Catalogo prodotti - Products catalogue - Catálogo de productos - Produits Catalogue - Κατάλογος προϊόντων - Produktkatalog

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Catalogo prodotti - Products catalogue - Catálogo de productos - Produits Catalogue - Κατάλογος προϊόντων - Produktkatalog"

Transcript

1 Catalogo prodotti - roducts catalogue - Catálogo de productos - roduits Catalogue - Κατάλογος προϊόντων - roduktkatalog

2 Azienda - The Company - Empresa - La Maison - Επιχείρηση - Unternehmen pag. 2 >> pag. 7 attumiere - Waste bins - Recipientes para la basura - oubelles - δοχεία απορριμμάτων - Abfalleimer CITY STREET ROAD SQUARE METROOLIS COVER BOX TOWER RING BAG BOX pag. 8 >> pag. 52 >> pag. 10 >> pag. 16 >> pag. 20 >> pag. 24 >> pag. 28 >> pag. 36 >> pag. 40 >> pag. 46 >> pag. 50 ortaposate - Cutlery tray - ortacubiertos - Casier à couverts - Θήκες μαχαιροπήρουνων - Besteckkasten UO BASIC FLEXO Scolapiatti - Dish drainer - Escurreplatos - Égouttoir - Πιατοθήκη αποστράγγισης - Abtropfgestell pag. 53 >> pag. 64 >> pag. 54 >> pag. 58 >> pag. 60 pag. 65 >> pag. 74 BRIDGE >> pag. 66 Accessori - Accessories - Accesorios - Accessoires - Αξεσουάρ - Zubehör pag. 75 >> pag. 77 Contatti - Contacts - Contacto - Contacts - Επαφές - Kontakt pag. 78 >> pag. 80 Legenda - Key - Leyenda - Légende - Υπόμνημα - Begriffserklärung pag. 81 1

3 Elletipi inizia la sua attività nel 1954 dedicandosi allo stampaggio delle materie plastiche. Sempre attenta alle evoluzioni del mercato e alle nuove tendenze estetiche, nel corso degli anni l azienda sceglie di specializzarsi nella produzione di componenti in plastica e acciaio per mobili da cucina. In breve tempo Elletipi si afferma tra i leader nel settore, distinguendosi per la ricerca continua di soluzioni originali e dal design innovativo in grado di coniugare funzionalità ed estetica. Elletipi was established in 1954, dedicating itself to the stamping of plastic materials. Always paying attention to the market evolution and to the new aesthetic tendencies, over the years the Company has chosen the specialization in the production of plastic and steel components for kitchen furniture. Elletipi becomes soon one of the leader into the plastic processing sector, distinguishable for the continual research of original solution with innovative design able to link functionality and aesthetics. Elletipi comienza su actividad en 1954 dedicándose al moldeado de materiales plásticos. Interesada en todo momento por los avances del mercado y las nuevas tendencias estéticas, con el paso de los años la empresa ha decidido especializarse en la producción de componentes de plástico y acero para muebles de cocina. En poco tiempo, Elletipi se consolida entre los líderes del sector, destacando por su búsqueda continua de soluciones originales y con diseños innovadores capaces de conjugar funcionalidad y estética. Azienda - The Company - Empresa - La Maison - Επιχείρηση - Unternehmen Elletipi commence son activité en 1954 et se dédie au moulage des matières plastiques. Toujours attentive aux évolutions du marché et aux nouveaux tendances esthétiques, au fil des ans l Entreprise choisit de se spécialiser dans la production des composants en plastique et acier pour les meubles de cuisine. En peu de temp Elletipi s affirme entre les leaders du secteur, distinguable pour la recherche continue de solutions originaux avec un design novateur à même de joindre caractère et esthétique. Η εταιρεία Elletipi αρχίζει τη δραστηριότητά της το 1954 στον τομέα του σταμπαρίσματος των πλαστικών υλών. Με ιδιαίτερη προσοχή στην εξέλιξη της αγοράς και στις νέες αισθητικές τάσεις, με το πέρασμα του χρόνου, η επιχείρηση επιλέγει να ειδικευτεί στην παραγωγή στοιχείων από πλαστικό για έπιπλα κουζίνας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα η Elletipi επιβεβαιώνεται μεταξύ των leaders του τομέα, αφού διακρίνεται για τη συνεχή αναζήτηση λύσεων πρωτότυπων και με καινοτόμο design συνδυάζοντας λειτουργικότητα και αισθητική. Elletipi, 1954 gegründet, befasst sich mit dem Spritzgießen von Kunststoff- Artikeln. Die besondere Aufmerksamkeit des Unternehmens gilt von Anfang an den Entwicklungen und den neuen ästhetischen Tendenzen auf dem Markt; mit der Zeit spezialisiert es sich auf die Herstellung von Einsatzteilen aus Kunststoff und Stahl für Küchenmöbel. Bald wird Elletipi zu einem der führenden Unternehmen der Branche. Kennzeichnend für das Unternehmen ist die kontinuierliche Suche origineller Lösungen und eines innovativen Designs, um Funktionalität und Ästhetik optimal zu verbinden. 2

4 Elletipi è azienda certificata UNI EN ISO Elletipi is a UNI en ISO 9002 certified Company. Elletipi es una empresa con certificación UNE ISO Elletipi est une Maison avec certification UNI en ISO Η Elletipi είναι επιχείρηση πιστοποιημένη κατά UNI en ISO Elletipi ist ein nach der Norm UNI en ISO 9002 zertifiziertes Unternehmen. Azienda - The Company - Empresa - La Maison - Επιχείρηση - Unternehmen 3

5 L acquisizione da parte della nuova proprietà nel 1997 porta un ulteriore slancio nel processo di crescita aziendale, avviando un importante riorganizzazione del reparto produttivo, che si sviluppa su una superficie di 5000 m 2, con l automazione totale dei processi di stampaggio. Dal 2000 la lunga esperienza e l affidabilità di Elletipi sono certificati da DNV con sistema di qualità UNI EN ISO Una rete commerciale capillare in grado di operare in tutto il mondo permette di garantire flessibilità, attenzione e rapidità di risposta al cliente. The acquisition by the new property in 1997 takes to a further impulse in the process of growth, by starting an important production dept reorganisation, developed into an area of 5000 m 2, with stamping process total automation. Since 2000 the Elletipi long experience and reliability are certified by DNV with UNI en ISO 9002 quality system. A capillary commercial network that operates all over the world allows to guarantee flexibility, attention and speed in the customers prompt service. La adquisición por parte de los nuevos propietarios, en 1997, da un impulso adicional al proceso de crecimiento empresarial, comenzando una importante reorganización del departamento de producción, que se desarrolla en una superficie de 5000 m 2, con la automatización total de los procesos de moldeado. Desde el 2000, la amplia experiencia y la fiabilidad de Elletipi son certificados por DNV con el sistema de calidad UNE EN ISO Una amplia red comercial, capaz de trabajar en todo el mundo, permite garantizar flexibilidad, atención y rapidez en la respuesta al cliente. Azienda - The Company - Empresa - La Maison - Επιχείρηση - Unternehmen L aquisition par la nouvelle propriété en 1997 mène à un ultérieur élan dans le procédé de croissance de l entreprise, en commençant une importante réorganisation du département productif, qui se développe sur une surface de 5000 m 2, avec la totale automatisation des procédés du moulage. Du 2000 la longue experience et la fiabilité d Elletipi sont certifié par DNV avec système de qualité UNI en ISO Une réseau commercial très ramifié à même d opérer dans le monde entier permet de garantir flexibilité, attention e réponse au client dans bref délais. Η νέα ιδιοκτησία, που υπεισήλθε το 1997, δίνει μια περαιτέρω προώθηση στη διαδικασία ανάπτυξης της επιχείρησης, προωθώντας μια σημαντική αναδιοργάνωση του τομέα παραγωγής, που αναπτύσσεται σε μια έκταση 5000 m 2, με πλήρη αυτοματισμό των διαδικασιών σταμπαρίσματος. Από το 2000 η μακρά εμπειρία και η αξιοπιστία της Elletipi έχουν πιστοποιηθεί από την DNV με σύστημα ποιότητας UNI EN ISO Ένα πολυκαναλικό δίκτυο εμπορικής διανομής, ικανό να δρα σε όλο τον κόσμο, εξασφαλίζει ευελιξία, προσήλωση και ταχύτητα απάντησης στον πελάτη. Die Übernahme seitens des neuen Eigentümers im Jahre 1997 führt zu einer noch stärkeren Ankurbelung des betrieblichen Wachstumsprozesses, was mit einer tiefgreifenden Umgestaltung der roduktion einhergeht. Die roduktionsabteilung nimmt jetzt eine Fläche von 5000 m 2 ein, wobei die Spritzgussverfahren vollkommen automatisiert werden. Bereits im Jahr 2000 wird die langjährige Erfahrung und Zuverlässigkeit von Elletipi durch das DNV Qualitätssystem UNI EN ISO 9002 zertifiziert. Ein engmaschiges Handelsnetz mit weltweiter Verbreitung gestattet es, mit größter Flexibilität, Sorgfalt und Schnelligkeit auf die Kundenanforderungen einzugehen. 4

6 L azienda esporta in oltre 50 paesi di tutti i continenti. The Company exports in more than 50 Countries of all Continents. La empresa exporta a más de 50 países de todos los continentes. La Maison exporte en plus de 50 ays de tous les continents. Η επιχείρηση εξάγει σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλες τις ηπείρους. Das Unternehmen führt seine rodukte weltweit in über 50 Ländern aus. Azienda - The Company - Empresa - La Maison - Επιχείρηση - Unternehmen 5

7 Investimenti in ricerca e sviluppo, attenzione continua alle esigenze del mercato e capacità di innovarsi sono gli elementi essenziali che permettono ad Elletipi di distinguersi nel settore, proponendo sempre soluzioni originali nei materiali e nelle forme. La creatività dei designer e la profonda esperienza dei tecnici nella lavorazione della materie plastiche e dell acciaio consentono la progettazione di prodotti belli, funzionali e perfettamente integrabili in ogni tipo di cucina. L attenzione costante alla qualità, l ampia scelta di soluzioni che coniugano design e praticità di utilizzo e l efficienza di un servizio tempestivo fanno di Elletipi un partner esperto ed affidabile. Nel rispetto di una politica rivolta all ambiente Elletipi ha scelto di utilizzare prodotti completamente riciclabili a fine vita. Investments in research and development, attention to the market changes and power of innovation are the main factors through which Elletipi can emerge into the sector, always proposing original solutions as regards materials and forms. Designers creativity and technicians high skill into the manufacturing of plastic materials and steel allows the designing of beautiful, functional and perfectly adaptable products for every kind of Kitchen. The constant attention to the quality, the wide range of solution linking design with usefulness and the efficiency of a prompt service, gives Elletipi all the characteristics to be an expert and reliable partner. In order to follow an environmental policy, Elletipi has chosen the use of entirely recyclable products. Inversiones en investigación y desarrollo, atención continua a las necesidades del mercado y capacidad de innovarse son los elementos esenciales que le permiten a Elletipi destacar en el sector, proponiendo siempre soluciones originales en sus materiales y en sus formas. La creatividad de sus diseñadores y la gran experiencia de sus técnicos en la elaboración de los materiales plásticos y del acero le permiten proyectar productos bonitos, funcionales y perfectamente integrables en todo tipo de cocinas. Su constante atención a la calidad, su amplia selección de soluciones que conjugan diseño y practicidad de uso y la eficiencia de un servicio tempestivo hacen de Elletipi un colaborador experto y fiable. Respetando una política consagrada a la protección del medio ambiente, Elletipi ha decidido utilizar productos que son completamente reciclables en el momento de finalizar su ciclo vital. Azienda - The Company - Empresa - La Maison - Επιχείρηση - Unternehmen Investissements de recherche et développement, attention continue aux exigences du marché et capacité d innovantion sont les éléments essentiels qui permettent à Elletipi de se dinstinguer dans le secteur, toujours en proposant solutions originaux dans matériels et formes. La creativité des designers et la profonde experience des techniques dans le traitement des matières plastiques et de l acier permettent de projeter des produits beaux, fonctionnels et parfaitement intégrable dans chacque type de cuisine. L attention constant à la qualité, la grande choix de solutions qui unissent design, fonctionnalité et l efficacité d un sevice opportune font d Elletipi un partner expert et fiable. our le respect d une politique orientée à l environnement Elletipi a choisi d utiliser produits complètement recyclables. Επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, συνεχής προσήλωση στις απαιτήσεις της αγοράς και ικανότητα ανανέωσης είναι τα βασικά στοιχεία που επιτρέπουν στην Elletipi να διακρίνεται στον τομέα, προτείνοντας πάντα λύσεις πρωτότυπες σε υλικά και σε μορφές. Η δημιουργικότητα των designers και η σε βάθος εμπειρία των τεχνικών στην κατεργασία των πλαστικών υλών και του χάλυβα επιτρέπουν το σχεδιασμό όμορφων, λειτουργικών και απόλυτα ενσωματώσιμων προϊόντων σε κάθε τύπου κουζίνα. Η συνεχής φροντίδα για την ποιότητα, η ευρεία επιλογή λύσεων που συνδυάζουν design και πρακτικότητα και η αποτελεσματικότητα μια έγκαιρης εξυπηρέτησης καθιστούν την Elletipi έναν partner έμπειρο και αξιόπιστο. Υιοθετώντας μια πολιτική σεβασμού προς το περιβάλλον η Elletipi επέλεξε τη χρήση προϊόντων απολύτως ανακυκλώσιμων στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους. Investitionen in Forschung und Entwicklung, ständige Beachtung der Marktanforderungen und die Fähigkeit sich zu erneuern sind die wesentlichen Elemente, die es Elletipi gestatten, in der Branche eine hervorragende Stellung einzunehmen und kontinuierlich originelle Lösungen im Hinblick auf Material und Formen zu bieten. Dank der Kreativität unserer Designer sowie der großen Kompetenz unserer Techniker bei der Verarbeitung von Kunststoff und Stahl ist Elletipi in der Lage, eine umfassende Reihe an attraktiven und zugleich praktischen rodukten zu bieten, die in jede Art von Küche eingebaut werden können. Dank der konstanten Einhaltung eines hohen Qualitätsstandards, der breiten Auswahl an gebotenen Lösungen, die Design und Zweckmäßigkeit verbinden, und einem effizienten und pünktlichen Service erweist sich Elletipi als erfahrener und zuverlässiger artner. Im Rahmen seiner umweltfreundlichen Betriebspolitik hat Elletipi beschlossen, für seine rodukte nur Materialien zu verwenden, die am Ende des Lebenszyklus des rodukts komplett wiederverwertet werden können. 6

8 Azienda - The Company - Empresa - La Maison - Επιχείρηση - Unternehmen 7

9 attumiere - Waste bins - Recipientes para la basura - oubelles - δοχεία απορριμμάτων - Abfalleimer 8

10 attumiere - Waste bins - Recipientes para la basura - oubelles - δοχεία απορριμμάτων - Abfalleimer 9

11 Sistema ad estrazione per la raccolta differenziata dal design innovativo e originale. Accurato studio di linee e forme per un prodotto perfettamente ergonomico e di facile utilizzo, nato dalla collaborazione con i designer Lineaguida. In plastica completamente riciclabile è dotato di guide ad estrazione totale in metallo. Fornito in più moduli (da 2 a 4 secchi) e dimensioni, sia in larghezza che in profondità. Sportellino sul davanti a ribalta per rifiuti di piccole dimensioni. Ripiano superiore incavato utilizzabile come portaoggetti (detersivi, spugne...). Tutte le pattumiere sono dotate di un secchio con coperchio dotato di filtro a carboni attivi. ull-out system for separating recyclable waste, with original and innovative design. A careful study of line and form for a perfectly ergonomic and usefulness product, born by the Lineaguida designers collaboration. In plastic, entirely recyclable, equipped by total extraction pull-out mechanism on metal runners. rovided of different modules (from 2 to 4 buckets) and sizes, whether in width or in depth. Tip over door on the top for small size waste. Superior hollowed shelf useful as container for detergents and sponges. All waste bins have a bucket with active coals filters lid. Sistema extraíble para la recogida selectiva con un diseño innovador y original. Cuidadoso estudio de las líneas y las formas para obtener un producto perfectamente ergonómico y de fácil uso, nacido de la colaboración con los diseñadores Lineaguida. En plástico completamente reciclable, está dotado de guías de extracción total de metal. Se suministra con varios módulos (de 2 a 4 cubos) y dimensiones (tanto con respecto al ancho como a la profundidad). Tapa batiente en la parte delantera para residuos de pequeñas dimensiones. La plataforma superior hueca se puede utilizar como portaobjetos (detergentes, estropajos...). Todos los recipientes para la basura están equipados con un cubo con tapa con filtro de carbón activo. attumiere - Waste bins - Recipientes para la basura - oubelles - δοχεία απορριμμάτων - Abfalleimer Système à extraction pour la collecte différenciée avec un design innovateur et original. Étude soigné de lignes et formes pour un produit parfaitement ergonomique et d utilisation facile, né de la collaboration des designers Lineaguida. En plastique complètement recyclable, il est doué de coulisseaux à extraction totale en metal. ourvue en différents modules (de 2 à 4 seaux) et dimensions, soit en largeur soit en profondeur. etite porte avant abattant pour les ordures de petite dimension. Rayon supérieurs creusé utilizable comme porte-objet (détersif, éponges ). Tous les poubelles sont douées d un seau avec couvercle, avec filter à charbons actifs. CITY Σύστημα αποσπώμενο για τη διαφοροποιημένη αποκομιδή με καινοτόμο και πρωτότυπο design. Φροντισμένη μελέτη γραμμών και μορφών για ένα προϊόν τέλεια εργονομικό και ευκολόχρηστο, που δημιουργήθηκε από τη συνεργασία των designers Lineaguida. Από πλαστικό εξ ολοκλήρου ανακυκλώσιμο, διαθέτει μεταλλικούς οδηγούς εντελώς αποσπώμενους. Παρέχεται σε διάφορα δομοστοιχεία (από 2 έως 4 κάδους) και διαστάσεις, τόσο σε πλάτος όσο και σε βάθος. Ανατρεπόμενη θυρίδα προσθίως για απορρίμματα μικρών διαστάσεων. Επάνω ράφι κοίλο χρησιμοποιούμενο ως θήκη αντικειμένων (απορρυπαντικά, σφουγγάρια...). Όλα τα δοχεία απορριμμάτων διαθέτουν έναν κάδο με καπάκι και φίλτρο ενεργού άνθρακα. Ausziehbares System für die Mülltrennung mit einem innovativen und originellen Design. Aus der sorgfältigen Studie von Linien und Formen - in Zusammenarbeit mit den Designern von Lineaguida ist ein ergonomisches, leicht zu gebrauchendes rodukt entstanden. Aus komplett wiederverwertbarem Kunststoff ist es mit einer Schiene aus Metall zum Herausziehen ausgestattet. In verschiedenen Modulen (2 bis 4 Eimer) und Größen (Breite und Tiefe) verfügbar. Vorderer Klappdeckel für kleinen Abfall. Oberes, eingelassenes Fach, das als Ablage (für Reinigungsmittel, Schwämme...) verwendet werden kann. Alle Systeme haben einen Eimer mit einem Deckel mit Aktivkohlefilter. 10

12 attumiere - Waste bins - Recipientes para la basura - oubelles - δοχεία απορριμμάτων - Abfalleimer designed by LINEAGUIDA 11

13 attumiere - Waste bins - Recipientes para la basura - oubelles - δοχεία απορριμμάτων - Abfalleimer designed by LINEAGUIDA 12

14 C01 M h X28X X120X240 p.42 l.28 TA 3040A C01 M h X28X X120X240 p.47 l.28 TA 3045A C01 M h X28X X120X240 p.47 l.28 TA 3045B C01 M h X36X44 80X120X240 p.42 l.35 TA 4040A C01 M h X36X44 80X120X240 p.47 l.35 TA 4045A

15 14 TA 4045B TA 4045C TA 5040A TA 5045A TA 5045B h.44 p.47 l.35 h.44 p.47 l.35 h.44 p.42 l.52 h.44 p.47 l.52 h.44 p.47 l.52 M X36X44 80X120X M X36X44 80X120X M X52X44 100X120X M X52X44 100X120X M X52X44 100X120X C01 C01 C01 C01 C

16 C01 M h X52X44 100X120X240 p.47 l.52 TA 5045C

17 Sistema ad estrazione totale per la raccolta differenziata con guide nascoste a ritorno. Forma squadrata, cura nei dettagli, attenta scelta di finiture e accoppiamenti, per un prodotto dal design elegante e raffinato. Fornito in più moduli (da 2 a 4 secchi), anche con filtri a carboni attivi, e in varie dimensioni, sia in larghezza che in profondità. Realizzato in alluminio. Total pull-out system for separating recyclable waste with coming back hidden runners. Mitered form, attention to the detail and to the choice of finishing and couplings for a products with an elegant and refined design. rovided of different modules (from 2 to 4 buckets) also with active coals filters, and different sizes, whether in width or in depth. Realized in aluminium. Sistema totalmente extraíble para la recogida selectiva con guías ocultas y cierre automático. resenta líneas rectas, cuidadas hasta el más mínimo detalle, una atenta selección de acabados y acoplamientos para obtener un producto de diseño elegante y refinado. Se suministra con varios módulos (de 2 a 4 cubos), con filtros de carbón activo y en varias dimensiones (tanto con respecto al ancho como a la profundidad). Realizado en aluminio. attumiere - Waste bins - Recipientes para la basura - oubelles - δοχεία απορριμμάτων - Abfalleimer Système à extraction totale pour la collecte différenciée avec coulisseaux chachées au retour. Forme carée, soin pour le detail, choix attentive des finitions et junctions pour un produit avec un design elegant et raffiné. ourvue en différents modules (de 2 à 4 seaux), aussi avec filtres à charbons actifs, et en différentes dimensions, soit en largeur soit en profondeur. Réalisée in aluminium. STREET Σύστημα εντελώς αποσπώμενο για τη διαφοροποιημένη αποκομιδή με οδηγούς επαναφοράς αθέατους. Σχήμα τετραγωνισμένο, φροντίδα στη λεπτομέρεια, προσεκτική επιλογή φινιρισμάτων και συνδυασμών για ένα προϊόν με κομψό και με φίνο design. Παρέχεται σε διάφορα δομοστοιχεία (από 2 έως 4 κάδους), ακόμη και με φίλτρα ενεργού άνθρακα και σε διάφορες διαστάσεις, τόσο σε πλάτος όσο και σε βάθος. Κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Komplett ausziehbares System für die Mülltrennung mit Verschiebevorrichtung auf nicht sichtbaren Schienen. Rechteckige Form, sorgfältige Ausführung der Details, raffinierte Garnituren und Scharnieren für ein rodukt mit einem eleganten und raffinierten Design. In verschiedenen Modulen (2 bis 4 Eimer), auch mit Aktivkohlefiltern, und verschiedenen Größen (Breite und Tiefe) verfügbar. Ausführung in Aluminium. 16

18 attumiere - Waste bins - Recipientes para la basura - oubelles - δοχεία απορριμμάτων - Abfalleimer 17

19 Mr A2 AL424326A h.42 p.44 l.26 Al 1 44X27X X120X Mr A2 AL424348A h.42 p.44 l.48 Al 1 44X49X X120X Mr A2 AL424826A h.42 p.49 l.26 Al 1 49X27X X120X Mr A2 AL424826B h.42 p.49 l.26 Al 1 49x27x x120x Mr A2 AL424833A h.42 p.49 l.33 Al 1 49X34X X120X

20 Mr Al 1 49X34X X120X235 h.42 p.49 l.33 A2 AL424833B Mr Al 1 49X49X X120X235 h.42 p.49 l.48 A2 AL424848A Mr Al 1 49X49X X120X235 h.42 p.49 l.48 A2 AL424848B

21 Sistema ad estrazione totale per la raccolta differenziata. Le linee essenziali e rigorose rivelano il design ricercato e l attenzione ai particolari. Fornito in più moduli (da 2 a 4 secchi), anche con filtri a carboni attivi, e in varie dimensioni, sia in larghezza che in profondità. Finiture in acciaio inox lucido. Total pull-out system for separating recyclable waste. Essential and rigorous lines show up the studied design and the attention to details. rovided of different modules (from 2 to 4 buckets) also with active coals filters, and different sizes, whether in width or in depth. Finishing in shining stainless steel. Sistema extraíble totalmente para la recogida selectiva. Sus líneas esenciales y discretas ponen de relieve su diseño estudiado y la gran atención dedicada a sus particulares. Se suministra con varios módulos (de 2 a 4 cubos), con filtros de carbón activo y en varias dimensiones (tanto con respecto al ancho como a la profundidad). Acabados en acero inoxidable brillante. attumiere - Waste bins - Recipientes para la basura - oubelles - δοχεία απορριμμάτων - Abfalleimer Système à extraction totale pour la collecte différenciée. Les lignes essentielles et rigoreux révèlent le design recherché et l attention aux particuliers. ourvue en différents modules (de 2 à 4 seaux) aussi avec filtres à charbons actifs, et en différentes dimensions soit en largeur soit en profondeur. Finitions en acier inox luisant. ROAD Σύστημα εντελώς αποσπώμενο για τη διαφοροποιημένη αποκομιδή. Οι λιτές και αυστηρές γραμμές αναδεικνύουν το εξεζητημένο design και την προσοχή στις λεπτομέρειες. Παρέχεται σε διάφορα δομοστοιχεία (από 2 έως 4 κάδους), ακόμη και με φίλτρα ενεργού άνθρακα και σε διάφορες διαστάσεις, τόσο σε πλάτος όσο και σε βάθος. Φινιρίσματα από γυαλιστερό ανοξείδωτο χάλυβα. Komplett ausziehbares System für die Mülltrennung. Die zweckmäßigen, strengen Linien lassen das raffinierte Design und die sorgfältige Ausführung der Details erkennen. In verschiedenen Modulen (2 bis 4 Eimer), auch mit Aktivkohlefiltern und verschiedenen Größen (Breite und Tiefe) verfügbar. Garnituren aus poliertem Edelstahl. 20

22 attumiere - Waste bins - Recipientes para la basura - oubelles - δοχεία απορριμμάτων - Abfalleimer 21

23 M h.39 Ax A5 C 10 p.47 l X27X X120X M h.39 Ax A5 D 14 p.47 l X35X X120X M h.39 Ax A5 D 17 p.47 l X25X X120X M h.39 Ax A5 E 19 p.47 l X42X X120X M h.39 Ax A5 E 21 p.47 l X42X X120X

24 M Ax h X49X X120X235 p.47 l.48 A5 F

25 Sistema ad estrazione da cassetto per la raccolta differenziata. La semplice struttura a telaio si integra perfettamente nei cassetti di tutti i più importanti produttori mondiali, sostituendo il normale fondo in melaminico. ratico e funzionale, il sistema prevede il fissaggio all anta con la possibilità di registro e un estrema facilità nel montaggio. I moduli sono disponibili per mobili da 30, 40, 45 e 60 cm. Finitura in acciaio verniciato a polvere. Kitchen cupboards pull-out system for separating recyclable waste. The simple frame structure can be perfectly integrated to drawers of all the most important producers of the world,substituting the ordinary melamine bottoms. Useful and pratical, this system propose the door fixing with the possibility of registering and an extreme facility of assembly. The modules are available for cupboards of 30, 40, 45, 60 cm. Dust varnished steel finishing. Sistema extraíble de cajón para la recogida selectiva. Su estructura simple tipo armazón se integra perfectamente en los cajones de los principales productores mundiales, sustituyendo el fondo normal de aglomerado melamínico. ráctico y funcional, el sistema está realizado para poder fijarlo a una puerta, con posibilidad de ajustarlo, y presenta un montaje verdaderamente fácil. Los módulos se encuentran disponibles para muebles de 30, 40, 45 y 60 cm. Acabado de acero pulverizado. attumiere - Waste bins - Recipientes para la basura - oubelles - δοχεία απορριμμάτων - Abfalleimer Système à estraction pour meubletiroir pour la collecte différenciée. La simple structure à cadre s intègre parfaitement dans les tiroirs de tous les plus importants producturs du monde, en remplaçant le normal fond en melamine. ratique et fonctionnel, le système prévoit le fixage à la porte du meuble avec la possibilité de réglage et extreme facilité de montage. Les modules sont disponibles pour meubles de 30, 40, 45 et 60 cm. Finitions en acier verni à poudre. SQUARE Σύστημα αποσπώμενο για συρτάρια για τη διαφοροποιημένη αποκομιδή. Η απλή δομή με πλαίσιο ενσωματώνεται τέλεια στα συρτάρια όλων των πιο σημαντικών παγκόσμιων κατασκευαστών, αντικαθιστώντας τη συνήθη μελαμινική βάση. Πρακτικό και λειτουργικό, το σύστημα προβλέπει τη στερέωση στην πόρτα με τη δυνατότητα ρύθμισης και με εξαιρετική ευκολία στη συναρμολόγηση. Τα δομοστοιχεία είναι διαθέσιμα για έπιπλα των 30, 40, 45 και 60. Φινίρισμα από χάλυβα βερνικωμένο με σκόνη. Ausziehbares System für die Mülltrennung im Schubfach. Die einfache Rahmenstruktur integriert sich perfekt in die Schubfächer der größten internationalen Hersteller, wenn man den normalen Melaminboden ersetzt. raktisch und funktionell, kann das System an die Möbeltür befestigt werden, es ist einstellbar und ausgesprochen einfach zu montieren. Die Module sind für Möbel zu 30, 40, 45 und 60 verfügbar. Garnituren aus pulverlackiertem Stahl. 24

26 attumiere - Waste bins - Recipientes para la basura - oubelles - δοχεία απορριμμάτων - Abfalleimer 25

27 attumiere - Waste bins - Recipientes para la basura - oubelles - δοχεία απορριμμάτων - Abfalleimer 26

28 1+1 A+B B 65 A 40 Av B 26X14,5X48,5 A 33X23X38 B 80X120X220 A 80X120X240 h.34 p.48 l.19 A3 BLC5030A A+B B 56 A 40 Av B 36X14,5X48,5 A 33X23X54 B 80X120X240 A 80X120X230 h.44 p.48 l.29 A3 BLC5040A A+B B 56 A 40 Av B 41X14,5X48,5 A 33X23X54 B 80X120X240 A 80X120X230 h.44 p.48 l.34 A3 BLC5045A A+B B 36 A 40 Av B 56X14,5X48,5 A 33X23X54 B 80X120X240 A 80X120X230 h.44 p.48 l.49 A3 BLC5060A A+B B 36 A 40 Av B 56X14,5X48,5 A 33X23X54 B 80X120X240 A 80X120X230 h.44 p.48 l.49 A3 BLC5060B

29 Sistema di pattumiere da inserire direttamente nei cassettoni. Disponibile in due versioni, entrambe con guarnizione flessibile per compensare le eventuali differenze di misura bloccando perfettamente il vassoio. Il modello in acciaio inox, dotato di vasca unica, può essere appoggiato in ogni cassetto senza necessità di fissaggio. Il modello in plastica è dotato di più vasche componibili, fornite in kit smontato, con una notevole riduzione di ingombri e imballi. La possibilità di spostare i divisori garantisce estrema flessibilità. È possibile l aggiunta di accessori in filo d acciaio cromato. Waste bin system to insert directly into kitchen cupboards. Available in two versions, both with flexible gasket to compensate possible differences of measure locking the tray perfectly. The stainless steel model, equipped with unique basin, can be insert inside every kitchen cupboards without the necessity of fixing. The plastic model has different composing basins, with a disassembled kit, with an observable reduction of encumbrances and packaging. The possibility to move partitions assures an extreme flexibility. It is possible to add chromed steel wire accessories. Sistema de recipientes para la basura a insertar directamente en los cajones. Disponible en dos versiones, ambas con juntas flexibles para compensar las posibles diferencias de tamaño bloqueando perfectamente la bandeja. El modelo de acero inoxidable, equipado con cubeta única, se puede apoyar en cualquier cajón sin necesidad de fijarlo. El modelo de plástico está equipado con varias cubetas componibles, suministradas en un kit desmontado, ocupando de este modo mucho menos espacio y reduciendo notablemente el tamaño de la caja. La posibilidad de desplazar los elementos divisorios garantiza una gran flexibilidad. Se pueden añadir accesorios de hilo de cobre cromado. attumiere - Waste bins - Recipientes para la basura - oubelles - δοχεία απορριμμάτων - Abfalleimer METROOLIS Système de poubelles insérables directement dans le meuble-tiroir. Disponible en deux variantes, les deux avec garniture flexible pour compenser les éventuelles differences de mesure à travers le perfect bloquage de la tablette. Le modèle en acier inox est doué de tablet unique, peut être appuyé en chaque tiroir sans nécessité de fixage. Le modèle en plastique est doué de différentes tablettes par elements, fournie en kit disassemblé, avec une notable reduction d encombrements et d enballage. La possibilité de déplacer les cloisons assure extrème flexibilité. ossibilité d ajouter des accessories en fil d acier chromé. Σύστημα δοχείων απορριμμάτων που εισάγεται απ ευθείας στα φατνία. Διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις, αμφότερες με εύκαμπτο περίβλημα για την αντιστάθμιση των ενδεχόμενων διαφορών μεγέθους ασφαλίζοντας τέλεια το δοχείο. Το μοντέλο από ανοξείδωτο χάλυβα, που διαθέτει μια μοναδική λεκάνη, μπορεί να εναποτεθεί σε κάθε συρτάρι χωρίς να απαιτείται στερέωση. Το μοντέλο από πλαστικό διαθέτει διάφορες συναρμολογούμενες λεκάνες, παρεχόμενες με αποσυναρμολογημένο κιτ, με σημαντική μείωση όγκων και συσκευασιών. Η δυνατότητα μετατόπισης των διαχωριστικών διασφαλίζει εξαιρετική ευελιξία. Είναι δυνατή η προσθήκη αξεσουάρ από χρωμιωμένο ατσάλινο σύρμα. Set von Abfalleimern, das direkt in die Schubfächer eingebaut werden kann. In zwei Ausführungen verfügbar, beide mit flexibler Dichtung, um eventuelle Größenunterschiede auszugleichen. Die Halterung wird blockiert. Das Modell aus Edelstahl, mit einem Behälter, kann in jedes Schubfach ohne Halterung abgestellt werden. Das Modell aus Kunststoff wird aus mehreren zusammensetzbaren Eimern gebildet, die zerlegt geliefert werden, was eine bemerkenswerte Einsparung in der Verpackungsgröße bewirkt. Die Möglichkeit, die Trennstege zu versetzen gewährleistet eine extreme Flexibilität. Auch eine Ausführung mit Accessoires aus verchromten Stahldraht ist möglich. 28

Cà D oro. Il tuo clima ideale in assoluto silenzio. Pf kw 1,11 7,56 Pt kw 1,69 9,73

Cà D oro. Il tuo clima ideale in assoluto silenzio. Pf kw 1,11 7,56 Pt kw 1,69 9,73 Cà D oro Il tuo clima ideale in assoluto silenzio. Pf kw 1,11 7,56 Pt kw 1,69 9,73 Your ideal climate in absolute silence. Ihr absolut laufruhiges Klima Le climat idéal, pour vous, dans un silence absolu.

Διαβάστε περισσότερα

Sommario. La Royal Frigo. Il sistema Qualità. Tech-nica Series. Vitru-tech Series. Big Store Series. Porte. Accessori. pagina 03. pagina 06.

Sommario. La Royal Frigo. Il sistema Qualità. Tech-nica Series. Vitru-tech Series. Big Store Series. Porte. Accessori. pagina 03. pagina 06. Sommario La Royal Frigo Il sistema Qualità Tech-nica Series Vitru-tech Series Big Store Series Porte Accessori pagina 03 pagina 06 pagina 08 pagina 14 pagina 15 pagina 23 pagina 41 La Royal Frigo L attività

Διαβάστε περισσότερα

La Royal Frigo. Dal 1980 in continua evoluzione

La Royal Frigo. Dal 1980 in continua evoluzione La Royal Frigo L attività industriale della Royal Frigo S.r.l. ha inizio ufficialmente nel 1980, ma la formazione specialistica settoriale risale a diversi decenni prima. Soci fondatori i fratelli Giammusso,

Διαβάστε περισσότερα

PRESS RELEASE 18 February 2013 www.proinso.net

PRESS RELEASE 18 February 2013 www.proinso.net PRESS RELEASE PRESS RELEASE 18 February 2013 www.proinso.net PROINSO y MECASOLAR expondrán en GENERA 2013 sus experiencias y soluciones fotovoltaicas de autoconsumo PROINSO participa junto a MECASOLAR

Διαβάστε περισσότερα

PRESS CLIPPING 29 May 2013 www.mecasolar.com

PRESS CLIPPING 29 May 2013 www.mecasolar.com PRESS CLIPPING 29 May 2013 www.mecasolar.com MECASOLAR presenta su seguidor horizontal en la conferencia Solar Power México La cita, que celebra su II Edición y en la que MECASOLAR contará con stand propio,

Διαβάστε περισσότερα

PRESS RELEASE 16th October 2012

PRESS RELEASE 16th October 2012 PRESS RELEASE 16th October 2012 www.mecasolar.com MECASOLAR suministrará seguidores para una planta solar de 1 MW con módulos de baja concentración en Cerdeña (Italia) Los seguidores solares MECASOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Colour Card. Leaders in yacht paint systems

Colour Card. Leaders in yacht paint systems Colour Card Leaders in yacht paint systems Veneziani Yachting firma i colori del mare Da oltre 145 anni, i colori Veneziani Yachting attraversano i mari di tutto il mondo. Una grande avventura iniziata

Διαβάστε περισσότερα

Produktový katalog 2015. Zdroje tepla na Biomasu. made in italy

Produktový katalog 2015. Zdroje tepla na Biomasu. made in italy Produktový katalog 2015 Zdroje tepla na Biomasu made in italy 1 Kalor innovates with art Our Company has a whole tradition of Venetian production of wood-burning stoves but aims to innovate, to create

Διαβάστε περισσότερα

a legna e a pellet. Contrassegnato francese che garantisce la qualità, efficienza e un alta prestazione dei prodotti di riscaldamento

a legna e a pellet. Contrassegnato francese che garantisce la qualità, efficienza e un alta prestazione dei prodotti di riscaldamento 1 NUESTRA TECNOLOGÍA OUR TECHNOLOGIE / NOSSA TECNOLOGIA /LA NOSTRA TECNOLOGIA NOTRE TECHNOLOGIE / Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ. SCL SP Sistema Cristal Limpio: sistema que consiste en la entrada de aire del exterior

Διαβάστε περισσότερα

lava & marble collection

lava & marble collection lava & marble collection La potenza di Suez + l'energia di un artista The power of Suez + the energy of an artist Die Kraft von Suez + die Energie eines Künstlers LA POTENCIA de Suez + la energía de un

Διαβάστε περισσότερα

Libretto Istruzioni e Codici

Libretto Istruzioni e Codici Libretto Istruzioni e Codici Instructions and codes Gebrauchsanleitung und Codes Notice d Utilisation et Codes Manual de Instrucciones y Códigos Εγχειρίδιο Οδηγιών και Κωδικών IT Libretto Istruzioni...

Διαβάστε περισσότερα

1 2 A B C C D D E F F 3 G G I H 4 5 6 7

1 2 A B C C D D E F F 3 G G I H 4 5 6 7 631 1 2 A B C C D D E F G F G I 3 H 4 5 6 7 IT AVVERTENZE IMPORTANTI LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELL USO Usando apparecchi elettrici necessario prendere le opportune precauzioni, tra le quali: 1 Assicurarsi

Διαβάστε περισσότερα

NUESTRA TECNOLOGÍA OUR TECHNOLOGIE / NOSSA TECNOLOGIA /LA NOSTRA TECNOLOGIA / NOTRE TECHNOLOGIE / Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ.

NUESTRA TECNOLOGÍA OUR TECHNOLOGIE / NOSSA TECNOLOGIA /LA NOSTRA TECNOLOGIA / NOTRE TECHNOLOGIE / Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ. NUESTRA TECNOLOGÍA OUR TECHNOLOGIE / NOSSA TECNOLOGIA /LA NOSTRA TECNOLOGIA / NOTRE TECHNOLOGIE / Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ. Sistema Cristal Limpio: sistema que consiste en la entrada de aire del exterior del aparato

Διαβάστε περισσότερα

DOSSIER DE MEDIOS AVANCE. PROINSO donará material fotovoltaico con el lanzamiento de la campaña Solar Energy Solidarity en las redes sociales

DOSSIER DE MEDIOS AVANCE. PROINSO donará material fotovoltaico con el lanzamiento de la campaña Solar Energy Solidarity en las redes sociales DOSSIER DE MEDIOS AVANCE PROINSO donará material fotovoltaico con el lanzamiento de la campaña Solar Energy Solidarity en las redes sociales Nota de Prensa 13 de diciembre de 2011 1 NOTA DE PRENSA PROINSO

Διαβάστε περισσότερα

restructuring KERAkeratin & YONIC hyaluronic acid UNA NUOVA ERA PER I TUOI CAPELLI A NEW ERA FOR YOUR HAIR

restructuring KERAkeratin & YONIC hyaluronic acid UNA NUOVA ERA PER I TUOI CAPELLI A NEW ERA FOR YOUR HAIR restructuring KERAkeratin & YONIC hyaluronic acid UNA NUOVA ERA PER I TUOI CAPELLI A NEW ERA FOR YOUR HAIR IT ai laboratori FreeLimix è nato KERAYONIC, il programma ristrutturante a base di cheratina e

Διαβάστε περισσότερα

MAKING KITCHEN SYSTEM

MAKING KITCHEN SYSTEM > MAKING KITCHEN SYSTEM MAKING KITCHEN SYSTEMdesign Piergiorgio Cazzaniga 02 03 NUOVI COLORI E NUOVE FUNZIONI PER UNA VITA NUOVA IN CUCINA MAKING È LA CUCINA COMPOSIT PENSATA PER UN GUSTO GIOVANE: UN AMPIA

Διαβάστε περισσότερα

BHL112K / PBL120K PBL211K / PBL141K PBL142K / PBL143K PBL181PK / PBL182PK PBL183PK

BHL112K / PBL120K PBL211K / PBL141K PBL142K / PBL143K PBL181PK / PBL182PK PBL183PK ES IT GB DE FR P TR GR Manual de instrucciones Istruzioni d uso Operating instructions Bedienungsanleitung Instructions d emploi Manual de instruções Kullanma Kılavuzu Oδηγία χειρισµού BHL112K / PBL120K

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία Πικράκης / PIKRAKIS S.A. / PIKRAKIS S.A.

Η εταιρία Πικράκης / PIKRAKIS S.A. / PIKRAKIS S.A. 2 3 4 8 12 13 16 23 34 35 38 41 46 47 56 58 62 64 65 74 75 76 Η εταιρία Πικράκης / PIKRAKIS S.A. / PIKRAKIS S.A. Πιστοποιημένη ποιότητα / Certified quality / Une qualité certifiée ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FRAMES /

Διαβάστε περισσότερα

Ghibli. Stroller. Istruzioni d uso Instructions Mode d'emploi Bedienungsanleitungen Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης Инструкция по применению

Ghibli. Stroller. Istruzioni d uso Instructions Mode d'emploi Bedienungsanleitungen Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης Инструкция по применению Ghibli Stroller Istruzioni d uso Instructions Mode d'emploi Bedienungsanleitungen Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης Инструкция по применению I F E RU AVVERTENZE Importante! Conservare per future consultazioni.

Διαβάστε περισσότερα

Colore perfetto, movimento di seta.

Colore perfetto, movimento di seta. SEWARD magazine8 Colore perfetto, movimento di seta. L innovativa Crema Colorante Nutriente senza ammoniaca: tutte le nuance riflessate coprono perfettamente i capelli bianchi senza essere miscelate con

Διαβάστε περισσότερα

LSB 5B019. Οδηγίες χρήσης

LSB 5B019. Οδηγίες χρήσης LSB 5B019 IT Italiano Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE - Sommario Istruzioni per l uso, 1 Precauzioni e Consigli, 2-3 Scheda prodotto, 8 Assistenza, 10 Installazione, 11-12 Descrizione dell apparecchio,13

Διαβάστε περισσότερα

ISTRUZIONI PER L USO... 2 INSTRUCTIONS FOR USE... 9 INSTRUCTIONS D EMPLOI... 16 GEBRAUCHSANLEITUNG... 23 INSTRUCCIONES PARA EL USO...

ISTRUZIONI PER L USO... 2 INSTRUCTIONS FOR USE... 9 INSTRUCTIONS D EMPLOI... 16 GEBRAUCHSANLEITUNG... 23 INSTRUCCIONES PARA EL USO... 5095108000 Rev 2 26-10-2011 825440 ISTRUZIONI PER L USO 2 INSTRUCTIONS FOR USE 9 INSTRUCTIONS D EMPLOI 16 GEBRAUCHSANLEUNG 23 INSTRUCCIONES PARA EL USO 30 INSTRUES DE UTILIZAO 37 GEBRUIKSAANWIJZINGEN 44

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PRODUCT CATALOGUE

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PRODUCT CATALOGUE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PRODUCT CATALOGUE Opening Systems 08 Thermal Break Opening Systems 10 Folding Systems 12 Sliding Systems 14 Thermal Break Sliding Systems 18 Thermal Break Lift and Slide Systems 20

Διαβάστε περισσότερα

Savings Time saving for each maintenance and economical saving both for the high efficiency obtained and the type of usable fuel.

Savings Time saving for each maintenance and economical saving both for the high efficiency obtained and the type of usable fuel. Collezione 2013 Q Sistema Qualità CS Thermos CS Thermos offre il massimo della qualità rispettando i requisiti e i metodi di prova delle Normative Europee EN14785 EN13240 EN12815 EN303-5. I prodotti sono

Διαβάστε περισσότερα

02660.1. Corrente di mantenimento

02660.1. Corrente di mantenimento 02660. ITALIANO Apparecchio di illuminazione d emergenza autonomo con ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz, batteria ricaricabile Ni-Cd, completo di supporto per installazione in scatole da incasso 6/7 moduli.

Διαβάστε περισσότερα

La TECNOLOGÍA OASYS es un novedoso y exclusivo sistema desarrollado por el departamento de I+D+i

La TECNOLOGÍA OASYS es un novedoso y exclusivo sistema desarrollado por el departamento de I+D+i EN The OASYS TECHNOLOGY () is an innovative and exclusive system introduced by the Bronpi Calefacción Research, Development & Innovation Department. This modern technology controls and analyzes the main

Διαβάστε περισσότερα

User manual Bedienungsanleitung Mode d'emploi Manual de usuario Manual de instruções Istruzioni per l'uso Gebruikershandleiding Οδηγίες χρήσεις

User manual Bedienungsanleitung Mode d'emploi Manual de usuario Manual de instruções Istruzioni per l'uso Gebruikershandleiding Οδηγίες χρήσεις EN User manual Bedienungsanleitung Mode d'emploi Manual de usuario Manual de instruções Istruzioni per l'uso Gebruikershandleiding Οδηγίες χρήσεις EN Overview Übersicht Vue d ensemble Vista general Vista

Διαβάστε περισσότερα

BIZZI & TEDESCHI ISTRUZIONI D IMPIEGO PER ELETTROPOMPE SOMMERSE PALMA DA 4 SERIE SX CON MOTORI DA 4 SERIE PL4

BIZZI & TEDESCHI ISTRUZIONI D IMPIEGO PER ELETTROPOMPE SOMMERSE PALMA DA 4 SERIE SX CON MOTORI DA 4 SERIE PL4 BIZZI & TEDESCHI IT 100% made in Italy ISTRUZIONI D IMPIEGO PER ELETTROPOMPE SOMMERSE PALMA DA 4 SERIE SX CON MOTORI DA 4 SERIE PL4 EN MANUAL OF USE FOR 4 PALMA SUBMERSIBLE PUMPS SX SERIES, COUPLED WITH

Διαβάστε περισσότερα

Contractor Series. CWM200 Owner s manual

Contractor Series. CWM200 Owner s manual Contractor Series CWM200 Owner s manual Figure 1 Owner s manual CWM200 English1 Franais 2 Deutsch3 Espaol4 Portugus 5 Italiano 6 Nederlands 7 Ελληνικά 8 9 Figure 2 Figure 3 INTRODUCTION Thank you for purchasing

Διαβάστε περισσότερα

Frozen French Fries & Specialities

Frozen French Fries & Specialities Frozen French Fries & Specialities Patate Sticks e Specialità Surgelate Patatas Fritas y Especialidades Congeladas Batatas Fritas & Especialidades Congeladas Κατεψυγμένες τηγανιτές πατάτες και σπεσιαλιτέ

Διαβάστε περισσότερα