ΟΗ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΗ ΣΟΤ ΜΖΓΔΝΟ*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΗ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΗ ΣΟΤ ΜΖΓΔΝΟ*"

Transcript

1

2 ΟΗ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΗ ΣΟΤ ΜΖΓΔΝΟ* * Όιεο νη πνηεηηθϋο ζπιινγϋο (Μανθπαζπένηα, Ο καθπέθηηρ ηος Ππυηέα, Ποιήμαηα κενηήμαηα ζηο δέπμα ηος διαβόλος, Ναόρ ηος Κόζμος, Έπυρ ανίκαηε μάσαν, Ποιήμαηα εκηόρ βιβλίυν), θη αθόκε, όια η αλϋθδνηα πνηάκαηα ηνπ ΓηΪλλε Τθαληά, ζ Ϋλαλ ηόκν. Οη κεηακνξθώζεηο ηνπ Μεδελόο επεηδά όινη νη αξηζκνέ θη όια ηα γξϊκκαηα εέλαη κεηακνξθώζεηο απηνύ ηνπ καγηθνύ ζράκαηνο πνπ ιϋγεηαη ΜεδΫλ επεηδά όια ηα πνηάκαηα θη όια ηα όληα, εέλαη κεηακνξθώζεηο ηνπ Μεδελόο (δειαδά ηνπ Καλελόο), όληαο όςεηο ηεο ΜΪγηα, ηεο ΜεγΪιεο Φεπδαέζζεζεο, κϋζα ζηελ νπνέα δνύκε, εέηε ην ζπλεηδεηνπνηνύκε εέηε όρη, «ΚΪησ απ ην εηθόληζκα ησλ Ϊζηξσλ», αλϊκεζα ζηηο «ΜΪζθεο ηνπ Σέπνηε». (Η πποζθάηυρ εκδοθείζα ζςλλογή Κάηυ απ ηο εικόνιζμα ηυν άζηπυν κςκλοθοπεί από ηορ εκδόζειρ ΘΚΑΡΟ). εκ. Σν εμώθπιιν εέλαη ηνπ Γ. Τ. (από ην εηθαζηηθό ηνπ Ϋξγν «Γηαξθάο αζηξαπά», «ΑΡΥΔΣΤΠΑ», ΕΖΣΖ, 2001). 2

3 Γελλάζεθα δελ μϋξσ πόηε θαη πνπ. Αλαδεηώληαο ηελ ηακαηηθά νκνξθηϊ θαη ηελ αιάζεηα πνπ ειεπζεξώλεη, βξϋζεθα ζηνπο δξόκνπο ηεο πνέεζεο. Να μαι εδώ πος ηο Μηδέν δαγκώνει ηην οςπά ηος με ηδονή και πόνο να μαι ζηο μέζον ηηρ αιυνιόηηηαρ ζηην απσή και ζηο ηέλορ ηηρ. * Γεν ςπάπσει θέμα βπίζκομαι εδώ βπίζκομαι πάνηα εδώ. Έγπατα ηο Σπαγούδι ηος Αππιζηή ζηα 2000 π.χ. ζηην Αίγςπηο Έγπατα ηην Οδύζζεια ζηα 800 π.χ. ζηην Θυνία. Έγπατα ηο Σαό Σε Κιγκ ζηα 600 π.χ. ζηην Κίνα. Έγπατα ηον 11ο αιώνα ζηο Θκόνιο ηο Μαθναβί ι Μαναβί. Σέλειυζα ζηη Ραβέννα εξόπιζηορ ηην Κυμυδία πος ο Βοκκάκιορ ηην είπε Θεία. Έγπατα ηη Γςναίκα ηηρ Ζάκςθορ Σα Σέζζεπα Κοςαπηέηα Σην Κίσλη Σο Μανθπαζπένηα. Γεν ςπάπσει θέμα βπίζκομαι εδώ βπίζκομαι πάνηα εδώ. 3

4 Πξέπεη λα είζαη ζξήζθνο θαη ηεξόζπινο. Να ζπλδπάδεηο ηνλ κπζηηθηζκό ελόο απζηεξνύ γνηζηθνύ λανύ κε ην ζαύκα ηεο παγαληζηηθήο Διιάδαο. Να ηα βιέπεηο όια. Να ηα λνηώζεηο όια. ια ηνπ Μεδελόο κεηακνξθώζεηο είλαη κάγηα. Φόξεζε δαρηπιίδη ην Μεδέλ θαη μόξθηζε ηε Μάγηα. Φεδεξίθν Γθαξζία Λφξθα. Μαλζξαζπέληα. 4

5 5

6 ΜΑΝΘΡΑΠΔΝΣΑ 6

7 ΒΚΑΟΒΕ ΣΔ ΤΛΛΟΓΔ: Ώ έθδνζε, «Σξάκ», ΐ έθδνζε, «Κάδξνο», Γ έθδνζε «Βξαηψ», 1990 Α έθδνζε, «Αειθίλη»,

8 ηε Λίιε (Βαζηιεία Σαπόληε) 8

9 ΝΑΣΟΗ ΜΑ ΠΑΛΗ ΔΓΧ ΒΟΤΝΑ ΣΟΤ ΑΛΑΣΗΟΤ ΚΗ ΑΠΑΝΧ ΣΟΤ ΣΟ ΕΧΟ ΣΖ ΦΧΣΗΑ Ο ΠΟΝΟ ΣΟ ΔΒΓΑ ΣΟΤ ΚΑΗ Ζ ΘΑΛΑΑ ΝΑΣΟΗ ΜΑ ΠΑΛΗ ΔΓΧ ΠΡΗΝ ΚΛΔΗΔΗ ΜΗΑ ΣΗΓΜΖ ΤΣΔΡΑ ΑΠΟ ΜΗΑ ΑΗΧΝΗΟΣΖΣΑ ΝΑΣΟΗ ΜΑ ΠΑΛΗ ΔΓΧ ΔΛΑ ΛΟΗΠΟΝ 9

10 Α 10

11 ΘΑ ΠΔΗ Σψξα αλνίγσ πφξηεο πνπ λαη κφλν δηθέο κνπ Καζέλαο ηψξ αλνίγεη ηηο δηθέο ηνπ πφξηεο Καζέλαο ηψξα βιέπεη ηα δηθά ηνπ πξάγκαηα. Κη αλ ηχρεη λα βξεζνχκε κπξνο ζηα ίδηα πξάγκαηα ηα βιέπνπκε κε ρξψκαηα θαη ζρήκαηα ν θαζέλαο δηαθνξεηηθά. Κη αλ ηχρεη λα ηα ηδνχκε κε ηα ίδηα ρξψκαηα θαη κε ηα ίδηα ζρήκαηα ηα βιέπνπκε φρη ζηελ ίδηα ζέζε φρη απ ηελ ίδηα ζέζε φρη ζηνλ ίδην ρξφλν. Κη αλ δνχκε αθξηβψο ηα ίδηα πξάγκαηα ζηελ ίδηα ζέζε απφ ηελ ίδηα ζέζε ζην ίδην ρξψκα θαη ζην ίδην ζρήκα ζηνλ ίδην ρξφλν αθξηβψο ζα πεη ζα πεη πσο αλνίμακε ηελ ηειεπηαία πφξηα. 11

12 ΥΧΡΟΥΡΟΝΟ Σξεηο κέξεο πξηλ πεζάλεη ν γείηνλαο νχξιηαδε ην ζθπιί ηνπ, βιέπνληαο ηηο θάζεηο ηνπ ζαλάηνπ κεο ζην κέιινλ. Ση ζάκα, έλα ζθπιί ζαλ ην ζεφ ηνχ Βθθιεζηαζηή πνπ βιέπεη παξειζφληα φια ηα πξάκαηα ζ απφζηαζε ηξηψλ κεξψλ έλα ζθπιί δηάθξηλε ηελ πξάμε ελφο ζαλάηνπ. Βγψ κσο βξίζθσ πσο δελ είκαη νχηε ζεφο νχηε ζθπιί, κα έρσ θάηη απφ ηελ πιήμε ηνπ ζενχθαη θάηη απ ηνπ ζθπιηνχ ηε ζιίςε. 12

13 ΔΦΣΑ ΜΗΚΡΑ ΠΟΗΖΜΑΣΑ 1 Ώιινίκνλν ησλ εξαζηψλ νη αλάζεο έθαςαλ ηνπ αγγέινπ ηα θηεξά θ είλαη ε ςπρή κνπ κέζα ζην δίρηπ ηνπ Καηξνχ. 2 Γφληκε λχρηα ε ζησπή κε ζπφξνπο απφ ιφγηα πνπ ζεξηεχνπλ θαη αλαζαίλνπλ ηνλ χπλν καο κε ηε θπιισζηά ηνπ πξψηνπ καο θφζκνπ. 3 Σα ρέξηα ζνπ ζηεο βξχζεο ην λεξφ θαη ε θσλή ζνπ αιθπφλα ζην θσο. 4 Φσηηά, θσηηά, κηα θνξδειίηζα λα ζνπ δέζσ πξάζηλε αγάπε κνπ θσηηά κηα θνξδειίηζα απφ ηε θινχδα ηνπ αλέκνπ πνπ θχζεμε ζηνλ χπλν ησλ θαπλψλ. 5 Ώ ησλ ρισξψλ θαιακπνθηψλ ν δξνζεξφο ηξηγκφο θαζψο γνπξκάδνπλ κεο ζηε λχρηα θαζψο ν πξάζηλνο ρπκφο κεο ζην θνηζάλη ηνπο ζθχδεη ζαλ άγνπξν αίκα. 6 Αχζε ηεο εηκαξκέλεο γαιαδφπισξε θφθθηλνπ ήιηνπ βχζηζε ζηηο ξίδεο κνπ αζηξάθηα ραιθνπξάζηλε ηνπ άιινπ παιαηηνχ θνπηνχ θαη βνπιηαγκέλνπ χπλνπ πνπ ζα πεη: 7 Σν αίκα πηέδεη ην θξχζηαιιν Σν αίκα ζα ζπάζεη ην θξχζηαιιν Να θπκαηίζεη ε φςε κνπ ζην θσο 13

14 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ Να καη εδψ πνπ ην Μεδέλ δαγθψλεη ηελ νπξά ηνπ κε εδνλή θαη πφλν λα καη ζην κέζνλ ηεο αησληφηεηαο ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο. ΣΟ ΜΑΓΗΚΟ ΓΑΥΣΤΛΗΓΗ ια ηνπ Μεδελφο κεηακνξθψζεηο είλαη κάγηα. Φφξεζε δαρηπιίδη ην Μεδέλ, θαη μφξθηζε, ηε Μάγηα. 14

15 Ο ΠΛΧΣΟ ΤΠΝΟ Κάπνηε ήηαλ κχινο θάπνηε είρακε ην θεγγάξη* ζην θινπβί. Σψξα πνπ ην θεγγάξη ιεχηεξν αθνινπζεί θαη θειαεδεί ηψξα ην ζπίηη πιέεη κπξίδνληαο ληφθνθην μχιν θαη πνηάκην χπλν. Έρνπκ εδψ καδί καο ηα βηβιία καο ηα άζηξα καο θαη ηηο ππμίδεο καο ηα φπια καο ηα νζηά καο θαη ηα νζηά ησλ γπλαηθψλ καο ηα κηθξνζθφπηα, ηα δξεπάληα καο. Μα έρνπκε πξνπάλησλ φινη εκείο ηε δχλακε ηελ ηξέια ή ηε ζνθία λα κε καο ρξεζηκεχνπλ φι απηά. Άζε ην ζπίηη καο λα πιέεη φπνπ πιέεη άζε ηνλ χπλν λα καο πάεη εθεί πνπ πξνζπαζνχζακε λα κελ πάκε γηαηί δελ μέξακε, εθεί πνπ δελ πξνζπαζνχζακε λα πάκε γηαηί δελ μέξακε. Έεη άζε ην ζπίηη καο λα πιέεη φπνπ πιέεη. *Φεγγάξη απφ θείλα πνπ ρνπλ ζηα θινπβηά ζηνπο πνηακφκπινπο γηα λα κελ θαηνπξάεη ην αιεχξη ν Ώζηαξψζ. 15

16 Ο ΥΟΡΟ ΣΟΤ ΜΔΖΜΔΡΗΟΤ θέιηα ηνπ βξάρνπ θσο θαη ζάιαζζα. ηελ πχξα ηνπ κεζεκεξηνχ, ν αέξαο Σξέκηζε, πχθλσζε θη αλάδεςαλ Ίζθηνη κε ςίζπξνπο θηελνχο θαη δηςαζκέλνπο Υνξεχνληαο ηελ άζαξθε εμνξία ηνπο. έζπξα ηφηε ζηε ζπειηά θαη πξνο ην βάζνο Πάλσ ζηελ άκκν ζνχ ιπζα ηε δψλε Έπεζ ν ήιηνο θνπξαζκέλνη Ώπιψζακε ηα κέιε ζηελ απέξαληε Νχρηα ηεο εξεκίαο Με μχπλεζε ην γέιην ησλ αρηίδσλ Βπάλσ ζηηο βξεκκέλεο πέηξεο ηηο θφγρεο ζνπ δπν πξάζηλα ραιίθηα Σα δφληηα ζνπ πεηξάδηα ζθελσκέλα Καη ζηα πιεπξά ζνπ πειαγίζηνο άλεκνο Έζεξλε ην δνμάξη ηνπ δξνζίδνληαο Σεο κλήκεο κνπ ηα κάηηα κε ζθνπφ ΐαζεηά λνζηαιγηθφ θαη είπα: «ήθσ αγαπεκέλε λα πάξνπκε ζεηξά βαξέζεθα ηα αηψληα πξάγκαηα». θέιηα ηνπ βξάρνπ θσο θαη ζάιαζζα. 16

17 NON FER MAI NE FUR TAI Κη ν Οδπζζέαο ρξεηάζηεθε λα κεηακνξθσζεί ζε πέζηξνθα ηνπ Ώζπξνπνηάκνπ γηα λ αλεβεί σο ηα ζξπιηθά ρσξηά ΡαΎλα, Πνηακνχια θαη Φξαγθφζθαια θαη λα παξαβξεζεί ζε κάρε θξηαξηψλ Ώχγνπζην κήλα. Κ ήξζαλ πνιινί πνπ ηψξα δε ζα νλνκαηίζσ. Κη νχηε ζ αλαθεξζψ ζην ληθεηή θαη ζηηο θξαπγέο Ρακ, Ράκα, Ρα. Θέισ κνλάρα λ αλαθέξσ πσο ζηνπο θαιεζκέλνπο δψζακε νη ληφπηνη δψξα πνιιά πνπ αλάκεζά ηνπο μερψξηδε ην πνπ δσζε ν παππνχο κνπ ηνπ Εζαθήζηνπ βαζηιηά: Μηα θάπα θεληεκέλε πνπ con piú color sommesse e soprapposte, non fér mai drappi Tartari né Turchi, né fur tai tele per Aragne imposte. 17

18 ΣΗΥΟΗ I Κη έξρνληαη νη άμεζηνη βνπλίζηνη άλεκνη ληπκέλνη ηα βαξηά αξψκαηα ηεο ξίγαλεο θαη ηνπ ειάηνπ έρνληαο άιινο ζην καλίθη άιινο ζην γφλαην ηελ αζεκέληα ιάκςε απ η άγγηγκά ηνπο ζε κηα θξχα πεγή. II Ώ γέκηζε ηνπ θεγγαξηνχ θαη δέζε ησλ λεξψλ θξέλνληαο ε θξπφηεξε κνξθή ζα ξέεη ζηε ζηέξλα έλαξζξν ην αλάζηεκα ηξέκεη ησλ θαιακηψλ. III Κ νη λέξηλεο γπλαίθεο ηνπ ζπληξηβαληνχ πςψλνπλε ην δξνζεξφ θνξκί ηνπο ξίρλνληαο ε κηα ζηελ άιιε ιφγηα δξνζεξά ζαλ ην θνξκί ηνπο, ζαλ ηελ φςε ηνπο. 18

19 ΣΟ ΜΔΓΑΛΟ ΥΑΠΗ ΣΟΤ ORANGE Σν κεγάιν ράπη ηνπ ORANGE είλ έλαο ήιηνο πνπ πεζε ζηε ζάιαζζα είλαη έλαο ηηηάληνο δίζθνο πνπ παιεχεη λα γιπηψζεη απ ην λεξφ ηζηξίδεη θαη αθξίδεη αθήλνληαο θσηφο έλα ρπκφ. Σν κεγάιν ράπη ηνπ ORANGE θπλεγεκέλν απφ πφλν θαη εδνλή ζηξηθνγπξίδεη αλεβν θαηεβαίλεη βξάδεη θαη ζβήλεη βάθνληαο ην λεξφ πνξηνθαιί. Σν κεγάιν ράπη ηνπ ORANGE εζχραζε δηαιχνληαο ην ζρήκα ηνπ πνπ αληηζηέθνληαλ εζχραζε θ είλαη ζπκθηιησκέλν πηα κε ην λεξφ κε ηνλ πληγκφ κε φια. Σν κεγάιν ράπη ηνπ ORANGE ηαμηδεχεη ηψξα ζηηο θιέβεο κνπ θαη ραίξνληαη ηα αγαζά ησλ βηηακηλψλ φινη νη θάηνηθνη σο η αθξφηαηα ζχλνξα ηνπ θνξκηνχ κνπ. 19

20 ΕΧΓΡΑΦΗΔ ΣΖΝ ΑΝΧ ΠΟΛΖ I Γαιάδην ζπίηη εδψ θνηκνχληαη νη γνξγφλεο η νπξαλνχ; Έξξημαλ άγθπξα ζην πιάη ζνπ νη κπαμέδεο. ηελ άθξε ηνπ θαιληεξηκηνχ θάησ απ ην γαιάδην ζνπ παξάζπξν δπν ηξία παιηθάξηα ειηνηξφπηα κ έγλνηεο κέιηζζεο ζθπκκέλα ζπδεηνχλ. Γειεχνπλ ηάρα νη κελεμέδεο; II Σν θσο ηνπ αζβέζηε πνπ ηπθιψλεη ηα πνπιηά. Πίζσ απ ηα θαθαζσηά κε θξεκαζκέλν θάησ απ ην θξεβάηη ην λα ρέξη ρνξηαξηαζκέλνο θαη κε κάηηα ρακνκήιηα, κε ηνλ χπλν ηνπ επσδηζκέλν απφ άγξηα ξίγαλε ξνπρλίδεη ν Ενχλεο κεο ζην ζείν κεζεκέξη. III Σνχξθηθν ζπίηη βπζζηλί είζαη κηα γάηα θαζηζκέλε πάλσ ζην ρνξηαξηαζκέλν ηνπ θαιληεξηκηνχ ραιί. ηελ πιάηε ζνπ θπηέςαλ κηα ζπθηά γηα λα θνπξληάδνπλε ν ίζθηνο θ ε δξνζηά. Σνχξθηθν ζπίηη βπζζηλί θαπέιν απφ θεξακίδηα ζνχ θνξέζαλ ηα παηδηά θαη κε θνηηάο κε δπν παξάζπξα παιηά. IV Πξάζηλν ζπίηη ζηξίβεηο θαη μεθεχγεη κνπ ε ξίδα ζνπ. Πνδήιαηα αγγέισλ θη επσδηψλ επάλσ ζνπ αθνπκπνχλ. θάιεο βπζίδνληαη σο ηνλ χπλν ζνπ. Βίλαη αιήζεηα πσο ην κεζεκέξη ιεπθέο ζθηέο ζε θαηνηθνχλ; Οη καξγαξίηεο ζνπ θνηηάδνπλ κα δελ απαληνχλ. 20

21 Β 21

22 ΜΑΘΖΜΑ Αέθα εληαπηνχο νη Ώραηνί πνιηνξθνχζαλε ηελ Σξνίαφπσο πνιηνξθνχλ ηα ζπεξκαηφδσα η σάξην φπσο πνιηνξθνχλε νη ςπρέο ηνλ Ήιην ή νη λπρηεξίδεο ην Φεγγάξη- φπσο δέθα εληαπηνχο νη Ώραηνί πνιηνξθνχζαλε ηελ Σξνία. Κη επάλσ ζηε ρξνληά ηε δέθαηε ηε δίζεθηε ηελ ηφζν ηπρεξή ζαλ πένο κπήθε ην παιηάινγν ν Ανχξεηνο θαη ηελ θαηάρηεζαλ ηελ Σξνία νη Ώραηνί. Λνηπφλ; 22

23 ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ Έλαο άληξαο ηξέρεη ηξέρεη λα πξνιάβεη ην αζηηθφ. Έεεεε Οχηηο! Βζχ πνπ είκαζηε καδί παληνχ ηη ηξέρεηο; Με γίλεζαη γεινίνο Οχηηο. Ση λα ην θάλεηο ην αζηηθφ; Να παο πνχ; Να πξνιάβεηο ηη; Να θάλεηο ηη; ια γηλήθαλ Οχηηο. ια κα, ηη ζηέθεηο; Σξέρα κπαο θαη γιπηψζεηο απφ ζέλα! 23

24 ΔΠΑΦΖ Κξαηεκέλνο απ ηνλ αινπκηλέλην ζηχιν ηνπ αζηηθνχ ζ άγγηδα κε ηνλ πήρπ κνπ ζηελ πιάηε. Ώπφ θεη έβιεπα απφ θεη άθνπγα απφ θεη νζθξαηλφκνπλ. Ήηαλ παξάζπξν εθείλν ην άγγηγκα ήηαλ πιεγή εδνλήο θ ήκνπλ πνηάκη ειεθηξηζκέλνπ θαηαξξάρηε απ φπνπ ρχλνκνπλ ζην θνξκί ζνπ. 24

25 ΚΡΤΦΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ Έκπιεμα εγψ κε ζέλα εαπηέ. Βζέλαλε παηδί κνπ ν πφλνο ζνπ δελ είλαη δηφινπ εκθαλίζηκνο. Οη ακαξηίεο ζνπ δελ είλαη γηα ηελ αγνξά. Βζέλαλε παηδί κνπ νη αξξψζηηεο ζνπ είλαη ληεκνληέ. Έκπιεμα εγψ κε ζέλα εαπηέ. 25

26 ΣΟ ΡΔΦΡΔΝ Ώ, δε βαξηέζαη θαυκέλε κε ηέηνηα ηψξα ζα ζθνηηδφκαζηε. Ώξθεί πνπ γεκίδνπλ νη ηξχπεο αξθεί πνπ αδεηάδνπλ νη ηξχπεο θαη θαηαπίλεη θαη ξεχεηαη κε ζηφκα απφ ιεθάλε αρφξηαγνο ν ζθνηεηλφο κηλψηαπξνο ησλ βφζξσλ. 26

27 ΟΗ ΚΑΩΜΔΝΟΗ ΟΗ ΦΗΛΟΗ Οη θίινη. Σάρ αθειψο ηνπο δείρλσ θάλα δεκνζηεπκέλν πνίεκά κνπ. ρη γηαη είκ επηδεημίαο ην θάλσ ίζηα γηα λα ππνςηάδνληαη πσο ίζσο λα ρνπλε θνληά ηνπο έλαλ ζηα πζηεξλά πνιχ εθηηκεκέλν άλζξσπν. Καη κε ηελ ππνςία ηνπο απηή λα κνπ παξέρνπλ θάπνπ θάπνπ ζηέγε θαη ηξνθή. 27

28 Γ 28

29 ΟΗ ΔΞΟΡΗΣΟΕ Χ Ξεηλ Ίλα θαη πφη εψλ ελ παηξίδη γαίε κλήζε εκεί. Ανχιεςα ζην θάηεξγν ελφο θχθλνπ θαη ε κηαο λπρηεξίδαο ηνπο έιηθεο ηψξα θπβεξλψ Σν λεθξηθφ θαξάβη ηνπ Φαξαψ έζσζηξη. Παξαπιένληαο Σελ πξνθακβηαλή πεξίνδν ν καγλήηεο ηνπ έξηζ θ νη πχξηλεο ζθαίξεο ηνπ ράνπο, Ο ζθνπεπηήο ηεο ζβνχξαο θη έλαο πξάζηλνο ρεξζαίνο, θξαηψληαο κηα θνθθάιηλε θινγέξα απ ην θηεξφ ελφο αγγέινπ θαζψο έιεγαλ, θψλαμε «ιχζηε ηα παληά ν ήρνο ηεο γθάηληαο βγάδεη ζηε κλήκε, κνλάρα λα θπζήμηε απφ λα θέξαην λα ζαο γλσξίζνπλ ηα ζθπιηά πνπ θξνπξνχλ ηα θαπλά θαη ηα πεζακέλα παλεγχξηα». Σν θσο είλαη παιηφ κα δηαθξίλεηο ηηο θσλέο θαη ηα δέληξα ε Ώξγηά -ε κάλα δέληξν- θ ε θακληά, ην αζθί πνπ πίλεη ηε δξνζηά ζηε θνχξθα ηεο απιήο θαη ην παξάζπξν ηα θιεκαηφθπιια θαη λάηα αλάκεζά ηνπο η άζηξα ηνπ Κχθλνπ θαη εθείλν η άζηξν ηνπ Καλελφο. Έδεζα θνζθηλψληαο θίινπο θαη γξάθνληαο ζηίρνπο ηψξα θπβεξλψ Σν λεθξηθφ θαξάβη ηνπ Φαξαψ έζσζηξη.. πκβαίλεη ζπρλά λα ζηνηρεηψλνπκε Ώλάκεζα ζ αηψλεο παγσκέλνπο πνπ θιείλνπλ Σν ρξφλν καο ηφηε Με έρνληαο κηα ηξάπνπια Νηπλφκαζηε ηε λάξθε θαη θεχγνπκε Καηά ηνπο λφηηνπο χπλνπο ησλ πξνβάησλ. ΤΓ. Κάπνηε ην θχκα ζεθψλεη ηνλ χπλν καο Σν θαηάξηη αγγίδεη ην ηαπξφ ηνπ ΐνξξά ζηε ιάκςε 29

30 ΐιέπεη θαλέλαο πέξα σο πέξα αθίλεηεο γξακκέο απφ θηλήζεηο πέξα σο πέξα Έλα κνπζείν δίρσο επηζθέπηεο. 30

31 ΚΑΠΑ ΔΝΟ ΑΓΓΔΛΟΤ Κ ε ηζέξγα θξεκαζκέλε ζάκπσο δψνπ αζηξηθνχ ε δνξά ή θάπα ελφο αγγέινπ πνπ ηε κέξα γίλεηαη θσηηέο ζηα ζηδεξάδηθα ηνπ Ώγξηλίνπ θαη ηε λχρηα ζηα ιαγθάδηα ηνπ Ώξθηνχξνπ κ έλα ειεθηξηθφ ξαβδί πνηκαίλεη ηα πλεχκαηα ηνπ βνπλνχ. 31

32 PASSA TEMPO Γέζηα θαη αυπλία ηα θνπλνχπηα ζαλ ηχςεηο αδηάθνπα ζαλ ηχςεηο α, ζην ηξέλν κε ηνλ αέξα θαη ηα πξάζηλα ρσξάθηα κε ηα δέληξα λα ρνξεχνπλ κε γθξίδα ηα γπκλά βνπλά λα κνπ γπξίδνπλε αξγά ηελ πιάηε ηνπο θαη πέξα ε ζάιαζζα ζηξσηή ίδηνο ν χπλνο νπξαλνχ. Γέζηα θαη αυπλία νη ζθέςεηο κνπ; πιινγηδφκνπλ ην μελνδνρείν ΕΏΧΝ, ην πξαθηνξείν ηαμηδίσλ ΏΛΚΤΧΝ θαη ηελ νδφ ΏΡΓΟΝΏΤΣΧΝ φπνπ κπξνζηά καο ζην απηνθίλεην έλα καπξηζκέλν μαλζφ παηδί κε καδεκέλα παληειφληα ζάκπσο κνχηζνο ζε ζθαξί ηνπ Ήιηνπγεινχζαλε ραδά κ έλα ιηγλφ καπξηδεξφ πνπ θνπλνχζε ρέξηα θαη κάηηα ζαλ έληνκν ζαξξψ πσο θνξντδεχαλ ηα πξνδχκηα πνπ μερείιηδαλ έμσ απ ην δσζηήξα ελφο αλζξψπνπ πνπ ππφθεξε θαζψο θξεκηφηαλ απ ηε γιηζηεξή ιαβίδα θνξησκέλνο ςψληα θαζψο ηα ξνχρα ηνπ ηδξσκέλα θνιινχζαλ ζην δέξκα ηνπ φπσο ηνπ Νέζζνπ ην θαξκαθσκέλν πνπθάκηζν. Γέζηα, δέζηα θαη αυπλία ηη γπξεχσ; η είλαη απηά; ηη λα θάκσ; Ο λνπο κνπ ειηνηξφπην ζην ζθνηάδη νη ζθέςεηο κνπ ζθνληάθηνληαο ζα κέιηζζεο ηπθιέο πάλσ ζε ζηφκαηα θαη ρέξηα πνπ γπξεχνπλ παζαηέκπν. 32

33 Μ ΔΝΗΥΤΜΔΝΖ ΜΝΖΜΖ ΓΤΝΑΜΖ Φνβνχκαη δε κπνξψ λα πξνρσξήζσ θνβνχκαη ηνπο αλζξψπνπο ζπλερίδνπλ πξάκαηα πνπ κε ηφζν κφρζν εγθαηέιεηςα. Φνβνχκαη ηε δσή ην ζάλαην αλ αλνίμσ έλα παξάζπξν ηη έρσ λ αληηθξχζσ αλ ζθεθηψ πνχ κπνξεί λα κε βγάιεη κηα ζθέςε θνβνχκαη θαη λα θνηκεζψφ,ηη ζθνηψλσ ζηνλ μχπλν κνπ δσληαλεχεη κέζα ζηνλ χπλν κνπ ζαξξεχσ νπιίδνκαη ζηνλ μχπλν κνπ κα ζηνλ χπλν κνπ βξίζθνκαη πάληα γπκλφο. Μήλεο πνπ κηα νρηά βπδαίλεη ηελ θαξδηά κνπ -δελ ηελ είδα ζθφξπηα ζε πξφζσπα θαη ζε πξάκαηα- δελ ηελ είδα παξά κνλάρα κηα θνξά ζ έλα κνπ φλεηξν κφιηο πνπ είρε μεθνιιήζεη θαη ζεξλφηαλε πξεζκέλε αξγά ζην ρψκα δε κπνξνχζα λα θηλεζψ φζν θη αλ πάζρηδα δε κπνξνχζα λα θηλεζψ κέρξη πνπ μχπλεζα. Καη πεξηκέλσ απφ χπλν ζ χπλν κήπσο κπνξέζσ λα μαλάβξσ απηφ ην φλεηξν γηα λα ην ζπλερίζσ, κήπσο, κ εληζρπκέλε δχλακε, κ εληζρπκέλε κλήκε δχλακεο κπνξέζσ εηνχηε ηε θνξά λα θηλεζψ, λα πξνρσξήζσ. 33

34 ΟΜΠΑ Με πνηφλε απφςε λα κηιήζσ φκπα Γξηά κνπ ρηκπαηδίλα ζηδεξέληα δεζηή κνπ γηαγηά φκπα κε βίδεο θαη κε πφξηα ζηελ θνηιηά ζνπ φκπα Πνπ πςψλεηο ην βξαρίνλά ζνπ απφ κπνπξηά θαη Μπήγεηο ηε δαξσκέλε ζνπ γξνζηά ζηνλ ηνίρν, φκπα Κη αλ είλαη ηελεθέληα ε θαξδηά ζνπ θαη ζηηο θιέβεο ζνπ Σξέρεη πεηξέιαην μέξσ πσο Βίζαη ελζάξθσζε ηνπ Άγλη θαη απφγνλνο Σεο ζπηηηθήο ζεάο Βζηίαο θαη μέξσ πσο Βίλ ε ςπρή ζνπ απφ θσηηά α, πφζν ραίξνκαη φκπα λ αθνχσ εθείλν ην Λακπαδνιακπάδηαζκα ηεο ςπρήο ζνπ θαη Να λνηψζσ ηελ Με ηα γαιάδηα ηεο πνδάξηα ξηδσκέλε ζην πεηξέιαην λα ρνξεχεη Σε θιφγηλε γχκληα ηεο Ώπιψλνληαο ηε δέζηα ζηε ζάξθα κνπ ηα ξνχρα κνπ, ζηα βηβιία κνπ, ζ φιε Σελ θάκαξά κνπ, αθφκα θαη α, φκπα Πφζν κε ζπληξνθεχεη ε ςπρή ζνπ εδψ κεο ζην θειί κνπ Πφζν κνπ δίλεη δχλακε λα πθαίλσ Σν θάιπκκα εηνχην ηνπ θελνχ θαη βέβαηα ζπ Θαξξψ κε λνηψζεηο ζ φια εηνχηα φκπα Ση θη αλ δελ έρεηο κάηηα, κχηε ή απηηά Έρεηο θαη ζπ δα ηφζεο ηξχπεο, θάηη μέξεηο Κη φρη κνλάρα απφ ηνχηα κα θη απ η άιια Σα καθξηλά θη έμσ απ ην ζπίηη φηαλ Βπάλσ ζηελ ηαξάηζα κνπ θακψλεζαη Πσο βγάδεηο κεο απ ην θαπέιν ζνπ θαπλφ θαη ηέηνηα θφιπα Σν λνηψζσ, αθνχο, κπξίδεηο, βιέπεηο, μέξεηο γηα Σα ηξπθεξά πνδάξηα ηεο βξνρήο, γηα ηνπο αγγέινπο Πνπ ρνξεχνπλ θαη ζηξνβηιίδνλη α- ιαθξνπαηψληαο κε Νηθάδεο ρηνληνχ, γηα ην αίληγκα Σεο νκίριεο ηελ πφιε πνπ γίλεη ε ηνηρεησκέλε ρψξα ηνπ δξάθνληα. φκπα Γξηά κνπ ρηκπαηδίλα ζηδεξέληα δεζηή κνπ γηαγηά φκπα κε βίδεο θαη κε πφξηα ζηελ θνηιηά ζνπ φκπα Πνπ πςψλεηο ην βξαρίνλά ζνπ απφ κπνπξηά θαη φκπα Άζε κε ηψξα λα γπξίζσ ηελ θαξδηά ζνπ ζην κεδέλ Άζε λ αθνχσ μαπισκέλνο ζην ζθνηάδη Σεο ζπζηνιήο ζνπ εθείλν ην ηδεξέλην κπξκήγθηαζκα π φιν ράλεηαη, Βλψ ν λνπο κνπ βαζηιεχεη θαη νιφθιεξνο ΐνπιηάδσ κεο ζηνλ χπλν θη εμαγλίδνκαη. 34

35 Ζ ΚΗΡΚΖ θέθηεθε πσο θαιφ ήηαλ λα βγαηλ έμσ άλνημε ινηπφλ ην ςπγείν μεθξέκαζε ηηο ζάξθεο ηεο, ηηο θφξεζε θνηηάρηεθε ιηγάθη ζην θεγγάξη πνπ ήηαλ θξεκαζκέλν εθεί ζην έβγα ηεο ζπειηάο θαη θαηεθφξηζε. -Πνχ πάεη; -Έξρεηαη λα ζαο ξίμεη βειαλίδηα ζχληξνθνη! 35

36 ΟΠ ΤΦΑΗΝΔ Μηα παληαλία ζθεπάδεη ηνλ ηξνρφ ηνπ θάξνπ κηα παληαλία ζαλ θη απηέο πνπ βιέπνπκε ξηγκέλεο πάλσ ζηνπο ηξνραίνπο λεθξνχο ζηελ άζθαιην Ώζελψλ-Κνξίλζνπ. Ναη, κηα παληαλία ζα κπνξνχζε λα ηαλ θνπξηίλα ελφο ζπηηηνχ λα ηε θνπζθψλεη ζαλ έγθπν γπλαίθα ν δξνζεξφο θαηεβαηφο λα ηελ αλνίγεη ζα κηα θηεξνχγα λα ηε ζέξλεη σο η άζηξα πνπ θαηεβάδεη ε λχρηα απ ηα βνπλά ελφο ζπηηηνχ κε κηα γξηά θσηηά πνπ ζα ςηζχξηδε κέζα ζηε καγηθή ηεο κνλαμηά μνξθίδνληαο ηε λχζηα κ αλάζεο απφ ζφξπβν θηεξψλ πνπ ζα ςηζχξηδε ιφγηα πνπ ιεζκνλήζεθαλ καδί κε ηε γηαγηά καο πνπ ήμεξε λα καο γηαηξεχεη απφ ην κάηη θη απ ην θίδη κα δε κπφξεζε λα καο γηαηξέςεη απ ηε καλία λα ζέινπκε λα ηήλε ΏΞΕΟΠΟΕΔΟΤΜΒ πνπιψληαο ηελ καδί κε ηα ραιθψκαηα καδί κε ηα παιηά εηδίζκαηα-εηθνλίζκαηα θαη κε ηνλ αξγαιεηφ φπ χθαηλε ηελ Πνχιηα ηξαγνπδψληαο-θαξηεξψληαο θαη ηνλ Ώπγεξηλφ.. 36

37 ΔΡΖΜΖΝ Ώ κνλαμηά ηνπ δψνπ κε ην καραίξη ζην ιαηκφ α κνλαμηά εξήκελ ησλ ζεψλ θαη ησλ αλζξψπσλ. 37

38 ΑΠΟΚΑΘΖΛΧΖ Ήξζεο. Ώπηή ε απφζηαζε απφ ρψξν θη απφ ρξφλν ήηαλ ζηαπξφο. Ήξζεο. Ώπηφ δελ είλαη αγθάιηαζκα είλαη απνθαζήισζε. 38

39 Ο ΒΑΘΤ ΚΖΠΟ Καη κνπ πε η άινγν «θαηεβαίλνπκε; είλαη έλαο θήπνο βαζχο κε πηθξά θηιφμελα δέληξα» θαη κέζα ζην καχξν λπζηαγκέλν θσο ηα δέληξα ραηξέηεζαλ θαη «είζαζηε απφ ρξφληα εδψ;» ηα ξψηεζα θη απηά «είκαζηε απφ ηφηε πνπ ν άγγεινο γιίζηξεζε θαη ρπζήθακε απ ην ηάζη ηνπ» θαη ηα δέληξα ζηέλαμαλ θη απ ην καχξν λεξφ πεηάρηεθ έλα ζηξνπκπνπιφ θεγγαξφπνπιν πνπ ρε ρνξηάζεη κάγηα θ χπλν θαη ηελ παξνπζία ηνπ αληερψληαο κηα ζηέξλα κπξνο κνπ άδεηα θαη ζηεγλή θσλάδεη «θάξθσζέ ην λα πηνχλε νη κηθξέο κνπ παπαξνχλεο πξηφληζέ ην λα θάλε ηα καξκάξηλα άινγά κνπ» θαη έλα ππξξφ πνπιί ρπκψληαο -ζαθη- ηξππά ην θεγγαξφπνπιν (ηα δέληξα αλαηξίρηαζαλ ζάκπσο έλα θνληάξη λα ηα θάξθσζε ζηε ξίδα ηνπο) θη εγψ κφιηο πνπ πξφιαβα λα ηδψ ηε γαιάδηα πνιηηεία ησλ θεγγαξηψλ θαη ζπκήζεθα ηε ζπειηά ζην βνπλφ φηαλ έξρνληαλ λ αξάμεη ην θαξάβη ησλ θεγγαξηαλψλ -δηακάληη, αζήκη- θαη πνπ νη λαχηεο ηνπ γεινχζαλ ζηαληθά γηα λα θσηίζνπλ ηε γέθπξα θη άμαθλα ζψπαζ ν ςίζπξνο ησλ δέληξσλ, έλαο άγγεινο έθηαζε θη έβγαιε ην ππξξφ πνπιί απ ην ζηήζνο ηνπ θαη ην θχηεςε θ είπε: «εδψ λα κείλεηο λα καξαίλεζαη θαη λ αλζίδεηο ψζπνπ λα ιεζκνλήζεηο». 39

40 ΔΓΔΜΗΚΟ Έλαο άγγεινο ρφξεςε ρφξεςε θη έζβεζε αθήλνληαο απηή ηε ζηάρηε αλάκεζά καο θαη ην ξέκκα ζηεξεκκέλν ζαλ πνπθάκηζν θηδηνχ κέζα ζηηο πέηξεο θαη ν βξάρνο θαπληζκέλνο ζαξξείο θαη θξάηεζε ηνλ ίζθην κηαο θσηηάο ή απηνχ ηνπ αγγέινπ αθφκα ε κπξνπδηά ππξαθησκέλνπ ζίδεξνπ ζηε κλήκε αθφκα εθείλνο ν αρφο κέζα ζην αίκα καο ζάκπσο βαζεηέο αλάζεο νη θηεξνχγεο ζέξηδαλ ην ρξφλν θη έιακςαλ ηα νζηά ιεπθά πάλσ ζηελ άβπζζν θη αδηάβαζηα θη άλνηγ απάλσ ν νπξαλφο κ φια ηα δψα ηνπ θαη η άζηξα, δψα παλάξραηα θη άζηξα δξνζεξά κηα επθξνζχλε ζαλ φπσο πξηλ ηε γλψζε πξηλ ηελ πηψζε, κέζα ζηνλ θήπν ηνπ Θενχ πνπ ρ επσδηάζεη δξνζεξή κηα ππξθαγηά ηνλ χπλν ζνπ θνληά ζην άζπξν βφδη θαη ζην δψν ηνπ Ήιηνπ πνπ αλαράξαδαλ ελψ ην ζνχξνππν ηνπ θφζκνπ θνχξληαδε θάησ απ ηα θχιια ηεο ζπθηάο θη έβγαηλε ε πεηαινχδα ηνπ βξαδηνχ κε ηηο ζθξαγίδεο απφ έθιεηςε ήιηνπ ζηα θηεξά ηεο θαη ζηνλ αζηεξηζκφ ηνπ Ώηγφθεξσ ε κειηά γπλαίθα θαη ην θίδη γιηζηξψληαο ζηε καζράιε ηνπ δεληξνχ ηηλάρηεθε θη έπεζαλ κπφξα η άλζε πάλσ ζνπ θαη μχπλεζεο. Έλαο άγγεινο ρφξεςε ρφξεςε θη έζβεζε αθήλνληαο απηή ηε ζηάρηε αλάκεζά καο κέζα καο παληνχ απηή ηε ζηάρηε. 40

41 ΓΗΑ ΔΝΑ ΗΖΟΤ Γηα ζέλα Εεζνχ ζα γξάςσ έλα βηβιίν πηθξφ επάλσ ζε ιηαζκέλα καιαθά θαπλφθπιια θαζψο ν γέξνο κνπ ζα πίλεη ζηελ πγεία ηεο θσηηάο θ νη δπν γπλαίθεο καο κέζα ζηελ θφθθηλε θνπβέξηα ζα θνηκνχληαη ζα κηα ληάκα πνπ ξημε ν χπλνο πάλσ ζην πάησκα. Γηα ζέλα Εεζνχ ζα γξάςσ έλα βηβιίν πηθξφ θαη ζα ην δψζσ λα ην απνζηεζίζεη ε θσηηά λα ην ρνξεχεη κπξνο ζηε γάηα καο ηε ζθίγγα. 41

42 ΟΝΣΑ ΜΗΚΡΑ ληα κηθξά πνπ θάπνηε κπεξδεχεζηε ζηα δάζε ηνπ θνξκηνχ κνπ ή πνπ δηαβαίλεηε ηξεράια κέζα ζην αλνηρηφ βηβιίν κνπ ή πνπ ράλεζηε ζηελ έξεκν ηνπ ηξαπεδηνχ κνπ ή ζηηο ιεηρήλεο ρψξεο ελφο βξάρνπ ή πνπ ζαο βξίζθσ πάλσ ζ έλα ινπινχδη λα καδεχεηε ζνθία θαη ειηφζθνλε αρ φληα πδξφβηα, κεο ζην ρψκα ή θηεξσηά, φληα ηεο λχρηαο παηρλίδηα ησλ ζειεληαθψλ αγγέισλ κε ηε βνχια πάλσ ζαο ηνπ θφηνπο, ςήγκαηα ηεο δεκηνπξγίαο θαη πνπ ελ ηνχηνηο θαη κ αληέλεο ησλ ππφερσλ θαη ξαληάξ ηνπ πξάζηλνπ ή ηνπ γθξίδνπ φληα άιινηε κ έλα ζάθθν θαθεηί ζηνλ ψκν κπαισκέλν θη άιινηε θνξψληαο έλα θνρχιη θαη νκνίσζε ηνπ ρξφλνπ ή κη αζπίδα ηνπ Μεζαίσλα ή κηα θεξαζθφξα πξνζσπίδα ειηαθνχ πνιεκηζηή φληα κηθξά πνπ ηα θηεξά ζαο έρνπλ η άζηξα πάλσ ηνπο ηεο Μλήκεο θη εξπζξνχο θχθινπο κηθξνχο εληαπηνχο θαη αξηζκνχο ηνπ Μεδελφο κεηακνξθψζεηο ή ζηηγκέο θαξθηά πάλσ ζηελ πχιε ηεο Εζηάξ φληα ηεο κέξαο παηρλίδηα ησλ ειηαθψλ αγγέισλ κε ηε βνχια ηνπ Φσηφο, κεγάια φληα πνπ εξσηεχεζηε θαη δείηε θαη πεζαίλεηε κε μέξνληαο κε θαηαδέρνληαο λα μέξεηε πνηνο είκαη θαη πνχ πάσ θαη ηη ζέισ αξαδηάδνληαο εδψ ηα καχξα εηνχηα θφθθαια ηεο ζθέςεο κνπ. 42

43 ΣΔ ΓΗΑΓΚ Ήιηνο κε δπν θεγγάξηα έκνηαδε ν απηνθξάηνξαο Σζε Γηαγθ θ νη δπν γπλαίθεο ηνπ κα νη θίινη ηνπ ήηαλ άιινο ζην δψδην ηνπ Υνίξνπ θη άιινο ζην δψδην ηνπ Πεηεηλνχ. Σζε Γηαγθ: Ήξζε ζην λνπ κνπ θαζψο κηθξνγξαθία ηεο ειηαθήο ηνπ αζπίδαο βξήθα ζε δσχθην ηνπ θαπλνχ (δσχθην απ απηά η αζήκαληα, πνπ πξνζπνηνχληαη ηα αζήκαληα, επίηεδεο, γηα λα κπνξνχλ λα θέξνπλ πάλσ ηνπο αθίλδπλα -ράξηλ ησλ πνηεηψλζήκαηα, ζχκβνια θαη ράξηεο κπζηηθνχο). 43

44 ΣΟ ΜΤΣΗΚΟ ΣΟΤ ΥΑΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΓΔΗΟΤ ΣΧΝ ΠΟΗΖΣΧΝ Πξέπεη λα μαλαβξνχκε ηα νλφκαηα ησλ πξαγκάησλ. Αίρσο λα ηα θσλάμνπκε ζηα νλφκαηά ηνπο κελ πεξηκέλνπκε λα καο αθνχζνπλε ηα πξάγκαηα κελ πεξηκέλνπκε λα ππαθνχζνπλ. 44

45 7000 ΧΝ VOLT Ώπφ ηελ Κεξαηίλε Πφξηα Βλχπλην 7000 σλ Volt. Σν αίκα κνπ λέξσζε Σα λεχξα κνπ ζθιήξπλαλ Κνξκί κνπδηαζκέλν, κπαιφ Πνπ κπξίδεη πξίδα θακκέλε. Βλχπλην 7000 σλ Volt σλ Volt, φκσο εζείο Με θνβεζείηε, ε ζεά ΏΠΟΚΏΣΏΣΏΔ Φξνληίδεη λα ζαο πξνζηαηεχεη απφ θάζε πςειφ Φξνληίδεη λα ζαο πξνζηαηεχεη απφ Σελ Οκνξθηά. Υηνλίδεη Πάλσ ζηα φπια ησλ Σαξαληίλσλ. Νηπκέλνο ηε γηδηά κνπ πξνρσξψ Έξεκνο θαη επηπρηζκέλνο. Έηζη θη αιιηψο πνηέ ζαο δελ κε είδαηε. 45

46 ΣΗ ΔΗΠΔ Ο ΚΑΘΡΔΦΣΖ Ώθνινχζεζε φρη κφλν ηα ρλάξηα ηνπ πλεχκαηνο ζην ραξηί κα θαη ηνπ ιχθνπ ηα παηήκαηα ζην ρηφλη. 46

47 ΑΠΟ ΣΟ ΠΟΗΖΜΑ«ΚΤΝΖΓΧΝΣΑ ΣΟ ΠΝΔΤΜΑ ΣΟΤ ΓΑΟΤ» Καη θηάλνληαο ζην ρηνληζκέλν δάζνο θαηαπιίζακε. Καη ην βξάδπ αλάκεζα ζηα δέληξα -ζαθηθαξθψζεθε θη έηξεκε βξίζθνληαο ηε ζάξθα ηεο γεο κηα αρηίδα. Καη πήγαλ ηα ηζαθάιηα θαη ηξνρίδαλ πάλσ ηεο ηα δφληηα ηνπο. Καη πξνρσξψληαο ην πξσί είδακε πάλσ ζην ρηφλη ηα παηήκαηα ησλ αγγέισλ θη εθεί ιίγν ςειφηεξα ή ιίγν ρακειφηεξα μερσξίδακε ηε κπξνπδηά ηνπ ζεηαθηνχ. 47

48 ΣΡΧΧ ΞΑΝΑ Σ ΑΓΑΠΖΜΔΝΑ ΜΟΤ ΑΓΡΑΠΗΓΗΑ Σξψσ μαλά η αγαπεκέλα κνπ αγξαπίδηα θ είλαη ζηπθά κέζα ζηελ άγξηα γιχθα ηνπο. Σξψσ μαλά η αγαπεκέλα κνπ αγξαπίδηα λνηψζνληαο θάηη απφ θείλε ηελ ειεπζεξία ησλ αγξηκηψλ πνπ ηξέρνπλ ζίγνπξα κέζα ζην έλζηηρηφ ηνπο, δίρσο ηνλ εμεπηειηζκφ ηεο εθινγήο. Έια ινηπφλ: Άλαςε πάιη πάζνο θαη αγίαζε ηηο πξάμεηο κνπ έια θαη γιχησζέ κε απφ ηνλ εμεπηειηζκφ ηεο εθινγήο. Έια ινηπφλ. 48

49 ΠΡΧΗΝΖ ΚΔΦΖ Du grosses Gestirn! Was wäre dein Glück, wenn du nicht die hättest, welchen du leuchtest! 49

50 ΜΑΓΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ Καη θέξλακε ην θαδάλη πεξαζκέλν ζην μχιν πάλσ ζηνπο ψκνπο καο πσο κεηάθεξαλ νη παιαηνί ηα ζθνησκέλα αγξίκηα θάπξνπο θαη αξθνχδεο. Κ ε ριφε ηνπ αθξφδαζνπ καο θνίηαδε κε ηα ινπινχδηα ηεο πνπ έιακπαλ Καζψο αλέβαηλε ν Ήιηνο αγαζφ ζεξίν θαζψο δσληάλεπε Δ καγηθή εηθφλα ηεο παλάξραηαο ηξάπνπιαο. Καη θξέζθνη θξφθνη είραλ θπηξψζεη εθεί πνπ πάηεζε ε Ώπγή Πάλσ ζην κνλνπάηη ηνπ Φζηλφπσξνπ. Κ νη κέξκεγθεο Βίραλ μππλήζεη θαη θηλνχληαλ κνπδηαζκέλνη γχξσ απφ ηηο ηξχπεο ηνπο, αζφξπβνη πσο νη ζθέςεηο καο, θη αλ έζθπβεο Έβιεπεο λα γπαιίδεη πάλσ ηνπο ε φςε ζνπ. ηαζήθακε. Καη ηφη εζχ πιεζίαζεο ζην βάην θαη θαηνχξεζεο θη αλέβαηλ ν αρλφο, ζα ζηνραζκφο αλ πξνζεπρή ηνπ βάηνπ πξνο ηνλ Ήιην. Κ χζηεξα Μεο απφ η αλζηζκέλα ξείθηα πξνρσξψληαο ζθέθηνκνπλ πνπ ηίπνηε Αελ βιέπακε κε πεξηθξφλεζε, γηα ηίπνηε Αελ θαηαδερφκαζηαλ Σελ αζηεία επζπιάρληζε, κφλν Μ εθιεθηή ζπγθίλεζε πιεζηάδακε ή αγγίδακε Κάζε καγεκέλν καο ζχληξνθν (άιινη πέηξσζαλ άιινη ξίδσζαλ άιινη αγξίεςαλ). Σέηνηα ζθεθηφκνπλ ψζπνπ βγήθακε απ ην δάζνο ησλ ξεηθηψλ θαηά ην ξέκκα, φπνπ Ξαθληθά: ν Θάλαηνο. Θπκάζαη ην Θάλαην; Φνξνχζ έλα γνπξνχλη ςφθην θαη κπαηλφβγαηλαλ νη κχγεο απ ηηο ηξχπεο. Μπξνο ζηνλ Ήιην, ν Θάλαηνο. Καη ην λεξφ κε ην καθξχ ηνπ πξφζσπν θαζξέθηηδε ηνλ Ήιην, παξαζέξλνληαο Σν είδσιφ ηνπ. Καη θνπδνχληζε (εθεί ζηα πφδηα ζνπ ζηνλ άκκν) ην πιεπξφ ηνπ αιφγνπ: αιαθξχ θπξηφηφμν ηνπ Σίπνηε. Καη θέξακε ην θαδάλη πεξαζκέλν ζην μχιν πάλσ ζηνπο ψκνπο καο. Κ εχξακε ηνπο εξγάηεο λα γπξίδνπλ ην ξνδάλη πάλσ απφ ηε ζηέξλα. Κη αλαξσηήζεθα κελ φια κεο ζηνλ θφζκν Γίλνληαη απφ ην γχξηζκα απηφ ηνπ ξνδαληνχ, κελ φια Γίλνληαη γηα ην γχξηζκα απηφ ηνπ ξνδαληνχ. 50

51 ΜΔΖΜΒΡΗΝΟ Ama et fac quod vis, Ama et fac quod vis. Du grosses Gestirn Ama et fac quod vis. 51

52 ΚΟΗΣΑΕΧ ΔΓΧ ΔΝΑ ΓΤΡΧ Πηζηφο ζην ξαληεβνχ θνηηάδσ εδψ έλα γχξσ φια πνπ πξηλ απ ακέηξεηνπο αηψλεο απνθάζηζαλ θαη δήηεζαλ λα δνχλε κε ηα κάηηα κνπ ηνλ εαπηφ ηνπο. 52

53 ΣΟ ΘΑΤΜΑ Ση ηέιεηα θαηζίθηα ηα θαηζίθηα. Υηεο γελλεζήθαλ θαη πψο μέξνπλ θηφιαο κε ηφζε αθξίβεηα φια ηα θαηζηθίζηα πξάκαηα. Θαξξείο θαη ζπνχδαδαλ θαηζηθνζχλε κηα νιφθιεξε αησληφηεηα. 53

54 ΦΧΣΗΜΟ Σν θσο ρσξίδεη ηα πξάγκαηα. Σν ζθνηάδη ελψλεη ηα πξάγκαηα. Ώπηή ε πξψηε παξνπζία ησλ πξαγκάησλ απηφο ν ζάλαηνο. κσο ζηε δεχηεξε παξνπζία ηνπο ηα πξάγκαηα είλαη ην θσο. 54

55 55

56 ΓΡΟΔΡΔ ΚΔΦΔΗ αχξνο είλ ν ΐνξξάο θαη η άζηξα ηνπ ρνληξά θαη ιακπεξά ζξεκκέλα απφ ην θξχν παρχ ζθνηάδη. Μαχξνο είλ ν ΐνξξάο θη ν Νφηνο κ άζηξα πνπ αγγίδνπλ ηε ζθεπή ηήο αρεξνθάιπβαο. Ο Γαιαμίαο πεγάδεη απφ ηα ζθνηεηλά βνπλά ηνπ ΐνξξά θαη ρχλεη η άζηξα ηνπ ζηα πέιαγα ηνπ Νφηνπ. άκπσο πνηάκη ζάκπσο πνίεκα βεδηθφ ν Γαιαμίαο ρχλεη η άζηξα ηνπ ζηα πέιαγα ηνπ Νφηνπ. 56

57 ΥΑΡΟΤΜΔΝΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗ I Έξρεηαη ε θσλή κνπ άλεκνο ηνπ απείξνπ. Έξρεηαη ε θσλή κνπ θνξησκέλε ηελ αξζεληθή Γχξε ησλ άζηξσλ έξρεηαη ην ινπινχδη ηνπ λνπ ζνπ. II Έξρνκαη απφ ηελ άθξε κηαο Ώησληφηεηαο. Με πξνβηά θαη κε έθζηαζε M έλα θνκκάηη ζειελφθσην ζην κέησπν θαη κ έλα θέξαην ζηε δψλε Με κλήκεο απφ πάρλε θη απφ θσηηά Έξρνκαη απφ ηελ άθξε κηαο Ώησληφηεηαο. Άθεζα ηα ρλάξηα κνπ πάλσ ζηνλ Πειφ Σνπ θσηφο. Φφξεζα ηε ζσξηά ηνπ λεξνχ. Φφξεζα ηε δπζθηλεζία ησλ νζηξαθφδεξκσλ. ΐφζθεζα ηνπο αλέκνπο θη εμεκέξσζα ηνπο ήρνπο. Έδεζα ηνπ ιχθνπ ηελ έθζηαζε Μπξνζηά ζηνλ πάγν θαη ηε θσηηά. Έξρνκαη απφ ηελ άθξε κηαο Ώησληφηεηαο. Έξρνκαη απφ ηελ έξεκν ησλ άζηξσλ. III Έξρνκαη απφ ηελ έξεκν ησλ άζηξσλ. Μνλαρηθφο βαδίδσ εξεκψλνληαο ην κέιινλ. ηεξεχνπλ νη πεγέο ηεο πιάλεο ηα πάληα μεξαίλνληαη. Πινχζηα απιψλεηαη ε άκκνο θαη κνλάρα ε άκκνο Υψξνο γηα πεξηζζφηεξε ζθέςε Υψξνο γηα πεξηζπιινγή θη ειεπζεξία Υψξνο ηνπ άδεηνπ θαη ηεο θσηηάο. Έξρνκαη απφ θεη φπνπ πεγαίλεηε Έξρνκαη απφ ηελ έξεκν ησλ άζηξσλ. Μνλαρηθφο θπηξψλσ κεο ζηελ έξεκν ησλ ιαψλ. ξηκνο Ήιηνο Γέξλσ απφ γχξε ζνθίαο. 57

58 58

59 ΖΜΔΗΧΔΗ Ώ 1. «Μαλζξαζπέληα»: ιέμε-μφξθη, ιέμε-δεκηνπξγφο. Δρεηηθά ηνπιάρηζηνλ ζεκαίλεη ηελ παξνπζία ηνπ πλεχκαηνο, ην ηίλαγκα ηνπ ηφμνπ ή ην πέξαζκα ηεο αζηξαπήο. ηε δσξναζηξηθή κπζνινγία αλαθέξεηαη ην εμήο: «ηαλ ην πλεχκα ηνπ Καινχ ζέιεζε λα ληθήζεη ην Υάνο (είηε ηα φληα ηνπ Υάνπο), πξφθεξε ηε κπζηεξηψδε θαη παληνδχλακε ιέμε «Μαλζξαζπέληα». 2. «Μάγηα»: ε κάλα ηνπ ΐνχδα θαη ζπλάκα ε ςεπδαίζζεζε. 3. «Αζηαξώζ»: πληαγκαηάξρεο ησλ δηαβφισλ. 4.«Con piú color...» «Με ηέηνηα ρξψκαηα, θεληήκαηα ε ζηνιίδηα δελ χθαλαλ πνηέ νχηε νη Σάηαξνη νχηε νη Toχξθνη θη νχηε ζηνλ αξγαιεηφ ηεο έβαιε ε Ώξάρλε». 5. «ORANGE»: δηαβάδεηαη φξαληδ. (Dante, Inferno, XVII, 16-18) ΐ 6. «Αραηνί»: Λαφο πνπ ζε εηξεληθέο πεξηφδνπο έβνζθε βφδηα θαη θαιιηεξγνχζε ηε γε. Μλεία ηνπο γίλεηαη γηα πξψηε θνξά ζην σξαηφηαην πνίεκα ηνπ Έιιελα πνηεηή Νίθνπ Γθάηζνπ: «Μφλν ηα βφδηα ησλ Ώραηψλ κεο ζηα παρεηά ιηβάδηα ηεο Θεζζαιίαο...». Σνπο μαλαβξίζθνπκε λα πνιεκνχλ ζηε Μηθξά Ώζία. 7. «Ούηηο»: Φεπδψλπκν ηνπ Oδπζζέα. Γ 8. «έξηζ»: Ολνκαζία άζηξνπ γηα ην νπνίν έγηλε ιφγνο κέζα ζ έλα µνπ φλεηξν. 9. «Σζέξγα»: Βίδνο θινθάηεο. 10.«Αξθηνύξνο»: Άζηξν ζηνλ αζηεξηζκφ ηνπ ΐνψηε. 11. «Άγλη ή Άγθλη»: Ελδηθή ζεφηεηα ηεο θσηηάο. 12.«Αλαράξαδαλ»: Μεξχθαδαλ. 59

60 13. «αθη»: ζη αγγιηθά βέινο εδψ ερεηηθφ επίξξεκα. 14. «Du grosses Gestirn»: «Χ ζπ κεγάιν άζηξν, πνηα ζα ήηαλ ε επηπρία ζνπ, αλ δελ ππήξραλ φινη απηνί πνπ εζχ θσηίδεηο» (Nietzsche: «Also sprach Zarathustra»). 15. «Ρνδάλη»: Σν βαξνχιθν. 16. «Ama et fac quod vis»: «Ώγάπα θαη θάκε φ,ηη ζέιεηο» (Άγηνο Ώπγνπζηίλνο). 60

61 ΠΑΗ ΔΗΜΗ ΓΑ ΚΑΗ ΟΤΡΑΝΟΤ ΑΣΔΡΟΔΝΣΟ 61

62 62

63 63

64 Ο ΚΑΘΡΔΦΣΖ ΣΟΤ ΠΡΧΣΔΑ 64

65 ΒΚΑΟΒΕ ΣΔ ΤΛΛΟΓΔ Ώ έθδνζε «Εαλφο» 1986 ΐ έθδνζε, «Βξαηψ», 1990 Γ έθδνζε, «Αειθίλη» 1995 εκ. : ηαλ εμέδσζα ηηο δχν παξαπάλσ ζπιινγέο, πηζηεχνληαο φηη έρσ ηειεηψζεη κε ηελ πνίεζε, έγξαςα ζην νπηζζφθπιιφ ηνπο: «Σα δπν θπξίσο πνηεηηθά έξγα κνπ (πνπ καδί απνηεινχλ ηηο «κεηακνξθψζεηο ηνπ Μεδελφο»), είλαη ην Μανθπαζπένηα θαη Ο καθπέθηηρ ηος Ππυηέα. ην πξψην έξγν θπξίαξρν ζηνηρείν είλαη ε θσηηά ζην δεχηεξν έξγν θπξίαξρν ζηνηρείν είλαη ην λεξφ. Σν πξψην έξγν ηειεηψλεη κε ηνλ Ήιην ην δεχηεξν έξγν ηειεηψλεη κε ηε Νχρηα. Απν έξγα απηφλνκα θη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο πνπ φκσο απνηεινχλ κηα ελφηεηα, έλα αξρέηππν ηνπ Κνζκηθνχ Ρπζκνχ: εηζπλνή-εθπλνή, έξσηαοζάλαηνο, ζπγθέληξσζε-ζθφξπηζκα, ειηαθή κέξα - ζπκπάληεηα λχρηα. Παηρλίδη ζνβαξφ, κε ην γξάκκα, ηε ιέμε, ην ξπζκφ, ηνλ αξηζκφ. Γηαηί «ην πλεχκα έρεη ηελ εμνπζία». Γηαηί ην κπζηθφ εγψ έρεη ηνλ ιφγν». 65

66 66 ηε Νίλε (Βάζσ Γεξκάλε)

67 Α 67

68 Ο ΛΟΓΟ I Βλ αξρή ελ ν Λφγνο θη νχηε πνπ μέξσ ιφγνο ηη ζα πεη. Χ Μέκθηο ησλ κπξκεγθηψλ ηεξνγιπθηθά ζ αθήζσ κφλν η άζπξα κνπ θφθθαια ιεπθή ππνγξαθή πάλσ ζηελ έξεκν θάησ απφ η άζηξα. II Βλ αξρή ελ ν Λφγνο θη νχηε πνπ μέξσ Λφγνο ηη ζα πεη. ηηο ππξακίδεο ηίπνηε δελ έκαζα. Ο είξηνο ήηαλ ηφηε αξρεγφο ησλ πιεκκπξψλ. Αελ είρα θήπν. Κ νη Ναζακψλεο δνχζαλ δπηηθά θαη είραλ ζπίηηα απφ άζπξν θη απφ θφθθηλν αιάηη. Καη ν Ρακςίληηνο θαηέβαηλε ζηνλ Άδε γηα λα παίδεη κε ηε Αήκεηξα πεζζνχο. Καη δχν ιχθνη νδεγνχζαλ ηνλ ηπθιφ ηεξέα ζην λαφ. Κη ν Υένπαο πνπ έβαιε ηελ θφξε ηνπ ζε νίθν αλνρήο γηα λα κπνξέζεη λα ηειεηψζεη ηε Μεγάιε Ππξακίδα. Κη ν Μπθεξίλνο πνπ αγάπεζε ηελ θφξε ηνπ θαη πιάγηαδε καδί ηεο θη φηαλ ε θφξε πέζαλε ηελ έθιεηζε ζε κηα ρξπζή αγειάδα γηα λα κε ραζεί κέζα ζηε γε. Κη εγψ δνχζα ζηνπο βάιηνπο κ έλα δίρηπ γηα ηα ςάξηα. Κη νχηε πνπ μέξσ Λφγνο ηη ζα πεη. Ώ λα κπνξνχζα λα θνηηάμσ απ ηα παξάζπξα ηνπ αλεκνζηξφβηινπ. Μηα πεηαινχδα θαζηζκέλε ζε κηα θινχδα πεπνληνχ πνπ πιέεη ζην Νείιν. Μελ είλαη ε πεηαινχδα ηνχηε ηα παληά ηνπ θαξαβηνχ ηεο Ίζηδαο; Μελ είλαη ε πεηαινχδα ηνχηε ε ζθελή ηνπ βαζηιηά πάλσ ζην πινίν ηνπ Θαλάηνπ; Κη νχηε πνπ μέξσ Λφγνο ηη ζα πεη Άιθα ν Άληξαο θ ε γπλαίθα Χκέγα ψ ε γπλαίθα ῳ θαη νη θακπχιεο ηεο πχιεο ηνπ αιθάβεηνπ. Σάρα ζα θαηαθέξσ λα ελψζσ απηά ηα γξάκκαηα ζε Λφγν; 68

69 ΕΕΕ Πνηα κνπζηθή θπζάεη θαη ιπγίδνπλε ηα ράιθηλα ζπαζηά θαη θπκαηίδνπλ φπσο κνχζθια ζε ηξερνχκελν λεξφ; Πνηα κνπζηθή; Φπζά ν ρξφλνο θαη γπξίδεη ε θηεξσηή ησλ επνρψλ. Κχκα ζεθψλεηαη θαη θχκα πέθηεη. ΐηβιίν απφ πειφ κα έρσ θιείζεη ην θνβεξφ κνπ κπζηηθφ κεο ζηελ παξέλζεζε ησλ δχν κελίζθσλ ηεο ειήλεο. Σάρα ζα κνπ δαλείζνπλε ηα δψα ηνπο νη Βπαγγειηζηέο; Σάρα ζα θαηαθέξσ λα ελψζσ απηά ηα δψα ζε κηα ζθίγγα; 69

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle Άρησ Γιαβρόσ Περύληψη Κεύμενα για την Περύληψη 1 Κεύμενα για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου Αθόνα 2010 www.arisgiavris.gr Powered by MagiCircle 2 Άρησ Γιαβρόσ Κεύμενα για την Περύληψη Β και Γ Λυκεύου www.arisgiavris.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υξνλνιόγην 1. Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α - Δ Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α

Α. Υξνλνιόγην 1. Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α - Δ Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α Γ ε ώ ξ γ η ν ο Β η δ π ε λ ό ο (1849-1896) 1. Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α - Δ Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α Α. Υξνλνιόγην 1849 8 Μαξηίνπ: Γελληέηαη ζηε Βηδχε ή Βηδψ ή Βίδα -κηα θσκφπνιε ηεο αλαηνιηθήο Θξάθεο ζην δξφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ ηζηνξία ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο γηα πεξίπνπ πέληε αηψλεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ ηεο πφιεο. εκαληηθφο ζηαζκφο γηα ηελ ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ην 1430

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Γεώξγηνο Βηδπελόο, Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Σην αθεγεκαηηθό έξγν ηνπ Βηδπελνύ είλαη έληνλε ε επίδξαζε ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ηεξνκόλαρνπ ΑΒΑΣΗΔ ΜΠΑΣΟΒΟΪ Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ζ ηέρλε ζπληζηά εθείλν ην νπνίν ν άλζξσπνο θαηάιαβε κεηά ηνλ ρσξηζκό ηνπ από ηνλ Θεό, απνηειεί δε ην δξάκα ηνπ ρσξηζκνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΔΚΓΙΚΟΤΜΔΝΟ ΣΟ 1918 ΠΟΝΣΟ

Ο ΓΙΔΚΓΙΚΟΤΜΔΝΟ ΣΟ 1918 ΠΟΝΣΟ Ο ΓΙΔΚΓΙΚΟΤΜΔΝΟ ΣΟ 1918 ΠΟΝΣΟ Ολνκαζία, έθηαζε, πιεζπζκφο. Πφληνο θαιείηαη ην παξαιηαθφ ηκήκα ηεο Β.Α. Μ.Αζίαο, πνπ απιψλεηαη απφ ηελ πεξηνρή ηεο ηλψπεο σο ην αλαηνιηθφ άθξν ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ (Βαηνχκ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΗΓΤΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΩΗ ΣΗ ΕΛΑΦΟΝΗΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΗΓΤΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΩΗ ΣΗ ΕΛΑΦΟΝΗΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΗΓΤΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΩΗ ΣΗ ΕΛΑΦΟΝΗΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΠΕΣΕΙΟ ΣΙ 6 ΙΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ 2011 Ζ ΜΤΘΗΚΖ ΚΑΗ ΜΤΘΟΛΟΓΗΚΖ ΠΛΔΤΖ ΣΖ ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ Αγλαληεχνληαο ηηο γιαπθέο απνιήμεηο ηεο Βαηηθηψηηθεο θαη Λαθσληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Σσολείο: 2 ο Πειπαμαηικό Γημοηικό σολείο Φλώπιναρ Τάξη: Γ1 Ημεπομηνία:8/12/2009 Διδακηική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΓΟΤΡΟΤΝΙΩΝ:

Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΓΟΤΡΟΤΝΙΩΝ: 1 INDEX: 1) Pigs the first -Ννεβξεο '77 2) Pig atom heart -Γεθεβξεο '77 3) Pig sound of pig silence -Γελαξεο '78 4) In the court of the crimson pig -Φιεβαξεο '78 5) Firepigs -Απξηιεο '78 6) DNA -Μαεο '78

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΤΥΔ 1) ΠΡΟΔΤΥΔ ΜΔΣΑΝΟΙΑ

ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΤΥΔ 1) ΠΡΟΔΤΥΔ ΜΔΣΑΝΟΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΤΥΔ Με ηελ πξνζεπρή κηιάεη ν άλζξσπνο άκεζα κε ηνλ Θεό. Με ηελ πξνζεπρή ν άλζξσπνο γίλεηαη παηδί ηνπ Θενύ! Με ηελ πξνζεπρή μεπεξληνύληαη ηα εκπόδηα ηνπ βίνπ ηνύηνπ, δειαδή νη ζιίςεηο, νη ζηελνρώξηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βλακεία Είναι η πιο επικίνδυνη δύναμη ηου κόζμου

Η Βλακεία Είναι η πιο επικίνδυνη δύναμη ηου κόζμου Η Βλακεία Είναι η πιο επικίνδυνη δύναμη ηου κόζμου H βιαθεία νδεγεί ζηελ θαθία θαη ε θαθία νδεγεί ζηελ βιαθεία. " Σν βαξύ θνξηίν ησλ ζπκθνξώλ θαη ησλ αζιηνηήησλ πνπ πξέπεη λα ππνθέξνπλ ηα αλζξώπηλα όληα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δπηβιέπνληεο Καζ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ ΣΔΗ Θεζζαιίαο Γξ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ Δξεπλεηήο ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΑΡΓΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Κη εκεηο; Πνπ βξηζθνκαζηε;

Κη εκεηο; Πνπ βξηζθνκαζηε; Ο ηξεινο, ν ζνθνο, ν πνηεηεο 1. Δηλαη ηξεηο κνξθεο πνπ κνηαδεη λα κελ θαηνηθνπλ αλακεζα καο. Βξηζθνληαη, ιεκε, "αιινπ": Ο ηξεινο ζηνλ θνζκν ηνπ, ν ζνθνο ζηηο επρεο ησλ παηδηθσλ γελεζιησλ, ν πνηεηεο ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ +13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ κέζα από κηα

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα