Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ»"

Transcript

1 Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» 7.1. Σο Κζντρο Διάδοςησ Επιςτημϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ ΝΟΗΙ Σο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ (πρϊθν Σεχνικό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ) αποτελεί ζναν πολιτιςτικό και επιμορφωτικό φορζα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα που λειτουργεί από το Προςφζρει ςτο κοινό το κατάλλθλο περιβάλλον για τθ γνωριμία και τθν κατανόθςθ κεμάτων επιςτιμθσ και τεχνολογίασ και παρεμβαίνει ςε κζματα τεχνικοφ πολιτιςμοφ. Σο 1998 εκπονικθκε ςχζδιο ανάπτυξθσ των δραςτθριοτιτων του. Σο ςχζδιο είχε ωσ κφριο ςτόχο του τθν δθμιουργία ενόσ ςφγχρονου "Κζντρου Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείου Σεχνολογίασ", μοναδικοφ ςτθν Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Σο πρόγραμμα ανάπτυξθσ περιλάμβανε τθν δθμιουργία νζων εγκαταςτάςεων, κακϊσ και τθν ςφςταςθ και ενεργοποίθςθ ενόσ οργανιςμοφ ικανοφ να ανταποκρικεί ςτισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ οργάνωςθσ και διαχείριςθσ. το πλαίςιο αυτό δθμοςιεφκθκε ςχετικό Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 1411 / Β / ) για τθ ςφςταςθ του ιδρφματοσ Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ Θ δθμιουργία νζων εγκαταςτάςεων εντάχκθκε ςτο πρόγραμμα επενδφςεων του Τπουργείου Οικονομίασ και Οικονομικϊν και ςυγχρθματοδοτικθκε από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ειδικά κονδφλια χωρϊν ΕΕΑ - European Economic Area). Επιπρόςκετα το Τπουργείο Πολιτιςμοφ και θ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Σεχνολογίασ ενζταξαν ςειρά ςυμπλθρωματικϊν ζργων, καταςκευισ και εξοπλιςμοφ του Νζου Κζντρου, ςτα προγράμματα του Γ ΚΠ, ΕΠΑΝ και ΕΠ ΤΠΠΠΟ. Σο Ζργο προζβλεπε εγκαταςτάςεισ εμβαδοφ τ.μ., ςτθν περιοχι Θζρμθσ Θεςςαλονίκθσ, ιταν ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ (περίπου 10 δισ δρχ.) και ολοκλθρϊκθκε το Νοζμβριο του Οι κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ του νζου Κζντρου καταςκευάςτθκαν ςε ζνα προνομιακό οικόπεδο, με πανοραμικι κζα τον Θερμαϊκό Κόλπο και τθν πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ, ζκταςθσ τ.μ., που παραχωρικθκε ςτο Σεχνικό Μουςείο από τον Διμο Θζρμθσ. Σο Κζντρο ςχεδιάςτθκε, με βάςθ τισ διεκνείσ εμπειρίεσ και τθ ςυνεργαςία επίλεκτων Ελλινων και ξζνων ειδικϊν, ωσ φορζασ προβολισ τθσ Επιςτθμονικισ και Σεχνολογικισ παράδοςθσ, με κφριο ςτόχο τθν "Προςζγγιςθ και Κατανόθςθ τθσ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ από όλουσ" με χαρακτιρα εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό. Για το ςκοπό αυτό, οι Κφπριεσ εγκαταςτάςεισ του φορζα περιλαμβάνουν: 154

2 Χϊρο Τποδοχισ, ο οποίοσ αποτελεί και τον κφριο άξονα ςφνδεςθσ με όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ. Μουςείο Σεχνολογίασ, με κεματικά Εκκετιρια τθσ Ιςτορίασ τθσ Σεχνολογίασ και των Επιςτθμϊν, ςυνοδευόμενα από το κατάλλθλο πλθροφοριακό υλικό και τισ ςχετικζσ εφαρμογζσ πολυμζςων. Κοςμοκζατρο - Κινθματογράφοσ Ευρείασ Οκόνθσ, μια ειδικι αίκουςα με 300 κζςεισ και δυνατότθτα προβολισ ςτθ μεγαλφτερθ επίπεδθ οκόνθ τθσ Ελλάδασ (διαςτάςεων 17m x 23m). τον χϊρο αυτό γίνεται θ παρουςίαςθ επιςτθμονικϊν και περιβαλλοντικϊν ταινιϊν μεγάλου format ( και ςε 3 διαςτάςεισ), θ οποία διατίκεται και για άλλεσ εκδθλϊςεισ. υνεδριακό κζντρο, με δυνατότθτα χριςθσ 8 διαφορετικϊν αικουςϊν, χωρθτικότθτασ ατόμων, με υπερςφγχρονο οπτικοαουςτικό εξοπλιςμό για ςυνζδρια, εταιρικζσ εκδθλϊςεισ, διαλζξεισ και ςεμινάρια. Ψθφιακό Πλανθτάριο, ζνα κόλο εξωτερικισ διαμζτρου 25m και θμιςφαιρικι οκόνθ διαμζτρου 18m, με 150 ανακλινόμενεσ κζςεισ, όπου γίνεται αναπαράςταςθ αςτρονομικϊν και φυςικϊν φαινόμενων, με χριςθ εξειδικευμζνου τεχνικοφ εξοπλιςμοφ ψθφιακϊν προβολϊν (all-dome video). Προςομοιωτι Εικονικισ Πραγματικότθτασ, 18 κζςεων, όπου γίνεται δυναμικι προςομοίωςθ διαφόρων καταςτάςεων, όπωσ για παράδειγμα ενόσ ταξιδιοφ ςτο Διάςτθμα ι ςτον βυκό του Ωκεανοφ. Tεχνοπάρκο, ζνα χϊρο ςυμμετοχικϊν εκκεμάτων, τα οποία κα αναφζρονται ςτουσ "Επιςτθμονικοφσ Νόμουσ και τθν Ανκρϊπινθ Φυςιολογία". Εδϊ, ο επιςκζπτθσ προτρζπεται να ςυμμετάςχει ενεργά ςτα δρϊμενα με ζναν τρόπο ψυχαγωγικό και δθμιουργικό, αλλά ταυτόχρονα ενθμερωτικό και επιμορφωτικό. Χϊρο Περιοδικϊν Εκκζςεων, ειδικοφ ι επίκαιρου ενδιαφζροντοσ. Βιβλιοκικθ, με εκατοντάδεσ, ψθφιακοφσ και ζντυπουσ, διακζςιμουσ τίτλουσ και 10 κζςεισ πρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο. Πάρκο Μεγάλων Εκκεμάτων και κιποι (από το 2008). Εςτία Δθμιουργικότθτασ και Καινοτομίασ, ζνασ χϊροσ για άτυπεσ καινοτομικζσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, με ομάδεσ μακθτϊν, αλλά και απλοφσ επιςκζπτεσ. Show Point Κινθτό Αμφικζατρο Επιδείξεων και Πειραμάτων όπου παρουςιάηονται εντυπωςιακά πειράματα των κετικϊν επιςτθμϊν. Γραφεία Διοίκθςθσ, χϊροι για το διοικθτικό προςωπικό του φορζα. Χϊρουσ Εςτίαςθσ και Αναψυχισ, λειτουργεί αναψυκτιριο, εςτιατόριο-καφζ, με εξαιρετικι κζα ςτον Θερμαϊκό, ενϊ προςφζρονται και υπθρεςίεσ catering υψθλοφ επιπζδου για φιλοξενοφμενεσ εκδθλϊςεισ. 155

3 Σεχνικά Εργαςτιρια, τα οποία κα παρζχουν τθν αναγκαία τεχνικι υποςτιριξθ για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ εκκεμάτων, κακϊσ και για τθ ςωςτι λειτουργία και ςυντιρθςθ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων. Αποκθκευτικοφσ Χϊρουσ, για τθ ςυλλογι και προςωρινι φφλαξθ εκκεμάτων και περιοδικϊν εκκζςεων. Χϊρουσ τάκμευςθσ, για 200 αυτοκίνθτα και λεωφορεία. Σο Μουςείο βρίςκεται ςτθν ανατολικι περιαςτικι περιοχι τθσ Θεςςαλονίκθσ (διμοσ Πυλαίασ και Θζρμθσ) ςε μια δυναμικά αναπτυςςόμενθ περιοχι που ςυγκεντρϊνει νθςίδεσ υψθλισ τεχνολογίασ και νθςίδεσ εμπορίου. Σα εκθετήρια του Μουςείου Σεχνολογίασ Σα εκκζματα που παρουςιάςτθκαν ςτο Εκκετιριο του Σεχνικοφ Μουςείου προιλκαν από δωρεζσ Οργανιςμϊν, Επιχειριςεων και Ιδρυμάτων, όπωσ του Αριςτοτζλειου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, του ΟΣΕ, τθσ ΔΕΘ, τθσ ΤΠΑ κακϊσ και πολλϊν ιδιωτϊν, φίλων του Μουςείου. Μικρό μζροσ τουσ προζρχεται από αγορζσ, ενϊ τα αλλθλεπιδρϊντα εκκζματα ςχεδιάςτθκαν και καταςκευάςτθκαν ςτο χϊρο του Μουςείου. Θ ομαδοποίθςθ των εκκεμάτων ζγινε ςε ςυγκεκριμζνα κεματικά εκκετιρια. Θ ςυνεχισ προςκικθ εκκεμάτων είχε ωσ αποτζλεςμα τον εμπλουτιςμό και τθν επζκταςθ των εκκετθρίων ι τθ δθμιουργία εξ ολοκλιρου νζων. Πρόκειται για ζνα ηωντανό οργανιςμό, που 156

4 αναπτφςςεται διαχρονικά και δυναμικά (ςιμερα πλζον ωσ «Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ -NOESIS», ενϊ το ωματείο «Φίλοι του Σεχνικοφ Μουςείου Θεςςαλονίκθσ» ςτθρίηει ουςιαςτικά και ενεργά τθν προςπάκεια). Θ οργάνωςθ και θ διαμόρφωςθ των εκκετθρίων του Μουςείου πραγματοποιικθκε με τθν αξιοποίθςθ τθσ τεχνογνωςίασ και του παραδείγματοσ Μουςείων Σεχνολογίασ από τον Ευρωπαϊκό χϊρο, με βάςθ και τθν εμπειρία που αποκτικθκε κατά τθν πολφχρονθ λειτουργία του. 157

5 7.2. Ψηφιακζσ υπηρεςίεσ ςε περιοχζσ πολιτιςμοφ και αναψυχήσ: βιβλιογραφική διερεφνηςη Σα Μουςεία ωσ ευφυείσ νηςίδεσ πολιτιςμοφ και αναψυχήσ Σα Μουςεία ςιμερα αποτελοφν τόπουσ πολιτιςμοφ, εκπαίδευςθσ αλλά και διαχείριςθσ του ελεφκερου χρόνου του ςφγχρονου ανκρϊπου. Οι άνκρωποι επιςκζπτονται ζνα μουςείο για πολλοφσ λόγουσ: για να ςυμμετζχουν και να γίνουν «κοινωνοί» του ευρφτερου πολιτιςτικοφ κεφαλαίου τθσ κοινωνίασ, για λόγουσ εκπαίδευςθσ και ενθμζρωςθσ, για λόγουσ κοινωνικοποίθςθσ και ςυνεφρεςθσ, αλλά και για λόγουσ ψυχαγωγίασ και αναψυχισ. Αυτι θ νζα διάςταςθ των μουςειακϊν χϊρων ζχει μετατρζψει τα μουςεία ςε πολυχϊρουσ πολιτιςμοφ και αναψυχισ, ςε ηωντανοφσ και δθμιουργικοφσ χϊρουσ που ζχουν ενςωματϊςει και προςαρμόςει ανάλογα όλεσ τισ υπθρεςίεσ τουσ. ε πολλζσ πόλεισ, θ παρουςία μεγάλων μουςείων, ζχει μετατραπεί ςε ζνα εξαιρετικά ςθμαντικό ςθμείο αναφοράσ, τουριςτικισ προςζλκυςθσ, ενίςχυςθσ τθσ αςτικισ τουσ εικόνασ αλλά και οικονομικισ ενδυνάμωςθσ. Χαρακτθριςτικι είναι θ περίπτωςθ τθσ πόλθσ του Bilbao, που θ δυναμικι και εντυπωςιακι μορφι του Guggenheim Μουςείου, ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάπλαςθ και αναηωογόνθςθ μια περιοχισ εγκαταλειμμζνων βιομθχανικϊν χριςεων κατά μικοσ του ποταμοφ Nervion, δθμιοφργθςε ζνα εξαιρετικά δυναμικό τουριςτικό προοριςμό. Χρήςη Σεχνολογιϊν Πληροφορικήσ και Επικοινωνιϊν Σα ςφγχρονα Μουςεία ωσ πολυχϊροι πολιτιςμοφ, λειτουργϊντασ μάλιςτα ςε ζνα χϊρο ιδιαίτερα ανταγωνιςτικό, όπωσ αυτό τθσ παγκόςμιασ πολιτιςτικισ και τουριςτικισ οικονομίασ ζχουν εδϊ και χρόνια αξιοποιιςει τισ λφςεισ που προςφζρει θ χριςθ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ), τόςο για τθν ίδια τθ λειτουργία τουσ όςο και για τθν προβολι των υπθρεςιϊν τουσ και τθν προςζλκυςθ των επιςκεπτϊν Όλα τα μουςεία και ιδιαίτερα τα μουςεία τζχνθσ ςυνειδθτοποιοφν ότι το internet είναι ζνασ βαςικόσ δρόμοσ για να προςελκφςουν επιςκζπτεσ. Ολοζνα και πιο πολλά μουςεία προςφζρουν ςτουσ on-line επιςκζπτεσ τουσ τθ δυνατότθτα να κατεβάςουν εικονικζσ περιθγιςεισ «ahead of time» ςτα ipods τουσ ι «podcast series» που περιλαμβάνουν ιχο, βίντεο, ςυνεντεφξεισ με καλλιτζχνεσ, καλλιτεχνικοφσ επιμελθτζσ και επιςκζπτεσ. Σα on- line μουςεία επεκτείνονται με ολοζνα και περιςςότερεσ εφαρμογζσ και ουςιαςτικά αποτελοφν πλζον προεκτάςεισ και ςυμπλθρϊςεισ του φυςικοφ χϊρου των μουςείων, χωρίσ αυτό να προκαλεί κανζνα προβλθματιςμό ςχετικά με τον «ανταγωνιςμό» μεταξφ των φυςικϊν και online επιςκεπτϊν αφοφ αυτόσ φαίνεται πωσ δεν υφίςταται. Αντίκετα, μια πρόςφατθ ζρευνα ςτισ ΘΠΑ, από το Institute of Museum and Library Services (IMLS) ςυμπεραίνει ότι οι επιςκζπτεσ του internet τείνουν να υπερδιπλαςιάςουν τισ επιςκζψεισ τουσ ςτα μουςεία από 158

6 ότι οι μθ-χριςτεσ του internet. Οι χριςτεσ του internet επιςκζπτονται τα μουςεία 2,6 φορζσ περιςςότερο από τουσ μθ-χριςτεσ 1. Επιπλζον, οι ψθφιακοί τόποι των μουςείων αξιοποιοφν τα εργαλεία του social networking και τθσ διαδικτυακισ διάδραςθσ που προςφζρει το web 2.0, με εφαρμογζσ wiki, Flickr, YouTube and Facebook κλπ., γεγονόσ που προςελκφει μαηικά τισ νεαρζσ θλικιακζσ ομάδεσ των επιςκεπτϊν και γίνονται ζτςι γζφυρεσ για τθν προςζλκυςι τουσ ςτο φυςικό χϊρο των μουςείων. Βαςικζσ κατηγορίεσ εφαρμογϊν ΣΠΕ Βάςει των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και των ςφγχρονων αναγκϊν λειτουργίασ των μουςείων ςιμερα, οι εφαρμογζσ ΣΠΕ μποροφν να ομαδοποιθκοφν ςτισ παρακάτω: Παρερχόμενεσ Ψθφιακζσ Τπθρεςίεσ Παρουςίαςθ του Μουςείου και των υλλογϊν on-line (virtual περιθγιςεισ, multimedia, 3D και ςυςτιματα παρουςίαςθσ ςυλλογϊν) Τπθρεςίεσ οργάνωςθσ επίςκεψθσ για μεμονωμζνουσ χριςτεσ και ομάδεσ χρθςτϊν online (Plan your visit, Info, booking, παροχι χϊρων για special events) Θλεκτρονικό εμπόριο, e-market places μουςείων Παροχζσ media εντόσ του μουςειακοφ χϊρου αλλά και μζςω διαδικτφου με τθ χριςθ προςωπικϊν θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν (μεταφόρτωςθ των quited tours, podcast series for mobile devises) Τπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ μζςω διαδικτφου (e-education) Τποδομζσ ευφυοφσ περιβάλλοντοσ Ευφυι ςυςτιματα αςφάλειασ και ελζγχου (πυροπροςταςία, κλοπι, άλλεσ καταςτροφζσ) Διαδραςτικά μουςεία (Interactive museum / augmented reality) 1 Reuters, SAN FRANCISCO, άρκρο τθσ Sue Zeidler, Διακζςιμο ςτο andchannel=0&sp=true 159

7 Παρουςίαςη καλϊν πρακτικϊν χρήςησ ΣΠΕ VIRTUAL ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ: ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΤΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΛΛΟΓΩΝ Σα περιςςότερα μουςεία του κόςμου χρθςιμοποιοφν πλζον το διαδίκτυο για να προβάλλουν εκτενϊσ τισ κτιριακζσ τουσ εγκαταςτάςεισ, τισ υποδομζσ τουσ και τισ αντίςτοιχεσ λειτουργίεσ τουσ. Πολφ ςυχνά τα Μουςεία παρουςιάηουν, με διάφορουσ τρόπουσ, εκτενϊσ τισ ςυλλογζσ τουσ, μόνιμεσ ι προςωρινζσ ι τισ εκκζςεισ που φιλοξενοφν. Μζςω πανοραμικϊν απεικονίςεων (φωτογραφίεσ 360 ο ι 180 ο ), διαδραςτικοφσ χάρτεσ, video, ι κάμερεσ πραγματικοφ χρόνου, οι δικτυακοί τόποι των μουςείων διακζτουν εκτεταμζνεσ εικονικζσ περιθγιςεισ ςτισ υποδομζσ τουσ. Οι «εικονικζσ περιθγιςεισ» επιδιϊκουν να δθμιουργιςουν ςτον δικτυακό επιςκζπτθ του μουςείου τθν αίςκθςθ του φυςικοφ χϊρου, να τον κακοδθγιςουν ςτθν ψθφιακι του περιιγθςθ ι να εξοικειϊςουν με το χϊρο τον μελλοντικό επιςκζπτθ. Αυτό που επιδιϊκουν τελικά οι περιςςότερεσ εφαρμογζσ είναι θ μεταςτροφι του χριςτθ από τθν απλι κζαςθ ςτθν εμπειρία μζςω διαφόρων εφαρμογϊν εικονικισ πραγματικότθτασ. Ωσ εικονικι πραγματικότθτα (Virtual Reality, VR) ορίηεται ζνα περιβάλλον βαςιςμζνο ςε υπολογιςτι, ιςχυρά αλλθλεπιδραςτικό, ςτο οποίο ο χριςτθσ γίνεται ςυμμζτοχοσ ςε ζνα περιβάλλον που προςομοιϊνει τθν πραγματικότθτα. Θ εικονικι πραγματικότθτα αποτελεί ουςιαςτικά ζνα interface υψθλοφ επιπζδου που περιλαμβάνει προςομοιϊςεισ τριςδιάςτατου χϊρου, ςε πραγματικό ι μθ χρόνο και αλλθλεπιδράςεισ μζςα από πολλά κανάλια αιςκιςεων. Εφαρμογζσ VR που ςυνικωσ εμπεριζχουν οι ψθφιακζσ πόλεισ 1. Απλό μενοφ κατάλογοσ επιλογϊν που οδθγεί ςε κείμενα, εικόνεσ, multimedia υλικό 2. Διαδραςτικοί χάρτεσ (Θ εφαρμογι αυτι γνωρίηει πλζον ευρεία διάδοςθ μζςω τθσ ανοικτισ πλατφόρμασ του google map) 3. Εφαρμογζσ GIS, ςυνδυαςμόσ χάρτθ, αεροφωτογραφιϊν κλπ και διακζςιμθσ πλθροφορίασ 4. Πανοραμικζσ απεικονίςεισ με φωτογραφιςεισ 180ο ι κυβικζσ 360ο 5. Απεικονίςεισ πραγματικοφ χρόνου web cam ΜΟΤΕΙΟ GUGGENHEIM, BILBAO Όταν το 1991, Βάςκοι ανϊτεροι υπάλλθλοι προςζγγιςαν το Κδρυμα Solomon Ρ. Guggenheim για να του προτείνουν να ςυμμετζχει ςτο ςυνολικό πρόγραμμα αςτικισ ανάπλαςθσ τθσ πόλθσ, ςίγουρα δεν είχαν φανταςτεί τον αντίκτυπο που κα είχε αυτι τουσ θ κίνθςθ για το μζλλον τθσ πόλθσ. Χωροκετθμζνο ςτισ όχκεσ του ποταμοφ Nervion, μια πρϊθν βιομθχανικι περιοχι, το νζο απόκτθμα τθσ πόλθσ, ζργο του αρχιτζκτονα Frank Gehry, ζμελε να μετατρζψει τθν μζχρι τότε άγνωςτθ βαςκικι πρωτεφουςα ςε ζναν από τουσ πιο γνωςτοφσ τουριςτικοφσ 160

8 προοριςμοφσ. Σο τεράςτιο κτίςμα του Gehry, που μοιάηει με γλυπτό, διαμορφϊκθκε από μια εκπλθκτικι ςφνκεςθ όγκων που ςυγκροτοφν μια εξαιρετικά αλάνκαςτθ ςιλουζτα. Κάτω από το προφανζσ χάοσ που προκαλείται από τθν αντιπαράκεςθ τεμαχιςμζνων όγκων, καμπυλωτζσ μορφζσ που καλφπτονται με τιτάνιο και τεράςτιουσ τοίχουσ γυαλιοφ, το κτιριο περιςτρζφεται γφρω από ζναν κεντρικό άξονα, το αίκριο, ζναν ξεχωριςτό κενό χϊρο που καλφπτεται με μεταλλικό τροφλο. Ζνα τόςο διάςθμο κτίριο δεν κα μποροφςε να μθν παρουςιάηεται και προβάλλεται ςτον δικτυακό τόπο του μουςείου. Θ εφαρμογι Virtual Tour περιλαμβάνει μια ςειρά πανοραμικζσ απεικονίςεισ 180 ο, βίντεο ιχου και εικόνασ, κείμενα και διαδραςτικό χάρτθ οργανωμζνα με βάςθ τουσ επιμζρουσ χϊρουσ ι χαρακτθριςτικά ςθμεία του μουςείου (π.χ. τα μεγάλα υπαίκρια γλυπτά: αράχνθ, ςκυλάκι, τουλίπεσ, εικαςτικι εγκατάςταςθ ομίχλθσ). Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει το χϊρο που κζλει να δει είτε μζςω ενόσ καταλόγου ςτο κάτω μζροσ τθσ ςελίδασ είτε μζςω του διαδραςτικοφ χάρτθ. Σο κάκε χϊρο τον παρουςιάηει μζςω ενόσ βίντεο, ζνα από τα ςτελζχθ του μουςείου, δίνοντασ ζτςι μια πιο «προςωποποιθμζνθ» προςζγγιςθ. Ο ομιλθτισ παρουςιάηει ςτα ιςπανικά ενϊ παράλλθλα εμφανίηεται το αγγλικό κείμενο που ακολουκεί τθν ομιλία του. ε κάποιεσ περιπτϊςεισ υπάρχει και δεφτερο βίντεο εκτόσ αυτοφ με τον ομιλθτι, ενϊ ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει να δει επιπλζον πλθροφορίεσ για το χϊρο ι το ζργο τζχνθσ που παρουςιάηεται. Μουςείο Guggenheim, Bilbao: Ο διευκυντισ του μουςείου Juan Ignacio Vidarte, προςκαλεί τουσ επιςκζπτεσ ςε μια εικονικι περιιγθςθ ςτουσ χϊρουσ του διάςθμου μουςείου, θ οποία περιλαμβάνει βίντεο εικόνασ και ιχου διαδραςτικοφσ χάρτεσ και κείμενα. 161

9 Μουςείο Guggenheim, Bilbao:Μζςω του καταλόγου ι με τθ χριςθ του διαδραςτικοφ χάρτθ ο χριςτθσ κινείται ςτα επιμζρουσ τμιματα του μουςείου για να ακοφςει τον αντίςτοιχο υπεφκυνο να του παρουςιάηει το χϊρο. 162

10 ΜΟΤΕΙΟ ΜΟΝΣΕΡΝΑ ΣΕΧΝΘ SAN FRANCISCO (SFMOMA) Εφαρμογή παρουςίαςησ ςυλλογϊν Ο ιςτότοποσ του Μουςείου Μοντζρνασ Σζχνησ του San Francisco (SFMoMA -, δεν διακζτει τόςο εκτεταμζνθ εικονικι περιιγθςθ για τουσ χϊρουσ του Μουςείου (παρά το γεγονόσ ότι διακζτει επίςθσ ζνα διάςθμο αρχιτεκτονικά κτίριο, ζργο του ιταλοφ αρχιτζκτονα Mario Botta) αλλά διακζτει μια ενδιαφζρουςα εφαρμογι παρουςίαςθσ τθσ μεγάλθσ ςυλλογισ του από αντικείμενα μοντζρνασ τζχνθσ και design. Θ εφαρμογι ονομάηεται ArtScope. H ςυλλογι του μουςείου περιλαμβάνει πάνω από ζργα μοντζρνασ τζχνθσ, κάκε είδουσ, όπωσ φωτογραφίεσ, ηωγραφικά και γλυπτικά ζργα, χρθςτικά αντικείμενα, design και αρχιτεκτονικισ και media arts. Εκτόσ από τθ μόνιμθ ςυλλογι του μουςείου οργανϊνονται κάκε χρόνο ειδικζσ περιοδικζσ εκκζςεισ κεματικοφ περιεχομζνου. The SFMOMA ArtScope αποτελεί μια καινοτόμα εικονικι παρουςίαςθ ζργων τζχνθσ από τθ μόνιμθ ςυλλογι του μουςείου. Οργανωμζνθ ευχάριςτα, ςαν ζνα παιχνίδι, εμφανίηεται ωσ ζνα παηλ από μικροςκοπικζσ φωτογραφίεσ των ζργων τζχνθσ, που γεμίηει τθν οκόνθ του υπολογιςτι. Με ζνα ψθφιακό φακό, ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να εντοπίςει και να πλθςιάςει ζνα αντικείμενο που κα τραβιξει το ενδιαφζρον του. Ο χριςτθσ μπορεί να μεγεκφνει το αντικείμενο όςο να καταλάβει ολόκλθρθ τθν οκόνθ ενϊ παράλλθλα εμφανίηονται, ςτα δεξιά τθσ οκόνθσ, πλθροφορίεσ για αυτό και τον δθμιουργό. Τπάρχει επίςθσ θ δυνατότθτα, ο χριςτθσ να κάνει search με μια λζξθ κλειδί ι με το όνομα του δθμιουργοφ. Ο ιςτότοποσ του μουςείου διακζτει επίςθσ ζνα πλοφςιο Media αρχείο από τισ περιοδικζσ εκκζςεισ, βίντεο από installations, βίντεο με δθμιουργοφσ που παρουςιάηουν το ζργο τουσ. 163

11 To ArtScope του SFMOMA: τθν οκόνθ εμφανίηεται ζνα παηλ από όλα τα ζργα τθσ ςυλλογισ του μουςείου. Με τθ χριςθ ενόσ «φακοφ», ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει το ζργο τζχνθσ που κζλει να δει ςε μεγζκυνςθ και να διαβάςει πλθροφορίεσ γι αυτό. Η ανάλυςθ των μεγενκυμζνων εικόνων είναι πολφ υψθλι 164

12 Ο ιςτότοποσ του SFMoMa παρουςιάηει και το πρόγραμμα «Matters in Media Art», ζνα πρόγραμμα ςε εξζλιξθ που βοθκάει ςτθν καταγραφι, διατιρθςθ και προςταςία δικαιωμάτων των εφιμερων ζργων τζχνθσ (performances, media art, computer-based installations κλπ). Σο πρόγραμμα αποτελεί ςυνεργαςία μιασ μεγάλθσ ομάδασ ειδικϊν (δθμιουργϊν, κριτικϊν τζχνθσ, επιμελθτϊν) τριϊν μεγάλων μουςείων, του ΜοΜa New York, του SFMoMa και τθσ Tate. 165

13 ΜΟΤΕΙΟ ΛΟΤΒΡΟΤ, ΠΑΡΙΙ Πρόγραμμα παρουςίαςησ αντικειμζνων τζχνησ με τριςδιάςτατα μοντζλα (3D) Θ μικρισ, μζχρι ςτιγμισ ζκταςθ, τθσ 3D περιιγθςθσ ςε επιμζρουσ αίκουςεσ του μουςείου του Λοφβρου, απαιτεί τθ φόρτωςθ ενόσ plug-in υποςτιριξθσ τριςδιάςτατων μοντζλων το 3DVIA Player. Μουςείο Λοφβρου: Ψθφιακι αναπαράςταςθ ςε τριςδιάςτατο μοντζλο τθσ αίκουςασ Louis Lacaze με τθν αντίςτοιχθ ςυλλογι πινάκων ηωγραφικισ. Ο χριςτθσ μπορεί να περιθγθκεί ςτθν αίκουςα ι να εςτιάςει με δυνατότθτα μεγάλθσ μεγζκυνςθσ ςε ζνα ηωγραφικό ζργο. 166

14 ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΗΗ Ε ΜΟΤΕΙΑ ΤΝΟΙΚΕ Δεν είναι λίγεσ οι περιπτϊςεισ που μια ςειρά μουςειακοί και εκκεςιακοί χϊροι ςυγκεντρϊνονται χωρικά, προςελκφοντασ γφρω τουσ πολλζσ υποςτθρικτικζσ λειτουργίεσ όπωσ εςτιατόρια, καταςτιματα ειδϊν τζχνθσ και design, εργαςτιρια καλλιτεχνϊν, αίκουςεσ ςυναυλιϊν, ςυνεδριακοί χϊροι, κζατρα κ.ά. Οι χϊροι αυτοί ςυγκροτοφν πολιτιςτικζσ και ψυχαγωγικζσ νθςίδεσ και αποτελοφν τα πλζον ηωντανά τμιματα του δθμόςιου χϊρου. Πολλζσ φορζσ τα επίκεντρα αυτά πολιτιςμοφ παράγονται μζςα από διαδικαςίεσ ανάπλαςθσ και αναδιάρκρωςθσ αςτικϊν χϊρων με εγκαταλειμμζνεσ και απαξιωμζνεσ χριςεισ. Παραδείγματα αποτελοφν θ υνοικία Μουςείων τθσ Βιζννθσ Vienna Museum Quartier (MQ Wien), θ υνοικία των Μουςείων Rotterdam ι το Berlin Museum Island. Τπάρχουν επίςθσ περιπτϊςεισ που οι νθςίδεσ αυτζσ πολιτιςμοφ και αναψυχισ βρίςκονται εκτόσ των αςτικϊν κζντρων, ςε περιαςτικζσ ηϊνεσ ι εντόσ μιασ μεγάλθσ περιοχισ, ενόσ ευρφτερου ςυμπλζγματοσ πράςινων χϊρων και ςυνδυαςμζνων χριςεων (π.χ Park de la Villette). ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, οι μουςειακοί χϊροι ςυγκροτοφν ουςιαςτικά μια αςτικι νθςίδα, ζτςι οι ψθφιακζσ πλοθγιςεισ ςτουσ χϊρουσ τουσ περιλαμβάνουν πιο ςφνκετεσ υπθρεςίεσ εξυπθρζτθςθσ πρόςβαςθσ, μετακίνθςθσ, αγορϊν, εντοπιςμοφ λειτουργικϊν χϊρων, καταςτθμάτων και επαγγελματικϊν. VIENNA MUSEUM QUARTIER (MQ WIEN) Θ υνοικία των Μουςείων ςτθ Βιζννθ αποτελείται από 20 μουςεία και πολιτιςτικά ιδρφματα τα οποία καλφπτουν μια επιφάνεια 60 ςτρεμμάτων. Ζνα μεγάλο τμιμα τθσ υνοικίασ ζχει αναπτυχκεί μζςα ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ των παλιϊν βαςιλικϊν ςτάβλων του 18ου αιϊνα, κτίρια ςε αρχιτεκτονικό ρυκμό μπαρόκ. Σα κτίρια αυτά αποκαταςτάκθκαν και φιλοξενοφν τισ νζεσ χριςεισ (μουςεία, εκκεςιακοί και εμπορικοί χϊροι). τθν ςυνοικία ζχουν ενςωματωκεί προυπάρχοντα μουςεία όπωσ το Μουςείο Ιςτορίασ, Φυςικισ Ιςτορίασ, το Hosburg και το Neue Burg. Επίςθσ ζχουν κτιςτεί νζα κτίρια ςφγχρονου αρχιτεκτονικοφ ςχεδιαςμοφ όπωσ το Μουςείο φγχρονθσ Σζχνθσ τθσ Βιζννθσ (Mumok) και το Leopold Museum. Εκτόσ από τουσ επιμζρουσ δικτυακοφσ τόπουσ των μουςείων και ιδρυμάτων, θ υνοικία διακζτει ανεξάρτθτο δικτυακό τόπο 167

15 Vienna Museum Quartier: Διαδραςτικόσ χάρτθσ και υπθρεςίεσ εξυπθρζτθςθσ τθσ περιιγθςθσ μζςα ςτθ υνοικία των Μουςείων και μικρισ ζκταςθσ εικονικισ περιιγθςθ με πανοραμικζσ απεικονίςεισ 180 ο 168

16 Vienna Museum Quartier: Δυνατότθτα δωρεάν μεταφόρτωςθσ του MQ itour, μια ςειρά από audio αρχεία, που μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν από τουσ χριςτεσ ςτισ προςωπικζσ τουσ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ (ipod, mp3 player) ωσ οδθγοί για τθν περιιγθςι των επιςκεπτϊν ςτθ υνοικία ΨΗΦΙΑΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΠΙΚΕΨΗ Οι ψθφιακζσ υπθρεςίεσ αυτισ τθσ ομάδασ περιλαμβάνουν υπθρεςίεσ οργάνωςθσ επίςκεψθσ για μεμονωμζνουσ χριςτεσ ι για ομάδεσ χρθςτϊν on-line. χεδόν όλοι οι δικτυακοί τόποι των μουςείων ζχουν πλζον τθ δυνατότθτα αγοράσ ειςιτθρίων on-line ι κρατιςεων για ατομικζσ, οικογενειακζσ ι ομαδικζσ ξεναγιςεισ. Σο πλθροφοριακό μζροσ περιλαμβάνει ειδικζσ πλθροφορίεσ όπωσ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ΑμεΑ, ειδικζσ λειτουργικζσ εξυπθρετιςεισ, τρόποσ πρόςβαςθ με δθμόςια μζςα μεταφοράσ κ.ά. Οι πιο ςφνκετοι δικτυακοί τόποι, ειδικά όταν παρουςιάηουν μεγάλα μουςεία διακζτουν πιο ολοκλθρωμζνεσ εφαρμογζσ που βοθκοφν τον δικτυακό επιςκζπτθ να οργανϊςει τθ φυςικι του επίςκεψθ ςτο μουςείο. Με διαδραςτικοφσ χάρτεσ, θμερολόγια προγραμματιςμζνων εκδθλϊςεων και εκκζςεων, παρουςίαςθ των επιμζρουσ χϊρων των μουςείων, των ςυλλογϊν και των περιοδικϊν εκκζςεων βοθκοφν τον επιςκζπτθ να οργανϊςει τθν επίςκεψι του ανάλογα με το χρόνο που διακζτει ι τα ενδιαφζροντά του. 169

17 TATE MODERN ON LINE Ο δικτυακόσ τόποσ τθσ TATE είναι πλοφςιοσ και ςφνκετοσ και αποτελεί πραγματικά ζνα πλοφςιο μουςείο on-line όπωσ ακριβϊσ αναγράφει θ προμετωπίδα τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του: ΣΑΣΕ on-line: Ο δικτυακόσ τόποσ περιλαμβάνει πλθροφορίεσ επίςκεψθσ και πρόγραμμα εκκζςεων κακϊσ και ζνα εξαιρετικά μεγάλο αρικμό ψθφιακϊν εφαρμογϊν, αρχεία βίντεο, προβολζσ και παρουςιάςεισ καλλιτεχνϊν, ςφνκετα και ευφάνταςτα on-line εκπαιδευτικά προγράμματα κατανεμθμζνα μάλιςτα ανά θλικιακι ομάδα. Newsletters Αρχείο βίντεο με παρουςιάςεισ ζργων από τουσ δθμιουργοφσ Οργάνωςθ επίςκεψθσ Εκπαίδευςθ και διαδραςτικζσ εφαρμογζσ Για τθν οργάνωςθ τθσ επίςκεψθσ του ςτθν Tate Modern του Λονδίνου, ο χριςτθσ μπορεί να ςυμβουλευτεί τθν εφαρμογι Explore Tate, κακϊσ είναι μάλλον αδφνατο να επιςκεφτεί όλουσ τουσ χϊρουσ τθσ ςε μία και μόνο επίςκεψθ. H εφαρμογι περιλαμβάνει 4 κατθγορίεσ: Χάρτθ, ιςτορικό πίνακα (timeline), κατάλογο καλλιτεχνϊν, οργάνωςθ επίςκεψθσ και γενικζσ πλθροφορίεσ. Ο χάρτησ είναι μια αξονομετρικι τομι του κτιρίου και όλων των ζξι ορόφων του με τουσ επιμζρουσ χϊρουσ. Ο χριςτθσ επιλζγοντασ ζνα χϊρο βλζπει τι ζργα ι ζκκεςθ φιλοξενεί. ε ειδικοφσ χϊρουσ υπάρχουν φωτογραφίεσ ενϊ ςθμειϊνονται και ειδικζσ λειτουργίεσ και βοθκθτικι χϊροι. 170

18 Ο ιςτορικόσ πίνακασ είναι ζνα timeline που οργανϊνει όλα τα ζργα του μουςεία κατά χρονικι ςειρά αλλά και κατά καλλιτεχνικό κίνθμα. Επιλζγοντασ ο χριςτθσ μια χρονικι περίοδο ι κίνθμα βλζπει όλα τα ζργα που διακζτει θ Tate και επιλζγοντασ ζνα από αυτά μεταφζρεται ςτο χάρτθ και ςτο δωμάτιο όπου αυτό βρίςκεται. Θ οργάνωςθ τθσ επίςκεψθσ (my tour) δίνει τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να κάνει το δικό το πρόγραμμα επίςκεψθσ. Επιλζγοντασ βάςει των καλλιτεχνικϊν του προτιμιςεων μπορεί να οργανϊςει μία κεματικι περιιγθςθ, εντοπίηοντασ ςε όλο το κτίριο τουσ χϊρουσ όπου βρίςκονται ζργα που εντάςςονται ςε αυτι τθν επιλογι. Σο my tour απαιτεί από τον χριςτθ εγγραφι ενϊ ςτο τζλοσ μπορεί να τυπϊςει τισ επιλογζσ του. 171

19 Tate Modern on-liner: Μετά τθν περιιγθςθ ςτουσ επιμζρουσ εκκεςιακοφσ χϊρουσ και τθν επιλογι των ζργων για τθν προςωπικι περιιγθςθ ο χριςτθσ μπορεί να τυπϊςει το πρόγραμμα επιλογϊν του 172

20 E-MARKET PLACES ΜΟΤΕΙΩΝ Μερικά μουςεία ζχουν αναπτφξει εκτεταμζνουσ ψθφιακοφσ χϊρουσ θλεκτρονικοφ εμπορίου για τα καταςτιματα που διακζτουν. Ιδιαίτερα τα μουςεία μοντζρνασ τζχνθσ τα οποία διακζτουν όχι μόνο είδθ δϊρων και μικροαντικείμενα αλλά και αντικείμενα τζχνθσ και design. ΜΟΤΕΙΟ ΜΟΝΣΕΡΝΑ ΣΕΧΝΘ SAN FRANCISCO (SFMOMA) Σο μουςείο μοντζρνασ τζχνθσ του San Francisco διακζτει ζναν εκτεταμζνο e-market place, οργανωμζνο κατά κατθγορία προϊόντων. Museum Store του SFMOMA: Σο μουςείο μοντζρνασ τζχνθσ του San Francisco διακζτει ζναν εκτεταμζνο e-market place, οργανωμζνο κατά κατθγορία προϊόντων. 173

21 Museum Store του SFMOMA: Μικρι παρουςίαςθ των αντικειμζνων, προςκικθ ςτο καλάκι αγορϊν και ςτοιχεία πλθρωμισ. 174

22 ΠΑΡΟΧΕ MEDIA Παροχζσ media εντόσ του μουςειακοφ χϊρου αλλά και μζςω διαδικτφου με τθ χριςθ προςωπικϊν θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν (μεταφόρτωςθ των quited tours, podcast series for mobile devises) ΜΟΤΕΙΟ ΜΟΝΣΕΡΝΑ ΣΕΧΝΘ, ΝΕΑ ΤΟΡΚΘ MOMA Σο Μουςείο Μοντζρνασ Σζχνθσ τθσ Νζασ Τόρκθσ προςφζρει μια ςειρά από υπθρεςίεσ κάτω από τον γενικό τίτλο MoMAudio. To πρόγραμμα ΜοΜΑudio περιλαμβάνει ζξι χωριςτζσ ενότθτεσ: «Ειδικζσ εκκζςεισ», «Μοντζρνεσ Φωνζσ» (Modern Voices) ζνα πρόγραμμα με θκοποιοφσ και καλλιτζχνεσ που περιγράφουν με ιδιαίτερο και κεατρικό τρόπο κάποια εικαςτικά ζργα, το πρόγραμμα «Modern Kids», «εικονογραφθμζνεσ περιθγιςεισ», το πρόγραμμα «Red Studio Teen Podcast» και το πρόγραμμα «Think Modern: Adult and Academic Programs Audio Archive» ζνα αρχείο με παρουςιάςεισ και αναλφςεισ κριτικϊν, καλλιτεχνϊν, ςυγγραφζων κλπ., για διάφορα περίφθμα ζργα του Μουςείου, το πρόγραμμα. Όλο τα παραπάνω οπτικοαουςτικό υλικό είναι διακζςιμο να το ακοφςει και δει κανείσ με διάφορουσ τρόπουσ: Είτε με τθν επίςκεψι του ςτο μουςείο και προμθκευόμενοσ τισ αντίςτοιχεσ φορθτζσ ςυςκευζσ, είτε μζςω των δικϊν του φορθτϊν ςυςκευϊν λαμβάνοντασ και μεταφορτϊνοντασ ςε αυτζσ τα αρχείο μζςω διαδικτφου. ε όλο το μουςείο υπάρχει επίςθσ διακζςιμο το αςφρματο δίκτυο MoMA WiFi. Όλο το παραπάνω οπτικοακουςτικό υλικό είναι διακζςιμο δωρεάν και ςτον δικτυακό τόπο του Μουςείου ϊςτε ο χριςτθσ να μπορεί να περιθγθκεί ςε κάποιεσ εκκζςεισ on-line, ζχοντασ όλθ τθ ςχετικι υποςτιριξθ. Επιπλζον υπάρχει θ δυνατότθτα ςφνδεςθσ με τον δικτυακό ραδιόφωνο ArtRadio. MoMA NY: Οπτικοακουςτικό υλικό διακζςιμο δωρεάν on-line. 175

23 MoMA NY: Οπτικοακουςτικό υλικό είτε ςτθν επιτόπια επίςκεψθ είτε ςτθν on-line. Όπου δεν επιτρζπεται για λόγουσ πνευματικϊν δικαιωμάτων, δεν εμφανίηεται εικόνα. 176

24 ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ e-education Θ εκπαίδευςθ, κυρίωσ μικρϊν θλικιϊν, αποτελεί μια λειτουργία που δεν λείπει πλζον από κανζναν μουςειακό χϊρο. Θ εκπαιδευτικι διαδικαςία των μουςείων ςυνδυάηεται πάντα με ψυχαγωγία και παιχνίδι και γι αυτό είναι ιδιαίτερα δθμοφιλισ. Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ που παρζχουν τα μουςεία απευκφνονται είτε ςτισ ομάδεσ χρθςτϊν διαφόρων θλικιακϊν ομάδων, είτε ςε ςτουσ δαςκάλουσ και ςτουσ εκπαιδευτζσ. TATE MODERN ON LINE O δικτυακόσ τόποσ Tate Modern online περιλαμβάνει ζνα εξαιρετικά πλοφςιο υλικό για e- εκπαίδευςθ γφρω από τα κζματα τθσ τζχνθσ και μάλιςτα τθσ ςφγχρονθσ τζχνθσ. Σα μακιματα είναι οργανωμζνα κατά θλικιακζσ ομάδεσ και περιλαμβάνουν κείμενα, βίντεο ιχου και εικόνασ, και διαδραςτικζσ εφαρμογζσ. Tate Modern on-line cources: Μακιματα πάνω ςε μεκόδουσ και τεχνικζσ ηωγραφικισ. 177

25 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΤΕΙΟΤ ΜΠΕΝΑΚΘ Σο Σμιμα Εκπαιδευτικϊν Προγραμμάτων του Μουςείου Μπενάκθ ξεκίνθςε τισ δραςτθριότθτζσ του το 1978, οργανϊνοντασ για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα προγράμματα για παιδιά ςτουσ χϊρουσ του Μουςείου. Οι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ ζκτοτε απευκφνονται ςε ςχολικζσ ομάδεσ όλων των τάξεων και πραγματοποιοφνται ςτθν Προϊςτορικι, Αρχαία Ελλθνικι και Ρωμαϊκι υλλογι, τθ Βυηαντινι και Μεταβυηαντινι, τθ Νεοελλθνικι, ςτθ υλλογι Ιςτορικϊν Κειμθλίων και τθ υλλογι Ηωγραφικισ, χεδίων και Χαρακτικϊν. Με οπτικοακουςτικά μζςα και ειδικά ςχεδιαςμζνα ζντυπα, παιδιά 4-17 χρονϊν γνωρίηουν τον ελλθνικό πολιτιςμό και τθ ςφγχρονθ τζχνθ, ενϊ ταυτόχρονα μυοφνται ςτο μουςειακό χϊρο. Μουςειοπαιδαγωγοί ηωντανεφουν τα εκκζματα, παρακινϊντασ τα παιδιά να παρατθριςουν, να προβλθματιςτοφν, να εκφραςτοφν και να αυτενεργιςουν. Κατάλλθλα ςχεδιαςμζνα προγράμματα απευκφνονται και ςε άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ. Σο Σμιμα βρίςκεται ςε ςτενι επαφι με τουσ εκπαιδευτικοφσ. Αποςτζλλει δανειςτικό υλικό για τθν προετοιμαςία πριν από τθν επίςκεψθ και διοργανϊνει ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ξεναγιςεισ που επιτρζπουν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να παρουςιάςουν οι ίδιοι το μουςείο ςτθν ομάδα τουσ. Παράλλθλα δανείηει ςχετικζσ εκδόςεισ και μουςειοςκευζσ. Επίςθσ, με τθν κατάλλθλθ υποςτιριξθ υλικοφ από το Σμιμα, επιςκζπτεσ από ςχολεία και εκπαιδευτικοφσ φορείσ μποροφν να γνωρίςουν και μόνοι τουσ τισ μόνιμεσ και προςωρινζσ εκκζςεισ του Μουςείου. Για μεμονωμζνα παιδιά οργανϊνει εργαςτιρια, εκδίδει βιβλία και παιχνίδια, ενϊ για ενθλίκουσ λειτουργοφν κφκλοι μακθμάτων με τθ μορφι εργαςτθρίων, ςτα οποία αναβιϊνουν παραδοςιακζσ τεχνικζσ που τείνουν να εκλείψουν. Θ δραςτθριότθτα του Σμιματοσ επεκτείνεται και εκτόσ Μουςείου. ε ςυνεργαςία με ςχετικοφσ φορείσ ςχεδιάηονται προγράμματα ςε άλλα μουςεία, ςε πόλεισ και χωριά τθσ Ελλάδασ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ του προγράμματοσ «Μελίνα». 178

26 Μουςείο Μπενάκη: ζνα θλεκτρονικό παιχνίδι πάνω ςε εικαςτικά ζργα του Νίκου Χατηθκυριάκου Γκίκα 179

27 ΤΠΟΔΟΜΕ ΕΤΦΤΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ INTERACTIVE ΜΟΤΕΙΑ Ολοζνα και περιςςότερα μουςεία ενςωματϊνουν ςτισ υποδομζσ τουσ ι ςτουσ δικτυακοφσ τόπουσ τουσ εφαρμογζσ που αναπτφςςουν τθν αλλθλεπίδραςθ χριςτθ/κεατι με το ζκκεμα, το ζργο τζχνθσ ι παρουςιαηόμενο επιςτθμονικό προϊόν. Ο τρόποσ αυτόσ ζχει μετατρζψει τα μουςεία από απλοφσ τόπουσ ζκκεςθσ ςε δθμιουργικοφσ και ςυμμετοχικοφσ τόπουσ και ςε αυτό οφείλεται θ δυναμικι τουσ ανάκαμψθ και θ αυξθμζνθ προςζλευςθ των επιςκεπτϊν διεκνϊσ. Θ επίτευξθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ χριςτθ και υποκειμζνου επιτυγχάνεται είτε μζςω δυναμικϊν δικτυακϊν εφαρμογϊν, μζςω των οποίων επιτυγχάνεται επίςθσ και θ ςυνεχισ διάδραςθ φυςικοφ και εικονικοφ μουςείου, είτε μζςω εφαρμογϊν εικονικισ/διευρυμζνθσ πραγματικότθτασ (Augmented Reality) που υιοκετοφν πολλά μουςεία. Θ Augmented Reality αποτελεί ουςιαςτικά ζνα interface υψθλοφ επιπζδου που περιλαμβάνει προςομοιϊςεισ πραγματικοφ χρόνου ςε τριςδιάςτατο χϊρο και αλλθλεπιδράςεισ μζςα από πολλά κανάλια αιςκιςεων. Από πολλοφσ ςυγγραφεί, θ διευρυμζνθ πραγματικότθτα περιγράφεται με τα τρία Ι - immersion, interaction, imagination (εμβφκιςθ, αλλθλεπίδραςθ, φανταςία). Θεωροφμενθ ωσ ζνα υπολογιςτικό ςφςτθμα, θ βαςικι διάκριςι τθσ από τα ςυμβατικά είναι το γεγονόσ ότι κζτει τον άνκρωπο ςτο κζντρο και οργανϊνεται γφρω από τισ αιςκιςεισ του. O Grigore Burdea, κακθγθτισ ςτο Rutgers University, New Jersey, εγγράφει τθ δυνθτικι πραγματικότθτα ςε ζνα τρίγωνο με κορυφζσ αυτζσ τισ τρεισ κεμζλιεσ πτυχζσ τθσ 2. Σα τρία Ι - immersion, interaction, imagination (εμβφκιςθ, αλλθλεπίδραςθ, φανταςία) τθσ augmented reality. Πθγι: Burdea et alls, Burdea G, Coiffet Ph. (2003), Virtual reality technology, Wiley: New York 180

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ!

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Summer Cαmp 2016 ςτα Εκπαιδευτιρια Σακκά (νζο) Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Το κερινό πρόγραμμα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιςτήμιο», η οποία έχει ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ STAKEHOLDERS 7-4-2011

2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ STAKEHOLDERS 7-4-2011 2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ STAKEHOLDERS 7-4-2011 ΠΑΤΛΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΣΕΛΙΔΟΤ ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΣΚ 57001, ΘΕΡΜΗ ΣΗΛ. 2313300777 2313300711 ΦΑΞ 2310464421 e-mail: ipavlou@dimosthermis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 Υπεφθυνη Εργαςτηρίου Εικαςτικών & Εφαρμοςμζνων Τεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Δημιοσργία μιας δική ζας ζελίδας ζηο διαδίκησο ή ζηα κοινωνικά δίκησα,ζτεδιαζμός και σλοποίηζη καμπάνιας για ηην προβολή ηης και ηην προζέλκσζη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα. Your ride. Our passion.

Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα. Your ride. Our passion. Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα Ζλα ςτο πιο εξειδικευμζνο δίκτυο ποδθλατικϊν καταςτθμάτων με προϊόντα αιχμισ με το πιο ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυνεργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS Σφντομθ Αναφορά

Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS Σφντομθ Αναφορά Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS Σφντομθ Αναφορά Σφντομθ αναφορά ςτα εργαλεία δραςτθριοτιτων και ροισ για τθ δθμιουργία ακολουκιϊν μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων (ενοτιτων / μακθμάτων) και προτάςεισ για τθν χριςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ Μάθημα: ΔΙΚΣΤΑ Τάξη Γ Λυκείου, ΕΠΑΛ Καθηγητήσ : ιαφάκασ Γιϊργοσ Ημερομηνία : 21/02/2016 Διάρκεια: 3 ϊρεσ ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ 1. Σο πρωτόκολλο RARP μετατρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 5: Μζκοδοι διδαςκαλίασ IV Άννα Μουτι, Α.Π.Θ & Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα