Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων"

Transcript

1 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους. Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Συνέδριο της ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με θέμα: «Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης», Θεσσαλονίκη, Νοεμβρίου 2012

2 Το Ευρωπαϊκό & το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων: Είναι ένα μετα-πλαίσιο (Meta-framework). Αποτελεί κοινό πλαίσιο αναφοράς για όλα τα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων. Χρησιμεύει ως μηχανισμός μετάφρασης ανάμεσα στα διαφορετικά συστήματα απονομής τίτλων/προσόντων και στα επίπεδά τους, τόσο για τη γενική τυπική εκπαίδευση, όσο και για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Στοχεύει στην υποστήριξη της διά βίου μάθησης και της κινητικότητας των πολιτών. Εγκρίθηκε το 2008 (Σύσταση του Ευρ. Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση). Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: Είναι ένα πλαίσιο κατάταξης προσόντων με τη μορφή μαθησιακών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με ένα σύνολο κριτηρίων επίτευξης επιπέδων μάθησης. Αποτελεί ένα περιγραφικό και όχι αξιολογικό «εργαλείο» των προσόντων που αποκτώνται στην τυπική και μη τυπική (αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και γενική εκπαίδευση ενηλίκων) εκπαίδευση. Χρησιμεύει στη συνένωση σε σύνολο με ενιαία κριτήρια και στο συντονισμό των εθνικών υποσυστημάτων προσόντων. Στοχεύει στην αναγνώριση και συσχέτιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων όλων των μορφών τυπικής εκπαίδευσης, μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης, ώστε αυτά να πιστοποιούνται και να κατατάσσονται σε επίπεδα κατ αντιστοίχιση με τα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Θεσμοθετήθηκε το 2010 (Νόμος 3879/2010).

3 Συσχέτιση Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Στους σκοπούς του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περιλαμβάνονται: Α) Η δημιουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων & η αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Β) Η κατάταξη των προσόντων που αποκτώνται μέσω της μη-τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Γ) Η δημιουργία κλαδικών περιγραφικών δεικτών, σε μορφή γνώσεων, δεξιοτήτων & ικανοτήτων και η κατάταξή τους στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Δ) Η αντιστοίχιση στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων διεθνών κλαδικών προσόντων. Για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: Α) Παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες και καθοδήγηση στους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τη συσχέτιση των εθνικών προσόντων, μέσω του Εθνικού Πλαισίου, με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Β) Εισηγείται τον καθορισμό με Π.Δ. των όρων διαμόρφωσης και εφαρμογής του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

4 Μέθοδος Συσχέτισης Η δομή των επιπέδων είναι το θεμέλιο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και το βασικό εργαλείο αντιστοίχισης με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Οι περιγραφικοί δείκτες των επιπέδων αποτελούν σημαντική παράμετρο για την αντιστοίχιση του Εθνικού Πλαισίου με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Η προσέγγιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων θα υιοθετηθεί σε όλους τους χορηγούμενους στην Ελλάδα τίτλους/στα προσόντα. Οι Τύποι Τίτλων είναι σημαντικό στοιχείο, το οποίο προβλέπεται να εφαρμοσθεί στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Η αξιοποίηση των Τύπων των Τίτλων θα διευκολύνει στην κατάταξη όσων κατατάσσονται στο ίδιο επίπεδο, αλλά είναι σημαντικά διαφορετικοί μεταξύ τους.

5 Αποσαφήνιση κεντρικών όρων-κλειδιών Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων είναι ένα πλαίσιο ταξινόμησης των προσόντων των ατόμων, δηλ. των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας. Στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων τα προσόντα έχουν τη μορφή μαθησιακών αποτελεσμάτων που κατατάσσονται σε επίπεδα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα, όσα δηλαδή το άτομο γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας, κατηγοριοποιούνται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στα προσόντα ενός συγκεκριμένου επιπέδου προσδιορίζονται από περιγραφικούς δείκτες, οι οποίοι συγκροτούνται από τις ποιοτικές και ποσοτικές διαβαθμίσεις των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων.

6 Αποσαφήνιση κεντρικών όρων-κλειδιών «Προσόν» : Επίσημο αποτέλεσμα διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης, που αποκτάται όταν ένας αρμόδιος φορέας αποφασίζει ότι το άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα σύμφωνα με προσδιορισμένα πρότυπα (standards). «Μαθησιακά Αποτελέσματα»: Όσα γνωρίζει, κατανοεί και είναι ικανό να κάνει ένα άτομο, μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας. Τα μαθησιακά αποτελέσματα καθορίζονται με όρους γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. «Γνώσεις»: Το σώμα δεδομένων, αρχών, θεωριών και πρακτικών που σχετίζονται με ένα πεδίο σπουδής ή εργασίας. Στο πλαίσιο του EQF οι γνώσεις περιγράφονται ως θεωρητικές ή και γνώσεις δεδομένων. «Δεξιότητες»: Η ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και τεχνογνωσίας για την ολοκλήρωση καθηκόντων και την επίλυση προβλημάτων. Στο πλαίσιο του EQF, οι δεξιότητες περιγράφονται ως γνωσιακές (περιλαμβάνοντας τη χρήση της λογικής, της διαίσθησης και της δημιουργικής σκέψης) ή πρακτικές (περιλαμβάνοντας τη χειρονακτική επιδεξιότητα, και τη χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων) «Ικανότητες»: Η αποδεδειγμένη ευχέρεια αξιοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών και/ή μεθοδολογικών ικανοτήτων, σε καταστάσεις εργασίας ή μελέτης και για επαγγελματική ή προσωπική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο του EQF, η ικανότητα περιγράφεται ως βαθμός αυτονομίας και υπευθυνότητας

7 Στρατηγικός Σχεδιασμός του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων Φάσεις Υλοποίησης Φάση 1η Σχεδιασμός, Διαβούλευση, Θεσμική Κατοχύρωση Φάση 2η Προετοιμασία συγκρότησης Εθνικού Πλαισίου Προσόντων Φάση 3η Συγκρότηση Εθνικού Πλαισίου Προσόντων Φάση 4η Αντιστοίχιση στα επίπεδα του Eυρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων

8 Έκθεση Πεπραγμένων Φάση 1η: Σχεδιασμός, διαβούλευση και θεσμική κατοχύρωση Διαμόρφωση πρότασης για βασικές αρχές, προτεινόμενα επίπεδα, γενικούς περιγραφικούς δείκτες του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Εξάμηνη δημόσια διαβούλευση επί του προτεινόμενου κειμένου του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Ολοκλήρωση της διαβούλευσης στις Θεσμική κατοχύρωση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ψηφισθέντος Νόμου 3879 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» στις

9 Έκθεση Πεπραγμένων Φάση 2η: Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη συγκρότηση Εθνικού Πλαισίου Προσόντων Δημιουργία Εθνικού Φορέα για την πιστοποίηση προσόντων. Καταγραφή σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων όλων των τίτλων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που απονέμονται από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και από φορείς της μη τυπικής εκπαίδευσης. Εκπόνηση μεθοδολογικού οδηγού με στόχο τον ενιαίο τρόπο προσέγγισης και τη διασφάλιση ποιότητας στα αποτελέσματα.

10 Τρέχουσα φάση Φάση 3η: Συγκρότηση Εθνικού Πλαισίου Προσόντων Ολοκλήρωση της εξειδίκευσης της αρχιτεκτονικής δομής του Πλαισίου. Θεσμική κατοχύρωση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με Προεδρικό Διάταγμα που βρίσκεται σε στάδιο διαμόρφωσης και αφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του. Κατάταξη των χορηγούμενων προσόντων/τίτλων στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και αντιστοίχιση με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Δημοσιότητα και προβολή στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

11 Τρέχουσα φάση Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης φάσης σχεδιάστηκε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Τεχνικό Δελτίο Πράξης το οποίο εγκρίθηκε, υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους. Σε αυτό προβλέπονται: η εμπλοκή εμπειρογνωμόνων με γνώση και διεθνή εμπειρία στα θέματα της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και στην ανάπτυξη Πλαισίων Προσόντων η στενή συνεργασία με ένα ευρύτατο φάσμα ενδιαφερομένων φορέων (εκπαιδευτικοί φορείς, φορείς πιστοποίησης, κοινωνικοί εταίροι κ.λ.π.) των οποίων οι απόψεις θα ληφθούν υπόψη σε όλα τα στάδια ανάπτυξης και εφαρμογής του Πλαισίου και η λειτουργία της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, η οποία έχει υποστηρικτικό ρόλο για την ομαλή και απρόσκοπτη ανάπτυξη και εφαρμογή του Πλαισίου.

12 Γνωμοδοτική Επιτροπή Συστάθηκε και συγκροτήθηκε η Γνωμοδοτική Επιτροπή των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 11 του Νόμου 3879/2010 Για την υποστήριξη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής, μπορεί να συγκροτεί κλαδικές ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κλάδων της οικονομίας, των αρμόδιων Υπουργείων ή δημόσιων φορέων και εμπειρογνωμόνων, που μελετούν και εισηγούνται ή γνωμοδοτούν επί των ζητημάτων αρμοδιότητας της Επιτροπής και υποστηρίζουν τον Οργανισμό στην εφαρμογή, κατά κλάδο, του συστήματος εξέτασης, αξιολόγησης και επικύρωσης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των πιστοποιούμενων ατόμων και του συστήματος εξέτασης, αξιολόγησης και επικύρωσης των λειτουργιών των αδειοδοτούμενων φορέων. 1η συνεδρίαση: η συνεδρίαση: η συνεδρίαση: Έχει προγραμματιστεί η 4η συνεδρίαση στις Ενδεικτικά αντικείμενα συνεδριάσεων της Γνωμοδοτικής Επιτροπής: Συζητήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Συζητήθηκαν οι προτάσεις των αρμόδιων Διευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα σε επίπεδο Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συζητήθηκε προσχέδιο Μεθοδολογικού Οδηγού για τη μη τυπική εκπαίδευση. Ενημερώθηκε η Γ.Ε. σχετικά με το περιεχόμενο της συνάντησης της Συμβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF Advisory Group) στις Βρυξέλλες κατά την 25η και 26η Σεπτεμβρίου 2012.

13 Πληροφόρηση- Συνεργασίες Στελέχη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συμμετέχουν στις συναντήσεις της Συμβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και συντάσσουν ενημερωτικές εκθέσεις σχετικά με τα θέματα που απασχολούν τη Συμβουλευτική Ομάδα και πληροφορούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, τη Γνωμοδοτική Επιτροπή, τους κοινωνικούς εταίρους κ.λ.π.) του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Συντονισμού (NCPs) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων του Περιφερειακού Δικτύου των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων (Regional Network on Qualifications Framework for South-East Europe) των κοινών συναντήσεων των Εθνικών Σημείων Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και των εκπροσώπων του ευρωπαϊκού χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης (joint meetings NCPS EHEA Coordinators) Στελέχη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. απαντούν σε ερωτηματολόγια και συντάσσουν αναφορές για εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα εκπροσώπησης (Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Συμβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, CEDEFOP, κ.α)

14 Δράσεις σε συνέργεια με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Σε ετήσια βάση, o Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. υλοποιεί δράσεις ως το Εθνικό Κέντρο Europass που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση (Lifelong Learning Program). Οι δράσεις αυτές είναι σε συνέργεια με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων καθώς ως σκοπό έχουν τη βελτίωση της διαφάνειας των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων, με σκοπό την προώθηση της κινητικότητας στην Ευρώπη τόσο για εκπαιδευτικούς σκοπούς όσο και για επαγγελματικούς. Σε ετήσια βάση, o Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. υλοποιεί δράσεις ως το Εθνικό Σημείο Συντονισμού (NCP) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Οι δράσεις αυτές υποστηρίζουν την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λειτουργεί ως εθνική δομή για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), το οποίο είναι σε συνέργεια με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων καθώς και τα δύο μοιράζονται κοινές αρχές, όπως την «άρση» των γεωγραφικών, κλαδικών και θεσμικών εμποδίων στην εκπαίδευση και την απασχόληση. Ταυτόχρονα όμως διαφοροποιούνται ως εξής: Ενώ ο κύριος στόχος του ΕΠΠ είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας και μεταφοράς (portability) των αποκτηθέντων προσόντων, το ECVET διευκολύνει την αναγνώριση, τη διαπερατότητα (permeability) και τη συσσώρευση των προσόντων τόσο μεταξύ εκπαιδευτικών συστημάτων διαφορετικών χωρών όσο και μεταξύ διαφορετικών συστημάτων της ίδιας χώρας. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποτελεί το εθνικό σημείο αναφοράς για τη διασφάλιση ποιότητας και εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET).

15 Δράσεις σε συνέργεια με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Η ανάπτυξη του Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών και η μετάπτωση σε αυτό όλων των υφιστάμενων διαδικασιών πιστοποίησης (π.χ. η δρομολογούμενη πιστοποίηση του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, η επικείμενη πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων, βάσει του πρόσφατα επικαιροποιημένου επαγγελματικού περιγράμματος, η πιστοποίηση των αποφοίτων ΙΕΚ ). Η ανάπτυξη του Συστήματος Αδειοδότησης Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων και η μετάπτωση σε αυτό όλων των υφιστάμενων διαδικασιών αδειοδότησης. Η πιλοτική εφαρμογή του Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών και του Συστήματος Αδειοδότησης των Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων (π.χ. πιστοποίηση προσωπικού σε δράσεις σχετικές με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, πιστοποίηση μηχανοδηγών, απλοποίηση αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων). Η επικείμενη αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών στην Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση, ώστε η πιστοποίηση των αποφοίτων ΙΕΚ να βασίζεται σε επαγγελματικά περιγράμματα και να εφαρμόζεται μεθοδολογία κατανομής πιστωτικών μονάδων στα προγράμματα σπουδών.

16 Τελική φάση Φάση 4η: Αντιστοίχιση στα επίπεδα του Eυρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Η Ελλάδα έχει δεσμευθεί να ολοκληρώσει την αντιστοίχιση των τίτλων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων κατά το τελευταίο τρίμηνο του Θα δοθεί προτεραιότητα στην κατάταξη των τίτλων της τυπικής εκπαίδευσης στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και της αντιστοίχισής τους με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Η ανάπτυξη μιας δέσμης μεθοδολογικών εργαλείων που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της λειτουργικότητας του Πλαισίου στο χώρο της εκπαίδευσης και της διασύνδεσής του με την αγορά εργασίας, έχει σχεδιασθεί ότι θα ολοκληρωθεί το τέλος του 2015.

17 Κρίσιμες παράμετροι για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποδοχής του ΕΠΠ Αποσαφήνιση κεντρικών όρων-κλειδιών (π.χ. προσόντα, μαθησιακά αποτελέσματα, περιγραφικοί δείκτες, κ.α.). Ενιαία προσέγγιση κατά τη διαδικασία κατάταξης στο ΕΠΠ και αντιστοίχισης στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων βάσει του μεθοδολογικού οδηγού. Τεκμηρίωση της πρότασης κατάταξης στο ΕΠΠ και αντιστοίχισης στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα. Διαφάνεια, αξιοπιστία και δημόσιος έλεγχος. Θα πρέπει να αποφασιστεί εάν η αξιολόγηση της επίτευξης ενός μαθησιακού αποτελέσματος θα γίνεται στη βάση ελάχιστων απαιτήσεων (minimum standards) ή του προσδοκώμενου μέσου όρου των απαιτήσεων (average standards).

18 Αλλαγές που επιφέρει το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Οι αλλαγές που επιφέρει η θεσμοθέτηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μπορεί να συνοψισθούν σε δύο βασικά σημεία: 1. Υιοθετεί επίσημα την λογική του μαθησιακού αποτελέσματος ως αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση ή/και τη θέσπιση νέων τίτλων/προσόντων Η εστίαση στο μαθησιακό αποτέλεσμα είναι μια σημαντική αλλαγή στην τρέχουσα εκπαιδευτική πρακτική της Ελλάδας. 2. Αυξάνει τη δυνατότητα ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας όλων των χορηγούμενων τίτλων στη χώρα μας Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα έχει καταγραφεί ένα ευρύτατο φάσμα εθνικών φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών), οι οποίοι αναπτύσσουν εκπαιδευτική δραστηριότητα και στους οποίους αναγνωρίζεται το δικαίωμα χορήγησης τίτλων. Η κοινωνική αναγνώριση των τίτλων αυτών βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το βαθμό αξιοπιστίας και την αξία που η ίδια η αγορά αποδίδει στο συγκεκριμένο φορέα. Με τη δημιουργία του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων επιχειρείται για πρώτη φορά στη χώρα μας η κρατική αναγνώριση βάσει συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων - των τίτλων των φορέων αυτών (κλαδικά προσόντα).

19 Αναμενόμενα αποτελέσματα

20 Περισσότερες πληροφορίες:

21 Ευρωπαϊκά Δίκτυα Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποτελεί την Εθνική Δομή των Ευρωπαϊκών Δικτύων που διαχειρίζονται θέματα προσόντων και εργαλείων διαφάνειας και κινητικότητας: Εθνικό Σημείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Εθνικό Κέντρο Ευρωδιαβατηρίου (Europass) Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικός φορέας εκπροσώπησης στο Δίκτυο European Lifelong Guidance Policy Network ELGPN Εθνικό Σημείο Αναφοράς για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εθνικό Σημείο Επαφής για τη Μεταφορά Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)

22 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ)

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΠΔΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Στη σημερινή παρουσίαση περιλαμβάνονται: ΟΝόμος3879 Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (EQF)

ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (EQF) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έκθεση 2012. για τη Διά Βίου Μάθηση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έκθεση 2012. για τη Διά Βίου Μάθηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού 2012 Έκθεση 2012 για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ιανουάριος 2013 Συντονισμός έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση ROMACT Διευρύνοντας την προσβασιμότητα των γυναικών Ρομά στα συστήματα επικύρωσης της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης. Ευρωπαϊκή Έκθεση Έχει εκπονηθεί από το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο της Τιμισοάρα, Ρουμανία,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ECVET : ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2 Οκτωβρίου 2006, Espoo ECVET : Προσχέδιο τεχνικών προδιαγραφών Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. info. Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. info. Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5 Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού info Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5 ΔΡΑΣΕΙΣ 2008 ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Στη σημερινή πραγματικότητα, οι υπηρεσίες συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Προς μία νέα πολιτική της δια βίου μάθησης στην Ελλάδα

Προς μία νέα πολιτική της δια βίου μάθησης στην Ελλάδα Κείμενο Πολιτικών Κατευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας Προς μία νέα πολιτική της δια βίου μάθησης στην Ελλάδα 1.Η κατάσταση στη Δια βίου Μάθηση στην Ελλάδα σήμερα Προβλήματα Στην αρχή του 2010 η χώρα μας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το ίκτυο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct είναι µια υπηρεσία που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου Αντρέας Ελευθερίου NCP-CyQF ΓΕΤΕ ΜΤΕΕ, 8/11/2013 11/22/2013 1 NQF EQF NQF 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα)

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

CertEnt. EU Lifelong Learning Programme 2007-13. Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci Περίοδος 2012 EAC/27/11

CertEnt. EU Lifelong Learning Programme 2007-13. Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci Περίοδος 2012 EAC/27/11 CertEnt EU Lifelong Learning Programme 27-13 Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci Περίοδος 212 EAC/27/11 Άξονας Προτεραιότητας 1 «Εφαρμογή του ECVET για την διαφάνεια και την αναγνώριση των αποτελεσμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1 Αντικείμενο και Στόχοι Μελέτης... 1 1.2 Πλαίσιο Εκπόνησης Μελέτης... 7 1.3 Μεθοδολογία- Δομή Μελέτης... 17

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 31.10.2006 SEC(2006) 1431 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 1.1. Αντικείμενο, διάρκεια και τίτλος σπουδών... 8 1.2. Πιστοποίηση... 8 1.3. Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.1.2014 COM(2014) 30 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Δεξιότητες των επαγγελματιών και Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη Επαγγελματοποιώντας τη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Κ -Σ02: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα