ΟΗ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΗ ΣΟΤ ΜΖΓΔΝΟ*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΗ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΗ ΣΟΤ ΜΖΓΔΝΟ*"

Transcript

1

2 ΟΗ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΗ ΣΟΤ ΜΖΓΔΝΟ* * Όιεο νη πνηεηηθϋο ζπιινγϋο (Μανθπαζπένηα, Ο καθπέθηηρ ηος Ππυηέα, Ποιήμαηα κενηήμαηα ζηο δέπμα ηος διαβόλος, Ναόρ ηος Κόζμος, Έπυρ ανίκαηε μάσαν, Ποιήμαηα εκηόρ βιβλίυν), θη αθόκε, όια η αλϋθδνηα πνηάκαηα ηνπ ΓηΪλλε Τθαληά, ζ Ϋλαλ ηόκν. Οη κεηακνξθώζεηο ηνπ Μεδελόο επεηδά όινη νη αξηζκνέ θη όια ηα γξϊκκαηα εέλαη κεηακνξθώζεηο απηνύ ηνπ καγηθνύ ζράκαηνο πνπ ιϋγεηαη ΜεδΫλ επεηδά όια ηα πνηάκαηα θη όια ηα όληα, εέλαη κεηακνξθώζεηο ηνπ Μεδελόο (δειαδά ηνπ Καλελόο), όληαο όςεηο ηεο ΜΪγηα, ηεο ΜεγΪιεο Φεπδαέζζεζεο, κϋζα ζηελ νπνέα δνύκε, εέηε ην ζπλεηδεηνπνηνύκε εέηε όρη, «ΚΪησ απ ην εηθόληζκα ησλ Ϊζηξσλ», αλϊκεζα ζηηο «ΜΪζθεο ηνπ Σέπνηε». (Η πποζθάηυρ εκδοθείζα ζςλλογή Κάηυ απ ηο εικόνιζμα ηυν άζηπυν κςκλοθοπεί από ηορ εκδόζειρ ΘΚΑΡΟ). εκ. Σν εμώθπιιν εέλαη ηνπ Γ. Τ. (από ην εηθαζηηθό ηνπ Ϋξγν «Γηαξθάο αζηξαπά», «ΑΡΥΔΣΤΠΑ», ΕΖΣΖ, 2001). 2

3 Γελλάζεθα δελ μϋξσ πόηε θαη πνπ. Αλαδεηώληαο ηελ ηακαηηθά νκνξθηϊ θαη ηελ αιάζεηα πνπ ειεπζεξώλεη, βξϋζεθα ζηνπο δξόκνπο ηεο πνέεζεο. Να μαι εδώ πος ηο Μηδέν δαγκώνει ηην οςπά ηος με ηδονή και πόνο να μαι ζηο μέζον ηηρ αιυνιόηηηαρ ζηην απσή και ζηο ηέλορ ηηρ. * Γεν ςπάπσει θέμα βπίζκομαι εδώ βπίζκομαι πάνηα εδώ. Έγπατα ηο Σπαγούδι ηος Αππιζηή ζηα 2000 π.χ. ζηην Αίγςπηο Έγπατα ηην Οδύζζεια ζηα 800 π.χ. ζηην Θυνία. Έγπατα ηο Σαό Σε Κιγκ ζηα 600 π.χ. ζηην Κίνα. Έγπατα ηον 11ο αιώνα ζηο Θκόνιο ηο Μαθναβί ι Μαναβί. Σέλειυζα ζηη Ραβέννα εξόπιζηορ ηην Κυμυδία πος ο Βοκκάκιορ ηην είπε Θεία. Έγπατα ηη Γςναίκα ηηρ Ζάκςθορ Σα Σέζζεπα Κοςαπηέηα Σην Κίσλη Σο Μανθπαζπένηα. Γεν ςπάπσει θέμα βπίζκομαι εδώ βπίζκομαι πάνηα εδώ. 3

4 Πξέπεη λα είζαη ζξήζθνο θαη ηεξόζπινο. Να ζπλδπάδεηο ηνλ κπζηηθηζκό ελόο απζηεξνύ γνηζηθνύ λανύ κε ην ζαύκα ηεο παγαληζηηθήο Διιάδαο. Να ηα βιέπεηο όια. Να ηα λνηώζεηο όια. ια ηνπ Μεδελόο κεηακνξθώζεηο είλαη κάγηα. Φόξεζε δαρηπιίδη ην Μεδέλ θαη μόξθηζε ηε Μάγηα. Φεδεξίθν Γθαξζία Λφξθα. Μαλζξαζπέληα. 4

5 5

6 ΜΑΝΘΡΑΠΔΝΣΑ 6

7 ΒΚΑΟΒΕ ΣΔ ΤΛΛΟΓΔ: Ώ έθδνζε, «Σξάκ», ΐ έθδνζε, «Κάδξνο», Γ έθδνζε «Βξαηψ», 1990 Α έθδνζε, «Αειθίλη»,

8 ηε Λίιε (Βαζηιεία Σαπόληε) 8

9 ΝΑΣΟΗ ΜΑ ΠΑΛΗ ΔΓΧ ΒΟΤΝΑ ΣΟΤ ΑΛΑΣΗΟΤ ΚΗ ΑΠΑΝΧ ΣΟΤ ΣΟ ΕΧΟ ΣΖ ΦΧΣΗΑ Ο ΠΟΝΟ ΣΟ ΔΒΓΑ ΣΟΤ ΚΑΗ Ζ ΘΑΛΑΑ ΝΑΣΟΗ ΜΑ ΠΑΛΗ ΔΓΧ ΠΡΗΝ ΚΛΔΗΔΗ ΜΗΑ ΣΗΓΜΖ ΤΣΔΡΑ ΑΠΟ ΜΗΑ ΑΗΧΝΗΟΣΖΣΑ ΝΑΣΟΗ ΜΑ ΠΑΛΗ ΔΓΧ ΔΛΑ ΛΟΗΠΟΝ 9

10 Α 10

11 ΘΑ ΠΔΗ Σψξα αλνίγσ πφξηεο πνπ λαη κφλν δηθέο κνπ Καζέλαο ηψξ αλνίγεη ηηο δηθέο ηνπ πφξηεο Καζέλαο ηψξα βιέπεη ηα δηθά ηνπ πξάγκαηα. Κη αλ ηχρεη λα βξεζνχκε κπξνο ζηα ίδηα πξάγκαηα ηα βιέπνπκε κε ρξψκαηα θαη ζρήκαηα ν θαζέλαο δηαθνξεηηθά. Κη αλ ηχρεη λα ηα ηδνχκε κε ηα ίδηα ρξψκαηα θαη κε ηα ίδηα ζρήκαηα ηα βιέπνπκε φρη ζηελ ίδηα ζέζε φρη απ ηελ ίδηα ζέζε φρη ζηνλ ίδην ρξφλν. Κη αλ δνχκε αθξηβψο ηα ίδηα πξάγκαηα ζηελ ίδηα ζέζε απφ ηελ ίδηα ζέζε ζην ίδην ρξψκα θαη ζην ίδην ζρήκα ζηνλ ίδην ρξφλν αθξηβψο ζα πεη ζα πεη πσο αλνίμακε ηελ ηειεπηαία πφξηα. 11

12 ΥΧΡΟΥΡΟΝΟ Σξεηο κέξεο πξηλ πεζάλεη ν γείηνλαο νχξιηαδε ην ζθπιί ηνπ, βιέπνληαο ηηο θάζεηο ηνπ ζαλάηνπ κεο ζην κέιινλ. Ση ζάκα, έλα ζθπιί ζαλ ην ζεφ ηνχ Βθθιεζηαζηή πνπ βιέπεη παξειζφληα φια ηα πξάκαηα ζ απφζηαζε ηξηψλ κεξψλ έλα ζθπιί δηάθξηλε ηελ πξάμε ελφο ζαλάηνπ. Βγψ κσο βξίζθσ πσο δελ είκαη νχηε ζεφο νχηε ζθπιί, κα έρσ θάηη απφ ηελ πιήμε ηνπ ζενχθαη θάηη απ ηνπ ζθπιηνχ ηε ζιίςε. 12

13 ΔΦΣΑ ΜΗΚΡΑ ΠΟΗΖΜΑΣΑ 1 Ώιινίκνλν ησλ εξαζηψλ νη αλάζεο έθαςαλ ηνπ αγγέινπ ηα θηεξά θ είλαη ε ςπρή κνπ κέζα ζην δίρηπ ηνπ Καηξνχ. 2 Γφληκε λχρηα ε ζησπή κε ζπφξνπο απφ ιφγηα πνπ ζεξηεχνπλ θαη αλαζαίλνπλ ηνλ χπλν καο κε ηε θπιισζηά ηνπ πξψηνπ καο θφζκνπ. 3 Σα ρέξηα ζνπ ζηεο βξχζεο ην λεξφ θαη ε θσλή ζνπ αιθπφλα ζην θσο. 4 Φσηηά, θσηηά, κηα θνξδειίηζα λα ζνπ δέζσ πξάζηλε αγάπε κνπ θσηηά κηα θνξδειίηζα απφ ηε θινχδα ηνπ αλέκνπ πνπ θχζεμε ζηνλ χπλν ησλ θαπλψλ. 5 Ώ ησλ ρισξψλ θαιακπνθηψλ ν δξνζεξφο ηξηγκφο θαζψο γνπξκάδνπλ κεο ζηε λχρηα θαζψο ν πξάζηλνο ρπκφο κεο ζην θνηζάλη ηνπο ζθχδεη ζαλ άγνπξν αίκα. 6 Αχζε ηεο εηκαξκέλεο γαιαδφπισξε θφθθηλνπ ήιηνπ βχζηζε ζηηο ξίδεο κνπ αζηξάθηα ραιθνπξάζηλε ηνπ άιινπ παιαηηνχ θνπηνχ θαη βνπιηαγκέλνπ χπλνπ πνπ ζα πεη: 7 Σν αίκα πηέδεη ην θξχζηαιιν Σν αίκα ζα ζπάζεη ην θξχζηαιιν Να θπκαηίζεη ε φςε κνπ ζην θσο 13

14 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ Να καη εδψ πνπ ην Μεδέλ δαγθψλεη ηελ νπξά ηνπ κε εδνλή θαη πφλν λα καη ζην κέζνλ ηεο αησληφηεηαο ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο. ΣΟ ΜΑΓΗΚΟ ΓΑΥΣΤΛΗΓΗ ια ηνπ Μεδελφο κεηακνξθψζεηο είλαη κάγηα. Φφξεζε δαρηπιίδη ην Μεδέλ, θαη μφξθηζε, ηε Μάγηα. 14

15 Ο ΠΛΧΣΟ ΤΠΝΟ Κάπνηε ήηαλ κχινο θάπνηε είρακε ην θεγγάξη* ζην θινπβί. Σψξα πνπ ην θεγγάξη ιεχηεξν αθνινπζεί θαη θειαεδεί ηψξα ην ζπίηη πιέεη κπξίδνληαο ληφθνθην μχιν θαη πνηάκην χπλν. Έρνπκ εδψ καδί καο ηα βηβιία καο ηα άζηξα καο θαη ηηο ππμίδεο καο ηα φπια καο ηα νζηά καο θαη ηα νζηά ησλ γπλαηθψλ καο ηα κηθξνζθφπηα, ηα δξεπάληα καο. Μα έρνπκε πξνπάλησλ φινη εκείο ηε δχλακε ηελ ηξέια ή ηε ζνθία λα κε καο ρξεζηκεχνπλ φι απηά. Άζε ην ζπίηη καο λα πιέεη φπνπ πιέεη άζε ηνλ χπλν λα καο πάεη εθεί πνπ πξνζπαζνχζακε λα κελ πάκε γηαηί δελ μέξακε, εθεί πνπ δελ πξνζπαζνχζακε λα πάκε γηαηί δελ μέξακε. Έεη άζε ην ζπίηη καο λα πιέεη φπνπ πιέεη. *Φεγγάξη απφ θείλα πνπ ρνπλ ζηα θινπβηά ζηνπο πνηακφκπινπο γηα λα κελ θαηνπξάεη ην αιεχξη ν Ώζηαξψζ. 15

16 Ο ΥΟΡΟ ΣΟΤ ΜΔΖΜΔΡΗΟΤ θέιηα ηνπ βξάρνπ θσο θαη ζάιαζζα. ηελ πχξα ηνπ κεζεκεξηνχ, ν αέξαο Σξέκηζε, πχθλσζε θη αλάδεςαλ Ίζθηνη κε ςίζπξνπο θηελνχο θαη δηςαζκέλνπο Υνξεχνληαο ηελ άζαξθε εμνξία ηνπο. έζπξα ηφηε ζηε ζπειηά θαη πξνο ην βάζνο Πάλσ ζηελ άκκν ζνχ ιπζα ηε δψλε Έπεζ ν ήιηνο θνπξαζκέλνη Ώπιψζακε ηα κέιε ζηελ απέξαληε Νχρηα ηεο εξεκίαο Με μχπλεζε ην γέιην ησλ αρηίδσλ Βπάλσ ζηηο βξεκκέλεο πέηξεο ηηο θφγρεο ζνπ δπν πξάζηλα ραιίθηα Σα δφληηα ζνπ πεηξάδηα ζθελσκέλα Καη ζηα πιεπξά ζνπ πειαγίζηνο άλεκνο Έζεξλε ην δνμάξη ηνπ δξνζίδνληαο Σεο κλήκεο κνπ ηα κάηηα κε ζθνπφ ΐαζεηά λνζηαιγηθφ θαη είπα: «ήθσ αγαπεκέλε λα πάξνπκε ζεηξά βαξέζεθα ηα αηψληα πξάγκαηα». θέιηα ηνπ βξάρνπ θσο θαη ζάιαζζα. 16

17 NON FER MAI NE FUR TAI Κη ν Οδπζζέαο ρξεηάζηεθε λα κεηακνξθσζεί ζε πέζηξνθα ηνπ Ώζπξνπνηάκνπ γηα λ αλεβεί σο ηα ζξπιηθά ρσξηά ΡαΎλα, Πνηακνχια θαη Φξαγθφζθαια θαη λα παξαβξεζεί ζε κάρε θξηαξηψλ Ώχγνπζην κήλα. Κ ήξζαλ πνιινί πνπ ηψξα δε ζα νλνκαηίζσ. Κη νχηε ζ αλαθεξζψ ζην ληθεηή θαη ζηηο θξαπγέο Ρακ, Ράκα, Ρα. Θέισ κνλάρα λ αλαθέξσ πσο ζηνπο θαιεζκέλνπο δψζακε νη ληφπηνη δψξα πνιιά πνπ αλάκεζά ηνπο μερψξηδε ην πνπ δσζε ν παππνχο κνπ ηνπ Εζαθήζηνπ βαζηιηά: Μηα θάπα θεληεκέλε πνπ con piú color sommesse e soprapposte, non fér mai drappi Tartari né Turchi, né fur tai tele per Aragne imposte. 17

18 ΣΗΥΟΗ I Κη έξρνληαη νη άμεζηνη βνπλίζηνη άλεκνη ληπκέλνη ηα βαξηά αξψκαηα ηεο ξίγαλεο θαη ηνπ ειάηνπ έρνληαο άιινο ζην καλίθη άιινο ζην γφλαην ηελ αζεκέληα ιάκςε απ η άγγηγκά ηνπο ζε κηα θξχα πεγή. II Ώ γέκηζε ηνπ θεγγαξηνχ θαη δέζε ησλ λεξψλ θξέλνληαο ε θξπφηεξε κνξθή ζα ξέεη ζηε ζηέξλα έλαξζξν ην αλάζηεκα ηξέκεη ησλ θαιακηψλ. III Κ νη λέξηλεο γπλαίθεο ηνπ ζπληξηβαληνχ πςψλνπλε ην δξνζεξφ θνξκί ηνπο ξίρλνληαο ε κηα ζηελ άιιε ιφγηα δξνζεξά ζαλ ην θνξκί ηνπο, ζαλ ηελ φςε ηνπο. 18

19 ΣΟ ΜΔΓΑΛΟ ΥΑΠΗ ΣΟΤ ORANGE Σν κεγάιν ράπη ηνπ ORANGE είλ έλαο ήιηνο πνπ πεζε ζηε ζάιαζζα είλαη έλαο ηηηάληνο δίζθνο πνπ παιεχεη λα γιπηψζεη απ ην λεξφ ηζηξίδεη θαη αθξίδεη αθήλνληαο θσηφο έλα ρπκφ. Σν κεγάιν ράπη ηνπ ORANGE θπλεγεκέλν απφ πφλν θαη εδνλή ζηξηθνγπξίδεη αλεβν θαηεβαίλεη βξάδεη θαη ζβήλεη βάθνληαο ην λεξφ πνξηνθαιί. Σν κεγάιν ράπη ηνπ ORANGE εζχραζε δηαιχνληαο ην ζρήκα ηνπ πνπ αληηζηέθνληαλ εζχραζε θ είλαη ζπκθηιησκέλν πηα κε ην λεξφ κε ηνλ πληγκφ κε φια. Σν κεγάιν ράπη ηνπ ORANGE ηαμηδεχεη ηψξα ζηηο θιέβεο κνπ θαη ραίξνληαη ηα αγαζά ησλ βηηακηλψλ φινη νη θάηνηθνη σο η αθξφηαηα ζχλνξα ηνπ θνξκηνχ κνπ. 19

20 ΕΧΓΡΑΦΗΔ ΣΖΝ ΑΝΧ ΠΟΛΖ I Γαιάδην ζπίηη εδψ θνηκνχληαη νη γνξγφλεο η νπξαλνχ; Έξξημαλ άγθπξα ζην πιάη ζνπ νη κπαμέδεο. ηελ άθξε ηνπ θαιληεξηκηνχ θάησ απ ην γαιάδην ζνπ παξάζπξν δπν ηξία παιηθάξηα ειηνηξφπηα κ έγλνηεο κέιηζζεο ζθπκκέλα ζπδεηνχλ. Γειεχνπλ ηάρα νη κελεμέδεο; II Σν θσο ηνπ αζβέζηε πνπ ηπθιψλεη ηα πνπιηά. Πίζσ απ ηα θαθαζσηά κε θξεκαζκέλν θάησ απ ην θξεβάηη ην λα ρέξη ρνξηαξηαζκέλνο θαη κε κάηηα ρακνκήιηα, κε ηνλ χπλν ηνπ επσδηζκέλν απφ άγξηα ξίγαλε ξνπρλίδεη ν Ενχλεο κεο ζην ζείν κεζεκέξη. III Σνχξθηθν ζπίηη βπζζηλί είζαη κηα γάηα θαζηζκέλε πάλσ ζην ρνξηαξηαζκέλν ηνπ θαιληεξηκηνχ ραιί. ηελ πιάηε ζνπ θπηέςαλ κηα ζπθηά γηα λα θνπξληάδνπλε ν ίζθηνο θ ε δξνζηά. Σνχξθηθν ζπίηη βπζζηλί θαπέιν απφ θεξακίδηα ζνχ θνξέζαλ ηα παηδηά θαη κε θνηηάο κε δπν παξάζπξα παιηά. IV Πξάζηλν ζπίηη ζηξίβεηο θαη μεθεχγεη κνπ ε ξίδα ζνπ. Πνδήιαηα αγγέισλ θη επσδηψλ επάλσ ζνπ αθνπκπνχλ. θάιεο βπζίδνληαη σο ηνλ χπλν ζνπ. Βίλαη αιήζεηα πσο ην κεζεκέξη ιεπθέο ζθηέο ζε θαηνηθνχλ; Οη καξγαξίηεο ζνπ θνηηάδνπλ κα δελ απαληνχλ. 20

21 Β 21

22 ΜΑΘΖΜΑ Αέθα εληαπηνχο νη Ώραηνί πνιηνξθνχζαλε ηελ Σξνίαφπσο πνιηνξθνχλ ηα ζπεξκαηφδσα η σάξην φπσο πνιηνξθνχλε νη ςπρέο ηνλ Ήιην ή νη λπρηεξίδεο ην Φεγγάξη- φπσο δέθα εληαπηνχο νη Ώραηνί πνιηνξθνχζαλε ηελ Σξνία. Κη επάλσ ζηε ρξνληά ηε δέθαηε ηε δίζεθηε ηελ ηφζν ηπρεξή ζαλ πένο κπήθε ην παιηάινγν ν Ανχξεηνο θαη ηελ θαηάρηεζαλ ηελ Σξνία νη Ώραηνί. Λνηπφλ; 22

23 ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ Έλαο άληξαο ηξέρεη ηξέρεη λα πξνιάβεη ην αζηηθφ. Έεεεε Οχηηο! Βζχ πνπ είκαζηε καδί παληνχ ηη ηξέρεηο; Με γίλεζαη γεινίνο Οχηηο. Ση λα ην θάλεηο ην αζηηθφ; Να παο πνχ; Να πξνιάβεηο ηη; Να θάλεηο ηη; ια γηλήθαλ Οχηηο. ια κα, ηη ζηέθεηο; Σξέρα κπαο θαη γιπηψζεηο απφ ζέλα! 23

24 ΔΠΑΦΖ Κξαηεκέλνο απ ηνλ αινπκηλέλην ζηχιν ηνπ αζηηθνχ ζ άγγηδα κε ηνλ πήρπ κνπ ζηελ πιάηε. Ώπφ θεη έβιεπα απφ θεη άθνπγα απφ θεη νζθξαηλφκνπλ. Ήηαλ παξάζπξν εθείλν ην άγγηγκα ήηαλ πιεγή εδνλήο θ ήκνπλ πνηάκη ειεθηξηζκέλνπ θαηαξξάρηε απ φπνπ ρχλνκνπλ ζην θνξκί ζνπ. 24

25 ΚΡΤΦΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ Έκπιεμα εγψ κε ζέλα εαπηέ. Βζέλαλε παηδί κνπ ν πφλνο ζνπ δελ είλαη δηφινπ εκθαλίζηκνο. Οη ακαξηίεο ζνπ δελ είλαη γηα ηελ αγνξά. Βζέλαλε παηδί κνπ νη αξξψζηηεο ζνπ είλαη ληεκνληέ. Έκπιεμα εγψ κε ζέλα εαπηέ. 25

26 ΣΟ ΡΔΦΡΔΝ Ώ, δε βαξηέζαη θαυκέλε κε ηέηνηα ηψξα ζα ζθνηηδφκαζηε. Ώξθεί πνπ γεκίδνπλ νη ηξχπεο αξθεί πνπ αδεηάδνπλ νη ηξχπεο θαη θαηαπίλεη θαη ξεχεηαη κε ζηφκα απφ ιεθάλε αρφξηαγνο ν ζθνηεηλφο κηλψηαπξνο ησλ βφζξσλ. 26

27 ΟΗ ΚΑΩΜΔΝΟΗ ΟΗ ΦΗΛΟΗ Οη θίινη. Σάρ αθειψο ηνπο δείρλσ θάλα δεκνζηεπκέλν πνίεκά κνπ. ρη γηαη είκ επηδεημίαο ην θάλσ ίζηα γηα λα ππνςηάδνληαη πσο ίζσο λα ρνπλε θνληά ηνπο έλαλ ζηα πζηεξλά πνιχ εθηηκεκέλν άλζξσπν. Καη κε ηελ ππνςία ηνπο απηή λα κνπ παξέρνπλ θάπνπ θάπνπ ζηέγε θαη ηξνθή. 27

28 Γ 28

29 ΟΗ ΔΞΟΡΗΣΟΕ Χ Ξεηλ Ίλα θαη πφη εψλ ελ παηξίδη γαίε κλήζε εκεί. Ανχιεςα ζην θάηεξγν ελφο θχθλνπ θαη ε κηαο λπρηεξίδαο ηνπο έιηθεο ηψξα θπβεξλψ Σν λεθξηθφ θαξάβη ηνπ Φαξαψ έζσζηξη. Παξαπιένληαο Σελ πξνθακβηαλή πεξίνδν ν καγλήηεο ηνπ έξηζ θ νη πχξηλεο ζθαίξεο ηνπ ράνπο, Ο ζθνπεπηήο ηεο ζβνχξαο θη έλαο πξάζηλνο ρεξζαίνο, θξαηψληαο κηα θνθθάιηλε θινγέξα απ ην θηεξφ ελφο αγγέινπ θαζψο έιεγαλ, θψλαμε «ιχζηε ηα παληά ν ήρνο ηεο γθάηληαο βγάδεη ζηε κλήκε, κνλάρα λα θπζήμηε απφ λα θέξαην λα ζαο γλσξίζνπλ ηα ζθπιηά πνπ θξνπξνχλ ηα θαπλά θαη ηα πεζακέλα παλεγχξηα». Σν θσο είλαη παιηφ κα δηαθξίλεηο ηηο θσλέο θαη ηα δέληξα ε Ώξγηά -ε κάλα δέληξν- θ ε θακληά, ην αζθί πνπ πίλεη ηε δξνζηά ζηε θνχξθα ηεο απιήο θαη ην παξάζπξν ηα θιεκαηφθπιια θαη λάηα αλάκεζά ηνπο η άζηξα ηνπ Κχθλνπ θαη εθείλν η άζηξν ηνπ Καλελφο. Έδεζα θνζθηλψληαο θίινπο θαη γξάθνληαο ζηίρνπο ηψξα θπβεξλψ Σν λεθξηθφ θαξάβη ηνπ Φαξαψ έζσζηξη.. πκβαίλεη ζπρλά λα ζηνηρεηψλνπκε Ώλάκεζα ζ αηψλεο παγσκέλνπο πνπ θιείλνπλ Σν ρξφλν καο ηφηε Με έρνληαο κηα ηξάπνπια Νηπλφκαζηε ηε λάξθε θαη θεχγνπκε Καηά ηνπο λφηηνπο χπλνπο ησλ πξνβάησλ. ΤΓ. Κάπνηε ην θχκα ζεθψλεη ηνλ χπλν καο Σν θαηάξηη αγγίδεη ην ηαπξφ ηνπ ΐνξξά ζηε ιάκςε 29

30 ΐιέπεη θαλέλαο πέξα σο πέξα αθίλεηεο γξακκέο απφ θηλήζεηο πέξα σο πέξα Έλα κνπζείν δίρσο επηζθέπηεο. 30

31 ΚΑΠΑ ΔΝΟ ΑΓΓΔΛΟΤ Κ ε ηζέξγα θξεκαζκέλε ζάκπσο δψνπ αζηξηθνχ ε δνξά ή θάπα ελφο αγγέινπ πνπ ηε κέξα γίλεηαη θσηηέο ζηα ζηδεξάδηθα ηνπ Ώγξηλίνπ θαη ηε λχρηα ζηα ιαγθάδηα ηνπ Ώξθηνχξνπ κ έλα ειεθηξηθφ ξαβδί πνηκαίλεη ηα πλεχκαηα ηνπ βνπλνχ. 31

32 PASSA TEMPO Γέζηα θαη αυπλία ηα θνπλνχπηα ζαλ ηχςεηο αδηάθνπα ζαλ ηχςεηο α, ζην ηξέλν κε ηνλ αέξα θαη ηα πξάζηλα ρσξάθηα κε ηα δέληξα λα ρνξεχνπλ κε γθξίδα ηα γπκλά βνπλά λα κνπ γπξίδνπλε αξγά ηελ πιάηε ηνπο θαη πέξα ε ζάιαζζα ζηξσηή ίδηνο ν χπλνο νπξαλνχ. Γέζηα θαη αυπλία νη ζθέςεηο κνπ; πιινγηδφκνπλ ην μελνδνρείν ΕΏΧΝ, ην πξαθηνξείν ηαμηδίσλ ΏΛΚΤΧΝ θαη ηελ νδφ ΏΡΓΟΝΏΤΣΧΝ φπνπ κπξνζηά καο ζην απηνθίλεην έλα καπξηζκέλν μαλζφ παηδί κε καδεκέλα παληειφληα ζάκπσο κνχηζνο ζε ζθαξί ηνπ Ήιηνπγεινχζαλε ραδά κ έλα ιηγλφ καπξηδεξφ πνπ θνπλνχζε ρέξηα θαη κάηηα ζαλ έληνκν ζαξξψ πσο θνξντδεχαλ ηα πξνδχκηα πνπ μερείιηδαλ έμσ απ ην δσζηήξα ελφο αλζξψπνπ πνπ ππφθεξε θαζψο θξεκηφηαλ απ ηε γιηζηεξή ιαβίδα θνξησκέλνο ςψληα θαζψο ηα ξνχρα ηνπ ηδξσκέλα θνιινχζαλ ζην δέξκα ηνπ φπσο ηνπ Νέζζνπ ην θαξκαθσκέλν πνπθάκηζν. Γέζηα, δέζηα θαη αυπλία ηη γπξεχσ; η είλαη απηά; ηη λα θάκσ; Ο λνπο κνπ ειηνηξφπην ζην ζθνηάδη νη ζθέςεηο κνπ ζθνληάθηνληαο ζα κέιηζζεο ηπθιέο πάλσ ζε ζηφκαηα θαη ρέξηα πνπ γπξεχνπλ παζαηέκπν. 32

33 Μ ΔΝΗΥΤΜΔΝΖ ΜΝΖΜΖ ΓΤΝΑΜΖ Φνβνχκαη δε κπνξψ λα πξνρσξήζσ θνβνχκαη ηνπο αλζξψπνπο ζπλερίδνπλ πξάκαηα πνπ κε ηφζν κφρζν εγθαηέιεηςα. Φνβνχκαη ηε δσή ην ζάλαην αλ αλνίμσ έλα παξάζπξν ηη έρσ λ αληηθξχζσ αλ ζθεθηψ πνχ κπνξεί λα κε βγάιεη κηα ζθέςε θνβνχκαη θαη λα θνηκεζψφ,ηη ζθνηψλσ ζηνλ μχπλν κνπ δσληαλεχεη κέζα ζηνλ χπλν κνπ ζαξξεχσ νπιίδνκαη ζηνλ μχπλν κνπ κα ζηνλ χπλν κνπ βξίζθνκαη πάληα γπκλφο. Μήλεο πνπ κηα νρηά βπδαίλεη ηελ θαξδηά κνπ -δελ ηελ είδα ζθφξπηα ζε πξφζσπα θαη ζε πξάκαηα- δελ ηελ είδα παξά κνλάρα κηα θνξά ζ έλα κνπ φλεηξν κφιηο πνπ είρε μεθνιιήζεη θαη ζεξλφηαλε πξεζκέλε αξγά ζην ρψκα δε κπνξνχζα λα θηλεζψ φζν θη αλ πάζρηδα δε κπνξνχζα λα θηλεζψ κέρξη πνπ μχπλεζα. Καη πεξηκέλσ απφ χπλν ζ χπλν κήπσο κπνξέζσ λα μαλάβξσ απηφ ην φλεηξν γηα λα ην ζπλερίζσ, κήπσο, κ εληζρπκέλε δχλακε, κ εληζρπκέλε κλήκε δχλακεο κπνξέζσ εηνχηε ηε θνξά λα θηλεζψ, λα πξνρσξήζσ. 33

34 ΟΜΠΑ Με πνηφλε απφςε λα κηιήζσ φκπα Γξηά κνπ ρηκπαηδίλα ζηδεξέληα δεζηή κνπ γηαγηά φκπα κε βίδεο θαη κε πφξηα ζηελ θνηιηά ζνπ φκπα Πνπ πςψλεηο ην βξαρίνλά ζνπ απφ κπνπξηά θαη Μπήγεηο ηε δαξσκέλε ζνπ γξνζηά ζηνλ ηνίρν, φκπα Κη αλ είλαη ηελεθέληα ε θαξδηά ζνπ θαη ζηηο θιέβεο ζνπ Σξέρεη πεηξέιαην μέξσ πσο Βίζαη ελζάξθσζε ηνπ Άγλη θαη απφγνλνο Σεο ζπηηηθήο ζεάο Βζηίαο θαη μέξσ πσο Βίλ ε ςπρή ζνπ απφ θσηηά α, πφζν ραίξνκαη φκπα λ αθνχσ εθείλν ην Λακπαδνιακπάδηαζκα ηεο ςπρήο ζνπ θαη Να λνηψζσ ηελ Με ηα γαιάδηα ηεο πνδάξηα ξηδσκέλε ζην πεηξέιαην λα ρνξεχεη Σε θιφγηλε γχκληα ηεο Ώπιψλνληαο ηε δέζηα ζηε ζάξθα κνπ ηα ξνχρα κνπ, ζηα βηβιία κνπ, ζ φιε Σελ θάκαξά κνπ, αθφκα θαη α, φκπα Πφζν κε ζπληξνθεχεη ε ςπρή ζνπ εδψ κεο ζην θειί κνπ Πφζν κνπ δίλεη δχλακε λα πθαίλσ Σν θάιπκκα εηνχην ηνπ θελνχ θαη βέβαηα ζπ Θαξξψ κε λνηψζεηο ζ φια εηνχηα φκπα Ση θη αλ δελ έρεηο κάηηα, κχηε ή απηηά Έρεηο θαη ζπ δα ηφζεο ηξχπεο, θάηη μέξεηο Κη φρη κνλάρα απφ ηνχηα κα θη απ η άιια Σα καθξηλά θη έμσ απ ην ζπίηη φηαλ Βπάλσ ζηελ ηαξάηζα κνπ θακψλεζαη Πσο βγάδεηο κεο απ ην θαπέιν ζνπ θαπλφ θαη ηέηνηα θφιπα Σν λνηψζσ, αθνχο, κπξίδεηο, βιέπεηο, μέξεηο γηα Σα ηξπθεξά πνδάξηα ηεο βξνρήο, γηα ηνπο αγγέινπο Πνπ ρνξεχνπλ θαη ζηξνβηιίδνλη α- ιαθξνπαηψληαο κε Νηθάδεο ρηνληνχ, γηα ην αίληγκα Σεο νκίριεο ηελ πφιε πνπ γίλεη ε ηνηρεησκέλε ρψξα ηνπ δξάθνληα. φκπα Γξηά κνπ ρηκπαηδίλα ζηδεξέληα δεζηή κνπ γηαγηά φκπα κε βίδεο θαη κε πφξηα ζηελ θνηιηά ζνπ φκπα Πνπ πςψλεηο ην βξαρίνλά ζνπ απφ κπνπξηά θαη φκπα Άζε κε ηψξα λα γπξίζσ ηελ θαξδηά ζνπ ζην κεδέλ Άζε λ αθνχσ μαπισκέλνο ζην ζθνηάδη Σεο ζπζηνιήο ζνπ εθείλν ην ηδεξέλην κπξκήγθηαζκα π φιν ράλεηαη, Βλψ ν λνπο κνπ βαζηιεχεη θαη νιφθιεξνο ΐνπιηάδσ κεο ζηνλ χπλν θη εμαγλίδνκαη. 34

35 Ζ ΚΗΡΚΖ θέθηεθε πσο θαιφ ήηαλ λα βγαηλ έμσ άλνημε ινηπφλ ην ςπγείν μεθξέκαζε ηηο ζάξθεο ηεο, ηηο θφξεζε θνηηάρηεθε ιηγάθη ζην θεγγάξη πνπ ήηαλ θξεκαζκέλν εθεί ζην έβγα ηεο ζπειηάο θαη θαηεθφξηζε. -Πνχ πάεη; -Έξρεηαη λα ζαο ξίμεη βειαλίδηα ζχληξνθνη! 35

36 ΟΠ ΤΦΑΗΝΔ Μηα παληαλία ζθεπάδεη ηνλ ηξνρφ ηνπ θάξνπ κηα παληαλία ζαλ θη απηέο πνπ βιέπνπκε ξηγκέλεο πάλσ ζηνπο ηξνραίνπο λεθξνχο ζηελ άζθαιην Ώζελψλ-Κνξίλζνπ. Ναη, κηα παληαλία ζα κπνξνχζε λα ηαλ θνπξηίλα ελφο ζπηηηνχ λα ηε θνπζθψλεη ζαλ έγθπν γπλαίθα ν δξνζεξφο θαηεβαηφο λα ηελ αλνίγεη ζα κηα θηεξνχγα λα ηε ζέξλεη σο η άζηξα πνπ θαηεβάδεη ε λχρηα απ ηα βνπλά ελφο ζπηηηνχ κε κηα γξηά θσηηά πνπ ζα ςηζχξηδε κέζα ζηε καγηθή ηεο κνλαμηά μνξθίδνληαο ηε λχζηα κ αλάζεο απφ ζφξπβν θηεξψλ πνπ ζα ςηζχξηδε ιφγηα πνπ ιεζκνλήζεθαλ καδί κε ηε γηαγηά καο πνπ ήμεξε λα καο γηαηξεχεη απφ ην κάηη θη απ ην θίδη κα δε κπφξεζε λα καο γηαηξέςεη απ ηε καλία λα ζέινπκε λα ηήλε ΏΞΕΟΠΟΕΔΟΤΜΒ πνπιψληαο ηελ καδί κε ηα ραιθψκαηα καδί κε ηα παιηά εηδίζκαηα-εηθνλίζκαηα θαη κε ηνλ αξγαιεηφ φπ χθαηλε ηελ Πνχιηα ηξαγνπδψληαο-θαξηεξψληαο θαη ηνλ Ώπγεξηλφ.. 36

37 ΔΡΖΜΖΝ Ώ κνλαμηά ηνπ δψνπ κε ην καραίξη ζην ιαηκφ α κνλαμηά εξήκελ ησλ ζεψλ θαη ησλ αλζξψπσλ. 37

38 ΑΠΟΚΑΘΖΛΧΖ Ήξζεο. Ώπηή ε απφζηαζε απφ ρψξν θη απφ ρξφλν ήηαλ ζηαπξφο. Ήξζεο. Ώπηφ δελ είλαη αγθάιηαζκα είλαη απνθαζήισζε. 38

39 Ο ΒΑΘΤ ΚΖΠΟ Καη κνπ πε η άινγν «θαηεβαίλνπκε; είλαη έλαο θήπνο βαζχο κε πηθξά θηιφμελα δέληξα» θαη κέζα ζην καχξν λπζηαγκέλν θσο ηα δέληξα ραηξέηεζαλ θαη «είζαζηε απφ ρξφληα εδψ;» ηα ξψηεζα θη απηά «είκαζηε απφ ηφηε πνπ ν άγγεινο γιίζηξεζε θαη ρπζήθακε απ ην ηάζη ηνπ» θαη ηα δέληξα ζηέλαμαλ θη απ ην καχξν λεξφ πεηάρηεθ έλα ζηξνπκπνπιφ θεγγαξφπνπιν πνπ ρε ρνξηάζεη κάγηα θ χπλν θαη ηελ παξνπζία ηνπ αληερψληαο κηα ζηέξλα κπξνο κνπ άδεηα θαη ζηεγλή θσλάδεη «θάξθσζέ ην λα πηνχλε νη κηθξέο κνπ παπαξνχλεο πξηφληζέ ην λα θάλε ηα καξκάξηλα άινγά κνπ» θαη έλα ππξξφ πνπιί ρπκψληαο -ζαθη- ηξππά ην θεγγαξφπνπιν (ηα δέληξα αλαηξίρηαζαλ ζάκπσο έλα θνληάξη λα ηα θάξθσζε ζηε ξίδα ηνπο) θη εγψ κφιηο πνπ πξφιαβα λα ηδψ ηε γαιάδηα πνιηηεία ησλ θεγγαξηψλ θαη ζπκήζεθα ηε ζπειηά ζην βνπλφ φηαλ έξρνληαλ λ αξάμεη ην θαξάβη ησλ θεγγαξηαλψλ -δηακάληη, αζήκη- θαη πνπ νη λαχηεο ηνπ γεινχζαλ ζηαληθά γηα λα θσηίζνπλ ηε γέθπξα θη άμαθλα ζψπαζ ν ςίζπξνο ησλ δέληξσλ, έλαο άγγεινο έθηαζε θη έβγαιε ην ππξξφ πνπιί απ ην ζηήζνο ηνπ θαη ην θχηεςε θ είπε: «εδψ λα κείλεηο λα καξαίλεζαη θαη λ αλζίδεηο ψζπνπ λα ιεζκνλήζεηο». 39

40 ΔΓΔΜΗΚΟ Έλαο άγγεινο ρφξεςε ρφξεςε θη έζβεζε αθήλνληαο απηή ηε ζηάρηε αλάκεζά καο θαη ην ξέκκα ζηεξεκκέλν ζαλ πνπθάκηζν θηδηνχ κέζα ζηηο πέηξεο θαη ν βξάρνο θαπληζκέλνο ζαξξείο θαη θξάηεζε ηνλ ίζθην κηαο θσηηάο ή απηνχ ηνπ αγγέινπ αθφκα ε κπξνπδηά ππξαθησκέλνπ ζίδεξνπ ζηε κλήκε αθφκα εθείλνο ν αρφο κέζα ζην αίκα καο ζάκπσο βαζεηέο αλάζεο νη θηεξνχγεο ζέξηδαλ ην ρξφλν θη έιακςαλ ηα νζηά ιεπθά πάλσ ζηελ άβπζζν θη αδηάβαζηα θη άλνηγ απάλσ ν νπξαλφο κ φια ηα δψα ηνπ θαη η άζηξα, δψα παλάξραηα θη άζηξα δξνζεξά κηα επθξνζχλε ζαλ φπσο πξηλ ηε γλψζε πξηλ ηελ πηψζε, κέζα ζηνλ θήπν ηνπ Θενχ πνπ ρ επσδηάζεη δξνζεξή κηα ππξθαγηά ηνλ χπλν ζνπ θνληά ζην άζπξν βφδη θαη ζην δψν ηνπ Ήιηνπ πνπ αλαράξαδαλ ελψ ην ζνχξνππν ηνπ θφζκνπ θνχξληαδε θάησ απ ηα θχιια ηεο ζπθηάο θη έβγαηλε ε πεηαινχδα ηνπ βξαδηνχ κε ηηο ζθξαγίδεο απφ έθιεηςε ήιηνπ ζηα θηεξά ηεο θαη ζηνλ αζηεξηζκφ ηνπ Ώηγφθεξσ ε κειηά γπλαίθα θαη ην θίδη γιηζηξψληαο ζηε καζράιε ηνπ δεληξνχ ηηλάρηεθε θη έπεζαλ κπφξα η άλζε πάλσ ζνπ θαη μχπλεζεο. Έλαο άγγεινο ρφξεςε ρφξεςε θη έζβεζε αθήλνληαο απηή ηε ζηάρηε αλάκεζά καο κέζα καο παληνχ απηή ηε ζηάρηε. 40

41 ΓΗΑ ΔΝΑ ΗΖΟΤ Γηα ζέλα Εεζνχ ζα γξάςσ έλα βηβιίν πηθξφ επάλσ ζε ιηαζκέλα καιαθά θαπλφθπιια θαζψο ν γέξνο κνπ ζα πίλεη ζηελ πγεία ηεο θσηηάο θ νη δπν γπλαίθεο καο κέζα ζηελ θφθθηλε θνπβέξηα ζα θνηκνχληαη ζα κηα ληάκα πνπ ξημε ν χπλνο πάλσ ζην πάησκα. Γηα ζέλα Εεζνχ ζα γξάςσ έλα βηβιίν πηθξφ θαη ζα ην δψζσ λα ην απνζηεζίζεη ε θσηηά λα ην ρνξεχεη κπξνο ζηε γάηα καο ηε ζθίγγα. 41

42 ΟΝΣΑ ΜΗΚΡΑ ληα κηθξά πνπ θάπνηε κπεξδεχεζηε ζηα δάζε ηνπ θνξκηνχ κνπ ή πνπ δηαβαίλεηε ηξεράια κέζα ζην αλνηρηφ βηβιίν κνπ ή πνπ ράλεζηε ζηελ έξεκν ηνπ ηξαπεδηνχ κνπ ή ζηηο ιεηρήλεο ρψξεο ελφο βξάρνπ ή πνπ ζαο βξίζθσ πάλσ ζ έλα ινπινχδη λα καδεχεηε ζνθία θαη ειηφζθνλε αρ φληα πδξφβηα, κεο ζην ρψκα ή θηεξσηά, φληα ηεο λχρηαο παηρλίδηα ησλ ζειεληαθψλ αγγέισλ κε ηε βνχια πάλσ ζαο ηνπ θφηνπο, ςήγκαηα ηεο δεκηνπξγίαο θαη πνπ ελ ηνχηνηο θαη κ αληέλεο ησλ ππφερσλ θαη ξαληάξ ηνπ πξάζηλνπ ή ηνπ γθξίδνπ φληα άιινηε κ έλα ζάθθν θαθεηί ζηνλ ψκν κπαισκέλν θη άιινηε θνξψληαο έλα θνρχιη θαη νκνίσζε ηνπ ρξφλνπ ή κη αζπίδα ηνπ Μεζαίσλα ή κηα θεξαζθφξα πξνζσπίδα ειηαθνχ πνιεκηζηή φληα κηθξά πνπ ηα θηεξά ζαο έρνπλ η άζηξα πάλσ ηνπο ηεο Μλήκεο θη εξπζξνχο θχθινπο κηθξνχο εληαπηνχο θαη αξηζκνχο ηνπ Μεδελφο κεηακνξθψζεηο ή ζηηγκέο θαξθηά πάλσ ζηελ πχιε ηεο Εζηάξ φληα ηεο κέξαο παηρλίδηα ησλ ειηαθψλ αγγέισλ κε ηε βνχια ηνπ Φσηφο, κεγάια φληα πνπ εξσηεχεζηε θαη δείηε θαη πεζαίλεηε κε μέξνληαο κε θαηαδέρνληαο λα μέξεηε πνηνο είκαη θαη πνχ πάσ θαη ηη ζέισ αξαδηάδνληαο εδψ ηα καχξα εηνχηα θφθθαια ηεο ζθέςεο κνπ. 42

43 ΣΔ ΓΗΑΓΚ Ήιηνο κε δπν θεγγάξηα έκνηαδε ν απηνθξάηνξαο Σζε Γηαγθ θ νη δπν γπλαίθεο ηνπ κα νη θίινη ηνπ ήηαλ άιινο ζην δψδην ηνπ Υνίξνπ θη άιινο ζην δψδην ηνπ Πεηεηλνχ. Σζε Γηαγθ: Ήξζε ζην λνπ κνπ θαζψο κηθξνγξαθία ηεο ειηαθήο ηνπ αζπίδαο βξήθα ζε δσχθην ηνπ θαπλνχ (δσχθην απ απηά η αζήκαληα, πνπ πξνζπνηνχληαη ηα αζήκαληα, επίηεδεο, γηα λα κπνξνχλ λα θέξνπλ πάλσ ηνπο αθίλδπλα -ράξηλ ησλ πνηεηψλζήκαηα, ζχκβνια θαη ράξηεο κπζηηθνχο). 43

44 ΣΟ ΜΤΣΗΚΟ ΣΟΤ ΥΑΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΓΔΗΟΤ ΣΧΝ ΠΟΗΖΣΧΝ Πξέπεη λα μαλαβξνχκε ηα νλφκαηα ησλ πξαγκάησλ. Αίρσο λα ηα θσλάμνπκε ζηα νλφκαηά ηνπο κελ πεξηκέλνπκε λα καο αθνχζνπλε ηα πξάγκαηα κελ πεξηκέλνπκε λα ππαθνχζνπλ. 44

45 7000 ΧΝ VOLT Ώπφ ηελ Κεξαηίλε Πφξηα Βλχπλην 7000 σλ Volt. Σν αίκα κνπ λέξσζε Σα λεχξα κνπ ζθιήξπλαλ Κνξκί κνπδηαζκέλν, κπαιφ Πνπ κπξίδεη πξίδα θακκέλε. Βλχπλην 7000 σλ Volt σλ Volt, φκσο εζείο Με θνβεζείηε, ε ζεά ΏΠΟΚΏΣΏΣΏΔ Φξνληίδεη λα ζαο πξνζηαηεχεη απφ θάζε πςειφ Φξνληίδεη λα ζαο πξνζηαηεχεη απφ Σελ Οκνξθηά. Υηνλίδεη Πάλσ ζηα φπια ησλ Σαξαληίλσλ. Νηπκέλνο ηε γηδηά κνπ πξνρσξψ Έξεκνο θαη επηπρηζκέλνο. Έηζη θη αιιηψο πνηέ ζαο δελ κε είδαηε. 45

46 ΣΗ ΔΗΠΔ Ο ΚΑΘΡΔΦΣΖ Ώθνινχζεζε φρη κφλν ηα ρλάξηα ηνπ πλεχκαηνο ζην ραξηί κα θαη ηνπ ιχθνπ ηα παηήκαηα ζην ρηφλη. 46

47 ΑΠΟ ΣΟ ΠΟΗΖΜΑ«ΚΤΝΖΓΧΝΣΑ ΣΟ ΠΝΔΤΜΑ ΣΟΤ ΓΑΟΤ» Καη θηάλνληαο ζην ρηνληζκέλν δάζνο θαηαπιίζακε. Καη ην βξάδπ αλάκεζα ζηα δέληξα -ζαθηθαξθψζεθε θη έηξεκε βξίζθνληαο ηε ζάξθα ηεο γεο κηα αρηίδα. Καη πήγαλ ηα ηζαθάιηα θαη ηξνρίδαλ πάλσ ηεο ηα δφληηα ηνπο. Καη πξνρσξψληαο ην πξσί είδακε πάλσ ζην ρηφλη ηα παηήκαηα ησλ αγγέισλ θη εθεί ιίγν ςειφηεξα ή ιίγν ρακειφηεξα μερσξίδακε ηε κπξνπδηά ηνπ ζεηαθηνχ. 47

48 ΣΡΧΧ ΞΑΝΑ Σ ΑΓΑΠΖΜΔΝΑ ΜΟΤ ΑΓΡΑΠΗΓΗΑ Σξψσ μαλά η αγαπεκέλα κνπ αγξαπίδηα θ είλαη ζηπθά κέζα ζηελ άγξηα γιχθα ηνπο. Σξψσ μαλά η αγαπεκέλα κνπ αγξαπίδηα λνηψζνληαο θάηη απφ θείλε ηελ ειεπζεξία ησλ αγξηκηψλ πνπ ηξέρνπλ ζίγνπξα κέζα ζην έλζηηρηφ ηνπο, δίρσο ηνλ εμεπηειηζκφ ηεο εθινγήο. Έια ινηπφλ: Άλαςε πάιη πάζνο θαη αγίαζε ηηο πξάμεηο κνπ έια θαη γιχησζέ κε απφ ηνλ εμεπηειηζκφ ηεο εθινγήο. Έια ινηπφλ. 48

49 ΠΡΧΗΝΖ ΚΔΦΖ Du grosses Gestirn! Was wäre dein Glück, wenn du nicht die hättest, welchen du leuchtest! 49

50 ΜΑΓΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ Καη θέξλακε ην θαδάλη πεξαζκέλν ζην μχιν πάλσ ζηνπο ψκνπο καο πσο κεηάθεξαλ νη παιαηνί ηα ζθνησκέλα αγξίκηα θάπξνπο θαη αξθνχδεο. Κ ε ριφε ηνπ αθξφδαζνπ καο θνίηαδε κε ηα ινπινχδηα ηεο πνπ έιακπαλ Καζψο αλέβαηλε ν Ήιηνο αγαζφ ζεξίν θαζψο δσληάλεπε Δ καγηθή εηθφλα ηεο παλάξραηαο ηξάπνπιαο. Καη θξέζθνη θξφθνη είραλ θπηξψζεη εθεί πνπ πάηεζε ε Ώπγή Πάλσ ζην κνλνπάηη ηνπ Φζηλφπσξνπ. Κ νη κέξκεγθεο Βίραλ μππλήζεη θαη θηλνχληαλ κνπδηαζκέλνη γχξσ απφ ηηο ηξχπεο ηνπο, αζφξπβνη πσο νη ζθέςεηο καο, θη αλ έζθπβεο Έβιεπεο λα γπαιίδεη πάλσ ηνπο ε φςε ζνπ. ηαζήθακε. Καη ηφη εζχ πιεζίαζεο ζην βάην θαη θαηνχξεζεο θη αλέβαηλ ν αρλφο, ζα ζηνραζκφο αλ πξνζεπρή ηνπ βάηνπ πξνο ηνλ Ήιην. Κ χζηεξα Μεο απφ η αλζηζκέλα ξείθηα πξνρσξψληαο ζθέθηνκνπλ πνπ ηίπνηε Αελ βιέπακε κε πεξηθξφλεζε, γηα ηίπνηε Αελ θαηαδερφκαζηαλ Σελ αζηεία επζπιάρληζε, κφλν Μ εθιεθηή ζπγθίλεζε πιεζηάδακε ή αγγίδακε Κάζε καγεκέλν καο ζχληξνθν (άιινη πέηξσζαλ άιινη ξίδσζαλ άιινη αγξίεςαλ). Σέηνηα ζθεθηφκνπλ ψζπνπ βγήθακε απ ην δάζνο ησλ ξεηθηψλ θαηά ην ξέκκα, φπνπ Ξαθληθά: ν Θάλαηνο. Θπκάζαη ην Θάλαην; Φνξνχζ έλα γνπξνχλη ςφθην θαη κπαηλφβγαηλαλ νη κχγεο απ ηηο ηξχπεο. Μπξνο ζηνλ Ήιην, ν Θάλαηνο. Καη ην λεξφ κε ην καθξχ ηνπ πξφζσπν θαζξέθηηδε ηνλ Ήιην, παξαζέξλνληαο Σν είδσιφ ηνπ. Καη θνπδνχληζε (εθεί ζηα πφδηα ζνπ ζηνλ άκκν) ην πιεπξφ ηνπ αιφγνπ: αιαθξχ θπξηφηφμν ηνπ Σίπνηε. Καη θέξακε ην θαδάλη πεξαζκέλν ζην μχιν πάλσ ζηνπο ψκνπο καο. Κ εχξακε ηνπο εξγάηεο λα γπξίδνπλ ην ξνδάλη πάλσ απφ ηε ζηέξλα. Κη αλαξσηήζεθα κελ φια κεο ζηνλ θφζκν Γίλνληαη απφ ην γχξηζκα απηφ ηνπ ξνδαληνχ, κελ φια Γίλνληαη γηα ην γχξηζκα απηφ ηνπ ξνδαληνχ. 50

51 ΜΔΖΜΒΡΗΝΟ Ama et fac quod vis, Ama et fac quod vis. Du grosses Gestirn Ama et fac quod vis. 51

52 ΚΟΗΣΑΕΧ ΔΓΧ ΔΝΑ ΓΤΡΧ Πηζηφο ζην ξαληεβνχ θνηηάδσ εδψ έλα γχξσ φια πνπ πξηλ απ ακέηξεηνπο αηψλεο απνθάζηζαλ θαη δήηεζαλ λα δνχλε κε ηα κάηηα κνπ ηνλ εαπηφ ηνπο. 52

53 ΣΟ ΘΑΤΜΑ Ση ηέιεηα θαηζίθηα ηα θαηζίθηα. Υηεο γελλεζήθαλ θαη πψο μέξνπλ θηφιαο κε ηφζε αθξίβεηα φια ηα θαηζηθίζηα πξάκαηα. Θαξξείο θαη ζπνχδαδαλ θαηζηθνζχλε κηα νιφθιεξε αησληφηεηα. 53

54 ΦΧΣΗΜΟ Σν θσο ρσξίδεη ηα πξάγκαηα. Σν ζθνηάδη ελψλεη ηα πξάγκαηα. Ώπηή ε πξψηε παξνπζία ησλ πξαγκάησλ απηφο ν ζάλαηνο. κσο ζηε δεχηεξε παξνπζία ηνπο ηα πξάγκαηα είλαη ην θσο. 54

55 55

56 ΓΡΟΔΡΔ ΚΔΦΔΗ αχξνο είλ ν ΐνξξάο θαη η άζηξα ηνπ ρνληξά θαη ιακπεξά ζξεκκέλα απφ ην θξχν παρχ ζθνηάδη. Μαχξνο είλ ν ΐνξξάο θη ν Νφηνο κ άζηξα πνπ αγγίδνπλ ηε ζθεπή ηήο αρεξνθάιπβαο. Ο Γαιαμίαο πεγάδεη απφ ηα ζθνηεηλά βνπλά ηνπ ΐνξξά θαη ρχλεη η άζηξα ηνπ ζηα πέιαγα ηνπ Νφηνπ. άκπσο πνηάκη ζάκπσο πνίεκα βεδηθφ ν Γαιαμίαο ρχλεη η άζηξα ηνπ ζηα πέιαγα ηνπ Νφηνπ. 56

57 ΥΑΡΟΤΜΔΝΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗ I Έξρεηαη ε θσλή κνπ άλεκνο ηνπ απείξνπ. Έξρεηαη ε θσλή κνπ θνξησκέλε ηελ αξζεληθή Γχξε ησλ άζηξσλ έξρεηαη ην ινπινχδη ηνπ λνπ ζνπ. II Έξρνκαη απφ ηελ άθξε κηαο Ώησληφηεηαο. Με πξνβηά θαη κε έθζηαζε M έλα θνκκάηη ζειελφθσην ζην κέησπν θαη κ έλα θέξαην ζηε δψλε Με κλήκεο απφ πάρλε θη απφ θσηηά Έξρνκαη απφ ηελ άθξε κηαο Ώησληφηεηαο. Άθεζα ηα ρλάξηα κνπ πάλσ ζηνλ Πειφ Σνπ θσηφο. Φφξεζα ηε ζσξηά ηνπ λεξνχ. Φφξεζα ηε δπζθηλεζία ησλ νζηξαθφδεξκσλ. ΐφζθεζα ηνπο αλέκνπο θη εμεκέξσζα ηνπο ήρνπο. Έδεζα ηνπ ιχθνπ ηελ έθζηαζε Μπξνζηά ζηνλ πάγν θαη ηε θσηηά. Έξρνκαη απφ ηελ άθξε κηαο Ώησληφηεηαο. Έξρνκαη απφ ηελ έξεκν ησλ άζηξσλ. III Έξρνκαη απφ ηελ έξεκν ησλ άζηξσλ. Μνλαρηθφο βαδίδσ εξεκψλνληαο ην κέιινλ. ηεξεχνπλ νη πεγέο ηεο πιάλεο ηα πάληα μεξαίλνληαη. Πινχζηα απιψλεηαη ε άκκνο θαη κνλάρα ε άκκνο Υψξνο γηα πεξηζζφηεξε ζθέςε Υψξνο γηα πεξηζπιινγή θη ειεπζεξία Υψξνο ηνπ άδεηνπ θαη ηεο θσηηάο. Έξρνκαη απφ θεη φπνπ πεγαίλεηε Έξρνκαη απφ ηελ έξεκν ησλ άζηξσλ. Μνλαρηθφο θπηξψλσ κεο ζηελ έξεκν ησλ ιαψλ. ξηκνο Ήιηνο Γέξλσ απφ γχξε ζνθίαο. 57

58 58

59 ΖΜΔΗΧΔΗ Ώ 1. «Μαλζξαζπέληα»: ιέμε-μφξθη, ιέμε-δεκηνπξγφο. Δρεηηθά ηνπιάρηζηνλ ζεκαίλεη ηελ παξνπζία ηνπ πλεχκαηνο, ην ηίλαγκα ηνπ ηφμνπ ή ην πέξαζκα ηεο αζηξαπήο. ηε δσξναζηξηθή κπζνινγία αλαθέξεηαη ην εμήο: «ηαλ ην πλεχκα ηνπ Καινχ ζέιεζε λα ληθήζεη ην Υάνο (είηε ηα φληα ηνπ Υάνπο), πξφθεξε ηε κπζηεξηψδε θαη παληνδχλακε ιέμε «Μαλζξαζπέληα». 2. «Μάγηα»: ε κάλα ηνπ ΐνχδα θαη ζπλάκα ε ςεπδαίζζεζε. 3. «Αζηαξώζ»: πληαγκαηάξρεο ησλ δηαβφισλ. 4.«Con piú color...» «Με ηέηνηα ρξψκαηα, θεληήκαηα ε ζηνιίδηα δελ χθαλαλ πνηέ νχηε νη Σάηαξνη νχηε νη Toχξθνη θη νχηε ζηνλ αξγαιεηφ ηεο έβαιε ε Ώξάρλε». 5. «ORANGE»: δηαβάδεηαη φξαληδ. (Dante, Inferno, XVII, 16-18) ΐ 6. «Αραηνί»: Λαφο πνπ ζε εηξεληθέο πεξηφδνπο έβνζθε βφδηα θαη θαιιηεξγνχζε ηε γε. Μλεία ηνπο γίλεηαη γηα πξψηε θνξά ζην σξαηφηαην πνίεκα ηνπ Έιιελα πνηεηή Νίθνπ Γθάηζνπ: «Μφλν ηα βφδηα ησλ Ώραηψλ κεο ζηα παρεηά ιηβάδηα ηεο Θεζζαιίαο...». Σνπο μαλαβξίζθνπκε λα πνιεκνχλ ζηε Μηθξά Ώζία. 7. «Ούηηο»: Φεπδψλπκν ηνπ Oδπζζέα. Γ 8. «έξηζ»: Ολνκαζία άζηξνπ γηα ην νπνίν έγηλε ιφγνο κέζα ζ έλα µνπ φλεηξν. 9. «Σζέξγα»: Βίδνο θινθάηεο. 10.«Αξθηνύξνο»: Άζηξν ζηνλ αζηεξηζκφ ηνπ ΐνψηε. 11. «Άγλη ή Άγθλη»: Ελδηθή ζεφηεηα ηεο θσηηάο. 12.«Αλαράξαδαλ»: Μεξχθαδαλ. 59

60 13. «αθη»: ζη αγγιηθά βέινο εδψ ερεηηθφ επίξξεκα. 14. «Du grosses Gestirn»: «Χ ζπ κεγάιν άζηξν, πνηα ζα ήηαλ ε επηπρία ζνπ, αλ δελ ππήξραλ φινη απηνί πνπ εζχ θσηίδεηο» (Nietzsche: «Also sprach Zarathustra»). 15. «Ρνδάλη»: Σν βαξνχιθν. 16. «Ama et fac quod vis»: «Ώγάπα θαη θάκε φ,ηη ζέιεηο» (Άγηνο Ώπγνπζηίλνο). 60

61 ΠΑΗ ΔΗΜΗ ΓΑ ΚΑΗ ΟΤΡΑΝΟΤ ΑΣΔΡΟΔΝΣΟ 61

62 62

63 63

64 Ο ΚΑΘΡΔΦΣΖ ΣΟΤ ΠΡΧΣΔΑ 64

65 ΒΚΑΟΒΕ ΣΔ ΤΛΛΟΓΔ Ώ έθδνζε «Εαλφο» 1986 ΐ έθδνζε, «Βξαηψ», 1990 Γ έθδνζε, «Αειθίλη» 1995 εκ. : ηαλ εμέδσζα ηηο δχν παξαπάλσ ζπιινγέο, πηζηεχνληαο φηη έρσ ηειεηψζεη κε ηελ πνίεζε, έγξαςα ζην νπηζζφθπιιφ ηνπο: «Σα δπν θπξίσο πνηεηηθά έξγα κνπ (πνπ καδί απνηεινχλ ηηο «κεηακνξθψζεηο ηνπ Μεδελφο»), είλαη ην Μανθπαζπένηα θαη Ο καθπέθηηρ ηος Ππυηέα. ην πξψην έξγν θπξίαξρν ζηνηρείν είλαη ε θσηηά ζην δεχηεξν έξγν θπξίαξρν ζηνηρείν είλαη ην λεξφ. Σν πξψην έξγν ηειεηψλεη κε ηνλ Ήιην ην δεχηεξν έξγν ηειεηψλεη κε ηε Νχρηα. Απν έξγα απηφλνκα θη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο πνπ φκσο απνηεινχλ κηα ελφηεηα, έλα αξρέηππν ηνπ Κνζκηθνχ Ρπζκνχ: εηζπλνή-εθπλνή, έξσηαοζάλαηνο, ζπγθέληξσζε-ζθφξπηζκα, ειηαθή κέξα - ζπκπάληεηα λχρηα. Παηρλίδη ζνβαξφ, κε ην γξάκκα, ηε ιέμε, ην ξπζκφ, ηνλ αξηζκφ. Γηαηί «ην πλεχκα έρεη ηελ εμνπζία». Γηαηί ην κπζηθφ εγψ έρεη ηνλ ιφγν». 65

66 66 ηε Νίλε (Βάζσ Γεξκάλε)

67 Α 67

68 Ο ΛΟΓΟ I Βλ αξρή ελ ν Λφγνο θη νχηε πνπ μέξσ ιφγνο ηη ζα πεη. Χ Μέκθηο ησλ κπξκεγθηψλ ηεξνγιπθηθά ζ αθήζσ κφλν η άζπξα κνπ θφθθαια ιεπθή ππνγξαθή πάλσ ζηελ έξεκν θάησ απφ η άζηξα. II Βλ αξρή ελ ν Λφγνο θη νχηε πνπ μέξσ Λφγνο ηη ζα πεη. ηηο ππξακίδεο ηίπνηε δελ έκαζα. Ο είξηνο ήηαλ ηφηε αξρεγφο ησλ πιεκκπξψλ. Αελ είρα θήπν. Κ νη Ναζακψλεο δνχζαλ δπηηθά θαη είραλ ζπίηηα απφ άζπξν θη απφ θφθθηλν αιάηη. Καη ν Ρακςίληηνο θαηέβαηλε ζηνλ Άδε γηα λα παίδεη κε ηε Αήκεηξα πεζζνχο. Καη δχν ιχθνη νδεγνχζαλ ηνλ ηπθιφ ηεξέα ζην λαφ. Κη ν Υένπαο πνπ έβαιε ηελ θφξε ηνπ ζε νίθν αλνρήο γηα λα κπνξέζεη λα ηειεηψζεη ηε Μεγάιε Ππξακίδα. Κη ν Μπθεξίλνο πνπ αγάπεζε ηελ θφξε ηνπ θαη πιάγηαδε καδί ηεο θη φηαλ ε θφξε πέζαλε ηελ έθιεηζε ζε κηα ρξπζή αγειάδα γηα λα κε ραζεί κέζα ζηε γε. Κη εγψ δνχζα ζηνπο βάιηνπο κ έλα δίρηπ γηα ηα ςάξηα. Κη νχηε πνπ μέξσ Λφγνο ηη ζα πεη. Ώ λα κπνξνχζα λα θνηηάμσ απ ηα παξάζπξα ηνπ αλεκνζηξφβηινπ. Μηα πεηαινχδα θαζηζκέλε ζε κηα θινχδα πεπνληνχ πνπ πιέεη ζην Νείιν. Μελ είλαη ε πεηαινχδα ηνχηε ηα παληά ηνπ θαξαβηνχ ηεο Ίζηδαο; Μελ είλαη ε πεηαινχδα ηνχηε ε ζθελή ηνπ βαζηιηά πάλσ ζην πινίν ηνπ Θαλάηνπ; Κη νχηε πνπ μέξσ Λφγνο ηη ζα πεη Άιθα ν Άληξαο θ ε γπλαίθα Χκέγα ψ ε γπλαίθα ῳ θαη νη θακπχιεο ηεο πχιεο ηνπ αιθάβεηνπ. Σάρα ζα θαηαθέξσ λα ελψζσ απηά ηα γξάκκαηα ζε Λφγν; 68

69 ΕΕΕ Πνηα κνπζηθή θπζάεη θαη ιπγίδνπλε ηα ράιθηλα ζπαζηά θαη θπκαηίδνπλ φπσο κνχζθια ζε ηξερνχκελν λεξφ; Πνηα κνπζηθή; Φπζά ν ρξφλνο θαη γπξίδεη ε θηεξσηή ησλ επνρψλ. Κχκα ζεθψλεηαη θαη θχκα πέθηεη. ΐηβιίν απφ πειφ κα έρσ θιείζεη ην θνβεξφ κνπ κπζηηθφ κεο ζηελ παξέλζεζε ησλ δχν κελίζθσλ ηεο ειήλεο. Σάρα ζα κνπ δαλείζνπλε ηα δψα ηνπο νη Βπαγγειηζηέο; Σάρα ζα θαηαθέξσ λα ελψζσ απηά ηα δψα ζε κηα ζθίγγα; 69

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ 1050 τιλιόκσκλοι Κωζηούλα Μηηροπούλοσ Απηή ε θσλή πνπ ηξέκεη ζηνλ αέξα, δελ ζνπ ζηεηιε έλα κήλπκα κεηέξα, απηή ε θσλή δελ ήηαλε ηνπ γηνπ ζνπ, ήηαλ θσλέο ρηιηάδεο ηνπ ιανύ ζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

εκείσζε: Δ δσγξαθηά ηνπ εμσθχιινπ είλαη ηνπ Γηαπσλέδνπ δσγξάθνπ Γηανζίηζη Ώνπάθνπα.

εκείσζε: Δ δσγξαθηά ηνπ εμσθχιινπ είλαη ηνπ Γηαπσλέδνπ δσγξάθνπ Γηανζίηζη Ώνπάθνπα. εκείσζε: Δ δσγξαθηά ηνπ εμσθχιινπ είλαη ηνπ Γηαπσλέδνπ δσγξάθνπ Γηανζίηζη Ώνπάθνπα. Γ Η Α Ν Ν Ζ Τ Φ Α Ν Σ Ζ ΜΤΣΗΚΟΗ ΣΖ ΑΝ Α Σ Ο Λ Ζ * (νύθη, Ηλδνί, Σαό, Εελ) 2 Μ Τ Σ Ε Κ Ο Ε Σ Δ Ώ Ν Ώ Σ Ο Λ Δ * * Σν βηβιίν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Α * ΟΝΕΙΡΟ * ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ * ΕΠΙΚΑΛΕΩ ΣOI ΣΗΝ ΘΕΟΝ * ΕΛΕΝΗ * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Β * ΜΝΗΜΗ Α * Ο ΔΑΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήματα λόγου στον Κρητικό του Σολωμού

Σχήματα λόγου στον Κρητικό του Σολωμού Σχήματα λόγου στον Κρητικό του Σολωμού Έθνίηαα, θη ήηαλε καθξηά αθόκε ηα αθξνγηάιη Παξήρεζε ηνπ «α» «Αζηξνπειέθη κνπ θαιό, γηα μαλαθέμε πάιη!» Πξνζσπνπνίεζε ηνπ αζηξνπειεθηνύ. Απνζηξνθή ζην Αζηξνπειέθη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ. κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ.

ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ. κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ. ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ Σα ηξαγνχδηα ζηίρνη, ζπληειεζηέο θαη πιεξνθνξίεο Μοσζική έγραυε η Ζηνοβία Αρβανιηίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές Δυσκολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τίτλος: Δοκιμασία εκτίμησης αναδυόμενου γραμματισμού.

Μαθησιακές Δυσκολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τίτλος: Δοκιμασία εκτίμησης αναδυόμενου γραμματισμού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μαθησιακές Δυσκολίες Τίτλος: Δοκιμασία εκτίμησης αναδυόμενου γραμματισμού Αγγελική Μουζάκη Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο έξσηαο Σν ηξαγνχδη ηνπ Κη νη νξίδνληεο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ Κη ε ερψ ηεο λνζηαιγίαο ηνπ ηνλ πην βξεκέλν βξάρν ηεο ε αξξαβσληαζηηθηά πξνζκέλεη Έλα θαξάβη

Ο έξσηαο Σν ηξαγνχδη ηνπ Κη νη νξίδνληεο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ Κη ε ερψ ηεο λνζηαιγίαο ηνπ ηνλ πην βξεκέλν βξάρν ηεο ε αξξαβσληαζηηθηά πξνζκέλεη Έλα θαξάβη ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΙ (1941) ΠΡΩΣΑ ΠΟΙΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ I Ο έξσηαο Σν αξρηπέιαγνο Κη ε πξψξα ησλ αθξψλ ηνπ Κη νη γιάξνη ησλ νλείξσλ ηνπ ην πην ςειφ θαηάξηη ηνπ ν λαχηεο αλεκίδεη Έλα ηξαγνχδη Ο έξσηαο Σν ηξαγνχδη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο Θα γπξίζεη άιινπ ηηο ραξαθηέο Τεο παιάκεο, ε Μνίξα, ζαλ θιεηδνύρνο Μηα ζηηγκή ζα ζπγθαηαηεζεί ν Καηξόο Πσο αιιηώο, αθνύ αγαπηνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ

Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ Έλα πξόγξακκα γηα λα κάζνπκε λα θπθινθνξνύκε κε αζθάιεηα. Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ Υπεύζπλνη πξνγξάκκαηνο : Θωκάο Σηκόπνπινο -Τξύθωλ Γθνπληέιηαο Δκέλα Αιίθε. Με ιέλε Αιέμε. Κη εκέλα Σηέθαλν.

Διαβάστε περισσότερα

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή 3 Θωάννινα: Φνξεζηά αξρόληηζζαο 18 νπ αη. Απνηειείηαη από: ρξπζνθέληεην κεηαμωηό πνπθάκηζν, θαβάδη από κεηαμωηό ύθαζκα ζηνιηζκέλν εζωηεξηθά ζηηο πνδηέο, γηιέθν, πηξπηξί θεληεκέλα κε ρξπζό λήκα, δώλε κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΖΛΗΟ Ο ΖΛΗΑΣΟΡΑ (1971) ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ. ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο ν πεηξνπαηρληδηάηνξαο

Ο ΖΛΗΟ Ο ΖΛΗΑΣΟΡΑ (1971) ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ. ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο ν πεηξνπαηρληδηάηνξαο Ο ΖΛΗΟ Ο ΖΛΗΑΣΟΡΑ (1971) ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο ν πεηξνπαηρληδηάηνξαο από ηελ άθξε ησλ αθξώ θαηεθνξάεη ζην Σαίλαξν Φσηηά 'λαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Γάκεζα κηα Κεμηθάλα, γάκεζα κηα Ηλδή, γάκεζα κηα Θαλαδντλδηάλα, γάκεζα καχξεο, γάκεζα Θηλέδεο, γάκεζα Γεξκαλίδεο, Οσζίδεο, γάκεζα φιεο ηηο θπιέο. Απηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα

ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα ΚΗΝΗ ΠΡΩΣΗ Με κνπζηθή ππόθξνπζε εκθαλίδεηαη ε κακά θαηζίθα. Πσ, πσ, δνπιεηέο πνπ έρσ! Δνπιεηέο έλα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο)

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΧΚΡΑΣΗ Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) (ην γξαθείν, ζην ζπίηη ηνπ θαζεγεηή) ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καιψο ηνπο Β: Σα θαζίθηα Αιιά ηη πεξηκέλεηο απφ θαζηζηφκνπηξα Ννκίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ

Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ Ο Αγηόηαηνο θαη Μαθαξηόηαηνο Πάπα θαη Παηξηάξρε ηεο Μεγαινύπνιεο Αιεμαλδξείαο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΗΣΔΙΔ ΠΔΡΙ ΣΗ ΒΑΙΛΔΙΑ ΣΟΤ ΙΗΟΤ ΣΟΤ ΥΡΙΣΟΤ

ΠΡΟΦΗΣΔΙΔ ΠΔΡΙ ΣΗ ΒΑΙΛΔΙΑ ΣΟΤ ΙΗΟΤ ΣΟΤ ΥΡΙΣΟΤ ΠΡΟΦΗΣΔΙΔ ΠΔΡΙ ΣΗ ΒΑΙΛΔΙΑ ΣΟΤ ΙΗΟΤ ΣΟΤ ΥΡΙΣΟΤ Γελ 3: 15 θαη ζα ζηήζσ έρζξα αλάκεζα ζε ζέλα θαη ζηε γπλαίθα, θη αλάκεζα ζην ζπέξκα ζνπ θαη ζην ζπέξκα ηεο, απηφ ζα ζνπ ζπληξίςεη ην θεθάιη, θη εζχ ζα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ.

VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ. VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ. Πέληε αλέθδνηα Α) Μηα θπξία πνπ έκελε δίπια ζε κηα γέθπξα απ φπνπ πεξλνχζε θάζε βξάδπ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ 1 ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ 1 ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ 1 ΟΝΟΜΑ : ΒΡΤΩΝΗ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΑΕΜ : 12781 ΕΞΑΜΗΝΟ: 5 ν Άσκηση 1: ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (α) Έλα αζηέξη θηλείηαη παξάιιεια κε ηνλ ηζεκεξηλό θαη δεκηνπξγεί έλα ζθαηξηθό ηξίγσλν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ θαηζίθα πνπ έγηλε ηξάγνο»

«Ζ θαηζίθα πνπ έγηλε ηξάγνο» «Ζ θαηζίθα πνπ έγηλε ηξάγνο» Διέλε εκεξηδίδνπ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 2016 [1] λίγα λόγια για τη συγγραυέα.. Ζ Διέλε εκεξηδίδνπ γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε. Αξθεηά κπζηζηνξεκαηηθά θαη ζεαηξηθά ηεο έξγα έρνπλ δεκνζηεπηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Αλεξάνδπα Ιωαννίδου :Ειζαγωγή ζηην Παλαιά Εκκληζιαζηική Σλαβική Γ2. ΣΑ ΡΖΜΑΣΑ Γ2.1. Ζ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΡΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη)

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη) Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης Φιλοζοθική τολή Σμήμα Φιλοζοθίας και Παιδαγωγικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ηοσ Σομέα Φιλοζοθίας Νικολαΐδοσ Σριανηαθσλλένια ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα