινθτικότθτα ), τθσ γεωργίασ και τθσ βιομθχανίασ τροφίμων, τθσ τεχνολογίασ και τθσ πλθροφορικισ ζρευνα, κ.λπ. Το πραςίνιςμα των παραδοςιακϊν κζςεων εργαςίασ ςτουσ παραδοςιακοφσ τομείσ όπωσ θ υγεία, παραγωγισ και επεξεργαςίασ τροφίμων, το λιανικό εμπόριο, τον τουριςμό, τθ διοίκθςθ, τθ διαφιμιςθ, τθ διαχείριςθ, τθν εκπαίδευςθ, κλπ. Αυτό ςθμαίνει νζεσ απαιτιςεισ δεξιοτιτων για τθν εκπλιρωςθ των περιβαλλοντικϊν προτφπων. Θ δθμιουργία νζων πράςινων κζςεων εργαςίασ ζχει ζνα τεράςτιο δυναμικό ωσ κινθτιρια δφναμθ τθσ ανάπτυξθσ, αλλά ενζχει κινδφνουσ: αυτό εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τισ 25

27 δεξιότθτεσ κατάρτιςθσ, και τθν εμπειρία των εργαηομζνων και τείνει να επικεντρωκεί ςε παραδοςιακά ανδροκρατοφμενα κλάδουσ και επαγγζλματα. Από τθν άλλθ πλευρά, ςτουσ παραδοςιακοφσ τομείσ που κα πρζπει επίςθσ να είναι μζροσ τθσ μετατροπισ ςε μια βιϊςιμθ οικονομία, όπωσ διοικθτικζσ κζςεισ εργαςίασ, τθν υγεία, τθν εκπαίδευςθ και τισ υπθρεςίεσ περίκαλψθσ, κ.λπ. είναι ςιμερα περιςςότερο γυναικοκρατοφμενοι τομείσ. Για αυτζσ τισ τάςεισ το να αλλάξει κάτω από τθν προοπτικι τθσ ιςότθτασ των φφλων, τόςο θ εκπαίδευςθ όςο και θ καταπολζμθςθ τθσ παραδοςιακισ ςυμπεριφορζσ και τα ςτερεότυπα είναι βαςικό. Επιπλζον, οι πράςινεσ κζςεισ εργαςίασ δεν είναι απαραίτθτα δίκαιεσ. Θ εκπαίδευςθ και θ πολιτικι απαςχόλθςθ πρζπει να λάβει όλα αυτά τα ηθτιματα υπόψθ που ςυνεπάγεται θ ευαιςκθτοποίθςθ εντόσ κατά τα όργανα λιψθεωσ αποφάςεων. 4.3 Σο ςημείο εκκίνηςησ για τη ςυμμετοχή των γυναικών ςε πράςινεσ θέςεισ εργαςίασ. Αρκετζσ μελζτεσ ζχουν δείξει ότι οι γυναικείεσ καταναλωτικζσ ςυνικειεσ είναι διαφορετικζσ από αυτζσ των ανδρϊν (λιγότερο ενεργοβόρεσ, λιγότερο ζνταςθσ πόρων) και, επιπλζον, το να ζχουν τθν προκυμία να ενεργοφν φιλικά προσ το περιβάλλον και το να ξεκινιςουν πράςινεσ δράςεισ φαίνεται να είναι ιςχυρότερο ςε ςφγκριςθ με τουσ άνδρεσ Αυτό πρζπει να είναι ζνα πλεονζκτθμα για να αρχίςουν, όταν μιλάμε για τθ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςε μια πράςινθ οικονομία (ςε όλα τα επίπεδα: λιψθ αποφάςεων, οι επιλογζσ τθσ εκπαίδευςθσ, τθν καριζρα δουλειά), αλλά θ πραγματικότθτα είναι ότι οι γυναίκεσ ζχουν να αντιμετωπίςουν πολλά εμπόδια: Οι γυναίκεσ που ςυνικωσ υποεκπροςωποφνται ςε τομείσ είναι πιο πικανό να δθμιουργιςουν νζεσ πράςινεσ κζςεισ εργαςίασ (τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ εντατικζσ κζςεισ εργαςίασ), επειδι... Ρολφ ςυχνά δεν διακζτουν τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ, τα προςόντα και τθν εμπειρία για να επωφελθκοφν από τισ ευκαιρίεσ ςτθν πράςινθ οικονομία, επειδι... Είναι λιγότερο πικανό από τουσ άνδρεσ να επιλζγουν επιςτθμονικά και τεχνολογικά κζματα. Τα προγράμματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ εξακολουκοφν να κεωροφνται ςε οριςμζνεσ χϊρεσ, ωσ αρςενικά προςανατολιςμζνα επειδι... Ζχουν επθρεαςτεί από τουσ παραδοςιακοφσ κοινωνικοφσ και πολιτιςτικοφσ ρόλουσ των φφλων και τθν ανεπαρκι ιςότθτα τθσ ςυμβουλευτικισ ςταδιοδρομίασ και τθν κακοδιγθςθ και τθν απουςία μοντζλων. Εκτόσ από αυτζσ τισ δυςκολίεσ πρόςβαςθσ, οι γυναίκεσ επίςθσ, υποεκπροςωποφνται ςτισ λιψεισ αποφάςεων, εν μζρει λόγω των παραπάνω αιτιϊν και εν μζρει λόγω τθσ οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ και των υφιςτάμενων ανιςοτιτων (μεταξφ των δφο φφλων) κενό που ςιμερα κακιςτά πιο δφςκολο για τισ γυναίκεσ τθν επίτευξθ αυτϊν των κζςεων. 26

28 Θ ιςότθτα των φφλων και θ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ ςε μια πράςινθ οικονομία μζχρι τϊρα ιταν ςχετικά αποφςα από πρωτοβουλίεσ πολιτικισ που οδθγοφν ςε ανιςότθτεσ μεταξφ των φφλων. Θ εκπαίδευςθ είναι το κλειδί για να ςπάςει το ςτερεότυπο των γυναικϊν ςε οριςμζνουσ βιομθχανικοφσ κλάδουσ και επαγγζλματα και να δοκοφν κίνθτρα ςτισ γυναίκεσ να ζχουν μια κετικι ματιά ςτθν πράςινθ καριζρα ζχοντασ κατά νου ότι οι πράςινεσ κζςεισ εργαςίασ μπορεί να είναι μια ευκαιρία για τον κακζνα, ξεκινϊντασ με κάκε επίπεδο δεξιοτιτων με πολλοφσ τρόπουσ και τομείσ, ςε οποιαδιποτε θλικία. Θ πράςινθ οικονομία χρειάηεται τόςο τουσ άνδρεσ όςο και τισ γυναίκεσ να αναπτφξουν το πλιρεσ δυναμικό και ειδικά επιχειρθματίεσ και ειδικευμζνουσ εργαηομζνουσ είναι απαραίτθτοι για τθ διαδικαςία. 4.4 Ο δρόμοσ προσ το μέλλον Υπάρχει μια μετάβαςθ ςτθ χϊρα και θ ιςότθτα των φφλων πρζπει να είναι παροφςα ςε όλουσ τουσ περιβαλλοντικοφσ τομείσ, ςυμπεριλαμβανομζνων όργανα λιψθσ αποφάςεων, τα οποία κα διαςφαλίςουν τθ φωνι των γυναικϊν ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ του περιβάλλοντοσ, τθσ ενζργειασ και των πράςινων κζςεων εργαςίασ, πολιτικζσ, κακϊσ και τθ ςυμβολι τουσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ νζασ πολιτικισ προτάςεισ ςτον τομζα. Για τθν επίτευξθ τθσ ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν ςτο διαγωνιςμό για πραςινθ οικονομία, οι γυναίκεσ πρζπει να ζχουν τισ ίδιεσ ικανότθτεσ, τα προςόντα και αρμοδιότθτεσ με τουσ άνδρεσ. Για να είναι μια δίκαιθ πραγματικότθτα, πολλά από τα μζτρα και τισ πολιτικζσ κα πρζπει να ξεκινιςουν ι να ανακεωρθκοφν ςφμφωνα με τθ διάςταςθ του φφλου: Υπάρχει ανάγκθ για εξειδικευμζνθ εκπαίδευςθ για τισ πράςινεσ ι οικολογικζσ κζςεισ εργαςίασ. Θ ικανότθτα και τα προςόντα τόςο των γυναικϊν όςο και των ανδρϊν πρζπει να είναι τα ίδια, ϊςτε να μποροφν να ανταγωνιςτοφν επί ίςοισ όροισ για τθν απαςχόλθςθ και τθν ατομικι εξζλιξθ τθσ ςταδιοδρομίασ. Υπάρχει ανάγκθ για τθν προϊκθςθ τθσ τεχνογνωςίασ τθσ αειφορίασ και τθν ιςότιμθ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ των προγραμμάτων, κα πρζπει να διαςφαλίηεται. Υπάρχει ανάγκθ για τθν καταπολζμθςθ των παραδοςιακϊν ρόλων των φφλων και των ςτερεοτφπων ςτθν εκπαίδευςθ, τθν καριζρα κζςεων εργαςίασ και τθ ςυμφιλίωςθ τθσ οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ. Υπάρχει ανάγκθ να αυξθκεί θ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτθ λιψθ αποφάςεων και τον κοινωνικό διάλογο. Υπάρχει ανάγκθ για τθ ςτιριξθ βιϊςιμων επιχειριςεων και τθν πράςινθ επιχειρθματικότθτα να διοικοφνται από γυναίκεσ που ειδικεφονται ςε φιλικζσ προσ το περιβάλλον τεχνολογίεσ και ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 27

29 Θ ιςότθτα μεταξφ γυναικϊν και ανδρϊν για τον διαγωνιςμό των πράςινων κζςεων εργαςίασ κα εμπλουτίςει τθν οικονομία, κα επωφελθκεί από το ταλζντο και τουσ πόρουσ του κακενόσ. Θ διαφορετικι αντίλθψθ τθσ αξιολόγθςθσ του κινδφνου, το διαφορετικό επίπεδο τθσ κατανάλωςθσ, θ διαφορετικι βοφλθςθ για τθ διατιρθςθ του περιβάλλοντοσ των γυναικϊν και των ανδρϊν μπορεί να οδθγιςει ςε ευρφτερεσ προοπτικζσ, ςε πολλαπλά ςθμεία κζαςθσ και πιο ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ για τισ προκλιςεισ του περιβάλλοντοσ και των πολιτικϊν απαςχόλθςθσ και ο ςυνδυαςμόσ και των δφο. Κατά τθ διαχείριςθ δθμιουργίασ πράςινων κζςεων απαςχόλθςθσ, ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτισ κατάφυτεσ περιοχζσ όπου θ ανεργία των γυναικϊν είναι εξαιρετικά υψθλι. Δεδομζνου ότι ςτθν αγορά εργαςίασ δεν είναι προσ το παρόν θ ίδια για τισ γυναίκεσ και τουσ άνδρεσ, θ μετάβαςθ ςε μια βιϊςιμθ οικονομία πρζπει να εξαςφαλίςει ίςουσ όρουσ πρόςβαςθσ ςε πράςινεσ και οικολογικότερεσ κζςεισ εργαςίασ για ολόκλθρθ τθν κοινωνία, ξεκινϊντασ από τθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ ςε κζματα περιβάλλοντοσ ςτο πλαίςιο τθσ ιςότθτασ των φφλων. Ρροκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ πολυμορφία των απόψεων, οι γυναίκεσ και οι άνδρεσ πρζπει να ζχουν τισ ίδιεσ ευκαιρίεσ να επθρεάςουν. 28

30 5 ΚΑΙΝΟΤΠΜΑ ΕΓΑΛΕΚΑ ΕΚΡΑΚΔΕΥΣΗΣ Κάκε δράςθ κατάρτιςθσ επιδιϊκει τθ μεταφορά οριςμζνων περιεχομζνων, αλλά δεν ζχουν φτάςει όλα ςτο ίδιο επίπεδο αποτελεςματικότθτασ για τθν επίτευξι τουσ. Ροια είναι τα αίτια; Κάκε τφποσ δράςθσ απαιτεί τθν εφαρμογι μιασ διαφορετικισ μεκόδου κατάρτιςθσ και, τθν ίδια ςτιγμι, για κάκε προφίλ ςπουδαςτι, κα είναι πιο αποτελεςματικι μια μζκοδοσ εκμάκθςθσ ι κάτι άλλο. Με τθν ειςαγωγι των νζων τεχνολογιϊν, όλα τα είδθ των ςυςτθμάτων μάκθςθσ που ζχουν προκφψει, ακόμα κι αν ζχουν αρκετι δθμοςιότθτα λόγω τθσ ευκολίασ τουσ, δεν επιτυγχάνουν πάντα τον απϊτερο ςτόχο τουσ, ο οποίοσ είναι θ μάκθςθ. Ωσ εκ τοφτου, θ πρόκλθςθ των νζων μεκοδολογιϊν για τθν εκπαίδευςθ, δεν ςυνίςταται ςτθν αναηιτθςθ νζων ςυςτθμάτων, δεδομζνου ότι θ προςφορά τουσ είναι ιδθ πολφ μεγάλθ, αλλά ςτθ διάκεςθ ενόσ αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ μεταφοράσ για τουσ μακθτζσ τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. Θ εφαρμογι των καινοτόμων εργαλείων κατάρτιςθσ και οι νζεσ τεχνολογίεσ είναι ιδιαίτερα κατάλλθλεσ για το νζο επαγγελματικό προφίλ του «τεχνικοφ για τθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα", κυρίωσ λόγω του γεγονότοσ ότι πρόκειται για ζνα ιδιαίτερα κατάλλθλο προφίλ για τουσ νζουσ, που, γενικά, είναι πιο ςυνθκιςμζνοι και ανοιχτοί ςτθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν. Ωςτόςο, το προφίλ είναι, επίςθσ, ιδιαίτερα κατάλλθλό για τθν προςαρμογι των εργαηομζνων ςτισ κζςεισ εργαςίασ τουσ με νζεσ διαδικαςίεσ παραγωγισ, με τεχνικζσ και με ςτρατθγικζσ που προζρχονται από τθν αναγκαία αναδιάρκρωςθ των επιχειριςεων προσ ζνα μοντζλο πράςινθσ και κυκλικισ οικονομίασ και εφαρμογισ των ςυςτθμάτων περιβαλλοντικισ ςυνεχοφσ βελτίωςθσ. 5.1 Nεες τεχνολογιες για τις μεθοδους εκπαιδευςης Ανάλογα με τα διάφορα εκπαιδευτικά ςυςτιματα και το επίπεδο τθσ ανάκλθςθσ, οι τεχνολογίεσ μποροφν να εφαρμοςτοφν με διαφορετικό τρόπο. Σθμειϊςτε ότι οι ανωτζρω μεκοδολογίεσ μποροφν να εφαρμοςτοφν τόςο για τθν εκπαίδευςθ ςτθν τάξθ, κακϊσ και για τθν θλεκτρονικι εκπαίδευςθ. Κα μελετιςουμε τισ δφο περιπτϊςεισ ξεχωριςτά: Θ εφαρμογι απαιτεί μια διαφορετικι μζκοδο κατάρτιςθσ και, τθν ίδια ςτιγμι, για κάκε προφίλ ςπουδαςτι, μία μζκοδο εκμάκθςθσ ι κάτι άλλο που κα είναι πιο αποτελεςματικι Με τθν ειςαγωγι των νζων τεχνολογιϊν, όλα τα είδθ των ςυςτθμάτων μάκθςθσ που ζχουν προκφψει, ενϊ ζχουν ευρεία δθμοςιότθτα λόγω τθσ ευκολίασ τουσ, δεν επιτυγχάνουν πάντα τον απϊτερο ςτόχοσ τουσ, ο οποίοσ είναι θ εκμάκθςθ. 29

31 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΑΞΕΩΣ E-LEARNING Σχιματα και περιλιψεισ Οπτικζσ πλθροφορίεσ Οπτικοακουςτικι εγγραφι των μακθμάτων Συμμετοχικό φόρουμ Ραιχνίδια και προςομοιϊςεισ Κα πρζπει να διευκολφνει τζτοια ςχιματα τόςο ςε φυςικι μορφι όςο ςε ψθφιακι μορφι. (μζγιςτθ ςυμβατότθτα για να επιτρζψει τθν αναπαραγωγι) Θ διευκόλυνςθ, εικόνων, πινάκων και διαγραμμάτων ςε ψθφιακι μορφι (pendrive, links Internet) οπτικοακουςτικι εγγραφι για να ζχετε αντίγραφα των μακθμάτων Κα πρζπει να εφαρμοςτοφν φόρουμ, με ςυντονιςτι ζναν κακθγθτι Στά μακιματα εντόσ τάξεωσ τα παιχνίδια και τα παιχνιδια προςομοίωςθσ μποροφν να είναι μζςα ςτθν τάξθ, αλλά ςυνιςτάται να ζχουν και μία πλατφόρμα online Κα πρζπει να είναι άμεςα εντοπίςιμα για τον μακθτι μόλισ μπαίνει ςτθν πλατφόρμα εκπαίδευςθσ. Ζνα καλό ςχιμα ι περίλθψθ αυξάνει ςθμαντικά το επίπεδο τθσ εγγραφισ / ολοκλιρωςθσ μακιματοσ Σε απευκείασ ςφνδεςθ slideshow, γκαλερί φωτογραφιϊν ι εικόνων, που διατίκενται τόςο για προβολι ςτο Internet όςο και για download Τα ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ εξειδικευμζνων εκπαιδευτικϊν, και τα online βίντεο ςτα μακιματα, είναι πραγματικά αποτελεςματικά. Συνιςτάται να ελαχιςτοποιθκοφν οι αναγνϊςεισ και να αφξθκοφν τα οπτικοακουςτικά εργαλεία Ρροτείνοντασ δραςτθριότθτεσ, αναφορζσ ςτα φόρουμ, και απαντϊντασ ςτουσ μακθτζσ μόλισ ζχουν αμφιβολίεσ μποροφμε να δθμιουργιςουμε μια online κοινότθτα που να εμπλουτίηει ςθμαντικά τθν πορεία τθσ κατάρτιςθσ. Το κυριότερο πρόβλθμά τουσ είναι ότι είναι ακριβά, αλλά παρ' όλα αυτά, είναι ςίγουρα το καλφτερο εργαλείο μάκθςθσ που μποροφν να προςφζρουν οι νζεσ τεχνολογίεσ ςιμερα. 30

32 5.2 Εκπαιδευτικεσ καινοτομιεσ οδηγοσ και εργαλεια Ραρά το γεγονόσ ότι μερικά από τα εργαλεία που προτείνουμε ζχουν χρθςιμοποιθκεί για κάποιο χρονικό διάςτθμα ςτθν εκπαίδευςθ, είναι το πϊσ να τα χρθςιμοποιοφν, κακϊσ και νζεσ δυνατότθτεσ τουσ, χάρθ ςτισ αναβακμίςεισ, που κάνουν αυτά τα εργαλεία καινοτόμα. Κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι τισ περιςςότερεσ ςτιγμζσ το τμιμα τθσ καινοτομίασ μεταδίδει τθν πλθροφορία και όχι το ίδιο το εργαλείο. Είναι θ χριςθ που κάνουμε που μεταμορφϊνει τον τρόπο που διδάςκουμε χρθςιμοποιϊντασ τισ ιδζεσ και τα μζςα για τθν τόνωςθ του ενδιαφζροντοσ και τθσ γνϊςθσ. Είναι επίςθσ αλικεια ότι ςπάνια καταφζρνουμε να αξιοποιιςουμε τισ δυνατότθτεσ των εργαλείων που ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ, είτε επειδι δεν είναι απαραίτθτο, είτε λόγω ζλλειψθσ γνϊςεων ι ςυμφεροντων, κα πρζπει να χρθςιμοποιοφμε το πλιρεσ των δυνατότθτων, αλλά πρζπει για να επιτφχουμε τουσ ςτόχουσ μασ. Μερικζσ φορζσ, προςπακόντασ να εκμεταλλευτοφμε τισ δυνατότθτεσ, επικεντρωνόμαςτε ςτο εργαλείο, και δεν είναι ο ςκοπόσ του, είναι το κζμα που προςπακεί να μεταδϊςει. Θ ςυμμετοχι, ςυνεπϊσ του εκπαιδευτι είναι να βρει τθν ιςορροπία ανάμεςα ςε αυτό που κζλουμε να περάςουμε και το μζςο που χρθςιμοποιοφμε για αυτό. Ραρακάτω αναφζρεται μια ςειρά από εργαλεία που μπορεί να είναι χριςιμα για τθ μεταφορά πλθροφοριϊν ςε μια καινοτόμο και αποτελεςματικό τρόπο: POWER POINTS ΚΑΛ ΔΛΑΦΑΝΕΛΕΣ: Μζχρι πρόςφατα, τα αρχεία αυτά χρθςιμοποιικθκαν ωσ περίλθψθ ι το ςχεδιάγραμμα για τθν οκόνθ του υπολογιςτι και να τεκοφν ςε προβολι. Σιμερα, όμωσ, υπάρχουν πολλζσ ςυςκευζσ που μποροφν να παίξουν τζτοια αρχεία. Κα πρζπει να γίνουν ςυμβατά και παρζχουν ςτουσ φοιτθτζσ μετάδοςθ ςε προςωπικζσ τουσ ςυςκευζσ, ϊςτε να μποροφν να τα χρθςιμοποιιςουν όποτε κζλουν. Σιμερα το κφριο πρόγραμμα είναι το Microsoft Power Point διαφάνειεσ και ζχουμε δωρεάν εναλλακτικζσ λφςεισ, όπωσ Impress. ΕΚΚΕΣΘ ΦΩΤΟΓΑΦΛΩΝ: Ππωσ και με τθν προθγοφμενθ περίπτωςθ, θ φορθτότθτα είναι το καλφτερο εργαλείο ςιμερα για αυτά τα αρχεία. Τόςο τα tablet όςο και οι υπολογιςτζσ ζχουν ενςωματωμζνο λογιςμικό για να λάβουν διαφάνειεσ, web, html 5 τεχνολογίεσ και java Script επιτρζπουν τθ μεγάλθ ποιότθτα ςτθ Gallery. AUDIO VISUAL-MEDIA: Το κφριο εργαλείο για τθν προβολι οπτικοακουςτικοφ περιεχομζνου ςτισ μζρεσ μασ είναι το Διαδίκτυο. Κανάλια όπωσ το YouTube, Vimeo ι ιδιωτικά είναι ζνα βαςικό εργαλείο για τουσ μακθτζσ να ζχουν πρόςβαςθ γριγορα ςτο περιεχόμενο μάκθςθσ που κζλουν.ενϊ κα ζπρεπε να διευκολφνεται θ λιψθ, προκειμζνου να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτα περιεχόμενα όπου δεν υπάρχει ςφνδεςθ ςτο internet. ΒΛΒΛΛΟ, ΕΓΓΑΦΑ ΚΑΛ ΑΛΛΘΛΕΡΛΔΑΣΤΛΚΘ ΑΝΑΓΝΩΣΘ : Ράντα διακζςιμεσ για τθ λιψθ και τθν εκτφπωςθ, οι νζεσ τεχνολογίεσ επιτρζπουν τθ πρόςβαςθ για άτομα με ειδικζσ 31

33 ανάγκεσ, ακόμθ και για τουσ τυφλοφσ. Για να το γίνει αυτό, κα πρζπει να αναπτφςουν πάντα μια HTML ζκδοςθ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Επιπλζον, θ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν, τόςο τα HTML ζγγραφα ωσ και τα αρχεία PDF και άλλεσ μορφζσ μπορεί να είναι αμφίδρομεσ και ζτςι να παρζχουν βίντεο και αρχεία ιχου για να ςυμπλθρωκεί θ ανάγνωςθ. Ζνα διαδραςτικό ζγγραφο αυξάνει ςε μεγάλο βακμό τθν επιτυχία ςε ζνα online μάκθμα. Adobe In Design και Creative Cloud επιτρζπουν αρχεία PDF και άλλα ζγγραφα με μεγάλθ διαδραςτικότθτα και χρθςτικότθτα. Web τεχνολογίεσ HTML5 CSS3 και Java script επιτρζπει τθ μεταφορά των εν λόγω εγγράφων ςτο διαδίκτυο με όλεσ τισ εγγυιςεισ τθσ ευχρθςτίασ. ΔΛΑΣΚΕΨΘ: Οι νζεσ τεχνολογίεσ επιτρζπουν ηωντανζσ βιντεοδιαςκζψεισ μζςω streaming, με εφκολο τρόπο και με λίγο ι κακόλου κόςτοσ. Υπάρχει ζνα λογιςμικό όπωσ το Skype, όπου ςτισ διαςκζψεισ επιτρζπεται να ςυνδεκοφν ωσ και 5 ςυςκευζσ, όπου ζνασ από αυτοφσ μπορεί να είναι ο δάςκαλοσ και οι άλλοι 4 οι μακθτζσ. Και το Google, με το νζο Hangouts εργαλείο τθσ, επιτρζπει τθν πιο εκτεταμζνθ ςυνεδρία για δωρεάν μζςω του κοινωνικοφ δικτφου. FORUMS ΚΑΛ ΔΛΚΤΥΑ: Τα forums είναι απολφτωσ αναγκαία, επειδι δεν ζχουν αξιοποιθκεί όςο το δυνατόν περιςςότερο.θ δραςτικότθτα των ςυμμετοχικϊν forum είναι χαρακτθριςτικό των μακθμάτων με τα κοινωνικά δίκτυα και να παράγουν περιςςότερθ κίνθςθ και ενδιαφζρον για τα περιεχόμενα που δίνονται ςε αυτό. PHP -Nuke είναι μια από τισ καλφτερεσ τεχνολογίεσ για ςυμμετοχικά forum, αλλά το Moodle, είναι μια online πλατφόρμα εκπαίδευςθσ, το καλφτερο ολοκλθρωμζνο forum ςτο τομζα του. Τα κοινωνικά δίκτυα όπωσ το facebook και το Google plus μποροφν επίςθσ να είναι χριςιμα για τθ διάδοςθ μακθμάτων. ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΑ ΡΑΛΧΝΛΔΛΑ ΚΑΛ ΡΟΣΟΜΟΛΩΣΕΛΣ ΣΕ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥΣ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΕΣ : Θ δυνατότθτα ςιμερα να δθμιουργιςουν παιχνίδια τόςο για το περιεχόμενο ιςτοςελίδων όςο και για να κατεβάςουν ςτα μακιματα, οι δυνατότθτεσ είναι ςχεδόν απεριόριςτεσ και είναι μεγάλεσ ςε απευκείασ ςφνδεςθ με το εκπαιδευτικό εργαλείο. Κατάλλθλεσ τεχνολογίεσ για τθν ανάπτυξθ παιχνιδιϊν είναι θ Java script, αλλά υπάρχουν νζοι κινθτιρεσ όπωσ Unity 3D για να διευκολφνει τθν ανάπτυξι τουσ. ΕΡΑΥΞΘΜΕΝΘΣ ΡΑΓΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑΣ: Θ νζα τεχνολογία που ςυνδυάηει 3D και πραγματικζσ εικόνεσ, ζχει μεγάλο αντίκτυπο, όπωσ τα θλεκτρονικά παιχνίδια και οι προςομοιϊςεισ, είναι πολφ χριςιμο για τουσ ςκοποφσ τθσ διδαςκαλίασ Vuforia, Ar -player, Unity -AR, υπάρχουν πολλαπλάςιεσ αναδυόμενεσ υπθρεςίεσ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ, ποια κα επιλεγεί εξαρτάται από τθ φφςθ τθσ εφαρμογισ, το πιο ςθμαντικό είναι να είναι φορθτι με όλεσ τισ ςυςκευζσ. MOBILE ΕΦΑΜΟΓΕΣ (APPs): Οι Mobile εφαρμογζσ για ςκοποφσ διδαςκαλίασ είναι επίςθσ ζνα καινοτόμο εργαλείο εκπαίδευςθσ. Ππωσ θ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ και τα παιχνίδια κα μποροφςε να είναι ακριβζσ για να αναπτυχκοφν.:.κάκε κινθτό ςφςτθμα ζχει τθ δικι του γλϊςςα προγραμματιςμοφ, αν και υπάρχουν πλαίςια, όπωσ τα Phone Gap που επιτρζπουν να αναπτυχκοφν για πολλαπλζσ πλατφόρμεσ ταυτόχρονα. 32

34 ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΛ ΕΡΛΤΕΥΓΜΑΤΩΝ: Αν και δεν διερευνϊνται ςυχνά ςτθν εκπαίδευςθ, ζχει μεγάλθ άνκθςθ ςτισ online δραςτθριότθτεσ. Συνίςταται ςτθ δθμιουργία ενόσ κοινωνικοφ προφίλ μζςα από τθν πλατφόρμα εκπαίδευςθσ, όπου, για τθν πραγματοποίθςθ οριςμζνων δραςτθριοτιτων λαμβάνονται «τιμθτικζσ διακρίςεισ» ι επιτεφγματα που επιτρζπουν να επιλζξει ζνασ χριςτθσ το δίκτυο. Ζνα τυπικό παράδειγμα μπορεί να είναι μια κατάταξθ θ οποία εμφανίηεται οποίοσ ζχει απαντθςει ςωςτά 60 τυχαίεσ ερωτιςεισ από μια δοκιμι το ςυντομότερο χρονικό διάςτθμα. Αυτό το ςφςτθμα των κινιτρων μπορεί να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να μελετοφν περιςςότερο ι να εργαςτοφν ςκλθρότερα για ςτθν πορεία. Ζνα άλλο παράδειγμα που χρθςιμοποιείται ςυχνά ςε φόρουμ είναι να δϊςει "πιςτοποιθτικά" ςτα πρόςωπα που ζχουν μεγαλφτερθ δραςτθριότθτα ςε αυτό.αυτό το είδοσ των ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν γίνεται με τεχνολογίεσ Web html CSS και Java script. ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ: Οι online πλατφόρμεσ εκπαίδευςθσ επιτρζπουν πολλαπλά ςυςτιματα αξιολόγθςθσ, θ πιο χαρακτθριςτικι είναι πολλαπλισ επιλογισ των τυχαίων ερωτιςεων που επιτρζπουν ςτουσ μακθτζσ να τισ εξετάςουν όςεσ φορζσ είναι επικυμθτό για τθν εκτζλεςθ αυτο-αξιολογιςεισ. Και πιο πολφπλοκα ςυςτιματα ελζγχου που χρθςιμεφουν ωσ τελικι αξιολόγθςθ. Αν και ςε high-stakes εξετάςεισ ςυνιςτάται το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ για να αποφευχκεί θ «εξαπάτθςθ» από τουσ μακθτζσ. Θ βαςικι πλατφόρμα εκπαίδευςθσ είναι θ Moodle, θ οποία ζχει όλεσ τισ τεχνολογίεσ ευχρθςτίασ που εφαρμόηονται ςτθν κατάρτιςθ αλλά με τθν PHP, μπορείτε να το κάνετε ςυνικεια και προςωπικά ςχεδιαςμζνεσ πλατφόρμεσ. 33

35 6 ΜΕΤΑΒΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΚΑΣ ΚΑΤΆΤΙΣΗΣ Το πρόγραμμα ASSURE που περικλείεται μζςα ςτα ςχζδια μεταβίβαςθσ καινοτομίασ, είχε ωσ αφετθρία του τθν εμπειρία και τισ γνϊςεισ που απζκτθςαν ςε ζνα προθγοφμενο πρόγραμμα, ςυγκεκριμζνα το H2training (διεκνισ εμπειρογνϊμονασ εκπαίδευςθ των τεχνολογιϊν υδρογόνου και κυψελϊν καυςίμου), που χρθματοδοτείται επίςθσ από το πρόγραμμα Leonardo Da Vinci. (κοπιαρ ελ ενλακε) Ωσ εκ τοφτου, μία από τισ δράςεισ του ζργου ASSURE ιταν θ ανάλυςθ τθσ μεκοδολογίασ που αναπτφχκθκε ςτο ζργο H2training και θ εκπόνθςθ μίασ υπόκεςθσ για προγράμματα ςπουδϊν, με βάςθ αυτι τθ μεκοδολογία, για το αναδυόμενο επαγγελματικό προφίλ του τεχνικοφ για τθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα, από τθν χριςθ καινοτόμων εργαλείων εκπαίδευςθσ και τθν προςαρμογι των μεκοδολογιϊν του οποίου θ αποτελεςματικότθτα ζχει αποδειχκεί. Αυτι θ διαδικαςία τθσ μεκοδολογικισ μεταβίβαςθσ ζχει εμπλουτιςτεί ωσ αποτζλεςμα τθσ ανάλυςθσ τθσ κατάςταςθσ τθσ τζχνθσ, τθσ αναγνϊριςθσ των βζλτιςτων πρακτικϊν και του benchmarking που ζγινε ςτα αρχικά ςτάδια του προγράματοσ. Για αυτό το ζργο ελιφκθ ωσ ςθμείο αναφοράσ, λόγω του βακμοφ του οριςμοφ, εφαρμογισ και δυνατότθτασ μεταφοράσ, θ εμπειρία που ζχουν ςτθν Αυςτραλία ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα, ςυμπεριλαμβανομζνων των διαφορετικϊν ικανοτιτων και υλικϊν που ζχουν αναπτυχκεί για τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ (MSS11- Sustainability Training Package) Το μεθοδολογικό ςχήμα κατάρτιςησ H2training Σύκθωλα κε ην κεζνδνινγηθό ζρήκα ηνπ έξγνπ H2training, έγηλαλ νη αθόινπζεο ππνζέζεηο εξγαζίαο: 1- Η νξγάλωζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θύθινπ. Λνγω ηωλ ππνζέζεωλ εξγαζίαο θξίζεθε ε δπλαηόηεηα λα εθηειεζηεί έλαο θύθινο αξρηθήο θαηάξηηζεο, κέζα από ηε κειέηε θιάδωλ πνπ παξέρνπλ ζεωξεηηθή γεληθή βάζε γλώζεωλ από ηηο νπνίεο λα απεπζπλόκαζηε κεηά ζηα εηδηθόηεξα ζέκαηα ηεο πεξηβαιινληηθήο βηωζηκόηεηαο θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Μεηά από απηόλ ηνλ θύθιν, πξνθύπηεη ε ηθαλόηεηα λα νινθιεξωζεί έλαο θύθινο γηα λα εμεηαζηνύλ ιεπηνκεξέζηεξα ηα δηάθνξα δεηήκαηα ηεο πεξηβαιινληηθήο βηωζηκόηεηαο 34

36 θαη ε παξνρή θαηάξηηζεο γηα λα εθαξκνζηνύλ νη γλώζεηο πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ην πξώην κέξνο ηνπ θύθινπ εθπαίδεπζεο. 2.-Σρεδηαζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Πξνθύπηεη ν ζρεδηαζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ζηα ηξία αθόινπζα πεξηερόκελα: - ε εμέιημε επαγγεικαηηθώλ κνλάδωλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ απόθηεζε επαγγεικαηηθώλ γλώζεωλ θαη δεμηνηήηωλ, θνηλωληθώλ θαη πξνζωπηθώλ ππεξεζηώλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ επαγγέικαηνο ηωλ ηερληθώλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή βηωζηκόηεηα. - Η αλάπηπμε κηαο ζεηξάο από ελόηεηεο κε ζθνπό ηελ απόθηεζε γεληθώλ δεμηνηήηωλ ζηε ρξήζε ηωλ ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξίαο, ηελ νκαδηθή εξγαζία, ηελ επίιπζε ζπγθξνύζεωλ, θιπ. - Η γλώζε ηωλ δηαθνξεηηθώλ γιωζζώλ ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο. Σε γεληθέο γξακκέο, ηα θέληξα θαηάξηηζεο πξέπεη λα ζπγθεθξηκελνπνηήζνπλ ιεπηνκεξώο ην ζπγθεθξηκέλν πεξηερόκελν ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ θαηάξηηζεο, ζύκθωλα κε ηα δηαθνξεηηθά εζληθά ζπζηήκαηα γηα ηα επαγγεικαηηθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. 3.-Σηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηέρνληαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ - Αλαγλώξηζε ηνπ πηπρίνπ ή ηίηινπ. - Δπαγγεικαηηθό πξνθίι, πνπ πξνέξρεηαη από ηε γεληθή αξκνδηόηεηα θαη από ηε γλώζε θαη ηηο επαγγεικαηηθέο, πξνζωπηθέο θαη θνηλωληθέο δεμηόηεηεο. Δπαγγεικαηηθό πεξηβάιινλ. - Δπθαηξίεο απαζρόιεζεο γηα ηνλ ηίηιν. 6.2 Η εφαρμογή του μοντζλου του προφίλ του Τεχνικοφ για την περιβαλλοντική βιωςιμότητα Σφμφωνα με τθσ υποκζςεισ εργαςίασ, ορίςτθκε, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ASSURE, το ακόλουκο ςενάριο για το προτεινόμενο νζο επαγγελματικό προφίλ: Τίτλοσ Αναγνϊριςθ και Αξιολόγθςθ Τερληθόο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή βηωζηκόηεηα. Τίηινο Ο ηίηινο απηόο είλαη έλαο θύθινο θαηάξηηζεο γηα ηελ απόθηεζε εηδηθώλ δεμηνηήηωλ: Τερληθόο γηα ηελ βηωζηκόηεηα ηνπ εδάθνπο. Τερληθόο γηα ηελ βηωζηκόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηωλ πξνϊόληωλ. 35

37 Ολνκαζία: Δπίπεδν: Γηάξθεηα: Δπαγγεικαηηθόο ηνκέαο: Δπξωπαϊθή αλαθνξά: Τερληθόο ζύκβνπινο βηωζηκόηεηαο. Πξνρωξεκέλε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Αξρηθή Πξόηαζε 1000 ώξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο ζην ρώξν εξγαζίαο. Πεξηβάιινλ, Δλέξγεηα, Απόβιεηα, Οηθνλνκία, Κνηλωλία. ISCED 5B ή 4Β ISCED (International Education Grading Standard Regulation). Το επαγγελματικό προφίλ του τίτλου κακορίηεται από τθ γενικι και τθν επαγγελματικι αρμοδιότθτα του, τισ προςωπικζσ και κοινωνικζσ δεξιότθτεσ, κακϊσ και τθ ςχζςθ τουσ με τα προςόντα του Εκνικοφ Κατάλογου Επαγγελματικϊν Ρροςόντων που περιλαμβάνονται ςτον τίτλο. Σε αυτι τθ βάςθ, το επαγγελματικό προφίλ ορίςτθκε, όπωσ φαίνεται ςτο επόμενο κεφάλαιο. 36

38 7 ΤΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΠ ΡΟΦΚΛ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΒΙΩΣΙΜΠΤΗΤΑ Θ Επαγγελματικι Επιμόρφωςθ απευκφνεται κυρίωσ, ςφμφωνα με τισ ευρωπαϊκζσ ςτρατθγικζσ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ να ανταποκρικοφν επαρκϊσ ςτισ προκλιςεισ του παγκόςμιου ανταγωνιςμοφ, μεγάλου αρικμό ανειδίκευτων εργαηομζνων και των ανζργων νζων, κάνοντασ τα μακιματα πιο ςχετικά με τθν αγορά εργαςίασ, κυρίωσ μζςω τθσ εργαςίασ based learning. Θ ζννοια τθσ αειφορίασ ςτθ βάςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν περιλαμβάνει όλα τα κφρια κζματα και τα κζματα που προζκυψαν από τθν κατάςταςθ τθσ ανάλυςθσ τζχνθσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο αναπτφχκθκε ςτισ αρχζσ του ASSURE project, ςχετικά με τισ βαςικζσ προτεραιότθτεσ ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ, απαιτοφνται θ ηιτθςθ εκπαίδευςθσ και πράςινεσ κζςεισ εργαςίασ» Το περιεχόμενο αυτοφ του προγράμματοσ ςπουδϊν, που αναπτφχκθκε για να χρθςιμοποιθκεί ςε διακρατικό επίπεδο, πρζπει να είναι προςαρμοςμζνο ςτουσ ειδικοφσ εκνικοφσ και περιφερειακοφσ κανονιςμοφσ και τα ςυςτιματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. Το ζγγραφο αυτό δεν περιγράφει οποιαδιποτε ενδεχόμενθ διαδικαςία για τθν υλοποίθςθ ενόσ ευρωπαϊκοφ, εκνικοφ ι περιφερειακοφ προγράμματοσ πιςτοποίθςθσ των επαγγελματικϊν προφίλ. 7.1 ΒΑΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ Το πρόγραμμα ςπουδϊν, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, είναι οργανωμζνο ςε ζναν κφκλο κατάρτιςθσ που επικεντρϊκθκε ςτθ μελζτθ των κλάδων που παρζχουν γενικό κεωρθτικό υπόβακρο για τθν αντιμετϊπιςθ πιο ςυγκεκριμζνα των ηθτιματων τθσ βιωςιμότθτασ και τθν εφαρμογι τουσ ςε πραγματικζσ καταςτάςεισ. Μια ςυγκεκριμζνθ φάςθ περίοδου ςυμπεριλαμβάνεται για να παρζχουν μελλοντικά τεχνικοφσ τθ δυνατότθτα να εφαρμόςει τα περιεχόμενα που αποκτικθκαν ςτο πρϊτο μζροσ του κφκλου κατάρτιςθσ. Αυτό πρόγραμμα ςπουδϊν επαγγελματικισ κατάρτιςθσ οργανϊνεται ςε επαγγελματικζσ ενότθτεσ που κα επιτρζψουν ςτουσ μακθτζσ να επιτφχουν τισ επαγγελματικζσ, κοινωνικζσ και προςωπικζσ ικανότθτεσ για τθν ανάπτυξθ του επαγγζλματοσ <<Τεχνικόσ Αειφορίασ>>. Ρεριλαμβάνει επίςθσ οριςμζνεσ μονάδεσ για να αποκτιςουν γνϊςεισ ςχετικά με εγκάρςια ομαδικισ εργαςίασ και τεχνικζσ επίλυςθσ προβλθμάτων που είναι ςυμπλθρωματικζσ τθσ κατάρτιςθσ πυρινα ςχετικά με τα ειδικά κζματα βιωςιμότθτασ. Αναγνϊριςθ του τίτλου Ονομαςία: Τεχνικόσ Αειφορίασ Επίπεδο: Ρροθγμζνθ επαγγελματικι κατάρτιςθ 37

39 Διάρκεια: 1000 ϊρεσ (ςυμπεριλαμβανομζνου 400 ωρϊν πρακτικισ εκπαίδευςθσ) ISCED επίπεδο: ISCED 4B EQFεπίπεδο: 4/5 Αρικμόσ πιςτϊςεων (ECTS): 60 (να επιβεβαιωκεί) Συναφι Επαγγζλματα (International Standard Classification of Occupation ISCO) Επαγγελματίεσ ςτισ βιολογικζσ επιςτιμεσ Μθχανικοί (εκτόσ από τουσ θλεκτροτεχνικοφσ) Αρχιτζκτονεσ, πολιτικοί μθχανικοί, τοπογράφοι και ςχεδιαςτζσ Γενικζσ αρμοδιότθτεσ Οι γενικζσ αρμοδιότθτεσ του προφίλ αναφζρονται ςτισ ικανότθτεσ, τθν αξιολόγθςθ και τθν επικοινωνία των διαφορετικϊν τομζων τθσ βιωςιμότθτασ που ςχετίηονται τόςο με το ζδαφοσ όςο και με τισ δθμόςιεσ-ιδιωτικζσ οργανϊςεισ. Αναφζρονται επίςθσ ςτθν εφαρμογι τθσ βιϊςιμθσ διαχείριςθσ και των περιβαλλοντικϊν πολιτικϊν για τθ ςυνεχι βελτίωςθ, χρθςιμοποιϊντασ τισ βζλτιςτεσ διακζςιμεσ τεχνολογίεσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ειδικά χαρακτθριςτικά του επαγγελματικοφ προφίλ και τισ πολλζσ ςχζςεισ ανάμεςα ςτα διαφορετικά ςτοιχεία του τομζα τθσ βιωςιμότθτασ, οι τεχνικοί για τθν βιωςιμότθτα πρζπει να διακζτουν τεχνικζσ και κοινωνικζσ δεξιότθτεσ για να αντιμετωπίηουν και τουσ δφο τομείσ, και να εργάηονται ςε πολφπλοκεσ ομάδεσ με διαφορετικζσ ειδικότθτεσ. Το ζργο του τεχνικοφ για τθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα αναπτφςςεται ςυνικωσ παράλλθλα με άλλουσ επαγγελματίεσ τόςο ςτο δθμόςιο όςο και ςτον ιδιωτικό τομζα, και ςκοπεφει να προτείνει λφςεισ με βάςθ το διάλογο με τουσ ειδικοφσ τθσ βιομθχανίασ και όχι μόνο, από μια παγκόςμια προοπτικι Τελικι Ριςτοποίθςθ Ριςτοποιθτικό επαγγελματικισ εξειδίκευςθσ 7.1 Διαδικαςία Συπικήσ Εργαςίασ Το επαγγελματικό προφίλ χαρακτθρίηεται από τθν ανάπτυξθ των παρακάτω επιχειρθματικϊν διαδικαςίων: - Τθν κατάταξθ μιασ δραςτθριότθτασ, μιασ διαδικαςίασ ι ενόσ προϊόντος ςε ςχζςθ με τισ αρχζσ και τισ πολιτικζσ τθσ περιβαλλοντικισ βιωςιμότθτασ που μποροφν να εφαρμοςτοφν. - Τθν εφαρμογι μζτρων για τθ χριςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, τόςο ςε δθμόςιουσ όςο και ςε ιδιωτικοφσ οργανιςμοφσ. - Τθν εφαρμογι μζτρων για τθ βιϊςιμθ διαχείριςθ των αποβλιτων. - Τθν ανάλυςθ, τθν αξιολόγθςθ και τθν παρακολοφκθςθ υπό μία περιβαλλοντικι άποψθ. 38

40 - Τθν διαχείριςθ πολιτικϊν Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ (RSC) ςε διάφορουσ οργανιςμοφσ. - Τον ςχεδιαςμό και τθν βιϊςιμθ χριςθ του εδάφουσ. - Τθν διακυβζρνθςθ των δθμόςιων διαδικαςιϊν για τθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα. - Τθν εφαρμογι μζτρων για τθν βιωςιμότθτα των κτιρίων. Διαδικαςία Εργαςίασ Θ ταξινόμθςθ μίασ δραςτθριότθτασ, μιασ διαδικαςίασ ι ενόσ προϊόντοσ ςε ςχζςθ με τισ αρχζσ και τισ πολιτικζσ που εφαρμόηονται για τθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα. Δραςτηριότητεσ - Θ αναγνϊριςθ των ενθμερομζνων βιβλιογραφικϊν πθγϊν. - Θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα αναφοράσ (νομικϊν και τεχνικϊν κανονιςμϊν). Ικανότητεσ Θ αξιολόγθςθ τθσ ςυνοχισ ενόσ ςτοιχείου (προϊόν, διαδικαςία ι ενζργεια) με τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ αναφοράσ για τθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα. Διαδικαςία Εργαςίασ Θ εκκίνθςθ μζτρων για τθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και τθν ορκολογικι χριςθ τθσ ενζργειασ ςε δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ οργανιςμοφσ, μζτρων για τθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και τθν ορκολογικι χριςθ τθσ ενζργειασ. Δραςτηριότητεσ - Θ τεχνικι / οικονομικι αξιολόγθςθ τθσ χριςθσ ςυγκεκριμζνων λφςεων για τθν παραγωγι ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ. - Θ ςτιριξθ των οργανϊςεων ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν υλοποίθςθ μζτρων για τθν παραγωγι και τθ χριςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ανάλογα με τισ ειδικζσ ςυνκικεσ. - Θ προϊκθςθ δραςτθριοτιτων για τθν ςωςτι χριςθ τθσ ενζργειασ ςε δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ χϊρουσ. Ικανότητεσ Θ αναγνϊριςθ και θ αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων παραγωγισ των παραδοςιακϊν και των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και θ ςωςτι τουσ χριςθ. Διαδικαςία Εργαςίασ Θ υλοποίθςθ δράςεων για τθν βιϊςθμθ διαχείριςθ των αποβλιτων. Δραςτηριότητεσ - Ο ςυντονιςμόσ τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων ςε ζναν οργανιςμό θ ςε μία εταιρία. - Ο ςχεδιαςμόσ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ των αποβλιτων ςε δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ φορείσ. - Θ υλοποίθςθ δράςεων για τθ μεγιςτοποίθςθ των ευκαιριϊν για τθν ανάκτθςθ, τθν ανακφκλωςθ και τθν 39

41 Ικανότητεσ επαναχρθςιμοποίθςθ των αποβλιτων. Θ υλοποίθςθ δράςεων για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων, ςφμφωνα με τα κριτιρια τθσ περιβαλλοντικισ αποτελεςματικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ. Διαδικαςία Εργαςίασ Θ περιβαλλοντικι αξιολόγθςθ, ανάλυςθ και παρακολοφκθςθ. Δραςτηριότητεσ - Ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάλυςθ τθσ περιβαλλοντικισ ανάπτυξθσ. - Θ ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων παρακολοφκθςθσ των ςθμαντικϊν περιβαλλοντικϊν ηθτθμάτων και θ εφαρμογι διορκωτικϊν ενεργειϊν. Ικανότητεσ Θ Κζςπιςθ και θ εφαρμογι διαδικαςίων ςυνεχοφσ βελτίωςθσ με βάςθ τον περιβαλλοντικό ζλεγχο και τισ περοβαλλοντικζσ αξιολογιςεισ και παρακολουκιςεισ. Διαδικαςία Εργαςίασ Θ Διαχείριςθ των πολιτικϊν EKE (Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ) των οργανϊςεων. Δραςτηριότητεσ - Θ ανάλυςθ των περιβαλλοντικϊν απαιτιςεων ενόσ προϊόντοσ ι μιασ υπθρεςίασ. - Θ εφαρμογι των μζτρων για τθν επίτευξθ τθσ περιβαλλοντικισ πιςτοποίθςθσ ενόσ προϊόντοσ ι μιασ διαδικαςίασ. - Θ ανάπτυξθ των οικο-καινοτόμων δραςτθριοτιτων για προϊόντα ι διαδικαςίεσ. - Θ υποβολι ζκκεςθσ για τισ οικονομικζσ πτυχζσ και τθ ςυμπεριφορά ενόσ οργανιςμοφ όςον αφορά τθ βιωςιμότθτα. Ικανότητεσ - Θ διαχείριςθ των διαφόρων πτυχϊν τθσ ΕΚΕ ςε ζνα δθμόςιο ι ιδιωτικό φορζα. - Θ βελτίωςθ των πτυχϊν τθσ βιωςιμότθτασ των διαδικαςιϊν και των προϊόντων μζςα ςε ζναν οργανιςμό. Διαδικαςία Εργαςίασ Ο ςχεδιαςμοόσ και θ βιϊςιμθ χριςθ του εδάφουσ. Δραςτηριότητεσ - Θ υλοποίθςθ δράςεων για τθ βιϊςιμθ κινθτικότθτα εμπορευμάτων και ανκϊπων. - Θ λιψθ μζτρων για τθ βιϊςιμθ διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων, τθσ γεωργίασ και τθσ δαςοκομίασ. - Εκκίνθςθ ενεργειϊν για ζνα βιϊςθμο τουριςμό. - Σχεδιαςμόσ και εφαρμογι μζτρων για τθν προςταςία των εδαφϊν. Ικανότητεσ Οριςμόσ και εφαρμογι ςχεδίων και δράςεων για τθν προςταςία του εδάφουσ από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων 40

42 από μεγάλεσ περιοχζσ. Διαδικαςία Εργαςίασ Διακυβζρνθςθ των δθμόςιων διαδικαςιϊν για τθν περιβαλλοντικι βιωςθμότθτα. Δραςτηριότητεσ - Αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων των δθμόςιων πολιτικϊν. - Διαχείριςθ των πράςινων διαδικαςιϊν για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. - Διαχείριςθ των ςυμμετοχικϊν διαδικαςίων των δθμόςιων πρωτοβουλιϊν για τθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα. - Σχεδιαςμόσ και εφαρμογι μζτρων για τθν προϊκθςθ και τον ζλεγχο των ιδιωτικϊν οργανιςμϊν ςχετικά με τισ πτυχζσ τθσ περιβαλλοντικισ βιωςιμότθτασ. Ικανότητεσ Εφαρμογι δθμόςιων προτφπων και εργαλείων για να προωκθκεί θ ςυμμετοχι των ιδιωτικϊν φορζων ςτθν υιοκζτθςθ περιβαλλοντικϊν βιϊςιμων πρακτικϊν. Διαδικαςία Εργαςίασ Υλοποίθςθ δράςεων για τθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα των κτιρίων. Δραςτηριότητεσ - Συμβουλζσ για τθν επιλογι περιβαλλοντικά βιϊςιμων λφςεων για τα κτίρια - Ρεριβαλλοντικι εκτίμθςθ ενόσ ζργου ι / και κτιρίου. - Ραρακολοφκθςθ των περιβαλλοντικϊν επιδόςεων των κτιρίων. Αρμοδιότητεσ Θ εφαρμογι τεχνικϊν και εργαλείων για τθν ενεργειακι και περιβαλλοντικι ποιότθτα των κτιρίων. Αρμοδιότητεσ Αρμοδιότητεσ Θ αξιολόγθςθ τθσ ςυνζπειασ ενόσ ςτοιχείου (προϊόν, διαδικαςία ι ενζργεια) με τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ αναφοράσ για τθν περιβαλλοντικι βιωςθμότθτα. Ελάχιςτα προςόντα - Θ Αναγνϊριςθ των ςυνεπειϊν και των ςχζςεων του εν λόγω αντικειμζνου ςτθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα. - Θ γνϊςθ για τον προςδιοριςμό του πλαιςίου αναφοράσ από τθν άποψθ των γενικϊν ςτόχων τθσ βιϊςθμθσ ανάπτυξθσ. 41

43 Βαςικζσ Γνώςεισ - Ζννοιεσ και αρχζσ τθσ βιωςιμότθτασ. - Στρατθγικζσ αναφοράσ για διεκνζσ και ευρωπαϊκό επίπεδο. - φκμιςθ ενθμερωμζνων δράςεων και προγραμμάτων ςτον τομζα τθσ περιβαλλοντικισ βιωςιμότθτασ. - Οριςμόσ εργαλείων για τθ μζτρθςθ τθσ περιβαλλοντικισ βιωςιμότθτασ. Αρμοδιότητεσ Εντοπιςμόσ και αξιοποίθςθ του παραγωγικοφ δυναμικοφ των παραδοςιακϊν και των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και οι ορκολογικι χριςθ τουσ. Ελάχιςτα προςόντα Βαςικζσ Γνώςεισ - Αξιολόγθςθ τθσ ςυνοχισ μιασ εταιρείασ με τισ ενεργειακζσ πολιτικζσ αναφοράσ. - Ανάπτυξθ ςυνοπτικϊν δεικτϊν τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ - Θ αναγνϊριςθ των πιο κατάλλθλων τεχνολογιϊν ανάλογα με το πλαίςιο για τθν παραγωγι ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ - Οριςμόσ των ειδικϊν δράςεων ςτουσ τομείσ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. - Ενεργειακόσ ςχεδιαςμόσ ςε περιφερειακό επίπεδο. - Ροςοτικοποίθςθ και διαχείριςθ των εκπομπϊν που ςχετίηονται με τθν παραγωγι και τθν κατανάλωςθ ενζργειασ. - Οφζλθ, εμπόδια και ευκαιρίεσ των τεχνολογιϊν, για τθν παραγωγι και τθν χριςθ τθσ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ. - Οι πολιτικζσ για τθν τόνωςθ τθσ Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ. - Επιλογζσ για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον τομζα τθσ κατοικίασ και των παραγωγικϊν χριςεων. - Κατευκυντιριεσ γραμμζσ και πρότυπα (PAES) για τον ενεργειακό ςχεδιαςμό ςε περιφερειακό επίπεδο. - Τεχνικζσ και εργαλεία για τον υπολογιςμό των εκπομπϊν τθσ παραγωγισ και τθσ κατανάλωςθσ τελικισ ενζργειασ. Αρμοδιότητεσ Υλοποίθςθ των δράςεων για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων, ςφμφωνα με τα κριτιρια τθσ περιβαλλοντικισ 42

44 αποτελεςματικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ. Ελάχιςτα προςόντα - Θ ταξινόμθςθ των αποβλιτων ςφμφωνα με τουσ ςχετικοφσ κανόνεσ. - Οριςμόσ των βζλτιςτων πρακτικϊν όςον αφορά τα εμπόδια και τισ ευκαιρίεσ για τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ. Βαςικζσ Γνώςεισ υκμιςτικά και νομοκετικά πρότυπα ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων. Αρμοδιότητεσ Κζςπιςθ και εφαρμογι τθσ ςυνεχοφσ βελτίωςθσ με βάςθ τον ζλεγχο, τθν αξιολόγθςθ και τθν παρακολοφκθςθ με ζνα περιβαλλοντικό τρόπο. Ελάχιςτα προςόντα - Κακιζρωςθ διαδικαςίασ ελζγχου. - Χριςθ τεχνικϊν και μζςων για τθν περιβαλλοντικι εκτίμθςθ των ζργων (εκτίμθςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων - ΕΡΕ), των ςχεδίων και των προγραμμάτων (ςτρατθγικι περιβαλλοντικι εκτίμθςθ ΣΡΕ). - Οριςμόσ ενόσ ςχεδίου παρακολοφκθςθσ - Εφαρμογι δραςτθριοτιτων ανάκαμψθσ με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ περιβαλλοντικισ παρακολοφκθςθσ. Βαςικζσ Γνώςεισ - Τεχνικζσ ελζγχου. - Εργαλεία και πλαίςιο για τθν εκτίμθςθ του περιβάλλοντοσ. - Μεκοδολογίεσ για τθ δειγματολθψία και τθν ανάλυςθ των περιβαλλοντικϊν δεδομζνων. - Τεχνικζσ και τεχνολογίεσ για τθν περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των κφριων περιβαλλοντικϊν πτυχϊν. Αρμοδιότητεσ Θ διαχείριςθ των διαφόρων πτυχϊν τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ (ΕΚΕ) ςε ζνα δθμόςιο ι ιδιωτικό φορζα. Ελάχιςτα προςόντα - Ρροετοιμαςία ενόσ χάρτθ των ενδιαφερομζνων. - Κακοριςμόσ των βαςικϊν δεικτϊν για τθν εταιρία. - Ρροετοιμαςία των εγγράφων (οικονομικζσ καταςτάςεισ και εκκζςεισ) ςχετικά με τισ επιδόςεισ του οργανιςμοφ. Βαςικζσ Γνώςεισ - Αρχζσ και κανόνεσ για τθν ΕΚΕ. - Εργαλεία για τθν προετοιμαςία των περιβαλλοντικϊν εκκζςεων και για τθν επικοινωνία. Αρμοδιότητεσ Βελτίωςθ των πτυχϊν τθσ βιωςιμότθτασ των διαδικαςιϊν και των προϊόντων μζςα ςε ζναν οργανιςμό. Ελάχιςτα προςόντα - Χαρακτθριςμόσ των περιβαλλοντικϊν πτυχϊν ενόσ 43

45 προϊόντοσ και μιασ διαδικαςίασ. - Ρεριγραφι και προςαρμογι των περιβαλλοντικϊν πτυχϊν, προκειμζνου να επιτευχκοφν οριςμζνεσ πιςτοποιιςεισ. - Επαλικευςθ και βελτίωςθ του καινοτόμου δυναμικοφ ενόσ προϊόντοσ και μιασ διαδικαςίασ. Βαςικζσ Γνώςεισ - Εργαλεία για τον περιβαλλοντικό χαρακτθριςμό των προϊόντων. - Ρρότυπα για τθν περιβαλλοντικι πιςτοποίθςθ προϊόντων. - Ρρότυπα για τθν περιβαλλοντικι πιςτοποίθςθ διαδικαςιϊν. - Τεχνικζσ και πρότυπα για τθν ζρευνα και τθν καινοτομία. Αρμοδιότητεσ Οριςμόσ και εφαρμογι ςχεδίων και δράςεων για τθν προςταςία του εδάφουσ από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων ςε μεγάλεσ περιοχζσ. Ελάχιςτα προςόντα - Ανάπτυξθ και ερμθνεία των δεικτϊν ςε περιφερειακό επίπεδο. - Βιϊςιμοσ Σχεδιαςμόσ και περιβαλλοντικά κζματα τοπικισ ςθμαςίασ. Βαςικζσ Γνώςεισ - Ρρότυπα και κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τον βιϊςιμο ςχεδιαςμό και τθν βιϊςιμθ διαχείριςθ του εδάφουσ. - Τεχνολογίεσ για βιϊςιμεσ μεταφορζσ. - Συςτιματα και Λφςεισ (δθμόςια και ιδιωτικά) για τθ βιϊςιμθ κινθτικότθτα. - Ρρακτικι για τθν προςταςία των υδρογεωλογικϊν πόρων - Ανάλυςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ κατανάλωςθσ του εδάφουσ. - Πργανα και μζτρα για τθ βιωςιμότθτα των δραςτθριοτιτων και τουριςτικϊν προοριςμϊν. - Εργαλεία για τθ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και τθσ φυςικισ κλθρονομιάσ. - Βζλτιςτεσ πρακτικζσ και κανόνεσ για τθ βιωςιμότθτα των γεωργικϊν δραςτθριοτιτων. - Ρρότυπα και κανόνεσ για τθν βιϊςιμθ διαχείριςθ των δαςϊν. Αρμοδιότητεσ Εφαρμογι προτφπων και εργαλείων δθμόςιασ κατάςταςθσ για να προωκθκεί θ ςυμμετοχι των ιδιωτικϊν φορζων ςτθν υιοκζτθςθ περιβαλλοντικϊν βιϊςιμων πρακτικϊν. Ελάχιςτα προςόντα - Αξιολόγθςθ των δθμόςιων πολιτικϊν. - Εφαρμογι καινοτόμων διαδικαςιϊν δθμοςίων προςλιψεων με βάςθ πράςινα κριτιρια αγοράσ και δθμόςιεσ προςλιψεισ. - Σχεδιαςμόσ ςυμμετοχικϊν διαδικαςιϊν που απευκφνονται ςε ιδιωτικοφσ φορείσ που αφοροφν τισ διαδικαςίεσ λιψθσ 44

46 αποφάςεων με δθμόςιο χαρακτιρα. - Ρροετοιμαςία ςχεδίων και προγραμμάτων για τθν προϊκθςθ τθσ υιοκζτθςθσ βιϊςιμων πρακτικϊν από ιδιωτικοφσ φορείσ. Βαςικζσ Γνώςεισ - Τεχνικζσ και δείκτεσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ βιωςιμότθτασ των δθμόςιων πολιτικϊν. - Ρρότυπα και κριτιρια για πράςινεσ αγορζσ και δθμόςιεσ προςλιψεισ. - Τεχνικζσ και εργαλεία για πράςινεσ και καινοτόμεσ αγορζσ και δθμόςιεσ προςλιψεισ. - Τεχνικζσ για τθν εφαρμογι ςυμμετοχικϊν διαδικαςιϊν. - Νομοκεςία και εργαλεία αγοράσ για να προωκθκεί θ υιοκζτθςθ περιβαλλοντικϊν βιϊςιμων πρακτικϊν από ιδιωτικοφσ φορείσ. Αρμοδιότητεσ Θ εφαρμογι τεχνικϊν και εργαλείων για τθν ενεργειακι και περιβαλλοντικι ποιότθτα των κτιρίων. Ελάχιςτα προςόντα - Εκ των προτζρων αξιολόγθςθ των τεχνικϊν και οικονομικϊν πτυχϊν μίασ λφςθσ ςε ςχζςθ με τα χαρακτθριςτικά του κτιρίου. - Ρροετοιμαςία τθσ αξιολόγθςθσ του κτιρίου ςφμφωνα με αναγνωριςμζνα πρότυπα. - Ραρακολοφκθςθ τθσ απόδοςθσ αναφοράσ ενόσ κτιρίου. Βαςικζσ Γνώςεισ - Στρατθγικζσ και βιϊςιμα ςτοιχεία ςχεδιαςμοφ των κτιρίων. - Βιϊςιμα υλικά και τεχνολογίεσ για τα κτίρια. - Ρρότυπα και εργαλεία για τθν ενεργειακι και περιβαλλοντικι αξιολόγθςθ ενόσ κτιρίου. - Τεχνικζσ και εργαλεία για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ενεργειακισ και περιβαλλοντικισ απόδοςθσ ενόσ κτιρίου. 7.2 ΚΎΚΛΟ ΚΑΣΆΡΣΙΗ Ο εκπαιδευτικόσ κφκλοσ περιλαμβάνεται ςτθν κατθγορία τθσ μθ-τυπικισ εκπαίδευςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των προτφπων κατάρτιςθσ για επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ που δεν ςυνεπάγεται θ κατοχι ςυγκεκριμζνων προςόντων ι θ ςυχνότθτα των απαιτοφμενων μακθμάτων και τθσ ειδικισ εκπαίδευςθσ. Ονομαςία Τεχνικόσ για τθν Ρεριβαλλοντικι Βιωςιμότθτα Επαγγελματικι προφίλ αναφοράσ Τεχνικόσ για τθν Ρεριβαλλοντικι Βιωςιμότθτα Ϊρεσ Εκπαίδευςθσ 45

47 1000 Ρροχποκζςεισ Θ κατοχι ενόσ διπλϊματοσ / Ανϊτερο Ριςτοποιθτικό Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (BA) ι επαγγελματικά προςόντα.. Ρεριγραφι του κφκλου κατάρτιςθσ Οι δικαιοφχοι του προγράμματοσ κατάρτιςθσ κα είναι κυρίωσ νζοι και άνεργοι ενιλικεσ που ζχουν ολοκλθρϊςει μια προθγοφμενθ εργαςιακι εμπειρία. Το δρομολόγιο, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ κατάρτιςθσ (ΕΕΚ) προςφζρει ζνα πρόγραμμα ςχεδιαςμζνο για να παρζχει τισ κεωρθτικζσ και πρακτικζσ βάςεισ που είναι απαραίτθτεσ για τθν ανάπτυξθ των ςτοιχείων τθσ περιβαλλοντικισ βιωςιμότθτασ ςε πραγματικζσ επιχειρθςιακζσ ςυνκικεσ. Για να είναι ςυνεπείσ με αυτι τθ διαδρομι, οι δραςτθριότθτεσ κατάρτιςθσ πρζπει να κατευκφνονται κυρίωσ προσ τθν απόκτθςθ των ακόλουκων γνϊςεων και δεξιοτιτων: - Αρχζσ και ςτόχοι τθσ περιβαλλοντικισ βιωςιμότθτασ. - Ρεριβαλλοντικι διαχείριςθ των οργανιςμϊν και του εδάφουσ, με αναφορά ςτουσ περιοριςμοφσ και τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ νομοκεςία και τισ πολιτικζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. - Ρροχποκζςεισ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και τθν πικανι χριςθ τουσ ςε διαφορετικά πλαίςια, τεχνολογίεσ και ςυςτιματα παραγωγισ και χριςθσ. - Συςτιματα κινιτρων και εργαλεία για τθν υποςτιριξθ τθσ παραγωγισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ, κακϊσ και θ ορκολογικι και αποδοτικι χριςθ τθσ ενζργειασ που παράγεται. - Χαρακτθριςτικά, κανόνεσ και διαδικαςίεσ για τον κατάλλθλο χειριςμό, αποκικευςθ και επεξεργαςία των αποβλιτων. - Ανάλυςθ των περιβαλλοντικϊν παραγόντων (βιοτικϊν και αβιοτικϊν) και τισ ςχζςεισ τουσ με ανκρωπογενείσ παράγοντεσ. - Θ χριςθ τεχνικϊν επιτιρθςθσ, ανάλυςθσ και αξιολόγθςθσ των περιβαλλοντικϊν παραμζτρων και θ επακόλουκθ ταυτοποίθςθ των διορκωτικϊν μζτρων. - Εκτίμθςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων μίασ οργάνωςθσ, κακϊσ και οριςμόσ των πιο κατάλλθλων δεικτϊν για τθ διαχείριςθ και τθ λογιςτικι ςτισ εκκζςεισ. - Θ εφαρμογι εργαλείων για τθ ςωςτι διαχείριςθ των περιβαλλοντικϊν πτυχϊν μίασ διαδικαςίασ παραγωγισ με ςκοπό τον ζλεγχο και τθ μείωςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων που ςχετίηονται με αυτό. - Θ χριςθ περιβαλλοντικϊν προτφπων πιςτοποίθςθσ και θ γνϊςθ των δυνατοτιτων τθσ, όςον αφορά τθ βελτίωςθ του προϊόντοσ / υπθρεςίασ και τθ βελτίωςθ τθσ περιβαλλοντικισ βιωςιμότθτασ. - Θ εφαρμογι εργαλείων μάρκετινγκ και επικοινωνίασ ςφμφωνα με τισ πολιτικζσ τθσ περιβαλλοντικισ βιωςθμότθτασ. - Θ δυνατότθτα για να εξαςφαλιςτεί μια ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για τθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα, που να είναι ςε κζςθ να ςυμβιβάςει τα ςυμφζροντα τθσ 46

48 οργάνωςθσ τθσ αναφοράσ, το πλαίςιο ςτο οποίο λειτουργεί, τουσ καταναλωτζσ και τθν τοπικι κοινότθτα, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ (ΕΚΕ ) - Θ εκτίμθςθ των επιπτϊςεων ςτθν αλλαγι του κλίματοσ μιασ δραςτθριότθτασ, ενόσ προϊόντοσ ι μιασ υπθρεςίασ προκειμζνου να κεςμοκετθκοφν ςτόχοι για τθ βελτίωςθ ι / και τθ δθμιουργία επικοινωνιακϊν δράςεων για το κζμα. - Θ κζςπιςθ πολιτικϊν και μζτρων για τθν ανάπτυξθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. - Θ υποςτιριξθ για τον κακοριςμό δράςεων για τθ διαχείριςθ τθσ χριςθσ του εδάφουσ και τθσ υδρογεωλογικισ ιςορροπίασ. - Συμβουλζσ για τθν βιϊςιμθ διαχείριςθ του εδάφουσ και για τισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων που ςχετίηονται με το ςχεδιαςμό και τθν αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ ςτισ αςτικζσ περιοχζσ. - Θ αξιολόγθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των κτιρίων και θ υποςτιριξθ ςτθν επιλογι υλικϊν και λφςεων για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ και περιβαλλοντικισ απόδοςθσ των κτιρίων. - Βαςικζσ γνϊςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ διαχείριςθσ και του ςχεδιαςμοφ τθσ αςτικισ κινθτικότθτασ μζςω των μζτρων που βελτιςτοποιοφν τισ δθμόςιεσ μεταφορζσ, τθν ανάπτυξθ τθσ κινθτικότθτασ του πεηοφ ι του ποδθλάτθ, τθ διαχείριςθ των χϊρων ςτάκμευςθσ και των μζτρων πλθρωμισ για οδικι χριςθ. - Μεκοδολογίεσ για τθν βιϊςθμθ ανάπτυξθ του τουριςμοφ. - Θ βιϊςθμθ διαχείριςθ των γεωργικϊν και δαςικϊν περιοχϊν - Θ ενςωμάτωςθ των περιβαλλοντικϊν κριτθρίων ςτισ διαδικαςίεσ προμθκειϊν και ςφναψθσ ςυμβάςεων - Θ ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν για τθν προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ όλων των ενδιαφερομζνων φορζων ςτο ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι αποτελεςματικϊν πολιτικϊν για τθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα. 47

49 Λίςτα των ενοτιτων κατάρτιςθσ Νοφμερο Ενότητα Ώρεσ Εργαλεία Τρόποσ 1 Ειςαγωγι ςτθν Βιωςθμότθτα 28 εκμάκθςθ μζςα από το ντοκιμαντζρ 2 Ενζργεια 64 εκμάκθςθ μζςα από το ντοκιμαντζρ 3 Απόβλθτα 64 εκμάκθςθ μζςα από το ντοκιμαντζρ κεωρθτικό μάκθμα κεωρθτικό μάκθμα κεωρθτικό μάκθμα 4 Ρεριβαλλοντικι αξιολόγθςθ, ανάλυςθ και παρακολοφκθςθ 5 Βιωςιμότθτα προϊόντων και διαδικαςιϊν 6 Σχεδιαςμόσ και βιϊςιμθ διαχείριςθ του εδάφουσ 7 Εργαλεία δθμόςιασ πρωτοβουλίασ για τθν βιωςιμότθτα 68 εκμάκθςθ μζςα από το ντοκιμαντζρ Απαραίτθτα υλικά για τισ αςκιςεισ 112 εκμάκθςθ μζςα από το ντοκιμαντζρ 134 εκμάκθςθ μζςα από το ντοκιμαντζρ 36 εκμάκθςθ μζςα από το ντοκιμαντζρ κεωρθτικό μάκθμα Ρρακτικζσ αςκιςεισ κεωρθτικό μάκθμα κεωρθτικό μάκθμα κεωρθτικό μάκθμα 8 Βιϊςιμεσ καταςκευζσ 84 εκμάκθςθ μζςα από το ντοκιμαντζρ Απαραίτθτα υλικά για τισ αςκιςεισ κεωρθτικό μάκθμα Ρρακτικζσ αςκιςεισ ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ 10 ΡΑΚΤΙΚΕΣ 400 Σφνολο Ώρεσ

50 8 ΔΆΣΕΙΣ ΚΑΤΆΤΙΣΗΣ Το πρόγρμμα ASSURE περιελάμβανε τθν ανάπτυξθ μιασ ςειράσ δραςτθριοτιτων εκπαίδευςθσ για τθν επικφρωςθ των εγγράφων του προγράμματοσ, κυρίωσ το Εγχειρίδιο εκπαιδευτικϊν και το περιεχόμενο τθσ εκπαίδευςισ τουσ. Για αυτό ζχουμε ςχεδιάςει 4 πιλοτικζσ δραςτθριότθτεσ κατάρτιςθσ, με 60 μακθτζσ ςυνολικά, τα οποία ζχουν αναπτυχκεί ςε Λογκρόνιο (Λςπανία), Νίτρα (Σλοβακία), Οςτράβα (Τςεχία) και Λάριςα (Ελλάδα). Επιπλζον αναπτφχκθκε ζνα μάκθμα e-learning μζςω τθσ πλατφόρμασ του προγράμματοσ ASSURE. 8.1 Δράςεισ κατάρτιςησ εντόσ αίθουςασ Οι ενζργειεσ αυτζσ πραγματοποιικθκαν μεταξφ Μαρτίου και Απριλίου με τισ ακόλουκεσ λεπτομζρειεσ: - ΑΛΓΕΑΣ (GR) Μαρτίου, 2014, 3 άνδρεσ και 7 γυναίκεσ. - ΑΚΘΝΑ (CZ): 24 με 28 Μαρτίου 2014, 3 άνδρεσ και 7 γυναίκεσ. - AGROINSTITUT (SK) Απριλίου 2014, Μαρτίου 2014, τα 3 άνδρεσ και 7 γυναίκεσ. - IFOR-NET (GB): 19 με 23 Μαῒου, 2014, και 26 ζωσ 30 Μαῒου 2014 (22 άνδρεσ και 8 γυναίκεσ). Θ διάρκεια των μακθμάτων ιταν 25 ϊρεσ που διανεμικθκαν ωσ εξισ 18 κεωρθτικζσ ϊρεσ και 7 πρακτικζσ, με βάςθ το περιεχόμενο και τθ μεκοδολογία που ζχουν ςχεδιαςτεί ςτο Εγχειρίδιο για τθν κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν που αναπτφχκθκε ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ASSURE. Θ επιλογι των μακθτϊν ςτο πρόγρμμα πραγματοποιικθκε λαμβάνοντασ υπόψθ να είναι, κατά προτίμθςθ, οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, και να εχουν επαγγελματικι κατάρτιςθ, κακϊσ και να είναι επαγγελματίεσ και φοιτθτζσ ι άνεργοι με γνϊςεισ κυρίωσ πάνω ςτον τομζα των περιβαλλοντικϊν ηθτθμάτων. Για να ενςωματωκεί ςτο πρόγραμμα και θ διάςταςθ του φφλου και να ενκαρρφνουμε τθ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςε αυτό το είδοσ επαγγζλματοσ κακορίςτθκαν κάποια ειδικά κριτιρια επιλογισ των μακθτϊν που κα διαςφάλιηαν τθν αποτελεςματικι παρουςία, και αν ιταν δυνατό, τθν πλειοψθφία των γυναικϊν ςτα προγράμματα κατάρτιςθσ ςτθν τάξθ. Εφαρμόηοντασ αυτά τα κριτιρια επιτεφχκθκε το 49% των μακθτϊν να είναι γυναίκεσ και το 51% άνδρεσ. Ωςτόςο, ςτισ δράςεισ που πραγματοποιικθκαν ςτθν Ελλάδα, ςτθν Τςεχικι Δθμοκρατία και ςτθ Σλοβακία, θ παρουςία των γυναικϊν ιταν τθσ τάξεωσ του 70%. 49

51 Το γεγονόσ ότι είναι λιγότερεσ οι γυναίκεσ ςτα μακιματα που ζγιναν ςτθν Λςπανία οφείλεται ςτο τεχνικό προφίλ των επιλεγμζνων μακθτϊν, από τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ςτουσ τομείσ τθσ μθχανικισ, όπου θ παρουςία των γυναικϊν είναι μειοψθφία. Ραρόλα αυτά, το ποςοςτό των γυναικϊν που ςυμμετείχαν ςτθν Λςπανία ιταν 27%. Θ μζςθ θλικία των μακθτϊν ιταν 37 χρονϊν, από τουσ 60 μακθτζσ μόνο 5 ιταν άνεργοι και 2 ιταν φοιτθτζσ ςτο πανεπιςτιμιο. Επίςθσ, οι περιςςότεροι από αυτοφσ που εργάηονταν το ζκαναν ςε τομείσ ςχετικοφσ με το περιβάλλον. Αξιολόγθςθ και αποτελζςματα. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των δραςτθριοτιτων εκπαίδευςθσ ςτθν τάξθ, οι μακθτζσ ςυμμετείχαν ςε μια δράςθ αξιολόγθςθσ, όχι μόνο ςχετικι με το πρόγραμμα, αλλά και ςχετικι με το επαγγελματικό τουσ προφίλ, τισ ευκαιρίεσ τουσ, το ςχεδιαςμό του προγράμματοσ ςπουδϊν και τθν ανάγκθ τουσ να αναπτφξουν τισ δεξιότθτεσ και τα προςόντα για τθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα. Θ αποτίμθςθ του προγράμματοσ ιταν κετικι ςε όλουσ τουσ τομείσ, όπωσ για παράδειγμα: - Καταλλθλότθτα του περιεχομζνου ςτισ ανάγκεσ κατάρτιςθσ: 50

52 - Τα υλικά που προςφζρονται είναι κατάλλθλα για να δθμιουργθκούν οι βάςεισ για τθν διδαςκαλία του προγράμματοσ "Τεχνικόσ για τθν βιωςιμότθτα 0,00% 6,38% 70,21% 23,40% Διαφωνϊ απολύτωσ Διαφωνϊ Συμφωνϊ Συμφωνϊ απολύτωσ - Κζλετε να εμβακφνετε ςτισ γνϊςεισ και ςτισ δεξιότθτεσ του επαγγελματικοφ προφίλ του "τεχνικοὐ για τθν βιωςιμότθτα 13,00% 87,00% Ναι όχι Το προτεινόμενο πρόγραμμα ιταν το εξισ: Δλόηεηεο Ώξεο Δξγαιεία - Δηζαγωγή ζηελ βηωζηκόηεηα. - Γηεζλήο πνξεία πξνο ηελ βηωζηκόηεηα. - Η κέηξεζε ηεο βηωζηκόηεηα. - Η ελζωκάηωζε ηεο βηωζηκόηεηαο ζε δξαζηεξηόηεηεο θαηάξηηζεο. - Σηξαηεγηθέο θαη κέζνδνη εθπαίδεπζεο. 2 ώξεο Δγρεηξίδην Καηάξηηζεο (θεθάιαηα 1-2) 6 ώξεο Δγρεηξίδην Καηάξηηζεο (θεθάιαηα 3-4-5) - Πεξηερόκελα-θιεηδί ζηνλ ηνκέα ηεο βηωζηκόηεηαο (ελόηεηεο 6.1 έωο ώξεο Δγρεηξίδην Καηάξηηζεο (θεθάιαην 6) 51

53 Παξνπζηάζεηο PowerPoint 6.1 κέρξη 6.8 Τεζη απηναμηνιόγεζεο 6.1 κέρξη Μέζνδνη γηα ηελ θαηάξηηζε. - Καηλνηόκεο κεζνδνινγίεο θαη εξγαιεία θαηάξηηζεο. - Πξνζέγγηζε ηωλ θύιωλ. - Γηαδπθηηαθνί πόξνη. - Kαηάζηαζε ηεο ηἐρλεο θαη πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ πξνθίι "Τερληθόο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή βηωζηκόηεηα". - Αμηνιόγεζε ηεο πηινηηθήο δξάζεο. 3 ώξεο Δγρεηξίδην Καηάξηηζεο (παξαξηήκαηα Ι θαη ΙΙ) Οδεγόο πξνζέγγηζεο ηωλ θύιωλ Έθζεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο ηέρλεο Οδεγόο εξγαιείωλ Δθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο Δξωηεκαηνιόγην απνηίκεζεο Σπλνιηθά 25 ώξεο 8.2 Δράςη e-learning Για τθν επζκταςθ του πεδίου εφαρμογισ τθσ δράςθσ κατάρτιςθσ του προγράμματοσ, και τθσ επικφρωςθσ του προγράμματοσ ςπουδϊν και του εκπαιδευτικοφ υλικοφ που αναπτφχκθκε από τα μζλθ του προγράμματοσ ASSURE, δθμιουργικθκε μια πλατφόρμα e-learning που φιλοξενείται ςτθν ιςτοςελίδα του προγράμματοσ Αυτι θ πλατφόρμα δθμιουργικθκε με βάςθ Moodle, μια καταξιωμζνθ πλατφόρμα του τομζα τθσ online εκπαίδευςθσ, ςχεδιαςμζνθ για εκπαιδευτικοφσ, διαχειριςτζσ και μακθτζσ, για τθ δθμιουργία εξατομικευμζνων ςυςτθμάτων. Το πρόγραμμα «Κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν ςτο επάγγελμα του Τεχνικοφ για τθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα» ιταν διακζςιμο ςτθ πλατφόρμα από τα μζςα του Λοφλθ του 52

54 2014.Θ ζναρξθ των μακθμάτων παρουςιάςτθκε ςτισ 24 Λουλίου ςτθν Λςπανία, με τθν ςταδιακι ενςωμάτωςθ των υπόλοιπων χωρϊν τον Αφγουςτο. Αρχικά κακιερϊκθκε ωσ λιξθ προκεςμίασ, για τθν υλοποίθςθ και τθν παρακολοφκθςθ των μακθμάτων, θ15θ Σεπτεμβρίου, όμωσ, λόγω των αιτιςεων που ελιφκθςαν αποφαςίςτθκε θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ ζωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα online ιταν δωρεάν και εςτάλθ ζνα πιςτοποιθτικό ςυμμετοχισ ςτουσ μακθτζσ που το είχαν ηθτιςει, υπό τον όρο ότι ζχουν ολοκλθρϊςει τουλάχιςτον τθν 6θ διδακτικι μονάδα και ζχουν απαντιςει ςτισ εξετάςεισ των 8 ενοτιτων τθσ, για τισ οποίεσ κρίκθκε αναγκαίο να αφιερϊςουν περίπου 10 ϊρεσ. Επίςθσ ςυνίςταται ςτουσ μακθτζσ να ζχουν πρόςβαςθ ςε όλα τα ζγγραφα για τθν καλφτερθ κατανόθςθ του μακιματοσ, για τθν οποία κρίνεται αναγκαία μία ελάχιςτθ αφοςίωςθ των, περίπου, 25 ωρϊν. Τελικά, δϊκθκε ςτουσ μακθτζσ ενα ςυνολικό ερωτθματολόγιο αποτίμθςθσ του προγράμματοσ, των υλικϊν του και τθσ ανακεϊρθςθσ του προτεινόμενου ςχεδιαςμοφ του προγράμματοσ ςπουδϊν για το νζο επαγγελματικό προφίλ. Στθν πλατφόρμα e-learning ιταν διακζςιμα τα ακόλουκα υλικά ςτα ιςπανικά, αγγλικά, ιταλικά, τςζχικα, ςλοβάκικα και ελλθνικά: - Εγχειρίδιο κατάρτιςθσ του επαγγελματικοφ προφίλ του τεχνικοφ για τθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα. - Οδθγόσ για τθν προςζγγιςθ τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. - Οδθγόσ καινοτομϊν εργαλείων εκπαίδευςθσ. Το εγχειρίδιο χωρίηεται ςε ζξι εκπαιδευτικζσ διδακτικζσ μονάδεσ, που αντιςτοιχοφν ςτα ςτοιχεία που προςδιορίηουν το προτεινόμενο πρόγραμμα ςπουδϊν για αυτό το νζο επαγγελματικό προφίλ. Επίςθσ, ςχεδιάςτθκε μια ςειρά τεςτ αξιολόγθςθσ, μόνο για τισ 8 ενότθτεσ που απαρτίηουν τθ διδακτικι μονάδα 6. Ρερίπου 500 χριςτεσ καταγράφθκαν ςτθν πλατφόρμα, εκ των οποίων περίπου οι μιςοί ιταν Λςπανοί. Στισ 15 Σεπτεμβρίου είχε ολοκλθρωκεί το μάκθμα και θ αξιολόγθςθ των δοκιμϊν περίπου διακοςίων μακθτϊν, ενϊ πολλοί είχαν ιδθ ολοκλθρϊςει μόνο κάποιεσ ενότθτεσ, λόγοσ για τον οποίο θ προκεςμία παρατάκθκε μζχρι τισ 30 Σεπτεμβρίου. Ωςτόςο, θ πλατφόρμα και το περιεχόμενό τθσ κα ςυνεχίςουν να λειτουργοφν για πλθροφορίεσ πζρα από τθ διάρκεια του προγράμματοσ, ωσ μεταβιβαςτζσ καινοτομιϊν. 53

55 54

56 9 ΖΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΟΡΟΙΉΣΕΩΝ Οι δραςτθριότθτεσ κοινοποιιςεων του προγράμματοσ ASSURE ζχουν ςχεδιαςτεί με τουσ ακόλουκουσ ςτόχουσ: - Θ κοινοποίθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ ςχετικά με τα προςόντα και τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςτθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα για τθν προϊκθςθ μιασ πράςινθσ οικονομίασ. - Θ προϊκθςθ του προγράμματοσ ASSURE και τθσ μεκοδολογίασ του ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο. - Θ προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτισ δραςτθριότθτεσ κατάρτιςθσ του πιλοτικοφ προγράμματοσ. - Θ διάδοςθ και θ αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων του προγράμματοσ. - Θ ενίςχυςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ του προγράμματοσ ςε κεςμικό επίπεδο. - Θ ςυμβολι ςτθ δθμιουργία μιασ κοινότθτασ των διδαςκόντων και των ιδρυμάτων που ςυμμετζχουν ςτθν κατάρτιςθ και τθν εκπαίδευςθ για τθν βιωςιμότθτα. Μεταξφ άλλων ζχουν αναπτυχκεί οι ακόλουκεσ ενζργειεσ: - Θ ιςτοςελίδα του προγράμματοσ. - Σφνδεςμοι ςε ιςτοςελίδεσ των μελϊν. Εκδθλϊςεισ - 22/04/2013 Ετιςιο Ρεριφερειακό Σεμινάριο για εκπαιδευτικοφσ ςτο Τορίνο (Λταλία). - 05/06/2013 Ραγκόςμια Θμζρα Ρεριβάλλοντοσ ςτο Τορίνο (Λταλία). - 19/05/2014 Επίςκεψθ Φοιτθτϊν τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του Τορίνο (Λταλία). - 24/09/2014 Θμζρα "percorsi per la Formazione professionale e la sostenibilità ambientales". Τορίνο (Λταλία). - 25/08/2014 Hμζρα πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν πλατφόρμα e-learning ςτθ Λάριςα (Ελλάδα). - 30/08/2014 Hμζρα πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν πλατφόρμα e-learning ςτθ Λάριςα (Ελλάδα). - 11/06/2014 Dissemination seminar + invitation to the piloting in Ostrava (Cz). - 12/06/2014 National conference organized by the CZT National Agency for European Projets. Prague (CZ). - 12/09/2014 Dissemination workshop with the representation of the e-learning platform and outcomes. - 17/04/2014 Dissemination seminar in Nitra (Slovaquia). - 11/09/2014 Θμζρα αποτελζςματων του προγράμματοσ ASSURE - Κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ ςε μια πράςινθ οικονομία. Αποτελζςματα Βαγιαδολίδ (Λςπανία). - 18/09/2014 Συνάντθςθ παρουςίαςθ του προγρἀμματοσ ςτο Λνςτιτοφτο Cosme Garcia. Λογκρόνο (Λςπανία). 19/09/2014 Συνάντθςθ με τον επικεφαλισ του τμιματοσ απαςχόλθςθσ τθσ κυβζρνθςθσ τθσ La Rioja. Λογκρόνο (Λςπανία). - 23/09/2014 Θμζρα εκπροςϊπθςθσ αποτελεςμάτων με τουσ περιβαλλοντικζσ εκπαιδευτικοφσ από τθν Castilla y Leon. Βαγιαδολίδ (Λςπανία). 55

57 - 24/09/2014 Συνζδριο "πόροι για τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ ςτθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα. Κατάςταςθ τθσ τζχνθσ και προοπτικζσ ςτθν περιοχι του Ριεμόντε. Τορίνο (Λταλία) - 25/09/2014 Τελικι ζκκεςθ, εκδιλωςθ και εξαςφάλιςθ αποτελεςμάτων του ζργου. Logroño (Λςπανία) Εκδιλωςθ για τθν προϊκθςθ του ελλθνικό προφίλ ςτο Facebook για το Δίκτυο εκπαιδευτϊν για τθν βιωςθμότθτα "Go Sustainable ". Λάριςα (Ελλάδα) - 28/09/2013 Ραρουςίαςθ των αποτελεςμάτων του προγάμματοσ ςε Stakeholders. Λάριςα (Ελλάδα) 56

58 57

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com Η επιχείρηςη και η ιδζα Η Μαρία Γκαμπριζλ ξεκίνθςε τθ δικι τθσ επιχείρθςθ το 2003. Παρόλο που εκείνθ τθ ςτιγμι είχε μια ςτακερι δουλειά ςε μια πολυεκνικι εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν, ζνιωςε τθν ανάγκθ να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςθ ECVET Main-Cert

Ανάλυςθ ECVET Main-Cert Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ 1 ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ τθσ 2 1. Ιςτορικό α. Ιςτορικό Εταιρείασ Θ AΡΒΙ μετζτρεψε τθ νομικι τθσ μορφι από ΕΠΕ ςε Ανϊνυμθ Εταιρεία, ωσ μζροσ τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξισ τθσ ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ. β. Με τι αςχολοφμαςτε

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΚΛΗΗ. Σίτλοσ: Συναλλακτικό Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Λιψθσ Περιβαλλοντικϊν Αποφάςεων (Transactional Environmental Support System - TESS)

Η ΠΡΟΚΛΗΗ. Σίτλοσ: Συναλλακτικό Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Λιψθσ Περιβαλλοντικϊν Αποφάςεων (Transactional Environmental Support System - TESS) ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΣΙΑ Σίτλοσ: Συναλλακτικό Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Λιψθσ Περιβαλλοντικϊν Αποφάςεων (Transactional Environmental Support System - TESS) Χρηματοδοτικό εργαλείο: Συνεργατικό ερευνθτικό ζργο του 7 ου Προγράμματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Σφςτημα Πιςτωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευςη και Κατάρτιςη (ECVET)

Ευρωπαϊκό Σφςτημα Πιςτωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευςη και Κατάρτιςη (ECVET) Ευρωπαϊκό Σφςτημα Πιςτωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευςη και Κατάρτιςη (ECVET) Ημερίδα Πληροφόρηςησ για το ECVET Λευκωςία 10 Οκτωβρίου 2012 Δθμιτρθσ Εγγλεηάκθσ Διευκυντισ Ιδιωτικοφ Επαγγελματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 5: Μζκοδοι διδαςκαλίασ IV Άννα Μουτι, Α.Π.Θ & Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευςη ςτο Βίντεο, Εκπαίδευςη ςτα Μζςα και Δια Βίου Μάθηςη

Εκπαίδευςη ςτο Βίντεο, Εκπαίδευςη ςτα Μζςα και Δια Βίου Μάθηςη Εκπαίδευςη ςτο Βίντεο, Εκπαίδευςη ςτα Μζςα και Δια Βίου Μάθηςη Περίλθψθ τθσ δθμοςίευςθσ Viducate 2011 από τον Alfonso Gutierrez Martín Τα Μζςα και οι τεχνολογίεσ που ςχετίηονται με τθ δθμιουργία και τθ

Διαβάστε περισσότερα