Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο:"

Transcript

1 Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: «Ηξάθιεην, θάζε βήκα... έλα ηαμίδη ζηελ ηζηνξία» Ηιεθηξνληθή Πεξηήγεζε ζηελ παιηά πόιε Ηξαθιείνπ Αναθέτουςα Αρχή: ΓΗΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ, ΟΙΚΙΣΙΚΩΝ ΤΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΝΔΣΙΚΩΝ ΣΔΙΥΩΝ & ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ Προώπολογιςμόσ: ,91 επξώ (ρσξίο ΦΠΑ) Προώπολογιςμόσ: ,00 επξώ (κε ΦΠΑ) Διάρκεια: 16 κήλεο Διαδικαςία Ανάθεςησ: Αλνηθηόο Ημερομηνία Διενέργειασ Διαγωνιςμού 12/03/2013 Κωδικόσ ΟΠ:

2 Μέξνο Γ: Τπνδείγκαηα θαη Πίλαθεο πκκόξθσζεο Πίνακασ Περιεχομένων ΜΔΡΟ Γ: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ... 3 Γ1 Τποδείγμαηα Δγγσηηικών Δπιζηολών... 3 Γ1.1 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο... 3 Γ1.2 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ύκβαζεο... 5 Γ1.3 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Λεηηνπξγίαο... 6 Γ1.4 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο πληήξεζεο... 7 Γ2 Τπόδειγμα Βιογραθικού ημειώμαηος... 8 Γ3 Πίνακες σμμόρθωζης... 9 Γ3.1 Πξνδηαγξαθέο Δμνπιηζκνύ... 9 Γ3.1.1 Infokiosks... 9 Γ3.1.2 Tablet ππνινγηζηέο...10 Γ3.2 Πξνδηαγξαθέο Πεξηερνκέλνπ Γ3.2.1 Ρξηζδηάζηαηα Κνληέια Γ3.2.2 πεξεζίεο ζπιινγήο, ηεθκεξίσζεο θαη ςεθηνπνίεζεο πνιηηηζηηθψλ δεδνκέλσλ Γ3.3 Πξνδηαγξαθέο Λνγηζκηθνύ Γ3.3.1 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά εθαξκνγψλ Γ Δθαξκνγή Δηθνληθήο Ξεξηήγεζεο γηα Έμππλεο Ππζθεπέο Γ Δθαξκνγή Δηθνληθήο Ξεξηήγεζεο γηα Infokiosks Γ3.4 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο ιεηηνπξγίαο Γ3.4.1 πεξεζίεο εγθαηάζηαζεο-παξακεηξνπνίεζεο εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ Γ3.4.2 πεξεζίεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο Γ3.4.3 πεξεζίεο εθπαίδεπζεο Γ3.4.4 Γξάζεηο δεκνζηφηεηνο-επαηζζεηνπνίεζεο...16 Γ4 Πίνακες Οικονομικής Προζθοράς Γ4.1 Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Γ4.1.1 Δμνπιηζκφο...18 Γ4.1.2 Δθαξκνγή/έο...18 Γ4.1.3 πεξεζίεο...19 Γ4.1.4 Άιιεο δαπάλεο...19 Γ4.2 πγθεληξσηηθόο Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Έξγνπ Γ4.3 πγθεληξσηηθόο Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πληήξεζεο.. 21 ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ Σελίδα 2 από 27

3 ΜΔΡΟ Γ: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ Γ1 Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ Γ1.1 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ΔΘΓΝΡΖΠ... Ζκεξνκελία έθδνζεο... Ξξνο: Γήκν Ζξαθιείνπ Γεκαξρείν Ζξαθιείνπ Αγ. Ρίηνπ 1, Ζξάθιεην Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ αξηζκ... γηα επξώ... Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ {Σε πεπίπηωζη μεμονωμένηρ εηαιπίαρ: ηεο Δηαηξίαο.. νδφο. αξηζκφο ΡΘ..,} {ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ ή Κοινοππαξίαρ: ησλ Δηαηξηψλ α).... νδφο... αξηζκφο...ρθ β).. νδφο... αξηζκφο...ρθ γ).. νδφο... αξηζκφο...ρθ κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο,} θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ..., γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο (ζπκπιεξψλεηε ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ).. κε αληηθείκελν (ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ).. ζπλνιηθήο αμίαο (ζπκπιεξψλεηε ηνλ πξνυπνινγηζκφ κε δηεπθξίληζε εάλ πεξηιακβάλεη ή φρη ηνλ ΦΞΑ)..., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ... Γηαθήξπμή ζαο. Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο {Σε πεπίπηωζη μεμονωμένηρ εηαιπίαρ: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο.} {ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ ή Κοινοππαξίαρ: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο.} Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ (Πεκείσζε πξνο ηελ Ρξάπεδα : ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο Ξξνζθνξάο). Σελίδα 3 από 27

4 Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ έγγξαθε δήισζή ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Ρξάπεδάο καο, νη νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην, ζηα Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη ζηα Λ.Ξ.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνχζεο, δελ μεπεξλάλε ην φξην ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί βάζεη λφκνπ γηα ηελ Ρξάπεδά καο. (Εξοςζιοδοηημένη ςπογπαθή) Σελίδα 4 από 27

5 Γ1.2 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ύκβαζεο ΔΘΓΝΡΖΠ... Ζκεξνκελία έθδνζεο... Ξξνο: Γήκν Ζξαθιείνπ Γεκαξρείν Ζξαθιείνπ Αγ. Ρίηνπ 1, Ζξάθιεην Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ αξηζκ... γηα επξώ... Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ {Σε πεπίπηωζη μεμονωμένηρ εηαιπίαρ : ηεο Δηαηξίαο Νδφο. Αξηζκφο. Ρ.Θ. } {ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ ή Κοινοππαξίαρ : ησλ Δηαηξηψλ α) νδφο αξηζκφο. Ρ.Θ... β) νδφο αξηζκφο. Ρ.Θ... γ) νδφο αξηζκφο. Ρ.Θ... κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο}, θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ..., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε αξηζκφ... πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο (ζπκπιεξψλεηε ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ). κε αληηθείκελν (ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ)... ζπλνιηθήο αμίαο (ζπκπιεξψλεηε ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα κε δηεπθξίληζε εάλ πεξηιακβάλεη ή φρη ηνλ ΦΞΑ)..., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ... Γηαθήξπμή ζαο. Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Ρξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Ρξάπεδάο καο, νη νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην, ζηα Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη ζηα Λ.Ξ.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνχζεο, δελ μεπεξλάλε ην φξην ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί βάζεη λφκνπ γηα ηελ Ρξάπεδά καο. (Εξοςζιοδοηημένη ςπογπαθή) Σελίδα 5 από 27

6 Γ1.3 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Λεηηνπξγίαο ΔΘΓΝΡΖΠ... Ζκεξνκελία έθδνζεο... Γήκν Ζξαθιείνπ Γεκαξρείν Ζξαθιείνπ Αγ. Ρίηνπ 1, Ζξάθιεην Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ αξ.... γηα επξώ... Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ {Σε πεπίπηωζη μεμονωμένηρ εηαιπίαρ : ηεο Δηαηξίαο Νδφο. Αξηζκφο. Ρ.Θ. } {ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ ή Κοινοππαξίαρ : ησλ Δηαηξηψλ α) νδφο αξηζκφο. Ρ.Θ... β) νδφο αξηζκφο. Ρ.Θ... γ) νδφο αξηζκφο. Ρ.Θ... κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο}, θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ... γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο κε αξηζκφ πνπ αθνξά. ζπλνιηθήο αμίαο. ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ. Γηαθήξπμε ηεο Αλαζέηνπζα Αξρή Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Ρξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Ρξάπεδάο καο, νη νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην, ζηα Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη ζηα Λ.Ξ.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνχζεο, δελ μεπεξλάλε ην φξην ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί βάζεη λφκνπ γηα ηελ Ρξάπεδά καο. (Εξοςζιοδοηημένη ςπογπαθή) Σελίδα 6 από 27

7 Γ1.4 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο πληήξεζεο ΔΘΓΝΡΖΠ... Ζκεξνκελία έθδνζεο... Γήκν Ζξαθιείνπ Γεκαξρείν Ζξαθιείνπ Αγ. Ρίηνπ 1, Ζξάθιεην Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ αξ.... γηα επξώ... Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο ππέξ {Σε πεπίπηωζη μεμονωμένηρ εηαιπίαρ : ηεο Δηαηξίαο Νδφο. Αξηζκφο. Ρ.Θ. } {ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ ή Κοινοππαξίαρ : ησλ Δηαηξηψλ α) νδφο αξηζκφο. Ρ.Θ... β) νδφο αξηζκφο. Ρ.Θ... γ) νδφο αξηζκφο. Ρ.Θ... κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο}, θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ... γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο κε αξηζκφ... πνπ αθνξά... ζπλνιηθήο αμίαο..., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ Γηαθήξπμή ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Ρξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Ρξάπεδάο καο, νη νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην, ζηα Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη ζηα Λ.Ξ.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνχζεο, δελ μεπεξλάλε ην φξην ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί βάζεη λφκνπ γηα ηελ Ρξάπεδά καο. (Εξοςζιοδοηημένη ςπογπαθή) Σελίδα 7 από 27

8 Γ2 Τπόδεηγκα Βηνγξαθηθνύ εκεηώκαηνο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Δπώλπκν: Παηξώλπκν: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Σειέθσλν: Fax: Γηεύζπλζε Καηνηθίαο: / / Όλνκα: Μεηξώλπκν: Σόπνο Γέλλεζεο: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Όλνκα Ιδξύκαηνο Σίηινο Πηπρίνπ Δηδηθόηεηα Ηκεξνκελία Απόθηεζεο Πηπρίνπ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΔΛΔΥΟΤ (ζην πξνηεηλφκελν, απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν, ζρήκα δηνίθεζεο Έξγνπ) ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Έξγν (ή Θέζε) Δξγνδόηεο Ρόινο 1 θαη Καζήθνληα ζην Έξγν (ή Θέζε) Απαζρόιεζε ζην Έξγν Πεξίνδνο (απφ ΑΚ 2 έσο) / / / / / / / / 1 Ωσ Ρόλοσ ενδεικτικά αναφζρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τουσ πραγματικοφσ ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο υπολογιηόμενοι ςε ιςοδφναμα ανκρωποετών, Δεν ταυτίηεται με τθ ςυνολικι χρονικι διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου απαςχόλθςθσ ςτο ζργο. Σελίδα 8 από 27

9 Γ3 Πίλαθεο πκκόξθσζεο Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζπκπιεξψλεη ηνπο παξαθάησ πίλαθεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ απφιπηε επζχλε ηεο αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Γ3.1 Πξνδηαγξαθέο Δμνπιηζκνύ Γ3.1.1 Infokiosks Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Γ Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 1 Ξνζφηεηα 3 2 Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν Λα δηαζέηεη κηθξνεπεμεξγαζηή ηεο νηθνγέλεηαο Core I5 ή αληίζηνηρν κε ηαρχηεηα >= 3.00 GHz. Λα δηαζέηεη Θχξηα κλήκε RAM, >= 4GB DDR MHZ. Λα πξνζθεξζεί εζσηεξηθφ κέζν απνζήθεπζεο SATA II SATA III >=120 GB, 7200 rpm Θάξηα γξαθηθψλ κε >= 2 GB RAM, MHZ θαη λα ππνζηεξίδεη OPENGL θαη DIRECTX Σελίδα 9 από 27 7 Θάξηα δηθηχνπ Gigabit 10/100/1000 Mbps 8 Πηεξενθσληθή θάξηα ήρνπ 9 DVD-RW SUPERMULTI 1.6"SATA NAI Ξιεθηξνιφγην Ξνληίθη Ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Ρν ζχζηεκα λα ζπλνδεχεηαη απφ CD-Rom ή DVD-Rom αλάινγα θαη απφ ηηο θαηάιιειεο άδεηεο, εθφζνλ απαηηείηαη Λα ζπλνδεχεηαη απφ ινγηζκηθφ πξνζηαζίαο απφ ηνχο Γ Οζόλεο λα αλαθεξζεί λα αλαθεξζεί λα αλαθεξζεί λα αλαθεξζεί 1 Ξνζφηεηα 3 2 Δπίπεδε νζφλε πςειήο επθξίλεηα TFT NAI 3 Ρερλνινγίαο αθήο (touch screen) 4 Κέγεζνο νζφλεο >= 27, 16:9 5 Ιεηηνπξγία Multi Touch 6 θαηάιιειε θαη γηα Α.Κ.Δ.Α. 7 Ξξνζηαζία έλαληη ραξάμεσλ 8 Anti-Vandal θξχζηαιιν >=5mm 9 Ξξνζηαζία απφ ζθφλε θαη πγξαζία Γ ύζηεκα αδηάιιεηπηεο ηάζεο (UPS) 1 Ξνζφηεηα 3 2 Ηζρχο >= 1.000VA/600W NAI

10 Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 3 Απηνλνκία >= 30 ιεπηψλ 4 Γπλαηφηεηα αλεπεξγνπνίεζεο ησλ ζπζθεπψλ (shutdown software) Γ Έπηπιν θηινμελίαο 1 Ξνζφηεηα 3 2 Λα δηαζέηεη ερεηηθφ ζχζηεκα κε δχν ελζσκαησκέλα Hi-Fi ερεία NAI 3 Λα αζθαιίδεη κε θιεηδαξηά αζθαιείαο 4 Δπθνιία ζηε ζπληήξεζε 5 Ξηζηνπνηεηηθφ CE NAI 6 Ν εμνπιηζκφο απηφο ζα εγθαηαζηαζεί ζε επηιεγκέλα ζεκεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ν Γήκνο θαη ηα νπνία είλαη πξνζηαηεπκέλα απφ θαθφβνπιεο ελέξγεηεο θαη θζνξέο. Νη ρψξνη απηνί είλαη κλεκεία κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη κεγάιε επηζθεςηκφηεηα. Ζ αηζζεηηθή ηνπ επίπινπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα λα θηινμελεζεί θαη λα ελσκαησζεί ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο Γ Δγγύεζε όινπ ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνύ 1 Δγγχεζε >= 1 Γ3.1.2 Tablet ππνινγηζηέο Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Ξνζφηεηα 15 2 Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν 3 Λα δηαζέηεη κηθξνεπεμεξγαζηή ηαρχηεηαο >= 1000 ΚHz 4 Λα δηαζέηεη εζσηεξηθή κλήκε >= 64GB 5 Νζφλε >= 10,1 inches κε Multitouch θαη LED Backlight 6 Αλάιπζε νζφλεο >= 1280Σ800 picels 7 Θάκεξα >= 3,2 Mp κε δεπηεξεχνπζα θάκεξα 8 πνζηήξημε GPS,3G, Wi-Fi 9 πνζηήξημε ζχξαο USB 2.0 NAI 10 Έμνδν αθνπζηηθψλ θαη αθνπζηηθά NAI 11 Δίζνδν Mic In Ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (Android-iOS) Δηδηθφο εμνπιηζκφο γηα πξνζηαζία απφ θαθή ρξήζε (πιαζηηθή ζήθε, πεξηθάξπην ή/θαη πεξηιαίκην, άιιν) Δγγχεζε εμνπιηζκνχ >= 1 λα αλαθεξζεί λα αλαθεξζεί λα αλαθεξζεί Σελίδα 10 από 27

11 Γ3.2 Πξνδηαγξαθέο Πεξηερνκέλνπ Γ3.2.1 Σξηζδηάζηαηα Μνληέια ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝ ΚΞΖ ΡΔΘΚΖΟΗ ΩΠΖΠ 1 Ξιήζνο πεξηνρψλ πνπ ζα αλαπαξαζηαζνχλ =5 2 3 Ξιήζνο ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ ηζηνξηθψλ κλεκείσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπο Γηαθνξεηηθέο Δθδφζεηο γηα Φνξεηέο Ππζθεπέο θαη Infokiosks = Κνληεινπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θάζε θηεξίνπ Ινγηζκηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ κνληεινπνίεζε Κνξθή native αξρείνπ πνπ ζα παξαδνζεί θάζε κνληέιν γηα Αλνηθηή κνξθή αξρείνπ πνπ ζα παξαδνζεί γηα θάζε κνληέιν θέο θαη πιηθά γηα θάζε κνληέιν ζε μερσξηζηά ζπλνδεπηηθά αξρεία Λα αλαθεξζεί Λα αλαθεξζεί Λα αλαθεξζεί Κέγηζηνο αξηζκφο πνιπγψλσλ αλά ζθελή γηα θνξεηέο ζπζθεπέο Κέγηζηνο αξηζκφο πνιπγψλσλ αλά θηήξην γηα θνξεηέο ζπζθεπέο Ρξεηο ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο κνληέινπ γηα θαηάιιειν Level of Detail Θιίκαθα κνληέισλ κεγέζε ζε ζρέζε κε ηα θπζηθά 13 Δηθφλα πξνεπηζθφπεζεο θάζε κνληέινπ Ξεξηζηξνθηθή πξνεπηζθφπηζε θάζε κνληέινπ (loop turntable πξνεπηζθφπεζε) Ρερληθέο βειηηζηνπνίεζεο απφδνζεο πνπ ζα εθαξκνζζνχλ < <2.000 <3% απφθιηζε.jpg 1200x1200 px 24 εηθφλεο.jpg 1200x1200 px Λα αλαθεξζνχλ Γ3.2.2 Τπεξεζίεο ζπιινγήο, ηεθκεξίσζεο θαη ςεθηνπνίεζεο πνιηηηζηηθώλ δεδνκέλσλ Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Γ Απαηηήζεηο ζπιινγήο θαη ηεθκεξίσζεο 1 Κεζνδνινγία ζπιινγήο, ηεθκεξίσζεο θαη ςεθηνπνίεζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη ν Αλάδνρνο, ζε ηερληθφ θαη δηνηθεηηθφ επίπεδν. 2 Σξνλνπξνγξακκαηηζκφο πινπνίεζεο 3 Γεκηνπξγία κεηαδεδνκέλσλ ηεθκεξίσζεο 4 Θαηαρψξεζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο Γ Απαηηήζεηο ςεθηνπνίεζεο Σελίδα 11 από 27

12 πνζηεξηδφκελνη ηχπνη αξρείσλ πνιπκέζσλ Κεηαηξνπή αξρείσλ ζε κέγεζνο θαη κνξθή γηα ρξήζε ηφζν ζηηο έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο φζν θαη ζηα Infokiosks θαη ζην δηαδίθηπν Κεηαηξνπή αξρείσλ ζε κέγεζνο θαη κνξθή γηα πξνεπηζθφπεζε (εηθφλεο, video) Θαηαρψξεζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο tiff, jpg, wav, mp3, mpg Γ3.3 Πξνδηαγξαθέο Λνγηζκηθνύ Γ3.3.1 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά εθαξκνγώλ Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Ζ ζρεδίαζε θαη πινπνίεζή ηνπο λα ζπκβαδίδεη πιήξσο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Αλαιπηηθήο 1 Ρερληθήο Ξεξηγξαθήο ηνπ έξγνπ. Λα εμαζθαιίδνπλ θηιηθφηεηα πξνο ην ρξήζηε, π.ρ. εχρξεζηα θαη επαλάγλσζηα menus, 2 θαηάιιειε αλαπαξάζηαζε δεδνκέλσλ, θ.ά. 3 Λα δηαηίζεληαη ζηα Διιεληθά θαη ζηα Αγγιηθά Ξξέπεη λα είλαη απφιπηα ειεγρφκελεο ζ' φιεο ηηο δηαδηθαζίεο, έρνληαο θάλεη φινπο ηνπο ειέγρνπο κε πξφζζεηεο δηθιείδεο αζθαιείαο ζ' φιεο ηηο 4 πεξηπηψζεηο ελεκεξψζεσλ ή κεηαβνιψλ ή πξνβνιψλ. 5 Ρφζν ην ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ, φζν θαη θάζε εθαξκνγή μερσξηζηά (ζε φηη αθνξά ηε ζρεδίαζή ηεο) ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηθαλνπνηεηηθνχο ρξφλνπο απφθξηζεο ζε θάζε είδνπο ζπλαιιαγήο ησλ ρξεζηψλ. Γ Δθαξκνγή Δηθνληθήο Πεξηήγεζεο γηα Έμππλεο πζθεπέο ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 1 Δθαξκνγή native mobile 2 πνζηήξημε δχν ηνπιάρηζηνλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ios - Android 3 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο έμππλσλ ζπζθεπψλ (κλήκε, νζφλε, ρσξεηηθφηεηα) 4 Διάρηζηε Απαηηνχκελε Έθδνζε Ιεηηνπξγηθνχ Android - ios 5 Γπλαηφηεηα αλάθηεζεο - εγθαηάζηαζεο απφ ην site ηνπ Γήκνπ 6 Γπλαηφηεηα αλάθηεζεο - εγθαηάζηαζεο απφ ειεθηξνληθά market places 7 Γπλαηφηεηα απηφκαηεο εγθαηάζηαζεο ελεκεξσκέλσλ εθδφζεσλ ηεο εθαξκνγήο 8 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο 9 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη επηθνηλσλίαο κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ 10 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ εξγαιείσλ αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο Σελίδα 12 από 27 Λα αλαθεξζνχλ Λα αλαθεξζνχλ 11 Γπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ

13 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ηεο ζπζθεπήο πνπ εθηειείηαη θαη πξνζαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηηο δπλαηφηεηέο ηεο 12 Γπλαηφηεηα επηινγήο ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο (mode) απφ ην ρξήζηε 13 Γπλαηφηεηα πεξηήγεζεο ζε 3D πεξηβάιινλ κε βάζε ηε ζέζε ηελ θίλεζε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ θιίζε ηεο ζπζθεπήο 14 Γπλαηφηεηα επηινγήο ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ζην 3D πεξηβάιινλ θαη εκθάληζε πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ γηα απηά 15 Γπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο κέζσ δηαδξαζηηθνχ ράξηε παξνπζίαζεο ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο 16 Γπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε πεξηβάιινλ «επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο» κε ηελ έλζεζε πιεξνθνξηψλ ζηελ εηθφλα ηεο θάκεξαο ηεο ζπζθεπήο 17 Γπλαηφηεηα παξνπζίαζεο λέσλ θαη αλαθνηλψζεσλ 18 Γπλαηφηεηα παξνπζίαζεο θεηκέλνπ, εηθφλσλ, αθεγήζεσλ, video γηα ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο 19 Γπλαηφηεηα αλαλέσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ κέζσ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ 20 Ξξνδηαγξαθέο ππνζηεξηδφκελσλ αξρείσλ 3D Λα αλαθεξζνχλ 21 Ξξνδηαγξαθέο ππνζηεξηδφκελσλ αξρείσλ θεηκέλνπ 22 Ξξνδηαγξαθέο ππνζηεξηδφκελσλ αξρείσλ εηθφλσλ Λα αλαθεξζνχλ Λα αλαθεξζνχλ 23 Ξξνδηαγξαθέο ππνζηεξηδφκελσλ αξρείσλ ήρσλ Λα αλαθεξζνχλ 24 Ξξνδηαγξαθέο ππνζηεξηδφκελσλ αξρείσλ video Λα αλαθεξζνχλ 25 Γείγκα εθαξκνγήο ηξηζδηάζηαηεο εηθνληθήο πεξηήγεζεο θαη παξνπζίαζεο πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο Δπηζπκεηφ Γ Δθαξκνγή Δηθνληθήο Πεξηήγεζεο γηα Infokiosks ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 1 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή πξνηεηλφκελνπ πεξηερνκέλνπ θαη ζελαξίσλ πινήγεζεο 2 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο 3 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη επηθνηλσλίαο κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ 4 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ εξγαιείσλ αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο 5 Ιεηηνπξγία κέζσ αθήο 6 Γπλαηφηεηα πεξηήγεζεο ζε 3D πεξηβάιινλ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ Γπλαηφηεηα επηινγήο ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ζην 3D 7 πεξηβάιινλ θαη εκθάληζε πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ γηα απηά 8 Γπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο κέζσ δηαδξαζηηθνχ ράξηε παξνπζίαζεο ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο Σελίδα 13 από 27

14 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 9 Γπλαηφηεηα παξνπζίαζεο λέσλ θαη αλαθνηλψζεσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 10 Γπλαηφηεηα παξνπζίαζεο θεηκέλνπ, εηθφλσλ, αθεγήζεσλ, video γηα ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο 11 Γπλαηφηεηα online αλαλέσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ 12 Ξξνδηαγξαθέο ππνζηεξηδφκελσλ αξρείσλ 3D ΑΠΑΙΣΗΗ λα αλαθεξζνχλ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ Γ3.4 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο ιεηηνπξγίαο Γ3.4.1 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο-παξακεηξνπνίεζεο εμνπιηζκνύ θαη ινγηζκηθνύ Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Γ Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία 1 Ξαξάδνζε, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ (ππνζπζηήκαηα, εθαξκνγέο) ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Γ Σερληθά εγρεηξίδηα, πιηθό ηεθκεξίσζεο 1 Πχληαμε εγρεηξηδίνπ ρξήζεο ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: Σελίδα 14 από 27 NAI 2 Ονή Νζνλψλ NAI 3 Αλαθνξέο θαη Δπεμεξγαζίεο NAI 4 Νδεγφ ηνπ Σξήζηε NAI 5 Κελχκαηα NAI 6 Πχληαμε εγρεηξηδίνπ εγθαηάζηαζεο ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 7 8 Απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο θαη ηηο απαηηήζεηο απνζήθεπζεο Ξαξαδνηέα πξντφληα / πεγαίνο θψδηθαο ησλ εθαξκνγψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ NAI NAI 9 Βήκαηα εγθαηάζηαζεο NAI 10 Ξξνζαξκνγή θαη ζπλέρεηα εξγαζηψλ NAI Γ3.4.2 Τπεξεζίεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Σξνληθφ δηάζηεκα (ζε κήλεο) ππνζηήξημεο ζηελ Ξηινηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ιακβάλεη ρψξα κεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ 1 ζπζηήκαηνο θαη πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ηεο Ξηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ππνζηήξημεο κε ηελ πεξίνδν δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο =2 2 3 Θαηά ηελ πεξίνδν Ξηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ν Αλάδνρνο θαιείηαη λα παξάζρεη ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο Λα δηαζέζεη πξνζσπηθφ κε ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο θαη επηρεηξεζηαθέο γλψζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ εμαζθάιηζε >=2

15 ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ππζηήκαηνο ππφ ζπλζήθεο πιήξνπο Ξαξαγσγηθήο Ιεηηνπξγίαο (πξαγκαηηθά δεδνκέλα, ρξήζε απφ θξίζηκν ππξήλα ρξεζηψλ, θηι.) Λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ην Γήκν θαη κε ηηο νκάδεο ρξεζηψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηε Ξηινηηθή Ιεηηνπξγία λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο φπνηεο ξπζκίζεηο / παξακεηξνπνηήζεηο / πξνζαξκνγέο / ηξνπνπνηήζεηο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ Ππζηήκαηνο (fine tuning) λα δηνξζψζεη ηπρφλ ιάζε ηνπ Ππζηήκαηνο (bug fixing) λα επηθαηξνπνηήζεη ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ Ππζηήκαηνο λα παξέρεη ππεξεζίεο on the job training ζηνπο ρξήζηεο NAI NAI NAI NAI NAI 9 πεξεζίεο εγγχεζεο «Θαιήο Ιεηηνπξγίαο» Σξνληθφ δηάζηεκα (ζε έηε) εγγχεζεο «θαιήο ιεηηνπξγίαο» γηα ην ιηθφ (HW) θαη ην Ινγηζκηθφ (SW). Ζ εγγχεζε ηνπ εμνπιηζκνχ πεξηιακβάλεη ηε δσξεάλ αληηθαηάζηαζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ κεξψλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο δσξεάλ: ππεξεζία ππνζηήξημεο (helpdesk), δηαζέζηκε απφ ηηο 8:00 15:00 φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, ε νπνία λα είλαη πξνζβάζηκε κέζσ θαμ ή πνπ ζα δειψζεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο Ν ρξφλνο απφθξηζεο κεηά απφ θιήζε θαη αλαθνξά πξνβιήκαηνο απφ ην Γήκν πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 2 σξψλ Απνθαηάζηαζε ζθαικάησλ (bug) ζην ινγηζκηθφ: πιήξεο απνθαηάζηαζε κε θαηάιιειε δηνξζσηηθή έθδνζε (patch/fix). Δπηζπκεηά ν ρξφλνο απνθαηάζηαζεο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηηο δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο Γηαζεζηκφηεηα επηηφπηαο παξέκβαζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ εθαξκνγψλ ζε πεξίπησζε πνπ γίλεηαη αδχλαηε ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο απνκεκαθξπζκέλα. Ν ρξφλνο ηεο επηηφπηαο παξέκβαζεο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ 24 σξψλ απφ ηελ αλαγγειία ηνπ πξνβιήκαηνο >=1 NAI NAI NAI Γ3.4.3 Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Γηελέξγεηα πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, 1 κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο θαη αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζε επηιεγκέλε νκάδα ζηειερψλ ηνπ Γήκνπ: Δθπαίδεπζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ ςεθηαθνχ 2 πεξηερνκέλνπ θαη ζηε ρξήζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 3 Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ζρέδην εθπαίδεπζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην Σελίδα 15 από 27

16 πξφγξακκα, ηηο ψξεο εθπαίδεπζεο αλά ελφηεηα, ην πξνθηι ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ην ρψξν πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθπαίδεπζε 4 Νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ (ζε άηνκα) <=10 5 Ώξεο θαηάξηηζεο εκεξεζίσο αλά νκάδα (ζε ψξεο) <=5 Γ3.4.4 Γξάζεηο δεκνζηόηεηνο-επαηζζεηνπνίεζεο Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Πρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε παξνπζηάζεσλ γηα πιεξνθφξεζε, δεκνζηφηεηα θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ Αθίζεο ελεκεξσηηθέο Γεκνζηεχζεηο άξζξσλ ζηνλ ηνπηθφ έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν Νξγάλσζε ζπλαληήζεσλ επηιεγκέλσλ νκάδσλ ζηνρεπφκελνπ θνηλνχ (φπσο είλαη ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα Α θαη Β βαζκίδαο, ν Πχιινγνο Μελαγψλ, ηνπξηζηηθά γξαθεία, ρξεζηψλ ή δπλεηηθψλ ρξεζηψλ, άιισλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ, θιπ.) Γεκηνπξγία banner γηα ηε δηαθήκηζε ηνπ έξγνπ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζην AppStore >=1 100 ηκρ Ρεηξαρξσκία δηάζηαζε 50cm x 70cm >=3 >=2 Σελίδα 16 από 27

17 Σελίδα 17 από 27

18 Γ4 Πίλαθεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Πεκείσζε: Δθφζνλ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξνζθέξεη Δγγχεζε κεγαιχηεξε ηεο ειάρηζηεο δεηνύκελεο, νη αληίζηνηρεο ζηήιεο «Θφζηνπο Ππληήξεζεο» ζα πξέπεη λα εκθαλίδνπλ κεδεληθά θφζηε. Γ4.1 Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Γ4.1.1 Δμνπιηζκόο Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΞΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΑΜΗΑ ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ [ ] ΡΗΚΖ ΠΛΝΙΝ ΚΝΛΑΓΑΠ ΦΞΑ [ ] ΠΛΝΙΗ ΘΖ ΑΜΗΑ ΚΔ ΦΞΑ [ ] * ΘΝΠΡΝΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ [ ] 1 ν 2 ν 3 ν 4 ν 5 ν ΤΝΟΛΟ * Ρν ΘΝΠΡΝΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ αθνξά ζηα έηε κεηά ηελ ειάρηζηε δεηνύκελε Ξεξίνδν Δγγχεζεο. Γ4.1.2 Δθαξκνγή/έο Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΞΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΑΜΗΑ ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ [ ] ΡΗΚΖ ΠΛΝΙΝ ΚΝΛΑΓΑΠ ΦΞΑ [ ] ΠΛΝΙΗ ΘΖ ΑΜΗΑ ΚΔ ΦΞΑ [ ] * ΘΝΠΡΝΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ [ ] 1 ν 2 ν 3 ν 4 ν 5 ν Σελίδα 18 από 27

19 Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΞΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΑΜΗΑ ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ [ ] ΡΗΚΖ ΠΛΝΙΝ ΚΝΛΑΓΑΠ ΦΞΑ [ ] ΠΛΝΙΗ ΘΖ ΑΜΗΑ ΚΔ ΦΞΑ [ ] * ΘΝΠΡΝΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ [ ] 1 ν 2 ν 3 ν 4 ν 5 ν ΤΝΟΛΟ * Ρν ΘΝΠΡΝΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ αθνξά ζηα έηε κεηά ηελ ειάρηζηε δεηνύκελε Ξεξίνδν Δγγχεζεο. Γ4.1.3 Τπεξεζίεο Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ Αλζξσπνκήλεο ΑΜΗΑ ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ [ ] ΡΗΚΖ ΚΝΛΑΓΑΠ ΠΛΝΙΝ ΦΞΑ [ ] ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΚΔ ΦΞΑ [ ] ΤΝΟΛΟ Γ4.1.4 Άιιεο δαπάλεο Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΑΜΗΑ ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ [ ] ΡΗΚΖ ΚΝΛΑΓΑΠ ΠΛΝΙΝ ΦΞΑ [ ] ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΚΔ ΦΞΑ [ ] ΤΝΟΛΟ Σελίδα 19 από 27

20 Γ4.2 πγθεληξσηηθόο Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Έξγνπ Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΔΟΓΝ ΦΞΑ [ ] ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΔΟΓΝ 1 Δμνπιηζκφο (Ξίλαθαο Γ4.1.1) 2 Δθαξκνγή/έο (Ξίλαθαο Γ4.1.2) 3 πεξεζίεο (Ξίλαθαο Γ4.1.3) 4 Άιιεο δαπάλεο (Ξίλαθαο Γ4.1.4) ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ [ ] ΚΔ ΦΞΑ [ ] Σελίδα 20 από 27

21 Γ4.3 πγθεληξσηηθόο Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πληήξεζεο Πεκείσζε: Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ δελ ιακβάλνληαη ππόςε ηα έηε πέξαλ ηεο ΠΔ. ΔΡΝΠ* 1 ν ΔΡΖΠΗΑ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ (ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ) [ ] ΔΡΖΠΗΑ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ/ΩΛ (ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ) [ ] ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΡΖΠΗΑ ΑΜΗΑ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ (ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ) [ ] ΦΞΑ [ ] ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΡΖΠΗΑ ΑΜΗΑ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ (ΚΔ ΦΞΑ) [ ] ΔΡΖΠΗΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ** 2 ν 3 ν 4 ν ΤΝΟΛΟ * ΔΡΝΠ: κεηά ηελ ειάρηζηε δεηνχκελε Ξεξίνδν Δγγχεζεο ** Ρν ΔΣΗΙΟ ΠΟΟΣΟ ΤΝΣΗΡΗΗ (γηα ηελ θάζε γξακκή ηνπ Ξίλαθα Γ.4.3) πξνθχπηεη δηαηξψληαο ην πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζηήιε «ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΡΖΠΗΑ ΑΜΗΑ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ (ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ)» ηνπ ίδηνπ Ξίλαθα κε ην «ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ» πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζηήιε «ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΔΟΓΝ (ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ)» ηνπ Πίλαθα Γ4.2. Σελίδα 21 από 27

22 Δ/νση: ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ & ΚΔΙΔΡΩΛ Ρκήκα Ξξνζηαζίαο & Αλάδεημεο Ξαιηάο Ξφιεο, Νηθηζηηθψλ Ππλφισλ & Δλεηηθψλ Ρεηρψλ Ραρ. Γ/λζε: Γηνλπζίνπ 13Α Ρ.Θ: Λ. Αιηθαξλαζζφο, Ζξάθιεην Τηλ: Φαξ: Πληποφοπίερ: Κάλλια Νικολιδάκη ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ Σελίδα 22 από 27

23 Υ Δ Γ Ι Ο Τ Μ Β Α Η Άξζξν 1ν : Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο Κε ηελ παξνχζα πξνβιέπεηαη ε αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ «Hξάθιεην, θάζε βήκα... έλα ηαμίδη ζηελ ηζηνξία» πνπ ζθνπφ έρεη ηε δεκηνπξγία κηαο ζεηξάο εθαξκνγψλ πνπ ζα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο (θάηνηθνο, επηζθέπηεο, εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα) λα ηαμηδεχνπλ ςεθηαθά ζην ρξφλν θαη ζην ρψξν θαη λα αληινχλ πνιπεπίπεδεο θαη πνιππνίθηιεο πιεξνθνξίεο, ζηα Διιεληθά θαη Αγγιηθά, αμηνπνηψληαο ζχγρξνλεο κεζφδνπο πεξηήγεζεο, κε ηε ρξήζε θνξεηψλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ (έμππλα ηειέθσλα, tablet ππνινγηζηέο θιπ), ηερλνινγηψλ επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο (augmented reality), ηξηζδηάζηαησλ θσηνξεαιηζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θιπ. Θχξηνο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάδεημε ηεο ηζηνξίαο ηεο πφιεο κέζα απφ ηελ πξνβνιή ηνπ κλεκεηαθνχ ηεο πινχηνπ, ελψ ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνεγνχκελσλ έξγσλ. Πηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ: Α1. Γεκηνπξγία, εκπινπηηζκφο, πξνζαξκνγή πεξηερνκέλνπ Α1.1 Γεκηνπξγία 40 ηξηζδηάζηαησλ αλαπαξαζηάζεσλ κλεκείσλ θαη ρψξσλ ηεο εληφο ησλ ηεηρψλ πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ Α1.2 Γεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πιεξνθνξίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ Α1.3 Ππιινγή θαη ηεθκεξίσζε πνιπκεζηθνχ πιηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ Α2. Αλάπηπμε δπλακηθήο εθαξκνγήο γηα έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο ζην κέγηζην δπλαηφ εχξνο δεκνθηιψλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ (Android, ios) πνπ ζα επηηξέπεη: Α2.1 ηε βησκαηηθή, ζε θπζηθφ ρψξν (on site) θαη πξαγκαηηθφ ρξφλν (real time) μελάγεζε ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο, κέζσ ηξηζδηάζηαησλ ξεαιηζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ ζε δηάθνξεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, Α2.2 ηελ απνηχπσζε κλεκείσλ θαη ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ζε Γηαδξαζηηθφ Σάξηε, Α2.3 ηε ζχγρξνλε μελάγεζε επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο (augmented reality) ζηελ πφιε κέζα απφ επηιεγκέλεο δηαδξνκέο θαη Α2.4 ηελ παξνρή ζχγρξνλσλ θαζεκεξηλψλ πιεξνθνξηψλ Α3. Γεκηνπξγία δπλακηθήο πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο ε νπνία ζα θηινμελείηαη ζε ζηαζκνχο πιεξνθφξεζεο (InfoKiosks) θαη ζα πεξηιακβάλεη: Σελίδα 23 από 27

24 Α3.1 Ρελ εηθνληθή, εμ απνζηάζεσο (off-site), μελάγεζε ζην ηζηνξηθφ θέληξν κέζσ ησλ ηξηζδηάζηαησλ θσηνξεαιηζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε δηάθνξεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, Α3.2 ηελ απνηχπσζε ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ζε Γηαδξαζηηθφ Σάξηε Α3.3 ηελ παξνρή ζχγρξνλσλ θαζεκεξηλψλ πιεξνθνξηψλ Α4. Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ξεξηερνκέλνπ (CMS) Α5. Γεκηνπξγία «βησκαηηθνχ» εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ κέζσ ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ Α6. Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ: Α6.1 ηξηψλ (3) ζηαζκψλ πιεξνθφξεζεο (Infokiosks) κε νζφλεο πνιιαπιήο αθήο Α6.2 δεθαπέληε (15) θνξεηψλ ζπζθεπψλ (tablet ππνινγηζηέο) Α7. Δλέξγεηεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ηνπ έξγνπ. Άξζξν 2ν : Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο Ζ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 1. ην Ξ.Γ. 28/80 (Φ.Δ.Θ. 11/Α/ ) πεξί εθηειέζεσο έξγσλ & πξνκεζεηψλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη έσο ζήκεξα 2. ηνπ Λ. 3463/2006 (ΦΔΘ Α' 114), «Θψδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ». 3. Λ. 3469/2006, ΦΔΘ Α , Δζληθφ Ρππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Θπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 4. ηνπ Λ. 2362/95 «Ξεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 5. ηνπ Λ.3090/2002, Άξζξν 9, παξάγξαθνο ηνπ Λ.2286/1995, «Ξξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζρεηηθψλ ζεκάησλ», 7. ηεο.α ΑΞ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΔΘ 1223/Β), «Δμαίξεζε πεξηπηψζεσλ πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο (πιηθνχ, ινγηζκηθνχ, δηθηχσλ) θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο». 8. ηεο.α Ξ1/4089 (ΦΔΘ 2498/Β/ ), «Δμαίξεζε απφ ην Δληαίν Ξξφγξακκα πξνκεζεηψλ (ΔΞΞ) κέρξη , πξνκεζεηψλ πνπ εληάζζνληαη ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα». 9. ηνπ Λ. 3548/2007 (ΦΔΘ Α 68/ ) «Θαηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 10. ηνπ Λ. 3614/2007 (ΦΔΘ 267, 3/12/2007) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ». 11. ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ αξ / πνπξγηθήο Απφθαζεο (ΔΘΞΝΡΑ), 12. ηνπ λ.3852/2010 (ΦΔΘ 87 Α/ ): «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο». 13. ηνπ Λ. 2472/1997 (ΦΔΘ 50 Α ) «Ξξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα». Σελίδα 24 από 27

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακήρυξη διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακήρυξη διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «Ηπάκλειο, κάθε βήμα... ένα ηαξίδι ζηην ιζηοπία» Ηλεκηπονική Πεπιήγηζη ζηην παλιά πόλη Ηπακλείος Αναθζτουςα Αρχή: ΓΗΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «.Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ» Μέξνο Γ: Τπνδείγκαηα θαη Πίλαθεο πκκφξθσζεο

Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «.Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ» Μέξνο Γ: Τπνδείγκαηα θαη Πίλαθεο πκκφξθσζεο ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «ΟινθιεξσκΫλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγένπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Αξηζκφο Μειέηεο6/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.059,00 Απαιηούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ ΕΡΓΑΙΑ: ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΤΡΟΒΕΗ. Aριθμ. Μελέτης : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικόσ Προϋπολογιςμόσ 3. Συγγραφή υποχρεώςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΕΙΑ : ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 2015 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 25.430,00 Φ.Π.Α ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: 5.848,90 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:

ΤΠΗΡΕΙΑ : ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 2015 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 25.430,00 Φ.Π.Α ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: 5.848,90 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΤΠΗΡΕΙΑ : ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 2015 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ TEXNIKH ΤΠΗΡΕΙΑ Φ.Π.Α ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 25.430,00 5.848,90 31.278,90 ΙΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ:

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία., κηαο εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια, εγκαηάζηαζη και ζσνηήρηζη αζύρμαηων δικηύων εσρείας πρόζβαζης (WIFI Hot spots)».

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια, εγκαηάζηαζη και ζσνηήρηζη αζύρμαηων δικηύων εσρείας πρόζβαζης (WIFI Hot spots)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πάηρα : 09-10-2015 ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ Αρ. Πρωη.: 1126 ΔΗΜΟ ΠΑΣΡΕΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΟΙΚ.-ΔΙΟΙΚ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΙΩΝ Πιεξνθνξίεο: Β. Μαθξπγηώξγνο Τει: 2613

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 4/2011 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ

ΣΔΤΥΟ ΣΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 4/2011 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ» ΠΡΑΞΗ: «ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΦΔΣΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΝΑΟΤΑ 2010 2015» ε νπνία έρεη εληαρζεί ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 07 «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη πνηφηεηα δσήο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα