Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας."

Transcript

1

2

3 Πικρ α σθηση O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. ιερωτηθήκατε ποτ ποιά ε ναι α τία; Στ ρώτηµα α τ φυσικ µπορο ν ν παντήσουν γκυρα ο ρµοδιώτεροι λων, δηλ. ο δηµιουργοί της (πλοιοκτ τες). O λ γος λοιπ ν γι τ ν πο ον ναυτιλία µας κατέχει σταθερ τ ν κορυφ ε ναι νας κα µοναδικ ς: T γεγον ς τι ποντοπ ρος Eλλην πιχειρηµατίας δρ κτ ς τ ς δικαιοδοσίας το Pω- µαίικου Kρατιδίου. O διοι, ο ρµοδιώτεροι λων, στ ( ντελ ς ποθετικ ε αίως) ρώτηµα, ποιά θ ε ναι τ χη τους ν τεθο ν κάτω π τ ν (νοµικ, γραφειοκρατικ, πολιτικ κα ο κονοµικ ) λεγχο το Pωµαίικου, θ σ ς παντήσουν νενδοίαστα τι σ λάχιστα χρ νια θ χουν καταστραφ. Στ παρ ν τε χος το «αυλο» πάρχει πολ τως πειστικ τεκ- µηρίωση το γεγον τος τι ρ λος το Pωµαίικου Kρατιδίου στ ν πορεία κα τ ν ζω το Eλληνα ε ναι λέθριος, σ να τουλάχιστον κ - µη σηµαντικ τοµέα, τ ν πιστηµονικ. Θ δια άσετε τι π δηµοι Eλληνες πιστήµονες µ πικεφαλ ς να Xιώτη καθηγητ σ ναν «λληνοκρατο µενο» χ ρο ν ς µερικανικο δρ µατος, τ ν Tοµέα ιαστηµικ ς το πανεπιστηµίου τ ς Bαλτιµ ρης, ε ναι παγκ σµια πρωτοπορία τ ν ρευν ν γι τ ς ποστολ ς στ ιάστηµα κα ταυτ χρονα ο κορυφα οι γκέφαλοι τ ν πλανητικ ν προγραµµάτων τ ς NAΣA δ κα δεκαετίες. Kα ταυτ χρονα θ πληροφορηθ τε γι µι τέτοια σαπίλα κα πιστηµονικ νυπαρξία λων τ ν κορυφαίων πιστηµονικ ν δρυµάτων τ ς Eλλάδος, πο ν δ ν κλείσετε τ µ τη σας π τ ς λοιµώδεις ναθυµιάσεις της, θ α σθανθ τε θλίψη, σως κα ντροπή. *** H διαφορ µεταξ τ ς ντ ς κα κτ ς κράτους ε κ νας το στί ου, που ο Eλληνες γωνίζονται στο ς προµνησθέντες τοµε ς ε ναι τ σο υσσαλέα κα κραυγαλέα, στε πίκληση κα λλων ναλ γων συγκρίσεων κα µπορο ν ν γίνουν πολλ ς ε ναι περιττή. E ναι προφαν ς τι κάποια ρατη δ ναµη πενεργε ντ ς τ ν λλαδικ ν συν ρων κα παραλ ει τ ς ζωτικ ς κα δηµιουργικ ς δυνάµεις το Eλληνα, α τ ς κρι ς πο πελευθερώνονται κα νεργοποιο νται µ τ σο σπουδα α ποτελέσµατα, µ λις ναπτυχθο ν σ λλα περι- άλλοντα κα µάλιστα ξένα, ποµένως δυσµεν.

4 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος Tί συµ αίνει; E ναι πράγµατι τ Pωµαίικο Kρατίδιο χθρ ς το Eλληνισµο ; Aληθε ει α τ πο τ κατηγορο ν πολλοί, τι δηλαδ π τ ν µερ ν του τ λληνικ θνος συρρικνώθηκε ριστικ χάνοντας τ ς προαιώνιες στίες του ( Aν. Pωµυλία, Iωνία, Kωνσταντινο πολη, Kαππαδοκία, Π ντος, K προς κατ τ µισυ µέχρι στιγµ ς..., Aν. Θράκη κ.λπ.) νας ξερριζωµ ς πο ε αίως δ ν προκάλεσαν ο Tο ρκοι κ.λπ., φο ο Eλληνες ζο σαν κε κα κµαζαν ο κονο- µικ κα πολιτιστικ νεν χλητοι πολλο ς α νες κάτω π τ ν κυριαρχία ξένων, πρ τ ς συγκροτήσεως το Pωµαίικου κα χωρ ς τ ν... «προστασία» του; T Eλληνικ Kράτος κατε ρ χθισε τ Eλληνικ Eθνος; Aλίµονο τ ρωτηµατικ α τ κα πολλ λλα παρεµφερ, σο κι ν φαίνωνται κ πρώτης ψεως «παράδοξα», χουν στέρεη άση, τ ν άση τ ς διας τ ς στορικ ς λήθειας λλ κα τ ς διας τ ς χειροπιαστ ς πραγµατικ τητας. Oπως χει στέρεη άση κα τ ρώτηµα, ν Eλληνισµ ς µπορ ν ζ χωρ ς κράτος σο πικρ κι ν ε ναι γι σους π µ ς πάσχουµε κα ποφέρουµε γι τ άσανα κα τ ν θλι ερ κατάρρευση το θνους µας, φο µέχρι τ 1922 «Eλληνισµ ς τ ν Tρι ν Hπείρων κα τ ν Πέντε Θαλασσ ν» πε ίωσε χωρ ς ν συρρικνωθ κα ν ξερριζωθ ζώντας π πολλο ς α νες π ξένη κατοχ (Pωµαιοκρατία, Tουρκοκρατία, λλ κα Bυζαντινοκρατία τελευταία νθελληνικώτερη τ ν λλων δ ο...). *** Σήµερα πάρχει µία πραγµατικ τητα, στω α τ πο φιστάµεθα λοι µας. Oµως πάρχει κα ερ Eλληνική µας Γλ σσα α τ κρι ς πο µ ν µους του κρωτηριάζει κα καταστρέφει τ Pω- µαίικο κα πάρχουν ο Aγιοί µας T ποι το πολιτισµο τ ς νθρωπ τητας, πέροχη α τ γ, που ε χαµε τ ν τ χη ν γεννηθο µε κα ν κατοικο µε. T δ ο α τ πολυάκρι α δ ρα ρκο ν, γι ν νεχθο µε τ Pωµαίικο κα ν θυσιασθο µε ν νάγκ η γι τ ν παρξή του, ν σ ω διατηρε τ ν µητρίδα Eλληνικ ς πίσηµη γλ σσα του κα ν σ ω πατρίδα γ µας ε ναι τ δαφος τ ς πικρατείας του. Kα σ,τι φορ στ ν πελευθέρωση τ ν ζωτικ ν κα δηµιουργικ ν δυνάµεών µας ς Eλλήνων, ς τ ς ναπτ ξουµε ς τοµικ τητες κα προσωπικ τητες, ξω π τ τρισάθλιο ργανωτικ σχ µα πο συνιστ τ κράτος. Aς ιώσουµε τ ν πικρ α σθηση τι δ ν πάρχει λληνικ κράτος... A τ ε ναι νας ρεαλισµ ς δηµιουργικ ς..i.λ.

5 EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN H δ θεν ε λ γηση τ ς παναστάσεως στ ν Aγία Λα ρα K ριε διευθυντά, Mετ τ δελτίο ε δήσεων τ ς ET1 κατ τ ν σπέρα τ ς 11/12/98 γινε µία λιγ λογη ναφορ το δηµοσιογράφου κ. Παπαδοπο λου στ ναφυ ν προσφάτως θέµα τι ο τε ξοµολ γηση τ ν πρώτων Eλλήνων στρατιωτ ν λα ε χώρα ο τε ε λ γηση τ ν πλων τους στ ν µον τ ς Aγίας Λα ρας κατ τ ν ναρξη τ ς Eλληνικ ς Eπαναστάσεως το H ναφορ α τ λθε ς συνέχεια κποµπ ς γενοµένης στ «MEΓA» ξ φορµ ς ι λίου κδοθέντος πρ σφατα στ ν Πάτρα. T θέµα το το ε ναι παλαι, δι τι ναφέρεται λεπτοµερ ς στ ποµνηµονε µατα το γωνιστο τ ς παναστάσεως Φωτάκου, λλ παρογκωνίσθηκε προ λήθηκε τ πρ τον π τ ς στ λες το «αυλο» στ τε χος 147, Mάρτιος 1994, σελ , π τ ν τίτλο «Kρυφ Σχολει κακοποίηση το µ θου». Eγράφη δ τ τε τι, καθ ναφέρει Φωτάκος, πίσκοπος Παλαι ν Πατρ ν Γερµαν ς ρισκ ταν λες τ ς µέρες κε νες στ ν Πάτρα κα τι νας τολµηρ ς Eλληνας, Σωτήρης Xαραλάµπης, ε σ λθε µ πεν ντα περίπου νδρες στ ν κωµ πολη τ ν Kαλα ρ των κα το ς διέταξε ν ρίξουν σποραδικο ς πυρο ολισµο ς, σ ν ν πήγαιναν σ γάµο πανηγ ρι. T γεγον ς κε νο θορ ησε το ς Tο ρκους το ς κατοικο ντες στ ν κωµ πολη κα κλείσθηκαν στ σπίτια, µ λις δ λθαν σ διαπραγµατε σεις µ το ς παναστάτες, παρέδωσαν τ ν π λη, παραδοθέντες κα ο διοι σ α το ς. E ναι δ γνωστ π τ ν Iστορία τ ς Eπαναστάσεως ς µηδ λως ναφερ µενον π α τ ς τι ο τε στ ν π λη τ ν Kαλαµ ν, ποία κατελήφθη πίσης κατ τ ς µέρες κε νες, ο τε σ λλη π λη λα ε χώρα πρ τ ς καταλήψεώς της ε λογία τ ν πλων, λλ λευθερία ξ λθε, πως λέγει ποιητής, «π τ κ κκαλα γαλµένη τ ν Eλλήνων τ ερά». H παρο σα ναφορ γίνεται γι τ ν ποκατάσταση τ ν πραγµάτων π το θέµατος, λλ κα γι ναν λλο λ γο: Γίνεται, γι ν ποµνήσ η τ ν λήθεια α τ κα πολλ ς λλες σ κείνους ο πο οι θέλουν το ς Eλληνες ν ε ναι ποχείριοι δοξασι ν, πο νήκουν πλέον στ παρελθ ν κα οο ν «τροµάρα»! σ σους δ ν σκ ψουν τ ν α χένα. Mετ τιµ ς Π νος Tσίνας Eπίτιµος διευθυντ ς Eθνικ ς Bι λιοθήκης O Aπολλώνιος κα ιονυσιακ ς νθρωπος Aγαπητ «αυλέ», T προεδρε ο τ ς Oµοσπονδίας τ ν Hνωµένων Λακωνικ ν Σωµατείων Aµερικ ς παρακολουθε µ νδιαφέρον τ διάφορα ρθρα το «αυλο» κα συγχαίρει σ ς κα το ς συνεργάτες σας δι τ ς ρα ες προσπάθειές σας. E χα- µε τ ν ε καιρία ν συναντηθο µε µ δ ο συνεργάτες σας, τ ν κ. Kου αλάκη κα τ ν κ. Mπεξ, πο µ ς καναν τ ν τιµ ν µ ς πισκεφθο ν µαζ µ τ ν Γιάννη Φωτοδηµητράκη ( Iαπετ ) ε ς τ γραφε α µας. Aκο σαµε πίσης π ρισµένους π το ς συνεργάτες σας, συ- µπεριλαµ ανοµένου κα το κ. Mαµανέα, ν µιλο ν σ µία διάλεξη ε ς τ ν Nέαν Y ρκη. T φιέρωµά σας «O Xαµένος ι νυσος» (τε χος ) ε ναι µία ραία προσπάθεια. Προσωπικ θ θελα ν κάνω ρισµένες κριτικ ς παρατηρήσεις γι τ ρθρο το κ. M. Mαµανέα κα ν προσφέρω µερικ ς σκέψεις γι τ θαυ- µάσιο κα γενεσιουργ Aπολλώνιο κα ιονυσιακ φαιν µενο. [...]Σ µφωνα µ τ ν κ. Mαµανέα, Aπ λλων ντιπροσωπε ει τ συνειδητ κα λογικ µέρος µας κα δι α το ντιλαµ αν µεθα τ ν κ σµο πως πραγµατικ φίσταται. O ι νυσος, συνεχίζει, άζει τ γ στ ς µπειρίες τ ς ζω ς

6 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος µας, πο δ ν ε ναι τίποτε λλο παρ συναισθή- µατα κα πιθυµίες, πο προέρχονται π το ς ρεθισµο ς το περι άλλοντος. O ίας, κοιν ς πατ ρ τ ν δ ο θεϊκ ν ροπ ν, νοποιε τ ς ντιθέσεις ζευγαρώνοντας κα διαιρώντας. O ρµονικ ς συνδυασµ ς τ ν δ ο θε ν ποτελε τ ν χρυσ καν να τ ς σορροπηµένης ζω ς, πο χει κα τ δ ο στοιχε α, πως ποδηλώνεται στ Mαντε ο τ ν ελφ ν, ερ τ ν ιον σου κα Aπ λλωνα, µ τ ν πιγραφ «Γν θι σαυτ ν». Mεγάλο λάθος ε ναι κατ τ ν γνώµη µου ξήγηση α τή. Θ θελα ν δηλώσω τι τ θε α δ ν ξηγο νται, λλ φανερώνονται στο ς µ στες π το ς εροφάντες δηγο ς. O ι νυσος δ ν ε ναι τ ποκείµενο ο τε ποκειµενικ ς κ σµος το νθρώπου. Συνδέεται κα δη- µιουργε α τ ν, λλ δ ν ε ναι δηµιο ργηµα σ µ ολον α το. O ιονυσιακ ς νθρωπος, χοντας σπάσει τ ς λυσίδες τ ς νάγκης κα τ ς πάρξεως, λευθερωµένος π τ ν τυραννικ µερικ νατένιση το ε ναι, σ κσταση ( κτ ς αυτο ) κα να µ τ θε ον ( νθουσιασµένος), πάρχει χι σ ν ψίστη κφραση το γώ του, λλ χωρ ς γώ, στω κα ν ξ νάγκης κφράζεται γωκεντρικ κα ποφέρει χαίρεται. O ιονυσιακ ς νθρωπος, νθρωπος πο ρίσκεται σ θεία κσταση κα νθουσιασµ, ε ναι µία π τ ς πολλ ς θε ες κφράσεις το Aγαθο το νείπωτου κα προϋπαρξιακο. Σ α τ τ στάδιο ιονυσιακ ς νθρωπος ε ναι να µ τ ν λικ Nο κα κφράζει τ ν παγκοσµι τητα µέσα π τ ν τοµικ τητά του. Eκφράζει τ α ώνιον χρονικ ς κα τ π ν µερικ ς. [...]T α τ σχ ει κα γι τ ν Aπ λλωνα. O θε ς Aπ λλων δ ν ε ναι σ µ ολο τ ς ντικει- µενικ τητος λλ µ λλον πηγή της. O θε ς Aπ λλων γνωρίζεται πευθείας µ νον π το ς µετρηµένους, πο ε ναι α το ε ς το ς ποίους τ πέρας άζει τ καλ τερα σ νορα στ ν πειρία τ ς πάρξεώς τους. H ρίστη κφραση τ ς σχέσεως το πέρατος κα τ ς πειρίας το νθρώπου ε ναι τ µέτρον κα δι α τ µετρηµένος νθρωπος ε ναι νώτερος κ µη κα το διανοητο, πο ος ρχεται τρίτος στ ν σειρ ριστείας σ µφωνα µ τ ν Πλάτωνα («Φίλη ος»). ι α τ κα στο ς ελφο ς δ ν πάρχει µ νον πιγραφ «Γν θι σαυτ ν» λλ κα «Π ν µέτρον ριστον». O Aπολλώνιος νθρωπος δ ν ε ναι ντίθετος το ιονυσιακο κα ο τε ο νθρωποι πο συµµετέχουν στ ιονυσιακ µυστήρια ξεφε γουν π τ ν ρετή. Mετ τιµ ς Tιµολέων Kακο ρος Oµοσπονδία Λακωνικ ν Σωµατείων Nέα Y ρκη, HΠA Π ς φαίνεται «πυραµίδα» το Tαϋγέτου π διάφορες πλευρ ς H «πυραµίδα» πως φαίνεται π τ ν Σπάρτη (B.A.) K ριε διευθυντά, Στ ς 4 Iουλίου το 98 νέ ηκα µ λλους δ ο συµφοιτητές µου (τ νέ ασµα δ ν ε ναι κα τ σο ε κολη π θεσις) στ ν Tα γετο, γι ν δο µε π κοντ α τ πο φηµολογε ται ς πυραµίδα, δηλαδ α τ πο ποστηρίζουν ρισµένοι τι ψηλ τερη κορυφ το Tαϋγέτου Πρ. Hλίας (2.407 µ.) ποτελε σκαλιστ πυρα- µίδα. A τ πο διαπιστώσαµε ( πως πολ ε κολα θ µπορο σε ν διαπιστώσ η ποιοσδήποτε νέ αινε ως κε ) ε ναι τι π τ B.A. παραπλαν ποιονδήποτε, δηλαδ τι πρ κειται γι

7 12900 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος 1999 H ψη τ ς «πυραµίδας» π τ ν Aνατολή. τεχνητ ργο, π λλες µως διευθ νσεις τ σχ µα τ ς κορυφ ς ξεφε γει κατ πολ το πυραµιδοειδο ς. Στ ν κορυφ α τ πάρχουν πέτρινα κτίσµατα, γνωστης λικίας, να κ τ ν ποίων χρησιµοποιε ται κάθε 29 Iουλίου π το ς ντ πιους ς να ς το Πρ. Hλία. O ντ πιοι, ο πο οι π,τι φαίνεται ξέρουν πολ καλ τ σο τ ν παράδοσι, σο κα τ ν στορία τους, σχυρίζονται τι ο προελληνικ ς ( πρωτοελληνικ ς γι λλους) φυλ ς πο ζο σαν κε στ προϊστορικ χρ νια νέ αιναν κάθε τέλος Iουλίου στ ν κορυφ το Tαϋγέτου κα καναν τελετ ς στο ς θεο ς τ ς φωτι ς. H παράδοσις α τ διατηρήθηκε π τ ν χριστιανισµ ως τ ς µέρες µας µ τ ν δια µυσταγωγία. Oσον φορ στ ν λικία τ ν κτισµάτων πο ρίσκονται στ ν κορυφή, προφαν ς α τ νάγεται στ προϊστορικ χρ νια. O διοι ο ντ πιοι λένε π ς κάθε καλοκαίρι πισκευάζουν τ ς φθορ ς πο προκαλο ν ο παρατεταµένες γριες συνθ κες το χειµώνα. Eπιπλέον ριζ ντια λαξευτ άσι, πο πολλο ποστηρίζουν τι ρίσκεται κάτω π τ ν «πυραµίδα», δ ν ε ναι τίποτε λλο παρ ριζ ντια πακέττα στρωµάτων φλ σχης κα σ εστολίθου. O πανάρχαιοι κάτοικοι τ ς B.A. Λακωνίας γνώριζαν τι «πυραµίδα» - κορυφ ε ναι φυσικ ς σχηµατισµ ς. H νάγκη τους ν κάνουν τελετ ς στο ς θεο ς το «πυρ- ς» θ ταν λογικ ν το ς δηγήσ η στ νά κάνουν τελετ ς σ µία «πυρ-αµίδα» κα φο δ ν π ρχε τεχνητ πυραµίδα, πυραµιδοειδ ς κορυφ το Tαϋγέτου σως ποτελο σε τ ν δανικώτερο τ πο γι τελετ ς. Tαυτ χρονα π λυτη κανονικ τητα πο παρουσιάζει π τ B.A. θ το ς θ - µιζε τ ς πυραµίδες πο π ρχαν στ µυαλ τους, σ ν µία ε κ να µι ς πιθαν ν προκατακλυσµιαίας ποχ ς. M τιµ Kωνσταντ νος Aθανασ ς Φοιτητ ς Γεωλογίας Παν. Aθην ν Aλ πασσ ς: H λλη ψη κα ο νστάσεις ναγνωστ ν Aγαπητ κ. διευθυντά. Aφορµ τ ς παρο σης στάθησαν νια ξ σων δηµοσιε θησαν ε ς τ ν, τ. 199, ς νστάσεις κα διαφωνίαι ναντι τ ν σων κ. Kουκο ίστας περ Aλ γραψεν (, τ. 195). O τω χω ν τ σχολιάσω. Aρχικ ς δ θέλω ν σηµειώσω τι, ε τε τ θέλουν ρισµένοι ε τε χι, Aλ ς π ρξε µία ντως σχυρ κα µεγάλη προσωπικ της τ ς ποχ ς κείνης, µ λα ε- αίως τ π ρ κα τ κατά, τ πο α συνθέτουν χαρακτηρίζουν µίαν τοιο του ε δους σχυρ ν προσωπικ τητα. ι τ ν 4ην νστασιν το κ. ηµητριάδη, τι δ ν ε χε προσφέρει λληνικ ν παιδείαν Aλ ς ε ς το ς πηκ ους του, πλ ς νείχετο τ ν λληνικ ν παιδείαν, ρωτ ται: T πανταχο παρ ν τ τε πατριαρχε ον νείχετο κατεδίωκεν πην ς τε κα νηλε ς τ ν λληνικ ν παιδείαν; Tί λοιπ ν το τ τε προτιµ τερον; H νοχ νηλε ς καταδίωξίς της; ι τ ν 5ην νστασιν, τι ε ς τ ν α λήν του ξεπαιδε θησαν σκληρ ς µεταγενέστεροι µε-

8 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος γάλοι νδρες το γ νος, δέον ν παρατηρηθ τι σωρεία πιφαν ν κα πιφανεστάτων νδρ ν, ρώων τ ς Eπαναστάσεως, ξεπαιδε θησαν σκληρ ς, ο χ µως ν τ α λ το του, λλ ε ς τ πεδία τ ν µαχ ν, ντ ς τ ν ποίων συγκαταλέγονται κα α µάχαι ναντίον τ ν Σουλιωτ ν κα τ ν Bλαχα αίων. Tέλος, σον φορ ε ς τ ς διαφωνίας το κ. Mπελιτσάκου, χω ν παρατηρήσω τ κ λουθα: Nοµίζω τι, ν µ τί λλο, ε ναι λίγον τι... φελ ς τ τι κυρ Φροσ νη δολοφονήθη δι τ πέρτατον γαθ ν τ ς λευθερίας. Oσον φορ ε ς τ ν Kατσαντώνην, σχέτως το δ ξου τέλους του, ν κολουθο σε τ ν Aλ, πολλ ε ναι έ αιον τι θ προσέφερεν ε ς τ ν γ να µετέπειτα, πως κρι ς κα υ ς τ ς καλογρι ς. Περαίνων, φρον κα θεωρ τι: Xρέος λων σοι καταπιάνονται σχολο νται µ στορικ γεγον τα κα στορικ ς προσωπικ τητας, ε ναι ναζήτησις το στορικ ς ληθο ς κα µ νον. ι το το µως παιτε ται κα ναγκαία ποστασιοποίησις, παντελ ς λλειψις φανατισµο πηρεασµο κα διαιτέρως αθε α - αθυτάτη στορικ γν σις. M λληνικο ς χαιρετισµο ς κα αθυτάτην κτί- µησιν. ι δωρος Aθµονε ς Eν πλ, Aτλαντικ ς Ωκεαν ς T πίσηµο ργανο τ ς Aρχιεπισκοπ ς Aµερικ ς K ριε διευθυντά, M προσοχ δια άζω τ ν «Oρθ δοξο Παρατηρητή», πίσηµο ργανο τ ς Aρχιεπισκοπ ς B. κα N. Aµερικ ς, κάθε µ να πως κα α τ ν το Oκτω ρίου. Στ ρθρο «An emotional trip to Mother Church» ναγράφεται: «This was an opinion shared by another Archon from Charlotte, Tom (Harry) Cavalaris, who was impressed with the technical workmanship at Hagia Sophia, especially the skin tones in the icons. Hagia Sophia does for me what going to the Acropolis does for others, he added». «H Aγία Σοφία ε ναι γι µένα,τι Aκρ πολη γι λλους»). E µαι πολ δυσαρεστηµένος µ α τ πο ε πε κ ριος Kα αλάρης (ε ναι κα Eλληνας). Θ θελα λοιπ ν ν το π τι γ πρ τα γεννήθηκα Eλληνας, µετ απτίστηκα κα γινα χριστιαν ς. Eγ προσωπικ δ ν θ δινα ο τε να σ ντ στο ς Tο ρκους, γι ν δ κάτι πο γι χρ νια τ ε χαν στα λο γι λογα κα τώρα, πειδ, πως πάντα ρίσκονται πολλ κορ ιδα, πληρώνουν γι ν δο ν τ ν καταστροφ πο ο διοι ο Tο ρκοι προκάλεσαν. Aν ε ναι τσι, ε µαι σίγουρος τι πάλι θ ρεθο ν κορ ιδα πο θ πληρώσουν, γι ν δο ν τ ξιοθέατα τ ς κατεχ µενης K πρου. H σ γκρισις Aγίας Σοφίας κα Παρθεν νος γι µένα δ ν πάρχει. O Παρθενώνας ε ναι µνηµε ο ν ς πολιτισµο, το ποίου ο δέες, ο ρχ ς κα δανικ κ µη παραµένουν τ πιστε ω πολλ ν λα ν. H Aγία Σοφία το να µνηµε ο πίστεως κα γάπης πρ ς τ θε α. Mία καινο ργια Aγία Σοφία µπορο µε ν κτίσουµε, ν θέλουµε, δ στ ν Aµερική. Eναν Παρθεν να µως χι. Eπίσης γιατ τ «Letters to the Editor» ε ναι µ νο στ Aγγλικά; Mήπως µ α τ ο πιστολογράφοι δείχνουν τι ε ναι µορφωµένοι; Mετ τιµ ς Γεώργιος Xατζησταυρίδης Oρλάνδο, Φλώριδα, HΠA O διάλογος γι τ ν τα τιση τ ς Oµηρικ ς Iθάκης K ριε διευθυντά, Aπαντ στ γράµµα του δικηγ ρου κ. Xρήστου Tζάνου, πο δηµοσιε τηκε στ τε χος 198 το «αυλο». 1. H Λευκάδα ε ναι «ε δείελος» µ τ ς ψηλ ς κτ ς κα τ ς ψηλ ς ουνοκορφές της. 2. O στίχος πο ναφέρεται 4 φορ ς στ ν Oδ σσεια (α 175, ξ 190, π 59, 224) ε ναι να τοπογραφικ δεδοµένο τ ς Λευκάδας - Oµηρικ ς Iθάκης. 3. T πορθµε ο (υ ) τ τοποθετε στ ν πορθµ Θιακιο - Kεφαλονι ς, πειδ Φιλοί-

9 12902 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος 1999 τιος ναφέρεται «Kεφαλήν... ν δήµ ω» (υ 210). Πρ κειται γι τ ν «κτ ν πείροιο» (ω 378) κα «πειρον µέλαιναν» (ξ 97, φ 109) πο ποδεικν εται π τ ν στίχο ξ 100 κα ναφέρεται στ δυτικ περιοχ τ ς Aκαρνανίας πέναντι π τ ν Λευκάδα. Eκε ε χαν γκατασταθ Kεφαλλ νες (υ 210), πειτα π τ ν νικηφ ρο π λεµο το Λαέρτη (ω ). 4. Eπειτα π τ ν κτέλεση τ ν µνηστήρων µ νος δρ µος φυγ ς το Oδυσσέα ταν λι- µνοθάλασσα, γι ν περάσ η πέναντι στ ν Aκαρνανία στ ν πεθερ του, τ ν Iκάριο, πο ε χε γκατασταθ κε (Στρά ων 10, C 461, 24). Γι α τ κα E πείθης µ το ς Iθακήσιους τρέξανε πρ ς τ κε (ω 437). 5. T Oµηρικ ουλίχιο ε ναι Kεφαλονιά, τ ασίλειο το Mέγη, πο π ρε µέρος στ ν Tρωικ π λεµο µ 40 καρά ια (B ). 6. T πίθετο χθαµαλ ς-ή- ν παράγεται π τ ίζα χαµ- το πιρρήµατος χαµα µ τ ν παρεµ ολ το θ (χθαµ-αλ ς, χθών: Λεξικ ν Liddell - Scott, τ µος 4ος σελίδα 607 κα Λεξικ ν I. Σταµατάκου: χθαµαλ ς, χαµηλ ς, γγ ς πρ ς τ δαφος, πίπεδος, ρπων, χαµερπής, ταπειν ς, χθ ν - χαµαί, σελίδα 1110). Eτσι α τ τ πίθετο χει πολλ ς ννοιες. Στ ν στίχο 125 χει τ ν ννοια το «κοντά στ στεριά», πειδ Oµηρικ Iθάκη µ τ ψηλ ουνά της δ ν συµ- ι άζεται µ τ ν ννοια «χαµηλή», ννοια πο ταυτίζεται µ τ νησ τ ς Kίρκης (κ 197). M τιµ Aλέκος Φίλιππας Πλατ στοµα Λευκάδας O ξένος θε ς πο θέλει το ς Eλληνες δο λους K ριε διευθυντά, [...]Kα µ ς θέλει το τος θε ς το ς Eλληνες δο λους του. Ποι ς Oλ µπιος θε ς θ τολµο σε ν ζητήσ η π το ς ερε ς του ν απτίζουν το ς Eλλην παιδες δο λους του, δίχως ν περιµέν η τ ν κπτωσή του π τ ν Oλυµπο κα τ ν ποπ µπή του στ τάρταρα το Aδη; O Eλληνες κινδυνε ουµε ν χαρακτηριστο µε π το ς λλους λαο ς, πο στ ς κκλησίες µας ποκαλο µεθα δο λοι, ν νοµίζουν τι χι µ νον ε µαστε δο λοι, λλ κα φίλοι τ ς δουλείας κα τι τ χέρι α το πο µ ς δέρνει τ φιλ µε π φ ο. Kαιρ ς ε ναι ν κυττάξουµε τ σπιτικ µας, τ ν κ σµο EΛΛAΣ. Mετ τιµ ς Iαπετ ς Φιωτοδηµητράκης Metropolitan Academy of Classical Studies Mπρ ντγουαίυ, Nέα Y ρκη O ρθο τ ποι το παρατατικο ρισµένων ρηµάτων K ριε διευθυντά, Aφο σ ς κφράσω τ ε λικριν µου συγχαρητήρια γι τ θαυµάσιο περιοδικ σας (το ποίου ε µαι τακτικώτατος ναγνώστης π ξαετίαν) κα τ ς κάµατες προσπάθειές σας γι τ διατήρηση τ ς θνικ ς ταυτ τητας κα τ ς γλώσσας µας, θ θελα ν τονίσω να αρ τατο κατ τ γνώµη µου λεκτικ λίσθηµά σας. Στ τε χος 202 ( Oκτώ ριος 1998) στ ρθρο του γι τ ν «Eλλάδα τ ς Σικελίας» συνεργάτης σας κ. E. Mπεξ ς χρησιµοποιε τ ς λέξεις µασταν, ρισκ µασταν, στεκ µασταν κα καθ µασταν. ν θ παραπέµψω στ ν γραµµατικ το Tζαρτζάνου, πο δίδαξε τ ν λληνικ γλ σσα σ µέτρητες γενι ς µαθητ ν, λλ στ ν κυριολεκτικ «σοπεδωτικ» γραµµατικ το Tριανταφυλλίδη, ποία χει γίνει γκ λπιο τ ν σηµεριν ν γραµµάτων Eλλήνων. Aκ µα κα α τ ναφέρει ρθ τατα (σελ. 156 κα κε θεν) τι παρατατικ ς το ρήµατος ε µαι ε ναι µαστε, το ρίσκοµαι, ρισκ µαστε κ.λπ. Θ σ ς παρακαλο σα λοιπ ν θερµ ν προσέξετε α τ τ γραµµατικ γκληµα (πο τείνει ν µ ς πι ληθ π κάποιους στοιχείωτους δη- µοτικιστ ς τ ς συµφορ ς), στε ν µ φιστά- µεθα συνειρµο ς το τ που Πακιστάν, Tουρκµενιστ ν κ.λπ., ο πο οι µ ς προσ άλλουν ς λα. M τιµ Γ. Kουσουνέλος Mεταφραστ ς - ηµοσιογράφος Aθήνα

10 O καθηγητ ς B. ΦIΛIAΣ καταγγέλλει πίθανα πράγµατα ΠPΩTOΦANHΣ «ΣAΠIΛA» ΣTA ANΩTATA EKΠAI EYTIKA I PYMATA «Kαµµι ρευνητικ προώθηση, καµµι ναζήτηση. Mι φο ερ ε σ ολ µιµαθ ν µετ τ ν «µεταρρ θµιση» το 1982, πο γίνονται λοι καθηγητές Kλειστ ς κλίκες κα παρέες ξουδετερώνουν κάθε ξι λογο πιστήµονα. Π ς µφανίζουν ργο, χωρ ς ν συγγράφουν τίποτε. Eγκαταλείπουν τ διδασκαλία, γι ν ναλά ουν λλ τριες πλουτοφ ρες θέσεις κα µοιράζονται δισεκατοµµ ρια τ ν ε ρωπαϊκ ν προγραµµάτων Eκλογ µ πο ολ φυλλάδων πο µένουν κοπες, µ κριτήρια καθαρά... α σθητικά! Π ς τ πανεπιστήµια χρησιµοποιο νται γι τ ν πολιτιστικ διείσδυση τ ς ιεθνο ς Eξουσίας στο ς λαο ς.» [ O ζήτησε π τ ν διακεκριµένο καθηγητ τ ς Kοινωνιολογίας κ. Bασίλη Φίλια ν κφράσ η µέσω τ ν στηλ ν µας λε θερα τ ς π ψεις του γι τ ν συγκαλυπτ µενη κα νοµολ γητη δυστυχ ς κατάσταση πο πικρατε σήµερα στ Aνώτατα Eκπαιδευτικ Iδρ µατα τ ς Eλλάδας. H συνέντευξη πο κολουθε ε ναι καρπ ς τ ς συναντήσεώς µας µαζ του. O πανεπιστηµιακ ς τ ς µεγάλης πείρας µιλε γι το ς πανεπιστηµιακο ς κα γκυρ τητα τ ν καταγγελλοµένων, σο πίστευτα κι ν φαίνωνται α τά, ε ναι α τον ητη].

11 12904 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος 1999 ΣYNT.: K ριε Φίλια, σ προηγο µενη συζήτηση πο ε χα µαζί σας (σ.σ. δη- µοσιευθε σα στ τε χος 195 το «αυλο») ποσχεθήκατε ν µ ς µιλήσετε γι τ Eλληνικ Πανεπιστήµιο κα τ ν τελµατώδη κατάσταση στ ν ποία χει περιέλθει. BAΣIΛHΣ ΦIΛIAΣ: ν πάρχει καµµία µφι ολία τι τ Eλληνικ Πανεπιστήµιο διαν ει τ ν χειρ τερή του περίοδο π δρ σεώς του. Πρ κειται γι µία σήψη νευ προηγουµένου. A τ ε αίως δ ν σηµαίνει τι δ ν πάρχουν κα καδηµαϊκο δάσκαλοι πολογίσιµοι τι δ ν πάρχουν τµήµατα πο ξακολουθο ν ν στέκωνται στ ψος τους, µως µέσος ρος ε ναι κάτι παραπάνω π παράδεκτος. Bε αίως τ θέµα πο θίγουµε χει πάρα πολλο ς ξονες. Eνας ξονας ε ναι ποι τητα τ ς προσφερ µενης γνώσης. Πρ κειται γι ναµάσηµα γνωστ ν πραγµάτων. Σ ννι στ ς δέκα περιπτώσεις χουµε τ ν µεταφορ τοίµων γνώσεων χωρ ς καµµι ρευνητικ προώθηση, χωρ ς καµµι ναζήτηση, κανένα τοµικ προ ληµατισµ. Πλήρης ναξιοκρατία µετ τ ν «µεταρρ θµιση» το 1982 ΣYNT.: Aπ ποιά «φίλτρα» περν γι ν γίν η κάποιος καθηγητής, κα γιατ πολλο ξιοι πιστήµονες ρίσκονται κτ ς πανεπιστηµίων; B.Φ.: Θίξατε να πάρα πολ σηµαντικ θέµα. M τ ν µεταρρ θµιση το 1982 στ ν ποία συνέ αλε ποφασιστικ είµνηστος Σάκης Kαράγιωργας κι γ καταργήθηκε θεσµ ς τ ς «δρας» κα ε σήχθη θεσµ ς το «τµήµατος». H «δρα», πως τουλάχιστον λειτουργο σε στ ν Eλλάδα, ε χε πολλ ρνητικ στοιχε α, δηµιουργο σε να καθεστ ς ποτέλειας τ ν κατώτερων πιστηµ νων ναντι το καθηγητ, δινε παντοδυναµία στ ν καθηγητή. Oµως µ τ ν νέο ν µο γινε µία φο ερή ε σ ολ µιµαθ ν κα τ Πανεπιστήµιο, ντ ν διευρυνθ γι ν πιτρέψ η τ ν κάλυψη ε ρ τερων γνωστικ ν τοµέων, γινε κρι ς τ ντίθετο. Oπως φαρµ στηκε τ νέο σ στηµα, χουµε τ ξ ς καταπληκτικ : νθρωποι πο µπαίνουν στ Πανεπιστήµιο µ τ ν α αθµίδα το λέκτορα γίνονται λοι σχεδ ν καθηγητ ς σ ποσοστ πάνω π 90% χωρ ς κανένα ο σιαστικ ργο. Mπορε τ παλαι σ στηµα ν ταν α τ πο ταν, λλ κατάφερνε τ 50 µ 70% α τ ν πο γίνονταν καθηγητ ς ν ε ναι,τι ξιολογώτερο ε χε ν δώσ η Eλλάδα στ σωτερικ κα τ ξωτερικ. ΣYNT.: M δ ν πάρχουν κρίσεις γι τ πέρασµα π τ ν µία αθµίδα στ ν λλη; B.Φ.: Yπάρχουν τυπικά. Aκο στε, τ σ στηµα λειτουργε ντελ ς συντεχνιακά. Yπάρχουν κλειστ ς µάδες πο ποστηρίζουν τ µέλη τους ν ναρριχ νται. Θ σ ς π τ ξ ς καταπληκτικ : πάρχει α τ τ ν στιγµ λ κληρο πανεπιστήµιο, πο ρίσκεται κάτω π τ ν λεγχο µασονικ ν στο ν.

12 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος ΣYNT.: Γι ποι πανεπιστήµιο µιλ τε; B.Φ.: ν θ τ κατανοµάσω γώ, ψάξτε το σε ς ς δηµοσιογράφος. Kα πειδ πάρχει νταγωνισµ ς µεταξ Στο ν, α τ µεταφέρεται κα µέσα στ πανεπιστήµιο. ν προωθε ται τάδε τέκτονας, πειδ νήκει στ ν τάδε Στοά, ν στηρίξουµε τ ν τάδε, γιατ ε ναι δικ ς µας κα ο τω καθεξ ς. Aσ λληπτα πράγµατα. Kα έ αια δ ν ε ναι µ νο ο τεκτονικ ς µάδες. Yπάρχουν λογ ς-λογ ς κλίκες κα παρέες πο λληλοϋποστηρίζονται. Kα πέραν το του: λεγχος πο γίνεται π α τ ς τ ς κλειστ ς µάδες νθρώπων, ποκλείει ποιονδήποτε ρνηθ ν παίξ η µ το ς δικο ς τους ρους. Γνωρίζω περιπτώσεις νθρώπων ξιολογώτατων, πο πετάχθηκαν π τ πανεπιστή- µιο, πειδ δ ν συµ ι άστηκαν. Oπως κα τ πρ σφατο γεγον ς µ τ ν κ. Nαν πουλο, ναν παγκοσµίου µ έλειας φυσικ, πο ρ κε µως κλειστ τ ν π ρτα το Πανεπιστηµίου Aθην ν. ΣYNT.: Kαί, φαντάζοµαι, δ ν θ ταν τ µοναδικ. B.Φ.: A τ γίνεται σ πολλο ς ξίους ρευνητές. ν χουν µως τ ν πιφάνεια πο χει Nαν πουλος, γι ν καταγγείλουν κα ν ταράξουν τ νερά. ΣYNT.: T πανεπιστηµιακ συγγράµµατα σ τί πίπεδο ρίσκονται; B.Φ.: Πρ κειται, τ ς περισσ τερες φορές, γι παράδεκτες φυλλάδες, πο δ ν περιέχουν τίποτε τ ξι λογο ο τε π ποψη γνώσεως ο τε π ποψη συνθέσεως. A τ «φυλλαδοποίηση» τ ν συγγραµµάτων τ µ νο πο κάνει ε ναι ν ξεκουράζ η το ς καθηγητές. T 90% τ ν µφανιζοµένων ς καθηγητ ν σήµερα παρουσιάζει ς ργο ρευνητικ τ ν ρχική τους διδακτορικ διατρι ή, τ ν ποία µεταγράφουν µ διάφορους τρ πους, στε ν τ ν µφανίζουν ς κάτι καινο ργιο. Kα µάλιστα τ στιγµ πο ο µισθο τ ν καθηγητ ν νέ ηκαν τ σο ψηλά, στε ν µ ν πάρχ η ς πρ σχηµα τ ς δράνειάς τους χαµηλ µοι ή, θ πρεπε ν σχολο νται µ τ ν πιστή- µη τους κα χι µ λλ τρια πράγµατα. Aνάληψη λλοτρίων π στων κα µοιρασι «προγραµµάτων» ΣYNT.: Ποιά ννοε τε ς λλ τρια; B.Φ.: T ν νάληψη πάσης φ σεως π στων στ ν κρατικ µηχανισµ. ν χω ντίρρηση ν τ κάν η κάποιος, φ σον χει τ κ τσια κα τ ς δυνάµεις κα πρ τα π λα πηρετε τ πανεπιστήµιο, πως φείλει. Eγώ, πως ξέρετε, π γα στ ν «Oλυµπιακή», µ τ διαφορ µως τι δο λευα στ πανεπιστήµιο 50 ρες τ ν δοµάδα. Eκανα κα διδασκαλία κα διοικητικ ργα κα ποπτεία στ ς ξετάσεις. O περισσ τεροι σήµερα ξαφανίζονται π τ πανεπιστήµιο, κ µη κα ταν λαµ άνουν πανεπιστηµιακά ξιώµατα, πως λ.χ. ταν γίνωνται πρυτάνεις πρ εδροι τµηµάτων. M τ πρ σχηµα τι χουν α τ τ ν πρ σθετη πασχ ληση δ ν κάνουν µαθήµατα. Yπάρχουν

13 12906 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος 1999 νθρωποι πο δρα χει ν το ς δ τέσσερα κα πέντε χρ νια. ΣYNT.: Kα δ ν λέγχονται π πουθενά; B.Φ.: Kανένας δ ν λέγχεται. Kα στέλνουν γι µάθηµα ε νοο µενους προπτυχιακο ς φοιτητές, ο τε κ ν µεταπτυχιακο ς. Aκουσα πρ σφατα τ ξ ς καταπληκτικ : τ ν µέρα τ ν ξετάσεων προσ λθε πιτέλους καθηγητ ς κα κανένας π το ς 200 φοιτητ ς δ ν τ ν γνώριζε! Πρ κειται γι σήψη νευ προηγουµένου. Kα φ στε τ ς περίφηµες ρευνες, τ λεγ µενα «προγράµ- µατα», πο τ ς περισσ τερες φορ ς πρακτικ σηµαίνουν κατοντάδες κατοµµ ρια, τ πο α µοιράζονται σ µετέρους. ΣYNT.: A τ πο χρηµατοδοτο νται π τ ν E ρωπαϊκ Eνωση; B.Φ: Aκρι ς. ίνονται µ σκοπ ν προαχθ ρευνα, ν γίνουν κπαιδευτικ ς προσπάθειες µετεκπαίδευσης γι παγγελµατικο ς λ γους. Aπ λα α τ δ ν γίνεται τίποτα. ΣYNT.: Πρ ν π τρία χρ νια περίπου δηµοσιε σαµε στ ν «αυλ» τ π ρισµα το ρµ διου ποπτικο ργάνου τ ς E ρωπαϊκ ς Eνωσης γι τ προγράµµατα α τά. O καθηγητ ς τ ν λληνικ ν πανεπιστηµίων ε χαν διασπαθίσει συνολικ 300 δισεκατοµµ ρια δραχµές χωρ ς τ ν λοκλήρωση καµ- µι ς µελέτης. B.Φ.: Bλέπετε λοιπ ν; Πρ κειται γι δραχµοφονι δες κα χι γι πιστή- µονες. T πανεπιστηµιακ ξίωµα χρησιµοποιε ται γι τ ν πλουτισµ τους ποτελε τ φαλτήριο σ πολλο ς «φιλ δοξους», γι ν µεταπηδήσουν στ ν πολιτική. N ξέρετε τι ο µισο σχεδ ν πανεπιστηµιακο ε ναι ποψήφιοι ουλευτ ς το ν ς το λλου κ µµατος. Kα στ ν παρο σα µεταρρ θµιση το Aρσένη προ λέπεται ν δρυθο ν νέα τµήµατα. Kατ ρχ ν ποι ς θ διδάξ η σ α τά; ΣYNT.: A το προφαν ς πο διδάσκουν κα στ πάρχοντα τµήµατα... Kα τσι κι λλι ς δ ν α ξάνουν κάθε χρ νο τ ν ριθµ τ ν ε σακτέων; B.Φ.: A τ µεταφράζονται σ ψήφους στ ς κλογ ς. Tώρα, ν ποδοµ ε ναι ν παρκτη γι ν δεχθ νέα τµήµατα, περισσ τερους φοιτητές, α τ δ ν νδιαφέρει κανέναν. Ξέρετε τί νέο τµ µα προτάθηκε ν δρυθ στ Πάντειο Πανεπιστήµιο; «Tµ µα Aξιοποίησης Eλε θερου Xρ νου»! Oχι ς µάθηµα, ς νεξάρτητο τµ µα παρακαλ. O καθένας «,τι θυµ ται χαίρεται»! Aλλοι πάλι µέσα π τ MME προ άλλονται συνεχ ς παριστάνοντας το ς «Γκουρο». ν ναφέροµαι σ ν µατα, λλωστε ε ναι γνωστά. Oµιλο ν περ παντ ς, µως ε ναι φανερ τι δ ν ξέρουν τίποτα πολ τως. Aφ στε τ ν κακοποίηση τ ς γλώσσας σ πίπεδο σ νταξης τ ν φο ερ διαστροφ το νοήµατος τ ν λέξεων. Kα γι µία θέση στ γυαλ ξέρετε τί στρίµωγµα πέ-

14 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος φτει; O κ. Kυριακο, διοκτήτης το ANTENNA, φτασε ν π τι «ο κ ριοι α το πρεπε ν µ ς πληρώνουν γι ν το ς γάζουµε, στ πίπεδο πο ρίσκονται». Oταν πάλι ξεχαστο ν κα π νε στ ς πανεπιστηµιακ ς α θουσες, δηµιουργο ν καταστάσεις πεζοδροµιακο θεάτρου, λέγοντας σαχλαµάρες, µ κάνοντας ξετάσεις, παίζοντας µ το ς φοιτητές κα κάνοντας,τι µπορε ν φανταστ κανείς. Oλα α τ ε ναι δ ν ε ναι στοιχε α πολ του σήψεως; Π ς «κλέγονται» ο χρηστοι κα ποκλείονται ο κανο ΣYNT.: O φοιτητ ς µήπως ρχίζουν ν ντιδρο ν; Aκο στηκαν περιπτώσεις «γιαουρτώµατος» κα ξυλοδαρµο κάποιων καθηγητ ν. B.Φ.: Πολλ ς φορ ς χουν γιουχαϊστ καθηγητ ς στ ς α θουσες διδασκαλίας. Tο ς λένε τι α τ πο µ ς διδάσκετε ε ναι τουλάχιστον πρωτ λεια, ν χι γελο α. Eχουµε δ ο κατηγορίες φοιτητ ν. Tο ς νήσυχους κα δραστηριοποιηµένους πο δ ν νήκουν στ κοινο ουλευτικ κ µµατα. Στ ς τελευτα ες καταλήψεις στ ν Πάντειο φέρθηκαν ψογα. Aνήκουν συνήθως στ ν ξωκοινο ουλευτικ ριστερά. Kα λλη κατηγορία, ποία κφράζει τ ν κοµµατικ νοµενκλατο ρα. E ναι ξαρτηµένη λλ κα πωφελε ται τ ς κατάστασης πο πικρατε. Γι παράδειγµα προηγο µενη πρυτανεία στ ν Πάντειο διώρισε 60 φοιτητ ς µέσα στ πανεπιστήµιο σ διάφορες θέσεις παράτυπα κα παράνοµα. A τ τ νεργ στελέχη τ ν κοµµατικ ν νεολαι ν δ ν ντιδρο ν σ τίποτα. Mιλο ν στ νοµα τ ν φοιτητ ν, λλ πάντοτε χωρ ς α το ν τ γνωρίζουν. ΣYNT.: Kαθηµεριν στ ν T πο λέπουµε προκηρ ξεις θέσεων διδακτικο προσωπικο π τ πανεπιστήµια. Π σο ντικειµενικ ς ε ναι ο τελικ ς πιλογές; B.Φ.: Yποτίθεται τι γίνεται προκήρυξη, µως τ ποι ς θ πιλεγ ε ναι κ τ ν προτέρων καθωρισµένο. Eπιλέγουν νθρώπους ν διδάξουν τ γνωστικ ντικείµενο πο προκήρυξαν, χωρ ς ν χουν ο δεµία σχέση µ τ ντικείµενο α τ. Kα ν ρωτήσ ης τ γιατί, δ ν παίρνεις ποτ πάντηση. Πολλ ς φορ ς λέπουµε ν κρίνεται νθρωπος γι µι αθµίδα κα στ ι λία πο χει πο άλει ν µ ν χουν κοπ ο σελίδες π το ς ποτιθέµενους κριτές. N µφανίζωνται στ ν ε σηγητικ κθεση ρθρα ς ι λία, ν γνοο νται, κε πο δ ν συµφέρει, ασικ ς πιστηµονικ ς συνεισφορές. A τ λα σηµαίνουν τ ν παντελ λλειψη πανεπιστηµιακο θους. ΣYNT.: Bλέπουµε πολλ ς γυνα κες ν ρίσκωνται στ διδακτορία. Mήπως ο λ γοι ε ναι καθαρά... α σθητικοί; B.Φ.: A τ πο πονοε τε συµ αίνει σπάνια γι τ ν γκριση διδακτορικ ν διατρι ν. Oπως λέπετε, ο κοπέλλες κα στ ς πανελλήνιες ξετάσεις πρωτε ουν, δείχνουν περισσ τερο ζ λο κα πιµέλεια. A τ ξεκινο ν, ταν προσπαθήσουν ν µπο ν στ πανεπιστήµιο ς διδακτικ προσωπικ, κα δ ν

15 12908 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος 1999 νήκουν σ κυκλώµατα κα ο τε νδίδουν σ λλου ε δους προτάσεις. Eµπλέκουν θέµατα ρωτικά κα,τι λλο µπορε τε ν φανταστ τε. ΣYNT.: Eκείνη γι ς µειοψηφία τ ν καθηγητ ν, πο ντως πάρχει, π ς λειτουργε µέσα σ λη α τ τ ν κατάσταση; B.Φ.: A τ µερίδα τ ν καθηγητ ν, πο κάνει σωστ τ ν δουλειά της, ε ναι στριµωγµένη στ γωνία κα ο νθρωποι α το θεωρο νται «δι τυποι», «δι ρρυθµοι». Oµως ε ναι σ τέτοιο αθµ πογοητευµένοι κα κουρασµένοι, πο τελικ δ ν ντιστέκονται παίζοντας στ ν ο σία τ παιχνίδια τ ν λλων. T κράτος «φήνει το ς θαµµένους κ κλους χαµένους» ΣYNT.: Kα τ πίσηµο κράτος δ ν δείχνει καµµία διάθεση ν παρέµ η; B.Φ.: ν µ νδιαφέρει διάθεση λλ πράξη. A τ τ στιγµ Πάντειος µ α θαιρεσίες τ ν δ ο προηγο µενων πρυτανει ν παρουσιάζει 3,5 δισεκατοµµ ρια λλειµµα. Ποσ πο διατέθηκαν µ πιταγ ς χωρ ς ντάλ- µατα, χωρ ς δηλαδ τ ν γκριση το παρέδρου. ΣYNT.: Aσφαλ ς θ γνωρίζετε, κ ριε Φίλια, τι παρ µοια κατάσταση πικρατε κα στ ν Mέση Eκπαίδευση. Πολλο γονε ς πο πηγαίνουν στ Λ κεια γι ν ρωτήσουν σχετικ µ τ ν πίδοση τ ν παιδι ν τους, ρίσκουν καθηγητ ς ο πο οι ο τε κ ν γνωρίζουν τ παιδιά τους κα µάλιστα σ µαθήµατα δεσµ ν. B.Φ.: ν γνωρίζω τ ν κατάσταση στ ν χ ρο α τ µ λεπτοµέρειες. ΣYNT.: O κ. Σηµίτης ς πανεπιστηµιακ ς καθηγητ ς θ γνωρίζ η λα α τ τ πράγµατι καταπληκτικ πο συµ αίνουν στ πανεπιστήµια. Eχει κδηλώσει κάποιο νδιαφέρον; B.Φ.: Yπάρχει µία κφραση πο λέει: «φησε το ς θαµµένους κ κλους, χα- µένους». Γιατί, ν ρχίσ ης ν νασκαλε ης, θ γο ν πράγµατα πο π α τ θ προκ πτουν τροµερ ς ε θ νες. Πάντοτε κρ ονται συµφέροντα σ κάθε στάση. ΣYNT.: Mήπως πίσω π α τ ν τ ν καταστασία πιδιώκεται ργανωµένα πλήρης χρεωκοπία τ ς Παιδείας; B.Φ.: ν µπορ ν ε αιώσω τ ν παρξη µι ς τέτοιας ο λησης. Eκε νο έ αια πο συµ αίνει σ παγκ σµιο πίπεδο ε ναι κατάρρευση τ ς Παιδείας κα λεγχ ς της π να κέντρο κπαιδευµένων νθρώπων. Kα φορ στ ν τρ πο πο χι µ νο σκε ται παγκ σµια κυριαρχία λλ κα πολιτιστικ διείσδυση στ ν κ σµο. ν πρέπει ν χ ης πολιτιστικ συνείδηση, γι ν ε σαι ε πλαστη µάζα. Παν. Λ. Kου αλάκης

16 AIΣIMA KAI A HPITA Eκπληκτικ «Aλλη µία χρονι κ λισε µέσα στ ν παρακµή. Παρακµ πο µεθοδικ ς κα συστηµατικ ς περγάζονται ποικιλώνυµοι ξένοι πί ουλοι κα πρακτικ ς προωθο ν ε τελε ς γχώριοι πηρέτες των.... H δια ρωτικ πολιτικ ε ς τ ν Παιδείαν γκαινιάσθηκε µ τ ν νο- µοθετικ ν δολοφονίαν τ ς Eλληνικ ς µας γλώσσης. H κατάργησις τ ς συστηµατικ ς διδασκαλίας τ ς Aρχαίας Eλληνικ ς κα ε σαγωγ διοτ που σ πολλ δηµοτικ ς, πο δ ν ε χε µιληθ ποτέ, φ ν ς, κα καθιέρωσις το θλίου µονοτονικο, κυριολεκτικ ς τ νου κα πνευµατίστου συστήµατος γραφ ς, φ τέρου, συντέλεσαν, στε ο νέοι µας σήµερα, ε ς τ ν πλειονοψηφία των, ν µ ν µπορο ν πλέον ν χουν πρ σ ασι χι µ νον ε ς τ νεπανάληπτα κείµενα τ ς προγονικ ς µας σοφίας, λλ ο τε κα σ κείµενα τ ς µέχρι περίπου κα το 1980 γραµµατείας πιστηµονικ λογοτεχνικά! Kα συµπληρώθηκε µ τ ν αθµιαία µετατροπ τ ς Παιδείας σ νεθνική, δι τ ς παλείψεως π τ ν διδασκαλίαν κάθε φρονηµατικ ς διδασκαλίας κα ναφορ ς ε ς τ ς παραδοσιακ ς ξίες το Eλληνισµο, σ µερικ ς δ περιπτώσεις κα σ ντεθνική, δι παραχαράξεως συγκεκριµένων στορικ ν γεγον των ε ς πίστευτον αθµ ν, µέχρι κα ρωοποιήσεως θνοπροδοτ ν! Eτσι περιήλθαµε πλέον σ κατάστασι πολιτίστων, φο ξεκιν µε τώρα ς θνικ κοιν της τ ν, µ νη χρησιµοποιήσιµη, πνευµατικ µας παραγωγή, χωρ ς δυνατ τητα ναγωγ ς ε ς τ παρελθ ν κα χωρ ς ξίες ζω ς, π τ µηδέν!...». T νωτέρω ε ναι ποσπάσµατα π τ πρωτοχρονιάτικο µήνυµα το τ. προέδρου τ ς ηµοκρατίας κ. Xρ. Σαρτζετάκη. Πράγµατι, ε ναι ντυπωσιακ τι νθρωπος πο καθε ξε γι 5 χρ νια τ νώτατο ξίωµα το θλίου ρωµαίικου κράτους ε ναι φορέας τ ν θαυµασίων α τ ν δε ν. Π. K. Xωρ ς σχ λια Aπ το ς γνωστο ς Eλληνοαυστραλο ς παράγοντες κ. K. Kαλλέργης χει δηµιουργήσει τ τελευτα α χρ νια µία τεράστια πιχείρηση κατασκευ ς κα τοποθέτησης λεκτρικ ν γκαταστάσεων κα συσκευ ν. O δ ο πι γνωστ ς ταιρε ες το κ. Kαλλέργη, Sunlighting Australasia κα Holophhane, θεωρο νται π τ ς κορυφα ες τ ς χώρας, ν π καιρ φήµη τους χει ξαπλωθ κα στ ν χ ρο τ ς Aσίας. Eνα µεγάλο ργο στ X νγκ-k νγκ παλαι τερα κα σηµεριν δραστηρι τητα στ ν Mαλαισία, που διεξήχθησαν πρ σφατα ο κοινοπολιτειακο γ νες, πεχρέωσε τ ν κ. Kαλλέργη ν δηµιουργήσ η γραφε ο κα στ ν Kουάλα Λουµπο ρ, που κτίζεται τ µεγαλ τερο κτηριακ συγκρ τηµα στ ν κ σµο (τελειώνει σήµερα): ναν διπλ ο ρανοξ στη ψους 452 µέτρων. Στ ν λεκτροφώτιση το γιγαντιαίου α το κτίσµατος, πο ε ναι διοκτησία το κράτους τ ς Mαλαισίας κα τ ς ταιρείας πετρελαιοειδ ν Petrola, π που κα τ νοµά του «Petrola Towers», προϋπολογισµ ς τ ς ποίας ξεπερν τ 12 κατοµµ ρια δολλάρια, ο ταιρε ες το κ. Kαλλέργη χουν µεγάλη συµµετοχ κα χουν ναλά ει ν λεκτροφωτίσουν ε δικο ς χώρους µ φωτιστικ πο θ κατασκευάσουν καθ λοκληρίαν στ ν A στραλία. Aξίζει ν ναφέρουµε τι κ. Kαλλέργης, ποστηρικτ ς κα φίλος τ ς ποδοσφαιρικ ς µάδος «Eλλ ς Mελ ο ρνης», ε ναι πε θυνος κα γι τ ν µοντέρνο λεκτροφωτισµ το σταδίου τ ς κυαν λευκης µάδος. D. Th. H ριστική, ποτακτικ κα OTE Στ κοιν χρηστα καρτοτηλέφωνα το OTE, µ λις σηκώσωµε τ κουστικ κα τοποθετήσωµε τ ν κάρτα, µφανίζεται ε ς τ ν πίνακα φράσις ντολ «EΠIΛEΞATE TON APIΘMO» (προστακτική). Eπιλέγουµε τ ν ριθµ κα φράσις ντικαθίσταται π τ ν νέα, ποτίθεται, «EΠIΛEΞATE TON APIΘMO (TA E)». Πάλι ντολ µο δίδει; Mήπως πρέπει ν πιλέξω πάλι τ ν ριθµ γι πι ε αίωσι; Aσφαλ ς χι. Πρ κειται γι πληροφ -

17 12910 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος 1999 ρηση ( ριστική). Φαίνεται τι κάποιοι µ ς θεωρο ν ραδ γλωσσους κα ραδ νοες, ρα νίκανους ν διακρίνωµε ριστικ ( ορίστου) κα προστακτικ ( ορίστου) κα ν κατανοήσωµε τ «EΠEΛEΞATE» τ πο ο ποδίδει δίχως µφι ολία τ ν ηµα τ ς δευτέρας (πληροφοριακ ς) φράσεως. H µήπως ε ναι δε γµα προ δου το πολιτισµο ξοµοίωσις ( κα ντιστροφ ) ριστικ ς - προστακτικ ς; Mήπως κατάργησις τ ς ριστικ ς ορίστου (µ α ξησι: π-ε-λέξατε) ε ναι δικαιολογηµένη π ρριψις περιττο πλο του; Mισε κανε ς τ ν πλο το; Eπ ποίου κ τ ν νωτέρω πιχειρηµάτων στηρίζεται γλ σσα το OTE; Γ. M. Στ να το τζ γου Kαλ κι α τ. Oπως λεγε νας πάλληλος το «καζίνου» τ ς Πάρνηθος, νας χαµένος πιχειρηµατίας νέ ασε στ ουν ναν ερέα, γι ν κάνη ε χέλαιο κα ν ξορκιστ κακή του τ χη. Kα α τ ς µαθέστατος διευθυντ ς δ ν φησε τ ν ερέα ν ε σέλθ η ντ ς το κτηρίου. ν κατεν ησε τι σ ναν να, στω κα τ ς τ χης, νας ερέας χει δικαίωµα ν ερουργ κα τ ν νάγκασε ν ε λογήσ η τ ν περίγυρο το «καζίνου» µ κίνδυνο ν γκρεµοτσακιστ λειτουργ ς το Yψίστου. Kα µετ παρεξηγε ται παπα-tσάκαλος, πο µία στρολ γος σ µία τηλεοπτικ κποµπ το πέταξε κατάµουτρα, τι ο ερε ς ντιστρατε ονται το ς στρολ γους, γιατ το ς παίρνουν τ ν πελατεία. Γι ν µ ν µιλήσουµε γι τ χιλιάδες ε χέλαια, στε ν ποκατασταθ πορος κα τυχήσασα κορασίς. A. K. H µυνα τ ς Pωµιοσ νης Γ ρω π τ ν περίφηµη π θεση τ ς γορ ς τ ν ρωσικ ν πυρα λων τ που «S-300» π τ Kυπριακ Kράτος: H κυπριακ κυ έρνηση πο το ς παρήγγειλε, πιθυµε τ ν γκατάστασή τους χι στ ν K προ λλ στ ν Kρήτη κα λληνικ πλευρ φαίνεται ν συµφων. Aλλοι λένε τι στ ν Kρήτη δ ν θ τοποθετηθο ν, λλ θ... ποθηκευτο ν, µι κα ξαγγελία τ ς γορ ς τους γινε γι ν κερδίσ η κ. Kληρίδης τ ς κλογ ς κα χι γι µυντικο ς σκοπο ς. Kανε ς δ ν ξέρει ποι κράτος θ πληρώσ η τ ν ξία τους κα σ ποι θ νήκουν. Aλλα κ µµατα στ ν K προ ζητο ν... δηµοψήφισµα γι τ ν τ χη τους κα ο συσκέψεις σ Eλλάδα κα K προ πυκνώνουν. H π φαση, λένε, πρέπει ν ε ναι θνικ συµφέρουσα... γι το ς Aµερικανο ς. Xωρ ς σχ λια. Π. K. Eλληνοτερατογενέσεις O φολ γοι, σειριολ γοι, σεληνολ γοι, θεοκράτες, θεοληπτικοί, ποκρυφιστές, λληνοανατολιστές, µυστικιστές, χιτωνοφ ροι, τρι ωνοφ ροι, καρεκλορρήτορες, τραγοθυσιαστές, πυρο απτισµένοι, δίστακτοι µποροι το πολιτικο κα ο κονοµικο µπορε µατος «Eλλάς», πιστηµονικ ναυάγια, γράµµατοι, ρλουµπολ γοι, χλαµυδοφ ροι, µανιοκαταδιωκτικοί, µέντιουµ, καφετζο δες, χαρτορρίχτρες, ο ωνοσκ ποι, ργοναυτολ γοι, γ ρτες, «δηµοσιογράφοι» κα «κδ τες» περιοδικ ν, µισθωτο τραπεζ ν σιωνιστικ ν συµφερ ντων (πο ντιγράφουν κα κατ πιν συκοφαντο ν τ ν ), συνεδριολ γοι (µ ε σιτήριο γι το ς κροατές!), ργανωσιολ γοι, κυνηγο σπηλαιο ίων ρχαιοελληνικ ν «ντοτήτων», πελασγογενε ς... Oλοι α το ργολα ικ ε αγγελίζονται στ ν περιο σιο λα τ ν Pωµι ν τ ν ναγέννηση το Eλληνικο Πολιτισµο χωρ ς ν χουν δέα περ α το. Oλοι ο παραπάνω συγκροτο ν τ ν περι ητο «χ ρο». Πραγµατικά,, ταν πρωτοξεκίνησε τ 1982 ν ρευν τ µεγαλε ο τ ς Eλληνικ τητας κα τ ν παγκοσµι τητα το Eλληνικο Πολιτισµο, ο δέποτε φανταζ ταν τι θ παραχθο ν τέτοιες τερατογενέσεις σ ν παρενέργειες τ ς προσπάθειάς του. Φρίκη. M. M.

18 Aπ τ Bροντάδος τ ς Xίου στ ν κορυφ τ ς ιαστηµικ ς OMIΛEI ΣTON O EΓKEΦAΛOΣ THΣ NAΣA ΣT. KPIMIZHΣ O κορυφα ος τ ς µερικανικ ς ιαστηµικ ς Σταµάτης Kριµιζ ς µ τ ν συνεργάτιδα το «αυλο» κ. Nάνσυ Mπίσκα στ Eργαστήριο Eφηρµοσµένης Φυσικ ς το Πανεπιστηµίου Tζ ν X πκινς τ ς Bαλτιµ ρης, τ ερ δυτο που κ. Σπ. Kρ. κπονε τ προγράµµατα ξερευνήσεως πλανητ ν τ ς NAΣA. Tελευτα ος στ χος του νας πικίνδυνος «Eρως» Συµµετε χε στ ν πιχείρηση ποστολ ς το «Mάρινερ 4» στ ν Aρη τ 1965, λα ε µέρος στ ν ποστολ το «B γιατζερ», το διαστηµοπλοίου πο π γε στ ν Kρ νο, τ ν ία, τ ν O ραν κα τ ν Ποσειδ να, στ ν ποστολ το δορυφ ρου «Γαλιλα ος», πο τέθη σ τροχι γ ρω π τ ν ία, κατεσκε ασε να πολ πλοκο ργανο πο κτοξε θηκε τ ν Oκτώ ριο το 1997 κα θ φθάσ η στ ν Kρ νο γι ν τεθ σ τροχι τ 2004, κατεσκε ασε τ συσκευ το προγράµµατος «Cassini» πο θ ρευνήσ η τ ν δορυφ ρο το Kρ νου Tιτ να...

19 12912 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος 1999 Ποι ς ε ναι; E ναι καθηγητ ς Σταµάτης Kριµιζ ς π τ Bροντάδος τ ς Xίου, π κεφαλ ς το Tµήµαος ιαστηµικ ς πο σχεδιάζει τ προγράµµατα ξερε νησης τ ς NAΣA. O κ. Kριµιζ ς δηλώνει, τι: «O ρχα οι Eλληνες ε χαν τ ν διορατικ τητα ν ρµηνε ουν τ φαιν µενα π φιλοσοφικ ποψη κα µ τ ν παρατήρηση ν προ αίνουν σ θεωρητικ ς προ λέψεις. H σ γχρονη πιστήµη χει τ δυνατ τητα µέσα π τ πειράµατα ν ποδεικν η τ ς θεωρητικ ς ποθέσεις. T τέλος το α να µ ς φέρνει στ κατώφλι µεγάλων ποκαλ ψεων σχετικ µ τ ν δηµιουργία το σ µπαντος». Kα προσθέτει: «O φ ος το γνώστου ποχωρε, καθ ς πιστηµονικ νάλυση προσφέρει παντήσεις γι τ δηµιουργία το κ σµου. Στ ς ρχ ς το 2000 ναµένονται σηµαντικ ς νακοινώσεις π το ς κλάδους τ ς ιαστηµικ ς κα τ ς Kοσµολογίας, πο θ ποκαλ πτουν τ π ς δηµιουργήθηκε κ σµος µας. Eνα ρώτηµα µως θ µείν η ναπάντητο: Γιατί δηµιουργήθηκε κ σµος. H ποστολ το διαστηµοπλοίου «Near» (Near Earth Asteroid Rendezvous) τ 1996 στ ν στεροειδ «433 Eρως» ποτελε τ ξεκίνηµα το πρωτοποριακο προγράµµατος τ ς NAΣA «Discovery» γι τ ν ξερε νηση τ ν πλανητ ν µπνευστ ς το ποίου ε ναι δρ Σταµάτης Kριµιζ ς. T διαστηµ πλοιο πρ κειτο ν συναντήσ η τ ν στεροειδ Eρωτα µέσα στ ν Iανουάριο. Eνα «µπλ κ ουτ» στ ν πικοινωνία του µ τ πίγειο Kέντρο Eλέγχου Eπιχειρήσεων γι 27 ρες στ ς 27 εκεµ ρίου καθυστέρησε τ ν κρίσιµη συνάντηση γι λίγους µ νες. O πειλητικ ς «Eρως» κα δυνατ τητα ξουδετέρωσής του K ριε Kριµιζ, π σο σπουδα ο ε ναι τ γχείρηµα πο πιχειρε τε κα τί ναµένετε ν µ ς ποκαλ ψ η; Σ.K.: E ναι σπουδα ο γχείρηµα, π τ ν ννοια τι ποτ διαστηµ πλοιο δ ν χει τεθ σ τροχι γ ρω π να µικρ σ µα. O στεροειδ ς «433 Eρως» ε ναι σχετικ µικρ ς περίπου 40 χιλι µετρα µ κος κα 15 χλµ. πλάτος. Ωστ σο ε ναι νας π το ς µεγαλ τερους πο πλησιάζουν τ ν Γ. Eχει ασικ νδιαφέρον, δι τι πάρχει τ νδεχ µενο σ να κατοµµ ριο χρ νια ν λλάξ η τροχιά του κα ν χτυπήσ η τ ν Γ. Eπίσης, ντας µεγαλ τερος στεροειδ ς πο χουµε κοντά µας, µ ς παρέχει τ δυνατ τητα ν τ ν προσεγγίσουµε σ σχετικ σ ντοµο χρονικ διάστηµα. T ταξίδι το δορυφ ρου διαρκε περίπου τρία χρ νια. T πρωτοποριακ πρ γραµµα τ ς NAΣA «Discovery» στηρίχθηκε στ ν λαχιστοποίηση το κ στους τ ν µικρ ν διαστηµικ ν ποστολ ν σ πλαν τες κα λλα σώµατα το λιακο µας συστήµατος. H ποστολ το «Near» ε χε σχεδιασθ ν γίν η µ δαπάνη 600 κατ. δολλαρίων, λλ πιστηµονικ µάδα το κ. Kριµιζ τ πραγµατοποίησε µ 108 κ. δολάρια. ( H δε τερη ποστολ στ πλαίσιο το προγράµµατος «Discovery» ε ναι κείνη το διαστηµοπλοίου «Pathfinder» στ ν Aρη). T διαστηµ πλοιο κατασκευάσθηκε π τ ν πί λεψή σας; Σ.K.: E µαι πικεφαλ ς λοκλήρου το προγράµµατος κα διευθ νω τ Kέντρο ιαστη- µικ ς Eρευνας. Hµουν κατ κάποιο τρ πο µπνευστ ς το προγράµµατος. Eγινε νας διαγωνισµ ς κα καταφέραµε ν πείσουµε τ ν NAΣA τι ε µαστε τ καλ τερο ργαστήριο γι ν ναλά η α τ τ ν ποστολή. Πετ χαµε ρισµένα πράγµατα, τ πο α NAΣA θεωρο σε κατ ρθωτα στ παρελθ ν. T πλανητικ προγράµµατα συνήθως κοστίζουν 500 κατ. ως 1 δισ. δολλάρια. Eµε ς ποστηρίξαµε τι µπορο µε ν πραγµατοποιήσουµε τ πρ γραµµα µ λιγώτερα π 150 κ. δολλάρια κα σ χρ νο λιγώτερο π τρία χρ νια. T πο-

20 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος τέλεσµα ταν ν κατασκευάσουµε τ διαστηµ πλοιο σ 24 µ νες, ν τ κτοξε σουµε σ 27 µ νες κα τ κ στος του ν φθάσ η µ λις τ 108 κ. δολλάρια. T γεγον ς α τ προκάλεσε ντ πωση στ ν κ σµο τ ς ιαστηµικ ς κα ε χαµε πισκέπτες π τ ν NAΣA κι λλες χ ρες, γι ν µελετήσουν τ ν µεθοδολογία κα τ ν τρ πο διοικήσεώς µας. T διαστηµ πλοιο NEAR κτοξε θηκε π τ ν άση το Kανά εραλ τ ν Φε ρουάριο το T ν Iο νιο το 1997 συναντήθηκε µ τ ν στεροειδ «Mατθίλδη», πο ρίσκεται σ π σταση 328,5 κατοµµυρίων χιλιοµέτρων π τ Γ. Σ.K.: Hταν πι κοντιν συνάντηση µ στεροειδ στ ν στορία τ ς ξερε νησης το διαστήµατος. T Near πλησίασε σ π σταση χιλίων διακοσίων χιλιοµέτρων. O ε κ νες πο στειλε δορυφ ρος δειξαν µία νώµαλα διαµορφωµένη πιφάνεια, διάσπαρτη π κρατ ρες πο προκλήθηκαν π σ γκρουση µ λλα ο ράνια σώµατα. Mέσα σ λίγους µ νες κι φο θ χ η διαν σει περισσ τερο π να δισεκατοµµ ριο µίλια, θ συναντήσ η τ ν στεροειδ Eρωτα κα θ τεθ σ τροχι γ ρω του, γι ν τ ν ξερευνήσ η. Ποι ς ε ναι στ χος τ ς ποστολ ς; Σ.K.: Στ χος ε ναι µελέτη τ ν συστατικ ν το στεροειδο ς κα κατ πέκταση µελέτη τ ν συστατικ ν τ ς πρωταρχικ ς λης, π τ ν ποία δηµιουργήθηκε τ λιακ σ στηµα. H πρωταρχικ λη το λιακο συστήµατος πρ ν π 4.5 δισεκατοµµ ρια χρ νια, ταν δηµιουργήθηκαν ο πλαν τες, δ ν ε ναι γνωστ π µία πλ νάλυση τ ν συστατικ ν τ ς Γ ς. T ρχικ συστατικ τ ς Γ ς χουν λλοιωθ σηµαντικά. Σκεφθ τε να δοχε ο γεµ το ραστ νερ µ διάφορα στοιχε α. T στοιχε α πο πάρχουν στ νερ θ κατασταλάξουν στ άθος, ν τ έρια θ ξατµιστο ν. Ως κ το του τ συστατικ τ ς Γ ς στ ν σηµερινή τους κατάσταση δ ν ποτελο ν να ντικειµενικ δε γµα. O στεροειδής, πειδ ε ναι µικρ ς, πιστε ουµε τι ντιπροσωπε ει τ ς ρχικ ς λες κα συνίσταται π α τές. O δορυφ ρος «Near» ε ναι ξωπλισµένος µ ργανα τ πο α θ φωτογραφήσουν κα θ ναλ σουν τ ν πιφάνειά του, το ς κρατ ρες κα τ λικ π τ πο α συνίσταται, προσφέροντας σηµαντικές πληροφορίες γι τ παρελθ ν. Yπάρχει πιθαν τητα νας στεροειδ ς ν συγκρουσθ µ τ Γ, πως τ ν µφανίζουν τ τελευτα α χρ νια τ σενάρια το X λλυγουντ; Σ.K.: T θέµα πασχολε τ ε ρ κοιν, δι τι παρατηρήσεις σχετικ ς µ στεροειδε ς κα µετεωρίτες ε ναι γνωστ ς δ κα 2000 µ 3000 χρ νια τουλάχιστον. T τελευτα α 200 χρ νια ρκετ ο ράνια σώµατα πεσαν στ ν Γ σ διάφορα µέρη. H τελευταία µεγάλη σ γκρουση γινε τ 1908 στ ν Σι ηρία, σ µία περιοχ πο νοµαζ ταν Tανκο στα. Mία περιοχ δάσους γ ρω στ 2000 τ. χλµ. σοπεδώθηκε. E τυχ ς ταν κατοίκητη περιοχή, λλά, γι ν συλλά ετε τ ν σχ τ ς σ γκρουσης, φαντασθ τε τι λάµψη παρατηρήθηκε π τ Λονδ νο. Aν ε χε συµ πέντε ρες ργ τερα κα χτυπο σε µία µεγάλη π λη, τ θ µατα θ ταν πολλά. E ναι ζήτηµα τ χης α τ. Γι α τ κα φαρµ ζεται τώρα να πρ γραµµα γι τ ν παρατήρηση λων τ ν στεροειδ ν, ο πο οι κατευθ νονται στ ν περιοχ τ ς Γ ς. T σώµατα α τ δ ν ε ναι γνωστά. Tώρα νακαλ πτονται µ ναν ρυθµ τ ν 20 µ 100 τ ν χρ νο. A τ πο χουν διάµετρο πάνω απ 1 χλµ. ε ναι κατ πάσα πιθαν τητα 2000 µ 3000 κα µ νο 100 π α τ ε ναι γνωστά. H νθρωπ τητα γι πρώτη φορά στ ν στορία της χει τ δυνατ τητα ν µυνθ. E ν γνωρίζουµε κ τ ν προτέρων τ ς κατευθ νσεις τ ν στεροειδ ν, τ τε θ µπορέσουµε ν λά ουµε ρισµένα µέτρα. Γι α τ κα τ X λλυγουντ νδιαφέρεται, κα φαντάζοµαι τι, ταν θ ρχίσουν ν ρχωνται ο πρ τες φωτογραφίες π τ «Near» φέτος, θ χουν µεγάλη πήχηση.

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο T τεράστιο Aπολιθωµένο άσος «λικίας» 30 κατοµµυρίων τ ν τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, φ ση µέσα π τ σπλάγχνα της κα µ τ ν πάροδο το χρ νου δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο Tέλεια νάπτυξη λων τ ν πιστηµ ν κα σ τητα µεταξ νδρ ν κα γυναικ ν Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο A γιακ (Πελασγικ ) Πολιτισµ θεωρε ται περιωρισµένη ως λάχιστη κα συνήθως «µυθικο»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2ο Μάθημα Πιθανότητες

2ο Μάθημα Πιθανότητες 2ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 2ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

VAGONETTO. Ωρες: 09:00 17:00. t: (+30) e: w: Kρατήσεις: Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας

VAGONETTO. Ωρες: 09:00 17:00. t: (+30) e: w:  Kρατήσεις: Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας VAGONETTO Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας Ωρες: 09:00 17:00 Kρατήσεις: t: (+30) 2265 078819 e: info@vagonetto.gr w: www.vagonetto.gr 5 1 o χ λ μ Ε. Ο. Λ α μ ί α ς Ά μ φ ι σ σ α ς Τ. Κ. 3 3

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

6ο Μάθημα Πιθανότητες

6ο Μάθημα Πιθανότητες 6ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 6ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras Στο πλαι룱綟σιο της Παγκο룱綟 σμιας Εβδομα룱綟 δας Επιχειρηματικο룱綟 τητας*, o ΕΣΥΝΕΔΕ και η Ομοσπονδι룱綟α ΕΣΥΝΕ, σε συνεργασι룱綟α

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμοί Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμός του Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κ. Ηλία Μαρκάτζιη Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων της Σχολής, κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015 1.5 ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 1. Διαγωνισμο ς για την Ανα πλαση του Παραδοσιακου Εμπορικου Κε ντρου και της Πλατειάς Κε ννεντυ στην Πα φο. - Αρ. Διαγωνισμου 23/2015. Τον Σεπτε μβριο 2015, με επιστολη μας προς τον Δη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e Ρ ΤΟ Θ ΜΑ Μ. Α ΑΠΟ ε ΞεΤε ΤΙ ΑΝΑΓΚΑ Α ΚΑΙ ΙΚΑΝ ΣΥΝΘ ΚΗ ΣΤε ΝΑ Ι ΝΥΣΜΑ u t 0 ΝΑ ΠΑΡΑΜ ΝεΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ΜΙΑ ε ΟΜ ΝΗ ευθε Α ε ΝΑΙ u t u 0 Π ειξη Α ΑΠΟ ε ΞΟΥΜε ΤΟ ΙΚΑΝ ΗΛΑ ΑΝ ε ΝΑΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ε ΟΜ ΝΗ ευθε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται θαρ τητα του νοµίσµατος. H υποτίµηση εν ς νοµίσµατος συσχετιζ ταν µε τη µείωση της ποσ τητας του µετάλλου που περιείχε το ν µισµα. Kατά το µεγαλ τερο µέρος του 19ου αιώνα κυριάρχησαν τρία µεταλλικά συστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων H αρ αρ τητα κα σκοταδισµ ς, ντ ν κλείψουν στ ν ποχή µας, πειλο ν µ φανισµ τ ν κ σµο. H µισαλλοδοξία κα πνευµατικ τ φλωση πο φέρει

Διαβάστε περισσότερα

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΙΟ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη διαχρονική αναζήτηση του Θεο απ τον άνθρωπο. ñ Να διαπιστώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτη σεις Α1 Α4 να γρα ψετε στο τετρα διο σας τον αριθμο της ερω τησης και

Διαβάστε περισσότερα

H Oµηρικ ( Eλληνικ ) Γλ σσα πο ποτελε τ ν άσι, πάνω

H Oµηρικ ( Eλληνικ ) Γλ σσα πο ποτελε τ ν άσι, πάνω H διάχυσή της στ πώτατο παρελθ ν σ λους το ς λαο ς τ ς Yδρογείου H Oµηρικ ( Eλληνικ ) Γλ σσα πο ποτελε τ ν άσι, πάνω στ ν ποία στηρίχθησαν πλ θος συγχρ νων γλωσσ ν, δ ν π ρξε ρχ µι ς ποχ ς στ ν γλωσσικ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης**

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 23-39 Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** Η συγκρότηση μιας ευκλείδειας έννοιας της ευθείας γραμμής με τη διαμεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα