Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο:"

Transcript

1 Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: «Ηξάθιεην, θάζε βήκα... έλα ηαμίδη ζηελ ηζηνξία» Ηιεθηξνληθή Πεξηήγεζε ζηελ παιηά πόιε Ηξαθιείνπ Αναθέτουςα Αρχή: ΓΗΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ, ΟΙΚΙΣΙΚΩΝ ΤΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΝΔΣΙΚΩΝ ΣΔΙΥΩΝ & ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ Προώπολογιςμόσ: ,91 επξώ (ρσξίο ΦΠΑ) Προώπολογιςμόσ: ,00 επξώ (κε ΦΠΑ) Διάρκεια: 16 κήλεο Διαδικαςία Ανάθεςησ: Αλνηθηόο Ημερομηνία Διενέργειασ Διαγωνιςμού 12/03/2013 Κωδικόσ ΟΠ:

2 Μέξνο Γ: Τπνδείγκαηα θαη Πίλαθεο πκκόξθσζεο Πίνακασ Περιεχομένων ΜΔΡΟ Γ: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ... 3 Γ1 Τποδείγμαηα Δγγσηηικών Δπιζηολών... 3 Γ1.1 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο... 3 Γ1.2 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ύκβαζεο... 5 Γ1.3 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Λεηηνπξγίαο... 6 Γ1.4 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο πληήξεζεο... 7 Γ2 Τπόδειγμα Βιογραθικού ημειώμαηος... 8 Γ3 Πίνακες σμμόρθωζης... 9 Γ3.1 Πξνδηαγξαθέο Δμνπιηζκνύ... 9 Γ3.1.1 Infokiosks... 9 Γ3.1.2 Tablet ππνινγηζηέο...10 Γ3.2 Πξνδηαγξαθέο Πεξηερνκέλνπ Γ3.2.1 Ρξηζδηάζηαηα Κνληέια Γ3.2.2 πεξεζίεο ζπιινγήο, ηεθκεξίσζεο θαη ςεθηνπνίεζεο πνιηηηζηηθψλ δεδνκέλσλ Γ3.3 Πξνδηαγξαθέο Λνγηζκηθνύ Γ3.3.1 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά εθαξκνγψλ Γ Δθαξκνγή Δηθνληθήο Ξεξηήγεζεο γηα Έμππλεο Ππζθεπέο Γ Δθαξκνγή Δηθνληθήο Ξεξηήγεζεο γηα Infokiosks Γ3.4 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο ιεηηνπξγίαο Γ3.4.1 πεξεζίεο εγθαηάζηαζεο-παξακεηξνπνίεζεο εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ Γ3.4.2 πεξεζίεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο Γ3.4.3 πεξεζίεο εθπαίδεπζεο Γ3.4.4 Γξάζεηο δεκνζηφηεηνο-επαηζζεηνπνίεζεο...16 Γ4 Πίνακες Οικονομικής Προζθοράς Γ4.1 Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Γ4.1.1 Δμνπιηζκφο...18 Γ4.1.2 Δθαξκνγή/έο...18 Γ4.1.3 πεξεζίεο...19 Γ4.1.4 Άιιεο δαπάλεο...19 Γ4.2 πγθεληξσηηθόο Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Έξγνπ Γ4.3 πγθεληξσηηθόο Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πληήξεζεο.. 21 ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ Σελίδα 2 από 27

3 ΜΔΡΟ Γ: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ Γ1 Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ Γ1.1 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ΔΘΓΝΡΖΠ... Ζκεξνκελία έθδνζεο... Ξξνο: Γήκν Ζξαθιείνπ Γεκαξρείν Ζξαθιείνπ Αγ. Ρίηνπ 1, Ζξάθιεην Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ αξηζκ... γηα επξώ... Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ {Σε πεπίπηωζη μεμονωμένηρ εηαιπίαρ: ηεο Δηαηξίαο.. νδφο. αξηζκφο ΡΘ..,} {ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ ή Κοινοππαξίαρ: ησλ Δηαηξηψλ α).... νδφο... αξηζκφο...ρθ β).. νδφο... αξηζκφο...ρθ γ).. νδφο... αξηζκφο...ρθ κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο,} θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ..., γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο (ζπκπιεξψλεηε ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ).. κε αληηθείκελν (ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ).. ζπλνιηθήο αμίαο (ζπκπιεξψλεηε ηνλ πξνυπνινγηζκφ κε δηεπθξίληζε εάλ πεξηιακβάλεη ή φρη ηνλ ΦΞΑ)..., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ... Γηαθήξπμή ζαο. Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο {Σε πεπίπηωζη μεμονωμένηρ εηαιπίαρ: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο.} {ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ ή Κοινοππαξίαρ: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο.} Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ (Πεκείσζε πξνο ηελ Ρξάπεδα : ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο Ξξνζθνξάο). Σελίδα 3 από 27

4 Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ έγγξαθε δήισζή ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Ρξάπεδάο καο, νη νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην, ζηα Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη ζηα Λ.Ξ.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνχζεο, δελ μεπεξλάλε ην φξην ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί βάζεη λφκνπ γηα ηελ Ρξάπεδά καο. (Εξοςζιοδοηημένη ςπογπαθή) Σελίδα 4 από 27

5 Γ1.2 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ύκβαζεο ΔΘΓΝΡΖΠ... Ζκεξνκελία έθδνζεο... Ξξνο: Γήκν Ζξαθιείνπ Γεκαξρείν Ζξαθιείνπ Αγ. Ρίηνπ 1, Ζξάθιεην Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ αξηζκ... γηα επξώ... Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ {Σε πεπίπηωζη μεμονωμένηρ εηαιπίαρ : ηεο Δηαηξίαο Νδφο. Αξηζκφο. Ρ.Θ. } {ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ ή Κοινοππαξίαρ : ησλ Δηαηξηψλ α) νδφο αξηζκφο. Ρ.Θ... β) νδφο αξηζκφο. Ρ.Θ... γ) νδφο αξηζκφο. Ρ.Θ... κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο}, θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ..., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε αξηζκφ... πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο (ζπκπιεξψλεηε ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ). κε αληηθείκελν (ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ)... ζπλνιηθήο αμίαο (ζπκπιεξψλεηε ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα κε δηεπθξίληζε εάλ πεξηιακβάλεη ή φρη ηνλ ΦΞΑ)..., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ... Γηαθήξπμή ζαο. Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Ρξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Ρξάπεδάο καο, νη νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην, ζηα Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη ζηα Λ.Ξ.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνχζεο, δελ μεπεξλάλε ην φξην ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί βάζεη λφκνπ γηα ηελ Ρξάπεδά καο. (Εξοςζιοδοηημένη ςπογπαθή) Σελίδα 5 από 27

6 Γ1.3 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Λεηηνπξγίαο ΔΘΓΝΡΖΠ... Ζκεξνκελία έθδνζεο... Γήκν Ζξαθιείνπ Γεκαξρείν Ζξαθιείνπ Αγ. Ρίηνπ 1, Ζξάθιεην Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ αξ.... γηα επξώ... Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ {Σε πεπίπηωζη μεμονωμένηρ εηαιπίαρ : ηεο Δηαηξίαο Νδφο. Αξηζκφο. Ρ.Θ. } {ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ ή Κοινοππαξίαρ : ησλ Δηαηξηψλ α) νδφο αξηζκφο. Ρ.Θ... β) νδφο αξηζκφο. Ρ.Θ... γ) νδφο αξηζκφο. Ρ.Θ... κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο}, θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ... γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο κε αξηζκφ πνπ αθνξά. ζπλνιηθήο αμίαο. ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ. Γηαθήξπμε ηεο Αλαζέηνπζα Αξρή Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Ρξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Ρξάπεδάο καο, νη νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην, ζηα Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη ζηα Λ.Ξ.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνχζεο, δελ μεπεξλάλε ην φξην ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί βάζεη λφκνπ γηα ηελ Ρξάπεδά καο. (Εξοςζιοδοηημένη ςπογπαθή) Σελίδα 6 από 27

7 Γ1.4 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο πληήξεζεο ΔΘΓΝΡΖΠ... Ζκεξνκελία έθδνζεο... Γήκν Ζξαθιείνπ Γεκαξρείν Ζξαθιείνπ Αγ. Ρίηνπ 1, Ζξάθιεην Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ αξ.... γηα επξώ... Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο ππέξ {Σε πεπίπηωζη μεμονωμένηρ εηαιπίαρ : ηεο Δηαηξίαο Νδφο. Αξηζκφο. Ρ.Θ. } {ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ ή Κοινοππαξίαρ : ησλ Δηαηξηψλ α) νδφο αξηζκφο. Ρ.Θ... β) νδφο αξηζκφο. Ρ.Θ... γ) νδφο αξηζκφο. Ρ.Θ... κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο}, θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ... γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο κε αξηζκφ... πνπ αθνξά... ζπλνιηθήο αμίαο..., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ Γηαθήξπμή ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Ρξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Ρξάπεδάο καο, νη νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην, ζηα Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη ζηα Λ.Ξ.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνχζεο, δελ μεπεξλάλε ην φξην ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί βάζεη λφκνπ γηα ηελ Ρξάπεδά καο. (Εξοςζιοδοηημένη ςπογπαθή) Σελίδα 7 από 27

8 Γ2 Τπόδεηγκα Βηνγξαθηθνύ εκεηώκαηνο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Δπώλπκν: Παηξώλπκν: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Σειέθσλν: Fax: Γηεύζπλζε Καηνηθίαο: / / Όλνκα: Μεηξώλπκν: Σόπνο Γέλλεζεο: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Όλνκα Ιδξύκαηνο Σίηινο Πηπρίνπ Δηδηθόηεηα Ηκεξνκελία Απόθηεζεο Πηπρίνπ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΔΛΔΥΟΤ (ζην πξνηεηλφκελν, απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν, ζρήκα δηνίθεζεο Έξγνπ) ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Έξγν (ή Θέζε) Δξγνδόηεο Ρόινο 1 θαη Καζήθνληα ζην Έξγν (ή Θέζε) Απαζρόιεζε ζην Έξγν Πεξίνδνο (απφ ΑΚ 2 έσο) / / / / / / / / 1 Ωσ Ρόλοσ ενδεικτικά αναφζρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τουσ πραγματικοφσ ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο υπολογιηόμενοι ςε ιςοδφναμα ανκρωποετών, Δεν ταυτίηεται με τθ ςυνολικι χρονικι διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου απαςχόλθςθσ ςτο ζργο. Σελίδα 8 από 27

9 Γ3 Πίλαθεο πκκόξθσζεο Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζπκπιεξψλεη ηνπο παξαθάησ πίλαθεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ απφιπηε επζχλε ηεο αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Γ3.1 Πξνδηαγξαθέο Δμνπιηζκνύ Γ3.1.1 Infokiosks Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Γ Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 1 Ξνζφηεηα 3 2 Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν Λα δηαζέηεη κηθξνεπεμεξγαζηή ηεο νηθνγέλεηαο Core I5 ή αληίζηνηρν κε ηαρχηεηα >= 3.00 GHz. Λα δηαζέηεη Θχξηα κλήκε RAM, >= 4GB DDR MHZ. Λα πξνζθεξζεί εζσηεξηθφ κέζν απνζήθεπζεο SATA II SATA III >=120 GB, 7200 rpm Θάξηα γξαθηθψλ κε >= 2 GB RAM, MHZ θαη λα ππνζηεξίδεη OPENGL θαη DIRECTX Σελίδα 9 από 27 7 Θάξηα δηθηχνπ Gigabit 10/100/1000 Mbps 8 Πηεξενθσληθή θάξηα ήρνπ 9 DVD-RW SUPERMULTI 1.6"SATA NAI Ξιεθηξνιφγην Ξνληίθη Ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Ρν ζχζηεκα λα ζπλνδεχεηαη απφ CD-Rom ή DVD-Rom αλάινγα θαη απφ ηηο θαηάιιειεο άδεηεο, εθφζνλ απαηηείηαη Λα ζπλνδεχεηαη απφ ινγηζκηθφ πξνζηαζίαο απφ ηνχο Γ Οζόλεο λα αλαθεξζεί λα αλαθεξζεί λα αλαθεξζεί λα αλαθεξζεί 1 Ξνζφηεηα 3 2 Δπίπεδε νζφλε πςειήο επθξίλεηα TFT NAI 3 Ρερλνινγίαο αθήο (touch screen) 4 Κέγεζνο νζφλεο >= 27, 16:9 5 Ιεηηνπξγία Multi Touch 6 θαηάιιειε θαη γηα Α.Κ.Δ.Α. 7 Ξξνζηαζία έλαληη ραξάμεσλ 8 Anti-Vandal θξχζηαιιν >=5mm 9 Ξξνζηαζία απφ ζθφλε θαη πγξαζία Γ ύζηεκα αδηάιιεηπηεο ηάζεο (UPS) 1 Ξνζφηεηα 3 2 Ηζρχο >= 1.000VA/600W NAI

10 Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 3 Απηνλνκία >= 30 ιεπηψλ 4 Γπλαηφηεηα αλεπεξγνπνίεζεο ησλ ζπζθεπψλ (shutdown software) Γ Έπηπιν θηινμελίαο 1 Ξνζφηεηα 3 2 Λα δηαζέηεη ερεηηθφ ζχζηεκα κε δχν ελζσκαησκέλα Hi-Fi ερεία NAI 3 Λα αζθαιίδεη κε θιεηδαξηά αζθαιείαο 4 Δπθνιία ζηε ζπληήξεζε 5 Ξηζηνπνηεηηθφ CE NAI 6 Ν εμνπιηζκφο απηφο ζα εγθαηαζηαζεί ζε επηιεγκέλα ζεκεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ν Γήκνο θαη ηα νπνία είλαη πξνζηαηεπκέλα απφ θαθφβνπιεο ελέξγεηεο θαη θζνξέο. Νη ρψξνη απηνί είλαη κλεκεία κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη κεγάιε επηζθεςηκφηεηα. Ζ αηζζεηηθή ηνπ επίπινπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα λα θηινμελεζεί θαη λα ελσκαησζεί ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο Γ Δγγύεζε όινπ ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνύ 1 Δγγχεζε >= 1 Γ3.1.2 Tablet ππνινγηζηέο Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Ξνζφηεηα 15 2 Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν 3 Λα δηαζέηεη κηθξνεπεμεξγαζηή ηαρχηεηαο >= 1000 ΚHz 4 Λα δηαζέηεη εζσηεξηθή κλήκε >= 64GB 5 Νζφλε >= 10,1 inches κε Multitouch θαη LED Backlight 6 Αλάιπζε νζφλεο >= 1280Σ800 picels 7 Θάκεξα >= 3,2 Mp κε δεπηεξεχνπζα θάκεξα 8 πνζηήξημε GPS,3G, Wi-Fi 9 πνζηήξημε ζχξαο USB 2.0 NAI 10 Έμνδν αθνπζηηθψλ θαη αθνπζηηθά NAI 11 Δίζνδν Mic In Ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (Android-iOS) Δηδηθφο εμνπιηζκφο γηα πξνζηαζία απφ θαθή ρξήζε (πιαζηηθή ζήθε, πεξηθάξπην ή/θαη πεξηιαίκην, άιιν) Δγγχεζε εμνπιηζκνχ >= 1 λα αλαθεξζεί λα αλαθεξζεί λα αλαθεξζεί Σελίδα 10 από 27

11 Γ3.2 Πξνδηαγξαθέο Πεξηερνκέλνπ Γ3.2.1 Σξηζδηάζηαηα Μνληέια ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝ ΚΞΖ ΡΔΘΚΖΟΗ ΩΠΖΠ 1 Ξιήζνο πεξηνρψλ πνπ ζα αλαπαξαζηαζνχλ =5 2 3 Ξιήζνο ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ ηζηνξηθψλ κλεκείσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπο Γηαθνξεηηθέο Δθδφζεηο γηα Φνξεηέο Ππζθεπέο θαη Infokiosks = Κνληεινπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θάζε θηεξίνπ Ινγηζκηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ κνληεινπνίεζε Κνξθή native αξρείνπ πνπ ζα παξαδνζεί θάζε κνληέιν γηα Αλνηθηή κνξθή αξρείνπ πνπ ζα παξαδνζεί γηα θάζε κνληέιν θέο θαη πιηθά γηα θάζε κνληέιν ζε μερσξηζηά ζπλνδεπηηθά αξρεία Λα αλαθεξζεί Λα αλαθεξζεί Λα αλαθεξζεί Κέγηζηνο αξηζκφο πνιπγψλσλ αλά ζθελή γηα θνξεηέο ζπζθεπέο Κέγηζηνο αξηζκφο πνιπγψλσλ αλά θηήξην γηα θνξεηέο ζπζθεπέο Ρξεηο ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο κνληέινπ γηα θαηάιιειν Level of Detail Θιίκαθα κνληέισλ κεγέζε ζε ζρέζε κε ηα θπζηθά 13 Δηθφλα πξνεπηζθφπεζεο θάζε κνληέινπ Ξεξηζηξνθηθή πξνεπηζθφπηζε θάζε κνληέινπ (loop turntable πξνεπηζθφπεζε) Ρερληθέο βειηηζηνπνίεζεο απφδνζεο πνπ ζα εθαξκνζζνχλ < <2.000 <3% απφθιηζε.jpg 1200x1200 px 24 εηθφλεο.jpg 1200x1200 px Λα αλαθεξζνχλ Γ3.2.2 Τπεξεζίεο ζπιινγήο, ηεθκεξίσζεο θαη ςεθηνπνίεζεο πνιηηηζηηθώλ δεδνκέλσλ Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Γ Απαηηήζεηο ζπιινγήο θαη ηεθκεξίσζεο 1 Κεζνδνινγία ζπιινγήο, ηεθκεξίσζεο θαη ςεθηνπνίεζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη ν Αλάδνρνο, ζε ηερληθφ θαη δηνηθεηηθφ επίπεδν. 2 Σξνλνπξνγξακκαηηζκφο πινπνίεζεο 3 Γεκηνπξγία κεηαδεδνκέλσλ ηεθκεξίσζεο 4 Θαηαρψξεζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο Γ Απαηηήζεηο ςεθηνπνίεζεο Σελίδα 11 από 27

12 πνζηεξηδφκελνη ηχπνη αξρείσλ πνιπκέζσλ Κεηαηξνπή αξρείσλ ζε κέγεζνο θαη κνξθή γηα ρξήζε ηφζν ζηηο έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο φζν θαη ζηα Infokiosks θαη ζην δηαδίθηπν Κεηαηξνπή αξρείσλ ζε κέγεζνο θαη κνξθή γηα πξνεπηζθφπεζε (εηθφλεο, video) Θαηαρψξεζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο tiff, jpg, wav, mp3, mpg Γ3.3 Πξνδηαγξαθέο Λνγηζκηθνύ Γ3.3.1 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά εθαξκνγώλ Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Ζ ζρεδίαζε θαη πινπνίεζή ηνπο λα ζπκβαδίδεη πιήξσο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Αλαιπηηθήο 1 Ρερληθήο Ξεξηγξαθήο ηνπ έξγνπ. Λα εμαζθαιίδνπλ θηιηθφηεηα πξνο ην ρξήζηε, π.ρ. εχρξεζηα θαη επαλάγλσζηα menus, 2 θαηάιιειε αλαπαξάζηαζε δεδνκέλσλ, θ.ά. 3 Λα δηαηίζεληαη ζηα Διιεληθά θαη ζηα Αγγιηθά Ξξέπεη λα είλαη απφιπηα ειεγρφκελεο ζ' φιεο ηηο δηαδηθαζίεο, έρνληαο θάλεη φινπο ηνπο ειέγρνπο κε πξφζζεηεο δηθιείδεο αζθαιείαο ζ' φιεο ηηο 4 πεξηπηψζεηο ελεκεξψζεσλ ή κεηαβνιψλ ή πξνβνιψλ. 5 Ρφζν ην ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ, φζν θαη θάζε εθαξκνγή μερσξηζηά (ζε φηη αθνξά ηε ζρεδίαζή ηεο) ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηθαλνπνηεηηθνχο ρξφλνπο απφθξηζεο ζε θάζε είδνπο ζπλαιιαγήο ησλ ρξεζηψλ. Γ Δθαξκνγή Δηθνληθήο Πεξηήγεζεο γηα Έμππλεο πζθεπέο ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 1 Δθαξκνγή native mobile 2 πνζηήξημε δχν ηνπιάρηζηνλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ios - Android 3 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο έμππλσλ ζπζθεπψλ (κλήκε, νζφλε, ρσξεηηθφηεηα) 4 Διάρηζηε Απαηηνχκελε Έθδνζε Ιεηηνπξγηθνχ Android - ios 5 Γπλαηφηεηα αλάθηεζεο - εγθαηάζηαζεο απφ ην site ηνπ Γήκνπ 6 Γπλαηφηεηα αλάθηεζεο - εγθαηάζηαζεο απφ ειεθηξνληθά market places 7 Γπλαηφηεηα απηφκαηεο εγθαηάζηαζεο ελεκεξσκέλσλ εθδφζεσλ ηεο εθαξκνγήο 8 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο 9 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη επηθνηλσλίαο κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ 10 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ εξγαιείσλ αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο Σελίδα 12 από 27 Λα αλαθεξζνχλ Λα αλαθεξζνχλ 11 Γπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ

13 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ηεο ζπζθεπήο πνπ εθηειείηαη θαη πξνζαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηηο δπλαηφηεηέο ηεο 12 Γπλαηφηεηα επηινγήο ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο (mode) απφ ην ρξήζηε 13 Γπλαηφηεηα πεξηήγεζεο ζε 3D πεξηβάιινλ κε βάζε ηε ζέζε ηελ θίλεζε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ θιίζε ηεο ζπζθεπήο 14 Γπλαηφηεηα επηινγήο ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ζην 3D πεξηβάιινλ θαη εκθάληζε πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ γηα απηά 15 Γπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο κέζσ δηαδξαζηηθνχ ράξηε παξνπζίαζεο ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο 16 Γπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε πεξηβάιινλ «επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο» κε ηελ έλζεζε πιεξνθνξηψλ ζηελ εηθφλα ηεο θάκεξαο ηεο ζπζθεπήο 17 Γπλαηφηεηα παξνπζίαζεο λέσλ θαη αλαθνηλψζεσλ 18 Γπλαηφηεηα παξνπζίαζεο θεηκέλνπ, εηθφλσλ, αθεγήζεσλ, video γηα ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο 19 Γπλαηφηεηα αλαλέσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ κέζσ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ 20 Ξξνδηαγξαθέο ππνζηεξηδφκελσλ αξρείσλ 3D Λα αλαθεξζνχλ 21 Ξξνδηαγξαθέο ππνζηεξηδφκελσλ αξρείσλ θεηκέλνπ 22 Ξξνδηαγξαθέο ππνζηεξηδφκελσλ αξρείσλ εηθφλσλ Λα αλαθεξζνχλ Λα αλαθεξζνχλ 23 Ξξνδηαγξαθέο ππνζηεξηδφκελσλ αξρείσλ ήρσλ Λα αλαθεξζνχλ 24 Ξξνδηαγξαθέο ππνζηεξηδφκελσλ αξρείσλ video Λα αλαθεξζνχλ 25 Γείγκα εθαξκνγήο ηξηζδηάζηαηεο εηθνληθήο πεξηήγεζεο θαη παξνπζίαζεο πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο Δπηζπκεηφ Γ Δθαξκνγή Δηθνληθήο Πεξηήγεζεο γηα Infokiosks ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 1 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή πξνηεηλφκελνπ πεξηερνκέλνπ θαη ζελαξίσλ πινήγεζεο 2 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο 3 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη επηθνηλσλίαο κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ 4 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ εξγαιείσλ αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο 5 Ιεηηνπξγία κέζσ αθήο 6 Γπλαηφηεηα πεξηήγεζεο ζε 3D πεξηβάιινλ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ Γπλαηφηεηα επηινγήο ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ζην 3D 7 πεξηβάιινλ θαη εκθάληζε πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ γηα απηά 8 Γπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο κέζσ δηαδξαζηηθνχ ράξηε παξνπζίαζεο ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο Σελίδα 13 από 27

14 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 9 Γπλαηφηεηα παξνπζίαζεο λέσλ θαη αλαθνηλψζεσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 10 Γπλαηφηεηα παξνπζίαζεο θεηκέλνπ, εηθφλσλ, αθεγήζεσλ, video γηα ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο 11 Γπλαηφηεηα online αλαλέσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ 12 Ξξνδηαγξαθέο ππνζηεξηδφκελσλ αξρείσλ 3D ΑΠΑΙΣΗΗ λα αλαθεξζνχλ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ Γ3.4 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο ιεηηνπξγίαο Γ3.4.1 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο-παξακεηξνπνίεζεο εμνπιηζκνύ θαη ινγηζκηθνύ Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Γ Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία 1 Ξαξάδνζε, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ (ππνζπζηήκαηα, εθαξκνγέο) ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Γ Σερληθά εγρεηξίδηα, πιηθό ηεθκεξίσζεο 1 Πχληαμε εγρεηξηδίνπ ρξήζεο ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: Σελίδα 14 από 27 NAI 2 Ονή Νζνλψλ NAI 3 Αλαθνξέο θαη Δπεμεξγαζίεο NAI 4 Νδεγφ ηνπ Σξήζηε NAI 5 Κελχκαηα NAI 6 Πχληαμε εγρεηξηδίνπ εγθαηάζηαζεο ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 7 8 Απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο θαη ηηο απαηηήζεηο απνζήθεπζεο Ξαξαδνηέα πξντφληα / πεγαίνο θψδηθαο ησλ εθαξκνγψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ NAI NAI 9 Βήκαηα εγθαηάζηαζεο NAI 10 Ξξνζαξκνγή θαη ζπλέρεηα εξγαζηψλ NAI Γ3.4.2 Τπεξεζίεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Σξνληθφ δηάζηεκα (ζε κήλεο) ππνζηήξημεο ζηελ Ξηινηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ιακβάλεη ρψξα κεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ 1 ζπζηήκαηνο θαη πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ηεο Ξηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ππνζηήξημεο κε ηελ πεξίνδν δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο =2 2 3 Θαηά ηελ πεξίνδν Ξηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ν Αλάδνρνο θαιείηαη λα παξάζρεη ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο Λα δηαζέζεη πξνζσπηθφ κε ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο θαη επηρεηξεζηαθέο γλψζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ εμαζθάιηζε >=2

15 ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ππζηήκαηνο ππφ ζπλζήθεο πιήξνπο Ξαξαγσγηθήο Ιεηηνπξγίαο (πξαγκαηηθά δεδνκέλα, ρξήζε απφ θξίζηκν ππξήλα ρξεζηψλ, θηι.) Λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ην Γήκν θαη κε ηηο νκάδεο ρξεζηψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηε Ξηινηηθή Ιεηηνπξγία λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο φπνηεο ξπζκίζεηο / παξακεηξνπνηήζεηο / πξνζαξκνγέο / ηξνπνπνηήζεηο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ Ππζηήκαηνο (fine tuning) λα δηνξζψζεη ηπρφλ ιάζε ηνπ Ππζηήκαηνο (bug fixing) λα επηθαηξνπνηήζεη ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ Ππζηήκαηνο λα παξέρεη ππεξεζίεο on the job training ζηνπο ρξήζηεο NAI NAI NAI NAI NAI 9 πεξεζίεο εγγχεζεο «Θαιήο Ιεηηνπξγίαο» Σξνληθφ δηάζηεκα (ζε έηε) εγγχεζεο «θαιήο ιεηηνπξγίαο» γηα ην ιηθφ (HW) θαη ην Ινγηζκηθφ (SW). Ζ εγγχεζε ηνπ εμνπιηζκνχ πεξηιακβάλεη ηε δσξεάλ αληηθαηάζηαζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ κεξψλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο δσξεάλ: ππεξεζία ππνζηήξημεο (helpdesk), δηαζέζηκε απφ ηηο 8:00 15:00 φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, ε νπνία λα είλαη πξνζβάζηκε κέζσ θαμ ή πνπ ζα δειψζεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο Ν ρξφλνο απφθξηζεο κεηά απφ θιήζε θαη αλαθνξά πξνβιήκαηνο απφ ην Γήκν πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 2 σξψλ Απνθαηάζηαζε ζθαικάησλ (bug) ζην ινγηζκηθφ: πιήξεο απνθαηάζηαζε κε θαηάιιειε δηνξζσηηθή έθδνζε (patch/fix). Δπηζπκεηά ν ρξφλνο απνθαηάζηαζεο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηηο δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο Γηαζεζηκφηεηα επηηφπηαο παξέκβαζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ εθαξκνγψλ ζε πεξίπησζε πνπ γίλεηαη αδχλαηε ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο απνκεκαθξπζκέλα. Ν ρξφλνο ηεο επηηφπηαο παξέκβαζεο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ 24 σξψλ απφ ηελ αλαγγειία ηνπ πξνβιήκαηνο >=1 NAI NAI NAI Γ3.4.3 Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Γηελέξγεηα πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, 1 κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο θαη αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζε επηιεγκέλε νκάδα ζηειερψλ ηνπ Γήκνπ: Δθπαίδεπζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ ςεθηαθνχ 2 πεξηερνκέλνπ θαη ζηε ρξήζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 3 Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ζρέδην εθπαίδεπζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην Σελίδα 15 από 27

16 πξφγξακκα, ηηο ψξεο εθπαίδεπζεο αλά ελφηεηα, ην πξνθηι ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ην ρψξν πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθπαίδεπζε 4 Νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ (ζε άηνκα) <=10 5 Ώξεο θαηάξηηζεο εκεξεζίσο αλά νκάδα (ζε ψξεο) <=5 Γ3.4.4 Γξάζεηο δεκνζηόηεηνο-επαηζζεηνπνίεζεο Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Πρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε παξνπζηάζεσλ γηα πιεξνθφξεζε, δεκνζηφηεηα θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ Αθίζεο ελεκεξσηηθέο Γεκνζηεχζεηο άξζξσλ ζηνλ ηνπηθφ έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν Νξγάλσζε ζπλαληήζεσλ επηιεγκέλσλ νκάδσλ ζηνρεπφκελνπ θνηλνχ (φπσο είλαη ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα Α θαη Β βαζκίδαο, ν Πχιινγνο Μελαγψλ, ηνπξηζηηθά γξαθεία, ρξεζηψλ ή δπλεηηθψλ ρξεζηψλ, άιισλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ, θιπ.) Γεκηνπξγία banner γηα ηε δηαθήκηζε ηνπ έξγνπ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζην AppStore >=1 100 ηκρ Ρεηξαρξσκία δηάζηαζε 50cm x 70cm >=3 >=2 Σελίδα 16 από 27

17 Σελίδα 17 από 27

18 Γ4 Πίλαθεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Πεκείσζε: Δθφζνλ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξνζθέξεη Δγγχεζε κεγαιχηεξε ηεο ειάρηζηεο δεηνύκελεο, νη αληίζηνηρεο ζηήιεο «Θφζηνπο Ππληήξεζεο» ζα πξέπεη λα εκθαλίδνπλ κεδεληθά θφζηε. Γ4.1 Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Γ4.1.1 Δμνπιηζκόο Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΞΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΑΜΗΑ ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ [ ] ΡΗΚΖ ΠΛΝΙΝ ΚΝΛΑΓΑΠ ΦΞΑ [ ] ΠΛΝΙΗ ΘΖ ΑΜΗΑ ΚΔ ΦΞΑ [ ] * ΘΝΠΡΝΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ [ ] 1 ν 2 ν 3 ν 4 ν 5 ν ΤΝΟΛΟ * Ρν ΘΝΠΡΝΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ αθνξά ζηα έηε κεηά ηελ ειάρηζηε δεηνύκελε Ξεξίνδν Δγγχεζεο. Γ4.1.2 Δθαξκνγή/έο Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΞΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΑΜΗΑ ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ [ ] ΡΗΚΖ ΠΛΝΙΝ ΚΝΛΑΓΑΠ ΦΞΑ [ ] ΠΛΝΙΗ ΘΖ ΑΜΗΑ ΚΔ ΦΞΑ [ ] * ΘΝΠΡΝΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ [ ] 1 ν 2 ν 3 ν 4 ν 5 ν Σελίδα 18 από 27

19 Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΞΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΑΜΗΑ ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ [ ] ΡΗΚΖ ΠΛΝΙΝ ΚΝΛΑΓΑΠ ΦΞΑ [ ] ΠΛΝΙΗ ΘΖ ΑΜΗΑ ΚΔ ΦΞΑ [ ] * ΘΝΠΡΝΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ [ ] 1 ν 2 ν 3 ν 4 ν 5 ν ΤΝΟΛΟ * Ρν ΘΝΠΡΝΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ αθνξά ζηα έηε κεηά ηελ ειάρηζηε δεηνύκελε Ξεξίνδν Δγγχεζεο. Γ4.1.3 Τπεξεζίεο Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ Αλζξσπνκήλεο ΑΜΗΑ ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ [ ] ΡΗΚΖ ΚΝΛΑΓΑΠ ΠΛΝΙΝ ΦΞΑ [ ] ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΚΔ ΦΞΑ [ ] ΤΝΟΛΟ Γ4.1.4 Άιιεο δαπάλεο Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΑΜΗΑ ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ [ ] ΡΗΚΖ ΚΝΛΑΓΑΠ ΠΛΝΙΝ ΦΞΑ [ ] ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΚΔ ΦΞΑ [ ] ΤΝΟΛΟ Σελίδα 19 από 27

20 Γ4.2 πγθεληξσηηθόο Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Έξγνπ Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΔΟΓΝ ΦΞΑ [ ] ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΔΟΓΝ 1 Δμνπιηζκφο (Ξίλαθαο Γ4.1.1) 2 Δθαξκνγή/έο (Ξίλαθαο Γ4.1.2) 3 πεξεζίεο (Ξίλαθαο Γ4.1.3) 4 Άιιεο δαπάλεο (Ξίλαθαο Γ4.1.4) ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ [ ] ΚΔ ΦΞΑ [ ] Σελίδα 20 από 27

21 Γ4.3 πγθεληξσηηθόο Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πληήξεζεο Πεκείσζε: Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ δελ ιακβάλνληαη ππόςε ηα έηε πέξαλ ηεο ΠΔ. ΔΡΝΠ* 1 ν ΔΡΖΠΗΑ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ (ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ) [ ] ΔΡΖΠΗΑ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ/ΩΛ (ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ) [ ] ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΡΖΠΗΑ ΑΜΗΑ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ (ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ) [ ] ΦΞΑ [ ] ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΡΖΠΗΑ ΑΜΗΑ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ (ΚΔ ΦΞΑ) [ ] ΔΡΖΠΗΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ** 2 ν 3 ν 4 ν ΤΝΟΛΟ * ΔΡΝΠ: κεηά ηελ ειάρηζηε δεηνχκελε Ξεξίνδν Δγγχεζεο ** Ρν ΔΣΗΙΟ ΠΟΟΣΟ ΤΝΣΗΡΗΗ (γηα ηελ θάζε γξακκή ηνπ Ξίλαθα Γ.4.3) πξνθχπηεη δηαηξψληαο ην πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζηήιε «ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΡΖΠΗΑ ΑΜΗΑ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ (ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ)» ηνπ ίδηνπ Ξίλαθα κε ην «ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ» πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζηήιε «ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΔΟΓΝ (ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ)» ηνπ Πίλαθα Γ4.2. Σελίδα 21 από 27

22 Δ/νση: ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ & ΚΔΙΔΡΩΛ Ρκήκα Ξξνζηαζίαο & Αλάδεημεο Ξαιηάο Ξφιεο, Νηθηζηηθψλ Ππλφισλ & Δλεηηθψλ Ρεηρψλ Ραρ. Γ/λζε: Γηνλπζίνπ 13Α Ρ.Θ: Λ. Αιηθαξλαζζφο, Ζξάθιεην Τηλ: Φαξ: Πληποφοπίερ: Κάλλια Νικολιδάκη ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ Σελίδα 22 από 27

23 Υ Δ Γ Ι Ο Τ Μ Β Α Η Άξζξν 1ν : Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο Κε ηελ παξνχζα πξνβιέπεηαη ε αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ «Hξάθιεην, θάζε βήκα... έλα ηαμίδη ζηελ ηζηνξία» πνπ ζθνπφ έρεη ηε δεκηνπξγία κηαο ζεηξάο εθαξκνγψλ πνπ ζα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο (θάηνηθνο, επηζθέπηεο, εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα) λα ηαμηδεχνπλ ςεθηαθά ζην ρξφλν θαη ζην ρψξν θαη λα αληινχλ πνιπεπίπεδεο θαη πνιππνίθηιεο πιεξνθνξίεο, ζηα Διιεληθά θαη Αγγιηθά, αμηνπνηψληαο ζχγρξνλεο κεζφδνπο πεξηήγεζεο, κε ηε ρξήζε θνξεηψλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ (έμππλα ηειέθσλα, tablet ππνινγηζηέο θιπ), ηερλνινγηψλ επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο (augmented reality), ηξηζδηάζηαησλ θσηνξεαιηζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θιπ. Θχξηνο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάδεημε ηεο ηζηνξίαο ηεο πφιεο κέζα απφ ηελ πξνβνιή ηνπ κλεκεηαθνχ ηεο πινχηνπ, ελψ ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνεγνχκελσλ έξγσλ. Πηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ: Α1. Γεκηνπξγία, εκπινπηηζκφο, πξνζαξκνγή πεξηερνκέλνπ Α1.1 Γεκηνπξγία 40 ηξηζδηάζηαησλ αλαπαξαζηάζεσλ κλεκείσλ θαη ρψξσλ ηεο εληφο ησλ ηεηρψλ πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ Α1.2 Γεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πιεξνθνξίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ Α1.3 Ππιινγή θαη ηεθκεξίσζε πνιπκεζηθνχ πιηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ Α2. Αλάπηπμε δπλακηθήο εθαξκνγήο γηα έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο ζην κέγηζην δπλαηφ εχξνο δεκνθηιψλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ (Android, ios) πνπ ζα επηηξέπεη: Α2.1 ηε βησκαηηθή, ζε θπζηθφ ρψξν (on site) θαη πξαγκαηηθφ ρξφλν (real time) μελάγεζε ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο, κέζσ ηξηζδηάζηαησλ ξεαιηζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ ζε δηάθνξεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, Α2.2 ηελ απνηχπσζε κλεκείσλ θαη ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ζε Γηαδξαζηηθφ Σάξηε, Α2.3 ηε ζχγρξνλε μελάγεζε επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο (augmented reality) ζηελ πφιε κέζα απφ επηιεγκέλεο δηαδξνκέο θαη Α2.4 ηελ παξνρή ζχγρξνλσλ θαζεκεξηλψλ πιεξνθνξηψλ Α3. Γεκηνπξγία δπλακηθήο πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο ε νπνία ζα θηινμελείηαη ζε ζηαζκνχο πιεξνθφξεζεο (InfoKiosks) θαη ζα πεξηιακβάλεη: Σελίδα 23 από 27

24 Α3.1 Ρελ εηθνληθή, εμ απνζηάζεσο (off-site), μελάγεζε ζην ηζηνξηθφ θέληξν κέζσ ησλ ηξηζδηάζηαησλ θσηνξεαιηζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε δηάθνξεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, Α3.2 ηελ απνηχπσζε ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ζε Γηαδξαζηηθφ Σάξηε Α3.3 ηελ παξνρή ζχγρξνλσλ θαζεκεξηλψλ πιεξνθνξηψλ Α4. Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ξεξηερνκέλνπ (CMS) Α5. Γεκηνπξγία «βησκαηηθνχ» εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ κέζσ ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ Α6. Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ: Α6.1 ηξηψλ (3) ζηαζκψλ πιεξνθφξεζεο (Infokiosks) κε νζφλεο πνιιαπιήο αθήο Α6.2 δεθαπέληε (15) θνξεηψλ ζπζθεπψλ (tablet ππνινγηζηέο) Α7. Δλέξγεηεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ηνπ έξγνπ. Άξζξν 2ν : Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο Ζ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 1. ην Ξ.Γ. 28/80 (Φ.Δ.Θ. 11/Α/ ) πεξί εθηειέζεσο έξγσλ & πξνκεζεηψλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη έσο ζήκεξα 2. ηνπ Λ. 3463/2006 (ΦΔΘ Α' 114), «Θψδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ». 3. Λ. 3469/2006, ΦΔΘ Α , Δζληθφ Ρππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Θπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 4. ηνπ Λ. 2362/95 «Ξεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 5. ηνπ Λ.3090/2002, Άξζξν 9, παξάγξαθνο ηνπ Λ.2286/1995, «Ξξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζρεηηθψλ ζεκάησλ», 7. ηεο.α ΑΞ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΔΘ 1223/Β), «Δμαίξεζε πεξηπηψζεσλ πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο (πιηθνχ, ινγηζκηθνχ, δηθηχσλ) θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο». 8. ηεο.α Ξ1/4089 (ΦΔΘ 2498/Β/ ), «Δμαίξεζε απφ ην Δληαίν Ξξφγξακκα πξνκεζεηψλ (ΔΞΞ) κέρξη , πξνκεζεηψλ πνπ εληάζζνληαη ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα». 9. ηνπ Λ. 3548/2007 (ΦΔΘ Α 68/ ) «Θαηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 10. ηνπ Λ. 3614/2007 (ΦΔΘ 267, 3/12/2007) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ». 11. ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ αξ / πνπξγηθήο Απφθαζεο (ΔΘΞΝΡΑ), 12. ηνπ λ.3852/2010 (ΦΔΘ 87 Α/ ): «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο». 13. ηνπ Λ. 2472/1997 (ΦΔΘ 50 Α ) «Ξξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα». Σελίδα 24 από 27

Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «.Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ» Μέξνο Γ: Τπνδείγκαηα θαη Πίλαθεο πκκφξθσζεο

Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «.Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ» Μέξνο Γ: Τπνδείγκαηα θαη Πίλαθεο πκκφξθσζεο ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «ΟινθιεξσκΫλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγένπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ Ρ Γ Ο : «ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΔΗΘΝΛΗΘΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΠΡΖ ΒΝΗΥΡΗΑ: ΚΑΛΡΔΗΝ ΡΟΝΦΥΛΗΝ ΘΑΗ ΚΘΖΛΑΦΘΖ ΘΖΒΑ» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΡΝ ΗΓΟΚΑΡΝΠ ΚΔΗΕΝΛΝΠ ΔΙΙΖΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ελίδα από 44 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ

Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Ιεσθ. Ζιηνππφιεσο 2-4, 172 37 - κεηηφο (ΑηηηθΪ) Ρει.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: inf@ktpae.gr Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Τποζργο 1: «Απλοποίηςη διαδικαςίασ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη 1. ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 1.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε έρνπλ:

Γιακήπςξη 1. ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 1.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε έρνπλ: Γιακήπςξη Η Πξνθήξπμε γίλεηαη κε ζηφρν ηην ππομήθεια εξοπλιζμού, ζςνολικού πποϋπολογιζμού 40000,00 συπίρ Φ.Π.Α., γηα ην έξγν «Δικονικό Κοςζείο με ςποζηήπιξη ιζηού αιζθηηήπυν (Virtual Museum over a Sensor

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ ΑΡΙΘΜ ΜΔΛΔΣΗ : 15 /16-7-2012 ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ: «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ» ΚΩΓ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ ΑΡΙΘΜ ΜΔΛΔΣΗ : 15 /16-7-2012 ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ: «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ» ΚΩΓ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ ΑΡΙΘΜ ΜΔΛΔΣΗ : 15 /16-7-2012 ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ: «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ» ΚΩΓ. MIS 374778 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΣΙΚΗ 2007-2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση Νίκοσ Ανδρουλακάκησ Εντεταλμένοσ Περιφερειακόσ Σύμβουλοσ Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ & Διαφάνειασ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΙΑΓΧΓΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο ΔΙΙΖΛΗΖ ΓΖΚΝΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα εζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Ραρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: πεχζπλνο: Ξεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, Ρ 2101, Ρ 41110 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Ξαπαξξίδνπ Γεσξγία Ρειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΡ. ΜΔΛ. : 20/2015 ------------------------------------------------------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΡΓΑΗΑ : ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑ : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα