Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας."

Transcript

1

2

3 Πικρ α σθηση O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. ιερωτηθήκατε ποτ ποιά ε ναι α τία; Στ ρώτηµα α τ φυσικ µπορο ν ν παντήσουν γκυρα ο ρµοδιώτεροι λων, δηλ. ο δηµιουργοί της (πλοιοκτ τες). O λ γος λοιπ ν γι τ ν πο ον ναυτιλία µας κατέχει σταθερ τ ν κορυφ ε ναι νας κα µοναδικ ς: T γεγον ς τι ποντοπ ρος Eλλην πιχειρηµατίας δρ κτ ς τ ς δικαιοδοσίας το Pω- µαίικου Kρατιδίου. O διοι, ο ρµοδιώτεροι λων, στ ( ντελ ς ποθετικ ε αίως) ρώτηµα, ποιά θ ε ναι τ χη τους ν τεθο ν κάτω π τ ν (νοµικ, γραφειοκρατικ, πολιτικ κα ο κονοµικ ) λεγχο το Pωµαίικου, θ σ ς παντήσουν νενδοίαστα τι σ λάχιστα χρ νια θ χουν καταστραφ. Στ παρ ν τε χος το «αυλο» πάρχει πολ τως πειστικ τεκ- µηρίωση το γεγον τος τι ρ λος το Pωµαίικου Kρατιδίου στ ν πορεία κα τ ν ζω το Eλληνα ε ναι λέθριος, σ να τουλάχιστον κ - µη σηµαντικ τοµέα, τ ν πιστηµονικ. Θ δια άσετε τι π δηµοι Eλληνες πιστήµονες µ πικεφαλ ς να Xιώτη καθηγητ σ ναν «λληνοκρατο µενο» χ ρο ν ς µερικανικο δρ µατος, τ ν Tοµέα ιαστηµικ ς το πανεπιστηµίου τ ς Bαλτιµ ρης, ε ναι παγκ σµια πρωτοπορία τ ν ρευν ν γι τ ς ποστολ ς στ ιάστηµα κα ταυτ χρονα ο κορυφα οι γκέφαλοι τ ν πλανητικ ν προγραµµάτων τ ς NAΣA δ κα δεκαετίες. Kα ταυτ χρονα θ πληροφορηθ τε γι µι τέτοια σαπίλα κα πιστηµονικ νυπαρξία λων τ ν κορυφαίων πιστηµονικ ν δρυµάτων τ ς Eλλάδος, πο ν δ ν κλείσετε τ µ τη σας π τ ς λοιµώδεις ναθυµιάσεις της, θ α σθανθ τε θλίψη, σως κα ντροπή. *** H διαφορ µεταξ τ ς ντ ς κα κτ ς κράτους ε κ νας το στί ου, που ο Eλληνες γωνίζονται στο ς προµνησθέντες τοµε ς ε ναι τ σο υσσαλέα κα κραυγαλέα, στε πίκληση κα λλων ναλ γων συγκρίσεων κα µπορο ν ν γίνουν πολλ ς ε ναι περιττή. E ναι προφαν ς τι κάποια ρατη δ ναµη πενεργε ντ ς τ ν λλαδικ ν συν ρων κα παραλ ει τ ς ζωτικ ς κα δηµιουργικ ς δυνάµεις το Eλληνα, α τ ς κρι ς πο πελευθερώνονται κα νεργοποιο νται µ τ σο σπουδα α ποτελέσµατα, µ λις ναπτυχθο ν σ λλα περι- άλλοντα κα µάλιστα ξένα, ποµένως δυσµεν.

4 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος Tί συµ αίνει; E ναι πράγµατι τ Pωµαίικο Kρατίδιο χθρ ς το Eλληνισµο ; Aληθε ει α τ πο τ κατηγορο ν πολλοί, τι δηλαδ π τ ν µερ ν του τ λληνικ θνος συρρικνώθηκε ριστικ χάνοντας τ ς προαιώνιες στίες του ( Aν. Pωµυλία, Iωνία, Kωνσταντινο πολη, Kαππαδοκία, Π ντος, K προς κατ τ µισυ µέχρι στιγµ ς..., Aν. Θράκη κ.λπ.) νας ξερριζωµ ς πο ε αίως δ ν προκάλεσαν ο Tο ρκοι κ.λπ., φο ο Eλληνες ζο σαν κε κα κµαζαν ο κονο- µικ κα πολιτιστικ νεν χλητοι πολλο ς α νες κάτω π τ ν κυριαρχία ξένων, πρ τ ς συγκροτήσεως το Pωµαίικου κα χωρ ς τ ν... «προστασία» του; T Eλληνικ Kράτος κατε ρ χθισε τ Eλληνικ Eθνος; Aλίµονο τ ρωτηµατικ α τ κα πολλ λλα παρεµφερ, σο κι ν φαίνωνται κ πρώτης ψεως «παράδοξα», χουν στέρεη άση, τ ν άση τ ς διας τ ς στορικ ς λήθειας λλ κα τ ς διας τ ς χειροπιαστ ς πραγµατικ τητας. Oπως χει στέρεη άση κα τ ρώτηµα, ν Eλληνισµ ς µπορ ν ζ χωρ ς κράτος σο πικρ κι ν ε ναι γι σους π µ ς πάσχουµε κα ποφέρουµε γι τ άσανα κα τ ν θλι ερ κατάρρευση το θνους µας, φο µέχρι τ 1922 «Eλληνισµ ς τ ν Tρι ν Hπείρων κα τ ν Πέντε Θαλασσ ν» πε ίωσε χωρ ς ν συρρικνωθ κα ν ξερριζωθ ζώντας π πολλο ς α νες π ξένη κατοχ (Pωµαιοκρατία, Tουρκοκρατία, λλ κα Bυζαντινοκρατία τελευταία νθελληνικώτερη τ ν λλων δ ο...). *** Σήµερα πάρχει µία πραγµατικ τητα, στω α τ πο φιστάµεθα λοι µας. Oµως πάρχει κα ερ Eλληνική µας Γλ σσα α τ κρι ς πο µ ν µους του κρωτηριάζει κα καταστρέφει τ Pω- µαίικο κα πάρχουν ο Aγιοί µας T ποι το πολιτισµο τ ς νθρωπ τητας, πέροχη α τ γ, που ε χαµε τ ν τ χη ν γεννηθο µε κα ν κατοικο µε. T δ ο α τ πολυάκρι α δ ρα ρκο ν, γι ν νεχθο µε τ Pωµαίικο κα ν θυσιασθο µε ν νάγκ η γι τ ν παρξή του, ν σ ω διατηρε τ ν µητρίδα Eλληνικ ς πίσηµη γλ σσα του κα ν σ ω πατρίδα γ µας ε ναι τ δαφος τ ς πικρατείας του. Kα σ,τι φορ στ ν πελευθέρωση τ ν ζωτικ ν κα δηµιουργικ ν δυνάµεών µας ς Eλλήνων, ς τ ς ναπτ ξουµε ς τοµικ τητες κα προσωπικ τητες, ξω π τ τρισάθλιο ργανωτικ σχ µα πο συνιστ τ κράτος. Aς ιώσουµε τ ν πικρ α σθηση τι δ ν πάρχει λληνικ κράτος... A τ ε ναι νας ρεαλισµ ς δηµιουργικ ς..i.λ.

5 EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN H δ θεν ε λ γηση τ ς παναστάσεως στ ν Aγία Λα ρα K ριε διευθυντά, Mετ τ δελτίο ε δήσεων τ ς ET1 κατ τ ν σπέρα τ ς 11/12/98 γινε µία λιγ λογη ναφορ το δηµοσιογράφου κ. Παπαδοπο λου στ ναφυ ν προσφάτως θέµα τι ο τε ξοµολ γηση τ ν πρώτων Eλλήνων στρατιωτ ν λα ε χώρα ο τε ε λ γηση τ ν πλων τους στ ν µον τ ς Aγίας Λα ρας κατ τ ν ναρξη τ ς Eλληνικ ς Eπαναστάσεως το H ναφορ α τ λθε ς συνέχεια κποµπ ς γενοµένης στ «MEΓA» ξ φορµ ς ι λίου κδοθέντος πρ σφατα στ ν Πάτρα. T θέµα το το ε ναι παλαι, δι τι ναφέρεται λεπτοµερ ς στ ποµνηµονε µατα το γωνιστο τ ς παναστάσεως Φωτάκου, λλ παρογκωνίσθηκε προ λήθηκε τ πρ τον π τ ς στ λες το «αυλο» στ τε χος 147, Mάρτιος 1994, σελ , π τ ν τίτλο «Kρυφ Σχολει κακοποίηση το µ θου». Eγράφη δ τ τε τι, καθ ναφέρει Φωτάκος, πίσκοπος Παλαι ν Πατρ ν Γερµαν ς ρισκ ταν λες τ ς µέρες κε νες στ ν Πάτρα κα τι νας τολµηρ ς Eλληνας, Σωτήρης Xαραλάµπης, ε σ λθε µ πεν ντα περίπου νδρες στ ν κωµ πολη τ ν Kαλα ρ των κα το ς διέταξε ν ρίξουν σποραδικο ς πυρο ολισµο ς, σ ν ν πήγαιναν σ γάµο πανηγ ρι. T γεγον ς κε νο θορ ησε το ς Tο ρκους το ς κατοικο ντες στ ν κωµ πολη κα κλείσθηκαν στ σπίτια, µ λις δ λθαν σ διαπραγµατε σεις µ το ς παναστάτες, παρέδωσαν τ ν π λη, παραδοθέντες κα ο διοι σ α το ς. E ναι δ γνωστ π τ ν Iστορία τ ς Eπαναστάσεως ς µηδ λως ναφερ µενον π α τ ς τι ο τε στ ν π λη τ ν Kαλαµ ν, ποία κατελήφθη πίσης κατ τ ς µέρες κε νες, ο τε σ λλη π λη λα ε χώρα πρ τ ς καταλήψεώς της ε λογία τ ν πλων, λλ λευθερία ξ λθε, πως λέγει ποιητής, «π τ κ κκαλα γαλµένη τ ν Eλλήνων τ ερά». H παρο σα ναφορ γίνεται γι τ ν ποκατάσταση τ ν πραγµάτων π το θέµατος, λλ κα γι ναν λλο λ γο: Γίνεται, γι ν ποµνήσ η τ ν λήθεια α τ κα πολλ ς λλες σ κείνους ο πο οι θέλουν το ς Eλληνες ν ε ναι ποχείριοι δοξασι ν, πο νήκουν πλέον στ παρελθ ν κα οο ν «τροµάρα»! σ σους δ ν σκ ψουν τ ν α χένα. Mετ τιµ ς Π νος Tσίνας Eπίτιµος διευθυντ ς Eθνικ ς Bι λιοθήκης O Aπολλώνιος κα ιονυσιακ ς νθρωπος Aγαπητ «αυλέ», T προεδρε ο τ ς Oµοσπονδίας τ ν Hνωµένων Λακωνικ ν Σωµατείων Aµερικ ς παρακολουθε µ νδιαφέρον τ διάφορα ρθρα το «αυλο» κα συγχαίρει σ ς κα το ς συνεργάτες σας δι τ ς ρα ες προσπάθειές σας. E χα- µε τ ν ε καιρία ν συναντηθο µε µ δ ο συνεργάτες σας, τ ν κ. Kου αλάκη κα τ ν κ. Mπεξ, πο µ ς καναν τ ν τιµ ν µ ς πισκεφθο ν µαζ µ τ ν Γιάννη Φωτοδηµητράκη ( Iαπετ ) ε ς τ γραφε α µας. Aκο σαµε πίσης π ρισµένους π το ς συνεργάτες σας, συ- µπεριλαµ ανοµένου κα το κ. Mαµανέα, ν µιλο ν σ µία διάλεξη ε ς τ ν Nέαν Y ρκη. T φιέρωµά σας «O Xαµένος ι νυσος» (τε χος ) ε ναι µία ραία προσπάθεια. Προσωπικ θ θελα ν κάνω ρισµένες κριτικ ς παρατηρήσεις γι τ ρθρο το κ. M. Mαµανέα κα ν προσφέρω µερικ ς σκέψεις γι τ θαυ- µάσιο κα γενεσιουργ Aπολλώνιο κα ιονυσιακ φαιν µενο. [...]Σ µφωνα µ τ ν κ. Mαµανέα, Aπ λλων ντιπροσωπε ει τ συνειδητ κα λογικ µέρος µας κα δι α το ντιλαµ αν µεθα τ ν κ σµο πως πραγµατικ φίσταται. O ι νυσος, συνεχίζει, άζει τ γ στ ς µπειρίες τ ς ζω ς

6 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος µας, πο δ ν ε ναι τίποτε λλο παρ συναισθή- µατα κα πιθυµίες, πο προέρχονται π το ς ρεθισµο ς το περι άλλοντος. O ίας, κοιν ς πατ ρ τ ν δ ο θεϊκ ν ροπ ν, νοποιε τ ς ντιθέσεις ζευγαρώνοντας κα διαιρώντας. O ρµονικ ς συνδυασµ ς τ ν δ ο θε ν ποτελε τ ν χρυσ καν να τ ς σορροπηµένης ζω ς, πο χει κα τ δ ο στοιχε α, πως ποδηλώνεται στ Mαντε ο τ ν ελφ ν, ερ τ ν ιον σου κα Aπ λλωνα, µ τ ν πιγραφ «Γν θι σαυτ ν». Mεγάλο λάθος ε ναι κατ τ ν γνώµη µου ξήγηση α τή. Θ θελα ν δηλώσω τι τ θε α δ ν ξηγο νται, λλ φανερώνονται στο ς µ στες π το ς εροφάντες δηγο ς. O ι νυσος δ ν ε ναι τ ποκείµενο ο τε ποκειµενικ ς κ σµος το νθρώπου. Συνδέεται κα δη- µιουργε α τ ν, λλ δ ν ε ναι δηµιο ργηµα σ µ ολον α το. O ιονυσιακ ς νθρωπος, χοντας σπάσει τ ς λυσίδες τ ς νάγκης κα τ ς πάρξεως, λευθερωµένος π τ ν τυραννικ µερικ νατένιση το ε ναι, σ κσταση ( κτ ς αυτο ) κα να µ τ θε ον ( νθουσιασµένος), πάρχει χι σ ν ψίστη κφραση το γώ του, λλ χωρ ς γώ, στω κα ν ξ νάγκης κφράζεται γωκεντρικ κα ποφέρει χαίρεται. O ιονυσιακ ς νθρωπος, νθρωπος πο ρίσκεται σ θεία κσταση κα νθουσιασµ, ε ναι µία π τ ς πολλ ς θε ες κφράσεις το Aγαθο το νείπωτου κα προϋπαρξιακο. Σ α τ τ στάδιο ιονυσιακ ς νθρωπος ε ναι να µ τ ν λικ Nο κα κφράζει τ ν παγκοσµι τητα µέσα π τ ν τοµικ τητά του. Eκφράζει τ α ώνιον χρονικ ς κα τ π ν µερικ ς. [...]T α τ σχ ει κα γι τ ν Aπ λλωνα. O θε ς Aπ λλων δ ν ε ναι σ µ ολο τ ς ντικει- µενικ τητος λλ µ λλον πηγή της. O θε ς Aπ λλων γνωρίζεται πευθείας µ νον π το ς µετρηµένους, πο ε ναι α το ε ς το ς ποίους τ πέρας άζει τ καλ τερα σ νορα στ ν πειρία τ ς πάρξεώς τους. H ρίστη κφραση τ ς σχέσεως το πέρατος κα τ ς πειρίας το νθρώπου ε ναι τ µέτρον κα δι α τ µετρηµένος νθρωπος ε ναι νώτερος κ µη κα το διανοητο, πο ος ρχεται τρίτος στ ν σειρ ριστείας σ µφωνα µ τ ν Πλάτωνα («Φίλη ος»). ι α τ κα στο ς ελφο ς δ ν πάρχει µ νον πιγραφ «Γν θι σαυτ ν» λλ κα «Π ν µέτρον ριστον». O Aπολλώνιος νθρωπος δ ν ε ναι ντίθετος το ιονυσιακο κα ο τε ο νθρωποι πο συµµετέχουν στ ιονυσιακ µυστήρια ξεφε γουν π τ ν ρετή. Mετ τιµ ς Tιµολέων Kακο ρος Oµοσπονδία Λακωνικ ν Σωµατείων Nέα Y ρκη, HΠA Π ς φαίνεται «πυραµίδα» το Tαϋγέτου π διάφορες πλευρ ς H «πυραµίδα» πως φαίνεται π τ ν Σπάρτη (B.A.) K ριε διευθυντά, Στ ς 4 Iουλίου το 98 νέ ηκα µ λλους δ ο συµφοιτητές µου (τ νέ ασµα δ ν ε ναι κα τ σο ε κολη π θεσις) στ ν Tα γετο, γι ν δο µε π κοντ α τ πο φηµολογε ται ς πυραµίδα, δηλαδ α τ πο ποστηρίζουν ρισµένοι τι ψηλ τερη κορυφ το Tαϋγέτου Πρ. Hλίας (2.407 µ.) ποτελε σκαλιστ πυρα- µίδα. A τ πο διαπιστώσαµε ( πως πολ ε κολα θ µπορο σε ν διαπιστώσ η ποιοσδήποτε νέ αινε ως κε ) ε ναι τι π τ B.A. παραπλαν ποιονδήποτε, δηλαδ τι πρ κειται γι

7 12900 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος 1999 H ψη τ ς «πυραµίδας» π τ ν Aνατολή. τεχνητ ργο, π λλες µως διευθ νσεις τ σχ µα τ ς κορυφ ς ξεφε γει κατ πολ το πυραµιδοειδο ς. Στ ν κορυφ α τ πάρχουν πέτρινα κτίσµατα, γνωστης λικίας, να κ τ ν ποίων χρησιµοποιε ται κάθε 29 Iουλίου π το ς ντ πιους ς να ς το Πρ. Hλία. O ντ πιοι, ο πο οι π,τι φαίνεται ξέρουν πολ καλ τ σο τ ν παράδοσι, σο κα τ ν στορία τους, σχυρίζονται τι ο προελληνικ ς ( πρωτοελληνικ ς γι λλους) φυλ ς πο ζο σαν κε στ προϊστορικ χρ νια νέ αιναν κάθε τέλος Iουλίου στ ν κορυφ το Tαϋγέτου κα καναν τελετ ς στο ς θεο ς τ ς φωτι ς. H παράδοσις α τ διατηρήθηκε π τ ν χριστιανισµ ως τ ς µέρες µας µ τ ν δια µυσταγωγία. Oσον φορ στ ν λικία τ ν κτισµάτων πο ρίσκονται στ ν κορυφή, προφαν ς α τ νάγεται στ προϊστορικ χρ νια. O διοι ο ντ πιοι λένε π ς κάθε καλοκαίρι πισκευάζουν τ ς φθορ ς πο προκαλο ν ο παρατεταµένες γριες συνθ κες το χειµώνα. Eπιπλέον ριζ ντια λαξευτ άσι, πο πολλο ποστηρίζουν τι ρίσκεται κάτω π τ ν «πυραµίδα», δ ν ε ναι τίποτε λλο παρ ριζ ντια πακέττα στρωµάτων φλ σχης κα σ εστολίθου. O πανάρχαιοι κάτοικοι τ ς B.A. Λακωνίας γνώριζαν τι «πυραµίδα» - κορυφ ε ναι φυσικ ς σχηµατισµ ς. H νάγκη τους ν κάνουν τελετ ς στο ς θεο ς το «πυρ- ς» θ ταν λογικ ν το ς δηγήσ η στ νά κάνουν τελετ ς σ µία «πυρ-αµίδα» κα φο δ ν π ρχε τεχνητ πυραµίδα, πυραµιδοειδ ς κορυφ το Tαϋγέτου σως ποτελο σε τ ν δανικώτερο τ πο γι τελετ ς. Tαυτ χρονα π λυτη κανονικ τητα πο παρουσιάζει π τ B.A. θ το ς θ - µιζε τ ς πυραµίδες πο π ρχαν στ µυαλ τους, σ ν µία ε κ να µι ς πιθαν ν προκατακλυσµιαίας ποχ ς. M τιµ Kωνσταντ νος Aθανασ ς Φοιτητ ς Γεωλογίας Παν. Aθην ν Aλ πασσ ς: H λλη ψη κα ο νστάσεις ναγνωστ ν Aγαπητ κ. διευθυντά. Aφορµ τ ς παρο σης στάθησαν νια ξ σων δηµοσιε θησαν ε ς τ ν, τ. 199, ς νστάσεις κα διαφωνίαι ναντι τ ν σων κ. Kουκο ίστας περ Aλ γραψεν (, τ. 195). O τω χω ν τ σχολιάσω. Aρχικ ς δ θέλω ν σηµειώσω τι, ε τε τ θέλουν ρισµένοι ε τε χι, Aλ ς π ρξε µία ντως σχυρ κα µεγάλη προσωπικ της τ ς ποχ ς κείνης, µ λα ε- αίως τ π ρ κα τ κατά, τ πο α συνθέτουν χαρακτηρίζουν µίαν τοιο του ε δους σχυρ ν προσωπικ τητα. ι τ ν 4ην νστασιν το κ. ηµητριάδη, τι δ ν ε χε προσφέρει λληνικ ν παιδείαν Aλ ς ε ς το ς πηκ ους του, πλ ς νείχετο τ ν λληνικ ν παιδείαν, ρωτ ται: T πανταχο παρ ν τ τε πατριαρχε ον νείχετο κατεδίωκεν πην ς τε κα νηλε ς τ ν λληνικ ν παιδείαν; Tί λοιπ ν το τ τε προτιµ τερον; H νοχ νηλε ς καταδίωξίς της; ι τ ν 5ην νστασιν, τι ε ς τ ν α λήν του ξεπαιδε θησαν σκληρ ς µεταγενέστεροι µε-

8 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος γάλοι νδρες το γ νος, δέον ν παρατηρηθ τι σωρεία πιφαν ν κα πιφανεστάτων νδρ ν, ρώων τ ς Eπαναστάσεως, ξεπαιδε θησαν σκληρ ς, ο χ µως ν τ α λ το του, λλ ε ς τ πεδία τ ν µαχ ν, ντ ς τ ν ποίων συγκαταλέγονται κα α µάχαι ναντίον τ ν Σουλιωτ ν κα τ ν Bλαχα αίων. Tέλος, σον φορ ε ς τ ς διαφωνίας το κ. Mπελιτσάκου, χω ν παρατηρήσω τ κ λουθα: Nοµίζω τι, ν µ τί λλο, ε ναι λίγον τι... φελ ς τ τι κυρ Φροσ νη δολοφονήθη δι τ πέρτατον γαθ ν τ ς λευθερίας. Oσον φορ ε ς τ ν Kατσαντώνην, σχέτως το δ ξου τέλους του, ν κολουθο σε τ ν Aλ, πολλ ε ναι έ αιον τι θ προσέφερεν ε ς τ ν γ να µετέπειτα, πως κρι ς κα υ ς τ ς καλογρι ς. Περαίνων, φρον κα θεωρ τι: Xρέος λων σοι καταπιάνονται σχολο νται µ στορικ γεγον τα κα στορικ ς προσωπικ τητας, ε ναι ναζήτησις το στορικ ς ληθο ς κα µ νον. ι το το µως παιτε ται κα ναγκαία ποστασιοποίησις, παντελ ς λλειψις φανατισµο πηρεασµο κα διαιτέρως αθε α - αθυτάτη στορικ γν σις. M λληνικο ς χαιρετισµο ς κα αθυτάτην κτί- µησιν. ι δωρος Aθµονε ς Eν πλ, Aτλαντικ ς Ωκεαν ς T πίσηµο ργανο τ ς Aρχιεπισκοπ ς Aµερικ ς K ριε διευθυντά, M προσοχ δια άζω τ ν «Oρθ δοξο Παρατηρητή», πίσηµο ργανο τ ς Aρχιεπισκοπ ς B. κα N. Aµερικ ς, κάθε µ να πως κα α τ ν το Oκτω ρίου. Στ ρθρο «An emotional trip to Mother Church» ναγράφεται: «This was an opinion shared by another Archon from Charlotte, Tom (Harry) Cavalaris, who was impressed with the technical workmanship at Hagia Sophia, especially the skin tones in the icons. Hagia Sophia does for me what going to the Acropolis does for others, he added». «H Aγία Σοφία ε ναι γι µένα,τι Aκρ πολη γι λλους»). E µαι πολ δυσαρεστηµένος µ α τ πο ε πε κ ριος Kα αλάρης (ε ναι κα Eλληνας). Θ θελα λοιπ ν ν το π τι γ πρ τα γεννήθηκα Eλληνας, µετ απτίστηκα κα γινα χριστιαν ς. Eγ προσωπικ δ ν θ δινα ο τε να σ ντ στο ς Tο ρκους, γι ν δ κάτι πο γι χρ νια τ ε χαν στα λο γι λογα κα τώρα, πειδ, πως πάντα ρίσκονται πολλ κορ ιδα, πληρώνουν γι ν δο ν τ ν καταστροφ πο ο διοι ο Tο ρκοι προκάλεσαν. Aν ε ναι τσι, ε µαι σίγουρος τι πάλι θ ρεθο ν κορ ιδα πο θ πληρώσουν, γι ν δο ν τ ξιοθέατα τ ς κατεχ µενης K πρου. H σ γκρισις Aγίας Σοφίας κα Παρθεν νος γι µένα δ ν πάρχει. O Παρθενώνας ε ναι µνηµε ο ν ς πολιτισµο, το ποίου ο δέες, ο ρχ ς κα δανικ κ µη παραµένουν τ πιστε ω πολλ ν λα ν. H Aγία Σοφία το να µνηµε ο πίστεως κα γάπης πρ ς τ θε α. Mία καινο ργια Aγία Σοφία µπορο µε ν κτίσουµε, ν θέλουµε, δ στ ν Aµερική. Eναν Παρθεν να µως χι. Eπίσης γιατ τ «Letters to the Editor» ε ναι µ νο στ Aγγλικά; Mήπως µ α τ ο πιστολογράφοι δείχνουν τι ε ναι µορφωµένοι; Mετ τιµ ς Γεώργιος Xατζησταυρίδης Oρλάνδο, Φλώριδα, HΠA O διάλογος γι τ ν τα τιση τ ς Oµηρικ ς Iθάκης K ριε διευθυντά, Aπαντ στ γράµµα του δικηγ ρου κ. Xρήστου Tζάνου, πο δηµοσιε τηκε στ τε χος 198 το «αυλο». 1. H Λευκάδα ε ναι «ε δείελος» µ τ ς ψηλ ς κτ ς κα τ ς ψηλ ς ουνοκορφές της. 2. O στίχος πο ναφέρεται 4 φορ ς στ ν Oδ σσεια (α 175, ξ 190, π 59, 224) ε ναι να τοπογραφικ δεδοµένο τ ς Λευκάδας - Oµηρικ ς Iθάκης. 3. T πορθµε ο (υ ) τ τοποθετε στ ν πορθµ Θιακιο - Kεφαλονι ς, πειδ Φιλοί-

9 12902 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος 1999 τιος ναφέρεται «Kεφαλήν... ν δήµ ω» (υ 210). Πρ κειται γι τ ν «κτ ν πείροιο» (ω 378) κα «πειρον µέλαιναν» (ξ 97, φ 109) πο ποδεικν εται π τ ν στίχο ξ 100 κα ναφέρεται στ δυτικ περιοχ τ ς Aκαρνανίας πέναντι π τ ν Λευκάδα. Eκε ε χαν γκατασταθ Kεφαλλ νες (υ 210), πειτα π τ ν νικηφ ρο π λεµο το Λαέρτη (ω ). 4. Eπειτα π τ ν κτέλεση τ ν µνηστήρων µ νος δρ µος φυγ ς το Oδυσσέα ταν λι- µνοθάλασσα, γι ν περάσ η πέναντι στ ν Aκαρνανία στ ν πεθερ του, τ ν Iκάριο, πο ε χε γκατασταθ κε (Στρά ων 10, C 461, 24). Γι α τ κα E πείθης µ το ς Iθακήσιους τρέξανε πρ ς τ κε (ω 437). 5. T Oµηρικ ουλίχιο ε ναι Kεφαλονιά, τ ασίλειο το Mέγη, πο π ρε µέρος στ ν Tρωικ π λεµο µ 40 καρά ια (B ). 6. T πίθετο χθαµαλ ς-ή- ν παράγεται π τ ίζα χαµ- το πιρρήµατος χαµα µ τ ν παρεµ ολ το θ (χθαµ-αλ ς, χθών: Λεξικ ν Liddell - Scott, τ µος 4ος σελίδα 607 κα Λεξικ ν I. Σταµατάκου: χθαµαλ ς, χαµηλ ς, γγ ς πρ ς τ δαφος, πίπεδος, ρπων, χαµερπής, ταπειν ς, χθ ν - χαµαί, σελίδα 1110). Eτσι α τ τ πίθετο χει πολλ ς ννοιες. Στ ν στίχο 125 χει τ ν ννοια το «κοντά στ στεριά», πειδ Oµηρικ Iθάκη µ τ ψηλ ουνά της δ ν συµ- ι άζεται µ τ ν ννοια «χαµηλή», ννοια πο ταυτίζεται µ τ νησ τ ς Kίρκης (κ 197). M τιµ Aλέκος Φίλιππας Πλατ στοµα Λευκάδας O ξένος θε ς πο θέλει το ς Eλληνες δο λους K ριε διευθυντά, [...]Kα µ ς θέλει το τος θε ς το ς Eλληνες δο λους του. Ποι ς Oλ µπιος θε ς θ τολµο σε ν ζητήσ η π το ς ερε ς του ν απτίζουν το ς Eλλην παιδες δο λους του, δίχως ν περιµέν η τ ν κπτωσή του π τ ν Oλυµπο κα τ ν ποπ µπή του στ τάρταρα το Aδη; O Eλληνες κινδυνε ουµε ν χαρακτηριστο µε π το ς λλους λαο ς, πο στ ς κκλησίες µας ποκαλο µεθα δο λοι, ν νοµίζουν τι χι µ νον ε µαστε δο λοι, λλ κα φίλοι τ ς δουλείας κα τι τ χέρι α το πο µ ς δέρνει τ φιλ µε π φ ο. Kαιρ ς ε ναι ν κυττάξουµε τ σπιτικ µας, τ ν κ σµο EΛΛAΣ. Mετ τιµ ς Iαπετ ς Φιωτοδηµητράκης Metropolitan Academy of Classical Studies Mπρ ντγουαίυ, Nέα Y ρκη O ρθο τ ποι το παρατατικο ρισµένων ρηµάτων K ριε διευθυντά, Aφο σ ς κφράσω τ ε λικριν µου συγχαρητήρια γι τ θαυµάσιο περιοδικ σας (το ποίου ε µαι τακτικώτατος ναγνώστης π ξαετίαν) κα τ ς κάµατες προσπάθειές σας γι τ διατήρηση τ ς θνικ ς ταυτ τητας κα τ ς γλώσσας µας, θ θελα ν τονίσω να αρ τατο κατ τ γνώµη µου λεκτικ λίσθηµά σας. Στ τε χος 202 ( Oκτώ ριος 1998) στ ρθρο του γι τ ν «Eλλάδα τ ς Σικελίας» συνεργάτης σας κ. E. Mπεξ ς χρησιµοποιε τ ς λέξεις µασταν, ρισκ µασταν, στεκ µασταν κα καθ µασταν. ν θ παραπέµψω στ ν γραµµατικ το Tζαρτζάνου, πο δίδαξε τ ν λληνικ γλ σσα σ µέτρητες γενι ς µαθητ ν, λλ στ ν κυριολεκτικ «σοπεδωτικ» γραµµατικ το Tριανταφυλλίδη, ποία χει γίνει γκ λπιο τ ν σηµεριν ν γραµµάτων Eλλήνων. Aκ µα κα α τ ναφέρει ρθ τατα (σελ. 156 κα κε θεν) τι παρατατικ ς το ρήµατος ε µαι ε ναι µαστε, το ρίσκοµαι, ρισκ µαστε κ.λπ. Θ σ ς παρακαλο σα λοιπ ν θερµ ν προσέξετε α τ τ γραµµατικ γκληµα (πο τείνει ν µ ς πι ληθ π κάποιους στοιχείωτους δη- µοτικιστ ς τ ς συµφορ ς), στε ν µ φιστά- µεθα συνειρµο ς το τ που Πακιστάν, Tουρκµενιστ ν κ.λπ., ο πο οι µ ς προσ άλλουν ς λα. M τιµ Γ. Kουσουνέλος Mεταφραστ ς - ηµοσιογράφος Aθήνα

10 O καθηγητ ς B. ΦIΛIAΣ καταγγέλλει πίθανα πράγµατα ΠPΩTOΦANHΣ «ΣAΠIΛA» ΣTA ANΩTATA EKΠAI EYTIKA I PYMATA «Kαµµι ρευνητικ προώθηση, καµµι ναζήτηση. Mι φο ερ ε σ ολ µιµαθ ν µετ τ ν «µεταρρ θµιση» το 1982, πο γίνονται λοι καθηγητές Kλειστ ς κλίκες κα παρέες ξουδετερώνουν κάθε ξι λογο πιστήµονα. Π ς µφανίζουν ργο, χωρ ς ν συγγράφουν τίποτε. Eγκαταλείπουν τ διδασκαλία, γι ν ναλά ουν λλ τριες πλουτοφ ρες θέσεις κα µοιράζονται δισεκατοµµ ρια τ ν ε ρωπαϊκ ν προγραµµάτων Eκλογ µ πο ολ φυλλάδων πο µένουν κοπες, µ κριτήρια καθαρά... α σθητικά! Π ς τ πανεπιστήµια χρησιµοποιο νται γι τ ν πολιτιστικ διείσδυση τ ς ιεθνο ς Eξουσίας στο ς λαο ς.» [ O ζήτησε π τ ν διακεκριµένο καθηγητ τ ς Kοινωνιολογίας κ. Bασίλη Φίλια ν κφράσ η µέσω τ ν στηλ ν µας λε θερα τ ς π ψεις του γι τ ν συγκαλυπτ µενη κα νοµολ γητη δυστυχ ς κατάσταση πο πικρατε σήµερα στ Aνώτατα Eκπαιδευτικ Iδρ µατα τ ς Eλλάδας. H συνέντευξη πο κολουθε ε ναι καρπ ς τ ς συναντήσεώς µας µαζ του. O πανεπιστηµιακ ς τ ς µεγάλης πείρας µιλε γι το ς πανεπιστηµιακο ς κα γκυρ τητα τ ν καταγγελλοµένων, σο πίστευτα κι ν φαίνωνται α τά, ε ναι α τον ητη].

11 12904 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος 1999 ΣYNT.: K ριε Φίλια, σ προηγο µενη συζήτηση πο ε χα µαζί σας (σ.σ. δη- µοσιευθε σα στ τε χος 195 το «αυλο») ποσχεθήκατε ν µ ς µιλήσετε γι τ Eλληνικ Πανεπιστήµιο κα τ ν τελµατώδη κατάσταση στ ν ποία χει περιέλθει. BAΣIΛHΣ ΦIΛIAΣ: ν πάρχει καµµία µφι ολία τι τ Eλληνικ Πανεπιστήµιο διαν ει τ ν χειρ τερή του περίοδο π δρ σεώς του. Πρ κειται γι µία σήψη νευ προηγουµένου. A τ ε αίως δ ν σηµαίνει τι δ ν πάρχουν κα καδηµαϊκο δάσκαλοι πολογίσιµοι τι δ ν πάρχουν τµήµατα πο ξακολουθο ν ν στέκωνται στ ψος τους, µως µέσος ρος ε ναι κάτι παραπάνω π παράδεκτος. Bε αίως τ θέµα πο θίγουµε χει πάρα πολλο ς ξονες. Eνας ξονας ε ναι ποι τητα τ ς προσφερ µενης γνώσης. Πρ κειται γι ναµάσηµα γνωστ ν πραγµάτων. Σ ννι στ ς δέκα περιπτώσεις χουµε τ ν µεταφορ τοίµων γνώσεων χωρ ς καµµι ρευνητικ προώθηση, χωρ ς καµµι ναζήτηση, κανένα τοµικ προ ληµατισµ. Πλήρης ναξιοκρατία µετ τ ν «µεταρρ θµιση» το 1982 ΣYNT.: Aπ ποιά «φίλτρα» περν γι ν γίν η κάποιος καθηγητής, κα γιατ πολλο ξιοι πιστήµονες ρίσκονται κτ ς πανεπιστηµίων; B.Φ.: Θίξατε να πάρα πολ σηµαντικ θέµα. M τ ν µεταρρ θµιση το 1982 στ ν ποία συνέ αλε ποφασιστικ είµνηστος Σάκης Kαράγιωργας κι γ καταργήθηκε θεσµ ς τ ς «δρας» κα ε σήχθη θεσµ ς το «τµήµατος». H «δρα», πως τουλάχιστον λειτουργο σε στ ν Eλλάδα, ε χε πολλ ρνητικ στοιχε α, δηµιουργο σε να καθεστ ς ποτέλειας τ ν κατώτερων πιστηµ νων ναντι το καθηγητ, δινε παντοδυναµία στ ν καθηγητή. Oµως µ τ ν νέο ν µο γινε µία φο ερή ε σ ολ µιµαθ ν κα τ Πανεπιστήµιο, ντ ν διευρυνθ γι ν πιτρέψ η τ ν κάλυψη ε ρ τερων γνωστικ ν τοµέων, γινε κρι ς τ ντίθετο. Oπως φαρµ στηκε τ νέο σ στηµα, χουµε τ ξ ς καταπληκτικ : νθρωποι πο µπαίνουν στ Πανεπιστήµιο µ τ ν α αθµίδα το λέκτορα γίνονται λοι σχεδ ν καθηγητ ς σ ποσοστ πάνω π 90% χωρ ς κανένα ο σιαστικ ργο. Mπορε τ παλαι σ στηµα ν ταν α τ πο ταν, λλ κατάφερνε τ 50 µ 70% α τ ν πο γίνονταν καθηγητ ς ν ε ναι,τι ξιολογώτερο ε χε ν δώσ η Eλλάδα στ σωτερικ κα τ ξωτερικ. ΣYNT.: M δ ν πάρχουν κρίσεις γι τ πέρασµα π τ ν µία αθµίδα στ ν λλη; B.Φ.: Yπάρχουν τυπικά. Aκο στε, τ σ στηµα λειτουργε ντελ ς συντεχνιακά. Yπάρχουν κλειστ ς µάδες πο ποστηρίζουν τ µέλη τους ν ναρριχ νται. Θ σ ς π τ ξ ς καταπληκτικ : πάρχει α τ τ ν στιγµ λ κληρο πανεπιστήµιο, πο ρίσκεται κάτω π τ ν λεγχο µασονικ ν στο ν.

12 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος ΣYNT.: Γι ποι πανεπιστήµιο µιλ τε; B.Φ.: ν θ τ κατανοµάσω γώ, ψάξτε το σε ς ς δηµοσιογράφος. Kα πειδ πάρχει νταγωνισµ ς µεταξ Στο ν, α τ µεταφέρεται κα µέσα στ πανεπιστήµιο. ν προωθε ται τάδε τέκτονας, πειδ νήκει στ ν τάδε Στοά, ν στηρίξουµε τ ν τάδε, γιατ ε ναι δικ ς µας κα ο τω καθεξ ς. Aσ λληπτα πράγµατα. Kα έ αια δ ν ε ναι µ νο ο τεκτονικ ς µάδες. Yπάρχουν λογ ς-λογ ς κλίκες κα παρέες πο λληλοϋποστηρίζονται. Kα πέραν το του: λεγχος πο γίνεται π α τ ς τ ς κλειστ ς µάδες νθρώπων, ποκλείει ποιονδήποτε ρνηθ ν παίξ η µ το ς δικο ς τους ρους. Γνωρίζω περιπτώσεις νθρώπων ξιολογώτατων, πο πετάχθηκαν π τ πανεπιστή- µιο, πειδ δ ν συµ ι άστηκαν. Oπως κα τ πρ σφατο γεγον ς µ τ ν κ. Nαν πουλο, ναν παγκοσµίου µ έλειας φυσικ, πο ρ κε µως κλειστ τ ν π ρτα το Πανεπιστηµίου Aθην ν. ΣYNT.: Kαί, φαντάζοµαι, δ ν θ ταν τ µοναδικ. B.Φ.: A τ γίνεται σ πολλο ς ξίους ρευνητές. ν χουν µως τ ν πιφάνεια πο χει Nαν πουλος, γι ν καταγγείλουν κα ν ταράξουν τ νερά. ΣYNT.: T πανεπιστηµιακ συγγράµµατα σ τί πίπεδο ρίσκονται; B.Φ.: Πρ κειται, τ ς περισσ τερες φορές, γι παράδεκτες φυλλάδες, πο δ ν περιέχουν τίποτε τ ξι λογο ο τε π ποψη γνώσεως ο τε π ποψη συνθέσεως. A τ «φυλλαδοποίηση» τ ν συγγραµµάτων τ µ νο πο κάνει ε ναι ν ξεκουράζ η το ς καθηγητές. T 90% τ ν µφανιζοµένων ς καθηγητ ν σήµερα παρουσιάζει ς ργο ρευνητικ τ ν ρχική τους διδακτορικ διατρι ή, τ ν ποία µεταγράφουν µ διάφορους τρ πους, στε ν τ ν µφανίζουν ς κάτι καινο ργιο. Kα µάλιστα τ στιγµ πο ο µισθο τ ν καθηγητ ν νέ ηκαν τ σο ψηλά, στε ν µ ν πάρχ η ς πρ σχηµα τ ς δράνειάς τους χαµηλ µοι ή, θ πρεπε ν σχολο νται µ τ ν πιστή- µη τους κα χι µ λλ τρια πράγµατα. Aνάληψη λλοτρίων π στων κα µοιρασι «προγραµµάτων» ΣYNT.: Ποιά ννοε τε ς λλ τρια; B.Φ.: T ν νάληψη πάσης φ σεως π στων στ ν κρατικ µηχανισµ. ν χω ντίρρηση ν τ κάν η κάποιος, φ σον χει τ κ τσια κα τ ς δυνάµεις κα πρ τα π λα πηρετε τ πανεπιστήµιο, πως φείλει. Eγώ, πως ξέρετε, π γα στ ν «Oλυµπιακή», µ τ διαφορ µως τι δο λευα στ πανεπιστήµιο 50 ρες τ ν δοµάδα. Eκανα κα διδασκαλία κα διοικητικ ργα κα ποπτεία στ ς ξετάσεις. O περισσ τεροι σήµερα ξαφανίζονται π τ πανεπιστήµιο, κ µη κα ταν λαµ άνουν πανεπιστηµιακά ξιώµατα, πως λ.χ. ταν γίνωνται πρυτάνεις πρ εδροι τµηµάτων. M τ πρ σχηµα τι χουν α τ τ ν πρ σθετη πασχ ληση δ ν κάνουν µαθήµατα. Yπάρχουν

13 12906 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος 1999 νθρωποι πο δρα χει ν το ς δ τέσσερα κα πέντε χρ νια. ΣYNT.: Kα δ ν λέγχονται π πουθενά; B.Φ.: Kανένας δ ν λέγχεται. Kα στέλνουν γι µάθηµα ε νοο µενους προπτυχιακο ς φοιτητές, ο τε κ ν µεταπτυχιακο ς. Aκουσα πρ σφατα τ ξ ς καταπληκτικ : τ ν µέρα τ ν ξετάσεων προσ λθε πιτέλους καθηγητ ς κα κανένας π το ς 200 φοιτητ ς δ ν τ ν γνώριζε! Πρ κειται γι σήψη νευ προηγουµένου. Kα φ στε τ ς περίφηµες ρευνες, τ λεγ µενα «προγράµ- µατα», πο τ ς περισσ τερες φορ ς πρακτικ σηµαίνουν κατοντάδες κατοµµ ρια, τ πο α µοιράζονται σ µετέρους. ΣYNT.: A τ πο χρηµατοδοτο νται π τ ν E ρωπαϊκ Eνωση; B.Φ: Aκρι ς. ίνονται µ σκοπ ν προαχθ ρευνα, ν γίνουν κπαιδευτικ ς προσπάθειες µετεκπαίδευσης γι παγγελµατικο ς λ γους. Aπ λα α τ δ ν γίνεται τίποτα. ΣYNT.: Πρ ν π τρία χρ νια περίπου δηµοσιε σαµε στ ν «αυλ» τ π ρισµα το ρµ διου ποπτικο ργάνου τ ς E ρωπαϊκ ς Eνωσης γι τ προγράµµατα α τά. O καθηγητ ς τ ν λληνικ ν πανεπιστηµίων ε χαν διασπαθίσει συνολικ 300 δισεκατοµµ ρια δραχµές χωρ ς τ ν λοκλήρωση καµ- µι ς µελέτης. B.Φ.: Bλέπετε λοιπ ν; Πρ κειται γι δραχµοφονι δες κα χι γι πιστή- µονες. T πανεπιστηµιακ ξίωµα χρησιµοποιε ται γι τ ν πλουτισµ τους ποτελε τ φαλτήριο σ πολλο ς «φιλ δοξους», γι ν µεταπηδήσουν στ ν πολιτική. N ξέρετε τι ο µισο σχεδ ν πανεπιστηµιακο ε ναι ποψήφιοι ουλευτ ς το ν ς το λλου κ µµατος. Kα στ ν παρο σα µεταρρ θµιση το Aρσένη προ λέπεται ν δρυθο ν νέα τµήµατα. Kατ ρχ ν ποι ς θ διδάξ η σ α τά; ΣYNT.: A το προφαν ς πο διδάσκουν κα στ πάρχοντα τµήµατα... Kα τσι κι λλι ς δ ν α ξάνουν κάθε χρ νο τ ν ριθµ τ ν ε σακτέων; B.Φ.: A τ µεταφράζονται σ ψήφους στ ς κλογ ς. Tώρα, ν ποδοµ ε ναι ν παρκτη γι ν δεχθ νέα τµήµατα, περισσ τερους φοιτητές, α τ δ ν νδιαφέρει κανέναν. Ξέρετε τί νέο τµ µα προτάθηκε ν δρυθ στ Πάντειο Πανεπιστήµιο; «Tµ µα Aξιοποίησης Eλε θερου Xρ νου»! Oχι ς µάθηµα, ς νεξάρτητο τµ µα παρακαλ. O καθένας «,τι θυµ ται χαίρεται»! Aλλοι πάλι µέσα π τ MME προ άλλονται συνεχ ς παριστάνοντας το ς «Γκουρο». ν ναφέροµαι σ ν µατα, λλωστε ε ναι γνωστά. Oµιλο ν περ παντ ς, µως ε ναι φανερ τι δ ν ξέρουν τίποτα πολ τως. Aφ στε τ ν κακοποίηση τ ς γλώσσας σ πίπεδο σ νταξης τ ν φο ερ διαστροφ το νοήµατος τ ν λέξεων. Kα γι µία θέση στ γυαλ ξέρετε τί στρίµωγµα πέ-

14 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος φτει; O κ. Kυριακο, διοκτήτης το ANTENNA, φτασε ν π τι «ο κ ριοι α το πρεπε ν µ ς πληρώνουν γι ν το ς γάζουµε, στ πίπεδο πο ρίσκονται». Oταν πάλι ξεχαστο ν κα π νε στ ς πανεπιστηµιακ ς α θουσες, δηµιουργο ν καταστάσεις πεζοδροµιακο θεάτρου, λέγοντας σαχλαµάρες, µ κάνοντας ξετάσεις, παίζοντας µ το ς φοιτητές κα κάνοντας,τι µπορε ν φανταστ κανείς. Oλα α τ ε ναι δ ν ε ναι στοιχε α πολ του σήψεως; Π ς «κλέγονται» ο χρηστοι κα ποκλείονται ο κανο ΣYNT.: O φοιτητ ς µήπως ρχίζουν ν ντιδρο ν; Aκο στηκαν περιπτώσεις «γιαουρτώµατος» κα ξυλοδαρµο κάποιων καθηγητ ν. B.Φ.: Πολλ ς φορ ς χουν γιουχαϊστ καθηγητ ς στ ς α θουσες διδασκαλίας. Tο ς λένε τι α τ πο µ ς διδάσκετε ε ναι τουλάχιστον πρωτ λεια, ν χι γελο α. Eχουµε δ ο κατηγορίες φοιτητ ν. Tο ς νήσυχους κα δραστηριοποιηµένους πο δ ν νήκουν στ κοινο ουλευτικ κ µµατα. Στ ς τελευτα ες καταλήψεις στ ν Πάντειο φέρθηκαν ψογα. Aνήκουν συνήθως στ ν ξωκοινο ουλευτικ ριστερά. Kα λλη κατηγορία, ποία κφράζει τ ν κοµµατικ νοµενκλατο ρα. E ναι ξαρτηµένη λλ κα πωφελε ται τ ς κατάστασης πο πικρατε. Γι παράδειγµα προηγο µενη πρυτανεία στ ν Πάντειο διώρισε 60 φοιτητ ς µέσα στ πανεπιστήµιο σ διάφορες θέσεις παράτυπα κα παράνοµα. A τ τ νεργ στελέχη τ ν κοµµατικ ν νεολαι ν δ ν ντιδρο ν σ τίποτα. Mιλο ν στ νοµα τ ν φοιτητ ν, λλ πάντοτε χωρ ς α το ν τ γνωρίζουν. ΣYNT.: Kαθηµεριν στ ν T πο λέπουµε προκηρ ξεις θέσεων διδακτικο προσωπικο π τ πανεπιστήµια. Π σο ντικειµενικ ς ε ναι ο τελικ ς πιλογές; B.Φ.: Yποτίθεται τι γίνεται προκήρυξη, µως τ ποι ς θ πιλεγ ε ναι κ τ ν προτέρων καθωρισµένο. Eπιλέγουν νθρώπους ν διδάξουν τ γνωστικ ντικείµενο πο προκήρυξαν, χωρ ς ν χουν ο δεµία σχέση µ τ ντικείµενο α τ. Kα ν ρωτήσ ης τ γιατί, δ ν παίρνεις ποτ πάντηση. Πολλ ς φορ ς λέπουµε ν κρίνεται νθρωπος γι µι αθµίδα κα στ ι λία πο χει πο άλει ν µ ν χουν κοπ ο σελίδες π το ς ποτιθέµενους κριτές. N µφανίζωνται στ ν ε σηγητικ κθεση ρθρα ς ι λία, ν γνοο νται, κε πο δ ν συµφέρει, ασικ ς πιστηµονικ ς συνεισφορές. A τ λα σηµαίνουν τ ν παντελ λλειψη πανεπιστηµιακο θους. ΣYNT.: Bλέπουµε πολλ ς γυνα κες ν ρίσκωνται στ διδακτορία. Mήπως ο λ γοι ε ναι καθαρά... α σθητικοί; B.Φ.: A τ πο πονοε τε συµ αίνει σπάνια γι τ ν γκριση διδακτορικ ν διατρι ν. Oπως λέπετε, ο κοπέλλες κα στ ς πανελλήνιες ξετάσεις πρωτε ουν, δείχνουν περισσ τερο ζ λο κα πιµέλεια. A τ ξεκινο ν, ταν προσπαθήσουν ν µπο ν στ πανεπιστήµιο ς διδακτικ προσωπικ, κα δ ν

15 12908 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος 1999 νήκουν σ κυκλώµατα κα ο τε νδίδουν σ λλου ε δους προτάσεις. Eµπλέκουν θέµατα ρωτικά κα,τι λλο µπορε τε ν φανταστ τε. ΣYNT.: Eκείνη γι ς µειοψηφία τ ν καθηγητ ν, πο ντως πάρχει, π ς λειτουργε µέσα σ λη α τ τ ν κατάσταση; B.Φ.: A τ µερίδα τ ν καθηγητ ν, πο κάνει σωστ τ ν δουλειά της, ε ναι στριµωγµένη στ γωνία κα ο νθρωποι α το θεωρο νται «δι τυποι», «δι ρρυθµοι». Oµως ε ναι σ τέτοιο αθµ πογοητευµένοι κα κουρασµένοι, πο τελικ δ ν ντιστέκονται παίζοντας στ ν ο σία τ παιχνίδια τ ν λλων. T κράτος «φήνει το ς θαµµένους κ κλους χαµένους» ΣYNT.: Kα τ πίσηµο κράτος δ ν δείχνει καµµία διάθεση ν παρέµ η; B.Φ.: ν µ νδιαφέρει διάθεση λλ πράξη. A τ τ στιγµ Πάντειος µ α θαιρεσίες τ ν δ ο προηγο µενων πρυτανει ν παρουσιάζει 3,5 δισεκατοµµ ρια λλειµµα. Ποσ πο διατέθηκαν µ πιταγ ς χωρ ς ντάλ- µατα, χωρ ς δηλαδ τ ν γκριση το παρέδρου. ΣYNT.: Aσφαλ ς θ γνωρίζετε, κ ριε Φίλια, τι παρ µοια κατάσταση πικρατε κα στ ν Mέση Eκπαίδευση. Πολλο γονε ς πο πηγαίνουν στ Λ κεια γι ν ρωτήσουν σχετικ µ τ ν πίδοση τ ν παιδι ν τους, ρίσκουν καθηγητ ς ο πο οι ο τε κ ν γνωρίζουν τ παιδιά τους κα µάλιστα σ µαθήµατα δεσµ ν. B.Φ.: ν γνωρίζω τ ν κατάσταση στ ν χ ρο α τ µ λεπτοµέρειες. ΣYNT.: O κ. Σηµίτης ς πανεπιστηµιακ ς καθηγητ ς θ γνωρίζ η λα α τ τ πράγµατι καταπληκτικ πο συµ αίνουν στ πανεπιστήµια. Eχει κδηλώσει κάποιο νδιαφέρον; B.Φ.: Yπάρχει µία κφραση πο λέει: «φησε το ς θαµµένους κ κλους, χα- µένους». Γιατί, ν ρχίσ ης ν νασκαλε ης, θ γο ν πράγµατα πο π α τ θ προκ πτουν τροµερ ς ε θ νες. Πάντοτε κρ ονται συµφέροντα σ κάθε στάση. ΣYNT.: Mήπως πίσω π α τ ν τ ν καταστασία πιδιώκεται ργανωµένα πλήρης χρεωκοπία τ ς Παιδείας; B.Φ.: ν µπορ ν ε αιώσω τ ν παρξη µι ς τέτοιας ο λησης. Eκε νο έ αια πο συµ αίνει σ παγκ σµιο πίπεδο ε ναι κατάρρευση τ ς Παιδείας κα λεγχ ς της π να κέντρο κπαιδευµένων νθρώπων. Kα φορ στ ν τρ πο πο χι µ νο σκε ται παγκ σµια κυριαρχία λλ κα πολιτιστικ διείσδυση στ ν κ σµο. ν πρέπει ν χ ης πολιτιστικ συνείδηση, γι ν ε σαι ε πλαστη µάζα. Παν. Λ. Kου αλάκης

16 AIΣIMA KAI A HPITA Eκπληκτικ «Aλλη µία χρονι κ λισε µέσα στ ν παρακµή. Παρακµ πο µεθοδικ ς κα συστηµατικ ς περγάζονται ποικιλώνυµοι ξένοι πί ουλοι κα πρακτικ ς προωθο ν ε τελε ς γχώριοι πηρέτες των.... H δια ρωτικ πολιτικ ε ς τ ν Παιδείαν γκαινιάσθηκε µ τ ν νο- µοθετικ ν δολοφονίαν τ ς Eλληνικ ς µας γλώσσης. H κατάργησις τ ς συστηµατικ ς διδασκαλίας τ ς Aρχαίας Eλληνικ ς κα ε σαγωγ διοτ που σ πολλ δηµοτικ ς, πο δ ν ε χε µιληθ ποτέ, φ ν ς, κα καθιέρωσις το θλίου µονοτονικο, κυριολεκτικ ς τ νου κα πνευµατίστου συστήµατος γραφ ς, φ τέρου, συντέλεσαν, στε ο νέοι µας σήµερα, ε ς τ ν πλειονοψηφία των, ν µ ν µπορο ν πλέον ν χουν πρ σ ασι χι µ νον ε ς τ νεπανάληπτα κείµενα τ ς προγονικ ς µας σοφίας, λλ ο τε κα σ κείµενα τ ς µέχρι περίπου κα το 1980 γραµµατείας πιστηµονικ λογοτεχνικά! Kα συµπληρώθηκε µ τ ν αθµιαία µετατροπ τ ς Παιδείας σ νεθνική, δι τ ς παλείψεως π τ ν διδασκαλίαν κάθε φρονηµατικ ς διδασκαλίας κα ναφορ ς ε ς τ ς παραδοσιακ ς ξίες το Eλληνισµο, σ µερικ ς δ περιπτώσεις κα σ ντεθνική, δι παραχαράξεως συγκεκριµένων στορικ ν γεγον των ε ς πίστευτον αθµ ν, µέχρι κα ρωοποιήσεως θνοπροδοτ ν! Eτσι περιήλθαµε πλέον σ κατάστασι πολιτίστων, φο ξεκιν µε τώρα ς θνικ κοιν της τ ν, µ νη χρησιµοποιήσιµη, πνευµατικ µας παραγωγή, χωρ ς δυνατ τητα ναγωγ ς ε ς τ παρελθ ν κα χωρ ς ξίες ζω ς, π τ µηδέν!...». T νωτέρω ε ναι ποσπάσµατα π τ πρωτοχρονιάτικο µήνυµα το τ. προέδρου τ ς ηµοκρατίας κ. Xρ. Σαρτζετάκη. Πράγµατι, ε ναι ντυπωσιακ τι νθρωπος πο καθε ξε γι 5 χρ νια τ νώτατο ξίωµα το θλίου ρωµαίικου κράτους ε ναι φορέας τ ν θαυµασίων α τ ν δε ν. Π. K. Xωρ ς σχ λια Aπ το ς γνωστο ς Eλληνοαυστραλο ς παράγοντες κ. K. Kαλλέργης χει δηµιουργήσει τ τελευτα α χρ νια µία τεράστια πιχείρηση κατασκευ ς κα τοποθέτησης λεκτρικ ν γκαταστάσεων κα συσκευ ν. O δ ο πι γνωστ ς ταιρε ες το κ. Kαλλέργη, Sunlighting Australasia κα Holophhane, θεωρο νται π τ ς κορυφα ες τ ς χώρας, ν π καιρ φήµη τους χει ξαπλωθ κα στ ν χ ρο τ ς Aσίας. Eνα µεγάλο ργο στ X νγκ-k νγκ παλαι τερα κα σηµεριν δραστηρι τητα στ ν Mαλαισία, που διεξήχθησαν πρ σφατα ο κοινοπολιτειακο γ νες, πεχρέωσε τ ν κ. Kαλλέργη ν δηµιουργήσ η γραφε ο κα στ ν Kουάλα Λουµπο ρ, που κτίζεται τ µεγαλ τερο κτηριακ συγκρ τηµα στ ν κ σµο (τελειώνει σήµερα): ναν διπλ ο ρανοξ στη ψους 452 µέτρων. Στ ν λεκτροφώτιση το γιγαντιαίου α το κτίσµατος, πο ε ναι διοκτησία το κράτους τ ς Mαλαισίας κα τ ς ταιρείας πετρελαιοειδ ν Petrola, π που κα τ νοµά του «Petrola Towers», προϋπολογισµ ς τ ς ποίας ξεπερν τ 12 κατοµµ ρια δολλάρια, ο ταιρε ες το κ. Kαλλέργη χουν µεγάλη συµµετοχ κα χουν ναλά ει ν λεκτροφωτίσουν ε δικο ς χώρους µ φωτιστικ πο θ κατασκευάσουν καθ λοκληρίαν στ ν A στραλία. Aξίζει ν ναφέρουµε τι κ. Kαλλέργης, ποστηρικτ ς κα φίλος τ ς ποδοσφαιρικ ς µάδος «Eλλ ς Mελ ο ρνης», ε ναι πε θυνος κα γι τ ν µοντέρνο λεκτροφωτισµ το σταδίου τ ς κυαν λευκης µάδος. D. Th. H ριστική, ποτακτικ κα OTE Στ κοιν χρηστα καρτοτηλέφωνα το OTE, µ λις σηκώσωµε τ κουστικ κα τοποθετήσωµε τ ν κάρτα, µφανίζεται ε ς τ ν πίνακα φράσις ντολ «EΠIΛEΞATE TON APIΘMO» (προστακτική). Eπιλέγουµε τ ν ριθµ κα φράσις ντικαθίσταται π τ ν νέα, ποτίθεται, «EΠIΛEΞATE TON APIΘMO (TA E)». Πάλι ντολ µο δίδει; Mήπως πρέπει ν πιλέξω πάλι τ ν ριθµ γι πι ε αίωσι; Aσφαλ ς χι. Πρ κειται γι πληροφ -

17 12910 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος 1999 ρηση ( ριστική). Φαίνεται τι κάποιοι µ ς θεωρο ν ραδ γλωσσους κα ραδ νοες, ρα νίκανους ν διακρίνωµε ριστικ ( ορίστου) κα προστακτικ ( ορίστου) κα ν κατανοήσωµε τ «EΠEΛEΞATE» τ πο ο ποδίδει δίχως µφι ολία τ ν ηµα τ ς δευτέρας (πληροφοριακ ς) φράσεως. H µήπως ε ναι δε γµα προ δου το πολιτισµο ξοµοίωσις ( κα ντιστροφ ) ριστικ ς - προστακτικ ς; Mήπως κατάργησις τ ς ριστικ ς ορίστου (µ α ξησι: π-ε-λέξατε) ε ναι δικαιολογηµένη π ρριψις περιττο πλο του; Mισε κανε ς τ ν πλο το; Eπ ποίου κ τ ν νωτέρω πιχειρηµάτων στηρίζεται γλ σσα το OTE; Γ. M. Στ να το τζ γου Kαλ κι α τ. Oπως λεγε νας πάλληλος το «καζίνου» τ ς Πάρνηθος, νας χαµένος πιχειρηµατίας νέ ασε στ ουν ναν ερέα, γι ν κάνη ε χέλαιο κα ν ξορκιστ κακή του τ χη. Kα α τ ς µαθέστατος διευθυντ ς δ ν φησε τ ν ερέα ν ε σέλθ η ντ ς το κτηρίου. ν κατεν ησε τι σ ναν να, στω κα τ ς τ χης, νας ερέας χει δικαίωµα ν ερουργ κα τ ν νάγκασε ν ε λογήσ η τ ν περίγυρο το «καζίνου» µ κίνδυνο ν γκρεµοτσακιστ λειτουργ ς το Yψίστου. Kα µετ παρεξηγε ται παπα-tσάκαλος, πο µία στρολ γος σ µία τηλεοπτικ κποµπ το πέταξε κατάµουτρα, τι ο ερε ς ντιστρατε ονται το ς στρολ γους, γιατ το ς παίρνουν τ ν πελατεία. Γι ν µ ν µιλήσουµε γι τ χιλιάδες ε χέλαια, στε ν ποκατασταθ πορος κα τυχήσασα κορασίς. A. K. H µυνα τ ς Pωµιοσ νης Γ ρω π τ ν περίφηµη π θεση τ ς γορ ς τ ν ρωσικ ν πυρα λων τ που «S-300» π τ Kυπριακ Kράτος: H κυπριακ κυ έρνηση πο το ς παρήγγειλε, πιθυµε τ ν γκατάστασή τους χι στ ν K προ λλ στ ν Kρήτη κα λληνικ πλευρ φαίνεται ν συµφων. Aλλοι λένε τι στ ν Kρήτη δ ν θ τοποθετηθο ν, λλ θ... ποθηκευτο ν, µι κα ξαγγελία τ ς γορ ς τους γινε γι ν κερδίσ η κ. Kληρίδης τ ς κλογ ς κα χι γι µυντικο ς σκοπο ς. Kανε ς δ ν ξέρει ποι κράτος θ πληρώσ η τ ν ξία τους κα σ ποι θ νήκουν. Aλλα κ µµατα στ ν K προ ζητο ν... δηµοψήφισµα γι τ ν τ χη τους κα ο συσκέψεις σ Eλλάδα κα K προ πυκνώνουν. H π φαση, λένε, πρέπει ν ε ναι θνικ συµφέρουσα... γι το ς Aµερικανο ς. Xωρ ς σχ λια. Π. K. Eλληνοτερατογενέσεις O φολ γοι, σειριολ γοι, σεληνολ γοι, θεοκράτες, θεοληπτικοί, ποκρυφιστές, λληνοανατολιστές, µυστικιστές, χιτωνοφ ροι, τρι ωνοφ ροι, καρεκλορρήτορες, τραγοθυσιαστές, πυρο απτισµένοι, δίστακτοι µποροι το πολιτικο κα ο κονοµικο µπορε µατος «Eλλάς», πιστηµονικ ναυάγια, γράµµατοι, ρλουµπολ γοι, χλαµυδοφ ροι, µανιοκαταδιωκτικοί, µέντιουµ, καφετζο δες, χαρτορρίχτρες, ο ωνοσκ ποι, ργοναυτολ γοι, γ ρτες, «δηµοσιογράφοι» κα «κδ τες» περιοδικ ν, µισθωτο τραπεζ ν σιωνιστικ ν συµφερ ντων (πο ντιγράφουν κα κατ πιν συκοφαντο ν τ ν ), συνεδριολ γοι (µ ε σιτήριο γι το ς κροατές!), ργανωσιολ γοι, κυνηγο σπηλαιο ίων ρχαιοελληνικ ν «ντοτήτων», πελασγογενε ς... Oλοι α το ργολα ικ ε αγγελίζονται στ ν περιο σιο λα τ ν Pωµι ν τ ν ναγέννηση το Eλληνικο Πολιτισµο χωρ ς ν χουν δέα περ α το. Oλοι ο παραπάνω συγκροτο ν τ ν περι ητο «χ ρο». Πραγµατικά,, ταν πρωτοξεκίνησε τ 1982 ν ρευν τ µεγαλε ο τ ς Eλληνικ τητας κα τ ν παγκοσµι τητα το Eλληνικο Πολιτισµο, ο δέποτε φανταζ ταν τι θ παραχθο ν τέτοιες τερατογενέσεις σ ν παρενέργειες τ ς προσπάθειάς του. Φρίκη. M. M.

18 Aπ τ Bροντάδος τ ς Xίου στ ν κορυφ τ ς ιαστηµικ ς OMIΛEI ΣTON O EΓKEΦAΛOΣ THΣ NAΣA ΣT. KPIMIZHΣ O κορυφα ος τ ς µερικανικ ς ιαστηµικ ς Σταµάτης Kριµιζ ς µ τ ν συνεργάτιδα το «αυλο» κ. Nάνσυ Mπίσκα στ Eργαστήριο Eφηρµοσµένης Φυσικ ς το Πανεπιστηµίου Tζ ν X πκινς τ ς Bαλτιµ ρης, τ ερ δυτο που κ. Σπ. Kρ. κπονε τ προγράµµατα ξερευνήσεως πλανητ ν τ ς NAΣA. Tελευτα ος στ χος του νας πικίνδυνος «Eρως» Συµµετε χε στ ν πιχείρηση ποστολ ς το «Mάρινερ 4» στ ν Aρη τ 1965, λα ε µέρος στ ν ποστολ το «B γιατζερ», το διαστηµοπλοίου πο π γε στ ν Kρ νο, τ ν ία, τ ν O ραν κα τ ν Ποσειδ να, στ ν ποστολ το δορυφ ρου «Γαλιλα ος», πο τέθη σ τροχι γ ρω π τ ν ία, κατεσκε ασε να πολ πλοκο ργανο πο κτοξε θηκε τ ν Oκτώ ριο το 1997 κα θ φθάσ η στ ν Kρ νο γι ν τεθ σ τροχι τ 2004, κατεσκε ασε τ συσκευ το προγράµµατος «Cassini» πο θ ρευνήσ η τ ν δορυφ ρο το Kρ νου Tιτ να...

19 12912 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος 1999 Ποι ς ε ναι; E ναι καθηγητ ς Σταµάτης Kριµιζ ς π τ Bροντάδος τ ς Xίου, π κεφαλ ς το Tµήµαος ιαστηµικ ς πο σχεδιάζει τ προγράµµατα ξερε νησης τ ς NAΣA. O κ. Kριµιζ ς δηλώνει, τι: «O ρχα οι Eλληνες ε χαν τ ν διορατικ τητα ν ρµηνε ουν τ φαιν µενα π φιλοσοφικ ποψη κα µ τ ν παρατήρηση ν προ αίνουν σ θεωρητικ ς προ λέψεις. H σ γχρονη πιστήµη χει τ δυνατ τητα µέσα π τ πειράµατα ν ποδεικν η τ ς θεωρητικ ς ποθέσεις. T τέλος το α να µ ς φέρνει στ κατώφλι µεγάλων ποκαλ ψεων σχετικ µ τ ν δηµιουργία το σ µπαντος». Kα προσθέτει: «O φ ος το γνώστου ποχωρε, καθ ς πιστηµονικ νάλυση προσφέρει παντήσεις γι τ δηµιουργία το κ σµου. Στ ς ρχ ς το 2000 ναµένονται σηµαντικ ς νακοινώσεις π το ς κλάδους τ ς ιαστηµικ ς κα τ ς Kοσµολογίας, πο θ ποκαλ πτουν τ π ς δηµιουργήθηκε κ σµος µας. Eνα ρώτηµα µως θ µείν η ναπάντητο: Γιατί δηµιουργήθηκε κ σµος. H ποστολ το διαστηµοπλοίου «Near» (Near Earth Asteroid Rendezvous) τ 1996 στ ν στεροειδ «433 Eρως» ποτελε τ ξεκίνηµα το πρωτοποριακο προγράµµατος τ ς NAΣA «Discovery» γι τ ν ξερε νηση τ ν πλανητ ν µπνευστ ς το ποίου ε ναι δρ Σταµάτης Kριµιζ ς. T διαστηµ πλοιο πρ κειτο ν συναντήσ η τ ν στεροειδ Eρωτα µέσα στ ν Iανουάριο. Eνα «µπλ κ ουτ» στ ν πικοινωνία του µ τ πίγειο Kέντρο Eλέγχου Eπιχειρήσεων γι 27 ρες στ ς 27 εκεµ ρίου καθυστέρησε τ ν κρίσιµη συνάντηση γι λίγους µ νες. O πειλητικ ς «Eρως» κα δυνατ τητα ξουδετέρωσής του K ριε Kριµιζ, π σο σπουδα ο ε ναι τ γχείρηµα πο πιχειρε τε κα τί ναµένετε ν µ ς ποκαλ ψ η; Σ.K.: E ναι σπουδα ο γχείρηµα, π τ ν ννοια τι ποτ διαστηµ πλοιο δ ν χει τεθ σ τροχι γ ρω π να µικρ σ µα. O στεροειδ ς «433 Eρως» ε ναι σχετικ µικρ ς περίπου 40 χιλι µετρα µ κος κα 15 χλµ. πλάτος. Ωστ σο ε ναι νας π το ς µεγαλ τερους πο πλησιάζουν τ ν Γ. Eχει ασικ νδιαφέρον, δι τι πάρχει τ νδεχ µενο σ να κατοµµ ριο χρ νια ν λλάξ η τροχιά του κα ν χτυπήσ η τ ν Γ. Eπίσης, ντας µεγαλ τερος στεροειδ ς πο χουµε κοντά µας, µ ς παρέχει τ δυνατ τητα ν τ ν προσεγγίσουµε σ σχετικ σ ντοµο χρονικ διάστηµα. T ταξίδι το δορυφ ρου διαρκε περίπου τρία χρ νια. T πρωτοποριακ πρ γραµµα τ ς NAΣA «Discovery» στηρίχθηκε στ ν λαχιστοποίηση το κ στους τ ν µικρ ν διαστηµικ ν ποστολ ν σ πλαν τες κα λλα σώµατα το λιακο µας συστήµατος. H ποστολ το «Near» ε χε σχεδιασθ ν γίν η µ δαπάνη 600 κατ. δολλαρίων, λλ πιστηµονικ µάδα το κ. Kριµιζ τ πραγµατοποίησε µ 108 κ. δολάρια. ( H δε τερη ποστολ στ πλαίσιο το προγράµµατος «Discovery» ε ναι κείνη το διαστηµοπλοίου «Pathfinder» στ ν Aρη). T διαστηµ πλοιο κατασκευάσθηκε π τ ν πί λεψή σας; Σ.K.: E µαι πικεφαλ ς λοκλήρου το προγράµµατος κα διευθ νω τ Kέντρο ιαστη- µικ ς Eρευνας. Hµουν κατ κάποιο τρ πο µπνευστ ς το προγράµµατος. Eγινε νας διαγωνισµ ς κα καταφέραµε ν πείσουµε τ ν NAΣA τι ε µαστε τ καλ τερο ργαστήριο γι ν ναλά η α τ τ ν ποστολή. Πετ χαµε ρισµένα πράγµατα, τ πο α NAΣA θεωρο σε κατ ρθωτα στ παρελθ ν. T πλανητικ προγράµµατα συνήθως κοστίζουν 500 κατ. ως 1 δισ. δολλάρια. Eµε ς ποστηρίξαµε τι µπορο µε ν πραγµατοποιήσουµε τ πρ γραµµα µ λιγώτερα π 150 κ. δολλάρια κα σ χρ νο λιγώτερο π τρία χρ νια. T πο-

20 ΑΥΛΟΣ/206, Φε ρουάριος τέλεσµα ταν ν κατασκευάσουµε τ διαστηµ πλοιο σ 24 µ νες, ν τ κτοξε σουµε σ 27 µ νες κα τ κ στος του ν φθάσ η µ λις τ 108 κ. δολλάρια. T γεγον ς α τ προκάλεσε ντ πωση στ ν κ σµο τ ς ιαστηµικ ς κα ε χαµε πισκέπτες π τ ν NAΣA κι λλες χ ρες, γι ν µελετήσουν τ ν µεθοδολογία κα τ ν τρ πο διοικήσεώς µας. T διαστηµ πλοιο NEAR κτοξε θηκε π τ ν άση το Kανά εραλ τ ν Φε ρουάριο το T ν Iο νιο το 1997 συναντήθηκε µ τ ν στεροειδ «Mατθίλδη», πο ρίσκεται σ π σταση 328,5 κατοµµυρίων χιλιοµέτρων π τ Γ. Σ.K.: Hταν πι κοντιν συνάντηση µ στεροειδ στ ν στορία τ ς ξερε νησης το διαστήµατος. T Near πλησίασε σ π σταση χιλίων διακοσίων χιλιοµέτρων. O ε κ νες πο στειλε δορυφ ρος δειξαν µία νώµαλα διαµορφωµένη πιφάνεια, διάσπαρτη π κρατ ρες πο προκλήθηκαν π σ γκρουση µ λλα ο ράνια σώµατα. Mέσα σ λίγους µ νες κι φο θ χ η διαν σει περισσ τερο π να δισεκατοµµ ριο µίλια, θ συναντήσ η τ ν στεροειδ Eρωτα κα θ τεθ σ τροχι γ ρω του, γι ν τ ν ξερευνήσ η. Ποι ς ε ναι στ χος τ ς ποστολ ς; Σ.K.: Στ χος ε ναι µελέτη τ ν συστατικ ν το στεροειδο ς κα κατ πέκταση µελέτη τ ν συστατικ ν τ ς πρωταρχικ ς λης, π τ ν ποία δηµιουργήθηκε τ λιακ σ στηµα. H πρωταρχικ λη το λιακο συστήµατος πρ ν π 4.5 δισεκατοµµ ρια χρ νια, ταν δηµιουργήθηκαν ο πλαν τες, δ ν ε ναι γνωστ π µία πλ νάλυση τ ν συστατικ ν τ ς Γ ς. T ρχικ συστατικ τ ς Γ ς χουν λλοιωθ σηµαντικά. Σκεφθ τε να δοχε ο γεµ το ραστ νερ µ διάφορα στοιχε α. T στοιχε α πο πάρχουν στ νερ θ κατασταλάξουν στ άθος, ν τ έρια θ ξατµιστο ν. Ως κ το του τ συστατικ τ ς Γ ς στ ν σηµερινή τους κατάσταση δ ν ποτελο ν να ντικειµενικ δε γµα. O στεροειδής, πειδ ε ναι µικρ ς, πιστε ουµε τι ντιπροσωπε ει τ ς ρχικ ς λες κα συνίσταται π α τές. O δορυφ ρος «Near» ε ναι ξωπλισµένος µ ργανα τ πο α θ φωτογραφήσουν κα θ ναλ σουν τ ν πιφάνειά του, το ς κρατ ρες κα τ λικ π τ πο α συνίσταται, προσφέροντας σηµαντικές πληροφορίες γι τ παρελθ ν. Yπάρχει πιθαν τητα νας στεροειδ ς ν συγκρουσθ µ τ Γ, πως τ ν µφανίζουν τ τελευτα α χρ νια τ σενάρια το X λλυγουντ; Σ.K.: T θέµα πασχολε τ ε ρ κοιν, δι τι παρατηρήσεις σχετικ ς µ στεροειδε ς κα µετεωρίτες ε ναι γνωστ ς δ κα 2000 µ 3000 χρ νια τουλάχιστον. T τελευτα α 200 χρ νια ρκετ ο ράνια σώµατα πεσαν στ ν Γ σ διάφορα µέρη. H τελευταία µεγάλη σ γκρουση γινε τ 1908 στ ν Σι ηρία, σ µία περιοχ πο νοµαζ ταν Tανκο στα. Mία περιοχ δάσους γ ρω στ 2000 τ. χλµ. σοπεδώθηκε. E τυχ ς ταν κατοίκητη περιοχή, λλά, γι ν συλλά ετε τ ν σχ τ ς σ γκρουσης, φαντασθ τε τι λάµψη παρατηρήθηκε π τ Λονδ νο. Aν ε χε συµ πέντε ρες ργ τερα κα χτυπο σε µία µεγάλη π λη, τ θ µατα θ ταν πολλά. E ναι ζήτηµα τ χης α τ. Γι α τ κα φαρµ ζεται τώρα να πρ γραµµα γι τ ν παρατήρηση λων τ ν στεροειδ ν, ο πο οι κατευθ νονται στ ν περιοχ τ ς Γ ς. T σώµατα α τ δ ν ε ναι γνωστά. Tώρα νακαλ πτονται µ ναν ρυθµ τ ν 20 µ 100 τ ν χρ νο. A τ πο χουν διάµετρο πάνω απ 1 χλµ. ε ναι κατ πάσα πιθαν τητα 2000 µ 3000 κα µ νο 100 π α τ ε ναι γνωστά. H νθρωπ τητα γι πρώτη φορά στ ν στορία της χει τ δυνατ τητα ν µυνθ. E ν γνωρίζουµε κ τ ν προτέρων τ ς κατευθ νσεις τ ν στεροειδ ν, τ τε θ µπορέσουµε ν λά ουµε ρισµένα µέτρα. Γι α τ κα τ X λλυγουντ νδιαφέρεται, κα φαντάζοµαι τι, ταν θ ρχίσουν ν ρχωνται ο πρ τες φωτογραφίες π τ «Near» φέτος, θ χουν µεγάλη πήχηση.

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο T τεράστιο Aπολιθωµένο άσος «λικίας» 30 κατοµµυρίων τ ν τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, φ ση µέσα π τ σπλάγχνα της κα µ τ ν πάροδο το χρ νου δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο Tέλεια νάπτυξη λων τ ν πιστηµ ν κα σ τητα µεταξ νδρ ν κα γυναικ ν Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο A γιακ (Πελασγικ ) Πολιτισµ θεωρε ται περιωρισµένη ως λάχιστη κα συνήθως «µυθικο»

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

H Oµηρικ ( Eλληνικ ) Γλ σσα πο ποτελε τ ν άσι, πάνω

H Oµηρικ ( Eλληνικ ) Γλ σσα πο ποτελε τ ν άσι, πάνω H διάχυσή της στ πώτατο παρελθ ν σ λους το ς λαο ς τ ς Yδρογείου H Oµηρικ ( Eλληνικ ) Γλ σσα πο ποτελε τ ν άσι, πάνω στ ν ποία στηρίχθησαν πλ θος συγχρ νων γλωσσ ν, δ ν π ρξε ρχ µι ς ποχ ς στ ν γλωσσικ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται θαρ τητα του νοµίσµατος. H υποτίµηση εν ς νοµίσµατος συσχετιζ ταν µε τη µείωση της ποσ τητας του µετάλλου που περιείχε το ν µισµα. Kατά το µεγαλ τερο µέρος του 19ου αιώνα κυριάρχησαν τρία µεταλλικά συστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων H αρ αρ τητα κα σκοταδισµ ς, ντ ν κλείψουν στ ν ποχή µας, πειλο ν µ φανισµ τ ν κ σµο. H µισαλλοδοξία κα πνευµατικ τ φλωση πο φέρει

Διαβάστε περισσότερα

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΙΟ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη διαχρονική αναζήτηση του Θεο απ τον άνθρωπο. ñ Να διαπιστώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

TOY MHTPOΠOΛITOY NAYΠAKTOY ΓIA TIΣ TAYTOTHTEΣ (28.8.2001) 1 6. 3 4 4

TOY MHTPOΠOΛITOY NAYΠAKTOY ΓIA TIΣ TAYTOTHTEΣ (28.8.2001) 1 6. 3 4 4 688 EKK H IA A γουστος - Σεπτέµβριος 2001, Aριθµ. 8 ANAKOINΩΣEIΣ TOY MHTPOΠOΛITOY NAYΠAKTOY KAI AΓIOY BΛAΣIOY κ. IEPOΘEOY ΓIA TIΣ TAYTOTHTEΣ (28.8.2001) Mετ π να χρ νο κα να µήνα, κα συγκεκριµένα π τ ν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΣ ΟΥΚΑΣ, στορ α ν α χµαλ του (απόσπασµα)

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου,

YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου, Iδρυτ ς - διοκτήτης, εκδ της - διευθυντ ς HM. I. ΛAMΠPOY Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλεοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ Μια μέ ρα ο Χρι στος βρέ θηκέ μέ τους φι λους του στο πα ρκο, την Κυριακη το μέσημέ ρι. Αποφα σισαν να παι ξουν σκυταλοδρομι α. Καθώς έ τρέχαν η ρθέ έ να σκυλα κι και η θέλέ να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρ λογος... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρ λογος... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρ λογος....................................................... 15 ΚΕΦΑΛΑΙO ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1. Εισαγωγή....................................................

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να αντλήσουν πληροφορίες προκειµένου να αποκτήσουν γνώσεις για τον εαυτ τους και τους άλλους.

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ κα τά τη διάρ κεια της ΤΟΥΡΚΟ ΚΡΑ ΤΙΑΣ & στην Ε ΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος Ιωάννης Κ. Πασχαλίδης Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ας και στην

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Α. Η αξιολ γηση της ψυχολογικής και σχολικής λειτουργικ τητας µε τη χρήση τυποποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ www.callisto.gr ANOIΞΗ 2008 4 º π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ π 7-12 ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Φωτογραφία 1 ΠΙΝ ΟΣ Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

H Σύ στα ση της Φύ σης

H Σύ στα ση της Φύ σης H Σύ στα ση της Φύ σης ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΔΒ) Διο νύ σιος Π. Κα λο γε ράς, Ρα διο η λε κτρο λό γος Α (ΣΤΗ ΑΔ), MSc in Data Communications & Networks (Kingston University), Τελειόφοιτος Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

(π ƒàª ª ƒπ ºÀ π ) À ƒπ π À π ªπ À π

(π ƒàª ª ƒπ ºÀ π ) À ƒπ π À π ªπ À π T π N E π ø À I π À À N π ø À ø (π ƒàª ª ƒπ ºÀ π ) À ƒπ π À π ªπ À π A π T πµ À À IÓÛÙÈÙÔ ÙÔ NÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ appleô ÒÓ Υπ την εποπτεία του Iνστιτο του Nεοελληνικών Σπουδών (Iδρ µατος Mαν λη Tριανταφυλλίδη)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

A. O KOΣMOΣ KAI O ANΘPΩΠOΣ ΛEΞEIΣ HMIOYPΓHMATA THΣ KΛEI IA AΓAΠHΣ TOY ΘEOY

A. O KOΣMOΣ KAI O ANΘPΩΠOΣ ΛEΞEIΣ HMIOYPΓHMATA THΣ KΛEI IA AΓAΠHΣ TOY ΘEOY 24 ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑI ΤΥΧΑΙΟ ΕΦΗΜΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να αντιληφθείτε τι ο κ σµος και ο άνθρωπος είναι δηµιουρ - γήµατα της ελευθερίας και της αγάπης του Θεο.

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I.

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ

Διαβάστε περισσότερα

Πρ λογος... 11 Εισαγωγή... 15 Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ 25-83

Πρ λογος... 11 Εισαγωγή... 15 Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ 25-83 Π E P I E X O M E N A Πρ λογος..................................................... 11 Εισαγωγή..................................................... 15 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο. Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 Το φάσμα των μεθόδων διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή: από τη θεωρία στην πράξη Νικόλαος Διγγελίδης

Διαβάστε περισσότερα