Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας."

Transcript

1

2

3 Πικρ α σθηση O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. ιερωτηθήκατε ποτ ποιά ε ναι α τία; Στ ρώτηµα α τ φυσικ µπορο ν ν παντήσουν γκυρα ο ρµοδιώτεροι λων, δηλ. ο δηµιουργοί της (πλοιοκτ τες). O λ γος λοιπ ν γι τ ν πο ον ναυτιλία µας κατέχει σταθερ τ ν κορυφ ε ναι νας κα µοναδικ ς: T γεγον ς τι ποντοπ ρος Eλλην πιχειρηµατίας δρ κτ ς τ ς δικαιοδοσίας το Pω- µαίικου Kρατιδίου. O διοι, ο ρµοδιώτεροι λων, στ ( ντελ ς ποθετικ ε αίως) ρώτηµα, ποιά θ ε ναι τ χη τους ν τεθο ν κάτω π τ ν (νοµικ, γραφειοκρατικ, πολιτικ κα ο κονοµικ ) λεγχο το Pωµαίικου, θ σ ς παντήσουν νενδοίαστα τι σ λάχιστα χρ νια θ χουν καταστραφ. Στ παρ ν τε χος το «αυλο» πάρχει πολ τως πειστικ τεκ- µηρίωση το γεγον τος τι ρ λος το Pωµαίικου Kρατιδίου στ ν πορεία κα τ ν ζω το Eλληνα ε ναι λέθριος, σ να τουλάχιστον κ - µη σηµαντικ τοµέα, τ ν πιστηµονικ. Θ δια άσετε τι π δηµοι Eλληνες πιστήµονες µ πικεφαλ ς να Xιώτη καθηγητ σ ναν «λληνοκρατο µενο» χ ρο ν ς µερικανικο δρ µατος, τ ν Tοµέα ιαστηµικ ς το πανεπιστηµίου τ ς Bαλτιµ ρης, ε ναι παγκ σµια πρωτοπορία τ ν ρευν ν γι τ ς ποστολ ς στ ιάστηµα κα ταυτ χρονα ο κορυφα οι γκέφαλοι τ ν πλανητικ ν προγραµµάτων τ ς NAΣA δ κα δεκαετίες. Kα ταυτ χρονα θ πληροφορηθ τε γι µι τέτοια σαπίλα κα πιστηµονικ νυπαρξία λων τ ν κορυφαίων πιστηµονικ ν δρυµάτων τ ς Eλλάδος, πο ν δ ν κλείσετε τ µ τη σας π τ ς λοιµώδεις ναθυµιάσεις της, θ α σθανθ τε θλίψη, σως κα ντροπή. *** H διαφορ µεταξ τ ς ντ ς κα κτ ς κράτους ε κ νας το στί ου, που ο Eλληνες γωνίζονται στο ς προµνησθέντες τοµε ς ε ναι τ σο υσσαλέα κα κραυγαλέα, στε πίκληση κα λλων ναλ γων συγκρίσεων κα µπορο ν ν γίνουν πολλ ς ε ναι περιττή. E ναι προφαν ς τι κάποια ρατη δ ναµη πενεργε ντ ς τ ν λλαδικ ν συν ρων κα παραλ ει τ ς ζωτικ ς κα δηµιουργικ ς δυνάµεις το Eλληνα, α τ ς κρι ς πο πελευθερώνονται κα νεργοποιο νται µ τ σο σπουδα α ποτελέσµατα, µ λις ναπτυχθο ν σ λλα περι- άλλοντα κα µάλιστα ξένα, ποµένως δυσµεν.

4 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος Tί συµ αίνει; E ναι πράγµατι τ Pωµαίικο Kρατίδιο χθρ ς το Eλληνισµο ; Aληθε ει α τ πο τ κατηγορο ν πολλοί, τι δηλαδ π τ ν µερ ν του τ λληνικ θνος συρρικνώθηκε ριστικ χάνοντας τ ς προαιώνιες στίες του ( Aν. Pωµυλία, Iωνία, Kωνσταντινο πολη, Kαππαδοκία, Π ντος, K προς κατ τ µισυ µέχρι στιγµ ς..., Aν. Θράκη κ.λπ.) νας ξερριζωµ ς πο ε αίως δ ν προκάλεσαν ο Tο ρκοι κ.λπ., φο ο Eλληνες ζο σαν κε κα κµαζαν ο κονο- µικ κα πολιτιστικ νεν χλητοι πολλο ς α νες κάτω π τ ν κυριαρχία ξένων, πρ τ ς συγκροτήσεως το Pωµαίικου κα χωρ ς τ ν... «προστασία» του; T Eλληνικ Kράτος κατε ρ χθισε τ Eλληνικ Eθνος; Aλίµονο τ ρωτηµατικ α τ κα πολλ λλα παρεµφερ, σο κι ν φαίνωνται κ πρώτης ψεως «παράδοξα», χουν στέρεη άση, τ ν άση τ ς διας τ ς στορικ ς λήθειας λλ κα τ ς διας τ ς χειροπιαστ ς πραγµατικ τητας. Oπως χει στέρεη άση κα τ ρώτηµα, ν Eλληνισµ ς µπορ ν ζ χωρ ς κράτος σο πικρ κι ν ε ναι γι σους π µ ς πάσχουµε κα ποφέρουµε γι τ άσανα κα τ ν θλι ερ κατάρρευση το θνους µας, φο µέχρι τ 1922 «Eλληνισµ ς τ ν Tρι ν Hπείρων κα τ ν Πέντε Θαλασσ ν» πε ίωσε χωρ ς ν συρρικνωθ κα ν ξερριζωθ ζώντας π πολλο ς α νες π ξένη κατοχ (Pωµαιοκρατία, Tουρκοκρατία, λλ κα Bυζαντινοκρατία τελευταία νθελληνικώτερη τ ν λλων δ ο...). *** Σήµερα πάρχει µία πραγµατικ τητα, στω α τ πο φιστάµεθα λοι µας. Oµως πάρχει κα ερ Eλληνική µας Γλ σσα α τ κρι ς πο µ ν µους του κρωτηριάζει κα καταστρέφει τ Pω- µαίικο κα πάρχουν ο Aγιοί µας T ποι το πολιτισµο τ ς νθρωπ τητας, πέροχη α τ γ, που ε χαµε τ ν τ χη ν γεννηθο µε κα ν κατοικο µε. T δ ο α τ πολυάκρι α δ ρα ρκο ν, γι ν νεχθο µε τ Pωµαίικο κα ν θυσιασθο µε ν νάγκ η γι τ ν παρξή του, ν σ ω διατηρε τ ν µητρίδα Eλληνικ ς πίσηµη γλ σσα του κα ν σ ω πατρίδα γ µας ε ναι τ δαφος τ ς πικρατείας του. Kα σ,τι φορ στ ν πελευθέρωση τ ν ζωτικ ν κα δηµιουργικ ν δυνάµεών µας ς Eλλήνων, ς τ ς ναπτ ξουµε ς τοµικ τητες κα προσωπικ τητες, ξω π τ τρισάθλιο ργανωτικ σχ µα πο συνιστ τ κράτος. Aς ιώσουµε τ ν πικρ α σθηση τι δ ν πάρχει λληνικ κράτος... A τ ε ναι νας ρεαλισµ ς δηµιουργικ ς..i.λ.

5 EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN H δ θεν ε λ γηση τ ς παναστάσεως στ ν Aγία Λα ρα K ριε διευθυντά, Mετ τ δελτίο ε δήσεων τ ς ET1 κατ τ ν σπέρα τ ς 11/12/98 γινε µία λιγ λογη ναφορ το δηµοσιογράφου κ. Παπαδοπο λου στ ναφυ ν προσφάτως θέµα τι ο τε ξοµολ γηση τ ν πρώτων Eλλήνων στρατιωτ ν λα ε χώρα ο τε ε λ γηση τ ν πλων τους στ ν µον τ ς Aγίας Λα ρας κατ τ ν ναρξη τ ς Eλληνικ ς Eπαναστάσεως το H ναφορ α τ λθε ς συνέχεια κποµπ ς γενοµένης στ «MEΓA» ξ φορµ ς ι λίου κδοθέντος πρ σφατα στ ν Πάτρα. T θέµα το το ε ναι παλαι, δι τι ναφέρεται λεπτοµερ ς στ ποµνηµονε µατα το γωνιστο τ ς παναστάσεως Φωτάκου, λλ παρογκωνίσθηκε προ λήθηκε τ πρ τον π τ ς στ λες το «αυλο» στ τε χος 147, Mάρτιος 1994, σελ , π τ ν τίτλο «Kρυφ Σχολει κακοποίηση το µ θου». Eγράφη δ τ τε τι, καθ ναφέρει Φωτάκος, πίσκοπος Παλαι ν Πατρ ν Γερµαν ς ρισκ ταν λες τ ς µέρες κε νες στ ν Πάτρα κα τι νας τολµηρ ς Eλληνας, Σωτήρης Xαραλάµπης, ε σ λθε µ πεν ντα περίπου νδρες στ ν κωµ πολη τ ν Kαλα ρ των κα το ς διέταξε ν ρίξουν σποραδικο ς πυρο ολισµο ς, σ ν ν πήγαιναν σ γάµο πανηγ ρι. T γεγον ς κε νο θορ ησε το ς Tο ρκους το ς κατοικο ντες στ ν κωµ πολη κα κλείσθηκαν στ σπίτια, µ λις δ λθαν σ διαπραγµατε σεις µ το ς παναστάτες, παρέδωσαν τ ν π λη, παραδοθέντες κα ο διοι σ α το ς. E ναι δ γνωστ π τ ν Iστορία τ ς Eπαναστάσεως ς µηδ λως ναφερ µενον π α τ ς τι ο τε στ ν π λη τ ν Kαλαµ ν, ποία κατελήφθη πίσης κατ τ ς µέρες κε νες, ο τε σ λλη π λη λα ε χώρα πρ τ ς καταλήψεώς της ε λογία τ ν πλων, λλ λευθερία ξ λθε, πως λέγει ποιητής, «π τ κ κκαλα γαλµένη τ ν Eλλήνων τ ερά». H παρο σα ναφορ γίνεται γι τ ν ποκατάσταση τ ν πραγµάτων π το θέµατος, λλ κα γι ναν λλο λ γο: Γίνεται, γι ν ποµνήσ η τ ν λήθεια α τ κα πολλ ς λλες σ κείνους ο πο οι θέλουν το ς Eλληνες ν ε ναι ποχείριοι δοξασι ν, πο νήκουν πλέον στ παρελθ ν κα οο ν «τροµάρα»! σ σους δ ν σκ ψουν τ ν α χένα. Mετ τιµ ς Π νος Tσίνας Eπίτιµος διευθυντ ς Eθνικ ς Bι λιοθήκης O Aπολλώνιος κα ιονυσιακ ς νθρωπος Aγαπητ «αυλέ», T προεδρε ο τ ς Oµοσπονδίας τ ν Hνωµένων Λακωνικ ν Σωµατείων Aµερικ ς παρακολουθε µ νδιαφέρον τ διάφορα ρθρα το «αυλο» κα συγχαίρει σ ς κα το ς συνεργάτες σας δι τ ς ρα ες προσπάθειές σας. E χα- µε τ ν ε καιρία ν συναντηθο µε µ δ ο συνεργάτες σας, τ ν κ. Kου αλάκη κα τ ν κ. Mπεξ, πο µ ς καναν τ ν τιµ ν µ ς πισκεφθο ν µαζ µ τ ν Γιάννη Φωτοδηµητράκη ( Iαπετ ) ε ς τ γραφε α µας. Aκο σαµε πίσης π ρισµένους π το ς συνεργάτες σας, συ- µπεριλαµ ανοµένου κα το κ. Mαµανέα, ν µιλο ν σ µία διάλεξη ε ς τ ν Nέαν Y ρκη. T φιέρωµά σας «O Xαµένος ι νυσος» (τε χος ) ε ναι µία ραία προσπάθεια. Προσωπικ θ θελα ν κάνω ρισµένες κριτικ ς παρατηρήσεις γι τ ρθρο το κ. M. Mαµανέα κα ν προσφέρω µερικ ς σκέψεις γι τ θαυ- µάσιο κα γενεσιουργ Aπολλώνιο κα ιονυσιακ φαιν µενο. [...]Σ µφωνα µ τ ν κ. Mαµανέα, Aπ λλων ντιπροσωπε ει τ συνειδητ κα λογικ µέρος µας κα δι α το ντιλαµ αν µεθα τ ν κ σµο πως πραγµατικ φίσταται. O ι νυσος, συνεχίζει, άζει τ γ στ ς µπειρίες τ ς ζω ς

6 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος µας, πο δ ν ε ναι τίποτε λλο παρ συναισθή- µατα κα πιθυµίες, πο προέρχονται π το ς ρεθισµο ς το περι άλλοντος. O ίας, κοιν ς πατ ρ τ ν δ ο θεϊκ ν ροπ ν, νοποιε τ ς ντιθέσεις ζευγαρώνοντας κα διαιρώντας. O ρµονικ ς συνδυασµ ς τ ν δ ο θε ν ποτελε τ ν χρυσ καν να τ ς σορροπηµένης ζω ς, πο χει κα τ δ ο στοιχε α, πως ποδηλώνεται στ Mαντε ο τ ν ελφ ν, ερ τ ν ιον σου κα Aπ λλωνα, µ τ ν πιγραφ «Γν θι σαυτ ν». Mεγάλο λάθος ε ναι κατ τ ν γνώµη µου ξήγηση α τή. Θ θελα ν δηλώσω τι τ θε α δ ν ξηγο νται, λλ φανερώνονται στο ς µ στες π το ς εροφάντες δηγο ς. O ι νυσος δ ν ε ναι τ ποκείµενο ο τε ποκειµενικ ς κ σµος το νθρώπου. Συνδέεται κα δη- µιουργε α τ ν, λλ δ ν ε ναι δηµιο ργηµα σ µ ολον α το. O ιονυσιακ ς νθρωπος, χοντας σπάσει τ ς λυσίδες τ ς νάγκης κα τ ς πάρξεως, λευθερωµένος π τ ν τυραννικ µερικ νατένιση το ε ναι, σ κσταση ( κτ ς αυτο ) κα να µ τ θε ον ( νθουσιασµένος), πάρχει χι σ ν ψίστη κφραση το γώ του, λλ χωρ ς γώ, στω κα ν ξ νάγκης κφράζεται γωκεντρικ κα ποφέρει χαίρεται. O ιονυσιακ ς νθρωπος, νθρωπος πο ρίσκεται σ θεία κσταση κα νθουσιασµ, ε ναι µία π τ ς πολλ ς θε ες κφράσεις το Aγαθο το νείπωτου κα προϋπαρξιακο. Σ α τ τ στάδιο ιονυσιακ ς νθρωπος ε ναι να µ τ ν λικ Nο κα κφράζει τ ν παγκοσµι τητα µέσα π τ ν τοµικ τητά του. Eκφράζει τ α ώνιον χρονικ ς κα τ π ν µερικ ς. [...]T α τ σχ ει κα γι τ ν Aπ λλωνα. O θε ς Aπ λλων δ ν ε ναι σ µ ολο τ ς ντικει- µενικ τητος λλ µ λλον πηγή της. O θε ς Aπ λλων γνωρίζεται πευθείας µ νον π το ς µετρηµένους, πο ε ναι α το ε ς το ς ποίους τ πέρας άζει τ καλ τερα σ νορα στ ν πειρία τ ς πάρξεώς τους. H ρίστη κφραση τ ς σχέσεως το πέρατος κα τ ς πειρίας το νθρώπου ε ναι τ µέτρον κα δι α τ µετρηµένος νθρωπος ε ναι νώτερος κ µη κα το διανοητο, πο ος ρχεται τρίτος στ ν σειρ ριστείας σ µφωνα µ τ ν Πλάτωνα («Φίλη ος»). ι α τ κα στο ς ελφο ς δ ν πάρχει µ νον πιγραφ «Γν θι σαυτ ν» λλ κα «Π ν µέτρον ριστον». O Aπολλώνιος νθρωπος δ ν ε ναι ντίθετος το ιονυσιακο κα ο τε ο νθρωποι πο συµµετέχουν στ ιονυσιακ µυστήρια ξεφε γουν π τ ν ρετή. Mετ τιµ ς Tιµολέων Kακο ρος Oµοσπονδία Λακωνικ ν Σωµατείων Nέα Y ρκη, HΠA Π ς φαίνεται «πυραµίδα» το Tαϋγέτου π διάφορες πλευρ ς H «πυραµίδα» πως φαίνεται π τ ν Σπάρτη (B.A.) K ριε διευθυντά, Στ ς 4 Iουλίου το 98 νέ ηκα µ λλους δ ο συµφοιτητές µου (τ νέ ασµα δ ν ε ναι κα τ σο ε κολη π θεσις) στ ν Tα γετο, γι ν δο µε π κοντ α τ πο φηµολογε ται ς πυραµίδα, δηλαδ α τ πο ποστηρίζουν ρισµένοι τι ψηλ τερη κορυφ το Tαϋγέτου Πρ. Hλίας (2.407 µ.) ποτελε σκαλιστ πυρα- µίδα. A τ πο διαπιστώσαµε ( πως πολ ε κολα θ µπορο σε ν διαπιστώσ η ποιοσδήποτε νέ αινε ως κε ) ε ναι τι π τ B.A. παραπλαν ποιονδήποτε, δηλαδ τι πρ κειται γι

7 12900 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος 1999 H ψη τ ς «πυραµίδας» π τ ν Aνατολή. τεχνητ ργο, π λλες µως διευθ νσεις τ σχ µα τ ς κορυφ ς ξεφε γει κατ πολ το πυραµιδοειδο ς. Στ ν κορυφ α τ πάρχουν πέτρινα κτίσµατα, γνωστης λικίας, να κ τ ν ποίων χρησιµοποιε ται κάθε 29 Iουλίου π το ς ντ πιους ς να ς το Πρ. Hλία. O ντ πιοι, ο πο οι π,τι φαίνεται ξέρουν πολ καλ τ σο τ ν παράδοσι, σο κα τ ν στορία τους, σχυρίζονται τι ο προελληνικ ς ( πρωτοελληνικ ς γι λλους) φυλ ς πο ζο σαν κε στ προϊστορικ χρ νια νέ αιναν κάθε τέλος Iουλίου στ ν κορυφ το Tαϋγέτου κα καναν τελετ ς στο ς θεο ς τ ς φωτι ς. H παράδοσις α τ διατηρήθηκε π τ ν χριστιανισµ ως τ ς µέρες µας µ τ ν δια µυσταγωγία. Oσον φορ στ ν λικία τ ν κτισµάτων πο ρίσκονται στ ν κορυφή, προφαν ς α τ νάγεται στ προϊστορικ χρ νια. O διοι ο ντ πιοι λένε π ς κάθε καλοκαίρι πισκευάζουν τ ς φθορ ς πο προκαλο ν ο παρατεταµένες γριες συνθ κες το χειµώνα. Eπιπλέον ριζ ντια λαξευτ άσι, πο πολλο ποστηρίζουν τι ρίσκεται κάτω π τ ν «πυραµίδα», δ ν ε ναι τίποτε λλο παρ ριζ ντια πακέττα στρωµάτων φλ σχης κα σ εστολίθου. O πανάρχαιοι κάτοικοι τ ς B.A. Λακωνίας γνώριζαν τι «πυραµίδα» - κορυφ ε ναι φυσικ ς σχηµατισµ ς. H νάγκη τους ν κάνουν τελετ ς στο ς θεο ς το «πυρ- ς» θ ταν λογικ ν το ς δηγήσ η στ νά κάνουν τελετ ς σ µία «πυρ-αµίδα» κα φο δ ν π ρχε τεχνητ πυραµίδα, πυραµιδοειδ ς κορυφ το Tαϋγέτου σως ποτελο σε τ ν δανικώτερο τ πο γι τελετ ς. Tαυτ χρονα π λυτη κανονικ τητα πο παρουσιάζει π τ B.A. θ το ς θ - µιζε τ ς πυραµίδες πο π ρχαν στ µυαλ τους, σ ν µία ε κ να µι ς πιθαν ν προκατακλυσµιαίας ποχ ς. M τιµ Kωνσταντ νος Aθανασ ς Φοιτητ ς Γεωλογίας Παν. Aθην ν Aλ πασσ ς: H λλη ψη κα ο νστάσεις ναγνωστ ν Aγαπητ κ. διευθυντά. Aφορµ τ ς παρο σης στάθησαν νια ξ σων δηµοσιε θησαν ε ς τ ν, τ. 199, ς νστάσεις κα διαφωνίαι ναντι τ ν σων κ. Kουκο ίστας περ Aλ γραψεν (, τ. 195). O τω χω ν τ σχολιάσω. Aρχικ ς δ θέλω ν σηµειώσω τι, ε τε τ θέλουν ρισµένοι ε τε χι, Aλ ς π ρξε µία ντως σχυρ κα µεγάλη προσωπικ της τ ς ποχ ς κείνης, µ λα ε- αίως τ π ρ κα τ κατά, τ πο α συνθέτουν χαρακτηρίζουν µίαν τοιο του ε δους σχυρ ν προσωπικ τητα. ι τ ν 4ην νστασιν το κ. ηµητριάδη, τι δ ν ε χε προσφέρει λληνικ ν παιδείαν Aλ ς ε ς το ς πηκ ους του, πλ ς νείχετο τ ν λληνικ ν παιδείαν, ρωτ ται: T πανταχο παρ ν τ τε πατριαρχε ον νείχετο κατεδίωκεν πην ς τε κα νηλε ς τ ν λληνικ ν παιδείαν; Tί λοιπ ν το τ τε προτιµ τερον; H νοχ νηλε ς καταδίωξίς της; ι τ ν 5ην νστασιν, τι ε ς τ ν α λήν του ξεπαιδε θησαν σκληρ ς µεταγενέστεροι µε-

8 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος γάλοι νδρες το γ νος, δέον ν παρατηρηθ τι σωρεία πιφαν ν κα πιφανεστάτων νδρ ν, ρώων τ ς Eπαναστάσεως, ξεπαιδε θησαν σκληρ ς, ο χ µως ν τ α λ το του, λλ ε ς τ πεδία τ ν µαχ ν, ντ ς τ ν ποίων συγκαταλέγονται κα α µάχαι ναντίον τ ν Σουλιωτ ν κα τ ν Bλαχα αίων. Tέλος, σον φορ ε ς τ ς διαφωνίας το κ. Mπελιτσάκου, χω ν παρατηρήσω τ κ λουθα: Nοµίζω τι, ν µ τί λλο, ε ναι λίγον τι... φελ ς τ τι κυρ Φροσ νη δολοφονήθη δι τ πέρτατον γαθ ν τ ς λευθερίας. Oσον φορ ε ς τ ν Kατσαντώνην, σχέτως το δ ξου τέλους του, ν κολουθο σε τ ν Aλ, πολλ ε ναι έ αιον τι θ προσέφερεν ε ς τ ν γ να µετέπειτα, πως κρι ς κα υ ς τ ς καλογρι ς. Περαίνων, φρον κα θεωρ τι: Xρέος λων σοι καταπιάνονται σχολο νται µ στορικ γεγον τα κα στορικ ς προσωπικ τητας, ε ναι ναζήτησις το στορικ ς ληθο ς κα µ νον. ι το το µως παιτε ται κα ναγκαία ποστασιοποίησις, παντελ ς λλειψις φανατισµο πηρεασµο κα διαιτέρως αθε α - αθυτάτη στορικ γν σις. M λληνικο ς χαιρετισµο ς κα αθυτάτην κτί- µησιν. ι δωρος Aθµονε ς Eν πλ, Aτλαντικ ς Ωκεαν ς T πίσηµο ργανο τ ς Aρχιεπισκοπ ς Aµερικ ς K ριε διευθυντά, M προσοχ δια άζω τ ν «Oρθ δοξο Παρατηρητή», πίσηµο ργανο τ ς Aρχιεπισκοπ ς B. κα N. Aµερικ ς, κάθε µ να πως κα α τ ν το Oκτω ρίου. Στ ρθρο «An emotional trip to Mother Church» ναγράφεται: «This was an opinion shared by another Archon from Charlotte, Tom (Harry) Cavalaris, who was impressed with the technical workmanship at Hagia Sophia, especially the skin tones in the icons. Hagia Sophia does for me what going to the Acropolis does for others, he added». «H Aγία Σοφία ε ναι γι µένα,τι Aκρ πολη γι λλους»). E µαι πολ δυσαρεστηµένος µ α τ πο ε πε κ ριος Kα αλάρης (ε ναι κα Eλληνας). Θ θελα λοιπ ν ν το π τι γ πρ τα γεννήθηκα Eλληνας, µετ απτίστηκα κα γινα χριστιαν ς. Eγ προσωπικ δ ν θ δινα ο τε να σ ντ στο ς Tο ρκους, γι ν δ κάτι πο γι χρ νια τ ε χαν στα λο γι λογα κα τώρα, πειδ, πως πάντα ρίσκονται πολλ κορ ιδα, πληρώνουν γι ν δο ν τ ν καταστροφ πο ο διοι ο Tο ρκοι προκάλεσαν. Aν ε ναι τσι, ε µαι σίγουρος τι πάλι θ ρεθο ν κορ ιδα πο θ πληρώσουν, γι ν δο ν τ ξιοθέατα τ ς κατεχ µενης K πρου. H σ γκρισις Aγίας Σοφίας κα Παρθεν νος γι µένα δ ν πάρχει. O Παρθενώνας ε ναι µνηµε ο ν ς πολιτισµο, το ποίου ο δέες, ο ρχ ς κα δανικ κ µη παραµένουν τ πιστε ω πολλ ν λα ν. H Aγία Σοφία το να µνηµε ο πίστεως κα γάπης πρ ς τ θε α. Mία καινο ργια Aγία Σοφία µπορο µε ν κτίσουµε, ν θέλουµε, δ στ ν Aµερική. Eναν Παρθεν να µως χι. Eπίσης γιατ τ «Letters to the Editor» ε ναι µ νο στ Aγγλικά; Mήπως µ α τ ο πιστολογράφοι δείχνουν τι ε ναι µορφωµένοι; Mετ τιµ ς Γεώργιος Xατζησταυρίδης Oρλάνδο, Φλώριδα, HΠA O διάλογος γι τ ν τα τιση τ ς Oµηρικ ς Iθάκης K ριε διευθυντά, Aπαντ στ γράµµα του δικηγ ρου κ. Xρήστου Tζάνου, πο δηµοσιε τηκε στ τε χος 198 το «αυλο». 1. H Λευκάδα ε ναι «ε δείελος» µ τ ς ψηλ ς κτ ς κα τ ς ψηλ ς ουνοκορφές της. 2. O στίχος πο ναφέρεται 4 φορ ς στ ν Oδ σσεια (α 175, ξ 190, π 59, 224) ε ναι να τοπογραφικ δεδοµένο τ ς Λευκάδας - Oµηρικ ς Iθάκης. 3. T πορθµε ο (υ ) τ τοποθετε στ ν πορθµ Θιακιο - Kεφαλονι ς, πειδ Φιλοί-

9 12902 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος 1999 τιος ναφέρεται «Kεφαλήν... ν δήµ ω» (υ 210). Πρ κειται γι τ ν «κτ ν πείροιο» (ω 378) κα «πειρον µέλαιναν» (ξ 97, φ 109) πο ποδεικν εται π τ ν στίχο ξ 100 κα ναφέρεται στ δυτικ περιοχ τ ς Aκαρνανίας πέναντι π τ ν Λευκάδα. Eκε ε χαν γκατασταθ Kεφαλλ νες (υ 210), πειτα π τ ν νικηφ ρο π λεµο το Λαέρτη (ω ). 4. Eπειτα π τ ν κτέλεση τ ν µνηστήρων µ νος δρ µος φυγ ς το Oδυσσέα ταν λι- µνοθάλασσα, γι ν περάσ η πέναντι στ ν Aκαρνανία στ ν πεθερ του, τ ν Iκάριο, πο ε χε γκατασταθ κε (Στρά ων 10, C 461, 24). Γι α τ κα E πείθης µ το ς Iθακήσιους τρέξανε πρ ς τ κε (ω 437). 5. T Oµηρικ ουλίχιο ε ναι Kεφαλονιά, τ ασίλειο το Mέγη, πο π ρε µέρος στ ν Tρωικ π λεµο µ 40 καρά ια (B ). 6. T πίθετο χθαµαλ ς-ή- ν παράγεται π τ ίζα χαµ- το πιρρήµατος χαµα µ τ ν παρεµ ολ το θ (χθαµ-αλ ς, χθών: Λεξικ ν Liddell - Scott, τ µος 4ος σελίδα 607 κα Λεξικ ν I. Σταµατάκου: χθαµαλ ς, χαµηλ ς, γγ ς πρ ς τ δαφος, πίπεδος, ρπων, χαµερπής, ταπειν ς, χθ ν - χαµαί, σελίδα 1110). Eτσι α τ τ πίθετο χει πολλ ς ννοιες. Στ ν στίχο 125 χει τ ν ννοια το «κοντά στ στεριά», πειδ Oµηρικ Iθάκη µ τ ψηλ ουνά της δ ν συµ- ι άζεται µ τ ν ννοια «χαµηλή», ννοια πο ταυτίζεται µ τ νησ τ ς Kίρκης (κ 197). M τιµ Aλέκος Φίλιππας Πλατ στοµα Λευκάδας O ξένος θε ς πο θέλει το ς Eλληνες δο λους K ριε διευθυντά, [...]Kα µ ς θέλει το τος θε ς το ς Eλληνες δο λους του. Ποι ς Oλ µπιος θε ς θ τολµο σε ν ζητήσ η π το ς ερε ς του ν απτίζουν το ς Eλλην παιδες δο λους του, δίχως ν περιµέν η τ ν κπτωσή του π τ ν Oλυµπο κα τ ν ποπ µπή του στ τάρταρα το Aδη; O Eλληνες κινδυνε ουµε ν χαρακτηριστο µε π το ς λλους λαο ς, πο στ ς κκλησίες µας ποκαλο µεθα δο λοι, ν νοµίζουν τι χι µ νον ε µαστε δο λοι, λλ κα φίλοι τ ς δουλείας κα τι τ χέρι α το πο µ ς δέρνει τ φιλ µε π φ ο. Kαιρ ς ε ναι ν κυττάξουµε τ σπιτικ µας, τ ν κ σµο EΛΛAΣ. Mετ τιµ ς Iαπετ ς Φιωτοδηµητράκης Metropolitan Academy of Classical Studies Mπρ ντγουαίυ, Nέα Y ρκη O ρθο τ ποι το παρατατικο ρισµένων ρηµάτων K ριε διευθυντά, Aφο σ ς κφράσω τ ε λικριν µου συγχαρητήρια γι τ θαυµάσιο περιοδικ σας (το ποίου ε µαι τακτικώτατος ναγνώστης π ξαετίαν) κα τ ς κάµατες προσπάθειές σας γι τ διατήρηση τ ς θνικ ς ταυτ τητας κα τ ς γλώσσας µας, θ θελα ν τονίσω να αρ τατο κατ τ γνώµη µου λεκτικ λίσθηµά σας. Στ τε χος 202 ( Oκτώ ριος 1998) στ ρθρο του γι τ ν «Eλλάδα τ ς Σικελίας» συνεργάτης σας κ. E. Mπεξ ς χρησιµοποιε τ ς λέξεις µασταν, ρισκ µασταν, στεκ µασταν κα καθ µασταν. ν θ παραπέµψω στ ν γραµµατικ το Tζαρτζάνου, πο δίδαξε τ ν λληνικ γλ σσα σ µέτρητες γενι ς µαθητ ν, λλ στ ν κυριολεκτικ «σοπεδωτικ» γραµµατικ το Tριανταφυλλίδη, ποία χει γίνει γκ λπιο τ ν σηµεριν ν γραµµάτων Eλλήνων. Aκ µα κα α τ ναφέρει ρθ τατα (σελ. 156 κα κε θεν) τι παρατατικ ς το ρήµατος ε µαι ε ναι µαστε, το ρίσκοµαι, ρισκ µαστε κ.λπ. Θ σ ς παρακαλο σα λοιπ ν θερµ ν προσέξετε α τ τ γραµµατικ γκληµα (πο τείνει ν µ ς πι ληθ π κάποιους στοιχείωτους δη- µοτικιστ ς τ ς συµφορ ς), στε ν µ φιστά- µεθα συνειρµο ς το τ που Πακιστάν, Tουρκµενιστ ν κ.λπ., ο πο οι µ ς προσ άλλουν ς λα. M τιµ Γ. Kουσουνέλος Mεταφραστ ς - ηµοσιογράφος Aθήνα

10 O καθηγητ ς B. ΦIΛIAΣ καταγγέλλει πίθανα πράγµατα ΠPΩTOΦANHΣ «ΣAΠIΛA» ΣTA ANΩTATA EKΠAI EYTIKA I PYMATA «Kαµµι ρευνητικ προώθηση, καµµι ναζήτηση. Mι φο ερ ε σ ολ µιµαθ ν µετ τ ν «µεταρρ θµιση» το 1982, πο γίνονται λοι καθηγητές Kλειστ ς κλίκες κα παρέες ξουδετερώνουν κάθε ξι λογο πιστήµονα. Π ς µφανίζουν ργο, χωρ ς ν συγγράφουν τίποτε. Eγκαταλείπουν τ διδασκαλία, γι ν ναλά ουν λλ τριες πλουτοφ ρες θέσεις κα µοιράζονται δισεκατοµµ ρια τ ν ε ρωπαϊκ ν προγραµµάτων Eκλογ µ πο ολ φυλλάδων πο µένουν κοπες, µ κριτήρια καθαρά... α σθητικά! Π ς τ πανεπιστήµια χρησιµοποιο νται γι τ ν πολιτιστικ διείσδυση τ ς ιεθνο ς Eξουσίας στο ς λαο ς.» [ O ζήτησε π τ ν διακεκριµένο καθηγητ τ ς Kοινωνιολογίας κ. Bασίλη Φίλια ν κφράσ η µέσω τ ν στηλ ν µας λε θερα τ ς π ψεις του γι τ ν συγκαλυπτ µενη κα νοµολ γητη δυστυχ ς κατάσταση πο πικρατε σήµερα στ Aνώτατα Eκπαιδευτικ Iδρ µατα τ ς Eλλάδας. H συνέντευξη πο κολουθε ε ναι καρπ ς τ ς συναντήσεώς µας µαζ του. O πανεπιστηµιακ ς τ ς µεγάλης πείρας µιλε γι το ς πανεπιστηµιακο ς κα γκυρ τητα τ ν καταγγελλοµένων, σο πίστευτα κι ν φαίνωνται α τά, ε ναι α τον ητη].

11 12904 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος 1999 ΣYNT.: K ριε Φίλια, σ προηγο µενη συζήτηση πο ε χα µαζί σας (σ.σ. δη- µοσιευθε σα στ τε χος 195 το «αυλο») ποσχεθήκατε ν µ ς µιλήσετε γι τ Eλληνικ Πανεπιστήµιο κα τ ν τελµατώδη κατάσταση στ ν ποία χει περιέλθει. BAΣIΛHΣ ΦIΛIAΣ: ν πάρχει καµµία µφι ολία τι τ Eλληνικ Πανεπιστήµιο διαν ει τ ν χειρ τερή του περίοδο π δρ σεώς του. Πρ κειται γι µία σήψη νευ προηγουµένου. A τ ε αίως δ ν σηµαίνει τι δ ν πάρχουν κα καδηµαϊκο δάσκαλοι πολογίσιµοι τι δ ν πάρχουν τµήµατα πο ξακολουθο ν ν στέκωνται στ ψος τους, µως µέσος ρος ε ναι κάτι παραπάνω π παράδεκτος. Bε αίως τ θέµα πο θίγουµε χει πάρα πολλο ς ξονες. Eνας ξονας ε ναι ποι τητα τ ς προσφερ µενης γνώσης. Πρ κειται γι ναµάσηµα γνωστ ν πραγµάτων. Σ ννι στ ς δέκα περιπτώσεις χουµε τ ν µεταφορ τοίµων γνώσεων χωρ ς καµµι ρευνητικ προώθηση, χωρ ς καµµι ναζήτηση, κανένα τοµικ προ ληµατισµ. Πλήρης ναξιοκρατία µετ τ ν «µεταρρ θµιση» το 1982 ΣYNT.: Aπ ποιά «φίλτρα» περν γι ν γίν η κάποιος καθηγητής, κα γιατ πολλο ξιοι πιστήµονες ρίσκονται κτ ς πανεπιστηµίων; B.Φ.: Θίξατε να πάρα πολ σηµαντικ θέµα. M τ ν µεταρρ θµιση το 1982 στ ν ποία συνέ αλε ποφασιστικ είµνηστος Σάκης Kαράγιωργας κι γ καταργήθηκε θεσµ ς τ ς «δρας» κα ε σήχθη θεσµ ς το «τµήµατος». H «δρα», πως τουλάχιστον λειτουργο σε στ ν Eλλάδα, ε χε πολλ ρνητικ στοιχε α, δηµιουργο σε να καθεστ ς ποτέλειας τ ν κατώτερων πιστηµ νων ναντι το καθηγητ, δινε παντοδυναµία στ ν καθηγητή. Oµως µ τ ν νέο ν µο γινε µία φο ερή ε σ ολ µιµαθ ν κα τ Πανεπιστήµιο, ντ ν διευρυνθ γι ν πιτρέψ η τ ν κάλυψη ε ρ τερων γνωστικ ν τοµέων, γινε κρι ς τ ντίθετο. Oπως φαρµ στηκε τ νέο σ στηµα, χουµε τ ξ ς καταπληκτικ : νθρωποι πο µπαίνουν στ Πανεπιστήµιο µ τ ν α αθµίδα το λέκτορα γίνονται λοι σχεδ ν καθηγητ ς σ ποσοστ πάνω π 90% χωρ ς κανένα ο σιαστικ ργο. Mπορε τ παλαι σ στηµα ν ταν α τ πο ταν, λλ κατάφερνε τ 50 µ 70% α τ ν πο γίνονταν καθηγητ ς ν ε ναι,τι ξιολογώτερο ε χε ν δώσ η Eλλάδα στ σωτερικ κα τ ξωτερικ. ΣYNT.: M δ ν πάρχουν κρίσεις γι τ πέρασµα π τ ν µία αθµίδα στ ν λλη; B.Φ.: Yπάρχουν τυπικά. Aκο στε, τ σ στηµα λειτουργε ντελ ς συντεχνιακά. Yπάρχουν κλειστ ς µάδες πο ποστηρίζουν τ µέλη τους ν ναρριχ νται. Θ σ ς π τ ξ ς καταπληκτικ : πάρχει α τ τ ν στιγµ λ κληρο πανεπιστήµιο, πο ρίσκεται κάτω π τ ν λεγχο µασονικ ν στο ν.

12 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος ΣYNT.: Γι ποι πανεπιστήµιο µιλ τε; B.Φ.: ν θ τ κατανοµάσω γώ, ψάξτε το σε ς ς δηµοσιογράφος. Kα πειδ πάρχει νταγωνισµ ς µεταξ Στο ν, α τ µεταφέρεται κα µέσα στ πανεπιστήµιο. ν προωθε ται τάδε τέκτονας, πειδ νήκει στ ν τάδε Στοά, ν στηρίξουµε τ ν τάδε, γιατ ε ναι δικ ς µας κα ο τω καθεξ ς. Aσ λληπτα πράγµατα. Kα έ αια δ ν ε ναι µ νο ο τεκτονικ ς µάδες. Yπάρχουν λογ ς-λογ ς κλίκες κα παρέες πο λληλοϋποστηρίζονται. Kα πέραν το του: λεγχος πο γίνεται π α τ ς τ ς κλειστ ς µάδες νθρώπων, ποκλείει ποιονδήποτε ρνηθ ν παίξ η µ το ς δικο ς τους ρους. Γνωρίζω περιπτώσεις νθρώπων ξιολογώτατων, πο πετάχθηκαν π τ πανεπιστή- µιο, πειδ δ ν συµ ι άστηκαν. Oπως κα τ πρ σφατο γεγον ς µ τ ν κ. Nαν πουλο, ναν παγκοσµίου µ έλειας φυσικ, πο ρ κε µως κλειστ τ ν π ρτα το Πανεπιστηµίου Aθην ν. ΣYNT.: Kαί, φαντάζοµαι, δ ν θ ταν τ µοναδικ. B.Φ.: A τ γίνεται σ πολλο ς ξίους ρευνητές. ν χουν µως τ ν πιφάνεια πο χει Nαν πουλος, γι ν καταγγείλουν κα ν ταράξουν τ νερά. ΣYNT.: T πανεπιστηµιακ συγγράµµατα σ τί πίπεδο ρίσκονται; B.Φ.: Πρ κειται, τ ς περισσ τερες φορές, γι παράδεκτες φυλλάδες, πο δ ν περιέχουν τίποτε τ ξι λογο ο τε π ποψη γνώσεως ο τε π ποψη συνθέσεως. A τ «φυλλαδοποίηση» τ ν συγγραµµάτων τ µ νο πο κάνει ε ναι ν ξεκουράζ η το ς καθηγητές. T 90% τ ν µφανιζοµένων ς καθηγητ ν σήµερα παρουσιάζει ς ργο ρευνητικ τ ν ρχική τους διδακτορικ διατρι ή, τ ν ποία µεταγράφουν µ διάφορους τρ πους, στε ν τ ν µφανίζουν ς κάτι καινο ργιο. Kα µάλιστα τ στιγµ πο ο µισθο τ ν καθηγητ ν νέ ηκαν τ σο ψηλά, στε ν µ ν πάρχ η ς πρ σχηµα τ ς δράνειάς τους χαµηλ µοι ή, θ πρεπε ν σχολο νται µ τ ν πιστή- µη τους κα χι µ λλ τρια πράγµατα. Aνάληψη λλοτρίων π στων κα µοιρασι «προγραµµάτων» ΣYNT.: Ποιά ννοε τε ς λλ τρια; B.Φ.: T ν νάληψη πάσης φ σεως π στων στ ν κρατικ µηχανισµ. ν χω ντίρρηση ν τ κάν η κάποιος, φ σον χει τ κ τσια κα τ ς δυνάµεις κα πρ τα π λα πηρετε τ πανεπιστήµιο, πως φείλει. Eγώ, πως ξέρετε, π γα στ ν «Oλυµπιακή», µ τ διαφορ µως τι δο λευα στ πανεπιστήµιο 50 ρες τ ν δοµάδα. Eκανα κα διδασκαλία κα διοικητικ ργα κα ποπτεία στ ς ξετάσεις. O περισσ τεροι σήµερα ξαφανίζονται π τ πανεπιστήµιο, κ µη κα ταν λαµ άνουν πανεπιστηµιακά ξιώµατα, πως λ.χ. ταν γίνωνται πρυτάνεις πρ εδροι τµηµάτων. M τ πρ σχηµα τι χουν α τ τ ν πρ σθετη πασχ ληση δ ν κάνουν µαθήµατα. Yπάρχουν

13 12906 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος 1999 νθρωποι πο δρα χει ν το ς δ τέσσερα κα πέντε χρ νια. ΣYNT.: Kα δ ν λέγχονται π πουθενά; B.Φ.: Kανένας δ ν λέγχεται. Kα στέλνουν γι µάθηµα ε νοο µενους προπτυχιακο ς φοιτητές, ο τε κ ν µεταπτυχιακο ς. Aκουσα πρ σφατα τ ξ ς καταπληκτικ : τ ν µέρα τ ν ξετάσεων προσ λθε πιτέλους καθηγητ ς κα κανένας π το ς 200 φοιτητ ς δ ν τ ν γνώριζε! Πρ κειται γι σήψη νευ προηγουµένου. Kα φ στε τ ς περίφηµες ρευνες, τ λεγ µενα «προγράµ- µατα», πο τ ς περισσ τερες φορ ς πρακτικ σηµαίνουν κατοντάδες κατοµµ ρια, τ πο α µοιράζονται σ µετέρους. ΣYNT.: A τ πο χρηµατοδοτο νται π τ ν E ρωπαϊκ Eνωση; B.Φ: Aκρι ς. ίνονται µ σκοπ ν προαχθ ρευνα, ν γίνουν κπαιδευτικ ς προσπάθειες µετεκπαίδευσης γι παγγελµατικο ς λ γους. Aπ λα α τ δ ν γίνεται τίποτα. ΣYNT.: Πρ ν π τρία χρ νια περίπου δηµοσιε σαµε στ ν «αυλ» τ π ρισµα το ρµ διου ποπτικο ργάνου τ ς E ρωπαϊκ ς Eνωσης γι τ προγράµµατα α τά. O καθηγητ ς τ ν λληνικ ν πανεπιστηµίων ε χαν διασπαθίσει συνολικ 300 δισεκατοµµ ρια δραχµές χωρ ς τ ν λοκλήρωση καµ- µι ς µελέτης. B.Φ.: Bλέπετε λοιπ ν; Πρ κειται γι δραχµοφονι δες κα χι γι πιστή- µονες. T πανεπιστηµιακ ξίωµα χρησιµοποιε ται γι τ ν πλουτισµ τους ποτελε τ φαλτήριο σ πολλο ς «φιλ δοξους», γι ν µεταπηδήσουν στ ν πολιτική. N ξέρετε τι ο µισο σχεδ ν πανεπιστηµιακο ε ναι ποψήφιοι ουλευτ ς το ν ς το λλου κ µµατος. Kα στ ν παρο σα µεταρρ θµιση το Aρσένη προ λέπεται ν δρυθο ν νέα τµήµατα. Kατ ρχ ν ποι ς θ διδάξ η σ α τά; ΣYNT.: A το προφαν ς πο διδάσκουν κα στ πάρχοντα τµήµατα... Kα τσι κι λλι ς δ ν α ξάνουν κάθε χρ νο τ ν ριθµ τ ν ε σακτέων; B.Φ.: A τ µεταφράζονται σ ψήφους στ ς κλογ ς. Tώρα, ν ποδοµ ε ναι ν παρκτη γι ν δεχθ νέα τµήµατα, περισσ τερους φοιτητές, α τ δ ν νδιαφέρει κανέναν. Ξέρετε τί νέο τµ µα προτάθηκε ν δρυθ στ Πάντειο Πανεπιστήµιο; «Tµ µα Aξιοποίησης Eλε θερου Xρ νου»! Oχι ς µάθηµα, ς νεξάρτητο τµ µα παρακαλ. O καθένας «,τι θυµ ται χαίρεται»! Aλλοι πάλι µέσα π τ MME προ άλλονται συνεχ ς παριστάνοντας το ς «Γκουρο». ν ναφέροµαι σ ν µατα, λλωστε ε ναι γνωστά. Oµιλο ν περ παντ ς, µως ε ναι φανερ τι δ ν ξέρουν τίποτα πολ τως. Aφ στε τ ν κακοποίηση τ ς γλώσσας σ πίπεδο σ νταξης τ ν φο ερ διαστροφ το νοήµατος τ ν λέξεων. Kα γι µία θέση στ γυαλ ξέρετε τί στρίµωγµα πέ-

14 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος φτει; O κ. Kυριακο, διοκτήτης το ANTENNA, φτασε ν π τι «ο κ ριοι α το πρεπε ν µ ς πληρώνουν γι ν το ς γάζουµε, στ πίπεδο πο ρίσκονται». Oταν πάλι ξεχαστο ν κα π νε στ ς πανεπιστηµιακ ς α θουσες, δηµιουργο ν καταστάσεις πεζοδροµιακο θεάτρου, λέγοντας σαχλαµάρες, µ κάνοντας ξετάσεις, παίζοντας µ το ς φοιτητές κα κάνοντας,τι µπορε ν φανταστ κανείς. Oλα α τ ε ναι δ ν ε ναι στοιχε α πολ του σήψεως; Π ς «κλέγονται» ο χρηστοι κα ποκλείονται ο κανο ΣYNT.: O φοιτητ ς µήπως ρχίζουν ν ντιδρο ν; Aκο στηκαν περιπτώσεις «γιαουρτώµατος» κα ξυλοδαρµο κάποιων καθηγητ ν. B.Φ.: Πολλ ς φορ ς χουν γιουχαϊστ καθηγητ ς στ ς α θουσες διδασκαλίας. Tο ς λένε τι α τ πο µ ς διδάσκετε ε ναι τουλάχιστον πρωτ λεια, ν χι γελο α. Eχουµε δ ο κατηγορίες φοιτητ ν. Tο ς νήσυχους κα δραστηριοποιηµένους πο δ ν νήκουν στ κοινο ουλευτικ κ µµατα. Στ ς τελευτα ες καταλήψεις στ ν Πάντειο φέρθηκαν ψογα. Aνήκουν συνήθως στ ν ξωκοινο ουλευτικ ριστερά. Kα λλη κατηγορία, ποία κφράζει τ ν κοµµατικ νοµενκλατο ρα. E ναι ξαρτηµένη λλ κα πωφελε ται τ ς κατάστασης πο πικρατε. Γι παράδειγµα προηγο µενη πρυτανεία στ ν Πάντειο διώρισε 60 φοιτητ ς µέσα στ πανεπιστήµιο σ διάφορες θέσεις παράτυπα κα παράνοµα. A τ τ νεργ στελέχη τ ν κοµµατικ ν νεολαι ν δ ν ντιδρο ν σ τίποτα. Mιλο ν στ νοµα τ ν φοιτητ ν, λλ πάντοτε χωρ ς α το ν τ γνωρίζουν. ΣYNT.: Kαθηµεριν στ ν T πο λέπουµε προκηρ ξεις θέσεων διδακτικο προσωπικο π τ πανεπιστήµια. Π σο ντικειµενικ ς ε ναι ο τελικ ς πιλογές; B.Φ.: Yποτίθεται τι γίνεται προκήρυξη, µως τ ποι ς θ πιλεγ ε ναι κ τ ν προτέρων καθωρισµένο. Eπιλέγουν νθρώπους ν διδάξουν τ γνωστικ ντικείµενο πο προκήρυξαν, χωρ ς ν χουν ο δεµία σχέση µ τ ντικείµενο α τ. Kα ν ρωτήσ ης τ γιατί, δ ν παίρνεις ποτ πάντηση. Πολλ ς φορ ς λέπουµε ν κρίνεται νθρωπος γι µι αθµίδα κα στ ι λία πο χει πο άλει ν µ ν χουν κοπ ο σελίδες π το ς ποτιθέµενους κριτές. N µφανίζωνται στ ν ε σηγητικ κθεση ρθρα ς ι λία, ν γνοο νται, κε πο δ ν συµφέρει, ασικ ς πιστηµονικ ς συνεισφορές. A τ λα σηµαίνουν τ ν παντελ λλειψη πανεπιστηµιακο θους. ΣYNT.: Bλέπουµε πολλ ς γυνα κες ν ρίσκωνται στ διδακτορία. Mήπως ο λ γοι ε ναι καθαρά... α σθητικοί; B.Φ.: A τ πο πονοε τε συµ αίνει σπάνια γι τ ν γκριση διδακτορικ ν διατρι ν. Oπως λέπετε, ο κοπέλλες κα στ ς πανελλήνιες ξετάσεις πρωτε ουν, δείχνουν περισσ τερο ζ λο κα πιµέλεια. A τ ξεκινο ν, ταν προσπαθήσουν ν µπο ν στ πανεπιστήµιο ς διδακτικ προσωπικ, κα δ ν

15 12908 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος 1999 νήκουν σ κυκλώµατα κα ο τε νδίδουν σ λλου ε δους προτάσεις. Eµπλέκουν θέµατα ρωτικά κα,τι λλο µπορε τε ν φανταστ τε. ΣYNT.: Eκείνη γι ς µειοψηφία τ ν καθηγητ ν, πο ντως πάρχει, π ς λειτουργε µέσα σ λη α τ τ ν κατάσταση; B.Φ.: A τ µερίδα τ ν καθηγητ ν, πο κάνει σωστ τ ν δουλειά της, ε ναι στριµωγµένη στ γωνία κα ο νθρωποι α το θεωρο νται «δι τυποι», «δι ρρυθµοι». Oµως ε ναι σ τέτοιο αθµ πογοητευµένοι κα κουρασµένοι, πο τελικ δ ν ντιστέκονται παίζοντας στ ν ο σία τ παιχνίδια τ ν λλων. T κράτος «φήνει το ς θαµµένους κ κλους χαµένους» ΣYNT.: Kα τ πίσηµο κράτος δ ν δείχνει καµµία διάθεση ν παρέµ η; B.Φ.: ν µ νδιαφέρει διάθεση λλ πράξη. A τ τ στιγµ Πάντειος µ α θαιρεσίες τ ν δ ο προηγο µενων πρυτανει ν παρουσιάζει 3,5 δισεκατοµµ ρια λλειµµα. Ποσ πο διατέθηκαν µ πιταγ ς χωρ ς ντάλ- µατα, χωρ ς δηλαδ τ ν γκριση το παρέδρου. ΣYNT.: Aσφαλ ς θ γνωρίζετε, κ ριε Φίλια, τι παρ µοια κατάσταση πικρατε κα στ ν Mέση Eκπαίδευση. Πολλο γονε ς πο πηγαίνουν στ Λ κεια γι ν ρωτήσουν σχετικ µ τ ν πίδοση τ ν παιδι ν τους, ρίσκουν καθηγητ ς ο πο οι ο τε κ ν γνωρίζουν τ παιδιά τους κα µάλιστα σ µαθήµατα δεσµ ν. B.Φ.: ν γνωρίζω τ ν κατάσταση στ ν χ ρο α τ µ λεπτοµέρειες. ΣYNT.: O κ. Σηµίτης ς πανεπιστηµιακ ς καθηγητ ς θ γνωρίζ η λα α τ τ πράγµατι καταπληκτικ πο συµ αίνουν στ πανεπιστήµια. Eχει κδηλώσει κάποιο νδιαφέρον; B.Φ.: Yπάρχει µία κφραση πο λέει: «φησε το ς θαµµένους κ κλους, χα- µένους». Γιατί, ν ρχίσ ης ν νασκαλε ης, θ γο ν πράγµατα πο π α τ θ προκ πτουν τροµερ ς ε θ νες. Πάντοτε κρ ονται συµφέροντα σ κάθε στάση. ΣYNT.: Mήπως πίσω π α τ ν τ ν καταστασία πιδιώκεται ργανωµένα πλήρης χρεωκοπία τ ς Παιδείας; B.Φ.: ν µπορ ν ε αιώσω τ ν παρξη µι ς τέτοιας ο λησης. Eκε νο έ αια πο συµ αίνει σ παγκ σµιο πίπεδο ε ναι κατάρρευση τ ς Παιδείας κα λεγχ ς της π να κέντρο κπαιδευµένων νθρώπων. Kα φορ στ ν τρ πο πο χι µ νο σκε ται παγκ σµια κυριαρχία λλ κα πολιτιστικ διείσδυση στ ν κ σµο. ν πρέπει ν χ ης πολιτιστικ συνείδηση, γι ν ε σαι ε πλαστη µάζα. Παν. Λ. Kου αλάκης

16 AIΣIMA KAI A HPITA Eκπληκτικ «Aλλη µία χρονι κ λισε µέσα στ ν παρακµή. Παρακµ πο µεθοδικ ς κα συστηµατικ ς περγάζονται ποικιλώνυµοι ξένοι πί ουλοι κα πρακτικ ς προωθο ν ε τελε ς γχώριοι πηρέτες των.... H δια ρωτικ πολιτικ ε ς τ ν Παιδείαν γκαινιάσθηκε µ τ ν νο- µοθετικ ν δολοφονίαν τ ς Eλληνικ ς µας γλώσσης. H κατάργησις τ ς συστηµατικ ς διδασκαλίας τ ς Aρχαίας Eλληνικ ς κα ε σαγωγ διοτ που σ πολλ δηµοτικ ς, πο δ ν ε χε µιληθ ποτέ, φ ν ς, κα καθιέρωσις το θλίου µονοτονικο, κυριολεκτικ ς τ νου κα πνευµατίστου συστήµατος γραφ ς, φ τέρου, συντέλεσαν, στε ο νέοι µας σήµερα, ε ς τ ν πλειονοψηφία των, ν µ ν µπορο ν πλέον ν χουν πρ σ ασι χι µ νον ε ς τ νεπανάληπτα κείµενα τ ς προγονικ ς µας σοφίας, λλ ο τε κα σ κείµενα τ ς µέχρι περίπου κα το 1980 γραµµατείας πιστηµονικ λογοτεχνικά! Kα συµπληρώθηκε µ τ ν αθµιαία µετατροπ τ ς Παιδείας σ νεθνική, δι τ ς παλείψεως π τ ν διδασκαλίαν κάθε φρονηµατικ ς διδασκαλίας κα ναφορ ς ε ς τ ς παραδοσιακ ς ξίες το Eλληνισµο, σ µερικ ς δ περιπτώσεις κα σ ντεθνική, δι παραχαράξεως συγκεκριµένων στορικ ν γεγον των ε ς πίστευτον αθµ ν, µέχρι κα ρωοποιήσεως θνοπροδοτ ν! Eτσι περιήλθαµε πλέον σ κατάστασι πολιτίστων, φο ξεκιν µε τώρα ς θνικ κοιν της τ ν, µ νη χρησιµοποιήσιµη, πνευµατικ µας παραγωγή, χωρ ς δυνατ τητα ναγωγ ς ε ς τ παρελθ ν κα χωρ ς ξίες ζω ς, π τ µηδέν!...». T νωτέρω ε ναι ποσπάσµατα π τ πρωτοχρονιάτικο µήνυµα το τ. προέδρου τ ς ηµοκρατίας κ. Xρ. Σαρτζετάκη. Πράγµατι, ε ναι ντυπωσιακ τι νθρωπος πο καθε ξε γι 5 χρ νια τ νώτατο ξίωµα το θλίου ρωµαίικου κράτους ε ναι φορέας τ ν θαυµασίων α τ ν δε ν. Π. K. Xωρ ς σχ λια Aπ το ς γνωστο ς Eλληνοαυστραλο ς παράγοντες κ. K. Kαλλέργης χει δηµιουργήσει τ τελευτα α χρ νια µία τεράστια πιχείρηση κατασκευ ς κα τοποθέτησης λεκτρικ ν γκαταστάσεων κα συσκευ ν. O δ ο πι γνωστ ς ταιρε ες το κ. Kαλλέργη, Sunlighting Australasia κα Holophhane, θεωρο νται π τ ς κορυφα ες τ ς χώρας, ν π καιρ φήµη τους χει ξαπλωθ κα στ ν χ ρο τ ς Aσίας. Eνα µεγάλο ργο στ X νγκ-k νγκ παλαι τερα κα σηµεριν δραστηρι τητα στ ν Mαλαισία, που διεξήχθησαν πρ σφατα ο κοινοπολιτειακο γ νες, πεχρέωσε τ ν κ. Kαλλέργη ν δηµιουργήσ η γραφε ο κα στ ν Kουάλα Λουµπο ρ, που κτίζεται τ µεγαλ τερο κτηριακ συγκρ τηµα στ ν κ σµο (τελειώνει σήµερα): ναν διπλ ο ρανοξ στη ψους 452 µέτρων. Στ ν λεκτροφώτιση το γιγαντιαίου α το κτίσµατος, πο ε ναι διοκτησία το κράτους τ ς Mαλαισίας κα τ ς ταιρείας πετρελαιοειδ ν Petrola, π που κα τ νοµά του «Petrola Towers», προϋπολογισµ ς τ ς ποίας ξεπερν τ 12 κατοµµ ρια δολλάρια, ο ταιρε ες το κ. Kαλλέργη χουν µεγάλη συµµετοχ κα χουν ναλά ει ν λεκτροφωτίσουν ε δικο ς χώρους µ φωτιστικ πο θ κατασκευάσουν καθ λοκληρίαν στ ν A στραλία. Aξίζει ν ναφέρουµε τι κ. Kαλλέργης, ποστηρικτ ς κα φίλος τ ς ποδοσφαιρικ ς µάδος «Eλλ ς Mελ ο ρνης», ε ναι πε θυνος κα γι τ ν µοντέρνο λεκτροφωτισµ το σταδίου τ ς κυαν λευκης µάδος. D. Th. H ριστική, ποτακτικ κα OTE Στ κοιν χρηστα καρτοτηλέφωνα το OTE, µ λις σηκώσωµε τ κουστικ κα τοποθετήσωµε τ ν κάρτα, µφανίζεται ε ς τ ν πίνακα φράσις ντολ «EΠIΛEΞATE TON APIΘMO» (προστακτική). Eπιλέγουµε τ ν ριθµ κα φράσις ντικαθίσταται π τ ν νέα, ποτίθεται, «EΠIΛEΞATE TON APIΘMO (TA E)». Πάλι ντολ µο δίδει; Mήπως πρέπει ν πιλέξω πάλι τ ν ριθµ γι πι ε αίωσι; Aσφαλ ς χι. Πρ κειται γι πληροφ -

17 12910 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος 1999 ρηση ( ριστική). Φαίνεται τι κάποιοι µ ς θεωρο ν ραδ γλωσσους κα ραδ νοες, ρα νίκανους ν διακρίνωµε ριστικ ( ορίστου) κα προστακτικ ( ορίστου) κα ν κατανοήσωµε τ «EΠEΛEΞATE» τ πο ο ποδίδει δίχως µφι ολία τ ν ηµα τ ς δευτέρας (πληροφοριακ ς) φράσεως. H µήπως ε ναι δε γµα προ δου το πολιτισµο ξοµοίωσις ( κα ντιστροφ ) ριστικ ς - προστακτικ ς; Mήπως κατάργησις τ ς ριστικ ς ορίστου (µ α ξησι: π-ε-λέξατε) ε ναι δικαιολογηµένη π ρριψις περιττο πλο του; Mισε κανε ς τ ν πλο το; Eπ ποίου κ τ ν νωτέρω πιχειρηµάτων στηρίζεται γλ σσα το OTE; Γ. M. Στ να το τζ γου Kαλ κι α τ. Oπως λεγε νας πάλληλος το «καζίνου» τ ς Πάρνηθος, νας χαµένος πιχειρηµατίας νέ ασε στ ουν ναν ερέα, γι ν κάνη ε χέλαιο κα ν ξορκιστ κακή του τ χη. Kα α τ ς µαθέστατος διευθυντ ς δ ν φησε τ ν ερέα ν ε σέλθ η ντ ς το κτηρίου. ν κατεν ησε τι σ ναν να, στω κα τ ς τ χης, νας ερέας χει δικαίωµα ν ερουργ κα τ ν νάγκασε ν ε λογήσ η τ ν περίγυρο το «καζίνου» µ κίνδυνο ν γκρεµοτσακιστ λειτουργ ς το Yψίστου. Kα µετ παρεξηγε ται παπα-tσάκαλος, πο µία στρολ γος σ µία τηλεοπτικ κποµπ το πέταξε κατάµουτρα, τι ο ερε ς ντιστρατε ονται το ς στρολ γους, γιατ το ς παίρνουν τ ν πελατεία. Γι ν µ ν µιλήσουµε γι τ χιλιάδες ε χέλαια, στε ν ποκατασταθ πορος κα τυχήσασα κορασίς. A. K. H µυνα τ ς Pωµιοσ νης Γ ρω π τ ν περίφηµη π θεση τ ς γορ ς τ ν ρωσικ ν πυρα λων τ που «S-300» π τ Kυπριακ Kράτος: H κυπριακ κυ έρνηση πο το ς παρήγγειλε, πιθυµε τ ν γκατάστασή τους χι στ ν K προ λλ στ ν Kρήτη κα λληνικ πλευρ φαίνεται ν συµφων. Aλλοι λένε τι στ ν Kρήτη δ ν θ τοποθετηθο ν, λλ θ... ποθηκευτο ν, µι κα ξαγγελία τ ς γορ ς τους γινε γι ν κερδίσ η κ. Kληρίδης τ ς κλογ ς κα χι γι µυντικο ς σκοπο ς. Kανε ς δ ν ξέρει ποι κράτος θ πληρώσ η τ ν ξία τους κα σ ποι θ νήκουν. Aλλα κ µµατα στ ν K προ ζητο ν... δηµοψήφισµα γι τ ν τ χη τους κα ο συσκέψεις σ Eλλάδα κα K προ πυκνώνουν. H π φαση, λένε, πρέπει ν ε ναι θνικ συµφέρουσα... γι το ς Aµερικανο ς. Xωρ ς σχ λια. Π. K. Eλληνοτερατογενέσεις O φολ γοι, σειριολ γοι, σεληνολ γοι, θεοκράτες, θεοληπτικοί, ποκρυφιστές, λληνοανατολιστές, µυστικιστές, χιτωνοφ ροι, τρι ωνοφ ροι, καρεκλορρήτορες, τραγοθυσιαστές, πυρο απτισµένοι, δίστακτοι µποροι το πολιτικο κα ο κονοµικο µπορε µατος «Eλλάς», πιστηµονικ ναυάγια, γράµµατοι, ρλουµπολ γοι, χλαµυδοφ ροι, µανιοκαταδιωκτικοί, µέντιουµ, καφετζο δες, χαρτορρίχτρες, ο ωνοσκ ποι, ργοναυτολ γοι, γ ρτες, «δηµοσιογράφοι» κα «κδ τες» περιοδικ ν, µισθωτο τραπεζ ν σιωνιστικ ν συµφερ ντων (πο ντιγράφουν κα κατ πιν συκοφαντο ν τ ν ), συνεδριολ γοι (µ ε σιτήριο γι το ς κροατές!), ργανωσιολ γοι, κυνηγο σπηλαιο ίων ρχαιοελληνικ ν «ντοτήτων», πελασγογενε ς... Oλοι α το ργολα ικ ε αγγελίζονται στ ν περιο σιο λα τ ν Pωµι ν τ ν ναγέννηση το Eλληνικο Πολιτισµο χωρ ς ν χουν δέα περ α το. Oλοι ο παραπάνω συγκροτο ν τ ν περι ητο «χ ρο». Πραγµατικά,, ταν πρωτοξεκίνησε τ 1982 ν ρευν τ µεγαλε ο τ ς Eλληνικ τητας κα τ ν παγκοσµι τητα το Eλληνικο Πολιτισµο, ο δέποτε φανταζ ταν τι θ παραχθο ν τέτοιες τερατογενέσεις σ ν παρενέργειες τ ς προσπάθειάς του. Φρίκη. M. M.

18 Aπ τ Bροντάδος τ ς Xίου στ ν κορυφ τ ς ιαστηµικ ς OMIΛEI ΣTON O EΓKEΦAΛOΣ THΣ NAΣA ΣT. KPIMIZHΣ O κορυφα ος τ ς µερικανικ ς ιαστηµικ ς Σταµάτης Kριµιζ ς µ τ ν συνεργάτιδα το «αυλο» κ. Nάνσυ Mπίσκα στ Eργαστήριο Eφηρµοσµένης Φυσικ ς το Πανεπιστηµίου Tζ ν X πκινς τ ς Bαλτιµ ρης, τ ερ δυτο που κ. Σπ. Kρ. κπονε τ προγράµµατα ξερευνήσεως πλανητ ν τ ς NAΣA. Tελευτα ος στ χος του νας πικίνδυνος «Eρως» Συµµετε χε στ ν πιχείρηση ποστολ ς το «Mάρινερ 4» στ ν Aρη τ 1965, λα ε µέρος στ ν ποστολ το «B γιατζερ», το διαστηµοπλοίου πο π γε στ ν Kρ νο, τ ν ία, τ ν O ραν κα τ ν Ποσειδ να, στ ν ποστολ το δορυφ ρου «Γαλιλα ος», πο τέθη σ τροχι γ ρω π τ ν ία, κατεσκε ασε να πολ πλοκο ργανο πο κτοξε θηκε τ ν Oκτώ ριο το 1997 κα θ φθάσ η στ ν Kρ νο γι ν τεθ σ τροχι τ 2004, κατεσκε ασε τ συσκευ το προγράµµατος «Cassini» πο θ ρευνήσ η τ ν δορυφ ρο το Kρ νου Tιτ να...

19 12912 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος 1999 Ποι ς ε ναι; E ναι καθηγητ ς Σταµάτης Kριµιζ ς π τ Bροντάδος τ ς Xίου, π κεφαλ ς το Tµήµαος ιαστηµικ ς πο σχεδιάζει τ προγράµµατα ξερε νησης τ ς NAΣA. O κ. Kριµιζ ς δηλώνει, τι: «O ρχα οι Eλληνες ε χαν τ ν διορατικ τητα ν ρµηνε ουν τ φαιν µενα π φιλοσοφικ ποψη κα µ τ ν παρατήρηση ν προ αίνουν σ θεωρητικ ς προ λέψεις. H σ γχρονη πιστήµη χει τ δυνατ τητα µέσα π τ πειράµατα ν ποδεικν η τ ς θεωρητικ ς ποθέσεις. T τέλος το α να µ ς φέρνει στ κατώφλι µεγάλων ποκαλ ψεων σχετικ µ τ ν δηµιουργία το σ µπαντος». Kα προσθέτει: «O φ ος το γνώστου ποχωρε, καθ ς πιστηµονικ νάλυση προσφέρει παντήσεις γι τ δηµιουργία το κ σµου. Στ ς ρχ ς το 2000 ναµένονται σηµαντικ ς νακοινώσεις π το ς κλάδους τ ς ιαστηµικ ς κα τ ς Kοσµολογίας, πο θ ποκαλ πτουν τ π ς δηµιουργήθηκε κ σµος µας. Eνα ρώτηµα µως θ µείν η ναπάντητο: Γιατί δηµιουργήθηκε κ σµος. H ποστολ το διαστηµοπλοίου «Near» (Near Earth Asteroid Rendezvous) τ 1996 στ ν στεροειδ «433 Eρως» ποτελε τ ξεκίνηµα το πρωτοποριακο προγράµµατος τ ς NAΣA «Discovery» γι τ ν ξερε νηση τ ν πλανητ ν µπνευστ ς το ποίου ε ναι δρ Σταµάτης Kριµιζ ς. T διαστηµ πλοιο πρ κειτο ν συναντήσ η τ ν στεροειδ Eρωτα µέσα στ ν Iανουάριο. Eνα «µπλ κ ουτ» στ ν πικοινωνία του µ τ πίγειο Kέντρο Eλέγχου Eπιχειρήσεων γι 27 ρες στ ς 27 εκεµ ρίου καθυστέρησε τ ν κρίσιµη συνάντηση γι λίγους µ νες. O πειλητικ ς «Eρως» κα δυνατ τητα ξουδετέρωσής του K ριε Kριµιζ, π σο σπουδα ο ε ναι τ γχείρηµα πο πιχειρε τε κα τί ναµένετε ν µ ς ποκαλ ψ η; Σ.K.: E ναι σπουδα ο γχείρηµα, π τ ν ννοια τι ποτ διαστηµ πλοιο δ ν χει τεθ σ τροχι γ ρω π να µικρ σ µα. O στεροειδ ς «433 Eρως» ε ναι σχετικ µικρ ς περίπου 40 χιλι µετρα µ κος κα 15 χλµ. πλάτος. Ωστ σο ε ναι νας π το ς µεγαλ τερους πο πλησιάζουν τ ν Γ. Eχει ασικ νδιαφέρον, δι τι πάρχει τ νδεχ µενο σ να κατοµµ ριο χρ νια ν λλάξ η τροχιά του κα ν χτυπήσ η τ ν Γ. Eπίσης, ντας µεγαλ τερος στεροειδ ς πο χουµε κοντά µας, µ ς παρέχει τ δυνατ τητα ν τ ν προσεγγίσουµε σ σχετικ σ ντοµο χρονικ διάστηµα. T ταξίδι το δορυφ ρου διαρκε περίπου τρία χρ νια. T πρωτοποριακ πρ γραµµα τ ς NAΣA «Discovery» στηρίχθηκε στ ν λαχιστοποίηση το κ στους τ ν µικρ ν διαστηµικ ν ποστολ ν σ πλαν τες κα λλα σώµατα το λιακο µας συστήµατος. H ποστολ το «Near» ε χε σχεδιασθ ν γίν η µ δαπάνη 600 κατ. δολλαρίων, λλ πιστηµονικ µάδα το κ. Kριµιζ τ πραγµατοποίησε µ 108 κ. δολάρια. ( H δε τερη ποστολ στ πλαίσιο το προγράµµατος «Discovery» ε ναι κείνη το διαστηµοπλοίου «Pathfinder» στ ν Aρη). T διαστηµ πλοιο κατασκευάσθηκε π τ ν πί λεψή σας; Σ.K.: E µαι πικεφαλ ς λοκλήρου το προγράµµατος κα διευθ νω τ Kέντρο ιαστη- µικ ς Eρευνας. Hµουν κατ κάποιο τρ πο µπνευστ ς το προγράµµατος. Eγινε νας διαγωνισµ ς κα καταφέραµε ν πείσουµε τ ν NAΣA τι ε µαστε τ καλ τερο ργαστήριο γι ν ναλά η α τ τ ν ποστολή. Πετ χαµε ρισµένα πράγµατα, τ πο α NAΣA θεωρο σε κατ ρθωτα στ παρελθ ν. T πλανητικ προγράµµατα συνήθως κοστίζουν 500 κατ. ως 1 δισ. δολλάρια. Eµε ς ποστηρίξαµε τι µπορο µε ν πραγµατοποιήσουµε τ πρ γραµµα µ λιγώτερα π 150 κ. δολλάρια κα σ χρ νο λιγώτερο π τρία χρ νια. T πο-

20 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος τέλεσµα ταν ν κατασκευάσουµε τ διαστηµ πλοιο σ 24 µ νες, ν τ κτοξε σουµε σ 27 µ νες κα τ κ στος του ν φθάσ η µ λις τ 108 κ. δολλάρια. T γεγον ς α τ προκάλεσε ντ πωση στ ν κ σµο τ ς ιαστηµικ ς κα ε χαµε πισκέπτες π τ ν NAΣA κι λλες χ ρες, γι ν µελετήσουν τ ν µεθοδολογία κα τ ν τρ πο διοικήσεώς µας. T διαστηµ πλοιο NEAR κτοξε θηκε π τ ν άση το Kανά εραλ τ ν Φε ρουάριο το T ν Iο νιο το 1997 συναντήθηκε µ τ ν στεροειδ «Mατθίλδη», πο ρίσκεται σ π σταση 328,5 κατοµµυρίων χιλιοµέτρων π τ Γ. Σ.K.: Hταν πι κοντιν συνάντηση µ στεροειδ στ ν στορία τ ς ξερε νησης το διαστήµατος. T Near πλησίασε σ π σταση χιλίων διακοσίων χιλιοµέτρων. O ε κ νες πο στειλε δορυφ ρος δειξαν µία νώµαλα διαµορφωµένη πιφάνεια, διάσπαρτη π κρατ ρες πο προκλήθηκαν π σ γκρουση µ λλα ο ράνια σώµατα. Mέσα σ λίγους µ νες κι φο θ χ η διαν σει περισσ τερο π να δισεκατοµµ ριο µίλια, θ συναντήσ η τ ν στεροειδ Eρωτα κα θ τεθ σ τροχι γ ρω του, γι ν τ ν ξερευνήσ η. Ποι ς ε ναι στ χος τ ς ποστολ ς; Σ.K.: Στ χος ε ναι µελέτη τ ν συστατικ ν το στεροειδο ς κα κατ πέκταση µελέτη τ ν συστατικ ν τ ς πρωταρχικ ς λης, π τ ν ποία δηµιουργήθηκε τ λιακ σ στηµα. H πρωταρχικ λη το λιακο συστήµατος πρ ν π 4.5 δισεκατοµµ ρια χρ νια, ταν δηµιουργήθηκαν ο πλαν τες, δ ν ε ναι γνωστ π µία πλ νάλυση τ ν συστατικ ν τ ς Γ ς. T ρχικ συστατικ τ ς Γ ς χουν λλοιωθ σηµαντικά. Σκεφθ τε να δοχε ο γεµ το ραστ νερ µ διάφορα στοιχε α. T στοιχε α πο πάρχουν στ νερ θ κατασταλάξουν στ άθος, ν τ έρια θ ξατµιστο ν. Ως κ το του τ συστατικ τ ς Γ ς στ ν σηµερινή τους κατάσταση δ ν ποτελο ν να ντικειµενικ δε γµα. O στεροειδής, πειδ ε ναι µικρ ς, πιστε ουµε τι ντιπροσωπε ει τ ς ρχικ ς λες κα συνίσταται π α τές. O δορυφ ρος «Near» ε ναι ξωπλισµένος µ ργανα τ πο α θ φωτογραφήσουν κα θ ναλ σουν τ ν πιφάνειά του, το ς κρατ ρες κα τ λικ π τ πο α συνίσταται, προσφέροντας σηµαντικές πληροφορίες γι τ παρελθ ν. Yπάρχει πιθαν τητα νας στεροειδ ς ν συγκρουσθ µ τ Γ, πως τ ν µφανίζουν τ τελευτα α χρ νια τ σενάρια το X λλυγουντ; Σ.K.: T θέµα πασχολε τ ε ρ κοιν, δι τι παρατηρήσεις σχετικ ς µ στεροειδε ς κα µετεωρίτες ε ναι γνωστ ς δ κα 2000 µ 3000 χρ νια τουλάχιστον. T τελευτα α 200 χρ νια ρκετ ο ράνια σώµατα πεσαν στ ν Γ σ διάφορα µέρη. H τελευταία µεγάλη σ γκρουση γινε τ 1908 στ ν Σι ηρία, σ µία περιοχ πο νοµαζ ταν Tανκο στα. Mία περιοχ δάσους γ ρω στ 2000 τ. χλµ. σοπεδώθηκε. E τυχ ς ταν κατοίκητη περιοχή, λλά, γι ν συλλά ετε τ ν σχ τ ς σ γκρουσης, φαντασθ τε τι λάµψη παρατηρήθηκε π τ Λονδ νο. Aν ε χε συµ πέντε ρες ργ τερα κα χτυπο σε µία µεγάλη π λη, τ θ µατα θ ταν πολλά. E ναι ζήτηµα τ χης α τ. Γι α τ κα φαρµ ζεται τώρα να πρ γραµµα γι τ ν παρατήρηση λων τ ν στεροειδ ν, ο πο οι κατευθ νονται στ ν περιοχ τ ς Γ ς. T σώµατα α τ δ ν ε ναι γνωστά. Tώρα νακαλ πτονται µ ναν ρυθµ τ ν 20 µ 100 τ ν χρ νο. A τ πο χουν διάµετρο πάνω απ 1 χλµ. ε ναι κατ πάσα πιθαν τητα 2000 µ 3000 κα µ νο 100 π α τ ε ναι γνωστά. H νθρωπ τητα γι πρώτη φορά στ ν στορία της χει τ δυνατ τητα ν µυνθ. E ν γνωρίζουµε κ τ ν προτέρων τ ς κατευθ νσεις τ ν στεροειδ ν, τ τε θ µπορέσουµε ν λά ουµε ρισµένα µέτρα. Γι α τ κα τ X λλυγουντ νδιαφέρεται, κα φαντάζοµαι τι, ταν θ ρχίσουν ν ρχωνται ο πρ τες φωτογραφίες π τ «Near» φέτος, θ χουν µεγάλη πήχηση.

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Πρακτικά Διεθνο ς Συνεδρίου «Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Στέφανος Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 273 16 Μαρτίου 2010 Τά κατά συνθήκη δηµοσιογραφική νηµέρωση καί παράλληλη δηµοσιογραφική προ βληµατική

Διαβάστε περισσότερα

187, rue Nationale. Atelier Fluxus Virus. E-mail: \DQQLV#IOX[XV0YLUXV1FRP. School of Computer Science and Engineering University of New South Wales

187, rue Nationale. Atelier Fluxus Virus. E-mail: \DQQLV#IOX[XV0YLUXV1FRP. School of Computer Science and Engineering University of New South Wales Ε τυπον Τε χος ρ. 2 Απρίλιος 1999 1 Τ Ω κα τ Ελληνικά, «υλος α λ ς» Γιάννης Χαραλάµπους κα Τζ ν Πλαίης Atelier Fluxus Virus 187, rue Nationale 59 800 Lille, Γαλλία E-mail: \DQQLV#IOX[XV0YLUXV1FRP School

Διαβάστε περισσότερα

APXAIA ΘEATPA. Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα,

APXAIA ΘEATPA. Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα, APXAIA ΘEATPA το Λογοτέχνου Περσέως Aθηναίου Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα, σων το λάχιστον διασώζονται κ µα. T ε ρ τατο γεωγραφικ φάσµα, πο καλ πτουν τ θέατρα

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-9558-08-2

ISBN: 978-960-9558-08-2 Πρώτης έκδοσης: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» Χανιά - Οκτώβριος 2011 Επιµέλεια κειµένων: Νικόλαος Εµµ. Τζιράκης Σελιδοποίηση: Mαρία Καλαϊτζάκη Εκτύπωση: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε., Μουρνιές Χανίων ISBN: 978-960-9558-08-2

Διαβάστε περισσότερα

E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON:

E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON: E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON: ƒ µ Hª π ƒ π E ANNE THOMPSON ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Cambridge Τ ο Intermediate Greek-English Lexicon (IGL), έκδοση του Oxford University Press, αποτελεί ανατ πωση της πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 33 Το κ µικ αυτ εκδίδεται στις ακ λουθες επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ισπανικά, δανικά, γερµανικά,

Διαβάστε περισσότερα

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï ÛÎ ÛÂÈ - Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ V. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ Ψηφιδωτ απ την Ποµπηία (1ος αι. π.χ.). Είναι έργο Έλληνα καλλιτέχνη και παρουσιάζει σκηνή απ κωµωδία. Απηχεί τις επιλογές και τις αντιλήψεις της «νε πλουτης»

Διαβάστε περισσότερα

T DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL:

T DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL: T DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL: ƒ À À ELVIRA GANGUTIA ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ M Ú ÙË T ο Diccionario Griego-Español (DGE) γίνεται, σιγά σιγά, γνωστ στους φιλολογικο ς κ κλους. Xαιρ µαστε ιδιαίτερα που έχει γίνει

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1

HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1 HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1 Mη φοβάσαι τίποτα HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡOΒΛΗΜΑΤΑ M ΠΑΡΜΠΑΡΑ M ΠΕΡΓΚΕΡ 1. TO MONOΠATI THΣ ΔYNAMHΣ Eίμαστε αυτ που

Διαβάστε περισσότερα

ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π

ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π GREGORY CRANE ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Tufts εν υπάρχει τίποτε το ιδιαίτερα νέο στην εφαρµογή της τεχνολογίας των υπολογιστών στη µελέτη των αρχαίων ελληνικών. O Theodore Brunner

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Eν Aθήναις το ς πα δας μετ πιμελείας διδάσκουσι κα νουθετο σι. Πρ τον μ ν κα τροφ ς κα μήτηρ κα παιδαγωγ ς κα α τ ς πατ ρ πιμελο νται πως έλτιστος

Διαβάστε περισσότερα

B I B Λ I O K P I Σ I E Σ 15

B I B Λ I O K P I Σ I E Σ 15 BIBΛIOKPIΣIEΣ 15 213 Γιώργος Mυτιλην ς M. Γ. Bαρβο νης, Oι ιερές σκήτες του Aγίου ρους, Aθήνα, εκδ. Xελάνδιον, 2007, σσ. 119. H έκδοση (αφιερωµένη στην A.Π.Θ. τον Oικουµενικ Πατριάρχη κ.κ. Bαρθολοµαίο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Αντώνης Αναστασ πουλος ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ Εισαγωγή 1 ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ξεκίνησαν ως µια µικρή περιφερειακή ηγεµονία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το.

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA. H παγκοσμιοποίηση περνάει από το Internet Tο Διαδίκτυο εισβάλλει στη ζωή μας, φέρνοντας πολλές αλλαγές

A ΦIEPΩMA. H παγκοσμιοποίηση περνάει από το Internet Tο Διαδίκτυο εισβάλλει στη ζωή μας, φέρνοντας πολλές αλλαγές A ΦIEPΩMA KYPIAKH 1 ΦEBPOYAPIOY 1998 2-31 AΦIEPΩMA H παγκοσμιοποίηση περνάει από το Internet. Tο Διαδίκτυο εισβάλλει στη ζωή μας, φέρνοντας πολλές αλλαγές. Tου Γιάννη Pιζόπουλου H Eλλάδα και το Διαδίκτυο.

Διαβάστε περισσότερα

O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI H ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN

O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI H ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN 8 H O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να συνειδητοποιήσετε τι ο Χριστιανισµ ς δεν είναι µια νο η- σιαρχική γνώση αλλά ένα προσωπικ ίωµα, µια

Διαβάστε περισσότερα

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA Mάϊος 2001, Aριθµ.5 T ρθρον το ιευθυντο τ ς Συντάξεως EKK H IA 429 ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Σ ΤΟΝ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ 20 ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να γνωρίσετε τι είναι η Βιοηθική, ποιοι οι άξονές της και πο ια προ λήµατα προκ πτουν απ την εφαρµογή των επιτευγµάτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ EΙΣΑΓΩΓΗ Στ ν στορία τ ζω τ κκλησία α ρεση κα ντιµετώπισή τη βρίσκονταν

Διαβάστε περισσότερα

Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα

Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα Η θεµατική χωρίζεται σε δ ο εν τητες, οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια: Εν τητα α : Κεφάλαιο 1: Παγκ σµια Προβλήµατα Κεφάλαιο 2: Ο ρ λος των ιεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

TO A BA I H ATPI A MOY

TO A BA I H ATPI A MOY TO A BA I H ATPI A MOY ºøTH KONTO OY TO A BA I H ATPI A MOY ιε θυνση σειράς Eλλήνων συγγραφέων: Eλένη Γκίκα Mακέτα εξωφ λλου: Nίκος Tελλίδης Φιλολογική επιµέλεια- ι ρθωση κειµένου: Hλίας Σιγαλ ς Στοιχειοθεσία-Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα