Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 τά κωμικά πειράγματα μέ τήρ ύψιστη σaβαρότητα, τά Μπακχανάλια μέ τά Eλεvσlνια - και δειχνοντας και πάλι τήν άστάθεια τώ'ρ πραγμάτων τού κόσμov, πρόσφερες στά μάτια μας νέες άπόψεις εκθαμβωτικές». Ό Έτιέιι ΝτοΜ θά πεί με κακεντρέχεια: «Ό 'Έρασμος έχει μέ τό μέρος τov τό φλογερό lπαινo τού πλήθους, τόν ειλικρινή θαυμασμό πολλώ'ρ άνθρώπων. Θά παρατηρήσετε ώστόσο στό έργο αυτό πιό πολύ τήν αυθάδεια τού 'Έρασμov παρά τή δvvαμη τού fjφους του. Γελάει, άστειενεται, διασκεδάζει, θυμώνει, χτυπάει, βριζει, φτάνει καί νά σαeκάσει. άναφορικά μέ τόv Ίησού. Ό συλλογισμός τov ειναι όλότελα κοινός, χυδαίος καί σχολαστικός». Μά ή έπιθεση πού περισσότερο κόστισε στο" 'Έρασμο, γιατί προερχόταν άπό φlλo, τόσο πού τό θεώρησε υποχρέωση ν' άπαντήσει γιά νά εξovδετερώσει δσες κατηγορίες το" φέρναν σ' έπικινδυνη άντlθεση με το" κλήρο καί τούς θεολόγovς, ήταν τού ΜαρτΙνου Ντόρπωυς. «Ποιά ή άνάγκηj>, τού lγραφε αυτός, «νά προσβάλεις μέ τ&ση δm.αμη τήν τάξη τώ'ρ θεολόγων; "Αλλοτε, δλος ό κόσμος διάβαζε τά έργα σου μέ μεγάλη προθυμlα, φλεγόταν άπ' τήν επιθυμlα νά σέ δεί. Σήμερα, ή ΜωρΙιχ μπέρδεψε τά πάντα, δπως ό Δάβης». 'Ο.Δάβης, πρέπει νά ξέρουμε, ήταν bας δούλος τού Όράτιov, πού μεταχει{lστηκε Φ έλεvθερoστoμlα τώ'ρ ΣατoυΡVαλlων, γιά νά τά ψάλει τού άφέντη του άπ' τήρ καλή. Κι ό 'Έρασμος, πειραγμένος, άπολογιέται: «Πές μου, νομlζεις πώς προσβάλλovμε τήρ τάξη τώ'ρ θεολόγων, ιiν κατηγορήσovμε δσους θεολόγους ειναι βλάκες 7) κακοl, κι έπομένως άνάξωι τού &νόματος; ''Αν επικρατήσει τέτοως νόμος, τότε δποως πεί κακό γιά τούς κακούργους, θά έχει ΕVαντloν του δλο τό γένος τών άvθρώπων.,ποιός βασιλιάς στάθηκε ποτέ τόσο άστόχαστος πού νά μήν παραδεχτεί πώς υπάρχουν και κακοί βασιλιάδες, άνάξωι τού &νόματος; Ποιός επlσκoπoς στάθηκε ποτέ τόσο τολμηρός πού νά μήρ πεί τό ίδιο γιά τήρ τάξη του; Η τάξη τώ'ρ θεολόγων ειναι λοιπο" ή μόνη πού δέν έχει μήτε ba Ρ-J.,άκα άνάμεσα στούς πιστούς της, κανέναν άγράμματο, κανένα καυγατζή, πού νά μόι; δειχνει μόνο 'Άγιους Παύλovς, Βάσιλεloυς κι Ίερώ'Pvμoυς; Τό 4ντlθετo, 8σο πιό λαμπρό ειναι.ba επάγγελμα, τόσο πιό λιγovς έχει πού ν' άνταποκρlνονται σ' αυτό». Πιό πάνω ειχε πεί: «Και πρώτο άπ' δλα, γιά νά μιλήσω εlλικρινά, σχεδόν μετάνοιωσα πού δημιχιίεψα τή ΜωρΙιχ. : Ι 18.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 ()"Εραοιιος <'tl101jo Ρ{)τ τεί)νι;{111, στον., (ιγαπητο του Χαίρε Θωμά ~lωρ Τις μέρες αύτές, ταξιδεύοντας απο την 'Ιταλία στην 'Αγγλία, και για να μή χάνω σε φλυαρίες ασχετες με τις Μούσες σσον καιρο itιx πέρναγα κα6άλα, προτίμησα ν' άναλογίζομαι πότε κάποιο κομμάτι απ' τις κοινες μελέτες μας, και πότε ν' άνακαλώ τη itύμηση τών καλών και σοφών φίλων που αφησα. 'Ανάμεσα σ' σλους αύτούς, έσύ, φίλε Μώρ, έρχόσουν απ' τους πρώτους. Λείπεις, άγαπητέ μου, μα {j itύμησή σου είναι τόσο εύχάριστη, σσο μου ήταν αλλοτε ή παρουσία σου' καί, να πεftάνω, αν ποτε γεύτηκα πιο γλυκεια χαρα στή ζωή μου. 'Αποφάσισα λοιπον να καταπιαστώ ντε και καλα με κάτι' κι σ πως ή περίσταση δε φαινόταν κατάλληλη για σο6αρι1 δουλειά, μου κατέ6ηκε να κάνω παίζοντας το έγκώμιο της Τρέλας. Ποιά Παλλάδα, 1 itιx μου πείς, τό 'χωσε τούτο έδώ στο κεφάλι σου; Πρώτα, μού εδωσε την ίδέα το έπί3ετό σου, Μώρ: ειναι τόσο κοντα στή Μωρία, ηγουν στην Τρέλα, σσο τού λόγου σου εισαι μακρια απο δαύτη' εχουν μάλιστα να πούνε πως εισαι ό πιο μεγάλος της έχitρός. "Τστερα, σα να μου πέρασε ή σκέψη πως ή πνευματικη αύτη διασκέδαση {tιx σού άρέσει, ίδιαίτερα έσένα: τα εύχαριστιέ- 29.

22 σαι, αν δεν πέφτω ε'ξω, τέτοια παιχνίδια, φτάνει να μ11ν τους λείπει όλότελα ή μάftηση κι Τι νοστιμιά' οσο για να γελάμε με τ' άνfi-ρώπινα, έσυ πια κι αν δαστάς άπ' το Δημόκριτο!2 Βέδαια, το κο. φτερό σου το μυαλο σε κρατάει πολυ πάνω άπο τον οχλο' μα Τι ά πίστευτη γλύκα και τα καλόυολα φυσικά σου, σε κάνουν πάντα καταδεχτικο με δλους. Δέξoιu λοιπον καλόκαρδα τη μικρη τούτη διατριδ11, σαν ενα έν &ύμιο άπο το φίλο σου, άλλα και για να τη διαφεντέψεις, δική σου πια κι οχι δική του, άφού σού άφιερώνεται. Γιατι δέ {}' άπολείψουν οί κακόπιστοι που {)α κατηγορήσουν άδικα τούτα τα παιχνιδίσματα, πως είναι πιο έλαφρα τάχατε άπ.' δσο ταιριάζει σ' ενα {Ιεολόγο, πιο τσουχτερα άπ' δσο άρμόζει στού χριστιανού τη μετριοπάδεια. Θα δγουνε στις ταράτσες να φωνάζουν πως ξαναγυρίζουμε στην άρχαία Κωμωδία και στο Λουκιανό,3 πως μ' ορεξη σπαράζουμε τα πάντ'α με τα δόντια μας. 'Εκείνοι ώστόσο,που τους σκανδαλίζει το έλαφρο δέμα κι ό παιχνιδιάρικος τόνος, fi-ά 'πρεπε να σκεφτουν πως δεν πρωτοτυπώ: μεγάλοι συγγραφείς κάναν το ίδιο. "Ετσι, έδώ κι αιώνες τά)ρα, ό 'Όμηρος με τη Βατραχομυομαχία4, ό Βιργίλιος με το Κουνούπι και με το Τυρί' ό Όδίδιος με το Καρύδι S Ό Πολυκράτης εκανε το έγκώμιο του Βούσιρι και γι' αύτο τον μαστίγωσε ό 'Ισοκράτης 6 ό Γλαύκωναξ το εγκώμιο της άδικίας ό Φαδώρίνος8 για τον Θερσίτη και "(ον τεταρταίο πυρετό' ό Συνέσιοξ για τη φαλάκρα' ό Λαυκιανος για τη μύγα και τον παράσιτο. 'Έτσι γλέντησε ό Σενέκας με μιαν Άποftέωση του Κλαύδιου ΙΟ κι ό Πλούταρχος με το διάλογο του 'Οδυσσέα και του Γ ρύλλου. ΙΙ ό Λουκιανος κι ό 'Απουήλιος διασκέδασαν με το γα"ίδούρι τους και δεν ξέρω ποιός με τη δια{}ήκη του 30.

23 γουρουνόπουλου Γρούνιου Κροκόττα,12 που άναφέρει άκόμα κι ό άγιος 'Ιερώνυμος.13 "Αν αύτο μπορεί να ίκανοποιήσει τους έπικριτές μου, ε, λοιπόν, ας ύπο3έσουν δτι μου γουστάρησε να παίξω σκάκι 11, αν προτιμούν, πως καβάλησα ενα σκουπόξυλο. 14 Και τέλος πάντων τι άδικία, ένώ κά&ε σινάφί εχει το έλεύ3ερο να ξεδίνει με τον τρόπο του, αύτο Υ' άπαγορεύεται μονάχα στους άν3ρώπους τών γραμμάτων! 'Όταν μάλιστα το χωρατο σ' όδηγεί στο σοοαρό, κι δταν με το ταιριαχτο καλαμπούρι, ό άναγνώστης που δεν εχει μπουκωμένη μύτη, βρίσκει έδώ πιο πολυ οφελος παρα στις περισπούδαστες και γεμάτες στόμφο διατριυες μερικών συγγραφέων! Α ύτός, σ' ενα λόγο παραγεμισμένο έρανίσματα, έγκωμιάζει τη Ρητορικη και Τ1) Φιλοσοφία' ό άλλος υγάζεί πανηγυρικο για τις άνδραγα,ηες κάποιου ήγεμόνα, 11 μας σπρώχνει να πολεμήσουμε τους Τούρκους. Ό ενας προμαντεύει τα μελλούμενα, ό άλλος σκαρφίζεται έρωτήματα: πώς να την πούν την κατσικότριχα. "Αν τίποτα δεν ειναι πιο κουτο <lιίo το να μιλάς κουτα για σουαρα πράγματα, τίποτα δεν ειναι πιο εξυπνο <lιlq το να μιλάς για κουταμάρες δίχως να φαίνεσαι κουτός. ':Οσο για μένα, ας με κρίνουν οί άλλοι. "Αν δμως δ6 με ξεγελά ό έγωϊσμός, &αρρώ πως παίνεσα την Τρέλα, μα με τρόπο που δεν ειναι όλότελα τρελός. Τώρα, για την έπίκριση δτι δαγ~άνω, &' άποκρι{}ώ πως άνέκα &εν οί πνευματικοι αν3ρωποι ειχαν το έλεύ&ερο να κοροϊδεύουν ά τιμώρητα τις συν3ηκες της ζωης γενικά, φτάνει αύτο να μην καταντάει λύσσα. Θαυ.μάζω λοιπον την εύαισ&ησία τών σημερινών αύτιών, που δεν άντέχουν παρα μια γλώσσα φορτωμένη μ' έπίσημες κολακείες. ' Ανάμεσά τους υλέπεις άκόμα κι άν&ρώπους εύλαοικούς, άλλα εύλαοικους τόσο άπο την άνάποδη, ωστε άνέχονται 31.

24 καλύτερα τις πιο δαριες δλαστήμιες για το Χριστό, παρα το πιο λαφρυ χωρατο για τον Πάπα η τον 'Ηγεμόνα, otαν μάλιστα τρώ- >, 'ψ, ν~ απ το ωμι του. 'Αλλα σου φαίνεται πως δαγκάνει οποιος κατακρίνει τα συν1ί- 1tELa τών αν1tρ(\)πων, χωρις ν' άγγίζει με τ' όνομά του κανέναν η πως δασκαλεύει μάλλον κι όρμηνεύει; Κι επειτα, μψιως έγω δεν κατακρίνω συνέχεια τον έαυτό μου; Μια σάτιρα που παίρνει μέσα δλους τους άν1tρώπoυς, μου φαίνεται πως δεν τα δάζει με κανέναν, μόνο με τα κουσούρια όλονών. "Αν λοιπον σηκω{}εί κάποιος και φωνάξει πως τον πόνεσαν, 1tα φανερώσει την ένοχή τοιυ 11 το φόδο τοιυ, τουλάχιστο. Σ' αύτο το ειδος, ό αγιος 'Ιερώνυμος επαιξε με πιο μεγάλη λειυτερια κι άψάδα, μη κρύδοντας καμια φορα κι όνόματα. 'Όσο για λόγου μου, πρόσεξα να μην άναφέρω, ας ηταν κι ενα κι άπο την αλλη μετρίασα τόσο το ύφος μου, που ό λογικος άναγνώστης εύκολα δα καταλάδει πο)ς πιο πολυ γυρεύω να τέρψω παρα να τσούξω. Μήτε άνατάραξα, σπως ό Γιουδενάλης, τον ύπόνομο με τ' ανομολόγητα δίτσια. "Οχι. Βάλ{}ηκα να καταγράψω πιότερο τις λόξες παρα τα αίσχη. Πάλι, αν μένει πια κανένας πεισματάρης, που μήτε αύτα τα λόγια δεν τον μαλακώνουν, τον παρακαλώ να στοχαστεί πως ειναι ώραίο να σε κατακρίνει ή Τρέλα. 'Αφου έκείνη βάζω και μιλά, επρεπε να σεβαστώ και τα χαραχτηριστικα του ρόλου της. Γιατί ομως τόσες έξηγήσεις, σε σένα, έξαίσιε συνήγορε, που λαμπρα ύπερασπίζεσαι άκόμα και τις πιο μέτριες ύπο1tέσεις; Χαίρε, άηδονόλαλε Μώρ. Και τη Μωρία αύτη που εγινε δική σου, ύ περασπίσου την μαστορικά. Άπο την έξοχή, 9 Ίουνίου

25

26 }) Δεν πα να λέει το κοπάδι των άν{}ρώστων, - και ξέρω το τί σέρνουνε της Τρέλας άκόμα κι οί τρελοί, - όμως έγώ, μονάχα έγώ, σας λέω, εύφραίνω ανθρώπους και θεούς και νά ή πιο καλη απόδειξη: μόλις φανερώ6ηκα μπρος σ' αύτη Τ1Ίν αμέτρητη σύναξη, α- μέσως ενα κ<:χ:ινούργιο κι άλλόκοτο κέφι φώτισε όλα τα πρόσωπα' ξεκατσουφιάσατε μονομιας και με ύποδεχτήκατε με χαρούμενο και χαδευτικο χαμόγελο." Αχ, σας τ' όρκίζομαι, ετσι δα που σας κοιτάζω, μού φαίνεστε όλοι σα μεθυσμένοι α.ίο το νέκταρ των όμηρικων δ'εων, ανακατωμένο με λησμο6ότανα,16 ένω πριν απο λίγο καθόσαστε κατσο.ύφηδες και σκεφτικοι σαν τίποτε που μόλις δγηκαν απο τη σπηλια τού Τροφωνίου. 17 Είναι ενα κι ενα! "Οπως δταν πρωτοδγαίνει όηλιος και δεί χνει το χρυσό του πρόσωπο στη γη, η σταν ϋστερα απο δαρυ χει Μου φα{νεστε μεθυσμένοι μώνα ερχεται πάλι ή άνοιξη και φυσα τους άπαλούς της ζέφυ- R::~~.qzo.JI ρους, κι αμέσως ή φύση αλλάζει όψη, κι όλα ξανανιώνουν με καινούργια χρώματα' το ίδιο, μόλις με είδατε, το πρόσωπό σας άλλαξε. Κι αύτο που ρήτορες, σπουδαίοι ό)στόσο, δυσκολεύονται να καταφέρουν με πολυδουλεμένες δημηγορίες, 6-έλω να πω: να διώξου" 35.

27 τις σκοτούρες άπ' το νου, έγώ, ετσι και φανερώ&ηκα, το πέτυχα. Ποιός θα με περιγράψει καλύτερα απο μένα; Γιατί δγηκα στη μόστρα μ' αύτα τ' άλλόκοτα ρούχα, {}α το μά- (~ {}ετε, αν κάνετε τον κόπο και μου δώσετε αύτί. "'Οχι έκεινο, δέδαια, που δίνετε στους ίεροκήρυκες, άλλα το άλλο που στήνετε τόσο καλα στα πανηγύρια, για τους τσαρλατάνους, τους σαλτιμπάγκους και,τους τζουτζέδες, η έκείνο το γαιδουρίσιο που εστησε άλλοτε ό 6ασιλιάς μας ό Μίδας στον Πάνα. Μ' επιασε ή λόξα να σάς κάνω κομμάτι το σοφιστή. "Οχι σαν αύτους που παραγεμίζουν το κεφάλι των νέων με πληχτικα κουροφέ.ξαλα, και τους μα{}αίνουν να καυγαδίζουν με πείσμα, χειρότερα κι άπο γυναίκες. 'Όχι. Θα μιμη{}ω εκεινους " τους,.j' αρχαιους, που """ για ν αποφυγουν τον ντροπιαστικο " τιτλο του σοφού, προτίμησαν να λέγονται σοφιστές, και δουλειά τους ηταν να συν&-έτουν έγκώμια σε {}εους και ήρωες. Θ' άκούσετε λοιπον ενα έγκώμιο, όχι του ~Hρακλη μήτε του Σόλωνα, μα το δικό μου, της Τρέλας. Ν α κάτσουνε στη μj[άντα οί γνωστικοί, δσοι 6γάζουν τρελο και (3 ξετσίπωτο κα&-ένα που παινάει μόνος του τον έαυτό του. Τρελος ε; ΛοιπΟν σύμφωνοι! Μα να παραδεχτουν πως του ταριάζει. ΚαΙ μήπως δεν της πάει πιότερο της Τρέλας να γίνει ή ίδια 60ύκινο της δόξας της και ύμνωδος του έαυτου της; Ποιός μπορεί να με περιγράψει πιο πιστα άπο μένα; Έκτος πια και τύχει κανένας πorυ με ξέρει καλύτερα άπ' δσο ξέρω έγω τον έαυτό μου.' Αλλα τέλος πάντων, έγω &-αρρω πως ειναι πάλι πιο σεμνο αύτό, και πολυ μάλιστα, άπ' το άλλο που κάνει ό τάδε σοφος κι ό δείνα μεγάλος: άπσ διάστροφη σεμνότητα, τυλίγει με κεράσματα και μπαξίσια κανένα ρήτορα γαλύφη η φαφλατα ποιητή, για ν' άκούσει με τ' αύτιά του το δικό του έγκώμιο, δηλαδη άτόφια ψέματα. Μολαταύτα, ό σεμνόπρε- 36.

28 ( 4) πος αύτος καμαρώνει σαν το παγώνι και κοκορεύεται οταν ό ξεδιάντροπος κόλακας τον παρομοιάζει, τον τιποτένιο, με τους itεούς, τον φέρνει για τέλειο παράδειγμα της κά3ε άρετης, κι ας ξέρει πως είναι τ' άντίδετο, στολίζει την κουρούνα με δανεικα φτερά, δγάζει ασπρο τον άράπη, κι ωτο σκνίπα σού τον κάνει ελέφαντα. Κοντολογης, προτιμώ τη λα'ίκη παροιμία που λέει: "Αν δεν παινέσεις το σπίτι σου, πέφτει και σε πλακώνει. 'Αλλα νά, πσλυ άπορώ, - πώς το λένε, - με την άχαριστία, με την άνανδρία μάλλον, τών άν3ρώπων. "Αν και ολοι τους ερωτοτροποϋν μαζί μου κι αιώνες τώρα χαίρονται τις εύεργεσίες μου, κανείς τους δε σηκώβηκε ως τη -σήμερο να ύμνήσει μ' ενα καλο λόγο την Τρέλα, ενώ είδαμε άν3ρώπους να σπαταλοϋν το λάδι και τον ϋπνο τους για να εξυμνήσουν τους τύρανναυς Βούσιρι και Φάλαρι,18 τον τεταρταίο πυρετό, τις μύγες, τη φαλάκρα και χίλιες αλλες μάστιγες. 'Έ, λοιπόν, Βα τον άκούσετε ά.,ϊο μένα αύτο το λόγο, αι"τοσχέδιο κι άδούλευτο, μα γι' αύτο και πιο άλη3ινό. Μη σάς περάσει τώρα ~"τo το νου, παρακαλώ, πως αύτο είναι τερτίπι για να έκτιμ ήσετε το ταλέντο μου, κατα που κάνουν οί κοινοι ρήτορες. Αύτοί, σπω ς ξέρετε, ενώ βάζουν τριάντα χρόνια για να δουλέψουν ενα-λόγο, που καμια φορα είναι και κλεμμένος, όρκίζονται πως τον εγραψαν μέσα σε τρείς μέρες 11 πως τον ύπαγόρεψαν μάλιστα σα να παίζανε. Έμένα πάλι μοϋ άρέσει πάντα να τα λέω ολα, Όσα μαύ ερχονται στο στόμα. Και μην περιμένετε, σα νά 'μουν κανένας ρήτορας της άράδας, να εξηγήσω μ' εναν όρισμα την ούσία μαυ' άκόμα λιγότερα να τη δ~αιρέσω σε διάφορα μέρη. Α ύτο ελειπε! 'Εμένα δε με κλείναυν μέσα σε δρια, Όταν ή θεία αύσία μου είναι άπεριόρι- Δεν κλείνομαι σ' εναν όρισμά 37.

29 Πάντα ή ακρη τού γαϊδαραυτιού ξετρυπώνει 'Όσο απο πιο μακρια έρχεσαι, χόσο πιο πολυ σε θαυμάζουν στη' και δε με διαιρούν, άφού δλα τ' άν3ρώπινα πλάσματα τιμoιuν τη λατρεία μου. Κι ϋστερα, γιατί τάχα να σάς παρουσιαστώ μ' ε ναν όρισμό, με μια σκιά, μ' ενα σκίτσο, άφου 6ρίσκομαι μπρός σας και με τρώτε με τα μάτια; Έγω ειμαι, δπως 6λέπετε, ή άλη3ινη δωρήτρια της εύτυχίας, που οί Λατίνοι όνομάζουν Stultitiα, κι οί 'Έλληνες Mwela. ΕΙχα δμως άνάγκη να το πώ; ΤΟ κούτελο μόνο κι ή ματιά μου, (51 σπως λένε, δείχνουν καλα ποιά ειμαι' κι αν καίέ6αινε κανενος να με περάσει για την Ά3ηνά η τη Σοφία, {tα τον ε6γαζα άπ' την πλάνη δίχως να μιλήσω, μ' ενα μου 6λέμμα: κα{tρέφτης της ψυχης που λέει τα πιο λίγ'α ψέματα. Φίιασίδια εγω δεν ξέρω, δεν ύποκρίνομαι στο πρόσωπο εκείνο που δεν εχω στην καρδιά μου. Παντού δείχνω αύτο που ειμαι' κανεις δεν μπορεί να με κρύψει, μήτε κι αύτοι άκόμα που με πείσμα 3έλουν να περνούν η να λέγονται σοφοί, και σουλατσάρουν σα μα'ίμουδες με πορφύρα, σα γάιδαροι κάτω άπο τομάρι λιονταριού. Δεν πά να στολίζονται σπως τtέν, πάντα ή άκρη του γαϊδαραυτιου ξετρυπ.ώνει και προδίνει το Μίδα. 'Αχάριστη φάρα οί άν3ρωποι, μά την άλή{tεια! Μπορεί να ειναι οί καλύτεροι όπαδοί μου, αν άκ~υστεί δμως δημόσια τ' ονομά μου κοκκινίζουν, τόσο που το σέρνουν κατάμουτρα σίους άλλους σα 6ρισιά."Ε, λοιπόν, αύτους που ειναι πιο τρελοί, μωρ6τατοι, και 3έλουν άπο πάνω να περνούν και για σοφοί, για Θαληδες,19 εμείς {tά 'πρεπε να τους λέμε μωρ6σοφους. Δεν εχω δίκιο; " Α, μά! Σα να μου φαίνεται πως μιμουμαι τους σημερινους ρή- (6 τορες! Δε 3αρροϋν τάχα πως γινήκανε μονομιάς {}εοί, επειδη παρουσιάζονται σπως οί 6δέλλες με δυο γλώσσες, και λογαριάζουν για μεγάλο κατόρ&ωμα να χώσουν σα σκελίδι στις λατινικες κου- 38.

30 (5) (6) (7) 6έντες τους και καμια έλληνικόύρα κι ας ειναι άσχετη; Κι οταν τους λείψουν οί ξένες λέξεις, ξε{}ά60υν άπο κανένα σαρακοφαγωμένο 6ι6λίο τέσσερις 11 πέντε άρχαϊκους τύπους και ρίχνουν στάχτη στα μάτια τού κοσμάκη κι ετσι, λέω, αύτοι που τους καταλα6αίνουν κορδώνονται, κι οί άλλοι, τόσο πιο πολυ έκστασιάζονται, οσο πιο λίγο καταλαδαίνουν. Αύτο ειναι γουστόζικο, μά την άλή{}εια, τούτο το ειδος της εύχαρίστησης τών κουτεντέδων μας: σσο άπο πιο μακρια ερχεσαι, τόσο πιο πολυ σε {}αυμάζουν. Κι ετσι και 6ρε{}ουνε τίποτα κουφιοκεφαλάκηδες, γελάνε, χειροκροτοϋν, κουνάνε τ' αύτιά τους σα γάιδαροι, για να δείξουν στους άλλους πως καλα 'λ Ι!. Α' '{ Ι!.'Ι!. ' 'Τ,"Α 'i: ' _<1., κατα αυαν:«υτο ε ναι, υευαια, αυτο ειναι.» ς <:,αναρuουμε ο- μως στο {tέμα μας. Τώρα, ξέρετε τ' όνομά μου, άγαπητοί μου... Ποιό έπίfh:το να Πατέρας μου δάλω; Ά γαπητοί μου {tεότρελοι, δέ6αια! ~H {tea Τρέλα δεν μπο- ειναι ό Πλούτος ρεί να δώσει στους πιστούς της πιο τίμιο όνομα. 'Εκείνο, ώστόσο, που πολλοι δεν ξέρουν, ειναι άπο πού δαστώ. Θα δοκιμάσω λοιπov να σάς το έξηγήσω, με τη 60ή{}εια τών Μουσών. Μήτε το Χάος, μήτε ό., Αδης, μήτε ό Κρόνος, μήτε ό 'Ιαπετός, μήτε κανένας άπ' αύτους τους ξεπεσμένους και σκουριασμένους {teoij; ειναι ό πατέρας μου. Με γέννησε ό Πλοϋτος, μόνος πατέρας άνθρώπων και {tεων, και να με συμπα{tά ό Ήσίοδος κι ό 'Όμηρος, άκόμα κι ό Δίας. Μ' ενα του γνέψιμο, σήμερα σπως και παλιά, 0- λος ό κόσμος ερχεται τ' άπάνω κάτω, εμ ίερος εμ 6έ6ηλος. Α ύτος κανονίζει με τα κέφια του πολέμους, είρήνη, κυδερνήσεις, συμ60ύλια, δικαστήρια, συνελεύσεις, γάμους, συν{}ηκες, συμμαχίες, νόμους, τέχνες, άγώνες, άπολαύσεις, δουλειές, - ωχ, μου κόπηκε ή άνάσα, - κοντολογης, όλες τις δημόσιες κι ίδιωτικες ύπο{}έσεις των άν- 39.

31 Δυο νύμφες με βύζαξαν {}ρώπων. Χωρις τη δοή{}ειά του, όλος ό λαος τών 'Οεών της ποίησης, και τολμώ να πώ, άκόμα κι οί μεγάλοι {}εοι τού 'Ολύμπου, η δε {}α ζούσαν καοόλου, 1} τoυλάχιστo~ αν τρώγαν άπο τα δικά τους, {}α την περνούσαν με νηστήσιμα. "Αν κάποιος τον Ουμώσει, άκόμα κι ή Παλλάδα να κατεδεί δεν τον γλυτώνει. 'Απ' την άλλη, όποιος τά 'χει καλα μαζί του, κοροϊδεύει άκόμα και το μεγάλο Δία με τ' άστροπελέκια του. Τέτοιος ειναι ό πατέρας μου, και το καυχιέμαι! Και δε με yf-vνησε άπο το κεφάλι του, σαν έκείνο το αίμοδόρικο άγρίμι, την Παλλάδα. 'Όχι. Μ' εφτιαξε με τη νια την 'Ήδη,20 την ομορφότερη άπ' όλες τις νύμφες, και την πιο άνοιχτόκαρδη. Και πάλι, δεν πιάστηκε σε τίποτα 3λιδερα δίχτυα τού γάμου, που δώσαν, λόγου χάρη, έ κείνο τον κουτσο σιδερά, το μουντζούρη τον 'Ήφαιστο. ΤΙ λές, καλέ! Πιάστηκε στο πιο γλυκο άπ' όλα, στα δεσμα μόνο τού 'Έρωτα, όπως λέει ό άγαπημένος μας 'Όμηρος. Α ύτος που με γέννησε, προσέξτε παρακαλώ, δεν ειναι ό Πλούτος τού 'Αριστοφάνη, γέρος φιλάστενος και στραδός ό δικός μου ειναι Πλούτος άπείραχτος άκόμα, που δράζει άπο νιάτα, κι οχι άπο νιάτα μόνο, άλλα και μεθυσμένος μάλιστά άπο το νέκταρ, που κατέδασε μπόλικο στο συμπόσιο τών {}εών άνέρωτο. "Αν ρωτήσετε και που γεννήθηκα, άφού τη σήμερο τ' άρχοντιλίκι έξαρταται πρώτα κι άρχη άπο το πού έπάτησες τα πρώτα κλα Ψουρίσματα, ε λοιπον έγώ, μήτε στην πλέουσα Δηλο, μήτε στην κυματοίισα Οάλασσα, μήτε στις δαοειες σπηλιες είδα το φώς, μα στα νησια τών Μακάρων, όπου όλα δλασταίνουν δίχως να σπείρεις και να οργώσεις. 'Εκεί, μήτε δουλειά, μήτε γεράματα, μήτε άρρώστια' στα χωράφια δε δλέπεις άσφοδίλια, μολόχες, σκιλλοκρομμύδες, 40.

32 (8\ λούπινα η κουκια κι αλλα ίέτοια παρακαπανα χόρία. 'Απ' δλες δ μως ίις μεριες εύφραίνει τα μάπα σου και τα ρου3'ούνια σου το χρυσο σκόρδο,21 11 πανάκεια, το λησμοδότανο, ή μαντζουράνα, ή άμδροσία, ό λωτός, το ρόδο, ή διολέτα, ό ύάκιν&ος, δλος ό κηπος τού "Αδωνι. Γεννημένη μέσα σε τόσες άπολαύσεις, δε χαιρέτησα, δέδαια, τη ζωη με δάκρυα άμέσως χαμογέλασα στι1 μάνα μου. "Α, δεν τη ζηλεύω τη 'ιtρεφταραu κατσίκα τού γιού ταϋ Κρόνου: δυο τρισχαριτωμένες νύμφες μοϋ δωσαν έμένα να δυζάξω, ή Μέ-Ι1η, κόρη του Βάκχου, κι ή Άπαιδευσιά, κόρη τού Πάνα. 'Εδω τις δλέπετε, μέσα στη συντροφια των αύλικών μου. "Αν Wλετε να τις γνωρίσετε, να σας πω τα όνόματά τους, άλλά, μά την άλή&εια, &0. σας τα πω μονάχα έλληνικά.. Τούτη που δλέπετε με τα σηκωμένα φρύδια ειναι ή Φιλαυτία. Τούτη, που τα μάτια της φαίνονται δλο να χαμογελοϋν και ία χέρια της να παίζουν παλαμάκια, λέγεται Κολακεία. Τούτη που δείχνει πως μισοκοιμαται, όνομάζεται Λή&1']. Τούτη που άκουμπα στους άγκωνες και σταυρώνει τα χέρια της ειναι ή Μισοπονία, η γουν ή Τεμπελιά. Τούτη ή στεφανωμένη με τριαντάφυλλα κι άρωματισμένη άπο την κεφαλη ως τα πόδια, ειναι ή Ήδονή. Τούτη που ή ματιά της χαζεύει έδώ κι έκεί και δε στυλώνεται που&ενα ειναι ή "Ανοια 11 Χαζομάρα. Toύτ1'j με τ' άν&ηρο δέρμα και το στρουμπουλο κορμι τη λένε Τρυφή. Και νά μέσα σ' αύτες τις νέες γυναίκες δυο &εοί: ό ενας λέγεται Καλοφαγίας κι ό αλλος (Τπναράς. Αύτοι ειναι ολοι κι ολοι οί αύλικοί μου με ύπηρεταϋν πιστα κι ετσι κυδερνω τα πάντα, κι ίδιους τους αύτοκράτορες. άπλώνω την αύroχρατορία μου ως και πάνω στους Οί αύλικο' μου 41.

33 'Όλα μονάχα έγω τα μοιράζω μ'άπλοχερια σε δλους Δεν ετναι πάντως το κοντάρι τής Παλλάδας... Ξέρετε το Ο"όι μου, την άνα{tροφή μου και την αύλτί μου. Τώρα, (10) για να μη νομίσετε πως σφετερίστηκα τον τίτλο τής &εας, &α σας φανερωσω,, - και " στησετε κα λ"" α τ αυτια σας, - ποσα, κα λ' α πορι-, ζω στους {tεους και στους άν&ρώπους, κι ως πού άπλώνεται ή δύναμή μου. "Αν είναι άλή{tεια, δπως εγραψαν, πως το' ίδιαίτερο γνώρισμα ένος &εου είναι να 60η&α τους άν&ρώπους, κι αν είναι δίκιο να δέχονται στη σύναξη τών {)εών αύτους που άνακαλύψαν το κρασί, το στ6ρι 11 αλλο τέτοιο άγα&ο της ζωης, γιατί να μην άναγνωρίσουν και να μην άνακηρύξουν έμένα σαν το "Αλφα τών {terov, άφου 0- λα μονάχα έγω τα μοιράζω μ' άπλοχερια σε δλους; Και πρώτα άπ' δλα τί πιο γλυκό, πιο άκρι60 μπορείς να φαντα- (11) στείς άπ' τη ζωύi την ίδια; ΤΟ ξεκίνημά της λοιπόν, σε ποιανού λογαριασμο {ta, το 6άλετε, αν όχι στο δικό μου; Δεν είναι πάντως το κοντάρι της Παλλάδας με τον παντοδύναμο πατέρα, μήτε το σκουτάρι του συννεφοσυνάχτη Δία, που σπέρνουν και πολλαίνουν τ' άν &ρώπινο είδος! Γιατι ό πατέρας τών {terov κι άφέντης τών άv{tρώπων, που μ' ενα γνέ'ψιμο του ματιου κάνει τον 'Όλυμπο και τρέμει όλάκερος, είναι κι αύτος άναγκασμένος ν' άκαυμπήσει στη γωνια το τρίκλωνο άστροπελέκι του κι εκείνο το ϋφος του Τιτάνα, που 0- ταν τον πιάσει τρομοκρατουνται ολοι οί {tεοί, και να δανειστεί., σαν α&λιος {tεατρίνος, μια μάσκα, κάθε φορα που &έλει να φτιάξει κάπου, και το φτιάνει συχνά, ενα παιδί. 'Έχουν να πουνε πως οί στωικοι γειτονεύουν με τους {)εούς. λυιπόν, φέρτε μου εναν που να είναι τρείς φορές, τέσσερις φορές, έξακόσιες, αν {tέτε, φορες στωικός. "Αν δεν τον κάνω να κόψει τα γένεια του, εμ6λημα της σοφίας του (που το μοιράζεται ώστόσο με 'Έ, 42.

34 (10) (11) τους τράγους), {} α πρέπει τουλάχιστο να παρατήσει κι αύτος το σο- 6αρό του, να ξεζαρώσει το κούτελο, να πετάξει ά,π' το παρά&υρο τα φημισμένα του άτσαλένια δόγματα, να σαχλαμαρίσει και να παραλογιστεί κομμάτι. Κοντολογης, εμένα, εμένα σας λέω, {tιx χρειαστεί να φωνάξει ό σοφσς αύτός, '.Αλλα μαζί σας, αν {tέλει να γίνει πατέρας. γιατί να μην τα πώ καttαρα τα πράματα, σπως το συνη{tίζω; Για πείτε μου, με τί τους σπέρνουν τους {tεους και τους' άν{tρώπους; Με το κεφάλι, με τη μούρη, με το στιj{tος, με το χέρι η με τ' αυτί, μ' αύτα που όνομάζουν ε:υγενη μέλη; Άμ δέ! Αύ- ι το που αύγατάίνει τ' άν3'ρώπινο γένος ειναι εκείνο το πραματάκι, το τρελό, το γελοίο, που δεν μπορείς να το δείξεις, μήτε να το πείς, χωρις να γελάσεις. 'Απο τούτη πιο πολυ τη 6ρυσούλα την ίερή, κι οχι άπο την τετράδα του πυftαγόρα,22 παίρνουν σλα τα πλάσματα ζω11. Είλικρινά, ποιός αντρας, σας ρωτάω, {tιx δεχόταν να του περάσουν το χαλινάρι του γάμου, αν ζύγιζε πρώτα, σπως κάνουν οί σοφοί μας, τα κακα του συζυγικου 6 ίου ; Και ποιά γυναίκα {tιx πύlγαινε στον αντρα, αν ηξερε με τί πόνους {} α γεννήσει, με τί κόπους και τί σκοτουρες {t' άνα{}ρέψει ενα παιδί; "Η και μόνο αν τα στοχαζόταν αύτά; "Αν χρωστάτε τη ζωή σας στο γάμο, το γάμο τον χρωστάτε στην άκόλου{tό μου Χαζομάρα. 'Αλλα και σε μένα' το 6λέπετε τώρα πόσα μου χρωστάτε! "Τστερα, ποιά γυναίκα, που την ε πα{tε μια φορά, θα δεχόταν να ξαναρχίσει, αν ή Λή{tη ά,π' έδώ, δεν της παραστεκόταν; 'Ακόμα κι ή 'Αφροδίτη δεν μπορεί να τ' άρνη {tεί, - κι ας λέει ό ΛOίJκρή τιoς 23, - : αν δεν άνακατευόμουν στην ύπό{tεση, ή δύναμή της σλη {}' άπόμενε κουλη και στείρα. 'Απο ενα γελοίο παιχνίδι άνάμεσα σε με{tυσμένους, το παιχνίδι 43.

35 Τό νοστίμισμα τής Τρέλας τους γλυτώνω απ'τη φρονιμάδα, αρα κι απ' τη γκρίνια μου, γεννιούνται λοιjiον τόσο οί κατσούφηδες φιλόσοφοι, που σήμερα πηραν τη ίtέση τους οί χυδαία λεγόμενοι καλόγεροι, δσο κι οί πορφυροντυμένοι υασιλιάδες, οί εύλαοικοι παπάδες, κι οί τρισμακαριότατοι ποντίφηκες, και σύσσωμη τέλος πάντων ή άγέλη τών ίtεών της ποίησης, τέτοιος κόσμος και κακό, που μ' δλη την άπλοχωριά του, μόλις και τους παίρνει ό 'Όλυμπος. Μα ίtά 'ταν στ' άλήίtεια λίγο αν ελεγα πως σε μένα χρωστούν (12) το σπόρο και την πηγη της ζωης. Πρέπει τώρα να σας δείξω πως δ,τι καλο ορίσκεται στη ζωη το χρωστούν σε μένα. 'Έχ, τί ζωη ίtα ειναι αύτή, και ίtά 'ναι να την πεϊς ζωή, αν λείψει άπο μέσα της ή ήδονή; Με χε~ρoκρoτατε! Μα καλα το ήξερα πως μήτε ενας άνάμεσό μας δε 1Μ 'ταν τόσο γνωστικός, 11 μαλλον τόσο τρελός, όχι, καλύτερα να πούμε τόσο γνωστικός, για νά 'χει αλλη γνώμη. Κι έδώ που τα λέμε, άκόμα κι οί σπουδαϊοι μας οί στωικοι δεν την περιφρονούν καίtόλoυ την άπόλαυση' ναί, 6έοαια, κρύ60νται προσεχτικά, και μ' άλαλαγμους της σέρνουν τα μύρια δ σα, και την ξεσκίζουνε μπρος στον κόσμο, μα δλα τούτα ειναι για να διώξουν τους αλλους και να την άπολάψουν με το ραχάτι τους. 'Άς τ' όμολογήσουν δμως, μά το Δία! Ποιά ωρα της ζωης δε ίtά 'ταν ίtλι6ερή, πληχτική., αχαρη, άποκρουστικrl, ανοστη, άνυπόφορη, αν δεν της 6άζαμε την ήδονή, δηλαδι1 το νοστίμισμα της τρέλας; 'Εδώ μπορώ να φέρω και τη μαρτυρία τού Σοφοκλη24 - λίγο τού πέφτει δσο και να τον παινέσεις -,~ -',, που εκανε για λόγου μου αύτο τ ωραιο εγκωμιο:. «'Όπου δε νοιάζεσαι για τίποτα, έκεί ειναι ή πιο γλυκεια ζωή» (13) "Ας εξετάσουμε δμως με λεπτομέρειες την ύπόίtεση. Ποιός δεν ξέρει πως τα παιδικα χρόνια τού άνίtρώπoυ ειναι άπ' 44.

36 όλα τα πιο χαρούμενα, τα πιο εύχάριστα; Μα τί εχουν λοιπον τα παιδια και τα φιλουμε, τ' άγκαλιάζουμε, τα χαϊδεύουμε, άφοϋ κι ε νας έχ{}ρος άκόμα τρέχει να τα 60η{}ήσει; Τί άλλο άιϊο τη γοητεία της τρέλας; Ή προνοητικιι Φύση έφοδιάζει μ' αύτην τα βρέφη, για ν' άλαφρώνουν με κώτοια διασκέδαση ταυς κόπους σσων τ' άνα{}ρέφουν, και να κερδίζουν την ευνοια όσων τα προστατεύουν. Κι ή νιότη που ερχεται κατόπι, πόσο ταυς γοητεύει όλους, με πόσο αδολη καρδια την κανακεύουν, με πόση ζέση της κάνουν πλάτες, με πόση προ&υμία της δίνουν ενα χέρι βοήitεια! 'Απο που βαστάει λοιπόν, σάς ρωτάω, αύτη 11 γοητεία τών νέων; 'Απο μένα βέβαια, που τους γλυτώνω ώτ' τη φρονιμάδα, αρα κι άπ' τη γκρίνια. Ψέματα; 'Έτσι και μεγαλώσουν κομματάκι, με τllv πείρα και τη μελέτη, άρχίζουν και σκέφτονται σαν αντρες κι άμέσως ή όμορφιά τους μαραίνεται, ή όρμή τους ξε{}υμαίνει, το κέφι τους κρυώνει, το σφρίγος τους πέφτει. 'Όσο φεύγει ό αν{}ρωπος άπο κοντά μου, τό- σο λιγότερο ζεί, ωσπου φτάνουν τα μελαγχολικα γεράματα, δύσκολα για τους αλλους, δύσκολα και για τα ιδια, που κανένας {}νητος δε {}α τα σήκωνε, αν δε βρισκόμουν πάλι έγώ, πονόψυχη σε τόσες μιζέριες. 'Όπως οί {}'εοι τών ποιητών, που με τη μεταμόρφωση γλυτώνουν κάποιο δυστυχισμένο άπο το {}άνατο, ετσι κι έγω ξαναφέρνω, δσο γίνεται, στην παιδικη ήλικία, αύτους που βρίσκονται πια μπρος στον τάφο. Σωστα λέει γι' αύτους ό κόσμος πως «ξαναμωράftηκαν».' Τώρα, αν itέλει κανεις να μά8'ει πώς το καταφέρνω αύτό, έγω δεν το κρύβω. Πηγαίνω το'υς γέρους μου στι1ν πηγη της άγαπητης μου Λή8ης (στα νησια τών Μακαρων, εκεί άναβρύζει' στον 'Άδη κυλάει ενα τοσοδούτσικο ρυάκι της)' με μπόλικες γουλιες πίνουν τη. Με μπ6λικες γουλιες πίνουν τη λησμοσύνη 45.

37 - λησμοσύνη, πνίγονται λίγο - λίγο μέσα της οί εγνοιες τους κι αuτoι ξανανιώνουν. Μωρολογουν, σου λέει ό άλλος, σαλιαρίζουν. 'Έμ, φυσικά. Λύτο {}α πεί ξαναμωραίνω! Τί άλλο κάνουν τα μωρα παρα να σαλιαρίζουν και να παραμιλουν; Μήπως έκείνο που μας γοητεύει σ' αύτη τύ)ν ήλικία δεν είναι πως ισα - ισα δε σκέφτεται τίποτα; Ναί, ποιός δε {}α σιχαινόταν, ποιός δε {tιi μισούσε το μικρο τέρας που {tιi λογικευόταν σαν άντρας; 'Απόδειξη ή λαϊκη παροιμία: «Μισώ την πρώϊμη φρονιμάδα στο παιδί...». Θα το άντέχατε να εχετε για φίλο η συντροφιά σας ενα γέρο πού {tιi συνταίριαζε δλη την πείρα του άπ' τη ζωή, μ' αλλη τόση δύναμη της ψυχης και κοφτερη κρίση; "Ας άφήσουμε λοιπον το γέρο να σαλιαρίζει. 'Έτσι τουλάχιστο, χάρη σε μένα, ό γέρος γλυτώνει άπ' τις σκοτούρες που 6ασανίζουν το γνωστικό. "Ασε που για κρασι δεν κάνει κι άσκημη παρέα. Δε νιώ{tει πια το 6άρος της ζωης, που δύσκολα το σηκώνει κι ή πιο ρωμαλέα ήλικία. Καμια φορά, σαν το γέρο του Πλαύτου,2S α)ς κι έρωτεύεται πάλι, και ftά 'ταν για λύπηση, αν ειχε τα λογικά τoιu. Χάρη σε μένα ομως, είναι εύτυ~ χισμένος, χαριτωμένος για ταυς φίλους του κι εύχάριστος στην παρέα του. "Αν πιστέψουμε τον 'Όμηρο, άπο το στόμα του γέρο Νέστορα τρέχουνε λόγια πιο γλυκα κι άπο το μέλι, ένώ το στόμα του' Αχιλλέα ειναι γεμάτο χολή' κι άκόμα πως οί γέροι, κα-l}-ισμένοι ολοι μαζι πάνω στα κάστρα της πολιτείας, πετούν κου6έντες σαν τα κρίνα Ομορφες. Σ' αύτο ξεπερνούν άκόμα και τα μωρά, τα τόσο άξιαγάπητα, 6έ6αια, μα ΠΟ'\.', δεν έχουν το πιο μεγάλο {}έλγητρο της ζωης, τη φλυαρία. Κι επειτα, οί γέροι λατρεύουν τα μωρα και τα μωρα τρελαίνονται με τους γέρους, γιατι «σμίγει ό {tεος τον ομοιο με τον 46.

38 δμoιo~. Σε τί διαφέρoυν~ Σε τίποτα, μόνο που αύτοι εχουνε ζάρες και πιο πολλα χρόνια. 'Έξω άπ' αύτό, άσπριδερα μαλλιά, στόμα χωρις δόντια, κορμι ζαρωμένο, ορεξη για γάλα, τραύλισμα, σαλιάρισμα, κουταμάρα, ξεχασιά, άφηρημάδα, όλα τους ταιριάζουν. Κι όσο προχωρούν τα γεράματα, όλο και πιο πολυ ξαναμωραίνουν, ως τη μέρα που άφήνουν πια τη ζωή, άνίκανοι να νιώσουν την άηδία της, άναίσ&ητοι στο Dάνατο, σαν τα μωρά. (14)., Αντε τώρα να συγκρίνει όποιος {tέλει τις δικές μου εύεργεσίες με τις" μεταμορφώσεις που προσφέρουν οί Dεοί! "Ας μη μιλάμε γι' αύτα που κάνουν σταν ειναι {tυμωμένoι' άλλα και με τους προστατευόμενούς :ους που άγαπούν; ''Ε, λοιπόν, τους μεταμορφώνουν σε δέντρο, σε πουλί, σε τζίτζικα, ως και σε φίδι 26 σά:μπως να μην πεfi.αίνεις όταν γίνεσαι άλλο πράμα! Έγω σμως τον ίδιο άνdρωπo ξαναγυρίζω στην πιο καλη κι εύτυχισμένη έποχη της ζωης του. "Αν οί l'tύητοι το παίρναν άπόφαση και κό6αν μια για πά,ντα κά{tε σχέση με τη φρονιμάδα, και περνούσαν τον καιρό -τους μαζί μου, εύτυχισμένοι και πέρα 6ρέχει άπα γεράματα, {ta γεύονταν άδιάκοπα μια χαρούμενη νιότη. Μα κοιτάξτε, λοιπόν, αύτους τους σκουντούφληδες, τους δουτηγμένους στη φιλοσοφικη μελέτη ιί σε σο6αρές, δύσκολες δουλειές! Οί πιο πολλοι γεράσανε πριν να χαρούν τα νιάτα τους, γιατι οί ε γνοιες, ό ξέφρενος κι άκατάπαmος στρόδιλος τού μυαλού τους, στέρεψαν λίγο λίγο μέσα τους την πνοη και τους χυμους της ζωης. 'Ενω, άντωετα, οί δικοί μου τρελοι ειναι παχουλοι και λαμπεροί, το πετσί τους γυαλίζει, σωστα γουρούνια της 'Ακαρνανίας, 27 σπως λένε. Ειμαι σίγουρη πως ποτε δε f)a νιω&αν το παραμικρο σημάδι Οί δικοί μου τρελοι ειναι παχουλοί, γυαλιστεροί

39 τών γερατειών, αν δεν κολλουσαν, - άλίμονο! - το μόλεμα τών γνωστικών. Μα την πα&αίνουν κάπου κάπου, γιατι ειναι μοίρα του άν&ρώπου να μην είναι ποτέ του τέλειος. Γιατι ξεχνουν τη λαίκη παροιμία που εχει έδώ τ,η σημασία της: «Μονάχα ή τρέλα σταματα τη γοργοπέραστη νιότη, και διώχνει μακρια τα 6αρετα γερά Δικά μου τα βότανα, δικά μου τα ξόρκια... ματα». Πόσο δίκιο εχει ό κόσμος να φημίζει το'υς Βρα6αντούς. 'Ενώ οί αλλοι ανftρωποι φρονιμεύουν οταν γεράσουν, αυτοί, δσο σιμώνουν τα γεράματα, τόσο γίνονται και πιο τρελοί. 'Έ λοιπόν, κανένα ε &νος δεν ειναι τόσο ()ολικο να ζίισεις μαζί του, κανένα δε νιώ&ει λιγότερο τη λύπη τών γερατειών. Κι οί φίλοι μου οί Όλλανδοι γειτονεύουν μαζί τους τόσο στα σύνορα δσο και στα συνή&εια. ''Ε, και γιατί να μην το'υς πώ φίλους μου, άφου εχουν όπαδούς μου τόσο πιστούς, που άξια τους κόλλησε ό λαος για παρατσούκλι τ' όνομά μου; Κι αυτοί, άντι να κοκκινίζουν, τό 'χουνε καμάρι. Πηγαίνετε τώρα, κουτοι ftνητοί, να ζητήσετε άπο τη Μήδεια, την Κίρκη, την' Αφροδίτη, την 'Ηώ, δεν ξέρω ποιά πηγη για να σας ξαναδώσει τη νιότη. Μονάχα έγω το μπορώ και το κάνω. 'Εγω ε χω το μαγικο φίλτρο που μεταχειριζόταν ή κόρη τού Μέμνονα για να μακραίνει τη ζωη τού προπάππου της Τι&ωινου. Έγω ειμαι ή 'Αφροδίτη που εκανε το Φάωνα να ξανανιώσει και να τον έρωτευτεί τρελα ή Σαπφώ. Δικά μου ειναι τα 6ότανα, άφοϋ ύπάρχουν, δικά μου τα ξόρκια, δική μου ή πηγιl που όχι μόνο ξαναφέρνει τη χαμένη νιότη, μα και το πιο λαχταριστό, την κάνει αιώνια. ''Αν ολοι συμφωνατε πάνω στην άλή&εια, πως δεν ύπάρχει όμορφότερο άπο, τη νιότη και πιο φριχτο άπο τα γερατειά, ftαρρώ πως καταλα6αίνετε και τί μου χρωστατε, εμένα που σας ξαναφέρνω τέτοιο καλο 48.

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Βεδουΐνα :: Χιώτης Μ. - Λαζαρίδου Θ. :: Αριθμός δίσκου: B

Βεδουΐνα :: Χιώτης Μ. - Λαζαρίδου Θ. :: Αριθμός δίσκου: B Βεδουΐνα :: Χιώτης Μ. - Λαζαρίδου Θ. :: 1948 Αριθμός δίσκου: B-74149 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6459 Με μαγεμένη την καρδιά, μπροστά στ' αστέρια, έχει ο νιος παραδοθεί, στα δυο της χέρια.

Διαβάστε περισσότερα

Πότε θα φανεί η Φανή

Πότε θα φανεί η Φανή ...... Πότε θα φανεί η Φανή Η συγγραφέας χαίρεται να έρχεται σε επαφή με τους αναγνώστες της. Η διεύθυνσή της είναι: Αγίου Πολυκάρπου 51, Νέα Σμύρνη 171 24, Αθήνα. Τηλ.: 210 9335830, FAX: 210 9351603 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου η αγάπη ξαπλώνει όταν έχεις ευχές να σπαταλήσεις ο αέρας τελειώνει κι οξυγόνο ζητάς να συνεχίσεις όσα πρόλαβες πήρες της ψυχής σου

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΕΛΕΝΗ: Ικέτισσα, ω! παρθένα, σου προσπέφτω και σε παρακαλώ απ της δυστυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισμα; Βοήθεια! Πού είναι ο Δημήτρης και τι κάνει; Ποια μαθήματα διαβάζει;

ιαγώνισμα; Βοήθεια! Πού είναι ο Δημήτρης και τι κάνει; Ποια μαθήματα διαβάζει; 3. ιαγώνισμα; Βοήθεια! Πού είναι ο Δημήτρης και τι κάνει; Ποια μαθήματα διαβάζει; Δημήτρης: Έλα, Φίλιππε, πώς πάει; Φίλιππος: Καλά, βαριέμαι. Κάθομαι και βλέπω τηλεόραση. Εσύ; Δημήτρης: Άστα! Αύριο γράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ Α ΜΕΡΟΣ Μικρό, σύγχρονο οικογενειακό διαμέρισμα. Στο μπροστινό μέρος της σκηνής βλέπουμε δυο παιδικά δωμάτια, ένα στ αριστερά κι ένα στα δεξιά. Από το εσωτερικό τους καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

Όταν φεύγουν τα σύννεφα μένει το καθαρό

Όταν φεύγουν τα σύννεφα μένει το καθαρό Ημερομηνία 9/6/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://plusmag.gr/ Αλεξάνδρα Παναγοπούλου http://plusmag.gr/article/%cf%84%ce%b1%ce%bd_%cf%86%ce%b5%ce%b3%ce%bf%cf %85%CE%BD_%CF%84%CE%B1_%CF%83%CE%BD%CE%BD%CE%B5%CF%86%CE%B1_%CE%B

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301. Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: 1953 Αριθμός δίσκου: Kal-301 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9248 Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια

Διαβάστε περισσότερα

2 Aγαπώ τα ζώα. Δείτε και δείξτε. η γάτα ο σκύλος το καναρίνι. η κατσίκα η αγελάδα το πρόβατο. το γουρούνι το άλογο το γαϊδούρι

2 Aγαπώ τα ζώα. Δείτε και δείξτε. η γάτα ο σκύλος το καναρίνι. η κατσίκα η αγελάδα το πρόβατο. το γουρούνι το άλογο το γαϊδούρι 2 Aγαπώ τα ζώα Δείτε και δείξτε η γάτα ο σκύλος το καναρίνι η κατσίκα η αγελάδα το πρόβατο το γουρούνι το άλογο το γαϊδούρι 11 η κότα ο πετεινός η πάπια Zώα του δάσους η αλεπού ο λύκος η αρκούδα 12 το

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 441-581) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. ΚΡΕΩΝ: Σε σένα, σε σένα μιλώ, που σκύβεις το κεφάλι στο έδαφος,ομολογείς ή αρνείσαι ότι τα έκανες αυτά εδώ;

Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 441-581) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. ΚΡΕΩΝ: Σε σένα, σε σένα μιλώ, που σκύβεις το κεφάλι στο έδαφος,ομολογείς ή αρνείσαι ότι τα έκανες αυτά εδώ; «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 441-581) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΡΕΩΝ: Σε σένα, σε σένα μιλώ, που σκύβεις το κεφάλι στο έδαφος,ομολογείς ή αρνείσαι ότι τα έκανες αυτά εδώ; ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Και ομολογώ ότι τα έκανα

Διαβάστε περισσότερα

Την επομένη ήρθε προς το μέρος μου και μου είπε καλημέρα.

Την επομένη ήρθε προς το μέρος μου και μου είπε καλημέρα. Τ ην πρώτη μέρα, την είδα να χαμογελάει. Ήθελα αμέσως να τη γνωρίσω. Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα τη γνώριζα. Δεν ήμουν ικανή να την πλησιάσω. Πάντα περίμενα τους άλλους να το κάνουν και ποτέ δεν ερχόταν κανείς.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Η φίλη μας η ανακύκλωση Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Στην όμορφη πολιτεία με το γαλάζιο ουρανό μια μικρή παρέα από σκουπίδια συναντήθηκε για να κουβεντιάσει το μέλλον της. Ο Αλουμίνης,

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ Α ΣΚΗΝΗ: (Αυγό+κότα) ΑΥΓΟ: Γεια σας, εγώ είμαι ο Μήτσος. Ζω σ αυτό το κοτέτσι σαν όλα τα αυγά. Βαρέθηκα όμως να μαι συνέχεια εδώ. Θέλω να γνωρίσω όλον τον κόσμο. Γι αυτό σκέφτομαι

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια;

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Για τους μικρούς μας φίλους Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Σε ύ Είµαι το µικρόβιο. Μου αρέσει να κάνω τα µικρά παιδιά να αρρωσταίνουν. Εγώ και η οικογένειά µου βρισκόµαστε παντού στο περιβάλλον που ζεις,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια... Περιεχόμενα

Λίγα λόγια... Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ Λίγα λόγια... Το επιτραπέζιο παιχνίδι «Μάντεψε Τι + Ποιος» περιλαμβάνει 6 συναρπαστικά παιχνίδια, που θα ξετρελάνουν μικρούς και μεγάλους. Εξάλλου, το ζητούμενο είναι η διασκέδαση και αυτό το παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Γάμος Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε παραδόσεις και έθιμα. Παρόλα αυτά, η γαμήλια τελετή παραμένει ίδια στο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Παραμυθένια μεσημέρια Σαββάτου

Παραμυθένια μεσημέρια Σαββάτου Κλάδος Λυκόπουλων Περιφέρεια Αθηνών ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Ένας μήνας γεμάτος εκδηλώσεις Παραμυθένια μεσημέρια Σαββάτου Τα Παραμυθένια μεσημέρια Σαββάτου περιμένουν για 9η χρονιά μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ. Σκηνή 1 η

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ Σκηνή 1 η Το σπίτι του ακατάστατο. Μπαίνει η υπηρέτρια κι από πίσω μπαίνει ο. Κάθε πρωί η ίδια ιστορία. `Ερχεστε και μας βρίσκετε με την κρέμα ημέρας. Ορίστε, δεν πρόλαβα ούτε να την απλώσω

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Μυθολογία Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική ώρα έφηβοι και

Διαβάστε περισσότερα

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός)

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Φύλλο εργασίας 1 Ερµηνεύουµε σύµβολα! Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; Επικοινωνούµε έτσι κι αλλιώς 26 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; Σύνολο: (Κάθε σωστή.

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Μια φορά κι έναν καιρό στην Ισπανία υπήρχε ένας μικρός ταύρος που το όνομά του ήταν Φερδινάνδος. Όλοι οι άλλοι μικροί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση Κατερίνα Κατράκη Παράθυρο Ποίηση ΠΑΡΑΘΥΡΟ Κατερίνα Κατράκη Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Χαρακτικό εξωφύλλου - Προμετωπίδα: Βάσω Κατράκη Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ Copyright Συνοδινού Ράνια Follow me on Twitter: @RaniaSin Smashwords Edition ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή

Διαβάστε περισσότερα

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 112 Πουλάτε αέρα Θα τύχει ενδεχομένως, ενώ συζητάμε με τον υποψήφιο πελάτη, να μας πει. ΠΕΛΑΤΗΣ: Απ ό,τι καταλαβαίνω κύριε, μάλλον πουλάτε αέρα. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της  Μη βίας Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας" Στις 25-2-2013 οι ομάδα των Έμπιστων Διαμεσολαβητών του σχολείου μας πραγματοποίησε επίσκεψη στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας; Ο Πρωταγόρας εξηγεί στον Σωκράτη τι διδάσκει στους νέους που παρακολουθούν τα μαθήματά του. Οι αντιρρήσεις του Σωκράτη. «Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή:

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή: Naoki HigasHida Γιατί χοροπηδώ Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού Εισαγωγή: david MiTCHELL 41 Ε13 Προτιμάς να είσαι μόνος σου; «Α, μην ανησυχείτε γι αυτόν προτιμά να είναι μόνος του». Πόσες φορές το

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα