ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 2.1 Σχέδια ράσης Στα προηγούµενα κεφάλαια τέθηκαν οι γενικοί στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του ήµου Εµµ. Παππά. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, πρέπει να δροµολογηθούν διάφορες δράσεις και επιµέρους ενέργειες τόσο από τον ήµο και τις υπηρεσίες του όσο και από τα νοµικά του πρόσωπα. Οι πίνακες που ακολουθούν περιγράφουν, ανά µέτρο, τις δράσεις επίτευξης των στόχων που εντάσσονται σε κάθε µέτρο, τόσο σε επίπεδο τοπικής ανάπτυξης όσο και σε επίπεδο εσωτερικής αναδιοργάνωσης της αρµοδίας υπηρεσίας που καλείται να υλοποιήσει κάθε δράση. 148

2 ΆΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.1: ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γενικοί Στόχοι: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Αποκατάσταση εστιών αισθητικής υποβάθµισης οικισµών και λοιπές δράσεις διαφύλαξης και ανάδειξης του ιστορικού και παραδοσιακού τους χαρακτήρα Οικιστική Ανάπτυξη Αρµόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Αποδέκτες Ανάγκες - Προβλήµατα υνατότητες Επισκέπτες περιοχής Μόνιµοι Κάτοικοι ηµοτικών ιαµερισµάτων Πολίτες που επιθυµούν να εγκατασταθούν σε ηµοτικό ιαµέρισµα του ήµου Αλλοίωση του παραδοσιακού και ιστορικού χαρακτήρα των οικισµών Αισθητική Αναβάθµιση περιοχών µε εργασίες καλλωπισµού και αναπλάσεων Ανάγκη συντηρήσεως και βελτίωσης της τεχνικής υποδοµής του αστικού ιστού (εσωτερική οδοποιία, πεζοδρόµια, Φ.Ο.Π., εξοπλισµός καθαριότητας κλπ) Ανάγκη προσέλκυσης νέων κατοίκων για την αναστροφή της οικιστικής υποβάθµισης της περιοχής (λόγω δηµογραφικού προβλήµατος και σύγχρονων οικονοµικών συνθηκών) Συνεργασία µε επαγγελµατικούς Συλλόγους και εκπαιδευτικούς φορείς για την συγκρότηση οµάδων εργασίας ή και την εκπόνηση ερευνητικών προγραµµάτων καταγραφής της πλούσιας Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς και διερεύνησης του µοντέλου ανάδειξής της Στόχοι ικανοποίησης αναγκών αποδεκτών της αρµόδιας υπηρεσίας Στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης αρµόδιας υπηρεσίας ραστηριότητες Στόχοι Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δηµοτών µέσα από την αισθητική αναβάθµιση του οικιστικού περιβάλλοντος Η διαφύλαξη και η ανάδειξη του παραδοσιακού και ιστορικού χαρακτήρα των οικισµών Η οργάνωση, συγκρότηση και προετοιµασία των αναγκαίων έργων και δράσεων µε σκοπό την ένταξη και χρηµατοδότησή τους από Αναπτυξιακά Εθνικά και Κοινοτικά Προγράµµατα ράσεις ροµολόγηση διαδικασιών αναγνώρισης των ηµοτικών ιαµερισµάτων Πεντάπολης και Αγίου Πνεύµατος ως παραδοσιακών. ιερεύνηση της δυνατότητας (µέσω της /νσης Πολεοδοµίας της Ν.Α. Σερρών) θέσπισης αυστηρότερων προδιαγραφών στις Αρχιτεκτονικές µελέτες των νέων κτιρίων Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών µελετών ανάδειξης των κυριότερων σηµείων αναφοράς των ηµοτικών ιαµερισµάτων α Εκπόνηση µελετών Ανάπλασης των κεντρικών πλατειών των.. Νέου Σουλίου και Τούµπας Έργα ανάδειξης και ανάπλασης περιοχών και σηµείων αναφοράς των οικισµών (Πλατείες, Παραδοσιακές κοινόχρηστες 149

3 Οργάνωση & συνεργασίες Βρύσες, σηµεία συγκέντρωσης κατοίκων στις γειτονιές, χαρακτηριστικά κτίρια κλπ) Έργα Αρχιτεκτονικών επεµβάσεων σε ηµοτικά Κτίρια µε σκοπό την ανάδειξη της Αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς και την παρακίνηση των δηµοτών για την βελτίωση της εξωτερικής εικόνας των ιδιοκτησιών τους Αποκατάσταση οδοστρωµάτων κυβολίθων, τόσο για την βελτίωση της τελικής τους επιφάνειας, όσο και για την επαναφορά τους στην επιφάνεια λόγω µεταγενέστερων ασφαλτοστρώσεων Εκπόνηση ιαχειριστικών Μελετών Αστικής Ανάπτυξης των οικισµών (παρόµοιων µε την µελέτη που έχει συνταχθεί για το.. Εµµ. Παπά), µε σκοπό την διερεύνηση των κύριων λειτουργιών τους, τον εντοπισµό των προβληµάτων και των ευκαιριών ανάπτυξης και τελικά τον ορθολογικό προγραµµατισµό των αναγκαίων επεµβάσεων Έργα βελτίωσης του αστικού εξοπλισµού των οικισµών (παιδικές χαρές, κάδοι απορριµµάτων, εξοπλισµός πάρκων και πλατειών, ηλεκτροφωτισµός κοινοχρήστων χώρων κλπ) µε σκοπό την άρση των µειονεκτηµάτων και ταυτόχρονα την ενίσχυση των πλεονεκτηµάτων σε σχέση µε την διαβίωση των πολιτών στην πόλη των Σερρών Έργα επεκτάσεων των δικτύων ΟΚΩ (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισµός ΕΗ) στο σύνολο των οικοπέδων εντός των ορίων των οικισµών Επέκταση ορίων οικισµών (βλ. άξονα πολιτικών οργάνωσης αστικής και αγροτική γης), µε σκοπό την µείωση της αξίας των οικοπέδων και την εξασφάλιση των αναγκαίων ηµοτικών εκτάσεων για την ανάπτυξη Κοινόχρηστων και Κοινωφελών υποδοµών και την βελτίωση της καθηµερινότητας των πολιτών Συνεργασία µε επαγγελµατικούς Συλλόγους και εκπαιδευτικούς φορείς για την συγκρότηση οµάδων εργασίας ή και την εκπόνηση ερευνητικών προγραµµάτων καταγραφής της πλούσιας Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς και διερεύνησης του µοντέλου ανάδειξής της Επικαιροποίηση υφιστάµενων µελετών Ανάπλασης των κεντρικών πλατειών των.. Αγίου Πνεύµατος, Πεντάπολης, Χρυσού και αφνουδίου Υποβοήθηση ηµοτών για σύνταξη µελετών και φακέλων συµµετοχής σε προγράµµατα αγροτουρισµού (Leader, ΟΠΑΑΧ κλπ) για την συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των κτιρίων τους Σύσταση ηµοτικής Επιτροπής ελέγχου της εφαρµογής των κανόνων που τίθενται από την ΕΠΑΕ, αναφορικά µε τις 150

4 Ανθρώπινο δυναµικό & υλικοτεχνική υποδοµή προσόψεις των νεοαναγειρόµενων οικοδοµών (αρχιτεκτονική και χρησιµοποιούµενα υλικά). Υποβοήθηση της ΕΠΑΕ για την αύξηση της αποτελεσµατικότητάς της Υπογειοποίηση δικτύων Ο.Κ.Ω. (ΟΤΕ - ΕΗ) κυρίως σε χαρακτηριστικές περιοχές των οικισµών Λήψη Κανονιστικών Αποφάσεων περιορισµού ή και απαγόρευσης της κυκλοφορίας και της στάθµευσης των οχηµάτων στους παραδοσιακούς πυρήνες των οικισµών Εξασφάλιση της απαιτούµενης χρηµατοδότησης µέσω του Υπουργείου Πολιτισµού για την εκτέλεση ανασκαφών και την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων Οργάνωση και προβολή διαφηµιστικών ενεργειών (φυλλάδια, σποτ, εκδηλώσεις κλπ) για την προώθηση της ιδέας της µονοκατοικίας σε σύγχρονα χωριά περιµετρικά της πόλης. Η δράση αυτή µπορεί να αναπτυχθεί και σε συνεργασία µε τους υπόλοιπους όµορους της πόλης ήµους Εντοπισµός και αγορά-απόκτηση από το ήµο, χαρακτηριστικών κτιρίων στα ηµοτικά ιαµερίσµατα, τα οποία µετά την συντήρηση και αναπαλαίωσή τους (µέσω χρηµατοδοτικών προγραµµάτων) θα µπορούν να στεγάσουν διάφορες ηµοτικές δράσεις κοινωφελούς σκοπού ή ακόµη και επιχειρηµατικές δράσεις από την ενοικίαση σε ιδιώτες. Οικονοµικά Παροχή κινήτρων (π.χ. δωρεάν σύνδεση µε τα ηµοτικά δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης, µειωµένα ηµοτικά τέλη για τα πρώτα χρόνια της νέας κατοικίας, δωρεάν χορήγηση Τοπογραφικών ιαγραµµάτων) για την ενίσχυση της οικιστικής ανάπτυξης στους οικισµούς του ήµου που υστερούν (Μέταλλα, αφνούδι, Πεντάπολη) λόγω µειωµένου έως σήµερα ιδιωτικού ενδιαφέροντος. 151

5 ΆΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.2: ΥΠΟ ΟΜΕΣ Γενικοί Στόχοι: Βελτίωση της εσωτερικής κυκλοφοριακής οργάνωσης Μείωση χρονοαπόστασης και αύξηση της ασφάλειας των οδικών συνδέσεων των.. µε την Εθνική Οδό Σερρών / ράµας Αρµόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Αποδέκτες Ανάγκες - Προβλήµατα υνατότητες Οδηγοί οχηµάτων Μόνιµοι Κάτοικοι ηµοτικών ιαµερισµάτων Ειδικές κατηγορίες πεζών (ηλικιωµένοι, µητέρες µε καρότσια, ΑΜΕΑ κλπ) Επισκέπτες της περιοχής του ήµου Ελλιπής κάθετη και οριζόντια σήµανση οδών και µεγάλη έλλειψη σε ενηµερωτικές πινακίδες Ανάγκη συντηρήσεως και βελτίωσης της τεχνικής υποδοµής του αστικού ιστού (εσωτερική οδοποιία, πεζοδρόµια, σήµανση κλπ) Ανάγκη για κυκλοφοριακές παρεµβάσεις και διευθέτηση στάθµευσης σε ορισµένα σηµεία και για συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα όπου εµφανίζονται προβλήµατα. Προσέλκυσης νέων επισκεπτών αλλά και µόνιµων κατοίκων µέσω της µείωσης της χρονοαπόστασης και αύξησης της ασφάλειας των οδικών συνδέσεων των.. µε την πόλη των Σερρών Στόχοι ικανοποίησης αναγκών αποδεκτών της αρµόδιας υπηρεσίας Στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης αρµόδιας υπηρεσίας ραστηριότητες Κακή κατάσταση εξωτερικών οδικών δικτύων σύνδεσης των ηµοτικών ιαµερισµάτων µε το Εθνικό οδικό δίκτυο. Στόχοι Η αύξηση του επιπέδου ασφάλειας και η συντόµευση των µετακινήσεων των ηµοτών από και προς την πόλη των Σερρών. Η ασφαλής κίνηση των πεζών και των οχηµάτων εντός των δηµοτικών ιαµερισµάτων Η συγκρότηση και λειτουργία εξειδικευµένου συνεργείου επισκευής και συντήρησης οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων µε σκοπό την βελτίωση της κατάστασής τους και την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων των δηµοτών ράσεις Νέες ασφαλτοστρώσεις δρόµων του εσωτερικού οδικού δικτύου µε σκοπό την ελαχιστοποίηση του θορύβου, την σωστή απορροή των οµβρίων από τη ζώνη κυκλοφορίας, την µείωση των φθορών στα αυτοκίνητα και την αύξηση της ασφάλειας των µετακινήσεων Κατασκευή νέων πεζοδροµίων και συντήρηση υφιστάµενων µε σκοπό την χρησιµοποίησή τους από τους δηµότες και ιδιαίτερα από τις οµάδες εκείνες που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη (µητέρες µε καρότσια, ηλικιωµένοι, ΑΜΕΑ κλπ) 152

6 Οργάνωση & συνεργασίες Ολοκλήρωση εγκιβωτισµών χειµάρρων Νέου Σουλίου, Αγίου Πνεύµατος και Νότιου τµήµατος Εµµ. Παπά µε σκοπό την δηµιουργία νέων οδικών αξόνων Κατασκευή ραµπών στα πεζοδρόµια και αποµάκρυνση από αυτά κάθε στοιχείου που εµποδίζει την οµαλή κίνηση των πεζών ιαγράµµιση διαβάσεων εσωτερικών δρόµων (κυρίως σε περιοχές κοντά στα σχολεία) Εκπόνηση µελετών και κατασκευή έργων βελτίωσης των γεωµετρικών χαρακτηριστικών των οδών σύνδεσης των ηµοτικών διαµερισµάτων µε την Εθνική Οδό Σερρών - ράµας (Άγιο Πνεύµα, Εµµ. Παπάς, αφνούδι, Τούµπα) Συντήρηση φθαρµένων οδοστρωµάτων, βελτίωση της τελικής τους επιφάνειας και αποκατάσταση των τοµών των εργασιών στα δίκτυα Ο.Κ.Ω Εκπόνηση κυκλοφοριακών µελετών στα ηµοτικά ιαµερίσµατα από τις οποίες θα προκύψουν οι αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις (µονοδρόµηση οδών, περιοχές απαγόρευσης στάθµευσης, ελάχιστο αναγκαίο πλάτος δρόµων κλπ) αλλά και η απαιτούµενη οριζόντια και κάθετη σήµανση για την ορθή ρύθµιση της κυκλοφορίας Λήψη Κανονιστικών Αποφάσεων περιορισµού ή και απαγόρευσης της κίνησης και της στάθµευσης των τροχοφόρων σε επιλεγµένα σηµεία των οικισµών Άσκηση πιέσεων σε αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες για την κατασκευή ανισόπεδου κόµβου στην έξοδο του.. Νέου Σουλίου καθώς και για την ριζική βελτίωση ή κατάργηση και επανακατασκευή του κόµβου Αγίου Πνεύµατος επί της Εθνικής Οδού Ωρίµανση των µελετών του οδικού άξονα «Ντουβισνόστρατα», από την προτεινόµενη υπόγεια διάβαση του.. Νέου Σουλίου, έως το.. αφνουδίου. ιεκδίκηση της κατασκευής του δρόµου µέσα από τα επόµενα Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα Ηλεκτροφωτισµός και διαµόρφωση των υτικών κόµβων εισόδου στο Χρυσό και την Πεντάπολη Κατασκευή νέου δρόµου Συκιάς Κόµβος Πεντάπολης για την συγκέντρωση των βαρέων οχηµάτων των λατοµείων της περιοχής και την αύξηση της ασφάλειας στον δρόµο Εµµ. Παπάς Κόµβος Πεντάπολης Ολοκλήρωση του περιµετρικού οδικού δακτυλίου του ήµου µε την κατασκευή του Νότιου δρόµου Χρυσού Πεντάπολης. 153

7 Ανθρώπινο δυναµικό & υλικοτεχνική υποδοµή Οικονοµικά Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού κάθετης σήµανσης (ρυθµιστικές και πληροφοριακές πινακίδες, καθρέπτες στις επικίνδυνες διασταυρώσεις, κολωνάκια απαγόρευσης στάθµευσης κλπ) Προµήθεια και εγκατάσταση µειωτών ταχύτητας (σαµαράκια) σε δρόµους που οι οδηγοί αναπτύσσουν µεγάλες ταχύτητες Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού κάθετης σήµανσης (ρυθµιστικές και πληροφοριακές πινακίδες) καθώς και λοιπού εξοπλισµού ασφάλειας των κινούµενων οχηµάτων επί των οδών σύνδεσης των οικισµών µε την Εθνική Οδό (στηθαία ασφαλείας, αντανακλαστικούς δείκτες, έντονη διαγράµµιση οδοστρωµάτων κλπ) 154

8 ΆΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.3: Υ ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Γενικοί Στόχοι: 1.3.1Βελτιστοποίηση της λειτουργίας των εσωτερικών ικτύων ύδρευσης Αξιοπιστία εξωτερικών ικτύων Ύδρευσης και αύξηση της φέρουσας ικανότητάς τους Ανάπτυξη νέων και προστασία υφιστάµενων Πηγών υδροληψίας Αποδοτική λειτουργία των Αρδευτικών ικτύων, αύξηση των αρδευόµενων περιοχών Αρµόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Αποδέκτες Ανάγκες - Προβλήµατα υνατότητες Χρήστες Υπηρεσιών Ύδρευσης Χρήστες Υπηρεσίας Αποχέτευσης Μόνιµοι Κάτοικοι ηµοτικών ιαµερισµάτων Αγρότες και γενικά χρήστες των δικτύων Άρδευσης Μεγάλη συχνότητα βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης λόγω κυρίως της µεγάλης τους ηλικίας και της έλλειψης προδιαγραφών κατά την κατασκευή τους. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την αδυναµία άµεσης ανταπόκρισης από τα συνεργεία του ήµου, προκαλούν τα συχνά και έντονα παράπονα από τους δηµότες προς την Υπηρεσία. Έλλειψη ΕΥΑ ή παρεµφερούς διοικητικής δοµής µε επακόλουθο, λόγω της ελλιπούς εξειδίκευσης, να παρατηρείται αδυναµία επαρκούς ελέγχου των δικτύων, µεγάλο ποσοστό απωλειών των δικτύων ύδρευσης, αδυναµία συστηµατικής έκδοσης λογαριασµών καταναλώσεων σε συχνότερη του έτους βάση κλπ Η λήψη µετρήσεων κατανάλωσης και έκδοση λογαριασµών ύδρευσης (και µαζί µε αυτούς αποχέτευσης και αγροτικής οδοποιίας), µε συχνότητα µία φορά ανά έτος, καθιστά σπάνιο τον έλεγχο των καταναλώσεων και δυσχεραίνει λόγω του αυξηµένου ποσού την οικονοµική ανταπόκριση των δηµοτών Αξιοποίηση της ιαδηµοτικής Συνεργασίας µε το ήµο Στρυµόνα, και σύσταση ιαδηµοτικής ΕΥΑ µετά την έναρξη κατασκευής του κοινού Βιολογικού Καθαρισµού Αξιοποίηση της στελέχωσης όµορου ήµου (Ν. Ζίχνης) ή ακόµη και της ΕΥΑ Σερρών µε εξειδικευµένο προσωπικό (Μηχανολόγος Μηχανικός) στην παρακολούθηση, συντήρηση και επισκευή των αντλητικών συγκροτηµάτων Ανυπαρξία Κανονισµών Άρδευσης, Αποχέτευσης Καταγραφή δικτύων, περιορισµός απωλειών, αυτοµατοποίηση, µοντελοποίηση, τηλεπαρακολούθηση και εντοπισµός διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης Εµφανιζόµενα προβλήµατα ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας υδρευτικού νερού Η ανεπάρκεια των υφιστάµενων καθιστά επιτακτική την ανάγκη ανεύρεσης και αξιοποίησης νέων υδατικών αποθεµάτων (πηγές, γεωτρήσεις) Χρήσης των νέων τεχνολογιών για την βελτίωση της λειτουργίας και παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης Αξιοποίησης των ανεκµετάλλευτων πηγών για την άρδευση πρόσθετων καλλιεργειών Αδυναµία ελέγχου της λειτουργίας και της χρέωσης των αρδευτικών καταναλώσεων στους χρήστες των δικτύων άρδευσης (έλλειψη υδροµέτρων, λαθραίες συνδέσεις, έλλειψη προσωπικού αστυνόµευσης κλπ) 155

9 Στόχοι ικανοποίησης αναγκών αποδεκτών της αρµόδιας υπηρεσίας Στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης αρµόδιας υπηρεσίας ραστηριότητες Η ανυπαρξία εξειδικευµένου υπαλλήλου (ηλεκτρολόγου µηχανολόγου) σε αντλιοστάσια ύδρευσης άρδευσης έχει ως αποτέλεσµα την ελλειµµατική συντήρηση των αντλιοστασίων, την συχνή εµφάνιση βλαβών, την υπερκοστολόγηση των επισκευών, την αδυναµία της παρακολούθησης των παρεχόµενων από τους εργολάβους υπηρεσιών κλπ Στόχοι Έγκαιρη λήψη µέτρων αντιµετώπισης κινδύνων λειψυδρίας Εξασφάλιση επάρκειας υδατικών αποθεµάτων για την ύδρευση των κατοίκων Συστηµατικός έλεγχος και παροχή ποιοτικά άριστου νερού για υδρευτική κατανάλωση Ελαχιστοποίηση των βλαβών και των απωλειών των δικτύων διανοµής ηµιουργία αυτοτελούς δοµής (π.χ. γραφείο, ΕΥΑ, πλήρες συνεργείο) Ύδρευσης Αποχέτευσης µε σκοπό την εξειδίκευση και την αποδοτικότερη παρακολούθηση και διαχείριση των υποδοµών διανοµής υδάτινων πόρων. Η προµήθεια και λειτουργία αυτοµατοποιηµένου συστήµατος λήψης και καταχώρησης ενδείξεων υδροµέτρων καταναλωτών Προµήθεια συστηµάτων εντοπισµού διαρροών και επιθεώρησης των αγωγών των δικτύων ύδρευσης. Ανάπτυξη συνεργασιών για τον έλεγχο της λειτουργίας των αντλιοστασίων ράσεις Εκπόνηση µελετών στα ηµοτικά ιαµερίσµατα για τα οποία δεν έχουν εκπονηθεί παρόµοιες µελέτες, µε σκοπό την αντικατάσταση των πεπαλαιωµένων δικτύων ύδρευσης Έργα βελτιώσεων και αντικαταστάσεων δικτύων ύδρευσης των οικισµών Μοντελοποίηση των δικτύων ύδρευσης και εντοπισµός των κρίσιµων διαδροµών για την βελτίωση της λειτουργίας τους (επάρκεια παροχών και πιέσεων) Κατασκευή νέων εξωτερικών αγωγών ύδρευσης και µεταφοράς νερού για την ορθολογική διανοµή των υπαρχόντων υδατικών αποθεµάτων (π.χ. Μέταλλα- αφνούδι, Εµ. Παπάς Πεντάπολη, Άγιο Πνεύµα Νέο Σούλι) Εκπόνηση πλήρους υδρογεωλογικής µελέτης για τον εντοπισµό νέων θέσεων ανόρυξης γεωτρήσεων και τον καθορισµό της δυναµικότητας του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα ιαχωρισµός των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης Έργα συντήρησης και αποκατάστασης φθορών στα υφιστάµενα αρδευτικά δίκτυα Κατασκευή νέων αρδευτικών δικτύων σε περιοχές που δεν 156

10 Οργάνωση & συνεργασίες Ανθρώπινο δυναµικό & υλικοτεχνική υποδοµή υπάρχουν Έργα συγκράτησης και σταδιακής απόδοσης σε αρδευτικά δίκτυα, των όµβριων. Κατασκευή υδατοταµιευτήρων και δεξαµενών συγκέντρωσης όµβριων στις εξόδους µικρών και ευρύτερων λεκανών απορροής Συστηµατοποίηση ελέγχων ποιότητας παρεχόµενου νερού για ύδρευση, διαδικασίες δηµοσιοποίησης Αστυνόµευση και έλεγχος της λειτουργίας των δικτύων (παράνοµες συνδέσεις, αφαίρεση υδροµετρητών, παροχές µεγαλύτερης διαµέτρου, έγκαιρη διακοπή υδροδότησης, αντικατάσταση φθαρµένων παροχών κλπ) µε σκοπό την οικονοµική τους λειτουργία και την επάρκεια του παρεχόµενου νερού για το σύνολο των καταναλωτών Εντοπισµός και χαρτογράφηση των παλαιών δικτύων ύδρευσης που παραµένουν σε λειτουργία Χαρτογράφηση των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Αξιοποίηση υδάτινου δυναµικού Μενοικίου Όρους. Ωρίµανση µελετών, προγραµµατισµός αναγκαίων έργων για την υποβολή τους στα επόµενα Αναπτυξιακά Προγράµµατα Νοµιµοποίηση Γεωτρήσεων µε την έκδοση των απαιτούµενων εγκρίσεων Λήψη Κανονιστικών Αποφάσεων (και παρακολούθηση της τήρησής τους) για την λειτουργία των αρδευτικών δικτύων και την εξάλειψη των φαινόµενων κακοδιαχείρισής τους Εκµετάλλευση του συνόλου των διατιθέµενων υδατικών πόρων υποβαθµισµένης ποιότητας (ακατάλληλες για ύδρευση πηγές και γεωτρήσεις, µόνιµες ροές χειµάρρων κλπ) για την διάθεσή τους σε αρδευτικά δίκτυα Αστυνόµευση και έλεγχος της λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων (διαρροές, παράνοµες συνδέσεις, αφαίρεση υδροµετρητών κλπ) µε σκοπό την οικονοµική τους λειτουργία και την επάρκεια του παρεχόµενου νερού για περισσότερους καταναλωτές Εγκατάσταση συσκευών ελέγχου της λειτουργίας και εντοπισµού των απωλειών από διαρροές Συντήρηση των υφιστάµενων δικτύων ύδρευσης Συντήρηση αγωγών µεταφοράς, έλεγχος λειτουργίας και επίλυση τεχνικών προβληµάτων µε σκοπό την απρόσκοπτη και επαρκή υδροδότηση των οικισµών Αυτοµατοποίηση εξωτερικών δικτύων µε την εγκατάσταση συστήµατος ηλεκτρονικής παρακολούθησης και έγκυρης ειδοποίησης Εργασίες συντήρησης και παρακολούθησης των γεωτρήσεων, καταγραφή υφιστάµενου εξοπλισµού και 157

11 Οικονοµικά εγκατάσταση κατάλληλων εφεδρικών συστηµάτων Αυτοµατοποίηση και τηλεπαρακολούθηση της λειτουργίας των αντλιοστασίων Καθορισµός αυστηρότερων ποινών στους παραβάτες, αυτοµατοποίηση της διαδικασίας επιβολής τους, καθιέρωση συστήµατος δηµοσιοποίησης των επιβαλλόµενων ποινών Εφαρµογή κατάλληλης τιµολογιακής πολιτικής (κλιµακωτό τιµολόγιο) για την αποθάρρυνση της υπερκατανάλωσης του αρδευτικού νερού και την επιβράβευση της εφαρµογής από τους καλλιεργητές αποδοτικότερων συστηµάτων άρδευσης (στάγδην). 158

12 ΆΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.4: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Γενικοί Στόχοι: Εξάλειψη των Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ Α), µείωση συνεπειών ανυπαρξίας ΧΥΤΑ στο Νοµό Περιβαλλοντικά αποδεκτή διάθεση Λυµάτων (αστικών και µη) Ελαχιστοποίηση όχλησης ηµοτών από τα Λατοµεία της περιοχής Αρµόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Αποδέκτες Ανάγκες - Προβλήµατα υνατότητες Οι µόνιµοι Κάτοικοι των ηµοτικών ιαµερισµάτων Χρήστες Υπηρεσιών Αποχέτευσης Ανεξέλεγκτη απόθεση των απορριµµάτων από τους ηµότες σε απαγορευµένες περιοχές περιµετρικά των οικισµών Έλλειψη περιβαλλοντικής συνείδησης των δηµοτών και ανυπαρξία ηµοτικής Αστυνοµίας για επιβολή προστίµων στους παραβάτες Αξιοποίηση της ιαδηµοτικής Συνεργασίας µε το ήµο Στρυµόνα, και σύσταση ιαδηµοτικής ΕΥΑ µετά την έναρξη κατασκευής του κοινού Βιολογικού Καθαρισµού Κτηνοτρόφοι Οι κάτοικοι των.. Εµ. Παπά και Συκιάς λόγω της χωροθέτησης των λατοµείων στην περιοχή τους. Στόχοι ικανοποίησης αναγκών αποδεκτών της αρµόδιας υπηρεσίας Στόχοι εσωτερικής Ανάγκη για άµεση περίφραξη και έλεγχο του ΧΑ Α καθώς και για συχνή ταφή των διατιθέµενων απορριµµάτων προς αποφυγή των πυρκαγιών αλλά και της βοσκής διαφόρων ελεύθερων ζώων. Η καθυστέρηση κατασκευής ΧΥΤΑ στο Νοµό σε συνδυασµό µε την επιβολή λειτουργίας ενός ΧΑ Α για όλο τον ήµο και τον συνεχώς αυξανόµενο όγκο απορριµµάτων δηµιουργεί πρόσθετες απαιτήσεις για τον κατά το δυνατό περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο αποκοµιδής και διάθεσης των απορριµµάτων αλλά και την λήψη µέτρων µείωσης του όγκου των διατιθέµενων προς ταφή απορριµµάτων (Ανακύκλωση) Περιβαλλοντικά απαράδεκτη διάθεση των παραγόµενων αστικών και κτηνοτροφικών λυµάτων σε ρέµατα χωρίς καµία προηγούµενη επεξεργασία Η χωροθέτηση τεσσάρων λατοµικών επιχειρήσεων στη περιοχή δηµιουργεί προβλήµατα στην καθηµερινή ζωή των κατοίκων αλλά και περιβαλλοντική υποβάθµιση της ευρύτερης περιοχής Στόχοι Περίφραξη του ΧΑ Α και εγκατάσταση συστήµατος πυρόσβεσης Προµήθεια εκσκαφέα για την συχνή επίχωση των απορριµµάτων στον ΧΑ Α Εκµετάλλευση της νέας Υπηρεσίας Αγροφυλακής Η οριοθέτηση και ο εξορθολογισµός του συστήµατος συγκοµιδής και διάθεσης απορριµµάτων Η ανάπτυξη προγραµµάτων Ανακύκλωσης και µείωσης του όγκου των απορριµµάτων Η µείωση των συνεπειών από την υφιστάµενο τρόπο διάθεσης των παραγόµενων αστικών και κτηνοτροφικών λυµάτων Ωρίµανση των µελετών και των πρόδροµων ενεργειών για την 159

13 ανάπτυξης αρµόδιας υπηρεσίας ραστηριότητες Οργάνωση & συνεργασίες ένταξη σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα των κύριων περιβαλλοντικών έργων Η αύξηση του διατιθέµενου µηχανολογικού εξοπλισµού για την παρακολούθηση και εύρυθµη λειτουργία των πηγών πρόκλησης περιβαλλοντικών προβληµάτων (ΧΑ Α, διάθεση λυµάτων, λατοµεία κλπ) ράσεις Περίφραξη του παραµένοντος ενεργού ΧΑ Α, λήψη αστυνοµικών µέτρων αποµάκρυνσης των ρακοσυλλεκτών από τον χώρο, κατασκευή περιµετρικής αντιπυρικής ζώνης, εγκατάσταση συστήµατος πυρόσβεσης (παροχή νερού) και δεντροφύτευση της εξωτερικής περιοχής µε σκοπό την οπτική και χρηστική του αποµόνωση από το ευρύτερο περιβάλλον Κατασκευή έργων αποκατάστασης του περιβάλλοντος, σήµανσης και αποκλεισµού πρόσβασης στους περιµετρικούς των οικισµών ΧΑ Α Ωρίµανση µελετών βιολογικού καθαρισµού (οριστικοποίηση θέσης και δυναµικότητας) και αγωγών µεταφοράς λυµάτων µε σκοπό την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ Ενίσχυση υφισταµένων (Αγ. Πνεύµα, Πεντάπολη) και κατασκευή νέων (Ν. Σούλι, Χρυσό) εσωτερικών αποχετευτικών δικτύων οµβρίων και λυµάτων Κατασκευή και λειτουργία των εναλλακτικών συστηµάτων διάθεσης των λυµάτων (υδροχαρή φυτά) στους οικισµούς εκτός Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων (Συκιά, Μέταλλα, αφνούδι και Τούµπα) Εκπόνηση Μελετών διαχωρισµού των εσωτερικών δικτύων σε δίκτυα οµβρίων και ακαθάρτων Εκτέλεση προγράµµατος δενδροφυτεύσεων στις περιοχές περιµετρικά των λατοµείων και των δρόµων διέλευσης των βαρέων οχηµάτων Μετατόπιση του υτικού δρόµου που εξυπηρετεί τα Λατοµεία της Συκιάς, µε παράλληλη εγκατάσταση πρασίνου και ηχοπετασµάτων κατά µήκος του οικισµού ώστε να µειωθεί όσο είναι δυνατό η όχληση των κατοίκων Μελέτη και διευθέτηση συγκεκριµένων διαδροµών και επικίνδυνων σηµείων (κόµβοι, διασταυρώσεις κλπ) για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από την διέλευση των φορτηγών µεταφοράς των αδρανών Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για τον καθορισµό και την διαδικασία επιβολής των ποινών στους δηµότες που πετούνε ανεξέλεγκτα τα απορρίµµατά τους., Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα λαµβανόµενα από το ήµο µέτρα εξάλειψης των ΧΑ Α 160

14 Ανθρώπινο δυναµικό & υλικοτεχνική υποδοµή περιµετρικά των οικισµών, για τον «σωστό» τρόπο διάθεσης των πάσης φύσεως απορριµµάτων τους καθώς και για τις συνέπειες από την ανεξέλεγκτη ρίψη τους (διοικητικές ποινές) Σύσταση ηµοτικού Οργάνου Ελέγχου τόσο για την διαπίστωση των παραβάσεων, όσο και για την καθηµερινή εποπτεία των «επικίνδυνων» περιοχών Ενεργοποίηση των ηµοτών και πιλοτική εφαρµογή προγραµµάτων Ανακύκλωσης σε διάφορες κατηγορίες απορριµµάτων (Αλουµίνια, χαρτί, ηλεκτρικές συσκευές, µπαταρίες κλπ) Συγκρότηση Πρόσθετου Συστήµατος Περισυλλογής και ιάθεσης των παραγόµενων από τους ηµότες Απορριµµάτων (συµπληρωµατικά του υφιστάµενου τρόπου µε την εργολαβία καθαριότητας), το οποίο θα στοχεύει στην εξάλειψη των απορριµµάτων εκείνων που µεταφέρονται από τους δηµότες και απορρίπτονται στους περιµετρικούς των οικισµών ΧΑ Α. Το πρόσθετο σύστηµα θα περιλαµβάνει τον αναγκαίο εξοπλισµό (ειδικούς κάδους, όχηµα περισυλλογής κλπ) καθώς και το οργανωτικό σκέλος για την βέλτιστη λειτουργία του µε το µικρότερο δυνατό κόστος Έναρξη υλοποίησης πρόδροµων ενεργειών για την λειτουργία του ΧΑ Α ως Σταθµού Μεταφόρτωσης όταν κατασκευαστεί ο ΧΥΤΑ του Νοµού. Οι ενέργειες αφορούν κυρίως στον τρόπο διάθεσης και ταφής των απορριµµάτων, στην διαµόρφωση των χώρων υποδοχής και συγκέντρωσης των όγκων που µεταφέρονται από ιδιώτες, στην εγκατάσταση σε συγκεκριµένα σηµεία (κατάλληλα διαµορφωµένα) των κάδων συλλογής των υλικών από τα Προγράµµατα Ανακύκλωσης, στον καθορισµό του τρόπου εισόδου και εξόδου από τον χώρο, στην καταγραφή των εισερχόµενων οχηµάτων και του είδους των µεταφερόµενων απορριµµάτων κ.ά Λήψη διοικητικών µέτρων σε κτηνοτροφικές µονάδες που διαθέτουν τα απόβλητά τους µε ιδιαίτερα επιβλαβή για το περιβάλλον τρόπο (σε ευαίσθητους αποδέκτες κλπ) Υδροδότηση των λατοµείων µε σκοπό την ελαχιστοποίηση της παραγόµενης σκόνης και την άρδευση των εγκατεστηµένων δενδρυλλίων Λήψη κανονιστικών µέτρων για την απαγόρευση της άναρχης κυκλοφορίας των βαρέων οχηµάτων και την εγκατάσταση σηµείων υποχρεωτικής διαβροχής των φορτηγών και των µεταφερόµενων υλικών Εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων κατεύθυνσης προς τον εναποµείναντα ενεργό ΧΑ Α του ήµου και βελτίωση του οδικού δικτύου πρόσβασης µε σκοπό την εύκολη πρόσβαση 161

15 Οικονοµικά των οχηµάτων στην περιοχή, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών (βροχές, χιόνια, λάσπες κλπ) και είδους οχήµατος (επιβατικά, τρακτέρ, βαρέα φορτηγά, απορριµµατοφόρα κλπ) Μέριµνα για την συνεχή επίχωση των αποτιθέµενων στον ενεργό ΧΑ Α απορριµµάτων. Η επίχωση είναι δυνατόν να επιτευχθεί είτε µε την ύπαρξη µόνιµου ιδιόκτητου µηχανολογικού εξοπλισµού (ερπυστριοφόρος φορτωτής ή εκσκαφέας), είτε µε την δηµοπράτηση εργολαβίας ετήσιας βάσης για την εκτέλεση της εργασίας από ιδιώτη Παρακολούθηση µε την εγκατάσταση µόνιµου δικτύου συσκευών (Κάµερες, ηχόµετρα κλπ) και καταγγελία στις αρµόδιες υπηρεσίες των περιστατικών παραβίασης των εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων που το Ελληνικό ηµόσιο έχει επιβάλει για την λειτουργία των Λατοµείων (διαβροχή σπαστήρων αδρανών, διέλευση ασκέπαστων φορτηγών, ισχυρές και συνεχής εκρήξεις, παραβίαση ορίων λατοµικής ζώνης κλπ) 162

16 ΆΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.5: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Γενικοί Στόχοι: Κατάρτιση Σχεδίων ράσης και Οργάνωση Μέσων Πολιτικής Προστασίας Πρόληψη πυρκαγιών Αντιπληµµυρική Προστασία Οικισµών και Αγροκτηµάτων Αρµόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Αποδέκτες Ανάγκες - Προβλήµατα υνατότητες ηµότες που έχουν ανάγκη δράσεων Πολιτικής Προστασίας Οικονοµικά αδύναµοι, ηλικιωµένοι και ανήµποροι δηµότες Επισκέπτες των δασικών περιοχών του ορεινού όγκου και κτηνοτρόφοι της περιοχής Κάτοικοι σε παραρεµάτιες περιοχές Αγρότες µε καλλιέργειες κοντά στα ρέµατα των αγροκτηµάτων Σταδιακά αυξανόµενες κατ έτος ανάγκες επέµβασης των συνεργείων του ήµου σε περιπτώσεις εκδήλωσης θεοµηνιών και ακραίων καιρικών φαινοµένων (χιονοπτώσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές, κατολισθήσεις κλπ) Ανυπαρξία σχεδίου δράσης και ειδικής αποθήκης θεοµηνιών µε αναγκαία ήδη πρώτων βοηθειών και εργαλεία άµεσης επέµβασης των συνεργείων Η ύπαρξη µεγάλου αριθµού ετοιµόρροπων κτιρίων. Υπάρχει ανάγκη αναλυτικής εξέτασης και έναρξης των διαδικασιών άρσης της επικινδυνότητας (επιβολή επισκευών ή κατεδαφίσεων) Ελλιπής Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή έργων πρόληψης και ελαχιστοποίησης των αποτελεσµάτων από την εκδήλωση θεοµηνιών Καταπατήσεις και αυθαίρετες ανθρώπινες επεµβάσεις σε ρέµατα µειώνουν την παροχετευτικότητά τους Χρήση νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση, οργάνωση, καταγραφή, αποτύπωση και επέµβαση σε διάφορα αντικείµενα και περιοχές εκδήλωσης (ή υποψήφιες προς εκδήλωση) των συνεπειών από θεοµηνίες Ενίσχυση του εθελοντισµού, εκµετάλλευση των οργανώσεων που λειτουργούν στον ήµο. Στόχοι ικανοποίησης αναγκών αποδεκτών της αρµόδιας υπηρεσίας Στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης αρµόδιας υπηρεσίας ραστηριότητες Στόχοι Η λήψη µέτρων πρόληψης αλλά και ελαχιστοποίησης των συνεπειών εκδήλωσης ακραίων καιρικών και άλλων φαινοµένων Η δυνατότητα άµεσης και αποτελεσµατικής βοήθειας στους πληγέντες δηµότες από την εκδήλωση των ανωτέρω φαινοµένων Η κατάρτιση σχεδίων δράσης και η εκπαίδευση του προσωπικού για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων εκδήλωσης θεοµηνιών ράσεις Ενέργειες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Έκδοση και διανοµή µίνι οδηγού βασικών µέτρων ατοµικής προστασίας για τους πιθανούς κινδύνους που µπορεί να προκύψουν Έργα κατασκευής νέων και συντήρησης των υφιστάµενων σηµείων υδροληψίας τόσο εντός κατοικηµένων περιοχών 163

17 Οργάνωση & συνεργασίες (πυροσβεστικοί κρουνοί) όσο και πλησίον των επικίνδυνων περιοχών (ΧΑ Α, ηµοτικά άση, Αποθήκες πυροµαχικών κλπ) Εντοπισµός και άρση των κινδύνων πρόκλησης πυρκαγιών (αποκατάσταση ΧΑ Α, καθαρισµός και χρέωση στους ιδιοκτήτες των επικίνδυνων εγκαταλελειµµένων κτιρίων και οικοπέδων εντός των οικισµών, εξέταση από τη ΕΗ των επικίνδυνων σηµείων του δικτύου της και συντήρησή του κλπ) Χαρτογράφηση και συντήρηση του ασικού οδικού δικτύου ιάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία µε το ασαρχείο Έργα αποκατάστασης της οµαλής υδραυλικής λειτουργίας των ρεµάτων κατά την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων (διαπλατύνσεις, κατασκευή αναβαθµών, ενίσχυση πρανών κλπ) Περιοδική εξέταση και αποµάκρυνση από τις κοίτες των ρεµάτων κυρίως των δέντρων αλλά και κάθε άλλου αντικειµένου (µπάζα, ασταθείς βράχοι) που θα µπορούσε κατά την διάρκεια της πληµµύρας να παρασυρθεί και να φράξει την είσοδο των αντιπληµµυρικών έργων στους Οικισµούς Έργα ενίσχυσης διατοµών και αύξησης παροχετευτικότητας των δικτύων οµβρίων εντός των ηµοτικών ιαµερισµάτων Εκπόνηση µελέτης οριοθέτησης των βασικών ρεµάτων µε την διερεύνηση της υφιστάµενης παροχετευτικότητας και τον εντοπισµό των κρίσιµων διατοµών (στενώσεις) Καθαρισµός ρεµάτων από αυτοφυή βλάστηση και αποκατάσταση κοιτών από αυθαίρετες ανθρώπινες παρεµβάσεις (µπάζωµα από παραρεµάτιες καλλιέργειες, αυθαίρετη κατασκευή διαβάσεων µε απότµιση των πρανών κλπ) Εκπόνηση Σχεδίου ράσης για την πρόληψη αλλά κυρίως για τις αναγκαίες επεµβάσεις κατά το κρίσιµο χρονικό διάστηµα αµέσως µετά την εκδήλωση θεοµηνίας ή φυσικής καταστροφής. ιερεύνηση των πιθανών κινδύνων, εντοπισµός των κρίσιµων περιοχών όπου αναµένεται η µεγιστοποίηση των συνεπειών για κάθε επιµέρους κίνδυνο Οργάνωση πλήρους Αποθήκης Υλικών Εκτάκτων Αναγκών (Α.ΥΛ.Ε.Α.). Προµήθεια των αναγκαίων υλικών (γεννήτριες, αντλίες ακαθάρτων, κοµπρεσέρ, φορητών συστηµάτων πυρόσβεσης, φακών, ασυρµάτων, κλινοσκεπασµάτων, µικρής ποσότητας καυσίµων, µέσων ατοµικής προστασίας του εµπλεκόµενου προσωπικού κλπ). Οργάνωση των υλικών µε βάση του πιθανούς κινδύνους και σύνταξη του αναγκαίου υποστηρικτικού υλικού (πίνακες συχνοτήτων ασυρµάτων, χάρτες, σχέδια δράσεις, οδηγίες χρήσης εξοπλισµού 164

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 7/2008 Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 2007 2010 B Φάση Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ. ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ. ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 2014 Σ ω τ ή ρ η ς Μ ε θ ε ν ί τ η ς www.pamemprosta2014.blogspot.gr ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 5.1 5.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΌΡΑΜΑ, ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 5.1.1 Αποστολή «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128 Ενότητα 1: «Στρατηγικόςς Σχεδιασμός» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014» ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ιούλιος 2012 Σελίδα 1 από 128 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www. aueb. gr/ statistical- institute ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Εισαγωγή Τρέχουσες Εξελίξεις Γενικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΜΑΛΙΑ ΤΟΚΑ ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΟΚΤΩ ΚΥΚΛΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 5 Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...14 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...18. 3.3.1 Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης...30

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...14 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...18. 3.3.1 Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης...30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2012 2014 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 Αριθ.Αποφ 6/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 7/2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΗΜΑΡΧΟΣ:ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΑΤΣΗΣ

ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΗΜΑΡΧΟΣ:ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΑΤΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΗΜΑΡΧΟΣ:ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΑΤΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Πρόλογος Πολίτες του ήµου µας, γυναίκες και άνδρες, νέες και νέοι. Εµείς που συµµετέχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 211 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης...

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... 144 Θεματικός Τομέας: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής... 146 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09 /09 /2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: οικ 40055 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2011-2014 Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού Σύνοψη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα...4 1.2 Ορισµός, στόχοι & διάθρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος...4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα